Závěrečná zpráva. o průběhu likvidace ke dni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. o průběhu likvidace ke dni 30. 6. 2014"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o průběhu likvidace ke dni Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ IČO: Obsah Použité zkratky a zkrácené pojmy 3 1. Události předcházející vstupu do likvidace Historie banky 1.2 Období nucené správy Období likvidace Působení likvidátora HZ Praha, spol. s r.o Působení likvidátora Ing. Jindřicha Hrabala Ph.D Působení likvidátora VALUE ADDED, a.s Likvidační zůstatek a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Přílohy 17 Příloha č. 1 Účetní údaje ke dni předcházejícímu datu vstupu do likvidace 17 Příloha č. 2 Zahajovací rozvaha ke dni vstupu do likvidace 20 Příloha č. 3 Soupis jmění ke dni vstupu do likvidace 22 Příloha č. 4 Mimořádná účetní závěrka ke dni Závěrečné zprávy 23 Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.2

2 Použité zkratky a zkrácené pojmy AGB AGBL nebo Společnost GECB GEMB ČNB Smlouva Agrobanka Praha, a.s. Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci GE Capital Bank, a.s. GE Money Bank, a.s. Česká národní banka Smlouva o prodeji a koupi Nové Agrobanky části podniku Agrobanky Praha, a.s. podle ustanovení 487 obchodního zákoníku ze dne 22. června 1998 mezi AGB, GECB a Jiřím Klumparem v působnosti nuceného správce AGB. Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.3

3 1. Události předcházející vstupu do likvidace 1.1 Historie banky AGB byla založena podle zákona č. 158/1989 Sb., zákona č. 173/88 Sb. a podle zákona č. 243/1949 Sb. na základě rozhodnutí Státní banky československé č.j. V55/2-90 ze dne 14. února 1990 a vznikla dne 20. března 1990, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Postupné zhoršování likvidity AGB umocnilo v srpnu 1996 zpřísněné opatření ČNB, zvyšující sazbu povinných minimálních rezerv z primárních vkladů z 9,5 % na 11,5 %. V srpnu a září 1996 banka neplnila opatření ČNB, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků (povinné minimální rezervy). 17. září 1996 rozhodnutí o uvalení nucené správy 1.2 Období nucené správy Dne 17. září 1996 ČNB rozhodla o uvalení nucené správy na AGB a Ing. Jiří Klumpar byl jmenován nuceným správcem. 19. listopadu 1996 zápis nucené správy do OR 19. listopadu 1996 byla zapsána nucená správa AGB do obchodního rejstříku, vymazán stávající způsob jednání za společnost a zapsáno jednání nuceným správcem. Nucený správce rozhodl se souhlasem ČNB o rozdělení AGB na AGB 1 (též Nová AGB nebo Nová Agrobanka ) a AGB 2. Předmětem činnosti AGB 1 byla bankovní činnost. Předmětem činnosti AGB 2 byly především inkasní a administrativní služby, správa nestandardních úvěrů. Dalším krokem byl prodej zahraniční pobočky AGB na Slovensku, ke kterému došlo v dubnu Následovaly prodeje strategických podílů AGB v AR Stavební spořitelně, a.s. a Českorakouské pojišťovně, a.s., a to spoluvlastníkům těchto společností (Raiffeisen Bank a Bundesloeder Ostereichische). Následně byl nuceným správcem prodán Všeobecný vzájemný penzijní fond, a.s. a společnost APRA, a.s., v nichž vlastnila AGB 100% podíl. 16. října 1997 notářským zápisem NZ 474/97 rozhodl nucený správce o zvýšení základního jmění společnosti NEMO spol. s r.o. vložením 88 nemovitostních celků z majetku AGB do majetku společnosti NEMO spol. s r.o. v celkové hodnotě Kč. Dle pravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 28. dubna 1998 nebyl zápis zvýšení základního jmění proveden. sporné zvýšení základního jmění o 9 mld. Kč Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.4

4 16. prosince 1997 rozhodl nucený správce s předchozím souhlasem ČNB ze dne 15. prosince 1997 o zvýšení základního jmění AGB z Kč o 9 mld. Kč, a to veřejným úpisem XI. emise akcií banky. Veškeré akcie upsala a splatila Česká finanční, spol. s r.o. Nucený správce použil částku 9 mld. Kč na dvě mimořádné splátky úvěrů poskytnutých jí ČNB. Nucený správce podal návrh na zápis zvýšení základního jmění AGB do obchodního rejstříku, tento zápis však nebyl proveden a AGB vznikl závazek vrátit České finanční, spol. s r.o. částku 9 mld. za splacené upsání akcií. prodej Nové AGB 17. června 1998 rozhodl nucený správce s předchozím souhlasem ČNB o prodeji AGB 1 společnosti GE Capital Bank a.s. se sídlem v Praze a dne 22. června 1998 byla uzavřena Smlouva. Dne 18. června 1998 (s účinností od 26. června 1998) byl do funkce nuceného správce jmenován bankovní radou ČNB Ing. Petr Antoš. odnětí povolení AGB působit jako banka a vstup AGB do likvidace Rozhodnutím ČNB ze dne 17. srpna 1998 bylo AGB odňato povolení působit jako banka. 17. září 1998 ČNB a AGB zastoupená nuceným správcem uzavřely Dohodu o zaplacení dluhu Kč. 17. září 1998 podala ČNB Krajskému obchodnímu soudu v Praze návrh na zrušení AGB, nařízení její likvidace a jmenování likvidátora. Nucená správa AGB skončila dne 17. září 1998 v souladu s tehdy platnými právními předpisy uplynutím 24 měsíců od zahájení nucené správy. Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.5

5 2. Období likvidace 2.1 Působení likvidátora HZ Praha, spol. s r.o. (likvidátor zapsán v obchodním rejstříku od 8. října 1998 do 16. prosince 2005) 18. září 1998 vstup AGB do likvidace Dnem 18. září 1998 vstoupila AGB do likvidace. Ke dni předcházejícímu datu vstupu do likvidace byla zpracována mimořádná účetní závěrka, která je přílohou č. 1 této Závěrečné zprávy likvidátora. Zahajovací rozvaha AGBL ke dni 18. září 1998 je přiložena jako Příloha č. 2 této Závěrečné zprávy. Soupis jmění ke dni 18. září 1998 je přiložen jako Příloha č. 3 Závěrečné zprávy. Organizačně AGBL tvořila centrála se sídlem v Praze 2, Neklanova 38 a šest regionálních pracovišť: Příbram, Jindřichův Hradec, Liberec, Svitavy, Žďár nad Sázavou a Brno. Celkový počet zaměstnanců tehdy činil 62. jmenování likvidátora Na základě návrhu ČNB byla Krajským obchodním soudem v Praze jmenována likvidátorem AGBL společnost HZ Praha, spoi. s r.o. K uskutečňování právních úkonů likvidátora byli zplnomocněni Ing. Jaroslav Krčmář a Ing. Tomáš Rys. Na základě výše uvedeného zahájil likvidátor dne 14. října 1998 likvidaci AGBL. zahájení likvidace Oznámením v Obchodním věstníku č. 47/1998 likvidátor oznámil všem známým věřitelům vstup AGB do likvidace a zveřejnil informaci o tom, že AGB vstoupila do likvidace s výzvou, aby věřitelé AGBL a jiné osoby a orgány, které byly tímto dotčeny, přihlásili své pohledávky, případně jiná práva ve lhůtě tří měsíců. Likvidátorovi nejsou známy žádné neuspokojené závazky z přihlášených pohledávek. V období od října 1998 do ledna 1999 likvidátor prověřoval majetkoprávní vztahy AGBL a AGBANEMO, spol. s r.o. a prováděl pasportizaci převedeného majetku a prověření jeho stavu (blíže viz. str. 8). Zpeněžování majetku a úhrada závazků v období působení likvidátora HZ Praha Závazky Ke dni vstupu do likvidace AGBL evidovala závazek vůči ČNB ve výši Kč, jehož splatnost byla na základě Dohody o zaplacení dluhu č. NOB 14/1998 ze dne 17. září 1998 mezi ČNB a AGB rozložena do 25 splátek. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne ČNB postoupila tuto pohledávku na Českou finanční, s.r.o. Následně Česká finanční na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19. července 2002 postoupila tuto pohledávku zpět na ČNB. Závazek byl ČNB, respektive České finanční Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.6

6 s.r.o. splácen z výtěžku likvidace AGBL v dohodnutých termínech (viz tabulka Výsledky likvidace v období působení společnosti HZ Praha ve funkci likvidátora níže). V rámci narovnání s GEMB a ostatními zúčastněnými stranami byla tato pohledávka za AGBL vypořádána (viz Působení likvidátora VALUE ADDED, a.s. ). Především z období před zavedením nucené správy existovaly závazky ze soudních či rozhodčích řízení. Věřitelům, jejichž nároky byly pravomocně přiznány v soudním či rozhodčím řízení, plnila AGBL ve stanovených termínech či dohodnutých splátkách z výtěžku likvidace AGBL. Naprostá většina aktiv AGBL byla zpeněžena do konce roku 2005 (tj. v období působení likvidátora HZ Praha, spol. s r.o. a částečně i likvidátora J. Hrabala). Vývoj aktiv dokumentuje následující graf. Čistá hodnota aktiv poklesla z Kč v době vstupu do likvidace na Kč na konci roku Vývoj účetní netto hodnoty aktiv od vstupu do likvidace do konce roku likvidátor HZ Praha, spol. s r.o. (údaje v tis. Kč.) Nemovitosti V období působení společnosti HZ Praha, spol. s r.o. byly zpeněženy (až na jednu výjimku) všechny nemovitosti z majetku AGBL. Na počátku likvidace bylo v majetku AGBL 88 nemovitostních celků v úhrnné účetní zůstatkové hodnotě cca Kč. V závěru působení HZ Praha, spol. s r.o. ve funkci likvidátora zůstala v majetku pouze 1 nemovitost, která byla prodána během působení likvidátora J. Hrabala v dubnu Výnos z prodeje nemovitostí (souhrn prodejních cen) činil celkem Kč. Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.7

7 Vývoj hodnoty hmotného majetku v období působení jednotlivých likvidátorů (údaje v tis. Kč) likvidátoři HZ Praha, spol. s r.o. J. Hrabal VALUE ADDED, a.s vstup do likvidace Z výše uvedeného grafu je patrný níže popsaný neúčinný vklad nemovitostí do základního jmění NEMO, spol. s r.o. (později AGBANEMO, spol. s r.o.) v době před vstupem do likvidace a jejich navrácení do likvidační podstaty AGBL v roce Převod nemovitostí společnosti NEMO, spol. s.r.o. (později AGBANEMO, spol. s r.o.) a jejich navrácení do likvidační podstaty AGBL K datu vstupu AGBL do likvidace byly nemovitosti vykázány v rozvaze AGBL jako pohledávka ve výši Kč (v části ostatní aktiva) z následujících důvodů: Dne 3. června 1997 byla založena společnost NEMO spol. s r.o. (později AGBANEMO, spol. s r.o.), jejímž zakladatelem a jediným společníkem byla AGB. 16. října 1997 bylo rozhodnuto o vložení prakticky všech nemovitostí AGB do základního jmění společnosti NEMO spol. s r.o. Ke dni vstupu AGB do likvidace nebyl vklad nemovitostí do základního jmění zapsán v obchodním rejstříku, avšak u většiny nemovitostí již bylo v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo společnosti NEMO, spol. s.r.o. 8. února 1999 AGBL uzavřela se společností AGBANEMO, spol. s r.o. (dříve NEMO, spol. s r.o.) dohody o narovnání, na základě kterých byly nemovitosti vložené do základního kapitálu společnosti AGBANEMO, spol. s r.o. (dříve NEMO, spol. s r.o.) vráceny zpět do vlastnictví AGBL. Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.8

8 Pohledávky Strategie zpeněžení pohledávek Likvidátor HZ Praha, spol. s r.o. zpracoval plán likvidace pohledávek za klienty následujícím způsobem: postupný prodej menších pohledávek v blocích práce s jednotlivými významnými pohledávkami soudní či mimosoudní cestou Likvidátor HZ Praha, spol. s r.o. předpokládal jako hlavní přístup pro zpeněžení pohledávek AGBL jejich postupný prodej v blocích. Cílem tohoto postupu bylo optimalizovat administrativní náročnost zpeněžení menších pohledávek tak, aby bylo možné souběžně věnovat maximální úsilí významným pohledávkám. Nominální hodnota takto zpeněžených pohledávek za klienty byla Kč. Postoupení pohledávek - prodej úvěrového portfolia V souladu s výše uvedenou strategií postupovala v letech 2001 až 2008 AGBL třetím osobám pohledávky vzniklé z nesplácených úvěrů. Pohledávky byly zpravidla sdruženy v blocích obsahujících 200 až 300 úvěrových případů. Objem portfolia postoupeného v blocích činil celkem Kč a tvořilo jej pohledávek. Výnos z prodeje těchto pohledávek dosáhl Kč. Největší objem postoupení pohledávek byl realizován v roce 2003, kdy bylo prodáno celkem 622 pohledávek v souhrnné účetní hodnotě přesahující Kč. Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.9

9 Prodej pohledávek v období působení všech likvidátorů rok počet pohledávek objem postupovaného portfolia jistina příslušenství cena v Kč celkem legenda: prodej v období likvidátora HZ Praha prodej v období likvidátora J. Hrabala prodej v období likvidátora VALUE ADDED, a.s. Výsledky likvidace v období působení společnosti HZ Praha, spol. s r.o. ve funkci likvidátora Výsledek likvidace (v tis. Kč) Celkem Výnosy z likvidace (realizace aktiv) Výdaje na realizaci majetku (náklady likvidace) VÝSLEDEK LIKVIDACE (VL) *) Výdaje na závazky (zejm. vůči ČNB) VL -Výdaje na závazky **) Počáteční stav hotovosti k Konečný stav hotovosti k *) Výsledek z likvidace tvoří rozdíl Realizace majetku (včetně realizací zápočty) a Nákladů (výdajů) na realizaci **) Řádek vyjadřuje, jaký byl k rozdíl mezi Celkovými příjmy likvidace a Celkovými náklady a výdaji (tzn. náklady na realizaci majetku a výdaje spojené s úhradami závazků). Po odečtení počátečního stavu hotovosti AGB k dává poslední řádek konečný stav hotovosti k Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.10

10 Soudní poplatky Významnou nákladovou položkou doprovázející období likvidace byly poplatky soudních řízení. V období likvidace vedla AGBL více než tisíc soudních sporů a náklady na soudní poplatky dosáhly Kč. 2.2 Působení likvidátora Ing. Jindřicha Hrabala Ph.D. (likvidátor zapsán v obchodním rejstříku od 16. prosince 2005 do 17. října 2007) Likvidátor Ing. Jindřich Hrabal Ph.D. byl zapsán do obchodního rejstříku 16. prosince AGBL převzal ve stavu, kdy její činnosti byly zajištěny stávajícími zaměstnanci (k měla AGBL 22 zaměstnanců) a externími službami (právní služby, archiv, apod.). Některé činnosti ve vztahu ke správě úvěrového portfolia na základě dřívějších smluv zajišťovala 100% dceřiná společnost FINS, spol. s r.o. Zpeněžování majetku a úhrada závazků AGBL v období působení likvidátora Ing. J. Hrabala Zdroje likvidace v období působení Ing. J. Hrabala Dle odhadu likvidátora Ing. J. Hrabala zdroje likvidace dosahovaly na počátku roku 2006 částky Kč. Tuto částku tvořila hotovost, pohledávka za KEY INVESTMENTS ( Kč), cenné papíry a majetková účast ve společnosti FINS, spol. s r.o. v likvidaci v odhadované ceně Kč a obchodní pohledávky v odhadované ceně Kč. Snahou likvidátora bylo v roce 2006 zpeněžit aktiva, vyrovnat závazky AGBL, připravit AGBL na ukončení činnosti a zajistit podmínky pro výmaz AGBL z obchodního rejstříku. Aktiva Hlavní objem aktiv byl zpeněžen v době působení předchozího likvidátora, společnosti HZ Praha, spol. s r.o. V době převzetí společnosti likvidátorem Ing. J. Hrabalem činila nominální hodnota aktiv 3 % částky při vstupu do likvidace. V roce 2006 byl prodán zejména balík pohledávek tvořený 232 úvěrovými případy. Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.11

11 Vývoj účetní netto hodnoty aktiv v období působení J. Hrabala ve funkci likvidátora (údaje v mil. Kč.) Nemovitosti Na počátku působení Ing. J. Hrabala zůstala v majetku AGBL pouze jedna nemovitost, která byla zpeněžena v květnu Závazky Na počátku období působení J. Hrabala ve funkci likvidátora evidovala AGBL pouze jeden závazek vůči ČNB vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. NOB 12/1998 ze dne , která byla modifikována Dohodou o zaplacení dluhu č. NOB 14/1998 ze dne 17. září 1998 mezi ČNB a AGB, a to ve výši Kč (viz Zpeněžování majetku a úhrada závazků v období působení likvidátora HZ Praha - Závazky ). Likvidátor průběžně dojednával prodlužování splatnosti závazku. Za působení likvidátora J. Hrabala bylo zahájeno jednání s GEMB a ČNB o možnostech případného narovnání vztahů mezi akcionáři a GEMB, za účelem dokončení likvidace. 2.3 Působení likvidátora VALUE ADDED, a.s. (likvidátor zapsán v obchodním rejstříku od 17. října 2007 do současnosti) Aktiva Společnost VALUE ADDED, a.s. v roli likvidátora přebírala AGBL s aktivy ve výši Kč, tedy 0,2 % nominální hodnoty, které měla při vstupu do likvidace. AGBL v té době vlastnila pouze několik zbytkových pohledávek, jeden automobil a drobný majetek. Tento majetek byl zpeněžen před svoláním likvidační valné hromady. Rychlému ukončení likvidace AGBL bránily především neukončené právní spory a závazky vůči ČNB. Ihned poté, co se funkce likvidátora AGBL ujala společnost VALUE ADDED, a.s., navázala na jednání o narovnání s GEMB, Sdružením menšinových akcionářů Agrobanky Praha, a.s. a největšími soukromými akcionáři AGBL. Dohoda o narovnání byla mezi Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.12

12 zúčastněnými stranami uzavřena 1. července 2010 a její uzavření zajistilo AGBL finanční prostředky pro dokončení likvidace a zajistilo vypořádání závazků AGBL vůči ČNB (viz Zpeněžování majetku a úhrada závazků v období působení likvidátora HZ Praha - Závazky ). Vzhledem k tomu, že byly uskutečněny všechny úkony nezbytné pro provedení likvidace AGBL, likvidátor sestavil tuto Závěrečnou zprávu a představenstvu AGBL navrhl svolání valné hromady AGBL k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. 3. Likvidační zůstatek a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Většina výnosů vzniklých v rámci likvidace byla použita na úhradu závazků AGBL, zejména vůči ČNB. Zbytek na náklady likvidace. Vzhledem k tomu, že výnosy nestačily na úhradu závazků vůči ČNB, byly zbylé závazky vůči ČNB vypořádány v souvislosti s procesem narovnání, k němuž došlo mezi AGBL, GEMB a akcionáři AGBL. Na základě tohoto narovnání vznikla také peněžitá pohledávka AGBL za GEMB, která je zdrojem likvidačního zůstatku (viz. popis likvidačního zůstatku uvedený níže v této části 3.). Ke dni této Závěrečné zprávy byla připravena mimořádná účetní závěrka AGBL, která je přílohou č. 4. Ke dni této Závěrečné zprávy je likvidační zůstatek AGBL na základě mimořádné účetní závěrky AGBL tvořen: peněžitou pohledávkou AGBL za společností GEMB na zaplacení finančních prostředků od GEMB ve výši ,60 Kč (dále jen Pohledávka za GEMB ) s tím, že tato část likvidačního zůstatku AGBL je snížena o ke dni mimořádné účetní závěrky AGBL předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace AGBL ve výši Kč a případné daňové a s daněmi související závazky AGBL ve výši Kč, které budou hrazeny AGBL jejím věřitelům z prostředků zaplacených GEMB z titulu Pohledávky za GEMB; a krátkodobým finančním majetkem AGBL (hotovost a peněžní prostředky na bankovních účtech) ve výši Kč. Výše likvidačního zůstatku AGBL navrženého k rozdělení mezi akcionáře AGBL tedy činí ,60 Kč. V případě a v rozsahu, ve kterém nebudou ze strany AGBL vynaloženy předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace a/nebo AGBL nevznikne povinnost uhradit předpokládané daňové a související závazky jak je uvedeno výše, bude o takto případně nevynaloženou a/nebo neuhrazenou částku navýšena celková výše likvidačního zůstatku AGBL ke dni této Závěrečné zprávy. Předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace AGBL jsou zejména náklady na: právní, auditorské, daňové, účetní a administrativní služby; akcionářskou agendu; mzdy a odměny (ve výši schválené příslušnými orgány); správní a jiné poplatky; archivaci dokumentů AGBL před a po výmazu AGBL z obchodního rejstříku; Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.13

13 výplatu likvidačního zůstatku a výmaz AGBL z obchodního rejstříku. Likvidátor očekává, že likvidace AGBL bude dokončena do poloviny roku Likvidátor navrhuje, aby likvidační zůstatek AGBL byl rozdělen v penězích mezi akcionáře AGBL (kromě GE MONEY CZECH HOLDING COMPANY, která se svého práva na podíl na likvidačním zůstatku vzdala) způsobem uvedeným v návrhu usnesení valné hromady AGBL popsaným níže. Návrh likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci na rozdělení likvidačního zůstatku Likvidátor Společnosti navrhuje, aby valná hromada AGBL přijala následující usnesení týkající se schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace AGBL a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku AGBL: I. Valná hromada schvaluje zprávu likvidátora o průběhu likvidace ve znění, v jakém byla předložena valné hromadě likvidátorem Společnosti. II. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti dle podmínek tohoto usnesení v celkové výši ke dni tohoto usnesení ,60 Kč mezi akcionáře Společnosti s výjimkou společnosti GE MONEY CZECH HOLDING COMPANY, společnosti založené a existující podle práva státu Delaware, Spojené státy americké (dále jen GEMCHC ), která dne uzavřela se Společností dohodu o vzdání se podílu na likvidačním zůstatku, ve které se GEMCHC jako akcionář Společnosti vzdala práva na podíl na likvidačním zůstatku připadající na tyto akcie: A. 956 ks listinných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o jmenovité hodnotě Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě Kč), ISIN CS , sériová čísla (včetně) 558 až 562, 581, 583 až 584, 1511 až 1515, 2120 až 2123, 2423 až 2444, 2486 až 2500, 2829 až 2848, 3410 až 3411, 3739 až 3742, 4490 až 5019, 5291 až 5295, 5646 až 5650, 5762 až 5766, 6063 až 6072, 6344 až 6363, 6444, 6773, 6782 až 6784, 6916 až 6958, 7439 až 7441, 8058 až 8067, 8621, 9015 až 9025, 9130 až 9179, 9256 až 9258, 9362 až 9364, 9386 až 9397, 9423 až 9425, 9725, až 10007, až 10044, až 10182, až 10202, 10255, až 10391, až 10491, 10499, až 10989, až 11102, až 11113, 11409, až 11428, až 11584, až 11712, až 12104, 12758, 12763, až 13107, 13196, až 13407, až 13778, 14135, až 14271, až 14297, nahrazené hromadnou listinou na jméno série A, č , vydanou dne , o celkové jmenovité hodnotě Kč (dále jen Akcie A ); B. 251 ks listinných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o jmenovité hodnotě Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě Kč), ISIN CZ , sériová čísla (včetně) 158 až 227, 376 až 435, 444 až 483, 495 až 564, 664 až 665, 833 až 834, 881 až 885, 962 až 963, nahrazené hromadnou listinou na jméno série B, č , vydanou dne , o celkové jmenovité hodnotě Kč (dále jen Akcie B ); C listinných kmenových akcí Společnosti na jméno (před na majitele), každá o jmenovité hodnotě 220 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě Kč), sériová čísla (včetně) 5329 až 9568, až 11316, až 18692, až , nahrazené hromadnou listinou na jméno série C, č , vydanou dne , o celkové jmenovité hodnotě Kč (dále jen Akcie C ); Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.14

14 D ks zaknihovaných kmenových akcí Společnosti na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě Kč), ISIN CZ (dále jen Akcie D ); a E ks zaknihovaných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě Kč), ISIN CZ (dále jen Akcie E ); (Akcie A, Akcie B, Akcie C, Akcie D a Akcie E dále společně jen Vybrané akcie ) v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií (tj. akcií akcionářů Společnosti s výjimkou GEMCHC) ke splacené jmenovité hodnotě všech akcií Společnosti (s výjimkou Vybraných akcií), tj.: (a) (b) na každou z ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě Kč (tj. s výjimkou Akcií A) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0, % odpovídající částce 5 455, Kč; na každou ze 749 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě Kč (tj. s výjimkou Akcií B) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0, % odpovídající částce 2 727, Kč; (c) na každou z ks splacených akcií Společnosti na jméno (před na majitele) o jmenovité hodnotě 220 Kč (tj. s výjimkou Akcií C) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0, % odpovídající částce 12, Kč; (d) (e) (f) (g) na každou z ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě Kč připadá podíl na likvidačním zůstatku 0, % odpovídající částce 777, Kč; na každou ze ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě Kč připadá podíl na likvidačním zůstatku 0, % odpovídající částce 720, Kč; na každou z ks splacených akcií Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií D) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0, % odpovídající částce 5, Kč; na každou z ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií E) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0, % odpovídající částce 5, Kč. III. Likvidační zůstatek je na základě mimořádné účetní závěrky Společnosti ke dni tvořen: (a) (b) peněžitou pohledávkou Společnosti za společností GE Money Bank, a.s. na zaplacení finančních prostředků od GE Money Bank, a.s. ve výši ke dni tohoto usnesení ,60 Kč s tím, že tato část likvidačního zůstatku Společnosti je snížena o ke dni mimořádné účetní závěrky Společnosti předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace Společnosti ve výši Kč a případné daňové a s daněmi související závazky Společnosti ve výši Kč, které budou hrazeny Společností jejím věřitelům z prostředků zaplacených GE Money Bank, a.s. z titulu výše uvedené peněžité pohledávky Společnosti za společností GE Money Bank, a.s.; a krátkodobým finančním majetkem Společnosti ve výši Kč. IV. V případě a v rozsahu, ve kterém nebudou Společností vynaloženy předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace Společnosti a/nebo nevznikne Společnosti povinnost uhradit Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.15

15 předpokládané daňové a související závazky dle bodu III. tohoto usnesení, bude o takto případně nevynaloženou a/nebo neuhrazenou částku navýšena celková výše likvidačního zůstatku Společnosti ke dni tohoto usnesení a proporcionálně budou navýšeny podíly na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie vyjádřené v korunách českých, jak je stanoveno v bodě II.(a) až (g) tohoto usnesení, a to dle podílů na likvidačním zůstatku připadajících na jednotlivé akcie vyjádřené v procentech, jak je stanoveno v bodě II. (a) až (g) tohoto usnesení. Likvidátor bude o případném zvýšení výše likvidačního zůstatku Společnosti a podílech na likvidačním zůstatku připadajících na jednotlivé akcie podle tohoto bodu IV. informovat akcionáře Společnosti před jejich rozdělením ve formě stanovené pro svolání valné hromady Společnosti. V. Likvidátor nezahájí výplatu likvidačního zůstatku dříve než za 3 (tři) měsíce po přijetí tohoto usnesení, případně po vypořádání veškerých soudních sporů, které by bránily rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti, a po zaplacení výše uvedené peněžité pohledávky Společnosti za společností GE Money Bank, a.s. VI. VII. VIII. IX. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto usnesením a příslušnými právními předpisy, včetně povinnosti vrácení listinných akcií Společnosti na výzvu likvidátora nebo zrušení zaknihovaných akcií Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na návrh likvidátora. V případě, že akcionář na výzvu a upozornění nevrátí listinné akcie Společnosti ani v dodatečně určené lhůtě, budou takové listinné akcie prohlášeny za neplatné a náklady Společnosti na prohlášení akcií za neplatné budou v souladu s příslušnými právní předpisy započteny proti podílu akcionáře na likvidačním zůstatku. Po zahájení výplaty likvidačního zůstatku, bude podíl na likvidačním zůstatku připadající na akcie Společnosti na jméno vyplacen bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti na jméno. V případě zaknihovaných akcií Společnosti na jméno, pro které nebude číslo bankovního účtu uvedeno ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti, a zaknihovaných akcií Společnosti na majitele bude podíl na likvidačním zůstatku vyplacen akcionáři bezhotovostním převodem na bankovní účet specifikovaný v písemném oznámení akcionáře (podepsaném před osobou pověřenou likvidátorem Společnosti nebo zaslaném Společnosti s úředně ověřeným podpisem). Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku připadající na zaknihované akcie Společnosti na jméno nebo na zaknihované akcie Společnosti na majitele bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře způsobem uvedeným výše v bodech VII. a VIII., bude podíl na likvidačním zůstatku akcionáři s bydlištěm nebo sídlem v České republice vyplacen poštovní poukázkou odeslanou akcionáři na jméno, adresu a další specifikaci vlastníka účtu zaknihovaných cenných papírů. X. Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku žádným ze způsobů uvedeným výše v bodech VII., VIII. a IX., bude podíl na likvidačním zůstatku akcionáři vyplacen složením do soudní úschovy dle příslušných právních předpisů. Likvidátor společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci VALUE ADDED, a.s. Ing. Petr Čermák Fyzická osobou, která byla určena společností VALUE ADDED, a.s. k výkonu funkce likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.16

16 4. Přílohy mimořádná účetní závěrka za období od 1. ledna 1998 do 17. září 1998 Příloha č. 1 Účetní údaje ke dni předcházejícímu datu vstupu do likvidace Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.17

17 Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.18

18 Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.19

19 Příloha č. 2 Zahajovací rozvaha ke dni vstupu do likvidace Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.20

20 Závěrečná zpráva likvidátora AGBL, str.21

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo a likvidátor společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČO: 00411850, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za Příloha i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k záležitosti navrhované akcionářem Forum Energy s.r.o. společnosti Teplárna České Budějovice,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený Podílový

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více