účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů)."

Transkript

1 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro zúčtování určitých plateb) účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). Účtování pokladny (shrnutí) účet 211-Pokladna. podle konkrétních podmínek analytickou evidenci - podle měn (korunová pokladna, valutová pokladna), - podle hmotně odpovědných osob, - odděleně jsou evidovány jiné platební prostředky - evidence Pokladní kniha - doklady : příjmový, výdajový pokladní doklad Pokladník hmotná odpovědnost (smlouva o hmotné odpovědnosti). Inventura pokladny - denně, po skončení pokladních hodin (tzv. pokladní skontro). - Zjištěné rozdíly (pokladní schodek či přebytek) jsou ihned prošetřeny a záznamy v pokladní knize uvedeny do souladu se skutečností. Inventarizace všech peněžních prostředků (podle vnitřní směrnice účetní jednotky) - nejméně čtyřikrát v účetním období Pokladní schodek je vyúčtován jako pohledávka za zaměstnancem (pokladníkem) MD 335 souvztažně se zápisem na straně D účtu Pokladna, přebytek pokladní hotovosti - provozní výnos (D 648), souvztažně na MD účtu 211 Účet 261 Peníze na cestě - rozvahový účet - pro zúčtování pohybu peněžních prostředků mezi pokladnou a běžným účtem, nebo na dvou peněžních účtech (v menších účetních jednotkách se tento účet využívat nemusí.) Valutová pokladna analytická evidence podle měn - nutný přepočet kursem platným pro danou valutu v den účtování (valuty nákup, valuty prodej ) kurzové rozdíly výsledkově (563,663) (K vedení valutové pokladny je nutné povolení od ČNB, bez něj se dočasné částky valut vedou v operativní evidenci, přepočtené na českou měnu kursem valuty-střed platným v den účetního případu.)

2 Ceniny - poštovní známky, kolky, telefonní karty, dálniční známky, pásky do frankotypů, stravenky. - je třeba je důsledně odlišovat od tzv. přísně zúčtovatelných tiskopisů, které jsou evidovány v podrozvaze. Účet 213 Ceniny - oceňují se v nominální hodnotě - nákup: za hotové nebo na fakturu, - výdej cenin - jako náklad 518-Spotřeba služeb v případě poštovních známek, 538-Ostatní daně a poplatky v případě kolků či dálničních známek) - jako vznik pohledávky za zaměstnancem (účet 335-Pohledávky za zaměstnanci) a teprve jejich skutečné vynaložení se zúčtuje do nákladů. Analytická evidence cenin a jejich inventarizace podléhá podobných pravidlům jako analytická evidence a inventarizace peněžních prostředků. Příklad: Účtování v oblasti cenin : 1. Nákup poštovních známek za hotové 1 280, Nákup kolků na fakturu a) přijetí faktury b) úhrada faktury 2 000, , Výdej poštovních známek do spotřeby 320, Pro soudní jednání vydány dva kolky 1 000, Při inventarizaci zjištěno manko na 25, poštovních známkách, předpis k úhradě 6. Hmotné odpovědná osoba uhradila manko 25, Účtování na bankovních účtech účty 22.skupiny účtů rozsáhlá analytická evidence podle měn, peněžních ústavů, druhů účtů (včetně i vkladových listů se splatností do jednoho roku) Doklad - pouze výpis z příslušných účtů. - ke dni účetní závěrky kontrolní výpis z účtu - podklad pro inventarizaci peněžních prostředků. Připsané úroky - finanční výnos, 662-Úroky. Poplatky (za zřízení či vedení účtu apod.) - finanční náklad 568-Ostatní finanční náklady.

3 Účtování krátkodobého finančního majetku - cenné papíry s dobou držení či s dobou splatnosti kratší než jeden rok (u majetkových cenných papírů rozhoduje účel jejich pořízení) - účty ve 25. skupině účtů - analytická evidence podle jednotlivých titulů (ISIN). cenné papíry jiných subjektů i vlastní cenné papíry (akcie i dluhopisy). Syntetické účty ke sledování krátkodobého fin. majetku: 251-Majetkové cenné papíry 252-Vlastní akcie 253-Dlužné cenné papíry 255-Vlastní dluhopisy Oceňování: pořizovací cena (cena nákupní + vedlejší náklady pořízení ) Nákup cenných papírů - na burze - podle vyúčtování burzy - vznik závazku účet 379-Jiné závazky nebo 367-Závazky z upsaných a nesplacených cenných papírů - úhrada podle výpisu z běžného účtu, popř. výdajového pokladního dokladu. - kalkulační účet 259-Pořizování krátkodobého finančního majetku (v účtové osnově platné od l ). - nabytí cenných papírů - na základě výpisu ze Střediska cenných papírů Prodej cenných papírů - ve dvou účetních operacích: 1) tržba z prodeje - D účtu 661-Tržby z prodeje cenných papírů a souvztažně na některý z peněžních účtů či účtu pohledávek 2) úbytek tohoto majetku v pořizovací ceně - MD 561-Prodané cenné papíry a podíly a na D některého z majetkových účtů podle druhu prodávaného cenného papíru Pro ocenění úbytku cenných papírů jednoho druhu při různých pořizovacích cenách se používá metoda FIFO nebo aritmetického průměru. Rozdíl mezi prodejní cenou a cenou pořizovací (zisk z prodeje) představuje zdanitelný výnos.

4 Příklad: Účtování nákupu a prodeje cenných papírů majetkových (obdobně bude účtováno i o dluhových cenných papírech): 1 Nákup akcií k obchodování vyúčtování burzy , Provize makléřské firmě (faktura) 5 000, Úhrada nákupu a úhrada provize , Výpis ze Střed.cenných papírů o připsání akcií na účet , Prodej poloviny akcií za prodejní cenu , Přijetí peněz za prodané cenné papíry , Úbytek cenných papírů v ceně pořiz. ceně (1/2) , Poskytnuta upisovací jistina pro nákup akcií , Nákup akcií , Zúčtování upisovací jistiny , Poplatek burze , Výpis se Střediska cenných papírů , V rámci účetní závěrky - je třeba provést přecenění krátkodobých cenných papírů majetkových na reálnou hodnotu, tj. tržní cenou ke dni účetní závěrky (podobně jako u dlouhodobého finančního majetku). U krátkodobých cenných papírů se rozdíl mezi původní a novou cenou vypořádává na výsledkových účtech - vývoj cen cenných papírů ovlivňuje hospodářský výsledek toho období, kdy ke změně ceny došlo. Zvýšení ceny = zvýšení hodnoty majetku (MD 251,252,253,254) a současně výnos účet 664 Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů (D). Snížení ceny = snížení hodnoty majetku (D 251,252,253,254) a zároveň náklad - účet 564 Náklady z přecenění majetkových cenných papírů (MD) Příklad: Přeceňování krátkodobých cenných papírů (výsledkové) k Akcie k obchodování PZ a) Zvýšení hodnoty akcií (tržní cena k ) , b) Pokles hodnoty akcií (tržní cena k ) 9 500, Přechodné snížení ceny lze vyjádřit i prostřednictvím opravných položek účty 29. skupiny. - tvorba - na vrub nákladů (MD účet 579-Tvorba opravných položek, D účet 291-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku), - rozpuštění - snížení nákladů (MD 291, D 579).

5 Účtování krátkodobých zdrojů - bankovních úvěrů skupiny účtů 231-Krátkodobé bankovní úvěry, 232-Eskontní úvěry (dlouhodobé úvěry na účtech 4. třídy : 461-Bankovní úvěry). - dvě formy poskytnutí : buď připsání peněžních prostředků na bankovní účet nebo ve formě úvěrového rámce - k čerpání úvěru dochází úhradou dodavatelských faktur (předkládané faktury banka ověřuje, a to až do vyčerpání rámce stanoveného ve smlouvě o úvěru, úvěr tak lze použít jen na určený účel) - splácení úvěru probíhá z bankovního účtu podle splátkového kalendáře, dohodnutého ve smlouvě o úvěru. - Úroky z poskytnutého úvěru = finančním nákladem účet 562-Úroky, Příklad účtování krátkodobého úvěru 1. Poskytnutí krátkodobého úvěru na běžný účet výpis z úvěrového účtu (výpis z běžného účtu dosud není) , Výpis z b. účtu o připsání prostředků z úvěru , Z krátkodobého úvěru uhrazena splatná dod.faktura , Výpis z b.ú.:úhrada a) splátky krátkodobého úvěru , b) úroku z úvěru 2 500, Výpis z úvěr.účtu přijata splátka úvěru , Eskontní úvěr - zvláštní typem úvěru - jde vlastně o proplacení směnky k inkasu, - předložením směnky k eskontu bance nepřechází vlastnictví směnky na banku. Při účtování eskontního úvěru je třeba zachytit dvě skutečnosti: 1) První je úbytek směnek - na účtu 312-Směnky k inkasu, a vznik pohledávky za bankou účet 313-Pohledávky za eskontované cenné papíry. 2) Přijetí peněžních prostředků na bankovní účet a zároveň vznik eskontního úvěru. Velikost eskontního úvěru = směnečné sumě. Peněžní prostředky nižší o tzv. diskont, který je úrokem z nominální hodnoty směnky do doby její splatnosti Velikost diskontu se odvíjí od běžně dosahovaných úrokových sazeb z úvěrů = nákladový úrok - účet 562-Úroky. (Další poplatky bance za poskytnutí úvěru na účtu 568-Ostatní finanční náklady) Splacení eskontního úvěru - v okamžiku proplacení směnky bance. tzv. avízo (zprávou o proplacení) - MD účtu 232 splacení eskontního úvěru, MD účtu 313-Pohledávky za eskontované cenné papíry.

6 Neproplacení směnky v den splatnosti - banka ji vrací zpět účetní jednotce - MD účtu 312, D účtu splátka eskontního úvěru - převodem prostředků z bankovního účtu (MD 232, D 221). Příklad: účtování eskontního úvěru 1 Faktura za prodané výrobky a) celkem b) prodejní cena c) DPH 19% , , , Faktura uhrazena směnkou v nominální hodnotě ,- a) výše pohledávky (fakturovaná částka) b) úrok , ,- 312/1 312/ Postoupení směnky bance k eskontu v nominální hodnotě , /1,2 4 Banka poskytla eskontní úvěr s diskontem 2 000,- a poplatkem 500,-: a) výše úvěru b) diskont c) poplatky d) připsání prostředků na běžný účet , ,- 500, , a Oznámení banky o proplacení směnky odběratelem , b Výstavce směnku neproplatil: a) splacení eskontního úvěru , b) převzetí směnky zpět , a Soudní vymáhání nesplacené směnky vymoženo , ,313 6b Soudní vymáhání nespl. směnky nevymoženo, odpis , ,313 Ostatních krátkodobé zdroje - emise vlastních dlužných (úvěrových) cenných papírů. - nejsou majetkem účetní jednotky, jsou vyjádřením závazku vůči majiteli dluhopisu, který je v postavení věřitele. Příslušnou částku (nominální hodnotu) musí včetně úroku ve stanovené době vyplatit. Na rozdíl od akcií nedávají věřiteli vlastnické právo k účetní jednotce dlužníka, úrokový výnos je pevný bez ohledu na finanční situaci dlužníka. - evidenci - účty ve 24.skupině účtů (Dlužné cenné papíry emitované účetní jednotkou se splatností delší než jeden rok jsou evidovány jako dlouhodobý zdroj krytí na účtech 4. účtové třídy).

7 Účtování: 1) Emise: vznik závazku - na účtu 241-Emitované krátkodobé dluhopisy (D). Současně vzniká pohledávka vůči potencionálním věřitelům účet 375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů. pohledávky se postupně přeměňují na peněžní prostředky: MD 221, D ) úrok = nákladem 562-Úroky. Při výplatě úroků srážková daň z příjmu (15%) a odvést ji za příjemce tohoto úroku finančnímu úřadu. 3) splacení dluhopisů - odkoupeny zpět za nominální hodnotu - MD 24. / D 221 ( Pro vyúčtování platby se někdy používá účet 379-Jiné závazky ) Příklad: Účtování krátkodobých dluhopisů u emitenta a u věřitele. Vyúčtování vyplácené částky je zde provedeno prostřednictvím účtu 379-Jiné závazky. Účtování u emitenta (dlužníka): 1 Emise dluhopisů nominální cena , Dluhopisy odkoupeny věřiteli a přímo uhrazeny na bankovní účet , Dluhopisy v den splatnosti předloženy k proplacení , Nárok věřitelů na hrubý úrok 6 000, Srážková daň z úroků (15 %) 900, Dluhopisy + úrok (po srážce) proplaceny z B.Ú , Úhrada daně finančnímu úřadu 900, Účtování u věřitele: 1 Z běžného účtu nakoupeny dluhopisy v nominální ceně , V den splatnosti předloženy k proplacení , Nárok na hrubý úrok z dluhopisů 6 000, Srážková daň z úroků nárok na vratku 900, Daň vrácena 900, Úhrada za dluhopisy a úroky na běžný účet ,

8

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 324 Finanční zpravodaj 12/2/2004 65 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro zdravotní

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací 1 Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ÚVOD Účetnictví subjektů, uvedených v nadpise tvoří jediný účetní systém, který se vlastně skládá ze tří

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB.

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB. Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

předmětu Finanční účetnictví 1

předmětu Finanční účetnictví 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více