6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky"

Transkript

1 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty) fondy tvořené ze zisku rezervy (zákonné, ostatní) dlouhodobé bankovní úvěry dlouhodobé závazky (dluhopisy, směnky, zálohy) Jan Vorel, Josef Malý a Jiří Kolář se rozhodli, že založí Masokombinát JJJ, a. s. Budou vyrábět masné výrobky (šunku, salámy, párky) k prodeji v tuzemsku i v zahraničí. Dále chtějí vytvořit síť vlastních maloobchodních prodejen v Plzeňském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: Masokombinát JJJ, a. s. sídlo: Plzeňská 994, Klatovy IČ: DIČ: CZ (firma je plátcem DPH) bankovní spojení: AVJ banka, a. s., pobočka Klatovy, č. BÚ /4100 Akciová společnost byla založena xx. Základní kapitál (ZK) je rozvržen na 150 ks akcií se jmenovitou hodnotou Kč ,--/1 ks. Zakladatelé se podílejí na základním kapitálu rovným dílem. Ke dni zápisu v obchodním rejstříku ( xx) zakladatelé splatili upsané akcie následovně: Jan Vorel vklad hotovosti Kč ,-- vklad pozemku, pořizovací cena Kč ,--, odhadní cena Kč ,-- Josef Malý vklad hotovosti Kč ,-- vklad na bankovní účet Kč ,-- vklad osobního auta, pořizovací cena Kč ,--, znalecký posudek Kč ,-- Jiří Kolář vklad materiálu za Kč ,-- vklad budovy, původně pořízena za Kč ,--, odhadnuta na Kč ,-- Se založením a vznikem společnosti byly spojeny následující výdaje: - právní poradenství Kč ,-- - správní poplatky Kč 8 000,-- - ostatní služby Kč 5 000,-- Výdaje budou zakladatelům proplaceny do 2 měsíců od vzniku a. s. z bankovního účtu. 1

2 Příklad 1 (vyplňte listinu upisovatelů, sestavte zahajovací rozvahu, otevřete účty a vypořádejte zřizovací výdaje) Listina upisovatelů - Masokombinát JJJ, a. s., Klatovy - ke dni. Podíl na Podíl na Výše splacených vkladů v Kč Výše Jméno ZK a. s. ZK a. s. nesplacených peněžité věcné v % v Kč vkladů v Kč Celkem Zahajovací rozvaha - Masokombinát JJJ, a. s., Klatovy - ke dni 0. VÚD Otevření účtů ke dni.. 2

3 Příklad 2 (zaúčtujte v deníku) 1. DFA Nákup vepřového masa do výrobny: 150 kg za Kč 67,--/1 kg 2. VBÚ Záloha na nákup krájecího stroje ,-- 3. DAD DPH 21 % z poskytnuté zálohy 4. VPD Nákup pohonných hmot DPH 21 % 2 178,-- 5. VÚD Doprava vepřového masa do výrobny 750,-- 6. PŘÍ Vepřové maso (pořizovací cena za 1 kg ) 7. VBÚ Přijatá záloha na dodávku salámů 1 725,-- 8. DAD z přijaté zálohy 9. DFA Krájecí stroj DPH 21 % ,-- k úhradě 10. VÝD Spotřeba 120 kg vepř. masa ve výrobně 11. VBÚ Poskytnutí dlouhodobého úvěru bankou Úhrada DFA za vepřové maso Výběr hotovosti Bankovní poplatky 12. DFA Nákup pečiva do prodejen: 500 ks za Kč 1,30/1 ks 13. VPD Doprava a montáž krájecího stroje DPH 21 % 14. ZOZ Krájecí stroj 15. PPD Doplnění pokladní hotovosti z bank. účtu 16. VÚD Ve výrobně vyrobeno 90 šišek salámu (vlastní náklady na 1 ks ) , ,-- 690, ,-- 630, , , VÚÚ Poskytnutí dlouhodobého úvěru bankou 18. VÚD Doprava pečiva do prodejen 100, PŘÍ Pečivo (pořizovací cena za 1 ks.) 20. OFA Prodej 50 šišek salámu za Kč 85,--/ks doplatek VÝD Do prodejen převedeno 30 šišek salámu 3

4 PPD V obchodech prodáno: 160 ks pečiva za Kč 2,--/ks 18 šišek salámu za Kč 93,--/ks SMĚ Úhrada DFA za krájecí stroj směnečná suma Kč ,-- datum vystavení xx splatnost za 15 měsíců 27. DFA Nákup drůbež. masa do výrobny ze SRN: 200 kg za EUR 2,--/1 kg (kurz Kč 25,600/1 EUR) Přiznaná Nárok na odpočet DPH v plné výši 28. VÚD Předpis daně silniční Předpis daně z nemovitých věcí 29. ZVL Hrubé mzdy zaměstnanců Sražené sociální a zdravotní pojištění Záloha na daň z příjmů fyzických osob Ostatní srážky Nemocenská 2 400, , , , , , ,--... K výplatě 30. VÚD Hrazené sociální a zdravotní pojištění , VÚD Doprava drůbežího masa do výrobny 1 080, PŘÍ Drůbeží maso (pořizovací cena za 1 kg.) 33. VÚD Emise dluhopisů splatných za 2 roky , VBÚ Prodej dluhopisů věřitelům 35. VÝD Spotřeba 60 kg drůbežího masa ve výrobně 36. PPD Zápůjčka od jiné firmy na 18 měsíců , VÚD Tvorba zákonné rezervy na opravy DM , VÚD Ve výrobně vyrobeno 45 kg drůbež. párků (vlastní náklady na 1 kg = Kč 63,--) 39. VBÚ Úroky z úvěru (3 % p. a., za 3 měsíce) Splátka dlouhodobého úvěru Úhrada OFA za salámy Úhrada DFA za drůbeží maso (kurz Kč 25,550/1 EUR) 40. VÚD Předpis úroků z dluhopisů Předpis úroků ze zápůjčky 41. OFA Prodej drůbežích párků: 40 kg za Kč 70,--/1 kg množstevní sleva VÚÚ Splátka dlouhodobého úvěru , , ,-- 100,-- 4

5 Příklad 3 (zaúčtujte v deníku) Za první rok činnosti dosáhla firma disponibilního zisku Kč ,--. Zakladatelé rozhodli, že zisk rozdělí následovně: příděl do rezervního fondu 20 % zvýšení základního kapitálu o Kč ,-- podíly na zisku Kč ,-- (srážková daň 15 %) příděl do sociálního fondu tvořeného dle stanov Kč ,-- nerozdělený zisk Kč.. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku. Podle VBÚ byly vyplaceny podíly na zisku akcionářům a zaplacena srážková daň finančnímu úřadu. Příklad 4 (zaúčtujte v deníku) Po třech letech existence se firma rozhodla expandovat mimo Plzeňský kraj. Zakladatelé se rozhodli emitovat dalších 90 ks akcií, jmenovitá hodnota Kč ,--/1 ks, tržní cena Kč ,--/1 ks. Všechny akcie byly upsány a splaceny na bankovní účet firmy. Dále se zakladatelé rozhodli zvýšit základní kapitál ze zisku minulých let o Kč ,--. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku. 5

6 Příklad 5 (zaúčtujte v deníku) Masokombinát JJJ, a. s., Klatovy je spoluzakladatelem firmy Jihočeské uzeniny, a. s., Třeboň. V nově vznikající společnosti má Masokombinát JJJ 50 % podíl. Při úpisu akcií byla v hotovosti složena 10 % jistina = Kč ,--. Dalších Kč ,-- bylo splaceno bankovním převodem po 2 měsících od data úpisu. Nabyté akcie v hodnotě Kč ,-- byly zaúčtovány do dlouhodobého finančního majetku firmy. Teoretický test (u následujících otázek vyberte nebo doplňte správnou odpověď): 1) Obchodní společnosti jsou upraveny v: a) živnostenském zákoně b) zákoně o obchodních korporacích c) zákoně o obchodních společnostech 2) U obchodních společností stručně vysvětlete (odlište) pojmy: a) založení.. b) vznik.. 3) Mezi obchodní korporace patří: a) všechny ziskové i neziskové právnické osoby b) pouze obchodní společnosti c) obchodní společnosti a družstva 4) Základní kapitál akciové společnosti je tvořen: a) vklady zakladatelů b) peněžitými a nepeněžitými vklady akcionářů c) určitým počtem akcií 5) Minimální výše základního kapitálu v akciové společnosti činí: a) Kč ,-- nebo EUR ,-- b) Kč ,-- nebo EUR ,-- c) Kč ,-- nebo EUR ,-- 6) Pokud akciová společnost vydává akcie se jmenovitou hodnotou: a) musí mít všechny akcie stejnou jmenovitou hodnotu b) základní kapitál je tvořen součtem jmenovitých hodnot akcií c) nemůže akcie prodávat za vyšší než jmenovitou hodnotu 6

7 7) Pokud akciová společnost vydává kusové akcie: a) každá akcie vyjadřuje stejný podíl na základním kapitálu akciové společnosti b) na akcii je vždy uvedená částka, za kterou se akcie prodává c) akcionář má nárok pouze na 1 kus akcie příslušné akciové společnosti 8) Uveďte 3 základní práva akcionáře: a).. b).. c).. 9) U společnosti s ručením omezeným platí: a) základní kapitál je tvořen peněžitými vklady společníků b) minimální vklad každého společníka činí Kč 1,-- c) základní kapitál musí činit minimálně Kč ,-- 10) Zvýšení nebo snížení základního kapitálu (ZK): a) se účtuje na účet 419 Změny ZK, dokud není zapsáno v obchodním rejstříku b) se účtuje na účet 411 Základní kapitál před i po zapsání v obchodním rejstříku c) se neúčtuje 11) Emisní ážio: a) je rozdíl mezi splacenou a nesplacenou hodnotou upsaných akcií b) jsou výdaje spojené s emisí akcií c) vzniká, pokud je emisní kurz akcie vyšší než její jmenovitá/účetní hodnota 12) Na začátku nového účetního období se zisk za bezprostředně předcházející účetní období zachytí na účtu: a) 428 Nerozdělený zisk minulých let b) 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení c) 710 Účet zisků a ztrát 13) Podle Zákona o rezervách se tvoří: a) rezervy na opravy hmotného majetku b) rezervy na daň z příjmů c) rezervy na živelné pohromy 14) Účtová třída 4 kapitálové účty a dlouhodobé závazky obsahuje účty: a) rozvahové b) výsledkové c) závěrkové 15) Uveďte 3 příklady dlouhodobých závazků a účty, na kterých se evidují: a).. b).. c).. 16) Účet individuálního podnikatele (491) používá: a) společník s. r. o., pokud je jediným zakladatelem s. r. o. b) fyzická osoba, která podniká a vede daňovou evidenci c) fyzická osoba, která podniká a vede účetnictví 7

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění 8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění Obsah kapitoly: Výsledek hospodaření výpočet (účet zisků a ztrát) Zisk, ztráta Členění výsledku hospodaření Účetní výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Viola Šebestíková ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ daňové a právní souvislosti úpis a úhrada vkladů vznik kapitálové společnosti operace s vlastním kapitálem - zvyšování základního kapitálu - snižování

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více