Žiarovský Andrej, Karel Tuček, František Podzimek (ČEZ, a. s. - Divize investice)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15.5.2014 Žiarovský Andrej, Karel Tuček, František Podzimek (ČEZ, a. s. - Divize investice)"

Transkript

1 Prezentace optimalizace investičního procesu aneb digitalizace dokumentace a procesu výstavby elektráren v ČEZ, a. s Žiarovský Andrej, Karel Tuček, František Podzimek (ČEZ, a. s. - Divize investice)

2 Úvod Skupina ČEZ: největší energetické uskupení v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy 2

3 Úvod ČEZ, a. s., Divize investice: výstavba nových elektráren v tuzemsku i zahraničí Odpovídá za výstavbu nových a komplexní obnovu existujících bloků elektráren v tuzemsku a v zahraničí a technickou podporu akvizičních projektů. Věcně řídí dceřiné společnosti v oblasti investic a inženýringu. Je organizačně rozdělena na: obchodní řízení investic výstavbu klasických elektráren Realizované projekty: Komplexní obnova elektrárny Tušimice 4 x 200 MW (KO ETU II) Paroplynový cyklus Počerady 880 MW (PPC EPC) Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250 MW (KO EPR II) Nový zdroj elektrárna Ledvice 660 MW (NZ ELE 6) Paroplynový cyklus Egemer, Turecko 890 MW (CCGT Egemer) 3

4 Potřeba komplexního systému pro podporu výstavby elektráren Plán komplexních obnov elektráren Skupiny ČEZ Plán výstavby nových elektráren v tuzemsku i zahraničí 2008: Nová rychle rostoucí divize investice zaměřená na výstavbu elektráren Potřeba komplexního softwarového systému pro podporu výstavby elektráren: Zavedení jednotného systémového přístupu do procesu řízení projektů Jednodušší předávání dat a dokumentů budoucímu provozovateli, divizi Výroba Jednotnost postupů a činností v dotčených oblastech fungování divize Budoucí snížení administrativy 4

5 Sedm rozhodovacích a schvalovacích GATES v rámci jednotlivých fází investičního procesu Identifikace příležitosti Gate 1 Vytvoření JV Gate 2 Podnikatelský záměr Gate 3 Záměr projektu Gate 4 Příprava k realizaci Gate 5 Realizace Gate 6 Záruční provoz Gate 7 Rutinní provoz G1 Akceptace příležitosti/schválení akvizičního cíle G2 Schválení transakční dokumentace/rozhodnutí o založení JV G3 Schválení Podnikatelského záměru G4 Schválení Záměru projektu G5 Rozhodnutí o zahájení realizace G6 Předání do záručního provozu (PAC) G7 Předání do rutinního provozu (FAC) 5

6 historie, vývoj a implementace Řízení dokumentace (DMDI) Řízení projektů (ISEC) Požadavek na komplexní ICT projekt Realizace DMDI v rámci ICT projektu SKČ ECM / IBM Filenet GAP analýza Úvodní studie Realizace Envinet/ISEC Rutinní provoz systému DMDI PPC EPC KO EPR II Optimalizace DMDI NZ ELE 6 ETE 3,4 Rutinní provoz systému ISEC KO EPR II NZ ELE 6 PPC EPC Optimalizace ISEC ETE 3,4 Harmonogramy (Primavera) Realizace Primavera Rutinní provoz P6 Legenda: ICT Projekt s ČEZ & dodavatelé ČEZ Příprava využití

7 ME? Data: R ozp oče t N01.01 Nákup Dat abáze znalostí Data: OČSK HMG Dat a: HMG SoD Claim upl at něndata V yhodnocení z měn y- data Data: HMG ISEC DI Pr ojektová data IZA In spekční záznam Dat a: HMG ME? Pl án říze ní r izík ME? Data: Riziká Databáze r eklamací Re ali zační dokum entace P racovní př íkaz/hlášení o p oruše (pr o fázi 7) Data: OČSK 4.03 Aktuali zace HM G pr ojektu Plán l idksých zdrojů R egist er rizík ME? ISEC DI Plány ko ntro l a zkoušek ME? P lán opatř ení ISEC DI Nes hoda u ko nče na-data Zápis ve Stavebním deníku ISEC DI Pro vád ěcí pro jekt - D etailed D esi gn ISEC DI H MG Claim -s oudní s por -data Zápis o kon trol e Data: HMG Data: HMG Dat a: OČ SK H MG ISEC DI D ata: Rozpočet H MG H MG SoD Ko mer čn í č ást Zadávací dokument ace SA P PS Př íp rava... H MG Manažér HMG Dat a: OČ SK SA P PS Data: Riziká SA P PS Podep saný Pr otokol o ukončení... SAP PS M onit orování st avu Součinnos t př i realizaci Monit oring s tavu proje kt u 4.05 Aktualizace pl án u nákl ad ů 4.06 Řízení rizík proj ektu 4.07 R eport ing a hodnocení s tav Ukončení... ME? Realizace... Zápi s o kontr ole Dat a: OČSK Pož adavky na zdr oje H MG P lán nákladů Re gi st er rizík Pravidelné hl áš ení o stavu projektu Speciali sta QA / QC Zápi s ve Stavebním den íku Data: OČSK V PT NCR Dat a: HMG Byla id entifiková... Plán lidksých zdro jů M an ažér r ozp očt u ISEC DI Dat a: OČSK Manažér rizík Plán opat ření V PT Návrh nápravních a pr eventívních opat ření I ZA Inspekčn í z á zn am K ontro lní nález Data: Rizika F01- Control ling 4.04 Aktualizace plánul idskýc... D ata: Rozpočet Data: HMG Data: Riziká Závěreční ho dnocení proj ektu P racovní př íkaz/hlášení o p oruše (pr o fázi 7) Řízení nes hod Claim uzavřendata F01- Contro lling F01- Cont rollin g NCR Plán lidksých zdrojů Dat a: Rizi ka Manažér lids kých zdrojů ICT nástroje pro podporu výstavby investičních celků integrace ISEC, DMDI, Primavera a SAP Moduly ISEC pro podporu řízení divize Neshody Kapacitní plánování Knowledge management Řízení dokumentů: ECM/DMDI (FileNet) Časové a zdrojové plánování: Primavera Úkoly Timesheets Reporting Moduly ISEC pro podporu řízení projektů Registry (LC/TC,DPS,SO,KKS ) Řízení Plánů kontrol a zkoušek Výkaz HMG Skutečnost: SAP Gate Approval Form Rizika projektu Správa Revizních zpráv Správa parametrů Web reporting HMG Controlling projektu Rizika BOZP/EMS Řízení Neshod, Změn, Claimů, Reklamací, VaN Přínosy nasazení těchto softwarových nástrojů: systémový přístupu do procesu řízení projektů, jednodušší předávání dokumentů divizi Výroba, jednotnost postupů a činností v dotčených oblastech divize, budoucí snížení administrativy

8 sdílení dokumentů v dodavatelsko-odběratelském řetězci projektů výstavby investičních celků potřeba zabezpečení Problematická místa sdílení dokumentů v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce v jednom systému: Sdílení dokumentů a jejich životního cyklu více právními subjekty Zabezpečení obchodního tajemství Zajištění kvalitní ICT podpory komplexního systému Řízené a promyšlené zavedení do praxe

9 sdílení dokumentů v dodavatelsko-odběratelském řetězci projektů výstavby investičních celků rozsah nasazení DMDI (Filenet) + hromadný import / export Systém podpory provozu ISEC Primavera P6 Systém podpory projektování GD

10 nasazení na jednotlivé projekty výstavby elektráren Systémy DMDI Primavera ISEC Fáze projektu Projekty Sdílení dokumentů Workflow Hlavní harmonogram Detailné harmonogram Timesheets Kapacitní plán Reporting harmonogramů Výkaz harmonogramů Controlling / Reporting Rizika Neshody Změny Reklamace Claimy Revizní zprávy Úkoly PKZ Realizace PPC EPC KO EPR II NZ ELE 6 Osta tní projekty (uzavřené a zahraniční) Nasazeno V přípravě Vzhledem k fázi projektu nenasazeno

11 procesy a ivotní cyklus dokumentu Proces (pracovní postup) à Workflow ISEC Životní cyklus dokumentu à Workflow ECM/DMDI Nový / V Revizi Účinný ECM/DMDI zajišťuje bezpečné, několikakolové, mnohoúrovňové, serio-paralelní workflow připomínkování, zapracování připomínek, doporučování a schvalování rozsáhlých svazků složených dokumentů

12 Flexibilní ivotní cyklus dokumentu Dokument / Svazek Nový Platný V revizi Proces Připomínkování Doporučování Schvalování Nastavení účinnosti 12

13 Flexibilní ivotní cyklus dokumentu Dokument / Svazek Nový V revizi V Připomínkování V Doporučování Ve Schvalování V zapracování připomínek Připomínkovaný Doporučený Schválený Platný Proces Vrácení návrhu Připomínkování Doporučování Schvalování Nastavení účinnosti Rozhodnutí o připomínkování Rozhodnutí o doporučování Rozhodnutí o schvalování Nastavení účinnosti Připomínkování Vyjádření k doporučování Vyjádření ke schválení Řízení připomínkování Rozhodnutí o doporučení Rozhodnutí o schválení Rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínek Analýza a zapracování Řízení zapracování připomínek 13

14 zabezpečení dat řízení rolí Pozice v organizaci Aplikační role DMDI Platforma: IDM role Procesní role LDAP ISEC Projekt Aplikační role ISEC SAP/HR IDM Projektové role

15 zabezpečení dat bezpečnostní atributy (příklad) Pozice v organizaci Aplikační role DMDI IDM role Procesní role Projekt Projektové role Aplikační role ISEC Průnik oprávnění Bezpečnostní role pro přístup k: Obchodnímu tajemství

16 zabezpečení dat dvou-faktorová RSA autentizace SSL VPN infrastruktura Navázání spojení 2. Vyplnění autentizačních informací 3. Zaslání SMS s bezpečnostním tokenem 4. Vyplnění tokenu 5. Získání přístupu do příslušných systémů

17 některé poznatky se zavádění Doba mezi definicí zadaní a dodaním řešení by měla být co nejkratší Změna potřeb v průběhu realizace à riziko zdržení Obměna týmu à nutnost zajistit kontinuitu à riziko zdržení Zavádění systémů na běžící projekty výstavby sebou nese úskalí Riziko nutnosti pře-smluvnění (sub)dodavatelů Nutná migrace historických dat Zajištění kvalitní podpory provozu systémů je důležité Příprava podpory provozu s dostatečným předstihem

18 nefinanční přínosy Sjednocení postupů a reportingu v dotčených oblastech napříč projekty Podpora spolupráce napříč i v rámci projektových týmů (~ stovky uživatelů z různých subjektů) Prokazatelnost činností Zaznamenání know-how společnosti Aktuálnost informací v každém okamžiku Zaznamenaná zpětná vazba - ponaučení z vlastních i cizích chyb TOP 5 projekt roku 2013 v soutěži ITSMF

19 hlavní finanční přínosy Snížení administrativy spojené s řízením projektu Sdílení informací v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců na projektech (efektivní výměna dat a informací na projektu) Konkurenční výhoda Zejména: Snížení objemu rizik na projektech

20 prostor pro dotazy 20

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Řízení komplexních projektů IS/ICT

Řízení komplexních projektů IS/ICT garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. A-21, spol. s r.o. Verze: 2 Datum: 28. 2.2014 Stránka

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T Y R o z v o j s l u ž e b e G o v e r n m e n t u v O l o m o u c k é m k r a j i S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy

Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy Centrální podpora projektového řízení projektů MVČR a jím řízených organizací Realizační tým SOFO Group a.s. 19.

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Stavíme informační systém

Stavíme informační systém Stavíme informační systém Pracovní skupina ICTU Obsah 1 Úvod... 3 2 Slovník... 4 2.1 Role... 4 2.2 Dokumentace... 6 3 Jak IT projekt probíhá... 8 3.1 CHCI POSTAVIT DŮM... 9 3.2 DÁ SE TO POSTAVIT TAK, JAK

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více