M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D"

Transkript

1 M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, Tanvald, , fax: , Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012 Vyizuje: Ing.Verner Telefon: V Tanvald dne 29. íjna 2012 Vc Zlatá Olešnice, stavba vodovodní ad na stp. 47 a pp. 40/1, 42/1, 43/1, 45, 46, 50, 99, 114/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 121/1, 121/2, 121/3, 123, 139/1, 139/2, 140, 146/1, 147/2, 149/2, 161/1, 162, 165/3, 210/1, 367/1, 368/2, 368/5, 369/2, 380/1, 550/9, 792/2, 795/1, 797/1, 798/1, 800, 803/1, 818, 822, 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obec Zlatá Olešnice - povolení stavby vodního díla veejnou vyhláškou Rozhodnutí Mstský úad Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, jako píslušný vodoprávní úad podle ustanovení 106 odst. 1 zákona. 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen vodní zákon"), a dále jako píslušný speciální stavební úad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen stavební zákon ), žadateli: Obec Zlatá Olešnice sídlo: Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice, I: vydává stavební povolení podle ustanovení 15 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona na stavbu vodního díla vodovodní ad, kraj Liberecký, obec Zlatá Olešnice, katastrální území Lhotka u Zlaté Olešnice, na stp. 47 a pp. 40/1, 42/1, 43/1, 45, 46, 50, 99, 114/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 121/1, 121/2, 121/3, 123, 139/1, 139/2, 140, 146/1, 147/2, 149/2, 161/1, 162, 165/3, 210/1, 367/1, 368/2, 368/5, 369/2, 380/1, 550/9, 792/2, 795/1, 797/1, 798/1, 800, 803/1, 818, 822, 855/1, urení polohy vodního díla (orientan souadnicemi urenými v souadnicovém systému Jednotné trigonometrické sít katastrální) X ; Y (zaátek), X ; Y (konec), v tomto rozsahu: Vodní dílo zahrnuje tento stavební objekt: Stavební objekt SO 01 - vodovodní ad Zlatá Olešnice - Lhotka Druh vodovodního adu - zásobovací sí trasa A1 A2 A3 A4 A5 Výtlak celkem délka, 90/8.2 mm délka, 63/5.8 mm zaátek X;Y konec X;Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y Ing. Jindřich Kozlovský :23:30 Signer: CN=Ing. Jindřich Kozlovský C=CZ O=Město Tanvald Public key: RSA/2048 bits

2 Popis povolené stavby vodního díla: Bude proveden nový vodovodní ad v obci, výtlaný vodovodní ad z erpací stanice do vodojemu a výmna 10 m vodovodního adu u zdroje vody. Na trase vodovodního adu budou 4 nadzemní, 2 podzemní hydranty a 2 uzávry pro odkalení. Podrobnosti technického ešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Stavbou dotený pozemek stp. 47 (Mgr. Zdeka Souková) a pp. 792/2, 818, 369/2, 795/1, 121/2, 798/1, 822 (Obec Zlatá Olešnice), 99 (Mgr. Petr Ladman), 149/2, 147/2 (Kateina Indruchová), 855/1 (Liberecký kraj - správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Krajská správa silnic Libereckého kraje, píspvková organizace), 146/1 (Ing. Tomáš Bureš), 140, 139/1 (Ludmila Bydžovská), 797/1, 380/1, 368/2 (Miloslava Koucká, Aleš Koucký, Jan Koucký, Pavel Koucký, Jana Tešáková a Hana Zelinková), 139/2 (Koucká Miloslava), 367/1 (Jan Foršt a Lada Hulová), 368/5 (eská republika - právo hospodait s majetkem státu Lesy eské republiky, s.p.), 50 (Anna Petíková), 46, 45 (Pavel Jakoub), 43/1, 161/1 (eská republika - správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond eské republiky), 42/1, 40/1, 162 (Kochánek Bohuslav), 803/1 (Olga Balatková, Eva Ducháková, Pavel Jakoub, Bohuslav Kochánek, Vlasta Kyšperská a eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových), 165/3 (Jií Havlík a Marie Havlíková), 114/2 (PhDr. Miroslav Stelák a Olga Steláková), 116/2, 117/1, 121/3, 116/3 (Vlastimil Rieger a Renata Riegerová), 121/1 (Ladislav Šourek a Irena Šourková), 123 (Milan Matoušek), 800 (Zdenka Rydvalová a eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových), 116/1 (Jií Malinovský a Dana Malinovská), 550/9 (Ing. Josef Prousek), 210/1 (Zdenk Šourek) k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení 115 odst. 1 stavebního zákona souasn stanoví tyto podmínky a povinnosti: 1. Stavba bude provedena podle schváleného projektu stavby, kterou vypracoval Ing. Stanislav Gajzler (KAIT , Na Vápence 767/22, Železný Brod v lednu 2012, pi respektování podmínek výroku tohoto rozhodnutí. Pi výstavb bude dodržována vyhláška. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znní pozdjších pedpis, a píslušné technické normy. 2. Pi provádní stavby vodního díla je nutno dodržet pedpisy týkající se bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, zejména naízení vlády. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 3. Stavebníkovi se ukládá projednat se zdejším odborem veškeré zmny projektu, které se ukázaly nutné v prbhu výstavby a ve znané míe by mnily technické ešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy. 4. Stavebník zajistí vytyení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávnným. 5. Pi výstavb bude dodržována vyhláška. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a píslušné technické normy. 6. Pi provádní stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovod a kanalizací podle vyhlášky. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a o zmn nkterých zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znní pozdjších pedpis, a píslušné technické normy. 7. Náhradu pípadných škod, vzniklých pi výstavbi zkušebním provozu vodního díla, lze uplatnit u stavebníka. Pokud nedojde k dohod, pak podle obanského zákoníku u soudu. 8. Majitelm, správcm a uživatelm stavbou dotených pozemk a zaízení musí být v zákonné lht pedem oznámeno zahájení stavby. 9. Pi stavb budou pln respektovány stávající nemovitosti a zaízení, nacházející se v trase, pípadn v bezprostední blízkosti stavby a zaízení staveništ, které jsou ve správ nebo vlastnictví jiných právnických i fyzických osob. 10. Ped zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytýení inženýrských sítí, vlastnických hranic dotených pozemk dle projektu stavby. 11. Budou dodrženy podmínky ve vyjádení spol. Telefónica Czech republik, a.s. ze dne pod.j /09/LIB/M00: - pi provádní stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím povený subjekt povinen uinit nezbytné opatení, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozumn s tím, že: - sít elektronických komunikací spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou souástí veejné komunikaní sít, jsou zajišovány ve veejném zájmu, a jsou chránny právními - 2 -

3 pedpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikaního vedení iní 1,5 m po stranách krajního vedení, - pi innostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními pedpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sít elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sít elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pístupu k vedení. Pi kížení, nebo soubhu zemních prací s PVSEK dodrží SN Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znní a normy související, SN Pedpisy pro ochranu sdlovacích vedení a zaízení ped nebezpenými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a dále SN Uzemnní a ochranné vodie, - ped zapoetím zemních prací zajistit vyznaení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznaenou trasou PVSEK prokazateln seznámit pracovníky, kteí budou stavební práce provádt (Naízení vlády. 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, 3 bod b. 1., píloha. 3, kap. II. l. 1., 4. a 5.), - v pípad provádní prací v objektu je povinen provést przkum technické infrastruktury - vnjších i vnitních vedení sít elektronických komunikací na omítce i pod ní (Naízení vlády. 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, 3 bod b. 5., píloha. 3, kap. XII. l. 1.), - upozorní pracovníky, kteí budou provádt zemní práce na staveništi upozornit, aby v pípad poteby zjistili hloubkové uložení PVSEK pínými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skuteným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejmén 1,5 m od krajních vedení vyznaené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizaních prostedk nebo nevhodného náadí a aby pi provádní prací v tchto místech dbali nejvyšší opatrnosti, - pi zajištní zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteností zastaví práce a vc oznámí zamstnanci spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., poveného ochranou sít Petr Ježek (tel.: ), (dále jen POS ). V provádných pracech je oprávnn pokraovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS, - pi provádní zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke zmn hloubky uložení nebo prostorového uspoádání komunikaní sít. Odkryté vedení zabezpeit proti poškození, odcizení a povšení, - v místech, kde úložný kabel vystupuje ze zem do budovy, rozvade, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrn kvli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup NVSEK je povinen provádt v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Naízení vlády. 591/2006 Sb., 3 bod b. 1., píloha. 3, kap. IV. l. 3. a 4.), - dojde-li pi provádní zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení zakrytím. Teprve pak je možné provést zához, - pomocná zaízení (patníky, kontrolní mící objekty, oznaníky, nadložní lano, uzemovací soustavy, podpry, stožáry, stešníky, konzoly apod.), které jsou souástí vedení, nesmí ani doasn využívat k jiným úelm a nesmí být dotena ani pemístna, - trasu PVSEK mimo vozovku není oprávnn pejíždt vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpeeno proti mechanickému poškození. Zpsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zamstnancem POS. Pi peprav vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Pípadné zmny projednat pedem se zamstnancem POS, - na trase PVSEK (vetn ochranného pásma) se nesmí mnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani mnit rozsah zpevnných ploch (nap. komunikací, parkoviš, vjezd aj.), - manipulaní a skladové plochy je nutno zizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby pi vykonávání prací v tchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace piblížit na vzdálenost menší než 1 m (l. 275, SN ), - je povinen obrátit se na POS v prbhu stavby, a to ve všech pípadech, kdyby i nad rámec tchto podmínek ochrany mohlo dojít ke stetu stavby se SEK, - je povinen každé zjištní, nebo zpsobené poškození, pípadn odcizení vedení SEK neprodlen oznámit Poruchové služb spolenosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s., na telefonní íslo Budou dodrženy podmínky ve vyjádení spol. EZ Distribuce, a.s. ze dne pod.j

4 : - v zájmovém území se nachází energetické zaízení v majetku EZ Distribuce, a.s., které je chránno ochranným pásmem podle zákona. 458/2000 Sb. 46 nebo technickými normami, zejména SN EN Informativní zákres zasíláme v píloze, - rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zaízení energetické spolenosti v rozsahu daném zákonem. 458/2000 Sb., píslušnými technickými normami (SN), podnikovými normami energetiky (PNE) a piloženými podmínkami tak, aby se bhem stavební innosti ani jejím následkem zaízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá za škody na zaízení energetické spolenosti, tak za škody vzniklé tetím osobám na zdraví a majetku, - ped zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznické lince vytyení trasy podzemního silového zaízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu, - pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naší Zákaznickou linku Pokud dojde k poškození energetického zaízení, kontaktujte prosím naší Poruchovou linku Ob linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. 13. Budou dodrženy podmínky v koordinovaném závazném stanovisku MÚ Tanvald, odboru SÚaŽP, ze dne pod sp.zn. MÚT/28281/2009/SÚaŽP: odbor dopravy: - pro provádní stavebních prací, záboru i zásahu do silniního pozemku silnice III/29055 pi vlastní realizaci uvedené stavby vodovodního adu požádá zhotovitel stavby odbor dopravy, MÚ Tanvald o povolení pípadné uzavírky a zvláštního užívání komunikace pro provádní stavebních prací dle 24 a 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích v pedstihu jednoho msíce ped zahájením prací, - po dobu stavby nebude omezován silniní provoz na komunikaci v dané lokalit odkládáním stavební techniky i materiálu bez povolení a komunikace nesmí být stavbou zneišována. Pípadné zneištní bude neprodlen odstranno, orgán státní správy les: - materiál na stavbu a odpad ze stavby nebudou ukládán na pozemcích urených k plnní funkcí lesa bez souhlasu vlastníka lesa, - potrubí a kabely budou uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození pi provozu tžké lesní techniky, - stavbou ani provozem stavby nebudou doteny pozemky urené k plnní funkcí lesa, - práce budou provádny šetrnou metodou, aby nedošlo k poškození strom. V pípad poškození, budou tyto ošeteny do konce pracovní smny schválenými pípravky, orgán veejné správy v oblasti odpadového hospodáství: - veškeré odpady, které vzniknou pi uvedené stavb lze pedat do vlastnictví pouze právnické osob nebo fyzické osob oprávnné k podnikání, která je provozovatelem zaízení ke sbru, výkupu, využití nebo odstranní ureného druhu odpadu, nebo osob, která je provozovatelem zaízení podle 14 odst. 2 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis, - pi terénních úpravách budou využívány pouze odpady (vetn zemin) kategorie O, splující podmínky 12 vyhlášky. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zmn vyhlášky. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znní. Dále bude vedena evidence využívaných odpad podle zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znní, orgán ochrany zemdlského pdního fondu: - práce budou provádny pedevším v dob vegetaního klidu a po jejich ukonení bude pozemek uveden do pvodního stavu, - práce budou provádny tak, aby na zemdlském pdním fondu a jeho vegetaním krytu došlo k co nejmenším škodám, - zamýšlené práce budou pedem projednány s vlastníky pípadn nájemci pozemk náležejících do zemdlského pdního fondu, - pokud si práce spojené s realizací staveb vyžádají odntí zemdlské pdy po dobu delší než 1 rok, vetn doby potebné k uvedení pozemku do pvodního stavu, je investor tchto prací povinen požádat Mstský úad v Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, o souhlas s odntím pdy ze zemdlského pdního fondu

5 14. Výkopy budou ádn zajištny z hlediska bezpenosti. 15. Na stavb bude veden stavební deník. 16. Stavba bude realizována dodavatelsky firmou dle výbrového ízení. Ped zahájením stavby stavebník písemn oznámí zdejšímu odboru adresu zhotovitele stavby. 17. Povolení k vodnímu dílu zaniká, pokud nepekroí oprávnný k provádní stavby do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 18. Terén musí být po ukonení stavebních prací uveden do ádného stavu v celé délce trasy, ploch a skládek stavebního materiálu, zaízení staveništ, atd. 19. Následným provozovatelem vodního díla bude Obec Zlatá Olešnice. Pípadné zmny provozovatele a uživatele vodního díla musí být písemn ohlášeny vodoprávnímu úadu Mstského úadu Tanvald a to do dvou msíc ode dne pevodu. 20. Stavba vodního díla bude dokonena do 31. prosince Ped zahájením stavby vodního díla bude na viditelném míst u vstupu na staveništ umístn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chránn ped povtrnostními vlivy, aby údaje na nm uvedené zstaly itelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla. 22. Vlastník (provozovatel) vodního díla zajistí ádný provoz a údržbu dokonené stavby vodního díla. Veškeré pípadné škody v dsledku kontroly provozu, údržby vodního díla a jeho oprav, zpsobené na cizích pozemcích, nemovitostech i zaízeních budou odstranny nákladem vlastníka (provozovatele) vodního díla. 23. Vlastník (provozovatel) vodního díla je povinen uchovávat dokumentaci skuteného provedení stavby po celou dobu užívání. Pi zmn vlastnictví ji pedá novému nabyvateli a pi odstranní stavby vodoprávnímu úadu. 24. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat v kontrolních dnech. Termín kontrolních prohlídek stavby oznámí stavební dozor investora na vodoprávní úad Mstského úadu Tanvald v dostateném asovém pedstihu. 25. Stavebník oznámí Mstskému úadu Tanvald, odboru stavební úad a životní prostedí, vodoprávnímu úadu, ukonení stavby. Žádost o kolaudaci bude doložena projektem stavby opraveným podle skuteného provedení stavby, stavebním deníkem (k nahlédnutí), zápisem o pedání stavby mezi stavebníkem, zhotovitelem a provozovatelem, dokladem o pedání stavbou dotených pozemk, dokladem o tlakové zkoušce vodovodního adu, prohlášením o shod použitých výrobk, atestem na použitý materiál, dokladem o vypoádání pípadných škod, geodetickým zamením stavby, rozborem vody v souladu s požadavky vyhlášky. 252/2004 Sb., atd. Úastníci ízení podle 27 odst. 1 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis (dále jen správní ád ): 1. Obec Zlatá Olešnice, I: , Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice O podaných námitkách úastníkízení se rozhoduje takto: Z úastníkízení uplatnila námitky spol. Telefónica Czech republik, a.s. a spol. EZ Distribuce, a.s. Námitkám spol. Telefónica Czech republik, a.s. a spol. EZ Distribuce, a.s., které se týkají stanovení podmínek ochrany podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností v prbhu provádní stavby a zpsobu provádní prací v ochranných pásmech nadzemních a podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností, bylo vyhovno podmínkami. 11 a 12 v tomto rozhodnutí. Odvodnní Mstský úad Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, obdržel dne žádost Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice ze dne o povolení ke stavb vodního díla. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 6 vyhlášky. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádení a o náležitostech povolení, souhlas a vyjádení vodoprávního úadu, ve znní pozdjších pedpis, a dalšími doklady: - 5 -

6 - projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Stanislav Gajzler (KAIT , Na Vápence 767/22, Železný Brod v lednu 2012, - územní rozhodnutí vydal MÚ Velké Hamry, stavební úad, dne pod.j. sú/137/2012, - souhlas MÚ Velké Hamry, stavební úad, ze dne pod.j. sú/245/2012, - koordinované závazné stanovisko MÚ Tanvald, odboru SÚaŽP, ze dne pod sp.zn. MÚT/28281/2009/SÚaŽP, - závazné stanovisko KHS LK, úz. pracovišt Jablonec n.n., ze dne pod.j. KHSLB 05396/2012, - rozhodnutí MÚ Tanvald, odboru dopravy, ze dne pod.j. MÚT/2350/2010/OD-SH/To, - souhlas KSS LK ze dne pod.j. TSJN/10/10, - vyjádení spol. Telefónica Czech republik, a.s. ze dne pod.j /09/LIB/M00, - vyjádení spol. RWE Distribuní služby, s.r.o. ze dne pod.j. 4696/09/174, - vyjádení spol. EZ Distribuce, a.s. ze dne pod.j , - vyjádení spol. EZ ICT Services, a.s. ze dne pod.j. P09/85980-N, - smlouva o budoucí smlouv o zízení vcného bemene.j. OLP/1669/2010 na pp. 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Liberecký kraj - správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Krajská správa silnic Libereckého kraje, píspvková organizace, - dodatek. 1 ke smlouv o budoucí smlouv o zízení vcného bemene.j. OLP/1669/2010 na pp. 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Liberecký kraj - správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Krajská správa silnic Libereckého kraje, píspvková organizace, - smlouva o smlouv budoucí o zízení vcného bemene. 4012C10/12 na pp. 43/1 a 161/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond eské republiky, - dodatek. 1 ke smlouv o zízení vcného bemene. 4012C10/12 na pp. 43/1 a 161/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond eské republiky, - smlouva o udlení souhlasu s provedením stavby na pp. 800 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových, - dodatek. 1 ke smlouv o udlení souhlasu s provedením stavby na pp. 800 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/5 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - právo hospodait s majetkem státu Lesy eské republiky, s.p., - smlouva o provedení stavby na pp. 165/3 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jií Havlík, - smlouva o provedení stavby na pp. 165/3 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Marie Havlíková, - smlouva o provedení stavby na pp. 40/1,42/1, 162 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Bohuslav Kochánek, - smlouva o provedení stavby na pp. 45,46 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Pavel Jakoub, - smlouva o provedení stavby na pp. 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Vlasta Kyšperská, - smlouva o provedení stavby na pp. 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Eva Ducháková, - smlouva o provedení stavby na pp. 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Olga Balatková, - smlouva o provedení stavby na pp. 50 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Anna Petíková, - smlouva o provedení stavby na pp. 146/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ing. Tomáš Bureš, - smlouva o provedení stavby na pp. 139/2, 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Miloslava Koucká, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jan Koucký, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Aleš Koucký, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Pavel Koucký, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jana Tešáková, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Hana Zelinková, - smlouva o provedení stavby na pp. 367/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Lada Hulová, - 6 -

7 - smlouva o provedení stavby na pp. 367/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jan Foršt, - smlouva o provedení stavby na pp. 139/1 a 140 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ludmila Bydžovská, - smlouva o provedení stavby na pp. 550/9 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ing. Josef Prousek, - smlouva o provedení stavby na pp. 116/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Dana Malinovská, - smlouva o provedení stavby na pp. 116/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jií Malinovský, - smlouva o provedení stavby na pp. 800 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Zdenka Rydvalová, - smlouva o provedení stavby na pp. 114/2 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Olga Steláková, - smlouva o provedení stavby na pp. 114/2 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - PhDr. Miroslav Stelák, - smlouva o provedení stavby na stp. 47 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Mgr. Zdeka Souková, - smlouva o provedení stavby na pp. 123 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Milan Matoušek, - smlouva o provedení stavby na pp. 121/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Irena Šourková, - smlouva o provedení stavby na pp. 121/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ladislav Šourek, - smlouva o provedení stavby na pp. 116/2, 116/3, 121/3 a 117/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Renata Riegerová, - smlouva o provedení stavby na pp. 99 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Mgr. Petr Ladman, - smlouva o provedení stavby na pp. 147/2 a 149/2 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Kateina Indruchová, - smlouva o provedení stavby na pp. 210/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Zdenk Šourek. Podle ustanovení 115 vodního zákona v souladu se stavebním zákonem oznámil píslušný vodoprávní úad zahájení vodoprávního ízení oznámením veejnou vyhláškou ze dne pod.j. MÚT/16214/2012, kterým nebylo stanoveno ústní jednání (místní šetení), jelikož je vodoprávnímu úadu známo místo stavby a dále žádost poskytovala dostatené doklady a podklady pro posouzení. Námitkám spol. Telefónica Czech republik, a.s. a spol. EZ Distribuce, a.s., které se týkají stanovení podmínek ochrany podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností v prbhu provádní stavby a zpsobu provádní prací v ochranných pásmech nadzemních a podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností, bylo vyhovno podmínkami. 11 a 12 v tomto rozhodnutí. Pi vymezování okruhu úastník vodoprávního ízení dospl vodoprávní úad k závru, že v daném pípad toto právní postavení podle 115 vodního zákona, 109 stavebního zákona a 27 správního ádu písluší: 1. Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice 2. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle 3. EZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Dín 4 4. Mgr. Petr Ladman, Ruská 1232/158, Praha - 10 Vršovice 5. Kateina Indruchová, Slepá I 92/33, Praha 4 - Lhotka 6. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV - Perštýn 7. Krajská správa silnic Liberec. kraje, p.o., eské mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice 8. Ing. Tomáš Bureš, Lhotka 33, Zlatá Olešnice 9. Ludmila Bydžovská, Nad Palatou 2672/14, Praha 5 - Smíchov 10. Miloslava Koucká, Poniklá 63, Poniklá 11. Aleš Koucký, Vrchovina 29, Nová Paka 12. Jan Koucký, Vnceslava Metelky 157, Vysoké nad Jizerou 13. Pavel Koucký, Poniklá 213, Poniklá 14. Jana Tešáková, Poniklá 291, Poniklá 15. Hana Zelinková, Poniklá 490, Poniklá 16. Jan Foršt, Proboštovská 1083/4, Teplice - Trnovany 17. Lada Hulová, Na Kocand 1103/21, Litomice - Pedmstí 18. Lesy eské republiky, s.p., Pemyslova 1106/19, Hradec Králové 19. Anna Petíková, U Lesíka 616, Tanvald 20. Pavel Jakoub, Lhotka 40, Zlatá Olešnice 21. Pozemkový fond eské republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov 22. Bohuslav Kochánek, Citonice 189, Citonice 23. Olga Balatková, Liberecká 3511/17, Jablonec nad Nisou 24. Eva Ducháková, Zlatá Olešnice 156, Zlatá Olešnice - 7 -

8 25. Vlasta Kyšperská, Druhého odboje 341, Praha 6 - Nebušice 26. Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových, Rašínovo nábeží 390/42, Praha 2 - Nové Msto 27. Marie Havlíková, Sportovní 554, Tanvald 28. Jií Havlík, Sportovní 554, Tanvald 29. PhDr. Miroslav Stelák, Pemyslovská 848/2, Praha 3 - Vinohrady 30. Olga Steláková, Pemyslovská 848/2, Praha 3 - Vinohrady 31. Vlastimil Rieger, Velké Hamry 316, Velké Hamry 32. Renata Riegerová, Velké Hamry 316, Velké Hamry 33. Ladislav Šourek, Lhotka 3, Zlatá Olešnice 34. Irena Šourková, Lhotka 3, Zlatá Olešnice 35. Milan Matoušek, Jizerská 647, Desná II, Desná 36. Mgr. Zdeka Souková, Londýnská 2166/5, Teplice 37. Zdenka Rydvalová, Nad Sokolovnou 616, Liberec XXV - Vesec 38. Jií Malinovský, Hvzdná 489/17, Liberec V - Kristiánov 39. Dana Malinovská, Hvzdná 489/17, Liberec V - Kristiánov 40. Ing. Josef Prousek, Panenská 30, Bratislava, Slovensko 41. Šourek Zdenk, Lhotka 24, Zlatá Olešnice 42. Obanské sdružení Tanvald 21. století o.s., Žár 104, Tanvald 43. ostatní úastníci ízení Mstský úad Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, vodoprávní úad pezkoumal ve vodoprávním ízení pedložené podání podle 15 vodního zákona a neshledal dvody, které by bránily povolení stavby. Realizací stavby ani jejím ádným užíváním nejsou ohroženy zájmy spolenosti ani nepimen omezena i ohrožena práva a oprávnné zájmy úastníkízení. Vodoprávní úad posoudil pedmtnou stavbu jako zvláš rozsáhlou, s velkým potem úastník ízení, což odvoduje doruení rozhodnutí veejnou vyhláškou ( 115 odst. 8 vodního zákona a 114 odst. 1 správního ádu). Projekt byl doložen dokladovou složkou o projednání akce s píslušnými úastníky ízení a dotenými orgány. Pipomínkám a požadavkm, uvedeným ve vyjádení jednotlivých zainteresovaných orgán, bylo vyhovno v rozsahu podmínek výroku tohoto rozhodnutí. Pouení Proti tomuto rozhodnutí mže úastník ízení podat podle ustanovení 83 odst. 1 správního ádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními pedpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, jež mu pedcházelo, ve lht 15 dn ode dne jeho oznámení ke Krajskému úadu Libereckého kraje, odboru životního prostedí a zemdlství, se sídlem v Liberci podáním uinným u Mstského úadu Tanvald, odboru stavební úad a životní prostedí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního ádu odkladný úinek. Odvolání jen proti odvodnní rozhodnutí je nepípustné. Ing. Jindich Kozlovský vedoucí odboru stavební úad a ŽP (otisk úedního razítka) Toto oznámení musí být vyvšeno na úední desce Mstského úadu Tanvald a Obecního úadu Zlatá Olešnice po dobu 15 dn

9 Vyvšeno dne:.. Sejmuto dne: Razítko a podpis správního orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí oznámení. Pílohy pro stavebníka: 1. ovená projektová dokumentace: Výstavba vodovodu v obci Zlatá Olešnice - Lhotka - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 2. štítek "Stavba povolena" s uvedením údaj podle ustanovení 21 odst. 2 vyhlášky. 132/1998 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Obdrží: (úastníci ízení) 1. Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice 2. ostatní úastníci ízení veejnou vyhláškou (dotené orgány) 1. Krajská hygienická stanice LK, úz. pracovišt Jablonec n.n., Podhorská 62, Jablonec n.n. 2. MÚ Velké Hamry, stavební úad, Velké Hamry 3. MÚ Tanvald, odbor dopravy 4. MÚ Tanvald, odbor SÚ a ŽP - orgán ochrany zemdlského pdního fondu - orgán veejné správy v oblasti odpadového hospodáství - orgán státní správy les - orgán ochrany pírody a krajiny Na vdomí: 1. co - 9 -

10 M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, Tanvald, , fax: , Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012 Vyizuje: Ing. Verner Telefon: V Tanvald dne 29. íjna 2012 Obecní úad Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice Vc žádost o vyvšení stavebního povolení na úední desce V píloze Vám zasíláme stavební povolení na stavbu vodního díla - vodovodní ad na stp. 47 a pp. 40/1, 42/1, 43/1, 45, 46, 50, 99, 114/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 121/1, 121/2, 121/3, 123, 139/1, 139/2, 140, 146/1, 147/2, 149/2, 161/1, 162, 165/3, 210/1, 367/1, 368/2, 368/5, 369/2, 380/1, 550/9, 792/2, 795/1, 797/1, 798/1, 800, 803/1, 818, 822, 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obec Zlatá Olešnice. Stavební povolení se oznamuje veejnou vyhláškou. Z tohoto dvodu Vás žádáme o vyvšení tohoto stavebního povolení na úední desce Vašeho Mstského úadu po dobu 15 dn. Po uplynutí této lhty nám stavební povolení vrate laskav zpt s vyznaením data vyvšení a data sejmutí z veejné desky. Pedem dkujeme za spolupráci. Ing. Jindich Kozlovský vedoucí odboru stavební úad a ŽP Píloha: - 1 x stavební povolení Na vdomí: 1. co

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Váš dopis značky/ze dne: /04.06.2012 Číslo jednací: OŽP-ČJ/24056-12/MOU Spisová značka: OŽP/3681-2012/MOU Vyřizuje/linka:

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více