M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D"

Transkript

1 M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, Tanvald, , fax: , Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012 Vyizuje: Ing.Verner Telefon: V Tanvald dne 29. íjna 2012 Vc Zlatá Olešnice, stavba vodovodní ad na stp. 47 a pp. 40/1, 42/1, 43/1, 45, 46, 50, 99, 114/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 121/1, 121/2, 121/3, 123, 139/1, 139/2, 140, 146/1, 147/2, 149/2, 161/1, 162, 165/3, 210/1, 367/1, 368/2, 368/5, 369/2, 380/1, 550/9, 792/2, 795/1, 797/1, 798/1, 800, 803/1, 818, 822, 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obec Zlatá Olešnice - povolení stavby vodního díla veejnou vyhláškou Rozhodnutí Mstský úad Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, jako píslušný vodoprávní úad podle ustanovení 106 odst. 1 zákona. 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen vodní zákon"), a dále jako píslušný speciální stavební úad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen stavební zákon ), žadateli: Obec Zlatá Olešnice sídlo: Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice, I: vydává stavební povolení podle ustanovení 15 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona na stavbu vodního díla vodovodní ad, kraj Liberecký, obec Zlatá Olešnice, katastrální území Lhotka u Zlaté Olešnice, na stp. 47 a pp. 40/1, 42/1, 43/1, 45, 46, 50, 99, 114/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 121/1, 121/2, 121/3, 123, 139/1, 139/2, 140, 146/1, 147/2, 149/2, 161/1, 162, 165/3, 210/1, 367/1, 368/2, 368/5, 369/2, 380/1, 550/9, 792/2, 795/1, 797/1, 798/1, 800, 803/1, 818, 822, 855/1, urení polohy vodního díla (orientan souadnicemi urenými v souadnicovém systému Jednotné trigonometrické sít katastrální) X ; Y (zaátek), X ; Y (konec), v tomto rozsahu: Vodní dílo zahrnuje tento stavební objekt: Stavební objekt SO 01 - vodovodní ad Zlatá Olešnice - Lhotka Druh vodovodního adu - zásobovací sí trasa A1 A2 A3 A4 A5 Výtlak celkem délka, 90/8.2 mm délka, 63/5.8 mm zaátek X;Y konec X;Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y Ing. Jindřich Kozlovský :23:30 Signer: CN=Ing. Jindřich Kozlovský C=CZ O=Město Tanvald Public key: RSA/2048 bits

2 Popis povolené stavby vodního díla: Bude proveden nový vodovodní ad v obci, výtlaný vodovodní ad z erpací stanice do vodojemu a výmna 10 m vodovodního adu u zdroje vody. Na trase vodovodního adu budou 4 nadzemní, 2 podzemní hydranty a 2 uzávry pro odkalení. Podrobnosti technického ešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Stavbou dotený pozemek stp. 47 (Mgr. Zdeka Souková) a pp. 792/2, 818, 369/2, 795/1, 121/2, 798/1, 822 (Obec Zlatá Olešnice), 99 (Mgr. Petr Ladman), 149/2, 147/2 (Kateina Indruchová), 855/1 (Liberecký kraj - správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Krajská správa silnic Libereckého kraje, píspvková organizace), 146/1 (Ing. Tomáš Bureš), 140, 139/1 (Ludmila Bydžovská), 797/1, 380/1, 368/2 (Miloslava Koucká, Aleš Koucký, Jan Koucký, Pavel Koucký, Jana Tešáková a Hana Zelinková), 139/2 (Koucká Miloslava), 367/1 (Jan Foršt a Lada Hulová), 368/5 (eská republika - právo hospodait s majetkem státu Lesy eské republiky, s.p.), 50 (Anna Petíková), 46, 45 (Pavel Jakoub), 43/1, 161/1 (eská republika - správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond eské republiky), 42/1, 40/1, 162 (Kochánek Bohuslav), 803/1 (Olga Balatková, Eva Ducháková, Pavel Jakoub, Bohuslav Kochánek, Vlasta Kyšperská a eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových), 165/3 (Jií Havlík a Marie Havlíková), 114/2 (PhDr. Miroslav Stelák a Olga Steláková), 116/2, 117/1, 121/3, 116/3 (Vlastimil Rieger a Renata Riegerová), 121/1 (Ladislav Šourek a Irena Šourková), 123 (Milan Matoušek), 800 (Zdenka Rydvalová a eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových), 116/1 (Jií Malinovský a Dana Malinovská), 550/9 (Ing. Josef Prousek), 210/1 (Zdenk Šourek) k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení 115 odst. 1 stavebního zákona souasn stanoví tyto podmínky a povinnosti: 1. Stavba bude provedena podle schváleného projektu stavby, kterou vypracoval Ing. Stanislav Gajzler (KAIT , Na Vápence 767/22, Železný Brod v lednu 2012, pi respektování podmínek výroku tohoto rozhodnutí. Pi výstavb bude dodržována vyhláška. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znní pozdjších pedpis, a píslušné technické normy. 2. Pi provádní stavby vodního díla je nutno dodržet pedpisy týkající se bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, zejména naízení vlády. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 3. Stavebníkovi se ukládá projednat se zdejším odborem veškeré zmny projektu, které se ukázaly nutné v prbhu výstavby a ve znané míe by mnily technické ešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy. 4. Stavebník zajistí vytyení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávnným. 5. Pi výstavb bude dodržována vyhláška. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a píslušné technické normy. 6. Pi provádní stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovod a kanalizací podle vyhlášky. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a o zmn nkterých zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znní pozdjších pedpis, a píslušné technické normy. 7. Náhradu pípadných škod, vzniklých pi výstavbi zkušebním provozu vodního díla, lze uplatnit u stavebníka. Pokud nedojde k dohod, pak podle obanského zákoníku u soudu. 8. Majitelm, správcm a uživatelm stavbou dotených pozemk a zaízení musí být v zákonné lht pedem oznámeno zahájení stavby. 9. Pi stavb budou pln respektovány stávající nemovitosti a zaízení, nacházející se v trase, pípadn v bezprostední blízkosti stavby a zaízení staveništ, které jsou ve správ nebo vlastnictví jiných právnických i fyzických osob. 10. Ped zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytýení inženýrských sítí, vlastnických hranic dotených pozemk dle projektu stavby. 11. Budou dodrženy podmínky ve vyjádení spol. Telefónica Czech republik, a.s. ze dne pod.j /09/LIB/M00: - pi provádní stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím povený subjekt povinen uinit nezbytné opatení, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozumn s tím, že: - sít elektronických komunikací spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou souástí veejné komunikaní sít, jsou zajišovány ve veejném zájmu, a jsou chránny právními - 2 -

3 pedpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikaního vedení iní 1,5 m po stranách krajního vedení, - pi innostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními pedpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sít elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sít elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pístupu k vedení. Pi kížení, nebo soubhu zemních prací s PVSEK dodrží SN Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znní a normy související, SN Pedpisy pro ochranu sdlovacích vedení a zaízení ped nebezpenými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a dále SN Uzemnní a ochranné vodie, - ped zapoetím zemních prací zajistit vyznaení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznaenou trasou PVSEK prokazateln seznámit pracovníky, kteí budou stavební práce provádt (Naízení vlády. 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, 3 bod b. 1., píloha. 3, kap. II. l. 1., 4. a 5.), - v pípad provádní prací v objektu je povinen provést przkum technické infrastruktury - vnjších i vnitních vedení sít elektronických komunikací na omítce i pod ní (Naízení vlády. 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, 3 bod b. 5., píloha. 3, kap. XII. l. 1.), - upozorní pracovníky, kteí budou provádt zemní práce na staveništi upozornit, aby v pípad poteby zjistili hloubkové uložení PVSEK pínými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skuteným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejmén 1,5 m od krajních vedení vyznaené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizaních prostedk nebo nevhodného náadí a aby pi provádní prací v tchto místech dbali nejvyšší opatrnosti, - pi zajištní zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteností zastaví práce a vc oznámí zamstnanci spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., poveného ochranou sít Petr Ježek (tel.: ), (dále jen POS ). V provádných pracech je oprávnn pokraovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS, - pi provádní zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke zmn hloubky uložení nebo prostorového uspoádání komunikaní sít. Odkryté vedení zabezpeit proti poškození, odcizení a povšení, - v místech, kde úložný kabel vystupuje ze zem do budovy, rozvade, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrn kvli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup NVSEK je povinen provádt v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Naízení vlády. 591/2006 Sb., 3 bod b. 1., píloha. 3, kap. IV. l. 3. a 4.), - dojde-li pi provádní zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení zakrytím. Teprve pak je možné provést zához, - pomocná zaízení (patníky, kontrolní mící objekty, oznaníky, nadložní lano, uzemovací soustavy, podpry, stožáry, stešníky, konzoly apod.), které jsou souástí vedení, nesmí ani doasn využívat k jiným úelm a nesmí být dotena ani pemístna, - trasu PVSEK mimo vozovku není oprávnn pejíždt vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpeeno proti mechanickému poškození. Zpsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zamstnancem POS. Pi peprav vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Pípadné zmny projednat pedem se zamstnancem POS, - na trase PVSEK (vetn ochranného pásma) se nesmí mnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani mnit rozsah zpevnných ploch (nap. komunikací, parkoviš, vjezd aj.), - manipulaní a skladové plochy je nutno zizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby pi vykonávání prací v tchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace piblížit na vzdálenost menší než 1 m (l. 275, SN ), - je povinen obrátit se na POS v prbhu stavby, a to ve všech pípadech, kdyby i nad rámec tchto podmínek ochrany mohlo dojít ke stetu stavby se SEK, - je povinen každé zjištní, nebo zpsobené poškození, pípadn odcizení vedení SEK neprodlen oznámit Poruchové služb spolenosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s., na telefonní íslo Budou dodrženy podmínky ve vyjádení spol. EZ Distribuce, a.s. ze dne pod.j

4 : - v zájmovém území se nachází energetické zaízení v majetku EZ Distribuce, a.s., které je chránno ochranným pásmem podle zákona. 458/2000 Sb. 46 nebo technickými normami, zejména SN EN Informativní zákres zasíláme v píloze, - rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zaízení energetické spolenosti v rozsahu daném zákonem. 458/2000 Sb., píslušnými technickými normami (SN), podnikovými normami energetiky (PNE) a piloženými podmínkami tak, aby se bhem stavební innosti ani jejím následkem zaízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá za škody na zaízení energetické spolenosti, tak za škody vzniklé tetím osobám na zdraví a majetku, - ped zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznické lince vytyení trasy podzemního silového zaízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu, - pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naší Zákaznickou linku Pokud dojde k poškození energetického zaízení, kontaktujte prosím naší Poruchovou linku Ob linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. 13. Budou dodrženy podmínky v koordinovaném závazném stanovisku MÚ Tanvald, odboru SÚaŽP, ze dne pod sp.zn. MÚT/28281/2009/SÚaŽP: odbor dopravy: - pro provádní stavebních prací, záboru i zásahu do silniního pozemku silnice III/29055 pi vlastní realizaci uvedené stavby vodovodního adu požádá zhotovitel stavby odbor dopravy, MÚ Tanvald o povolení pípadné uzavírky a zvláštního užívání komunikace pro provádní stavebních prací dle 24 a 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích v pedstihu jednoho msíce ped zahájením prací, - po dobu stavby nebude omezován silniní provoz na komunikaci v dané lokalit odkládáním stavební techniky i materiálu bez povolení a komunikace nesmí být stavbou zneišována. Pípadné zneištní bude neprodlen odstranno, orgán státní správy les: - materiál na stavbu a odpad ze stavby nebudou ukládán na pozemcích urených k plnní funkcí lesa bez souhlasu vlastníka lesa, - potrubí a kabely budou uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození pi provozu tžké lesní techniky, - stavbou ani provozem stavby nebudou doteny pozemky urené k plnní funkcí lesa, - práce budou provádny šetrnou metodou, aby nedošlo k poškození strom. V pípad poškození, budou tyto ošeteny do konce pracovní smny schválenými pípravky, orgán veejné správy v oblasti odpadového hospodáství: - veškeré odpady, které vzniknou pi uvedené stavb lze pedat do vlastnictví pouze právnické osob nebo fyzické osob oprávnné k podnikání, která je provozovatelem zaízení ke sbru, výkupu, využití nebo odstranní ureného druhu odpadu, nebo osob, která je provozovatelem zaízení podle 14 odst. 2 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis, - pi terénních úpravách budou využívány pouze odpady (vetn zemin) kategorie O, splující podmínky 12 vyhlášky. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zmn vyhlášky. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znní. Dále bude vedena evidence využívaných odpad podle zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znní, orgán ochrany zemdlského pdního fondu: - práce budou provádny pedevším v dob vegetaního klidu a po jejich ukonení bude pozemek uveden do pvodního stavu, - práce budou provádny tak, aby na zemdlském pdním fondu a jeho vegetaním krytu došlo k co nejmenším škodám, - zamýšlené práce budou pedem projednány s vlastníky pípadn nájemci pozemk náležejících do zemdlského pdního fondu, - pokud si práce spojené s realizací staveb vyžádají odntí zemdlské pdy po dobu delší než 1 rok, vetn doby potebné k uvedení pozemku do pvodního stavu, je investor tchto prací povinen požádat Mstský úad v Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, o souhlas s odntím pdy ze zemdlského pdního fondu

5 14. Výkopy budou ádn zajištny z hlediska bezpenosti. 15. Na stavb bude veden stavební deník. 16. Stavba bude realizována dodavatelsky firmou dle výbrového ízení. Ped zahájením stavby stavebník písemn oznámí zdejšímu odboru adresu zhotovitele stavby. 17. Povolení k vodnímu dílu zaniká, pokud nepekroí oprávnný k provádní stavby do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 18. Terén musí být po ukonení stavebních prací uveden do ádného stavu v celé délce trasy, ploch a skládek stavebního materiálu, zaízení staveništ, atd. 19. Následným provozovatelem vodního díla bude Obec Zlatá Olešnice. Pípadné zmny provozovatele a uživatele vodního díla musí být písemn ohlášeny vodoprávnímu úadu Mstského úadu Tanvald a to do dvou msíc ode dne pevodu. 20. Stavba vodního díla bude dokonena do 31. prosince Ped zahájením stavby vodního díla bude na viditelném míst u vstupu na staveništ umístn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chránn ped povtrnostními vlivy, aby údaje na nm uvedené zstaly itelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla. 22. Vlastník (provozovatel) vodního díla zajistí ádný provoz a údržbu dokonené stavby vodního díla. Veškeré pípadné škody v dsledku kontroly provozu, údržby vodního díla a jeho oprav, zpsobené na cizích pozemcích, nemovitostech i zaízeních budou odstranny nákladem vlastníka (provozovatele) vodního díla. 23. Vlastník (provozovatel) vodního díla je povinen uchovávat dokumentaci skuteného provedení stavby po celou dobu užívání. Pi zmn vlastnictví ji pedá novému nabyvateli a pi odstranní stavby vodoprávnímu úadu. 24. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat v kontrolních dnech. Termín kontrolních prohlídek stavby oznámí stavební dozor investora na vodoprávní úad Mstského úadu Tanvald v dostateném asovém pedstihu. 25. Stavebník oznámí Mstskému úadu Tanvald, odboru stavební úad a životní prostedí, vodoprávnímu úadu, ukonení stavby. Žádost o kolaudaci bude doložena projektem stavby opraveným podle skuteného provedení stavby, stavebním deníkem (k nahlédnutí), zápisem o pedání stavby mezi stavebníkem, zhotovitelem a provozovatelem, dokladem o pedání stavbou dotených pozemk, dokladem o tlakové zkoušce vodovodního adu, prohlášením o shod použitých výrobk, atestem na použitý materiál, dokladem o vypoádání pípadných škod, geodetickým zamením stavby, rozborem vody v souladu s požadavky vyhlášky. 252/2004 Sb., atd. Úastníci ízení podle 27 odst. 1 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis (dále jen správní ád ): 1. Obec Zlatá Olešnice, I: , Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice O podaných námitkách úastníkízení se rozhoduje takto: Z úastníkízení uplatnila námitky spol. Telefónica Czech republik, a.s. a spol. EZ Distribuce, a.s. Námitkám spol. Telefónica Czech republik, a.s. a spol. EZ Distribuce, a.s., které se týkají stanovení podmínek ochrany podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností v prbhu provádní stavby a zpsobu provádní prací v ochranných pásmech nadzemních a podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností, bylo vyhovno podmínkami. 11 a 12 v tomto rozhodnutí. Odvodnní Mstský úad Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, obdržel dne žádost Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice ze dne o povolení ke stavb vodního díla. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 6 vyhlášky. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádení a o náležitostech povolení, souhlas a vyjádení vodoprávního úadu, ve znní pozdjších pedpis, a dalšími doklady: - 5 -

6 - projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Stanislav Gajzler (KAIT , Na Vápence 767/22, Železný Brod v lednu 2012, - územní rozhodnutí vydal MÚ Velké Hamry, stavební úad, dne pod.j. sú/137/2012, - souhlas MÚ Velké Hamry, stavební úad, ze dne pod.j. sú/245/2012, - koordinované závazné stanovisko MÚ Tanvald, odboru SÚaŽP, ze dne pod sp.zn. MÚT/28281/2009/SÚaŽP, - závazné stanovisko KHS LK, úz. pracovišt Jablonec n.n., ze dne pod.j. KHSLB 05396/2012, - rozhodnutí MÚ Tanvald, odboru dopravy, ze dne pod.j. MÚT/2350/2010/OD-SH/To, - souhlas KSS LK ze dne pod.j. TSJN/10/10, - vyjádení spol. Telefónica Czech republik, a.s. ze dne pod.j /09/LIB/M00, - vyjádení spol. RWE Distribuní služby, s.r.o. ze dne pod.j. 4696/09/174, - vyjádení spol. EZ Distribuce, a.s. ze dne pod.j , - vyjádení spol. EZ ICT Services, a.s. ze dne pod.j. P09/85980-N, - smlouva o budoucí smlouv o zízení vcného bemene.j. OLP/1669/2010 na pp. 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Liberecký kraj - správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Krajská správa silnic Libereckého kraje, píspvková organizace, - dodatek. 1 ke smlouv o budoucí smlouv o zízení vcného bemene.j. OLP/1669/2010 na pp. 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Liberecký kraj - správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Krajská správa silnic Libereckého kraje, píspvková organizace, - smlouva o smlouv budoucí o zízení vcného bemene. 4012C10/12 na pp. 43/1 a 161/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond eské republiky, - dodatek. 1 ke smlouv o zízení vcného bemene. 4012C10/12 na pp. 43/1 a 161/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond eské republiky, - smlouva o udlení souhlasu s provedením stavby na pp. 800 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových, - dodatek. 1 ke smlouv o udlení souhlasu s provedením stavby na pp. 800 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/5 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - právo hospodait s majetkem státu Lesy eské republiky, s.p., - smlouva o provedení stavby na pp. 165/3 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jií Havlík, - smlouva o provedení stavby na pp. 165/3 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Marie Havlíková, - smlouva o provedení stavby na pp. 40/1,42/1, 162 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Bohuslav Kochánek, - smlouva o provedení stavby na pp. 45,46 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Pavel Jakoub, - smlouva o provedení stavby na pp. 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Vlasta Kyšperská, - smlouva o provedení stavby na pp. 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Eva Ducháková, - smlouva o provedení stavby na pp. 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Olga Balatková, - smlouva o provedení stavby na pp. 50 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Anna Petíková, - smlouva o provedení stavby na pp. 146/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ing. Tomáš Bureš, - smlouva o provedení stavby na pp. 139/2, 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Miloslava Koucká, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jan Koucký, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Aleš Koucký, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Pavel Koucký, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jana Tešáková, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Hana Zelinková, - smlouva o provedení stavby na pp. 367/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Lada Hulová, - 6 -

7 - smlouva o provedení stavby na pp. 367/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jan Foršt, - smlouva o provedení stavby na pp. 139/1 a 140 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ludmila Bydžovská, - smlouva o provedení stavby na pp. 550/9 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ing. Josef Prousek, - smlouva o provedení stavby na pp. 116/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Dana Malinovská, - smlouva o provedení stavby na pp. 116/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jií Malinovský, - smlouva o provedení stavby na pp. 800 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Zdenka Rydvalová, - smlouva o provedení stavby na pp. 114/2 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Olga Steláková, - smlouva o provedení stavby na pp. 114/2 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - PhDr. Miroslav Stelák, - smlouva o provedení stavby na stp. 47 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Mgr. Zdeka Souková, - smlouva o provedení stavby na pp. 123 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Milan Matoušek, - smlouva o provedení stavby na pp. 121/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Irena Šourková, - smlouva o provedení stavby na pp. 121/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ladislav Šourek, - smlouva o provedení stavby na pp. 116/2, 116/3, 121/3 a 117/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Renata Riegerová, - smlouva o provedení stavby na pp. 99 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Mgr. Petr Ladman, - smlouva o provedení stavby na pp. 147/2 a 149/2 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Kateina Indruchová, - smlouva o provedení stavby na pp. 210/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Zdenk Šourek. Podle ustanovení 115 vodního zákona v souladu se stavebním zákonem oznámil píslušný vodoprávní úad zahájení vodoprávního ízení oznámením veejnou vyhláškou ze dne pod.j. MÚT/16214/2012, kterým nebylo stanoveno ústní jednání (místní šetení), jelikož je vodoprávnímu úadu známo místo stavby a dále žádost poskytovala dostatené doklady a podklady pro posouzení. Námitkám spol. Telefónica Czech republik, a.s. a spol. EZ Distribuce, a.s., které se týkají stanovení podmínek ochrany podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností v prbhu provádní stavby a zpsobu provádní prací v ochranných pásmech nadzemních a podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností, bylo vyhovno podmínkami. 11 a 12 v tomto rozhodnutí. Pi vymezování okruhu úastník vodoprávního ízení dospl vodoprávní úad k závru, že v daném pípad toto právní postavení podle 115 vodního zákona, 109 stavebního zákona a 27 správního ádu písluší: 1. Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice 2. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle 3. EZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Dín 4 4. Mgr. Petr Ladman, Ruská 1232/158, Praha - 10 Vršovice 5. Kateina Indruchová, Slepá I 92/33, Praha 4 - Lhotka 6. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV - Perštýn 7. Krajská správa silnic Liberec. kraje, p.o., eské mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice 8. Ing. Tomáš Bureš, Lhotka 33, Zlatá Olešnice 9. Ludmila Bydžovská, Nad Palatou 2672/14, Praha 5 - Smíchov 10. Miloslava Koucká, Poniklá 63, Poniklá 11. Aleš Koucký, Vrchovina 29, Nová Paka 12. Jan Koucký, Vnceslava Metelky 157, Vysoké nad Jizerou 13. Pavel Koucký, Poniklá 213, Poniklá 14. Jana Tešáková, Poniklá 291, Poniklá 15. Hana Zelinková, Poniklá 490, Poniklá 16. Jan Foršt, Proboštovská 1083/4, Teplice - Trnovany 17. Lada Hulová, Na Kocand 1103/21, Litomice - Pedmstí 18. Lesy eské republiky, s.p., Pemyslova 1106/19, Hradec Králové 19. Anna Petíková, U Lesíka 616, Tanvald 20. Pavel Jakoub, Lhotka 40, Zlatá Olešnice 21. Pozemkový fond eské republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov 22. Bohuslav Kochánek, Citonice 189, Citonice 23. Olga Balatková, Liberecká 3511/17, Jablonec nad Nisou 24. Eva Ducháková, Zlatá Olešnice 156, Zlatá Olešnice - 7 -

8 25. Vlasta Kyšperská, Druhého odboje 341, Praha 6 - Nebušice 26. Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových, Rašínovo nábeží 390/42, Praha 2 - Nové Msto 27. Marie Havlíková, Sportovní 554, Tanvald 28. Jií Havlík, Sportovní 554, Tanvald 29. PhDr. Miroslav Stelák, Pemyslovská 848/2, Praha 3 - Vinohrady 30. Olga Steláková, Pemyslovská 848/2, Praha 3 - Vinohrady 31. Vlastimil Rieger, Velké Hamry 316, Velké Hamry 32. Renata Riegerová, Velké Hamry 316, Velké Hamry 33. Ladislav Šourek, Lhotka 3, Zlatá Olešnice 34. Irena Šourková, Lhotka 3, Zlatá Olešnice 35. Milan Matoušek, Jizerská 647, Desná II, Desná 36. Mgr. Zdeka Souková, Londýnská 2166/5, Teplice 37. Zdenka Rydvalová, Nad Sokolovnou 616, Liberec XXV - Vesec 38. Jií Malinovský, Hvzdná 489/17, Liberec V - Kristiánov 39. Dana Malinovská, Hvzdná 489/17, Liberec V - Kristiánov 40. Ing. Josef Prousek, Panenská 30, Bratislava, Slovensko 41. Šourek Zdenk, Lhotka 24, Zlatá Olešnice 42. Obanské sdružení Tanvald 21. století o.s., Žár 104, Tanvald 43. ostatní úastníci ízení Mstský úad Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, vodoprávní úad pezkoumal ve vodoprávním ízení pedložené podání podle 15 vodního zákona a neshledal dvody, které by bránily povolení stavby. Realizací stavby ani jejím ádným užíváním nejsou ohroženy zájmy spolenosti ani nepimen omezena i ohrožena práva a oprávnné zájmy úastníkízení. Vodoprávní úad posoudil pedmtnou stavbu jako zvláš rozsáhlou, s velkým potem úastník ízení, což odvoduje doruení rozhodnutí veejnou vyhláškou ( 115 odst. 8 vodního zákona a 114 odst. 1 správního ádu). Projekt byl doložen dokladovou složkou o projednání akce s píslušnými úastníky ízení a dotenými orgány. Pipomínkám a požadavkm, uvedeným ve vyjádení jednotlivých zainteresovaných orgán, bylo vyhovno v rozsahu podmínek výroku tohoto rozhodnutí. Pouení Proti tomuto rozhodnutí mže úastník ízení podat podle ustanovení 83 odst. 1 správního ádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními pedpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, jež mu pedcházelo, ve lht 15 dn ode dne jeho oznámení ke Krajskému úadu Libereckého kraje, odboru životního prostedí a zemdlství, se sídlem v Liberci podáním uinným u Mstského úadu Tanvald, odboru stavební úad a životní prostedí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního ádu odkladný úinek. Odvolání jen proti odvodnní rozhodnutí je nepípustné. Ing. Jindich Kozlovský vedoucí odboru stavební úad a ŽP (otisk úedního razítka) Toto oznámení musí být vyvšeno na úední desce Mstského úadu Tanvald a Obecního úadu Zlatá Olešnice po dobu 15 dn

9 Vyvšeno dne:.. Sejmuto dne: Razítko a podpis správního orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí oznámení. Pílohy pro stavebníka: 1. ovená projektová dokumentace: Výstavba vodovodu v obci Zlatá Olešnice - Lhotka - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 2. štítek "Stavba povolena" s uvedením údaj podle ustanovení 21 odst. 2 vyhlášky. 132/1998 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Obdrží: (úastníci ízení) 1. Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice 2. ostatní úastníci ízení veejnou vyhláškou (dotené orgány) 1. Krajská hygienická stanice LK, úz. pracovišt Jablonec n.n., Podhorská 62, Jablonec n.n. 2. MÚ Velké Hamry, stavební úad, Velké Hamry 3. MÚ Tanvald, odbor dopravy 4. MÚ Tanvald, odbor SÚ a ŽP - orgán ochrany zemdlského pdního fondu - orgán veejné správy v oblasti odpadového hospodáství - orgán státní správy les - orgán ochrany pírody a krajiny Na vdomí: 1. co - 9 -

10 M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, Tanvald, , fax: , Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012 Vyizuje: Ing. Verner Telefon: V Tanvald dne 29. íjna 2012 Obecní úad Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice Vc žádost o vyvšení stavebního povolení na úední desce V píloze Vám zasíláme stavební povolení na stavbu vodního díla - vodovodní ad na stp. 47 a pp. 40/1, 42/1, 43/1, 45, 46, 50, 99, 114/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 121/1, 121/2, 121/3, 123, 139/1, 139/2, 140, 146/1, 147/2, 149/2, 161/1, 162, 165/3, 210/1, 367/1, 368/2, 368/5, 369/2, 380/1, 550/9, 792/2, 795/1, 797/1, 798/1, 800, 803/1, 818, 822, 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obec Zlatá Olešnice. Stavební povolení se oznamuje veejnou vyhláškou. Z tohoto dvodu Vás žádáme o vyvšení tohoto stavebního povolení na úední desce Vašeho Mstského úadu po dobu 15 dn. Po uplynutí této lhty nám stavební povolení vrate laskav zpt s vyznaením data vyvšení a data sejmutí z veejné desky. Pedem dkujeme za spolupráci. Ing. Jindich Kozlovský vedoucí odboru stavební úad a ŽP Píloha: - 1 x stavební povolení Na vdomí: 1. co

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

íslo jednací: 680532/13 íslo žádosti: 0113 019 483 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 680532/13 íslo žádosti: 0113 019 483 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

íslo jednací: 565315/15 íslo žádosti: 0115 334 443 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 565315/15 íslo žádosti: 0115 334 443 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

íslo jednací: 680241/13 íslo žádosti: 0113 019 224 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu

íslo jednací: 680241/13 íslo žádosti: 0113 019 224 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2957/13-UR/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 30.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Obec Petíkov 374 01 Trhové

Více

íslo jednací: 747593/14 íslo žádosti: 0114 275 522 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti

íslo jednací: 747593/14 íslo žádosti: 0114 275 522 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

íslo jednací: 627683/13 íslo žádosti: 0113 971 672 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 627683/13 íslo žádosti: 0113 971 672 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad M S T S K Ý Ú A D Stavební úad Sídlo: Svatovítské námstí 105, 463 52 Osená Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad.osecna@volny.cz Web: http://osecna.info Na doruenku Dle rozdlovníku

Více

Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení. Dokumentace pro stavební povolení

Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení. Dokumentace pro stavební povolení Prosinec 2010 Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení Dokumentace pro stavební povolení D. Dokladová ást Objednatel: Povodí Vltavy, s.p. 3A10272.32.B01 PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DIGITÁLNÍCH DAT

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

íslo jednací: 5929/12 íslo žádosti: 0112 662 479 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu

íslo jednací: 5929/12 íslo žádosti: 0112 662 479 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

íslo jednací: 624180/14 íslo žádosti: 0114 167 292 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu

íslo jednací: 624180/14 íslo žádosti: 0114 167 292 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2497/6-F/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 24.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Správa železniní dopravní

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH. 1. Vyjádření města Holýšov 3.

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH. 1. Vyjádření města Holýšov 3. Akce: Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH 1. Vyjádření města Holýšov 2. Vyjádření ČEZ 3. Vyjádření ČEZ 4. Vyjádření Telefónica 5. Vyjádření

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel. 494 509 111, fax. 494 534 440, E-mail. podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: VÝST-25475/09-25475/2009/Zi Rychnov

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Da Mareček Hvězdov č.p. 940 47124 Ralsko naše značka 5000910601 vyřizuje Václav Kuchta datum 07.03.2014 Věc: Statické zajištění 2 mostků v městské části Hvězdov K.ú. - p.č.: Stavebník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail : su@mesto-desna.

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail : su@mesto-desna. MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail : su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/2805/2009/337/SU V Desné dne : 15.1.2010

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta Mstský úad ernošice odbor životního prostedí Oddlení vodního hospodáství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdlovníku oprávnná úední osoba: Renata Ciprysová telefon: 221

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/728/11/Vl Mnichovice : 5.9.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Most ev.č. 18323-1 Krchleby. Máme Nemáme. Datum: Liberec, 12.8.2014. Vyřizuje: Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828 e-mail: pre@pontex.cz.

Most ev.č. 18323-1 Krchleby. Máme Nemáme. Datum: Liberec, 12.8.2014. Vyřizuje: Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828 e-mail: pre@pontex.cz. Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Datum: Liberec, 12.8.2014 Vyřizuje: Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828 e-mail: pre@pontex.cz Akce: Věc: Most ev.č. 18323-1 Krchleby Žádost o vyjádření k

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Seznam vyjádření správců sítí:

Seznam vyjádření správců sítí: 1 Seznam vyjádření správců sítí: ČD-Telematika, a.s. 2 ČEZ Distribuce, a.s. 4 ČEZ ICT Services, a.s. 13 MERO ČR, a. s. 15 NET4GAS, s.r.o 16 Telefónica Czech Republic, a.s. 18 RWE Distibuční služby, s.r.o.,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911, fax 281 971 531.j.: Výst/10323/2005/Ko V Praze, 14.3.2006 Vyizuje: Ing. Helena Kopecká,

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ - odbor stavební a komunikací Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel. 384341221 fax. 384723505 http://www.mesto-trebon.cz e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Č. j. Stav. 20163/2005-Kol

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

.j.: SÚ/328/2297/2010/!e Petra Valová vy$izuje: Ing. Ji$ina!ermáková Sámova 1004/2 tel.: 558 666 443 700 30 Ostrava - Hrab'vka

.j.: SÚ/328/2297/2010/!e Petra Valová vy$izuje: Ing. Ji$ina!ermáková Sámova 1004/2 tel.: 558 666 443 700 30 Ostrava - Hrab'vka Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j.: SÚ/328/2297/2010/!e Petra Valová vy$izuje: Ing. Ji$ina!ermáková Sámova 1004/2 tel.: 558 666 443 700 30 Ostrava - Hrab'vka e-mail: cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/736/2015-5-SP/Če V Pelhřimově dne 1.7.2015 Stavebník : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II j. OŽP 7839/15/199-IN v J.Hradci 11.2.2015 spis: OŽP 114/2015 e-mail: i.novakova@jh.cz, tel: 384 351 286

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ 270/2010/OV, č.j. 269/2010,270/2010 Nechanice, 6. 8. 2010 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/1319/2010/S-4 V Sedlčanech dne: 17.03.2010 Tel.: 318 822 742, linka 134 Vyřizuje : Ing. Michaela Šmídová e-mail: smidova@mu.sedlcany.cz

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo:.ev./ 4)/3 Číslo jednací: ~., v v URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD v Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE telefon: 318692151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více