M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D"

Transkript

1 M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, Tanvald, , fax: , Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012 Vyizuje: Ing.Verner Telefon: V Tanvald dne 29. íjna 2012 Vc Zlatá Olešnice, stavba vodovodní ad na stp. 47 a pp. 40/1, 42/1, 43/1, 45, 46, 50, 99, 114/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 121/1, 121/2, 121/3, 123, 139/1, 139/2, 140, 146/1, 147/2, 149/2, 161/1, 162, 165/3, 210/1, 367/1, 368/2, 368/5, 369/2, 380/1, 550/9, 792/2, 795/1, 797/1, 798/1, 800, 803/1, 818, 822, 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obec Zlatá Olešnice - povolení stavby vodního díla veejnou vyhláškou Rozhodnutí Mstský úad Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, jako píslušný vodoprávní úad podle ustanovení 106 odst. 1 zákona. 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen vodní zákon"), a dále jako píslušný speciální stavební úad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen stavební zákon ), žadateli: Obec Zlatá Olešnice sídlo: Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice, I: vydává stavební povolení podle ustanovení 15 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona na stavbu vodního díla vodovodní ad, kraj Liberecký, obec Zlatá Olešnice, katastrální území Lhotka u Zlaté Olešnice, na stp. 47 a pp. 40/1, 42/1, 43/1, 45, 46, 50, 99, 114/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 121/1, 121/2, 121/3, 123, 139/1, 139/2, 140, 146/1, 147/2, 149/2, 161/1, 162, 165/3, 210/1, 367/1, 368/2, 368/5, 369/2, 380/1, 550/9, 792/2, 795/1, 797/1, 798/1, 800, 803/1, 818, 822, 855/1, urení polohy vodního díla (orientan souadnicemi urenými v souadnicovém systému Jednotné trigonometrické sít katastrální) X ; Y (zaátek), X ; Y (konec), v tomto rozsahu: Vodní dílo zahrnuje tento stavební objekt: Stavební objekt SO 01 - vodovodní ad Zlatá Olešnice - Lhotka Druh vodovodního adu - zásobovací sí trasa A1 A2 A3 A4 A5 Výtlak celkem délka, 90/8.2 mm délka, 63/5.8 mm zaátek X;Y konec X;Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y X ; Y Ing. Jindřich Kozlovský :23:30 Signer: CN=Ing. Jindřich Kozlovský C=CZ O=Město Tanvald Public key: RSA/2048 bits

2 Popis povolené stavby vodního díla: Bude proveden nový vodovodní ad v obci, výtlaný vodovodní ad z erpací stanice do vodojemu a výmna 10 m vodovodního adu u zdroje vody. Na trase vodovodního adu budou 4 nadzemní, 2 podzemní hydranty a 2 uzávry pro odkalení. Podrobnosti technického ešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Stavbou dotený pozemek stp. 47 (Mgr. Zdeka Souková) a pp. 792/2, 818, 369/2, 795/1, 121/2, 798/1, 822 (Obec Zlatá Olešnice), 99 (Mgr. Petr Ladman), 149/2, 147/2 (Kateina Indruchová), 855/1 (Liberecký kraj - správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Krajská správa silnic Libereckého kraje, píspvková organizace), 146/1 (Ing. Tomáš Bureš), 140, 139/1 (Ludmila Bydžovská), 797/1, 380/1, 368/2 (Miloslava Koucká, Aleš Koucký, Jan Koucký, Pavel Koucký, Jana Tešáková a Hana Zelinková), 139/2 (Koucká Miloslava), 367/1 (Jan Foršt a Lada Hulová), 368/5 (eská republika - právo hospodait s majetkem státu Lesy eské republiky, s.p.), 50 (Anna Petíková), 46, 45 (Pavel Jakoub), 43/1, 161/1 (eská republika - správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond eské republiky), 42/1, 40/1, 162 (Kochánek Bohuslav), 803/1 (Olga Balatková, Eva Ducháková, Pavel Jakoub, Bohuslav Kochánek, Vlasta Kyšperská a eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových), 165/3 (Jií Havlík a Marie Havlíková), 114/2 (PhDr. Miroslav Stelák a Olga Steláková), 116/2, 117/1, 121/3, 116/3 (Vlastimil Rieger a Renata Riegerová), 121/1 (Ladislav Šourek a Irena Šourková), 123 (Milan Matoušek), 800 (Zdenka Rydvalová a eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových), 116/1 (Jií Malinovský a Dana Malinovská), 550/9 (Ing. Josef Prousek), 210/1 (Zdenk Šourek) k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení 115 odst. 1 stavebního zákona souasn stanoví tyto podmínky a povinnosti: 1. Stavba bude provedena podle schváleného projektu stavby, kterou vypracoval Ing. Stanislav Gajzler (KAIT , Na Vápence 767/22, Železný Brod v lednu 2012, pi respektování podmínek výroku tohoto rozhodnutí. Pi výstavb bude dodržována vyhláška. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znní pozdjších pedpis, a píslušné technické normy. 2. Pi provádní stavby vodního díla je nutno dodržet pedpisy týkající se bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, zejména naízení vlády. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 3. Stavebníkovi se ukládá projednat se zdejším odborem veškeré zmny projektu, které se ukázaly nutné v prbhu výstavby a ve znané míe by mnily technické ešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy. 4. Stavebník zajistí vytyení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávnným. 5. Pi výstavb bude dodržována vyhláška. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a píslušné technické normy. 6. Pi provádní stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovod a kanalizací podle vyhlášky. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a o zmn nkterých zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znní pozdjších pedpis, a píslušné technické normy. 7. Náhradu pípadných škod, vzniklých pi výstavbi zkušebním provozu vodního díla, lze uplatnit u stavebníka. Pokud nedojde k dohod, pak podle obanského zákoníku u soudu. 8. Majitelm, správcm a uživatelm stavbou dotených pozemk a zaízení musí být v zákonné lht pedem oznámeno zahájení stavby. 9. Pi stavb budou pln respektovány stávající nemovitosti a zaízení, nacházející se v trase, pípadn v bezprostední blízkosti stavby a zaízení staveništ, které jsou ve správ nebo vlastnictví jiných právnických i fyzických osob. 10. Ped zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytýení inženýrských sítí, vlastnických hranic dotených pozemk dle projektu stavby. 11. Budou dodrženy podmínky ve vyjádení spol. Telefónica Czech republik, a.s. ze dne pod.j /09/LIB/M00: - pi provádní stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím povený subjekt povinen uinit nezbytné opatení, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozumn s tím, že: - sít elektronických komunikací spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou souástí veejné komunikaní sít, jsou zajišovány ve veejném zájmu, a jsou chránny právními - 2 -

3 pedpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikaního vedení iní 1,5 m po stranách krajního vedení, - pi innostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními pedpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sít elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sít elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pístupu k vedení. Pi kížení, nebo soubhu zemních prací s PVSEK dodrží SN Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znní a normy související, SN Pedpisy pro ochranu sdlovacích vedení a zaízení ped nebezpenými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a dále SN Uzemnní a ochranné vodie, - ped zapoetím zemních prací zajistit vyznaení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznaenou trasou PVSEK prokazateln seznámit pracovníky, kteí budou stavební práce provádt (Naízení vlády. 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, 3 bod b. 1., píloha. 3, kap. II. l. 1., 4. a 5.), - v pípad provádní prací v objektu je povinen provést przkum technické infrastruktury - vnjších i vnitních vedení sít elektronických komunikací na omítce i pod ní (Naízení vlády. 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, 3 bod b. 5., píloha. 3, kap. XII. l. 1.), - upozorní pracovníky, kteí budou provádt zemní práce na staveništi upozornit, aby v pípad poteby zjistili hloubkové uložení PVSEK pínými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skuteným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejmén 1,5 m od krajních vedení vyznaené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizaních prostedk nebo nevhodného náadí a aby pi provádní prací v tchto místech dbali nejvyšší opatrnosti, - pi zajištní zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteností zastaví práce a vc oznámí zamstnanci spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., poveného ochranou sít Petr Ježek (tel.: ), (dále jen POS ). V provádných pracech je oprávnn pokraovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS, - pi provádní zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke zmn hloubky uložení nebo prostorového uspoádání komunikaní sít. Odkryté vedení zabezpeit proti poškození, odcizení a povšení, - v místech, kde úložný kabel vystupuje ze zem do budovy, rozvade, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrn kvli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup NVSEK je povinen provádt v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Naízení vlády. 591/2006 Sb., 3 bod b. 1., píloha. 3, kap. IV. l. 3. a 4.), - dojde-li pi provádní zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení zakrytím. Teprve pak je možné provést zához, - pomocná zaízení (patníky, kontrolní mící objekty, oznaníky, nadložní lano, uzemovací soustavy, podpry, stožáry, stešníky, konzoly apod.), které jsou souástí vedení, nesmí ani doasn využívat k jiným úelm a nesmí být dotena ani pemístna, - trasu PVSEK mimo vozovku není oprávnn pejíždt vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpeeno proti mechanickému poškození. Zpsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zamstnancem POS. Pi peprav vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Pípadné zmny projednat pedem se zamstnancem POS, - na trase PVSEK (vetn ochranného pásma) se nesmí mnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani mnit rozsah zpevnných ploch (nap. komunikací, parkoviš, vjezd aj.), - manipulaní a skladové plochy je nutno zizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby pi vykonávání prací v tchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace piblížit na vzdálenost menší než 1 m (l. 275, SN ), - je povinen obrátit se na POS v prbhu stavby, a to ve všech pípadech, kdyby i nad rámec tchto podmínek ochrany mohlo dojít ke stetu stavby se SEK, - je povinen každé zjištní, nebo zpsobené poškození, pípadn odcizení vedení SEK neprodlen oznámit Poruchové služb spolenosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s., na telefonní íslo Budou dodrženy podmínky ve vyjádení spol. EZ Distribuce, a.s. ze dne pod.j

4 : - v zájmovém území se nachází energetické zaízení v majetku EZ Distribuce, a.s., které je chránno ochranným pásmem podle zákona. 458/2000 Sb. 46 nebo technickými normami, zejména SN EN Informativní zákres zasíláme v píloze, - rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zaízení energetické spolenosti v rozsahu daném zákonem. 458/2000 Sb., píslušnými technickými normami (SN), podnikovými normami energetiky (PNE) a piloženými podmínkami tak, aby se bhem stavební innosti ani jejím následkem zaízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá za škody na zaízení energetické spolenosti, tak za škody vzniklé tetím osobám na zdraví a majetku, - ped zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznické lince vytyení trasy podzemního silového zaízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu, - pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naší Zákaznickou linku Pokud dojde k poškození energetického zaízení, kontaktujte prosím naší Poruchovou linku Ob linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. 13. Budou dodrženy podmínky v koordinovaném závazném stanovisku MÚ Tanvald, odboru SÚaŽP, ze dne pod sp.zn. MÚT/28281/2009/SÚaŽP: odbor dopravy: - pro provádní stavebních prací, záboru i zásahu do silniního pozemku silnice III/29055 pi vlastní realizaci uvedené stavby vodovodního adu požádá zhotovitel stavby odbor dopravy, MÚ Tanvald o povolení pípadné uzavírky a zvláštního užívání komunikace pro provádní stavebních prací dle 24 a 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích v pedstihu jednoho msíce ped zahájením prací, - po dobu stavby nebude omezován silniní provoz na komunikaci v dané lokalit odkládáním stavební techniky i materiálu bez povolení a komunikace nesmí být stavbou zneišována. Pípadné zneištní bude neprodlen odstranno, orgán státní správy les: - materiál na stavbu a odpad ze stavby nebudou ukládán na pozemcích urených k plnní funkcí lesa bez souhlasu vlastníka lesa, - potrubí a kabely budou uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození pi provozu tžké lesní techniky, - stavbou ani provozem stavby nebudou doteny pozemky urené k plnní funkcí lesa, - práce budou provádny šetrnou metodou, aby nedošlo k poškození strom. V pípad poškození, budou tyto ošeteny do konce pracovní smny schválenými pípravky, orgán veejné správy v oblasti odpadového hospodáství: - veškeré odpady, které vzniknou pi uvedené stavb lze pedat do vlastnictví pouze právnické osob nebo fyzické osob oprávnné k podnikání, která je provozovatelem zaízení ke sbru, výkupu, využití nebo odstranní ureného druhu odpadu, nebo osob, která je provozovatelem zaízení podle 14 odst. 2 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis, - pi terénních úpravách budou využívány pouze odpady (vetn zemin) kategorie O, splující podmínky 12 vyhlášky. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zmn vyhlášky. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znní. Dále bude vedena evidence využívaných odpad podle zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znní, orgán ochrany zemdlského pdního fondu: - práce budou provádny pedevším v dob vegetaního klidu a po jejich ukonení bude pozemek uveden do pvodního stavu, - práce budou provádny tak, aby na zemdlském pdním fondu a jeho vegetaním krytu došlo k co nejmenším škodám, - zamýšlené práce budou pedem projednány s vlastníky pípadn nájemci pozemk náležejících do zemdlského pdního fondu, - pokud si práce spojené s realizací staveb vyžádají odntí zemdlské pdy po dobu delší než 1 rok, vetn doby potebné k uvedení pozemku do pvodního stavu, je investor tchto prací povinen požádat Mstský úad v Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, o souhlas s odntím pdy ze zemdlského pdního fondu

5 14. Výkopy budou ádn zajištny z hlediska bezpenosti. 15. Na stavb bude veden stavební deník. 16. Stavba bude realizována dodavatelsky firmou dle výbrového ízení. Ped zahájením stavby stavebník písemn oznámí zdejšímu odboru adresu zhotovitele stavby. 17. Povolení k vodnímu dílu zaniká, pokud nepekroí oprávnný k provádní stavby do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 18. Terén musí být po ukonení stavebních prací uveden do ádného stavu v celé délce trasy, ploch a skládek stavebního materiálu, zaízení staveništ, atd. 19. Následným provozovatelem vodního díla bude Obec Zlatá Olešnice. Pípadné zmny provozovatele a uživatele vodního díla musí být písemn ohlášeny vodoprávnímu úadu Mstského úadu Tanvald a to do dvou msíc ode dne pevodu. 20. Stavba vodního díla bude dokonena do 31. prosince Ped zahájením stavby vodního díla bude na viditelném míst u vstupu na staveništ umístn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chránn ped povtrnostními vlivy, aby údaje na nm uvedené zstaly itelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla. 22. Vlastník (provozovatel) vodního díla zajistí ádný provoz a údržbu dokonené stavby vodního díla. Veškeré pípadné škody v dsledku kontroly provozu, údržby vodního díla a jeho oprav, zpsobené na cizích pozemcích, nemovitostech i zaízeních budou odstranny nákladem vlastníka (provozovatele) vodního díla. 23. Vlastník (provozovatel) vodního díla je povinen uchovávat dokumentaci skuteného provedení stavby po celou dobu užívání. Pi zmn vlastnictví ji pedá novému nabyvateli a pi odstranní stavby vodoprávnímu úadu. 24. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat v kontrolních dnech. Termín kontrolních prohlídek stavby oznámí stavební dozor investora na vodoprávní úad Mstského úadu Tanvald v dostateném asovém pedstihu. 25. Stavebník oznámí Mstskému úadu Tanvald, odboru stavební úad a životní prostedí, vodoprávnímu úadu, ukonení stavby. Žádost o kolaudaci bude doložena projektem stavby opraveným podle skuteného provedení stavby, stavebním deníkem (k nahlédnutí), zápisem o pedání stavby mezi stavebníkem, zhotovitelem a provozovatelem, dokladem o pedání stavbou dotených pozemk, dokladem o tlakové zkoušce vodovodního adu, prohlášením o shod použitých výrobk, atestem na použitý materiál, dokladem o vypoádání pípadných škod, geodetickým zamením stavby, rozborem vody v souladu s požadavky vyhlášky. 252/2004 Sb., atd. Úastníci ízení podle 27 odst. 1 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis (dále jen správní ád ): 1. Obec Zlatá Olešnice, I: , Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice O podaných námitkách úastníkízení se rozhoduje takto: Z úastníkízení uplatnila námitky spol. Telefónica Czech republik, a.s. a spol. EZ Distribuce, a.s. Námitkám spol. Telefónica Czech republik, a.s. a spol. EZ Distribuce, a.s., které se týkají stanovení podmínek ochrany podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností v prbhu provádní stavby a zpsobu provádní prací v ochranných pásmech nadzemních a podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností, bylo vyhovno podmínkami. 11 a 12 v tomto rozhodnutí. Odvodnní Mstský úad Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, obdržel dne žádost Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice ze dne o povolení ke stavb vodního díla. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 6 vyhlášky. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádení a o náležitostech povolení, souhlas a vyjádení vodoprávního úadu, ve znní pozdjších pedpis, a dalšími doklady: - 5 -

6 - projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Stanislav Gajzler (KAIT , Na Vápence 767/22, Železný Brod v lednu 2012, - územní rozhodnutí vydal MÚ Velké Hamry, stavební úad, dne pod.j. sú/137/2012, - souhlas MÚ Velké Hamry, stavební úad, ze dne pod.j. sú/245/2012, - koordinované závazné stanovisko MÚ Tanvald, odboru SÚaŽP, ze dne pod sp.zn. MÚT/28281/2009/SÚaŽP, - závazné stanovisko KHS LK, úz. pracovišt Jablonec n.n., ze dne pod.j. KHSLB 05396/2012, - rozhodnutí MÚ Tanvald, odboru dopravy, ze dne pod.j. MÚT/2350/2010/OD-SH/To, - souhlas KSS LK ze dne pod.j. TSJN/10/10, - vyjádení spol. Telefónica Czech republik, a.s. ze dne pod.j /09/LIB/M00, - vyjádení spol. RWE Distribuní služby, s.r.o. ze dne pod.j. 4696/09/174, - vyjádení spol. EZ Distribuce, a.s. ze dne pod.j , - vyjádení spol. EZ ICT Services, a.s. ze dne pod.j. P09/85980-N, - smlouva o budoucí smlouv o zízení vcného bemene.j. OLP/1669/2010 na pp. 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Liberecký kraj - správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Krajská správa silnic Libereckého kraje, píspvková organizace, - dodatek. 1 ke smlouv o budoucí smlouv o zízení vcného bemene.j. OLP/1669/2010 na pp. 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Liberecký kraj - správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Krajská správa silnic Libereckého kraje, píspvková organizace, - smlouva o smlouv budoucí o zízení vcného bemene. 4012C10/12 na pp. 43/1 a 161/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond eské republiky, - dodatek. 1 ke smlouv o zízení vcného bemene. 4012C10/12 na pp. 43/1 a 161/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond eské republiky, - smlouva o udlení souhlasu s provedením stavby na pp. 800 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových, - dodatek. 1 ke smlouv o udlení souhlasu s provedením stavby na pp. 800 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - píslušnost hospodait s majetkem státu Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/5 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - eská republika - právo hospodait s majetkem státu Lesy eské republiky, s.p., - smlouva o provedení stavby na pp. 165/3 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jií Havlík, - smlouva o provedení stavby na pp. 165/3 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Marie Havlíková, - smlouva o provedení stavby na pp. 40/1,42/1, 162 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Bohuslav Kochánek, - smlouva o provedení stavby na pp. 45,46 a 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Pavel Jakoub, - smlouva o provedení stavby na pp. 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Vlasta Kyšperská, - smlouva o provedení stavby na pp. 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Eva Ducháková, - smlouva o provedení stavby na pp. 803/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Olga Balatková, - smlouva o provedení stavby na pp. 50 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Anna Petíková, - smlouva o provedení stavby na pp. 146/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ing. Tomáš Bureš, - smlouva o provedení stavby na pp. 139/2, 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Miloslava Koucká, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jan Koucký, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Aleš Koucký, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Pavel Koucký, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jana Tešáková, - smlouva o provedení stavby na pp. 368/2, 380/1 a 797/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Hana Zelinková, - smlouva o provedení stavby na pp. 367/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Lada Hulová, - 6 -

7 - smlouva o provedení stavby na pp. 367/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jan Foršt, - smlouva o provedení stavby na pp. 139/1 a 140 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ludmila Bydžovská, - smlouva o provedení stavby na pp. 550/9 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ing. Josef Prousek, - smlouva o provedení stavby na pp. 116/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Dana Malinovská, - smlouva o provedení stavby na pp. 116/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Jií Malinovský, - smlouva o provedení stavby na pp. 800 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Zdenka Rydvalová, - smlouva o provedení stavby na pp. 114/2 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Olga Steláková, - smlouva o provedení stavby na pp. 114/2 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - PhDr. Miroslav Stelák, - smlouva o provedení stavby na stp. 47 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Mgr. Zdeka Souková, - smlouva o provedení stavby na pp. 123 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Milan Matoušek, - smlouva o provedení stavby na pp. 121/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Irena Šourková, - smlouva o provedení stavby na pp. 121/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Ladislav Šourek, - smlouva o provedení stavby na pp. 116/2, 116/3, 121/3 a 117/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Renata Riegerová, - smlouva o provedení stavby na pp. 99 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Mgr. Petr Ladman, - smlouva o provedení stavby na pp. 147/2 a 149/2 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Kateina Indruchová, - smlouva o provedení stavby na pp. 210/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - Zdenk Šourek. Podle ustanovení 115 vodního zákona v souladu se stavebním zákonem oznámil píslušný vodoprávní úad zahájení vodoprávního ízení oznámením veejnou vyhláškou ze dne pod.j. MÚT/16214/2012, kterým nebylo stanoveno ústní jednání (místní šetení), jelikož je vodoprávnímu úadu známo místo stavby a dále žádost poskytovala dostatené doklady a podklady pro posouzení. Námitkám spol. Telefónica Czech republik, a.s. a spol. EZ Distribuce, a.s., které se týkají stanovení podmínek ochrany podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností v prbhu provádní stavby a zpsobu provádní prací v ochranných pásmech nadzemních a podzemních zaízení ve správ nebo vlastnictví uvedených spoleností, bylo vyhovno podmínkami. 11 a 12 v tomto rozhodnutí. Pi vymezování okruhu úastník vodoprávního ízení dospl vodoprávní úad k závru, že v daném pípad toto právní postavení podle 115 vodního zákona, 109 stavebního zákona a 27 správního ádu písluší: 1. Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice 2. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle 3. EZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Dín 4 4. Mgr. Petr Ladman, Ruská 1232/158, Praha - 10 Vršovice 5. Kateina Indruchová, Slepá I 92/33, Praha 4 - Lhotka 6. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV - Perštýn 7. Krajská správa silnic Liberec. kraje, p.o., eské mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice 8. Ing. Tomáš Bureš, Lhotka 33, Zlatá Olešnice 9. Ludmila Bydžovská, Nad Palatou 2672/14, Praha 5 - Smíchov 10. Miloslava Koucká, Poniklá 63, Poniklá 11. Aleš Koucký, Vrchovina 29, Nová Paka 12. Jan Koucký, Vnceslava Metelky 157, Vysoké nad Jizerou 13. Pavel Koucký, Poniklá 213, Poniklá 14. Jana Tešáková, Poniklá 291, Poniklá 15. Hana Zelinková, Poniklá 490, Poniklá 16. Jan Foršt, Proboštovská 1083/4, Teplice - Trnovany 17. Lada Hulová, Na Kocand 1103/21, Litomice - Pedmstí 18. Lesy eské republiky, s.p., Pemyslova 1106/19, Hradec Králové 19. Anna Petíková, U Lesíka 616, Tanvald 20. Pavel Jakoub, Lhotka 40, Zlatá Olešnice 21. Pozemkový fond eské republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov 22. Bohuslav Kochánek, Citonice 189, Citonice 23. Olga Balatková, Liberecká 3511/17, Jablonec nad Nisou 24. Eva Ducháková, Zlatá Olešnice 156, Zlatá Olešnice - 7 -

8 25. Vlasta Kyšperská, Druhého odboje 341, Praha 6 - Nebušice 26. Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových, Rašínovo nábeží 390/42, Praha 2 - Nové Msto 27. Marie Havlíková, Sportovní 554, Tanvald 28. Jií Havlík, Sportovní 554, Tanvald 29. PhDr. Miroslav Stelák, Pemyslovská 848/2, Praha 3 - Vinohrady 30. Olga Steláková, Pemyslovská 848/2, Praha 3 - Vinohrady 31. Vlastimil Rieger, Velké Hamry 316, Velké Hamry 32. Renata Riegerová, Velké Hamry 316, Velké Hamry 33. Ladislav Šourek, Lhotka 3, Zlatá Olešnice 34. Irena Šourková, Lhotka 3, Zlatá Olešnice 35. Milan Matoušek, Jizerská 647, Desná II, Desná 36. Mgr. Zdeka Souková, Londýnská 2166/5, Teplice 37. Zdenka Rydvalová, Nad Sokolovnou 616, Liberec XXV - Vesec 38. Jií Malinovský, Hvzdná 489/17, Liberec V - Kristiánov 39. Dana Malinovská, Hvzdná 489/17, Liberec V - Kristiánov 40. Ing. Josef Prousek, Panenská 30, Bratislava, Slovensko 41. Šourek Zdenk, Lhotka 24, Zlatá Olešnice 42. Obanské sdružení Tanvald 21. století o.s., Žár 104, Tanvald 43. ostatní úastníci ízení Mstský úad Tanvald, odbor stavební úad a životní prostedí, vodoprávní úad pezkoumal ve vodoprávním ízení pedložené podání podle 15 vodního zákona a neshledal dvody, které by bránily povolení stavby. Realizací stavby ani jejím ádným užíváním nejsou ohroženy zájmy spolenosti ani nepimen omezena i ohrožena práva a oprávnné zájmy úastníkízení. Vodoprávní úad posoudil pedmtnou stavbu jako zvláš rozsáhlou, s velkým potem úastník ízení, což odvoduje doruení rozhodnutí veejnou vyhláškou ( 115 odst. 8 vodního zákona a 114 odst. 1 správního ádu). Projekt byl doložen dokladovou složkou o projednání akce s píslušnými úastníky ízení a dotenými orgány. Pipomínkám a požadavkm, uvedeným ve vyjádení jednotlivých zainteresovaných orgán, bylo vyhovno v rozsahu podmínek výroku tohoto rozhodnutí. Pouení Proti tomuto rozhodnutí mže úastník ízení podat podle ustanovení 83 odst. 1 správního ádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními pedpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, jež mu pedcházelo, ve lht 15 dn ode dne jeho oznámení ke Krajskému úadu Libereckého kraje, odboru životního prostedí a zemdlství, se sídlem v Liberci podáním uinným u Mstského úadu Tanvald, odboru stavební úad a životní prostedí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního ádu odkladný úinek. Odvolání jen proti odvodnní rozhodnutí je nepípustné. Ing. Jindich Kozlovský vedoucí odboru stavební úad a ŽP (otisk úedního razítka) Toto oznámení musí být vyvšeno na úední desce Mstského úadu Tanvald a Obecního úadu Zlatá Olešnice po dobu 15 dn

9 Vyvšeno dne:.. Sejmuto dne: Razítko a podpis správního orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí oznámení. Pílohy pro stavebníka: 1. ovená projektová dokumentace: Výstavba vodovodu v obci Zlatá Olešnice - Lhotka - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 2. štítek "Stavba povolena" s uvedením údaj podle ustanovení 21 odst. 2 vyhlášky. 132/1998 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Obdrží: (úastníci ízení) 1. Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice 2. ostatní úastníci ízení veejnou vyhláškou (dotené orgány) 1. Krajská hygienická stanice LK, úz. pracovišt Jablonec n.n., Podhorská 62, Jablonec n.n. 2. MÚ Velké Hamry, stavební úad, Velké Hamry 3. MÚ Tanvald, odbor dopravy 4. MÚ Tanvald, odbor SÚ a ŽP - orgán ochrany zemdlského pdního fondu - orgán veejné správy v oblasti odpadového hospodáství - orgán státní správy les - orgán ochrany pírody a krajiny Na vdomí: 1. co - 9 -

10 M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, Tanvald, , fax: , Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012 Vyizuje: Ing. Verner Telefon: V Tanvald dne 29. íjna 2012 Obecní úad Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice Vc žádost o vyvšení stavebního povolení na úední desce V píloze Vám zasíláme stavební povolení na stavbu vodního díla - vodovodní ad na stp. 47 a pp. 40/1, 42/1, 43/1, 45, 46, 50, 99, 114/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 121/1, 121/2, 121/3, 123, 139/1, 139/2, 140, 146/1, 147/2, 149/2, 161/1, 162, 165/3, 210/1, 367/1, 368/2, 368/5, 369/2, 380/1, 550/9, 792/2, 795/1, 797/1, 798/1, 800, 803/1, 818, 822, 855/1 k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obec Zlatá Olešnice. Stavební povolení se oznamuje veejnou vyhláškou. Z tohoto dvodu Vás žádáme o vyvšení tohoto stavebního povolení na úední desce Vašeho Mstského úadu po dobu 15 dn. Po uplynutí této lhty nám stavební povolení vrate laskav zpt s vyznaením data vyvšení a data sejmutí z veejné desky. Pedem dkujeme za spolupráci. Ing. Jindich Kozlovský vedoucí odboru stavební úad a ŽP Píloha: - 1 x stavební povolení Na vdomí: 1. co

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0043812/10/E 0051976/10/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 15.7.2010 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6 Neznámá platnost Digitally signed by Potvrzení doruení Date: 2014.04.18 09:38:58 MEST ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6.j.: 002326-14-701 Spis.zn.: 11/730/0076/LKKM/03/14 V Praze dne

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/178121/12-Hor Liberec, dne 10.6.2015 CJ MML 105503/15 Oprávnná

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 219, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ).

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ). Tuto Investiní smlouvu ( Smlouva ) uzaveli dne [] 2006: (1) Hyundai Motor Company, spolenost založená dle práva Korejské republiky, se sídlem na adrese 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938 Soul, Korea

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více