V e e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V e e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í"

Transkript

1 Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, VIMPERK pracovišt Námstí Svobody 8, VIMPERK odbor životního prostedí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: ÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-1597/1727/06/Kub-73 VYIZUJE: Jan Kubašta TEL: FAX: Doporuen GPL-INVEST s.r.o. Vladimír Šimoník Povážská STRAKONICE DATUM: Vimperk areál U Sloup, vodovod a kanalizace - povolení k vodním dílm podle 15 zákona. 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní pozdjších pedpis. V e e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního ízení Mstský úad Vimperk, odbor životního prostedí, který je podle 106 a 15 odst. 4 zákona. 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní pozdjších pedpis a 120 odst. 1 zákona. 50/1976 sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis (stavební zákon) píslušným vodoprávním úadem s psobností speciálního stavebního úadu P O V O L U J E žadateli : Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, I provedení vodního díla podle 15 odst. 1 vodního zákona, 66 stavebního zákona a 19 vyhlášky. 132/1998 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení stavebního zákona, a to se souhlasem místn píslušného stavebního úadu podle 15 odst. 4 vodního zákona a 120 odst. 2 stavebního zákona, hp , v tomto rozsahu : Vodní dílo zahrnuje tyto objekty : SO 01 Kanalizace Trubní materiál Sbra A - PP 335/300 mm - 264,5 m - PP 280/250 mm - 426,5 m Sbra A1 - PP 280/250 mm - 280,0 m Sbra A1-1 - PP 280/250 mm - 46,5 m

2 - 2 - Sbra A1-2 - PP 280/250 mm - 44,0 m Sbra A1-3 - PP 280/250 mm - 44,0 m Sbra A1-4 - PP 280/250 mm - 44,0 m Sbra A1-5 - PP 280/250 mm - 44,0 m Sbra A1-6 - PP 280/250 mm - 44,0 m Sbra A1-7 - PP 280/250 mm - 44,0 m Sbra A1-8 - PP 280/250 mm - 44,0 m Sbra A2 - PP 280/250 mm - 449,5 m Sbra A2-1 - PP 280/250 mm - 50,0 m Sbra A2-2 - PP 280/250 mm - 9,0 m Sbra A2-3 - PP 280/250 mm - 10,0 m Sbra A2-4 - PP 280/250 mm - 9,0 m Sbra A2-5 - PP 280/250 mm - 10,0 m Sbra A3 - PP 280/250 mm - 127,0 m Sbra A3-1 - PP 280/250 mm - 9,0 m Sbra A4 - PP 280/250 mm - 10,0 m Sbra A5 - PP 280/250 mm - 9,0 m Sbra A6 - PP 280/250 mm - 10,0 m Sbra A7 - PP 280/250 mm - 9,0 m Sbra A8 - PP 280/250 mm - 149,0 m Sbra A8-1 - PP 280/250 mm - 7,0 m Sbra A8-2 - PP 280/250 mm - 16,0 m Sbra A8-3 - PP 280/250 mm - 7,0 m Sbra B - PP 280/250 mm - 328,5 m Sbra B1 - PP 280/250 mm - 29,0 m Sbra B2 - PP 280/250 mm - 33,0 m Sbra B3 - PP 280/250 mm - 46,0 m Sbra B4 - PP 280/250 mm - 15,0 m Kanal. výtlak KV1 - Pe 110/10 mm - 220,0 m Trubní materiál o dimenzi PP 335/300 mm - 264,5 m- gravitace Trubní materiál o dimenzi PP 280/250 mm ,0 m- gravitace Trubní materiál o dimenzi Pe 110/10 mm - 220,0 m - výtlak Kanalizace je umístna na pozemcích. 2522/1, 2522/58, 2522/59, 2522/60, 2522/61, 2522/62, 2522/63, 2522/64, 2522/65, 2522/66, 2522/67, 2522/68, 2522/74, 2522/75, 2522/76, 2522/77, 2522/78, 2522/79, 2522/80, 2522/81, 2522/82, 2522/83, 2522/84, 2522/85, 2522/86, 2522/87, 2522/88, 2522/89, 2522/90, 2522/91, 2522/92, 2522/93, 2522/94, 2522/95, 2522/96, 2522/97, 2522/98, 2522/99 k.ú. Vimperk.

3 - 3 - SO 02 erpací stanice S 1 erpací stanice je navržena jako podzemní železobetonový prefabrikovaný objekt zastropený železobetonovou deskou v úrovni terénu. Konstrukce jímky bude z z prefabrikovaných kruhových dílc DN 2000mm ( spodní ást se dnem a prodlužovací skruž ), bude zajištna vodotsnost jímky. Otvory pro vstupní a výstupní potrubí budou pipraveny ve výrob, ve dn bude proveden výplový beton. Vstup bude pomocí poklop a žebíku. Žebík bude mít vytažená svislá madla usnadující vstup. Poklopy i žebík budou provedeny z nerezové oceli. Montážní poklop bude atypický 650x1000mm, vstupní poklop bude DN 600mm. Upevnné budou na pantech v rámech zabudovaných do krycí desky. Poklopy budou ešeny jako uzamykatelné, povrch zákrytové desky bude vyspádován betonovou mazaninou. Dnová ást jímky bude uložena na podkladní beton tl. 150mm. Pro osazení uzavíracích armatur a zptných klapek bude v tsné blízkosti S osazena prefabrikovaná šachta DN 100mm. Šachta bude krytá litinovým kruhovým poklopem DN 600mm, dno bude odvodnno do S. Bude zajištna vodotsnost šachty. PS 01 erpací stanice S 1 Strojn technologická ást erpací stanice bude vystrojena dvojicí ponorných kalových erpadel z nichž jedno bude vždy plnit úlohu 100%-ní rezervy. Jsou navržena erpadla od firmy WILO typ FA E + motor T 13-2/9K 2,4 kw. Krom erpadel, budou další strojn technologické vybavení S budou pedstavovat patní kolena se spouštcím zaízením, zptné klapky, uzávry a nezbytné trubní propoje z nerezového, nebo plastového potrubí. Zptné klapky a uzávry budou pro usnadnní manipulace a komfortu obsluhy umístny v sousední prefabrikované šacht. erpací stanice je umístna na pozemku. 2522/65 k.ú. Vimperk. SO 03 Vodovod Trubní materiál ad 1 Pe 160/9,5 mm - 570,0 m Pe 110/6,6 mm - 4,0 m Pe 90/5,4 mm - 57,0 m ad 1-1 Pe 110/6,6 mm - 9,0 m ad 1-2 Pe 110/6,6 mm - 10,0 m ad 1-3 Pe 110/6,6 mm - 9,0 m ad 1-4 Pe 110/6,6 mm - 10,0 m ad 2 Pe 160/9,5 mm - 363,0 m Pe 110/6,6 mm - 192,5 m ad 2-1 Pe 110/6,6 mm - 193,5 m ad Pe 110/6,6 mm - 8,0 m ad 2-2 Pe 110/6,6 mm - 10,0 m ad 2-3 Pe 110/6,6 mm - 9,0 m ad 2-4 Pe 110/6,6 mm - 10,0 m

4 - 4 - ad 2-5 Pe 110/6,6 mm - 9,0 m ad 2-6 Pe 110/6,6 mm - 17,0 m ad 2-7 Pe 110/6,6 mm - 6,0 m ad 2-8 Pe 110/6,6 mm - 6,0 m ad 3 Pe 160/9,5 mm - 467,5 m Pe 110/6,6 mm - 449,0 m ad 3-1 Pe 63/3,8 mm - 72,0 m ad 3-2 Pe 90/5,4 mm - 47,0 m ad 3-3 Pe 90/5,4 mm - 42,0 m ad 3-4 Pe 90/5,4 mm - 44,0 m ad 3-5 Pe 90/5,4 mm - 42,0 m ad 3-6 Pe 90/5,4 mm - 44,0 m ad 3-7 Pe 90/5,4 mm - 42,0 m ad 3-8 Pe 90/5,4 mm - 42,0 m ad 3-9 Pe 90/5,4 mm - 103,0 m Pe 63/3,8 mm - 23,0 m ad Pe 90/5,4 mm - 34,0 m ad Pe 63/3,8 mm - 28,5 m ad 3-10 Pe 90/5,4 mm - 47,0 m ad 3-11 Pe 110/6,6 mm - 16,0 m Trubní materiál o dimenzi - Pe 160/9,5 mm ,5 m Trubní materiál o dimenzi - Pe 110/6,6 mm - 968,0 m Trubní materiál o dimenzi - Pe 90/5,4 mm - 544,0 m Trubní materiál o dimenzi - Pe 63/3,8 mm - 123,5 m Vodovod je umístn na pozemcích. 2522/1, 2522/58, 2522/59, 2522/60, 2522/61, 2522/62, 2522/63, 2522/64, 2522/65, 2522/66, 2522/67, 2522/68, 2522/74, 2522/75, 2522/76, 2522/77, 2522/78, 2522/79, 2522/80, 2522/81, 2522/82, 2522/83, 2522/84, 2522/85, 2522/86, 2522/87, 2522/88, 2522/89, 2522/90, 2522/91, 2522/92, 2522/93, 2522/94, 2522/95, 2522/96, 2522/97, 2522/98, 2522/99 k.ú. Vimperk. Povolení se udluje za dodržení tchto povinností a podmínek : 1. Stavba vodního díla bude provedena podle ovené projektové dokumentace vypracované Ing. Vlastimilem Hrubým KAIT a za dodržení všech platných stavebních a bezpenostních pedpis. Pípadné zmny nesmí být provedeny bez pedchozího souhlasu povolujícího orgánu (spec. stavebního úadu). 2. Stavba vodních dl bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávnnou k provádní vodních dl jako pedmtu své innosti. Ped zahájením stavby oznámí stavebník povolujícímu orgánu vybraného zhotovitele (dodavatele) a doloží doklad o jeho oprávnní podle zvláštních pedpis k provádní vodních dl. 3. Ped zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýení prostorové polohy odborn zpsobilými osobami. Výsledky vytýení musí být oveny úedn oprávnnými zemmiskými inženýry. Vytýení se provede podle vytyovacích výkres v souladu se

5 - 5 - stavebním povolením ( 75 zák.. 50/1976 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zák.. 200/1974 Sb. ). 4. Pi stavb dojde ke styku, kížení, soubhu i jinému stetu s podzemním telekomunikaním vedením, s podzemním vedením NN, nadzemním vedením NN, nadzemním vedením VN a k zásahu do ochranného pásma tohoto vedení, s distribuní trafostanicí VN/NN, s nízkotlakým a stedotlakým plynovodem (NTP, STP) DN 100, D 110, D 90, D 63, D 40 a D 32, s vodovodním adem, podzemním kabelovým vedením veejného osvtlení - budou dodrženy požadavky a podmínky podle vyjádení eského Telecomu a.s., Pražská 16, eské Budjovice ze dne j /06/CCB/MMO, vyjádení E.ON eská republika, a.s., Lannova 205/16, eské Budjovice ze dne zn. TM86806-Z , Jihoeské plynárenské, a.s., Vrbenská 2, eské Budjovice ze dne zn , 1. JVS a.s., Severní 8/2264, eské Budjovice ze dne zn a ze dne zn a Msta Vimperka, odboru investic a údržby ze dne zn. 72/56-72/ Po ukonení prací budou provedeny ádné terénní a povrchové úpravy, dotené cizí pozemky budou uvedeny do pedchozího stavu a pípadné závady na nich budou odstranny. 6. Lhta k dokonení stavby se stanoví do Bude dsledn dbáno ochrany lesního pozemku, jak ukládá 13 zákona. 289/1995 Sb., o lesích. 8. V pípad prchodu výkopové trasy v okolí vzrostlé zelen bude dodrženo ochranné pásmo koenových systém o polomru minimáln 3 m. 9. V pípad poteby kácení strom bude toto odsouhlaseno pedem s Vojenskými lesy a statky R, divize Horní Planá. 10. Pi vlastním provádní stavebních prací bude provedeno ádné zabezpeení pro chodce tj. nap. lávky pes pekopy apod. 11. Zaízení staveništ bude na stejných pozemcích jako stavba a toto bude zabezpeeno proti vstupu nepovolaných osob. 12. Pi provádní stavby budou dodržovány pepisy týkající se bezpenosti práce a technických zaízení, zejména ustanovení vyhlášky. 324/1990., o bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích a to z drazem na zajištní bezpenosti osob a stability navazujících staveb. 13. Dokonenou stavbu, popípad její ást schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základ kolaudaního rozhodnutí. Návrh na kolaudaci stavby bude podán v souladu s ust. 15 odst. 1 vodního zákona a 79 stavebního zákona a bude obsahovat údaje podle 30 odst. 1 provádcí vyhlášky. 132/1998 Sb. K návrhu budou podle poteby doplnny údaje a doklady podle 30 odst. 2 a k ústnímu jednání spojenému s místním šetením budou pedloženy doklady podle 31 cit. vyhlášky. Dle výše cit. ust. oprávnný navrhovatel v rámci kolaudaního ízení doloží z e j m é n a a) s návrhem na kolaudaci : - základní údaje (jméno a adresu navrhovatele, oznaení a místo stavby, datum a zn. stavebního povolení, pedpokládaný termín dokonení stavby), - popis a zdvodnní provedených odchylek od stavebního povolení, pokud budou provedeny, - doklad o zajištní souborného zpracování dokumentace geodetických prací (vytýení vodovodních ad, smrové a výškové vytýení kanalizaních ad a prostorové zamení erpací stanice ve vztahu na pozemky, vetn souadnic X a Y),

6 v pípad drobných odchylek PD skuteného provedení stavby - údaje pro vodoprávní evidenci ke kolaudaci dle vyhl.. 7/2003 Sb. b) k ústnímu jednání spojenému s místním šetením : - doklady o vytýení stavby ped jejím zahájením, - doklady o výsledcích pedepsaných zkoušek (zkouška tsnosti kanalizace, tlaková zkouška vodovodních ad, doklad o zdravotní nezávadnosti výrobk picházejících do styku s vodou, na úpravu vody a hygienické zabezpeení pitné vody úplný rozbor pitné vody ne starší 6 msíc z vodovodního adu, zkouška tsnosti nádrže erpací stanice), - projektovou dokumentaci ovenou ve stavebním (vodoprávním) ízení - zápis o pedání a pevzetí stavby (soupis event. vad a nedodlk, termín pro jejich odstranní), - doklady o ovení požadovaných vlastností použitých výrobk (certifikáty, atesty, apod.). O d v o d n n í Dne podal žadatel (navrhovatel) Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimpetk,, I žádost o povolení stavby vodního díla nazvaného Vimperk areál U Sloup, vodovod a kanalizace podle 15 zákona. 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní pozdjších pedpis, hp Dnem podání žádosti (návrhu) bylo zahájeno vodoprávní ízení v pedmtné vci. Na podklad žádosti a k ní pipojených doklad oznámil Mstský úad Vimperk, odbor životního prostedí veejnou vyhláškou zn. ŽP 231/2-1597/1727/06/Kub-67 ze dne zahájení vodoprávního ízení podle 115 cit. vodního zákona, 44 odst. 1 a 47 odst. 1 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis a 61 cit. stavebního zákona doteným orgánm státní správy a všem známým úastníkm ízení a naídil lhtu do 15-ti dn ode dne doruení veejné vyhlášky, do které mohli úastníci ízení uplatnit své námitky a dotené orgány státní správy byly povinny sdlit své stanovisko, s upozornním, že k pozdji podaným námitkám nebude pihlédnuto. V ízení byla pedložena projektová dokumentace, kterou zpracoval oprávnný projektant pro vodní díla Ing. Vlastimilem Hrubým KAIT , doklady o vlastnických a jiných právech k doteným pozemkm a pedem daná stanoviska dotených orgán státní správy a vyjádení úastník ízení, vetn správc inženýrských sítí (sítí technického vybavení). Souhlas podle 120 odst. 2 stavebního zákona vydal MÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP dne pod.j. VÚP /1579/06. Souhlasné stanovisko rozhodnutím vydal orgán státní správy les Vojenský lesní úad dne pod.j. 5-56/2006/DP Souhlasné stanovisko vydal Hasiský záchranný sbor Jihoeského kraje, územní odbor Prachatice, Slunená 932, Prachatice dne pod.j. HSCB-218/PT-2006.

7 - 7 - Souhlasné stanovisko vydala Krajská hygienická stanice, Jihoeského kraje, Na Sadech 25, eské Budjovice dne pod zn /06/HOK.PT. Souhlasné stanovisko z hlediska smrného vodohospodáského plánu vydalo Povodí Vltavy, státní podnik, eské Budjovice dne pod zn. 2006/29694/143-V. Souhlasné stanovisko vydal orgán ochrany pírody Správa NP a CHKOŠ Vimperk dne pod zn. NPS 4314/06. Souhlasné stanovisko vydal Mstský úad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu dne pod zn. ŠK 269/399/2006-P. Souhlasné stanovisko vydal orgán státní správy les Mstský úad Vimpek, odbor životního prostedí dne pod.j. ŽP 221/2-1369/1474/06/Pl. Souhlasné stanovisko vydal orgán ochrany pírody a orgán odpadového hospodáství Mstský úad Vimperk, odbor životního prostedí dne pod.j. ŽP 246/6-1369/1474/06/Mal,H. Souhlasné stanovisko vydalo Msto Vimperk, odbor investic a údržby dne pod zn. IÚ 237/293/06. Souhlasné stanovisko vydalo Msto Vimperk, odbor hospodáský a bytový dne pod zn. HB-518/846/R/06. Souhlasné stanovisko vydaly Vojenské lesy a statky R, s.p. Horní Planá dne pod zn. 134/06/SNM. Vodoprávní úad v ízení pezkoumal a posoudil podle 62 cit. stavebního zákona pedloženou dokumentaci vetn vyjádení úastník ízení v celém rozsahu a zjistil vzájemný soulad pedložených stanovisek dotených orgán státní správy, vyžadovaných zvláštními pedpisy. V ízení nebyly uplatnny námitky úastník ízení, o nichž by bylo teba jednotliv rozhodnout, ani stanoviska dotených orgán státní správy, které by bránily vydání žádaných povolení k zabezpeení ochrany veejných a dalších právem chránných zájm, byly stanoveny povinnosti a podmínky podle 15 odst. 3 cit. vodního zákona, 66 cit. stavebního zákona a 19 a 20 provádcí vyhlášky. 132/1998 Sb. V souladu s ust. 115 odst. 10 cit. vodního zákona rozhodl vodoprávní úad na podklad pedložených doklad, jak je uvedeno výše. Toto stavební povolení pozbývá platnosti uplynutím dvou let ode dne nabytí právní moci, nebylo-li v této dob zapoato se stavebními pracemi.

8 - 8 - Pouení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí mže úastník ízení podat podle ustanovení 81 odst. 1 zákona. 500/2004 Sb., správního ádu v platném znní odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v em je spatován rozpor s právními pedpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, jež mu pedcházelo. Odvolání se podává ve lht 15 dn ode dne jeho oznámení ke Krajskému úadu Jihoeského kraje se sídlem v eských Budjovicích podáním uinným u Mstského úadu Vimperk, odboru životního prostedí. Odvolání se podává s potebným potem stejnopis tak, aby jeden stejnopis zstal správnímu orgánu a aby každý úastník ízení (viz rozdlovník) dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úastník potebný poet stejnopis, vyhotoví je na jeho náklady Mstský úad Vimperk. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního ádu odkladný úinek. Odvolání jen proti odvodnní rozhodnutí je nepípustné. Ing. Josef Kotál vedoucí odboru ŽP Datum vyvšení : (razítko, podpis) Datum sejmutí : (razítko, podpis)

9 - 9 - Doruí se (vetn pílohy): Navrhovateli na dodejku : Msto Vimperk prostednictvím zplnomocnného zástupce GPL-INVEST s.r.o., Vladimír Šimoník, Povážská 358, Vimperk Ostatním úastníkm ízení veejnou vyhláškou k vyvšení na úední desce po dobu 15 dn obdrží : 2 x Mstský úad Vimperk zde se žádostí o bezodkladné vyvšení vyhlášky a situace na úední desce, potvrzení data vyvšení a sejmutí vyhlášky a bezodkladné vrácení potvrzené vyhlášky zpt Mstskému úadu Vimperk, odboru životního prostedí. Dotené orgány státní správy (doporuen na dodejku) : MÚ odbor výstavby a ÚP Vimperk Mstský úad Vimperk, odbor ŽP - orgán odpadového hospodáství - orgán ochrany ZPF - orgán státní správy les - orgán ochrany pírody Vojenský lesní úad, Námstí Svobody. 47, Praha 6 Hasiský záchranný sbor Jihoeského kraje, územní odbor Prachatice, Slunená 932, Prachatice Krajská hygienická stanice, Jihoeského kraje, Na Sadech 25, eské Budjovice Správa NP a CHKOŠ Vimperk, 1. máje 260, Vimperk orgán ochrany pírody Mstský úad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu Na vdomí : Povodí Vltavy státní podnik, Litvínovická 5, eské Budjovice

10

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 03.10.2007 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-2533/2807/07/Kub-134 VYŘIZUJE:

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec,

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec, Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 01 Jindichv Hradec, 384 351 281 OŽP 44740/2011-510 FL v Jindichov Hradci dne 27.09.2011 hp 1-07-03-048, -050 VEEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 26. 07. 2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 22237/10-1702/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II OŽP 58017/13/IN - 1026 v J.Hradci 25.11.2013 e-mail: i.novakova@jh.cz, tel: 384 351 286 vyizuje. Ing. Nováková

Více

Mstský úad Jindichv Hradec

Mstský úad Jindichv Hradec Mstský úad Jindichv Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/64597/2008/HÁ V Jindichov

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2957/13-UR/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 30.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Obec Petíkov 374 01 Trhové

Více

ROZHODNUTÍ V e e j n o u v y h l á š k o u

ROZHODNUTÍ V e e j n o u v y h l á š k o u MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Adresa: Klášterská 135/II, 377 01 Jindichv Hradec II Telefon: ústedna - 384 351 111 fax 384 361 503 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II j: OŽP 30121/14/IN - 604 v J.Hradci 12.6.2014 spis: OŽP 2042/2013 vyizuje: Ing. Nováková tel: 384 351 286,

Více

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec,

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec, Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 01 Jindichv Hradec, 384 351 281 OŽP 56810/2011-560 FL v Jindichov Hradci dne 26.10.2011 hp 1-07-03-045 VEEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2007 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-995/1029/08/Kub-114

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Číslo jednací: MUVPK-ŽP 3443/17-LAJ Spisová značka: 854/2016/8 Vyřizuje:

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 03.03.2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 6733 /10-535/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

.j. : SÚ/328/211/2011/!e Petra Prokešová.j. : SÚ/330/212/2011/!e Nádraní 2682/58

.j. : SÚ/328/211/2011/!e Petra Prokešová.j. : SÚ/330/212/2011/!e Nádraní 2682/58 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/211/2011/!e Petra Prokešová.j. : SÚ/330/212/2011/!e Nádraní 2682/58 vy$izuje: Ing. Ji$ina!ermáková 702 00 Ostrava Moravská OV

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

VEEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Mstský úad Lomnice nad Popelkou odbor vnitní správy,oddlení stavební úad Husovo námstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou Sp.zn.: SULO/253/08-6-Mo Lomnice nad Popelkou, dne: 4.9.2008 Vyizuje: Ing. František

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Adresa : Klášterská 135/II, 377 01 Jindichv Hradec II Telefon : ústedna - 384 351 111 fax 384 361 503 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II OŽP 47833/13/IN - 873 v J.Hradci 30.9.2013 tel: 384 351 286, e-mail: i.novakova@jh.cz vyizuje: Ing. Nováková

Více

Mstský úad Lomnice nad Popelkou odbor vnitní správy,oddlení stavební úad Husovo námstí 6, Lomnice nad Popelkou

Mstský úad Lomnice nad Popelkou odbor vnitní správy,oddlení stavební úad Husovo námstí 6, Lomnice nad Popelkou Mstský úad Lomnice nad Popelkou odbor vnitní správy,oddlení stavební úad Husovo námstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou Sp.zn.: SULO/162/08-7-Ka Lomnice nad Popelkou, dne: 8.9.2008 Vyizuje: Josef Krpata

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2497/6-F/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 24.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Správa železniní dopravní

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911, fax 281 971 531.j.: Výst/10323/2005/Ko V Praze, 14.3.2006 Vyizuje: Ing. Helena Kopecká,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2013 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 10395/13-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

=> 1 / 1?@@ 1 720/ 1 ;;66 0</A< @@@<<! ;;66 VEEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ.13/2009

=> 1 / 1?@@ 1 720/ 1 ;;66 0</A< @@@<<! ;;66 VEEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ.13/2009 ! "#$ %&'"(#&)*+, )-./ 0 1 )-./ 2! 3. 1,4' 536 7,4'3 6363&7,89 &2 3 / 1 1 : 9/ 3 ; ;66 ;

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2658/3532/08 Ka-31 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 29.9.2009

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

OZNÁMENÍ VE EJNOU VYHLÁŠKOU. zadání územního plánu Provodov-Šonov.

OZNÁMENÍ VE EJNOU VYHLÁŠKOU. zadání územního plánu Provodov-Šonov. Mstský úad Nové Msto nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje námstí Republiky 6, 549 01 Nové Msto nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623.j.: 52/2012/OVRR/Bal Spis.zn.: 1239/2011/OVRR/Bal

Více

ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE

ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE Projektová dokumentace pro provádní stavby SO 02.7 Peložka areálové kanalizace TECHNICKÁ ZPRÁVA Archivní íslo : 12-028-5/ 02.7-01 Zhotovitel : OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec,

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec, Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec, 384 351 281 OŽP 12272/2013-174 FL v Jindichov Hradci dne 21.03.2013 VEEJNÁ VYHLÁŠKA Souhlas s provedením ohlášených

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 16.06.2008 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-1710/1794/08/Kub-64

Více

Mstský úad Vimperk. Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Mstský úad Vimperk. Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 328.3-1817/2324/06 Ta-52 Vyizuje: Ing. Filip Taká Telefon: 388 459 059 Ve Vimperku dne: 23.11.2006

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II j. OŽP 7839/15/199-IN v J.Hradci 11.2.2015 spis: OŽP 114/2015 e-mail: i.novakova@jh.cz, tel: 384 351 286

Více

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta Mstský úad ernošice odbor životního prostedí Oddlení vodního hospodáství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdlovníku oprávnná úední osoba: Renata Ciprysová telefon: 221

Více

VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ

VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ AKCE :. KRUMLOV, NOVÉ DOMOVY REKONSTRUKCE VEEJNÉHO OSVTLENÍ INVESTOR : MSTO ESKÝ KRUMLOV NÁM. SVORNOSTI 1,. KRUMLOV MÍSTO: OKRES : ESKÝ KRUMLOV : ESKÝ KRUMLOV ZAK..

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec,

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec, Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 01 Jindichv Hradec, 384 351 281 OŽP 44329/2011-458 FL v Jindichov Hradci dne 19.08.2011 VEEJNÁ VYHLÁŠKA Vc: Kanalizace odpadních

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

.j. MUCE 21819/2015 OŽP/V/o-SP píslušnost vodárenského zaízení k systému vodovodu: obecní vodovod zásobovaný z vodního zdroje obce poet zásobovaných o

.j. MUCE 21819/2015 OŽP/V/o-SP píslušnost vodárenského zaízení k systému vodovodu: obecní vodovod zásobovaný z vodního zdroje obce poet zásobovaných o Mstský úad ernošice odbor životního prostedí Oddlení vodního hospodáství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdlovníku oprávnná úední osoba: Ing. Václav okrt telefon: 221

Více

Investice do stávající výstavby-stavební úpravy (technické zhodnocení-rekonstrukce-modernizace)

Investice do stávající výstavby-stavební úpravy (technické zhodnocení-rekonstrukce-modernizace) Investice do stávající výstavby-stavební úpravy (technické zhodnocení-rekonstrukce-modernizace) po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup Zadání investice - pedložení evidenního listu stavební

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

V EEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V EEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Mstský úad Velké Bílovice, stavební úad nám. Osvoboditel 570, Velké Bílovice telefon : 519 367 116-117, e-mail : su@velkebilovice.cz Sp.zn: 114/2010-4/328/HAS Velké Bílovice, dne: 9.6.2010 V EEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

.j.: SÚ/328/2297/2010/!e Petra Valová vy$izuje: Ing. Ji$ina!ermáková Sámova 1004/2 tel.: 558 666 443 700 30 Ostrava - Hrab'vka

.j.: SÚ/328/2297/2010/!e Petra Valová vy$izuje: Ing. Ji$ina!ermáková Sámova 1004/2 tel.: 558 666 443 700 30 Ostrava - Hrab'vka Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j.: SÚ/328/2297/2010/!e Petra Valová vy$izuje: Ing. Ji$ina!ermáková Sámova 1004/2 tel.: 558 666 443 700 30 Ostrava - Hrab'vka e-mail: cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Mstský úad Vimperk - V E E J N Á V Y H L Á Š K A -

Mstský úad Vimperk - V E E J N Á V Y H L Á Š K A - Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 328.3-250/333/07 Ka-2 Vyizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 11.5.2007 - V

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1437/2114/09 Ka-40 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 21.9.2009

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II OŽP 67248/11/IN - 1109 v J.Hradci 21.12.2011 Fax: 384 361 503 tel: 384 351 286 e-mail: i.novakova@jh.cz

Více

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO Projekce / inženýring / stavby A PRVODNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky. 146/2008 Sb. ZAK. ÍSLO: 0703-15/3 VC: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) a DOKUMENTACE PRO PROVÁDNÍ STAVBY (DPS) AKCE: SILNICE. III/44647

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 12694/2016 spis. zn.: SMUMK 10142/2016 OŽP/MG 7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 12387/12- LAI -2452/2012 Vyřizuje: Ing. Ilona Langerová Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne:

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

Msts k ý ú a d F r ý d l a n t

Msts k ý ú a d F r ý d l a n t Msts k ý ú a d F r ý d l a n t odbor stavebního úadu a ž ivotního prost edí nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 021, fax 00420 482 464 020 - navrhovatel: KONOTECH s.r.o., I 250

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek stavební úřad Č.j.: SÚ/1764/06/Jo Frýdek-Místek 7. června 2006 Vyřizuje:Ing. Jonas Č. tel. 558609250 E-mail: jonas.richard@frydekmistek.cz

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Adresa : Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II Telefon : ústedna - 384 351 111 fax 384 361 503 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 7718/12- JAI -1325/2012 Vyřizuje: Ing. Ilona Langerová Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne:

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky Dopravn inženýrská opatení PRVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikaní údaje Název stavby: Nasavrky - dostavba splaškové kanalizace, II. etapa Místo stavby: Nasavrky Kraj: Pardubický Zahájení stavby: pedpoklad rok

Více

M ě s t s k ý ú ř a d T ř e b o ň odbor životního prostředí Masarykovo nám. 20/I, Třeboň, , fax

M ě s t s k ý ú ř a d T ř e b o ň odbor životního prostředí Masarykovo nám. 20/I, Třeboň, , fax M ě s t s k ý ú ř a d T ř e b o ň odbor životního prostředí Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, 384 342 166, fax 384 342 178 č.j. ŽP 1408/2006-112 Pa V Třeboni dne 16. 3. 2006 čhp 1-07-02-043 Na doručenku-do

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 19333/15-KLI-471/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 16.9.2015

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í. se stavebníkům :

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í. se stavebníkům : Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 12.12.2007 VÚP 330-1856/2408/07 Ka-4 Pavel Kavlík

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor životního prostředí Obec Čejetice Čejetice 106 386 01 Čejetice Číslo jednací: Vyřizuje/tel.: Datum: MUST/055233/2016/ŽP/Hod Ing. Hodoušek/383 700 271 25. listopadu 2016 SZ

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje Vodňany V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. R O Z H O D N U T Í o povolení stavby vodního díla

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje Vodňany V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. R O Z H O D N U T Í o povolení stavby vodního díla MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY - odbor životního prostředí nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany *MUVOX00568IL* OBEC LIBĚJOVICE Libějovice 26 387 72 Libějovice Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje Vodňany MUVO

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP /2082/09, VÚP /2081/09 Ka-13 Pavel Kavlík

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP /2082/09, VÚP /2081/09 Ka-13 Pavel Kavlík Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 22.7.2009 VÚP 328.3-1412/2082/09, VÚP 330-1411/2081/09

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/1242/OST/13 May V Rokycanech: 8.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 143 336 01 Blovice SPISOVÁ ZN.: SZ MUBlov 14753/11/3 ČJ.: MUBlov 18695/11/ŽP/Hu ZN:ŽP/Hu VYŘIZUJE: Hurtová dle rozdělovníku TEL.: 371 516

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více