příručka uživatele metis5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příručka uživatele metis5"

Transkript

1 p příručka uživatele metis5 verze 5.0.1

2 2012 T-MAPY spol. s r.o. Nedílnou součástí instalace metis5 je technologie Esri Geoportal Server, jehoţ distribuce se řídí licenčními ujednáními LICENSE.txt a NOTICE.txt, na které je odkazováno v závěru dokumentace.

3 Obsah OBSAH... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 METAINFORMACE... 5 Správa metainformací... 5 Katalogové služby... 7 O APLIKACI METIS POŽADAVKY NA INSTALACI TYPY UŽIVATELSKÝCH ROLÍ VYHLEDÁVÁNÍ METADATOVÝCH ZÁZNAMŮ Vyhledávání v rámci aplikace Možnosti vyhledaných metadatových záznamů Zobrazení výsledků vyhledávání pomocí REST API Vyhledávání pomocí klientských aplikací PROCHÁZENÍ METADATOVÝCH ZÁZNAMŮ SPRÁVA METADATOVÝCH ZÁZNAMŮ Správa metadat Nový metadatový záznam Správa číselníků EXTENZE PRO ARCGIS metis5publish metis5csw POPIS POLOŽEK V RÁMCI METADATOVÉHO PROFILU ČR POUŽITÍ CSW KATALOGU PRO INSPIRE LICENCE METIS

4 Základní pojmy CENIA - Česká informační agentura ţivotního prostředí - organizace plnící funkci mj. koordinátora INSPIRE pro ČR CSW - Catalogue Services for the Web - standard OGC pro katalogové sluţby (správa a přenos metainformací), definuje rozhraní mezi klienty a vlastními katalogovými systémy ESDI - European Spatial Data Infrastructure - evropská infrastruktura prostorových informací - soubor legislativních zázemí, mezistátních dohod, technologií, datových zdrojů a lidí, kteří jsou schopni zajistit efektivní sdílení geografických informací HARVESTOVÁNÍ Proces, kdy jsou metadatové poloţky automaticky v zadaném časovém intervalu získávány z externího úloţiště, např. z jiného CSW katalogu HTTP - Hypertext Transfer Protocol - internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe - směrnice Evropské komise a Rady, která má za cíl vytvořit legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací ISO - International Organization for Standardization - mezinárodní organizace pro standardizaci, vydává obecně respektované normy týkající se mnoha oborů lidských činností ISVS - Informační systémy veřejné správy - mj. dnes jiţ neplatný standard pro strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů Katalogové služby - sluţby, které mají za cíl publikovat a vyhledávat metainformace napříč katalogovými systémy Katalogové systémy - umoţňují efektivně spravovat a zprostředkovávat metainformace - poskytovat katalogové sluţby Metainformace (metadata) - podávají informace o datových sadách nebo sluţbách nad geografickými daty, mají funkci jak dokumentační, tak identifikační Metainformační systémy - jejich prostřednictvím se uchovávají metadatové záznamy, mají logickou strukturu Národní geoportál INSPIRE - aplikace dle poţadavků INSPIRE, kde povinní poskytovatelé plní s touto iniciativou související povinnosti OGC - Open Geospatial Consortium - nezisková mezinárodní organizace, vyvíjí a vydává standardy na poli sluţeb nad geografickými daty URL - Uniform Resource Locator - jednotný lokátor zdrojů - slouţí k přesné specifikaci umístění zdrojů informací v Internetu XML - Extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) - způsob zápisu pro různé účely a typy dat, mj. vyuţíván pro přenos metainformací

5 Metainformace Oblast metainformací se stává v poslední době stále aktuálnější. Tato skutečnost je v první řadě způsobená potřebou efektivně spravovat údaje o stále větších objemech datových sad, v druhé řadě vytváření a publikování metainformací nařizuje zákon v souvislosti se směrnicí INSPIRE. Pro efektivní správu metainformací jsou určeny metainformační systémy a související katalogové sluţby, pomocí kterých jsou jednotlivé metadatové záznamy distribuovány vzdáleným uţivatelům. Vyuţívání těchto systémů je tedy v současnosti (nejen) v rámci veřejné správy povaţováno za uţitečnou nutnost. Téma metadat je tedy v současné době chápáno ve velké míře jako jedna z potřeb pro INSPIRE. Hlavní myšlenkou iniciativy je vytvoření ESDI (European Spatial Data Infrastructure), obecně řečeno zabezpečení potřebných dat a sluţeb orgánům státních správ i veřejnosti, a to na evropské úrovni. Direktiva se pomalu, ale jistě promítá také do české národní legislativy a poskytovatelé dat se jí musejí přizpůsobovat. V první fázi se jedná o povinnosti obcí, příp. krajů. Pokud jsou povinní poskytovatelé a vytváří nějakou povinnou datovou sadu z vrstev popsaných ve směrnici, musejí k ní publikovat metadata a později i samotná data. Správa metainformací Vzhledem ke stále větší potřebě výměny dat mezi subjekty, především pomocí Internetu, vznikla také nutnost opatřovat tato data informacemi o jejich původu a dalších vlastnostech metadata (téţ metainformace). Tato data o datech mají funkci jak dokumentační, tak identifikační. Pro správce nejen objemných datových skladů jsou určeny metadatové systémy. Jsou to systémy, ve kterých se metadata uchovávají a jednotlivým záznamům přiřazují logiku a strukturu. Potřeba vytvářet a udrţovat metadata posílila také v souvislosti s implementací INSPIRE oblast metainformací se řadí mezi základní součásti i vzhledem k potřebě vyhledávání skrze webové sluţby. Standardizace metainformací Existuje mnoho standardů pro popis prostorových dat, často se liší na národní úrovni. Tuto nekonzistenci však nahrazuje silný trend přechodu těchto často velmi rozdílných způsobů na normy ISO, konkrétně Tato norma je součástí ISO série 191xx, které obecně popisují geografické informace. V českém prostředí byla tato iniciativa započata v roce 2004, kdy bylo ISO přijato za národní a v důsledku tohoto přijetí byl v roce 2007 zrušen standard ISVS. Kromě popisu geografických dat v ISO je také důleţitá norma ISO 19119, která definuje mj. prvky popisu geografických sluţeb. Normy samy o sobě neidentifikují přesný zápis přenosu informací, z tohoto důvodu byla vydána norma ISO 19139, která přesně definuje strukturu metadat v XML.

6 Obr. 1. Příklad metadatového zápisu kontaktní organizace dle ISO se zápisem dle ISO Metainformace a INSPIRE Vzhledem k implementaci INSPIRE se na českém poli metainformací v posledních letech událo velmi mnoho změn. Jelikoţ je iniciativa postupně implementována do legislativ jednotlivých evropských států, vzniká tak potřeba pro instituce veřejné správy (povinné poskytovatele) poskytovat povinná data a k nim příslušné metainformace. V rámci nařízení 1205/2008 je definován obsah metadatových souborů (povinné poloţky), tedy základních informací, které musí být bezpodmínečně součástí metadat. Díky této iniciativě vznikla v České republice Technická pracovní skupina pro metadata, která navrhla povinné metadatové poloţky nad rámec direktivy INSPIRE a vznikl tím český (národní) metadatový profil. Je sloţen jak z povinných poloţek definovaných přímo směrnicí, tak z dalších povinných i nepovinných definovaných podle národní potřeby a zvyklostí. To je velmi důleţité pro všechny povinné poskytovatele dat, kteří tuto strukturu musí dodrţovat a publikovat tak i na Národní Geoportál INSPIRE. Koordinátorem pro implementaci INSPIRE je v České republice CENIA (Česká informační agentura pro ţivotní prostředí), ta také vytváří a poskytuje pokyny pro všechny zúčastněné strany.

7 Metainformační systémy V současné době se sdruţování metadat koncentruje do metainformačních systémů, které disponují pokročilými nástroji editace a správy ve webovém víceuţivatelském prostředí. Důleţité je rovněţ respektování výše popsaných metadatových standardů z rodiny ISO, umoţnění konverze mezi jednotlivými formáty a přítomnost konfigurovatelných metadatových profilů. Kaţdá organizace si pak můţe zvolit podobu metadat dle svých potřeb. Moderní metainformační systém je také opatřen funkcionalitou tzv. katalogových sluţeb, kde jednotlivé systémy mohou komunikovat navzájem. Katalogové služby Katalogové sluţby mají za cíl publikovat a vyhledávat metainformace všech typů napříč katalogovými systémy (téţ metakatalogy). Katalogový systém je aplikace, která umoţňuje poskytovat katalogové sluţby, tedy efektivním způsobem zprostředkovávat metadata z metainformačních systémů vzdáleným uţivatelům, resp. jiným katalogovým systémům. Optimální je takové řešení, kdy je katalogový systém přímo součástí metainformačního systému. V pojetí GIS se metadaty nejčastěji rozumí metadata datových sad a sluţeb nad geografickými daty. Pro nalezení vhodných záznamů je výhodné vyhledávat nejen fulltextově (ve všech poloţkách metadatového souboru), ale uvaţovat také strukturu a vyhledávat tedy jen podle specifických poloţek, a tím najít relevantní data. K tomuto výsledku je však nutné dodrţování zásad popsaných v kapitole Správa metainformací, konkrétně standardů ISO a INSPIRE s uvaţováním českého národního profilu. Implementace INSPIRE klade velký důraz právě na vyuţívání metakatalogů. Vzhledem k potřebě předávání informací napříč nejrůznějšími metadatovými systémy je technologie právem označována za pilíř celé infrastruktury. Standardizace katalogových služeb Katalogy pro zmíněné účely mají historii uţ v knihovnických systémech. Jsou zaloţeny na původním protokolu Z39/50 (ISO 23950), který se zabývá komplexně komunikací systémy klient-server. V současné době na tento standard navazuje moderní OGC CSW (Open Geospatial Consortium Catalogue Services for the Web), konkrétně aktuální CSW Definuje rozhraní mezi klienty a vlastními katalogovými systémy, ve své podstatě počítá mj. s ISO série 191xx. Standard umoţňuje pracovat s několika protokoly, preferovaný je však běţně dostupný HTTP. Catalogue Services for the Web - CSW Sluţba CSW poskytuje tyto operace: GetCapabilities vrací základní metadata sluţby DescribeRecord vrací popis struktury metadatového záznamu GetDomain (nepovinně) vrací popis domény parametrů GetRecords na základě dotazu vrací metadatové záznamy GetRecordById na základě identifikátoru záznamu vrací metadatové záznamy

8 Transaction (nepovinně) aktualizace metadat (ukládání na server) základní sada akcí vloţ, aktualizuj a smaţ Harvest (nepovinně) nastavení automatického stahování metadatových záznamů z jiného serveru Obr. 2. Znázornění dostupných operací dle OGC CSW Tyto operace a parametry jsou nejčastěji uloţeny v nitru katalogového systému, uţivatel je tedy nemusí znát. Často se však vyskytují v URL při volání sluţby a mohou tak poslouţit k pochopení její funkčnosti.

9 O aplikaci metis5 Dostává se Vám do rukou metainformační systém metis5, který byl vytvořen tak, aby co nejvíce usnadnil Vaši práci s geografickými metainformacemi. Věříme, ţe tento účel splní. Rádi přijmeme veškeré Vaše připomínky a náměty pro budoucí vylepšení tohoto produktu. metis5 je aplikace, která zpřístupňuje metadatové záznamy širokému spektru uţivatelů, ty lze prostřednictvím tohoto systému vytvářet a ukládat, spravovat, vyhledávat, zobrazovat, stahovat a publikovat. LEGISLATIVA Obr. 3. Úvodní obrazovka aplikace metis5 Efektivní správa metainformací dle platné legislativy o zákon č. 380/2009 Sb. (novela zákona 123/1998 Sb.) o vyhláška 103/2010 Sb. Plně respektuje pravidla INSPIRE o Nařízení komise (ES) č. 1205/2008 o Nařízení komise (ES) č. 976/2009 Publikování metadat na Národní geoportál INSPIRE NORMY A STANDARDY Respektuje normy ISO 19115, ISO a ISO (XML struktura) Katalog zaloţený na standardu OGC CSW Uloţení metadat dle českého národního metadatového profilu; validace metadatových záznamů

10 VLASTNOSTI PRODUKTU Komplexní systém pro práci s metadaty o Vytváření a ukládání o Správa o Vyhledávání o Zobrazování o Stahování o Publikování Zobrazení ve struktuře Profilovatelnost vyuţití i pro jiné typy metainformací (např. aplikace, mapové projekty apod.) Registrování externích zdrojů (datových úloţišť, jiných CSW katalogů) Uţivatelské role pro zajištění bezpečnosti a oddělení uţivatelských práv Zobrazení vazeb mezi metadaty datových sad a souvisejících sluţeb Číselník organizací pro jednodušší vyplňování metadatových záznamů Hromadné editace vybraných atributů Přidávání komentářů k metadatovým záznamům Uloţení v databázi přímo jako XML; jednodušší vyhledávání Volně stojící aplikace i komponenta v rámci řešení geoportálu KOMPATIBILITA Import metadatových záznamů z MetIS4 Kompatibilní s Esri ArcGIS - extenze metis5publish a metis5csw pro komunikaci s aplikacemi ArcCatalog 10 a ArcMap 10 Integrace s ArcGIS API for JavaScript, Flex, příp. Silverlight/WPF Rozhraní REST API pro jednoduché dotazování na metadatové poloţky Registrace RSS pro aktuální informace o metadatových záznamech Obr. 4. Metainformační systém metis5 je plně kompatibilní s poţadavky INSPIRE a technologiemi Esri ArcGIS

11 Požadavky na instalaci Aplikace byla vytvořena na bázi produktu Esri Geoportal Server, coţ zaručuje kompatibilitu s produkty ArcGIS. Doporučený operační systém pro instalaci aplikace: RedHat Enterprise Linux AS/ES 5 Windows XP SP2 Windows 2003 Server SP2 Windows 2008 Server Standard Windows 2003 Server 64-bit Windows 2008 Server Standard 64-bit Windows 7 Ultimate, Professional Edition 32-bit Windows Server 2008 R2 Doporučená databáze: Oracle 10g Oracle 11g PostgreSQL 8.3 a 8.4 Microsoft SQL Server 2005 SP2 a SP3 Microsoft SQL Server 2008 Doporučený JAVA engine: Java JDK 6 Doporučený Servlet Container: Apache Tomcat 6.0.x (vyţaduje Java JDK 6) Oracle WebLogic 11g Sun GlassFish 3.0 Doporučované klientské aplikace (webové prohlížeče): Internet Explorer 7.0+ o Pro zajištění kompatibility je nutné při spuštěné aplikaci metis5 zapnout volbu Nástroje->Kompatibilní zobrazení o Pro bezproblémové zobrazování je vhodné povolit načítání smíšeného obsahu pomocí Nástroje->Moţnosti Internetu->Zabezpečení->Vlastní úroveň->nastavení->různé->zobrazit smíšený obsah->povolit Mozilla Firefox 3.0+ Google Chrome 6.0+

12 Apple Safari Některé prohlíţeče nemusí správně zobrazovat surové XML metadatové záznamy, tato skutečnost je ovlivněna nastavením prohlíţeče. XML lze zobrazit změnou nastavení parsování XML tagů, příp. zobrazením zdrojového kódu.

13 Typy uživatelských rolí Uţivatelé metis5 mohou být zařazeni do čtyř uţivatelských rolí: Anonymní uživatel nemá moţnost přihlášení do aplikace, můţe přistupovat pouze k veřejným funkcím, tedy vyhledávání, zobrazení výsledků a zdrojů, ze kterých byly výsledky vyhledány. Anonymní uţivatel má přístup pouze k výsledkům, které byly schváleny administrátorem. Registrovaný uživatel má stejná práva jako anonymní uţivatel, po přihlášení má však moţnost ukládat svá vyhledávání a upravovat uţivatelský profil. Publisher uţivatel s touto rolí má moţnost registrovat zdroje, ze kterých je moţné metadata získávat, můţe metadata vytvářet pomocí editoru. Proto, aby byly tyto zdroje a metadatové poloţky vyhledatelné všemi uţivateli, musí být schváleny administrátorem. Publisher má přístup do své verze administračního rozhraní, kde se jednotlivé zdroje a metadata spravují (záloţka správa ). Administrátor disponuje veškerými právy, má přístup k administračnímu rozhraní, kde se sdruţují veškeré metadatové zdroje a záznamy (všech Publisherů) jejich publikování schvaluje a přístupňuje tak všem uţivatelům. Obr. 5. Schematické znázornění uţivatelských práv

14 Vyhledávání metadatových záznamů Existuje několik moţností vyhledávání metadatových záznamů uloţených v metis5. Vyhledávání je dostupné jak v rámci aplikace, tak pomocí klientských aplikací. Vyhledávání v rámci aplikace Vyhledávání je proveditelné přímo z rozhraní aplikace, a to v následujících podobách. Základní vyhledávání Je přístupné z úvodní stránky metis5 (záloţka úvod ). Jakmile uţivatel zadá poţadovaný výraz a stiskne tlačítko hledej, zobrazí se mu seznam odpovídajících nalezených výsledků. Stejných výsledků je dosaţeno při zadání výrazu v záloţce vyhledávání. Obr. 6. Moţnosti vyhledávání metadatových poloţek Pozn. Vyhledávání v rámci metis5 je fulltextové, probíhá tedy nad celým metadatovým záznamem. Definice uvaţovaných poloţek se ovlivňuje nastavením vyhledávače Apache Lucene. Rozšířené vyhledávání Spouští se výběrem tlačítka Rozšířené vyhledávání v záloţce vyhledávání. Ve vyskakovacím okně je pak moţné zadat kritéria vyhledávání a zúţit tak mnoţství vyhledaných záznamů. Moţnosti zpřesnění vyhledávání jsou: Metadatový profil v této moţnosti lze určit, zda se mají vyhledat metadatové záznamy pouze v určitém profilu

15 Tematická kategorie zadání je moţné omezit pouze na některé z tematických kategorií Datum poslední změny vyhledané záznamy lze ohraničit časovým zadáním Třídit podle určuje, podle jakého kritéria mají být záznamy setříděny o Relevance záznamy jsou seřazeny od nejlépe vyhovujícího výskytu k nejméně vyhovujícímu o Názvu záznamy jsou seřazeny podle abecedy o Typu obsahu metadata jsou tříděna podle příslušnosti k tematickým kategoriím o Od nejnovějších na počátku seznamu jsou metadata s nejnovějším datem o Od nejstarších na počátku seznamu jsou metadata s nejstarším datem o Od nejméně rozlehlých na počátku seznamu jsou metadata, která mají nejmenší rozlohu geografického ohraničení o Od nejrozlehlejších na počátku seznamu jsou metadata, která mají největší rozlohu geografického ohraničení Obr. 7. Nabídka rozšířeného vyhledávání

16 Vyhledávání grafickým zadáním geografického ohraničení Je dostupné rovněţ v záloţce vyhledávání a provádí se přiblíţením na oblast, pro kterou se mají metadatové záznamy vyhledat. Pro lepší orientaci je aplikace vybavena vyhledávačem geografických míst. V tomto způsobu vyhledávání jsou k dispozici následující reţimy vyhodnocení: Kdekoliv systém nebere v úvahu prostorové vymezení Protínající jsou vyhledány metadatové záznamy, jejichţ geografické ohraničení alespoň protíná zadanou oblast Obsahující aplikace navrací pouze záznamy, jejichţ geografický rozsah je v zadaném vymezení kompletně obsaţený Obr. 8. Grafické vymezení dotazu při vyhledávání Jakmile je prostorové vymezení včetně reţimu vyhodnocení zadáno, jsou po stisku tlačítka hledej navráceny poţadované výsledky. Vyhledávání v externích katalozích Pokud jsou v metis5 zaregistrovány externí katalogy (viz dále), je moţné je vyhledávat obdobným způsobem jako záznamy uloţené v metis5. Pro výběr jiného katalogu je nutné vybrání v oddílu Záznamy zobrazené z....

17 Obr. 9. Záznamy vyhledané z externího katalogu (ArcGIS.com) Pozn. Jelikoţ se jedná o katalogy často jiných systémů, není plně zaručena funkčnost všech způsobů vyhledávání. Uloţení vyhledávání Pro přihlášené uţivatele je k dispozici moţnost ukládání svých vyhledávacích kritérií. Slouţí pro jednoduché nastavení vyhledávání, které je moţné kdykoliv v budoucnosti znovu pouţít. Vyhledávání je moţno vytvořit maximálně deset. Možnosti vyhledaných metadatových záznamů Jakmile jsou zadána kritéria vyhledávání a potvrzena stiskem tlačítka hledej, objeví se v pravé části aplikace odpovídající výsledky. Obr. 10. Výsledky vyhledávání

18 Pomocí tlačítka Zobrazit podrobnosti je moţné nabídku u jednotlivých metadatových záznamů zobrazit a skrýt. Volba Zobrazit výsledky je určená k zobrazení ohraničujících obdélníků v přehledové mapce u všech vyhledaných záznamů (funkční, pouze pokud mají všechny nalezené poloţky zadáno geografické ohraničení). Při pouţití moţnosti Zobrazit celé území je pak zobrazení vráceno na původní rozsah. U kaţdé z vyhledaných poloţek je k dispozici několik moţností: Otevřít Pokud je v rámci metadatové poloţky zadána URL, zobrazí ji v novém okně Web Tato moţnost je aktivní, pokud je v metadatovém záznamu obsaţen další odkaz na webový zdroj Náhled Pokud je zadána URL ke sluţbě, zobrazí se v mapovém okně (např. WMS). Pokud dostupná URL zobrazitelná v mapě, zobrazí se zadaná webová stránka kontaktní organizace. Detaily Přehledným způsobem zobrazuje obsah metadatového záznamu. Pomocí této volby je rovněţ moţné získat přístup k záloţkám Revize, Vazby a Tisk. Tato volba nebývá aktivní při vyhledávání v externích katalozích. Obr. 11. Detaily metadatového záznamu

19 Metadata Tato volba zobrazí surový metadatový záznam ve formátu XML Obr. 12. Metadatový záznam v XML Zobrazit v mapě Tato volba automaticky přiblíţí přehledovou mapku na geografické ohraničení zadané v metadatovém záznamu (pokud je k dipozici) Revize Aplikace metis5 umoţňuje přihlášeným uţivatelům hodnotit jednotlivé metadatové poloţky a přidávat jim komentáře. Vstup do této oblasti se provádí pomocí moţnosti Detaily, která je k dispozici u jednotlivých poloţek v rámci Vyhledávání, příp. Procházení. Jednoduché hodnocení se provádí pomocí kliknutí na ikonu zelené či

20 červené ruky, slovní hodnocení se pak zadává do editačního okna a potvrzuje stisknutím tlačítka Odeslat. Tato moţnost je dostupná pouze pro metadata uloţená v lokálním metis5. Pro vyhledané externí záznamy se nabídka nezobrazuje. Obr. 13. Revize metadatového záznamu Vazby Pomocí moţnosti Vazby je moţné sledovat vazby mezi metadaty, konkrétně mezi záznamy profilu Datové sady a Sluţby. Obdobně je jako v případě Procházení k dispozici v levé části výběr typu vazby a v pravé části odpovídající výsledky. Obr. 14. Typy vazeb a jejich zobrazení

21 Typy vazeb: Tisk Pracuje s daty pokud se jedná o metadatovou poloţku v profilu Sluţby, která má zároveň vyplněnou poloţku Vázaný zdroj, je zde uvedena datová sada, nad kterou tato sluţba pracuje (včetně moţností zobrazení) Uţívané sluţbou pokud se jedná o metadatovou poloţku v profilu Datové sady, je v pravé části zobrazen metadatový záznam sluţby, která tuto datovou sadu vyuţívá. Tato moţnost zobrazuje metadatový záznam podobně jako moţnost Detaily, ovšem bez okolních grafických a ovládacích prvků. Je tedy vhodná k tisku, případně vloţení do jiné existující stránky. Zobrazení výsledků vyhledávání pomocí REST API Kaţdý metadatový záznam je dostupný přes REST URL. Tato URL je viditelná u kaţdého metadatového záznamu zcela dole a umoţňuje zobrazit záznam např. ve webovém prohlíţeči. Aplikace metis5 rovněţ nabízí v rámci REST rozhraní další moţnosti zobrazených výsledků vyhledávání. Nabízené moţnosti slouţí nejčastěji pro integraci s ostatními aplikacemi pomocí: GEORSS formát umoţňující registraci zdroje do RSS čtečky (např. mailový klient, webový prohlíţeč) za účelem zasílání informací o aktuálních metadatových záznamech, které vyhovují vyhledávacím kritériím ATOM jiný standard pro zasílání aktualizovaných informací (metadatových záznamů) HTML záznam ve formátu HTML, tedy čitelný webovým prohlíţečem FRAGMENT záznam podobný HTML, avšak bez tagů <html>, <head>, <title> a <body> KML formát pro zobrazení výsledků vyhledávání v mapě (např. Google Earth) JSON jednoduchý výměnný formát zaloţený na JavaScript Vyhledávání pomocí klientských aplikací ArcMap 10 extenze metis5csw ArcGIS Explorer CSW klient Webová aplikace Widget pro HTML Mapový klient Flex metis5 Widget pro FLEX Mapový klient Silverlight metis5 Widget pro Silverlight Jakákoliv aplikace schopná načíst URL (REST) Vyhledávač ve webovém prohlíţeči metis5 umoţňuje do vyhledávacího okénka podporovaných webových prohlíţečů vloţit svůj vyhledávač. Metadatové záznamy je pak moţné vyhledávat bez nutnosti spuštěné aplikace metis5. Pro nastavení vyhledávání stačí pouze na úvodní stránce spuštěné

22 aplikace metis5 přidat vyhledávací modul. Konkrétní způsob je závislý na webovém prohlíţeči, zpravidla se však ukrývá pod rozbalovacím menu v rámci vyhledávacího okénka. Obr. 15. Vyhledávání přes webový prohlíţeč

23 Procházení metadatových záznamů Pro procházení metadatových záznamů ve struktuře je určena záloţka procházení. V levé části jsou zobrazeny kategorie, dle kterých jsou metadatové části tříděny, v pravé části pak výskyty, které danému zatřídění odpovídají. Obr. 16. Procházení metadatových záznamů ve struktuře Ovládání se provádí pomocí rozbalovacích menu a následným kliknutím na poloţku. V pravé části se zobrazují názvy a abstrakty metadatových záznamů a moţnosti zobrazení. Ty jsou shodné se zobrazenými moţnostmi v rámci výsledků vyhledávání. V základní verzi jsou k dispozici kategorie Metadatový profil a Tematická kategorie. Zatřídění metadatových záznamů do jednotlivých kategorií se provádí: Metadatový profil příslušnost je určena výběrem metadatového profilu, ve kterém se metadatový záznam vytváří Tematická kategorie kategorie je dostupná pro metadatové záznamy v profilu Datové sady a příslušnost se provádí pomocí vyplnění poloţky Tematická kategorie. Pro lepší přehlednost v případě výskytu mnoha záznamů je k dispozici filtr, který vybere pouze metadatové záznamy, které splňují zadané kritérium.

24 Správa metadatových záznamů Záloţka Správa je důleţitá pro uţivatele s právy Publisher a Administrátor. Slouţí jako rozhraní pro vytváření a správu metadatových záznamů a registraci a správu externích zdrojů. Uţivatelé Publisher mají právo vytvářet metadatové záznamy a registrovat zdroje, ovšem pouze ty ve svém vlastnictví. Uţivatel s právy Administrátor pak mají navíc právo vidět metadatové záznamy a zdroje všech Publisherů, přesouvat vlastnictví a schvalovat je. Schválení je důleţitý proces, kdy se z metadatového záznamu stává záznam veřejný, tedy vyhledatelný. Správa metadat Součástí administrace metadatových záznamů je i mechanismus pro jejich filtrování. Slouţí k omezení počtu poloţek a jejich přehledné editaci. Moţnosti filtrování jsou pomocí poloţek: Název - vybere poloţky s odpovídajícím názvem UUID vybere poloţku s odpovídajícím jedinečným identifikátorem UUID úložiště vybere všechny poloţky, které spadají do jednoho úloţiště dle zadaného jedinečného identifikátoru Vlastník vybere metadatové záznamy určitého vlastníka Stav vybere poloţky dle zadaného stavu Způsob publikování vybere poloţky dle způsobu vytvoření Typ protokolu vybere poloţky externích zdrojů dle pouţitého protokolu (URL, ArcGIS, ESRI MS, OAI, WAF, CSW) Datum aktualizace vybere poloţky dle data aktualizace pomocí ohraničujících dat Obr. 17. Správa metadat

25 Ve spodní části okna Správa se nachází seznam samotných metadatových záznamů, z nichţ kaţdý je opatřen základními informacemi: Možnosti Prohlédnout metadata zobrazí přehledný pohled na metadata Historie v případě registrování externího zdroje eviduje historii synchronizace Stáhnout stáhne metadatovou poloţku na disk Upravit pomocí editoru upraví metadatový záznam vestavěným editorem Upravit pomocí editoru neaktivní pro metadatové záznamy z externího zdroje Synchronizovat položky nastaví synchronizaci metadatových zdrojů Zrušit synchronizaci zruší synchronizaci metadatových zdrojů Smazat smaţe vybraný záznam Zobrazit úložiště zobrazí úloţiště, ze kterého pochází daná poloţka Zobrazit všechna metadata z tohoto úložiště zobrazí záznamy patřící úloţišti s příslušným UUID úloţiště Název pojmenování poloţky dle zadání v metadatovém záznamu Vlastník uţivatel, kterému přísluší vlastnictví záznamu Stav status, ve kterém se metadatový záznam nachází o Odeslaný ještě nebyl schválený administrátorem, není vyhledatelný (publisher, administrátor) o Schválený byl schválen administrátorem, je vyhledatelný (administrátor) o Nekompletní záznam není dostatečný a ještě nemůţe být schválen (publisher, administrátor) o Neschválený záznam byl revidován, ale nebyl schválen (administrátor) o Revidovaný záznam byl revidován administrátorem, je vyhledatelný (administrátor) Způsob publikování o Registrací zdroje jsou získávány na základě registrace externího zdroje o Nahráním metadatové záznamy jsou nahrány z lokálního disku o Editorem metadata jsou vytvořena pomocí editoru o Synchronizací záznamy jsou nahrány na základě synchronizace o Dávkovým nahráním metadatové záznamy jsou získány dávkovým nahráním, tedy např. pomocí extenze metis5publish z ArcCatalogu Datum datum vytvoření záznamu, příp. poslední aktualizace

26 Spuštění akcí Pro jednotlivé, příp. všechny vybrané záznamy je moţné spouštění akcí. Jedná se jak o akce týkající se stavu metadatové poloţky, tak spouštějící další funkčnosti metainformačního systému. Nastavit jako odeslaný záznam převede do stavu odeslaný, tedy nevyhledatelný Nastavit jako schválený záznam převede do stavu schválený, tedy vyhledatelný v záloţce vyhledávání i pomocí katalogu Nastavit jako nekompletní záznam převede do stavu nekompletní, tedy nevyhledatelný Nastavit jako neschválený záznam převede do stavu neschválený, tedy nevyhledatelný Nastavit jako revidovaný záznam převede do stavu revidovaný, tedy vyhledatelný Přenést vlastnictví změní vlastnictví z jednoho na jiného uţivatele Smazat vymaţe vybraný metadatový záznam Nastavit úroveň přístupu nastavuje úroveň přístupu v případě jiné úrovně sdílení Hromadně editovat vyplní hodnotu vybrané metadatové poloţky do všech zvolených metadatových záznamů Umožnit editaci umoţní editaci metadatovým záznamům, které vznikly jiným způsobem neţ vyplněním v editoru Editace metadatových záznamů z externích zdrojů Metainformační systém metis5 umoţňuje plně kompatibilní editaci pouze těch metadatových záznamů, které byly vytvořeny editorem v rámci aplikace. Pro záznamy, které jsou do metis5 vloţeny jiným způsobem (harvestováním z externího zdroje, nahráním z lokálního disku), je připravena moţnost Umoţnit editaci. Touto volbou uţivatel potvrzuje, ţe metadatový záznam bude modifikován do zápisu, který metis5 podporuje, tedy zápis odpovídající českému národnímu profilu. S tím souvisí skutečnost, ţe poloţky, které v původním metadatovém záznamu jsou vyplněny, ale ţádný z metis5 profilů je nepodporuje, budou spuštěním této moţnosti ztraceny. Zůstanou tedy jen ty, které jsou v souladu s českým národním metadatovým profilem. Nový metadatový záznam V aplikaci metis5 je moţné vytvářet metadatové záznamy několika způsoby. V základní rovině se metadatové poloţky dělí na ty, které vznikají v rámci aplikace (tedy v zabudovaném editoru) a na ty, které vznikají v jiném prostředí. Tyto záznamy, které vznikají v externím prostředí, mohou být do aplikace uloţeny na

27 základě nahrání z lokálního disku, registrování zdroje s následným harvestováním jednotlivých poloţek, příp. dalších. Obr. 18. Moţnosti přidávání metadatových poloţek Registrování metadatového zdroje ze sítě V rámci aplikace metis5 je moţné zaregistrovat externí zdroj, ze kterého jsou pak automaticky získávány metadatové poloţky. Při volbě této moţnosti je v následujícím kroku nutné zadat typ protokolu, který bude pro synchronizaci vyuţit: URL URL metadatového záznamu ArcGIS sluţby ArcGIS for Server Esri MS Esri Metadata Server Service / ArcIMS Metadata Service OAI Open Archive Initiative Service WAF Web-Accesible Folder (sloţka dostupná z webu), podsloţky budou rovněţ obsaţeny CSW Catalogue Services for the Web dokument GetCapabilities

28 Zadávané parametry Obr. 19. Parametry pro registrování externího zdroje URL cesta, na které je pro metis5 zdroj vyhledatelný. Na základě této URL vytvoří aplikace metadatový dokument popisující zdroj. Tlačítko Test je určeno k ověření dostupnosti zdroje. Název název, pod kterým bude zdroj uveden ArcGIS o REST URL pro účely sluţeb ArcGIS for Server o SOAP URL pro účely sluţeb ArcGIS for Server Esri MS OAI WAF CSW o Port port, na kterém je sluţba v provozu o Název sluţby název metadatové sluţby o Přihlašovací jméno v případě zabezpečené sluţby o Heslo v případě zabezpečené sluţby o Prefix prefix pro poloţky v OAI databázi o Set název set, nebo databáze o Přihlašovací jméno v případě zabezpečené sloţky o Heslo v případě zabezpečené sloţky o Profil CSW profil pro komunikaci se zdrojem Po zadání potřebných parametrů je moţné v případě administrátorských práv zadat vlastnictví registrovaného zdroje. Další moţnosti nastavení: Cíl registrace o Umožnit, aby byl zdroj vyhledatelný zdroj bude vyhledatelný v záloţce vyhledávání

29 o Zařadit tento bod do společného seznamu vyhledávání poloţka je dostupná pouze v případě CSW. Je-li zatrţena, je moţné přidat do katalogů vyhledávání a pak v tomto externím katalogu vyhledávat. o Povolit tomuto zdroji, aby byl synchronizován v intervalech určuje, zda má být zdroj pravidelně synchronizován na základě dalšího nastavení Vyberte akce, které se budou vykonávat v rámci synchronizace o Aktualizovat popis zdroje pokud se změní informace o popisu zdroje, aktualizují se (např. při změně GetCapabilities) o Zkopírovat obsah celého vzdáleného katalogu do metis5 při spuštěné synchronizaci budou veškeré poloţky zkopírovány (harvestovány) do metis5 o Automaticky schválit nově vytvořené zdroje všechny nově harvestované metadatové poloţky budou automaticky označeny jako schválené Jak často si přejete, aby byl zdroj prozkoumán? definuje frekvenci, s jakou budou zdroje synchronizovány Přejete si dostávat ové zprávy s výsledky synchronizace? na základě nastavení v osobním profilu umoţňuje zasílání zpráv o výsledcích synchronizace V rámci záloţky správa je pak moţné u kaţdého zaregistrovaného zdroje sledovat historii synchronizace, kde jsou evidována data o provedených aktualizacích s příslušnými parametry.

30 Obr. 20. Přehled historie synchronizace V rámci editace synchronizace je pak moţné nastavit úroveň synchronizace: Přírůstková synchronizace synchronizuje metadatové záznamy, které se od poslední synchronizace aktualizovaly Plná synchronizace synchronizuje všechny metadatové záznamy Nahrát metadatový soubor z místního disku Tato moţnost slouţí pro přímé nahrání poloţky z lokálního disku. Metadatová poloţka musí podporovat příslušný formát, tedy XML zápis dle ISO standardizace. V rámci této funkčnosti je také k dispozici validátor, který ověří, zda je metadatový záznam v souladu s podporovanými profily. Pro nahrání nevalidní poloţky je k dispozici moţnost nahrát draft, která poloţku uloţí ve stavu rozpracovaný.

31 Obr. 21. Nahrávání metadat z lokálního disku Pokud se jedná o poloţku, která má stejný identifikátor (UUID) jako některá z jiţ existujících poloţek, touto novou poloţkou přepíše stávající záznam. Na základě tohoto UUID se tedy provádí aktualizace metadatových poloţek. Použít editor pro ruční vytvoření metadat Nejjednodušším řešením pro vytváření metadatových poloţek je vytváření pomocí editoru. V základní verzi aplikace jsou dostupné profily: Český národní profil INSPIRE - datové sady Český národní profil INSPIRE sluţby Toto rozdělení odpovídá základnímu členění INSPIRE metadat a plně dostačuje pro splnění povinností vyplývajících ze směrnice INSPIRE. Po vybrání jednoho z profilů následuje editační formulář, do kterého je moţné vyplňovat jednotlivé atributy. Názvy poloţek, které jsou napsány tučně, představují poloţky, které je nutné vyplnit. Nutnost vyplnění je dána i z důvodu validace vestavěným validátorem. Metadatový formulář je rozdělen na jednotlivé sekce a podsekce. Ikona s motivem plus znázorňuje moţnost zdvojení jednotlivých poloţek, tedy vytváření multiplicit. Ikona s motivem otazníku znázorňuje moţnost nápovědy pro správné vyplnění. Úspěšné vyplnění formuláře je moţné zkontrolovat pomocí volby validovat. Pokud je dokument nevalidní, je moţné uloţit ho jako rozpracovaný a pokud je validní, ukládá se jako odeslaný.

32 Obr. 22. Zabudovaný metadatový editor Další možnosti publikování metadat do metis5 Publikování přes metis5publish extenze, která slouţí pro publikování metadat z ArcCatalog10 Publikování přes CSW INSERT transakce INSERT standardu CSW Publikování přes REST API pomocí HTTP PUT operace Správa číselníků Pro jednodušší práci s editorem obsahuje aplikace metis5 správu číselníků. V základní verzi je implementován číselník zodpovědných organizací. Uţivatel si sám můţe definovat organizace, které pouţívá. Při opakovaném zadávání organizací tak tento nástroj výrazně šetří čas.

33 Obr. 23. Přehled zodpovědných organizací Obr. 24. Vytváření zodpovědné organizace -

34 Extenze pro ArcGIS 10 V rámci kompatibility s produkty ArcGIS 10 byly vytvořeny extenze metis5publish a metis5csw. Slouţí pro snadnou komunikaci aplikace metis5 s ArcMap a ArcCatalog. metis5publish Extenze metis5publish slouţí k publikaci metadatových záznamů z ArcCatalog 10. Při zadání sloţky, příp. konkrétního záznamu v ArcCatalog provede přímý import do katalogu. Insatalace probíhá pomocí spuštění souboru metis5publish se standardním průběhem Esri instalátoru. Po úspěšné instalaci a nastavení přizpůsobení se v nástrojové liště objeví ikona. Obr. 25. metis5publish Ovládání je jednoduché. Do poloţky URL serveru je nutné vyplnit URL katalogu metis5 s příslušnými přihlašovacími údaji a v poloţce Metadatová sluţba ponechat výraz GPT_Publish_Metadata. Po nahrání validních metadatových záznamů budou tyto poloţky zobrazitelné v záloţce správa. metis5csw Pro zobrazení metadatových záznamů z metis5 v prostředí ArcMap 10 slouţí extenze metis5csw. Po zaregistrování katalogu zobrazuje informace o metadatových záznamech (odpověď na dotaz GetRecordById) a v případě vyplněné URL existující sluţby zobrazí do mapy ohraničující obdélník, případně samotnou mapovou sluţbu. Např. při vyplněné URL WMS sluţby zobrazí tuto WMS přímo v okně ArcMap. Instalace probíhá pomocí spuštění souboru metis5csw se standardním průběhem Esri instalátoru. Po úspěšné instalaci a nastavení přizpůsobení se v nástrojové liště objeví ikona.

35 Obr. 26. metis5csw Základní ovládání probíhá v okně konfigurace, kde se zadá odkaz na dokument GetCapabilities příslušného metis5 CSW katalogu. Poté uţ je po vybrání tohoto katalogu v okně Vyhledávání moţné vyhledávat schválené metadatové poloţky. Dostupné ikony umoţňují zobrazit metadatovou poloţku (odpověď na GetRecordById), stáhnout toto XML, zobrazit geografické ohraničení v mapě, příp. sluţbu samotnou.

36 Popis položek v rámci Metadatového profilu ČR Datové sady a série datových sad Název položky Kód Popis položky Metadata o metadatech Identifikátor metadatového záznamu: CZ-1 Jedinečný identifikátor metadatového záznamu (UUID) - vyplňuje se automaticky. Identifikátor nadřazeného metadatového záznamu: CZ-2 Jedinečný identifikátor nadřazeného metadatového záznamu. Např. metadatového záznamu datové série, do které datová sada patří. Datum metadat: 10.2 Datum, kdy byla metadata vytvořena nebo aktualizována. Je doporučeno uvádět datum poslední aktualizace. Jazyk metadat: Jazyk, v němž jsou prvky metadat popisovány. Identifikace Název: 1.1 Charakteristický, často jedinečný název, pod kterým je zdroj znám. Měl by být unikátní v rámci organizace. Abstrakt: 1.2 Stručné popisné shrnutí obsahu zdroje. Typ: 1.3 Typ zdroje, který je popisován metadaty. Jedinečný identifikátor: 1.5 Hodnota, která zdroj jednoznačně identifikuje - objekt a jmenný prostor. Pro ČR bude identifikátor vytvářen ve tvaru: CZ-<kodorganizace>-<id-v-organizaci>, kde <kod-organizace> je kód organizací udržovaných CENIA, dostupný na webových strákách je pak jedinečný identifikátor udržovaný v rámci organizace. Jeho tvar není nijak předepsán a záleží na pravidlech organizace, která data udržuje. Může obsahovat např. kódy verzí nebo rok aktualizace apod. Účel: CZ-9 Účel, za kterým byl zdroj vytvořen. Klíčové slovo: 3 Obecně používané nebo formalizované slovo nebo fráze, používaná pro popis předmětu. Zatímco tematická kategorie je příliš obecná pro detailní dotazy, klíčová slova pomáhají zpřesnit fulltextové vyhledávání a umožňují strukturované vyhledávání. Podmínky pro přístup a užití: 8.1 Tento prvek metadat definuje podmínky přístupu a užití tam, kde je to vhodné. Měly by zde být uvedeny zvláště informace o poplatcích. Měl by být vyplněn buď textový popis, nebo URL dokumentu s podmínkami. Pokud nejsou žádné podmínky, je třeba uvést větu ve tvaru žádné podmínky neplatí, pokud nejsou podmínky známy, větu podmínky nejsou známy. Omezení veřejného přístupu: 8.2 Přístup a jiná omezení, použitá k zajištění ochrany soukromí a duševního vlastnictví a jakékoliv zvláštní restrikce nebo omezení v získání zdroje. V souladu s českou legislativou zde budou uvedeny informace o licencích nebo odkaz (URL) na dokument, obsahující podrobné informace o licenci. Klasifikace omezení: 8.2 Nastavení úrovně omezení. Tematická kategorie: 2.1 Tematická kategorie představuje základní klasifikaci pro třídění a tematické vyhledávání dostupných zdrojů prostorových dat. Typ prostorové reprezentace: CZ-3 Metoda použitá k prostorové prezentaci geografické informace, např. vektor. Souřadnicový referenční systém: CZ-5 Informace o souřadnicovém referenčním systému (pouze polohové referenční systémy).

37 Jazyk: 1.7 Jazyk zdroje nemá význam v případě dat bez textové informace (letecké snímky apod). Přesto musí být vyplněn. Znaková sada: CZ-8 Znaková sada dat - pokud je v utf-8, není třeba uvádět. Četnost údržby a aktualizace: CZ-7 Informace o četnosti aktualizací. Referenční datum Datum události: 5a Datum zveřejnění zdroje (je-li k dispozici), nebo datum vstupu v platnost. Typ data: 5a Typ data, kterého se událost týká. Prostorové rozlišení Měřítkové číslo: 6.2 Prostorové rozlišení určuje úroveň podrobnosti datového souboru. Vyplňuje se měřítkové číslo - jmenovatel. Pokud je zdroj nehomogenní z hlediska referenčního měřítka (pořízen z různých zdrojů), je doporučeno uvádět obě krajní měřítka (jako opakovatelnou položku). Rozlišení *m+: 6.2 Hodnota rozlišení se vyjadřuje jako soubor od nuly do nekonečna (zpravidla v případě rastrových prostorových dat a produktů odvozených z obrazu). Geografické ohraničení 4.1 Prvek určuje prostorový rozsah zdroje a uvádí se jako ohraničení. Ohraničení se vyjadřuje pomocí západní a východní zeměpisné délky a jižní a severní zeměpisné šířky ve stupních desetinné soustavy s přesností na nejméně 2 desetinná místa (WGS 84). Uvádí se, pokud je služba vztažena k místu na zemi. Nejzápadnější souřadnice: Nejjižnější souřadnice: Nejvýchodnější souřadnice: Nejsevernější souřadnice: Časový rozsah Tento prvek by měl být vyplněn, pokud zdroj má časový rozsah (např. datum snímkování leteckého snímku jako instatní hodnota či rozsah platnosti např. u správních hranic). Pokud není definováno datum ukončení intervalu (expirace), jako ukončení intervalu bude uvedeno datum daleké budoucnosti v tomto tvaru: 9999 nebo Počáteční datum intervalu: 5b Počátek časového období, které zdroj pokrývá. Koncové datum intervalu: 5b Konec časového období, které zdroj pokrývá. Distribuce Distribuční formát: CZ-6 Informace o tom, v jakém formátu jsou data udržována. Verze: CZ-6 Informace o verzi formátu (položka může nabývat hodnotu neuvedeno ). Odkaz: 1.4 Odkaz na zdroj a/nebo odkaz na další informace o zdroji (URL). Kvalita Původ: 6.1 Vyjádření historie zpracování a/nebo celkové kvality souboru prostorových dat. Kde je to vhodné, může tento prvek uvádět, zda byl datový soubor ověřen a jeho kvalita zajištěna, zda se jedná o oficiální verzi (pokud existuje více verzí). Původ by měl mnohem přesněji popsat informace o událostech v životním cyklu datové sady, včetně způsobu vytvoření (např. na základě přímého měření, odvozením z již existujícího kartografického díla či datové sady, digitalizací, jiným způsobem ). Soulad Požadavky uváděné v čl. 5 odst. 2 písm. a) a v čl. 11 odst. 2 písm. d) směrnice 2007/2/ES týkající se souladu a míry souladu s prováděcími pravidly přijatými v rámci čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES

38 Citace specifikace: 7.1 Citace specifikace, vůči které je soulad hodnocen - citace prováděcích pravidel přijatých podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES (směrnice INSPIRE) či jiné specifikace, s níž je příslušný zdroj v souladu (2010/1089/ES). Citace musí obsahovat nejméně název a referenční datum (datum zveřejnění, datum poslední revize či vytvoření) prováděcích pravidel přijatých podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES (směrnice INSPIRE) či jiné specifikace. Pokud data a datové série nebudou spadat do struktury INSPIRE, uvede se jako dokument přímo směrnice a položka "Míra souladu" bude nabývat hodnotu v nesouladu. Referenční datum: 7.1 Datum, které se týká vybrané specifikace. Událost: 7.1 Typ data vztahující se k vydání specifikace. Míra souladu: 7.2 Uvádí, zda je zdroj v souladu s příslušnou specifikací. Zodpovědná organizace 9 Organizace odpovídající za vytvoření, řízení, údržbu a distribuci zdroje. (zdroj) Název organizace: Název pověřené organizace. Ulice, číslo popisné: Dodací bod (např. ulice a číslo, poštovní schránka apod.). Město: Obec či jiné určení místa. Poštovní směrovací číslo: PSČ nebo jiný poštovní kód. Stát: Země (viz česká verze ISO , tzn. uvádět "Česká republika" nebo "Czech Republic"). Telefon: Telefonní číslo. Kontaktní ová adresa: Adresa elektronické poštovní schránky pověřené organizace. URL adresa: On-line informace, kterou lze použít ke spojení s organizací (odkaz na webové stránky organizace). Úloha odpovědné strany: Funkce vykonávaná zodpovědnou organizací vzhledem k popisovanému zdroji (datům nebo službě). Organizace, která je primárním poskytovatelem datové sady, bude mít v položce role uvedeno Správce. Další role, které budou využívány: "Uživatel" každý, kdo převezme/koupí a dále využívá datovou sadu sérii od Správce. "Původce" ten, kdo vyrobil/vytvořil datovou sadu, pokud to není Správce. "Autor" ten, kdo uplatňuje na data autorská práva, pokud to není Správce. "Vydavatel" ten, kdo z datové sady vytvořil službu. Kontakt - metadata 10.1 Popis organizace odpovědné za vytvoření a údržbu metadat. Každý, kdo vloží metadata převzatých dat do svého katalogu, se uvede jako Kontakt metadat. Uvádějte alespoň Název organizace, a roli. Název organizace: Ulice, číslo popisné: Město: Poštovní směrovací číslo: Stát: Telefon: Kontaktní ová adresa: URL adresa: Úloha odpovědné strany: Název pověřené organizace. Dodací bod (např. ulice a číslo, poštovní schránka apod.). Obec či jiné určení místa. PSČ nebo jiný poštovní kód. Země (viz česká verze ISO , tzn. uvádět "Česká republika" nebo "Czech Republic"). Telefonní číslo. Adresa elektronické poštovní schránky pověřené organizace. On-line informace, kterou lze použít ke spojení s organizací (odkaz na webové stránky organizace). Role musí být uvedena jako "Kontaktní bod".

39 Služby založené na prostorových datech Název položky Kód Popis položky Metadata o metadatech Identifikátor metadatového záznamu: CZ-1 Jedinečný identifikátor metadatového záznamu (UUID) - vyplňuje se automaticky. Datum metadat: 10.2 Datum, kdy byla metadata vytvořena nebo aktualizována. Je doporučeno uvádět datum poslední aktualizace. Jazyk metadat: Jazyk, v němž jsou prvky metadat popisovány. Identifikace Název: 1.1 Charakteristický, často jedinečný název, pod kterým je zdroj znám. Měl by být unikátní v rámci organizace. Abstrakt: 1.2 Stručné popisné shrnutí obsahu zdroje. U služeb by měl obsahovat i měřítkový rozsah. Typ: 1.3 Typ zdroje, který je popisován metadaty. Jedinečný identifikátor: 1.5 Hodnota, která zdroj jednoznačně identifikuje - objekt a jmenný prostor. Pro ČR bude identifikátor vytvářen ve tvaru: CZ-<kodorganizace>-<id-v-organizaci>, kde <kod-organizace> je kód organizací udržovaných CENIA, dostupný na webových strákách je pak jedinečný identifikátor udržovaný v rámci organizace. Jeho tvar není nijak předepsán a záleží na pravidlech organizace, která data udržuje. Může obsahovat např. kódy verzí nebo rok aktualizace apod. Klíčové slovo: 3 Obecně používané nebo formalizované slovo nebo fráze, používaná pro popis předmětu. Zatímco tematická kategorie je příliš obecná pro detailní dotazy, klíčová slova pomáhají zpřesnit fulltextové vyhledávání a umožňují strukturované vyhledávání. Podmínky pro přístup a užití: 8.1 Tento prvek metadat definuje podmínky přístupu a užití tam, kde je to vhodné. Měly by zde být uvedeny zvláště informace o poplatcích. Měl by být vyplněn buď textový popis, nebo URL dokumentu s podmínkami. Pokud nejsou žádné podmínky, je třeba uvést větu ve tvaru žádné podmínky neplatí, pokud nejsou podmínky známy, větu podmínky nejsou známy. Omezení veřejného přístupu: 8.2 Přístup a jiná omezení, použitá k zajištění ochrany soukromí a duševního vlastnictví a jakékoliv zvláštní restrikce nebo omezení v získání zdroje. V souladu s českou legislativou zde budou uvedeny informace o licencích nebo odkaz (URL) na dokument, obsahující podrobné informace o licenci. Klasifikace omezení: 8.2 Nastavení úrovně omezení. Typ služby: 2.2 Typ služby z registru služeb a označení OGC (Open Geospatial Consortium) - klasifikace napomáhající při vyhledávání dostupných služeb založených na prostorových datech. Verze služby: CZ-10 Specifikace verze daného typu služby - u služeb nekompatibilních s INSPIRE se uvádí označení verze služby OGC (např , 1.0.1, 1.1.1, pro WMS), u INSPIRE kompatibilních služeb by mělo jít o verze INSPIRE služby, tedy v současdné době je view v první verzi totožná s WMS 1.3, v budoucnosti mohou být další verze. Pokud bude služba view, bude se uvádět označení verze totožné s verzí INSPIRE Technical Guidance, který ji popisuje (např. 3.0). Vázaný zdroj: 1.6 Jedinečný identifikátor datového zdroje, nad kterým služba pracuje. Název vázaného zdroje: 1.6 Název datového zdroje, nad kterým služba pracuje.

40 Odkaz na vázaný zdroj: 1.6 V závislosti na INSPIRE technical guidance jde o odkaz (xlink) na element MD_DataIdentification v XML souboru popisujícím metadata datové sady. Typ vazby: CZ-11 Jak těsně je služba propojena s vázanými zdroji - pro WMS je vazba "těsná". Referenční datum Datum události: 5a Datum zveřejnění zdroje, je-li k dispozici, nebo datum vstupu v platnost. Typ data: 5a Typ data, kterého se událost týká. Geografické ohraničení 4.1 Prvek určuje prostorový rozsah zdroje a uvádí se jako ohraničení. Ohraničení se vyjadřuje pomocí západní a východní zeměpisné délky a jižní a severní zeměpisné šířky ve stupních desetinné soustavy s přesností na nejméně 2 desetinná místa (WGS 84). Uvádí se, pokud je služba vztažena k místu na zemi. Nejzápadnější souřadnice: Nejjižnější souřadnice: Nejvýchodnější souřadnice: Nejsevernější souřadnice: Časový rozsah Tento prvek by měl být vyplněn, pokud zdroj má časový rozsah (např. datum snímkování leteckého snímku jako instatní hodnota či rozsah platnosti např. u správních hranic). Pokud není definováno datum ukončení intervalu (expirace), jako ukončení intervalu bude uvedeno datum daleké budoucnosti v tomto tvaru: 9999 nebo Počáteční datum intervalu: 5b Počátek časového období, které zdroj pokrývá. Koncové datum intervalu: 5b Konec časového období, které zdroj pokrývá. Distribuce Odkaz: 1.4 Odkaz na dokument GetCapabilities. Typicky jsou součástí URL tyto parametry: SERVICE=kód-služby a REQUEST=GetCapabilities. Kde kód služby je WMS/WFS/WCS/CSW apod. U nestandardních služeb mimo rámec INSPIRE - by měl být poskytován odkaz na tradiční přípojný bod služby, např. pro ESRI ArcGIS Server REST: ESRI ArcGIS Server SOAP: Kvalita Soulad Soulad služeb založených na prostorových datech s implementačními pravidly a navazujícími dokumenty INSPIRE. Citace specifikace: 7.1 Citace specifikace, vůči které je soulad hodnocen - citace prováděcích pravidel přijatých podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES (směrnice INSPIRE) či jiné specifikace, s níž je příslušný zdroj v souladu (2010/1089/ES). Citace musí obsahovat nejméně název a referenční datum (datum zveřejnění, datum poslední revize či vytvoření) prováděcích pravidel přijatých podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES (směrnice INSPIRE) či jiné specifikace. Pokud data a datové série nebudou spadat do struktury INSPIRE, uvede se jako dokument Nařízení Komise č. 976/2009 o síťových službách a položka "Míra souladu" bude nabývat hodnotu v nesouladu. Referenční datum: 7.1 Datum, které se týká vybrané specifikace. Událost: 7.1 Typ data vztahující se k vydání specifikace. Míra souladu: 7.2 Uvádí, zda je zdroj v souladu s příslušnou specifikací. Zodpovědná organizace (zdroj) 9 Organizace odpovídající za vytvoření, řízení, údržbu a distribuci zdroje.

41 Název organizace: Název pověřené organizace. Ulice, číslo popisné: Dodací bod (např. ulice a číslo, poštovní schránka apod.). Město: Obec či jiné určení místa. Poštovní směrovací číslo: PSČ nebo jiný poštovní kód. Stát: Země (viz česká verze ISO , tzn. uvádět "Česká republika" nebo "Czech Republic"). Telefon: Telefonní číslo. Kontaktní ová adresa: Adresa elektronické poštovní schránky pověřené organizace. URL adresa: On-line informace, kterou lze použít ke spojení s organizací (odkaz na webové stránky organizace). Úloha odpovědné strany: Funkce vykonávaná zodpovědnou organizací vzhledem k popisovanému zdroji (datům nebo službě). Organizace, která je primárním poskytovatelem datové sady, bude mít v položce role uvedeno Správce. Další role, které budou využívány: "Uživatel" každý, kdo převezme/koupí a dále využívá datovou sadu sérii od Správce. "Původce" ten, kdo vyrobil/vytvořil datovou sadu, pokud to není Správce. "Autor" ten, kdo uplatňuje na data autorská práva, pokud to není Správce. "Vydavatel" ten, kdo z datové sady vytvořil službu. Kontakt - metadata 10.1 Popis organizace odpovědné za vytvoření a údržbu metadat. Každý, kdo vloží metadata převzatých dat do svého katalogu, se uvede jako Kontakt metadat. Uvádějte alespoň Název organizace, a roli. Název organizace: Ulice, číslo popisné: Město: Poštovní směrovací číslo: Stát: Telefon: Kontaktní ová adresa: URL adresa: Úloha odpovědné strany: Název pověřené organizace. Dodací bod (např. ulice a číslo, poštovní schránka apod.). Obec či jiné určení místa. PSČ nebo jiný poštovní kód. Země (viz česká verze ISO , tzn. uvádět "Česká republika" nebo "Czech Republic"). Telefonní číslo. Adresa elektronické poštovní schránky pověřené organizace. On-line informace, kterou lze použít ke spojení s organizací (odkaz na webové stránky organizace). Role musí být uvedena jako "Kontaktní bod".

42 Použití CSW katalogu pro INSPIRE Pro registraci katalogu metis5 pro propojení s jinými katalogy (např. Národní geoportál INSPIRE) je třeba zadat URL na soubor GetCapabilities. Obr. 27. Základní pohled na Národní geoportál INSPIRE Postup pro registraci metis5 na Národní geoportál INSPIRE Zaregistrování na geoportal.gov.cz s příslušnými právy poskytovatele Vyhledání moţnosti MOJE SPRÁVA SLUŢEB Výběr moţnosti REGISTRACE SLUŢBY (VYTVOŘIT METADATA) Zadání nové sluţby typu CSW Zadání GetCapabilities katalogu metis5 on=2.0.2 Vyplnění chybějících poloţek Nastavení frekvence harvestování Katalog na geoportal.gov.cz si pak bude dle zadané frekvence harvestovat (přebírat) metadatové záznamy z metis5.

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp.

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp. Alis-PVS 1 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Mapový portál pro MČ Praha 3

Mapový portál pro MČ Praha 3 Mapový portál pro MČ Praha 3 Analýza požadavků a návrh řešení Vypracoval: Marek Šmolík, Luboš Hovorka Počet stran: 29 Dne: 12. dubna 2012 Počet příloh: 2 Revize: 130, Zapsána v OR vedenémměstskýmsoudem

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více