příručka uživatele metis5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příručka uživatele metis5"

Transkript

1 p příručka uživatele metis5 verze 5.0.1

2 2012 T-MAPY spol. s r.o. Nedílnou součástí instalace metis5 je technologie Esri Geoportal Server, jehoţ distribuce se řídí licenčními ujednáními LICENSE.txt a NOTICE.txt, na které je odkazováno v závěru dokumentace.

3 Obsah OBSAH... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 METAINFORMACE... 5 Správa metainformací... 5 Katalogové služby... 7 O APLIKACI METIS POŽADAVKY NA INSTALACI TYPY UŽIVATELSKÝCH ROLÍ VYHLEDÁVÁNÍ METADATOVÝCH ZÁZNAMŮ Vyhledávání v rámci aplikace Možnosti vyhledaných metadatových záznamů Zobrazení výsledků vyhledávání pomocí REST API Vyhledávání pomocí klientských aplikací PROCHÁZENÍ METADATOVÝCH ZÁZNAMŮ SPRÁVA METADATOVÝCH ZÁZNAMŮ Správa metadat Nový metadatový záznam Správa číselníků EXTENZE PRO ARCGIS metis5publish metis5csw POPIS POLOŽEK V RÁMCI METADATOVÉHO PROFILU ČR POUŽITÍ CSW KATALOGU PRO INSPIRE LICENCE METIS

4 Základní pojmy CENIA - Česká informační agentura ţivotního prostředí - organizace plnící funkci mj. koordinátora INSPIRE pro ČR CSW - Catalogue Services for the Web - standard OGC pro katalogové sluţby (správa a přenos metainformací), definuje rozhraní mezi klienty a vlastními katalogovými systémy ESDI - European Spatial Data Infrastructure - evropská infrastruktura prostorových informací - soubor legislativních zázemí, mezistátních dohod, technologií, datových zdrojů a lidí, kteří jsou schopni zajistit efektivní sdílení geografických informací HARVESTOVÁNÍ Proces, kdy jsou metadatové poloţky automaticky v zadaném časovém intervalu získávány z externího úloţiště, např. z jiného CSW katalogu HTTP - Hypertext Transfer Protocol - internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe - směrnice Evropské komise a Rady, která má za cíl vytvořit legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací ISO - International Organization for Standardization - mezinárodní organizace pro standardizaci, vydává obecně respektované normy týkající se mnoha oborů lidských činností ISVS - Informační systémy veřejné správy - mj. dnes jiţ neplatný standard pro strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů Katalogové služby - sluţby, které mají za cíl publikovat a vyhledávat metainformace napříč katalogovými systémy Katalogové systémy - umoţňují efektivně spravovat a zprostředkovávat metainformace - poskytovat katalogové sluţby Metainformace (metadata) - podávají informace o datových sadách nebo sluţbách nad geografickými daty, mají funkci jak dokumentační, tak identifikační Metainformační systémy - jejich prostřednictvím se uchovávají metadatové záznamy, mají logickou strukturu Národní geoportál INSPIRE - aplikace dle poţadavků INSPIRE, kde povinní poskytovatelé plní s touto iniciativou související povinnosti OGC - Open Geospatial Consortium - nezisková mezinárodní organizace, vyvíjí a vydává standardy na poli sluţeb nad geografickými daty URL - Uniform Resource Locator - jednotný lokátor zdrojů - slouţí k přesné specifikaci umístění zdrojů informací v Internetu XML - Extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) - způsob zápisu pro různé účely a typy dat, mj. vyuţíván pro přenos metainformací

5 Metainformace Oblast metainformací se stává v poslední době stále aktuálnější. Tato skutečnost je v první řadě způsobená potřebou efektivně spravovat údaje o stále větších objemech datových sad, v druhé řadě vytváření a publikování metainformací nařizuje zákon v souvislosti se směrnicí INSPIRE. Pro efektivní správu metainformací jsou určeny metainformační systémy a související katalogové sluţby, pomocí kterých jsou jednotlivé metadatové záznamy distribuovány vzdáleným uţivatelům. Vyuţívání těchto systémů je tedy v současnosti (nejen) v rámci veřejné správy povaţováno za uţitečnou nutnost. Téma metadat je tedy v současné době chápáno ve velké míře jako jedna z potřeb pro INSPIRE. Hlavní myšlenkou iniciativy je vytvoření ESDI (European Spatial Data Infrastructure), obecně řečeno zabezpečení potřebných dat a sluţeb orgánům státních správ i veřejnosti, a to na evropské úrovni. Direktiva se pomalu, ale jistě promítá také do české národní legislativy a poskytovatelé dat se jí musejí přizpůsobovat. V první fázi se jedná o povinnosti obcí, příp. krajů. Pokud jsou povinní poskytovatelé a vytváří nějakou povinnou datovou sadu z vrstev popsaných ve směrnici, musejí k ní publikovat metadata a později i samotná data. Správa metainformací Vzhledem ke stále větší potřebě výměny dat mezi subjekty, především pomocí Internetu, vznikla také nutnost opatřovat tato data informacemi o jejich původu a dalších vlastnostech metadata (téţ metainformace). Tato data o datech mají funkci jak dokumentační, tak identifikační. Pro správce nejen objemných datových skladů jsou určeny metadatové systémy. Jsou to systémy, ve kterých se metadata uchovávají a jednotlivým záznamům přiřazují logiku a strukturu. Potřeba vytvářet a udrţovat metadata posílila také v souvislosti s implementací INSPIRE oblast metainformací se řadí mezi základní součásti i vzhledem k potřebě vyhledávání skrze webové sluţby. Standardizace metainformací Existuje mnoho standardů pro popis prostorových dat, často se liší na národní úrovni. Tuto nekonzistenci však nahrazuje silný trend přechodu těchto často velmi rozdílných způsobů na normy ISO, konkrétně Tato norma je součástí ISO série 191xx, které obecně popisují geografické informace. V českém prostředí byla tato iniciativa započata v roce 2004, kdy bylo ISO přijato za národní a v důsledku tohoto přijetí byl v roce 2007 zrušen standard ISVS. Kromě popisu geografických dat v ISO je také důleţitá norma ISO 19119, která definuje mj. prvky popisu geografických sluţeb. Normy samy o sobě neidentifikují přesný zápis přenosu informací, z tohoto důvodu byla vydána norma ISO 19139, která přesně definuje strukturu metadat v XML.

6 Obr. 1. Příklad metadatového zápisu kontaktní organizace dle ISO se zápisem dle ISO Metainformace a INSPIRE Vzhledem k implementaci INSPIRE se na českém poli metainformací v posledních letech událo velmi mnoho změn. Jelikoţ je iniciativa postupně implementována do legislativ jednotlivých evropských států, vzniká tak potřeba pro instituce veřejné správy (povinné poskytovatele) poskytovat povinná data a k nim příslušné metainformace. V rámci nařízení 1205/2008 je definován obsah metadatových souborů (povinné poloţky), tedy základních informací, které musí být bezpodmínečně součástí metadat. Díky této iniciativě vznikla v České republice Technická pracovní skupina pro metadata, která navrhla povinné metadatové poloţky nad rámec direktivy INSPIRE a vznikl tím český (národní) metadatový profil. Je sloţen jak z povinných poloţek definovaných přímo směrnicí, tak z dalších povinných i nepovinných definovaných podle národní potřeby a zvyklostí. To je velmi důleţité pro všechny povinné poskytovatele dat, kteří tuto strukturu musí dodrţovat a publikovat tak i na Národní Geoportál INSPIRE. Koordinátorem pro implementaci INSPIRE je v České republice CENIA (Česká informační agentura pro ţivotní prostředí), ta také vytváří a poskytuje pokyny pro všechny zúčastněné strany.

7 Metainformační systémy V současné době se sdruţování metadat koncentruje do metainformačních systémů, které disponují pokročilými nástroji editace a správy ve webovém víceuţivatelském prostředí. Důleţité je rovněţ respektování výše popsaných metadatových standardů z rodiny ISO, umoţnění konverze mezi jednotlivými formáty a přítomnost konfigurovatelných metadatových profilů. Kaţdá organizace si pak můţe zvolit podobu metadat dle svých potřeb. Moderní metainformační systém je také opatřen funkcionalitou tzv. katalogových sluţeb, kde jednotlivé systémy mohou komunikovat navzájem. Katalogové služby Katalogové sluţby mají za cíl publikovat a vyhledávat metainformace všech typů napříč katalogovými systémy (téţ metakatalogy). Katalogový systém je aplikace, která umoţňuje poskytovat katalogové sluţby, tedy efektivním způsobem zprostředkovávat metadata z metainformačních systémů vzdáleným uţivatelům, resp. jiným katalogovým systémům. Optimální je takové řešení, kdy je katalogový systém přímo součástí metainformačního systému. V pojetí GIS se metadaty nejčastěji rozumí metadata datových sad a sluţeb nad geografickými daty. Pro nalezení vhodných záznamů je výhodné vyhledávat nejen fulltextově (ve všech poloţkách metadatového souboru), ale uvaţovat také strukturu a vyhledávat tedy jen podle specifických poloţek, a tím najít relevantní data. K tomuto výsledku je však nutné dodrţování zásad popsaných v kapitole Správa metainformací, konkrétně standardů ISO a INSPIRE s uvaţováním českého národního profilu. Implementace INSPIRE klade velký důraz právě na vyuţívání metakatalogů. Vzhledem k potřebě předávání informací napříč nejrůznějšími metadatovými systémy je technologie právem označována za pilíř celé infrastruktury. Standardizace katalogových služeb Katalogy pro zmíněné účely mají historii uţ v knihovnických systémech. Jsou zaloţeny na původním protokolu Z39/50 (ISO 23950), který se zabývá komplexně komunikací systémy klient-server. V současné době na tento standard navazuje moderní OGC CSW (Open Geospatial Consortium Catalogue Services for the Web), konkrétně aktuální CSW Definuje rozhraní mezi klienty a vlastními katalogovými systémy, ve své podstatě počítá mj. s ISO série 191xx. Standard umoţňuje pracovat s několika protokoly, preferovaný je však běţně dostupný HTTP. Catalogue Services for the Web - CSW Sluţba CSW poskytuje tyto operace: GetCapabilities vrací základní metadata sluţby DescribeRecord vrací popis struktury metadatového záznamu GetDomain (nepovinně) vrací popis domény parametrů GetRecords na základě dotazu vrací metadatové záznamy GetRecordById na základě identifikátoru záznamu vrací metadatové záznamy

8 Transaction (nepovinně) aktualizace metadat (ukládání na server) základní sada akcí vloţ, aktualizuj a smaţ Harvest (nepovinně) nastavení automatického stahování metadatových záznamů z jiného serveru Obr. 2. Znázornění dostupných operací dle OGC CSW Tyto operace a parametry jsou nejčastěji uloţeny v nitru katalogového systému, uţivatel je tedy nemusí znát. Často se však vyskytují v URL při volání sluţby a mohou tak poslouţit k pochopení její funkčnosti.

9 O aplikaci metis5 Dostává se Vám do rukou metainformační systém metis5, který byl vytvořen tak, aby co nejvíce usnadnil Vaši práci s geografickými metainformacemi. Věříme, ţe tento účel splní. Rádi přijmeme veškeré Vaše připomínky a náměty pro budoucí vylepšení tohoto produktu. metis5 je aplikace, která zpřístupňuje metadatové záznamy širokému spektru uţivatelů, ty lze prostřednictvím tohoto systému vytvářet a ukládat, spravovat, vyhledávat, zobrazovat, stahovat a publikovat. LEGISLATIVA Obr. 3. Úvodní obrazovka aplikace metis5 Efektivní správa metainformací dle platné legislativy o zákon č. 380/2009 Sb. (novela zákona 123/1998 Sb.) o vyhláška 103/2010 Sb. Plně respektuje pravidla INSPIRE o Nařízení komise (ES) č. 1205/2008 o Nařízení komise (ES) č. 976/2009 Publikování metadat na Národní geoportál INSPIRE NORMY A STANDARDY Respektuje normy ISO 19115, ISO a ISO (XML struktura) Katalog zaloţený na standardu OGC CSW Uloţení metadat dle českého národního metadatového profilu; validace metadatových záznamů

10 VLASTNOSTI PRODUKTU Komplexní systém pro práci s metadaty o Vytváření a ukládání o Správa o Vyhledávání o Zobrazování o Stahování o Publikování Zobrazení ve struktuře Profilovatelnost vyuţití i pro jiné typy metainformací (např. aplikace, mapové projekty apod.) Registrování externích zdrojů (datových úloţišť, jiných CSW katalogů) Uţivatelské role pro zajištění bezpečnosti a oddělení uţivatelských práv Zobrazení vazeb mezi metadaty datových sad a souvisejících sluţeb Číselník organizací pro jednodušší vyplňování metadatových záznamů Hromadné editace vybraných atributů Přidávání komentářů k metadatovým záznamům Uloţení v databázi přímo jako XML; jednodušší vyhledávání Volně stojící aplikace i komponenta v rámci řešení geoportálu KOMPATIBILITA Import metadatových záznamů z MetIS4 Kompatibilní s Esri ArcGIS - extenze metis5publish a metis5csw pro komunikaci s aplikacemi ArcCatalog 10 a ArcMap 10 Integrace s ArcGIS API for JavaScript, Flex, příp. Silverlight/WPF Rozhraní REST API pro jednoduché dotazování na metadatové poloţky Registrace RSS pro aktuální informace o metadatových záznamech Obr. 4. Metainformační systém metis5 je plně kompatibilní s poţadavky INSPIRE a technologiemi Esri ArcGIS

11 Požadavky na instalaci Aplikace byla vytvořena na bázi produktu Esri Geoportal Server, coţ zaručuje kompatibilitu s produkty ArcGIS. Doporučený operační systém pro instalaci aplikace: RedHat Enterprise Linux AS/ES 5 Windows XP SP2 Windows 2003 Server SP2 Windows 2008 Server Standard Windows 2003 Server 64-bit Windows 2008 Server Standard 64-bit Windows 7 Ultimate, Professional Edition 32-bit Windows Server 2008 R2 Doporučená databáze: Oracle 10g Oracle 11g PostgreSQL 8.3 a 8.4 Microsoft SQL Server 2005 SP2 a SP3 Microsoft SQL Server 2008 Doporučený JAVA engine: Java JDK 6 Doporučený Servlet Container: Apache Tomcat 6.0.x (vyţaduje Java JDK 6) Oracle WebLogic 11g Sun GlassFish 3.0 Doporučované klientské aplikace (webové prohlížeče): Internet Explorer 7.0+ o Pro zajištění kompatibility je nutné při spuštěné aplikaci metis5 zapnout volbu Nástroje->Kompatibilní zobrazení o Pro bezproblémové zobrazování je vhodné povolit načítání smíšeného obsahu pomocí Nástroje->Moţnosti Internetu->Zabezpečení->Vlastní úroveň->nastavení->různé->zobrazit smíšený obsah->povolit Mozilla Firefox 3.0+ Google Chrome 6.0+

12 Apple Safari Některé prohlíţeče nemusí správně zobrazovat surové XML metadatové záznamy, tato skutečnost je ovlivněna nastavením prohlíţeče. XML lze zobrazit změnou nastavení parsování XML tagů, příp. zobrazením zdrojového kódu.

13 Typy uživatelských rolí Uţivatelé metis5 mohou být zařazeni do čtyř uţivatelských rolí: Anonymní uživatel nemá moţnost přihlášení do aplikace, můţe přistupovat pouze k veřejným funkcím, tedy vyhledávání, zobrazení výsledků a zdrojů, ze kterých byly výsledky vyhledány. Anonymní uţivatel má přístup pouze k výsledkům, které byly schváleny administrátorem. Registrovaný uživatel má stejná práva jako anonymní uţivatel, po přihlášení má však moţnost ukládat svá vyhledávání a upravovat uţivatelský profil. Publisher uţivatel s touto rolí má moţnost registrovat zdroje, ze kterých je moţné metadata získávat, můţe metadata vytvářet pomocí editoru. Proto, aby byly tyto zdroje a metadatové poloţky vyhledatelné všemi uţivateli, musí být schváleny administrátorem. Publisher má přístup do své verze administračního rozhraní, kde se jednotlivé zdroje a metadata spravují (záloţka správa ). Administrátor disponuje veškerými právy, má přístup k administračnímu rozhraní, kde se sdruţují veškeré metadatové zdroje a záznamy (všech Publisherů) jejich publikování schvaluje a přístupňuje tak všem uţivatelům. Obr. 5. Schematické znázornění uţivatelských práv

14 Vyhledávání metadatových záznamů Existuje několik moţností vyhledávání metadatových záznamů uloţených v metis5. Vyhledávání je dostupné jak v rámci aplikace, tak pomocí klientských aplikací. Vyhledávání v rámci aplikace Vyhledávání je proveditelné přímo z rozhraní aplikace, a to v následujících podobách. Základní vyhledávání Je přístupné z úvodní stránky metis5 (záloţka úvod ). Jakmile uţivatel zadá poţadovaný výraz a stiskne tlačítko hledej, zobrazí se mu seznam odpovídajících nalezených výsledků. Stejných výsledků je dosaţeno při zadání výrazu v záloţce vyhledávání. Obr. 6. Moţnosti vyhledávání metadatových poloţek Pozn. Vyhledávání v rámci metis5 je fulltextové, probíhá tedy nad celým metadatovým záznamem. Definice uvaţovaných poloţek se ovlivňuje nastavením vyhledávače Apache Lucene. Rozšířené vyhledávání Spouští se výběrem tlačítka Rozšířené vyhledávání v záloţce vyhledávání. Ve vyskakovacím okně je pak moţné zadat kritéria vyhledávání a zúţit tak mnoţství vyhledaných záznamů. Moţnosti zpřesnění vyhledávání jsou: Metadatový profil v této moţnosti lze určit, zda se mají vyhledat metadatové záznamy pouze v určitém profilu

15 Tematická kategorie zadání je moţné omezit pouze na některé z tematických kategorií Datum poslední změny vyhledané záznamy lze ohraničit časovým zadáním Třídit podle určuje, podle jakého kritéria mají být záznamy setříděny o Relevance záznamy jsou seřazeny od nejlépe vyhovujícího výskytu k nejméně vyhovujícímu o Názvu záznamy jsou seřazeny podle abecedy o Typu obsahu metadata jsou tříděna podle příslušnosti k tematickým kategoriím o Od nejnovějších na počátku seznamu jsou metadata s nejnovějším datem o Od nejstarších na počátku seznamu jsou metadata s nejstarším datem o Od nejméně rozlehlých na počátku seznamu jsou metadata, která mají nejmenší rozlohu geografického ohraničení o Od nejrozlehlejších na počátku seznamu jsou metadata, která mají největší rozlohu geografického ohraničení Obr. 7. Nabídka rozšířeného vyhledávání

16 Vyhledávání grafickým zadáním geografického ohraničení Je dostupné rovněţ v záloţce vyhledávání a provádí se přiblíţením na oblast, pro kterou se mají metadatové záznamy vyhledat. Pro lepší orientaci je aplikace vybavena vyhledávačem geografických míst. V tomto způsobu vyhledávání jsou k dispozici následující reţimy vyhodnocení: Kdekoliv systém nebere v úvahu prostorové vymezení Protínající jsou vyhledány metadatové záznamy, jejichţ geografické ohraničení alespoň protíná zadanou oblast Obsahující aplikace navrací pouze záznamy, jejichţ geografický rozsah je v zadaném vymezení kompletně obsaţený Obr. 8. Grafické vymezení dotazu při vyhledávání Jakmile je prostorové vymezení včetně reţimu vyhodnocení zadáno, jsou po stisku tlačítka hledej navráceny poţadované výsledky. Vyhledávání v externích katalozích Pokud jsou v metis5 zaregistrovány externí katalogy (viz dále), je moţné je vyhledávat obdobným způsobem jako záznamy uloţené v metis5. Pro výběr jiného katalogu je nutné vybrání v oddílu Záznamy zobrazené z....

17 Obr. 9. Záznamy vyhledané z externího katalogu (ArcGIS.com) Pozn. Jelikoţ se jedná o katalogy často jiných systémů, není plně zaručena funkčnost všech způsobů vyhledávání. Uloţení vyhledávání Pro přihlášené uţivatele je k dispozici moţnost ukládání svých vyhledávacích kritérií. Slouţí pro jednoduché nastavení vyhledávání, které je moţné kdykoliv v budoucnosti znovu pouţít. Vyhledávání je moţno vytvořit maximálně deset. Možnosti vyhledaných metadatových záznamů Jakmile jsou zadána kritéria vyhledávání a potvrzena stiskem tlačítka hledej, objeví se v pravé části aplikace odpovídající výsledky. Obr. 10. Výsledky vyhledávání

18 Pomocí tlačítka Zobrazit podrobnosti je moţné nabídku u jednotlivých metadatových záznamů zobrazit a skrýt. Volba Zobrazit výsledky je určená k zobrazení ohraničujících obdélníků v přehledové mapce u všech vyhledaných záznamů (funkční, pouze pokud mají všechny nalezené poloţky zadáno geografické ohraničení). Při pouţití moţnosti Zobrazit celé území je pak zobrazení vráceno na původní rozsah. U kaţdé z vyhledaných poloţek je k dispozici několik moţností: Otevřít Pokud je v rámci metadatové poloţky zadána URL, zobrazí ji v novém okně Web Tato moţnost je aktivní, pokud je v metadatovém záznamu obsaţen další odkaz na webový zdroj Náhled Pokud je zadána URL ke sluţbě, zobrazí se v mapovém okně (např. WMS). Pokud dostupná URL zobrazitelná v mapě, zobrazí se zadaná webová stránka kontaktní organizace. Detaily Přehledným způsobem zobrazuje obsah metadatového záznamu. Pomocí této volby je rovněţ moţné získat přístup k záloţkám Revize, Vazby a Tisk. Tato volba nebývá aktivní při vyhledávání v externích katalozích. Obr. 11. Detaily metadatového záznamu

19 Metadata Tato volba zobrazí surový metadatový záznam ve formátu XML Obr. 12. Metadatový záznam v XML Zobrazit v mapě Tato volba automaticky přiblíţí přehledovou mapku na geografické ohraničení zadané v metadatovém záznamu (pokud je k dipozici) Revize Aplikace metis5 umoţňuje přihlášeným uţivatelům hodnotit jednotlivé metadatové poloţky a přidávat jim komentáře. Vstup do této oblasti se provádí pomocí moţnosti Detaily, která je k dispozici u jednotlivých poloţek v rámci Vyhledávání, příp. Procházení. Jednoduché hodnocení se provádí pomocí kliknutí na ikonu zelené či

20 červené ruky, slovní hodnocení se pak zadává do editačního okna a potvrzuje stisknutím tlačítka Odeslat. Tato moţnost je dostupná pouze pro metadata uloţená v lokálním metis5. Pro vyhledané externí záznamy se nabídka nezobrazuje. Obr. 13. Revize metadatového záznamu Vazby Pomocí moţnosti Vazby je moţné sledovat vazby mezi metadaty, konkrétně mezi záznamy profilu Datové sady a Sluţby. Obdobně je jako v případě Procházení k dispozici v levé části výběr typu vazby a v pravé části odpovídající výsledky. Obr. 14. Typy vazeb a jejich zobrazení

21 Typy vazeb: Tisk Pracuje s daty pokud se jedná o metadatovou poloţku v profilu Sluţby, která má zároveň vyplněnou poloţku Vázaný zdroj, je zde uvedena datová sada, nad kterou tato sluţba pracuje (včetně moţností zobrazení) Uţívané sluţbou pokud se jedná o metadatovou poloţku v profilu Datové sady, je v pravé části zobrazen metadatový záznam sluţby, která tuto datovou sadu vyuţívá. Tato moţnost zobrazuje metadatový záznam podobně jako moţnost Detaily, ovšem bez okolních grafických a ovládacích prvků. Je tedy vhodná k tisku, případně vloţení do jiné existující stránky. Zobrazení výsledků vyhledávání pomocí REST API Kaţdý metadatový záznam je dostupný přes REST URL. Tato URL je viditelná u kaţdého metadatového záznamu zcela dole a umoţňuje zobrazit záznam např. ve webovém prohlíţeči. Aplikace metis5 rovněţ nabízí v rámci REST rozhraní další moţnosti zobrazených výsledků vyhledávání. Nabízené moţnosti slouţí nejčastěji pro integraci s ostatními aplikacemi pomocí: GEORSS formát umoţňující registraci zdroje do RSS čtečky (např. mailový klient, webový prohlíţeč) za účelem zasílání informací o aktuálních metadatových záznamech, které vyhovují vyhledávacím kritériím ATOM jiný standard pro zasílání aktualizovaných informací (metadatových záznamů) HTML záznam ve formátu HTML, tedy čitelný webovým prohlíţečem FRAGMENT záznam podobný HTML, avšak bez tagů <html>, <head>, <title> a <body> KML formát pro zobrazení výsledků vyhledávání v mapě (např. Google Earth) JSON jednoduchý výměnný formát zaloţený na JavaScript Vyhledávání pomocí klientských aplikací ArcMap 10 extenze metis5csw ArcGIS Explorer CSW klient Webová aplikace Widget pro HTML Mapový klient Flex metis5 Widget pro FLEX Mapový klient Silverlight metis5 Widget pro Silverlight Jakákoliv aplikace schopná načíst URL (REST) Vyhledávač ve webovém prohlíţeči metis5 umoţňuje do vyhledávacího okénka podporovaných webových prohlíţečů vloţit svůj vyhledávač. Metadatové záznamy je pak moţné vyhledávat bez nutnosti spuštěné aplikace metis5. Pro nastavení vyhledávání stačí pouze na úvodní stránce spuštěné

22 aplikace metis5 přidat vyhledávací modul. Konkrétní způsob je závislý na webovém prohlíţeči, zpravidla se však ukrývá pod rozbalovacím menu v rámci vyhledávacího okénka. Obr. 15. Vyhledávání přes webový prohlíţeč

23 Procházení metadatových záznamů Pro procházení metadatových záznamů ve struktuře je určena záloţka procházení. V levé části jsou zobrazeny kategorie, dle kterých jsou metadatové části tříděny, v pravé části pak výskyty, které danému zatřídění odpovídají. Obr. 16. Procházení metadatových záznamů ve struktuře Ovládání se provádí pomocí rozbalovacích menu a následným kliknutím na poloţku. V pravé části se zobrazují názvy a abstrakty metadatových záznamů a moţnosti zobrazení. Ty jsou shodné se zobrazenými moţnostmi v rámci výsledků vyhledávání. V základní verzi jsou k dispozici kategorie Metadatový profil a Tematická kategorie. Zatřídění metadatových záznamů do jednotlivých kategorií se provádí: Metadatový profil příslušnost je určena výběrem metadatového profilu, ve kterém se metadatový záznam vytváří Tematická kategorie kategorie je dostupná pro metadatové záznamy v profilu Datové sady a příslušnost se provádí pomocí vyplnění poloţky Tematická kategorie. Pro lepší přehlednost v případě výskytu mnoha záznamů je k dispozici filtr, který vybere pouze metadatové záznamy, které splňují zadané kritérium.

24 Správa metadatových záznamů Záloţka Správa je důleţitá pro uţivatele s právy Publisher a Administrátor. Slouţí jako rozhraní pro vytváření a správu metadatových záznamů a registraci a správu externích zdrojů. Uţivatelé Publisher mají právo vytvářet metadatové záznamy a registrovat zdroje, ovšem pouze ty ve svém vlastnictví. Uţivatel s právy Administrátor pak mají navíc právo vidět metadatové záznamy a zdroje všech Publisherů, přesouvat vlastnictví a schvalovat je. Schválení je důleţitý proces, kdy se z metadatového záznamu stává záznam veřejný, tedy vyhledatelný. Správa metadat Součástí administrace metadatových záznamů je i mechanismus pro jejich filtrování. Slouţí k omezení počtu poloţek a jejich přehledné editaci. Moţnosti filtrování jsou pomocí poloţek: Název - vybere poloţky s odpovídajícím názvem UUID vybere poloţku s odpovídajícím jedinečným identifikátorem UUID úložiště vybere všechny poloţky, které spadají do jednoho úloţiště dle zadaného jedinečného identifikátoru Vlastník vybere metadatové záznamy určitého vlastníka Stav vybere poloţky dle zadaného stavu Způsob publikování vybere poloţky dle způsobu vytvoření Typ protokolu vybere poloţky externích zdrojů dle pouţitého protokolu (URL, ArcGIS, ESRI MS, OAI, WAF, CSW) Datum aktualizace vybere poloţky dle data aktualizace pomocí ohraničujících dat Obr. 17. Správa metadat

25 Ve spodní části okna Správa se nachází seznam samotných metadatových záznamů, z nichţ kaţdý je opatřen základními informacemi: Možnosti Prohlédnout metadata zobrazí přehledný pohled na metadata Historie v případě registrování externího zdroje eviduje historii synchronizace Stáhnout stáhne metadatovou poloţku na disk Upravit pomocí editoru upraví metadatový záznam vestavěným editorem Upravit pomocí editoru neaktivní pro metadatové záznamy z externího zdroje Synchronizovat položky nastaví synchronizaci metadatových zdrojů Zrušit synchronizaci zruší synchronizaci metadatových zdrojů Smazat smaţe vybraný záznam Zobrazit úložiště zobrazí úloţiště, ze kterého pochází daná poloţka Zobrazit všechna metadata z tohoto úložiště zobrazí záznamy patřící úloţišti s příslušným UUID úloţiště Název pojmenování poloţky dle zadání v metadatovém záznamu Vlastník uţivatel, kterému přísluší vlastnictví záznamu Stav status, ve kterém se metadatový záznam nachází o Odeslaný ještě nebyl schválený administrátorem, není vyhledatelný (publisher, administrátor) o Schválený byl schválen administrátorem, je vyhledatelný (administrátor) o Nekompletní záznam není dostatečný a ještě nemůţe být schválen (publisher, administrátor) o Neschválený záznam byl revidován, ale nebyl schválen (administrátor) o Revidovaný záznam byl revidován administrátorem, je vyhledatelný (administrátor) Způsob publikování o Registrací zdroje jsou získávány na základě registrace externího zdroje o Nahráním metadatové záznamy jsou nahrány z lokálního disku o Editorem metadata jsou vytvořena pomocí editoru o Synchronizací záznamy jsou nahrány na základě synchronizace o Dávkovým nahráním metadatové záznamy jsou získány dávkovým nahráním, tedy např. pomocí extenze metis5publish z ArcCatalogu Datum datum vytvoření záznamu, příp. poslední aktualizace

26 Spuštění akcí Pro jednotlivé, příp. všechny vybrané záznamy je moţné spouštění akcí. Jedná se jak o akce týkající se stavu metadatové poloţky, tak spouštějící další funkčnosti metainformačního systému. Nastavit jako odeslaný záznam převede do stavu odeslaný, tedy nevyhledatelný Nastavit jako schválený záznam převede do stavu schválený, tedy vyhledatelný v záloţce vyhledávání i pomocí katalogu Nastavit jako nekompletní záznam převede do stavu nekompletní, tedy nevyhledatelný Nastavit jako neschválený záznam převede do stavu neschválený, tedy nevyhledatelný Nastavit jako revidovaný záznam převede do stavu revidovaný, tedy vyhledatelný Přenést vlastnictví změní vlastnictví z jednoho na jiného uţivatele Smazat vymaţe vybraný metadatový záznam Nastavit úroveň přístupu nastavuje úroveň přístupu v případě jiné úrovně sdílení Hromadně editovat vyplní hodnotu vybrané metadatové poloţky do všech zvolených metadatových záznamů Umožnit editaci umoţní editaci metadatovým záznamům, které vznikly jiným způsobem neţ vyplněním v editoru Editace metadatových záznamů z externích zdrojů Metainformační systém metis5 umoţňuje plně kompatibilní editaci pouze těch metadatových záznamů, které byly vytvořeny editorem v rámci aplikace. Pro záznamy, které jsou do metis5 vloţeny jiným způsobem (harvestováním z externího zdroje, nahráním z lokálního disku), je připravena moţnost Umoţnit editaci. Touto volbou uţivatel potvrzuje, ţe metadatový záznam bude modifikován do zápisu, který metis5 podporuje, tedy zápis odpovídající českému národnímu profilu. S tím souvisí skutečnost, ţe poloţky, které v původním metadatovém záznamu jsou vyplněny, ale ţádný z metis5 profilů je nepodporuje, budou spuštěním této moţnosti ztraceny. Zůstanou tedy jen ty, které jsou v souladu s českým národním metadatovým profilem. Nový metadatový záznam V aplikaci metis5 je moţné vytvářet metadatové záznamy několika způsoby. V základní rovině se metadatové poloţky dělí na ty, které vznikají v rámci aplikace (tedy v zabudovaném editoru) a na ty, které vznikají v jiném prostředí. Tyto záznamy, které vznikají v externím prostředí, mohou být do aplikace uloţeny na

27 základě nahrání z lokálního disku, registrování zdroje s následným harvestováním jednotlivých poloţek, příp. dalších. Obr. 18. Moţnosti přidávání metadatových poloţek Registrování metadatového zdroje ze sítě V rámci aplikace metis5 je moţné zaregistrovat externí zdroj, ze kterého jsou pak automaticky získávány metadatové poloţky. Při volbě této moţnosti je v následujícím kroku nutné zadat typ protokolu, který bude pro synchronizaci vyuţit: URL URL metadatového záznamu ArcGIS sluţby ArcGIS for Server Esri MS Esri Metadata Server Service / ArcIMS Metadata Service OAI Open Archive Initiative Service WAF Web-Accesible Folder (sloţka dostupná z webu), podsloţky budou rovněţ obsaţeny CSW Catalogue Services for the Web dokument GetCapabilities

28 Zadávané parametry Obr. 19. Parametry pro registrování externího zdroje URL cesta, na které je pro metis5 zdroj vyhledatelný. Na základě této URL vytvoří aplikace metadatový dokument popisující zdroj. Tlačítko Test je určeno k ověření dostupnosti zdroje. Název název, pod kterým bude zdroj uveden ArcGIS o REST URL pro účely sluţeb ArcGIS for Server o SOAP URL pro účely sluţeb ArcGIS for Server Esri MS OAI WAF CSW o Port port, na kterém je sluţba v provozu o Název sluţby název metadatové sluţby o Přihlašovací jméno v případě zabezpečené sluţby o Heslo v případě zabezpečené sluţby o Prefix prefix pro poloţky v OAI databázi o Set název set, nebo databáze o Přihlašovací jméno v případě zabezpečené sloţky o Heslo v případě zabezpečené sloţky o Profil CSW profil pro komunikaci se zdrojem Po zadání potřebných parametrů je moţné v případě administrátorských práv zadat vlastnictví registrovaného zdroje. Další moţnosti nastavení: Cíl registrace o Umožnit, aby byl zdroj vyhledatelný zdroj bude vyhledatelný v záloţce vyhledávání

29 o Zařadit tento bod do společného seznamu vyhledávání poloţka je dostupná pouze v případě CSW. Je-li zatrţena, je moţné přidat do katalogů vyhledávání a pak v tomto externím katalogu vyhledávat. o Povolit tomuto zdroji, aby byl synchronizován v intervalech určuje, zda má být zdroj pravidelně synchronizován na základě dalšího nastavení Vyberte akce, které se budou vykonávat v rámci synchronizace o Aktualizovat popis zdroje pokud se změní informace o popisu zdroje, aktualizují se (např. při změně GetCapabilities) o Zkopírovat obsah celého vzdáleného katalogu do metis5 při spuštěné synchronizaci budou veškeré poloţky zkopírovány (harvestovány) do metis5 o Automaticky schválit nově vytvořené zdroje všechny nově harvestované metadatové poloţky budou automaticky označeny jako schválené Jak často si přejete, aby byl zdroj prozkoumán? definuje frekvenci, s jakou budou zdroje synchronizovány Přejete si dostávat ové zprávy s výsledky synchronizace? na základě nastavení v osobním profilu umoţňuje zasílání zpráv o výsledcích synchronizace V rámci záloţky správa je pak moţné u kaţdého zaregistrovaného zdroje sledovat historii synchronizace, kde jsou evidována data o provedených aktualizacích s příslušnými parametry.

30 Obr. 20. Přehled historie synchronizace V rámci editace synchronizace je pak moţné nastavit úroveň synchronizace: Přírůstková synchronizace synchronizuje metadatové záznamy, které se od poslední synchronizace aktualizovaly Plná synchronizace synchronizuje všechny metadatové záznamy Nahrát metadatový soubor z místního disku Tato moţnost slouţí pro přímé nahrání poloţky z lokálního disku. Metadatová poloţka musí podporovat příslušný formát, tedy XML zápis dle ISO standardizace. V rámci této funkčnosti je také k dispozici validátor, který ověří, zda je metadatový záznam v souladu s podporovanými profily. Pro nahrání nevalidní poloţky je k dispozici moţnost nahrát draft, která poloţku uloţí ve stavu rozpracovaný.

31 Obr. 21. Nahrávání metadat z lokálního disku Pokud se jedná o poloţku, která má stejný identifikátor (UUID) jako některá z jiţ existujících poloţek, touto novou poloţkou přepíše stávající záznam. Na základě tohoto UUID se tedy provádí aktualizace metadatových poloţek. Použít editor pro ruční vytvoření metadat Nejjednodušším řešením pro vytváření metadatových poloţek je vytváření pomocí editoru. V základní verzi aplikace jsou dostupné profily: Český národní profil INSPIRE - datové sady Český národní profil INSPIRE sluţby Toto rozdělení odpovídá základnímu členění INSPIRE metadat a plně dostačuje pro splnění povinností vyplývajících ze směrnice INSPIRE. Po vybrání jednoho z profilů následuje editační formulář, do kterého je moţné vyplňovat jednotlivé atributy. Názvy poloţek, které jsou napsány tučně, představují poloţky, které je nutné vyplnit. Nutnost vyplnění je dána i z důvodu validace vestavěným validátorem. Metadatový formulář je rozdělen na jednotlivé sekce a podsekce. Ikona s motivem plus znázorňuje moţnost zdvojení jednotlivých poloţek, tedy vytváření multiplicit. Ikona s motivem otazníku znázorňuje moţnost nápovědy pro správné vyplnění. Úspěšné vyplnění formuláře je moţné zkontrolovat pomocí volby validovat. Pokud je dokument nevalidní, je moţné uloţit ho jako rozpracovaný a pokud je validní, ukládá se jako odeslaný.

32 Obr. 22. Zabudovaný metadatový editor Další možnosti publikování metadat do metis5 Publikování přes metis5publish extenze, která slouţí pro publikování metadat z ArcCatalog10 Publikování přes CSW INSERT transakce INSERT standardu CSW Publikování přes REST API pomocí HTTP PUT operace Správa číselníků Pro jednodušší práci s editorem obsahuje aplikace metis5 správu číselníků. V základní verzi je implementován číselník zodpovědných organizací. Uţivatel si sám můţe definovat organizace, které pouţívá. Při opakovaném zadávání organizací tak tento nástroj výrazně šetří čas.

33 Obr. 23. Přehled zodpovědných organizací Obr. 24. Vytváření zodpovědné organizace -

34 Extenze pro ArcGIS 10 V rámci kompatibility s produkty ArcGIS 10 byly vytvořeny extenze metis5publish a metis5csw. Slouţí pro snadnou komunikaci aplikace metis5 s ArcMap a ArcCatalog. metis5publish Extenze metis5publish slouţí k publikaci metadatových záznamů z ArcCatalog 10. Při zadání sloţky, příp. konkrétního záznamu v ArcCatalog provede přímý import do katalogu. Insatalace probíhá pomocí spuštění souboru metis5publish se standardním průběhem Esri instalátoru. Po úspěšné instalaci a nastavení přizpůsobení se v nástrojové liště objeví ikona. Obr. 25. metis5publish Ovládání je jednoduché. Do poloţky URL serveru je nutné vyplnit URL katalogu metis5 s příslušnými přihlašovacími údaji a v poloţce Metadatová sluţba ponechat výraz GPT_Publish_Metadata. Po nahrání validních metadatových záznamů budou tyto poloţky zobrazitelné v záloţce správa. metis5csw Pro zobrazení metadatových záznamů z metis5 v prostředí ArcMap 10 slouţí extenze metis5csw. Po zaregistrování katalogu zobrazuje informace o metadatových záznamech (odpověď na dotaz GetRecordById) a v případě vyplněné URL existující sluţby zobrazí do mapy ohraničující obdélník, případně samotnou mapovou sluţbu. Např. při vyplněné URL WMS sluţby zobrazí tuto WMS přímo v okně ArcMap. Instalace probíhá pomocí spuštění souboru metis5csw se standardním průběhem Esri instalátoru. Po úspěšné instalaci a nastavení přizpůsobení se v nástrojové liště objeví ikona.

35 Obr. 26. metis5csw Základní ovládání probíhá v okně konfigurace, kde se zadá odkaz na dokument GetCapabilities příslušného metis5 CSW katalogu. Poté uţ je po vybrání tohoto katalogu v okně Vyhledávání moţné vyhledávat schválené metadatové poloţky. Dostupné ikony umoţňují zobrazit metadatovou poloţku (odpověď na GetRecordById), stáhnout toto XML, zobrazit geografické ohraničení v mapě, příp. sluţbu samotnou.

36 Popis položek v rámci Metadatového profilu ČR Datové sady a série datových sad Název položky Kód Popis položky Metadata o metadatech Identifikátor metadatového záznamu: CZ-1 Jedinečný identifikátor metadatového záznamu (UUID) - vyplňuje se automaticky. Identifikátor nadřazeného metadatového záznamu: CZ-2 Jedinečný identifikátor nadřazeného metadatového záznamu. Např. metadatového záznamu datové série, do které datová sada patří. Datum metadat: 10.2 Datum, kdy byla metadata vytvořena nebo aktualizována. Je doporučeno uvádět datum poslední aktualizace. Jazyk metadat: Jazyk, v němž jsou prvky metadat popisovány. Identifikace Název: 1.1 Charakteristický, často jedinečný název, pod kterým je zdroj znám. Měl by být unikátní v rámci organizace. Abstrakt: 1.2 Stručné popisné shrnutí obsahu zdroje. Typ: 1.3 Typ zdroje, který je popisován metadaty. Jedinečný identifikátor: 1.5 Hodnota, která zdroj jednoznačně identifikuje - objekt a jmenný prostor. Pro ČR bude identifikátor vytvářen ve tvaru: CZ-<kodorganizace>-<id-v-organizaci>, kde <kod-organizace> je kód organizací udržovaných CENIA, dostupný na webových strákách je pak jedinečný identifikátor udržovaný v rámci organizace. Jeho tvar není nijak předepsán a záleží na pravidlech organizace, která data udržuje. Může obsahovat např. kódy verzí nebo rok aktualizace apod. Účel: CZ-9 Účel, za kterým byl zdroj vytvořen. Klíčové slovo: 3 Obecně používané nebo formalizované slovo nebo fráze, používaná pro popis předmětu. Zatímco tematická kategorie je příliš obecná pro detailní dotazy, klíčová slova pomáhají zpřesnit fulltextové vyhledávání a umožňují strukturované vyhledávání. Podmínky pro přístup a užití: 8.1 Tento prvek metadat definuje podmínky přístupu a užití tam, kde je to vhodné. Měly by zde být uvedeny zvláště informace o poplatcích. Měl by být vyplněn buď textový popis, nebo URL dokumentu s podmínkami. Pokud nejsou žádné podmínky, je třeba uvést větu ve tvaru žádné podmínky neplatí, pokud nejsou podmínky známy, větu podmínky nejsou známy. Omezení veřejného přístupu: 8.2 Přístup a jiná omezení, použitá k zajištění ochrany soukromí a duševního vlastnictví a jakékoliv zvláštní restrikce nebo omezení v získání zdroje. V souladu s českou legislativou zde budou uvedeny informace o licencích nebo odkaz (URL) na dokument, obsahující podrobné informace o licenci. Klasifikace omezení: 8.2 Nastavení úrovně omezení. Tematická kategorie: 2.1 Tematická kategorie představuje základní klasifikaci pro třídění a tematické vyhledávání dostupných zdrojů prostorových dat. Typ prostorové reprezentace: CZ-3 Metoda použitá k prostorové prezentaci geografické informace, např. vektor. Souřadnicový referenční systém: CZ-5 Informace o souřadnicovém referenčním systému (pouze polohové referenční systémy).

37 Jazyk: 1.7 Jazyk zdroje nemá význam v případě dat bez textové informace (letecké snímky apod). Přesto musí být vyplněn. Znaková sada: CZ-8 Znaková sada dat - pokud je v utf-8, není třeba uvádět. Četnost údržby a aktualizace: CZ-7 Informace o četnosti aktualizací. Referenční datum Datum události: 5a Datum zveřejnění zdroje (je-li k dispozici), nebo datum vstupu v platnost. Typ data: 5a Typ data, kterého se událost týká. Prostorové rozlišení Měřítkové číslo: 6.2 Prostorové rozlišení určuje úroveň podrobnosti datového souboru. Vyplňuje se měřítkové číslo - jmenovatel. Pokud je zdroj nehomogenní z hlediska referenčního měřítka (pořízen z různých zdrojů), je doporučeno uvádět obě krajní měřítka (jako opakovatelnou položku). Rozlišení *m+: 6.2 Hodnota rozlišení se vyjadřuje jako soubor od nuly do nekonečna (zpravidla v případě rastrových prostorových dat a produktů odvozených z obrazu). Geografické ohraničení 4.1 Prvek určuje prostorový rozsah zdroje a uvádí se jako ohraničení. Ohraničení se vyjadřuje pomocí západní a východní zeměpisné délky a jižní a severní zeměpisné šířky ve stupních desetinné soustavy s přesností na nejméně 2 desetinná místa (WGS 84). Uvádí se, pokud je služba vztažena k místu na zemi. Nejzápadnější souřadnice: Nejjižnější souřadnice: Nejvýchodnější souřadnice: Nejsevernější souřadnice: Časový rozsah Tento prvek by měl být vyplněn, pokud zdroj má časový rozsah (např. datum snímkování leteckého snímku jako instatní hodnota či rozsah platnosti např. u správních hranic). Pokud není definováno datum ukončení intervalu (expirace), jako ukončení intervalu bude uvedeno datum daleké budoucnosti v tomto tvaru: 9999 nebo Počáteční datum intervalu: 5b Počátek časového období, které zdroj pokrývá. Koncové datum intervalu: 5b Konec časového období, které zdroj pokrývá. Distribuce Distribuční formát: CZ-6 Informace o tom, v jakém formátu jsou data udržována. Verze: CZ-6 Informace o verzi formátu (položka může nabývat hodnotu neuvedeno ). Odkaz: 1.4 Odkaz na zdroj a/nebo odkaz na další informace o zdroji (URL). Kvalita Původ: 6.1 Vyjádření historie zpracování a/nebo celkové kvality souboru prostorových dat. Kde je to vhodné, může tento prvek uvádět, zda byl datový soubor ověřen a jeho kvalita zajištěna, zda se jedná o oficiální verzi (pokud existuje více verzí). Původ by měl mnohem přesněji popsat informace o událostech v životním cyklu datové sady, včetně způsobu vytvoření (např. na základě přímého měření, odvozením z již existujícího kartografického díla či datové sady, digitalizací, jiným způsobem ). Soulad Požadavky uváděné v čl. 5 odst. 2 písm. a) a v čl. 11 odst. 2 písm. d) směrnice 2007/2/ES týkající se souladu a míry souladu s prováděcími pravidly přijatými v rámci čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES

38 Citace specifikace: 7.1 Citace specifikace, vůči které je soulad hodnocen - citace prováděcích pravidel přijatých podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES (směrnice INSPIRE) či jiné specifikace, s níž je příslušný zdroj v souladu (2010/1089/ES). Citace musí obsahovat nejméně název a referenční datum (datum zveřejnění, datum poslední revize či vytvoření) prováděcích pravidel přijatých podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES (směrnice INSPIRE) či jiné specifikace. Pokud data a datové série nebudou spadat do struktury INSPIRE, uvede se jako dokument přímo směrnice a položka "Míra souladu" bude nabývat hodnotu v nesouladu. Referenční datum: 7.1 Datum, které se týká vybrané specifikace. Událost: 7.1 Typ data vztahující se k vydání specifikace. Míra souladu: 7.2 Uvádí, zda je zdroj v souladu s příslušnou specifikací. Zodpovědná organizace 9 Organizace odpovídající za vytvoření, řízení, údržbu a distribuci zdroje. (zdroj) Název organizace: Název pověřené organizace. Ulice, číslo popisné: Dodací bod (např. ulice a číslo, poštovní schránka apod.). Město: Obec či jiné určení místa. Poštovní směrovací číslo: PSČ nebo jiný poštovní kód. Stát: Země (viz česká verze ISO , tzn. uvádět "Česká republika" nebo "Czech Republic"). Telefon: Telefonní číslo. Kontaktní ová adresa: Adresa elektronické poštovní schránky pověřené organizace. URL adresa: On-line informace, kterou lze použít ke spojení s organizací (odkaz na webové stránky organizace). Úloha odpovědné strany: Funkce vykonávaná zodpovědnou organizací vzhledem k popisovanému zdroji (datům nebo službě). Organizace, která je primárním poskytovatelem datové sady, bude mít v položce role uvedeno Správce. Další role, které budou využívány: "Uživatel" každý, kdo převezme/koupí a dále využívá datovou sadu sérii od Správce. "Původce" ten, kdo vyrobil/vytvořil datovou sadu, pokud to není Správce. "Autor" ten, kdo uplatňuje na data autorská práva, pokud to není Správce. "Vydavatel" ten, kdo z datové sady vytvořil službu. Kontakt - metadata 10.1 Popis organizace odpovědné za vytvoření a údržbu metadat. Každý, kdo vloží metadata převzatých dat do svého katalogu, se uvede jako Kontakt metadat. Uvádějte alespoň Název organizace, a roli. Název organizace: Ulice, číslo popisné: Město: Poštovní směrovací číslo: Stát: Telefon: Kontaktní ová adresa: URL adresa: Úloha odpovědné strany: Název pověřené organizace. Dodací bod (např. ulice a číslo, poštovní schránka apod.). Obec či jiné určení místa. PSČ nebo jiný poštovní kód. Země (viz česká verze ISO , tzn. uvádět "Česká republika" nebo "Czech Republic"). Telefonní číslo. Adresa elektronické poštovní schránky pověřené organizace. On-line informace, kterou lze použít ke spojení s organizací (odkaz na webové stránky organizace). Role musí být uvedena jako "Kontaktní bod".

39 Služby založené na prostorových datech Název položky Kód Popis položky Metadata o metadatech Identifikátor metadatového záznamu: CZ-1 Jedinečný identifikátor metadatového záznamu (UUID) - vyplňuje se automaticky. Datum metadat: 10.2 Datum, kdy byla metadata vytvořena nebo aktualizována. Je doporučeno uvádět datum poslední aktualizace. Jazyk metadat: Jazyk, v němž jsou prvky metadat popisovány. Identifikace Název: 1.1 Charakteristický, často jedinečný název, pod kterým je zdroj znám. Měl by být unikátní v rámci organizace. Abstrakt: 1.2 Stručné popisné shrnutí obsahu zdroje. U služeb by měl obsahovat i měřítkový rozsah. Typ: 1.3 Typ zdroje, který je popisován metadaty. Jedinečný identifikátor: 1.5 Hodnota, která zdroj jednoznačně identifikuje - objekt a jmenný prostor. Pro ČR bude identifikátor vytvářen ve tvaru: CZ-<kodorganizace>-<id-v-organizaci>, kde <kod-organizace> je kód organizací udržovaných CENIA, dostupný na webových strákách je pak jedinečný identifikátor udržovaný v rámci organizace. Jeho tvar není nijak předepsán a záleží na pravidlech organizace, která data udržuje. Může obsahovat např. kódy verzí nebo rok aktualizace apod. Klíčové slovo: 3 Obecně používané nebo formalizované slovo nebo fráze, používaná pro popis předmětu. Zatímco tematická kategorie je příliš obecná pro detailní dotazy, klíčová slova pomáhají zpřesnit fulltextové vyhledávání a umožňují strukturované vyhledávání. Podmínky pro přístup a užití: 8.1 Tento prvek metadat definuje podmínky přístupu a užití tam, kde je to vhodné. Měly by zde být uvedeny zvláště informace o poplatcích. Měl by být vyplněn buď textový popis, nebo URL dokumentu s podmínkami. Pokud nejsou žádné podmínky, je třeba uvést větu ve tvaru žádné podmínky neplatí, pokud nejsou podmínky známy, větu podmínky nejsou známy. Omezení veřejného přístupu: 8.2 Přístup a jiná omezení, použitá k zajištění ochrany soukromí a duševního vlastnictví a jakékoliv zvláštní restrikce nebo omezení v získání zdroje. V souladu s českou legislativou zde budou uvedeny informace o licencích nebo odkaz (URL) na dokument, obsahující podrobné informace o licenci. Klasifikace omezení: 8.2 Nastavení úrovně omezení. Typ služby: 2.2 Typ služby z registru služeb a označení OGC (Open Geospatial Consortium) - klasifikace napomáhající při vyhledávání dostupných služeb založených na prostorových datech. Verze služby: CZ-10 Specifikace verze daného typu služby - u služeb nekompatibilních s INSPIRE se uvádí označení verze služby OGC (např , 1.0.1, 1.1.1, pro WMS), u INSPIRE kompatibilních služeb by mělo jít o verze INSPIRE služby, tedy v současdné době je view v první verzi totožná s WMS 1.3, v budoucnosti mohou být další verze. Pokud bude služba view, bude se uvádět označení verze totožné s verzí INSPIRE Technical Guidance, který ji popisuje (např. 3.0). Vázaný zdroj: 1.6 Jedinečný identifikátor datového zdroje, nad kterým služba pracuje. Název vázaného zdroje: 1.6 Název datového zdroje, nad kterým služba pracuje.

40 Odkaz na vázaný zdroj: 1.6 V závislosti na INSPIRE technical guidance jde o odkaz (xlink) na element MD_DataIdentification v XML souboru popisujícím metadata datové sady. Typ vazby: CZ-11 Jak těsně je služba propojena s vázanými zdroji - pro WMS je vazba "těsná". Referenční datum Datum události: 5a Datum zveřejnění zdroje, je-li k dispozici, nebo datum vstupu v platnost. Typ data: 5a Typ data, kterého se událost týká. Geografické ohraničení 4.1 Prvek určuje prostorový rozsah zdroje a uvádí se jako ohraničení. Ohraničení se vyjadřuje pomocí západní a východní zeměpisné délky a jižní a severní zeměpisné šířky ve stupních desetinné soustavy s přesností na nejméně 2 desetinná místa (WGS 84). Uvádí se, pokud je služba vztažena k místu na zemi. Nejzápadnější souřadnice: Nejjižnější souřadnice: Nejvýchodnější souřadnice: Nejsevernější souřadnice: Časový rozsah Tento prvek by měl být vyplněn, pokud zdroj má časový rozsah (např. datum snímkování leteckého snímku jako instatní hodnota či rozsah platnosti např. u správních hranic). Pokud není definováno datum ukončení intervalu (expirace), jako ukončení intervalu bude uvedeno datum daleké budoucnosti v tomto tvaru: 9999 nebo Počáteční datum intervalu: 5b Počátek časového období, které zdroj pokrývá. Koncové datum intervalu: 5b Konec časového období, které zdroj pokrývá. Distribuce Odkaz: 1.4 Odkaz na dokument GetCapabilities. Typicky jsou součástí URL tyto parametry: SERVICE=kód-služby a REQUEST=GetCapabilities. Kde kód služby je WMS/WFS/WCS/CSW apod. U nestandardních služeb mimo rámec INSPIRE - by měl být poskytován odkaz na tradiční přípojný bod služby, např. pro ESRI ArcGIS Server REST: ESRI ArcGIS Server SOAP: Kvalita Soulad Soulad služeb založených na prostorových datech s implementačními pravidly a navazujícími dokumenty INSPIRE. Citace specifikace: 7.1 Citace specifikace, vůči které je soulad hodnocen - citace prováděcích pravidel přijatých podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES (směrnice INSPIRE) či jiné specifikace, s níž je příslušný zdroj v souladu (2010/1089/ES). Citace musí obsahovat nejméně název a referenční datum (datum zveřejnění, datum poslední revize či vytvoření) prováděcích pravidel přijatých podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES (směrnice INSPIRE) či jiné specifikace. Pokud data a datové série nebudou spadat do struktury INSPIRE, uvede se jako dokument Nařízení Komise č. 976/2009 o síťových službách a položka "Míra souladu" bude nabývat hodnotu v nesouladu. Referenční datum: 7.1 Datum, které se týká vybrané specifikace. Událost: 7.1 Typ data vztahující se k vydání specifikace. Míra souladu: 7.2 Uvádí, zda je zdroj v souladu s příslušnou specifikací. Zodpovědná organizace (zdroj) 9 Organizace odpovídající za vytvoření, řízení, údržbu a distribuci zdroje.

41 Název organizace: Název pověřené organizace. Ulice, číslo popisné: Dodací bod (např. ulice a číslo, poštovní schránka apod.). Město: Obec či jiné určení místa. Poštovní směrovací číslo: PSČ nebo jiný poštovní kód. Stát: Země (viz česká verze ISO , tzn. uvádět "Česká republika" nebo "Czech Republic"). Telefon: Telefonní číslo. Kontaktní ová adresa: Adresa elektronické poštovní schránky pověřené organizace. URL adresa: On-line informace, kterou lze použít ke spojení s organizací (odkaz na webové stránky organizace). Úloha odpovědné strany: Funkce vykonávaná zodpovědnou organizací vzhledem k popisovanému zdroji (datům nebo službě). Organizace, která je primárním poskytovatelem datové sady, bude mít v položce role uvedeno Správce. Další role, které budou využívány: "Uživatel" každý, kdo převezme/koupí a dále využívá datovou sadu sérii od Správce. "Původce" ten, kdo vyrobil/vytvořil datovou sadu, pokud to není Správce. "Autor" ten, kdo uplatňuje na data autorská práva, pokud to není Správce. "Vydavatel" ten, kdo z datové sady vytvořil službu. Kontakt - metadata 10.1 Popis organizace odpovědné za vytvoření a údržbu metadat. Každý, kdo vloží metadata převzatých dat do svého katalogu, se uvede jako Kontakt metadat. Uvádějte alespoň Název organizace, a roli. Název organizace: Ulice, číslo popisné: Město: Poštovní směrovací číslo: Stát: Telefon: Kontaktní ová adresa: URL adresa: Úloha odpovědné strany: Název pověřené organizace. Dodací bod (např. ulice a číslo, poštovní schránka apod.). Obec či jiné určení místa. PSČ nebo jiný poštovní kód. Země (viz česká verze ISO , tzn. uvádět "Česká republika" nebo "Czech Republic"). Telefonní číslo. Adresa elektronické poštovní schránky pověřené organizace. On-line informace, kterou lze použít ke spojení s organizací (odkaz na webové stránky organizace). Role musí být uvedena jako "Kontaktní bod".

42 Použití CSW katalogu pro INSPIRE Pro registraci katalogu metis5 pro propojení s jinými katalogy (např. Národní geoportál INSPIRE) je třeba zadat URL na soubor GetCapabilities. Obr. 27. Základní pohled na Národní geoportál INSPIRE Postup pro registraci metis5 na Národní geoportál INSPIRE Zaregistrování na geoportal.gov.cz s příslušnými právy poskytovatele Vyhledání moţnosti MOJE SPRÁVA SLUŢEB Výběr moţnosti REGISTRACE SLUŢBY (VYTVOŘIT METADATA) Zadání nové sluţby typu CSW Zadání GetCapabilities katalogu metis5 on=2.0.2 Vyplnění chybějících poloţek Nastavení frekvence harvestování Katalog na geoportal.gov.cz si pak bude dle zadané frekvence harvestovat (přebírat) metadatové záznamy z metis5.

METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE

METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracováno pro: Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, IČ: 634 81 901, DIČ: CZ634 81 901 Tel.:

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver. T-WIST aplikace METIS 2 uživatelská dokumentace T-MAPY

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Geoportál a georeporty hl. m. Prahy. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Geoportál a georeporty hl. m. Prahy. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Geoportál a georeporty hl. m. Prahy Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Fáze rozvoje GIS hl. m. Prahy 1. Konsolidace datové základny stabilizace Digitální mapy Prahy vytvoření centrálního datového

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Administrační systém

Administrační systém Administrační systém MANUÁL verze 1.80 OBSAH PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU UŢIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADMINISTRACE AKTUALITY ADMINISTRACE REFERENCE PRÁCE S FOTOGRAFIEMI PRÁCE S RICHTEXT EDITOREM PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Použití stahovací služby dle INSPIRE v praxi v progamu QGIS

Použití stahovací služby dle INSPIRE v praxi v progamu QGIS Český úřad zeměměřický a katastrální Sekce centrální databáze Směrnice INSPIRE Použití stahovací služby dle INSPIRE v praxi v progamu QGIS Zpracoval: Michal Med Datum: 25. října 2013 Verze: 1.1 Popis:

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

Připravované právní předpisy EU

Připravované právní předpisy EU Připravované právní předpisy EU Jak používat pokročilé vyhledávání v databázi EUR-Lex Začínáme Běžte na internetové stránky EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs. Ve vodorovné nabídce

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Strana 1 Hardwarová infrastruktura Návrh řešení musí obsahovat návrh hardwarové infrastruktury. Doporučujeme využít stávající infrastrukturu zadavatele.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Karlovarského kraje Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Karlovarského kraje Zpracoval Datum 28. 3. 2014 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Konfigurace webového prohlížeče Verze 01-04 2013 e-utilityreport - vyjadřování k existenci sítí OBSAH OBSAH... 2 1. O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 2 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ... 3 2.1

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více