OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY INFORMACE O AKCÍCH OKRES PLZEŇ - MĚSTO OKRES PLZEŇ - SEVER OKRES PLZEŇ - JIH.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH."

Transkript

1 OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY INFORMACE O AKCÍCH OKRES PLZEŇ - MĚSTO OKRES PLZEŇ - SEVER OKRES PLZEŇ - JIH OKRES ROKYCANY OKRES DOMAŢLICE OKRES KLATOVY OKRES TACHOV INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŢBY

2 Vysvětlivky a pouţité zkratky Typ školy: ST - státní škola Cizí jazyk: AJ - anglický jazyk SO - soukromá škola NJ - německý jazyk CI - církevní škola FJ - francouzský jazyk ŠJ - španělský jazyk Jiné: PLP - povinná lékařská prohlídka RJ - ruský jazyk OZP - osoby zdravotně znevýhodněné nebo se zdravotním IJ - italský jazyk postiţením L - latina ŠVP - školní vzdělávací program : PŠD - ţáci s dokončenou povinnou školní docházkou Ukončení : MT - maturita ZŠ5 - ţáci 5. tříd ZŠ VL - výuční list ZŠ7 - ţáci 7. tříd ZŠ A - absolutorium DZŠ - dospělí se základním vzděláním JI - jiné VYU - vyučenci MAT - maturanti : NA - nástavbové : DE - denní VO - vyšší odborné (pomaturitní) DA - dálkové ZVL - zkrácené s výučním listem DI - distanční (dříve externí) ZM - zkrácené s maturitou VE - večerní AJ - anglický jazyk M - matematika PT - pohybové testy : CJ - cizí jazyk OSP - obecné studijní předpoklady TV - tělesná výchova Č - český jazyk PO - pohovor TZ - talentová zkouška F - fyzika PS - psychologické testy VZ - test všeobecných znalostí ZSV - společenské vědy spěch - udává pouze orientační průměrný prospěch ţáka, který škola doporučuje k přihlášení na daný obor. Dosaţený prospěch však nemusí znamenat automatické přijetí na školu. Některé školy tento údaj neudávají. 2011/12 přihl / odevzdáno ZL - počet přihlášených uchazečů do 1.kola PZ / počet vrácených zápisových lístků PZ v minulém školním roce 2011/12 - počet přijatých v minulém školním roce za všechna přijímací kola - počty ţáků, které škola plánuje přijmout - 2 -

3 INFORMAČNÍ AKCE PRO RODIČE A ŢÁKY V PLZEŇSKÉM KRAJI PLZEŇ: PERSPEKTIVA TECHNICKÝCH OBORŮ VE 3. TISÍCILETÍ -???, SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň STOD : VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL - koná se od 9.00 hod. v Kulturním domě ve Stodě, Nádraţní 477 DOMAŽLICE: OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ - koná se v MKS Domaţlice dne KLATOVY: AKADEMIE ŘEMESEL - koná se dne v kulturním domě DRUŢBA v Klatovech. TACHOV: KAM NA ŠKOLU, KAM DO UČENÍ, KAM ZA VZDĚLÁNÍM - koná se v kulturně společenském areálu MŢE v Tachově dne v době hod

4 OKRES PLZEŇ - MĚSTO str. Gymnázium, Mikulášské nám Gymnázium Luďka Pika Masarykovo gymnázium Sportovní gymnázium Gymnázium Františka Křiţíka, s.r.o Církevní gymnázium Konzervatoř Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola - Zámeček, s.r.o... 8 Obchodní akademie... 9 Plzeňská obchodní akademie, s.r.o... 9 VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Střední průmyslová škola dopravní Střední průmyslová škola stavební Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o Střední odborná škola profesora Švejcara. 15 Střední odborná škola obchodu, uţitého umění a designu Střední škola informatiky a finančních sluţeb Hotelová škola Střední odborná škola a SOU obchodu, sluţeb a provozu hotelů, s.r.o Integrovaná střední škola ţivnostenská Střední odborné učiliště elektrotechnické Střední odborné učiliště stavební Odborné učiliště a Praktická škola Střední odborné učiliště obchodu a řemesel s.r.o. Starý Plzenec...21 Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o

5 Škola: G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, M i k u l á š s k é n á m. 23 Adresa: Mikulášské náměstí 23, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Petr Mazanec Pracovník pro informace: Mgr. Tomáš Otava Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: pro zájemce o 4-leté, pro zájemce o 6-leté a 8-leté studium. Ubytování lze zajistit v DM Částkova ul., Plzeň. Stravování je zajištěno podle ročníků v jídelně 12. ZŠ (niţší stupeň) 22,- Kč /oběd a Církevního gymnázia (vyšší stupeň) 32,- Kč /oběd. P o z n á m k y pro s PŠD, ZŠ5 a ZŠ7: Ve čtyřletém studiu bude otevřena 1 třída se zaměřením všeobecným a 1 třída se zaměřením matematika a přírodní vědy. V osmiletém studiu bude jedna třída se všeobecným zaměřením. V šestiletém studiu bude otevřena v Plzni 1 třída se zaměřením matematika a přírodní vědy. se konají formou SCIO testů. Podrobné informace budou zveřejněny na internetových stránkách školy. P o z n á m k y k distančnímu studiu: K distančnímu studiu mohou být přijati uchazeči s nedokončenou střední školou i do vyššího ročníku. spěch OZP PLP plán K/41 Gymnázium Vzdělání brána do ţivota 4 MT 97 / Č, M, OSP DE - PŠD - Ano Ne K/61 Gymnázium Vzdělání brána do ţivota 6 MT 59 / Č, M, OSP DE - ZŠ7 - Ano Ne K/81 Gymnázium Vzdělání brána do ţivota 8 MT 137 / Č, M, OSP DE - ZŠ5 - Ano Ne K/41 Gymnázium (distanční studium) Vzdělání brána do ţivota 4-5 MT 0 / Č, M DI - DZŠ - Ano Ne Škola: G Y M N Á Z I U M L U Ď K A P I K A, P l z e ň, O p a v s k á 21 Adresa: Opavská 21, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Aleš Janoušek Pracovník pro informace: Mgr. Miroslava Fenclová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ Stravování: ano 26,- Kč/oběd (niţší stupeň) WWW: 28,- Kč/oběd (vyšší stupeň) Den otevřených dveří: do oboru osmiletého (79-41-K/81) konají všichni uchazeči formou SCIO testů. všech oborů budeme otvírat přípravné, event. vyrovnávací kurzy od února Podle kritérií, která zveřejníme do konce ledna 2013, předpokládáme, ţe nejméně polovina čtyř a šestiletého oboru bude přijata bez přijímacích zkoušek. Na všechny obory budou přijímáni pouze ţáci se znalostí anglického jazyka (pro osmileté studium na úrovni 5. ročníku, pro čtyřleté studium na úrovni 9. ročníku). Obor K/610 Gymnázium je bilingvní studium s vybranými předměty ve španělském jazyce (není poţadována ani základní znalost španělštiny). Ubytování lze zajistit v DM Koterovská 85, Plzeň (4 stanice autobusem) - tel Cena ubytování: 1100,- Kč/měs. (samostatný pokoj 1 400,- Kč/ měs.). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka 2013/114 spěch OZP PLP K/41 Gymnázium Učit se pro ţivot, ne pro školu 4 MT 69 / OSP DE - PŠD - Ano Ne K/610 Gymnázium - vybrané Otevřený svět 6 MT 59 / OSP DE - ZŠ7 - Ano Ne předměty v cizím jazyce K/81 Gymnázium Učíš se pro sebe 8 MT 148 / Č, M DE - ZŠ5 - Ano Ne - 5 -

6 Škola: M A S A R Y K O V O G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, P e t á k o v a 2 Adresa: Petákova č.p. 2055/2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Olga Matějková Pracovník pro informace: Mgr. Zbyněk Vastl Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: DM jiných škol Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 27,- Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: v hod. a v hod. - pro zájemce o 8-leté studium v hod. a v hod. - pro zájemce o 4-leté studium. Přípravné kurzy pro PZ budou probíhat od února do dubna Přihlášky k dispozici od ledna 2013 ve vrátnici a na webových stránkách školy. Ubytování lze zajistit v domovech mládeţe jiných škol. Stravování ve výdejně jídel gymnázia. spěch OZP PLP K/41 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 4 MT 59 / Č, M DE - PŠD 1,5 Ano Ne průměrnosti K/41 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti 4 MT 58 / Č, M DE - PŠD 1,5 Ano Ne průměrnosti K/81 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 8 MT 139 / Č, M DE - ZŠ5 1,5 Ano Ne průměrnosti K/81 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti průměrnosti 8 MT 99 / Č, M DE - ZŠ5 1,5 Ano Ne - 6 -

7 Škola: S P O R T O V N Í G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, T á b o r s k á 28 Adresa: Táborská 28, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Milena Majerová Pracovník pro informace: Mgr. Svášková, Mgr. Lintimer Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1 100,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, RJ, ŠJ Stravování: ano 120,- Kč/celodenní WWW: 35,- Kč/oběd P o z n á m k y ke škole Zdravotní prohlídka se vyţaduje pouze na formulářích školy (ne na přihlášce), formuláře. Na přihlášku je nutné připsat sport, který uchazeč vykonává. Od uchazečů poţadujeme sportovní dotazník. Oba formuláře uchazečům škola zašle na základě došlé přihlášky. Obor K/41 Gymnázium se sportovní přípravou čtyřletý obor s talentovou zkouškou (třídy A) z 9. tříd ZŠ Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a talentové : leden 2013, přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy. Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M: do průměru 1,70 (bez známky 4) ve sledovaných obdobích ( I. a II. pol. 8. tř.). Talentové konají všichni uchazeči. Obor K/81 Gymnázium osmiletý obor z 5. tříd ZŠ Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z ČJ a M a pohybové testy: duben 2013, přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy. Všichni uchazeči konají přijímací. Obor K/41 Gymnázium čtyřletý obor (třídy B) z 9. tříd Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z ČJ a M a pohybové testy: duben 2013, přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy. Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,30 (bez známky 3) ve sledovaných obdobích ( II. pol. 8. tř. a I. pol. 9. tř.). Pohybové testy konají všichni uchazeči. V rámci přijímacího řízení budeme přijímat ţáky z 9. tříd ZŠ do 5. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia Obor K/81 Gymnázium osmiletý obor vyšší stupeň z 9. tříd Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z ČJ a M a pohybové testy: duben 2013, přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy. Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,50 (bez známky 3) ve sledovaných obdobích ( II. pol. 8. tř. a I. pol. 9. tř.). Pohybové testy konají všichni uchazeči. Předpokládáme 4 volná místa. Předpokladem je studium 2 cizích jazyků (kombinace AJ - FJ nebo AJ - NJ). ý cizí jazyk naši ţáci studují teprve třetím rokem v týdenní dotaci 2 hodin. spěch OZP PLP K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Gymnázium vstupní brána na vysokou školu K/41 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 4 MT 38 / Č, M, TZ DE - PŠD 1,7 Ne Ano 4 MT 43 / Č, M, PT DE - PŠD 1,3 Ne Ano 8 MT 49 / Č, M, PT DE - ZŠ5 1,2 Ne Ano 8 MT 3 / Č, M, PT DE - PŠD 1,5 Ne Ano - 7

8 Škola: G Y M N Á Z I U M F R A N T I Š K A K Ř I Ţ Í K A A Z Á K L A D N Í Š K O L A, s. r. o. Adresa: Sokolovská 54, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Šárka Chvalová Pracovník pro informace: H. Strnadová, I. Kubíčková Tel: , Fax: Typ školy: SO Ubytování: ne Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ Stravování: ano 32,- Kč/oběd (prima - kvarta), 34,- Kč/oběd (kvinta. - oktáva) WWW: Den otevřených dveří: Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro zájemce o čtyřleté studium: únor - březen Přesný termín na webových stránkách školy. Zkoušky nanečisto pro 8-leté studium: únor Přesný termín na webových stránkách školy. Posílena výuka AJ, konverzace s rodilým mluvčím. Vyučuje se předmět osobnostní výchova. roční spěch OZP PLP K/41 Gymnázium Vzdělání na míru 4 MT 5 / ,- Č, M, AJ, VZ DE - PŠD 1,90 Ano Ne K/81 Gymnázium Vzdělání na míru 8 MT 32 / ,- PS DE - ZŠ5 1,50 Ano Ne Škola: C Í R K E V N Í G Y M N Á Z I U M P l z e ň Adresa: Mikulášské nám. 15, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: / 15 Ředitel: Mgr. Daniel Petříček Pracovník pro informace: Eva Svejkovská Tel: / 14 Fax: Typ školy: CI Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ, RJ Stravování: ano 31,- Kč/oběd niţší gymnázium WWW: 32,- Kč/oběd vyšší gymnázium Den otevřených dveří: od hod. P o z n á m k y pro ZŠ5: Zaměření gymnázia je všeobecné, důraz se klade na výuku cizích jazyků. Od 1. ročníku výuka dvou cizích jazyků AJ + NJ nebo AJ + FJ, v 5. a 6. ročníku latina. Od 7. ročníku dělení na větev přírodovědnou a společenskovědní, volitelné předměty RJ, ŠJ, L, IF a laboratorní práce. P o z n á m k y pro obory dálkového : Dálkové 4-leté studium - bez přijímacích zkoušek, školné ,- Kč/rok. Výuka probíhá 1x za 14 dní v sobotu ( hod.). roční spěch OZP PLP K/81 Gymnázium Kompas 1, 2 8 MT 208 / Č, M DE - ZŠ5 - Ano Ne K/41 Gymnázium Kompas 3 4 MT 6 / ,- - DA - DZŠ, VYU - Ano Ne - 8 -

9 Škola: K O N Z E R V A T O Ř, P l z e ň, K o p e c k é h o s a d y 10 Adresa: Kopeckého sady 10, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Miroslav Brejcha Pracovník pro informace: M. Chocholoušková Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1100,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, IJ Stravování: ano 36,- Kč/oběd, 94,- Kč celodenní stravné WWW: Týden otevřených dveří: Přihlášky se podávají do na ředitelství školy. P o z n á m k y pro s PŠD: studium zpěvu je nutný lékařský posudek foniatra. Talentové se konají ze hry na nástroj nebo zpěvu (dle oboru) a z hudební teorie. V rámci oboru Hudba lze studovat zaměření i na skladbu a dirigování. Kombinovaná (dálková) forma vzdělávání se ve školním roce otevírat nebude. spěch OZP PLP P/01 Hudba ŠVP-KP-Hudba 6 A 39 / TZ DE VO PŠD - Ne Ne P/01 Zpěv ŠVP-KP-Zpěv 6 A 35 / TZ DE VO PŠD - Ne Ano Škola: S O U K R O M Á S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A - Z Á M E Č E K, s.r.o. Adresa: Pod Vinicemi 82, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Renata Šindelářová Pracovník pro informace: Mgr. R. Šindelářová Tel: , Fax: Typ školy: SO Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: Na základě telefonické domluvy prohlídka školy kdykoliv. Konzultační de Ukaţ, co umíš Ubytování - internátní ubytování v Plzni. Stravování - kaţdodenní dovoz rychlého občerstvení, k dispozici mikrovlnné trouby, varné konvice a lednice, automaty na pití. P o z n á m k y pro s PŠD: Termín podání přihlášek Na přihlášce uvést vţdy i druhou variantu studijního oboru, o který by uchazeč měl zájem. talentové - studijní kresba, kreativní test, specifický úkol dle oboru. Poţaduje se předloţení domácích prací (10-20 ks): studijní kresba a malba, volná tvorba dle volby oboru. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od poloviny září Moţnost slevy na školném! 5 nejúspěšnějších studentů v ročníku sleva ,- aţ ,- Kč. Obsah vzdělávání - u všech oborů posílen o fotografii a odborné vyuţití informačních a komunikačních technologií. spěch OZP PLP roční M/01 Uţitá malba Malba v umění, designu a 4 MT 17 / ,- TZ DE - PŠD - Ne Ano architektuře M/05 Grafický design Grafický design a média 4 MT 16 / ,- TZ DE - PŠD - Ne Ano M/16 Kamenosochařství Kamenosochařství a 3D 4 MT 0 / ,- TZ DE - PŠD - Ne Ano tvorba M/02 Uţitá fotografie a média Uţitá fotografie a 4 MT 16 / ,- TZ DE - PŠD - Ne Ano audiovizuální tvorba M/01 Konzervátorství a Konzervátorství a 4 MT 0 / ,- TZ DE - PŠD - Ne Ano restaurátorství restaurátorství kamene M/16 Kamenosochařství Kamenosochařství a 3D 2 MT 0 / ,- TZ DE ZM MAT - Ne Ano tvorba - 9 -

10 Škola: O B C H O D N Í A K A D E M I E, P l z e ň, n á m. T. G. M a s a r y k a 13 Adresa: nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miloslav Skuhravý Pracovník pro informace: Mgr. Miloslav Skuhravý Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: v hod. P o z n á m k y pro s PŠD: Ţáci nebudou konat přijímací. přijetí bude rozhodující klasifikace za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Bliţší informace budou zveřejněny na úřední desce školy v termínu daným zákonem. Studenti oboru Obchodní akademie si od 3. ročníku vybírají z patnácti volitelných předmětů a tím získávají jedno ze dvou zaměření: 1) příprava na vysoké školy, 2) příprava na praxi. Vzdělávací program oboru Ekonomické lyceum je zaloţen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí tohoto programu je i odborné vzdělávání opírající se o obecné ekonomické disciplíny a klíčové dovednosti, vytvářející profil ekonomicky orientovaného vysokoškolského vzdělání. Absolventi oboru se tedy mohou snáze rozhodovat o dalším vysokoškolském vzdělání a budou se lépe adaptovat na podmínky především ekonomicky orientovaného vysokoškolského. spěch OZP PLP M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň 4 MT 224 / DE - PŠD - Ano Ne M/02 Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum, Plzeň 4 MT 89 / DE - PŠD - Ano Ne Škola: P L Z E Ň S K Á O B C H O D N Í A K A D E M I E, s.r.o. Adresa: Politických vězňů 5, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Lenka Čáková Pracovník pro informace: D. Pašková Tel: Fax: Typ školy: SO Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: , , a vţdy od do hodin. Stravování ve škole formou školního bufetu. Ubytování - škola spolupracuje s domovy mládeţe v Plzni. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si ţáci mohou zvolit obor - Cestovní ruch, Multimediální tvorba, Sociálně-právní a Obchod a podnikání. roční spěch OZP PLP M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 4 MT 20 / ,- - DE - PŠD - Ano Ne M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 5 MT 8 / ,- - DA - DZŠ - Ano Ne

11 ü Škola: V O Š A S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A E L E K T R O T E C H N I C K Á, P l z e ň, K o t e r o v s k á 85 Adresa: Koterovská 85, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Naděţda Mauleová, MBA Pracovník pro informace: SPŠE - Mgr. Syřínek, Mgr. Müllerová VOŠ - Ing. Zikmundová Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano SPŠE: 1100,- Kč/měs., VOŠ: 1200,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ Stravování: ano 26,- Kč snídaně, 36,- Kč oběd, 32,- Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.) a ( hod.) Bezbariérový přístup do školy i školní jídelny. Výuka FJ, ŠJ a RJ jen při dostatečném počtu zájemců (min. 12) a jen jako druhý jazyk pro začátečníky. Ubytování v Domově mládeţe v areálu školy. Stravování ve školní jídelně. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si ţáci oboru Elektrotechnika vybírají slaboproudý nebo silnoproudý směr se zaměřením na předměty např. Automatizační technika, Telekomunikace, Obnovitelné zdroje energie, Zabezpečovací systémy, Elektroenergetika. V oboru Technické lyceum si ţáci vybírají zaměření na předměty např. Počítačové sítě, Grafika a multimédia, Webdesign a tvorba webových aplikací, Elektrotechnika nebo Aplikovaná ekonomika. V oboru Informační technologie je třeba zaměření zapsat do přihlášky (viz. přehled oborů). Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek dle prospěchu na ZŠ a výrazných úspěchů ve vyšších kolech olympiád. P o z n á m k y pro obory VOŠ: se platí ve dvou splátkách ročně. řízení se koná poslední týden v červnu (1. kolo) a poslední týden v srpnu (2. kolo). Studenti budou přijímáni podle výsledků za SŠ (1. pololetí 4. ročníku). Přihlášky na předepsaných tiskopisech nejpozději do pro 1. kolo a do pro 2. kolo. přihl./ odevzdáno ZL roční spěch OZP PLP M/01 Technické lyceum Technické lyceum 4 MT 53 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Informační technologie Informační technologie - správa sítí a tvorba webových 4 MT 0 - DE - PŠD - Ano Ne 120 aplikací a počítačová grafika 229 / M/01 Informační technologie Informační technologie MT 0 - DE informatika v ekonomice a PŠD - Ano Ne cestovním ruchu M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika 4 MT 128 / DE - PŠD - Ne Ne N/05 Informační technologie 3 A 31 / ,- - DE VO MAT - Ano Ne N/04 Stavebnictví 3 A 19 / ,- - DE VO MAT - Ano Ne N/03 Ekonomika a podnikání 3 A 102 / ,- - DE VO MAT - Ano Ne N/11 Management 3 A 56 / ,- - DE VO MAT - Ano Ne

12 Škola: S P Š S T R O J N I C K Á a S O Š P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, K l a t o v s k á 109 Adresa: Klatovská 109, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Rostislav Študent Pracovník pro informace: PaedDr. Lubomír Čihák Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 28,- Kč/ oběd WWW: Den otevřených dveří: a (Klatovská školní dílny v Majerově ulici + Centrum praktického vyučování, Tylova 57, vchod 5. bránou Škodovky). V oboru Obráběč kovů zaměření soustruţení, frézování a broušení. V oboru Pedagogické lyceum se bude vyučovat anglický a ruský jazyk. O přijetí rozhoduje průměrný prospěch z osmé a deváté třídy. Ubytování si ţáci zajišťují sami v Domově mládeţe Hotelové školy, SOU stavebního nebo VOŠ a SPŠ elektrotechnické. Stravování ve školní jídelně - pouze obědy. U oborů zakončených maturitní zkouškou poţadujeme úspěšně ukončené základní vzdělání. spěch OZP PLP Obory technické M/01 Strojírenství Strojírenství 4 MT 57 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika - Mechatronika 4 MT 62 / DE - PŠD - Ne Ano L/01 Mechanik strojů a Mechanik strojů a zařízení 4 MT 15 / DE - PŠD - Ne Ano zařízení L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač 4 MT 77 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Modelář Modelář 3 VL 6 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik - Zámečník 3 VL 49 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 3 VL 81 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Kovář Strojní kovář 3 VL 4 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Truhlář Truhlář 3 VL 17 / DE - PŠD - Ne Ano L/51 vozní technika vozní technika 2 MT 20 / DE NA VYU - Ano Ne Obory humanitní M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 4 MT 96 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Informační sluţby Informační sluţby - knihovnictví 4 MT 42 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Sociální činnost Sociální činnost 4 MT 79 / DE - PŠD - Ano Ne M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum humanitní 4 MT 82 / DE - PŠD - Ano Ne M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum tělesná výchova 4 MT 38 / DE - PŠD - Ne Ano

13 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A D O P R A V N Í, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Jiří Svoboda Pracovník pro informace: Ing. Nováková (Karlovarská) Tel: , ; Fax: Ing. Kašpar (Křimice) , ; Typ školy: ST Ubytování: ano 1100,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 23,- Kč snídaně, 30,- Kč oběd, 24,- Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: od do hod., od13.00 do hod. a od 8.00 do hodin. Ubytování ve vlastních internátech Plzeň Karlovarská a Plzeň-Křimice. P o z n á m k y pro s PŠD: se na ţádný obor vzdělání konat nebudou. Pořadí přijímaných ţáků je dáno prospěchem ze ZŠ dle stanovených kritérií: hodnotí se prospěch z profilových předmětů (u oboru vzdělání voz a ekonomika dopravy je to ČJ a CJ, u oboru vzdělání Podnikání je to M, ČJ, CJ, u ostatních oborů vzdělání M, F) a průměry za 8.a 9.ročník ZŠ. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Všichni uchazeči musí splňovat zdravotní předpoklady pro daný obor vzdělání. obory voz a ekonomika dopravy se zaměřením Dopravní sluţby v EU a Ţelezničář je nutné doloţit lékařskou prohlídku od ţelezničního lékaře. ČERVENĚ VYZNAČENÝ TEXT JSTE LETOS NEMĚLI V POZNÁMCE, MÁM JEJ TAM NECHAT? Všichni ţáci, kteří projevili skutečný zájem o naši školu, byli přijati (včetně odvolání). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP M/01 Dopravní prostředky Diagnostika a opravy vozidel 4 MT 52 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 voz a ekonomika Silniční doprava 4 MT 35 / DE - PŠD - Ne Ano dopravy M/01 voz a ekonomika Dopravní sluţby v EU 4 MT 16 / DE - PŠD - Ne Ano dopravy M/01 voz a ekonomika Letecká doprava 4 MT 37 / DE - PŠD - Ne Ano dopravy M/01 voz a ekonomika Logistika 4 MT 52 / DE - PŠD - Ano Ano dopravy M/01 Mechanizace a sluţby Výpočetní technika a automatizace 4 MT 11 / DE - PŠD - Ne Ano mechanizovaných sluţeb M/01 Mechanizace a sluţby Poţární prevence 4 MT 28 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 Mechanizace a sluţby Ekologie 4 MT 36 / DE - PŠD - Ne Ano L/01 Autotronik Autotronik 4 MT 57 / DE - PŠD - Ne Ano H/02 Karosář Autoklempíř 3 VL 12 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Autolakýrník Autolakýrník 3 VL 22 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Mechanik opravář Automechanik 3 VL 90 / DE - PŠD - Ne Ano motorových vozidel H/01 Čalouník Čalouník 3 VL 3 / DE - PŠD - Ano Ano H/01 Ţelezničář Ţelezničář 3 VL 12 / DE - PŠD - Ne Ano L/51 Podnikání Podnik v dopravě 2 MT 76 / DE NA VYU - Ne Ano

14 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A S T A V E B N Í, P l z e ň, C h o d s k é n á m. 2 Adresa: Chodské nám. 2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Ivana Raunerová Pracovník pro informace: Mgr. Petr Kravec, J. Fedorová, Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1000,- Kč Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 24,- Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( ) a ( hod.). Uchazeči budou přijímáni dle výsledků ze základní školy. Škola má bezbariérový přístup. Ubytování lze zajistit v DM při VOŠ a SPŠE Plzeň, Částkova ul. nebo v DM při SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99. Obor Stavebnictví se postupně dělí na zaměření Pozemní stavby, Stavební obnova, Inţenýrské stavby. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP M/01 Technické lyceum 4 MT 46 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Stavebnictví - Pozemní stavby 4 MT 0 - DE - PŠD - Ano Ne M/01 Stavebnictví - Stavební obnova 4 MT 81 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Stavebnictví Inţenýrské stavby 4 MT 0 - DE - PŠD - Ano Ne M/01 Geodézie - Katastr nemovitostí 4 MT 19 / DE - PŠD - Ano Ne Škola: S T Ř E D N Í Z D R A V O T N I C K Á Š K O L A A V Y Š Š Í O D B O R N Á Š K O L A Z D R A V O T N I C K Á, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Ivana Kříţová Pracovník pro informace: Jindřiška Hrabáková Tel: Fax: není Typ školy: ST Ubytování: ne Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L Stravování: ano 64,- Kč/den WWW: Den otevřených dveří: od hod. pro SZŠ. VOŠ bude upřesněno na webových stránkách školy. Ubytování a stravování poskytuje SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň. P o z n á m k y pro s PŠD: Studenti budou přijati na základě výsledků ze základní školy. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční M/04 Zdravotnické lyceum 4 MT 66 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Zdravotnický asistent 4 MT 97 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 Laboratorní asistent 4 MT 59 / DE - PŠD - Ano Ano N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 3 A ,- B, ZSV DE VO MAT - Ne Ano N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 3 A ,- B, ZSV DE VO MAT - Ne Ano N/31 Diplomovaná dentální hygienistka 3 A ,- B, ZSV DE VO MAT - Ne Ano N/41 Diplomovaný nutriční terapeut 3 A ,- B, CH DE VO MAT - Ne Ano N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 3 A ,- B, CH DE VO MAT - Ne Ano N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 3 A ,- B, CH DE VO MAT - Ne Ano N/01 Sociální práce 3 A ,- B, ZSV DE VO MAT - Ne Ano - 14

15 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A O C H R A N Y O S O B A M A J E T K U P l z e ň s.r.o. Adresa: Nade Mţí 1, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: , Ředitel: Mgr. Danuše Temelová Pracovník pro informace: Danuše Vargová Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 620,- Kč/den 31,- Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: , a Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP M/01 Bezpečnostně právní Ochrana osob a majetku 4 MT 38 / ,- TV, PS DE - PŠD 2,0 Ne Ano činnost M/01 Veřejnosprávní činnost Právní administrativa 4 MT 13 / ,- - DE - PŠD 2,0 Ano Ano L/501 Veřejně pořádková činnost Veřejně pořádková činnost 3 MT 10 / ,- - DI NA VYU - Ne Ano Škola: S P O R T O V N Í A P O D N I K A T E L S K Á S T Ř E D N Í Š K O L A, s.r.o. Adresa: sady 5. května 21, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Jan Sinkule Pracovník pro informace: Alena Leváková Tel: Fax: Typ školy: SO Ubytování: ano cca 1200,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ Stravování: ano cca 1400,- Kč/měs. (celodenní), 25,- Kč oběd/den WWW: Školu je moţno navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. P o z n á m k y pro s PŠD: Přijímání bez přijímacích testů. U oboru M/01 Ekonomika a podnikání se volí zaměření: A - firemní management a marketing B - sportovní management - konají se talentové, informace na tel , p. Šlechta C - výpočetní technika D - personalistika a psychologie managementu E manager zdravého ţivotního stylu Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP M/01 Ekonomika a podnikání v poznámce 4 MT 46 / ,- - DE - PŠD - Ne Ne L/51 Podnikání Firemní management a marketing 3 MT 13 / ,- - DA NA VYU - Ne Ne

16 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, M a j e r o v a 1 Adresa: Majerova 1, Plzeň Okres: PM IČ: Škola je od sloučena se Střední průmyslovou školou strojnickou, Klatovská 109, Plzeň (viz str. 11 této broţury). Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A O B C H O D U, U Ţ I T É H O U M Ě N Í A D E S I G N U, P l z e ň, N e r u d o v a 33 Adresa: Nerudova 33, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Marie Klesová Pracovník pro informace: Mgr. Široká, Mgr. Grimpliniová, Bc. Dostálová Tel: , , Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: nabízené: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ Stravování: bufet WWW: Den otevřených dveří: ( hod.) a ( hod). Zároveň dne proběhne soutěţ Region 2013 v odborných znalostech a dovednostech ţáků uměleckých výtvarných oborů a oborů Aranţér a davač a oborech zaměřených na cestovní ruch. Ubytování je moţné zajistit na plzeňských domovech mládeţe. Stravování - bufet v budově školy, jídelny SPŠ stavební nebo Hotelové školy. Do oborů vzdělání s mat. zkouškou Grafický design, Multimediální tvorba a Design interiéru je třeba podat přihlášku nejpozději do Uchazečům nabízíme přípravné kurzy k talent. zkouškám. Kritéria pro přijetí: Grafický design, Multimediální tvorba a Design interiéru: průměrný prospěch ze ZŠ (1. pol. 8. tř. a 2. pol. 8. tř.), prospěch z Č a CJ, výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu, výsledky talentových zkoušek (předkládají se domácí práce ), bonifikace ţáků z gymnázií a absolventů uměleckých oborů; Ekonomika a podnikání - cestovní ruch, Ekonomika a podnikání - zahraniční obchod, Ekonomika vnitřního obchodu: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), prospěch z Č, CJ a M, výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu, bonifikace ţáků z gymnázií; davač: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu; Aranţér: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu. spěch OZP PLP M/05 Grafický design Grafický design 4 MT 92 / TZ DE - PŠD 1,70 Ne Ano M/11 Design interiéru Design interiéru 4 MT 51 / TZ DE - PŠD 1,70 Ne Ano M/17 Multimediální tvorba Multimediální tvorba 4 MT 32 / TZ DE - PŠD 1,70 Ne Ano M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - zahraniční 4 MT 74 / DE - PŠD 1,70 Ne Ano obchod M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - cestovní 4 MT 104 / DE - PŠD 1,70 Ne Ano ruch L/01 Obchodník Ekonomika vnitřního obchodu 4 MT 35 / DE - PŠD 1,80 Ne Ano H/01 davač davač 3 VL 19 / DE - PŠD 2,40 Ne Ano H/01 Aranţér Aranţér 3 VL 53 / DE - PŠD 2,40 Ne Ano

17 Škola: S T Ř E D N Í Š K O L A I N F O R M A T I K Y A F I N A N Č N Í C H S L U Ţ E B, P l z e ň, K l a t o v s k á 200 G Adresa: Klatovská 200 G, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: RNDr. Lenka Holubová Pracovník pro informace: Ing. Přemysl Šmídl, RNDr. L. Holubová Tel: , Fax: není Typ školy: ST Ubytování: ano 1000,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 87,- Kč/celodenní WWW: 29,- Kč/oběd Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.), ( hod.). Škola je bezbariérová. Ubytování ve vlastním DM, moţnost obědů v jídelně školy, k dispozici školní bufet. P o z n á m k y pro s PŠD: Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek - hodnocen bude prospěch tří posledních klasifikačních období (Č, CJ, M). Moţnosti zaměření - u školního vzdělávacího programu Informační technologie: počítačové sítě a systémy, programování, informatika v ekonomice - u školního vzdělávacího programu Logistické a finanční sluţby: poštovnictví, logistika veřejné správy, logistika cestovního ruchu Ţáci mají moţnost v průběhu vzdělávání získat certifikát o absolvování kurzu Microsoft Office Specialist v rámci vzdělávacího programu Microsoft IT Academy a získat certifikáty v rámci programu Cisco Networking Academy gram (CCN1, CCNA2, CCNA3, CCNA4). spěch OZP PLP M/01 Informační technologie Informační technologie 4 MT 139 / DE - PŠD - Ano Ano M/01 Logistické a finanční Logistické a finanční sluţby 4 MT 88 / DE - PŠD - Ano Ano sluţby H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy Manipulant logistického provozu 3 VL 26 / DE - PŠD - Ano Ano M/01 Logistické a finanční sluţby Logistické a finanční sluţby 4 MT 84 / DA - DZŠ Ne Ne Škola: H O T E L O V Á Š K O L A, P l z e ň, U B o r s k é h o p a r k u 3 Adresa: U Borského parku 3, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miroslav Široký Pracovník pro informace: Ing. Radová, Ing. Mayerová, Mgr. Holeček Tel: budova U Borského parku Fax: Mgr. Machová (Bendova 22, Plzeň) budova Bendova 22 Typ školy: ST Ubytování: ano 1050,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 60,- Kč/den (celodenní) WWW: 25,- Kč/oběd Den otevřených dveří: od 8.00 do hodin. Přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř. ZŠ. Uváděný prospěch je pouze doporučený. Výuka oborů vzdělání Cukrář, Pekař, Řezník, Ekonomika a podnikání v potravinářství probíhá na odloučeném pracovišti - Bendova ul. 22, Plzeň. Ostatní obory se vyučují v budově U Borského park u 3. spěch OZP PLP M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání v potravinářství 4 MT 25 / DE - PŠD 1,5 Ne Ano M/01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 4 MT 148 / DE - PŠD 1,5 Ne Ano H/01 Pekař Pekař 3 VL 29 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Cukrář Cukrář 3 VL 95 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Řezník - uzenář Řezník - uzenář 3 VL 11 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Kuchař 3 VL 132 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Číšník, servírka 3 VL 103 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano L/51 Gastronomie Gastronomie 2 MT 54 / DE NA VYU 2,0 Ne Ano

18 Škola : S O Š A S O U O B C H O D U, S L U Ţ E B A P R O V O Z U H O T E L Ů, s.r.o. Adresa: Nade Mţí 1, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Jitka Sochorová Pracovník pro informace: Mgr. Jitka Sochorová Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: ano cca 1 100,- Kč, SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 30,- Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: ( ) a ( ). Návštěvy školních tříd a jednotlivců nebo menších skupin je moţné dohodnout telefonicky i mimo den otevřených dveří. Ubytování a celodenní stravování lze zajistit v Domově mládeţe a školní jídelně v DM SOUE, Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany. P o z n á m k y pro : Všichni uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z 1. pol. 9. třídy ZŠ. Cestovní ruch lze studovat i ve zkrácené formě (pouze pro absolventy SŠ). Při výuce je kladen důraz na individuální přístup k ţákovi. Škola je certifikovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro dílčí kvalifikace v oborech Stravovací a ubytovací sluţby, Kuchař - číšník (po jejich úspěšném absolvování lze sloţit závěrečné a získat výuční list), Průvodce cestovního ruchu. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční M/01 Hotelnictví Hotelnictví 4 MT 14 / ,- - DE - PŠD - Ne Ano M/02 Cestovní ruch Animátor 4 MT 16 / ,- - DE - PŠD - Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Kuchař číšník - barman 3 VL 6 / ,- - DE - PŠD - Ne Ano M/02 Cestovní ruch Animátor 1 MT 13 / ,- - DE ZM MAT - Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Kuchař číšník - barman 3 VL 0 / ,- - DA - DZŠ - Ne Ne L/51 Podnikání Podnikání 2 MT 5 / ,- - DE NA VYU - Ne Ano L/51 Podnikání Podnikání 3 MT 7 / ,- - DA NA VYU - Ne Ne L/51 Podnikání Podnikání 3 MT 5 / ,- - DI NA VYU - Ne Ne

19 Škola: I N T E G R O V A N Á S T Ř E D N Í Š K O L A Ţ I V N O S T E N S K Á, P l z e ň, Š k r o u p o v a 13 Adresa: Škroupova 13, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Věra Ulčová Pracovník pro informace: Lenka Kadečková Tel: , Fax: není Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: a Při dnech otevřených dveří proběhne kadeřnická a kosmetická soutěţ pro ţáky ZŠ, za účast v soutěţi ţák obdrţí při přijímacím řízení body navíc.. Školu je moţné navštívit kdykoliv po telefonické domluvě s paní L. Kadečkovou. Do oboru Modelářství a návrhářství oděvů je třeba podat přihlášku do P o z n á m k y pro s PŠD: Kritéria přijetí: Modelářství a návrhářství oděvů: prům. prospěch ze ZŠ ( 2. pol.7. roč., 1. pol. a 2. pol. 8. roč.), prospěch z ČJ, D, VV, výsledky talent. (předloţení ks dom. prací v deskách). Ekonomika a podnikání, Oděvnictví: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj, M, CJ. Kosmetické sluţby: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj, CJ, CH, bonifikace za účast v kosmetické soutěţi. Kadeřník: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj, CH, bonifikace za účast v kadeřnické soutěţi. Krejčí: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj Podnikání denní nástavbové studium: průměrný prospěch ze SOU (2. pol. 1. roč., 2. pol. 2. roč., 1. pol. 3. roč.), prospěch z ČJ, M, CJ. Obor Ekonomika a podnikání má zaměření na Bankovnictví a pojišťovnictví. spěch, který je uvedený v tabulce, je jen doporučující. Kód oboru Název oboru - RVP NázevŠVP Délka spěch OZP PLP M/07 Modelářství a Návrhář 4 MT 22 / TZ DE - PŠD 1,9 Ne Ano návrhářství oděvů M/01 Oděvnictví Oděvní design 4 MT 17 / DE - PŠD 1,9 Ne Ano M/01 Ekonomika a podnikání Bankovnictví a pojišťovnictví 4 MT 55 / DE - PŠD 1,9 Ne Ano L/01 Kosmetické sluţby Kosmetické sluţby 4 MT 57 / DE - PŠD 1,9 Ne Ano H/01 Krejčí Krejčí pro dámské oděvy a bytový textil 3 VL 0 / DE - PŠD 2,2 Ne Ano H/01 Kadeřník Kadeřník, kadeřnice 3 VL 124 / DE - PŠD 2,2 Ne Ano L/51 Podnikání Podnikatel 2 MT 100 / DE NA VYU 1,9 Ne Ne

20 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě E L E K T R O T E CH N I C K É, P l z e ň, V e j p r n i c k á 56 Adresa: Vejprnická 56, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Jaroslav Černý Pracovník pro informace: Mgr. M. Weiszová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1100,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 71,- Kč celodenní WWW: Den otevřených dveří: , ( hod.), ( hod.), ( hod.). Individuální návštěva a prohlídka školy moţná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Je moţné navštívit také Svět fyziky - komplex sálů, kde se vám bude věnovat odborný průvodce. P o z n á m k y pro s PŠD: U oborů L/01 Mechanik elektrotechnik probíhá pokusné ověřování modelu s moţností získání kromě maturitního vysvědčení i výuční list. Obor Informační technologie - aplikační software v administrativě je vhodný zejména pro dívky (ale neodmítáme ani chlapce). spěch OZP PLP M/01 Informační technologie Informační technologie - aplikační 4 MT 27 / DE - PŠD - Ano Ne software v administrativě M/01 Telekomunikace Telekomunikace 4 MT 16 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Telekomunikace Informační a komunikační technologie 4 MT 47 / DE - PŠD - Ano Ne L/01 Mechanik elektrotechnik Informační a komunikační technologie 4 MT+VL - / DE - PŠD - Ano Ano L/01 Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik - elektronická 4 MT+VL 31 / DE - PŠD - Ano Ano zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik - silnoproudá 4 MT+VL 16 / DE - PŠD - Ne Ano zařízení L/02 Mechanik instalatérských Mechanik instalatérských a 4 MT 13 / DE - PŠD - Ne Ano a elektrotech. zařízení elektrotechnických zařízení H/01 Elektrikář Elektrikář - slaboproud 3 VL 43 / DE - PŠD - Ano Ano H/02 Elektrikář silnoproud Elektrikář - silnoproud 3 VL 36 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 VL 28 / DE - PŠD - Ne Ano L/52 vozní elektrotechnika vozní elektrotechnika 2 MT DE NA VYU - Ano Ne L/52 vozní elektrotechnika vozní elektrotechnika 3 MT DA NA VYU - Ano Ne L/51 vozní technika vozní technika 3 MT DA NA VYU - Ano Ne H/01 Elektrikář Elektrikář 1 VL DA ZVL VYU, MAT - Ano Ano

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 Vydal

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORANSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2 Vydal Úřad

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné

Více

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia ČESKOBUDĚJOVICKO (GYM) #109000021 Tab. 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Obec: České Budějovice Okres: CB Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice IČ: 00666122 Ubytování: 800 Kč/měsíc

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 1/26, Ostrava Vítkovice, 73 IČ: 25379569 Ředitel: Ing. Radmila Sosnová, tel. 597 57 53 Kontakt: Pavlína Karešová, tel. 597 57 42

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 74 01 Opava 1 IČ: 8941811 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 7 257 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 731 25 797 Typ školy:

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano Katalog škol Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Jirsíkova č.p. 420/5, České Budějovice - České Budějovice 1, 37001 Obvod: České Budějovice 1 IČ: 00666122 Ředitel: Mgr. Zdeněk

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Církevní konzervatoř Opava Beethovenova č.p. 235/1, Opava - Město, 74601 IČ: 68941811 Ředitel: Ing. Eva Bláhová, tel. 553 714 257 Ubytování: Cena: 1 500 Kč REDIZO: 610550659 Kontakt: Eva Steuerová, tel.

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více