OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY INFORMACE O AKCÍCH OKRES PLZEŇ - MĚSTO OKRES PLZEŇ - SEVER OKRES PLZEŇ - JIH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH."

Transkript

1 OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY INFORMACE O AKCÍCH OKRES PLZEŇ - MĚSTO OKRES PLZEŇ - SEVER OKRES PLZEŇ - JIH OKRES ROKYCANY OKRES DOMAŢLICE OKRES KLATOVY OKRES TACHOV INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŢBY

2 Vysvětlivky a pouţité zkratky Typ školy: ST - státní škola Cizí jazyk: AJ - anglický jazyk SO - soukromá škola NJ - německý jazyk CI - církevní škola FJ - francouzský jazyk ŠJ - španělský jazyk Jiné: PLP - povinná lékařská prohlídka RJ - ruský jazyk OZP - osoby zdravotně znevýhodněné nebo se zdravotním IJ - italský jazyk postiţením L - latina ŠVP - školní vzdělávací program : PŠD - ţáci s dokončenou povinnou školní docházkou Ukončení : MT - maturita ZŠ5 - ţáci 5. tříd ZŠ VL - výuční list ZŠ7 - ţáci 7. tříd ZŠ A - absolutorium DZŠ - dospělí se základním vzděláním JI - jiné VYU - vyučenci MAT - maturanti : NA - nástavbové : DE - denní VO - vyšší odborné (pomaturitní) DA - dálkové ZVL - zkrácené s výučním listem DI - distanční (dříve externí) ZM - zkrácené s maturitou VE - večerní AJ - anglický jazyk M - matematika PT - pohybové testy : CJ - cizí jazyk OSP - obecné studijní předpoklady TV - tělesná výchova Č - český jazyk PO - pohovor TZ - talentová zkouška F - fyzika PS - psychologické testy VZ - test všeobecných znalostí ZSV - společenské vědy spěch - udává pouze orientační průměrný prospěch ţáka, který škola doporučuje k přihlášení na daný obor. Dosaţený prospěch však nemusí znamenat automatické přijetí na školu. Některé školy tento údaj neudávají. 2011/12 přihl / odevzdáno ZL - počet přihlášených uchazečů do 1.kola PZ / počet vrácených zápisových lístků PZ v minulém školním roce 2011/12 - počet přijatých v minulém školním roce za všechna přijímací kola - počty ţáků, které škola plánuje přijmout - 2 -

3 INFORMAČNÍ AKCE PRO RODIČE A ŢÁKY V PLZEŇSKÉM KRAJI PLZEŇ: PERSPEKTIVA TECHNICKÝCH OBORŮ VE 3. TISÍCILETÍ -???, SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň STOD : VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL - koná se od 9.00 hod. v Kulturním domě ve Stodě, Nádraţní 477 DOMAŽLICE: OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ - koná se v MKS Domaţlice dne KLATOVY: AKADEMIE ŘEMESEL - koná se dne v kulturním domě DRUŢBA v Klatovech. TACHOV: KAM NA ŠKOLU, KAM DO UČENÍ, KAM ZA VZDĚLÁNÍM - koná se v kulturně společenském areálu MŢE v Tachově dne v době hod

4 OKRES PLZEŇ - MĚSTO str. Gymnázium, Mikulášské nám Gymnázium Luďka Pika Masarykovo gymnázium Sportovní gymnázium Gymnázium Františka Křiţíka, s.r.o Církevní gymnázium Konzervatoř Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola - Zámeček, s.r.o... 8 Obchodní akademie... 9 Plzeňská obchodní akademie, s.r.o... 9 VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Střední průmyslová škola dopravní Střední průmyslová škola stavební Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o Střední odborná škola profesora Švejcara. 15 Střední odborná škola obchodu, uţitého umění a designu Střední škola informatiky a finančních sluţeb Hotelová škola Střední odborná škola a SOU obchodu, sluţeb a provozu hotelů, s.r.o Integrovaná střední škola ţivnostenská Střední odborné učiliště elektrotechnické Střední odborné učiliště stavební Odborné učiliště a Praktická škola Střední odborné učiliště obchodu a řemesel s.r.o. Starý Plzenec...21 Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o

5 Škola: G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, M i k u l á š s k é n á m. 23 Adresa: Mikulášské náměstí 23, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Petr Mazanec Pracovník pro informace: Mgr. Tomáš Otava Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: pro zájemce o 4-leté, pro zájemce o 6-leté a 8-leté studium. Ubytování lze zajistit v DM Částkova ul., Plzeň. Stravování je zajištěno podle ročníků v jídelně 12. ZŠ (niţší stupeň) 22,- Kč /oběd a Církevního gymnázia (vyšší stupeň) 32,- Kč /oběd. P o z n á m k y pro s PŠD, ZŠ5 a ZŠ7: Ve čtyřletém studiu bude otevřena 1 třída se zaměřením všeobecným a 1 třída se zaměřením matematika a přírodní vědy. V osmiletém studiu bude jedna třída se všeobecným zaměřením. V šestiletém studiu bude otevřena v Plzni 1 třída se zaměřením matematika a přírodní vědy. se konají formou SCIO testů. Podrobné informace budou zveřejněny na internetových stránkách školy. P o z n á m k y k distančnímu studiu: K distančnímu studiu mohou být přijati uchazeči s nedokončenou střední školou i do vyššího ročníku. spěch OZP PLP plán K/41 Gymnázium Vzdělání brána do ţivota 4 MT 97 / Č, M, OSP DE - PŠD - Ano Ne K/61 Gymnázium Vzdělání brána do ţivota 6 MT 59 / Č, M, OSP DE - ZŠ7 - Ano Ne K/81 Gymnázium Vzdělání brána do ţivota 8 MT 137 / Č, M, OSP DE - ZŠ5 - Ano Ne K/41 Gymnázium (distanční studium) Vzdělání brána do ţivota 4-5 MT 0 / Č, M DI - DZŠ - Ano Ne Škola: G Y M N Á Z I U M L U Ď K A P I K A, P l z e ň, O p a v s k á 21 Adresa: Opavská 21, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Aleš Janoušek Pracovník pro informace: Mgr. Miroslava Fenclová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ Stravování: ano 26,- Kč/oběd (niţší stupeň) WWW: 28,- Kč/oběd (vyšší stupeň) Den otevřených dveří: do oboru osmiletého (79-41-K/81) konají všichni uchazeči formou SCIO testů. všech oborů budeme otvírat přípravné, event. vyrovnávací kurzy od února Podle kritérií, která zveřejníme do konce ledna 2013, předpokládáme, ţe nejméně polovina čtyř a šestiletého oboru bude přijata bez přijímacích zkoušek. Na všechny obory budou přijímáni pouze ţáci se znalostí anglického jazyka (pro osmileté studium na úrovni 5. ročníku, pro čtyřleté studium na úrovni 9. ročníku). Obor K/610 Gymnázium je bilingvní studium s vybranými předměty ve španělském jazyce (není poţadována ani základní znalost španělštiny). Ubytování lze zajistit v DM Koterovská 85, Plzeň (4 stanice autobusem) - tel Cena ubytování: 1100,- Kč/měs. (samostatný pokoj 1 400,- Kč/ měs.). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka 2013/114 spěch OZP PLP K/41 Gymnázium Učit se pro ţivot, ne pro školu 4 MT 69 / OSP DE - PŠD - Ano Ne K/610 Gymnázium - vybrané Otevřený svět 6 MT 59 / OSP DE - ZŠ7 - Ano Ne předměty v cizím jazyce K/81 Gymnázium Učíš se pro sebe 8 MT 148 / Č, M DE - ZŠ5 - Ano Ne - 5 -

6 Škola: M A S A R Y K O V O G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, P e t á k o v a 2 Adresa: Petákova č.p. 2055/2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Olga Matějková Pracovník pro informace: Mgr. Zbyněk Vastl Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: DM jiných škol Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 27,- Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: v hod. a v hod. - pro zájemce o 8-leté studium v hod. a v hod. - pro zájemce o 4-leté studium. Přípravné kurzy pro PZ budou probíhat od února do dubna Přihlášky k dispozici od ledna 2013 ve vrátnici a na webových stránkách školy. Ubytování lze zajistit v domovech mládeţe jiných škol. Stravování ve výdejně jídel gymnázia. spěch OZP PLP K/41 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 4 MT 59 / Č, M DE - PŠD 1,5 Ano Ne průměrnosti K/41 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti 4 MT 58 / Č, M DE - PŠD 1,5 Ano Ne průměrnosti K/81 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 8 MT 139 / Č, M DE - ZŠ5 1,5 Ano Ne průměrnosti K/81 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti průměrnosti 8 MT 99 / Č, M DE - ZŠ5 1,5 Ano Ne - 6 -

7 Škola: S P O R T O V N Í G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, T á b o r s k á 28 Adresa: Táborská 28, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Milena Majerová Pracovník pro informace: Mgr. Svášková, Mgr. Lintimer Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1 100,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, RJ, ŠJ Stravování: ano 120,- Kč/celodenní WWW: 35,- Kč/oběd P o z n á m k y ke škole Zdravotní prohlídka se vyţaduje pouze na formulářích školy (ne na přihlášce), formuláře. Na přihlášku je nutné připsat sport, který uchazeč vykonává. Od uchazečů poţadujeme sportovní dotazník. Oba formuláře uchazečům škola zašle na základě došlé přihlášky. Obor K/41 Gymnázium se sportovní přípravou čtyřletý obor s talentovou zkouškou (třídy A) z 9. tříd ZŠ Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a talentové : leden 2013, přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy. Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M: do průměru 1,70 (bez známky 4) ve sledovaných obdobích ( I. a II. pol. 8. tř.). Talentové konají všichni uchazeči. Obor K/81 Gymnázium osmiletý obor z 5. tříd ZŠ Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z ČJ a M a pohybové testy: duben 2013, přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy. Všichni uchazeči konají přijímací. Obor K/41 Gymnázium čtyřletý obor (třídy B) z 9. tříd Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z ČJ a M a pohybové testy: duben 2013, přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy. Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,30 (bez známky 3) ve sledovaných obdobích ( II. pol. 8. tř. a I. pol. 9. tř.). Pohybové testy konají všichni uchazeči. V rámci přijímacího řízení budeme přijímat ţáky z 9. tříd ZŠ do 5. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia Obor K/81 Gymnázium osmiletý obor vyšší stupeň z 9. tříd Den otevřených dveří: Termín odevzdání přihlášky: do z ČJ a M a pohybové testy: duben 2013, přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy. Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,50 (bez známky 3) ve sledovaných obdobích ( II. pol. 8. tř. a I. pol. 9. tř.). Pohybové testy konají všichni uchazeči. Předpokládáme 4 volná místa. Předpokladem je studium 2 cizích jazyků (kombinace AJ - FJ nebo AJ - NJ). ý cizí jazyk naši ţáci studují teprve třetím rokem v týdenní dotaci 2 hodin. spěch OZP PLP K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Gymnázium vstupní brána na vysokou školu K/41 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 4 MT 38 / Č, M, TZ DE - PŠD 1,7 Ne Ano 4 MT 43 / Č, M, PT DE - PŠD 1,3 Ne Ano 8 MT 49 / Č, M, PT DE - ZŠ5 1,2 Ne Ano 8 MT 3 / Č, M, PT DE - PŠD 1,5 Ne Ano - 7

8 Škola: G Y M N Á Z I U M F R A N T I Š K A K Ř I Ţ Í K A A Z Á K L A D N Í Š K O L A, s. r. o. Adresa: Sokolovská 54, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Šárka Chvalová Pracovník pro informace: H. Strnadová, I. Kubíčková Tel: , Fax: Typ školy: SO Ubytování: ne Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ Stravování: ano 32,- Kč/oběd (prima - kvarta), 34,- Kč/oběd (kvinta. - oktáva) WWW: Den otevřených dveří: Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro zájemce o čtyřleté studium: únor - březen Přesný termín na webových stránkách školy. Zkoušky nanečisto pro 8-leté studium: únor Přesný termín na webových stránkách školy. Posílena výuka AJ, konverzace s rodilým mluvčím. Vyučuje se předmět osobnostní výchova. roční spěch OZP PLP K/41 Gymnázium Vzdělání na míru 4 MT 5 / ,- Č, M, AJ, VZ DE - PŠD 1,90 Ano Ne K/81 Gymnázium Vzdělání na míru 8 MT 32 / ,- PS DE - ZŠ5 1,50 Ano Ne Škola: C Í R K E V N Í G Y M N Á Z I U M P l z e ň Adresa: Mikulášské nám. 15, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: / 15 Ředitel: Mgr. Daniel Petříček Pracovník pro informace: Eva Svejkovská Tel: / 14 Fax: Typ školy: CI Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ, RJ Stravování: ano 31,- Kč/oběd niţší gymnázium WWW: 32,- Kč/oběd vyšší gymnázium Den otevřených dveří: od hod. P o z n á m k y pro ZŠ5: Zaměření gymnázia je všeobecné, důraz se klade na výuku cizích jazyků. Od 1. ročníku výuka dvou cizích jazyků AJ + NJ nebo AJ + FJ, v 5. a 6. ročníku latina. Od 7. ročníku dělení na větev přírodovědnou a společenskovědní, volitelné předměty RJ, ŠJ, L, IF a laboratorní práce. P o z n á m k y pro obory dálkového : Dálkové 4-leté studium - bez přijímacích zkoušek, školné ,- Kč/rok. Výuka probíhá 1x za 14 dní v sobotu ( hod.). roční spěch OZP PLP K/81 Gymnázium Kompas 1, 2 8 MT 208 / Č, M DE - ZŠ5 - Ano Ne K/41 Gymnázium Kompas 3 4 MT 6 / ,- - DA - DZŠ, VYU - Ano Ne - 8 -

9 Škola: K O N Z E R V A T O Ř, P l z e ň, K o p e c k é h o s a d y 10 Adresa: Kopeckého sady 10, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Miroslav Brejcha Pracovník pro informace: M. Chocholoušková Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1100,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, IJ Stravování: ano 36,- Kč/oběd, 94,- Kč celodenní stravné WWW: Týden otevřených dveří: Přihlášky se podávají do na ředitelství školy. P o z n á m k y pro s PŠD: studium zpěvu je nutný lékařský posudek foniatra. Talentové se konají ze hry na nástroj nebo zpěvu (dle oboru) a z hudební teorie. V rámci oboru Hudba lze studovat zaměření i na skladbu a dirigování. Kombinovaná (dálková) forma vzdělávání se ve školním roce otevírat nebude. spěch OZP PLP P/01 Hudba ŠVP-KP-Hudba 6 A 39 / TZ DE VO PŠD - Ne Ne P/01 Zpěv ŠVP-KP-Zpěv 6 A 35 / TZ DE VO PŠD - Ne Ano Škola: S O U K R O M Á S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A - Z Á M E Č E K, s.r.o. Adresa: Pod Vinicemi 82, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Renata Šindelářová Pracovník pro informace: Mgr. R. Šindelářová Tel: , Fax: Typ školy: SO Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: Na základě telefonické domluvy prohlídka školy kdykoliv. Konzultační de Ukaţ, co umíš Ubytování - internátní ubytování v Plzni. Stravování - kaţdodenní dovoz rychlého občerstvení, k dispozici mikrovlnné trouby, varné konvice a lednice, automaty na pití. P o z n á m k y pro s PŠD: Termín podání přihlášek Na přihlášce uvést vţdy i druhou variantu studijního oboru, o který by uchazeč měl zájem. talentové - studijní kresba, kreativní test, specifický úkol dle oboru. Poţaduje se předloţení domácích prací (10-20 ks): studijní kresba a malba, volná tvorba dle volby oboru. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od poloviny září Moţnost slevy na školném! 5 nejúspěšnějších studentů v ročníku sleva ,- aţ ,- Kč. Obsah vzdělávání - u všech oborů posílen o fotografii a odborné vyuţití informačních a komunikačních technologií. spěch OZP PLP roční M/01 Uţitá malba Malba v umění, designu a 4 MT 17 / ,- TZ DE - PŠD - Ne Ano architektuře M/05 Grafický design Grafický design a média 4 MT 16 / ,- TZ DE - PŠD - Ne Ano M/16 Kamenosochařství Kamenosochařství a 3D 4 MT 0 / ,- TZ DE - PŠD - Ne Ano tvorba M/02 Uţitá fotografie a média Uţitá fotografie a 4 MT 16 / ,- TZ DE - PŠD - Ne Ano audiovizuální tvorba M/01 Konzervátorství a Konzervátorství a 4 MT 0 / ,- TZ DE - PŠD - Ne Ano restaurátorství restaurátorství kamene M/16 Kamenosochařství Kamenosochařství a 3D 2 MT 0 / ,- TZ DE ZM MAT - Ne Ano tvorba - 9 -

10 Škola: O B C H O D N Í A K A D E M I E, P l z e ň, n á m. T. G. M a s a r y k a 13 Adresa: nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miloslav Skuhravý Pracovník pro informace: Mgr. Miloslav Skuhravý Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: v hod. P o z n á m k y pro s PŠD: Ţáci nebudou konat přijímací. přijetí bude rozhodující klasifikace za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Bliţší informace budou zveřejněny na úřední desce školy v termínu daným zákonem. Studenti oboru Obchodní akademie si od 3. ročníku vybírají z patnácti volitelných předmětů a tím získávají jedno ze dvou zaměření: 1) příprava na vysoké školy, 2) příprava na praxi. Vzdělávací program oboru Ekonomické lyceum je zaloţen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí tohoto programu je i odborné vzdělávání opírající se o obecné ekonomické disciplíny a klíčové dovednosti, vytvářející profil ekonomicky orientovaného vysokoškolského vzdělání. Absolventi oboru se tedy mohou snáze rozhodovat o dalším vysokoškolském vzdělání a budou se lépe adaptovat na podmínky především ekonomicky orientovaného vysokoškolského. spěch OZP PLP M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň 4 MT 224 / DE - PŠD - Ano Ne M/02 Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum, Plzeň 4 MT 89 / DE - PŠD - Ano Ne Škola: P L Z E Ň S K Á O B C H O D N Í A K A D E M I E, s.r.o. Adresa: Politických vězňů 5, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Lenka Čáková Pracovník pro informace: D. Pašková Tel: Fax: Typ školy: SO Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: , , a vţdy od do hodin. Stravování ve škole formou školního bufetu. Ubytování - škola spolupracuje s domovy mládeţe v Plzni. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si ţáci mohou zvolit obor - Cestovní ruch, Multimediální tvorba, Sociálně-právní a Obchod a podnikání. roční spěch OZP PLP M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 4 MT 20 / ,- - DE - PŠD - Ano Ne M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 5 MT 8 / ,- - DA - DZŠ - Ano Ne

11 ü Škola: V O Š A S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A E L E K T R O T E C H N I C K Á, P l z e ň, K o t e r o v s k á 85 Adresa: Koterovská 85, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Naděţda Mauleová, MBA Pracovník pro informace: SPŠE - Mgr. Syřínek, Mgr. Müllerová VOŠ - Ing. Zikmundová Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano SPŠE: 1100,- Kč/měs., VOŠ: 1200,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ Stravování: ano 26,- Kč snídaně, 36,- Kč oběd, 32,- Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.) a ( hod.) Bezbariérový přístup do školy i školní jídelny. Výuka FJ, ŠJ a RJ jen při dostatečném počtu zájemců (min. 12) a jen jako druhý jazyk pro začátečníky. Ubytování v Domově mládeţe v areálu školy. Stravování ve školní jídelně. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si ţáci oboru Elektrotechnika vybírají slaboproudý nebo silnoproudý směr se zaměřením na předměty např. Automatizační technika, Telekomunikace, Obnovitelné zdroje energie, Zabezpečovací systémy, Elektroenergetika. V oboru Technické lyceum si ţáci vybírají zaměření na předměty např. Počítačové sítě, Grafika a multimédia, Webdesign a tvorba webových aplikací, Elektrotechnika nebo Aplikovaná ekonomika. V oboru Informační technologie je třeba zaměření zapsat do přihlášky (viz. přehled oborů). Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek dle prospěchu na ZŠ a výrazných úspěchů ve vyšších kolech olympiád. P o z n á m k y pro obory VOŠ: se platí ve dvou splátkách ročně. řízení se koná poslední týden v červnu (1. kolo) a poslední týden v srpnu (2. kolo). Studenti budou přijímáni podle výsledků za SŠ (1. pololetí 4. ročníku). Přihlášky na předepsaných tiskopisech nejpozději do pro 1. kolo a do pro 2. kolo. přihl./ odevzdáno ZL roční spěch OZP PLP M/01 Technické lyceum Technické lyceum 4 MT 53 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Informační technologie Informační technologie - správa sítí a tvorba webových 4 MT 0 - DE - PŠD - Ano Ne 120 aplikací a počítačová grafika 229 / M/01 Informační technologie Informační technologie MT 0 - DE informatika v ekonomice a PŠD - Ano Ne cestovním ruchu M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika 4 MT 128 / DE - PŠD - Ne Ne N/05 Informační technologie 3 A 31 / ,- - DE VO MAT - Ano Ne N/04 Stavebnictví 3 A 19 / ,- - DE VO MAT - Ano Ne N/03 Ekonomika a podnikání 3 A 102 / ,- - DE VO MAT - Ano Ne N/11 Management 3 A 56 / ,- - DE VO MAT - Ano Ne

12 Škola: S P Š S T R O J N I C K Á a S O Š P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, K l a t o v s k á 109 Adresa: Klatovská 109, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Rostislav Študent Pracovník pro informace: PaedDr. Lubomír Čihák Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 28,- Kč/ oběd WWW: Den otevřených dveří: a (Klatovská školní dílny v Majerově ulici + Centrum praktického vyučování, Tylova 57, vchod 5. bránou Škodovky). V oboru Obráběč kovů zaměření soustruţení, frézování a broušení. V oboru Pedagogické lyceum se bude vyučovat anglický a ruský jazyk. O přijetí rozhoduje průměrný prospěch z osmé a deváté třídy. Ubytování si ţáci zajišťují sami v Domově mládeţe Hotelové školy, SOU stavebního nebo VOŠ a SPŠ elektrotechnické. Stravování ve školní jídelně - pouze obědy. U oborů zakončených maturitní zkouškou poţadujeme úspěšně ukončené základní vzdělání. spěch OZP PLP Obory technické M/01 Strojírenství Strojírenství 4 MT 57 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika - Mechatronika 4 MT 62 / DE - PŠD - Ne Ano L/01 Mechanik strojů a Mechanik strojů a zařízení 4 MT 15 / DE - PŠD - Ne Ano zařízení L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač 4 MT 77 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Modelář Modelář 3 VL 6 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik - Zámečník 3 VL 49 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 3 VL 81 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Kovář Strojní kovář 3 VL 4 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Truhlář Truhlář 3 VL 17 / DE - PŠD - Ne Ano L/51 vozní technika vozní technika 2 MT 20 / DE NA VYU - Ano Ne Obory humanitní M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 4 MT 96 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Informační sluţby Informační sluţby - knihovnictví 4 MT 42 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Sociální činnost Sociální činnost 4 MT 79 / DE - PŠD - Ano Ne M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum humanitní 4 MT 82 / DE - PŠD - Ano Ne M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum tělesná výchova 4 MT 38 / DE - PŠD - Ne Ano

13 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A D O P R A V N Í, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Jiří Svoboda Pracovník pro informace: Ing. Nováková (Karlovarská) Tel: , ; Fax: Ing. Kašpar (Křimice) , ; Typ školy: ST Ubytování: ano 1100,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 23,- Kč snídaně, 30,- Kč oběd, 24,- Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: od do hod., od13.00 do hod. a od 8.00 do hodin. Ubytování ve vlastních internátech Plzeň Karlovarská a Plzeň-Křimice. P o z n á m k y pro s PŠD: se na ţádný obor vzdělání konat nebudou. Pořadí přijímaných ţáků je dáno prospěchem ze ZŠ dle stanovených kritérií: hodnotí se prospěch z profilových předmětů (u oboru vzdělání voz a ekonomika dopravy je to ČJ a CJ, u oboru vzdělání Podnikání je to M, ČJ, CJ, u ostatních oborů vzdělání M, F) a průměry za 8.a 9.ročník ZŠ. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Všichni uchazeči musí splňovat zdravotní předpoklady pro daný obor vzdělání. obory voz a ekonomika dopravy se zaměřením Dopravní sluţby v EU a Ţelezničář je nutné doloţit lékařskou prohlídku od ţelezničního lékaře. ČERVENĚ VYZNAČENÝ TEXT JSTE LETOS NEMĚLI V POZNÁMCE, MÁM JEJ TAM NECHAT? Všichni ţáci, kteří projevili skutečný zájem o naši školu, byli přijati (včetně odvolání). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP M/01 Dopravní prostředky Diagnostika a opravy vozidel 4 MT 52 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 voz a ekonomika Silniční doprava 4 MT 35 / DE - PŠD - Ne Ano dopravy M/01 voz a ekonomika Dopravní sluţby v EU 4 MT 16 / DE - PŠD - Ne Ano dopravy M/01 voz a ekonomika Letecká doprava 4 MT 37 / DE - PŠD - Ne Ano dopravy M/01 voz a ekonomika Logistika 4 MT 52 / DE - PŠD - Ano Ano dopravy M/01 Mechanizace a sluţby Výpočetní technika a automatizace 4 MT 11 / DE - PŠD - Ne Ano mechanizovaných sluţeb M/01 Mechanizace a sluţby Poţární prevence 4 MT 28 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 Mechanizace a sluţby Ekologie 4 MT 36 / DE - PŠD - Ne Ano L/01 Autotronik Autotronik 4 MT 57 / DE - PŠD - Ne Ano H/02 Karosář Autoklempíř 3 VL 12 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Autolakýrník Autolakýrník 3 VL 22 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Mechanik opravář Automechanik 3 VL 90 / DE - PŠD - Ne Ano motorových vozidel H/01 Čalouník Čalouník 3 VL 3 / DE - PŠD - Ano Ano H/01 Ţelezničář Ţelezničář 3 VL 12 / DE - PŠD - Ne Ano L/51 Podnikání Podnik v dopravě 2 MT 76 / DE NA VYU - Ne Ano

14 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A S T A V E B N Í, P l z e ň, C h o d s k é n á m. 2 Adresa: Chodské nám. 2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Ivana Raunerová Pracovník pro informace: Mgr. Petr Kravec, J. Fedorová, Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1000,- Kč Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 24,- Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( ) a ( hod.). Uchazeči budou přijímáni dle výsledků ze základní školy. Škola má bezbariérový přístup. Ubytování lze zajistit v DM při VOŠ a SPŠE Plzeň, Částkova ul. nebo v DM při SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99. Obor Stavebnictví se postupně dělí na zaměření Pozemní stavby, Stavební obnova, Inţenýrské stavby. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP M/01 Technické lyceum 4 MT 46 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Stavebnictví - Pozemní stavby 4 MT 0 - DE - PŠD - Ano Ne M/01 Stavebnictví - Stavební obnova 4 MT 81 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Stavebnictví Inţenýrské stavby 4 MT 0 - DE - PŠD - Ano Ne M/01 Geodézie - Katastr nemovitostí 4 MT 19 / DE - PŠD - Ano Ne Škola: S T Ř E D N Í Z D R A V O T N I C K Á Š K O L A A V Y Š Š Í O D B O R N Á Š K O L A Z D R A V O T N I C K Á, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Ivana Kříţová Pracovník pro informace: Jindřiška Hrabáková Tel: Fax: není Typ školy: ST Ubytování: ne Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L Stravování: ano 64,- Kč/den WWW: Den otevřených dveří: od hod. pro SZŠ. VOŠ bude upřesněno na webových stránkách školy. Ubytování a stravování poskytuje SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň. P o z n á m k y pro s PŠD: Studenti budou přijati na základě výsledků ze základní školy. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční M/04 Zdravotnické lyceum 4 MT 66 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Zdravotnický asistent 4 MT 97 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 Laboratorní asistent 4 MT 59 / DE - PŠD - Ano Ano N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 3 A ,- B, ZSV DE VO MAT - Ne Ano N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 3 A ,- B, ZSV DE VO MAT - Ne Ano N/31 Diplomovaná dentální hygienistka 3 A ,- B, ZSV DE VO MAT - Ne Ano N/41 Diplomovaný nutriční terapeut 3 A ,- B, CH DE VO MAT - Ne Ano N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 3 A ,- B, CH DE VO MAT - Ne Ano N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 3 A ,- B, CH DE VO MAT - Ne Ano N/01 Sociální práce 3 A ,- B, ZSV DE VO MAT - Ne Ano - 14

15 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A O C H R A N Y O S O B A M A J E T K U P l z e ň s.r.o. Adresa: Nade Mţí 1, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: , Ředitel: Mgr. Danuše Temelová Pracovník pro informace: Danuše Vargová Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 620,- Kč/den 31,- Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: , a Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP M/01 Bezpečnostně právní Ochrana osob a majetku 4 MT 38 / ,- TV, PS DE - PŠD 2,0 Ne Ano činnost M/01 Veřejnosprávní činnost Právní administrativa 4 MT 13 / ,- - DE - PŠD 2,0 Ano Ano L/501 Veřejně pořádková činnost Veřejně pořádková činnost 3 MT 10 / ,- - DI NA VYU - Ne Ano Škola: S P O R T O V N Í A P O D N I K A T E L S K Á S T Ř E D N Í Š K O L A, s.r.o. Adresa: sady 5. května 21, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Jan Sinkule Pracovník pro informace: Alena Leváková Tel: Fax: Typ školy: SO Ubytování: ano cca 1200,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ Stravování: ano cca 1400,- Kč/měs. (celodenní), 25,- Kč oběd/den WWW: Školu je moţno navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. P o z n á m k y pro s PŠD: Přijímání bez přijímacích testů. U oboru M/01 Ekonomika a podnikání se volí zaměření: A - firemní management a marketing B - sportovní management - konají se talentové, informace na tel , p. Šlechta C - výpočetní technika D - personalistika a psychologie managementu E manager zdravého ţivotního stylu Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP M/01 Ekonomika a podnikání v poznámce 4 MT 46 / ,- - DE - PŠD - Ne Ne L/51 Podnikání Firemní management a marketing 3 MT 13 / ,- - DA NA VYU - Ne Ne

16 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, M a j e r o v a 1 Adresa: Majerova 1, Plzeň Okres: PM IČ: Škola je od sloučena se Střední průmyslovou školou strojnickou, Klatovská 109, Plzeň (viz str. 11 této broţury). Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A O B C H O D U, U Ţ I T É H O U M Ě N Í A D E S I G N U, P l z e ň, N e r u d o v a 33 Adresa: Nerudova 33, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Marie Klesová Pracovník pro informace: Mgr. Široká, Mgr. Grimpliniová, Bc. Dostálová Tel: , , Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: nabízené: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ Stravování: bufet WWW: Den otevřených dveří: ( hod.) a ( hod). Zároveň dne proběhne soutěţ Region 2013 v odborných znalostech a dovednostech ţáků uměleckých výtvarných oborů a oborů Aranţér a davač a oborech zaměřených na cestovní ruch. Ubytování je moţné zajistit na plzeňských domovech mládeţe. Stravování - bufet v budově školy, jídelny SPŠ stavební nebo Hotelové školy. Do oborů vzdělání s mat. zkouškou Grafický design, Multimediální tvorba a Design interiéru je třeba podat přihlášku nejpozději do Uchazečům nabízíme přípravné kurzy k talent. zkouškám. Kritéria pro přijetí: Grafický design, Multimediální tvorba a Design interiéru: průměrný prospěch ze ZŠ (1. pol. 8. tř. a 2. pol. 8. tř.), prospěch z Č a CJ, výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu, výsledky talentových zkoušek (předkládají se domácí práce ), bonifikace ţáků z gymnázií a absolventů uměleckých oborů; Ekonomika a podnikání - cestovní ruch, Ekonomika a podnikání - zahraniční obchod, Ekonomika vnitřního obchodu: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), prospěch z Č, CJ a M, výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu, bonifikace ţáků z gymnázií; davač: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu; Aranţér: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu. spěch OZP PLP M/05 Grafický design Grafický design 4 MT 92 / TZ DE - PŠD 1,70 Ne Ano M/11 Design interiéru Design interiéru 4 MT 51 / TZ DE - PŠD 1,70 Ne Ano M/17 Multimediální tvorba Multimediální tvorba 4 MT 32 / TZ DE - PŠD 1,70 Ne Ano M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - zahraniční 4 MT 74 / DE - PŠD 1,70 Ne Ano obchod M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - cestovní 4 MT 104 / DE - PŠD 1,70 Ne Ano ruch L/01 Obchodník Ekonomika vnitřního obchodu 4 MT 35 / DE - PŠD 1,80 Ne Ano H/01 davač davač 3 VL 19 / DE - PŠD 2,40 Ne Ano H/01 Aranţér Aranţér 3 VL 53 / DE - PŠD 2,40 Ne Ano

17 Škola: S T Ř E D N Í Š K O L A I N F O R M A T I K Y A F I N A N Č N Í C H S L U Ţ E B, P l z e ň, K l a t o v s k á 200 G Adresa: Klatovská 200 G, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: RNDr. Lenka Holubová Pracovník pro informace: Ing. Přemysl Šmídl, RNDr. L. Holubová Tel: , Fax: není Typ školy: ST Ubytování: ano 1000,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 87,- Kč/celodenní WWW: 29,- Kč/oběd Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.), ( hod.). Škola je bezbariérová. Ubytování ve vlastním DM, moţnost obědů v jídelně školy, k dispozici školní bufet. P o z n á m k y pro s PŠD: Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek - hodnocen bude prospěch tří posledních klasifikačních období (Č, CJ, M). Moţnosti zaměření - u školního vzdělávacího programu Informační technologie: počítačové sítě a systémy, programování, informatika v ekonomice - u školního vzdělávacího programu Logistické a finanční sluţby: poštovnictví, logistika veřejné správy, logistika cestovního ruchu Ţáci mají moţnost v průběhu vzdělávání získat certifikát o absolvování kurzu Microsoft Office Specialist v rámci vzdělávacího programu Microsoft IT Academy a získat certifikáty v rámci programu Cisco Networking Academy gram (CCN1, CCNA2, CCNA3, CCNA4). spěch OZP PLP M/01 Informační technologie Informační technologie 4 MT 139 / DE - PŠD - Ano Ano M/01 Logistické a finanční Logistické a finanční sluţby 4 MT 88 / DE - PŠD - Ano Ano sluţby H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy Manipulant logistického provozu 3 VL 26 / DE - PŠD - Ano Ano M/01 Logistické a finanční sluţby Logistické a finanční sluţby 4 MT 84 / DA - DZŠ Ne Ne Škola: H O T E L O V Á Š K O L A, P l z e ň, U B o r s k é h o p a r k u 3 Adresa: U Borského parku 3, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miroslav Široký Pracovník pro informace: Ing. Radová, Ing. Mayerová, Mgr. Holeček Tel: budova U Borského parku Fax: Mgr. Machová (Bendova 22, Plzeň) budova Bendova 22 Typ školy: ST Ubytování: ano 1050,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 60,- Kč/den (celodenní) WWW: 25,- Kč/oběd Den otevřených dveří: od 8.00 do hodin. Přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř. ZŠ. Uváděný prospěch je pouze doporučený. Výuka oborů vzdělání Cukrář, Pekař, Řezník, Ekonomika a podnikání v potravinářství probíhá na odloučeném pracovišti - Bendova ul. 22, Plzeň. Ostatní obory se vyučují v budově U Borského park u 3. spěch OZP PLP M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání v potravinářství 4 MT 25 / DE - PŠD 1,5 Ne Ano M/01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 4 MT 148 / DE - PŠD 1,5 Ne Ano H/01 Pekař Pekař 3 VL 29 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Cukrář Cukrář 3 VL 95 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Řezník - uzenář Řezník - uzenář 3 VL 11 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Kuchař 3 VL 132 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Číšník, servírka 3 VL 103 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano L/51 Gastronomie Gastronomie 2 MT 54 / DE NA VYU 2,0 Ne Ano

18 Škola : S O Š A S O U O B C H O D U, S L U Ţ E B A P R O V O Z U H O T E L Ů, s.r.o. Adresa: Nade Mţí 1, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Jitka Sochorová Pracovník pro informace: Mgr. Jitka Sochorová Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: ano cca 1 100,- Kč, SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 30,- Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: ( ) a ( ). Návštěvy školních tříd a jednotlivců nebo menších skupin je moţné dohodnout telefonicky i mimo den otevřených dveří. Ubytování a celodenní stravování lze zajistit v Domově mládeţe a školní jídelně v DM SOUE, Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany. P o z n á m k y pro : Všichni uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z 1. pol. 9. třídy ZŠ. Cestovní ruch lze studovat i ve zkrácené formě (pouze pro absolventy SŠ). Při výuce je kladen důraz na individuální přístup k ţákovi. Škola je certifikovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro dílčí kvalifikace v oborech Stravovací a ubytovací sluţby, Kuchař - číšník (po jejich úspěšném absolvování lze sloţit závěrečné a získat výuční list), Průvodce cestovního ruchu. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční M/01 Hotelnictví Hotelnictví 4 MT 14 / ,- - DE - PŠD - Ne Ano M/02 Cestovní ruch Animátor 4 MT 16 / ,- - DE - PŠD - Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Kuchař číšník - barman 3 VL 6 / ,- - DE - PŠD - Ne Ano M/02 Cestovní ruch Animátor 1 MT 13 / ,- - DE ZM MAT - Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Kuchař číšník - barman 3 VL 0 / ,- - DA - DZŠ - Ne Ne L/51 Podnikání Podnikání 2 MT 5 / ,- - DE NA VYU - Ne Ano L/51 Podnikání Podnikání 3 MT 7 / ,- - DA NA VYU - Ne Ne L/51 Podnikání Podnikání 3 MT 5 / ,- - DI NA VYU - Ne Ne

19 Škola: I N T E G R O V A N Á S T Ř E D N Í Š K O L A Ţ I V N O S T E N S K Á, P l z e ň, Š k r o u p o v a 13 Adresa: Škroupova 13, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Věra Ulčová Pracovník pro informace: Lenka Kadečková Tel: , Fax: není Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: a Při dnech otevřených dveří proběhne kadeřnická a kosmetická soutěţ pro ţáky ZŠ, za účast v soutěţi ţák obdrţí při přijímacím řízení body navíc.. Školu je moţné navštívit kdykoliv po telefonické domluvě s paní L. Kadečkovou. Do oboru Modelářství a návrhářství oděvů je třeba podat přihlášku do P o z n á m k y pro s PŠD: Kritéria přijetí: Modelářství a návrhářství oděvů: prům. prospěch ze ZŠ ( 2. pol.7. roč., 1. pol. a 2. pol. 8. roč.), prospěch z ČJ, D, VV, výsledky talent. (předloţení ks dom. prací v deskách). Ekonomika a podnikání, Oděvnictví: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj, M, CJ. Kosmetické sluţby: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj, CJ, CH, bonifikace za účast v kosmetické soutěţi. Kadeřník: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj, CH, bonifikace za účast v kadeřnické soutěţi. Krejčí: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj Podnikání denní nástavbové studium: průměrný prospěch ze SOU (2. pol. 1. roč., 2. pol. 2. roč., 1. pol. 3. roč.), prospěch z ČJ, M, CJ. Obor Ekonomika a podnikání má zaměření na Bankovnictví a pojišťovnictví. spěch, který je uvedený v tabulce, je jen doporučující. Kód oboru Název oboru - RVP NázevŠVP Délka spěch OZP PLP M/07 Modelářství a Návrhář 4 MT 22 / TZ DE - PŠD 1,9 Ne Ano návrhářství oděvů M/01 Oděvnictví Oděvní design 4 MT 17 / DE - PŠD 1,9 Ne Ano M/01 Ekonomika a podnikání Bankovnictví a pojišťovnictví 4 MT 55 / DE - PŠD 1,9 Ne Ano L/01 Kosmetické sluţby Kosmetické sluţby 4 MT 57 / DE - PŠD 1,9 Ne Ano H/01 Krejčí Krejčí pro dámské oděvy a bytový textil 3 VL 0 / DE - PŠD 2,2 Ne Ano H/01 Kadeřník Kadeřník, kadeřnice 3 VL 124 / DE - PŠD 2,2 Ne Ano L/51 Podnikání Podnikatel 2 MT 100 / DE NA VYU 1,9 Ne Ne

20 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě E L E K T R O T E CH N I C K É, P l z e ň, V e j p r n i c k á 56 Adresa: Vejprnická 56, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Jaroslav Černý Pracovník pro informace: Mgr. M. Weiszová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1100,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 71,- Kč celodenní WWW: Den otevřených dveří: , ( hod.), ( hod.), ( hod.). Individuální návštěva a prohlídka školy moţná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Je moţné navštívit také Svět fyziky - komplex sálů, kde se vám bude věnovat odborný průvodce. P o z n á m k y pro s PŠD: U oborů L/01 Mechanik elektrotechnik probíhá pokusné ověřování modelu s moţností získání kromě maturitního vysvědčení i výuční list. Obor Informační technologie - aplikační software v administrativě je vhodný zejména pro dívky (ale neodmítáme ani chlapce). spěch OZP PLP M/01 Informační technologie Informační technologie - aplikační 4 MT 27 / DE - PŠD - Ano Ne software v administrativě M/01 Telekomunikace Telekomunikace 4 MT 16 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Telekomunikace Informační a komunikační technologie 4 MT 47 / DE - PŠD - Ano Ne L/01 Mechanik elektrotechnik Informační a komunikační technologie 4 MT+VL - / DE - PŠD - Ano Ano L/01 Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik - elektronická 4 MT+VL 31 / DE - PŠD - Ano Ano zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik - silnoproudá 4 MT+VL 16 / DE - PŠD - Ne Ano zařízení L/02 Mechanik instalatérských Mechanik instalatérských a 4 MT 13 / DE - PŠD - Ne Ano a elektrotech. zařízení elektrotechnických zařízení H/01 Elektrikář Elektrikář - slaboproud 3 VL 43 / DE - PŠD - Ano Ano H/02 Elektrikář silnoproud Elektrikář - silnoproud 3 VL 36 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 VL 28 / DE - PŠD - Ne Ano L/52 vozní elektrotechnika vozní elektrotechnika 2 MT DE NA VYU - Ano Ne L/52 vozní elektrotechnika vozní elektrotechnika 3 MT DA NA VYU - Ano Ne L/51 vozní technika vozní technika 3 MT DA NA VYU - Ano Ne H/01 Elektrikář Elektrikář 1 VL DA ZVL VYU, MAT - Ano Ano

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Okres Plzeň - město Dny otevřených dveří Gymnázium L. Pika Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 6.12.2011, 17.1.2012 (informační den) Masarykovo

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří Okres Plzeň město Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 14. 1. 2014 Masarykovo

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0] OBSAH

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 36 Adresa: Tyršova č.p. 36, 66 2 Moravské Budějovice IČ: 6442 Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 66 Kontakt: tel. 34 6 33 Fax: 6 4 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Střední odborné učiliště obchodní stějov, nám. Edmunda Husserla 1 Adresa: nám. Edmunda Husserla č.p. 30/1, stějov - stějov, 79601 IČ: 00544612 Ředitel: Mgr. Milada Dosedělová, 582 346 244 Ubytování: není

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, stějov - stějov, 79601 IČ: 25500783 Ředitel: Ing. Ilona Raková, tel. 582 777 223 Ubytování: Ano - jiný subjekt REDIZO: 600015297 Kontakt: Olga

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii)

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii) Škola: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava č.p. 670/7, Přerov, 75002 IČ: 00577227 Ředitel: Ing. Martin Kovář, 581 205 280 Ubytování: není REDIZO: 600171361 Kontakt: Ing.

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 39 2 Tábor Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Kódové označení kategorií

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 14/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 6408785 Ředitel: RNDr. Alena Olšáková, tel. 556 708 760 Kontakt: Ing. Jan Císař, tel. 556 7 335 Typ školy: Soukromá

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov IČ: 00842966 Ředitel: Mgr. Jan Raška, tel. 581 217 790, 581 706 711 Ubytování: REDIZO: 600017915 Kontakt: Mgr. Jan Raška, tel.

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 25329774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 36 261 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace Školní č.p. 305, Tanvald - Tanvald, 46841 IČ: 60252570 Ředitel: Mgr. František Brus, tel. 483394333 Ubytování: REDIZO: 600010414 Kontakt: Mgr. František

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV KDE NÁS NAJDETE? VÝUKOVÁ CENTRA SSTŘ NOVÝ BYDŢOV Budova ředitelství v Novém Bydţově Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Výukové centrum Hlušice Hlušice 1, 503 56 ŠKOLNÍ BUDOVY

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 252774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 6 1 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 ZK-02-2004-xx,př.4 počet stran: 35 Název školy, sídlo Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc, Orechov u Velkého Meziříčí,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 4 1 Opava 1 IČ: 941 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 25 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 31 25 9 Typ školy: Církevní

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano Katalog škol Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Jirsíkova č.p. 420/5, České Budějovice - České Budějovice 1, 37001 Obvod: České Budějovice 1 IČ: 00666122 Ředitel: Mgr. Zdeněk

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 38 1 FrýdekMístek 1 IČ: 846881 Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný, tel. 558 441 351 Kontakt: PaedDr.

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 74 01 Opava 1 IČ: 8941811 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 7 257 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 731 25 797 Typ školy:

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Příkaz ředitelky č. 16/2014

Příkaz ředitelky č. 16/2014 Příkaz ředitelky č. 16/2014 Přijímací řízení přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Návrh podporovaných oborů vzdělání

Návrh podporovaných oborů vzdělání Návrh podporovaných oborů vzdělání STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA KKOV RVP kód Mechanik strojů a zařízení 2344L001 Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik seřizovač 2345L001 Mechanik seřizovač

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více