Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy"

Transkript

1 Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Praha prosinec 2008

2 Obsah Zkratky:... 3 A) Stručný souhrn obsahu projektu Důvody založení Odborné zaměření TP Předpokládané způsobilé výdaje (ZV) a jejich finanční zajištění Sídlo TP a prostor vyhrazený pro její provoz Personální a organizační zabezpečení provozu TP Stručný časový plán realizace projektu Plánované výstupy TP Identifikace TP seznam členů TP B) Profil seskupení a připravenosti k realizaci projektu Organizace a struktura TP Podnikatelské subjekty Charakteristika podnikatelských subjektů Shrnutí Univerzity a výzkumné instituce Charakteristika univerzit a výzkumných ústavů Shrnutí Ostatní členové Lidské zdroje C) Kvalita projektu a jeho přínos pro rozvoj prostředí ) Odvětvové zaměření TP a) Popis stavu a vývoje odvětví v ČR b) popis role a aktivit TP c) vliv realizace projektu na budoucí vývoj v odvětví ) Konkrétní plán rozvoje TP a konkrétní plán aktivit TP ) Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán ) Napojení na evropskou technologickou platformu ) Iniciace VaV projektů ) Plán propagace a medializace TP Přílohy: /90

3 Zkratky: AC ČD ČIA ČKAIT ČR DC EMC ES ETCS EU IAP nn OPPI SP SVA SŽDC TP TSI TV UIC VŠ VV ŽS ŽSR Střídavý proud České dráhy Český institut pro akreditaci Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Česká republika Stejnosměrný proud Elektromagnetická kompatibilita Expertní skupina, Evropské společenství Evropský systém řízení vlaku Evropská unie Implementační akční plán Nízkonapěťové Operační program podnikání a inovace Studie proveditelnosti Strategická výzkumná agenda Správa železniční dopravní cesty Technologická platforma Technická specifikace pro interoperabilitu Trakční vedení Mezinárodní železniční unie Vysokoškolské Vývojově výzkumný Železniční stavby Železnice Slovenské republiky 3/90

4 A) Stručný souhrn obsahu projektu 1. Důvody založení Projekt Technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury navrhovaný dvanácti průmyslovými společnostmi, třemi fakultami dvou univerzit, třemi výzkumnými, jedním projektovým ústavem a jednou vyšší odbornou a střední průmyslovou školou nachází oporu ve Strategických obecných zásadách společenství a jejich prioritě Rozšíření a zlepšení evropských dopravních infrastruktur. Evropská železniční infrastruktura musí respektovat požadavky interoperability transevropského železničního systému. Interoperabilita sleduje záměr zajištění kompatibility železniční infrastruktury a vozidlového parku jednotlivých členských států. Požadavky na interoperabilitu jsou rámcově a systémově vyjádřeny ve Směrnicích ES, upřesněny v základních požadavcích tzv. Technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI) a konkretizovány navazujícími předpisy evropskými normami a dalšími předpisy (vyhláškami) evropských průmyslových a železničních asociací. Jsou zpracovány pro subsystémy, na které se dělí transevropský železniční systém, včetně subsystémů pokrývajících výrobní a stavební činnosti (aktivity) průmyslových partnerů Technologické platformy subsystémy infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. Systémovost pojetí problematiky je vyjádřena tzv. rozhraními (interface) subsystémů. Požadavky na zajištění interoperabilní produkce zahrnují rovněž nároky související s bezpečností (nejde jen o bezpečnost železničního provozu), zdravím a ochranou životního prostředí. Železniční interoperabilita je pro průmysl významným inovačním impulsem a prostředkem zvýšení jeho konkurenceschopnosti a navazující exportní úspěšnosti. Pro průmysl a jeho odvětví je požadavek zajištění interoperability prostředkem otevření nových možností českým firmám na trhu EU. Proto průmyslové společnosti zajišťující výstavbu tratí, jejich elektrifikaci a produkci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, za podpory univerzit, výzkumných a projektového ústavu, s aktivní účastí Správy železniční dopravní cesty (jako státní organizací zajišťující funkci vlastníka dráhy) vytvořily zájmové sdružení právnických osob předpoklad pro předložení projektu Technologické platformy (TP) do Programu Spolupráce OPPI. Požadavky na interoperabilitu jsou spojeny se záměry EU iniciovat integraci evropského železničního průmyslu a vznik jednotného trhu s jeho produkty. Interoperabilita představuje souběžně se záměry technické harmonizace i využití nových prostředků pro její zajištění se sníženou energetickou náročností, využíváním moderních materiálů a technologií i nezbytnými generačními změnami techniky např. náhrady analogové techniky technikou digitální. Příkladem je vlakový zabezpečovací systém ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) a traťový rádiový systém ERTMS/GSM-R, který tvoří mezinárodně kompatibilní prostředí pro řízení železniční dopravy. Uvedené systémy jsou klíčovými prvky evropské železniční interoperability a pro výrobce odvětví významný inovační podnět. 4/90

5 Záměr využití formy spolupráce Technologická platforma Programu Spolupráce OPPI a jejích navrhovaných aktivit je rovněž konkrétní reakcí na dispozice závazných národních strategických a specifických dokumentů. V činnosti TP budou rovněž prosazovány zásady rovnosti příležitostí a udržitelného rozvoje. Zvláště pak jsou, jako zásadní východisko pro činnost TP, respektovány Systémové mechanismy pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace. 2. Odborné zaměření TP Projekt technologická platforma se zaměřuje na činnosti spojené se stavebními a výrobními aktivitami průmyslových společností působících v rámci železniční infrastruktury. Průmyslové společnosti, univerzity i výzkumné ústavy jsou zastoupeny ve společných týmech expertních skupinách pro subsystémy infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení a ve skupině pro rozhraní, především v návaznosti na subsystém kolejová vozidla. Požadavky spojené s dosažením souladu produkce průmyslových partnerů TP s požadavky interoperability se týkají jimi zajišťované výroby a výstavby: - výstavba železničních tratí, železničního spodku a svršku - produkce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení - elektrizace tratí, výroba zařízení elektrické trakce - výstavba železničních mostů a tunelů - výstavba železničních stanic a souvisejících zařízení - výroba stavebních prvků a dalších zařízení železniční infrastruktury. Podpůrnými aktivitami jsou činnosti univerzit, vyšších odborných škol, výzkumných a projektových ústavů: - vědecko-výzkumná a vývojová činnost - zkušebnictví - posuzování produkce - projektová činnost - expertní a konzultační činnost - národní a mezinárodní standardizace - vzdělávací činnost. Spolupráce univerzit, výzkumných i projektových ústavů se společnostmi průmyslové praxe členy TP je tradiční a vytváří využitelné východisko pro efektivní spolupráci. Navrhované a již řešené projekty TP mají charakter aplikovaného výzkumu, vývoje a zkušebnictví s využitím vědeckého, profesně-odborného zázemí univerzit a výzkumných ústavů, jejich laboratoří a experimentální základny, např. Zkušebního centra Výzkumného Ústavu Železničního a.s. ve Velimi. Ověřování produkce průmyslových partnerů TP s ohledem na dosažení požadovaného souladu s požadavky interoperability zajišťují akreditované zkušební laboratoře a výsledky jejich zkoušek interpretující autorizované notifikované osoby. Tyto požadavky musí být 5/90

6 přesně a vhodnou formou prezentovány notifikovanými osobami. Proto TP spolupracuje s notifikovanými osobami i akreditovanými laboratořemi v rámci Memoranda o spolupráci laboratoří a notifikovaných osob českých a slovenských. Motto: Evropská železniční interoperabilita - významný inovační impuls a prostředek zvýšení konkurenceschopnosti i komerční úspěšnosti českého železničního průmyslu. Přehled činnosti TP, jejich partnerů, kteří je zajišťují i věcné návaznosti dalších aktivit (především mezinárodních) je uveden v následující Mapě technologické platformy. 6/90

7 Mapa technologické platformy Partneři technologické platformy - průmysl SKANSKA DS a.s. Viamont DSP a.s. SUBTERRA a.s. EDIKt a.s. Chládek a Tintěra Litoměřice a.s. SKANSKA CZ a.s. Traťová a strojní společnost a.s. Elektrizace železnic a.s. AŽD Praha s.r.o. AK Signal Brno a.s. DT - Výhybkárna a strojírna a.s. ŽPSV a.s. Průmyslové činnosti - výstavba, výroba, údržba Železniční spodek a svršek Železniční mosty a tunely Objekty železničních stanic a dalších zařízení Údržba a opravy železníční dopravní infrastruktury Elektrická trakce a zařízení Sdělovací a zabezpečovací zařízení Výroba stavebních prvků a dalších zařízení Porovnání produkce s požadavky interoperability PN PP PN PP Inovace a vývoj výhybkových systémů pro interoperabilitu a konkurenceschopnost Náměty - projekty zaměřené na dosažení souladu produkce s požadavky interoperability podsystém "infrastruktura" Zdokonalení železničního svršku a spodku spojené se zvýšením jejich únosnosti, rychlosti a snížením hluku - evropský projekt INNOTRACK Diagnostika dynamických účinků ve vyhybkách Vývoj a ověření pracovních postupů nutných k dosažení požadované přesnosti směrové polohy koleje v souladu s harmoniz. Evropskou normou podsystém "řízení a zabezpečení" Zabezpečovací zařízení plně kompatibilní a vybavené pro systém ETCS Vývoj testovacích kritérií systému ERTMS - evropský program CORNET Školící a výzkumné středisko pro evropskou železniční interoperabilitu a rozhraní jejich podsystémů Základní charakteristika infrastruktury odpovídající požadavkům interoperability transevropského železničního systému a předpoklady pro její zajištění v podmínkách České republiky vč. harmonizace postupu se sousedními státy Sledované vlastnosti produkce a jejich kvantifikace, zkušební a hodnotící procedury, stanovení postupů prvotní inspekce výrobníé technologie i dlouhodobé sledování systémů řízení výroby Posuzování kvality koleje prostřednictvím dynamické odezvy vozidla Interakční chování systému trolejové vedení - sběrač Hlukové emise systému železnice Komplexní zpracování požadavků na montážní přípravu pro instalaci systému třídy A Vlastnosti kolejových vozidel nezbytné pro zajištění kompatibility se systémem pro detekci vlaků podsystém "energie" Rozšíření a rozvoj centra výzkumu, vývoje a inovací - Zkušebního centra VUZ Velim Zavedeni rekuperace brzdné elektrické energie vlaků Možnost realizace transrormace 110V/3kV v českých měnírnách Ověření a následné zavedení instalace pomocného zpětného vodiče spolu s vodiči zesilovacími na vrcholcích trakčních stožárů Projekty formulující systémová východiska pro navazující činnost střediska Projekty rozhraní podsystémů "energie", "infrastruktura" a "řízení a zabezpečení" s podsystémem "vozidla" Činnosti škol, výzkumných a projektových ústavů Vědeckovýzkumná a vývojová činnost Zkušebnictví Posuzování produkce Projektová činnost Expertní a konzultační činnost Národní a mezinárodní standardizace Vzdělávací činnost Partneři technologické platformy - školy, výzkumné a projektové ústavy ČVUT Praha Fakulta dopravní Fakulta stavební UPa Dopravní fakulta Jana Pernera VUT Brno Stavební fakulta VÚŽ Výzkumný ústav železniční a.s. N.O. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. N.O. SUDOP Státní ústav dopravního projektování a.s. VÚKV a.s. (rozhraní) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín Evropské projekty související s činností TP - sledovaná oblast zájmu EUROPACK - interakce trolej = pantograf RAILENERGY - technická opatření ke snížení spotřeby energie INTERLOCKING EURO elektron. stavědlo odpovídající požadavkum interoperability - ETCS INESS Mezinárodní spolupráce - účast na tvorbě evropských předpisů pro interoperabilitu, spolupráce s ETP-ERRAC a EFRTC PP: PN: Projekty připravené k předložení do národních nebo evropských programů a projekty již řešené Další náměty dosud nedopracované do formy konkretních návrhů projektů Produkce průmyslových společností - partnerů TP odpovídající požadavkům evropské železniční interoperability ostatní činnosti Technologické platformy ověřování produkce akreditovanými zkušebními laboratořemi a notifikovanými osobami cyklus školení, semináře, konference, vědecké diskuze Tabulka č. 1: Mapa technologické platformy 7/90

8 3. Předpokládané způsobilé výdaje (ZV) a jejich finanční zajištění Celkové výdaje na realizaci projektu TP v období od do (doba trvání projektu) jsou plánovány ve výši 10 milionů Kč. Z toho jsou: a) Způsobilé výdaje ve výši 9,036 milionů Kč b) Nezpůsobilé (ostatní) výdaje ve výši 0,972 milionů Kč Z toho budou způsobilé výdaje uhrazeny: a) Z dotace programu Spolupráce OPPI ve výši 5,076 milionů Kč (úhrada z 56,6 %) b) Z vlastních zdrojů (členské příspěvky) ve výši 4,824 milionů Kč Nezpůsobilé (ostatní) výdaje budou uhrazeny z vlastních zdrojů. Rozpočet a předpokládaná struktura celkových výdajů na období realizace Projektu TP jsou uvedeny v následujících tabulkách. Rozpočet TP na období realizace Projektu od do Rozpočtová položka (tis.kč) měsíce měsíců měsíců měsíců Celkem 36 měsíců Průměrná měsíč.výše Celkové výdaje Způsobilé výdaje Nezpůsobilé (ostatní) výdaje Celkové zdroje Dotace z programu Spolupráce Vlastní zdroje Tabulka č. 2: Rozpočet TP na období realizace Projektu od do Poznámka: Dotace pokryjí pouze 56,5 % způsobilých výdajů! Pro převod podpory "De minimis" byl použit směnný kurs 1 EU=25,5 Kč. Rozdíl mezi celkovými výdaji a zdroji bude vyrovnáván pohybem kurzu EU/Kč a členskými příspěvky. 8/90

9 Pravděpodobná struktura celkových výdajů Poř. Výše v tis. Kč Druh výdaje % podílu celkových číslo Způsobilý Ostatní výdajů 1. Hardware a sítě 100 1,00 2. Software a data 100 1,00 3. Služby expertů a poradců, studie, překlady a tlumočení 825 8,24 4. Tvorba webových stránek 36 0,36 5. Semináře, workshopy 564 5,64 6. Přístup k informacím a databázím, členství v ETP 63 0,63 7. Nájem kanceláře 540 5,40 8. Marketing a propagace 122 1,22 9. Povinná publicita 72 0, Mzdy a pojištění zaměstnanců a odměny za práci na Dohodu , Cestovné 460 4,60 Elektrická energie, teplo, tel. 12. poplatky, internet, další síťové 180 1,80 neskladovatelné dodávky 13. Materiál (zejm. kancelářský) 341 3,41 C e l k e m ,29 Úhrada za vedení účetnictví 360 3,60 Úhrada za vedení mezd 72 0,72 Úhrada za právní služby 108 1,08 Pojištění - zaměstnanců 26 0,26 - ostatní 10 0,10 Finanční záloha 180 1,80 Zpracování Žádostí o platbu 9 0,09 Zpracování Monitorovacích zpráv 3 0,03 Občerstvení 144 1,44 Celní a správní poplatky 10 0,10 Pořízení použitých informačních a komunikačních technologií 30 0,30 Jiné 20 0,20 C e l k e m 972 9,71 C E L K E M ,00 Tabulka č. 3: Pravděpodobná struktura celkových výdajů Pozn. 9/90

10 Přehled způsobilých výdajů uvedených v Plné žádosti Záložka Rozpočet (v tis. Kč) Členění skupin Hardware a sítě Software a data Název skupiny ETAPA ( viz Plán rozvoje TP - bod C2 ) Nájem Materiál Síťové neskladovatelné dodávky Mzdy Pojistné Cestovné Marketing a propagace Tvorba webových stránek Služby poradců,expertů,studie Semináře,workshopy Přístup k informacím a databázím Povinná publicita Celkem Tabulka č. 4: Přehled způsobilých výdajů 10/90

11 4. Sídlo TP a prostor vyhrazený pro její provoz Sídlem TP je kancelář v pronájmu na adrese: Kubánské nám. 11/1391, Praha 10. Pro zasedání Správní rady a expertních skupin je využívána zasedací místnost Fakulta dopravní - ČVUT v Praze, Na Florenci 25 a zasedací místnost v sídle Výzkumného Ústavu Železničního,a.s., Novodvorská 1698, Praha Personální a organizační zabezpečení provozu TP Organizační schéma TP je uvedeno v příloze č. 3. TP má právní formu Zájmového sdružení právnických osob. Nejvyšším orgánem je Správní rada a Sdružení je řízeno statutárním orgánem - předsednictvem Správní rady ve složení předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda a výkonný ředitel. Odborná činnost je řízena sekretářem předsedy Správní rady, předsedy a tajemníky expertních skupin. Jedná se o expertní skupiny: - infrastruktura - energie - řízení a zabezpečení - rozhraní. Za stav hospodaření odpovídá ekonom a hospodář Sdružení. Pro oblasti účetnictví, mzdové a personální agendy a právní služby jsou uzavřeny smlouvy. Pro kontrolu veškeré hospodářské činnosti je zvolena Správní radou Kontrolní a revizní komise (3 členové). 6. Stručný časový plán realizace projektu Část, etapa O b d o b í Pozn. Zpracování Strategické výzkumné agendy (SVA) IX---X Výhled na let ( Skládá se ze tří etap Zpracování Implementačního akčního plánu (IAP) IX IX Skládá se ze šesti etap Zachování Projektu IX IX Archivace dokumentů Projektu IX IX Tabulka č. 5: Stručný časový plán realizace projektu 11/90

12 Konkrétní plán rozvoje a aktivit TP je uveden v bodu C2. 7. Plánované výstupy TP Sdružení - Technologická platforma zajišťuje aktivní kontakty a komunikaci mezi jejími členy i spolupracujícími partnery a institucemi. Organizované diskuse s - průmyslovými partnery - fakultami univerzit - výzkumnými ústavy - projektovým ústavem - Vyšší odbornou a střední průmyslovou školou stavební a Správou železniční dopravní cesty. Odborné konzultace s - CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) - EFRTC (European Federation of Railway Trackworks Contractors) - UIC (International Union of Railways) - UNIFE (Union of European Railway Industries) - ERA (European Railway Agency) - ERRAC (European Railway Research Advisory Council). Schůzky tajemníků expertních skupin Pracovní diskuse k návrhům konkrétních projektů Cyklus školení pro průmyslové partnery TP ke způsobu interpretace TSI Seminář Interpretace TSI subsystémů - infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení za účasti zástupce výkonného ředitele CER (Dr. L. Lochman) Seminář Spolupráce evropských průmyslových společností zabývajících se výstavbou železniční infrastruktury za účasti generálního sekretáře EFRTC (Dr. I. Korpanec) Beseda Spolupráce Technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury s Evropskou technologickou platformou ERRAC za účasti tajemníka ERRAC (pan Dennis Schut) Přednáška Interoperabilita transevropského železničního systému za účasti expertky EU (paní M.-F.Lagraulet) Dále Sdružení Technologická platforma připravuje následující akce: Vědeckou diskuzi k výzkumným projektům navrženým Technologickou platformou Mezinárodní konferenci Interoperabilita železniční infrastruktury v termínu 12. března 2009 v Masarykově koleji ČVUT v Praze 6. 12/90

13 Sdružení Technologická platforma bude formou workshopů pravidelně organizovat vyhodnocení činnosti za půlroční období jako podklad pro usměrnění dalšího postupu. Činnost TP a její záměry jsou konzultovány s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a implementační agenturou CzechInvest i Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR správcem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 8. Identifikace TP seznam členů TP Přehled Řádných členů Zájmového sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury je uveden v tabulce č. 5: Přehled členů Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury. Poř. číslo Řádný člen Sdružení Člen Správní rady Funkce ve Sdružení 1. ČVUT Praha - Fakulta dopravní ČVUT Praha Fakulta stavební Prof. Ing. Josef Jíra,CSc. Prof. Ing. Zdeněk Bittnar,DrSc. Předseda Správní rady 2. Skanska DS a.s. Ing. Josef Hájek Člen SR / 3. UPa, Dopravní fakulta JP Prof. Ing. Bohumil Culek,CSc. Člen SR / 4. Elektrizace železnic Praha a.s. Ing. Karel Mora Předseda exp. skup. ENERGIE 5. AŽD Praha s.r.o. Ing. Zdeněk Chrdle Předseda exp.skup. ŘÍZENÍ A ZABEZP. 6. S u b t e r r a a.s. Ing. Vladimír Starý 2. místopředseda SR 7. Traťová strojní společnost, a.s. Ing. Jan Grebík Člen Komise (kontr. a revizní) / 8. SUDOP PRAHA a.s. Ing. Josef Fidler Člen Komise 9. Chládek a Tintěra, a.s. Litoměřice Jaroslav Tintěra Člen SR / 10. Viamont DSP a.s. Ing. Ondřej Novák Člen SR / 11. Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Ing. Antonín Blažek Předseda exp.skup. INFRASTRUKTURA 12. VÚKV a.s. Ing. Zdeněk Malkovský Předseda exp.skup. ROZHRANÍ 13. DT-výhybkárna a strojírna, a.s. Ing. Zdeněk Šnajdr Člen Komise / 14. ŽPSV a.s. Ing. František Sekanina Člen SR / 15. Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p. Ing. Jiří Sobola Člen SR 16. Skanska CZ a.s. Ing. Jindřich Topol 1. místopředseda SR 17. EDIKT a.s. Ing. Ivan Míšek Člen SR / 18. AK signal Brno a.s. Miroslav Haxa Člen SR / 19. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín Ostatní člen Sdružení Sídlo mimo hl.m. Praha Ing. Jan Vyhnánek Člen SR / 1. SŽDC,s.o. Ing. Zdeněk Zouhar Tabulka č. 6: Přehled členů Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury 13/90

14 B) Profil seskupení a připravenosti k realizaci projektu 1. Organizace a struktura TP Dne bylo Zájmové sdružení právnických osob s názvem Interoperabilita železniční infrastruktury, se sídlem Kubánské nám. 11/1391, Praha 10 zaregistrováno u Magistrátu hlavního města Prahy s číslem registračním 1/08. Dne bylo Sdružení u Českého statistického úřadu přiděleno Identifikační číslo (IČ) a Sdružení bylo zaregistrováno u Finančního úřadu pro Prahu 10 pod Daňovým identifikačním číslem (DIČ) CZ Dne byl pro Sdružení zřízen běžný účet pro právnické osoby u Komerční banky, a.s., pobočka Kubánské nám.15, Praha 10. Číslo účtu: /0100. Základním cílem TP je spojit vědecký a technický potenciál univerzit, výzkumných a projektových ústavů spolu s potencionálem stavebních a výrobních firem podnikajících v oblasti železniční infrastruktury k realizaci následujícího předmětu činnosti: 1) Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Sdružení. 2) Strukturalizace a podpora realizace projektů výzkumu, vývoje a zkušebnictví zajišťující soulad současné produkce průmyslových členů Sdružení s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu transevropského železničního systému v subsystémech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. 3) Získávání finančních prostředků na realizaci těchto projektů. 4) Uplatnění podílu členů Sdružení na mezinárodních (evropských) aktivitách souvisejících s vytvářením nových předpisů pro výstavbu, výrobu a údržbu i navazující zkoušky a hodnocení produkce evropského železničního průmyslu. Hlavními zakládajícími dokumenty jsou: a) Zakladatelská smlouva (viz příloha č. 1) b) Stanovy (viz příloha Plné žádosti) Hlavním řídícím dokumentem je Organizační řád (viz příloha č. 3). Struktura organizace TP je znázorněna ve schématu (viz příloha č. 4). Přehled pravomocí, které vyplývají ze Stanov je uveden v tabulce (viz příloha č. 5). Přehled členů Správní rady, jejich funkce a přehled signatářů Zakladatelské smlouvy (viz příloha č. 6). Pravidla hospodaření jsou stanovena v Oběhu účetních dokladů (viz příloha č.7) Kofinancování provozních nákladů TP je zajištěno z vlastních zdrojů (členské příspěvky). 14/90

15 2. Podnikatelské subjekty Ze sféry průmyslového trhu se na projektu technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury účastní 12 společností provádějící svoji činnost v oblastech jednotlivých subsystémů železniční infrastruktury. V oblasti subsystému Řízení a zabezpečení provádějí svoji činnost společnosti AŽD Praha s.r.o. a AK signál Brno, a.s., v oblasti subsystému Infrastruktura společnosti Skanska DS a.s., Skanska CZ, a.s., Subterra a.s., Traťová strojní společnost a.s., Chládek & Tintěra a.s., Viamont DSP a.s., DT Výhybkárna a strojírna, a.s., ŽPSV a.s. a EDIKT a.s. a v oblasti subsystému Energie společnost Elektrizace železnic Praha a.s., Viamont DSP a.s. a EDIKT a.s. 2.1 Charakteristika podnikatelských subjektů Skanska DS a.s. Společnost Skanska DS a.s. je jednou z dceřiných společností Skanska a.s. a jednou z nejvýznamnějších firem na trhu dopravního stavitelství v České i Slovenské republice. Své aktivity rozvíjí i na zahraničních trzích. Společnost sídlí v Brně a vnitřně se dělí na sedm regionálních a specializovaných direkcí. Direkce železniční stavby (ŽS) se specializuje na kolejové stavby zahrnující výstavbu a údržbu kolejí a kolejových rozvětvení v pražském metru, výstavbu a rekonstrukce tramvajových tratí a kolejových vleček. Největší podíl činnosti je zaměřen na výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí. Svým objemem prací na železnici patří Direkce ŽS mezi tři nejvýkonnější stavební společnosti v České republice. Již od počátků výstavby železničních koridorů se tato společnost ještě pod názvem Železniční stavitelství Praha a.s. účastnila většiny významných koridorových staveb. Silně nadprůměrné je i technologické vybavení společnosti. Společnost vlastní moderní stroje pro: - pokládku výhybek i kolejových polí - úpravu kolejového lože do profilu - úpravu směru a výšky výhybek i kolejí včetně následné dynamické stabilizace - pro svařování kolejnic - zemní práce Vlastnictví této mechanizace umožňuje společnosti provádět samostatně veškeré rozhodující činnosti při budování železničního spodku i svršku. Společnost umožňuje všem svým zaměstnancům se aktivně prostřednictvím akce Jeřáb podílet na inovačním procesu společnosti. Jakýkoliv nápad kteréhokoliv zaměstnance je po jeho písemném zpracování vyhodnocen a případně oceněn. V rámci kolejových staveb zavádí společnost Skanska DS a.s. nové v ČR zatím nerealizované technologie zvyšující nejen výkonnost a efektivitu práce, ale i bezpečnost práce. Bezpečnost je velmi důležitým faktorem při činnosti v provozované koleji, či v její těsné blízkosti. Tyto technologie prezentuje společnost Skanska DS a.s. v odborných časopisech (např. Nová železniční technika ) či na odborných seminářích. Předpokladem pro neustály rozvoj společnosti je dostatečná kapacita vzdělaných zaměstnanců. V současnosti společnost zaměstnává, dva bakaláře, 14 diplomovaných specialistů, 166 středoškoláků a 85 vysokoškoláků, z nichž 36 je autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě /ČKAIT/. Společnost zajišťuje v průběhu zaměstnání další vzdělávání zaměstnanců. 15/90

16 Společnost Skanska DS a.s. Direkce ŽS při své činnosti již dlouhodobě spolupracuje s velkou většinou členů Technologické platformy. Mezi nejvýznamnější kooperanty patří tyto společnosti - Výzkumný Ústav Železniční a.s., SUDOP Praha a.s., ŽPSV a.s., Třinecké železárny a.s. Moravia Steel, DT Výhybkárna a Strojírna a.s., Elektrizace Železnic Praha a.s., Viamont DSP a.s., AŽD Praha s.r.o., Subterra a.s., VOŠ a SPŠS Děčín, ČVUT - Stavební fakulta, VUT Brno fakulta stavební, Pardubická univerzita Dopravní fakulta Jana Pernera. Z výše uvedených společností je nutné vyzdvihnout rozsáhlou spolupráci s odbornými fakultami vysokých škol. V rámci spolupráce jsou řešeny specifické problémy vznikající při výstavbě, modernizaci i provozování železničních tratí především v oblasti železničního svršku a železničního spodku. Zaměstnanci Skanska DS a.s. se aktivně zapojují do výuky studentů. Jejich cílem je seznámit studenty s poznatky a zkušenostmi získanými v praxi při výstavbě či rekonstrukcích železničních tratí a stanic. S vysokými školami spolupracuje rovněž při výběru témat diplomových prací, při vypracovávání diplomových prací i při vypracovávání oponentních posudků. Elektrizace železnic Praha a.s. Státní podnik Elektrizace železnic byl založen v roce 1954 odštěpením z Elektromontážních závodů Praha. Od samého počátku se společnost specializovala na elektrizaci železničních tratí nejen na území tehdejšího Československa, ale i v zahraničí. Vedle elektrizace železničních tratí se specializovala na vývoj spojený s elektrizací, výrobou a montáží prvků trakčního vedení (TV). Později byly do výrobního programu zařazeny také dodávky TV pro městskou hromadnou dopravu. Postupem času společnost Elektrizace železnic Praha a.s. rozšířila svou náplň o celou řadu aktivit, z nichž, vedle výroby ocelových konstrukcí (trakční vedení, osvětlovací věže a další nosné konstrukce), jsou nejdůležitější komplexní dodávky vysokonapěťových technologických celků. Dalšími komplexními dodávkami jsou výroba a montáž rozvaděčů nn - pro napájení drážních odběrů, komplexní dodávka systému elektrického ohřevu výhybek, elektrického předtápěcího zařízení a řídících systémů těchto technologických celků. Díky těmto aktivitám firma získala pozici významného dodavatele na trhu v oblasti dopravní infrastruktury a stala se tak lídrem na trhu v oboru železniční energetiky. Výzkum a vývoj je zde realizován v úseku technického ředitele v oddělení technického rozvoje. Toto oddělení má 9 zaměstnanců, kteří pracují na inovaci výrobního programu firmy Elektrizace železnic Praha, a.s. Mezi největší inovační projekty za poslední rok patří: - Vývoj atypické sestavy pro Nové spojení - Vývoj a realizace převozné měnírny - Inovace rozvaděče EZBAC 25kV AC - Inovace elektrického ohřevu výhybek EOV Do vývoje a inovace je zapojeno i druhé středisko v úseku technického ředitele Projekce. Technický ředitel a vedoucí střediska Projekce se účastní jednání Trojdohody (sdružení vlastníků sestav trakčního vedení Elektrizace železnic Praha, a.s., SUDOP Praha a.s, SUDOP Brno). Trojdohoda zajišťuje i další vývoj sestav TV a nyní zejména pracuje na vývoji sestavy TV 300km/h pro zkušební vysokorychlostní traťové úseky (např. Praha Beroun) 16/90

17 v rámci ČR. Celkem se výzkumem a vývojem zabývá 24 zaměstnanců z celkové počtu 710 zaměstnanců. Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. je duševním spoluvlastníkem typových sestav S a J použitých na elektrizovaných tratích SŽDC, s.o. a ČD, a.s. s majoritním podílem na trhu v oblasti dodávek vlastních komponent TV a jejich následné montáže. Společnost je dále duševním vlastníkem zejména těchto technologických celků: - Vývoj atypické sestavy TV pro tramvajovou trať Praha Barrandov - Vývoj atypické sestavy TV pro Nové spojení, Praha - Vývoj rozvaděče EZB 25 kv AC - Vývoj rozvaděče EZB 3 kv DC - Výpočet a návrh filtračně-kompenzačních zařízení napájecích stanic - Vývoj elektrického předtápěcího zařízení 3 kv DC a AC - Vývoj systému elektrického ohřevu výhybek EŽ - Vývoj blokové traťové transformovny pro napájení zabezpečovacího zařízení - Vývoj inovace rozvaděče EZB 25 kv AC - Vývoj ucelené typové řady rozvaděčů nn Nové poznatky jsou výsledkem realizace zakázek v souladu se zvyšujícími se požadavky zákazníků zejména v oblasti inovace, kvality našich výrobků a technologických dodávek. Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. řeší výzkumné úkoly v oblasti trakčního vedení. Aktuálně je řešen výzkumný úkol SŽDC, s.o. Nový systém koordinace ochrany TV a zařízení z něj napájených před přepětím a zkratem. Společnost je dále členem výboru pro normalizaci. Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. udržuje vysoký standard kvalitní výroby a bezpečnosti práce. Pro všechny své výrobky získává ES Prohlášení o shodě (na výrobek umísťuje značku CE), a to na základě typových zkoušek ve vlastních zkušebnách i externích zkušebnách. Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. spolupracuje s Univerzitou Pardubice dopravní fakultou Jana Pernera na zadávání témat diplomových a disertačních prací za účelem podpory výzkumu a vývoje v oblasti trakčního vedení a silnoproudých technologií. Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se bude nadále zaměřovat na vlastní vývoj, projekci a výrobu prvků TV, tak aby mohla zajistit komplexní dodávku rekonstrukce trakčního vedení popřípadě elektrizace nových traťových úseků na klíč. V oblasti silnoproudých dodávek je nadále cílem dodávka ucelených technologií pro celou rekonstruovanou popřípadě novou napájecí stanici, a to ve spolupráci s osvědčenými výrobci jednotlivých komponent. To samé platí pro systém Elektrického ohřevu výhybek, elektrického předtápěcího zařízení a blokových transformoven pro napájení zabezpečovacího zařízení. V oblasti dodávek nn rozvaděčů je nutné posílit pozici na trhu a předpokládáme zvýšení objemu výroby rozvaděčů nn s následným zajištěním jejich montáží. Společnost Elektrizace železnic by tak posílila podíl na trhu dodávek rekonstrukcí popřípadě nové výstavby silnoproudých a slaboproudých instalačních rozvodů. 17/90

18 AŽD Praha s.r.o. Společnost AŽD Praha s.r.o. má významné postavení na trhu zabezpečovacích technologií v České republice a její význam roste také v celoevropském měřítku. Společnost se stala lídrem na trhu ve svém oboru. Společnost se zaměřuje především na: - Vývoj, výrobu, projektování, výstavbu, servis, poradenství, inženýring sdělovacích, zabezpečovacích a automatizačních zařízení - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Poradenskou činnost v oblasti sdělovací, zabezpečovací a signalizační techniky - Výrobu, instalaci, opravy a výstroje el. trakčních vozidel - Výrobu, instalaci a opravy el. strojů a přístrojů - Dopravní průzkumy a dopravní měření - Inženýrskou činnost v investiční výstavbě - Projektovou činnost ve výstavbě - Provozování drážní dopravy Rozhodující objem produkce společnosti tvoří elektronické systémy pro zabezpečení kolejové dopravy, zejména železniční, staniční a traťová zabezpečovací zařízení, včetně nadřazených systémů dálkového ovládání, přejezdová a vlaková zabezpečovací zařízení, zařízení pro automatické vedení vlaků a dále i staniční a vlaková zabezpečovací zařízení pro metro a závodovou dopravu. Mimo oblast kolejové dopravy jde především o zařízení pro dopravu silniční a leteckou. Jedná se převážně o zařízení nové generace s lepšími užitnými vlastnostmi, která tvoří součást komplexních řídících systémů zajišťujících bezpečnou a plynulou dopravu, řízenou v reálném čase s minimálními provozními náklady Vlastní výzkumné a vývojové kapacity a technický rozvoj tvoří základy produkce společnosti. Podpora této významné oblasti přináší mnoho nových technických řešení, výrobků i nových systémů a průběžnou inovaci celého sortimentu výroby i dodávek. Společnosti se po celou dobu své existence podařilo zachovat uzavřený technologický cyklus, což umožňuje velmi operativně reagovat na požadavky odběratelů a kladně se projevuje především při inovaci a vývoji nových zařízení a systémů. Společnost tak každý rok přichází s novým či významně inovovaným výrobkem či technickým systémem. AŽD Praha s.r.o. vlastními kapacitami vyvinulo řadu plně elektronických zabezpečovacích zařízení a úspěšně je nasazuje na panevropských železničních koridorech vedoucích přes ČR. Tyto systémy umožňují spolupráci s obdobnými zařízeními v rámci EU. Výzkum a vývoj společnosti AŽD Praha s.r.o. je od roku 1993 realizován samostatným Závodem Technika. Závod Technika má 264 zaměstnanců, z nichž velká část je zapojena přímo ve výzkumu a vývoji. Ostatní zaměstnanci jsou převážně na pozicích projektantů, programátorů a konstruktérů. Do výzkumu a vývoje investuje přes 250 mil. ročně. Společnost využívá odpočtů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně u některých svých vývojových projektů. Výsledkem vlastního výzkumu a vývoje společnosti AŽD Praha s.r.o. je množství patentů, užitných vzorů, jejichž je vlastníkem. V souvislosti s dalším vývojem zabezpečovacích a sdělovacích zařízení směrem ke složitým elektronickým systémům, dochází k zefektivňování výrobní činnosti a postupně dochází ke specializaci jednotlivých výrobních závodů. 18/90

19 V rámci vlastního plánu technického rozvoje AŽD Praha s.r.o. každoročně řeší řadu významných a technicky vysoce náročných úkolů technického rozvoje z oblasti aplikovaného výzkumu. Výsledky řešení úkolů technického rozvoje představují komplexně zpracovanou výrobní (konstrukční a technologickou) dokumentaci, obchodně technickou dokumentaci (zejména uživatelskou dokumentaci a dokumentaci určenou pro návazné služby: technické popisy, pokyny pro projektování, montáž obsluhu, údržbu a servis), normalizační dokumentaci (interní i obecně platné technické normy a předpisy, technické podmínky), propagační dokumentaci, školicí a prezentační dokumentaci. Výsledky řešení úkolů technického rozvoje pro AŽD Praha s.r.o. vytvářejí potřebné podmínky pro rozhodující objem produkce firmy a jsou proto okamžitě realizovány v rámci její obchodní činnosti. Podněty pro zpracování plánu technického rozvoje jsou sbírány v rámci pravidelné komunikace se zákazníkem a jako ohlasy na jednotlivé obchodní soutěže. Významným faktorem je platná i chystaná evropská legislativa a účast v mezinárodních vývojových projektech. AŽD Praha s.r.o. dále provozuje vysoce specializovaná simulační zařízení využívaná pro účely testování a školení. Jedná se o zařízení pod souhrnným názvem POLYGON. Slouží k nezávislému testování nových zařízení pro železniční stanice. Zařízení je složeno z typů různých zabezpečovacích zařízení ETB, ESA 11, ESA 22 a ESA 11VP, ESA 33. Na všech těchto zařízeních lze vyvolávat modelové situace v železničních stanicích, simulovat jízdy vlaků a tím prověřovat zabezpečení tratě. Společnost AŽD Praha s.r.o. má zkušenosti s řešením národních i mezinárodních projektů. Příklad národních projektů: - Staniční zabezpečovací zařízení - Systém grafickotechnologické nadstavby ES - Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení - SZZ typu ESA 11 s plně elektronickým rozhraním - Elektronický automatický blok ABE-1 - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-EA - Anulační soubor ASAR - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-AC - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-RE - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-EPA - Přírubový elektromotorický přestavník - Ovládání a zabezpečení výhybky J60-1: PHS - Čelisťový závěr pro výhybku tvaru J54-1: Univerzální napájecí systémy zabezpečovacího zařízení - Systém vlakového zabezpečovače typu LS 06 - Počítač náprav typu PZN - 1 Ing. Chvátal 01/ / Výstražník typu AŽD - Automatické vedení vlaku metra typ ACBM3 Příklad mezinárodních projektů: - Řešení problematiky související s Pilotním projektem Evropského železničního řídicího systému ETCS, konkrétně na pilotním projektu Poříčany-Kolín v rámci Dopravního programu ISPA Fund (Project No.:2002/CZ/16/P/PT/015) - Komunikační gateway pro RBC - STM národní modul 19/90

20 - Spolupráce při výstavbě GSM-R sítě na českých tratích - Spolupráce na vývoji třísystémové radiostanice GSM-R GSM - TRS Další mezinárodní výzkumné projekty a organizace - Euro - Interlocking - Cílem je navrhnout, posoudit a schválit standardy pro sjednocená staniční zařízení a provozní (návěstní) pravidla a směrnice pro Evropské železnice. - Galileo Účast na projektu Účast České republiky v Evropském projektu Galileo (resortní úkol ministerstva dopravy č. 802/210/112). Hlavním řešitelem je ČVUT FEL; AŽD Praha s.r.o. vystupuje jako spoluřešitel projektu. - EUDD European Driver s Desk Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 5. rámcového programu pro vědu a výzkum. - Safe DMI Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu pro vědu a výzkum - INESS - Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu pro vědu a výzkum - UNIFE - Účast na expertních a koordinačních komisích - CENELEC a ETSI - Účast na expertních komisích - UNISIG - Účast na expertních skupinách pro systém ETCS Na českém trhu AŽD Praha s.r.o. spolupracuje s širokým spektrem subjektů. Jedná se především o velký počet menších společností, který vyvíjí vlastní zabezpečovací technologie pro dopravu nebo jejich komponenty či doplňky. Tyto společnosti působí jako subdodavatelé AŽD Praha s.r.o., případně jako spolupracující společnosti na řešení výzkumných a vývojových projektů nebo jako dodavatelé doplňkových technologií. V současné době jsou výsledky řešení převládající části úkolů technického rozvoje zaměřeny na využití zvláště v oboru železniční zabezpečovací techniky, určené jak pro tuzemské, tak a i pro zahraniční uživatele. Zařízení určená pro použití v oboru železniční zabezpečovací techniky jsou vysoce sofistikovaná a současně musí splňovat přísné nároky na zajištění funkční bezpečnosti ve smyslu mezinárodních norem. Jedná se o zařízení určená k použití zejména v následujících druzích železničních zabezpečovacích zařízení: - staniční zabezpečovací zařízení - dálkové ovládání a graficko-technologická nadstavba - traťové zabezpečovací zařízení - přejezdové zabezpečovací zařízení - výhybkový program - napájecí systémy - výstražníky - mobilní řídicí a zabezpečovací zařízení pro železnici a pro metro - počítače náprav - diagnostika - zabezpečovací zařízení pro metro - nosné konstrukce dílčích zařízení a systémů - prvky systému ETCS AŽD Praha s.r.o. ve vlastním plánu technického rozvoje řeší také úkoly, jejichž výsledky jsou určeny k realizaci mimo obor železniční zabezpečovací techniky. Zde v rámci své obchodní činnosti se zaměřuje zejména na uspokojování trhu v oboru silniční světelné techniky pro řízení provozu na pozemních komunikacích (silniční telematika). 20/90

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.

Ing. Jaroslav Grim, Ph.D. Připravenost TP a jejích členů řešit VaV projekty a připravovat podmínky pro aplikaci jejich výsledků při výstavbě tratí RS i jejich navazujícího provozování Ing. Jaroslav Grim, Ph.D. Technologická platforma

Více

Výhybky pro rychlá spojení

Výhybky pro rychlá spojení DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Výhybky pro rychlá spojení 21.11.2013

Více

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XI. Datum: Místo: ZČU Plzeň

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XI. Datum: Místo: ZČU Plzeň K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XI Datum: 25.6.2016 Interoperabilita železniční infrastruktury Sdružení univerzit, výzkumných institucí, projekčních společností a podniků železničního

Více

Česká technologická platforma,,interoperabilita železniční infrastruktury

Česká technologická platforma,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma,,interoperabilita železniční infrastruktury Association of Corporate Bodies -,,Interoperability of Railway Infrastructure Technological Platform Česká technologická platforma

Více

Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II - prodloužení)

Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II - prodloužení) Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II

Více

Připravenost DT na dodávky výhybek pro VRT

Připravenost DT na dodávky výhybek pro VRT DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 7. 11. 2016 Ing. Marek Smolka, generální

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

HORIZON 2020 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava Datum: Místo: TC AV ČR

HORIZON 2020 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava Datum: Místo: TC AV ČR HORIZON 2020 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 2017 Technologická platforma - Interoperabilita železniční infrastruktury Jaroslav Vašátko, Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Technologická platforma

Více

Inovace a nové technologie

Inovace a nové technologie Inovace a nové technologie Seminář pořádaný v rámci řešení projektu OKO pro výzkum nových technologií IK OK08003 v rámci programu OK EUPRO. Richard Lev Ředitel odboru pro podnikatelský sektor GRANTIKA

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL V RÁMCI EU, INTEROPERABILITA

ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL V RÁMCI EU, INTEROPERABILITA ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL V RÁMCI EU, INTEROPERABILITA Marie VOPÁLENSKÁ, Libor LOCHMAN Ing. Marie VOPÁLENSKÁ, ACRI, Asociace podniků českého železničního průmyslu, Novodvorská 1698, Praha 4 Ing. Libor LOCHMAN,

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II - prodloužení)

Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II - prodloužení) Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ,, a.s. www.cdvuz.cz VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Česká železnice v roce 2030 Požadavky na vysokorychlostní železniční systém a jeho strukturální subsystémy z pohledu interoperability

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva Příloha č. 5 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva ZÁKLADNÍ ÚDAJE Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu: Požadovaná částka (dotace): Kč Metodika

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ Ing. Bohuslav Puda, DT výhybkárna a mostárna, Prostějov 1. Úvod Vývoj štíhlých výhybek a výhybek pro vysokorychlostní tratě je jedním z hlavních úkolů oddělení výzkumu

Více

Cíle a organizace projektu TPSD, představenp. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel

Cíle a organizace projektu TPSD, představenp. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel Cíle a organizace projektu TPSD, představenp edstavení členů TPSD jednatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPPI ze dne 30.4.2010 Rozpočet projektu: způsobilé výdaje 6 800 tis Kč, nezpůsobilé 477

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program PROSPERITA režim nezakládající veřejnou podporu

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program PROSPERITA režim nezakládající veřejnou podporu Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program PROSPERITA režim nezakládající 1. Zkratky MSP malý a střední podnik VP Velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program Zakládání a rozvoj VTP Zakládání

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Národní technologická platforma silniční doprava

Národní technologická platforma silniční doprava 7. rámcový program EU 3. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví Praha, 7. října 2009 Národní technologická platforma silniční doprava Ing. Josef Mikulík, CSc., Ing. Václav Fencl, CSc. Centrum

Více

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň Aktuální dotační výzvy pro ISP Kam kráčí telekomunikační sítě 15.9.2016, Plzeň Služby společnosti Equica, a.s. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ BEZPEČNOST MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Definice produktů a

Více

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN Základní údaje Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN - Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury/ Interoperability of Railway Infrastructure

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt IRICoN Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Název prioritního tématu: Rozvoj

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru:

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:

Více

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 BUSINESS SNÍDANĚ Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 PROGRAM 8:45 9:00 Registrace účastníků 9:00 10:00 Představení plánovaných výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Obsah Úvod, představení organizace Železniční tratě ČR zařazené do evropské

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Obsah semináře 11:30 11:45 Registrace účastníků 11:45 12:35 Programy: Aplikace Partnerství znalostního transferu Inovační

Více

Zajišťování provozuschopnosti dráhy. Ing. Bohuslav Navrátil

Zajišťování provozuschopnosti dráhy. Ing. Bohuslav Navrátil Zajišťování provozuschopnosti dráhy Ing. Bohuslav Navrátil Železniční dopravní cesta 2014 9. dubna 2014 Zajišťování provozuschopnosti Správcovská činnost (evidence majetku, nakládání s majetkem) Dohlédací

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 2. výzva - prodloužení

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 2. výzva - prodloužení Příloha č. 5 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 2. výzva - prodloužení ZÁKLADNÍ ÚDAJE Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu: Požadovaná částka (dotace):

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Ing. Lubomír KEIM, CSc.

Ing. Lubomír KEIM, CSc. Ing. Lubomír KEIM, CSc. Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. člen národní platformy SBToolCZ. Nezávislý certifikační NP SBToolCZ www.vups.cz 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská

Více

Cíle a zaměření činností České technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury

Cíle a zaměření činností České technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma,,interoperabilita železniční infrastruktury Cíle a zaměření činností České technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Grim, Ph.D., GŘ

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

Výzva I. Inovační vouchery. Mgr. Marie Štambaská, červen 2016

Výzva I. Inovační vouchery. Mgr. Marie Štambaská, červen 2016 Výzva I. Inovační vouchery Mgr. Marie Štambaská, červen 2016 Inovační vouchery Inovační vouchery jsou určeny malým a středním podnikům (MSP) pro zahájení či zintenzivnění svých vlastních inovačních aktivit.

Více

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM)

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM) 1. - účel? (cíle, politika - společné bezpečnostní cíle CST) - stanovení CSM, - CSM usnadní přístup na trh pro služby železniční dopravy, a) 352/2009 Účel 1. Toto nařízení stanoví společnou bezpečnostní

Více

Klastry v nové Výzvě. Program SPOLUPRÁCE OPPI

Klastry v nové Výzvě. Program SPOLUPRÁCE OPPI Klastry v nové Výzvě Program SPOLUPRÁCE OPPI 2007-2013 Klastry v OPPI Zveřejnění Výzvy: 1.7.2008 Příjem registračních žádostí: od 28.8.2008 do 28.2.2009 Příjem plných žádostí: od 3.11.2008 do 31.4.2009

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, Karel Beneš

Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, Karel Beneš K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě X Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, 20.5.2015 Karel Beneš Kompatibilita mezi KO a drážními

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Ing. Miroslav Konečný Koridorové tratě Koridorové tratě u OŘ Brno 1. tranzitní železniční koridor v úseku Svitavy Lanžhot st.

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III

Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III 1. Zkratky Příjemce dotace: MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program příjemce si sám vybere

Více

Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace

Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 10/2009 Obsah prezentace 1. Program Inovace Inovační projekty 2. Program Potenciál 3. Program Inovace projekt na ochranu práv průmyslového

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

DIAGNOSTIKA ERTMS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK TÚČD

DIAGNOSTIKA ERTMS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK TÚČD DIAGNOSTIKA ERTMS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK TÚČD Jiří ŠUSTR Ing. Jiří ŠUSTR, ČD TÚČD Cílem tohoto příspěvku je v krátkosti seznámit přítomné s novým prostředkem diagnostiky u TÚČD měřícím vozem ERTMS,

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program PROSPERITA režim zakládající veřejnou podporu

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program PROSPERITA režim zakládající veřejnou podporu Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program PROSPERITA režim zakládající veřejnou podporu 1. Zkratky MSP malý a střední podnik VP Velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program VTP CTT PI sítí

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více