Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy"

Transkript

1 Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Praha prosinec 2008

2 Obsah Zkratky:... 3 A) Stručný souhrn obsahu projektu Důvody založení Odborné zaměření TP Předpokládané způsobilé výdaje (ZV) a jejich finanční zajištění Sídlo TP a prostor vyhrazený pro její provoz Personální a organizační zabezpečení provozu TP Stručný časový plán realizace projektu Plánované výstupy TP Identifikace TP seznam členů TP B) Profil seskupení a připravenosti k realizaci projektu Organizace a struktura TP Podnikatelské subjekty Charakteristika podnikatelských subjektů Shrnutí Univerzity a výzkumné instituce Charakteristika univerzit a výzkumných ústavů Shrnutí Ostatní členové Lidské zdroje C) Kvalita projektu a jeho přínos pro rozvoj prostředí ) Odvětvové zaměření TP a) Popis stavu a vývoje odvětví v ČR b) popis role a aktivit TP c) vliv realizace projektu na budoucí vývoj v odvětví ) Konkrétní plán rozvoje TP a konkrétní plán aktivit TP ) Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán ) Napojení na evropskou technologickou platformu ) Iniciace VaV projektů ) Plán propagace a medializace TP Přílohy: /90

3 Zkratky: AC ČD ČIA ČKAIT ČR DC EMC ES ETCS EU IAP nn OPPI SP SVA SŽDC TP TSI TV UIC VŠ VV ŽS ŽSR Střídavý proud České dráhy Český institut pro akreditaci Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Česká republika Stejnosměrný proud Elektromagnetická kompatibilita Expertní skupina, Evropské společenství Evropský systém řízení vlaku Evropská unie Implementační akční plán Nízkonapěťové Operační program podnikání a inovace Studie proveditelnosti Strategická výzkumná agenda Správa železniční dopravní cesty Technologická platforma Technická specifikace pro interoperabilitu Trakční vedení Mezinárodní železniční unie Vysokoškolské Vývojově výzkumný Železniční stavby Železnice Slovenské republiky 3/90

4 A) Stručný souhrn obsahu projektu 1. Důvody založení Projekt Technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury navrhovaný dvanácti průmyslovými společnostmi, třemi fakultami dvou univerzit, třemi výzkumnými, jedním projektovým ústavem a jednou vyšší odbornou a střední průmyslovou školou nachází oporu ve Strategických obecných zásadách společenství a jejich prioritě Rozšíření a zlepšení evropských dopravních infrastruktur. Evropská železniční infrastruktura musí respektovat požadavky interoperability transevropského železničního systému. Interoperabilita sleduje záměr zajištění kompatibility železniční infrastruktury a vozidlového parku jednotlivých členských států. Požadavky na interoperabilitu jsou rámcově a systémově vyjádřeny ve Směrnicích ES, upřesněny v základních požadavcích tzv. Technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI) a konkretizovány navazujícími předpisy evropskými normami a dalšími předpisy (vyhláškami) evropských průmyslových a železničních asociací. Jsou zpracovány pro subsystémy, na které se dělí transevropský železniční systém, včetně subsystémů pokrývajících výrobní a stavební činnosti (aktivity) průmyslových partnerů Technologické platformy subsystémy infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. Systémovost pojetí problematiky je vyjádřena tzv. rozhraními (interface) subsystémů. Požadavky na zajištění interoperabilní produkce zahrnují rovněž nároky související s bezpečností (nejde jen o bezpečnost železničního provozu), zdravím a ochranou životního prostředí. Železniční interoperabilita je pro průmysl významným inovačním impulsem a prostředkem zvýšení jeho konkurenceschopnosti a navazující exportní úspěšnosti. Pro průmysl a jeho odvětví je požadavek zajištění interoperability prostředkem otevření nových možností českým firmám na trhu EU. Proto průmyslové společnosti zajišťující výstavbu tratí, jejich elektrifikaci a produkci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, za podpory univerzit, výzkumných a projektového ústavu, s aktivní účastí Správy železniční dopravní cesty (jako státní organizací zajišťující funkci vlastníka dráhy) vytvořily zájmové sdružení právnických osob předpoklad pro předložení projektu Technologické platformy (TP) do Programu Spolupráce OPPI. Požadavky na interoperabilitu jsou spojeny se záměry EU iniciovat integraci evropského železničního průmyslu a vznik jednotného trhu s jeho produkty. Interoperabilita představuje souběžně se záměry technické harmonizace i využití nových prostředků pro její zajištění se sníženou energetickou náročností, využíváním moderních materiálů a technologií i nezbytnými generačními změnami techniky např. náhrady analogové techniky technikou digitální. Příkladem je vlakový zabezpečovací systém ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) a traťový rádiový systém ERTMS/GSM-R, který tvoří mezinárodně kompatibilní prostředí pro řízení železniční dopravy. Uvedené systémy jsou klíčovými prvky evropské železniční interoperability a pro výrobce odvětví významný inovační podnět. 4/90

5 Záměr využití formy spolupráce Technologická platforma Programu Spolupráce OPPI a jejích navrhovaných aktivit je rovněž konkrétní reakcí na dispozice závazných národních strategických a specifických dokumentů. V činnosti TP budou rovněž prosazovány zásady rovnosti příležitostí a udržitelného rozvoje. Zvláště pak jsou, jako zásadní východisko pro činnost TP, respektovány Systémové mechanismy pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace. 2. Odborné zaměření TP Projekt technologická platforma se zaměřuje na činnosti spojené se stavebními a výrobními aktivitami průmyslových společností působících v rámci železniční infrastruktury. Průmyslové společnosti, univerzity i výzkumné ústavy jsou zastoupeny ve společných týmech expertních skupinách pro subsystémy infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení a ve skupině pro rozhraní, především v návaznosti na subsystém kolejová vozidla. Požadavky spojené s dosažením souladu produkce průmyslových partnerů TP s požadavky interoperability se týkají jimi zajišťované výroby a výstavby: - výstavba železničních tratí, železničního spodku a svršku - produkce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení - elektrizace tratí, výroba zařízení elektrické trakce - výstavba železničních mostů a tunelů - výstavba železničních stanic a souvisejících zařízení - výroba stavebních prvků a dalších zařízení železniční infrastruktury. Podpůrnými aktivitami jsou činnosti univerzit, vyšších odborných škol, výzkumných a projektových ústavů: - vědecko-výzkumná a vývojová činnost - zkušebnictví - posuzování produkce - projektová činnost - expertní a konzultační činnost - národní a mezinárodní standardizace - vzdělávací činnost. Spolupráce univerzit, výzkumných i projektových ústavů se společnostmi průmyslové praxe členy TP je tradiční a vytváří využitelné východisko pro efektivní spolupráci. Navrhované a již řešené projekty TP mají charakter aplikovaného výzkumu, vývoje a zkušebnictví s využitím vědeckého, profesně-odborného zázemí univerzit a výzkumných ústavů, jejich laboratoří a experimentální základny, např. Zkušebního centra Výzkumného Ústavu Železničního a.s. ve Velimi. Ověřování produkce průmyslových partnerů TP s ohledem na dosažení požadovaného souladu s požadavky interoperability zajišťují akreditované zkušební laboratoře a výsledky jejich zkoušek interpretující autorizované notifikované osoby. Tyto požadavky musí být 5/90

6 přesně a vhodnou formou prezentovány notifikovanými osobami. Proto TP spolupracuje s notifikovanými osobami i akreditovanými laboratořemi v rámci Memoranda o spolupráci laboratoří a notifikovaných osob českých a slovenských. Motto: Evropská železniční interoperabilita - významný inovační impuls a prostředek zvýšení konkurenceschopnosti i komerční úspěšnosti českého železničního průmyslu. Přehled činnosti TP, jejich partnerů, kteří je zajišťují i věcné návaznosti dalších aktivit (především mezinárodních) je uveden v následující Mapě technologické platformy. 6/90

7 Mapa technologické platformy Partneři technologické platformy - průmysl SKANSKA DS a.s. Viamont DSP a.s. SUBTERRA a.s. EDIKt a.s. Chládek a Tintěra Litoměřice a.s. SKANSKA CZ a.s. Traťová a strojní společnost a.s. Elektrizace železnic a.s. AŽD Praha s.r.o. AK Signal Brno a.s. DT - Výhybkárna a strojírna a.s. ŽPSV a.s. Průmyslové činnosti - výstavba, výroba, údržba Železniční spodek a svršek Železniční mosty a tunely Objekty železničních stanic a dalších zařízení Údržba a opravy železníční dopravní infrastruktury Elektrická trakce a zařízení Sdělovací a zabezpečovací zařízení Výroba stavebních prvků a dalších zařízení Porovnání produkce s požadavky interoperability PN PP PN PP Inovace a vývoj výhybkových systémů pro interoperabilitu a konkurenceschopnost Náměty - projekty zaměřené na dosažení souladu produkce s požadavky interoperability podsystém "infrastruktura" Zdokonalení železničního svršku a spodku spojené se zvýšením jejich únosnosti, rychlosti a snížením hluku - evropský projekt INNOTRACK Diagnostika dynamických účinků ve vyhybkách Vývoj a ověření pracovních postupů nutných k dosažení požadované přesnosti směrové polohy koleje v souladu s harmoniz. Evropskou normou podsystém "řízení a zabezpečení" Zabezpečovací zařízení plně kompatibilní a vybavené pro systém ETCS Vývoj testovacích kritérií systému ERTMS - evropský program CORNET Školící a výzkumné středisko pro evropskou železniční interoperabilitu a rozhraní jejich podsystémů Základní charakteristika infrastruktury odpovídající požadavkům interoperability transevropského železničního systému a předpoklady pro její zajištění v podmínkách České republiky vč. harmonizace postupu se sousedními státy Sledované vlastnosti produkce a jejich kvantifikace, zkušební a hodnotící procedury, stanovení postupů prvotní inspekce výrobníé technologie i dlouhodobé sledování systémů řízení výroby Posuzování kvality koleje prostřednictvím dynamické odezvy vozidla Interakční chování systému trolejové vedení - sběrač Hlukové emise systému železnice Komplexní zpracování požadavků na montážní přípravu pro instalaci systému třídy A Vlastnosti kolejových vozidel nezbytné pro zajištění kompatibility se systémem pro detekci vlaků podsystém "energie" Rozšíření a rozvoj centra výzkumu, vývoje a inovací - Zkušebního centra VUZ Velim Zavedeni rekuperace brzdné elektrické energie vlaků Možnost realizace transrormace 110V/3kV v českých měnírnách Ověření a následné zavedení instalace pomocného zpětného vodiče spolu s vodiči zesilovacími na vrcholcích trakčních stožárů Projekty formulující systémová východiska pro navazující činnost střediska Projekty rozhraní podsystémů "energie", "infrastruktura" a "řízení a zabezpečení" s podsystémem "vozidla" Činnosti škol, výzkumných a projektových ústavů Vědeckovýzkumná a vývojová činnost Zkušebnictví Posuzování produkce Projektová činnost Expertní a konzultační činnost Národní a mezinárodní standardizace Vzdělávací činnost Partneři technologické platformy - školy, výzkumné a projektové ústavy ČVUT Praha Fakulta dopravní Fakulta stavební UPa Dopravní fakulta Jana Pernera VUT Brno Stavební fakulta VÚŽ Výzkumný ústav železniční a.s. N.O. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. N.O. SUDOP Státní ústav dopravního projektování a.s. VÚKV a.s. (rozhraní) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín Evropské projekty související s činností TP - sledovaná oblast zájmu EUROPACK - interakce trolej = pantograf RAILENERGY - technická opatření ke snížení spotřeby energie INTERLOCKING EURO elektron. stavědlo odpovídající požadavkum interoperability - ETCS INESS Mezinárodní spolupráce - účast na tvorbě evropských předpisů pro interoperabilitu, spolupráce s ETP-ERRAC a EFRTC PP: PN: Projekty připravené k předložení do národních nebo evropských programů a projekty již řešené Další náměty dosud nedopracované do formy konkretních návrhů projektů Produkce průmyslových společností - partnerů TP odpovídající požadavkům evropské železniční interoperability ostatní činnosti Technologické platformy ověřování produkce akreditovanými zkušebními laboratořemi a notifikovanými osobami cyklus školení, semináře, konference, vědecké diskuze Tabulka č. 1: Mapa technologické platformy 7/90

8 3. Předpokládané způsobilé výdaje (ZV) a jejich finanční zajištění Celkové výdaje na realizaci projektu TP v období od do (doba trvání projektu) jsou plánovány ve výši 10 milionů Kč. Z toho jsou: a) Způsobilé výdaje ve výši 9,036 milionů Kč b) Nezpůsobilé (ostatní) výdaje ve výši 0,972 milionů Kč Z toho budou způsobilé výdaje uhrazeny: a) Z dotace programu Spolupráce OPPI ve výši 5,076 milionů Kč (úhrada z 56,6 %) b) Z vlastních zdrojů (členské příspěvky) ve výši 4,824 milionů Kč Nezpůsobilé (ostatní) výdaje budou uhrazeny z vlastních zdrojů. Rozpočet a předpokládaná struktura celkových výdajů na období realizace Projektu TP jsou uvedeny v následujících tabulkách. Rozpočet TP na období realizace Projektu od do Rozpočtová položka (tis.kč) měsíce měsíců měsíců měsíců Celkem 36 měsíců Průměrná měsíč.výše Celkové výdaje Způsobilé výdaje Nezpůsobilé (ostatní) výdaje Celkové zdroje Dotace z programu Spolupráce Vlastní zdroje Tabulka č. 2: Rozpočet TP na období realizace Projektu od do Poznámka: Dotace pokryjí pouze 56,5 % způsobilých výdajů! Pro převod podpory "De minimis" byl použit směnný kurs 1 EU=25,5 Kč. Rozdíl mezi celkovými výdaji a zdroji bude vyrovnáván pohybem kurzu EU/Kč a členskými příspěvky. 8/90

9 Pravděpodobná struktura celkových výdajů Poř. Výše v tis. Kč Druh výdaje % podílu celkových číslo Způsobilý Ostatní výdajů 1. Hardware a sítě 100 1,00 2. Software a data 100 1,00 3. Služby expertů a poradců, studie, překlady a tlumočení 825 8,24 4. Tvorba webových stránek 36 0,36 5. Semináře, workshopy 564 5,64 6. Přístup k informacím a databázím, členství v ETP 63 0,63 7. Nájem kanceláře 540 5,40 8. Marketing a propagace 122 1,22 9. Povinná publicita 72 0, Mzdy a pojištění zaměstnanců a odměny za práci na Dohodu , Cestovné 460 4,60 Elektrická energie, teplo, tel. 12. poplatky, internet, další síťové 180 1,80 neskladovatelné dodávky 13. Materiál (zejm. kancelářský) 341 3,41 C e l k e m ,29 Úhrada za vedení účetnictví 360 3,60 Úhrada za vedení mezd 72 0,72 Úhrada za právní služby 108 1,08 Pojištění - zaměstnanců 26 0,26 - ostatní 10 0,10 Finanční záloha 180 1,80 Zpracování Žádostí o platbu 9 0,09 Zpracování Monitorovacích zpráv 3 0,03 Občerstvení 144 1,44 Celní a správní poplatky 10 0,10 Pořízení použitých informačních a komunikačních technologií 30 0,30 Jiné 20 0,20 C e l k e m 972 9,71 C E L K E M ,00 Tabulka č. 3: Pravděpodobná struktura celkových výdajů Pozn. 9/90

10 Přehled způsobilých výdajů uvedených v Plné žádosti Záložka Rozpočet (v tis. Kč) Členění skupin Hardware a sítě Software a data Název skupiny ETAPA ( viz Plán rozvoje TP - bod C2 ) Nájem Materiál Síťové neskladovatelné dodávky Mzdy Pojistné Cestovné Marketing a propagace Tvorba webových stránek Služby poradců,expertů,studie Semináře,workshopy Přístup k informacím a databázím Povinná publicita Celkem Tabulka č. 4: Přehled způsobilých výdajů 10/90

11 4. Sídlo TP a prostor vyhrazený pro její provoz Sídlem TP je kancelář v pronájmu na adrese: Kubánské nám. 11/1391, Praha 10. Pro zasedání Správní rady a expertních skupin je využívána zasedací místnost Fakulta dopravní - ČVUT v Praze, Na Florenci 25 a zasedací místnost v sídle Výzkumného Ústavu Železničního,a.s., Novodvorská 1698, Praha Personální a organizační zabezpečení provozu TP Organizační schéma TP je uvedeno v příloze č. 3. TP má právní formu Zájmového sdružení právnických osob. Nejvyšším orgánem je Správní rada a Sdružení je řízeno statutárním orgánem - předsednictvem Správní rady ve složení předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda a výkonný ředitel. Odborná činnost je řízena sekretářem předsedy Správní rady, předsedy a tajemníky expertních skupin. Jedná se o expertní skupiny: - infrastruktura - energie - řízení a zabezpečení - rozhraní. Za stav hospodaření odpovídá ekonom a hospodář Sdružení. Pro oblasti účetnictví, mzdové a personální agendy a právní služby jsou uzavřeny smlouvy. Pro kontrolu veškeré hospodářské činnosti je zvolena Správní radou Kontrolní a revizní komise (3 členové). 6. Stručný časový plán realizace projektu Část, etapa O b d o b í Pozn. Zpracování Strategické výzkumné agendy (SVA) IX---X Výhled na let ( Skládá se ze tří etap Zpracování Implementačního akčního plánu (IAP) IX IX Skládá se ze šesti etap Zachování Projektu IX IX Archivace dokumentů Projektu IX IX Tabulka č. 5: Stručný časový plán realizace projektu 11/90

12 Konkrétní plán rozvoje a aktivit TP je uveden v bodu C2. 7. Plánované výstupy TP Sdružení - Technologická platforma zajišťuje aktivní kontakty a komunikaci mezi jejími členy i spolupracujícími partnery a institucemi. Organizované diskuse s - průmyslovými partnery - fakultami univerzit - výzkumnými ústavy - projektovým ústavem - Vyšší odbornou a střední průmyslovou školou stavební a Správou železniční dopravní cesty. Odborné konzultace s - CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) - EFRTC (European Federation of Railway Trackworks Contractors) - UIC (International Union of Railways) - UNIFE (Union of European Railway Industries) - ERA (European Railway Agency) - ERRAC (European Railway Research Advisory Council). Schůzky tajemníků expertních skupin Pracovní diskuse k návrhům konkrétních projektů Cyklus školení pro průmyslové partnery TP ke způsobu interpretace TSI Seminář Interpretace TSI subsystémů - infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení za účasti zástupce výkonného ředitele CER (Dr. L. Lochman) Seminář Spolupráce evropských průmyslových společností zabývajících se výstavbou železniční infrastruktury za účasti generálního sekretáře EFRTC (Dr. I. Korpanec) Beseda Spolupráce Technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury s Evropskou technologickou platformou ERRAC za účasti tajemníka ERRAC (pan Dennis Schut) Přednáška Interoperabilita transevropského železničního systému za účasti expertky EU (paní M.-F.Lagraulet) Dále Sdružení Technologická platforma připravuje následující akce: Vědeckou diskuzi k výzkumným projektům navrženým Technologickou platformou Mezinárodní konferenci Interoperabilita železniční infrastruktury v termínu 12. března 2009 v Masarykově koleji ČVUT v Praze 6. 12/90

13 Sdružení Technologická platforma bude formou workshopů pravidelně organizovat vyhodnocení činnosti za půlroční období jako podklad pro usměrnění dalšího postupu. Činnost TP a její záměry jsou konzultovány s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a implementační agenturou CzechInvest i Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR správcem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 8. Identifikace TP seznam členů TP Přehled Řádných členů Zájmového sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury je uveden v tabulce č. 5: Přehled členů Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury. Poř. číslo Řádný člen Sdružení Člen Správní rady Funkce ve Sdružení 1. ČVUT Praha - Fakulta dopravní ČVUT Praha Fakulta stavební Prof. Ing. Josef Jíra,CSc. Prof. Ing. Zdeněk Bittnar,DrSc. Předseda Správní rady 2. Skanska DS a.s. Ing. Josef Hájek Člen SR / 3. UPa, Dopravní fakulta JP Prof. Ing. Bohumil Culek,CSc. Člen SR / 4. Elektrizace železnic Praha a.s. Ing. Karel Mora Předseda exp. skup. ENERGIE 5. AŽD Praha s.r.o. Ing. Zdeněk Chrdle Předseda exp.skup. ŘÍZENÍ A ZABEZP. 6. S u b t e r r a a.s. Ing. Vladimír Starý 2. místopředseda SR 7. Traťová strojní společnost, a.s. Ing. Jan Grebík Člen Komise (kontr. a revizní) / 8. SUDOP PRAHA a.s. Ing. Josef Fidler Člen Komise 9. Chládek a Tintěra, a.s. Litoměřice Jaroslav Tintěra Člen SR / 10. Viamont DSP a.s. Ing. Ondřej Novák Člen SR / 11. Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Ing. Antonín Blažek Předseda exp.skup. INFRASTRUKTURA 12. VÚKV a.s. Ing. Zdeněk Malkovský Předseda exp.skup. ROZHRANÍ 13. DT-výhybkárna a strojírna, a.s. Ing. Zdeněk Šnajdr Člen Komise / 14. ŽPSV a.s. Ing. František Sekanina Člen SR / 15. Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p. Ing. Jiří Sobola Člen SR 16. Skanska CZ a.s. Ing. Jindřich Topol 1. místopředseda SR 17. EDIKT a.s. Ing. Ivan Míšek Člen SR / 18. AK signal Brno a.s. Miroslav Haxa Člen SR / 19. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín Ostatní člen Sdružení Sídlo mimo hl.m. Praha Ing. Jan Vyhnánek Člen SR / 1. SŽDC,s.o. Ing. Zdeněk Zouhar Tabulka č. 6: Přehled členů Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury 13/90

14 B) Profil seskupení a připravenosti k realizaci projektu 1. Organizace a struktura TP Dne bylo Zájmové sdružení právnických osob s názvem Interoperabilita železniční infrastruktury, se sídlem Kubánské nám. 11/1391, Praha 10 zaregistrováno u Magistrátu hlavního města Prahy s číslem registračním 1/08. Dne bylo Sdružení u Českého statistického úřadu přiděleno Identifikační číslo (IČ) a Sdružení bylo zaregistrováno u Finančního úřadu pro Prahu 10 pod Daňovým identifikačním číslem (DIČ) CZ Dne byl pro Sdružení zřízen běžný účet pro právnické osoby u Komerční banky, a.s., pobočka Kubánské nám.15, Praha 10. Číslo účtu: /0100. Základním cílem TP je spojit vědecký a technický potenciál univerzit, výzkumných a projektových ústavů spolu s potencionálem stavebních a výrobních firem podnikajících v oblasti železniční infrastruktury k realizaci následujícího předmětu činnosti: 1) Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Sdružení. 2) Strukturalizace a podpora realizace projektů výzkumu, vývoje a zkušebnictví zajišťující soulad současné produkce průmyslových členů Sdružení s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu transevropského železničního systému v subsystémech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. 3) Získávání finančních prostředků na realizaci těchto projektů. 4) Uplatnění podílu členů Sdružení na mezinárodních (evropských) aktivitách souvisejících s vytvářením nových předpisů pro výstavbu, výrobu a údržbu i navazující zkoušky a hodnocení produkce evropského železničního průmyslu. Hlavními zakládajícími dokumenty jsou: a) Zakladatelská smlouva (viz příloha č. 1) b) Stanovy (viz příloha Plné žádosti) Hlavním řídícím dokumentem je Organizační řád (viz příloha č. 3). Struktura organizace TP je znázorněna ve schématu (viz příloha č. 4). Přehled pravomocí, které vyplývají ze Stanov je uveden v tabulce (viz příloha č. 5). Přehled členů Správní rady, jejich funkce a přehled signatářů Zakladatelské smlouvy (viz příloha č. 6). Pravidla hospodaření jsou stanovena v Oběhu účetních dokladů (viz příloha č.7) Kofinancování provozních nákladů TP je zajištěno z vlastních zdrojů (členské příspěvky). 14/90

15 2. Podnikatelské subjekty Ze sféry průmyslového trhu se na projektu technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury účastní 12 společností provádějící svoji činnost v oblastech jednotlivých subsystémů železniční infrastruktury. V oblasti subsystému Řízení a zabezpečení provádějí svoji činnost společnosti AŽD Praha s.r.o. a AK signál Brno, a.s., v oblasti subsystému Infrastruktura společnosti Skanska DS a.s., Skanska CZ, a.s., Subterra a.s., Traťová strojní společnost a.s., Chládek & Tintěra a.s., Viamont DSP a.s., DT Výhybkárna a strojírna, a.s., ŽPSV a.s. a EDIKT a.s. a v oblasti subsystému Energie společnost Elektrizace železnic Praha a.s., Viamont DSP a.s. a EDIKT a.s. 2.1 Charakteristika podnikatelských subjektů Skanska DS a.s. Společnost Skanska DS a.s. je jednou z dceřiných společností Skanska a.s. a jednou z nejvýznamnějších firem na trhu dopravního stavitelství v České i Slovenské republice. Své aktivity rozvíjí i na zahraničních trzích. Společnost sídlí v Brně a vnitřně se dělí na sedm regionálních a specializovaných direkcí. Direkce železniční stavby (ŽS) se specializuje na kolejové stavby zahrnující výstavbu a údržbu kolejí a kolejových rozvětvení v pražském metru, výstavbu a rekonstrukce tramvajových tratí a kolejových vleček. Největší podíl činnosti je zaměřen na výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí. Svým objemem prací na železnici patří Direkce ŽS mezi tři nejvýkonnější stavební společnosti v České republice. Již od počátků výstavby železničních koridorů se tato společnost ještě pod názvem Železniční stavitelství Praha a.s. účastnila většiny významných koridorových staveb. Silně nadprůměrné je i technologické vybavení společnosti. Společnost vlastní moderní stroje pro: - pokládku výhybek i kolejových polí - úpravu kolejového lože do profilu - úpravu směru a výšky výhybek i kolejí včetně následné dynamické stabilizace - pro svařování kolejnic - zemní práce Vlastnictví této mechanizace umožňuje společnosti provádět samostatně veškeré rozhodující činnosti při budování železničního spodku i svršku. Společnost umožňuje všem svým zaměstnancům se aktivně prostřednictvím akce Jeřáb podílet na inovačním procesu společnosti. Jakýkoliv nápad kteréhokoliv zaměstnance je po jeho písemném zpracování vyhodnocen a případně oceněn. V rámci kolejových staveb zavádí společnost Skanska DS a.s. nové v ČR zatím nerealizované technologie zvyšující nejen výkonnost a efektivitu práce, ale i bezpečnost práce. Bezpečnost je velmi důležitým faktorem při činnosti v provozované koleji, či v její těsné blízkosti. Tyto technologie prezentuje společnost Skanska DS a.s. v odborných časopisech (např. Nová železniční technika ) či na odborných seminářích. Předpokladem pro neustály rozvoj společnosti je dostatečná kapacita vzdělaných zaměstnanců. V současnosti společnost zaměstnává, dva bakaláře, 14 diplomovaných specialistů, 166 středoškoláků a 85 vysokoškoláků, z nichž 36 je autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě /ČKAIT/. Společnost zajišťuje v průběhu zaměstnání další vzdělávání zaměstnanců. 15/90

16 Společnost Skanska DS a.s. Direkce ŽS při své činnosti již dlouhodobě spolupracuje s velkou většinou členů Technologické platformy. Mezi nejvýznamnější kooperanty patří tyto společnosti - Výzkumný Ústav Železniční a.s., SUDOP Praha a.s., ŽPSV a.s., Třinecké železárny a.s. Moravia Steel, DT Výhybkárna a Strojírna a.s., Elektrizace Železnic Praha a.s., Viamont DSP a.s., AŽD Praha s.r.o., Subterra a.s., VOŠ a SPŠS Děčín, ČVUT - Stavební fakulta, VUT Brno fakulta stavební, Pardubická univerzita Dopravní fakulta Jana Pernera. Z výše uvedených společností je nutné vyzdvihnout rozsáhlou spolupráci s odbornými fakultami vysokých škol. V rámci spolupráce jsou řešeny specifické problémy vznikající při výstavbě, modernizaci i provozování železničních tratí především v oblasti železničního svršku a železničního spodku. Zaměstnanci Skanska DS a.s. se aktivně zapojují do výuky studentů. Jejich cílem je seznámit studenty s poznatky a zkušenostmi získanými v praxi při výstavbě či rekonstrukcích železničních tratí a stanic. S vysokými školami spolupracuje rovněž při výběru témat diplomových prací, při vypracovávání diplomových prací i při vypracovávání oponentních posudků. Elektrizace železnic Praha a.s. Státní podnik Elektrizace železnic byl založen v roce 1954 odštěpením z Elektromontážních závodů Praha. Od samého počátku se společnost specializovala na elektrizaci železničních tratí nejen na území tehdejšího Československa, ale i v zahraničí. Vedle elektrizace železničních tratí se specializovala na vývoj spojený s elektrizací, výrobou a montáží prvků trakčního vedení (TV). Později byly do výrobního programu zařazeny také dodávky TV pro městskou hromadnou dopravu. Postupem času společnost Elektrizace železnic Praha a.s. rozšířila svou náplň o celou řadu aktivit, z nichž, vedle výroby ocelových konstrukcí (trakční vedení, osvětlovací věže a další nosné konstrukce), jsou nejdůležitější komplexní dodávky vysokonapěťových technologických celků. Dalšími komplexními dodávkami jsou výroba a montáž rozvaděčů nn - pro napájení drážních odběrů, komplexní dodávka systému elektrického ohřevu výhybek, elektrického předtápěcího zařízení a řídících systémů těchto technologických celků. Díky těmto aktivitám firma získala pozici významného dodavatele na trhu v oblasti dopravní infrastruktury a stala se tak lídrem na trhu v oboru železniční energetiky. Výzkum a vývoj je zde realizován v úseku technického ředitele v oddělení technického rozvoje. Toto oddělení má 9 zaměstnanců, kteří pracují na inovaci výrobního programu firmy Elektrizace železnic Praha, a.s. Mezi největší inovační projekty za poslední rok patří: - Vývoj atypické sestavy pro Nové spojení - Vývoj a realizace převozné měnírny - Inovace rozvaděče EZBAC 25kV AC - Inovace elektrického ohřevu výhybek EOV Do vývoje a inovace je zapojeno i druhé středisko v úseku technického ředitele Projekce. Technický ředitel a vedoucí střediska Projekce se účastní jednání Trojdohody (sdružení vlastníků sestav trakčního vedení Elektrizace železnic Praha, a.s., SUDOP Praha a.s, SUDOP Brno). Trojdohoda zajišťuje i další vývoj sestav TV a nyní zejména pracuje na vývoji sestavy TV 300km/h pro zkušební vysokorychlostní traťové úseky (např. Praha Beroun) 16/90

17 v rámci ČR. Celkem se výzkumem a vývojem zabývá 24 zaměstnanců z celkové počtu 710 zaměstnanců. Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. je duševním spoluvlastníkem typových sestav S a J použitých na elektrizovaných tratích SŽDC, s.o. a ČD, a.s. s majoritním podílem na trhu v oblasti dodávek vlastních komponent TV a jejich následné montáže. Společnost je dále duševním vlastníkem zejména těchto technologických celků: - Vývoj atypické sestavy TV pro tramvajovou trať Praha Barrandov - Vývoj atypické sestavy TV pro Nové spojení, Praha - Vývoj rozvaděče EZB 25 kv AC - Vývoj rozvaděče EZB 3 kv DC - Výpočet a návrh filtračně-kompenzačních zařízení napájecích stanic - Vývoj elektrického předtápěcího zařízení 3 kv DC a AC - Vývoj systému elektrického ohřevu výhybek EŽ - Vývoj blokové traťové transformovny pro napájení zabezpečovacího zařízení - Vývoj inovace rozvaděče EZB 25 kv AC - Vývoj ucelené typové řady rozvaděčů nn Nové poznatky jsou výsledkem realizace zakázek v souladu se zvyšujícími se požadavky zákazníků zejména v oblasti inovace, kvality našich výrobků a technologických dodávek. Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. řeší výzkumné úkoly v oblasti trakčního vedení. Aktuálně je řešen výzkumný úkol SŽDC, s.o. Nový systém koordinace ochrany TV a zařízení z něj napájených před přepětím a zkratem. Společnost je dále členem výboru pro normalizaci. Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. udržuje vysoký standard kvalitní výroby a bezpečnosti práce. Pro všechny své výrobky získává ES Prohlášení o shodě (na výrobek umísťuje značku CE), a to na základě typových zkoušek ve vlastních zkušebnách i externích zkušebnách. Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. spolupracuje s Univerzitou Pardubice dopravní fakultou Jana Pernera na zadávání témat diplomových a disertačních prací za účelem podpory výzkumu a vývoje v oblasti trakčního vedení a silnoproudých technologií. Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se bude nadále zaměřovat na vlastní vývoj, projekci a výrobu prvků TV, tak aby mohla zajistit komplexní dodávku rekonstrukce trakčního vedení popřípadě elektrizace nových traťových úseků na klíč. V oblasti silnoproudých dodávek je nadále cílem dodávka ucelených technologií pro celou rekonstruovanou popřípadě novou napájecí stanici, a to ve spolupráci s osvědčenými výrobci jednotlivých komponent. To samé platí pro systém Elektrického ohřevu výhybek, elektrického předtápěcího zařízení a blokových transformoven pro napájení zabezpečovacího zařízení. V oblasti dodávek nn rozvaděčů je nutné posílit pozici na trhu a předpokládáme zvýšení objemu výroby rozvaděčů nn s následným zajištěním jejich montáží. Společnost Elektrizace železnic by tak posílila podíl na trhu dodávek rekonstrukcí popřípadě nové výstavby silnoproudých a slaboproudých instalačních rozvodů. 17/90

18 AŽD Praha s.r.o. Společnost AŽD Praha s.r.o. má významné postavení na trhu zabezpečovacích technologií v České republice a její význam roste také v celoevropském měřítku. Společnost se stala lídrem na trhu ve svém oboru. Společnost se zaměřuje především na: - Vývoj, výrobu, projektování, výstavbu, servis, poradenství, inženýring sdělovacích, zabezpečovacích a automatizačních zařízení - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Poradenskou činnost v oblasti sdělovací, zabezpečovací a signalizační techniky - Výrobu, instalaci, opravy a výstroje el. trakčních vozidel - Výrobu, instalaci a opravy el. strojů a přístrojů - Dopravní průzkumy a dopravní měření - Inženýrskou činnost v investiční výstavbě - Projektovou činnost ve výstavbě - Provozování drážní dopravy Rozhodující objem produkce společnosti tvoří elektronické systémy pro zabezpečení kolejové dopravy, zejména železniční, staniční a traťová zabezpečovací zařízení, včetně nadřazených systémů dálkového ovládání, přejezdová a vlaková zabezpečovací zařízení, zařízení pro automatické vedení vlaků a dále i staniční a vlaková zabezpečovací zařízení pro metro a závodovou dopravu. Mimo oblast kolejové dopravy jde především o zařízení pro dopravu silniční a leteckou. Jedná se převážně o zařízení nové generace s lepšími užitnými vlastnostmi, která tvoří součást komplexních řídících systémů zajišťujících bezpečnou a plynulou dopravu, řízenou v reálném čase s minimálními provozními náklady Vlastní výzkumné a vývojové kapacity a technický rozvoj tvoří základy produkce společnosti. Podpora této významné oblasti přináší mnoho nových technických řešení, výrobků i nových systémů a průběžnou inovaci celého sortimentu výroby i dodávek. Společnosti se po celou dobu své existence podařilo zachovat uzavřený technologický cyklus, což umožňuje velmi operativně reagovat na požadavky odběratelů a kladně se projevuje především při inovaci a vývoji nových zařízení a systémů. Společnost tak každý rok přichází s novým či významně inovovaným výrobkem či technickým systémem. AŽD Praha s.r.o. vlastními kapacitami vyvinulo řadu plně elektronických zabezpečovacích zařízení a úspěšně je nasazuje na panevropských železničních koridorech vedoucích přes ČR. Tyto systémy umožňují spolupráci s obdobnými zařízeními v rámci EU. Výzkum a vývoj společnosti AŽD Praha s.r.o. je od roku 1993 realizován samostatným Závodem Technika. Závod Technika má 264 zaměstnanců, z nichž velká část je zapojena přímo ve výzkumu a vývoji. Ostatní zaměstnanci jsou převážně na pozicích projektantů, programátorů a konstruktérů. Do výzkumu a vývoje investuje přes 250 mil. ročně. Společnost využívá odpočtů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně u některých svých vývojových projektů. Výsledkem vlastního výzkumu a vývoje společnosti AŽD Praha s.r.o. je množství patentů, užitných vzorů, jejichž je vlastníkem. V souvislosti s dalším vývojem zabezpečovacích a sdělovacích zařízení směrem ke složitým elektronickým systémům, dochází k zefektivňování výrobní činnosti a postupně dochází ke specializaci jednotlivých výrobních závodů. 18/90

19 V rámci vlastního plánu technického rozvoje AŽD Praha s.r.o. každoročně řeší řadu významných a technicky vysoce náročných úkolů technického rozvoje z oblasti aplikovaného výzkumu. Výsledky řešení úkolů technického rozvoje představují komplexně zpracovanou výrobní (konstrukční a technologickou) dokumentaci, obchodně technickou dokumentaci (zejména uživatelskou dokumentaci a dokumentaci určenou pro návazné služby: technické popisy, pokyny pro projektování, montáž obsluhu, údržbu a servis), normalizační dokumentaci (interní i obecně platné technické normy a předpisy, technické podmínky), propagační dokumentaci, školicí a prezentační dokumentaci. Výsledky řešení úkolů technického rozvoje pro AŽD Praha s.r.o. vytvářejí potřebné podmínky pro rozhodující objem produkce firmy a jsou proto okamžitě realizovány v rámci její obchodní činnosti. Podněty pro zpracování plánu technického rozvoje jsou sbírány v rámci pravidelné komunikace se zákazníkem a jako ohlasy na jednotlivé obchodní soutěže. Významným faktorem je platná i chystaná evropská legislativa a účast v mezinárodních vývojových projektech. AŽD Praha s.r.o. dále provozuje vysoce specializovaná simulační zařízení využívaná pro účely testování a školení. Jedná se o zařízení pod souhrnným názvem POLYGON. Slouží k nezávislému testování nových zařízení pro železniční stanice. Zařízení je složeno z typů různých zabezpečovacích zařízení ETB, ESA 11, ESA 22 a ESA 11VP, ESA 33. Na všech těchto zařízeních lze vyvolávat modelové situace v železničních stanicích, simulovat jízdy vlaků a tím prověřovat zabezpečení tratě. Společnost AŽD Praha s.r.o. má zkušenosti s řešením národních i mezinárodních projektů. Příklad národních projektů: - Staniční zabezpečovací zařízení - Systém grafickotechnologické nadstavby ES - Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení - SZZ typu ESA 11 s plně elektronickým rozhraním - Elektronický automatický blok ABE-1 - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-EA - Anulační soubor ASAR - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-AC - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-RE - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-EPA - Přírubový elektromotorický přestavník - Ovládání a zabezpečení výhybky J60-1: PHS - Čelisťový závěr pro výhybku tvaru J54-1: Univerzální napájecí systémy zabezpečovacího zařízení - Systém vlakového zabezpečovače typu LS 06 - Počítač náprav typu PZN - 1 Ing. Chvátal 01/ / Výstražník typu AŽD - Automatické vedení vlaku metra typ ACBM3 Příklad mezinárodních projektů: - Řešení problematiky související s Pilotním projektem Evropského železničního řídicího systému ETCS, konkrétně na pilotním projektu Poříčany-Kolín v rámci Dopravního programu ISPA Fund (Project No.:2002/CZ/16/P/PT/015) - Komunikační gateway pro RBC - STM národní modul 19/90

20 - Spolupráce při výstavbě GSM-R sítě na českých tratích - Spolupráce na vývoji třísystémové radiostanice GSM-R GSM - TRS Další mezinárodní výzkumné projekty a organizace - Euro - Interlocking - Cílem je navrhnout, posoudit a schválit standardy pro sjednocená staniční zařízení a provozní (návěstní) pravidla a směrnice pro Evropské železnice. - Galileo Účast na projektu Účast České republiky v Evropském projektu Galileo (resortní úkol ministerstva dopravy č. 802/210/112). Hlavním řešitelem je ČVUT FEL; AŽD Praha s.r.o. vystupuje jako spoluřešitel projektu. - EUDD European Driver s Desk Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 5. rámcového programu pro vědu a výzkum. - Safe DMI Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu pro vědu a výzkum - INESS - Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu pro vědu a výzkum - UNIFE - Účast na expertních a koordinačních komisích - CENELEC a ETSI - Účast na expertních komisích - UNISIG - Účast na expertních skupinách pro systém ETCS Na českém trhu AŽD Praha s.r.o. spolupracuje s širokým spektrem subjektů. Jedná se především o velký počet menších společností, který vyvíjí vlastní zabezpečovací technologie pro dopravu nebo jejich komponenty či doplňky. Tyto společnosti působí jako subdodavatelé AŽD Praha s.r.o., případně jako spolupracující společnosti na řešení výzkumných a vývojových projektů nebo jako dodavatelé doplňkových technologií. V současné době jsou výsledky řešení převládající části úkolů technického rozvoje zaměřeny na využití zvláště v oboru železniční zabezpečovací techniky, určené jak pro tuzemské, tak a i pro zahraniční uživatele. Zařízení určená pro použití v oboru železniční zabezpečovací techniky jsou vysoce sofistikovaná a současně musí splňovat přísné nároky na zajištění funkční bezpečnosti ve smyslu mezinárodních norem. Jedná se o zařízení určená k použití zejména v následujících druzích železničních zabezpečovacích zařízení: - staniční zabezpečovací zařízení - dálkové ovládání a graficko-technologická nadstavba - traťové zabezpečovací zařízení - přejezdové zabezpečovací zařízení - výhybkový program - napájecí systémy - výstražníky - mobilní řídicí a zabezpečovací zařízení pro železnici a pro metro - počítače náprav - diagnostika - zabezpečovací zařízení pro metro - nosné konstrukce dílčích zařízení a systémů - prvky systému ETCS AŽD Praha s.r.o. ve vlastním plánu technického rozvoje řeší také úkoly, jejichž výsledky jsou určeny k realizaci mimo obor železniční zabezpečovací techniky. Zde v rámci své obchodní činnosti se zaměřuje zejména na uspokojování trhu v oboru silniční světelné techniky pro řízení provozu na pozemních komunikacích (silniční telematika). 20/90

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Schvaluji: Předseda Správní rady Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. Praha Srpen 2011 Obsah: ZKRATKY:... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN Základní údaje Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN - Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury/ Interoperability of Railway Infrastructure

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více