Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II - prodloužení)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II - prodloužení)"

Transkript

1 Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II - prodloužení) Praha srpen 2012

2 Obsah Zkratky:... 3 A) Stručný souhrn obsahu projektu Název a odborné zaměření TP a způsob propojování VaV s komerční sférou Sídlo TP a prostor vyhrazený pro provoz TP Plánované cíle TP Časový harmonogram projektu Rozpočet projektu Plánované výstupy TP Další výstupy činnosti Identifikace TP seznam členů B) Profil seskupení a připravenosti k realizaci projektu Dosavadní aktivity TP Organizace a struktura TP Podnikatelské subjekty Charakteristika podnikatelských subjektů Shrnutí Univerzity a výzkumné instituce Charakteristika univerzit a výzkumných ústavů Shrnutí Ostatní členové Lidské zdroje C) Kvalita projektu a jeho přínos pro rozvoj prostředí Strategická výzkumná agenda (SVA ) a Implementační akční plán (IAP) Iniciace VaV projektů, projektů spolupráce mezi výzkumnou a komerční sférou, návaznost projektu na další projekty Odvětvové zaměření TP Konkrétní plán rozvoje TP a konkrétní plán aktivit TP Napojení na evropskou technologickou platformu Plán propagace a medializace TP Přílohy: /95

3 Zkratky: ACRI CCS CER ČD ČKAIT EMC ENE ERA ERRAC ERTMS ES ETCS ETP EU GAČR IAP INF MD MPO MŠMT MZe MŽP NTP OP OPD OPPI OP VK RP RST SP SVA SŽDC TAČR TP TSI TV UIC UNIFE VŠ VV (VaV) VZ ZC ŽS ŽSR Asociace podniků českého železničního průmyslu Řízení a zabezpečení Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury České dráhy Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Elektromagnetická kompatibilita Energie Evropská agentura pro železnice Evropská poradní rada pro železniční výzkum Evropský systém řízení železniční dopravy Expertní skupina / Evropské společenství Evropský vlakový zabezpečovač Evropská technologická platforma Evropská unie Grantová agentura ČR Implementační akční plán Infrastruktura Ministerstvo dopravy Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Národní technologická platforma Operační program Operační program Doprava Operační program Podnikání a inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceshopnost Rámcový program / Rozvojový program Kolejová vozidla Studie proveditelnosti Strategická výzkumná agenda Správa železniční dopravní cesty Technologická agentura ČR Technologická platforma Technická specifikace pro interoperabilitu Trakční vedení Mezinárodní železniční unie Evropská asociace podniků železničního průmyslu Vysokoškolské Vývojově výzkumný (výzkum a vývoj) Výzkumných záměrů Zkušební centrum Železniční stavby Železnice Slovenské republiky 3/95

4 A) Stručný souhrn obsahu projektu 1. Název a odborné zaměření TP a způsob propojování VaV s komerční sférou Zájmové sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury národní Technologická platforma (dále jen jako TP) Motto: Evropská železniční interoperabilita významný inovační impuls a prostředek výšení konkurenceschopnosti i komerční úspěšnosti českého železničního průmyslu. Pokračování činnosti TP má oporu ve strategických dokumentech České republiky a Evropského společenství a jejich prioritě Rozšiřování a zlepšení evropských infrastruktur. Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury (TP) je zájmovým sdružením průmyslových společností, univerzit, výzkumných a projektových ústavů, kteří se podílí na investiční výstavbě a údržbě železničních staveb, jejich elektrizace, sdělovacím a zabezpečovacím zařízením a věcně souvisejícími výzkumnými, vývojovými a projekčními pracemi. Univerzity jsou zastoupeny na úrovni děkanů čtyř fakult ČVUT, VUT Brno a Univerzita Pardubice. Členem je i Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín. Průmyslové společnosti Skanska, EŽ Praha, AŽD, Subterra, SUDOP, DT Prostějov, ŽPSV, Výzkumný Ústav Železniční, VÚKV, Edikt, AK signal, Starmon, TZUS Praha, Trakce, MORAVIA Consult Olomouc. Odborné zaměření TP od je v činnosti spojené se stavebními a výrobními aktivitami průmyslových společností působících v rámci železniční infrastruktury. Průmyslové společnosti, univerzity i výzkumné ústavy jsou zastoupeny ve společných týmech expertních skupinách pro subsystémy infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení a ve skupině pro rozhraní, především v návaznosti na subsystém kolejová vozidla. Požadavky spojené s dosažením souladu produkce průmyslových partnerů TP s požadavky interoperability se týkají jimi zajišťované výroby a výstavby: - výstavba železničních tratí, železničního spodku a svršku - produkce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení - elektrizace tratí, výroba zařízení elektrické trakce - výstavba železničních mostů a tunelů - výstavba železničních stanic a souvisejících zařízení - výroba stavebních prvků a dalších zařízení železniční infrastruktury. 4/95

5 Podpůrnými aktivitami jsou činnosti univerzit, vyšších odborných škol, výzkumných a projektových ústavů: - vědecko-výzkumná a vývojová činnost - zkušebnictví - posuzování produkce - projektová činnost - expertní a konzultační činnost - národní a mezinárodní standardizace - vzdělávací činnost. Spolupráce univerzit, výzkumných i projektových ústavů se společnostmi průmyslové praxe členy TP je tradiční a vytváří využitelné východisko pro efektivní spolupráci. Prostředkem je rovněž účast pracovníků univerzit, výzkumných a projektových ústavů i pracovníků průmyslových společností na konkrétních aktivitách a záměrech výchovy a vzdělávání s využitím Školicího střediska pro železniční interoperabilitu, vybudovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Významnou součástí aktivit je vývoj metod a prostředků pro ověřování nároků interoperability akreditovanými zkušebními laboratořemi a notifikovanými osobami v souladu s evropskými nároky na jejich akreditaci a autorizaci notifikaci. Výše uvedené potvrzují uvedené údaje: - vyřešené a řešené projekty, které byly prosazeny do různých národních a mezinárodních (evropských) programů, vč. projektů zaměřených na ochranu životní prostředí, - účast zástupců železniční průmyslové praxe na tvorbě studijních programů, zástupců akademických pracovišť, přispívajících v rámci výuky či školení k pochopení evropské železniční interoperability jako hlavního nástroje zajištění funkce transevropského železničního systému. - jsou připravovány a organizovány společné vzdělávací a školící aktivity s využitím Školicího střediska pro železniční interoperabilitu (vybudovaného s využitím evropských dotací prostřednictvím OPPI). 2. Sídlo TP a prostor vyhrazený pro provoz TP Pro činnost TP je pronajatá kancelář na adrese: Kodaňská 1441/ Praha 10 Vršovice Realizace činnosti TP probíhá v Cerhenicích na adrese: Za drahou 373, Cerhenice okres Kolín. Pro zasedání Správní rady a expertních skupin je využívaná zasedací místnost Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Na Florenci 25 a zasedací místnost v sídle Výzkumného ústavu Železničního, a.s., Novodvorská 1698, Praha 4 a jeho Zkušebního okruhu v Cerhenicích. 5/95

6 3. Plánované cíle TP Cíle Technologické platformy - Cílem TP je dosažení souladu produkce českého železničního průmyslu s požadavky interoperability transevropského smíšeného konvenčního a vysokorychlostního železničního průmyslu. - Dalším cílem je vzdělávání a školení pracovníků železniční infrastruktury v souladu s rostoucími odbornými požadavky vyplývajícími ze zajištění interoperability evropského železničního systému. - Mezi cíle TP patří také vytvoření podmínek pro efektivní mezinárodní spolupráci v rámci evropské železniční infrastruktury. Plánované cíle TP vychází ze zpracované Strategické výzkumné agendy a jsou následující: - Iniciací výzkumných a vývojových úkolů dosahovat v souladu produkce průmyslových společností sdružených v TP s požadavky evropské železniční interoperability. - Realizace zásadních navazujících inovací produkce českého železničního průmyslu podmiňujících funkci transevropského železničního systému. - Pokračovat ve spolupráci s ETP (ERRAC) a zapojit do její činnosti své členy výzkumné instituce, průmyslové podniky a univerzity. - Podílet se na přípravě strategických dokumentů na národní a evropské úrovni v oblasti výstavby železniční infrastruktury a v oblasti výzkumu, vývoje a inovací železniční dopravy. 6/95

7 4. Časový harmonogram projektu V tabulce č. 1 je uveden časový harmonogram programu, rozdělení do jednotlivých etap, včetně plánovaných výdajů na projekt i jednotlivé etapy. Číslo etapy Obsah etapy Přijetí za člena ETP (ERRAC). Zpracování dokumentace pro vstup do mezinárodního projektu UIC-IRRB Příprava mezinárodní konference a výroční zhodnocení IAP Spolupráce s ETP při řešení projektu 7. RP-SST Výzkumná strategie evropského dopravního průmyslu Spolupráce se státními organizacemi a SŽDC, s.o. při přípravě HORIZON 2020 Provedení 1. workshopu k průběhu realizace závazných projektů Hodnotící semináře realizovaných projektů expertních skupin Mezinárodní konference k vyhodnocení projektu Spolupráce II Celkové výdaje (v tis.czk) Způsobilé Nezpůsobilé investiční neinvestiční celkem z toho dotace celkem Celkem Celkem Zachování projektu Archivace dokumentů projektu Tabulka č. 1: Časový harmonogram projektu Pozn. do do /95

8 5. Rozpočet projektu Celkové výdaje na realizaci projektu TP v období od do (doba trvání projektu) jsou plánovány ve výši 8,1 milionů Kč. Z toho jsou: a) Způsobilé výdaje ve výši 7,325 milionů Kč b) Nezpůsobilé (ostatní) výdaje ve výši 0,775 milionů Kč Z toho budou způsobilé výdaje uhrazeny: a) Z dotace programu Spolupráce OPPI ve výši 5 milionů Kč b) Z vlastních zdrojů (členské příspěvky) ve výši 3,1 milionů Kč Nezpůsobilé (ostatní) výdaje budou uhrazeny z vlastních zdrojů. Rozpočet a předpokládaná struktura celkových výdajů na období realizace Projektu TP jsou uvedeny v následujících tabulkách. Rozpočet TP na období realizace projektu od do Rozpočtová položka (tis. CZK) r r r Celkem Průměrná (5 měsíců) (12 měsíců) (12 měsíců) (29 měsíců) měsíční výše Celkové výdaje Způsobilé výdaje Nezpůsobilé (ostatní) výdaje Celkové zdroje Dotace z programu Spolupráce Vlastní zdroje Tabulka č. 2: Rozpočet TP 8/95

9 Pravděpodobná struktura celkových výdajů (v tis. CZK) Řádek Název Výdaje v tis. CZK Způsobilé Nezpůsobilé % podíl na výdajích celkem 1.1 Hardware a sítě 0 0,00% 1.2 Software a data 0 0,00% Způsobilé investiční výdaje 0 0,00% 2.1 Nájem 174 2,15% 2.2 Materiál 210 2,59% 2.3 Síťové neskladové dodávky 124 1,53% 3.1 Mzdy ,26% 3.2 Pojistné ,16% 3.3 Cestovné 400 4,94% 4.1 Marketing a propagace 20 0,25% 4.2 Tvorba webových stránek 20 0,25% 5.1 Služby poradců, expertů, studie 537 6,63% 5.2 Semináře, workshopy 340 4,20% 5.3 Přístup k databázím a informacím 40 0,49% 6 Povinná publicita 80 0,99% Způsobilé neinvestiční výdaje ,43% Celkem způsobilé výdaje ,43% Účetnictví 380 4,69% Mzdová a personální agenda 145 1,79% Občerstvení 160 1,98% Ostatní náklady 90 1,11% Nezpůsobilé výdaje celkem 775 9,57% CELKOVÉ VÝDAJE ,00% Tabulka č. 3 : Struktura celkových výdajů Rozpis položky 5.1 Služby poradců, expertů, studie Smlouva o dílo (SoD) tlumočení a překlady, SoD expertní stanoviska k závěrům projektů (závazných ukazatelů), SoD zajištění obsahu zahraničních jednání s Evropskou železniční platformou a jejími členy, SoD Předseda rady pro výzkum Rozpis položky 5.2 Semináře a workshopy Hodnotící konference činnosti Technologické platformy 1. a 2. workshop, Semináře k výsledkům činnosti Technologické platformy v oblasti infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení, Mezinárodní odborný seminář k výsledkům IAP 9/95

10 Přehled způsobilých výdajů uvedených v Plné žádosti - záložka rozpočet (v tis. CZK) Řádek Název Etapa č.1 Etapa č.2 Etapa č.3 Etapa č.4 Etapa č.5 Etapa č.6 Etapa č.7 Celkem 1.1 Hardware a sítě Software a data 0 Způsobilé investiční výdaje Nájem Materiál Síťové neskladové dodávky Mzdy Pojistné Cestovné Marketing a propagace Tvorba webových stránek Služby poradců, expertů, studie Semináře, workshopy Přístup k databázím a informacím 6 Povinná publicita Způsobilé neinvestiční výdaje Celkem způsobilé výdaje Tabulka č. 4: Přehled způsobilých výdajů 10/95

11 6. Plánované výstupy TP Plánované výstupy TP závazné ukazatele 1. Počet Iniciovaných výzkumných a vývojových projektů členů TP 3 Název: Název: Věda a výzkum pro rozvoj železniční dopravy Hodnocení akustických informačních systémů železniční dopravy Název: Nástroje a metody vyhodnocení diagnostických systémů trakčního vedení na železniční dopravní cestě (ŽDC) 2. Počet iniciovaných přeshraničních projektů s účastí TP a jejich členů 3 Název: Název: NEAR 2 EURNEX (RPVV) Next generation of control systems (NGTC) Název: Future Of Surface Transport Research Rail (FOSTER RAIL) Posílení výzkumné a inovační strategie Evropského dopravního průmyslu Budoucí rozvoj železničního výzkumu 7. Další výstupy činnosti Technologická platforma zajišťuje a provádí aktivity, které směřují zejména do odborné podpory členů a získání a výměny informací z oblasti mezinárodní (evropské) oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Dalšími výstupy TP jsou: 1. Workshopy pravidelného vyhodnocování roční činnosti TP a realizace IAP 2. Mezinárodní konference s hlavním odborným tématem oblasti interoperability železniční infrastruktury 3. Vědecké diskuze k realizaci záměrů projektů VaV (národních i mezinárodních) v činnosti průmyslových členů TP 4. Odborné semináře a porady expertních skupin TP za účasti členů sboru hodnotitelů 5. Účast na zasedání EPT (ERRAC) a činnost členů TP v jejích pracovních skupinách 6. Odborné konference a semináře členů TP v oblasti infrastruktury, energie, řízení a zabezpečení. 7. Zpracování poznatků z praktické činnosti TP a studie k závěrům mezinárodního projektu INNOTRACK 8. Odborná spolupráce se SŽDC a MD 8. Identifikace TP seznam členů Přehled Řádných členů Zájmového sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury je uveden v tabulce č /95

12 Poř. číslo Řádný člen Sdružení Člen Správní rady Funkce ve Sdružení 1. ČVUT Praha Fakulta dopravní Fakulta stavební Prof. Ing. Josef Jíra,CSc. Prof. Ing. Alena Kohoutová, CSc. Předseda Správní rady Člen SR 2. Skanska a.s. Ing. Jindřich Topol 1. místopředseda SR 3. UPa, Dopravní fakulta JP Prof. Ing. Bohumil Culek,CSc. 4. Elektrizace železnic Praha a.s. Ing. Karel Mora 5. AŽD Praha s.r.o. Ing. Zdeněk Chrdle Sídlo mimo hl.m. Praha Člen SR / Předseda exp. skup. ENERGIE Předseda exp.skup. ŘÍZENÍ A ZABEZP. 6. S u b t e r r a a.s. Ing. Vladimír Starý 2. místopředseda SR 7. SUDOP PRAHA a.s. Ing. Tomáš Slavíček Člen Komise 8. Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Ing. Jaroslav Grim 9. VÚKV a.s. Ing. Zdeněk Malkovský Předseda exp.skup. INFRASTRUKTURA Předseda exp.skup. ROZHRANÍ 10. DT-výhybkárna a strojírna, a.s. Ing.Libor Chmelař Člen Komise / 11. ŽPSV a.s. Ing. Jan Spevák Člen SR / Technický a zkušební ústav Ing. Alexandr 12. Člen SR stavební Praha,s.p. Šafařík-Pštrosz 13. AK signal Brno a.s. Miroslav Haxa Člen SR / 14. EDIKT a.s. Pavel Dolanský Člen SR / 15. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební Ing. Jana Vacková Člen SR / a dopravní, Děčín 16. STARMON s.r.o. Ing. Ladislav Kovář Člen SR / 17. Trakce, a.s. Josef Nieslanik Člen SR / MORAVIA CONSULT Olomouc Ing. Václav 18. Člen SR / a.s. Kratochvíl prof.ing.rostislav 19. Vysoké učení technické v Brně Člen SR / Drochytka, CSc. Ostatní člen Sdružení 1. SŽDC,s.o. Ing. Zdeněk Zouhar Tabulka č. 5: Přehled členů Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury 12/95

13 B) Profil seskupení a připravenosti k realizaci projektu 1. Dosavadní aktivity TP Důvod založení a rozvoje TP Požadavky spojené se zajištěním železniční interoperability byly iniciovány záměry Evropské unie (EU) připravit podmínky pro integraci evropského železničního průmyslu a vznik jednotného trhu s jeho produkty a jsou vyjádřeny ve směrnicích ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému. Těmito požadavky se musí řídit výstavba, související výroba i navazující údržba tratí. Interoperabilita železničního systému zajišťuje mimo jiné kompatibilitu železniční infrastruktury jednotlivých členských států EU. Jedním z prostředků dosažení interoperability je rozdělení železničního systému na subsystémy "infrastruktura (kolej, výhybky, stavební konstrukce), "energie (elektrizační zařízení, nadzemní trolejová vedení, sběrače proudu) a "řízení a zabezpečení (zařízení pro zajištění bezpečnosti, ovládání a řízení pohybu vlaků). Tyto subsystémy jsou součástí tzv. velké železniční infrastruktury. Věcný rozsah uvedených podsystémů je pokryt stavebními a výrobními činnostmi průmyslových partnerů Technologické platformy. Pro navzájem si konkurující firmy (v nejbližším období nejen tuzemské) je zvláště významné udržet si a rozšířit podíl na předpokládaném razantním rozvoji české i evropské železniční infrastruktury. Současně jde o neopakovatelnou příležitost firem zajistit si v předstihu větší konkurenceschopnost při získávání zakázek zaměřených na realizaci technické propojenosti transevropské železniční sítě. Podstata a účel vytvořené národní technologické platformy "Interoperabilita železniční infrastruktury" vychází ze dvou základních skutečností: 1) Priorita EU - Rozšíření a zlepšení evropských dopravních infrastruktur znamená pro evropskou železniční síť plné respektování požadavků interoperability transevropského železničního systému. Požadavky na interoperabilitu jsou spojeny s praktickými záměry EU iniciovat integraci evropského železničního průmyslu a vznik trhu s jeho produkty. Proto je železniční interoperabilita pro národní průmysl významným inovačním impulsem pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti a navazující exportní úspěšnosti. Požadavek zajištění interoperability produktů a technologií je prostředkem otevření nových možností českým firmám na trhu EU. 2) Operační program MPO České republiky - Podpora podnikání a inovace - vytvořil v roce 2008 příznivé dotační podmínky pro vznik Technologické platformy a řešení projektů VaV jeho členů. Postupně byla a je další činnost TP podporována ze zdrojů MŠMT, MD a TAČR. 13/95

14 Popis procesu vzniku TP Koncepce činnosti Projekt TP je přímou reakcí na rozhodnutí EU o upřednostnění osobní a nákladní železniční dopravy jako nejekologičtějšího druhu dopravy. Návaznost průmyslových firem na preferované oblasti průmyslových činností Evropskou unií. Současně TP chce nejen respektovat Technické specifikace interoperability a navazující evropské normy či předpisy, ale chce se podílet na jejich zpracování v rámci evropských skupin expertů. V rámci činnosti TP univerzity a výzkumné ústavy se společně se zástupci průmyslu podílí na řešení navržených úkolů a projektů. To je významnou příležitostí podílet se společně s průmyslem na budování transveropského železničního systému, jehož hlavním prostředkem je požadovaná interoperabilita. Interoperabilita je pro český průmysl železniční infrastruktury důležitým inovačním impulzem a může sloužit ke zvyšování jeho konkurenceschopnosti. Další výhodou spolupráce v rámci TP je využití výsledků Evropských projektů. Významná je činnost TP, která navazuje na potřeby sousedních států prostřednictvím evropského projektu "Interoperabilita jako nástroj zefektivnění příhraniční dopravy. Přínos činnosti TP Záměry a prostředky významně podporující hlavní cíl Technologické platformy dosažení produkce průmyslových společností členů TP s požadavky evropské železniční interoperability. TP je nástroj, který propojuje průmysl s oblastí výzkumu a vývoje. Činnost TP se odvíjí od dvou strategických dokumentů: Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP). Tyto dokumenty ve vzájemných souvislostech a praktických závěrech propojují rozhodující prvky v oblasti železničního stavebnictví. Naše TP nejen respektuje pravidla evropské železniční interoperability daná směrnicemi ES, ale jejich tvorbu aktivně ovlivňuje: - prosazuje respekt k české i středoevropské technické a technologické realitě, - vyjadřuje se a prosazuje výjimky v termínech implementace interoperability v ČR, - tím snižuje jednorázová finanční zatížení koncentrovaná do kratších časových období stanovené implementace. Zástupci naší TP se podílejí na: - činnosti expertních skupin, které návrhy pravidel (Technické specifikace interoperability) TSI zpracovávají, - na činnosti v orgánech (zejména mezinárodních), které se podílí na jejich schvalování. 14/95

15 Zástupci TP spolupracují na přípravě národních podmínek požadované implementace interoperability železniční infrastruktury České republiky v oblastech: - legislativní, - organizační, - posuzovací a schvalovací proces. Účast TP na zpracování: - studií, analýz a posudků, - odborných publikací, - projektů, - příprava odborných seminářů a konferencí. Příkladem je úspěšné vyřešení Studie pro Ministerstvo dopravy Analýza požadavků Interoperability ve vazbě na konkurenceschopnost železniční infrastruktury v ČR TP se podílí na přípravě podmínek pro využití české železnice a zvláště její infrastruktury v rámci nově připravovaných záměrů železniční dopravy mezi Evropou a Asií ZÁPAD VÝCHOD: - možná perspektiva využití výrobních možností českého železničního průmyslu, - významný podíl profesních řešitelských kapacit českých univerzit a výzkumných ústavů. Nástrojem TP pro posílení mezinárodních vazeb je aktivní účast vědy a výzkumu členů TP, zejména univerzit, na zajištění funkce mezinárodní Sítě Evropská železniční interoperabilita (viz schéma č.1). Výčet jednotlivých zástupců TP v rámci mezinárodní sítě je uveden v části B odstavec 6 lidské zdroje. TP využívá vědeckovýzkumných kapacit svých členů pro podporu funkce této Sítě, jejich jednotlivých orgánů a skupin řídících i výkonných, jejíchž činností a systémovou spoluprací se vytváří podmínky pro implementaci evropské železniční interoperability. Významnou zpětnou vazbou a přínosným efektem je bezprostřední využití souvisejících aktivit pro výchovu a vzdělávání na univerzitách se zaměřením na výuku v dopravě a stavebnictví. 15/95

16 Schéma č. 1: Mezinárodní Síť Evropská železniční interoperabilita 2. Organizace a struktura TP Dne bylo Zájmové sdružení právnických osob s názvem Interoperabilita železniční infrastruktury, se sídlem Kubánské nám. 11/1391, Praha 10 zaregistrováno u Magistrátu hlavního města Prahy s číslem registračním 1/08. Dne bylo Sdružení u Českého statistického úřadu přiděleno Identifikační číslo (IČ) a Sdružení bylo zaregistrováno u Finančního úřadu pro Prahu 10 pod Daňovým identifikačním číslem (DIČ) CZ Dne byl pro Sdružení zřízen běžný účet pro právnické osoby u Komerční banky, a.s., pobočka Kubánské nám. 15, Praha 10. Číslo účtu: /0100. Dne proběhla změněna sídla TP. Nově od uvedeného data sídlí TP na adrese: Kodaňská 1441/46, Praha 10 Vršovice. Základním cílem TP je spojení vědeckého a technického potenciálu univerzit, výzkumných a projektových ústavů spolu s potenciálem stavebních a výrobních firem podnikajících v oblasti železniční infrastruktury k realizaci následujícího předmětu činnosti: 1) Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Sdružení. 2) Strukturalizace a podpora realizace projektů výzkumu, vývoje a zkušebnictví zajišťující soulad současné produkce průmyslových členů Sdružení s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu transevropského železničního systému v subsystémech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. 16/95

17 3) Získávání finančních prostředků na realizaci těchto projektů. 4) Uplatnění podílu členů Sdružení na mezinárodních (evropských) aktivitách souvisejících s vytvářením nových předpisů pro výstavbu, výrobu a údržbu i navazující zkoušky a hodnocení produkce evropského železničního průmyslu. Hlavními zakládajícími dokumenty jsou: a) Zakladatelská smlouva b) Stanovy Hlavním řídícím dokumentem je Organizační řád. Struktura organizace TP je znázorněna ve schématu (viz Schéma č. 2: Organizační struktura TP). Přehled členů Správní rady, jejich funkce (viz tabulka č. 5, část A odstavec 9). Pravidla hospodaření jsou stanovena v Oběhu účetních dokladů. Kofinancování provozních nákladů TP je zajištěno z vlastních zdrojů (členské příspěvky). Schéma č. 2: Organizační struktura TP 17/95

18 3. Podnikatelské subjekty Ze sféry průmyslového trhu se na projektu technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury účastní 10 společností provádějící svoji činnost v oblastech jednotlivých subsystémů železniční infrastruktury. V oblasti subsystému Řízení a zabezpečení provádějí svoji činnost společnosti AŽD Praha s.r.o., AK signál Brno, a.s. a STARMON s.r.o., v oblasti subsystému Infrastruktura společnosti Skanska a.s., Subterra a.s., DT Výhybkárna a strojírna, a.s., ŽPSV a.s. a EDIKT a.s. a v oblasti subsystému Energie společnost Elektrizace železnic Praha a.s., a Trakce, a.s. 3.1 Charakteristika podnikatelských subjektů Skanska a.s. Společnost Skanska a.s. je jednou z nejvýznamnějších firem na trhu dopravního stavitelství v České i Slovenské republice. Své aktivity rozvíjí i na zahraničních trzích. Společnost sídlí v Praze a vnitřně se dělí na pět specializovaných divizí. V TP jsou zastoupeny 2 z nich divize železničního stavitelství a divize betonových konstrukcí. Divize železničního stavitelství (ŽS) se specializuje na kolejové stavby zahrnující výstavbu a údržbu kolejí a kolejových rozvětvení v pražském metru, výstavbu a rekonstrukce tramvajových tratí a kolejových vleček. Největší podíl činnosti je zaměřen na výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí. Služby divize betonových konstrukcí spočívají na společném základním produktu, kterým je beton, výztuž a bednění s odpovídajícími výrobními a mechanizačními prostředky. Tyto produkty umožňují divizi nabídnout tržní a výrobní potenciál pro realizaci monolitických konstrukcí, prefabrikace, výroby, dopravy a čerpání čerstvého betonu a speciálního zakládání staveb. Společnost Skanska a.s. při své činnosti již dlouhodobě spolupracuje s velkou většinou členů Technologické platformy. Mezi nejvýznamnější kooperanty patří tyto společnosti - Výzkumný Ústav Železniční a.s., SUDOP Praha a.s., ŽPSV a.s., DT Výhybkárna a Strojírna a.s., Elektrizace Železnic Praha a.s., AŽD Praha s.r.o., Subterra a.s., VOŠ a SPŠS Děčín, ČVUT - Stavební fakulta, VUT Brno fakulta stavební, Pardubická univerzita Dopravní fakulta Jana Pernera. Z výše uvedených společností je nutné vyzdvihnout rozsáhlou spolupráci s odbornými fakultami vysokých škol. V rámci spolupráce jsou řešeny specifické problémy vznikající při výstavbě, modernizaci i provozování železničních tratí především v oblasti železničního svršku a železničního spodku. Zaměstnanci Skanska a.s. se aktivně zapojují do výuky studentů. Jejich cílem je seznámit studenty s poznatky a zkušenostmi získanými v praxi při výstavbě či rekonstrukcích železničních tratí a stanic. S vysokými školami spolupracuje rovněž při výběru témat diplomových prací, při vypracovávání diplomových prací i při vypracovávání oponentních posudků. 18/95

19 V tabulce č. je uveden přehled výzkumně-vývojových projektů, kterých se společnost SKANSKA a.s. zúčastní v pozici hlavního řešitele nebo jsou zde v pozici jednoho z členů řešitelského týmu. Označní / název projektu MAINLINE / Cost-effective improvement of rail transport infrastructure (Ekonomické zlepšení železniční dopravní infrastruktury) Aplikovaný výzkum UHPC pro prefabrikované prvky staveb program ALFA, ev.č. TA Aplikovaný výzkum UHPC pro tenkostěnné skořepinové prvky staveb program TIP, ev.č. FR- TI3/732 Železobetonový protihlukový panel nové generace program ALFA, ev.č. TA Železniční pražec Obsah Návrh nových technologií pro prodloužení životnosti železniční infrastruktury přívětivější k životnímu prostředí. Termín realizace 01/ /2014 Využití UHPC pro prefabrikaci 01/ /2014 Využití UHPC pro skořepinové konstrukce Vývoj absorpční betonové směsi použitelné pro protihlukový panel nové generace Vývoj nového železničního pražce 01/ / / / / /2013 Tabulka č. 6: Přehled výzkumně-vývojových projektů za člena TP Skanska a.s. Elektrizace železnic Praha a.s. Společnost je lídrem v dodávkách trakčního vedení 3 kv DC a 25 kv, 50 Hz na tratích SŽDC. Realizuje však i významné dodávky z oblasti trakčního vedení a měníren MHD doma i v zahraničí, trakčních napájecích stanic, silnoproudých technologií a ocelových konstrukcí. Společnost disponuje i dvěma výrobními centry, které zajišťují dodávky materiálu nejen pro interní potřebu, ale i pro externí odběratele. / Technická vyspělost firmy je na evropské úrovni, což dokládají mimo jiné dosud realizované zakázky v zahraničí: - Černá Hora, elektrizace trati Podgorica Nikšič - Černá Hora, rekonstrukce trakční napájecí stanice Podgorica a spínací stanice Danilovgrad - Francie, dodávka více jak 20-ti rozváděčů EZB 750 V DC pro měnírny tramvajových linek v Angers, Montpellier a le Havre - Maroco, dodávka více jak 10-ti rozváděčů EZB 750 V DC pro tramvajovou linku v Rabatu - Estonsko, rekonstrukce trakčního vedení v úseku Keila Vaselama - Polsko, rekonstrukce trakčního vedení Weliczka - Krakow Společnost vyvíjí, vyrábí a montuje kompletní program elektrických zařízení pro použití na ŽDC. Významné výrobky, které vznikly vlastním vývojem společnosti: - sestava trakčního vedení typu S a J - motorový pohon - elektrické předtápěcí zařízení - rozváděč vn 750 V DC, 3 kv DC a 25 kv AC - typová řada rozváděčů nn - elektrický ohřev výhybek 19/95

20 Při vývoji těchto výrobků společnost uplatnila tyto užitné vzory a průmyslové vzory: Užitné vzory Skříňový rozváděč s výsuvnou částí a posuvným vypínačem Ocelový nosný stožár Ocelový nosný stožár, nosná a bránová konstrukce Ocelová bránová nosná konstrukce Ocelový nosný stožár, nosná a bránová konstrukce Ocelová bránová nosná konstrukce Zařízení pro ochranu neživých částí trakčního vedení Mobilní měnírna pro rozvod stejnosměrného proudu k napájení TV Průmyslové vzory Převozná trakční měnírna Společnost je výrobně-montážní firmou a vzhledem k různé struktuře ocenění (montáž je často započítána v ceně zařízení) není tedy možné určit přesný procentní podíl z prodeje inovovaných výrobků na obratu firmy. Inovace výrobků je však nutný proces, který probíhá v podstatě neustále a podíl obratu z prodeje inovovaných výrobků přesahuje cca. 80% z prodeje materiálu. Konkrétní případ inovovaných výrobků z poslední doby je finančně úsporný rozváděč pro MHD typu EZB 750L, motorový pohon MPP 2000/200i, sestava trakčního vedení pro maximální traťovou rychlost 250 km/h Společnost se nezabývá výzkumem, ale je zaměřena na vývoj. Za účelem vývoje je v organizační struktuře EŽ vytvořeno středisko Technického rozvoje. Středisko Technického rozvoje zajišťuje inovaci produktů EŽ, a.s. a má přímou vazbu na výrobní centra. Dalším zdroj nových poznatku plyne pro společnost z členství v těchto organizacích: - ÚNMZ TNK Sdružení evropských železničních firem (EFRTC) - Technologická platforma Společnost se nezúčastnila ve veřejných programech podpory výzkumu a vývoje a nečerpala tedy podporu na výzkum a vývoj z veřejných prostředků ČR popř. EU. Společnost spolu s VUZ a AŽD, s.r.o. vypracovala studii Nový systém koordinace ochrany TV a zařízení z něj napájených před přepětím a zkratem financovanou z prostředků SŽDC, s.o. Společnost se zaměří na vývoj finančně úsporných variant stávajících technologických řešení rozváděčů vn a nn ve snaze uspět v probíhajících a budoucích výběrových řízení. Předpokládáme i další vývoj v oblasti převozných měníren a inovační práce na sestavách trakčního vedení typu S a J. Společnost je členem technologické platformy, která sdružuje zástupce průmyslových firem, výzkumných organizací a škol. Společnost podporuje činnost DFJP, Katedru elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky. 20/95

21 Společnost každoročně pořádá seminář Dny nové techniky kde prezentuje výsledky vývoje a poznatky z realizací. Společnost pravidelně představuje realizované projekty a novinky z oblasti vývoje na mezinárodním veletrhu Innotrans v Berlíně. AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha s.r.o. - Společnost AŽD PRAHA má významné postavení na trhu zabezpečovacích technologií v České republice a její význam roste také v celoevropském měřítku. Společnost disponuje rozsáhlým technickým i personálním zázemím pro výzkum a vývoj, do kterého investuje desítky milionů Kč ročně. Zaměřuje se především na: - Vývoj, výrobu, projektování, výstavbu, servis, poradenství, inženýring sdělovacích, zabezpečovacích a automatizačních zařízení - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Poradenskou činnost v oblasti sdělovací, zabezpečovací a signalizační techniky - Výrobu, instalaci, opravy a výstroje el. trakčních vozidel - Výrobu, instalaci a opravy el. strojů a přístrojů - Dopravní průzkumy a dopravní měření - Inženýrskou činnost v investiční výstavbě - Projektovou činnost ve výstavbě - Provozování drážní dopravy Rozhodující objem produkce společnosti tvoří elektronické systémy pro zabezpečení kolejové dopravy, zejména železniční, staniční a traťová zabezpečovací zařízení, včetně nadřazených systémů dálkového ovládání, přejezdová a vlaková zabezpečovací zařízení, zařízení pro automatické vedení vlaků a dále i staniční a vlaková zabezpečovací zařízení pro metro a závodovou dopravu. Mimo oblast kolejové dopravy jde především o zařízení pro dopravu silniční a leteckou. Jedná se převážně o zařízení nové generace s lepšími užitnými vlastnostmi, která tvoří součást komplexních řídících systémů zajišťujících bezpečnou a plynulou dopravu, řízenou v reálném čase s minimálními provozními náklady Vlastní výzkumné a vývojové kapacity a technický rozvoj tvoří základy produkce společnosti. Podpora této významné oblasti přináší mnoho nových technických řešení, výrobků i nových systémů a průběžnou inovaci celého sortimentu výroby i dodávek. Společnosti se po celou dobu své existence podařilo zachovat uzavřený technologický cyklus, což umožňuje velmi operativně reagovat na požadavky odběratelů a kladně se projevuje především při inovaci a vývoji nových zařízení a systémů. Společnost tak každý rok přichází s novým či významně inovovaným výrobkem či technickým systémem. AŽD Praha s.r.o. vlastními kapacitami vyvinulo řadu plně elektronických zabezpečovacích zařízení a úspěšně je nasazuje na panevropských železničních koridorech vedoucích přes ČR. Tyto systémy umožňují spolupráci s obdobnými zařízeními v rámci EU. Výsledkem vlastního výzkumu a vývoje společnosti AŽD Praha s.r.o. je množství patentů, užitných vzorů, jejichž je vlastníkem. V souvislosti s dalším vývojem zabezpečovacích a sdělovacích zařízení směrem ke složitým elektronickým 21/95

22 systémům, dochází k zefektivňování výrobní činnosti a postupně dochází ke specializaci jednotlivých výrobních závodů. V rámci vlastního plánu technického rozvoje AŽD Praha s.r.o. každoročně řeší řadu významných a technicky vysoce náročných úkolů technického rozvoje z oblasti aplikovaného výzkumu. Výsledky řešení úkolů technického rozvoje představují komplexně zpracovanou výrobní (konstrukční a technologickou) dokumentaci, obchodně technickou dokumentaci (zejména uživatelskou dokumentaci a dokumentaci určenou pro návazné služby: technické popisy, pokyny pro projektování, montáž obsluhu, údržbu a servis), normalizační dokumentaci (interní i obecně platné technické normy a předpisy, technické podmínky), propagační dokumentaci, školicí a prezentační dokumentaci. Výsledky řešení úkolů technického rozvoje pro AŽD Praha s.r.o. vytvářejí potřebné podmínky pro rozhodující objem produkce firmy a jsou proto okamžitě realizovány v rámci její obchodní činnosti. Podněty pro zpracování plánu technického rozvoje jsou sbírány v rámci pravidelné komunikace se zákazníkem a jako ohlasy na jednotlivé obchodní soutěže. Významným faktorem je platná i chystaná evropská legislativa a účast v mezinárodních vývojových projektech. AŽD Praha s.r.o. dále provozuje vysoce specializovaná simulační zařízení využívaná pro účely testování a školení. Jedná se o zařízení pod souhrnným názvem POLYGON. Slouží k nezávislému testování nových zařízení pro železniční stanice. Zařízení je složeno z typů různých zabezpečovacích zařízení ETB, ESA 11, ESA 22 a ESA 11VP, ESA 33. Na všech těchto zařízeních lze vyvolávat modelové situace v železničních stanicích, simulovat jízdy vlaků a tím prověřovat zabezpečení tratě. Společnost AŽD Praha s.r.o. má zkušenosti s řešením národních i mezinárodních projektů. Příklad národních projektů: - Staniční zabezpečovací zařízení - Systém grafickotechnologické nadstavby ES - Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení - SZZ typu ESA 11 s plně elektronickým rozhraním - Elektronický automatický blok ABE-1 - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-EA - Anulační soubor ASAR - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-AC - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-RE - Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-EPA - Přírubový elektromotorický přestavník - Ovládání a zabezpečení výhybky J60-1: PHS - Čelisťový závěr pro výhybku tvaru J54-1: Univerzální napájecí systémy zabezpečovacího zařízení - Systém vlakového zabezpečovače typu LS 06 - Počítač náprav typu PZN - 1 Ing. Chvátal 01/ / Výstražník typu AŽD - Automatické vedení vlaku metra typ ACBM3 22/95

23 Příklad mezinárodních projektů: - Řešení problematiky související s Pilotním projektem Evropského železničního řídicího systému ETCS, konkrétně na pilotním projektu Poříčany-Kolín v rámci Dopravního programu ISPA Fund (Project No.:2002/CZ/16/P/PT/015) - Komunikační gateway pro RBC - STM národní modul - Spolupráce při výstavbě GSM-R sítě na českých tratích - Spolupráce na vývoji třísystémové radiostanice GSM-R GSM - TRS Další mezinárodní výzkumné projekty a organizace - Euro - Interlocking - Cílem je navrhnout, posoudit a schválit standardy pro sjednocená staniční zařízení a provozní (návěstní) pravidla a směrnice pro Evropské železnice. - Galileo Účast na projektu Účast České republiky v Evropském projektu Galileo (resortní úkol ministerstva dopravy č. 802/210/112). Hlavním řešitelem je ČVUT FEL; AŽD Praha s.r.o. vystupuje jako spoluřešitel projektu. - EUDD European Driver s Desk Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 5. rámcového programu pro vědu a výzkum. - Safe DMI Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu pro vědu a výzkum - INESS - Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu pro vědu a výzkum - UNIFE - Účast na expertních a koordinačních komisích - CENELEC a ETSI - Účast na expertních komisích - UNISIG - Účast na expertních skupinách pro systém ETCS Na českém trhu AŽD PRAHA spolupracuje s širokým spektrem subjektů. Jedná se především o velký počet menších společností, který vyvíjí vlastní zabezpečovací technologie pro dopravu nebo jejich komponenty či doplňky. Tyto společnosti působí jako subdodavatelé AŽD PRAHA, případně jako spolupracující společnosti na řešení výzkumných a vývojových projektů nebo jako dodavatelé doplňkových technologií. Stávající a budoucí technický rozvoj produktového portfolia AŽD Praha V současné době jsou výsledky řešení převládající části úkolů technického rozvoje zaměřeny na využití zvláště v oboru železniční zabezpečovací techniky, určené jak pro tuzemské, tak a i pro zahraniční uživatele. Zařízení určená pro použití v oboru železniční zabezpečovací techniky jsou vysoce sofistikovaná a současně musí splňovat přísné nároky na zajištění funkční bezpečnosti ve smyslu mezinárodních norem. Jedná se o zařízení určená k použití zejména v následujících druzích železničních zabezpečovacích zařízení: - staniční zabezpečovací zařízení - dálkové ovládání a graficko technologická nadstavba - traťové zabezpečovací zařízení - přejezdové zabezpečovací zařízení - výhybkový program - napájecí systémy - výstražníky - mobilní řídicí a zabezpečovací zařízení pro železnici a pro metro - počítače náprav - diagnostika - zabezpečovací zařízení pro metro 23/95

24 - nosné konstrukce dílčích zařízení a systémů - prvky systému ETCS AŽD PRAHA ve vlastním plánu technického rozvoje řeší také úkoly, jejichž výsledky jsou určeny k realizaci mimo obor železniční zabezpečovací techniky. Zde v rámci své obchodní činnosti se zaměřuje zejména na uspokojování trhu v oboru silniční světelné techniky pro řízení provozu na pozemních komunikacích (silniční telematika). Subterra a.s. Společnost Subterra a.s. je od roku 2004 členem Skupiny stavebních společností Metrostav. Společnosti této skupiny jsou v posledním období pravidelně na druhém místě v celkovém objemu stavebních dodávek na stavebním trhu České republiky. Společnost Subetrra a.s., s celkovým objemem stavebních dodávek mil. Kč v roce 2011, druhá společnost co do velikosti tohoto objemu ve Skupině MTS byla až doposud stejně pravidelně s uvedeným ročním objemem stavebních dodávek v posledních létech vykazována na konci první desítky největších stavebních společností ČR. Z uvedeného ročního objemu stavebních prací bylo v roce 2012 provedeno mil. Kč na úseku dopravních staveb. Téměř výhradní objem z uvedené částky tvořily opakovaně také v roce 2012 dodávky staveb v oboru železničního stavitelství. Také v tomto oboru stavebních dodávek je Subterra a.s. pravidelně vykazována mezi prvními deseti společnostmi v ČR. Jako společnost s významným podílem stavebních dodávek v oboru železničního stavitelství provádí Subterra a.s. trvalé sledování zlepšování dosavadních technologií a nezbytného potřebného strojního vybavení pro práce v tomto oboru. Dokladem těchto činností je zahájení používání pokladače železničních pražců Robel PA 1-20 ES včetně doprovodného manipulátoru pro pokládání kolejnic. Zahájení používání této technologie, poprvé použité v ČR, proběhlo v dubnu letošního roku na stavbě rehabilitace trasy Kařízek-Zbiroh na rekonstrukci úseku Zbiroh Rokycany. Společnost Subterra a.s. také dlouhodobě spolupracuje na výběru a provádění konstrukce pevné jízdní dráhy současně se sledováním možností využití této konstrukce také ke snížení hluku vyvolávaného provozováním železnice, nejen v jejích tunelových částech. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. je výrobní společnost v rukou výhradně českého kapitálu se sídlem Dolní 100, Prostějov, Česká republika. Od samého počátku vzniku společnosti byl kladen důraz na vybudování systému řízení jakosti se zahrnutím oblasti řízení návrhu (technický rozvoj výzkum a vývoj). Systém řízení jakosti včetně zavedení výzkumu a vývoje produktů a technologií u výhybek byl završen získáním certifikátu ISO 9001 v roce Do oblasti výzkumu a vývoje vynakládá společnost od roku 1994 ročně 1-3% z tržeb. Na výzkumu a vývoji se ve společnosti podílí 15 zaměstnanců z celkového počtu 375. Jsou to přímí řešitelé jednotlivých projektů výzkumu a vývoje. Cílem výzkumu je vytvoření špičkového dodavatele výhybkových konstrukcí nejen pro trhy ČR a SR, ale i pro export. Cílem tohoto úsilí je vytvořit v ČR dodavatele špičkových výhybkových konstrukcí nejen 24/95

25 pro trhy ČR a SR, ale i pro export. Výsledky se projevily i vítězstvím v mezinárodních tendrech ČD a ŽSR na dodávky pro tranzitní železniční koridory, zabudováním celé řady vzorků nových prvků výhybek k validaci do tratí až po vložení vzorku první vysokorychlostní výhybky pro rychlost v přímém směru 250km/hod. V rámci řešení a výstupů úkolů výzkumu a vývoje lze za největší úspěch v roce 2007 považovat vložení vysokorychlostní výhybky J60 1:26, s pohyblivým hrotem srdcovky do sítě SŽDC v železniční stanici Poříčany a v roce 2012 dvě tyto výhybky do sítě ŽSR v železniční stanici Trenčianské Bohuslavice. Tyto výhybky jsou určeny pro rychlost 300 km/hod. v přímém směru a 130 km/hod. do odbočky. V letošním roce byla úspěšně dokončena její validace v síti SŽDC. Na základě zkušeností a poznatků z provozu obou vložených výhybek byly konstrukčně navrženy, vyrobeny a zabudovány další geometrie srdcovek s pohyblivými hroty, které s sebou přináší výhody nepřerušení pojížděné hrany zajišťující vyšší jízdní komfort a snížení nároků na údržbu z důvodu snížení dynamických účinků od vozidel. Realizace vlastního výzkumně vývojového programu by nebyla možná bez týmu spolupracovníků jak z vlastní společnosti, tak celé řady organizací a odborníků z různých oblastí. Jedná se především o řídící, odborné a technicko organizační složky SŽDC s. o., vysokých škol jako Univerzita Pardubice, VUT v Brno, ČVUT v Praze a VŠB TU Ostrava, projektových organizací a výzkumných ústavů jako jsou SUDOP Praha, Výzkumný Ústav Železniční a.s., Výzkumný ústav dopravný v Žilině, Ústav fyziky materiálů AVČR Brno, Ústav aplikované mechaniky Brno, VÚHŽ Dobrá, CPIT Ostrava, Vítkovice testing centrum, VÚKV a dalších firem jako AŽD Praha s.r.o., ŽPSV Uherský Ostroh, SL Třinec, Elektroline Praha, SVS FEM Brno apod. V oddělení VaV je ročně realizováno na 15 projektů výzkumu a vývoje orientovaných do oblasti materiálového a technologického výzkumu, návrhu konstrukčních prvků a zařízení pro železniční a tramvajové výhybky a výhybkové konstrukce. Mezi nejvýznamnější patří projekty zaměřené na vysokorychlostní výhybkové systémy geometrií 1:26,5 a 1:33,5 s klotoidními přechodnicemi pro rychlosti jízdy do odbočky 130km/h resp. 160km/h. Nové výrobky podléhají systému schvalování a validaci v síti SŽDC, následně jsou nabízeny jako standardní výrobky zákazníkům. V letech se firma velmi intenzivně věnovala dalšímu rozvoji péče o životní prostředí a v roce 2007 získala certifikát na provozovaný systém environmentálního managementu podle požadavků normy ČSN EN ISO V letech firma pokračovala oblastí dalšího zlepšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které završila v roce 2010 získáním certifikátu pro systém bezpečné práce podle požadavků normy ČSN OHSAS Všechny procesy a činnosti firmy jsou v souladu s legislativními a dalšími požadavky zákazníků pokryty příslušnými technologickými a personálními certifikáty, povoleními a způsobilostmi. 25/95

26 Společnost DT Výhybkárna a strojírna a.s. je vlastníkem řady předmětů spadajících do sféry průmyslově právní ochrany podaných v letech viz uvedená tabulka. Rok puv UV pv P EP PCT Celkem PPO puv přihláška užitného vzoru pv přihláška vynálezu EP evropský patent PPO průmyslově právní ochrana UV zapsaný užitný vzor P udělený patent na vynález PCT mezinárodní patentová přihláška DT Výhybkárna a strojírna, a.s. se účastnila v roce 2010 veřejné soutěže v programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vyhlášený Technologickou agenturou České republiky (TAČR). Z tohoto důvodu jsme se přihlásili do veřejné soutěže v podprogramu č. 3 Udržitelný rozvoj dopravy s projektem Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění. Projekt byl podán ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a Českým vysokým učením technickým v Praze. Spolupráce je zaměřena především na oblast experimentálních činností, které vycházejí z náplně řešení projektu. Celková doba řešení byla rozplánována do 5 etap s termínem zahájení řešení 01/2011 a ukončením 12/2015. Získání dotace přinese finanční prostředky na řešení projektu ve výši 18,809 mil. Kč z celkových nákladů 26,4 mil. Kč, což představuje podíl podpory 71,25%. Výrazným způsobem tak bude podpořeno financování projektu Výzkumu a Vývoje z veřejných prostředků a ušetřené vlastní zdroje bude možné použít na krytí nákladů na další neméně významné projekty řešené v oddělení výzkumu a vývoje. ŽPSV a.s. ŽPSV a.s. je firma s padesátiletou historií, zabývající se výrobou a prodejem betonových výrobků pro dopravní, inženýrské a pozemní stavitelství. Specializace firmy spočívá ve výrobě pražců (příčných i výhybkových) z předpjatého betonu pro kolejové dráhy. Společnost disponuje rovněž vlastní montážní kapacitou pro montáž železobetonových skeletů, předpínaných mostních nosníků a protihlukových stěn vlastní výroby. Výroba je soustředěna na území ČR do celkem pěti výrobních závodů a jedné provozovny. Ve dvou z těchto závodů je realizována rovněž výroba pražců. Dceřiné společnosti s přibližně shodným sortimentem jako společnost mateřská fungují ve Slovenské republice (Čaňa) a Bulharsku (Varna). Součástí ŽPSV a. s. je i vlastní vývojové pracoviště zaměřené na oblast návrhu a technologie výroby betonových pražců a betonových směsí. Společnost ŽPSV a.s. se trvale zaměřuje na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Má dlouholeté zkušenosti s řešením projektů VaV mimo jiné rovněž z dotačních programů MPO, MŠMT a TAČR viz dále. Průběžně inovuje a doplňuje stávající sortiment výrobků jak na základě vlastního vývoje, tak i cestou licencí poskytnutých zahraničními společnostmi (např. výrobky pro systémy konstrukcí železničního 26/95

27 svršku bez štěrkového lože tzv. pevná jízdní dráha systém Rheda 2000 a ÖBB- PORR). V uplynulém období byly vyvinuty a průběžně uváděny na trh např. následující výrobky: - pražec pro železniční a tramvajové tratě B 03 - přístřešek pro nástupiště železničních stanic a zastávek z prefabrikovaných dílců - rektifikační podpora pro zřizování železničního svršku tramvajových tratí s pevnou jízdní dráhou systému W-tram - prvek nástupištní hrany H prvek nástupištní hrany H 130 s pohltivou vrstvou z pryžového recyklátu - inovovaný prvek nástupištní hrany H nízká protihluková clona BRENS Barrier - mobilní protihluková stěna Nově vyvinuté výrobky jsou chráněny průmyslovými či užitnými vzory. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001, systém EMS a OHSAS ŽPSV a.s. trvale sleduje nejnovější vývoj v oblasti svého výrobního portfolia a reaguje na požadavky trhu vývojem a zaváděním nových a inovovaných výrobků do prodeje. Velmi pozorně jsou sledovány zejména trendy a požadavky trhu v oblasti kolejové infrastruktury (železniční i tramvajové) pražce, nástupiště, systémy koleje s pevnou jízdní dráhou, protihluková opatření, konstrukce železničních přejezdů, přechodů a nástupních ploch před portály železničních tunelů. Společnost získává nové poznatky především vlastním výzkumem a vývojem, a to jak samostatným, tak i společným zejména ve spolupráci s vysokými školami. Na základě licencí je realizována výroba komponentů pro konstrukce svršku železničních a tramvajových tratí s pevnou jízdní dráhou systému Rheda 2000 a ÖBB-PORR. ŽPSV a.s. je v současnosti aktivně zapojena v projektech VaV podporovaných MPO a TAČR. Jedná se o projekty s názvy Výzkum a vývoj betonů na bázi nového pojiva s využitím druhotných surovin se zaměřením na zlepšení kvalitativních a trvanlivostních parametrů betonu (FR- TI1/004) a Pražce s pružnou ložnou plochou (TA ). Odpočet výdajů na projekty VaV od daňového základu je připravován na rok Společnost má značný zájem o trvalý technický a inovační rozvoj svých výrobků, výrobních zařízení a technologií. V současné situaci poměrně značného útlumu všech odvětví ve stavebnictví je zřejmé, že udržení pozice společnosti na trhu je možné zajistit mimo jiné významným rozšířením nabídky nových a inovovaných výrobků. Společnost se bude zaměřovat do všech oblastí svých výrobků, přičemž těžiště zůstane v sortimentu pro dopravní stavby, protihluková opatření, pozemní a inženýrské stavitelství. 27/95

28 EDIKT a.s. Firma EDIKT a.s. byla založena v roce Zaměřila se především na provádění dopravních, pozemních a inženýrských staveb se specializací na železniční stavby. Z důvodu zajištění kompletních dodávek prací a staveb rozšířila firma EDIKT a.s. v polovině roku 1995 předmět své činnosti o práce v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky, telekomunikační techniky a montáže elektroinstalací. V současné době se firma EDIKT a.s. orientuje především na kompletní dodávky dopravních a pozemních staveb. Dále se firmy Edikt a.s. zabývá opravami, montážemi a údržbou zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Při své činnosti se zaměřuje na tyto činnosti: - Zajištění projektové dokumentace a inženýrské činnosti - Výstavba komunikací, chodníků a zpevněných ploch - Opravy, údržby a rekonstrukce kolejí, výhybek, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení - Výstavba, rekonstrukce, adaptace a údržby budov a objektů - Výstavba a rekonstrukce vodních propustů, trativodů, opěrných zdí aj. - Výstavba a rekonstrukce železničních přejezdů dle vzorových listů ČD včetně úprav stávajících zabezpečovacích zařízení - Výstavba a rekonstrukce nástupišť - Kovářské a zámečnické práce - Údržby, opravy a montáže sdělovací a zabezpečovací techniky včetně vyhledávání poruch kabelů a izolačních závad - Provádění inženýrských sítí elektro (pokládka, montáž a opravy kabelů nn, vytyčování kabelových tras, sdělovací a zabezpečovací technika, elektronická zabezpečovací signalizace, atd. Vzhledem k vysokým požadavkům investorů na kvalitu práce a splnění časových harmonogramů jednotlivých prací je kladen velký důraz na vybavení firmy novým, moderním technologickým vybavením s vysokou mírou provozní spolehlivosti, což společně se zkušenostmi a odbornými znalostmi zaměstnanců je zárukou kvality práce firmy EDIKT a.s. AK signál Brno, a.s. Společnost AK signál Brno, a.s. se zaměřuje na zabezpečovací, informační a automatizační technika v oblasti kolejové a silniční dopravy. Společnost působí v oboru od roku Od roku 1995 se zabývá vývojem vlastních zařízení v oblasti informačních technologií pro diagnostiku zabezpečovacích zařízení. V průběhu tohoto období muselo být přistoupeno i k řadě malých ale i rozsáhlejších inovací, ať už z důvodu nových poznatků plynoucích z vlastní činnosti, nebo s příchodem nových technologií. Nové poznatky si společnost obstarává v rámci jednotlivých zakázek výzkumných řešení či vlastním výzkumem. V rámci činnosti společnosti je připravován projekt s názvem Vývoj procesorového modulu pro komunikační a diagnostickou jednotku CDU. Obsahem projektu je inovace jenodnotky CDU spočívající v náhradě stávajícího nakupovaného modulu GE863-PRO3 LINUX 12. Projekt bude realizován vlastním vývojem v průběhu roku /95

29 V současné době je technicky řešen rozvoj zaměřený na využití v oboru železniční zabezpečovací techniky, určené jak pro tuzemské uživatele. - Řízení provozu Řídicí systém REMOTE 98 Dispečerské reléové stavědlo (ovládání SZZ a TZZ) Ovládání zabezpečovacího zařízení na trati D3 Schéma č. 3: Základní princip řízení dopravy - Diagnostika, komunikace, záznam Diagnostický systém REMOTE 96 Měřící ústředna MEDIS Dohledový server přejezdů DOSPA Záznamové zařízení B2000 a B2008 Komunikátor v síti GSM: B-GSM Ovládání osvětlení Integrační koncentrátor - Venkovní prvky ZZ - Samovratný přestavník SP-03 - Vnitřní prvky ZZ - Časová jednotka CAS1 - Prvky pro zjišťování volnosti koleje - Informační systémy pro cestující - Univerzální hlásič zpráv UH12 - Zařízení pro elektrický ohřev výměn EOV-AK2.2 STARMON s.r.o. Firma Starmon se již od svého vzniku zaměřila na oblast zabezpečovacích a informačních a diagnostických zařízení. Její tým cca. 15 expertů v oblasti vývoje rozvíjí vlastní elektronické stavědlo, systémy diagnostiky a aplikace systémů detekce horkých ložisek a plochých kol, které jsou úspěšně nasazovány nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí. V současné době jsou řešeny zejména modifikace systémů pro zahraniční uživatele v oboru železniční zabezpečovací techniky. Zabezpečovací zařízení - K-2002 je staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie - MOZAS - mobilní zabezpečovací zařízení staniční se používá jako provizorní zabezpečovací zařízení ve stanicích - MOZAT - Zařízení je určeno pro provizorní zabezpečení výhybky (výhybek) na širé trati - Náhrada přijímacích relé KO - elektronický fázově citlivý přijímač EFCP - PNS-03 - nový typ počítače náprav 29/95

30 Diagnostika - Měřící ústředna DISTA slouží k diagnostikování stavu zabezpečovacího zařízení - ASDEK - síťový diagnostický systém železničních vozidel Informační zařízení - HAVIS, KAMES, EZOP, InfoBus, RegioInfo, StarCam, ERP TRAKCE, a.s. Trakce, a.s. patří mezi významné dodavatele v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky v dopravě, montáží trakčního vedení a při výstavbě a rekonstrukcích silničních a železničních mostů, propustů a ostatních dopravních staveb. V daných oborech realizuje kompletní zakázku od projektu, přípravy stavby až po vlastní realizaci. Počátky sahají až do roku 1992, kdy byla založena společnost Kvadro, spol. s r.o. Společnost začínala realizací zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Vzhledem k stále rostoucímu objemu zakázek vznikla i potřeba vytvořit větší pocit důvěry a finančních záruk, a proto došlo v roce 1999 k založení společnosti Trakce, a. s., která postupně převzala aktivity předchozí společnosti. V roce 2001 se Trakce, a. s. sloučila s organizacemi AK signal, a. s. - závod Ostrava a Perner, s. r. o. Po celou dobu svého působení si firma buduje tradici spolehlivého obchodního partnera při realizaci zakázek. V součastné době je Trakce, a. s. držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 v oborech: - Vývoj, projektování, montáž a rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení - Montáž, opravy a údržba elektrických zařízení - Provádění dopravních a pozemních staveb Nyní firma zaměstnává cca 178 pracovníků oproti dvaceti v jejich počátcích. Má provozy v Ostravě, Bohumíně Skřečoni, Vrbici, Opavě a v Olomouci. V současnosti dělíme naši společnost do dvou divizí a to na - divizi elektro a - stavební V obou těchto odvětvích zajišťujeme komplexní služby včetně projekční činnosti. V oblasti elektro divize se jedná o silnoproudou a slaboproudou techniku. Silnoproudá technika - trakční vedení - trafostanice - měnírny - silnoproudé rozvody - silniční křižovatky - montáž veřejného osvětlení 30/95

31 Slaboproudá technika - sdělovací a zabezpečovací zařízení drah a vleček - telekomunikace - slaboproudé rozvody - optická a metalická kabelizace, měření - počítače, počítačové sítě - strukturované kabeláže - EZS, EPS, CCTV, KVS V oblasti stavební divize zajišťuje stavby a opravy mostních konstrukcí, obnovy železničních přejezdů a nástupišť a zároveň provádíme výstavbu rodinných domů na klíč, zateplování, rekonstrukci budov. Další činností je realizace pozemních staveb, na tomto poli už máme za sebou řadu úspěšných akcí v průmyslové i v občanské výstavbě. - Dopravní stavby o stavby a opravy mostních konstrukcí o obnova železničních přejezdů a nástupišť o rekonstrukce chodníků zámkovými dlažbami o stavba zpevněných ploch o stavba opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn - Pozemní stavby 3.2 Shrnutí Členové sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury z průmyslové sféry jsou lídry ve svém oboru nebo připravují podmínky postavení pro to stát lídrem ve svém oboru. Jsou zde zastoupeny společnosti podílející se na výstavbě železniční infrastruktury, zajišťující produkci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a elektrifikaci tratí. Jedná se o široké spektrum společností, jejichž společným cílem je zvýšení kvality železniční infrastruktury a dosažení interoperability infrastruktury, součástí do Evropského železničního systému. Při vykonávání své činnosti se zaměřují především na zajištění kvality činností s respektováním nároků na bezpečnost a životní prostředí. 31/95

32 4. Univerzity a výzkumné instituce Z akademické sféry a sféry výzkumných institucí se projektu technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury účastní čtyři fakulty tří různých univerzit, jedna střední škola, tři výzkumné a zkušební ústavy. Z akademické sféry se jmenovitě se jedná o fakultu dopravní a fakultu stavební ČVUT v Praze, dopravní fakultu Jana Pernera na univerzitě Pardubice, stavební fakultu VUT v Brně a Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu strojní, stavební a dopravní v Děčíně. Ze sféry výzkumných institucí se jmenotě jedná o Výzkumný Ústav Železniční, a.s., VÚKV a.s. a Technický a zkušební ústav stavební Praha a.s Charakteristika univerzit a výzkumných ústavů České vysoké učení technické fakulta dopravní Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti: - Dopravní infrastruktura v území - Management a ekonomika dopravy a telekomunikací - Automatizace v dopravě a telekomunikacích - Inteligentní dopravní systémy - Provoz a řízení letecké dopravy Bakalářské a navazující magisterské studijní programy připravují studenty pro budoucí uplatnění získaných vědomostí v oblasti analýz, návrhů, organizace, řízení, vývoje a výzkumu v dopravních procesech. Pozornost je věnována nejnovějším poznatkům v ekonomické teorii, teorii dopravy, teorii systémů, bezpečnosti a spolehlivosti dopravy a telekomunikačních služeb, vlivům dopravy na životní prostředí a metodám efektivního organizování logistických řetězců, využití služeb nových dopravních technologií, jakož i optimalizaci telekomunikačních procesů. Absolventi studijních programů fakulty jsou připraveni pro činnosti spojené s podnikáním operátorů na sítích, optimalizovat ekonomické vztahy, přispět k zvyšování kvality svými znalostmi z oblasti managementu a informačních technologií. Programy doktorského studia se opírají o vědeckou a výzkumnou činnost kateder fakulty a poskytují hluboké teoretické základy v oborech: - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích - Dopravní systémy a technika - Provoz a řízení letecké dopravy - Dopravní logistika - Inženýrská informatika v dopravě a spojích Fakulta dopravní spolupracuje s ústavy AV ČR i s průmyslovými subjekty, jako jsou např. Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, AŽD Praha s.r.o., České dráhy a.s., SKANSKA a.s., ELTODO a.s., SUDOP a.s., Metroprojekt a.s. a dále s Ministerstvem 32/95

33 dopravy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu, s Českou a slovenskou kombinovanou dopravou INTRANS a.s. Rozběhla se spolupráce se společností SIEMENS CZ, se kterou fakulta vytvořila unikátní laboratoř pro vývoj aplikací a jejich testování a připravuje zahraniční projekty. Projekty řešené na fakultě dopravní ČVUT v období od do Označní / název projektu Termín realizace EUTRAIN / European Transport Research Area International 03/ /2014 Popis: - Optimalizace rámce pro mezinárodní spolupráci v oblasti VV analýza, shromáždění výzkumných výsledků a doporučená vyplývajících z podobných projektů nebo výzkumných zpráv; zhodnocení tematických oblastí, priorit a potřeb v rámci akcí a modelů spolupráce v zemích účastnících se projektu EUTRAIN. - Analýza podobných projektů (CETRRA, DETRA, SIMBA, SIMBA II, VIAJEO, STADIUM a FREIGHTVISION), studií a zprávy dalších zdrojů (US/TRB, ECTRI-TRB), vědeckých článků apod. Výstupy: - Systematický souhrn a prezentace výsledků shrnutí nálezů a doporučení do podkladů pro návrh optimalizace postupů mezinárodního výzkumu v oblasti dopravy; analýza dřívějších projektů s důrazem na oblast sdílení informací a dat. - Vývoj vhodné metodologie pro sdílení informací na základě výsledků předchozího výzkumu; doporučení pro rozvoj znalostního systému (KMS) EURNEX. NEAR 2 / Network of European Asian Railway Research Capacities 12/ /2014 Popis: Rychlý rozvoj asijské ekonomiky, zejména v Číně, Rusku a Indii si vyžádal zásadní nárůst přepravních objemů mezi obchodními partnery Evropy a Asie. Největší přepravní objemy jsou realizovány lodní dopravou. Železniční doprava využívající stávající trati, které budou doplněny novými plánovanými trasami, představuje perspektivní alternativu vodním cestám. Vzhledem k současnému stavu a povaze dosavadní železniční sítě bude nutné vyřešit řadu problémů, aby vznikl železniční systém s moderní infrastrukturou, službami a provozem. Aby bylo možno plně využívat kapacit systému, je třeba implementovat nové technologie, vyřešit otázky interoperability a optimalizace provozu. V rámci projektu NEAR 2 se bude vyvíjet platforma pro železniční výzkum, která umožní sdílení informací a znalostí předních institucí a výzkumníků obou kontinentů. Projekt plánuje využití informací o stávající struktuře železniční dopravy a jejích mechanismech stejně tak jako zkušenosti zúčastněných odborníků a znalosti vytvořené v rámci jimi prováděných projektů (ukončených i probíhajících) a ostatních aktivit k vybudování platformy pro železniční výzkum. Tato platforma se stane rovněž informačním a znalostním zdrojem pro příslušná odvětví průmyslu. NEAR 2 si klade za cíl vytvoření jedinečné mezinárodní interdisciplinární výzkumné základny, která bude přispívat k rozvoji příslušných sektorů regionální ekonomiky stejně jako k rozšiřování znalostní základny pro železniční výzkum a aplikace výzkumných výsledků do praxe. Tabulka č. 7: Přehled výzkumně-vývojových projektů za člena TP CVUT - FD České vysoké učení technické fakulta stavební Fakulta stavební ČVUT je součástí veřejné vysoké školy, zabezpečující výuku bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v oborech vzdělávání: stavební inženýrství, architektura a stavitelství, geodézie a kartografie, bezpečnostní a rizikové inženýrství, budovy a prostředí. Zaměření fakulty stavební ČVUT pokrývá prakticky celé spektrum stavebnictví, v řadě případů s výrazným interdisciplinárním charakterem. 33/95

34 Fakulta stavební se aktivně orientuje na podporu vytváření nových vědeckých týmů a nových problémově orientovaných výzkumných oblastí, a to jak za účasti pracovišť ČVUT, tak i pracovišť mimo školu zaměřených na novou vědní problematiku a perspektivní aplikace. Mezi hlavní priority fakulty stanovené pro období patří mimo jiné též kvalita a úroveň akademických činností v oblasti výzkumu a vývoje včetně mobility. Fakulta stavební dlouhodobě spolupracuje s významnými výzkumnými pracovišti i průmyslovými firmami v oblasti stavebnictví v České republice. Jako příklad lze uvést probíhající řešení výzkumného centra CIDEAS (Centre for Integrated DEsign of Advanced Structures), jehož koordinátorem je Fakulta stavební ČVUT a jehož řešení se kromě významných českých technických univerzit účastní též Metrostav, a.s., SSŽ, a.s, Skanska, a.s a další. Mezi nejvýznamnější atributy Fakulty stavební ČVUT patří personální a kvalifikační složení jejího učitelského sboru, ve složení 49 profesorů, 112 docentů, 307 odborných asistentů, 6 asistentů a 67 vědeckých pracovníků. Přístrojové, technické, materiální a informační vybavení pracovišť včetně laboratoří považuje fakulty stavební ČVUT za svoji prioritu a soustavnou snahou fakulty je zabezpečit tuto oblast na co nejvyšší úrovni pro potřeby výzkumných činností. Akreditovaným pracovištěm Fakulty stavební je její Experimentální centrum (akreditace č. 338/2007), a to v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů. Zajišťuje experimentální práce vědecko-výzkumné povahy vyplývající z potřeb výuky, grantové a vedlejší hospodářské činnosti. Pracoviště úzce spolupracuje s praxí a zajišťuje odborný servis stavebním firmám. Veškerý rozsah zkušebních prací je prováděn jak ve specializovaných laboratořích pracoviště, tak i v podmínkách in-situ. Všechny zkoušky jsou prováděny dle platných norem a předpisů. Akreditované jsou tyto zkoušky: - statické a dynamické zkoušky stavebních konstrukcí a jejich částí nebo dílců, - měření pevností a přetvoření betonových prvků, - zatěžovací zkoušky zdiva, - zatěžovací zkoušky mostů dynamické výchylky a součinitel, přetvoření, napětí, zrychlení, frekvence. Z významných grantových a programových projektů v oblasti dopravních staveb, na jejichž řešení se Fakulta stavební podílela, resp. podílí, lze uvést: - Výzkum lehké konstrukce železničního svršku a spodku pro regionální tratě - Experimentální a matematická analýza vícevrstvého systému železniční trati - Nehomogenity železniční trati jako aspekt hodnocení její kvality. Fakulta stavební dlouhodobě spolupracuje se správci a provozovateli drah České republiky - s Českými drahami, a.s a se Správou železniční dopravní cesty, s.o. Například v rámci již výše zmiňovaného výzkumného centra CIDEAS je pro SŽDC, s.o. zpracovávána metodika použití recyklovaných a odpadních materiálů v konstrukčních vrstvách kolejových staveb. V oblasti dopravních staveb Fakulta stavební spolupracuje s oborově příbuznými fakultami vysokých škol v České republice, zejména s Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně a s Fakultou stavební Vysoké školy báňské Technické 34/95

35 univerzity Ostrava. Z blízkých zahraničních vysokých škol funguje řadu let velmi dobrá spolupráce se Stavební fakultou Žilinské univerzity a Stavební fakultou Technické univerzity v Košiciach. V předchozích letech byla řešena řada výzkumných úkolů ve spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti a průmyslovými českými subjekty, z nichž uvádíme např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Pražskou strojírnou a.s., Gummi Trading, Geomat s.r.o., Infram a.s, Renogum Nilos a.s., Kordárnu, a.s., Bohemiaelast a.s., ze zahraničních subjektů např. Tencate Geosynthetics (Austria), Rock Delta a/s (Denmark), Phoenix Dichungstechnik Gmbh (Germany) a další. Fakulta stavební má zájem patřit mezi největší výzkumné instituce v České republicea programově usiluje o to, být fakultou výzkumného typu. Mezinárodní spolupráce je uskutečňována zapojením do programů v rámci EU (zejména 6. rámcový program, strukturální fondy), tak i do dalších evropských i bilaterálních programů, např. IEE Programme, IAEA, Leonardo da Vinci, Sokrates, CEEPUS, Jean Monnet. Řada spoluprací se však realizuje i na základě vzájemných dohod fakulty přímo se spolupracující institucí. Účast na národních programech aplikovaného výzkumu je zabezpečována prostřednictvím výzkumných projektů Akademie věd České republiky, ministerstev (např. MŠMT, MPO, MD, MZ, MZP), Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a dalších poskytovatelů. V oblasti přenosu poznatků do aplikované sféry zřídilo ČVUT vlastní Oddělení transferu technologií, které zajišťuje přesnost znalostí a technologií z ČVUT a zprostředkování kontaktů mezi ČVUT a podniky. Pro podporu inovativních nápadů a začínajících podnikatelů byl při ČVUT zřízen Vědecký inkubátor. Fakulta stavební též v oblasti transferů technologií dlouhodobě spolupracuje s Technologickým centrem AV ČR, které se zaměřuje na komerční využívání výzkumných výsledků a k zavádění inovací do praxe s cílem zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu při současném uplatňování principů udržitelného rozvoje. Fakulta stavební ČVUT v současné době v oblasti kolejových staveb disponuje velmi solidním, stabilním týmem odborníků a doktorandů, kteří se dlouhodobě věnují laboratornímu sledování a měření konstrukcí in-situ s vloženými moderními prvky železničního spodku i svršku. Přístrojové vybavení fakulty umožňuje provádět dlouhodobá statická i cyklická měření konstrukcí kolejových drah, jak v laboratorních, tak v reálných podmínkách na železničních i tramvajových tratích. Na oba aspekty (personální zabezpečení i přístrojové vybavení) v současnosti je a nadále bude nahlíženo jako na klíčové faktory, které je třeba neustále zlepšovat. Vysoké učení technické v Brně fakulta stavební Hlavní směry tvůrčí, výzkumné a vývojové činnosti Fakulty stavební VUT v Brně vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje fakulty, jedná se o následující nosné směry: - analýza, metody navrhování, verifikace a identifikace staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí z hlediska jejich životního cyklu; 35/95

36 - vývoj, zhodnocení, ověření a kalibrace návrhových metod; - nové využití konstrukcí z tradičních materiálů; - tvorba a vývoj autoadaptivních kompozitních konstrukcí; - deterministické a stochastické modelování stacionárních a nestacionárních jevů a procesů; - progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin; - spolehlivost a analýza rizik vodohospodářských systémů a staveb; - vývoj teoretických modelů, tvorba expertních systémů; - zásobování pitnou vodou, odvodnění urbanizovaných území, analýza záplavových území, hydrotechnické stavby; - zvyšování kvality vnitřního prostředí budov; - vývoj nových konstrukcí a metod navrhování budov z hlediska kritérií a principů trvale udržitelného rozvoje, optimalizace návrhu; - integrované technologie pro inženýrskou geodézii a digitální mapování; - komplexní a vágně definované inženýrské systémy (teorie, modelování a aplikace výsledků); - rozvoj ekonomických nástrojů pro optimální navrhování a realizaci staveb. Vědecká a tvůrčí činnost akademických a tvůrčích pracovníků FAST je financována z různých zdrojů. Jedním zdrojem financování vědy na FAST je účelové financování výzkumu, které pokrývá projekty systému GA ČR, a ministerstev MPO, MD, MŽP a MZe. Druhým zdrojem je MŠMT formou Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ), Výzkumných záměrů (VZ) a Rozvojových programů (RP). Třetím zdrojem jsou zdroje ze zahraničních grantů a projektů jako jsou: Dvoustranná spolupráce, Rámcové programy, Evropské programy podpory a výzkumu apod. Fakulta stavební udržuje v oblasti mezinárodní spolupráce a zahraničních vztahů kontakty s 57 univerzitními pracovišti ve 30 zemích. Do čtvrtého zdroje můžeme zahrnout všechny ostatní možnosti získání prostředků na výzkum. Dle prestižního mezinárodního hodnocení každoročně sestavovaného společností QS Quacquarelli Symonds Limited se VUT v Brně již několik let řadí mezi nejlepší světové univerzity. V roce 2012 se univerzita umístila na pozici v kategorii Civil Engineering. Fakulta stavební VUT v Brně z pohledu vědecko-výzkumné činnosti má dlouholeté zkušenosti s řešením projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR, grantovými agenturami odborných ministerstev (např. MPO, MZe), zahraničními agenturami (např. rámcové programy EU) či s oblastí vědecko-výzkumných programů (např. Výzkumné záměry či centra) a v současné době s Technologickou agenturou ČR. Nedílnou součástí výzkumných aktiv je i spolupráce s průmyslovými firmami (Např. Metrostav, Skanska, Eurovia, Arcadis atd.). Projekty: - AdMaS - Projekt na vybudování regionálního výzkumného centra AdMaS - Operační program Výzkumu a vývoje pro inovace (OP VaVpI) v prioritní ose 2. Regionální VaV Centra. - CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, MPO projekty TANDEM, IMPULS, TIP - v 2008 (17 projektů), 2009 (12) a 2010 (8) Centrum AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies zásadním způsobem mění infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na Fakultě stavební. V rámci projektu je budováno komplexní centrum, které integruje poznatky z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního 36/95

37 a umožnuje nejen teoreticky, ale i prakticky verifikovat. Centrum integrovaného vývoje pokročilých stavebních materiálů a konstrukcí AdMaS je v současné době neustálého technického rozvoje oboru institucí, jejímž úkolem je zajistit aplikaci aktuálních výsledků základního výzkumu formou aplikovaného výzkumu do praxe ve formě nových, resp. inovovaných stavebních materiálů a technologií s kvalitativně vyššími užitnými vlastnostmi, resp. s nižšími výrobními náklady, resp. s omezenými negativními vlivy na životní prostředí (jak ve fázi výroby, tak také během používání a samozřejmě po ukončení životnosti materiálu). Fakulta stavební VUT v Brně se úspěšně zapojuje do mezinárodní projektů financovaných evropskou unií, např.: - program EUREKA projekt EIS METHOD - PEM Computerized Measuring System for Analysis of Chosen Characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method - program EUROSARS projekt RLACS - Risk based Performance Prediction and Lifetime Assessment of Concrete Structures - program FP7 projekt MAT-MATE - International R&D collaboration in advanced construction materials and structures - a v současné době se připravuje projekt v programu IEE Inteligent Energy Europe, v němž bude FAST VUT partnerem. Spolupráce FAST VUT s praxí přijaté patenty a užitné vzory: Rok Patent Užitný vzor Projekty VaV v současné době řešené: Označní / název projektu TA , Pražce s pružnou ložnou plochou, projekt Technologické agentury ČR Termín realizace 01/ / Příjemce Vysoké učení technické v Brně, řešitel doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., další účastník projektu ŽPSV a.s. - Projekt navazuje na řešení projektu UIC s názvem USP in Track, podklady získané při řešení projektu jsou použity v rámci pracovní skupiny pro přípravu evropské normy pro pražce s podpražcovými podložkami (CEN TC 256 Railway application, SC1 / WG 16-4) TA , Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí pružnění, projekt Technologické agentury ČR 01/ / příjemce DT Výhybkárna a strojírna, a.s., řešitel Ing. Marek Smolka, další účastník projektu Vysoké učení technické v Brně, další řešitel prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. TA , Vývoj hybridního železničního mostu rezistentního v záplavových územích, projekt Technologické agentury ČR 01/ / příjemce Vladimír Fišer, řešitel Ing. Pavel Simon, další účastník projektu Vysoké učení technické v Brně, další řešitel doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Tabulka č. 8: Přehled výzkumně-vývojových projektů za člena TP VUT Brno Projekty ze strukturálních fondů: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 37/95

38 2.3, číslo výzvy 20, žadatel projektu Vysoké učení technické v Brně, zařazen do zásobníku projektů VUT v Brně disponuje specializovaným pracovištěm pro přenos poznatků do aplikační sféry, Útvarem transferu technologií VUT v Brně, který je pověřen vyjednáváním a uzavíráním licenčních smluv a smluv o společném vlastnictví výsledků projektů VaV. Vyhledávání partnerů pro komercializaci výsledků VaV na mezinárodní úrovni probíhá s využitím specializovaných projektů Rámcových programů EU, sítě nabídek a poptávek Enterprise Europe Network a profesních asociací pro transfer technologií Technology Innovation International (TII), Association of European Science and Technology Transfer Professionals (ASTP). Útvar transferu technologií na VUT v Brně funguje již deset let jako prostředník mezi akademickou obcí a aplikační sférou, mezi vědcem a podnikem. Během své existence zajistil právní ochranu desítkám vynálezů zaměstnanců VUT v Brně a navázal úspěšnou spolupráci s mnoha tuzemskými a mezinárodními podniky. Způsob komercializace výsledků výzkumu a vývoje VUT v Brně je popsán ve směrnici rektora VUT v Brně č. 25/2009 Systém komercializace poznatků vědy a výzkumu na VUT v Brně, viz Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na VUT v Brně probíhá na VUT v Brně jako kombinace tří základních forem: - výzkumu na zakázku, který je prováděn na objednávku partnera z aplikační sféry, který hradí plné náklady projektu, - společných projektů VaV s partnerem z aplikační sféry, kdy partner z aplikační sféry hradí pouze část nákladů projektu, - udělením licence k duševnímu vlastnictví VUT v Brně partnerovi z aplikační sféry nebo převodem duševního vlastnictví na partnera z aplikační sféry. Komercializace výsledků projektů VaV ve spolupráci s partnery z aplikační sféry, stejně jako projektů VaV řešených na objednávku aplikační sféry, je obvykle záležitostí partnerských organizací projektů VaV, kteří disponují přístupem na trh s finálními produkty. Dosažené objemy z prodeje výsledků VaV Se změnou zaměření činnosti ÚTT od roku 2010 začaly být postupně uzavírány smlouvy na využití poznatků VUT. Výnosy z komercializace výsledků VaV v roce 2011 Kč Univerzita Komenského v B, služby ,00 Northwestern College, services 6 536,70 Universita di Palermo, services 2 574,00 Masarykova univerzita, služby ,00 Celkem ,70 Výnosy z komercializace výsledků VaV k Kč Univerzity of Electrical, služby ,00 Wilhelm Kächele, software licence 8 781,50 Láník s.r.o., služby 735,00 Univerzita de Los Andes, software licence 6 720,30 Celkem ,80 Tabulka č. 9: Výnosy z komercializace výsledků 2011 a /95

39 Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera DFJP byla založena roku 1993 s cílem zabezpečit kontinuitu vysokého školství v oblasti dopravy a spojů pro ČR po rozpadu Československa, když předtím bylo vysokoškolské vzdělávání v tomto směru pro celou republiku realizováno na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině na Slovensku. V současnosti je Dopravní fakulta Jana Pernera koncipována jako instituce multidisciplinárního charakteru se silně technickým zaměřením, dále dopravně-ekonomickým, dopravně-technologickým. Má sedm kateder, které pěstují obory z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury, technické mechaniky, materiálového inženýrství, elektrotechniky a elektroniky, technologie a řízení dopravy, dopravního managementu, marketingu a logistiky a aplikované informatiky v dopravě. Od akademického roku 2002/2003 je na fakultě uskutečňováno třístupňové studium boloňského typu, přičemž v bakalářském a navazujícím magisterském stupni je akreditováno sedm oborů, v doktorském pak obory dva. Vedle pedagogické činnosti se fakulta výraznou měrou zapojuje do projektů základního a aplikovaného výzkumu, a to jak na poli domácím, tak v rámci mezinárodní spolupráce. K dlouhodobým výzkumným aktivitám relevantním pro železniční dopravu patří experimentální posuzování dopravních konstrukcí, jízdních vlastností vozidel či bezpečnosti silničního provozu. Dále probíhá výzkum a vývoj nových materiálů, SW prostředků, informačních a řídících systémů v dopravě, výzkum dynamických jevů souvisejících s provozem dopravních prostředků, řešení optimalizačních úloh v dopravních a logistických systémech i z hlediska ekonomického posouzení efektivnosti dopravních procesů. DFJP má v současnosti 117 akademických a vědecko-výzkumných pracovníků, z nichž cca 40 je schopných provádět výzkum a vývoj v oblasti silniční dopravy. Prostory pro výzkum a vývoj jsou k dispozici jednak v hlavní budově DFJP v kampusu Univerzity Pardubice na Stavařově (laboratoř Testovacího zařízení železničních kol, Zkušební stav tramvajového kola, Dynamický zkušební stav, laboratoře s měřicí a diagnostickou technikou pro dopravní prostředky a dopravní stavby, laboratoř elektrických pohonů, laboratoř Katedry dopravního stavitelství s geodetickými a jinými přístroji umožňujícími tlakové zkoušky betonů, trhací zkoušky, geotechnické zkoušky apod. a dále je zde laboratoř pro oblast materiálových věd. V prostoru Univerzitního ekologického centra v Doubravicích. V rámci projektu OP Výzkum a vývoj pro inovace se od února 2011 staví Výzkumné a výukové centrum v dopravě s 22 lehkými a těžkými laboratořemi s nejmodernějším vybavením dostupným v oblasti dopravních staveb a dopravních prostředků (dokončení projektu se předpokládá s koncem roku 2013). Při DFJP funguje od roku 2004 také zkušební laboratoř AL DFJP, která slouží mimo jiné k posuzování statické pevnosti železničních mostů. V témže roce vznikl také Ústav pro analýzu dopravních nehod. DFJP a její útvary dlouhodobě spolupracují s řadou průmyslových podniků. Tato forma spolupráce přispívá k řešení aktuálních problémů v průmyslové praxi, k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty a v neposlední řadě ke kvalitnější výchově studentů. Pro zájemce fakulta zajišťuje zakázkový výzkum a expertní konzultace. Pracovníkům fakulty poskytuje podporu při komercializaci vědeckých výsledků a dalších aktivitách vedoucích k přenosu poznatků z akademického prostředí 39/95

40 do praxe. Studentům nabízí možnost absolvování praxe ve vybraných podnicích (např. ČD, a.s.), která může vyústit v zadání bakalářské nebo diplomové práce, případně i v získání trvalého zaměstnání. Příležitost k rychlému pracovnímu začlenění po absolvování studia jakéhokoliv stupně potvrzují přitom dobré reference od zaměstnavatelů a neustále se zvyšující žádosti o nové absolventy. Fakulta pracuje na zakázkách nejen pro soukromé společnosti, ale také pro městské úřady, dopravní podniky či např. jiné univerzity. Přehled doplňkové činnosti DFJP v oblasti železniční dopravy v posledních třech letech je následující: Činnost pro Město Roztoky Západočeská univerzita v Plzni Dopravní podnik hl. m. Prahy Dopravní podnik hl. m. Prahy Předmět činnosti Analýza kapacity napojení obytného souboru Roztoky na komunikaci v Nádražní ulici Návrh optimálního řízení spalovacího motoru hybridního autobusu Zkušební provoz tramvají s jízdním obrysem PR-1 1. etapa Video analýza vztahu kolo-kolejnice v podmínkách DP Praha Termín podpisu 6/2012 8/2011 6/2010 6/2010 Chládek a Tintěra Zatěžovací zkouška mostu 8/2009 Tabulka č. 10: Přehled doplňkové činnosti DFJP Smlouvy o spolupráci uzavřené rovněž v tomto období: 1. Rámcová smlouva o spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky 10/ OLTIS Group rámcová smlouva o spolupráci oblast informatiky a programování, telekomunikace, technologie a procesní inženýrství v dopravě, logistice a telekomunikacích 5/ Rámcová smlouva o spolupráci ATOMEX Group 5/ Rámcová smlouva o spolupráci DAKO CZ 5/ Rámcová smlouva ČD,a.s. 4/ Smlouva o vzájemné spolupráci Hölmayer Logistics Czech Republic, a.s. 8/2009 Pokud jde o spolupráci s dalšími členy Technologické Platformy Interoperabilita železniční infrastruktury, DFJP velmi úzce spolupracuje s VUZ (např. projekt TAČR s názvem NOVIBRAIL, zaměřený na oblast hlukové zátěže v železniční dopravě), s VÚKV a.s. Praha (např. projekt TAČR Centrum kompetence drážních vozidel ). V roce 2009 byla konkretizována Dohoda o vzájemné spolupráci mezi DFJP, Ministerstvem dopravy, Centrem dopravního výzkumu a FD ČVUT. Tato spolupráce je zaměřena do oblastí vzdělávacích procesů, řešení domácích i zahraničních výzkumných projektů, přenosu poznatků vědy a výzkumu do praxe spoluprací se správci dopravní infrastruktury, veřejnou správou, stavebními a výrobními firmami, významnými dopravci, a zejména pak spolupráce na OPVpK a OP VaVpI, konkrétně vzájemná podpora při budování Výzkumného a výukového centra v dopravě patřícího DFJP. V únoru 2012 byla uzavřena smlouva s ČVUT FD o spolupráci v oblastech bezpečnosti dopravy, jízdních zkoušek dopravních prostředků, telematických aplikacích a dopravních systémech užívaných v oblasti dopravy + 40/95

41 v psychosociální oblasti (chování účastníků silničního provozu) a ekonomické (management, ekonomika a efektivita silničního provozu). v oblasti Patenty a užitné vzory (posledních 5 let) - Kolík na uchycení geomříže (spoluvlastnictví s CDV Brno, v.v.i. ) - Interfejsová jednotka pro připojení regulátoru k výkonovému měniči. - Funkční vzorek dvanáctipulzního usměrňovače. Ověřené technologie - ČERNÝ, O., NOVÁK, J., DOLEČEK, R. Jednotka pro vyhodnocování úhlového natočení hřídele PMSM pro DSP regulátor SCHMIDOVÁ, E. Technologie zkoušení náprav kolejových vozidel SCHMIDOVÁ, E. Technologie zjišťování únavových trhlin jízdních ploch kolejových vozidel SCHMIDOVÁ, E. Technologie zjišťování vad jízdních ploch kol kolejových vozidel vlivem tepelného namáhání SCHMIDOVÁ, E. Novelizace postupu nedestruktivního zkoušení lisovacích sedel náprav železničních vozidel SCHMIDOVÁ, E. Sledování podpovrchových iniciací únavových trhlin obručí kol kolejových vozidel Certifikované metodiky a technické podmínky - Metodologická specifikace přeprav osobní dopravy a metodiky posuzování ceny za přepravy ve vztahu k výkonovému a technickému členění. Původci vynálezu: DRAHOTSKÝ, I, CEMPÍREK, V a DRAHOTSKÁ, H. Pardubice: Univerzita Pardubice, Potvrzení využití metodiky v rámci Armády České republiky. - Metodologická specifikace přeprav, ve vztahu k výkonovému a technickému členění, a metodiky posuzování ceny za přepravy. Původci vynálezu: DRAHOTSKÝ, I, CEMPÍREK, V a ČÁP, J. Pardubice: Univerzita Pardubice, Potvrzení využití metodiky v rámci Armády České republiky. - Zařízení impulsního napájení anténní soustavy. Původci vynálezu: KRÁL, B., NEPOVÍM, J., MAJZLÍK, J., SCHEJBAL, V., VÁVRA, P., VOZÁB, J., BEZOUŠEK, P Národní projekty (od r. 2009) V současnosti probíhající a nedávno realizované projekty: Poskytovatel/Název projektu od do TAČR - Technika pro měření silových účinků v kontaktu kolo-kolejnice TAČR Centrum kompetence drážních vozidel TAČR - Vytvoření prostředí pro provoz progresivních horizontální ch technologií překládky mezi silniční a železniční dopravou TAČR Univerzální digitální model pozemních komunikací GAČR Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy GAČR Cementové kompozity v režimu extrémních teplot MPO Měřící pracoviště pro pyrostatické testy MŠMT Metodika posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostředí MŠMT Experimentální modelování kompozitů pro automobily MŠMT Teorie dopravních systémů /95

42 V současnosti podané návrhy projektů: Poskytovatel/Název projektu od do GAČR Degradační procesy kompozitů s elastoměrovou matricí řešené experimentálním přístupem v kombinaci s výpočtovým modelováním Projekty z operačních programů V současnosti probíhající a nedávno realizované projekty: Název programu/ Název projektu od do OP VaVpI Výukové a výzkumné centrum v dopravě OP VpK- Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy OP VpK Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe OP VpK - Rozvoj aplikačního potenciálu OP VpK- Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a VŠ v oblasti výzkumu a vývoje OP VpK Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (POSTA) V současnosti podané návrhy projektů: Název programu/ Název projektu od do OP VpK Technika napříč ČR - TECHNÉ Mezinárodní projekty V současnosti probíhající a nedávno realizované projekty: Název programu/ Název projektu od do INTERREG III Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe Validation of trade and transport processes, implementation of improvements actions, application of coordinated structures (FLAVIA) HERMES High Efficient and Reliable Arrangements for Crossmodal Transport V současnosti podané návrhy projektů: Název programu/ Název projektu od do INNOTECTRA-Creation of a research centre focused on the development of innovative techniques in transport Tabulka č. 11: Přehled projektů DFJP UPA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín Vyšší odborná škola připravuje studenty v oboru Inženýrské stavitelství se zaměřením na Železniční stavitelství, v oboru Ochrana památek a krajiny a připravujeme obor Řízení kolejových vozidel. Obor Železniční stavitelství se vyučuje na naší škole od roku 1996 a jsme jediná VOŠ v republice s tímto zaměřením. Výuka je zde zaměřena především na získávání praktických dovedností a zkušeností. Přibližně třetinu výuky jsou studenti na odborné praxi organizované školou, českými drahami, SŽDC nebo organizacemi, které se zabývají stavbou 42/95

43 železnic. Součástí výuky jsou i exkurze, výstavy a odborné semináře. Absolventi získávají titul DiS.(diplomovaný specialista), denní studium je tříleté, dálkové studium trvá tři a půl roku. Na vyšší odborné škole bylo loni přibližně 120 studentů denního studia, 60 studentů dálkového studia a 25 vyučujících a konzultantů. (Na celé VOŠ a SPŠ stavební je přibližně 380 studentů od se slučujeme s další průmyslovkou a naše škola bude mít cca 750 studentů) Absolventi VOŠ se kvalifikovaně uplatní při výkonu technických, technologických a technickoekonomických i jiných činností spjaté se železničním stavitelstvím. Tvoří především střední linii zaměstnanců. Vzhledem ke specializaci je po studentech ze stran firem neustále poptávka. Spolupráce s firmami spočívá především v poskytování pracovních příležitostí při zabezpečení odborné praxe, v pořádání odborných přednášek pro studenty, oboustranné konzultační činnosti, poskytování aktuálních studijních podkladů pro potřeby školy, pořádání exkurzí. Škola spolupracuje především se SŽDC, ČD, Chládek & Tintěra Litoměřice, Skanska ŽS Praha, Viamont DSP, GJW Praha, H-PRO Ústí nad Labem, KB-blok systém, RSM Ústí nad Labem, Trail servis Ústí nad Labem aj. převážná část jsou členy TP. TP poskytuje škole podporu při pořádání odborných seminářů, dále podporuje vzdělávání učitelů a lektorů a je schopna i částečně zabezpečit konzultační činnost. TP tak přispívá k výchově odborníků v železničním stavitelství. Škola naopak je schopna na základě požadavků TP flexibilně přizpůsobit a sladit obsah studia s praxí. Historicky a díky TP škola velice dobře spolupracuje s firmami zabývající se železničním stavitelstvím. Stejným způsobem by chtěla škola spolupracovat i s firmami zabývající se řízením kolejových vozidel, dopravou a přepravou. Vzhledem k možnostem a vstřícnosti TP škola věří v pozitivní ohlas. Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Výzkumný ústav železniční, a.s. (VUZ) je společností s více než padesátiletými zkušenostmi v oblasti železničního výzkumu a zkušebnictví. VUZ se specializuje na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu. Zákazníky VUZ jsou zejména výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. 43/95

44 VUZ je Autorizovaná osoba č. AO 258 a Notifikovaná osoba č. NB Je autorizován Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k činnostem posuzování shody pro výrobky, které tvoří transevropský železniční systém. Stanovený rozsah těchto výrobků zahrnuje subsystémy tohoto železničního systému v jeho strukturální oblasti. Těmito stanovenými subsystémy jsou: - Infrastruktura INS, - Energie (Energetika) ENE, - Kolejová vozidla RST a - Řízení a zabezpečení CCS traťové i palubní. Tyto subsystémy jsou vymezeny příslušnými evropskými směrnicemi, zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a dále vyhláškou č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému. VUZ posuzuje shodu subsystémů včetně příslušných prvků interoperability. Podrobné postupy uvádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES, o interoperabilitě železničního systému ve Společenství. Prostřednictvím TSI se u každého subsystému nebo jeho části zajišťuje splnění základních požadavků stanovených touto směrnicí. Podle podmínek autorizace je VUZ povinen se zúčastňovat jednání notifikovaných osob. VUZ jako notifikovaná osoba je proto členem pracovní skupiny NB-RAIL zřízené podle směrnice 2008/57/ES pro koordinaci notifikovaných osob k projednávání záležitostí týkajících se uplatňování postupů při posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvků interoperability a postupu ověřování subsystémů nebo uplatňování TSI v této oblasti. NB-RAIL poskytuje prostor pro: - sdílení zkušeností a výměnu názorů na postupy posuzování shody za účelem lepšího porozumění a sladěnějšího použití směrnice o interoperabilitě, - navrhování a vydávání technických doporučení týkajících se posuzování shody u železnic, - zajištění sladění s evropskou normotvornou činností, - navrhování zpráv týkajících se technických hledisek postupů posuzování, - diskuze o dokumentech Komise a dalších informacích vztahujících se k interoperabilitě na železnici a - diskuze o otázkách a problémech vznikajících při praktickém používání směrnice o interoperabilitě. VUZ se aktivně účastní činnosti této koordinační skupiny jak na plenární úrovni, tak na úrovni všech odborných podskupin (INS, ENE, RST a ERTMS). Dále je VUZ podle podmínek autorizace povinen přenášet výsledky jednání notifikovaných osob do činnosti a závěrů koordinačních porad a spolupracovat s ostatními autorizovanými osobami působícími v téže oblasti. VUZ působí jako koordinující autorizovaná osoba ve smyslu zásad ÚNMZ pro jednání koordinačních porad s Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. (TZÚS), působící v oblasti infrastruktury. VUZ se jako autorizovaná/notifikovaná osoba rovněž aktivně podílí na normotvorné činnosti, čímž plní další z podmínek autorizace. VUZ se podílel na činnosti: - technické normalizační komise TNK č. 126 Elektrotechnika v dopravě a technické normalizační komise TNK č. 141 Železniční aplikace, - CEN/T256 Železniční aplikace v pracovní skupině WG10 Interakce vozidlotrať, 44/95

45 - CEN/T256 Železniční aplikace v pracovní skupině WG25 Brzdové výpočty a terminologie, - při novele norem ČSN a ČSN týkajících se kolejových obvodů, - připomínkováním návrhů norem ČSN EN ISO 3095 a ČSN EN ISO 3381 týkajících se hluku - CENELEC připomínkoval VUZ návrhy norem EN týkající se elektromagnetické kompatibility mezi vozidly a kolejovými obvody a EN týkající se elektromagnetické kompatibility mezi vozidly a počítači náprav, - pracovní skupiny UNIFE pro přípravu TSI pro konvenční vozidla (hnací vozidla, osobní vozy) - pracovní skupiny CER Joint Noise Support Group pro omezenou změnu TSI hluk - NB-RAIL připomínkami k návrhu dokumentu Guide for the application of Technical Specifications for Interoperability zpracovanému European Railway Agency (ERA), který najde široké uplatnění u odborné veřejnosti. Plnění povinnosti objektivně informovat žadatele (výrobce, zplnomocněné zástupce, dovozce, apod.) o nejnovějším vývoji při uplatňování technických požadavků zajišťuje VUZ prostřednictvím školicího střediska ve zkušebním centru Velim. VUZ jako autorizovaná osoba je členem v profesních svazech a sdruženích v ČR a v mezinárodních organizacích v tomto rozsahu: - ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu - AAAO - Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací. - SCOV - Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků. - Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury - EURNEX - European Rail Research Network of Excellence. EURNEX je sdružení, které bylo ustaveno po dokončení projektu (typ síť excelence) stejného názvu řešeného v 5. Rámcovém programu pro výzkum a technologický rozvoj EU. - EUROLAB. Práce této asociace se VUZ účastní prostřednictvím člena sdružení EUROLAB-CZ, kterým je AAAO. VUZ dále zastupuje mateřskou společnost České dráhy, a.s. při vybraných expertních jednáních v Mezinárodní železniční unii (UIC). VUZ spolupracuje se Společenstvím evropských železnic a společenství působících v infrastruktuře (CER) a je přidruženým členem v Mezinárodní organizaci pro spolupráci železnic (OSŽD). Další činnost v regulované oblasti týkající se interoperability VUZ dále působí v oblasti regulované zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 133/2005 Sb. vydaným k jeho provedení jako subjekt určený členským státem pověřený prováděním postupu ověřování subsystémů podle seznamu technických pravidel používaných při uplatňování základních požadavků směrnice o interoperabilitě oznámeného Evropské komisi členským státem. Tato činnost se týká posuzování shody výrobků s technickými požadavky v případech, kdy nelze použít TSI (neexistence TSI, oznámená výjimka, zvláštní případ mimo TSI). K této činnosti vydalo Ministerstvo dopravy pro VUZ stanovisko, podle něhož tuto činnost vykonává právnická osoba autorizovaná ÚNMZ. 45/95

46 Součástí posuzování shody výrobků s technickými požadavky je i zkoušení těchto výrobků ve zkušební laboratoři. VUZ je dále od akreditovanou zkušební laboratoří č s oprávněním ke zkouškám kolejových vozidel, jejich komponentů a drážních zařízení splňující akreditační kritéria dle ČSN ISO/IEC V současné době rozsah akreditace zahrnuje jak závazné technické předpisy a ostatní technické dokumenty a technické normy vyžadované pro regulovanou oblast posuzování, tak další předpisy a dokumenty vyplývající z požadavků jednotlivých zákazníků na posuzování mimo regulovanou oblast. Akreditovaný certifikační orgán pro výrobky VUZ je Akreditovaným certifikačním orgánem č pro certifikaci kolejových vozidel, částí kolejových vozidel, kolejových drah a součástí kolejových drah ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a příslušných prováděcích předpisů. Tento certifikační orgán splňuje akreditační kritéria podle ČSN EN V současné době rozsah akreditace zahrnuje jak závazné technické předpisy a ostatní technické dokumenty a technické normy vyžadované pro regulovanou oblast posuzování, tak i další předpisy a dokumenty vyplývající z požadavků jednotlivých zákazníků na posuzování mimo regulovanou oblast posuzování. Certifikační orgán pro systémy řízení jakosti VUZ je také certifikačním orgánem provádějícím posuzování a certifikaci systémů jakosti dodavatelů kolejových vozidel, částí kolejových vozidel, kolejových drah a součástí kolejových drah ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a příslušných prováděcích předpisů dle ČSN ISO/IEC Rozsah této činnosti se týká výrobků posuzovaných jak v regulované, tak v neregulované oblasti u postupů vyžadujících posuzování systémů řízení jakosti ve vztahu k těmto výrobkům. Uznaný subjekt pro posuzování bezpečnosti podle CSM Od je VUZ uznaným expertním posuzovatelem pro posuzování významných technických změn pro všechny výše zmíněných strukturální subsystémy (INS, ENE, RST a CCS) dle nařízení Komise (ES) č. 352/ 2009 (v ČR vnitrostátní bezpečnostní předpisy stanovuje a uznání vydává Drážní úřad). Získání uvedeného uznání je dalším významným krokem v procesu implementace ČR do evropského železničního systému. Další činnost v oblasti týkající se bezpečnosti VUZ působí ode dne i na základě potvrzení o uznání způsobilosti vydaného Správou železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC), ve smyslu směrnice SŽDC č. 34 jako hodnotitel bezpečnosti. Tato činnost se týká hodnocení bezpečnosti výrobků v souladu s ČSN EN VUZ a oblast výzkumu a vývoje Výzkumný Ústav Železniční, a. s. s akreditovanou zkušební laboratoří, dynamickým zkušebním stavem, kanceláří autorizované osoby, která pokrývá rovněž aktivity VUZ jako notifikované osoby a Zkušebním centrem Velim se zkušebními okruhy vytváří v rámci Evropy unikátní kompaktní celek pro realizaci celé řady jak jízdních, tak i laboratorních zkoušek a experimentů. Ve srovnání s některými známými zkušebními centry v Evropě je zřejmé, že více než padesátileté zkušenosti VUZ v oblasti železničního výzkumu v kombinaci s uvedeným technickým zázemím dávají dobré 46/95

47 předpoklady k zapojení se do technického rozvoje v rámci integrace železničních dopravních systémů Evropy jako zkušebního centra s mezinárodní autoritou. V současné době se VUZ společně se svými partnery VÚKV a UPa podílí na řešení výzkumného projektu Hlukové emise a vibrace v systému železnice (TA ) realizovaného s podporou Technologické agentury ČR. VUZ a rámcové programy pro vědu a výzkum EU (pro všechny subsystémy) Výzkumný Ústav Železniční, a. s., byl a je zapojen do mezinárodních projektů v oblasti železničního systému a kolejové dopravy. Úzce spolupracuje s předními výrobci, akademickými institucemi i oborovými organizacemi v rámci Evropské unie i mimo ni. Experti VUZ jsou členy odborných skupin a výborů UIC zaměřených zejména na moderní řídicí a zabezpečovací systémy, vlastnosti elementů třecí brzdy nebo otázky hluku a vibrací. Příklad mezinárodních výzkumných projektů v rámci VUZ: Název projektu European optimised pantograph catenary interface Označení EUROPAC V rámci projektu EUROPAC se VUZ podílel na vývoji a zejména na ověření sběrače s diagnostickými čidly pro sledování stavu trakčního vedení včetně vyhodnocení a analýzy získaných dat. Projekt byl součástí 6. rámcového programu EU a byl zaměřen na zvyšování interoperability v oblasti interakce pevných trakčních zařízení a vozidel. Na projektu se podílelo čtrnáct firem, mezi nejznámější patří SNCF, Deutsche Bahn, Trenitalia, České dráhy, Banverket, Alstom a Faiveley European Rail Research Network of Excellence EURNEX Cílem projektu je sjednotit celoevropský výzkum a vývoj v oblasti železniční dopravy a vytvořit Excelentní síť (Network of Excellence) sdružující pracoviště nabízející řešitelskou i výrobní kapacitu pro realizaci projektů železniční dopravy zadaných firmami a státními institucemi. Projekt EURNEX je součástí 6. rámcového programu EU. Sdružuje více než šedesát evropských institucí a jeho tým čítá 670 osob. FELICITAS FELICITAS Integrovaný projekt FELICITAS jako součást 6. rámcového programu EU byl zaměřený na vývoj palivových článků vhodných pro použití v silniční, železniční i námořní nákladní dopravě. Kromě vývoje palivových článků byl projekt zaměřen i na technologie spojené s ukládáním energie a rekuperací tepelné i kinetické energie Wheelset Integrated Design and Effective Maintenance WIDEM Strategickými cíli projektu WIDEM bylo navrhnout a vyzkoušet nový design a technologii výroby železničních dvojkolí, především jejich náprav, s důrazem na zlepšení jízdních vlastností, bezpečnosti, údržby a efektivnosti provozu RailEnergy RailEnergy Integrovaný projekt RailEnergy hledal nová řešení vedoucí ke snížení energetické náročnosti železničních kolejových vozidel, infrastruktury a provozu. Cílem projektu bylo do roku 2020 snížit o 6 % spotřebu energie na evropských železnicích při předpovídaném dvojnásobném nárůstu cestujících i přepravy nákladů Electromagnetic compatibility between rolling stock and railinfrastructure encouraging European interoperability RAILCOM Cílem projektu RAILCOM (6. rámcový program) bylo přispět ke zjednodušení a harmonizaci postupů používaných při hodnocení elektromagnetické kompatibility kolejových vozidel a infrastruktury v prostoru Evropské unie EUropean Railway ElectroMagnetic COmpatibility EUREMCO Vrcholovým cílem projektu EUREMCO je podpora interoperabilního železničního provozu prostřednictvím harmonizace a zjednodušení certifikačních postupů uplatňovaných pro drážní vozidla z pohledu EMC. Projekt byl podaný v rámci 7. Rámcového programu 4.výzva, oblast FP7 Tabulka č. 12: Přehled projektů VUZ 47/95

48 VÚKV a.s. VÚKV a.s. se zabývá vývojem a zkušebnictvím kolejových vozidel, jejich částí a dalších komponentů z oblasti dopravního strojírenství. Konkrétně se jedná o: - výzkumně-vývojovou a konstrukční činnost v oblasti kolejových vozidel osobních, speciálních, lokomotiv a vozidel MHD - projektové práce v oblasti dopravního strojírenství - vývoj a výroba speciálních měřicích systémů - konzultační činnost v oblasti dopravního strojírenství - zpracovávání SW a jeho prodej - provádění zkoušek v rámci experimentální zkušebny vozidel pro dopravní strojírenství Pro tyto činnosti má VÚKV a.s. kompetentní a kvalifikovaný tým odborníků. Konkrétně v oblasti zkoušek kolejových vozidel a simulačních výpočtů disponuje nejširším týmem akreditovaných specialistů v ČR. Zkušebna provádí akreditované zkoušky pro subjekty z celé Evropy (např. Alstom, Bombardier, Siemens, Stadler). VÚKV a.s. má vlastní prostory i speciální vybavení na provádění jednotlivých zkoušek ve shodě s platnými předpisy. Pro úspěšnou práci v rámci TP je důležitá skutečnost, že existuje úspěšná spolupráce členů TP při provádění některých zkoušek (VÚKV, VUZ, UPa). Příklad úspěšně řešených národních výzkumných projektů v rámci VÚKV a.s.: Označní / název projektu Termín realizace Pohon nízkopodlažních kolejových vozidel zaměření projektu na nízkopodlažní tramvaje - důraz na minimální nároky na údržbu pohonu a minimalizaci hlukových emisí Nová generace pohonu dveří s lineárními elektrickými motory zejména pro kolejová vozidla - zaměření projektu na bezpečnost a spolehlivost řešení, malé nároky na údržbu a dále energetickou úspornost řešení Výzkumné centrum kolejových vozidel (VCKV) program vypsán MŠMT ČR - záměr soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do centra, které zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají. - v daném období se VCKV soustředilo na řešení úkolů z těchto oblastí: výzkum vlastností materiálů a jejich aplikací při stavbě kolejových vozidel a výrobě jejich komponent, výzkum dynamické pevnosti, provozní životnosti a pasivní bezpečnosti konstrukcí kolejových vozidel a jejich komponent, výzkum pro zajištění bezpečného provozu kolejových vozidel, výzkum proudění a aerodynamiky při provozu kolejových vozidel, výzkum hluku a vibrací kolejových vozidel, výzkum adheze a dynamiky pohonu kolejových vozidel, výzkum obrysů kolejových vozidel, nové trendy v konstrukci komponent i celých kolejových. 48/95

49 Příklad úspěšně řešených mezinárodních výzkumných projektů v rámci VÚKV a.s.: Označní / název projektu Termín realizace Extrusion Process for Efficient Production of Magnesium Structural Components - projekt v rámci FP6 - projekt se zabýval úkolem zlepšit technologii výroby komponentů ze slitin magnesia vývojem přímého hydrostatického protlačovacího procesu. - záměrem bylo vyvinout magnesiovou tvárnou slitinu s vyššími materiálovými vlastnostmi, vyvinout technologii protlačování s vyšší produktivitou výroby (případně další postupy výroby), vybrat možné komponenty pro aplikaci tohoto postupu výroby pro kolejová vozidla TRAINSAFE - Pooling Knowledge to Promote Rail Safe projekt v rámci FP6 - projekt se zabýval otázkami bezpečnosti při provozu železničních vozidel - záměrem bylo zvýšit úroveň norem a předpisů zabývajících se bezpečností v železniční provozu, zvýšit obecně bezpečnost při provozu na železnici, využít široké spolupráce výrobců, provozovatelů, dodavatelů a vědeckých institucí z oblasti železniční techniky, doporučit směry inovací a budoucího vývoje, oslovit a případně integrovat nové členské státy EU do práce v této problematice Train Interior Passive Safety for Europe projekt v rámci FP6 - projekt se zabýval otázkami spojenými s pasivní bezpečností interiéru železničních vozidel a navazoval na dřívější podobně zaměřené projekty SAFETRAIN, SAFETRAM a TRAINSAFE - záměrem bylo umožnit spolupráci výrobců, provozovatelů, dodavatelů a vědeckých institucí z oblasti železniční techniky v rámci EU, zpracovat přehled současného stavu praxe a legislativy týkající se pasivní bezpečnosti interiéru železničních vozidel, analyzovat nehody při provozu a způsobená zranění osob v interiéru vozidel, identifikovat rizika poranění jednotlivých částí lidského těla v interiéru vozidel při zmíněných nehodách, navrhnout komplexní doporučení pro změny v interiéru železničních vozidel s cílem snížit riziko zraněn SECUR-ED - SECured URban transportation, European Demonstration 04/ / projekt v rámci FP7 - projekt se týká všeho, co souvisí s bezpečností v městské hromadné dopravě, tedy od hodnocení rizik až po kompletní program nácviku jednání v krizových situacích. Navržená řešení a postupy budou v souladu s různými podmínkami pro hromadnou dopravu ve vybraných městech a budou reflektovat i sociální a právní souvislosti - VÚKV a.s. se účastní práce jako člen expertního týmu, který posuzuje postup řešení projektu Tabulka č. 13: Přehled projektů VÚKV Zkušenosti s řešením projektů: Každý projekt má fázi přípravnou, vlastní pracovní, prezentační a konečnou administrativní. Přípravná fáze představuje vytváření konsorcia řešitelů, stanovení cílů projektu, úkoly a odpovědnosti řešitelů, příprava smluvních dokumentů. Jedná se o důležitou etapu, byť při ní nedochází k vlastní (pracovní) činnosti. Důvod je ten, že kapacity, termíny, náklady, zaměření a výsledky zde formálně naplánované je nutné v dalších etapách řešení co nejpřesněji dodržet. Dílčí modifikace je sice možná, vyžaduje ale většinou společný souhlas konsorcia a také administrátora projektu. V případě mezinárodních projektů setkání řešitelů probíhají většinou v Bruselu. V této fázi projektu se jedná téměř vždy o jednodenní cesty, i tak ale představují nezanedbatelné náklady, které musí jednotlivé společnosti sami investovat. Náklady v přípravné fázi nepatří totiž mezi uznatelné náklady. Tato fáze končí zpracováním požadovaných dokumentů a jejich oficiálním předáním posuzovatelům. Vlastní pracovní fáze začíná prakticky pořádáním tzv. Kick-off meeting, administrativní začátek je stanoven většinou na začátek nebo ½ příslušného kalendářního roku. Toto setkání je příležitostí k seznámení celého pracovního týmu, 49/95

50 k představení jednotlivých národních / podnikových zástupců, vedoucích pracovních balíčků, koordinátora a administrátora. Po tomto setkání následují setkání již v rámci jednotlivých pracovních skupin, kde se již konkrétně stanoví postup prací. Pořadí těchto dalších úvodních setkání je dáno postupem prací podle návrhu projektu. Vlastní řešení je potom individuální proces každého účastníka, vzájemné korespondence, audio / video konferencí, pracovních setkání, spolupráce. Nejčastěji v ročních intervalech je jednotlivými účastníky zpracováván přehled plnění plánovaných úkolů a čerpání prostředků. Oprávněnost čerpání prostředků a vyhovující stav účetní dokumentace je kontrolován finančními audity. Prezentační fáze projektu zahrnuje období přibližně posledních 6 měsíců projektu, ale může být po dohodě zahájena i ve změněném čase. Je to v době, kdy zpravidla poslední pracovní skupina (WP) dokončuje svoji práci. V této době se zpracovávají závěrečné dokumenty, probíhá jejich předběžná prezentace a připravuje se shrnutí výsledků. Probíhá také kontrola zpracování všech plánovaných výsledků a dokumentů, protože jejich úplnost je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňující hodnocení projektu. Zpravidla v této době je také uskutečněno závěrečné setkání zástupců řešitelů a poskytovatele dotace. Na tomto setkání je práce celého týmu jednotně uceleně prezentována. Konečná administrativní fáze projektu probíhá od doby jeho ukončení. Teprve tehdy je možné uzavřít účetní dokumentaci. Délka této fáze není předem zřejmá, většinou se jedná o 4-8 měsíců. Během této doby administrátor kontroluje úplnost a správnost předaných dokumentů o řešení projektu i o vyúčtování podílu jednotlivých účastníků. V případě rozhodnutí o případném krácení dotace pro projekt jako celek, koordinátor provede nové rozpočítání pro jednotlivé účastníky. Tato poslední fáze projektu končí zasláním konečného vyúčtování koordinátorem a provedením finančního vyrovnání. VÚKV a.s. vlastní v současné době tyto platné certifikáty a ověření: Název Quality Management System Způsobilost k navrhování svařovaných konstrukcí Provádění technicko-bezpečnostních zkoušek Provádění zkoušek drážních vozidel Osvědčení o aprobaci podniku Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře Uznání provádění zkoušek drážních vozidel Výkon zkoušek drážních vozidel Uznání subjektu pro externí posuzování bezpečnosti drážních vozidel (vybrané subsystémy) Tabulka č. 14: Přehled certifikátů VÚKV Chráněné průmyslové vlastnictví ve VÚKV a.s.: Vydal TÜV SÜD, SRN GSI SLV Hannover, SRN MDČR MDČR Československý Lloyd ČIA ÚRŽD, Slovensko MDPT, Slovensko DÚ, ČR Jako příklad chráněného průmyslového vlastnictví, které VÚKV a.s. vlastní, je možné uvést následující (v závorce uveden termín, do kdy vlastnictví platí): - Hnací podvozek pro nízkopodlažní kolejová vozidla (2018) - Zavěšení jednotky pohonu pojezdového kola (2018) - Uložení talířových kol v nápravové reverzační převodové skříni (2024) - Kloubové spojení článkového kolejového vozidla (2019) - Nízkopodlažní článkové kolejové vozidlo (2015) - Jednonápravový hnací podvozek kolejového vozidla (2020) 50/95

51 - Mechanismus pro vedení pohyblivých kabelů (2020) - Dveře s pohonem přímým lineárním elektrickým motorem (2014) - Podvozek kolejového vozidla, kompozitové pružiny (2021) - Představek železničního vozu (2017) - Vozidlové kolo s vestavěným elektromotorem (2017) - Pohon jednotlivého kola pro elektricky poháněná vozidla (2023) - Vozidlové kolo s vestavěnou hnací jednotkou (2017) - Čelo vozidla (2019) - Zkušební podvozek pro naklápění vozové skříně kolejového vozu (2016) Jako příklad reakce na požadavky trhu, inovace a dosažení vyšší úrovně práce VÚKV a.s. pro zákazníka je možné uvést vývoj a praktické použití měrného dvojkolí pro kolejová vozidla. Vývoj probíhal v rámci již zmíněného VCKV, praktické využití potom od roku Dokladem úrovně této inovace je získání např. těchto významných zakázek: 1. Měření jízdních vlastností metra MF2000 v Paříži 2. Měření jízdních vlastností lokomotivy 109E v ČR, Německu a Rakousku Nové poznatky jsou ve VÚKV a.s. získávány v rámci práce na výzkumných projektech i jako průběžné vyhodnocování výsledků všech běžných komerčních projektů. Představa o technickoekonomickém rozvoji firmy s výhledem na 3 roky: Představenstvo VÚKV a.s. bude dále rozvíjet firmu jako znalostní organizaci s cílem upevnit postavení VÚKV a.s. v rámci Evropy. Jedná se zejména o další rozvíjení znalostí v oblastech vývoje určených částí vozidel (podvozky, kabiny, skříně, pohony atd.), vědeckotechnických výpočtů a zkoušek vozidel. Pro postavení špičkové evropské zkušebny budou vyvíjeny nové zkušební technologie. V rámci Centra kompetence drážních vozidel bude prováděn aplikovaný výzkum v oblastech typických pro kolejová vozidla, jako jsou jízdní vlastnosti, hlukový management, pevnost nebo bezpečnost. K zajištění další trvalé ziskovosti firmy budou, tak jako dosud, navazovány další exkluzivní vztahy se zahraničními výrobci kolejových vozidel. V případě výhodnosti bude VÚKV a.s. usilovat i o další účast v grantových projektech. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. je společnost s dlouholetou tradicí. Jeho činnost se specializuje na posuzování shody, certifikaci systému managementu, inspekční činnost, certifikaci kvality výrobků, soudní znalectví, služby pro podporu expertu a specializovaný výzkum. Posuzování shody v regulované oblasti Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. je oprávněn vystupovat jako autorizovaná/notifikovaná osoba ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v národním i evropském systému pro stavební výrobky, výtahy, hračky, dětská hřiště, výrobky pro propojenost evropského železničního systému, elektrická zařízení nízkého napětí, emise hluku, atd. Současně vykonává z pověření ÚNMZ i koordinační činnost ve vztahu k dalším více než 20 autorizovaným osobám působícím v oblasti stavebních výrobků. 51/95

52 Certifikace systémů managementu Pro mnoho podnikatelských subjektů je významným faktorem ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti zavedení účinných systémů managementu zaměřených na kvalitu produktů a služeb, případně i na oblast životního prostředí a bezpečnosti práce. Inspekční činnost Kvalitu provedení stavby či projektu lze prokázat pomocí inspekční činnosti. Cílem této činnosti je poskytovat odborné objektivní informace od třetí nezávislé strany o shodě konkrétního předmětu inspekce s předpisy, normami či jinými určenými specifikacemi a požadavky. Inspekční činnost si zadávají jak podnikatelské subjekty, jako např. investoři, prováděcí firmy, nabyvatelé nebo majitelé výrobků, objektů či zařízení, tak orgány státní správy i jednotlivé soukromé osoby. Certifikace kvality výrobků Pro spotřebitele a uživatele má vedle zákonem regulovaných technickobezpečnostních charakteristik výrobku velký význam průkaz (certifikát, osvědčení) celkové kvality výrobku. Specificky u stavebních výrobků je při posuzování možno zohlednit vedle technických norem i jiné požadavky zákazníka, zejména pak aplikační dokumenty pro určené použití výrobku ve stavbě. Při potvrzení shody výrobku je možno vedle samotného certifikátu využít také certifikační značku "Certifikováno pro stavby" spolu s osvědčením o dosahovaných vlastnostech výrobku. Soudní znalectví, odborné posudky Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. je od r jmenován znaleckým ústavem. Odborné posudky zpracovává TZÚS zejména se zaměřením na statiku stavebních konstrukcí, vady a poruchy svislých a vodorovných nosných konstrukcí, konstrukcí střech a klempířských prací, vady podlah a vnitřních i vnějších omítek, fasádních systémů, atd. Specializovaný výzkum pro potřeby podnikatelů V Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. aktivně funguje i útvar výzkumu a vývoje s provázaností na působnost v české a evropské technické normalizaci zejména v oblasti betonových a zděných konstrukcí a v oblasti fasádních systémů, kde má komplexní zázemí v síti moderně vybavených laboratoří i díky svým rozsáhlým a komplexním aktivitám a dlouholeté praxi v oboru. K aktivitám útvaru patří spolupráce na řešení mezinárodních úkolů a konkrétních inovačních projektů. Služby pro podporu exportu Při exportu výrobků na evropské i světové trhy se výrobci a exportéři setkávají téměř vždy s nutností splnit specifické místní požadavky. TZÚS je dlouholetým členem řady mezinárodních organizací působících v oblasti stavebnictví a jejich prostřednictvím, případně přímými kontakty se zástupci konkrétních zemí nabízí podnikatelům pomoc při orientaci v této oblasti. Pracovníci TZÚS dokáží spolehlivě zjistit místní požadavky prakticky v kterékoliv zemi a to i v oblasti nových a inovovaných výrobků, nebo v oblastech dosud neharmonizovaných. V rámci Evropy jde např. o organizace UEAtc (schvalování výrobků v neharmonizované oblasti) a ECI ICE (střední a východní část Evropy); ve světovém měřítku pak o sdružení zkušebních organizací WFTAO (World Federation of Technical Assessment Organisations). 52/95

53 Pro vykonávání své činnosti TZÚS disponuje devíti akreditovanými zkušebními laboratořemi. Běžně se zde zkouší všechny základní stavební výrobky a materiály jako čerstvý beton, betonové prefabrikáty, kovové dílce, zdicí prvky, dřevěné prvky z masivního nebo lepeného dřeva, malty, sanační hmoty, stavební chemie, ale i široký sortiment výrobků lehkého průmyslu atd. 4.2 Shrnutí Hlavní role univerzit a výzkumných ústavů zastoupených v TP je výzkum a vývoj v oblasti výstavby železniční infrastruktury, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a elektrické trakce, jejich inovace a zkoušení. Společně s průmyslovými členy TP se mohou podílet na řešení problematiky týkající se interoperability železniční infrastruktury a na řešení aktuálních problémů vznikajících při rekonstrukci a modernizaci železniční sítě ČR. 5. Ostatní členové Dalšími významnými subjekty podílející se na projektu technologické platformy Interoparabilita železniční infrastruktury jsou i dva řádní členové TP projektové ústavy SUDOP Praha a.s. a MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., a jeden subjekt spolupracující s TP Správa železniční dopravní cesty, s.o. SUDOP Praha a.s. Společnost SUDOP PRAHA a.s. má téměř šedesátiletou tradici v projektování železničních staveb. Za tuto dobu spolupracoval na inovaci technologií pro železniční dopravu. Jednalo se především o: - typová nástupiště - typová betonová zarážedla - typové podklady pro projektování betonových mostů - typové podklady pro projektování ocelových mostů - typové podklady pro projektování zabezpečovacích zařízení - typové podklady pro projektování sdělovacího zařízení - typové podklady pro projektování trakčního vedení - typové podklady pro projektování rozvodu 6 kv 50 Hz a 75 Hz Od roku 1993 pro České dráhy s.o. zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. následující studie: - studii proveditelnosti modernizace I. tranzitního koridoru studii proveditelnosti modernizace II. tranzitního koridoru Zásady modernizace vybrané železniční sítě V posledním období zpracovala pro SŽDS s.o. společnost SUDOP PRAHA a.s. následující studie a dokumenty: - studii proveditelnosti modernizace III.tranzitního koridoru dosud - studii proveditelnosti modernizace IV.tranzitního koridoru 2002 dosud - Racionalizace na nekoridorových tratích nasazením dálkového ovládání /95

54 - Prověření a stanovení podmínek úprav zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení, železničního svršku a spodku pro zavedení traťové rychlosti do 200 km/hod na vybrané železniční síti ČR Pro České dráhy a.s. zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s.: - Studie Nasazení dálkového ovládání a řízení a koridorových tratích Studie Pilotní projekt dispečerského řízení na trati Přerov - Břeclav V roce 2011 zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. dokument Analýza vztahu kategorie tratě a hodnocení potřebnosti investic do železniční infrastruktury. Předmětem bylo provedení analýzy ve vztahu k TSI pro konvenční tratě. Následně byla vypracována metodika určená pro studenty, akademické pracovníky a další pracovníky zabývající se výzkumem a vývojem. Výstupy byly prezentovány na konferenci Želznice 2011 v Praze a 8. Koľajovém foru v Bratislavě V níže uvedené tabulce je uveden přehled studií vypracovaných za poslední tři roky. Název Aktualizace č.2 studie proveditelnosti 4.tranzitního železničního koridoru H.Dvořiště st.hr. - Praha - Hostivař Studie proveditelnosti 3.tranzitního žel. koridoru, prioritná část Praha Smíchov - Plzeň - Cheb - st.hr.srn Studie proveditelnosti pro trať Praha Smíchov - Plzeň Studie proveditelnosti Elektrizace trati Zábřeh na Moravě - Šumperk Studie proveditelnosti průjezdu 1.TŽK železničním uzlem Praha Komplexní řešení spojení Praha - Beroun jako součást 3.TŽK. Studie proveditelnosti rekonstrukce žst. Olomouc Studie proveditelnosti žel. uzlu Ústí n.o. včetně navazujícího úseku Ústí n. O. Choceň (mimo). Studie proveditelnosti zaústění III. TŽK do železničního uzlu Praha Studie proveditelnosti zaústění IV. TŽK do železničního uzlu Praha Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim, Studie proveditelnosti Hradec Králové - Pardubice Uzel Plzeň, studie proveditelnosti Modernizace trati Nemanice I - Ševětín Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať Technická a ekonomická studie "Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice" Studie výstavby nové železniční tratě z íránských hranic do Kábulu; 3.etapa Analýza vztahu kategorie tratě a hodnocení potřebnosti investic do železniční infrastruktury Tabulka č.15: Přehled zpracovaných studii za poslední 3 roky Kategorie Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční Stavba železniční MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (MCO) MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je projektová, inženýrská, konzultační a poradenská společnost, působící na celém území České republiky již od r Společnost se specializuje zejména na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury od expertních posudků, zpracování generelů dopravních řešení až po zpracování realizačních projektových dokumentací. MCO patří mezi nejvýznamnější projektové společnosti v tomto oboru, zpracovává unikátní řešení nových konstrukcí mostních, kolejových, inženýrských jak v oblasti železničních koridorů mezinárodních 54/95

55 sítí TEN T, tak i nejvýznamnějších železničních uzlů. MCO se svým specializovaným projekčním týmem se rovněž podílí i na unikátních řešeních rekonstrukcí a záchrany památkově chráněných objektů. Většina projekčních prací je zpracovávaná pro konkrétní zadání na míru a je ve značné míře neopakovatelná. Společnost v současné době zaměstnává na svých třech pracovištích na Moravě tj. v Olomouci, Brně a Valašském Meziříčí, celkem 82 zaměstnanců. Celkem 62 kmenových zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, z toho 26 projektantů získalo autorizační osvědčení dle zákona ČNR č.360/1992 Sb. a jsou evidováni v seznamu autorizovaných osob České komory autorizovaných inženýru a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) SŽDC je pro členy TP, zejména průmyslové společnosti, hlavním odběratelem jejich produkce a je současně garantem souladu provádění prací s požadavky na interoperabilitu železniční infrastruktury. Vedle Ministerstva dopravy ČR je hlavním tvůrcem koncepce výstavby a údržby interoperability železniční sítě ČR. Jako člen TP sehrává významnou roli koordinátora, konzultanta v přípravě a realizace dokumentu SVA. SŽDC je správcem železniční infrastruktury. Hlavní činností této společnosti je provozování železniční dopravní cesty, zajištění její provozuschopnosti, její modernizaci a rozvoj. 6. Lidské zdroje TP má ve svých statutárních a řídících orgánech a svých členských subjektech potřebný počet kvalifikovaných pracovníků pro plnění předmětu své činnosti. Na činnosti TP se podílí expertní skupiny, sbor hodnotitelů a rada pro výzkum a vývoj. TP má i své zástupce v evropských organizacích. Organizační začlenění Počet osob Věková struktura Kvalifikace Správní rada VŠ Předsednictvo správní rady VŠ Řídící a hospodářské orgány VŠ Předsedové expertních skupin VŠ Tajemníci expertních skupin VŠ Kontrolní a revizní komise VŠ Členové expertních skupin VŠ Členové sboru hodnotitelů VŠ Členové Rady pro výzkum a vývoj VŠ Zástupci v evropských organizacích VŠ Ostatní experti, poradci a znalci - - VŠ Tabulka č.16: Přehled základního rozdělení pracovníků 55/95

56 Expertní skupiny TP (ES) V rámci činnosti TP jsou zřízeny jednotlivé expertní skupiny dle jednotlivých odborností. Expertní skupiny se podílí především na přípravě návrhu projektů, jejich zaměření a stanovení. Jedná se o následující expertní skupiny: - infrastruktura - energie - řízení a zabezpečení - rozhraní Expertní skupina infrastruktura Expertní skupina Infrastruktura vznikla jako jedna ze základních skupin Technologické platformy. Svojí činností se zaměřuje na strukturální subsystém transevropského železničního systému Infrastruktura, jak je popsán ve směrnicích ES o železniční interoperabilitě Jméno Funkce v TP Funkce Vzdělání Obor působnosti Generální ředitel Ing. Jaroslav Grim Předseda ES VŠ management VUZ,a.s. Vedoucí KAO infrastruktura/ Ing. Roman Adamek Tajemník ES VŠ VUZ,a.s. management Artur Wiesner Člen ES DT Prostějov, a.s. VŠ infrastruktura Marek Smolka zástupce DT Prostějov, a.s. VŠ infrastruktura Alena Kohoutková Člen ES ČVUT VŠ infrastruktura Jan Vodička zástupce ČVUT VŠ infrastruktura Hana Krejčiříková zástupce ČVÚT VŠ infrastruktura Matouš Vazač Člen ES SŽDC s.o. VŠ infrastruktura Jan Čihák zástupce SŽDC s.o. VŠ infrastruktura Mojmír Nejezchleb Člen ES ŽPSV, a.s. VŠ infrastruktura Hynek Smolka zástupce ŽPSV, a.s. VŠ infrastruktura Vladimír Doležel Člen ES Upa VŠ infrastruktura Zbyněk Mynář Člen ES SKANSKA, a.s VŠ infrastruktura Miroslav Procházka Člen ES TZÚS, s.p. VŠ infrastruktura Jiří Studnička zástupce TZÚS, s.p. VŠ infrastruktura Otto Plášek Člen ES VUT VŠ infrastruktura Danuše Marusičová Člen ES ACRI VŠ infrastruktura Ivan Vukušič Člen ES VUZ, a.s. VŠ infrastruktura Tabulka č.17: Složení expertní skupiny Infrastruktura 56/95

57 Expertní skupina energie Expertní průřezová skupina Energie se svojí činnosti zaměřuje na porovnání produkce s požadavky interoperability v oblasti trakčního vedení a napájecích stanic. Dále se zaměřuje na oblast testování trakčních sestav, vývoj komponent trakčních sestav a výzkum nových koncepcí napájecích stanic. Členové skupiny Energie se aktivně podílí na předkládání výzkumných / vývojových projektů. Členové sboru hodnotitelů konzultačně přispívají v rámci návrhu nových projektů. Jméno Funkce v TP Funkce Vzdělání Obor působnosti Ing. Karel Mora Ing. Michal Satori, Ph.D. Ing. Vladivoj Výkruta, CSc. Ing. Ivan Dobeš Předseda ES Tajemník ES Člen ES Člen ES Tabulka č.18: Složení expertní skupiny Energie Generální ředitel EŽ Praha, a.s. Systémový specialista EŽ Praha, a.s. Systémový specialista VUZ Systémový specialista VUZ VŠ VŠ VŠ VŠ management energie/ management Energie Energie Expertní skupina řízení a zabezpečení Expertní skupina Řízení a zabezpečení se svojí činností zaměřuje na oblast sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici a to téměř výhradně z pohledu Interoperabillity Evropského železničního prostoru. Práce skupiny se zaměřuje na tři druhy projektů. První skupina zájmu jsou témata, která reagují na požadavek dosažení souladu produkce nových zařízení plně v souladu s nároky danými směrnicemi o interoperabilitě. Druhá skupina zájmu jsou témata podpůrná pro první skupinu a třetí skupinu tvoří tzv. rozhraní vůči ostatním subsystémům vztahujícím se k interoperabilitě. Jméno Funkce v TP Funkce Vzdělání Obor působnosti Ing. Zdeněk Chrdle Předseda ES Generální ředitel AŽD VŠ management Ing. Vladimír Kampík Tajemník ES Ředitel pro Evropské CCS / VŠ záležitosti AŽD management Ing. Martin Leso, Ph.D. Člen ES Odborný asistent ČVUT VŠ CCS Ing. Karel Beneš Člen ES Systémový specialista VUZ VŠ CCS Ing. Ladislav Polcar Člen ES Náměstek ředitele AK Signal Brno a.s. VŠ CCS Ing. Ivan Tuháček, Ph.D. Člen ES Business developer manažer AŽD VŠ CCS Tabulka č. 19: Složení expertní skupiny Řízení a zabezpečení 57/95

58 Expertní skupina rozhraní Expertní průřezová skupina Rozhraní se svojí činností v první fázi zaměřuje na oblasti rozhraní subsystémů: - Infrastruktura Železniční vozidlo - Energie Železniční vozidlo Do expertní skupiny Rozhraní patří i hodnotitelé, kteří pravidelně konzultují s vedením skupiny její zaměření, výsledky práce a plány. Všichni jmenovaní jsou odborníky z různých oblastí oboru Kolejových vozidel, nebo obecně dopravy. Jméno Funkce v TP Funkce Vzdělání Obor působnosti Ing. Zdeněk Malkovský Předseda ES Generální ředitel VUKV VŠ management Ing. Jiří Jelének Tajemník ES Projektant VUKV VŠ kolejová vozidla / management Doc.Ing. Jaromír docent DFJP, Člen ES Zelenka, CSc. Universita Pardubice VŠ kolejová vozidla Ing. Martin Kohout Člen ES asistent a ved. Lab. DFJP, Universita VŠ kolejová vozidla Pardubice Ing. Aleš Hába Člen ES asistent DFJP, Universita Pardubice VŠ kolejová vozidla odborný asistent Ing. Michal Musil, Ph.D. měření hluku a Člen ES DFJP, Universita VŠ vibrací Pardubice Prof.Ing. Bohumil Culek, CSc. Ing. Michal Hipman, Ing. Jan Hlaváček Ing. Lukáš Hejzlar Ing. Michal Svoboda Ing. Petr Chlum Ing. Vladivoj Výkruta, Ing. Tomáš Krčma Ing. Michal Satori Člen ES Člen ES Člen ES Člen ES Člen ES Člen ES Člen ES Člen ES Člen ES profesor DFJP, Universita Pardubice systémový specialista VUZ systémový specialista VUZ systémový specialista VUZ systémový specialista VUZ systémový specialista VUZ systémový specialista VUZ systémový inženýr EŽ Praha systémový inženýr EŽ Praha Tabulka č. 20: Složení expertní skupiny Rozhraní VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ pevnost, zkoušky a bezpečnost KV kolejová vozidla měření hluku a vibrací měření hluku a vibrací elektrotechnika KV elektrotechnika KV trakční zařízení trakční vedení silnoproudá technologie 58/95

59 Sbor hodnotitelů Nedílnou součástí činnosti TP je i sbor hodnotitelů se zaměřením jak z hlediska systémového, tak i dle jednotlivých odborností. Příslušný sbor hodnotitelů je nedílnou součástí činnosti expertních skupin. Členové sboru hodnotitelů konzultačně přispívají v rámci návrhu nových projektů. Pravidelně konzultují s vedením skupiny její zaměření, výsledky práce a plány. Jedná se o oblasti infrastruktury, energie, řízení a zabezpečení a Rozhraní podsystémů infrastruktura vozidla, energie vozidla a řízení a zabezpečení Jméno Funkce Obor působnosti Doc.Ing.Tatiana Molková,Ph.D. UPA DFJP Systémově Ing. Jozef Fázik UIC Systémově Ing. Radek Čech SŽDC, s.o. Systémově Jméno Funkce Obor působnosti Prof.Ing.Josef Jíra, CSc. ČVUT FD Infrastruktura Ing. Pavel Stoulil ČVUT FD Ústav doprav.systémů Infrastruktura Ing. Leoš Horníček, Ph.D. UPA DFJP Infrastruktura Doc.Ing.Otto Plášek,Ph.D. VUT Brno - Fakulta stavební Infrastruktura Ing. Bohumil Culek, Ph.D. UPA DFJP Infrastruktura Doc. Ing.Hana ČVUT Fakulta Krejčiříková,CSc. stavební Infrastruktura Doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. UPA DFJP Infrastruktura Ing.Jiří Studnička Technický a zkušební ústav Praha Infrastruktura Ing. Danuše Marusičová ACRI Infrastruktura Ing. Roman Adamek VUZ Infrastruktura Doc.Ing.Jan Vodička,CSc. ČVUT - Fakulta stavební Infrastruktura Ing. Jiří Smolík S u b t e r r a a.s. Infrastruktura Ing. Miroslav Hartmann Viamont DSP a.s. Infrastruktura Ing. Mojmír Nejezchleb ŽPSV-Uherský Ostroh a.s. Infrastruktura Ing. Jan Hejtmánek ŽPSV-Uherský Ostroh a.s. Infrastruktura Doc.Ing.Jitka Jírová,CSc. ČVUT fakulta dopravní Infrastruktura Dr. Imrich Korpanec EFRTC Infrastruktura 59/95

60 Jméno Funkce Obor působnosti Doc. Ing. Karel Hlava,CSc. UPA DFJP Energie Doc. Ing. Jaroslav Opava,CSc. ČVUT FD Energie Ing. Ivan Dobeš VUZ Energie Ing. Petr Chlum VUZ Energie Ing. Vladimír Kudyn,Ph.D. SŽDC, s.o. Energie Ing. Vladivoj Výkruta VUZ Energie Ing. Michal Satori Elektrizace železnic Praha a.s. Energie Ing. Rastislav Michalka ŽSR Energie Jméno Funkce Obor působnosti Doc.Dr.Ing.Tomáš Brandejský ČVUT FD Řízení a zabezpečení Ing.Jaroslav Grim,Ph.D. VUZ Řízení a zabezpečení Doc.Ing.Jana Kaliková,Ph.D. ČVUT FD Řízení a zabezpečení Ing. Konečný STARMON s.r.o. Řízení a zabezpečení Ing. Vladimír Kampík AŽD Praha s.r.o. Řízení a zabezpečení Ing.Vít Malinovský,Ph.D. ČVUT FD Řízení a zabezpečení Ing. Karel Beneš VUZ Řízení a zabezpečení Ing. Michal Stolín, Ph.D. VUZ Řízení a zabezpečení Ing.Ivan Tuháček, Ph.D. AŽD Praha s.r.o. Řízení a zabezpečení Ing. Petr Varadinov SŽDC, s.o. Řízení a zabezpečení Dr. Libor Lochman Community of European Railway and infrastructure companies (CER) Řízení a zabezpečení Jméno Funkce Obor působnosti Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV, a.s. Rozhraní podsystémů Prof. Ing.Bohumil Culek,CSc. UPA - DFJP Rozhraní podsystémů Ing. Petr Kaván,Ph.D. VUZ Rozhraní podsystémů Doc. Ing.Jaromír Zelenka,CSc. UPA - DFJP Rozhraní podsystémů Ing. Pavel Janoušek VUZ Rozhraní podsystémů Ing. Vratislav Šuk VUZ Rozhraní podsystémů Ing. Michal Hipman,CSc. VUZ Rozhraní podsystémů Ing. Lukáš Hejzlar VUZ Rozhraní podsystémů Ing. Jan Hlaváček VUZ Rozhraní podsystémů Doc.Ing.Miroslav Kepka,CSc. ZČU Rozhraní podsystémů Doc.Ing.Josef Kolář,CSc. ČVUT Fakulta strojní Rozhraní podsystémů Tabulka č. 21: Složení sboru hodnotitelů 60/95

61 Rada pro výzkum a vývoj Jméno Funkce Ing. Pavel Stoulil prof. Ing. Petr Moos, CSc. Předseda R VaV Zástupci technických univerzit prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. prof. Ing. Jaroslav Čáp,DrSc. prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. doc. Ing. Otto Plášek, Ph,D. doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. Ing. Libor Lochman, Ph.D. Ing. Imrich Korpanec, CSc. Ing. Jozef Fázik Zahraniční členové ČVUT ČVUT ČVUT UPA UPA VUT Brno ČVUT CER EFRTC UIC Členové zástupci orgánů navazujících svou řídicí činností na zaměření Technologické platformy Ing. Jindřich Kušnír Ing. Radek Čech MD ČR SŽDC Experti členové s odbornými znalostmi a zkušenostmi spojenými s železniční infrastrukturou Ing. Dana Marusičová Ing. Jiří Smolík Ing. Petr Kaván, Ph.D. ACRI Subterra VUZ Členové z titulu funkcí v Technologické platformě spojených s jejími odbornými aktivitami Ing. Bohuslav Dohnal Ing. Ivo Malina, CSc. Ing. Vladimír Kampík Tabulka č.22: Složení rady pro výzkum a vývoj výkonný ředitel sekretář předsedy SR koordinátor mezinárodní spolupráce Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury má své zástupce v expertních skupinách Evropských organizací. Mezinárodní vazby jsou znázorněny v schématu č. 1: Mezinárodní Síť Evropská železniční interoperabilita (uvedeném v části B odstavec 1). Evropská železniční agentura ERA: Jméno Ing. Roman Adamek Funkce Vedoucí KAO VUZ,a.s. Věcná oblast působnosti prac. orgán Comfornity Survey Group 61/95

62 Evropská technologická platforma ERRAC: Jméno Prof.Ing.Josef Jíra, CSc. Ing. Jaroslav Vašátko Funkce Proděkan ČVUT FD Poradce GŘ VUZ, a.s. Věcná oblast působnosti prac. orgán Zástupce ČR ve vedení Člen WG Research Evropská skupina usměrňující činnost železničních notifikovaných osob N.B.Rail: Jméno Funkce Věcná oblast působnosti prac. orgán Ing. Laidslav Dušek VUZ,a.s. Člen - interoperabilita Skupina koordinace výzkumu UIC CRG: Jméno Ing. Jaroslav Vašátko Funkce Poradce GŘ VUZ, a.s. Věcná oblast působnosti prac. orgán Člen železniční výzkum Expertní skupiny CER a UNIFE pro zpracování návrhů TSI a jejich revizí: Jméno Funkce Věcná oblast působnosti prac. orgán Ing. Mojmír Nejezchleb Náměstek GŘ ŽPSV Člen infrastruktura Ing. Vladimír Kudyn, Ph.D. Specialista SŽDC Člen energie Ing. Pavel Janoušek VUZ, a.s. Člen kolejová vozidla Ing. Petr Chlum Specialista VUZ, a.s. Člen kolejová vozidla Ing. Petr Varadinov Specialista SŽDC Člen Ŕízení a zabezpečení Ing. Vladimír Kampík Ředitel odboru GŘ - Člen Ŕízení a AŽD zabezpečení Expertní skupiny CER a UNIFE pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC): Jméno Funkce Věcná oblast působnosti prac. orgán Ing. Petr Varadinov Specialista SŽDC Člen EMC Ing. Karel Beneš Specialista VUZ, a.s. Člen EMC Expertní skupiny CER a UNIFE pro hlukové emise infrastruktura vozidlo (INF/RST/NOI): Jméno Funkce Věcná oblast působnosti prac. orgán Ing. Jan Hlaváček Specialista VUZ, a.s Člen hluk Tabulka č. 23: Přehled zástupců v mezinárodních organizacích 62/95

63 C) Kvalita projektu a jeho přínos pro rozvoj prostředí 1. Strategická výzkumná agenda (SVA ) a Implementační akční plán (IAP) Pro činnost TP byly zpracovány dva významné strategické dokumenty: - Strategická výzkumná agenda a - Implementační akční plán. Tyto dokumenty jsou přílohou studie proveditelnosti. Z kapacitních důvodů tyto přílohy nejsou přímo v dokumentu studie proveditelnosti, ale jsou samostatnými přílohami plné žádosti. Zpracování dokumentu Strategická výzkumná agenda bylo dokončeno v srpnu 2009, dne byla SVA předána na CZECHINVEST a následně byl dokument zveřejněn na webových stránkách TP (odkaz: Na zpracování dokumentu SVA se podíleli v odborných částech expertní skupiny prostřednictvím svých tajemníků, v obecných jmenovitě zejména: Ing. Dohnal, Ing. Malina, Ing. Stoulil, Ing. Marusičová v ekonomických a administrativních: Ing. Šik, pí. Ziková. Na kompletaci dokumentu Ing. Linhartová, Ing. Šik. Zpracování dokumentu Implementační akční plán bylo dokončeno v srpnu 2009, dne byl IAP předán na CZECHINVEST a následně byl dokument zveřejněn na webových stránkách TP (odkaz: Na zpracování dokumentu IAP se podíleli v odborných částech expertní skupiny prostřednictvím svých tajemníků, v obecných jmenovitě zejména: Ing. Dohnal, Ing. Malina, Ing. Stoulil, Ing. Čech, Ing. Marusičová v ekonomických a administrativních: Ing. Šik, pí. Ziková. Na kompletaci dokumentu Ing. Linhartová, Ing. Šik. Strategické dokumenty (SVA, IAP) byly projednány a hodnoceny na konferenci TP dne (SVA) a na konferenci TP dne (IAP). Jejich zpracování a hodnocení je prováděno na pravidelných jednáních předsednictva Správní rady, zasedáních členů Správní rady a na poradách expertních skupin a Rady pro výzkum a vývoj TP. Závěry obou strategických dokumentů jsou rovněž promítnuty do aktivit projektu POSTA (OP VK), který zajišťuje systém odborné přípravy cílových skupin TP a postupné vytváření odborných a mezinárodních sítí. Obsah dokumentů je využíván v současné době členy TP - zařazenými do pracovních skupin Ministerstva dopravy pro přípravu dokumentů Dopravní sektorové strategie a Věcného záměru nové právní úpravy provozování dráhy a provozování drážní dopravy. Tato činnost se bude dále rozšiřovat. Aktualizace SVA se předpokládá v roce 2014 v souvislosti se záměry ČR a ES pro období do roku Aktualizace a průběžné hodnocení IAP se připravuje na konferenci TP v měsíci listopadu /95

64 2. Iniciace VaV projektů, projektů spolupráce mezi výzkumnou a komerční sférou, návaznost projektu na další projekty Propojení a koordinace součinnosti veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je základním východiskem pro činnost TP a předpokladem její úspěšnosti zaměřené na dosažení souladu produkce průmyslových společností (sdružených v TP) s požadavky evropské železniční interoperability a jejích technických podsystémů, spojené se zásadními inovacemi jejich produkce. Hlavním prostředkem jsou výzkumné a vývojové projekty, jejich řešení a využití jejich výsledků v praxi průmyslových společností i organizacích provozní praxe. Podpůrnou aktivitou je účast pracovníků univerzit, výzkumných i projektových ústavů a pracovníků průmyslových společností na konkrétních aktivitách a záměrech výchovy a vzdělávání s využitím Školicího střediska pro železniční interoperabilitu vybudovaného v rámci OPPI. Nástrojem pro ověřené dosažení cíle souladu produkce s nároky interoperability akreditovanými zkušebními laboratořemi a notifikovanými osobami. Významným motivem je záměr podílet se na implementaci závazných národních i evropských strategických dokumentů iniciace výzkumných a vývojových projektů, klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. Základním východiskem pro činnost TP jsou směrnice ES o interoperabilitě EŽS v kategorii evropské legislativy s nejvyšší závazností, ale i náročností. Jsou TP nejen respektovány, ale i aktivní účastí na zpracování jejich pravidel upřesňován jejich obsah v souladu s českými národními potřebami. Záměry TP vystihují základní dokumenty TP. Zpracování základní představy o zaměření činnosti TP je uvedeno ve Studii proveditelnosti, příprava konkrétních projektů a podmínek pro jejich řešení ve Strategické výzkumné agendě a bilance výsledků, vč. Posouzení účasti na jejich aplikaci v praxi v Implementačním akčním plánu byly pracovními orgány průběžně posuzovány a návrhy usměrňujícími další postup. Průmyslové společnosti členové TP jsou lídry v oblastech zaměření jejich činnosti a jejich výrobních programů. Týmy průmyslových společností spolupracují s pracovníky řešiteli výzkumných a vývojových projektů univerzit a výzkumných i projektových ústavů, podílí se na přípravě zaměření a cílů projektů, jejichž výsledky budou aplikovány v souladu s inovačními nároky průmyslových společností. Týmy univerzit, výzkumných ústavů a průmyslových společností spolupracují na zpracování a aktualizaci strategických dokumentů i základních evropských koncepčních dokumentů týkajících se dopravní politiky a rozvoje evropské dopravy (příprava HORIZONT 2020, spolupráce na národní úrovni s MŠMT a evropské úrovni s Evropským forem a ERRACem). Aktivitou, která výrazně přispěje k rozvoji širšího oboru i TP je aktivní účast na činnosti Mezinárodního výboru pro železniční výzkum (IRRB) s bezprostřední účastí i na jeho řízení. Cílem IRRB je podpořit výzkumnými řešeními rozvoj železniční dopravy mezi Evropou a Asií. Jeho členy jsou výzkumné instituce a železniční podniky Francie, Velké Británie, Německa, Ruska, Jižní Koreje, Japonska, Číny, Spojených států amerických, Indie a Austrálie. 64/95

65 Soubor projektů Technologické platformy je koncipován s respektováním návazností obsahu projektů umožňující zapojit ve vybraných případech finanční přínos spojená s aplikací výsledků jejich řešení. Respektování tohoto principu je spojeno se síťovým přístupem (prostředkem prosazení systémového přístupu) v organizaci a řízení spolupráce na národní a mezinárodní (evropské) úrovni. Stejně tak průběžná konfrontace s obsahem zahraničních (evropských) projektů s obdobným obsahem navazujícím na věcné zaměření činnosti TP prostřednictvím dostupných databází (portálů) umožňuje respektovat nezbytné věcné návaznosti případně vyloučit duplicity. Plánovanými výstupy - projekty jsou: Věda a výzkum pro rozvoj železniční dopravy mezi Evropou a Asií a Optimalizace železniční infrastruktury a monitoring dalšího snižování hluku. Projekt: Věda a výzkum pro rozvoj železniční dopravy Název projektu Cíl projektu Řešitel(é) projektu Očekávaný přínos z řešení projektu Věda a výzkum pro rozvoj železniční dopravy Definovat základní výzvy a potřeby železnice na globální úrovni a koncentrovat a aktivizovat vědeckou a výzkumnou komunitu pro jejich řešení. Řešiteli projektu jsou členové IRRB (International Railway Research Board) - Mezinárodního výboru pro železniční výzkum UIC. Organizace má celosvětovou působnost a členy IRRB jsou významné výzkumné a vývojové instituce z celého světa, ze všech kontinentů. V současné době má IRRB 16 členů. Ing. Jaroslav Grim, Ph.D., obchodně technický ředitel Výzkumné Ústavu Železničního, a.s., je vicepresidentem této organizace. Na národní úrovni se na řešení podílí odborné skupiny Technologické platformy a tzv. Zrcadlová skupina IRRB založená v rámci projektu IRICoN (Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network). Očekávaným přínosem tohoto projektu je významný technologický rozvoj železnice na celosvětové úrovni. Jedním z předpokladů je vytipování potřeb železnice na globální úrovni a koncentrace a aktivizace vědecko- výzkumné základny pro jejich řešení. Jednou z takových globálních témat je též podpora železnice mezi Evropou a Asií. Česká skupina zastřešená Technologickou platformou se právě na toto téma zaměřila a vytipovala několik věcných záměrů a navazujících výzkumných témat, které je nutné v této věci řešit. V této činnosti bude i nadále pokračovat. Nyní se však zaměřuje na další úkol ze strategie IRRB koncentrovat a aktivizovat vědecké a výzkumné kapacity pro řešení globálních potřeb železnice. Česká skupina předložila návrh na založení celosvětové databáze výzkumných institucí s jejich odborným 65/95

66 zaměřením a dosavadními výsledky. Od tohoto záměru se očekává zefektivnění vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na železnici s využitím a podporou vzájemné spolupráce. Financování projektu je zajištěno u: Termín formální přijatelnosti (od do ) Plánovaná doba řešení projektu Rozpočet projektu Další údaje Financování IRRB a jeho aktivit je zajištěno z UIC (Mezinárodní železniční unie). Termín *) Doklady přijatelnosti Dopis přijatý od prof. Borise Lapiduse, presidenta IRRB, ze dne , kterým se Technologické platformě stanovují úkoly v rámci strategie IRRB na léta Dopis přijatý od prof. Borise Lapiduse, presidenta IRRB, ze dne (čj. MC- 14/110), kterým se Technologické platformě stanovují úkoly v rámci strategie IRRB na léta *) Projekt nemá stanoven konečný termín. Vždy je schvalována na plenárním zasedání UIC nová strategie IRRB na další tříleté období. V současné době je platnou strategií IRRB dokument schválený v prosinci 2013 na období Dá se předpokládat, že projekt bude pokračovat i po roce Nelze stanovit, pro aktivity IRRB je alokován každoroční rozpočet v rámci rozpočtu UIC. Koordinátor: prof. Boris Lapidus, president IRRB koordinátor projektu za UIC 66/95

67 Projekt: Hodnocení akustických informačních systémů železniční dopravy Název projektu Cil projektu Řešitel(é) projektu Očekávaný přínos z řešení projektu Financování projektu je zajištěno u: Termín formální přijatelnosti (od do ) Plánovaná doba řešení projektu Rozpočet projektu Další údaje Hodnocení akustických informačních systémů železniční dopravy Obecným cílem projektu byla modernizace, rozšíření možností a odborného rozsahu výuky týkající se měření a analýzy hluku a vibrací a také rozšíření možností studentů při řešení závěrečných prací na všech stupních vysokoškolského studia. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Přínos projektu spočívá zejména v rozšíření možností fakulty o výuku a praktické úlohy v oblasti měření a analýzy hluku a vibrací. Studenti všech stupňů vysokoškolského studia budou detailně seznámeni s principy a praktickým využitím metod měření srozumitelnosti verbálních informací. Posouzení srozumitelnosti řeči poprvé stanovují Technické specifikace pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace, vydané v roce 2008, jako příloha rozhodnutí Komise 2008/164/ES. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Termín Doklady přijatelnosti 12 měsíců Kč Tematický okruh G1 Projekt č FRVŠ 2013 Řešitelský kolektiv: Ing. Michal Volštát, Ing. Tomáš Říha, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. 67/95

68 Projekt: Nástroje a metody vyhodnocení diagnostických systémů trakčního vedení na železniční dopravní cestě (ŽDC) Název projektu Nástroje a metody vyhodnocení diagnostických systémů trakčního vedení na železniční dopravní cestě (ŽDC) Cíl projektu Zajistit podmínky pro instalaci technických zařízení pro kontrolu stavu sběračů a jejich přítlačné síly na trolej Řešitel(é) projektu Očekávaný přínos z řešení projektu Financování projektu je zajištěno u: Termín formální přijatelnosti (od do ) Plánovaná doba řešení projektu Rozpočet projektu Další údaje STARMON s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s. Na základě stanovených podmínek bude možno instalovat zařízení pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozovaných trakčních vedení SŽDC, s.o. Termín Doklady přijatelnosti 117 dní ,- Kč Koordinace: SOD SŽDC S 21726/2014-O14 68/95

69 Projekt: NEAR 2 EURNEX (RPVV) Název projektu Cíl projektu Řešitel(é) projektu Očekávaný přínos z řešení projektu Financování projektu je zajištěno u: Termín formální přijatelnosti (od do ) Plánovaná doba řešení projektu NEAR 2 EURNEX (RPVV) Cílem je vytvoření jedinečné mezinárodní interdisciplinární výzkumné základny, která bude přispívat k rozvoji příslušných sektorů regionální ekonomiky stejně jako k rozšiřování znalostní základny pro železniční výzkum a aplikace výzkumných výsledků do praxe. CERTH-HIT, ČVUT, EURNEX, TUB, VGTU, MIIT, A-TRANS LLC, PSTU, IRRT, EIRC Pracovní skupina Technologické platformy se podílí na zpracovnání návrhu využití výsledků projektu NEAR 2, včetně získaných poznatků pro podporu dosažení cílů stanovených - programem UIC IRRB, programem Rehabilitace železniční dopravy v zemích střední a východní Evropy. Využití informací o stávající struktuře železniční dopravy a jejích mechanismech stejně tak jako zkušenosti zúčastněných odborníků a znalosti vytvořené v rámci jimi prováděných projektů (ukončených i probíhajících) a ostatních aktivit k vybudování platformy pro železniční výzkum. Tato platforma se stane rovněž informačním a znalostním zdrojem pro příslušná odvětví průmyslu. Evropské komise (7RP) Termín Doklady přijatelnosti SST ; měsíců Rozpočet projektu Další údaje Koordinátor: CERTH-HIT, Charilaou-Thermi 6, Thessaloniki (Soluň), Řecko (Athanasios Konstandopoulos) 69/95

70 Projekt: Next generation of control systems (NGTC) Název projektu Cíl projektu Řešitel(é) projektu Očekávaný přínos z řešení projektu Financování projektu je zajištěno u: Termín formální přijatelnosti (od do ) Plánovaná doba řešení projektu Rozpočet projektu Další údaje Next generation of control systems (NGTC) Na základě porovnání existujících požadavků pro vlakové řídící systémy mezi doménami hlavních / vysokorychlostních tratí (ETCS) a místních / příměstských tratí (CBTC, UGTMS), navrhnout novou generaci vlakových řídících systémů, které budou v daleko vetší míře splňovat požadavky obou domén. UNIFE (koordinace), ALSTOM, Ansaldo STS, AŽD Praha, Bombardier, CAF Signalling, SIEMENS, Thales, London Underground, RATP, TMB, SNCF, Navecom, TUD, D Appolonia, INECO, ERTMS User Group, UITP. Tým specialistů Technologické platformy připravuje návrh využití výsledků řešení projektu NGTC k prosazení do témat druhé a dalších výzev Programu Horizon 2020 respektujících záměry 2. Inovačního programu Vyspělé systémy řízení a kontroly provozu Společného podniku Schift2Rail. Podpora vývoje nových generací vlakových řídících systémů, které budou splňovat požadavky kladené na hlavní a rovněž na městské/příměstské tratě; - Zvýšení úrovně automatizace u vlakových systémů až do úrovně GoA4; - Definice standardizované architektury a rozhraní. Financování projektu je částečně hrazeno prostředky Evropské Komise v rámci sedmého programu EU na podporu VaVal (FP7) a částečně partnery projektu. Termín Doklady přijatelnosti 36 měsíců 10,96 mil. EUR (příspěvek EU 6,36 mil. EUR) EC Contract No. FP7 smlouva SST-2013-RTD-1 Koordinátor projektu: 70/95

71 Projekt: Future Of Surface Transport Research Rail (FOSTER RAIL) Posílení výzkumné a inovační strategie Evropského dopravního průmyslu Budoucí rozvoj železničního výzkumu Název projektu Future of Surface Transport Research Rail (FOSTER RAIL) Posílení výzkumné a inovační strategie Evropského dopravního průmyslu Budoucí rozvoj železničního výzkumu Cíl projektu Posílení výzkumných a inovačních strategií dopravního průmyslu v Evropě Řešitel(é) projektu Očekávaný přínos z řešení projektu Financování projektu je zajištěno u: Termín formální přijatelnosti (od do ) Plánovaná doba řešení projektu Rozpočet projektu Další údaje UIC (koordinátor), UNIFE, UITP, EURNEX, UNIVERSITY NEWCASTLE, TRV, CER, FFE, BOMBANDIER TRANSPORT, ANSALDO, SNCF, IŽI, NETWORK RAIL, ALSTOM TRANSPORT, REGIE AUTONOME, TMB, IST ID, DEUTCHE BAHN AG, AUSTRIATECH, INNOTECH Výzkumná činnost bude pomáhat ERRACu a ostatním evropským technologickým platformám souvisejícím s dopravou ( ETP ) při definování potřeb výzkumu, strategií a programů za účelem realizace cílů strategie Evropa-2020 (EUROPE-2020 STRATEGY) a vize Bílé knihy 2011 (WHITE PAPER 2011) pro budoucí dopravní systém, který bude konkurenceschopný a účinně využívající zdroje, což bude realizováno po konzultaci s Evropskou komisí a členskými a přidruženými státy. Evropské komise (7RP) Výzkumu a technologického rozvoje - (6.výzva) Termín Doklady přijatelnosti EC Contract No. FP měsíců 1,659,439,-- EUR Koordinátor: 71/95

72 3. Odvětvové zaměření TP Popis aktuálního stavu a vývoje odvětví v ČR Podniky, které zajišťují výrobu součástí železniční infrastuktury a stavební firmy, které realizují liniové železniční stavby jsou v ČR se Správou železniční dopravní cesty s.o. ve smluvním vztahu dodavatel odběratel. Nové výrobky a stavby jsou dodávány na základě schválené projektové dokumentace a technicko-kvalitativních podmínek, které jsou součástí jednotlivých smluv o dílo s vysoutěženými dodavateli. Technickou úroveň výrobků potřebných pro železniční infrastrukturu dosud stanovovaly ČD a.s. a SŽDC s.o.. Transevropská železniční síť, jejíž součástí bude i velká část železničních tratí v ČR, musí plně vyhovovat Technickým specifikacím interoperability. K inovaci výrobků součástí železniční infrastruktury, je potřebný zejména aplikovaný výzkum, jehož dosavadní rozsah je u zmíněných podniků nedostatečný. Rovněž je nedostatečná aktivita podniků při osvojování progresivních technologií, jak pro výrobu jednotlivých součástí železniční infrastruktury, tak pro realizaci liniových železničních staveb. Dosavadní rozvoj železniční infrastruktury v ČR Koridory Na základě dřívějších rozhodnutí došlo k neúplné optimalizaci či modernizaci železničních koridorů. V rámci modernizačních akcí byl obnoven železniční svršek, sanován spodek, rekonstruovány (nebo nově vybudovány) umělé objekty, rekonfigurovány stanice, zřízená nová nástupiště (z počátku koridorizace poloperonizace, později již plná peronizace), a dosazeno nové zabezpečovací zařízení. Některé přejezdy byly nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Většinou při modernizaci trať neopouštěla stávající těleso. Na některých úsecích bylo více menších či větších rektifikací, některé úseky byly vystavěny ve zcela nové stopě. Dosažené maximální rychlosti se po modernizaci pohybují mezi 80 a 160 km/h. Rekonstrukce svršku umožnila provoz souprav s naklápěcím zařízením. Zároveň je na těchto tratích dosazován systém GSM-R a je v plánu na nich zavést ETCS. Současný stav koridorů (včetně akcí plánovaných do r. 2014, mimo uzly Praha a Brno) 1. TŽK: hotov (nebo v přípravě) kromě následujícího: děčínské tunely (nedostatečný gabarit) průjezd Lovosicemi (děčínské zhlaví) nelahozeveské tunely (nedostatečný gabarit) průjezd Kralupami nad Vltavou průjezd Pardubicemi úsek Ústí n.o. Choceň průjezd Českou Třebovou 2. TŽK: hotov (nebo v přípravě) kromě následujícího: úsek Přerov Prosenice průjezd Ostravou hl.n. 3. TŽK: většinou v realizaci, hotové jsou úseky Plzeň Stříbro a Planá Cheb Po dokončení připravovaných či rozpracovaných staveb bude chybět následující: Praha Beroun, nová trať 72/95

73 Cheb Cheb st.hr 4. TŽK: většinou v realizaci, hotové jsou úseky Praha-Hostivař (mimo) Benešov a Tábor Doubí u T. Po dokončení připravovaných či rozpracovaných staveb bude chybět následující: Nemanice Ševětín, nová trať Specifickou oblastí jsou železniční stanice a železniční uzly; značná část jich byla přestavěna v rámci modernizace koridorových stanic. Velké železniční uzly se řeší samostatnými stavbami; ve stádiu realizace či vysoké rozpracovanosti jsou železniční uzely Praha, Brno, Břeclav a Přerov, Olomouc, Plzeň. Ostatní síť - elektrizace Vzhledem k množství investic do koridorových staveb se do ostatních tratí příliš neinvestovalo. Mezi nejvýznamnější investice za posledních 10 let lze zařadit následující elektrizace: - Kadaň Karlovy Vary - Letohrad Lichkov - České Budějovice České Velenice - Zábřeh n. Moravě Šumperk - Ostrava-Svinov Opava - Ostrava hl.n. Ostrava-Kunčice - Znojmo Šatov - Lysá nad Labem Milovice Ostatní síť - racionalizace Racionalizace (tj. úspora provozních nákladů na řízení provozu dosazení nového zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním) byly realizovány v úsecích: - Plzeň Žatec - Zdice Protivín - Bakov nad Jizerou Česká Lípa - Jaroměř Stará Paka Železný Brod - Svitavy Žďárec u Skutče Interoperabilita Po výstavbě digitálního radiového systému GSM-R v úseku Děčín Kolín byla v lednu 2009 dokončena i zbývající část I. TŽK Kolín Břeclav a následně byla dokončena stavba na II. TŽK GSM-R Břeclav Přerov Petrovice u Karviné. V realizaci jsou stavby GSM-R na úsecích Ostrava Mosty u Jablunkova st. hr. SR, Přerov Česká Třebová a Děčín Všetaty Kolín. Do roku 2014 se počítá se zahájením realizace GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov Brno a v uzlu Praha, zahrnující úseky Praha Benešov a Praha Beroun. Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany Kolín, byl ukončen a systém je ve zkušebním provozu. Zkušenosti z pilotního projektu byly uplatněny při zadání komerčních projektů v úseku Kolín Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko a posléze i Kolín Praha Děčín státní hranice Německo. Obě tyto stavby (podmíněné dalšími doprovodnými stavbami) budou zahájeny v roce 2011/2012 a měly by být dokončeny v roce 2014 resp /95

74 Koncem roku 2006 bylo uvedeno do provozu centrální dispečerské pracoviště (CDP) v Přerově; po následné modernizaci a rozšíření bude na něj postupně přepojováno řízení všech koridorových tratí v oblasti Moravy. Zároveň se připravuje i stavba druhého centrální dispečerské pracoviště pro řízení provozu na koridorových tratích v oblasti Čech CDP Praha Nedostatky z pohledu důležitosti jejich řešení Mezi největší nedostatky podle jejich důležitosti se řadí 1. aktuální nedostatečná kapacita pro nákladní dopravu na vybraných tratích (zejména pro potřeby automobilového průmyslu) 2. nedostatečná kapacita příměstských tratí, které nejsou schopny pojmout oprávněně poptávané zahušťování taktů příměstské dopravy 3. neexistence železničního napojení letiště Praha Ruzyně 4. omezení při tvorbě celorepublikového integrálního taktového grafikonu, zejména nedostatečná traťová rychlost ve vybraných směrech 5. nekonkurenceschopné jízdní doby dálkových vlaků osobní dopravy ve většině rozhodujících směrů 6. kapacita sítě TEN-T bez výrazné rezervy pro navýšení objemu nákladní dopravy 7. příliš hustá železniční síť, která v současné době nemá ekonomické opodstatnění a zbytečně odčerpává prostředky na její opravy a údržbu Popis role aktivit TP K urychlenému řešení uvedených nedostatků jednotlivých součástí železniční infrastruktury vyvíjí Technologická platforma konkrétní aktivity. Organizuje spolupráci mezi jednotlivými členy sdružení, navrhuje výzkumné a inovační programy a podílí se na zajišťování jejich realizace. Přitom spolupracuje s Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI) zabývajících se výrobou a modernizací kolejových vozidel. Rovněž spolupracuje s věcně příslušnými zahraničními partnery. Jde tedy o intenzifikaci inovačního cyklu, což umožní našim podnikům železničního průmyslu prosadit se na evropském a světovém trhu. Tím pomáhá postupně naplňovat strategické cíle nové dopravní politiky EU vytvoření jednotného konkurenceschopného dopravního systému. Popis vztahu a spolupráce s ostatními TP v ČR TP je členem šestnácti národních technologických platforem, které podepsaly dne Memorandum o spolupráci (dokument je zveřejněn na webových stránkách TP) a aktivním způsobem přispěly k vypsání výzvy k dalšímu rozvoji technologických platforem v ČR. Spolupracujeme s dalšími technologickými platformami působícími v odvětví dopravy TP silniční dopravy, TP pro letectví a kosmonautiku, TP vozidla pro udržitelnou mobilitu a s návaznými technologickými platformami TP strojírenství, Česká vodíková TP, Česká TP pro využití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu, Česká TP bezpečnosti průmyslu a Národní TP NGV. TP spolupracuje se Sdružením ACRI na základě Memoranda o spolupráci 74/95

75 (dokument je zveřejněn na webových stránkách TP), které je asociací sdružující podniky českého železničního průmyslu a je současně národním členem UNIFE - Evropské asociace železničního průmyslu. TP využívá služby a spolupracuje s TC AV ČR (Technologické centrum Akademie věd České republiky). Vliv realizace projektu na budoucí vývoj odvětví Omezování vlivu dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s priority udržitelného rozvoje je jednou z priorit dopravní politiky ČR. Jedním z cílů Evropského společenství v oblasti doprava je dosažení snížení uhlíkových emisí do roku 2050 o 60%. Tento ambiciosní plán je konkrétně zpracován v Komplexní strategii Doprava 2050 a v evropském dokumentu HORIZON Jedním z nástrojů pro splnění tohoto záměru je úkol převést do roku % silniční dopravy na železniční síť dopravních koridorů po celé EU, včetně ČR. Výstavba a rozšíření této sítě vyžaduje prověřit a analyzovat hlukovou zátěž a vibrace vyvolané železničním provozem a přijmout příslušná technická opatření vedoucí k dodržení hygienických limitů hluku. Následně pak provádět technická opatření na minimalizaci vlivů výstavby na jednotlivé složky životního prostředí a motivovat dopravce k technickým úpravám kolejových vozidel snižujících hlučnost. V železniční dopravě je potřebné z celospolečenského hlediska využít jejích komparativních výhod, zejména menší negativní vliv na životní prostředí a nižší měrná spotřeba energie. Projekt TP interoperabilita železniční infrastruktury a podíl její implementace na železniční síť ČR tomuto úsilí účinně napomáhá. Projekt respektuje zásady rovných příležitostí Výstupy z aktivit z TP a závěry z připravovaných a realizovaných projektů vedou v procesu implementace interoperability železniční sítě především do oblasti vysokého a středního odborného školství, kde jsou studenty seznamováni s touto problematikou v teoretické i praktické rovině. Pro tuto nastupující generaci představuje oblast železniční interoperability perspektivní rovnou příležitost v oblastech: infrastruktura, řízení a zabezpečení, energie, kde se očekávají, podle požadavků ES, zásadní změny vedoucí k zajištění moderní evropské železniční sítě. S využíváním technických prostředků výrazně omezujících manuální práci se prokazatelně rozšiřuje podíl žen na zajišťování konkrétních pracovních aktivitách v rámci všech podsystémů, nejvýrazněji v podsystému řízení a zabezpečení. TP má v této oblasti významné postavení neboť svou širokou oblastí spolupracujícíh institucí s pracovišti výrobními, provozními, výzkumnými i akademickými mají všichni účastníci projektu rovné příležitosti při využívání jeho závěrů, kvalitních informacích o vývoji, nových metodách a technologiích, evropských zkušeností a legislativního procesu. Výstupy projektu budou využitelné s ohledem na podporu rovných příležitostí. Projekt je pozitivní k rovným příležitostem. 75/95

76 4. Konkrétní plán rozvoje TP a konkrétní plán aktivit TP Proveditelnost realizace projektu Plán rozvoje a aktivit TP Plán vychází z návrhu koncepce SVA a koncepce činnosti. Východiska a zdůvodnění jeho obsahu jsou uvedeny v jednotlivých částech SP. Plán umožňuje proveditelnost Projektu v průběhu tří let ( ). Postup řešení Projektu v sedmi etapách je uveden v časovém plánu postupu řešení Projektu Technologické platformy. Časový harmonogram je uveden v části A v bodě č. 4. V rámci tohoto projektu budou vytvořena čtyři pracovní místa, z toho dvě ženy. Zajištění udržitelnosti a financování Sdružení IŽI Technologická platforma si vytvořila členskými příspěvky v průběhu roku 2012 potřebnou zálohu finančních zdrojů a je schopna kofinancovat svou plánovanou činnost. Po získání dotace z Operačního programu Podnikání a inovace budou tyto členské příspěvky sníženy o 50 %. Od je Sdružení partnerem Univerzity Pardubice v projektu POSTA v operačním programu Vzdělání pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva školství. Sdružení se zaměřuje i na ekonomickou činnost, když získalo ve výběrovém řízení MD zakázku na zpracování studie "Analýza požadavků interoperability ve vazbě na konkurenceschopnost železniční infrastruktury v České republice - projekt byl zpracován a předán Plán rozvoje TP bude zajištěn 4 základními zdroji: - členské příspěvky - dotace z Programu Spolupráce Technologické platformy - dotace z Programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - ekonomickou činností Rozpočet Projektu a struktura výdajů je uvedena v bodu A3. Finanční řízení projektu Finanční řízení Sdružení je zabezpečeno potřebným personálním obsazením (výkonný ředitel, ekonom, hospodář), smluvním vedením účetnictví a mzdové oblasti. Pravidla hospodaření TP jsou určena stanovami Sdružení a dokumentem Oběh účetních dokladů. Od je zavedeno oddělené účtování Způsobilých výdajů souvisejících s dotacemi z Programu Spolupráce a Sdružení je seznámeno se způsobem předkládání Žádosti o platbu a připraveno v tomto systému pracovat. Sdružení sleduje náklady na 5 nákladových střediscích, které mu umožňují přesné určení věcné příslušnosti daných nákladů. Tyto střediska jsou: - Stř.100 členské příspěvky - Stř.200 OPPI - Stř.300 OPVK 76/95

77 - Stř.400 OPVK nepřímé náklady - Stř.500 ekonomická činnost 77/95

78 5. Napojení na evropskou technologickou platformu Napojení na evropskou Technologickou platformu ERRAC (European Rail Research Advisory Council) ETP (ERRAC) je významnou organizací, která se podílí v oblasti VaV a jejího propojení s podnikatelskou sférou železničního průmyslu na vysoké evropské úrovni. Její charakteristika je uvedena na webu www. errac.org. TP uzavřela s ERRAC dne Dohodu o spolupráci. Předseda Správní rady prof. Josef Jíra je členem. ERRAC Plenary (Advisory Council). ERRAC realizuje projekt RoadMap a zástupci TP jsou těchto pracovních skupinách (WP): - WP4 - Zlepšování ochrany a bezpečnosti - WP5 - Posilování konkurenceschopnosti - WP6 - Zhodnocení a železniční databáze Představitel ERRAC, Ing. Denis Schut se pravidelně zúčastňuje bilaterárních poradních schůzek 2x ročně a zúčastnil se zasedání Správní rady TP dne a Mezinárodní konference TP dne TP se zúčastňuje 2x ročně Plenárního zasedání ERRAC. Významná je spolupráce při jednáních k účasti členů TP v evropských projektech 5. a 6. výzvy 7. Rámcového programu. TP úzce spolupracuje a má podporu ERRAC ve své účasti v mezinárodním projektu UIC - IRRB (koncepce železničního spojení Západ - Východ). ERRAC a TP si průběžně předávají potřebné informace o stavu a podmínkách oblasti evropského a národního železničního systému. Obsahem Plánu aktivit (viz přehled v tabulce) na další období - od jsou následující záměry - stát se přímým členem ERRAC, - podílet se na evropských projektech v rámci ERRAC, - spolupracovat na přípravě účasti členů TP v mezinárodních (evropských) projektech výzkumu a vývoje v oblasti: odborné přípravy možných účastníků, poskytování potřebných informací, zapojení do řešitelských týmů (konsorcií), diskuse a návrhy do připravovaných strategických dokumentů. - pokračovat a rozšířit pracovní účast členů TP v pracovních skupinách (WP) v projektu ROADMAP. 78/95

79 Plán aktivit TP s ERRAC (ETP) na období od do Poř. číslo Název aktivity ROK Výroční hodnocení Dohody o spolupráci / / / 2. Přijetí TP za řádného člena ERRAC srpen září 3. Účast na plenárním zasedání ERRAC a plnění jeho závěrů 1x 2x 2x 4. Účast na zasedání správní rady TP a vystoupení zástupce ERRAC 1x 1x 1x 5. Porady pracovních skupin (WP) projektu ROADMAP a práce v nich: WP 4 zdokonalení ochrany a bezpečnosti WP 5 posílení konkurenceschopnosti WP 6 železniční výzkumná databáze 1x 2x 2x 6. Účast na mezinárodní konferenci TP listopad 1x 2x 7. Účast na vědecké diskuzi TP září 1x 8. Dvoustranné pracovní schůzky vedení TP se zástupci ERRAC 1x 2x 2x 9. Příprava účasti uchazečů (členů TP) červenec - v projektech 6. výzvy 7. R. P říjen 10. Spolupráce při návrzích programu HORIZON 2020 v oblasti železniční dopravy Účast v TP v projektovém konsorciu srpen SST pomoc a spolupráce při žádosti - září TP (jejím zpracování) - - Pomoc při zprostředkování kontaktů pro 12. spolupráci s univerzitami v Irsku a Švédsku a TP Spolupráce a podpora účasti TP v mezinárodním projektu UIC IRRB (železniční spojení západ - východ) Tabulka č. 24: Plán aktivit TP s ETP ERRAC září /95

80 6. Plán propagace a medializace TP Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury jako potencionální příjemce podpory, který bude realizovat projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU. Nezbytnou součástí je opatření všech formálních tiskovin vlajkou EU a tzv. standardním textem. Sdružení bylo založeno dne 4. ledna 2008 a od té doby bylo již prezentováno na několika seminářích, konferencích, workshopech. Mezi nejdůležitějšími jmenujme: - Interoperabilita se konala v prostorách ČVUT v Praze Mezinárodní konference,,interoperabilita železniční infrastruktury 2011 uspořádaná Zájmovým sdružením (jedná se již o třetí konferenci pořádanou TP). - Zabezpečovací a telekomunikační systémy v Hradci králové Železniční dopravní cesta ve dnech ročník odborně zaměřeného semináře, seminář byl uspořádán pod záštitou SŽDC s.o. a ve spolupráci s TP - SUDOP Praha Mosty a tunely Conference UIC - Information Days 2011 zástupci Technologické platformy zde představili TP a navázali nové pracovní kontakty - Seminář EFFACEC Lisabon V průběhu semináře měl zástupce Technologické platformy pan Ing. Michal Satori dvě prezentace, kde představil Technologickou platformu a společnost EŽ a jejich realizované projekty - Mezinárodní konferencia železniční (Vyhne, SR) Zástupci TP se účastnili VIII. ročníku mezinárodní konference železniční sdělovací a zabezpečovací techniky - Euro-Žel Žilina (SR) zástupci Technologické platformy zde navázali nové kontakty a představili Technologickou platformu. Konference se zúčastnili zástupci z několika zemí EU. Hlavními tématy bylo: Řídicí a zabezpečovací systémy v železniční dopravě, Informační a komunikační technologie v železniční dopravě, Energetika a elektrická trakce v železniční dopravě, Provoz a ekonomika železniční dopravy, Konstrukce železničních vozidel, Stavba a konstrukce železničních tratí a Vzdělávání odborníků pro železnice - Seminář Hodnocení dosaž.výsledků ex.skup. Energie - Seminář byl zaměřen na výměnu zkušeností SŽDC, s.o. a průmyslových firem z oblasti interoperability, uplatňování evropských norem a případných závad - Workshop UPA Pardubice na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích se konal 1.Workshop z projektu POSTA - představeníl TP a její aktivity v projektu studentům a pedagogům UPA a dalším zástupcům TP. - Innotrans Berlín 2012 (DEU), World Congress on Railway Research 2013 (ESP) 80/95

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II - prodloužení)

Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II - prodloužení) Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II

Více

Výhybky pro rychlá spojení

Výhybky pro rychlá spojení DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Výhybky pro rychlá spojení 21.11.2013

Více

Česká technologická platforma,,interoperabilita železniční infrastruktury

Česká technologická platforma,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma,,interoperabilita železniční infrastruktury Association of Corporate Bodies -,,Interoperability of Railway Infrastructure Technological Platform Česká technologická platforma

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Praha prosinec

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Národní technologická platforma silniční doprava

Národní technologická platforma silniční doprava 7. rámcový program EU 3. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví Praha, 7. října 2009 Národní technologická platforma silniční doprava Ing. Josef Mikulík, CSc., Ing. Václav Fencl, CSc. Centrum

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva Příloha č. 5 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva ZÁKLADNÍ ÚDAJE Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu: Požadovaná částka (dotace): Kč Metodika

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Česká republika. Praha, 2014

Česká republika. Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz Obsah I. Představení

Více

Cíle a zaměření činností České technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury

Cíle a zaměření činností České technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma,,interoperabilita železniční infrastruktury Cíle a zaměření činností České technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Grim, Ph.D., GŘ

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Ing. Lubomír KEIM, CSc.

Ing. Lubomír KEIM, CSc. Ing. Lubomír KEIM, CSc. Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. člen národní platformy SBToolCZ. Nezávislý certifikační NP SBToolCZ www.vups.cz 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM)

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM) 1. - účel? (cíle, politika - společné bezpečnostní cíle CST) - stanovení CSM, - CSM usnadní přístup na trh pro služby železniční dopravy, a) 352/2009 Účel 1. Toto nařízení stanoví společnou bezpečnostní

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

GNSS Centre of Excellence

GNSS Centre of Excellence GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 25.6.2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz I. Cíle

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ Téma: INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ SEMINÁŘ Inovace pro efektivní dopravu * stavebnictví * ICT města Brna SŽDC Brno Kounicova 26, 10. 12. 2015 WWW.CAMEA.CZ Představení společnosti Společnost

Více

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 http://rcmt.cvut.cz

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ České dráhy, a. s., www.cd.cz Technická ústředna Českých drah, www.tucd.cz Oddělení železničního svršku a spodku Přínos nové konstrukce železničního svršku a spodku

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu

Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu Ing. Mojmír Nejezchleb, technický ředitel, ŽPSV a.s. Společnost ŽPSV a.s. je výrobcem betonových výrobků s více než padesátiletou

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Zakládání právnických osob v podmínkách Univerzity Pardubice. Liberec, 20. 4. 2011

Zakládání právnických osob v podmínkách Univerzity Pardubice. Liberec, 20. 4. 2011 Zakládání právnických osob v podmínkách Univerzity Pardubice Liberec, 20. 4. 2011 Osnova prezentace 1. Platná legislativa (národní a interní) 2. Možné formy účasti UPa v zakládané právnické osobě 3. Současné

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník Výroční zpráva o hospodaření Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 2013 Předkládá: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan Vypracoval: Ing. Pavel Šturma tajemník 2 Obsah: 1. Úvod... 4 2. Neinvestiční

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 2014

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 2014 KA 2 WORKSHOPY rok 2014 Název workshopu: Evropský lobbying, evropský výzkum v oblasti zabezpečovací a řídicí techniky Účastníci: Členové ZS a studenti bakalářské

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě. doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě. doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. Praha 25.6.2014 Činnosti Fakulty dopravní ČVUT

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

Praktické zkušenosti s projektováním nejnovějších technologií železničního zabezpečovacího zařízení v ČR

Praktické zkušenosti s projektováním nejnovějších technologií železničního zabezpečovacího zařízení v ČR Praktické zkušenosti s projektováním nejnovějších technologií železničního zabezpečovacího zařízení v ČR ÚVOD Operační program Doprava 1 Velké množství příležitostí pro projekty Modernizace železniční

Více