VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: I. Charakteristika školy. 1. Organizace školy název, sídlo, zřizovatel, adresa a telefonní čísla, údaje o vedení školy, počty žáků, jídelna, družina, rada školy. II. Učební plán školy. 1. Vzdělávací program školy 2. Nabídka volitelných předmětů 3. Nabídka nepovinných předmětů 4. Učební plán školy 5. Komentář k výsledkům vzdělávací práce III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy. 1. Pedagogičtí pracovníci 2. Odborná a pedagogická způsobilost 3. Věkové složení 4. Správní zaměstnanci IV. Výsledky výchovy a vzdělávání. 1. Počty žáků a tříd 2. Přehled tříd a žáků 3. Přehled prospěchu a chování 4. Komentář k výsledkům výchovně vzdělávací práce V. Přijímací řízení. 1. Zápis do 1.tříd 2. Výsledky přijímacího řízení a umístění žáků VI. Výkon státní správy. VII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI. VIII. Školní a mimoškolní aktivity, úspěchy žáků a prezentace školy na veřejnosti. 1. Sportovní soutěže 2. Olympiády 3. Kulturní a výchovné akce školy 4. Kroužky na škole 5. Školní projekty 6. LVK 7. Partnerské školy 8. Školní časopis 9. Prezentace školy na veřejnosti a v tisku 10. Spolupráce z MŠ 11. Volba povolání a protidrogová prevence 12. Spolupráce s rodiči 13. Zahraniční výjezdy IX. Poradenské služby školy. X. Sebehodnocení školy. XI. Prevence sociálně patologických jevů. XII. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.

3 XIII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci životního učení. XIV. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů. XV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve zdělání. XVI. Obrazová příloha. Základní údaje o hospodaření

4 Obsah: 1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Výroční zpráva o využití prostředků na DVPP za období od do Výroční zpráva o poskytování informací za období od do (podle zákona č.106/1999 Sb.) Schváleno pedagogickou radou dne 25.srpna V Bechyni dne 25.srpna 2014 Jan Pekař v.r. ředitel školy Schváleno školskou radou dne 7.září 2014 Dr.Josef Mičan v.r. předseda školské rady

5 a) základní škola Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bechyně, Školní 293 Identifikátor zařízení: Datum zařazení do sítě škol: Adresa: Školní ulice Bechyně Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Město Bechyně právní forma: obec, IČO: Adresa: nám. T.G.Masaryka Bechyně Kontakty na zařízení: tel: /ZŠ/ /ŠJ/ / ŠD/ fax: web: Jména pracovníků pro informace: Jan Pekař, ředitel školy Škola sdružuje: Základní škola kapacita: 450 žáků IZO: Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 600 jídel IZO: Odloučené pracoviště: Školní výdejna, ZŠ Libušina 164 kapacita: 400 jídel IZO: Přehled oborů vzdělávání: C Základní škola C/001 Základní škola studium denní délka studia 9.r.0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru 450 dobíhající obor C Základní škola C/01 Základní škola studium denní délka studia 9.r.0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru 450 Podle zahajovacího výkazu: Školní rok Počet tříd Celkový Počet žáků počet 2013/2014 celkem z toho Žáků na jednu třídu spec. Vyrovnávacích I.stupeň ,71 II.stupeň Celkem ,45

6 Celkový počet žáků v 1.ročníku: 21 dětí b) školní družina Provoz ŠD pondělí pátek hodin Hodnocení práce školní družiny za rok 2013 / 2014 Počet oddělení vychovatelky Počet žáků I.oddělení Dana Lengerová 35 Vedoucí vychovatelka II.oddělení Dáša Půlpytlová 33 III.oddělení Věra De Fantová 26 Celkem 94 Hodnocení práce za rok 2013 / 2014 Nedílnou součástí školy je školní družina. Na naší škole bylo ve školním roce 2013 / 2014 zapsáno celkem 94 dětí ve třech odděleních pod vedením kvalifikovaných a zkušených vychovatelek.: I.oddělení Dana Lengerová, II.oddělení Dáša Půlpytlová, III.oddělení Věra De Fantová. Děti navštěvovaly v rámci ŠD keramický kroužek, který vedla D.Půlpytlová a kroužek Dívčí klub ( 15 děvčat) pod vedením Dany Lengerové. Hlavní náplní školní družiny je odpočinková, rekreační a zájmové činnosti, příprava na vyučování formou didaktických her. Činnosti probíhají nenásilnou formou a důraz je kladen na účinnou motivaci s cílem uspokojit v činnostech všechny děti. V estetickovýchovných činnostech dětí rozvíjí jemnou motoriku, učí se estetickému cítění a seznamují se s lidovými zvyky a tradicemi. V činnostech přírodovědných se seznamují s přírodním životním prostředím při vycházkách, sledování přírodovědných filmů a při pobytu na školní zahradě. Poznávají živočichy, rostliny a pomáhají při péči o pokojové rostliny. Aktivní účast dětí při přípravě, uskutečňování i hodnocení aktivit je samozřejmostí. Při všech činnostech rozvíjíme sociální vztahy, především kamarádské vztahy mezi dětmi, předcházíme negativním, patologickým jevům v chování dětí. Napomáháme žákům vyrovnávat se s školní zátěží. Klademe důraz na osobní hygienu a hygienu životního prostředí, aktivní odpočinek, pobyt na čerstvém vzduchu, zlepšování pracovního prostředí. Častým pohybem venku předcházíme nemocem dětí a samozřejmě dodržujeme pitný režim. V letošním roce jsme se průběžně zapojovali do celoškolních projektů. V říjnu proběhla celoškolní akce Předškolák, které jsme se aktivně zúčastnili. Ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny proběhla v říjnu akce Podzim listy, které se ve dvou skupinách dohromady zúčastnilo 30 dětí. V prosinci se konaly již tradiční Vánoční dílničky výrobky z papíru a ostatních materiálů, které se zúčastnilo 56 dětí prvního stupně. V lednu jsme vyráběli dárky pro děti z MŠ. Opět jsme také navštívili městskou knihovnu, kde si 11 dětí společně s paní knihovnicí zasoutěžilo orientace v literatuře a oblíbené knihy. V březnu nás navštívil již známý klaun Ferdinand se svým klaunským a akrobatickým představením, které zhlédlo 53 dětí. Také jsme zopakovali velikonoční dílničky ( 25 dětí ),při kterých děti do práce zapojily i své rodiče. Celý rok jsme se starali o výzdobu spojovací chodby k jídelně, pomáhali jsme i s výzdobou hlavního i zadního vchodu do školy.

7 Důraz je třeba klást na usměrňování agresivního chování jedinců. Všechny činnosti jsou připravovány tak, aby vyhovovaly všem dětem podle jejich věkových a individuálních možností a zájmů. Veškeré činnosti ve školní družině jsou organizovány tak, aby respektovaly individuální zvláštnosti a zároveň umožnily vyniknout co největšímu počtu dětí. Zpracovala Dana Lengerová, vedoucí vychovatelka školní družiny c) školská rada Školská rada pracuje ve složení předseda: Dr.Josef Mičan (zástupce zřizovatele) členové: Mgr. Milena Borková (zástupce pedagogů) Dita Klasnová (zástupce rodičů) Školská rada šk.rok: 2013/ 2014 Základní škola Školní 293, Bechyně Čj.: 1/ Bechyně počet výtisků: 3 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ ve Školní ulici Dne: Místo: škola Účast: Dr.J.Mičan, Mgr.M.Borková, D.Klasnová Program: 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2012 /13 2. Schválení plánu práce pro školní rok 2013 /14 3. Informace o koncepčních záměrech školy v školním roce 2013 / Informace - návrh rozpočtu právnické osoby na rok 2014 zápis provedl: Mgr.M.Borková

8 Část II. Učební plán školy a) vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. V ročnících Počet žáků ŠVP Nová škola 1.-9.ročník 214 brána do života b) nabídka nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014 Název nepovinného předmětu Vyučující Počet Počet žáků hodin Florbal Mgr. M.Petr 2 16 c) nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2013/2014 Ročník Předmět Vyučující Počet žáků 9.ročník Technické činnosti Mgr.Milan Petr 8 Domácnost Mgr. Jitka Radvanová 8 Konverzace Aj Mgr. Miroslava Mičanová 16 Konverzace Nj Jana Fišerová 16

9 d) učební plán vzdělávacího programu ve školním roce 2013/ Učební plán pro školní rok 2013/ Tabulace učebního plánu Školní vzdělávací program Základní škola Bechyně, Školní stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory ročník 6 naše dotace Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a Informatika komunikační technologie 0 Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis 0 2 Výchova k občanství Fyzika 0 2 Chemie 0 Přírodopis Zeměpis

10 Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Výtvarná výchova Hudební výchova Dramatická v Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti P* vázaná Disponibilní časová dotace volná Dramatická výchova Domácnost Konverzace v cizím jazyce Administrativa Německý jazyk Technické činnosti Celková povinná časová dotace 0 minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku vaše dotace

11 4.2 Poznámky k učebnímu plánu V učebním plánu jsou dodrženy tyto podmínky: - je dodržena povinná časová dotace na prvním stupni (118 hodin) - není překročena maximální týdenní dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem ( 1. a 2.ročník 22 hodin, 3.-5.ročník 26 hodin, 6.a 7.ročníku 30 hodin, 8.a 9.ročníku 32 hodin) - obsahová náplň vzdělávacích oborů je přizpůsobena profilaci školy, regionálním zvláštnostem a schopnostem žáků Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti a disponibilní časovou dotací. Disponibilní časová dotace je využita k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec závazného minima. 4.3 Poznámky ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura: - vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. Má komplexní charakter a je členěn do složek: Komunikační a slohová výchova, jazyková výchova, literární výchova - součástí oboru Český jazyk a literatura je péče o rozvoj čtenářské gramotnosti Cizí jazyk - vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk je realizován od 3.ročníku - přednostně je žákům nabídnuta výuka anglického jazyka - další cizí jazyk bude žákům nabídnut jako volitelný předmět vždy od 7.ročníku v rozsahu minimálně 6 hodin Matematika a její aplikace - Matematika a její aplikace je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání - rýsování je součástí matematiky Informační technologie - vzdělávací obsah oboru Informační technologie je realizován na 1.a 2. stupni základního vzdělávání Člověk a jeho svět

12 - vzdělávací obsah oboru Člověk jeho svět je realizován ve všech ročnících 1.stupně základního vzdělávání - v 1.-3.ročníku jako vyučovací předmět Prvouka, ve ročníku jako vyučovací předmět Vlastivěda a Přírodověda - součástí je také Dopravní výchova, Výchova ke zdraví zdravému životnímu stylu, Prevence úrazů a první pomoci, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Zdravé zuby, Prevence násilí a šikanování, Prevence sociálně patologických jevů Člověk a společnost - vzdělávací obsah oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících 2.stupně základního vzdělávání - součástí je také Dopravní výchova, Prevence násilí a šikanování, Prevence sociálně patologických jevů Člověk a příroda - vzdělávací obsah oboru Člověk a příroda je realizován ve všech ročnících 2.stupně základního vzdělávání - součástí je také Ochrana člověka za mimořádných událostí Umění a kultura - vzdělávací obsah oboru Umění a kultura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání - od 1.-3.ročníku je dále zařazen předmět Dramatická výchova, na který bude od 7.ročníku navazovat volitelný předmět Dramatická výchova - od 1.ročníku budou žáci v hodinách zařazena Keramická tvorba se zaměřením na figurální a točenou keramiku ve školní keramické dílně Člověk a zdraví - vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2.stupni základního vzdělávání, vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na 1.stupni je zařazen do oblasti Člověk a jeho svět - vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání - škola maximálně využívá výborných podmínek v okolí stadion FC Bechyně s umělým povrchem, umělou trávou a krytou halou, dále školní hřiště a tělocvičnu - Zdravotní tělesná výchova je součástí Tělesné výchovy, jejíž prvky jsou preventivně v hodinách využívány - plavecký výcvik je součástí vyučování Tělesné výchovy na I.stupni a je realizován formou týdenního soustředění v hotelu Srní na Šumavě - v měsících červnu, květnu a září využívají žáci k výuce plavání venkovní plavecká bazén v areálu stadionu

13 Člověk a svět práce - vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce je realizován na 1.i 2.stupni základního vzdělávání - na 1.stupni je obsah realizován ve všech ročnících, všechny čtyři tematické okruhy jsou povinné ( Práce s drobným materiálem, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce a příprava pokrmů) - na 2.stupni je povinný okruh Svět práce, z ostatních si škola vybere jeden tematický okruh, který bude realizovat v plném rozsahu - tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáku v plném rozsahu Volitelné předměty Od 7.ročníku škola nabídne žákům tyto volitelné předměty: - německý jazyk - dramatická výchova - domácnost - administrativa - technické činnosti 4.4 Doplněk vzdělávací činnosti Nepovinné předměty: - náboženství - sborový zpěv - sportovní hry - dyslexie ( podrobnější dokumentace o cílech a obsahovém zaměření nepovinných předmětu je uložena v dokumentaci školy) Zájmové útvary: - dramatický - keramický - přírodovědný - šachový - sportovní se zaměřením na florbal - počítačový - turistický - angličtina hrou - hláska - vaření - basketbal - orientální tance

14 - dovedné ruce Školní družina: - její činnost vychází ze zpracovaného ŠVP školní družiny - provozní doba je upravena podle zájmu rodičů - pomáhá plnit vzdělávací cíle a rozvíjet specifická nadání dětí - má důležitou úlohu v prevenci negativních sociálních jevů - realizuje výchovně vzdělávací činnosti zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností - umožňuje žákům přípravu na vyučování - velká pozornost je věnována pobytu dětí venku - její činnost se řídí Řádem školní družiny

15 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy A/ Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 20 17,36 Externí pracovníci - - a) Pedagogičtí pracovníci: Vedení školy Funkce Ředitel školy Zástupce ředitele Administrativní pracovnice Školník Vedoucí školní jídelny Dosažené vzdělání/ kvalifikace Vysokoškolské/M-Vv Vysokoškolské/Čj-Vv Středoškolské SOU Středoškolské Pedagogičtí pracovníci Funkce Třídní učitelka/ 1.A Třídní učitelka/ 2.A Třídní učitel/ 4.A Třídní učitelka/ 2.B Třídní učitel/ 5.B Třídní učitelka/ 4.A Třídní učitelka/ 5.A Třídní učitel/ 6.A Třídní učitel/ 7.A Třídní učitelka/ 8.A Třídní učitel/ 9.A Učitel bez třídnictví Učitel bez třídnictví Učitelka bez třídnictví Učitel bez třídnictví Učitelka bez třídnictví Učitel bez třídnictví Vedoucí školní družiny Vychovatelka Vychovatelka Výchovný poradce a metodik Dosažené vzdělání/ kvalifikace Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/Ze-Tv Vysokoškolské/Zp-Spec.ped.. Vysokoškolské/NŠ-Aj Vysokoškolské/Čj-Vv Vysokoškolské/M-Vv Vysokoškolské/Zzv-Př Vysokoškolské/Nj-Rj Vysokoškolské/Ch-Př Vysokoškolské/Tv-Nj Vysokoškolské/M - Tv SPedŠ SPedŠ SPedŠ Specializační kurz

16 primární prevence ICT správce Kvalifikační kurz Na mateřské dovolené: 0 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků: Kvalifikovanost učitelů: - všichni pedagogičtí pracovníci školy mají odpovídající kvalifikaci Věková struktura pedagogických pracovníků : a) věkové složení učitelů: Věk Učitelé muži Ženy do 35 let let 4 6 Nad 50 let - 4 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 3 1 Celkem 7 13 Rodičovská dovolená - - průměrný věk: 50 let z 20 pedagogických pracovníků je: 13 žen 7 muži b) počet absolventů, kteří nastoupili na školu: Školní rok 2012/ Školní rok 2013/ c) )počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: Nastoupili Odešli Na jinou školu Mimo školství Školní rok 2012/ do důchodu 0 0 Školní rok 2013/ do důchodu 0 0 d) počet pracovníků v důchodovém věku: Důchodový věk Školní rok 2012/2013 4

17 Školní rok 2013/ B/ Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: Ostatní pracovníci Číslo Funkce Úv. Stupeň vzdělání 1. Ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 2. Účetní ŠJ 0,25 SŠ 3. Ved.kuchař 1,0 SO 4. Kuchařka 1,0 SOU 5. Kuchařka 1,0 SOU 6. Kuchařka 1,0 SOU 7. Kuchařka 1,0 SOU 8. Kuchařka 1,0 SO 9. Kuchařka 0,8 SOU 10. Kuchařka 0,625 SO 11. Školník 1,0 SOU 12. Uklízečka 1,0 Základní 14. Uklízečka 1,0 Základní 15. Adm.pracovnice 1,0 SŠ celkem 12,55 Z toho pracovníci placení z vedlejší hospodářské činnosti: Ostatní pracovníci Funkce Úv. Stupeň vzdělání 1. Kuchařka 1,0 SOU 2. Kuchařka 0,625 SO celkem 1,625

18 Část IV. Hodnocení prospěchu a chování V tomto školním roce navštěvovalo školu 216 žáků v 11 třídách. Počty žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Šk. rok 20012/ / / / / / / / ,6 19, Výsledky výchovy a vzdělávání celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok, přehled klasifikace chování, přehled výchovných opatření (jak pochvaly a jiná ocenění, tak výchovná opatření k posílení kázně), počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 Omluvených Neomluvených Celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , II. pololetí , Celkem školní rok , Třída a) Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2013/2014 Napom. pro slabý prospěch Napom. třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy 1.A A B A A A B A A A A Celkem % 15,3% 13,9% 3,7% 1,4% Neomluv. hodiny

19 Třída Počet žáků Pros pělo (celk em) Z toho s Vyznamenáním Výsledky 1.pololetí školního roku 2013/2014 Neprospělo Průměr Pochvala TU Pochvala ŘŠ Pochvala ped. rady Napomínání TU 1.A , A , B , A , A , A , B , A , A , A , A , , (+3) zahran. 93,1 % 60% 4,6% 31,6% - - 6,9% 10, Důtk

20 Třída b) Hodnocení prospěchu a chování žáků za 3.čtvrtletí školního roku 2013/2014 Napom. pro slabý prospěch Napom. třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy 1.A A B A A A B A A A A Celkem % 14,6% 7,7% 9,6% 0,9% Neomluv. hodiny

21 Výsledky 2.pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet žáků Pros pělo (celk em) Z toho s Vyznamenáním Neprospělo Průměr Pochvala TU Pochvala ŘŠ Pochvala ped. rady Napomínání TU 1.A , A , B , A , A , A , B , A , A , A , A , , (+3) zahran. 98,6 % 61,5% 1,38% - 49,53% 8,79% 3,2% 6,94% 3,2 Důtk

22 Část V. Výsledky přijímacího řízení žáků školy Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) a učebních oborech. Gymnázia SOŠ vč. 8 letá 6 letá 4 letá konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj Změnou bylo podání pouze dvou přihlášek na různé typy škol a učilišť. Někteří žáci naší školy absolvovali přijímací zkoušky. Část VI. Výkon státní zprávy Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2013/ a)rozhodnutí ředitele školy: Rozhodnutí ředitele školy Počet Počet odvolání Odklad školní docházky pro školní rok 2013/ O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Další dle 37, odst.3, zákona č.564/2004 Sb. v platném znění 0 0 b)počet žáků osvobozených od školní docházky Počet žáků osvobozených od školní docházky ve školním roce 2013/ Část VII. Údaje o výsledcích české školní inspekce ČŠI Poslední kontrola ČŠI proběhla ve školním roce 2010/2011.

23 Část VIII. Školní a mimoškolní aktivity, přehledy úspěchů žáků školy, prezentace školy na veřejnosti... Sportovní soutěže ve školním roce 2013/2014 1) ŠKOLNÍ KOLA Prázdninový pololetní florbalový turnaj ( s 2.ZŠ ) Čtvrtek II.stupeň Pátek I.Stupeň Mgr.M.Petr Bez postupu Turnaj ve florbalu k výročí 17.listopadu M.Petr 4 družstva Bez postupu Bechyňská veverka soutěž ve šplhu ve spolupráci s 2.ZŠ Učitelé Tv 38 chlapců a dívek Bez postupu Turnaj ve florbalu O pohár starosty města Bechyně 14.ročník 28 Školní atletická olympiáda M.Petr J,Pazourek, L.Syrovátka M.Petr J.Krejčová Škola NŠ 1.místo: 4.A NŠ II.stupeň 1.místo: 7.A NŠ Bechyňská laťka Soutěž ve skoku Vysokém obou ZŠ Mgr. M.Petr Mgr. J.Pazourek ŠD 26 chlapců a dívek Výsledky: 1.stupeň Dívky 1.třída 1.místo: B.Holinková 5.třída 2.místo:K.Jelínková 3.místo: D.Šusová Chlapci 2.třída 1.místo: M.Jančařík

24 5.třída 1.místo: D.Šafránek 2.místo: A.Berka 3.místo: F.Horský 2.stupeň Dívky 7.třída 1.místo:P.Pospěchová 135 cm nejlepší dívčí výkon 9.třída 2.místo: B.Jelínková Chlapci 7.třída 1.místo: D.Tupý 2.místo: D.Červenak 3.místo: J.Kodad 8.třída 1.místo: M.Novák 160 cm nejlepší chlapecký výkon 9.třída 1.místo: M.Mrzena 2.místo: R.Procházka 8.třída D 2.místo:B.Jelínková 2) 3) OKRESNÍ KOLA Název akce Zodpovídá Počet žáků Kategorie a umístění v okresním kole Postup do okresního kola Přespolní běh v Táboře Mgr. M.Petr Mgr. J.Pazourek J.Krejčová 20 žáků Kategorie: Družstva: Dívky 1.-3.třída 1.místo 4.-5.třída 11.místo 6.-7.třída - 3.místo 8.-9.třída 8.místo Chlapci 1.-3.třída 8.místo

25 4.-5.třída 3.místo 6.-7.třída -11. místo 8.-9.třída 7.místo Celostátní soutěž škol ve florbalu Florbal Cup okresní kolo dívky IV. Okresní přebor ve Florbalu chlapci IV. kat.8.-9.třída Okresní přebor ve Florbalu dívky III. kat.6.-7.třída Školský pohár České pojišťovny Florbal 1.stupeň Jednotlivci: 2.místo D.Lepková 2.místo A.Kotounová, 7.A Mgr.J.Krejčová 10 žákyň Celkové pořadí: 1.místo ( ze 14 účastníků) postup do krajského kola Mgr.M.Petr 15 žáků Celkové pořadí: 6.místo ( z 10 družstev) Mgr.J.Krejčová 12 žáků Celkové pořadí: 4.místo ( z 11 zúčastněných ) Mgr. M.Petr 12 Pořadí 3.místo Mikulášská laťka Soutěž ve skoku vysokém Mgr. J.Pazourek 8 žáků Výsledky: Chlapci mladší žáci 3.místo:D.Červenka 7.A Výkon 135 cm Chlapci starší žáci Florbalový turnaj v Bernarticích pro NŠ Okresní přebor ve vybíjené 5.třídy - dívky Vybíjená 4.třídy Mgr. M.Petr 12 žáků Výsledky: 3.místo Mgr.M.Petr 12 Pořadí: 2.místo ( z 15 zúčastněných ) Mgr. M.Petr 10 Pořadí: 15 místo Okresní přebor Mgr.J.Pazourek 12 Pořadí:

26 ve vybíjené 5.třídy - chlapci Okresní přebor ve florbalu 1.stupeň 3.místo Mgr.M.Petr 12 Pořadí: 6.místo ( z 8 družstev) Macdonald Cup 1.+3.třídy Mgr.M.Petr 18 Pořadí: 18.místo Macdonald Cup 4.+5.třídy Mgr.M.Petr 15 Pořadí: 6.místo OVOV 6.+7.třídy + jednotlivci NŠ Mgr.J.Pazourek 16 Pořadí: Družstva 5.místo (chlapci + dívky) ( Kotounová, Chromcová, Horská, Pospěchová, Strejc, Horský, Berka, Makovec) Jednotlivci: roč místo: M.Novák roč místo: M.Strejc 6.místo: A.Berka 9.místo: M.Makovec 10.místo:V.Šťástka roč místo F.Horský Florbalový turnaj v Soběslavi Atletický čtyřboj I.stupeň NŠ Mgr. Z.Kotounová 12 žáků Mgr..M.Petr Mgr.Z.Kotounová D.Lengrová Výsledky: 2.místo 1.třída CH 9.místo D 14.místo 2.třída CH 6.místo

27 D 17.místo 3.třída Ch 8.místo D 2.místo ( E.Bílková, D.Lepková, V.Válková ) 4.třída Ch 15.místo D 9.místo 5.třída CH 7.místo D 3.místo ( K.Jelínková, K.Mášková, D.Šusová) Atletická olympiáda v Táboře Mgr. M.Petr Mgr. J.Pazourek Mgr. Z.Kotounová Mgr. J.Radvanová I.stupeň Celkové pořadí : 5.místo ( z 28 škol ) 3.třída - dívky 2.místo: E.Bílková 500m 3.místo: V.Válková hod.kriket.míčkem 3.místo: D.Lepková 50m 3.třída - chlapci 2.místo: D.Fišer 500m 4.třída dívky 2.místo: K.Klůfová 600 m 5.třída chlapci 1.místo: F.Horský 800 m

28 5.třída dívky 2.místo: D.Šusová 800 m II.stupeň Celkové pořadí : 7.místo ( z 21 škol ) 1.místo: M.Novák běh na 60 m skok daleký 3.místo: A.Kotounová 800 m 4.místo:T. Pusztaiová 800 m 3.místo: P.Pospěchová dálka 3.místo: štafeta st.žáků (Novák, Vítek, Mrzena, Procházka) 2.místo: štafeta ml.žákyň (Kotounová, Pospěchová, Bohuslávková, Šimková) 4) 5) KRAJSKÁ KOLA Název akce Zodpovídá Počet žáků Kategorie a umístění v krajském kole Postup na republikové finále Celostátní soutěž škol ve florbalu Florbal Cup Mgr.J.Krejčová 10 žákyň Celkové pořadí: 5.místo ( ze 6 účastníků) okresní kolo dívky III. OVOV 6.+7.třídy Mgr.J.Pazourek 2 Jednotlivci:

29 + jednotlivci NŠ NŠ roč místo. F.Horský roč místo: M.Strejc Roč místo A.Kotounová NÁRODNÍ KOLA Název akce Zodpovídá Počet žáků Kategorie a umístění v krajském kole Česko sportuje Soutěž Českého olympijského výboru Mgr. J.Pazourek 30 žákyň Celkové pořadí: Jihočeský kraj 2.místo Olympiády a soutěže ve školním roce 2013/2014 6) ŠKOLNÍ KOLA Název akce Zodpovídá Počet žáků Kategorie a umístění v okresním kole Jméno a příjmení, třída, umístění, body... (postup do okresního kola) Olympiáda v Čj Mgr. M.Borková 6 1.místo: M.Ray, 8.A 28 bodů 2.místo: M.Mrzena, 9.A 23 bodů 3.místo: A.Trusíková, 8.A 22 bodů 4.místo: T.Rataj, 9.A 21 bodů 5.místo: S.Berková, 8.A 19 bodů 6.místo: D.Zifčák, 9.A 18 bodů Olympiáda v AJ Mgr. M.Mičanová 7.třída 5 žáků 8. a 9.třída 6 žáků 7.třída 1.místo: J.Kodad a a P.Staňo 2.místo: A.Kotounová 3.místo: P.Pospěchová 4.místo. T.Mikšovská 5.místo: J.Losos

30 Matematická olympiáda Z5 Mgr.J.Vašicová Mgr.MgA. F.Oplatek 8.a 9.třída: 1.místo: M.Ray, 8.A 2.místo: M.Novotný, 9.A 3.místo: D.Zifčádk, 9.A 4.místo: A.Štenclová, 8.A 5.místo: K.Veřtátová, 9.A 6.místo: T.Rataj, 9.A 8 K.Hloucalová, 5.A L.Novotný, 5.A Lucie Janáčková, 5.B V.Picálek, 5.B Recitační soutěž Mgr.F.Oplatek 50 Postupující vítězové: I.kat. 1.místo: P.Tichý 2.místo: V.Válková 3.místo: S.Ray II.kat. 1.místo: K.Hloucalová 2.místo: L.Janáčková 3.msíto: B.Růžičková III.kat. 1.místo: J.Rayová 2.místo: E.Panková 3.msíto: A.Kotounová IV.kat. 1.místo: M.Ray 2.místo: R.Pospěchová 3.místo: M.Kučerová Matematická olympiáda Mgr. Jan Pekař 2 Bez postupu Z6 Matematická olympiáda Z 7 Matematická olympiáda Z 8 Mgr. Jan Pekař 3 P.Staňo J.Losos Mgr. Jan Pekař 2 A.Štenclová Pythagoriáda 5.A Mgr. J.Vašicová 18 Bez postupu Úspěšní řešitelé: A.Fišer

31 F.Horský K.Hloucalová Pythagoriáda 7.třída Mgr. J.Pekař 10 Bez postupu Úspěšní řešitelé: J.Losos Pythagoriáda 6.třída Mgr. J.Pekař 8 Bez postupu Pythagoriáda 5.B Mgr.MgA. F.Oplatek 17 Bez postupu Bechyňský drozd Pěvecká soutěž P.De Fantová 35 dětí Kat.1.třída 1. místo: A. Koutná 2. místo: V. Válková 3. místo: T. Flachsová Kat třída 1. místo: M. Šťastná 2. místo: V. Válková 3. místo: S. Ray Kat třída 1. místo: A.Holinková 2. místo: V. Filip 3. místo: N. Milošová Kat třída 1. místo: E. Panková 2. místo: A. Kotounová 3. místo: J. Rayová Kat třída 1. místo: A. Trusíková a R. Pospěchová Dueta 1.stupeň: 1.místo: J. Vondroušek a M.Dousková 2.místo: B.Holinková a A.Sochor 3.místo: V.Smíšková a E.Miesbauerová Dueta 2.stupeň: 1.místo: A.Holinková a V. Hudcová 2.místo: V. Filip a R. Pospěchová

32 3.místo: A.Trusíková a R. Pospěchová Dopravní olympiáda Mgr.M.Petr Z.Bárta Bez postupu 7) OKRESNÍ KOLA Název akce Zodpovídá Počet Žáků Okresní kolo matematické lsmgr.mga. olympiády F.Oplatek MO Z5 Mgr.J.Vašicvoá Kategorie a umístění v okresním kole Jméno a příjmení, třída, umístění, body... (postup do krajského kola) místo: K.Hloucalová, 5.A místo: Vojtech Picálek, 5.B místo: Lucie Janáčková, 5.B místo: Lukáš Novotný, 5.A Okresní kolo zeměpisné olympiády Mgr. J.Pazourek 3 Výsledky. 6.místo:M.Ray, 8.A místo:S.Berková, 8.A 37.místo:A.Trusíková, 8.A Okresní olympiáda v Čj Mgr.M.Borková 2 Výsledky místo: M.Ray, 8.A místo: M.Mrzena, 9.A (ze 48 žáků ) Okresní kolo soutěže v Aj Mgr.M.Mičanová I.A Kat.I.A 4.místo.:J.Kodad, 7.A Matematická olympiáda ve Veselí nad Lužnicí 52.ročník akademika Bydžovského Okresní kolo dětské recitace Mgr.L.Syrovátka 2 Pořadí: 2.místo A.Štenclová 11.místo M.Novák Mgr. F.Oplatek 4 Kategorie III. 1.místo:J.Rayová,6.A 3.místo: E.Panková, 7.A Kategorie IV.

33 Okresní kolo matematické ls olympiády MO Z7 Okresní kolo matematické ls olympiády MO Z8 1.místo: M.Ray,8.A 2.místo:R.Pospěchová, 9.A Mgr.J.Pekař 2 2.místo:P.Staňo místo: J.Losos Mgr.J.Pekař 1 1.místo:A.Štenclová 8) 9) KRAJSKÁ KOLA Název akce Zodpovídá Počet žáků Kategorie a umístění v okresním kole Jméno a příjmení, třída, umístění, body... (postup do národního kola) Krajské kolo v recitaci Mgr. F.Oplatek 3 M.Ray čestné uznání Eurorebus Mgr.Jan Pazourek 2.stupeň Kategorie ZŠ02 ( 24 škol ) 9.A 4.místo 8.A 20. místo Kategorie ZŠ1 ( 35 škol ) 7.A 3.místo 6.A 18.místo Jednotlivci: Kategorie ZŠ01 3.místo: A.Kotounová, 7.A 8.místo: T.Mikšovská 7.A 9.místo: J.Losos, 7.A 14.místo: A.Klasnová, 6.A 15.místo: J.novobilský, 6.A 16.místo. E.Capouchová Kategorie ZŠ02 3.místo: D.Zifčák, 9.A 6.místo: S.Berková, 8.A 7.místo: R.Procházka, 9.A 12.místo. A.Trusíková, 8.A 15.místo: T.Rataj, 9.A 18.místo: M.Novotná, 8.A 20.místo: A.Capouchová, 9.A 21.místo: M.Novák, 8.A

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: I. Charakteristika školy. 1. Organizace školy název, sídlo, zřizovatel, adresa a telefonní čísla, údaje o

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více