VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: I. Charakteristika školy. 1. Organizace školy název, sídlo, zřizovatel, adresa a telefonní čísla, údaje o vedení školy, počty žáků, jídelna, družina, rada školy. II. Učební plán školy. 1. Vzdělávací program školy 2. Nabídka volitelných předmětů 3. Nabídka nepovinných předmětů 4. Učební plán školy 5. Komentář k výsledkům vzdělávací práce III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy. 1. Pedagogičtí pracovníci 2. Odborná a pedagogická způsobilost 3. Věkové složení 4. Správní zaměstnanci IV. Výsledky výchovy a vzdělávání. 1. Počty žáků a tříd 2. Přehled tříd a žáků 3. Přehled prospěchu a chování 4. Komentář k výsledkům výchovně vzdělávací práce V. Přijímací řízení. 1. Zápis do 1.tříd 2. Výsledky přijímacího řízení a umístění žáků VI. Výkon státní správy. VII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI. VIII. Školní a mimoškolní aktivity, úspěchy žáků a prezentace školy na veřejnosti. 1. Sportovní soutěže 2. Olympiády 3. Kulturní a výchovné akce školy 4. Kroužky na škole 5. Školní projekty 6. LVK 7. Partnerské školy 8. Školní časopis 9. Prezentace školy na veřejnosti a v tisku 10. Spolupráce z MŠ 11. Volba povolání a protidrogová prevence 12. Spolupráce s rodiči 13. Zahraniční výjezdy IX. Poradenské služby školy. X. Sebehodnocení školy. XI. Prevence sociálně patologických jevů. XII. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.

3 XIII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci životního učení. XIV. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů. XV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve zdělání. XVI. Obrazová příloha. Základní údaje o hospodaření

4 Obsah: 1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Výroční zpráva o využití prostředků na DVPP za období od do Výroční zpráva o poskytování informací za období od do (podle zákona č.106/1999 Sb.) Schváleno pedagogickou radou dne 25.srpna V Bechyni dne 25.srpna 2014 Jan Pekař v.r. ředitel školy Schváleno školskou radou dne 7.září 2014 Dr.Josef Mičan v.r. předseda školské rady

5 a) základní škola Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bechyně, Školní 293 Identifikátor zařízení: Datum zařazení do sítě škol: Adresa: Školní ulice Bechyně Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Město Bechyně právní forma: obec, IČO: Adresa: nám. T.G.Masaryka Bechyně Kontakty na zařízení: tel: /ZŠ/ /ŠJ/ / ŠD/ fax: web: Jména pracovníků pro informace: Jan Pekař, ředitel školy Škola sdružuje: Základní škola kapacita: 450 žáků IZO: Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 600 jídel IZO: Odloučené pracoviště: Školní výdejna, ZŠ Libušina 164 kapacita: 400 jídel IZO: Přehled oborů vzdělávání: C Základní škola C/001 Základní škola studium denní délka studia 9.r.0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru 450 dobíhající obor C Základní škola C/01 Základní škola studium denní délka studia 9.r.0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru 450 Podle zahajovacího výkazu: Školní rok Počet tříd Celkový Počet žáků počet 2013/2014 celkem z toho Žáků na jednu třídu spec. Vyrovnávacích I.stupeň ,71 II.stupeň Celkem ,45

6 Celkový počet žáků v 1.ročníku: 21 dětí b) školní družina Provoz ŠD pondělí pátek hodin Hodnocení práce školní družiny za rok 2013 / 2014 Počet oddělení vychovatelky Počet žáků I.oddělení Dana Lengerová 35 Vedoucí vychovatelka II.oddělení Dáša Půlpytlová 33 III.oddělení Věra De Fantová 26 Celkem 94 Hodnocení práce za rok 2013 / 2014 Nedílnou součástí školy je školní družina. Na naší škole bylo ve školním roce 2013 / 2014 zapsáno celkem 94 dětí ve třech odděleních pod vedením kvalifikovaných a zkušených vychovatelek.: I.oddělení Dana Lengerová, II.oddělení Dáša Půlpytlová, III.oddělení Věra De Fantová. Děti navštěvovaly v rámci ŠD keramický kroužek, který vedla D.Půlpytlová a kroužek Dívčí klub ( 15 děvčat) pod vedením Dany Lengerové. Hlavní náplní školní družiny je odpočinková, rekreační a zájmové činnosti, příprava na vyučování formou didaktických her. Činnosti probíhají nenásilnou formou a důraz je kladen na účinnou motivaci s cílem uspokojit v činnostech všechny děti. V estetickovýchovných činnostech dětí rozvíjí jemnou motoriku, učí se estetickému cítění a seznamují se s lidovými zvyky a tradicemi. V činnostech přírodovědných se seznamují s přírodním životním prostředím při vycházkách, sledování přírodovědných filmů a při pobytu na školní zahradě. Poznávají živočichy, rostliny a pomáhají při péči o pokojové rostliny. Aktivní účast dětí při přípravě, uskutečňování i hodnocení aktivit je samozřejmostí. Při všech činnostech rozvíjíme sociální vztahy, především kamarádské vztahy mezi dětmi, předcházíme negativním, patologickým jevům v chování dětí. Napomáháme žákům vyrovnávat se s školní zátěží. Klademe důraz na osobní hygienu a hygienu životního prostředí, aktivní odpočinek, pobyt na čerstvém vzduchu, zlepšování pracovního prostředí. Častým pohybem venku předcházíme nemocem dětí a samozřejmě dodržujeme pitný režim. V letošním roce jsme se průběžně zapojovali do celoškolních projektů. V říjnu proběhla celoškolní akce Předškolák, které jsme se aktivně zúčastnili. Ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny proběhla v říjnu akce Podzim listy, které se ve dvou skupinách dohromady zúčastnilo 30 dětí. V prosinci se konaly již tradiční Vánoční dílničky výrobky z papíru a ostatních materiálů, které se zúčastnilo 56 dětí prvního stupně. V lednu jsme vyráběli dárky pro děti z MŠ. Opět jsme také navštívili městskou knihovnu, kde si 11 dětí společně s paní knihovnicí zasoutěžilo orientace v literatuře a oblíbené knihy. V březnu nás navštívil již známý klaun Ferdinand se svým klaunským a akrobatickým představením, které zhlédlo 53 dětí. Také jsme zopakovali velikonoční dílničky ( 25 dětí ),při kterých děti do práce zapojily i své rodiče. Celý rok jsme se starali o výzdobu spojovací chodby k jídelně, pomáhali jsme i s výzdobou hlavního i zadního vchodu do školy.

7 Důraz je třeba klást na usměrňování agresivního chování jedinců. Všechny činnosti jsou připravovány tak, aby vyhovovaly všem dětem podle jejich věkových a individuálních možností a zájmů. Veškeré činnosti ve školní družině jsou organizovány tak, aby respektovaly individuální zvláštnosti a zároveň umožnily vyniknout co největšímu počtu dětí. Zpracovala Dana Lengerová, vedoucí vychovatelka školní družiny c) školská rada Školská rada pracuje ve složení předseda: Dr.Josef Mičan (zástupce zřizovatele) členové: Mgr. Milena Borková (zástupce pedagogů) Dita Klasnová (zástupce rodičů) Školská rada šk.rok: 2013/ 2014 Základní škola Školní 293, Bechyně Čj.: 1/ Bechyně počet výtisků: 3 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ ve Školní ulici Dne: Místo: škola Účast: Dr.J.Mičan, Mgr.M.Borková, D.Klasnová Program: 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2012 /13 2. Schválení plánu práce pro školní rok 2013 /14 3. Informace o koncepčních záměrech školy v školním roce 2013 / Informace - návrh rozpočtu právnické osoby na rok 2014 zápis provedl: Mgr.M.Borková

8 Část II. Učební plán školy a) vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. V ročnících Počet žáků ŠVP Nová škola 1.-9.ročník 214 brána do života b) nabídka nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014 Název nepovinného předmětu Vyučující Počet Počet žáků hodin Florbal Mgr. M.Petr 2 16 c) nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2013/2014 Ročník Předmět Vyučující Počet žáků 9.ročník Technické činnosti Mgr.Milan Petr 8 Domácnost Mgr. Jitka Radvanová 8 Konverzace Aj Mgr. Miroslava Mičanová 16 Konverzace Nj Jana Fišerová 16

9 d) učební plán vzdělávacího programu ve školním roce 2013/ Učební plán pro školní rok 2013/ Tabulace učebního plánu Školní vzdělávací program Základní škola Bechyně, Školní stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory ročník 6 naše dotace Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a Informatika komunikační technologie 0 Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis 0 2 Výchova k občanství Fyzika 0 2 Chemie 0 Přírodopis Zeměpis

10 Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Výtvarná výchova Hudební výchova Dramatická v Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti P* vázaná Disponibilní časová dotace volná Dramatická výchova Domácnost Konverzace v cizím jazyce Administrativa Německý jazyk Technické činnosti Celková povinná časová dotace 0 minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku vaše dotace

11 4.2 Poznámky k učebnímu plánu V učebním plánu jsou dodrženy tyto podmínky: - je dodržena povinná časová dotace na prvním stupni (118 hodin) - není překročena maximální týdenní dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem ( 1. a 2.ročník 22 hodin, 3.-5.ročník 26 hodin, 6.a 7.ročníku 30 hodin, 8.a 9.ročníku 32 hodin) - obsahová náplň vzdělávacích oborů je přizpůsobena profilaci školy, regionálním zvláštnostem a schopnostem žáků Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti a disponibilní časovou dotací. Disponibilní časová dotace je využita k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec závazného minima. 4.3 Poznámky ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura: - vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. Má komplexní charakter a je členěn do složek: Komunikační a slohová výchova, jazyková výchova, literární výchova - součástí oboru Český jazyk a literatura je péče o rozvoj čtenářské gramotnosti Cizí jazyk - vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk je realizován od 3.ročníku - přednostně je žákům nabídnuta výuka anglického jazyka - další cizí jazyk bude žákům nabídnut jako volitelný předmět vždy od 7.ročníku v rozsahu minimálně 6 hodin Matematika a její aplikace - Matematika a její aplikace je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání - rýsování je součástí matematiky Informační technologie - vzdělávací obsah oboru Informační technologie je realizován na 1.a 2. stupni základního vzdělávání Člověk a jeho svět

12 - vzdělávací obsah oboru Člověk jeho svět je realizován ve všech ročnících 1.stupně základního vzdělávání - v 1.-3.ročníku jako vyučovací předmět Prvouka, ve ročníku jako vyučovací předmět Vlastivěda a Přírodověda - součástí je také Dopravní výchova, Výchova ke zdraví zdravému životnímu stylu, Prevence úrazů a první pomoci, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Zdravé zuby, Prevence násilí a šikanování, Prevence sociálně patologických jevů Člověk a společnost - vzdělávací obsah oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících 2.stupně základního vzdělávání - součástí je také Dopravní výchova, Prevence násilí a šikanování, Prevence sociálně patologických jevů Člověk a příroda - vzdělávací obsah oboru Člověk a příroda je realizován ve všech ročnících 2.stupně základního vzdělávání - součástí je také Ochrana člověka za mimořádných událostí Umění a kultura - vzdělávací obsah oboru Umění a kultura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání - od 1.-3.ročníku je dále zařazen předmět Dramatická výchova, na který bude od 7.ročníku navazovat volitelný předmět Dramatická výchova - od 1.ročníku budou žáci v hodinách zařazena Keramická tvorba se zaměřením na figurální a točenou keramiku ve školní keramické dílně Člověk a zdraví - vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2.stupni základního vzdělávání, vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na 1.stupni je zařazen do oblasti Člověk a jeho svět - vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání - škola maximálně využívá výborných podmínek v okolí stadion FC Bechyně s umělým povrchem, umělou trávou a krytou halou, dále školní hřiště a tělocvičnu - Zdravotní tělesná výchova je součástí Tělesné výchovy, jejíž prvky jsou preventivně v hodinách využívány - plavecký výcvik je součástí vyučování Tělesné výchovy na I.stupni a je realizován formou týdenního soustředění v hotelu Srní na Šumavě - v měsících červnu, květnu a září využívají žáci k výuce plavání venkovní plavecká bazén v areálu stadionu

13 Člověk a svět práce - vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce je realizován na 1.i 2.stupni základního vzdělávání - na 1.stupni je obsah realizován ve všech ročnících, všechny čtyři tematické okruhy jsou povinné ( Práce s drobným materiálem, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce a příprava pokrmů) - na 2.stupni je povinný okruh Svět práce, z ostatních si škola vybere jeden tematický okruh, který bude realizovat v plném rozsahu - tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáku v plném rozsahu Volitelné předměty Od 7.ročníku škola nabídne žákům tyto volitelné předměty: - německý jazyk - dramatická výchova - domácnost - administrativa - technické činnosti 4.4 Doplněk vzdělávací činnosti Nepovinné předměty: - náboženství - sborový zpěv - sportovní hry - dyslexie ( podrobnější dokumentace o cílech a obsahovém zaměření nepovinných předmětu je uložena v dokumentaci školy) Zájmové útvary: - dramatický - keramický - přírodovědný - šachový - sportovní se zaměřením na florbal - počítačový - turistický - angličtina hrou - hláska - vaření - basketbal - orientální tance

14 - dovedné ruce Školní družina: - její činnost vychází ze zpracovaného ŠVP školní družiny - provozní doba je upravena podle zájmu rodičů - pomáhá plnit vzdělávací cíle a rozvíjet specifická nadání dětí - má důležitou úlohu v prevenci negativních sociálních jevů - realizuje výchovně vzdělávací činnosti zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností - umožňuje žákům přípravu na vyučování - velká pozornost je věnována pobytu dětí venku - její činnost se řídí Řádem školní družiny

15 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy A/ Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 20 17,36 Externí pracovníci - - a) Pedagogičtí pracovníci: Vedení školy Funkce Ředitel školy Zástupce ředitele Administrativní pracovnice Školník Vedoucí školní jídelny Dosažené vzdělání/ kvalifikace Vysokoškolské/M-Vv Vysokoškolské/Čj-Vv Středoškolské SOU Středoškolské Pedagogičtí pracovníci Funkce Třídní učitelka/ 1.A Třídní učitelka/ 2.A Třídní učitel/ 4.A Třídní učitelka/ 2.B Třídní učitel/ 5.B Třídní učitelka/ 4.A Třídní učitelka/ 5.A Třídní učitel/ 6.A Třídní učitel/ 7.A Třídní učitelka/ 8.A Třídní učitel/ 9.A Učitel bez třídnictví Učitel bez třídnictví Učitelka bez třídnictví Učitel bez třídnictví Učitelka bez třídnictví Učitel bez třídnictví Vedoucí školní družiny Vychovatelka Vychovatelka Výchovný poradce a metodik Dosažené vzdělání/ kvalifikace Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/Ze-Tv Vysokoškolské/Zp-Spec.ped.. Vysokoškolské/NŠ-Aj Vysokoškolské/Čj-Vv Vysokoškolské/M-Vv Vysokoškolské/Zzv-Př Vysokoškolské/Nj-Rj Vysokoškolské/Ch-Př Vysokoškolské/Tv-Nj Vysokoškolské/M - Tv SPedŠ SPedŠ SPedŠ Specializační kurz

16 primární prevence ICT správce Kvalifikační kurz Na mateřské dovolené: 0 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků: Kvalifikovanost učitelů: - všichni pedagogičtí pracovníci školy mají odpovídající kvalifikaci Věková struktura pedagogických pracovníků : a) věkové složení učitelů: Věk Učitelé muži Ženy do 35 let let 4 6 Nad 50 let - 4 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 3 1 Celkem 7 13 Rodičovská dovolená - - průměrný věk: 50 let z 20 pedagogických pracovníků je: 13 žen 7 muži b) počet absolventů, kteří nastoupili na školu: Školní rok 2012/ Školní rok 2013/ c) )počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: Nastoupili Odešli Na jinou školu Mimo školství Školní rok 2012/ do důchodu 0 0 Školní rok 2013/ do důchodu 0 0 d) počet pracovníků v důchodovém věku: Důchodový věk Školní rok 2012/2013 4

17 Školní rok 2013/ B/ Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: Ostatní pracovníci Číslo Funkce Úv. Stupeň vzdělání 1. Ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 2. Účetní ŠJ 0,25 SŠ 3. Ved.kuchař 1,0 SO 4. Kuchařka 1,0 SOU 5. Kuchařka 1,0 SOU 6. Kuchařka 1,0 SOU 7. Kuchařka 1,0 SOU 8. Kuchařka 1,0 SO 9. Kuchařka 0,8 SOU 10. Kuchařka 0,625 SO 11. Školník 1,0 SOU 12. Uklízečka 1,0 Základní 14. Uklízečka 1,0 Základní 15. Adm.pracovnice 1,0 SŠ celkem 12,55 Z toho pracovníci placení z vedlejší hospodářské činnosti: Ostatní pracovníci Funkce Úv. Stupeň vzdělání 1. Kuchařka 1,0 SOU 2. Kuchařka 0,625 SO celkem 1,625

18 Část IV. Hodnocení prospěchu a chování V tomto školním roce navštěvovalo školu 216 žáků v 11 třídách. Počty žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Šk. rok 20012/ / / / / / / / ,6 19, Výsledky výchovy a vzdělávání celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok, přehled klasifikace chování, přehled výchovných opatření (jak pochvaly a jiná ocenění, tak výchovná opatření k posílení kázně), počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 Omluvených Neomluvených Celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , II. pololetí , Celkem školní rok , Třída a) Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2013/2014 Napom. pro slabý prospěch Napom. třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy 1.A A B A A A B A A A A Celkem % 15,3% 13,9% 3,7% 1,4% Neomluv. hodiny

19 Třída Počet žáků Pros pělo (celk em) Z toho s Vyznamenáním Výsledky 1.pololetí školního roku 2013/2014 Neprospělo Průměr Pochvala TU Pochvala ŘŠ Pochvala ped. rady Napomínání TU 1.A , A , B , A , A , A , B , A , A , A , A , , (+3) zahran. 93,1 % 60% 4,6% 31,6% - - 6,9% 10, Důtk

20 Třída b) Hodnocení prospěchu a chování žáků za 3.čtvrtletí školního roku 2013/2014 Napom. pro slabý prospěch Napom. třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy 1.A A B A A A B A A A A Celkem % 14,6% 7,7% 9,6% 0,9% Neomluv. hodiny

21 Výsledky 2.pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet žáků Pros pělo (celk em) Z toho s Vyznamenáním Neprospělo Průměr Pochvala TU Pochvala ŘŠ Pochvala ped. rady Napomínání TU 1.A , A , B , A , A , A , B , A , A , A , A , , (+3) zahran. 98,6 % 61,5% 1,38% - 49,53% 8,79% 3,2% 6,94% 3,2 Důtk

22 Část V. Výsledky přijímacího řízení žáků školy Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) a učebních oborech. Gymnázia SOŠ vč. 8 letá 6 letá 4 letá konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj Změnou bylo podání pouze dvou přihlášek na různé typy škol a učilišť. Někteří žáci naší školy absolvovali přijímací zkoušky. Část VI. Výkon státní zprávy Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2013/ a)rozhodnutí ředitele školy: Rozhodnutí ředitele školy Počet Počet odvolání Odklad školní docházky pro školní rok 2013/ O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Další dle 37, odst.3, zákona č.564/2004 Sb. v platném znění 0 0 b)počet žáků osvobozených od školní docházky Počet žáků osvobozených od školní docházky ve školním roce 2013/ Část VII. Údaje o výsledcích české školní inspekce ČŠI Poslední kontrola ČŠI proběhla ve školním roce 2010/2011.

23 Část VIII. Školní a mimoškolní aktivity, přehledy úspěchů žáků školy, prezentace školy na veřejnosti... Sportovní soutěže ve školním roce 2013/2014 1) ŠKOLNÍ KOLA Prázdninový pololetní florbalový turnaj ( s 2.ZŠ ) Čtvrtek II.stupeň Pátek I.Stupeň Mgr.M.Petr Bez postupu Turnaj ve florbalu k výročí 17.listopadu M.Petr 4 družstva Bez postupu Bechyňská veverka soutěž ve šplhu ve spolupráci s 2.ZŠ Učitelé Tv 38 chlapců a dívek Bez postupu Turnaj ve florbalu O pohár starosty města Bechyně 14.ročník 28 Školní atletická olympiáda M.Petr J,Pazourek, L.Syrovátka M.Petr J.Krejčová Škola NŠ 1.místo: 4.A NŠ II.stupeň 1.místo: 7.A NŠ Bechyňská laťka Soutěž ve skoku Vysokém obou ZŠ Mgr. M.Petr Mgr. J.Pazourek ŠD 26 chlapců a dívek Výsledky: 1.stupeň Dívky 1.třída 1.místo: B.Holinková 5.třída 2.místo:K.Jelínková 3.místo: D.Šusová Chlapci 2.třída 1.místo: M.Jančařík

24 5.třída 1.místo: D.Šafránek 2.místo: A.Berka 3.místo: F.Horský 2.stupeň Dívky 7.třída 1.místo:P.Pospěchová 135 cm nejlepší dívčí výkon 9.třída 2.místo: B.Jelínková Chlapci 7.třída 1.místo: D.Tupý 2.místo: D.Červenak 3.místo: J.Kodad 8.třída 1.místo: M.Novák 160 cm nejlepší chlapecký výkon 9.třída 1.místo: M.Mrzena 2.místo: R.Procházka 8.třída D 2.místo:B.Jelínková 2) 3) OKRESNÍ KOLA Název akce Zodpovídá Počet žáků Kategorie a umístění v okresním kole Postup do okresního kola Přespolní běh v Táboře Mgr. M.Petr Mgr. J.Pazourek J.Krejčová 20 žáků Kategorie: Družstva: Dívky 1.-3.třída 1.místo 4.-5.třída 11.místo 6.-7.třída - 3.místo 8.-9.třída 8.místo Chlapci 1.-3.třída 8.místo

25 4.-5.třída 3.místo 6.-7.třída -11. místo 8.-9.třída 7.místo Celostátní soutěž škol ve florbalu Florbal Cup okresní kolo dívky IV. Okresní přebor ve Florbalu chlapci IV. kat.8.-9.třída Okresní přebor ve Florbalu dívky III. kat.6.-7.třída Školský pohár České pojišťovny Florbal 1.stupeň Jednotlivci: 2.místo D.Lepková 2.místo A.Kotounová, 7.A Mgr.J.Krejčová 10 žákyň Celkové pořadí: 1.místo ( ze 14 účastníků) postup do krajského kola Mgr.M.Petr 15 žáků Celkové pořadí: 6.místo ( z 10 družstev) Mgr.J.Krejčová 12 žáků Celkové pořadí: 4.místo ( z 11 zúčastněných ) Mgr. M.Petr 12 Pořadí 3.místo Mikulášská laťka Soutěž ve skoku vysokém Mgr. J.Pazourek 8 žáků Výsledky: Chlapci mladší žáci 3.místo:D.Červenka 7.A Výkon 135 cm Chlapci starší žáci Florbalový turnaj v Bernarticích pro NŠ Okresní přebor ve vybíjené 5.třídy - dívky Vybíjená 4.třídy Mgr. M.Petr 12 žáků Výsledky: 3.místo Mgr.M.Petr 12 Pořadí: 2.místo ( z 15 zúčastněných ) Mgr. M.Petr 10 Pořadí: 15 místo Okresní přebor Mgr.J.Pazourek 12 Pořadí:

26 ve vybíjené 5.třídy - chlapci Okresní přebor ve florbalu 1.stupeň 3.místo Mgr.M.Petr 12 Pořadí: 6.místo ( z 8 družstev) Macdonald Cup 1.+3.třídy Mgr.M.Petr 18 Pořadí: 18.místo Macdonald Cup 4.+5.třídy Mgr.M.Petr 15 Pořadí: 6.místo OVOV 6.+7.třídy + jednotlivci NŠ Mgr.J.Pazourek 16 Pořadí: Družstva 5.místo (chlapci + dívky) ( Kotounová, Chromcová, Horská, Pospěchová, Strejc, Horský, Berka, Makovec) Jednotlivci: roč místo: M.Novák roč místo: M.Strejc 6.místo: A.Berka 9.místo: M.Makovec 10.místo:V.Šťástka roč místo F.Horský Florbalový turnaj v Soběslavi Atletický čtyřboj I.stupeň NŠ Mgr. Z.Kotounová 12 žáků Mgr..M.Petr Mgr.Z.Kotounová D.Lengrová Výsledky: 2.místo 1.třída CH 9.místo D 14.místo 2.třída CH 6.místo

27 D 17.místo 3.třída Ch 8.místo D 2.místo ( E.Bílková, D.Lepková, V.Válková ) 4.třída Ch 15.místo D 9.místo 5.třída CH 7.místo D 3.místo ( K.Jelínková, K.Mášková, D.Šusová) Atletická olympiáda v Táboře Mgr. M.Petr Mgr. J.Pazourek Mgr. Z.Kotounová Mgr. J.Radvanová I.stupeň Celkové pořadí : 5.místo ( z 28 škol ) 3.třída - dívky 2.místo: E.Bílková 500m 3.místo: V.Válková hod.kriket.míčkem 3.místo: D.Lepková 50m 3.třída - chlapci 2.místo: D.Fišer 500m 4.třída dívky 2.místo: K.Klůfová 600 m 5.třída chlapci 1.místo: F.Horský 800 m

28 5.třída dívky 2.místo: D.Šusová 800 m II.stupeň Celkové pořadí : 7.místo ( z 21 škol ) 1.místo: M.Novák běh na 60 m skok daleký 3.místo: A.Kotounová 800 m 4.místo:T. Pusztaiová 800 m 3.místo: P.Pospěchová dálka 3.místo: štafeta st.žáků (Novák, Vítek, Mrzena, Procházka) 2.místo: štafeta ml.žákyň (Kotounová, Pospěchová, Bohuslávková, Šimková) 4) 5) KRAJSKÁ KOLA Název akce Zodpovídá Počet žáků Kategorie a umístění v krajském kole Postup na republikové finále Celostátní soutěž škol ve florbalu Florbal Cup Mgr.J.Krejčová 10 žákyň Celkové pořadí: 5.místo ( ze 6 účastníků) okresní kolo dívky III. OVOV 6.+7.třídy Mgr.J.Pazourek 2 Jednotlivci:

29 + jednotlivci NŠ NŠ roč místo. F.Horský roč místo: M.Strejc Roč místo A.Kotounová NÁRODNÍ KOLA Název akce Zodpovídá Počet žáků Kategorie a umístění v krajském kole Česko sportuje Soutěž Českého olympijského výboru Mgr. J.Pazourek 30 žákyň Celkové pořadí: Jihočeský kraj 2.místo Olympiády a soutěže ve školním roce 2013/2014 6) ŠKOLNÍ KOLA Název akce Zodpovídá Počet žáků Kategorie a umístění v okresním kole Jméno a příjmení, třída, umístění, body... (postup do okresního kola) Olympiáda v Čj Mgr. M.Borková 6 1.místo: M.Ray, 8.A 28 bodů 2.místo: M.Mrzena, 9.A 23 bodů 3.místo: A.Trusíková, 8.A 22 bodů 4.místo: T.Rataj, 9.A 21 bodů 5.místo: S.Berková, 8.A 19 bodů 6.místo: D.Zifčák, 9.A 18 bodů Olympiáda v AJ Mgr. M.Mičanová 7.třída 5 žáků 8. a 9.třída 6 žáků 7.třída 1.místo: J.Kodad a a P.Staňo 2.místo: A.Kotounová 3.místo: P.Pospěchová 4.místo. T.Mikšovská 5.místo: J.Losos

30 Matematická olympiáda Z5 Mgr.J.Vašicová Mgr.MgA. F.Oplatek 8.a 9.třída: 1.místo: M.Ray, 8.A 2.místo: M.Novotný, 9.A 3.místo: D.Zifčádk, 9.A 4.místo: A.Štenclová, 8.A 5.místo: K.Veřtátová, 9.A 6.místo: T.Rataj, 9.A 8 K.Hloucalová, 5.A L.Novotný, 5.A Lucie Janáčková, 5.B V.Picálek, 5.B Recitační soutěž Mgr.F.Oplatek 50 Postupující vítězové: I.kat. 1.místo: P.Tichý 2.místo: V.Válková 3.místo: S.Ray II.kat. 1.místo: K.Hloucalová 2.místo: L.Janáčková 3.msíto: B.Růžičková III.kat. 1.místo: J.Rayová 2.místo: E.Panková 3.msíto: A.Kotounová IV.kat. 1.místo: M.Ray 2.místo: R.Pospěchová 3.místo: M.Kučerová Matematická olympiáda Mgr. Jan Pekař 2 Bez postupu Z6 Matematická olympiáda Z 7 Matematická olympiáda Z 8 Mgr. Jan Pekař 3 P.Staňo J.Losos Mgr. Jan Pekař 2 A.Štenclová Pythagoriáda 5.A Mgr. J.Vašicová 18 Bez postupu Úspěšní řešitelé: A.Fišer

31 F.Horský K.Hloucalová Pythagoriáda 7.třída Mgr. J.Pekař 10 Bez postupu Úspěšní řešitelé: J.Losos Pythagoriáda 6.třída Mgr. J.Pekař 8 Bez postupu Pythagoriáda 5.B Mgr.MgA. F.Oplatek 17 Bez postupu Bechyňský drozd Pěvecká soutěž P.De Fantová 35 dětí Kat.1.třída 1. místo: A. Koutná 2. místo: V. Válková 3. místo: T. Flachsová Kat třída 1. místo: M. Šťastná 2. místo: V. Válková 3. místo: S. Ray Kat třída 1. místo: A.Holinková 2. místo: V. Filip 3. místo: N. Milošová Kat třída 1. místo: E. Panková 2. místo: A. Kotounová 3. místo: J. Rayová Kat třída 1. místo: A. Trusíková a R. Pospěchová Dueta 1.stupeň: 1.místo: J. Vondroušek a M.Dousková 2.místo: B.Holinková a A.Sochor 3.místo: V.Smíšková a E.Miesbauerová Dueta 2.stupeň: 1.místo: A.Holinková a V. Hudcová 2.místo: V. Filip a R. Pospěchová

32 3.místo: A.Trusíková a R. Pospěchová Dopravní olympiáda Mgr.M.Petr Z.Bárta Bez postupu 7) OKRESNÍ KOLA Název akce Zodpovídá Počet Žáků Okresní kolo matematické lsmgr.mga. olympiády F.Oplatek MO Z5 Mgr.J.Vašicvoá Kategorie a umístění v okresním kole Jméno a příjmení, třída, umístění, body... (postup do krajského kola) místo: K.Hloucalová, 5.A místo: Vojtech Picálek, 5.B místo: Lucie Janáčková, 5.B místo: Lukáš Novotný, 5.A Okresní kolo zeměpisné olympiády Mgr. J.Pazourek 3 Výsledky. 6.místo:M.Ray, 8.A místo:S.Berková, 8.A 37.místo:A.Trusíková, 8.A Okresní olympiáda v Čj Mgr.M.Borková 2 Výsledky místo: M.Ray, 8.A místo: M.Mrzena, 9.A (ze 48 žáků ) Okresní kolo soutěže v Aj Mgr.M.Mičanová I.A Kat.I.A 4.místo.:J.Kodad, 7.A Matematická olympiáda ve Veselí nad Lužnicí 52.ročník akademika Bydžovského Okresní kolo dětské recitace Mgr.L.Syrovátka 2 Pořadí: 2.místo A.Štenclová 11.místo M.Novák Mgr. F.Oplatek 4 Kategorie III. 1.místo:J.Rayová,6.A 3.místo: E.Panková, 7.A Kategorie IV.

33 Okresní kolo matematické ls olympiády MO Z7 Okresní kolo matematické ls olympiády MO Z8 1.místo: M.Ray,8.A 2.místo:R.Pospěchová, 9.A Mgr.J.Pekař 2 2.místo:P.Staňo místo: J.Losos Mgr.J.Pekař 1 1.místo:A.Štenclová 8) 9) KRAJSKÁ KOLA Název akce Zodpovídá Počet žáků Kategorie a umístění v okresním kole Jméno a příjmení, třída, umístění, body... (postup do národního kola) Krajské kolo v recitaci Mgr. F.Oplatek 3 M.Ray čestné uznání Eurorebus Mgr.Jan Pazourek 2.stupeň Kategorie ZŠ02 ( 24 škol ) 9.A 4.místo 8.A 20. místo Kategorie ZŠ1 ( 35 škol ) 7.A 3.místo 6.A 18.místo Jednotlivci: Kategorie ZŠ01 3.místo: A.Kotounová, 7.A 8.místo: T.Mikšovská 7.A 9.místo: J.Losos, 7.A 14.místo: A.Klasnová, 6.A 15.místo: J.novobilský, 6.A 16.místo. E.Capouchová Kategorie ZŠ02 3.místo: D.Zifčák, 9.A 6.místo: S.Berková, 8.A 7.místo: R.Procházka, 9.A 12.místo. A.Trusíková, 8.A 15.místo: T.Rataj, 9.A 18.místo: M.Novotná, 8.A 20.místo: A.Capouchová, 9.A 21.místo: M.Novák, 8.A

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Zpracovala: Mgr.Irena Hubrtová ředitelka školy Mgr. Věra Adamcová výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické podmínky

Více