Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci. v českém právu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci. v českém právu."

Transkript

1 Original Article cs1 Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci v českém právu Otto Dostál 1, Milan Šárek 2 1 Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Brno 2 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Oddělení medicínské informatiky, Praha Abstrakt Narůstající užití e-health aplikací ve zdravotnictví přináší otázky o právních aspektech tohoto vývoje. V tomto článku jsme se rozhodli podívat na takovéto otázky v souvislosti s jedním z nejzákladnějších elementů jakýchkoliv e-health řešení elektronické zdravotnické dokumentaci v českém právu. Článek cílí k vytvoření přehledu nyní účinné národní legislativy související s elektronickou zdravotnickou dokumentací (což znamená především zákona o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb.) a identifikování možných právních problémů, které by mohly bránit nasazení e-health aplikací. Článek ukazuje, že české právo vskutku umožňuje nasazení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a nastavuje relativně podrobná pravidla v některých oblastech, kupříkladu jaké informace v ní musejí být obsaženy a pravidla archivace. Kontakt: Otto Dostál Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky Adresa: Botanická 554/68a, Ponava, Brno E mail: Poskytuje nicméně pramálo vedení pokud jde o jiné situace, např. pomíjí otázku technických standardů pro interoperabilitu. Stručnost zákona ponechává mnohá z rozhodnutí ohledně vývoje e-health aplikací na jednotlivých zdravotnických zařízeních. Klíčová slova e-health, elektronická zdravotnická dokumentace, právní rámec, zákon o péči o zdraví lidu, zaručený elektronický podpis EJBI 2012; 8(2):cs1 cs5 zasláno: 21. června 2011 přijato: 16. ledna 2012 publikováno: 15. června Úvod Inkorporace různých nástrojů informačních technologií do medicínské praxe přináší příležitosti související se zlepšováním kvality a dostupnosti služeb a další výhody. Nicméně, narůstající užití e-health aplikací ve zdravotnictví přináší otázky o právních aspektech tohoto vývoje. V tomto článku se zamýšlíme podívat na takovéto otázky v souvislosti s jedním z nejzákladnějších elementů jakýchkoliv e-health řešení elektronické zdravotnické dokumentaci v českém právu. Právní rámec pro vedení elektronické zdravotní dokumentace tvoří východisko jak pro úspěšný návrh elektronické zdravotní dokumentace, tak pro celý následný proces jejího spravování. Článek cílí k vytvoření přehledu nyní účinné národní legislativy související s elektronickou zdravotnickou dokumentací a identifikování možných právních problémů, které by mohly bránit nasazení e-health aplikací. Článek by též rád případně vzbudil diskuzi k této zásadní otázce. Diskuze by mohla přispět k dalšímu rozvoji e-health aplikací, což by pak mohlo usnadnit realizaci priorit EU, jako je v oblasti kooperace a integrace služeb podpora mobility občanů EU, jak je popsáno například ve zprávě o infrastrukturách e-health z ledna 2011 [1]. 2 Relevatní právní normy V souvislosti s problematikou elektronické zdravotnické dokumentace je třeba mít na paměti vícero českých právních předpisů [2], včetně zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) a zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o el. podpisu ). Předpisem, na který se budeme soustředit nejvíce, je zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu (dále jen zákon o péči o zdraví lidu ). Důvodem je, že zatímco zákon

2 cs2 Dostál, Šárek Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci v českém právu o ochraně osobních údajů a zákon o el. podpisu jsou spíše obecnějšího charakteru, zákon o péči o zdraví lidu obsahuje jádro právní úpravy zdravotnické dokumentace, včetně možností jejího vedení ve formě elektronické. Navíc zákon o ochraně osobních údajů a zákon o el. podpisu jsou silně ovlivněny legislativou Evropské unie, kterou implementují (směrnice č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [3, 4] a směrnice č. 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy), zatímco zákon o péči o zdraví lidu výslovně neimplementuje žádnou evropskou legislativu. Tudíž se domníváme, že detailnější analýza zákona o péči o zdraví lidu by mohla odhalit nějaké unikátnější problémy, které by mohly být případně zajímavé třeba při zvažování, zda v dané oblasti by neměla smysl nějaká nová legislativa Evropské unie. K tomuto zákonu byla později vydána prováděcí vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci (dále jen vyhláška ). 3 Elektronická zdravotnická dokumentace podle zákona o péči o zdraví lidu Úprava v zákoně o péči o zdraví lidu (tzn. jeho 67a a následujících) pojem zdravotnická dokumentace nedefinuje. Stanoví ale alespoň, co takováto dokumentace obsahuje. Mají to být: 1. osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy [5] (zvláště je uvedeno, že může obsahovat rodné číslo pacienta) a 2. informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče. 3.1 Tři právně možné alternativy vedení zdravotnických záznamů v elektronické podobě Zákon o zdraví lidu výslovně umožňuje vést zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě (doslova říká, že Zdravotnická dokumentace může být vedena na záznamovém nosiči ve formě textové, grafické nebo audiovizuální. ). Dokonce počítá s několika variantami, jak tak může být činěno: (A) Zápisy zdravotnické dokumentace mohou být vedeny nejprve v listinné podobě a údaje z nich pak převáděny do podoby elektronické. V těchto případech není povinnost záznamy v elektronické zdravotnické dokumentaci opatřovat zaručeným elektronickým podpisem, ale je stanovena povinnost archivovat původní listinné dokumenty. Takto mohou být do elektronické podoby převedeny i staré záznamy, vedené před přechodem na vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. (B) Zápisy zdravotnické dokumentace mohou být vedeny nejprve v elektronické podobě a pak převáděny na papírový nosič. Ten osoba, která zápis provedla, opatří datem a svým podpisem a tato tisková sestava musí být archivována. Tisková sestava se dle zákona považuje za samostatnou (oddělenou) součást zdravotnické dokumentace ( 67b odst. 6) a jako taková ( 67b odst. 3) musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo. Rovněž v případě této varianty není dána povinnost používat zaručený elektronický podpis. (C) Zápisy zdravotnické dokumentace mohou být vedeny pouze v elektronické podobě. V tomto případě zákon stanoví následující povinnosti: (a) všechny samostatné části zdravotnické dokumentace obsahují zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla, (b) bezpečnostní kopie souborů jsou prováděny nejméně jednou za pracovní den, (c) po uplynutí doby životnosti zápisu je zajištěn opis archivních kopií, (d) uložení archivních kopií, které jsou vytvářeny nejméně jedenkrát za rok, je provedeno způsobem znemožňujícím do nich provádět dodatečné zásahy. 3.2 Jak aplikovat tato pravidla na různé druhy záznamů Otázkou je, do jaké míry se některé výše uvedené povinnosti (zejména povinnost převodu na papírový nosič u alternativy B a povinnosti vyjmenované u alternativy C) vztahují pouze na záznamy v textové podobě a do jaké míry i na záznamy ve formě grafické a audiovizuální. Praxe tyto požadavky nechápe přísně. Dle našeho názoru je však nutno klást na materiály takovéhoto druhu shodné požadavky jako na záznamy v podobě textové. Zákon v tomto směru totiž nijak nerozlišuje a opačný závěr by se jevil stěží udržitelný, neboť by vlastně znamenal, že dokument vedený pouze v elektronické podobě, nemusí splňovat požadavky ad C. Ostatně technická implementace tohoto by neměla být příliš obtížná, neboť z pohledu algoritmů elektronického podepisování není ve své podstatě rozdíl mezi podepisováním textu, obrázků či videa (byť pochopitelně, že zpracování datově objemnějších souborů je náročnější na výpočetní výkon). Současný právní stav se tedy jeví takový, že každý grafický či audiovizuální dokument o pacientu v digitální formě nepřeváděný na papírový nosič spadá pod režim ad C, tedy povinnosti týkající se zálohování a užívání zaručeného elektronického podpisu. EJBI Volume 8 (2012), Issue 2 c 2012 EuroMISE s.r.o.

3 Dostál, Šárek Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci v českém právu cs3 3.3 V jaké fázi užít elektronický podpis Zákon o péči o zdraví lidu ukládá, že každá samostatná součást zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo, a, v případě záznamů vedených výlučně v elektronické podobě, všechny samostatné části zdravotnické dokumentace obsahují zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla. Za této situace jsme shledali potřebným se pozastavit nad pojmem samostatná část zdravotnické dokumentace. Zákon jej nedefinuje, nicméně lze dovodit, že zaručeným elektronickým podpisem nemusí být podepsán každý dokument ve zdravotnické dokumentaci. V opačném případě by zákonodárce nepoužil termín samostatná část zdravotnické dokumentace, nýbrž by tuto povinnost vztáhl přímo k pojmu zápis. Podporuje to též úprava v prováděcí vyhlášce, která definuje v příloze 1. minimální obsah samostatných součástí zdravotnické dokumentace. Nejde zde o výčet součástí zdravotnické dokumentace, které jsou samostatné, nýbrž výčet součástí, které se samostatnými stát mohou (srovnej 3 odst. 2 vyhlášky) a pro které jsou definovány zvláštní náležitosti. Ve vztahu k požadavku na tyto náležitosti se jedná o výčet taxativní, avšak z pohledu pojmu samostatná část zdravotnické dokumentace o výčet demonstrativní. Smyslem totiž jistě je, aby každá část zdravotnické dokumentace, která je z ní oddělována, tedy např. zasílána jinému zdravotnickému zařízení, byla opatřena zaručeným elektronickým podpisem a potřebnými identifikačními údaji. Takovéto oddělování a zasílání přichází v úvahu víceméně v případě jakéhokoliv obsahu zdravotnické dokumentace (ať již se jedná o jednotlivý rentgenový snímek, či něco jiného). Pro dodržení požadavků právní úpravy postačí, pokud je dokument podepisován zaručeným elektronickým podpisem (a jsou v něm obsaženy zmíněné údaje identifikační) až ve fázi, kdy je odesílán (tedy nabývá samostatnosti). Samozřejmě se ovšem musí jednat o podpis osoby, která je zodpovědná za obsahovou stránku dokumentu; pokud by snad odesílání dokumentu prováděla osoba odlišná, nemůže postačit podpis její (viz formulace zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla ). I z tohoto důvodu považujeme za podstatně vhodnější, aby zápisy ve zdravotnické dokumentaci byly takto opatřeny rovnou při jejich prvním uložení a ne až ve fázi, kdy jsou tyto zápisy z dokumentace oddělovány a někam posílány. Zaručený elektronický podpis také v každém případě představuje cestu vedoucí k vyšší důvěryhodnosti systému, a proto se přimlouvám za jeho co nejširší užívání. Nadto pro dokumenty, které jsou v datovém úložišti již uloženy způsobem vyhovujícím požadavkům na dokumenty oddělené, se otevírá cesta k perspektivním úvahám o možnostech jejich více automatizovaného vyměňování v takovém stylu, že by se nemusela mezi zdravotnickými zařízeními posílat žádost, na kterou někdo odpoví, ale na základě zadaného hesla a dalších bezpečnostních prvků by systém mohl oprávněnost požadavku vyhodnotit automaticky a data zpřístupnit. 3.4 K pravidlům týkajícím se archivace dat Nyní se pozastavme u dalších povinností ad C. Povinnosti b), d) zřejmě nebudou činit, byť jejich splnění samozřejmě vyžaduje určité finanční a jiné náklady, zásadní právní či technické problémy. Každý pracovní den musí proběhnout záloha dat, při které budou zálohovány všechny nové zápisy (tedy nové dokumenty i změny těch starých) ve zdravotnické dokumentaci oproti záloze minulé (která musela proběhnout pracovní den předchozí). Tento požadavek samozřejmě splňuje užívání ještě vyššího standardu, kdy změny na jednom úložišti jsou okamžitě zrcadleny na existujícím úložišti druhém. Kromě toho zákon předepisuje vytváření ještě druhé zálohy zápisů do zdravotnické dokumentace a to nejméně jednou za rok, kdy tentokráte u uložených kopií musí být navíc znemožněno do nich provádět dodatečné zásahy. V případě kopií dokumentů opatřených zaručeným elektronickým podpisem je zřejmě vzhledem k jeho vlastnostem tento požadavek splněn. Druhou alternativu skýtají nepřepisovatelná digitální datová média (např. DVD-R). Otázku případných jiných způsobů a bližších detailů jak uložení dat s nemožností dodatečných zásahů zajistit již zákon neřeší a ponechává její zodpovězení na jednotlivých subjektech, potažmo jejich pracovnících zejména z oboru informatiky. Podstatně obtížnější se jeví rozbor povinnosti c) po uplynutí doby životnosti zápisu je zajištěn opis archivních kopií. Toto ustanovení se jeví značně nesrozumitelné. Nejenže každému nemusí být jasné, co to je životnost zápisu, ale pochybnosti vyvolává i pojem opis (pokud se jedná o kopii, proč je použit výraz jiný?), pojem archivní kopie (jedná se o stejný výraz jako pod písm. d), systematika, totiž zařazení podmínky dle c) výše, však již shodě neodpovídá) a podivně působí i instrukce provést požadované po (kdy zápis již není či nemusí být čitelný?!). Úmyslem zákonodárce nicméně zřejmě bylo předepsat určitou záruku spolehlivosti úložiště elektronické zdravotnické dokumentace. Mělo by být tedy používáno pouze takové, u kterého neuplynula doba životnosti stanovená jeho výrobcem či provozovatelem a před uplynutím případné lhůty přejito na jiné (o porušení zákona tím, že tak učiníme před a nikoliv po nepůjde - argumentum a minori ad maius.). Tato povinnost evidentně musí směřovat především vůči úložišti hlavnímu, ale vzhledem k rovněž zjevné potřebě mít zajištěnu použitelnost i u obou druhů záloh, se jeví vhodným ji uplatnit i na ně. V případě archivních kopií podle písm. d) to ovšem není nutno takto dovozovat, neboť zákon se jim věnuje zvláště a poněkud jasněji ( Při uchovávání archivních kopií dat na paměťových médiích výpočetní techniky musí být zajištěn přístup k datům a jejich čitelnost (použitelnost) nejméně po dobu, která je předepsána pro archivaci zdravotnické dokumentace. ).

4 cs4 Dostál, Šárek Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci v českém právu 3.5 Další formální požadavky Již jsme popsali nějaká pravidla týkající se toho, jaké informace musejí být připojeny ke zdravotnické dokumentaci, např. že každá samostatná součást zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo. Nicméně, zákon rovněž pro všechny způsoby vedení zdravotnické dokumentace předepisuje některé další povinnosti, které bychom měli alespoň stručně zmínit. 67b odst. 4 stanoví, že zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být opatřen datem zápisu, identifikací a podpisem osoby, která zápis provedla. Opravy ve zdravotnické dokumentaci se provádí novým zápisem s uvedením dne opravy, identifikací a podpisem osoby, která opravu provedla. Původní záznam musí zůstat čitelný.. Zde by mohla vzniknout otázka, co se myslí podpisem podle tohoto ustanovení. V kontextu zákona je zřejmé, že zákonodárce měl na mysli pouze papírovou dokumentaci a v případě zápisu elektronické dokumentace, který nemusí mít zaručený elektronický podpis (varianty A, B), zřejmě postačí, aby v něm byla uvedena osoba, která zápis provedla. Na posledně uvedené citaci si též povšimněme, že zápisy v elektronické zdravotnické dokumentaci nesmí být zcela vymazávány a musí vždy zůstat možnost přístupu k opravenému. 3.6 Právo pacienta na přístup ke zdravotnické dokumentaci Po novele č. 111/2007 zákon o péči o zdraví lidu konečně [6] zakotvuje právo pacienta na přístup ke zdravotnické dokumentaci ( 67b odst. 12). V souvislosti s předmětem tohoto článku bychom rádi zdůraznili, že v případě existence elektronických záznamů o zdravotním stavu má pacient zjevně nárok i na to, aby mohl získat právě kopii digitální. Otevírá se ba i prostor k úvahám nad možností zavedení přístupu pacienta k dokumentaci o něm vedené online. Na okraj si dovolíme poznamenat, že bychom považovali za vhodné stanovit i právo pacienta nahlížet do automaticky generovaných záznamů o přístupu k dokumentaci (logů), čímž by byl dále podpořen jejich značný přínos k ochraně záznamů před neoprávněným přístupem. 4 Diskuse a závěr Výše jsme popsali jádro národní legislativy spojené s elektronickou zdravotnickou dokumentací a analyzovaly význam a správnou implementaci některých částí jejího textu. Současné znění zákona o péči o zdraví lidu jsme shledali místy problematické a nekonzistentní, pročež se domníváme, že by bylo vhodnější jej upravit do srozumitelnější podoby. Nicméně, jak jsme mohli z uvedeného vidět, právní rámec v České republice vskutku dovoluje užití elektronické zdravotnické dokumentace, což je základní podmínkou pro nasazení e-health aplikací. Co autoři tohoto článku shledávají problematickým nicméně je to, co v zákonu o péči o zdraví lidu není. Jeho znění je dosti strohé a zjevně nepokrývá veškeré aspekty implementace elektronické zdravotnické dokumentace do hloubky. Při shora provedeném rozboru zákona o péči o zdraví lidu jsme nehovořili o žádných právně závazných technických standardech stanovených právním řádem, pokud jde o přenos digitálních dat mezi zdravotnickými zařízeními. Stejně tak jsme se nezmínili o jakémkoliv zákonem založeném speciálním orgánu zmocněném ke stanovení takovýchto standardů a nezbytných politik (Jako je např. v USA Office of the National Coordinator for Health Information Technology a HIT Standards Committee [7]). Důvodem je, že nic takového zákon nezná. Existuje určitý standard zvaný Datový standard Ministerstva zdravotnictví České republiky, ale tento standard není právně závazný a navzdory oficiálně znějícímu jménu jej Ministerstvo zdravotnictví nechává vyvíjet se převážně toliko neformální spoluprací různých soukromých společností. Tento standard je nyní v zemi široce používán, nicméně všemi zdravotnickými zařízeními akceptován není, a další problém je, že mnoho zdravotnických zařízení užívá i několik let překonané verze tohoto standardu, neboť nejsou nuceny k přechodu na aktuální verzi, byť je k tomu tvůrci standardu vybízejí. Vedle těchto záležitostí též máme za potřebné zdůraznit, že se jedná o čistě národní standard, který ani nemá ambice [8] být kompatibilní s cizozemskými zdravotnickými zařízeními, totiž podporovat přenos elektronické zdravotnické dokumentace přes hranice státu. Toto shledáváme problematickým, zejména pak pro stát, který je součástí integrující se Evropské unie. Stručnost zákona ponechává mnohá z rozhodnutí ohledně vývoje e-health aplikací na jednotlivých zdravotnických zařízeních. Například, jak jsme mohli vidět, zákon nastavuje pravidla, pokud jde o to, kdy je nutné užít zaručený elektronický podpis; nicméně nestanoví podrobnější pravidla, pokud jde o certifikační autoritu. Na jednu stranu je užití zaručeného elektronického podpisu povinné, ale na stranu druhou není nezbytné pro tyto podpisy, aby byly založeny na kvalifikovaných certifikátech. Zdravotnická zařízení tak mohou užívat certifikační autority, které nemají žádnou akreditaci a teoreticky si třeba založit certifikační autoritu vlastní. Je zjevné, že takováto rozhodnutí jsou spojena se zodpovědností ve vztahu k pacientům v případě, že nastanou nějaké problémy. Dalo by se snad argumentovat, že je vlastně správné, že právní regulace nastavuje pouze některá základní pravidla umožňující existenci elektronické zdravotnické dokumentace a není příliš detailní, neboť rapidní vývoj v oblasti e- Health by mohl jinak rychle učinit text právních předpisů obsoletní, a příliš podobná právní pravidla by mohla limitovat vývoj a nasazení různých technických řešení a služeb. Autoři tohoto článku jsou však toho názoru, že český stát by měl převzít aktivnější roli a poskytnout jasnější vedení v procesech, které jsme diskutovali, jako například v oblasti tvorby a prosazování standardů interoperability. EJBI Volume 8 (2012), Issue 2 c 2012 EuroMISE s.r.o.

5 Dostál, Šárek Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci v českém právu cs5 Literatura [1] Stroetmann K. et al. European countries on their journey towards national ehealth infrastructures. Brussels: European Commission, Information Society Media Directorate-General, ehealth Strategies Report; Available from: /ehealth_strategies_final_report_web.pdf. [2] Dostál Otto, Brechlerová Dagmar. Selected legal aspects of health records and telemedicine (in Czech). Prague: EuroMISE centrum; [3] Mates Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. Praha: Linde; [4] Matoušová Miroslava, Hejlík Ladislav. Osobní údaje a jejich ochrana. Praha: ASPI Publishing; [5] A diagnosis is reached by the examination of the patient. This consists in the obtaining of the history (anamnesis) and in the objective examination (status praesens). - Georg Klemperer. The Elements of clinical diagnosis. The Macmillan Co.; p. 1. [6] Buriánek Jan. Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky. Praha: Linde; p. 54 and following. [7] Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act, Pub. L , 2.A.III B.4. [8] Seiner Miroslav, Zámečník Miroslav. Současný vývoj a záměry rozvoje datového standardu MZ ČR. ISSN , p

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví?

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Právní východiska Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část 67a Zpracováním

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

Předmět úpravy. 2 Způsob dokládání splnění povinností stanovených v 6 zákona o elektronickém podpisu

Předmět úpravy. 2 Způsob dokládání splnění povinností stanovených v 6 zákona o elektronickém podpisu V Y H L Á Š K A Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. října 2001 o upřesnění podmínek stanovených v 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu

Více

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů Telefónica O 2 Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Specifika elektronických dokumentů

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Zdravotnická dokumentace nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Obsah Osobní údaje pacienta Informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY LENKA TUŠEROVÁ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Abstrakt Na výrazný zájem o elektronický podpis, který mu je v několika posledních

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis?

www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis? www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis? Některé aspekty a otazníky kolem budování ehealth v ČR a některé odpovědi, které s budováním ehealth a elektronickou zdravotní

Více

DOKUMENTACE A MANUÁLY

DOKUMENTACE A MANUÁLY Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, 190 00 Praha 9 DOKUMENTACE A MANUÁLY - elektronické dokumenty - archivace dokumentů - dokumentace k software + CASE systémy - další druhy dokumentace (manuály,

Více

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Mikulov, září 2014 Ing. Radek Horáček odbor egovernmentu MVČR Co znamená zkratka eidas Co znamená zkratka eidas electronic identification and

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 1 Seznam obecných povinností Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 12. 3. 2009 1/7 1 Popis přílohy Příloha obsahuje obecný výčet povinností v souvislosti

Více

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců 15.9.2 Strana 1 15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Zákoník práce výslovně počítá s možností zaměstnavatele použít

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů Mobilní styl práce Distribuované pracovní týmy 50 procent business koncových zařízení budou v roce 2014 smartphony a mobilní PC 84 procent organizací využívá vzdálených pracovníků a spolupráci distribuovaných

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA Pavel Pačes Listopad 2009 Seminář E-spis Elektronická spisovna Agendové aplikace Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno

Více

Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví

Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví Původní práce cs3 Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví Otto Dostál 1, Milan Šárek 2 1 1. lékařská fakulta UK v Praze, ČR 2 CESNET z.s.p.o.,

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů,

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, podpora dostupnosti a kvality péče zdravotní a sociální, bezpečnost

Více

DODATEČNÉ INFORMACE č. I

DODATEČNÉ INFORMACE č. I SVS/2015/009205-G DODATEČNÉ INFORMACE č. I Vážení dodavatelé, zadavatel veřejné zakázky s názvem Implementace odborného informačního systému SVS a dodávka HW terminálů, ev. č. VZ 498494, (dále jen veřejná

Více

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby Martina Macek Novela zákona 499/2004 Sb. Jsme již více jak 7 měsíců po konci přechodného období. To znamená, že již více jak

Více

Důvěryhodný dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace

Důvěryhodný dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace Důvěryhodný dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace Michal Pokorný ICZ a.s. Brno, 2012 www.i.cz 1 Agenda Co je zdravotnická dokumentace Co je archiv zdravotnické dokumentace Představení řešení archivu

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12 E-FAKTURA legislativní rámec e-fakturace OBSAH Úvod do problematiky Legislativní rámec EU a jeho transpozice Zrovnoprávnění forem daňových dokladů Problematika podepisování Výběr formátů, postavení EDI

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY. (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft)

DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY. (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft) DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft) ICZ DESA - Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv ICZ DESA - Důvěryhodná

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013. Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz v Praze dne 4.9.2013 Dobrý den, obracím se na vás jménem občanského sdružení Iuridicum Remedium s podnětem

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

st. č. 079/2012 27. června 2012

st. č. 079/2012 27. června 2012 Mgr. Jiří Slavík, advokát Zborovská 49 tel: +420 257 216 156 email: jiri.slavik@advokatvpraze.cz DIČ: CZ7402270117 Praha 5 fax: +420 257 216 156 www.advokatvpraze.cz IČ: 66 25 49 14 150 00 mobil: +420

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Práce s datovými úložišti (egon)

Práce s datovými úložišti (egon) Práce s datovými úložišti (egon) 1 Rozsah: 3 hodin Anotace: Získat přehled o základních životních fázích dokumentu, povinnostech původce při jeho uchování a typech úložišť digitálních dokumentů. Průvodce

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015 II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba Ministerstvo zemědělství

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ. Mgr. Ing. Jindřich Jelínek

PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ. Mgr. Ing. Jindřich Jelínek PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ Mgr. Ing. Jindřich Jelínek VÝZNAM PODPISU NA LISTINÁCH Náležitosti písemného právního úkonu písemnost zachycení obsahu podpis zachycení autora Funkce

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun Zpracovala: Kristýna Andrlová Oživení, o. s., duben 2012 Obsah Hlavní zjištění...2 Hlavní doporučení...2 Metodika tvorby mapy rizik...3

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální /

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č.j.: S 17307/09- OI A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Stavba / název dle SoD /:............ Číslo stavby /objednatele

Více

Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy. Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta

Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy. Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta Obsah prezentace Nové technologie používané v MFZ Využití multifunkčních zařízení pro vstup dokumentů

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený

Více

Zpráva provozovatelů pěstitelských pálenic okresu Svitavy Přílohová část. Přílohy:

Zpráva provozovatelů pěstitelských pálenic okresu Svitavy Přílohová část. Přílohy: Zpráva provozovatelů pěstitelských pálenic okresu Svitavy Přílohová část Přílohy: 1. dopis CÚ značka 5910/05-1164-022/D ze dne 7.11.2005 2. právní posudek Mgr. Ing. Kovářík Daniel ze dne 28.11.2006 3.

Více

Právo a zdravotnická dokumentace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o.

Právo a zdravotnická dokumentace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Právo a zdravotnická dokumentace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Program Úvod prameny práva, právní úkony pacienta Zdravotnická dokumentace dle zákona 372/2011 Sb. Povinnost mlčenlivosti

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec ehealth strategie Kraje Vysočina Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

NOVELIZACE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU AMENDMENT OF ACT ON ELECTRONIC SIGNATURE. Dagmar Brechlerová, Lenka Nezdarová

NOVELIZACE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU AMENDMENT OF ACT ON ELECTRONIC SIGNATURE. Dagmar Brechlerová, Lenka Nezdarová NOVELIZACE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU AMENDMENT OF ACT ON ELECTRONIC SIGNATURE Dagmar Brechlerová, Lenka Nezdarová Anotace: Příspěvek se zabývá návrhem novelizace zákona o elektronickém podpisu. Jsou

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona V Brně dne 6. ledna 2015 Sp. zn.: 5/2011/SZD/PPO Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona Úvod Stanovisko předkládám v návaznosti na novelu školského zákona 1

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.)

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Plán prezentace 1. Cíl(e) projektu 2. Rozsah projektu 3. Organizace projektu 4. Výstup(y) projektu - popis

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté

Více

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Monika PISKORZOVÁ, Pavlína HRONOVÁ Vysoká škola podnikaní, katedra Podnikaní monika.piskorzova@vsp.cz, pavlina.hronova@vsp.cz Abstrakt

Více

IT projekt roku. Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN. Ing. Jiří Haase, MBA. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

IT projekt roku. Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN. Ing. Jiří Haase, MBA. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IT projekt roku Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN Ing. Jiří Haase, MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze O VFN Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je nejstarší a jedna z největších

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Petr Oplátek Vedoucí týmu spisové služby ICZ a.s. Zákony a jejich změny Schváleno Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Tomáš Dvořák, Archiv hl. města Prahy Radek Pokorný, Státní okresní archiv Hradec Králové DRMS Forum

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 454 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Digitální tachograf: Plán

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Ing. Libor Špička. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Ing. Libor Špička. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Evropská legislativa pro čistá a energeticky účinná vozidla Ing. Libor Špička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Evropská legislativa Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov

Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. Mgr. Aleš Chamrád, LL.M. Mgr. Veronika Müller MT Legal s.r.o.,

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Telefónica O 2. Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů. RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.

Telefónica O 2. Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů. RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. Telefónica O 2 Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Dlouhodobá archivace - požadavky legislativy Zákony Pravost dokumentu

Více