Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci. v českém právu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci. v českém právu."

Transkript

1 Original Article cs1 Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci v českém právu Otto Dostál 1, Milan Šárek 2 1 Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Brno 2 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Oddělení medicínské informatiky, Praha Abstrakt Narůstající užití e-health aplikací ve zdravotnictví přináší otázky o právních aspektech tohoto vývoje. V tomto článku jsme se rozhodli podívat na takovéto otázky v souvislosti s jedním z nejzákladnějších elementů jakýchkoliv e-health řešení elektronické zdravotnické dokumentaci v českém právu. Článek cílí k vytvoření přehledu nyní účinné národní legislativy související s elektronickou zdravotnickou dokumentací (což znamená především zákona o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb.) a identifikování možných právních problémů, které by mohly bránit nasazení e-health aplikací. Článek ukazuje, že české právo vskutku umožňuje nasazení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a nastavuje relativně podrobná pravidla v některých oblastech, kupříkladu jaké informace v ní musejí být obsaženy a pravidla archivace. Kontakt: Otto Dostál Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky Adresa: Botanická 554/68a, Ponava, Brno E mail: Poskytuje nicméně pramálo vedení pokud jde o jiné situace, např. pomíjí otázku technických standardů pro interoperabilitu. Stručnost zákona ponechává mnohá z rozhodnutí ohledně vývoje e-health aplikací na jednotlivých zdravotnických zařízeních. Klíčová slova e-health, elektronická zdravotnická dokumentace, právní rámec, zákon o péči o zdraví lidu, zaručený elektronický podpis EJBI 2012; 8(2):cs1 cs5 zasláno: 21. června 2011 přijato: 16. ledna 2012 publikováno: 15. června Úvod Inkorporace různých nástrojů informačních technologií do medicínské praxe přináší příležitosti související se zlepšováním kvality a dostupnosti služeb a další výhody. Nicméně, narůstající užití e-health aplikací ve zdravotnictví přináší otázky o právních aspektech tohoto vývoje. V tomto článku se zamýšlíme podívat na takovéto otázky v souvislosti s jedním z nejzákladnějších elementů jakýchkoliv e-health řešení elektronické zdravotnické dokumentaci v českém právu. Právní rámec pro vedení elektronické zdravotní dokumentace tvoří východisko jak pro úspěšný návrh elektronické zdravotní dokumentace, tak pro celý následný proces jejího spravování. Článek cílí k vytvoření přehledu nyní účinné národní legislativy související s elektronickou zdravotnickou dokumentací a identifikování možných právních problémů, které by mohly bránit nasazení e-health aplikací. Článek by též rád případně vzbudil diskuzi k této zásadní otázce. Diskuze by mohla přispět k dalšímu rozvoji e-health aplikací, což by pak mohlo usnadnit realizaci priorit EU, jako je v oblasti kooperace a integrace služeb podpora mobility občanů EU, jak je popsáno například ve zprávě o infrastrukturách e-health z ledna 2011 [1]. 2 Relevatní právní normy V souvislosti s problematikou elektronické zdravotnické dokumentace je třeba mít na paměti vícero českých právních předpisů [2], včetně zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) a zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o el. podpisu ). Předpisem, na který se budeme soustředit nejvíce, je zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu (dále jen zákon o péči o zdraví lidu ). Důvodem je, že zatímco zákon

2 cs2 Dostál, Šárek Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci v českém právu o ochraně osobních údajů a zákon o el. podpisu jsou spíše obecnějšího charakteru, zákon o péči o zdraví lidu obsahuje jádro právní úpravy zdravotnické dokumentace, včetně možností jejího vedení ve formě elektronické. Navíc zákon o ochraně osobních údajů a zákon o el. podpisu jsou silně ovlivněny legislativou Evropské unie, kterou implementují (směrnice č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [3, 4] a směrnice č. 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy), zatímco zákon o péči o zdraví lidu výslovně neimplementuje žádnou evropskou legislativu. Tudíž se domníváme, že detailnější analýza zákona o péči o zdraví lidu by mohla odhalit nějaké unikátnější problémy, které by mohly být případně zajímavé třeba při zvažování, zda v dané oblasti by neměla smysl nějaká nová legislativa Evropské unie. K tomuto zákonu byla později vydána prováděcí vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci (dále jen vyhláška ). 3 Elektronická zdravotnická dokumentace podle zákona o péči o zdraví lidu Úprava v zákoně o péči o zdraví lidu (tzn. jeho 67a a následujících) pojem zdravotnická dokumentace nedefinuje. Stanoví ale alespoň, co takováto dokumentace obsahuje. Mají to být: 1. osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy [5] (zvláště je uvedeno, že může obsahovat rodné číslo pacienta) a 2. informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče. 3.1 Tři právně možné alternativy vedení zdravotnických záznamů v elektronické podobě Zákon o zdraví lidu výslovně umožňuje vést zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě (doslova říká, že Zdravotnická dokumentace může být vedena na záznamovém nosiči ve formě textové, grafické nebo audiovizuální. ). Dokonce počítá s několika variantami, jak tak může být činěno: (A) Zápisy zdravotnické dokumentace mohou být vedeny nejprve v listinné podobě a údaje z nich pak převáděny do podoby elektronické. V těchto případech není povinnost záznamy v elektronické zdravotnické dokumentaci opatřovat zaručeným elektronickým podpisem, ale je stanovena povinnost archivovat původní listinné dokumenty. Takto mohou být do elektronické podoby převedeny i staré záznamy, vedené před přechodem na vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. (B) Zápisy zdravotnické dokumentace mohou být vedeny nejprve v elektronické podobě a pak převáděny na papírový nosič. Ten osoba, která zápis provedla, opatří datem a svým podpisem a tato tisková sestava musí být archivována. Tisková sestava se dle zákona považuje za samostatnou (oddělenou) součást zdravotnické dokumentace ( 67b odst. 6) a jako taková ( 67b odst. 3) musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo. Rovněž v případě této varianty není dána povinnost používat zaručený elektronický podpis. (C) Zápisy zdravotnické dokumentace mohou být vedeny pouze v elektronické podobě. V tomto případě zákon stanoví následující povinnosti: (a) všechny samostatné části zdravotnické dokumentace obsahují zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla, (b) bezpečnostní kopie souborů jsou prováděny nejméně jednou za pracovní den, (c) po uplynutí doby životnosti zápisu je zajištěn opis archivních kopií, (d) uložení archivních kopií, které jsou vytvářeny nejméně jedenkrát za rok, je provedeno způsobem znemožňujícím do nich provádět dodatečné zásahy. 3.2 Jak aplikovat tato pravidla na různé druhy záznamů Otázkou je, do jaké míry se některé výše uvedené povinnosti (zejména povinnost převodu na papírový nosič u alternativy B a povinnosti vyjmenované u alternativy C) vztahují pouze na záznamy v textové podobě a do jaké míry i na záznamy ve formě grafické a audiovizuální. Praxe tyto požadavky nechápe přísně. Dle našeho názoru je však nutno klást na materiály takovéhoto druhu shodné požadavky jako na záznamy v podobě textové. Zákon v tomto směru totiž nijak nerozlišuje a opačný závěr by se jevil stěží udržitelný, neboť by vlastně znamenal, že dokument vedený pouze v elektronické podobě, nemusí splňovat požadavky ad C. Ostatně technická implementace tohoto by neměla být příliš obtížná, neboť z pohledu algoritmů elektronického podepisování není ve své podstatě rozdíl mezi podepisováním textu, obrázků či videa (byť pochopitelně, že zpracování datově objemnějších souborů je náročnější na výpočetní výkon). Současný právní stav se tedy jeví takový, že každý grafický či audiovizuální dokument o pacientu v digitální formě nepřeváděný na papírový nosič spadá pod režim ad C, tedy povinnosti týkající se zálohování a užívání zaručeného elektronického podpisu. EJBI Volume 8 (2012), Issue 2 c 2012 EuroMISE s.r.o.

3 Dostál, Šárek Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci v českém právu cs3 3.3 V jaké fázi užít elektronický podpis Zákon o péči o zdraví lidu ukládá, že každá samostatná součást zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo, a, v případě záznamů vedených výlučně v elektronické podobě, všechny samostatné části zdravotnické dokumentace obsahují zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla. Za této situace jsme shledali potřebným se pozastavit nad pojmem samostatná část zdravotnické dokumentace. Zákon jej nedefinuje, nicméně lze dovodit, že zaručeným elektronickým podpisem nemusí být podepsán každý dokument ve zdravotnické dokumentaci. V opačném případě by zákonodárce nepoužil termín samostatná část zdravotnické dokumentace, nýbrž by tuto povinnost vztáhl přímo k pojmu zápis. Podporuje to též úprava v prováděcí vyhlášce, která definuje v příloze 1. minimální obsah samostatných součástí zdravotnické dokumentace. Nejde zde o výčet součástí zdravotnické dokumentace, které jsou samostatné, nýbrž výčet součástí, které se samostatnými stát mohou (srovnej 3 odst. 2 vyhlášky) a pro které jsou definovány zvláštní náležitosti. Ve vztahu k požadavku na tyto náležitosti se jedná o výčet taxativní, avšak z pohledu pojmu samostatná část zdravotnické dokumentace o výčet demonstrativní. Smyslem totiž jistě je, aby každá část zdravotnické dokumentace, která je z ní oddělována, tedy např. zasílána jinému zdravotnickému zařízení, byla opatřena zaručeným elektronickým podpisem a potřebnými identifikačními údaji. Takovéto oddělování a zasílání přichází v úvahu víceméně v případě jakéhokoliv obsahu zdravotnické dokumentace (ať již se jedná o jednotlivý rentgenový snímek, či něco jiného). Pro dodržení požadavků právní úpravy postačí, pokud je dokument podepisován zaručeným elektronickým podpisem (a jsou v něm obsaženy zmíněné údaje identifikační) až ve fázi, kdy je odesílán (tedy nabývá samostatnosti). Samozřejmě se ovšem musí jednat o podpis osoby, která je zodpovědná za obsahovou stránku dokumentu; pokud by snad odesílání dokumentu prováděla osoba odlišná, nemůže postačit podpis její (viz formulace zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla ). I z tohoto důvodu považujeme za podstatně vhodnější, aby zápisy ve zdravotnické dokumentaci byly takto opatřeny rovnou při jejich prvním uložení a ne až ve fázi, kdy jsou tyto zápisy z dokumentace oddělovány a někam posílány. Zaručený elektronický podpis také v každém případě představuje cestu vedoucí k vyšší důvěryhodnosti systému, a proto se přimlouvám za jeho co nejširší užívání. Nadto pro dokumenty, které jsou v datovém úložišti již uloženy způsobem vyhovujícím požadavkům na dokumenty oddělené, se otevírá cesta k perspektivním úvahám o možnostech jejich více automatizovaného vyměňování v takovém stylu, že by se nemusela mezi zdravotnickými zařízeními posílat žádost, na kterou někdo odpoví, ale na základě zadaného hesla a dalších bezpečnostních prvků by systém mohl oprávněnost požadavku vyhodnotit automaticky a data zpřístupnit. 3.4 K pravidlům týkajícím se archivace dat Nyní se pozastavme u dalších povinností ad C. Povinnosti b), d) zřejmě nebudou činit, byť jejich splnění samozřejmě vyžaduje určité finanční a jiné náklady, zásadní právní či technické problémy. Každý pracovní den musí proběhnout záloha dat, při které budou zálohovány všechny nové zápisy (tedy nové dokumenty i změny těch starých) ve zdravotnické dokumentaci oproti záloze minulé (která musela proběhnout pracovní den předchozí). Tento požadavek samozřejmě splňuje užívání ještě vyššího standardu, kdy změny na jednom úložišti jsou okamžitě zrcadleny na existujícím úložišti druhém. Kromě toho zákon předepisuje vytváření ještě druhé zálohy zápisů do zdravotnické dokumentace a to nejméně jednou za rok, kdy tentokráte u uložených kopií musí být navíc znemožněno do nich provádět dodatečné zásahy. V případě kopií dokumentů opatřených zaručeným elektronickým podpisem je zřejmě vzhledem k jeho vlastnostem tento požadavek splněn. Druhou alternativu skýtají nepřepisovatelná digitální datová média (např. DVD-R). Otázku případných jiných způsobů a bližších detailů jak uložení dat s nemožností dodatečných zásahů zajistit již zákon neřeší a ponechává její zodpovězení na jednotlivých subjektech, potažmo jejich pracovnících zejména z oboru informatiky. Podstatně obtížnější se jeví rozbor povinnosti c) po uplynutí doby životnosti zápisu je zajištěn opis archivních kopií. Toto ustanovení se jeví značně nesrozumitelné. Nejenže každému nemusí být jasné, co to je životnost zápisu, ale pochybnosti vyvolává i pojem opis (pokud se jedná o kopii, proč je použit výraz jiný?), pojem archivní kopie (jedná se o stejný výraz jako pod písm. d), systematika, totiž zařazení podmínky dle c) výše, však již shodě neodpovídá) a podivně působí i instrukce provést požadované po (kdy zápis již není či nemusí být čitelný?!). Úmyslem zákonodárce nicméně zřejmě bylo předepsat určitou záruku spolehlivosti úložiště elektronické zdravotnické dokumentace. Mělo by být tedy používáno pouze takové, u kterého neuplynula doba životnosti stanovená jeho výrobcem či provozovatelem a před uplynutím případné lhůty přejito na jiné (o porušení zákona tím, že tak učiníme před a nikoliv po nepůjde - argumentum a minori ad maius.). Tato povinnost evidentně musí směřovat především vůči úložišti hlavnímu, ale vzhledem k rovněž zjevné potřebě mít zajištěnu použitelnost i u obou druhů záloh, se jeví vhodným ji uplatnit i na ně. V případě archivních kopií podle písm. d) to ovšem není nutno takto dovozovat, neboť zákon se jim věnuje zvláště a poněkud jasněji ( Při uchovávání archivních kopií dat na paměťových médiích výpočetní techniky musí být zajištěn přístup k datům a jejich čitelnost (použitelnost) nejméně po dobu, která je předepsána pro archivaci zdravotnické dokumentace. ).

4 cs4 Dostál, Šárek Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci v českém právu 3.5 Další formální požadavky Již jsme popsali nějaká pravidla týkající se toho, jaké informace musejí být připojeny ke zdravotnické dokumentaci, např. že každá samostatná součást zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo. Nicméně, zákon rovněž pro všechny způsoby vedení zdravotnické dokumentace předepisuje některé další povinnosti, které bychom měli alespoň stručně zmínit. 67b odst. 4 stanoví, že zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být opatřen datem zápisu, identifikací a podpisem osoby, která zápis provedla. Opravy ve zdravotnické dokumentaci se provádí novým zápisem s uvedením dne opravy, identifikací a podpisem osoby, která opravu provedla. Původní záznam musí zůstat čitelný.. Zde by mohla vzniknout otázka, co se myslí podpisem podle tohoto ustanovení. V kontextu zákona je zřejmé, že zákonodárce měl na mysli pouze papírovou dokumentaci a v případě zápisu elektronické dokumentace, který nemusí mít zaručený elektronický podpis (varianty A, B), zřejmě postačí, aby v něm byla uvedena osoba, která zápis provedla. Na posledně uvedené citaci si též povšimněme, že zápisy v elektronické zdravotnické dokumentaci nesmí být zcela vymazávány a musí vždy zůstat možnost přístupu k opravenému. 3.6 Právo pacienta na přístup ke zdravotnické dokumentaci Po novele č. 111/2007 zákon o péči o zdraví lidu konečně [6] zakotvuje právo pacienta na přístup ke zdravotnické dokumentaci ( 67b odst. 12). V souvislosti s předmětem tohoto článku bychom rádi zdůraznili, že v případě existence elektronických záznamů o zdravotním stavu má pacient zjevně nárok i na to, aby mohl získat právě kopii digitální. Otevírá se ba i prostor k úvahám nad možností zavedení přístupu pacienta k dokumentaci o něm vedené online. Na okraj si dovolíme poznamenat, že bychom považovali za vhodné stanovit i právo pacienta nahlížet do automaticky generovaných záznamů o přístupu k dokumentaci (logů), čímž by byl dále podpořen jejich značný přínos k ochraně záznamů před neoprávněným přístupem. 4 Diskuse a závěr Výše jsme popsali jádro národní legislativy spojené s elektronickou zdravotnickou dokumentací a analyzovaly význam a správnou implementaci některých částí jejího textu. Současné znění zákona o péči o zdraví lidu jsme shledali místy problematické a nekonzistentní, pročež se domníváme, že by bylo vhodnější jej upravit do srozumitelnější podoby. Nicméně, jak jsme mohli z uvedeného vidět, právní rámec v České republice vskutku dovoluje užití elektronické zdravotnické dokumentace, což je základní podmínkou pro nasazení e-health aplikací. Co autoři tohoto článku shledávají problematickým nicméně je to, co v zákonu o péči o zdraví lidu není. Jeho znění je dosti strohé a zjevně nepokrývá veškeré aspekty implementace elektronické zdravotnické dokumentace do hloubky. Při shora provedeném rozboru zákona o péči o zdraví lidu jsme nehovořili o žádných právně závazných technických standardech stanovených právním řádem, pokud jde o přenos digitálních dat mezi zdravotnickými zařízeními. Stejně tak jsme se nezmínili o jakémkoliv zákonem založeném speciálním orgánu zmocněném ke stanovení takovýchto standardů a nezbytných politik (Jako je např. v USA Office of the National Coordinator for Health Information Technology a HIT Standards Committee [7]). Důvodem je, že nic takového zákon nezná. Existuje určitý standard zvaný Datový standard Ministerstva zdravotnictví České republiky, ale tento standard není právně závazný a navzdory oficiálně znějícímu jménu jej Ministerstvo zdravotnictví nechává vyvíjet se převážně toliko neformální spoluprací různých soukromých společností. Tento standard je nyní v zemi široce používán, nicméně všemi zdravotnickými zařízeními akceptován není, a další problém je, že mnoho zdravotnických zařízení užívá i několik let překonané verze tohoto standardu, neboť nejsou nuceny k přechodu na aktuální verzi, byť je k tomu tvůrci standardu vybízejí. Vedle těchto záležitostí též máme za potřebné zdůraznit, že se jedná o čistě národní standard, který ani nemá ambice [8] být kompatibilní s cizozemskými zdravotnickými zařízeními, totiž podporovat přenos elektronické zdravotnické dokumentace přes hranice státu. Toto shledáváme problematickým, zejména pak pro stát, který je součástí integrující se Evropské unie. Stručnost zákona ponechává mnohá z rozhodnutí ohledně vývoje e-health aplikací na jednotlivých zdravotnických zařízeních. Například, jak jsme mohli vidět, zákon nastavuje pravidla, pokud jde o to, kdy je nutné užít zaručený elektronický podpis; nicméně nestanoví podrobnější pravidla, pokud jde o certifikační autoritu. Na jednu stranu je užití zaručeného elektronického podpisu povinné, ale na stranu druhou není nezbytné pro tyto podpisy, aby byly založeny na kvalifikovaných certifikátech. Zdravotnická zařízení tak mohou užívat certifikační autority, které nemají žádnou akreditaci a teoreticky si třeba založit certifikační autoritu vlastní. Je zjevné, že takováto rozhodnutí jsou spojena se zodpovědností ve vztahu k pacientům v případě, že nastanou nějaké problémy. Dalo by se snad argumentovat, že je vlastně správné, že právní regulace nastavuje pouze některá základní pravidla umožňující existenci elektronické zdravotnické dokumentace a není příliš detailní, neboť rapidní vývoj v oblasti e- Health by mohl jinak rychle učinit text právních předpisů obsoletní, a příliš podobná právní pravidla by mohla limitovat vývoj a nasazení různých technických řešení a služeb. Autoři tohoto článku jsou však toho názoru, že český stát by měl převzít aktivnější roli a poskytnout jasnější vedení v procesech, které jsme diskutovali, jako například v oblasti tvorby a prosazování standardů interoperability. EJBI Volume 8 (2012), Issue 2 c 2012 EuroMISE s.r.o.

5 Dostál, Šárek Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci v českém právu cs5 Literatura [1] Stroetmann K. et al. European countries on their journey towards national ehealth infrastructures. Brussels: European Commission, Information Society Media Directorate-General, ehealth Strategies Report; Available from: /ehealth_strategies_final_report_web.pdf. [2] Dostál Otto, Brechlerová Dagmar. Selected legal aspects of health records and telemedicine (in Czech). Prague: EuroMISE centrum; [3] Mates Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. Praha: Linde; [4] Matoušová Miroslava, Hejlík Ladislav. Osobní údaje a jejich ochrana. Praha: ASPI Publishing; [5] A diagnosis is reached by the examination of the patient. This consists in the obtaining of the history (anamnesis) and in the objective examination (status praesens). - Georg Klemperer. The Elements of clinical diagnosis. The Macmillan Co.; p. 1. [6] Buriánek Jan. Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky. Praha: Linde; p. 54 and following. [7] Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act, Pub. L , 2.A.III B.4. [8] Seiner Miroslav, Zámečník Miroslav. Současný vývoj a záměry rozvoje datového standardu MZ ČR. ISSN , p

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví?

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Právní východiska Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů Telefónica O 2 Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Specifika elektronických dokumentů

Více

Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví

Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví Původní práce cs3 Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví Otto Dostál 1, Milan Šárek 2 1 1. lékařská fakulta UK v Praze, ČR 2 CESNET z.s.p.o.,

Více

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Zdravotnická dokumentace nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Obsah Osobní údaje pacienta Informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů Mobilní styl práce Distribuované pracovní týmy 50 procent business koncových zařízení budou v roce 2014 smartphony a mobilní PC 84 procent organizací využívá vzdálených pracovníků a spolupráci distribuovaných

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis?

www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis? www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis? Některé aspekty a otazníky kolem budování ehealth v ČR a některé odpovědi, které s budováním ehealth a elektronickou zdravotní

Více

st. č. 079/2012 27. června 2012

st. č. 079/2012 27. června 2012 Mgr. Jiří Slavík, advokát Zborovská 49 tel: +420 257 216 156 email: jiri.slavik@advokatvpraze.cz DIČ: CZ7402270117 Praha 5 fax: +420 257 216 156 www.advokatvpraze.cz IČ: 66 25 49 14 150 00 mobil: +420

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona o ochraně osobních údajů

Více

NOVELIZACE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU AMENDMENT OF ACT ON ELECTRONIC SIGNATURE. Dagmar Brechlerová, Lenka Nezdarová

NOVELIZACE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU AMENDMENT OF ACT ON ELECTRONIC SIGNATURE. Dagmar Brechlerová, Lenka Nezdarová NOVELIZACE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU AMENDMENT OF ACT ON ELECTRONIC SIGNATURE Dagmar Brechlerová, Lenka Nezdarová Anotace: Příspěvek se zabývá návrhem novelizace zákona o elektronickém podpisu. Jsou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů,

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, podpora dostupnosti a kvality péče zdravotní a sociální, bezpečnost

Více

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby Martina Macek Novela zákona 499/2004 Sb. Jsme již více jak 7 měsíců po konci přechodného období. To znamená, že již více jak

Více

Právo a zdravotnická dokumentace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o.

Právo a zdravotnická dokumentace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Právo a zdravotnická dokumentace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Program Úvod prameny práva, právní úkony pacienta Zdravotnická dokumentace dle zákona 372/2011 Sb. Povinnost mlčenlivosti

Více

11/1 Elektronizace veřejné správy

11/1 Elektronizace veřejné správy str. 1 11/1 Elektronizace veřejné správy Obce a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy. Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta

Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy. Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta Obsah prezentace Nové technologie používané v MFZ Využití multifunkčních zařízení pro vstup dokumentů

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 Název vnitřního předpisu: SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RADY MĚSTA

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ. Mgr. Ing. Jindřich Jelínek

PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ. Mgr. Ing. Jindřich Jelínek PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ Mgr. Ing. Jindřich Jelínek VÝZNAM PODPISU NA LISTINÁCH Náležitosti písemného právního úkonu písemnost zachycení obsahu podpis zachycení autora Funkce

Více

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health Martin Pavlík Růst nároků na IT Stárnoucí populace Rostoucí náklady Nedostatek pracovníků Větší nároky na IT Izolovaná datová sila Pacientská

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Ing. Radek Hála RNDr. Miroslav Veselý - ČDS sleduje přechod od papírových forem dokumentů

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Matěj Adam

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Matěj Adam Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health Matěj Adam Izolovaná datová sila Pacientská data jsou v izolovaných systémech Problém se ale týká i dalších entit: Zdravotničtí pracovníci Dodavatelé

Více

Živé ehealth projekty ICZ

Živé ehealth projekty ICZ Živé ehealth projekty ICZ Michal Opatřil, ICZ a. s. ICT ve zdravotnictví 2011, 22. 9. Praha Michal Opatřil ICZ a.s. 2011 www.i.cz 1 Živé ehealth... Co pro nás znamenají živé ehealth projekty: Regionální

Více

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 Heterogenní prostředí Nemocnice a spec. ústavy fakultní, krajské, městské, soukromé lázně, rehabilitační ústavy, LDN Mimonemocniční lékaři

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška

Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška BIST GigaCon 2006 Datum: 23-24 Říjen 2006, Místo: Praha, Hotel Pyramida http://gigacon.org/cz/conferences/gigacon/bin.html Slide2 Obsah Lesk Elektronická

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011 Business & Information Forum 2011 7. června 2011 Nová technologie nová regulace? Mgr. Jana Pattynová, LL.M jana.pattynova@pierstone.com Je stávající regulace dostatečná? Limitovaná výslovná regulace bude

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Informační systém pro správu sbírek idemus Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Projekt vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus si

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů. Miroslav Šedivý, Telefónica CZ

Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů. Miroslav Šedivý, Telefónica CZ Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů Miroslav Šedivý, Telefónica CZ 2 Dokumenty vs. legislativa Co nového v oblasti legislativy? Nic Pokud nepočítáme některé výklady a vyjádření, mající především

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

AC Trezor - důvěryhodné úložiště (nejen) pro komunikaci přes datové schránky. Otakar Kalina AutoCont CZ, oddělení ECM

AC Trezor - důvěryhodné úložiště (nejen) pro komunikaci přes datové schránky. Otakar Kalina AutoCont CZ, oddělení ECM AC Trezor - důvěryhodné úložiště (nejen) pro komunikaci přes datové schránky Otakar Kalina AutoCont CZ, oddělení ECM Agenda Elektronické dokumenty a jejich platnost Důvěryhodné ukládání elektronických

Více

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu 1. Úvod ČNB zpřístupní klientovi (majiteli účtu) službu ABO-K internetové bankovnictví (dále jen ABO-K ) po předložení vyplněného

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS Miloslav Špunda

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS Miloslav Špunda BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá technickými prostředky pro podporu užití elektronického podpisu v prostředí nemocničního informačního systému

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Registry ve zdravotnictví

Registry ve zdravotnictví Registry ve zdravotnictví Jiří Kofránek Laboratoř biokybernetiky ÚPF Univerzita Karlova v Praze -1. lékařská fakulta Registry globálně přístupné databáze Informace Pravidla a informace ZP ZP ZP ZP občané

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ Michal Rada Na co se můžete těšit? V této přednášce se podíváme komplexně na problematiku přístupnosti dokumentů. Není to ale tak jednoduché a musíme to vzít skutečně spíše bleskově:

Více

pomocí S/MIME ezprava.net s.r.o. 21. ledna 2015

pomocí S/MIME ezprava.net s.r.o. 21. ledna 2015 Lékařský email elektronická výměna dat ve zdravotnictví pomocí S/MIME ezprava.net s.r.o. 21. ledna 2015 Abstrakt Tento dokument popisuje technické požadavky nutné pro zabezpečenou výměnu dat ve zdravotnictví

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.)

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Plán prezentace 1. Cíl(e) projektu 2. Rozsah projektu 3. Organizace projektu 4. Výstup(y) projektu - popis

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com E-DOKUMENT Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ ÚVOD Information Security & earchiving Conference 2015 - egovernment aneb Stát bez papíru tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec ehealth strategie Kraje Vysočina Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ

Více

Elektronické nástroje pro zadávání VZ. Elektronické nástroje pro zadávání VZ. QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz www.ezak.cz

Elektronické nástroje pro zadávání VZ. Elektronické nástroje pro zadávání VZ. QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz www.ezak.cz Elektronické nástroje pro zadávání VZ QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz Obsah O QCM, s.r.o. Legislativní základ Proč elektronické nástroje Certifikace Druhy elektronických nástrojů ü Profil zadavatele

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Petr Novák Státní technická knihovna, Praha P.Novak@stk.cz Proč se zabývat ŠL není běžně dostupná prostřednictvím knihkupectví těžko se vyhledává těžko

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 ZADAVATEL: Městská část Praha 21 Sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 Jednající: Zdeněk Růžička, starosta IČ: 00240923 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht.

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht. Registrace sekundárního kódu záruky V rámci připravované verze systému e-dovoz bude realizována funkčnost validace sekundárních přístupových kódů jistot. Držitel povolení má povinnost přidělit jistotám

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více