Programy prevence vzniku odpadů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programy prevence vzniku odpadů"

Transkript

1 Programy prevence vzniku odpadů Potravinářská komora České republiky prosinec 2012 Problematika odpadů, zejména potravinového odpadu, je pro potravinářský průmysl nejvyšší prioritou, a to zejména tehdy, pokud dochází k plýtvání s potravinami. Pak také zdroje, které byly investovány do jejich výroby, byly investovány zbytečně. V rámci EU se odhaduje, že ročně vznikne celkem 90 mil. tun potravinového odpadu. Výrobci potravin se neustále snaží stoprocentně využívat zemědělské zdroje a nacházet využití pro vedlejší produkty, a to nejen jako potraviny, ale také jako krmiva, hnojiva, kosmetiku, maziva, léčiva, bio-plasty a bio paliva. Navíc, opětovné použití, recyklace a využití tím, že dochází k produkci bioenergie z odpadu, jsou klíčové metody k dosažení optimálního využití surovin a nakládání s odpady. Kromě toho celá řada společností přijímá závazky, jejichž cílem je nulové množství odpadů ukládaného na skládky v nejbližších letech. Potravinářská komora ČR Počernická 96/ Praha 10 - Malešice tel./fax:

2 Aktivity potravinářského průmyslu v oblasti nakládání s odpady a balení potravin a nápojů Obsah: Hospodaření s odpady 2 až 7 Balení potravin a nápojů 7 až 9 1

3 Hospodaření s odpady Programy prevence vzniku odpadů aktivity potravinářského průmyslu Tato kapitola se zaměřuje na odpady vznikající při zpracování potravin a nápojů (dále jen potraviny ). S touto problematikou však souvisí také odpad z potravin vznikající u spotřebitelů a iniciativy výrobců směřující ke snižování tohoto typu odpadu. Obecným cílem potravinářského průmyslu je předejít vzniku odpadu ve všech fázích potravinového řetězce od vidlí až po vidličku, aniž by byla ohrožena bezpečnost potravin, která je základním požadavkem evropského potravinového práva. Výrobci potravin se neustále snaží stoprocentně využívat zemědělské zdroje a nacházet využití pro vedlejší produkty, a to nejen jako potraviny, ale také jako krmiva, hnojiva, kosmetiku, maziva, léčiva, bio-plasty a bio paliva. Díky těmto krokům se zvyšuje efektivita zdrojů, snižuje se dopad zemědělství na životní prostředí a generuje se vyšší přidaná hodnota z dané jednotky zemědělských surovin. Plýtvání s potravinami je plýtvání zdroji Odhaduje se, že současná úroveň potravinářského odpadu se globálně pohybuje mezi 30 až 50 % všech potravin vypěstovaných po celém světě. 90 mil. tun potravinového odpadu ročně na úrovni EU představuje 179 kg na hlavu s výjimkou ztrát v zemědělství. Pokud plýtváme potravinami, plýtváme také zdroji, které jsme do výroby potravin investovali, např. suroviny, vodu a paliva, proto se otázka plýtvání potravinami stává pro potravinářský průmysl prioritou. Vzhledem k tomu, že závěry zprávy UNEP o plýtvání s potravinami ukazují, kde ke vzniku odpadu dochází, závisí do značné míry na hospodářském rozvoji země. V rozvojových zemích dochází k plýtvání s potravinami ještě před jejich vstupem do potravinového řetězce, zatímco ve vyspělých zemích je tomu naopak. To souvisí s rozdíly v úrovni technologie, podílu příjmu domácnosti vloženém do nákupu potravin a životním stylu spotřebitelů. Podíl potravinového odpadu v českém potravinářském a nápojovém průmyslu tvoří zhruba 3 % z celkové produkce potravin. Pokud vyloučíme vedlejší produkty, potravinářský odpad generovaný výrobním sektorem v rámci EU představuje zhruba 5 % celkové produkce potravin, avšak tento údaj není totožný pro jednotlivé členské státy EU a jednotlivá odvětví potravinářského průmyslu. 2

4 Potravinářský odpad ve výrobním sektoru nelze z velké části eliminovat. To se týká především masných výrobků, které obsahují kosti, jatečně upravená těla a orgány, které se obvykle nejedí. Hlavní příčinou produkce potravinářského odpadu jsou technické problémy, např. nadprodukce, produkty v nesprávném tvaru, různě poškozené produkty, obaly a produkty nepravidelné velikosti, které se buď ořežou anebo se vyhodí celé. Velká část odpadu také vzniká v důsledku legislativních a maloobchodních omezení vztahujících se na produkty nadměrné velikosti. Nakládání s odpady Ačkoliv suroviny používané v potravinářském průmyslu jsou převážně zemědělského původu, u zbývajícího odpadu se potravinářský průmysl zavázal řádně nakládat s odpady a omezit jejich produkci. Odpad nelze úplně eliminovat, nicméně výrobci neustále zavádějí ve svých výrobních operacích procesy na recyklaci a energetické využití odpadu a snaží se minimalizovat objem odpadu ukládaného na skládky. Výrobci mají zavedeny normy ISO a zpracovány směrnice pro nakládání s odpady, ve kterých jsou zahrnuty zásady chování zaměstnanců, přednostní využívání odpadů, třídění apod. Nezbytnou součástí jsou plány odpadového hospodářství. Zpravidla bývají také sjednávány smlouvy s externími společnostmi ohledně kontroly produkce odpadů. Většina výrobců má také zpracovány normy pro každý výrobek, v nichž jsou stanoveny limity spotřeby surovina a obalů na jednotku výrobku. Produkce se sleduje a vyhodnocuje a v nezbytných případech jsou přijímána opatření, protože cílem je snižování nákladů a produkce odpadu. Dnes se šetrné využívání energie a nových technologií či aplikace inovací prospěšných nejen pro spotřebitele, ale i pro přírodu, stává základem hospodářského úspěchu. Nová norma ISO motivuje firmy, aby hledaly takové nástroje, které uspokojí jejich zákazníky a přitom omezí zátěž pro prostředí. Výrobci také šetří vodou. Rekuperace je zejména v nealko průmyslu znatelná, dochází ke snižování potřeby technologické vody na vyrobenou jednotku vody a tím i snižování množství odpadních vod. Konzervace ovoce a zeleniny V oblasti zpracování ovoce a zeleniny (konzervárenství) hraje důležitou úlohu správný výběr surovin a správné nastavení receptury. Výrobci z tohoto sektoru zpravidla objednávají pro zpracování suroviny již dopředu zpracované a očištěné, které vyžadují jen minimální opracování a tudíž vzniká minimum odpadů. V recepturách tohoto typu výrobků jsou u každé suroviny uvedeny konkrétní hodnoty ztráty při zpracování, které nesmí být překročeny a jsou denně sledovány. Pokud se stane, že jsou tyto limity překročeny, proběhne kontrola nastavených procesů a pracovních postupů a jsou stanovena nápravná opatření k zamezení ztrát. PENAM, a.s. Na provozovnách společnosti dochází k automatizaci strojního zařízení a tím i např. k minimalizaci kontaminace výrobků zaměstnanci. Průběžně jsou sledovány ztráty produktu, což přispívá k monitoringu zmetkovitosti a tím i odpadu u vyrobených výrobků. Na pekárnách je nastaveno tzv. hodnocení limitního hospodaření. Toto hodnocení vychází z nastavených centrálně spravovaných receptur, které mají v sobě nastavené ztráty. Tyto ztráty jsou přesně definované a průběžně kontrolované. V případě, že je limitní hospodaření ve ztrátě, řeší pekárny každou položku zvlášť (surovinu, obal) a zjišťují a prověřují příčiny. 3

5 OLMA, a.s. Realizovala několik projektů, které vedly ke snížení množství produkovaných odpadů. Jednak provozováním jednotky reverzní osmózy a ultrafiltrace došlo ke snížení ztrát suroviny u tzv. bílé vody a tudíž snížení zatížení odpadních vod a produkce kalů, snížení množství produkovaných vedlejších produktů živočišného původu, a zároveň ke snížení produkce obalových materiálů v důsledku použití bílkovinného koncentrátu vlastní výroby. Provozování odstředivky k záchytu tuků na středisku máslárna vedlo ke snížení ztrát suroviny a snížení produkce čistírenských kalů, došlo rovněž ke snížení produkce vedlejších produktů živočišného původu. Realizací systému na protlačování produktu z potrubí dopravujícího rostlinné oleje došlo ke snížení četnosti čištění a snížení ztrát suroviny. Základní postup pro řešení otázky potravinářského odpadu Jako producent bio surovin se potravinářský průmysl zásadním způsobem podílí na průmyslové symbióze, to znamená, že odpad z jednoho odvětví lze využít jako surovinu pro jiné odvětví. Tím se snižuje negativní dopad zemědělství na životní prostředí a podporuje přechod k biohospodářství a nízkouhlíkovému hospodářství, usnadňuje se spolupráce, vytvářejí se společné hodnoty a vymýšlejí společná zlepšení, snižují se náklady a generují zdroje nových tržeb. PENAM, a.s. Při výrobě pekařských výrobků vzniká jako vedlejší produkt ztvrdlé pečivo (rohlík, raženka, houska), které je ze senzorického a hygienického hlediska vyhovující pro využití jako polotovar na sušení a poté využití na strouhanku z pečiva. Výrobce má také na některých pekárnách moderní biotechnologické fermentační kvasové zařízení, které pro výrobu žitných kvasů využívá i ztvrdlý chléb (zůstatek z rezerv pro ambulantní rozvozy). Sektor zpracovávající dehydratované výrobky Využívá odpadní teplo kompresorů pro ohřev vody. Prevence vzniku odpadu Krmiva Pokud jde o celkový objem, nejdůležitější oblastí v rámci využití vedlejších produktů v potravinářském průmyslu představují krmiva. V rámci EU se jako krmiva využívá přibližně 85 mil. tun vedlejších produktů, např. cukrová pulpa, kukuřičný lepek, pivovarské mláto, syrovátka. Krmivářský průmysl EU využívá přibližně 60 mil. tun vedlejších produktů, zbytek využívají zemědělci. V některých případech může využití vedlejších produktů jako krmiv vést ke snížení CO 2 z anaerobní digesce (236 kg CO 2 z anaerobní digesce oproti 134 kg CO 2 v případě využití jako krmiva pro prasata). Vedlejší produkty a druhotné produkty, které jsou využity jako krmiva, se také významnou měrou podílejí na výživě hospodářských zvířat, např. olej ze sójových bobů, řepkových semen, slunečnicových semen a jiných olejnatých semen poskytují hlavní zdroj bílkovin pro hospodářská zvířata v EU. Hnojiva Několik vedlejších produktů lze využít jako bio hnojiva, která zvyšují nutriční kvalitu půdy. Zemědělci tak získají udržitelný výrobek, který brání vytěžení omezených zdrojů. Zbytky z potravinářského průmyslu 4

6 obvykle obsahují dusík, sloučeniny fosforu a draslík. Například saturační kal ze škrobárenského a cukrovarnického průmyslu lze využít na zlepšení struktury půdy a snížení její kyselosti. Rozdělování, recyklace a energetické využití potravin V případech, kdy není možné předejít vzniku odpadu, je možné v rámci nakládání s potravinářským odpadem aplikovat rozdělení potravin, jejich energetické využití nebo recyklaci. Neexistuje jedno nejlepší řešení, jak nakládat s potravinářským odpadem, přínosy pro životní prostředí různých alternativ nakládání s tímto odpadem ovlivňují místní podmínky, např. hustota obydlení, infrastruktura a klima. Nakládání s přebytky potravin Programy rozdělení potravin, např. programy nabízené potravinovými bankami, shromažďují potraviny, které by výrobci jinak vyhodili, a distribuují je celé řadě charitativních a dobročinných organizací. V roce 2010 evropské potravinové banky vybraly tun potravin v ceně 992 mil. EUR, které ve spolupráci s dobročinnými a charitativními organizacemi rozdělily mezi 4,9 mil. obyvatel. Prodej přebytkových potravin v ČR umožňuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení 10 odst. 2 zákona lze na trh uvádět potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti, pokud jsou takto označeny a jsou bezpečné (tj. zdravotně nezávadné). Potraviny použitelné k jinému než původnímu použití mohou být podle odst. 3 téhož ustanovení uváděny na trh pouze v případě, že jsou bezpečné (čili zdravotně nezávadné) a je-li na nich nebo při nich zřetelně označen doporučený způsob použití. Bio energie z potravinářských odpadů Mnohé vedlejší produkty produkované potravinářským průmyslem jsou také vhodné pro přímé využití jako zdroj obnovitelné energie, a to díky jejich zemědělskému původu. U některých vedlejších produktů se využívá anaerobní digesce, kdy se tyto produkty transformují na bio energii s produkcí mezi m 3 bioplynu na každou tunu odpadu. Anaerobní digesce je proces mikrobiální přeměny organické látky bez přístupu vzduchu za vniku bioplynu a digestátu (podobá se kompostu), kdy je možné tuto látku využít jako hnojivo. Jelikož se anaerobní digesce provádí v uzavřených reaktorech, emise do ovzduší jsou mnohem nižší a lépe kontrolovatelné než emise při spalování a kompostování. Při této technologii často dochází ke vzniku tepla a elektrického proudu, přičemž teplo lze využít během interního výrobního procesu a zbývající elektřinu dodat do národní distribuční sítě jako obnovitelnou energii. Potenciální energie z biologicky rozložitelných zbytků lze také využít při spalovacím procesu. Například spalování pivovarského mláta nabízí energetický potenciál pro snížení nákladů v pivovarnickém průmyslu. Moravia Lacto a.s. V příštím roce plánuje využívat v rámci skupiny Interlacto bioplynovou stanici v Telči, kterou postaví společnost Lactoenergo s.r.o., kde bude kaly z čištění odpadních vod, v nichž jsou obsaženy i odstředivkové kaly, a sníží tak náklady na odstranění tohoto typu odpadu. 5

7 Kompostování Kompost je důležitou složkou úpravy horní vrstvy půdy, sanace a obnovy půdy. Ztráta organické hmoty je jednou ze sedmi hlavních příčin ohrožení kvality půdy v EU. Kompostování se často využívá jako předúprava biologicky rozložitelných zbytků, které se poté použijí za účelem zlepšení struktury půdy, infiltrace vlhkosti, kapacity zadržování vody, půdní mikroorganismy a dodávání živin. Zvýšená infiltrace vlhkosti zvyšuje zpracovatelnost půdy, tím snižuje spotřebu energie při orání a prevenci záplav. Kompostování na místě je mezi evropskými potravinářskými výrobci méně časté, biologický odpad dodává kompostovací průmysl. Konzervace ovoce a zeleniny V oblasti zpracování ovoce a zeleniny (konzervárenství) je absolutní většina surovin rostlinného původu ze zemědělské produkce. Vzniklý odpad je určen do kompostárny pro další využití. Frutana Blatná Dbá o maximální využití organických odpadů pro krmivářské účely nebo kompostování tak, aby tyto odpady nekončily na skládce. Recyklace Mezi biologicky nerozložitelný odpad v potravinářském průmyslu patří palety, bedny, umělé hmoty, papír a kovy. Tyto materiály se obvykle shromažďují na speciálně vyhrazeném místě v továrně, a jsou určeny k recyklaci nebo energetickému využití. Výrobci potravin mají nastavena pravidla na správné třídění odpadů. Jejich zájmem je především minimalizace tříděného odpadu jako takového a za tímto účelem mají zpracována vlastní zpravidla interní sdělení. Moravia Lacto a.s. V příštím roce plánuje zavést systém třídění odpadů již ve výrobě. Odpady podle druhů bude ukládat do barevných pytlů, ty pak budou sváženy k lisování a předávány k dalšímu zpracování. Společnost předpokládá, mimo prodeje strečové folie, i prodej dalších folií a vytříděných plastů. Cílem je zvýšit podíl vytříděného papíru, čímž by přecházelo na tuhé alternativní palivo pouze minimum odpadů. Propočítaná úspora by měla za rok překročit 200 tisíc korun. Odstraňování odpadů Spalování odpadů a energetické využití Spalování odpadů je způsobem energetického využití potravinářského odpadu. Účinnost jednotlivých spaloven však bývá různá v závislosti na používaných technologiích. Dopad na životní prostředí v důsledku spalování odpadů znamená emise do ovzduší, ztrátu organické hmoty a jiných zdrojů a nutnost odstranění popele. 6

8 Snižování odpadů odvážených na skládky Programy prevence vzniku odpadů aktivity potravinářského průmyslu V důsledku nenávratných ztrát zdrojů a půdy v souvislosti se skládkami, a plynu a průsakových vod generovaných rozkládajícím se biologickým odpadem na skládkách považují výrobci potravin snížení objemu odpadů odvážených na skládky za svou prioritu. Nestlé Česko trvale snižuje odpad z výroby Pro rok 2013 mají závody v České republice a na Slovensku (Zora Olomouc, Sfinx Holešov a Prievidza) cíl Zero waste to landfill, tj. žádný odpad na skládku. Sektor zpracovávající dehydratované výrobky Průběžně vyhledává odběratele odpadů, kteří jsou schopni odpady z výroby lépe recyklovat, tedy snižovat nároky na klasické skládkování. Balení potravin Obal poskytuje mnoho výhod od ochrany a uchovávání potravin z místa výroby až do místa spotřeby až po prevenci potravinového odpadu. Dopady použitých obalů na životní prostředí se významně liší v závislosti na složení (plast, papír, sklo, atd.) a jeho požadované funkci (různé výrobky mají různě specifikované obaly). Potravinářský a nápojový průmysl pracuje na optimalizaci obalů v průběhu celého životního cyklu tak, aby minimalizoval negativní dopady na životní prostředí. Přitom je nezbytné zajistit především bezpečnost a kvalitu potravin. Výroba potravin spotřebuje přibližně dvě třetiny celkově používaných obalů v rámci EU. Minimalizace dopadů na životní prostředí může být dosažena prostřednictvím optimalizace množství obalů, použití recyklovatelných materiálů a zvýšení recyklované složky v obalech. A kde je to možné, lze snížit objem obalů ukládaných na skládky nebo ke spalování bez energetického využití. Trendy v životním stylu nicméně výrazně ovlivňují typy obalů a vůbec balení, protože počet jednočlenných domácností v rámci EU roste. Zatímco tyto demografické změny vedou ke zvýšení odpadu z domácností jako takovému, velikost balených potravin a vůbec velikost porcí, balení dělená na více porcí a např. i možnost objednávání potravin na internetu hraje důležitou roli při snižování plýtvání potravinami. Inovativní design obalu umožňuje spotřebitelům koupit správné množství potravin a tím snížit plýtvání potravinami. Zatímco tedy výrobci čelí problému snižování objemu a hmotnosti obalů potravin, stále jsou nuceni zajistit nejvyšší standardy ochrany potravin a uchování jak v maloobchodu, tak u spotřebitele. Vývoj Optimalizace obalů Optimalizace využívaných obalů je pro potravinářský průmysl prioritou. Hmotnost plastové láhve s vodou o objemu 1,5 l byla v letech 1990 a 2011 například snížena o 40 % oproti průměrné aktuální hmotnosti 25 g, zatímco průměrná tloušťka fólie používané pro balení kávy a čokolády byla v průběhu posledních 20ti let snížena o 30 %. Obal pro plechovky o objemu 33 cl byl snížen o 55%, zatímco lehké skleněné technologie vytváří lahve, které jsou až o 60 % lehčí. 7

9 Obaly mají významný environmentální aspekt také v tom, že chrání a uchovávají potraviny a poskytují informace a návod pro maloobchodníky a spotřebitele. V některých případech může být dokonce zvyšování hmotnosti obalu šetrnější k životnímu prostředí, jelikož hraje důležitou úlohu při snižování plýtvání potravinami. To je případ produktů, u nichž je dopad na životní prostředí s ohledem na jejich balení relativně vysoký (např. sýr) a u produktů, u nichž dochází k vysokým ztrátám (např. chléb). U nebaleného ovoce a zeleniny je dvakrát vyšší pravděpodobnost plýtvání v maloobchodní síti a v domácnostech, než u toho, které je zabaleno 32 % ve srovnání s 16 %. Okurky, na jejichž zabalení bylo spotřebováno pouze 1,5 g obalu, si zachovají svoji čerstvost o 11 dní déle, než nebalené. Systematická optimalizace vlivu výrobků a jejich balení na životní prostředí a různé nástroje eko-designu mohou pomoci posoudit vliv výrobků na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu obalu. Potravinářský průmysl podniká také kroky ke snížení spotřeby sekundárních a terciárních obalů a využívá distribuce ve velkém tam, kde je to možné. Karlovarské minerální vody a.s. Hledání nových technologií a inovace jsou hnacím motorem hospodářského úspěchu. Žádoucími inovacemi může být například zvýšení recyklace a recyklovatelnosti materiálů, maximální využívání obnovitelných zdrojů, prodloužení trvanlivosti výrobků nebo zvýšení jejich užitku pro koncového spotřebitele. O celých dvacet procent zredukovala minerální voda Mattoni svůj dopad na životní prostředí za posledních deset let. Potvrdila to analýza životního cyklu výrobku (LCA). Zmenšení dopadu společnost dosáhla díky inovacím a úsporným opatřením. Výsledky ovlivnil zejména vývoj nové odlehčené láhve, díky čemuž výrazně klesla spotřeba plastu a taky množství energie nutné na její výrobu. Upřednostňování obalů s menším dopadem na životní prostředí Výrobci potravin hledají stále nové možnosti, jak zabalit potravinu do obalu s co nejnižším dopadem na životní prostředí. Velká většina z nich má již takto nastavené samotné dodavatelsko-odběratelské vztahy. Přednost je dávána dodavatelům obalového materiálu, kteří mají zavedený EMS a jakostní normy. V řadě případů však výrobci bojují s konkurencí, která ne vždy používá maximálně ekologické materiály. Navíc, velmi významnou roli hrají cenové požadavky trhu a očekávání spotřebitele. Mlékárna Olešnice, RMD Po překonání prvních překážek se jí podařilo prorazit s obaly s menším dopadem na životní prostředí. Příkladem toho je konvička z folie Ecolean, což jsou chemicky minerály plněné polyolefiny, která nahradila klasické polyetylenové sáčky na mléko. Dalším příkladem je folie na máslo Ecor, která má podobné složení jako folie Ecolean, a nahradila kombinovaný materiál hliníkovou folii podlepenou papírem. Madeta a.s. Nejen, že ve svých dodavatelsko-odběratelských vztazích zohledňuje materiály (či výrobky), které mají menší dopad na životní prostředí, ale zohledňuje např. i případnou recyklovatelnost použitého materiálu, dále případně možnou separaci vícedruhových materiálů, ale hlavně aktivně spolupracuje s produktovými manažery již na vzniku primárního i sekundárního (skupinového a přepravního) obalu, na jeho minimalizaci, co do jeho velikosti, tak případně ovlivňuje použité materiály, jejich tloušťku a váhu (pokud nejde o obal, který je přímo určen jako luxusní zboží, s přihlédnutím na vytvoření určitého propagačního designu). PENAM, a.s. Všichni dodavatelé obalů společnosti deklarují, že při výrobě obalu pro společnost maximálně zohlednili 8

10 hledisko minimalizace obalu nutného při konstrukci obalu. Společnost využívá např. vícevrstvé ovinovací folie s nižší celkovou plošnou hmotností pro snížení spotřeby. Některá balicí centra na mlýnech pracují automaticky a tím snižují spotřebu obalových materiálů. Sektor zpracovávající dehydratované výrobky Jeden z výrobců uzavřel smlouvu s novým dodavatelem folií (Fiomo), kteří mají ochranu životního prostředí a minimalizaci odpadů jako jeden z nejvyšších cílů (tato společnost během výrobního procesu se nevyužívají žádná rozpouštědla, nedochází k uvolňování těkavých organických látek ani těžkých kovů do ovzduší a spodních vod). Výrobce sám zmenšuje některé formáty sáčků z flexibilních folií. Zavedl Lean - štíhlou výrobu, v jejímž rámci jsou nastaveny stroje a výrobní postupy tak, aby se snížilo plýtvání s obalovou fólií na sáčky (zároveň při lepším nastavení větší procento polotovaru skončí v sáčku a nikoli v odpadu). Obecně jsou používány technologie a materiály s nižší spotřebou (např.: ovinování palet předepnutou fólií, materiály fólií sáčků), což představuje méně odpadu pro samotného spotřebitele. Recyklace použitých obalů Za posledních deset let rostla hmotnost a objem obalů vstupujících na trh EU mnohem pomaleji než HDP a další ekonomické ukazatele. Náklady recyklace se v rámci jednotlivých obalových materiálů značně liší - od papíru a lepenky, kde je recyklace nejvyšší, až po plasty s nejnižší recyklací. Madeta a.s. Vyhledává odběratele, kteří materiál ze společnosti dále využijí. Příkladem může být obalový materiál, který byl předáván jako odpad k recyklaci, začal odběratel vykupovat a využívat opět jako obalový materiál pro své zboží. Obnova použitých obalů Využití obalových odpadů odkazuje jak k recyklaci, ale také se rozšiřuje spalování s energetickým využitím a kompostování. Většina členů Potravinářské komory ČR se zavázala k národní recyklaci a využití systémů v České republice a má podepsanou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. 9

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Odpady naše ekologická stopa Ztráta surovin Každý rok končí na našich skládkách a ve spalovně tisíce tun odpadů. Díky této politice přicházíme o cenné

Více

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Jak třídit odpady z domácností?

Jak třídit odpady z domácností? Jak třídit odpady z domácností? Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů Do barevných kontejnerů dávat opravdu jen to, co tam patří znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky:

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Úvodní rozhovor - Motivace Celý den je možný pojmout jako soutěž mezi skupinami bodujte, jak uznáte za vhodné.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 2. LEGISLATIVA 10

ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 2. LEGISLATIVA 10 Stránka 2 OBSAH ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 1.1. Význam kompostování 7 1.2. Hlavní cíl studie 9 2. LEGISLATIVA 10 2.1. Základní pojmy ČR 10 2.2. Základní pojmy SR 14 2.3. Legislativa

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 29.března 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : TYPY VÝTAHŮ PASIVNÍ HROMOSVODY AKTIVNÍ

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Smlouva o výpůjčce kompostéru THERMO KING 900l. Schváleno zastupitelstvem obce Horní Olešnice dne 28.1.2016, usnesení č.1/25/2016 a 1/26/2016.

Smlouva o výpůjčce kompostéru THERMO KING 900l. Schváleno zastupitelstvem obce Horní Olešnice dne 28.1.2016, usnesení č.1/25/2016 a 1/26/2016. Smlouva o výpůjčce kompostéru THERMO KING 900l Schváleno zastupitelstvem obce Horní Olešnice dne 28.1.2016, usnesení č.1/25/2016 a 1/26/2016. Číslo smlouvy : uzavřená podle ust. 2193 a násl. zákona č.89/2012

Více

Kritéria udržitelné produkce biomasy

Kritéria udržitelné produkce biomasy Kritéria udržitelné produkce biomasy Ing. Soňa Hykyšová 26.11.2013, ČZU Praha Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 TÜV SÜD Czech: 26/11/2013 Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 Snímek 1 TÜV SÜD v číslech:

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 29. 10. 2010 2010/2111(INI) NÁVRH ZPRÁVY o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém? (2010/2111(INI)) Výbor

Více

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání Ekologické spínání Publikace Platformy ekologického spínání Úvod Tato publikace vyjadřuje stanoviska Platformy ekologického spínání (Green Switching Platform). Shrnuje informace o důsledcích použití skleníkového

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Očekávané změny v legislativě hnojiv Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: mail: budnakova@mze.cz Spotřeba energie v roce 2060 Obnovitelná

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Citace pův. předpisu:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ. HBH odpady s.r.o.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ. HBH odpady s.r.o. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ HBH odpady s.r.o. Březen 2013 Toto aktualizované prohlášení je zpracováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o programu EMAS (EMAS III). Firma

Více

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka Problémový C1 Cíl C1 Číslo indikátoru okruh EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK Minimalizace černých skládek C1 % Podíl zlikvidovaného odpadu z černých skládek Plán 60 80 Skutečnost 40 Cíl C1.1 existujících,

Více

your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání.

your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání. your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání. Správné mazivo ve správný čas na správném místě Automatické dávkování - Vaše výhody ve zkratce Pro každou aplikaci odpovídající

Více

Podmínky uvedení obalu na trh

Podmínky uvedení obalu na trh Podmínky uvedení obalu na trh Dle zákona č.477/2001 Sb., o obalech ve smyslu jeho novely č.94/2004 Sb. v 4: 1) Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, je povinna zajistit,

Více

VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI

VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI Plastics Europe (www.plasticseurope.org) viz obrázek č.1 - je jedna z vůdčích evropských průmyslových asociací s centrálou v Bruselu s členskou základnou více

Více

E M A S Základní oblasti environmentálního řízení ve městech

E M A S Základní oblasti environmentálního řízení ve městech E M A S Základní oblasti environmentálního řízení ve městech Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Systémový základ Zavedení

Více

OBEC Vyžice. Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015,

OBEC Vyžice. Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015, OBEC Vyžice Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení - Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro zemědělství Rámcová smlouva o posouzení dopadů opatření společné organizace trhů a přímých podpor

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

Více

Výroční shrnutí 2014

Výroční shrnutí 2014 Výroční shrnutí 2014 Rok 2014 v číslech 75% všech obalů bylo recyklováno 40 kg Tolik v průměru ročně vytřídí každý občan ČR plastu, skla, papíru a nápojových kartonů 99 metrů Průměrná vzdálenost k nejbližšímu

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o.

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. V Praze, 11.6.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU únor 2015 DESACON Zlín, s.r.o. 1 OBSAH 2 Identifikační údaje... 3 2.1 Název projektu... 3 2.2 Objednatel... 3 2.3 Zpracovatel... 3 2.4 Použité podklady...

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

Kompostárna PAKK malé zařízení do 150 t/rok

Kompostárna PAKK malé zařízení do 150 t/rok Kompostárna PAKK malé zařízení do 150 t/rok Prosinec 2015 1. Základní informace Název zařízení: Kapacita zařízení: Umístění kompostárny: Kompostárna PAKK do 150 t/rok p. č. 2217/1 v k.ú. Suchdol Kompostárna

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. září 2013 PUBLIC 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny

NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny Vyučovací předmět: Chemie potravin a biochemie Učitel: Ing. Marie Rumíšková Škola: VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Třída, počet žáků: 2. ročník (19 žáků) Časová jednotka: 45 min. Použité

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy

Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy BIO - Jogurtové mléko kyselomléčný výrobek Ochucený jogurtový nápoj různých příchutí. balení: plastová lahev hmotnost: 0,45 kg BIO - Čerstvé mléko čerstvé pasterizované

Více

PŘÍLOHA. Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

PŘÍLOHA. Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.5.2013 COM(2013) 290 final Příloha II - Část 9/22 PŘÍLOHA Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou

Více

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Problematika odpadů Vznik odpadů a odpadní energie ve všech fázích životního cyklu. dpadem se může stát samotný výrobek na konci životního cyklu. Vznik odpadů

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 1. O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a kraje Vysočina, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Bioplynové stanice Cíle Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Klíčová slova Reaktor, metanogeneze, kogenerační jednotka 1. Úvod Bioplynové stanice (BPS) jsou dnes rozšířenou biotechnologií

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

Domalovánky o třídění odpadu

Domalovánky o třídění odpadu Domalovánky o třídění odpadu Ahoj, jmenuji se Doubek a říkají o mně, že toho hodně vím. Budu vás provázet domalovánkami o třídění a recyklaci odpadů. Dozvíte se, co je to recyklace a proč je tak důležité

Více

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT Radim Machů 1 Abstrakt Od roku 2000 dodává moštárna v Hostětíně v Bílých Karpatech na český trh přírodní jablečnou šťávu jablečný mošt. Přibližně 80% produkce je certifikováno

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Život na Zemi Žijeme v době, kdy člověk významně ovlivňuje podmínky pro život na planetě Zemi. Lidstvo čelí řadě globálních problémů. jde o to být hrdí

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského vermes červ, žížala. Malý domácí žížalový kompostér je

Více

Vlákninu z cukrové řepy

Vlákninu z cukrové řepy Společnost BK Servis CZ s.r.o. Dodavatel potravinářských přísad Vám představuje: Vlákninu z cukrové řepy V podrobné prezentaci Stránka 1 z 11 Co je Fibrex? Pro výrobu Fibrexu je používána drť zbylá z cukrové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

Certifikační kritéria pro značku TOULAVA regionální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY

Certifikační kritéria pro značku TOULAVA regionální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY Příloha č. 1 Zásad pro udělování a užívání značky TOULAVA regionální produkt Certifikační kritéria pro značku TOULAVA regionální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY A. Kritéria pro výrobce:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0087/2009 23. 3. 2009 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného

Více

4 Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

4 Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Krajský úřad Moravskoslezského kraje oznamuje, že v souladu s ustanovením 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, zveřejňuje stručné shrnutí údajů žádosti o integrované povolení společnosti CROMODORAWHEELS

Více

Bratislava Budapest Maribor Brno. Vienna. Tanzer Consulting UDRŽITELNÉ VAŘENÍ. Tomáš Chorazy

Bratislava Budapest Maribor Brno. Vienna. Tanzer Consulting UDRŽITELNÉ VAŘENÍ. Tomáš Chorazy Tanzer Consulting UDRŽITELNÉ VAŘENÍ Tomáš Chorazy Projekt MINIWASTE www.miniwaste.cz Předcházení vzniku bioodpadů formou domácího kompostování Uvědomělé nakupování = promyslet Základem minimalizace odpadů

Více

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí POH ČR 2015-2024 Kabinet odpadů 29. května 2014 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Příprava POH ČR MŽP návrh nového POH ČR na další 10 leté období (2015-2024) Nástroj pro řízení OH

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KOMPOSTÁRNA PAKK (Zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady do 150 tun/rok )

PROVOZNÍ ŘÁD KOMPOSTÁRNA PAKK (Zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady do 150 tun/rok ) PROVOZNÍ ŘÁD KOMPOSTÁRNA PAKK (Zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady do 150 tun/rok ) Obsah 1. Základní údaje o zařízení 2 1.1. Název zařízení 2 1.2. Identifikační údaje vlastníka a

Více

Rozhodování pro sklo je nyní ještě lehčí

Rozhodování pro sklo je nyní ještě lehčí Rozhodování pro sklo je nyní ještě lehčí Vylehčené sklo od společnosti Vetropack. Sklo je odolné, nepropustné, hygienické, tvárné, estetické a přírodní. Proto zůstává jedinečným obalovým materiálem pro

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Obsah Úvod Hierarchii nakládání s odpady

Obsah Úvod Hierarchii nakládání s odpady Prof.-Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. ENERGETICKÁ ÚČINNOST SPALOVEN A RÁMCOVÁ SMĚRNICE O ODPADECH EIC AG - Ecological and Industrial Consulting hyzik@eiconsult.eu, www.eiconsult.eu Obsah Úvod...1 Energetická

Více

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická.

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická. 01/2011 Z E LE N É Z PR Á VY GREEN REPOR T Grüner B eric ht Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy jsou součástí projektu Zelený kompas, jehož hlavním cílem je přiblížit vám současnou situaci

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

Č.j. S 76/99/220/2201 V Brně dne 9.9. 1999

Č.j. S 76/99/220/2201 V Brně dne 9.9. 1999 Č.j. S 76/99/220/2201 V Brně dne 9.9. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 12.7. 1999 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s 12 zákona č.

Více

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Pavel Hartman Název konference: Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vody Třeboň, únor 2012 1. Úvod a literární přehled Mnoho generací rybníkářů

Více

Certifikační kritéria pro značku ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt

Certifikační kritéria pro značku ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt Příloha č. 1 (Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt 1/6 Certifikační kritéria pro značku ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt A. Kritéria pro výrobce: 1) Místní

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

1 Účel a předmět zákona

1 Účel a předmět zákona V. Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn 1 Účel a předmět zákona (1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S281/2011/KS-12847/2011/840/LBř V Brně dne: 17. 8. 2011 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S281/2011/KS-12847/2011/840/LBř V Brně dne: 17. 8. 2011 ROZHODNUTÍ: *UOHSX003Q5WI* UOHSX003Q5WI ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S281/2011/KS-12847/2011/840/LBř V Brně dne: 17. 8. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.

Více

Certifikační kritéria pro značku ŽELEZNÉ HORY regionální produkt

Certifikační kritéria pro značku ŽELEZNÉ HORY regionální produkt Příloha č. 1 (Zásady pro udělování a užívání značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt ) 1/5 A. Kritéria pro výrobce: Certifikační kritéria pro značku ŽELEZNÉ HORY regionální produkt 1) Místní subjekt a)

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1.

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1. Rada Evropské unie Brusel 15. července 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. července 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

CERTIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ZNAČKU ZNOJEMSKO regionální produkt

CERTIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ZNAČKU ZNOJEMSKO regionální produkt CERTIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ZNAČKU ZNOJEMSKO regionální produkt A. KRITÉRIA PRO VÝROBCE 1) Místní subjekt a) Živnostník, firma, organizace s provozovnou na Znojemsku, tj. na území okresu Znojmo (viz přiložená

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0889 CS 01.01.2015 010.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008,

Více

Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Analytika odpadů 3. 4. listopadu 2015, Tábor OBSAH Legislativa odpadů

Více

Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod

Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod Quick appraisal of major project application: Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod Regionální a městskou politiku červenec 2013 regio-publication@ec.europa.eu

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více