CHOV A LOV SRNČÍ ZVĚŘE V HONITBĚ HS BŘEZNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHOV A LOV SRNČÍ ZVĚŘE V HONITBĚ HS BŘEZNÍK"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav ochrany lesů a myslivosti CHOV A LOV SRNČÍ ZVĚŘE V HONITBĚ HS BŘEZNÍK Bakalářská práce 2012 Jaroslav Pikora 1

2 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav ochrany lesů a myslivosti 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce: Jaroslav Pikora Studijní program: Lesnictví Obor: Lesnictví Název tématu: Chov a lov srnčí zvěře v honitbě HS Březník Rozsah práce: 40 stran Zásady pro vypracování: 1. Zhodnotit význam srnčí zvěře pro myslivecké hospodaření 2. Zhodnotit vývoj početnosti a lovu srnčí zvěře 3. Posoudit změny v kvalitě zvěře 4. Zhodnotit význam faktorů, které chov ovlivňují 5. Navrhnout zásady pro zlepšení chovu srnčí zvěře 2

3 Seznam odborné literatury: 1. VACH, M. Srnčí zvěř. 1. vyd. b.m: Silvestris, s. ISBN KAMLER, J. -- DVOŘÁK, J. -- KAMLEROVÁ, K. Differences in relative volume and weight of stomach between four free living ruminants. Acta Veterinaria Brno sv. 72, č. 1, s ISSN VALA, Z. K přikrmování srnčí zvěře. Myslivost sv. 55 (85), č. 10, s ISSN X. 4. SCHERER, P. -- DVOŘÁK, J. O srnčí zvěři. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Pavel Scherer, s. ISBN th European Roe Deer Congress. 1. vyd. Edinburgh: Deer Initiative, Datum zadání bakalářské práce: únor 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2012 Jaroslav Pikora Autor práce doc.ing. Jiří Kamler, Ph.D. Vedoucí práce doc. Dr. Ing. Libor Jankovský Vedoucí ústavu doc. Dr. Ing. Petr Horáček Děkan LDF MENDELU 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Chov a lov srnčí zvěře v honitbě HS Březník zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne:... podpis studenta Poděkování Předem bych rád poděkoval doc. Ing. Jiřímu Kamlerovi, Ph.D. při spolupráci a vstřícnosti při tvorbě bakalářské práce. Poděkování patří též bývalému mysliveckému hospodáři MS Březník panu Josefu Bábuňkovi a současnému hospodáři HS Březník Karlu Kopuletýmu za poskytnutí podkladů a vzorné evidence, bez nichž by tato práce nemohla vzniknout. Autor práce 4

5 Abstrakt Téma bakalářské práce Chov a lov srnčí zvěře v honitbě HS Březník ukazuje cílený chov srnčí zvěře v podmínkách daného území za období bezmála 30 let. I přes výrazné změny podmínek, především legislativních, je myslivecké hospodaření prováděno ve stejném pojetí bez velkých změn a vlivu komerce. Výsledkem je zhodnocení jednotlivých období a návrhy opatření vedoucích ke zlepšení kvality srnčí zvěře a kvalitnějšího mysliveckého hospodaření v souladu s platnou legislativou a přírodními podmínkami. Klíčová slova: chov, lov, srnčí zvěř, honitba, myslivost Abstract The Bachelor thesis Breeding and hunting roe deer in HS Březník hunting ground shows targeted breeding of roe deer in conditions of a given area during a period of nearly 30 years. Despite significant changes of conditions, especialy legislative ones, is gamekeeping performed in the same concept without major changes or commerce influence. The result is an analysis of each period and proposals leading to the improvement of the quality of roe deer and better gamekeeping management in accordance with applicable law and natural conditions. Key: breeding, hunting, roe deer, hunting ground, gamekeeping 5

6 Osnova 1. Úvod - cíl bakalářské práce Literární přehled Srnčí zvěř všeobecně Srnec obecný (Capreolus capreolus) Biologie srnčí zvěře Hospodaření se srnčí zvěří Přehled právních předpisů Péče o zvěř Přikrmování srnčí zvěře Prevence v chovu Nemoci srnčí zvěře Způsoby lovu srnčí zvěře Šoulačka Čekaná Lov vábením Materiál a metodika Popis přírodních podmínek honitby Březník Rozbor přírodních podmínek Přehled hospodářských souborů Metodika Výsledky Porovnání honiteb Honitba MS Březník Honitba HS Březník - Kuroslepy Honitba HS Březník Porovnání plánu lovu a skutečnosti Sčítací listy Celkový lov Počet ulovených kusů v jednotlivých etapách Průměrný roční odlov v jednotlivých etapách za rok Srovnání plánu a skutečnosti

7 4.3. Časový průběh lovu během roku - tabulka, graf Lov srnců v jednotlivých měsících Lov holé zvěře v jednotlivých měsících Porovnání kvality zvěře Počty krmných zařízení a spotřeba jednotlivých druhů krmiv Krmná zařízení Spotřeba krmiva Podávané přípravky na ozdravení srnčí zvěře Jiná ohrožení srnčí zvěře v honitbě Březník Úhyny Diskuse Chov srnčí zvěře Lov srnců Lov holé zvěře Škody zvěří Navrhovaná opatření Závěr Seznam pramenů Použitá literatura Internetové odkazy Seznam grafů Seznam tabulek Obrázky Příloha - seznam fotografií..63 7

8 1. Úvod Srnčí zvěř patří mezi naši nejrozšířenější a nejkrásnější spárkatou zvěř. Tato zvěř je díky své přizpůsobivosti přírodním podmínkám, péči myslivců a menšími problémy se škodami ohrožena ze všech druhů spárkaté zvěře nejméně. I přes rozdrobení většiny honiteb zůstává plošně rozšířena od nížin po předhůří hor. Je to zvěř nenáročná, sympatická a při správném dodržení zásad správného mysliveckého obhospodařování nekonfliktní. Dostává se tím do popředí zájmu uživatelů honiteb a to ji staví do pozice, kdy se na ni snáší nejen tlak loveckého využití, ale i také významný díl ekonomiky většiny honiteb. Řádné, smysluplné a etické obhospodařování srnčí zvěře vyžaduje od uživatelů honiteb celoroční zodpovědnou péči, dokonalé poznání populace v honitbě, citlivý přístup k plánování a samotné realizaci lovu, ať již trofejové nebo holé zvěře. Smyslem je zajistit odpovídající početní a zdravotní stav, zabezpečit správnou pohlavní i věkovou skladbu a vyřadit tam, kde je to nutné, vybrané jedince z chovu. Cílem zadané bakalářské práce bylo zhodnotit chov a lov srnčí zvěře v honitbě Březník v době, kdy byl výkon práva myslivosti prováděn v původní honitbě Březník s dobou, kdy výkon práva myslivosti je prováděn v současné honitbě. Pro toto téma jsem se rozhodl z důvodu, že myslivost je mou velkou zálibou a koníčkem a protože zvláště srnčí zvěří věnuji svou velkou pozornost. V uvedených honitbách vykonávám právo myslivosti již od roku 1993, a zároveň využívám zkušeností svého otce Jaroslava Pikory, který je dlouholetým členem mysliveckého sdružení Březník a následně členem honebního společenstva Březník a který mě zasvětil do tajů myslivosti. Přírodní podmínky v uvedených honitbách velmi dobře znám ze svých každodenních zkušeností, a to nejen z výkonu práva myslivosti, ale i z pohledu pracovníka v lesním hospodářství. Vzhledem k zásadní skutečnosti, kdy došlo ve vývoji honitby k výrazným změnám, a to jak výměrou, změnou druhů kultur a změnou uživatele honitby, zvolil jsem toto téma pro porovnání, jak se tyto skutečnosti podílely na chovu a lovu zvěře v honitbě Březník. 8

9 2. Literární přehled 2.1. Srnčí zvěř všeobecně Srnčí zvěř je tradičním obyvatelem nejen našich honiteb, ale osidluje obrovský areál, který se táhne od Španělska přes celý euroasijský kontinent až na břehy Tichého oceánu. Na severu vystupuje až do skandinávských zemí (nejsevernější oblasti však již neosidluje), na jihu se se srnčí setkáme nejdále v Turecku a oblastech kolem Kaspického moře. Zde je však nutno poznamenat, že východní část evropského areálu rozšíření a asijská oblast je domovem poddruhu srnce evropského sibiřského, který je výrazně větší než evropský poddruh a také parůžky svou velikostí a členitostí předčí naše srnčí. (Havránek et al. 2002) Velikost areálu rozšíření srnčí zvěře v průběhu staletí, ale i jen desetiletí, značně kolísala. To platí především pro devatenácté a začátek dvacátého století, kdy došlo ke zmenšení území výskytu srnčí zvěře v Evropě. K nárůstu populací srnčí zvěře nedochází v posledních desetiletích jen u nás, ale více méně v celé Evropě, stejně jako se opět poněkud zvětšil celý areál druhu. (Havránek et al. 2002) Na závěr krátkého popisu vývoje populací srnčí je třeba si povšimnout ještě jednoho trendu, a to postupného snižování hmotnosti zvěře. Dr. Zima uvádí, že v evropské části areálu rozšíření muselo docházet k postupnému zmenšování tělesné hmotnosti a velikosti. To bylo zjištěno ještě v mladších čtvrtohorách. Zmíněnému trendu nasvědčují i středověké kosterní nálezy, které jsou výrazně mohutnější než současná zvěř a ke zmenšování velikosti srnčí dochází zřejmě i v posledních staletích a desetiletích. Skutečností je, že zatímco v r je pro naše srnce uváděna hmotnost kg (zřídka 30kg), Hanuš s Fišerem zjistili, že populace srnčí zvěře v západních Čechách dosahuje průměrné hmotnosti 13,5 kg. Zde je však nutno brát v úvahu i značnou variabilitu velikosti srnčí zvěře, závislou na nadmořské výšce nebo geografické poloze, kdy velikost narůstá směrem na sever a na východ, a to již jen v rámci několika set kilometrů. Velikost jedinců také závisí na populační hustotě. Právě u srnčí zvěře je zřejmé, že s nárůstem početnosti klesá hmotnost a naopak. (Havránek et al. 2002) 9

10 SRNEC OBECNÝ (Capreolus capreolus) Srnec obecný patří mezi sudoprsté kopytníky, tedy savce, kteří mají plně rozvinutý jen třetí a čtvrtý prst. Palec během vývoje druhu zmizel zcela a ostatní dva prsty výrazně zakrněly. Savci se stejnými znaky jsou řazeni do řádu sudokopytníků (Artiodactila). Patří sem jednak čeleď prasatovitých (Suidae), u nás zastoupená prasetem divokým, a čeleď jelenovitých (Carvidae). Tam patří přežvýkaví sudokopytníci srnčí a jeho nejbližší příbuzní jako jelenci, kabaři, srnčíci, losi nebo sobi. Mezi vývojově vzdálenější příbuzenstvo srnčího patří například munžaci, daňci a jeleni. Do rodu srnce (Capreolus) patří pouze jeden druh, srnec obecný (Capreolus capreolus), u kterého je většinou popisováno pět poddruhů. Jsou to: srnec evropský (C. c. capreolus), srnec sibiřský (C. c. pygargus), srnec ťanšanský (C. c. tienschanicus), srnec mandžuský (C. c. bedfordii) a srnec kavkazký (C. c. caucasicus). (Havránek et al. 2002) Významným rozlišovacími znaky mezi srncem evropským a srncem sibiřským, druhým nejznámějším poddruhem, je především hmotnost, velikost parůžků a jejich členitost. Váha sibiřských srnců je až o polovinu a více vyšší než u naší zvěře. (Havránek et al. 2002) Biologie srnčí zvěře V průměru dosahují srnci (srny) v ČR délky těla 109 cm (107 cm), kohoutkové výšky 72 cm (70 cm), obvod hrudníku je 68 cm (66 cm) a délka kelky 3-5 cm. Vývoj tělesných rozměrů u naší srnčí zvěře bývá ukončen mezi čtvrtým a šestým rokem života. Maximální tělesné hmotnosti přitom dosahuje srnčí ve věku pěti až šesti let. V případě srnců je to kg, v případě srn kg. (Havránek et al. 2002) Biologickou zvláštností srnčí zvěře, která jo odlišuje od ostatních sudokopytníků, je utajená (latentní) březost. Od doby oplodnění (přelom července a srpna), kdy oplodněná vajíčka sestoupí do dělohy, až do konce roku je jich vývoj prakticky zastaven a nastupuje až v lednu. Kromě toho je ovšem možné oplodnění srny v náhradní říji na podzim (listopad). V tomto výjimečném případě již není vývoj zárodku v úvodní fázi zbrzděn. Ke kladení srnčat dochází od poloviny května do počátku června. Srnčata se rodí jen zřídka tři. Jejich hmotnost po porodu je asi 1,1-1,5 kg. (Havránek et al. 2002) Stavbou těla je srnec přizpůsoben životu v hustých porostech, kterými může díky své velikosti a klínovitému rámci těla /tzv. přestavění - linie hřbetu se svažuje vpřed) dobře 10

11 pronikat. V tomto mu nebrání ani paroží, které je relativně malé. Má jednu výsadu směrující dopředu- opěrák, nad nímž se lodyha štěpí na dva hroty. Normální typ srnčího paroží je známý šesterák. Základy pučnic se u srnčích plodů nevyskytují a vyvíjejí se až po narození. Jejich růst je u srnečků ukončen v měsíci. Prvé parůžky shazují obyčejně v únoru až březnu a následuje růst druhého paroží. To má již růži. Vlastní parožení trvá dnů. Vytloukání zralých parůžků probíhá u starších srnců koncem března až začátkem května, u mladých jednoletých později, někdy až v červnu nebo červenci. Celý proces je přitom řízen hormonálně. Velmi slabá srnčata mají opožděný vývoj pohlavních žláz, pozdě zakládají pučnice a paličky se u nich objevují až po 12 měsících. Ojediněle se pučnice objevují i u srn. Protože při shazování je vždy odvržena i část pučnice, ubývá její délky a velmi staří srnci mají pučnice krátké a růže leží zpravidla těsně nad kůží čela. (Havránek et al. 2002) Růst kostry srnčí zvěře je ukončen koncem třetího roku, ve věku dvanácti měsíců dosahuje kostra asi 80 % konečné hmotnosti. V té době ještě intenzivně roste přední část hlavy, která je proti tříletým srncům ještě krátká. Růst lebky lze sledovat na klínové kosti, na spodní části mozkovny. Přední chrupavka této kosti vápenatí až po třetím roce života. (Havránek et al. 2002) Srnče s úplným mléčným chrupem má v horní čelisti na každé straně tři předstoličky, z nichž poslední je dvojdílná. Ostatní zuby chybí. V dolní čelisti mléčného chrupu srnčat se nachází po třech řezácích na každé straně, jeden špičák a tři předstoličky, z nichž poslední je třídílná. Stoličky chybí. V trvalém chrupu má srnčí (většinou ve věku nad 1 rok) v horní čelisti na každé straně 3 řezáky, jeden špičák, tři předstoličky a tři stoličky (poslední předstolička je v trvalém chrupu dvoudílná). (Havránek et al. 2002) Letní srst srnčí zvěře je zářivě hnědá až rezavá. Zdraví jednoletí a dvouletí srnci přebarvují dříve než srnci starší nebo vodící srny. V zimním šatě je u srnců zřetelný střapec a u srn zástěrka - dlouhá srst pod přezkou - pochvou. (Havránek a kol. 2002) Smysly srnčí zvěře jsou až na zrak neobyčejně ostré. Důsledkem této nedostatečnosti je, že srnčí často reaguje až na pohyb. (Havránek et al. 2002) Pachové žlázy - srnčí má značkovací pachové žlázy na čele, po straně paty, mezi prsty zadních běhů a na obřitku. Ty slouží především k vnitrodruhové komunikaci, označování teritoria a nebo poznání říjného stavu. (Havránek et al. 2002) 11

12 Denní režim - dvaceti čtyř hodinové období je naplněno opakováním různých aktivit (cirkadiální rytmus). Pastvě věnuje srnčí zvěř asi % času, který je rozdělen na period. (Havránek et al. 2002) Etologie - srnčí jako obyvatel hustých porostů rozhraní lesa a otevřené krajiny žije spíše individuálně a to v tomto prostředí využívá k bezprostřední komunikaci především akustických signálů (bákání). Srnčata zůstávají s matkou do konce zimy. Přes zimu pak může dojít, především v otevřené krajině, k vytváření tlup o desítkách jedinců. V takovém prostředí nabývá na významu optická komunikace (rozšíření obřitku jako poplašný signál atd.). Srnčí zvěř tak využívá částečně způsoby chování vlastní stepním druhům (např. antilopy). Po rozpadu zimních skupin (květen - červen) osídlí srnčí, dle kvality prostředí, stanoviště v honitba. Srna a srnčata vyhledávají vhodné domovské okrsky (home - range), které se mohou překrývat, zatímco srnci obsazují teritoria. Teritorium se od domovského okrsku odlišuje tím, že je aktivně obhajováno proti jiným příslušníkům druhu (v případě srnčí proti jiným srncům). Čím je srnec úspěšnější, tím kvalitnější teritorium získá (potrava, kryt, klid). Takové prostředí je pak samozřejmě atraktivnější pro srny a srnec má větší šanci uplatnění v reprodukci. Teritoria srnců jsou označována otloukáním, otíráním pachových žláz o vegetaci a hrabánky. Dle kvality prostředí a hustota populace mají teritoria výměru 3-15 hektarů, ale i více. K pokládání srn dochází po delších a dlouhých honičkách, kdy srnec pronásleduje říjnou srnu, která se ozývá pískáním. Po ukončení říje, která vrcholí během prvních deseti dnů v srpnu, dochází k poklesu teritoriality srnců. (Havránek et al. 2002) Hospodaření se srnčí zvěří Systém hospodaření se srnčí zvěří má v ČR mnohaletou tradici. Jedná se o péči a selekci, která je podrobně standardizovaná pro celou republiku. To, že tomu tak nemusí být, je pro mnoho našich myslivců jen těžko představitelné. Podívejme se tedy krátce za hranice Čech. Například i u našich nejbližších sousedů můžeme narazit na značně odlišné přístupy. Zatím co na Slovensku nebo v Německu se setkáme se systémem podobným našemu, v Rakousku, kde je minimální výměra honitby 115 ha, není zavedeno ani plánování odlovu, ani bonitace honiteb a pokud nevznikají škody na lese není lov systémově řízen. Podobně je tomu například i v Dánsku, kde není navíc 12

13 povolen lov v době říje a ani sčítání zvěře zde není prováděno. Ve Francii je plánování lovu v určité formě uzákoněno teprve od roku 1992 a pro srnčí zvěř je používána tříletá perioda (podobně jako v Lucembursku). V Belgii je plán lovu postupně zaváděn a v Holandsku je pro lov srnčí zvěře pouze zapotřebí sledovat vývoj stavů. V Anglii je srnčí zvěř považována za zvěř drobnou a je lovena volně. Vypadá to tak, že například v oblasti Eskdalemuir ve Skotsku žilo na ha vřesoviště cca 13 kusů srnčího. (Havránek et al. 2002) Vřesoviště bylo postupně zalesňováno a stav zvěře vzrostl na 1500 kusů s odlovem 700 ks ročně. Srnčí zvěř počala poškozovat výsadbu, a proto byla zahájena její redukce. Pokud byli odstřelováni teritoriální srnci, bylo jejich teritorium okamžitě obsazeno několika slabšími kusy, což vedlo ke zvýšení počtů zvěře, zvýšení škod a snížení kvality zvěře. Lov byl proto orientován na lov rodinných tlup, které se vytváří kolem dominantních srn. Pozorování značkové zvěře totiž ukázalo obrovskou věrnost srn stanovišti - místu narození. Lov dominantních srn a jejich potomků byl prováděn tak dlouho, až došlo k potřebnému snížení počtu. (Havránek et al. 2002) 2.2. Přehled právních předpisů v oblasti myslivosti dotýkající se srnčí zvěře Právní předpisy České republiky - zákony a vyhlášky Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění zákona Vyhláška Mze č. 244/2002 Sb., ve znění vyhl. č. 350/2003 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti Vyhláška Mze č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře Vyhláška Mze č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Vyhláška Mze č. 553/2004 Sb., kterou se stanoví podmínky, vzor a bližší pokyny vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Vyhláška MŽP 395/1992 Sb., kterým se provádí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 13

14 Vyhláška č. 207/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákona č. 77/2004 Sb. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) Vyhláška Mze č. 101/1996 Sb., o opatřeních k ochraně lesa, ve znění vyhlášky 236/2000 Sb. Vyhláška Mze č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu újmy nebo škody na lesích 1. Metodický pokyn Mze č. 14/96 o kontrolních a srovnávacích plochách Vyhláška č. 55/1999 Sb. O způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích Zákon č. 166/1999 o veterinární péči ve znění 131/2003 Sb. Vyhláška MZe č.201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře Vyhláška 299/2003 Sb., ve znění vyhlášky MZe č. 356/2004 Sb., o předcházení nákazám a nemocím přenosným na člověka Vyhláška MZe č. 375/2003 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb.o veterinárních požadavcích na živočišné produkty Vyhláška MZe č. 75/1996 Sb., které se stanovují nebezpečné druhy zvířat 2.3. Péče o zvěř Přikrmování srnčí zvěře Povinnost přikrmovat zvěř v době nouze ukládá uživateli honitby zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Termín doba nouze není v zákoně přesně stanoven a závisí na místních podmínkách, poloze a úživnosti honitby, zejména však na průběhu počasí během sledovaného období, které je rok od roku variabilnější. (Vala, 2007) Přikrmování zvěře má pozitivní vliv na zdravotní stav zvěře, kondici a trofejovou hodnotu zvěře. Je s tím spojeno i se snížením škod působených zvěří. Nejvhodnějším termínem pro zahájení přikrmování srnčí zvěře je konec srpna až začátek září, tedy doba 14

15 ukončení žní. V této době si srnčí zvěř začíná tvořit energetické rezervy ve formě tukové tkáně na zimní období. V praxi se často setkáváme s názorem, že přikrmovat zvěř v tomto období není nutné, že zvěř stejně předložené krmivo nebere. Opak je pravdou. Tím, že se srnčí zvěři razantně zmenší potravní nabídka (sklizeň obilí), je zvěř nucena hledat alternativní zdroje potravy (předložené krmivo). Samozřejmě zde určitou roli hraje chutnost (atraktivnost) přeloženého krmiva pro zvěř. (Vala, 2007) Předkládané krmivo musí splňovat jistá kritéria. Například plísní napadené nebo zapařené krmivo zvěř brát vůbec nebude. S tímto jevem často můžeme setkat v některých honitbách, kdy se za výhodnou cenu někdy dokonce pouze za odvoz koupí odpad po čištění obilí a vysype se na hromadu do lesa. Tím, jak se do krmiva dostane voda, dojde velmi rychle k jeho fermentaci a následně ke znehodnocení plísní. Řešením je předkládání hodnotného krmiva po částech a chráněného proti vlivům, které by ho mohly znehodnotit. (Vala, 2007) Při předkládání krmiva je třeba dbát na to, aby zvěř měla krmivo v dostatečném množství a kvalitě. U jadrného krmiva se mi nejlépe osvědčil způsob krmných automatů. Jejich výhoda spočívá v tom, že si srnčí zvěř navykne na neustálou přítomnost krmiva a nesnaží se ho přijmout nadměrné množství. Nejméně vhodný způsob je takový, kdy se zvěři předloží jednorázově (jedenkrát týdně) velké množství krmiva. Srnčí zvěř se snaží přijmout co nejvíce tohoto krmiva, což v důsledku vede k vážným zažívacím potížím. Alespoň částečné řešení tohoto stavu by spočívalo v předkládání jadrného krmiva zvěři alespoň dvakrát týdně v menších dávkách na několika krmných místech. Co se týká objemového krmiva, to by měla mít srnčí zvěř k dispozici adlibitně. Je třeba kontrolovat kvalitu předkládaného krmiva a odstraňovat zbytky zaplísněného krmiva za zásobníků. Dužnatá krmiva by se měla předkládat v omezeném množství (podle počasí), tak aby je zvěř byla schopna během několika dní zkonzumovat. (Vala, 2007) Prevence v chovu Mezi nejdůležitější preventivní zásady v chovech srnčí zvěře by mělo automaticky patřit zajištění základních životních potřeb zvěře v odpovídajícím rozsahu. Jen tak se zvěř může přirozenou cestou dostat do správné tělesné kondice se všemi odpovídajícími fyziologickými funkcemi. Mezi tyto základní potřeby patří především dostatečná výživa zvěře co do množství i pestrosti a zajištění dostatečného klidu v honitbě. Monodietní, 15

16 špatně dostupná či kontaminovaná potrava přináší zvýšené riziko zdravotních potíží, stejně jako časté rušení zvěře během pastevních i odpočinkových cyklů. Samozřejmým preventivním opatřením by pak měla být dostatečná hygiena přikrmovacích zařízení i všech krmiv předkládaných zvěři. Součástí preventivních opatření je také důsledný průběrný odstřel prováděný na základě obecně platných zásad a zaměřený především na skupinu zvěře slabé, nemocné či zaostávající ve vývoji. (Drmota et al., 2007) Nemoci srnčí zvěře Zásadním problémem populací srnčí zvěře v České republice je doposud problematika parazitárních invazí, představovaná především neumo a místně i gastrointestinálními helmintózami (malé a velké plicníky, parazité trávicího ústrojí), oragánovými parazitozami (motolice) a ektoparazity (střečci). Mimo to je srnčí zvěř vzhledem ke svým specifikům ve fyziologii trávení značně citlivá na působení vybraných odrůd řepky olejky, či působení plísní a jejich mykotoxinů. V posledních letech zjišťujeme u této zvěře i výskyt maligních, případně benigních nádorů. (Havránek et al. 2002) Vnější parazité Mezi vnější parazity způsobující velké ztráty u srnčí zvěře lze považovat střečkovitost. V podstatě ji lze rozdělit u spárkaté zvěře na střečkovitost nosohltanou, která je způsobena vývojovými stadii Střečka hltanového (Cephenomyia stimulator), Střečka šedočerného (Pharyngomyia picta) a Střečka rudohlavého (C. auribarbis) a střečkovitost podkožní (původce instary Hypoderma diana, H. acteon). (Havránek et al. 2002) Klinické příznaky jsou u nosohltanové střečkovitosti vždy výrazné. Převládá kašlání, opožděné přebarvování a intenzivní hubnutí. Posledně uváděné příznaky se vyskytují i u podkožní střečkovitosti. Dospělý střeček neparazituje, délka jeho života je značně omezena, a to pouze na období rozmnožování, zpravidla nemá vyvinutý ústní otvor pro příjem potravy. (Havránek et al. 2002) Mezi ostatní ektoparazity napadající spárkatou zvěř patří v našich podmínkách muchničky, ovádi, kloši, klíšťata, vši, všenky a zákožky. Jejich význam mimo klíšťat je zanedbatelný. (Havránek et al. 2002) 16

17 Léčba střečkovitosti V honitbě se dlouhodobě využívá léčení především střečkovitosti. K léčení se používá buď RAFENDAZOL, nebo v poslední době CERMIX. Přeléčení se opakuje zpravidla po dvou letech Způsoby lovu Šoulačka Nedostatek času, který postihuje téměř celou společnost, ovlivňuje i způsoby lovu zvěře. Většina myslivců je přesvědčena, že šoulačka je lovecký způsob, který přináší nejlepší lovecké úspěchy. Při provedeném rozboru 250 ulovených kusů je vidět, že šoulačka je asi o 9% méně úspěšná. Je však překvapením, že je úspěšnější při lovu starších srnců. Vysvětluje to nepravidelnost vycházení starších srnců co do času a místa. Proto může být šoulačka tím způsobem, který tuto nepravidelnost nahradí větší aktivitou lovce. Z vlastní zkušenosti je mi známo, že starého srnce na jednom místě nemusíme pravidelně vídat. (Vach, 1993) Při šoulačce má myslivec naději prověřit značnou část honitby, avšak zároveň může většinu zvěře zradit. Zásadně se nemá šoulat tam, kde pro to nejsou takové podmínky, aby se lovec mohl přibližovat ke zvěři nepozorovaně a s nejmenším hlukem. Pokud tuto zásadu lovec nerespektuje, zvěř jenom zneklidňuje, a ta se brzy po takových návštěvách stane velice obezřetnou a její pastevní periody v otevřenější krajině bez krytu připadnou většinou až do pozdních večerních hodin. (Vach, 1993) Pro šoulačku je vhodné zřídit při okraji lesních porostů s loukami a zemědělskými pozemky lovecký chodníček. Není třeba budovat nákladnou cestu, ale každoročně před dobou lovu je nezbytné odhrabat spadané listí a suché větve stranou. K loveckému chodníčku patří i průzory, odkud při krátkých zastávkách vyhlížíme, kde je zvěř. Často se stává, že lovecké chodníčky propojují lovecké pozorovatelny. Při šoulání je třeba dávat pozor, protože srnčí zvěř velice ráda po chodníčku chodí. (Vach, 1993) Při lovu na šoulačce musíme stále sledovat smět větru, který se na okrajích porostů často mění. (Vach, 1993) 17

18 Na šoulačku si vezmeme pohodlné vzdušné oblečení a obuv, která není hlučná. V žádném případě nesmíme používat oblečení z šustivých látek, protože působí velký hluk. Co se týká barvy obleku, volíme jen zelené nebo hnědé barvy. Vyvarujeme se bílých doplňků, které zvěř z daleka vidí. (Vach, 1993) Na šoulačku chodíme pokud možno sami, aby hluk byl co nejmenší. Při šoulání nepospícháme, abychom nebyli příliš hluční, nepřehlédli zvěř a nebyli jsme udýcháni ve chvíli, kdy budeme muset zamířit a vystřelit. (Vach, 1993) K šoulání si můžeme vzít jen psa tmavého zbarvení, aby nezradil barvou zvěř. Bílého psa na chodníčku odkládáme. Šoulačka je lov fyzicky mnohdy náročným, který poskytuje k lovu velmi krátkou příležitost. Musíme počítat s tím, že nás zvěř slyší přicházet, a proto dlouho nečeká. Posoudit během krátké chvíle chovnou hodnotu kusu a ještě pak zamířit a vystřelit nebývá vždy možné. Šoulačka je tedy způsob lovu jen pro zkušené myslivce. (Vach, 1993) Lov na šoulačce musí splňovat i bezpečnostní opatření. Každý, kdo bude z chodníčku střílet, si musí uvědomit, že může vystřelit jen tam, kde je dostatečná terénní zábrana, aby kule nedopadla někam, kam lovec nevidí. (Vach, 1993) Lovec na šoulačce by měl chodit jen tam, kde nebude kazit loveckou příležitost svým kolegům, kteří čekají na pozorovatelnách. Z praxe je známo mnoho lovců, kteří by nejraději za jeden večer obešli celou honitbu. Tato lovecká chtivost je odsouzeníhodná. (Vach, 1993) Na šoulačku chodíme nejčastěji ráno, kdy je zvěř mimo kryt a teprve se do něho vrací a my se s ní můžeme setkat. Velmi vhodné období pro ranní šoulačky je květen a červen a potom září a říjen, kdy je zvěř delší dobu na paši. Dobré úspěchy šoulačky jsou za trvale deštivého počasí, kdy je chůze téměř neslyšitelná a můžeme se dostat do blízkosti zvěře. Šoulačka je také oblíbený způsob lovu v době říje. (Vach, 1993) Lov šoulačkou klade na lovce zvýšené nároky při střelbě. Setkání se zvěří na šoulačce bývá často náhodné, a pak musí lovec v provizorních podmínkách střílet. Proto na šoulačce je průměrná vzdálenost cíle 70 až 80 metrů. (Vach, 1993) 18

19 Čekaná Je klasickým, stále oblíbeným lovem, který přináší největší lovecké úspěchy. Proti šoulačce je úspěšnější asi o 9% a největší úspěchy přinesla při lovu srnců do čtyř let. (Vach, 1993) Podle místa může být čekaná i bez mysliveckých zařízení, přímo na zemi. V takovém případě si lovec sedne za keřík nebo jinou přírodní překážku vhodnou pro ukrytí. Čekaná na zemi má více nevýhod. Především je větší nebezpečí, že srnčí zvěř lovce navětří. Další nevýhodou je střelba, při které není poblíž čekané vhodná opora. Velkou nevýhodou také je, že mezi zvěří a lovcem bývá mnoho překážek, které při zamíření ze země znesnadňují výstřel. Nevýhodou jsou rovněž komáři, kteří lovci sedícímu na zemi velmi znepříjemní čekání. (Vach, 1993) Dalším typem je čekaná na mysliveckém zařízení. Pro dočasné lovecké příležitosti, které trvají rok nebo dva, stačí postavit na vhodném místě vysoký posed. Je to pevný žebřík 5 až 8 m dlouhý, na jehož konci je sedačka a opora pro střelbu a nohy. Vysoké posedy je třeba budovat pevné, pro dvě osoby a kolem sedačky je třeba zhotovit bezpečné zábradlí nejen proto, aby se lovec mohl zachytit při výstupu, ale aby byl chráněn před pádem, kdyby náhodou usnul. S touto alternativou musíme počítat, protože únava se může projevit při delším čekání velmi často. Bez tohoto zabezpečení vysoký posed nestavme a staré, které nemají toto zabezpečení, zrušme. Opěrka by měla zároveň poskytovat pevnou oporu pro zbraň při střelbě, ve správné vzdálenosti a výšce. Tato podmínka je málokdy dodržena a často je příčinou chybení nebo postřelení zvěře. (Vach, 1993) Dalším mysliveckým zařízením pro čekanou jsou různé druhy loveckých pozorovatelen. Základní typy nekryté a kryté pozorovatelny mají mnoho modifikací, které se většinou přizpůsobují dostupnosti materiálu, vhodnosti místa a celkové potřebě. Pozorovatelnu stavíme tam, kde je dlouhodobější předpoklad loveckých možností. Je to buď u nové paseky nebo louky, u polí apod. (Vach, 1993) Pozorovatelna je stavba časově náročná a vyžaduje určitou zkušenost, která zaručuje účelnost a bezpečnost. Pro stavbu využíváme většinou neloupaný i loupaný tyčový materiál nebo trámky 10x10 cm a sámované řezivo. Pozorovatelna musí poskytovat dobré podmínky pro delší lovecký pobyt. Proto ji, zvlášť když slouží k podzimním a zimním lovům, zateplujeme a uzavíráme průzory sklem. Při otvírání okének a dveří musí být nehlučné. Dveře do pozorovatelny musí být ze strany, kam zvěř nevychází, 19

20 aby se dalo nepozorovaně odejít nebo přijít. Průzory musí být ve vhodné výšce pro sedícího střelce. Sedačka je nejlepší posouvatelná, aby se mohla podle potřeby přizpůsobit průzoru, z něhož se bude střílet. (Vach, 1993) 49% 51% čekaná šoulačka Graf č. 1 - Závislost úspěšnosti lovu na způsobu lovu (v procentech z celkového počtu 225 srnců). (Vach, 1993) Lov vábením V minulosti, ale i dnes je lov srnce v době říje atraktivním způsobem lovu. (Vach, 1993) K vábení se většinou používají sériově vyráběné vábničky naší a zahraniční výroby. Z našich vábniček se poměrně dobře osvědčila vábnička Brimera - Orlovského s gumovým nástavcem pro modulování hlasu. Dokonalejší jsou zahraniční vábničky firmy Faulhaber. (Vach, 1993) Při vábení je nutné předvídat, jaký hlas bude v dané situaci nejúspěšnější. Starší praktici vědí, že srnce, který je u srny, nikdy, nikdy nepřivábí, a proto nejdříve zkusí napodobit naříkavý hlas srnčete. Pokud je srna u srnce, přijde se většinou přesvědčit o příčině pískání a srnec ji často následuje. Pokud srna nepřijde, lze předpokládat, že je srnec sám a za 10 až 15 minut je možné zavábit znovu. V tom případě už napodobíme hlas srny. Při vábení dodržujeme řadu zásad, které výrazně ovlivňují jeho úspěch. Pro lov je třeba zvolit s ohledem na počasí pohodlný, účelný oblek, který i barvou bude splývat s okolím. Nejlepší je lovit v říji ve dvou. Průvodce lovce vábí a lovec je připraven ke střelbě. Místo vábení je nutné vybrat tam, kde jsme zvěř v minulých dnech pozorovali. Snažíme se nalézt vhodné stanoviště s krytem, ale také s dobrým rozhledem. Na stanovišti si upravíme možný výstřel do více stran, rovněž si upravíme pod nohama místo bez suchého listí a větví. Dbáme, aby na místo, odkud předpokládáme, že přijde srnec, nevanul vítr. Při výběru místa k vábení se snažíme, aby mezi krytem, kde je 20

21 srnec, a naším stanovištěm nebylo velké volné prostranství. Na volná místa srnec velmi nerad vychází. Po příchodu na stanoviště počkáme asi 20 minut a teprve potom začneme vábit. Vábení má odpovídat frekvenci, která je přirozená pro srnčí zvěř. Po dvou až třech vábeních počkáme 20 minut a teprve potom můžeme přejít na další stanoviště. (Vach, 1993) Vábíme vždy ze země, jedině v členitém terénu není na závadu při vábení zvolit za místo čekání loveckou pozorovatelnu. Vhodný čas pro vábení je devátá až jedenáctá hodina dopoledne a šestnáctá až osmnáctá odpoledne. V době plné říje můžeme zkoušet vábení po celý den. (Vach, 1993) Úspěch při vábení bývá největší v druhé polovině nebo až v závěru říje, kdy už je nedostatek říjných srn. Pro vábení je třeba vybrat i nejlepší počasí. Dobře srnci přiskakují na vábení, když je jasno, teplo, sucho a bezvětří. Pokud jsou horké letní dny a velmi sucho, pak srnci reagují na vábení nejlépe brzy ráno a v podvečer. Po dlouhotrvajícím teplém počasí dobře přiskakují i v teplém mírném dešti, pokud se příliš neochladilo. Na snížení aktivity v době říje má vliv větrné počasí, silný déšť, ochlazení, výrazné snížení tlaku vzduchu. (Vach, 1993) V zájmu zachování optimálních podmínek pro srnčí říji je rozumné vábit srnce až na konci říje, to je většinou až po 5. srpnu. Vábení srnců od poloviny července, jak je často vidět, je značnou chovatelskou chybou a loveckou neukázněností. (Vach, 1993) Při lovu vábením musíme dávat zvýšený pozor na bezpečnou střelbu. Lovíme většinou ze země a v tuto dobu je mnoho lidí v lesích na sběru lesních plodů i v polích při žňových pracích. (Vach, 1993) 21

22 3. Materiál a metodika 3.1. Popis přírodních podmínek Rozbor přírodních podmínek Lesní oblast Honitba HS Březník se nachází v lesní oblasti 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny. Přírodní poměry Dle ortografického třídění náleží honitba Březník k Náměšťské plošině. Převažuje mírně skloněná plošina se svahy převážně východní expozice, do údolí říčky Chvojnice, na jižní straně to je převážně jižní expozice zasahující do údolí řeky Oslavy. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí metrů nad mořem. Komplex lesní části odvodňují přítoky říčky Chvojnice a přítoky řeky Oslavy. Poměry geologické a půdní obsahují charakteristiky lesních typů, převažují vesměs dvojslídné ortoruly. Klimaticky honitba Březník náleží do mírné teplé oblasti, okrsku B2 - mírně teplého, mírně suchého, převážně s mírnou zimou. Průměrné roční srážky činí 594mm a průměrná roční teplota je 7,6 C. Roční srážkové úhrny od 90- let o 50-80mm nižší než průměr let ; průměrné roční teploty dosahují od konce 70 - tých let o cca 0,5-1,0 C vyšších hodnot, než je průměr let Lesní vegetační stupně Lesní část HS Březník se nachází především ve druhém a třetím lesním vegetačním stupni - buková doubrava resp. Dubová bučina. Na území převládají společenstva živné a exponované řady. Je v nich vylišeno 18 hospodářských souborů Přehled hospodářských souborů Lesy hospodářské Hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh - borové porosty Hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh - dubové porosty 22

23 237 - Hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh - ostatní listnaté porosty Hospodářství živných stanovišť nižších poloh - smrkové porosty Hospodářství živných stanovišť nižších poloh - borové porosty Hospodářství živných stanovišť nižších poloh - dubové porosty Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh - smrkové porosty Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh - bukové (dubové) porosty Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh - smrkové porosty Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh - borové porosty Hospodářství živných stanovišť středních poloh - smrkové porosty Hospodářství živných stanovišť středních poloh - dubové porosty Hospodářství živných stanovišť středních poloh - bukové porosty Hospodářství živných stanovišť středních poloh - ostatní listnaté porosty Lesy ochranné Ochranné lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích - borové Ochranné lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích - dubové Lesy zvláštního určení Účelové hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh - PR Účelové hospodářství živných stanovišť středních poloh - PR 23

24 3.2. Metodika práce Zadaná bakalářská práce Chov a lov srnčí zvěře v honitbě Březník byla zpracována podle následujícího postupu. Na začátku práce bylo provedení seznámení s honitbou honebního společenstva Březník, jejími přírodními podmínkami, hranicemi, druhy pozemků, ze kterých se skládá a druhy zvěře, které se v ní vyskytují. Dále byly zpracovány údaje týkající se srnčí zvěře, a to jak z hlediska péče o zvěř, tak z hlediska lovu této zvěře. Ve své práci jsem vycházel z ročních statistických výkazů (Mysl (MZe) statistický výkaz) o honitbě Březník, které mi poskytli myslivecký hospodář honebního společenstva Březník a bývalý hospodář v mysliveckém sdružení Březník. Zde jsem využil údajů o plánu lovu, skutečném lovu, úhynu a sčítaných stavech srnčí zvěře. Použité tiskopisy: Mysl/1 - plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou, Mysl/4 - plán péče o zvěř, Mysl/6 - plán počtu loveckých psů, Mysl/7 - výsledky sčítání zvěře, Mysl/8 - měsíční hlášení o plnění plánu. Údaje o chovné hodnotě ulovené srčí zvěře jsem získal z evidencí mysliveckého sdružení a honebního společenstva, ze kterých jsem také využil údaje o zjištění hmotnosti ulovené srnčí zvěře. Další podklady jsem zjistil studiem odborné literatury, zaměřené zvláště na srnčí zvěř, dále od členů honebního společenstva Březník a z vlastních každodenních praktických zkušeností výkonu práva myslivosti v této honitbě. 24

25 4. Výsledky 4.1. Porovnání honiteb Honitba MS Březník Dostupná data o honebním společenstvu Březník sahají do roku Kde v roce 1978 došlo k integraci MS Březník s MS Kuroslepy a vzniklo nové MS Březník. MS Březník hospodařilo na 823 ha zemědělské půdy, 873 ha lesní půdy a 47 ha vodních ploch (jednalo se o levý břeh řeky Oslavy a potoky). Celková výměra honitby činila ha. Počet členů MS v roce 1983 činil 38 členů. 47 3% Složení honitby (ha) % % zemědělská půda lesní půda vodní plochy Graf č. 2 - Složení honitby MS Březník V honitbě se převážně z významných druhů lovila zvěř srnčí, černá, vysoká a z drobné zvěře především zajíc, bažant a též byl loven i králík. Druhy zvěře jako jelen evropský a králík divoký během 80. let zcela vymizeli. Také došlo k významnému úbytku bažanta obecného a koroptve polní. 25

26 Honitba HS Březník - Kuroslepy Rok 1992 představoval zásadní předěl v činnosti mysliveckých organizací v celé České republice. V červnu byl parlamentem přijat nový zákon o myslivosti č.270/1992, který výkon práva myslivosti postavil na vztahu k vlastnictví honebních pozemků. Zrušen byl Český myslivecký svaz a místo něj vznikla Českomoravská myslivecká jednota a členství v ní již není pro držitele loveckých lístků povinné. Názor převážné většiny myslivců byl oddělit výkon práva myslivosti od vlastnictví honebních pozemků a řešit nově utvářené honitby tak, aby byly pronajímány obcemi a tvořeny přibližně hranicemi katastrů za předpokladu respektování přirozených hranic a spádů zvěře. Toto úsilí myslivecké veřejnosti a odborníků však parlament neakceptoval, čímž se myslivost dostala do komerčních sfér. Došlo k výrazným změnám v hranicích honitby. Z lesních pozemků, které vlastní LČR, s.p. byla vytvořena nová honitba LČR. Tím se zmenšila výměra stávající honitby a to převážně o lesní část, která byla v honitbě nejatraktivnější pro zvěř. Výměra honitby činila 1620 ha, z toho zemědělská půda 659ha, lesní půda 954, vodní plochy 2 ha a ostatní pozemky 5ha. Počet členů HS držitelů loveckých lístků ke dni vzniku činil 16 členů. Později se zvýšil na 23 členů a 8 stálých loveckých hostů % 2 0% % Složení honitby (ha) 7 0% 5 0% zemědělská půda lesní půda vodní plochy ostatní pozemky Graf č. 3 - Složení honitby HS Březník Kuroslepy Slovní popis honitby HS Březník - Kuroslepy Hranice honitby tvoří: most u žst. Kralice - cesta do Olšanského mlýna - potok Chvojnice - lesní cesta (alej) od Milíře k hájence Zamazalky - cesta do Kuroslep - východní hranice intravilánu obce Kuroslepy - silnice Kuroslepy Mohelno - stará 26

27 silnice - řeka Oslava - myslivna u Vlasáka (DT policie Brno) - lesní cesta z dětského tábora k železničnímu přejezdu Velké pole - silnice Náměšť Březník po křížek - kraj lesa - železniční trať - polní cesta Posměch na silnici Březník. Kralice - silnice Březník - Kralice - železniční trať po most Honitba HS Březník V roce 2003 při uzavírání nových nájemních smluv došlo ke změně hranice na pronajatých pozemcích LČR, s. p.. Nová stávající výměra honitby je 1262ha, z toho zemědělská půda 1017ha, lesní půda 236ha, vodní plocha 2ha a ostatní pozemky 7ha. Počet členů HS držitelů loveckých lístků 21 a 5 stálých loveckých hostů. Složení honitby (ha) % % 9 0% 2 0% 7 0% zemědělská půda lesní půda vodní plochy ostatní pozemky Graf č. 4 - Složení honitby HS Březník Slovní popis hranice HS Březník po r Hranice honitby HS Březník jsou z části styku a honitbou LČR, s.p. Březník, počínaje křižovatkou - začátkem cesty zvaná Annina, na silnici směr Březník - Velké pole-náměšť n. Osl., popsány Ing. Sedláčkem, zpracovatelem myslivosti u Mú Náměšť n.osl., a to po hranicích vlastnických parcel, tj. mezi pozemky státními a pozemky členů HS Březník, až po ústí potůčku Starova zmola do řeky Oslavy. Od tohoto místa pokračují hranice honitby HS Březník po levém břehu řeky Oslavy po proudu po ústí 27

28 potoka Luh, dále proti proudu potoka Luh směrem severním k hraně lesa, odtud pak po lesní cestě, která střídavě levo a pravostranně sleduje uvedený potok až k obci Kuroslepy. Před obcí Kuroslepy, cca 50 m od hrany lesa rozkládajícího se po pravé straně cesty, prudce odbočuje vpravo a po lesní cestě a dále alejí směruje na východ v délce 440m, kde na křižovatce lesních cest se stáčí vlevo a pokračuje směrem severním až na konec aleje u polí (sleduje hranice oddělení 387B- Hora. Pak pokračuje v délce 180m po rozhraní zemědělských a lesních pozemků k hájence Zamazalky, odsud po lesní cestě doprava směrem východním, po cca 200 metrech na křižovatce lesních cest se stáčí doleva směrem severním a stále po této cestě pokračuje až k hranicím parcely čísli 835/3, k.ú. Kuroslepy - vlastník obec Březník, na křižovatku cest. Odtud pak přes uvedenou parcelu kolmo na vrstevnice k potoku Chvojnice. Zde přechází na levý břeh potoka Chvojnice a po něm pokračuje směrem severním k soutoku s Jinošovským potokem, po něm cca 100 metrů k mostu. Od uvedeného mostu pokračují hranice po zpevněné cestě od objektu bývalé koželužny směrem západním a severozápadním po křížení se se železniční tratí, po ní pak směrem jihozápadním k přejezdu přes silnici Kralice - Březník a po silnici směrem k Březníku. Cca 150 metrů před objektem vodojemu družstva LUH Březník odbočují kolmo doprava po polní cestě k železniční trati. Po ní směrem západním k p.č. 875, k.ú. Březník a po její západní vlastnické hranici směrem jihozápadním k polím. Pak pokračuje směrem západním a jihozápadním po rozhraní zemědělských a lesních pozemků k silnici Březník- Velké pole - Náměšť n. Osl., poté pak k výchozímu bodu tohoto popisu, tj. k odbočce Anniny cesty z této silnice doleva. Tab. 1 - Počet lovecky upotřebitelných psů v jednotlivých honitbách Počet lovecky upotřebitelných psů plán skutečnost plán skutečnost zkoušky z výkonu pro plánovaný počet psů skutečný ohaři drobná zvěř 2 2 norníci spárkatá zvěř 2 4 slídiči 2 norování 1 3 Celkem

29 Obrázek 1 - Mapa hranic honiteb 29

30 4.2. Porovnání plánu lovu se skutečností Sčítací listy MS Březník od r Tab. 2 - Sčítací listy MS Březník Rok I.v.tř. 1-2 letí II.v.tř. 3-4 letí III.v.tř. 5 letí + celkem srny srnčata srnčí celkem průměr HS Březník - Kuroslepy od r Tab. 3 - Sčítací listy HS Březník - Kuroslepy Rok I.v.tř. 1-2 letí II.v.tř. 3-4 letí III.v.tř. 5 letí + celkem srny srnčata srnčí celkem průměr

31 HS Březník od r Tab. 4 - Sčítací listy HS Březník Rok I.v.tř. 1-2 letí II.v.tř. 3-4 letí III.v.tř. 5 letí + celkem srny srnčata srnčí celkem * průměr * sčítací list nenalezen doplněn průměr 31

32 Celkový lov MS Březník od r Tab. 5 - Celkový lov MS Březník Rok I.věková třída ks II.věová třída ks III.věková třída ks srnci ks celkem srny ks srnčata ks Srnčí ks celkem Celkem Graf č. 5 - Celkový lov MS Březník 32

33 HS Březník - Kuroslepy od r do roku 2002 Tab. 6 - Celkový lov HS Březník - Kuroslepy Rok I.věková třída ks II.věková třída ks III.věková třída ks srnci ks celkem srny ks srnčata ks Srnčí ks celkem Celkem Graf č. 6 - Celkový lov HS Březník - Kuroslepy 33

34 HS Březník od r Tab. 7 - Celkový lov HS Březník Rok I.věková třída II.věková třída III.věková třída srnci celkem srny srnčata srnčí celkem Celkem Graf č. 7 - Celkový lov HS Březník 34

35 Počet ulovených kusů v jednotlivých etapách Tab. 8 - Počet ulovených kusů v jednotlivých etapách I.věková třída ks II.věková třída ks III.věková třída ks srnci ks celkem srny ks srnčata ks srnčí ks celkem MS Březník HS Březník HS Březník Graf č. 8 - Počet ulovených kusů v jednotlivých etapách 35

36 Průměrný roční odlov v jednotlivých etapách za rok Tab. 9 - Průměrný roční odlov v jednotlivých etapách za rok I.věková třída ks II.věková třída ks III.věková třída ks srnci ks celkem srny ks srnčata ks srnčí ks celkem MS Březník HS Březník HS Březník Graf č. 9 - Průměrný roční odlov v jednotlivých etapách za rok 36

37 Srovnání plánu lovu a skutečnosti MS Březník Tab Plnění plánu lovu MS Březník plán věková třída skutečnost věková třída* Rok I. II. III. srnec srna srnče celk. I. II. III. srnec srna srnče celk celkem * Složení věkových tříd nezjištěno HS Březník Kuroslepy Tab Plnění plánu lovu HS Březník Kuroslepy Rok plán věková třída skutečnost věková třída I. II. III. srnec srna srnče celk. I. II. III. srnec srna srnče celk celkem

38 HS Březník Tab Plnění plánu lovu HS Březník Rok plán věková třída skutečnost věková třída I. II. III. srnec srna srnče celk. I. II. III. srnec srna srnče celk celkem

39 4.3. Časový průběh lovu Lov srnců v jednotlivých měsících Lov srnců I. věkové třídy Je plněn rovnoměrně po celou dobu lovu. Pouze v posledním měsíci je pokles o několik %. Tab. 13- Časový průběh lovu - I. v.t. Srnci I.věková třída uloveno kusů průměrná hmotnost hmotnost celkem odlov časově v % květen 22 8, červen 35 8, červenec 32 9, srpen 37 9, září 25 10, celkem 151 9, Graf č Časový průběh lovu - I. v.t. 39

40 Lov srnců II. věkové třídy Odlov srnců je plněn průběžně a loveny jsou převážně chovatelsky nevhodné, nebo nemocné kusy. Plánovaný odlov se neplní a v některých letech se srnci II. v. tř. vůbec neulovili (tab. XXX). Odstřel byl místo toho naplněn většinou v I. v. tř. a také v III. v. třídě. Tab Časový průběh lovu - II. v.t. Srnci II.věková třída uloveno kusů průměrná hmotnost hmotnost celkem odlov časově % květen 1 12,00 12,00 4 červen 3 11, červenec 2 12, srpen 10 12, září 9 12, celkem 25 12, Graf č Časový průběh lovu - II. v.t. 40

41 Lov srnců III. věkové třídy Nejintenzivněji se srnci této věkové třídy loví v říji a též poslední měsíc odlovu. Tab Časový průběh lovu - III. v.t. Srnci III.věková třída uloveno kusů průměrná hmotnost hmotnost celkem květen 0 0 červen 5 13, červenec 10 14, srpen 26 12, září 29 12, celkem 70 13, odlov časově % Graf č Časový průběh lovu - III. v.t. 41

42 Lov holé zvěře v jednotlivých měsících Při plnění odstřelu především holé zvěře je tu letitý problém. Jen málo myslivců plní odlov včas a někteří vůbec. Toto má neblahý vliv na chov a kvalitu zvěře. V době začátku odlovu září až říjen, kdy má být odloveno alespoň 60-70% holé zvěře je ve skutečnosti odloveno 33 % srn a 27 % srnčat. Toto se pak dohání poslední dny v roce a při tomto odlovu jsou loveny průběrné i chovatelsky hodnotné kusy. Tento nešvar se zatím nepodařilo odstranit. Tab Časový průběh lovu srny srny uloveno kusů průměrná hmotnost hmotnost celkem odlov časově v % září 26 10, říjen 20 9, listopad 19 11, prosinec 73 11, celkem , Graf č Časový průběh lovu srny 42

43 Tab Časový průběh lovu - srnčata srnčata uloveno kusů průměrná hmotnost hmotnost celkem odlov časově v % září 15 6, říjen 14 6, listopad 18 7, prosinec 60 7, celkem 107 7, Graf č Časový průběh lovu - srnčata 43

44 4.4. Porovnání kvality zvěře Zhodnocení hmotnosti ulovené zvěře MS Březník, HS Březník Kuroslepy a HS Březník (u MS Březník neposuzováno pro nedostatek podkladů) Tab Porovnání hmotnosti HS Březník - Kuroslepy I.věková třída kg II.věková třída kg III.věková třída kg srny kg srnčata kg srnčí celkem ,83 12,00 12,60 10,17 6,33 9, ,50 11,00 13,33 11,36 6,63 10, ,20 12,00 13,33 11,57 7,25 10, ,22 13,75 11,20 6,00 9, ,83 12,00 14,00 11,71 8,00 10, ,90 14,00 12,00 6,00 10, ,11 11,50 12,00 7,57 9, * ,91 14,00 14,50 10,73 7,25 11, ,91 13,50 14,38 12,08 6,80 11,134 Celkem 8,71 12,50 13,49 11,42 6,87 10,37 *r.2000 nezapočítán z důvodu nedostatku dat kg Graf č Porovnání hmotnosti HS Březník - Kuroslepy 44

45 Tab Porovnání hmotnosti HS Březník Rok I.věková třída kg II.věková třída kg III.věková třída kg srny kg srnčata kg Srnčí kg celkem ,73 12,25 13,00 12,43 7,83 10, ,63 12,50 11,00 11,13 8,60 11, ,50 14,00 10,40 9,00 6,20 10, ,70 13,50 12,40 11,00 6,25 10, ,00 12,50 14,20 10,13 8,00 10, ,75 13,00 13,20 11,38 7,86 11, ,50 12,00 12,80 11,11 7,75 11,03 Celkem 10,40 12,82 12,43 10,88 7,50 10,81 Graf č Porovnání hmotnosti HS Březník 45

46 4.5. Počty krmných zařízení a spotřeba jednotlivých druhů krmiv Krmná zařízení V honitbě se nachází dostatečný počet krmných zařízení. Revír je rozdělen na 7 úseků, každý úsek má svého vedoucího, který zajišťuje krmivo pro zvěř. Počet krmných zařízení: krmelec se zásobníkem 13 ks jesle pro srnčí 4 ks silo zásobní přikrmovací 2 ks slaniska 22 ks umělá napajedla 4 ks políčka pro zvěř 2,1 ha Spotřeba krmiva Péče o zvěř a přikrmování se provádí celoročně. V letních měsících se krmí jen jadrné krmivo a to v malých dávkách a k přisypání dochází po spotřebování zvěří. Největší péče je v zimních měsících, kdy zvěř strádá. Průměrně se za rok spotřebuje přibližně v dužnatém krmivu 70q krmné řepy, 5q jablek. Z jadrného krmiva 120q převážně ječmen, pšenice (pro černou zvěř) a v menší míře oves a 2q granulované krmné směsi. Z objemového krmiva se spotřebuje 50q vojtěšky. Dále je zvěři předkládáno 4q soli. 46

47 4.6. Podávané přípravky na ozdravení srnčí zvěře Krmiva a doplňky krmiv pro zvěř Vitaminominerální přípravky Doplňková granulovaná krmná směs pro spárkatou zvěř na parožení pro daňčí, mufloní, příp. srnčí zvěř Důležitý doplněk výživy pro spárkatou zvěř, hlavně v období parožení. Slouží k doplnění minerálních látek a vitamínů potřebných pro zdárný růst hmoty paroží. Způsob podání: spolu s objemným krmivem, nejlépe senem. Denní dávka: jelení zvěř 900 g, daňčí zvěř 650 g, srnčí zvěř 200 g (2-4 týdny před předpokládaným shozem parohů a po celou dobu parožení, příp. celoročně), mufloní zvěř 320 g. Nepodávat v jadrném ani melasovém krmivu. Krmiva jsou zvěří ochotně přijímána, nejsou stanoveny ochranné lhůty pro maso konzumované zvěřiny. Balení: 10 kg a 20 kg Účinky působení: radikální snížení lámavosti parohů, zejména u daňčí zvěře zvýšení specifické hmotnosti parohů zvyšování bodové hodnoty trofejí proti dlouhodobému průměru a maximální využití genetických vlastností optimalizace poměru vápníku a fosforu, dále obsahu sodíku a hořčíku v paroží a kostech pozitivní vliv na růst mufloních toulců (délky) působením na jejich kostní základ kladné působení na minerální metabolismus i u samičí zvěře a mláďat, včetně vitaminizace v jarním období 47

48 4.7. Jiná ohrožení srnčí zvěře Ohrožení při sklizni pícnin Nejvíce ohroženou skupinou jsou srnčata v době kladení při sklizni pícnin. Každoročně je vynaloženo značné úsilí na snížení ztrát zasečením. Používají se elektronické světelné plašiče, dále tzv. třepetalky a též se před sklizní zvěř vyhání pomocí ohařů. I přes tato opatření jsou ztráty značné. Dalším významným faktorem ovlivňujícím stavy srnčí zvěře je motorismus. Každoročně je motorovými vozidly sraženo významné množství zvěře a přesný počet se nedá vyčíslit, ale i čísla, která jsou potvrzena, bývají vysoká. Negativní vliv má i zvěř černá, jejíž stavy jsou vysoké. Černá zvěř nejvíce ohrožuje srnčata v době kladení, kdy dochází ke ztrátám, které se nedají vyčíslit. Také svojí přítomností srnčí zvěř stresují. Ze zvěře myslivosti škodící představují riziko především lovící toulaví psi. Problematické je to s jejich odlovem a to z legislativního hlediska, kdy je to takřka nemožné. Složitá je i komunikace a domluva s majiteli psů, pokud se podaří je zjistit. Problémy způsobují i volně pobíhající psi, kteří zvěř plaší a tím stresují. V době kladení mláďat má podíl na ztrátách i liška obecná. Proto je důležité věnovat se odlovu lišek i z tohoto důvodu. Mezi další stresory ovlivňující srnčí zvěř patří turistika, cykloturistika, čtyřkolky, sezóně houbaři. Všechny tyto aspekty se více či méně podílí na fyzickém stavu srnčí zvěře. Podrobněji jsou významní činitelé zhodnoceny v následující podkapitole. 48

49 4.8. Úhyny Úhyny jsou velmi významné a dochází při nich k velkým škodám nejen finančním, ale především chovatelské. Do úhynů jsou zařazeny hlavní skupiny dle příčin úhynu. Zařazeny jsou následovně: - ztráty způsobené lidskou činností - usmrcení motorovými vozidly, ztráty při sklizni pícnin - zvěř usmrcena predátory (v těchto podmínkách pouze toulaví psi) - úhyn způsobený nemocemi - zde je rozdělení pouze na zvěř otrávenou řepkou - ostatní úhyn - úhyn kde nebylo možné zjistit příčinu Tab Úhyny HS Březník - Kuroslepy Rok Úhyn v letech v době lovu mimo dobu lovu celkem srnec srna srnče srnec srna srnče

50 Graf č Úhyn v době lovu HS Březník Kuroslepy Graf č Úhyn mimo dobu lovu HS Březník Kuroslepy Tab Úhyn v době lovu HS Březník - Kuroslepy úhyn v době lovu mimo dobu lovu celkem srnec srna srnče srnec srna srnče celkem

51 Graf č Úhyn v době lovu HS Březník Graf č Úhyn mimo dobu lovu HS Březník Tab Příčina úhynu ( ) sraženo zasečeno otrava strženo ostatní celkem mot.voz. řepka psy úhyn srnec srna srnče celkem

52 mot.voz. řepka psy úhyn sraženo zasečeno otrava strženo ostatní srnec srna srnče celkem Graf č Příčina úhynu ( ) Graf č Příčina úhynu v % Průměrný roční úhyn ,00 8,00 6,00 4, ,00 0,00 srnec srna srnče celkem Graf č Průměrný roční úhyn 52

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Myslivecká a veterinární legislativa, škody způsobené černou zvěří SBORNÍK REFERÁTŮ 13. listopadu 2009 zasedací místnost

Více

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Sešli jsme se k zhodnocení roku 2013, který nebyl pro drobnou zvěř rokem dobrým. Pozdní nástup jara s nízkými teplotami a četnými srážkami v době líhnutí

Více

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Honitba honebního společenstva HS Určice Myslejovice má výměru 2622 ha, z toho 256 ha lesa. Normované stavy zvěře jsou následující:

Více

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Změna: 350/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Obsah Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)... 1 Obsah... 1 Historie... 1 Zoologické zařazení... 2 Rozšíření... 2 Legislativa... 3 Zoologie... 4 Ekologie...

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin Ing. Ondřej FALTUS, VVS Verměřovice s.r.o. Výživa je klíčovým faktorem, který ovlivňuje úroveň a kvalitu chovu srnčí zvěře. Jedině kvalitním systémem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Úloha státní správy myslivosti v managementu populací zvěře Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

[Zadejte podtitul dokumentu.]

[Zadejte podtitul dokumentu.] [Zadejte podtitul dokumentu.] Obsah ZVĚŘ SRNČÍ... 4 ZAJÍC... 4 BAŽANTI... 5 KOROPTEV... 5 ZVĚŘ MYSLIVOSTI ŠKODÍCÍ... 5 KYNOLOGIE... 7 Výroční zpráva o mysliveckém hospodaření v honitbě Staříč 2 Vážené

Více

Management populací zvěře. kvalita populací (plánování II)

Management populací zvěře. kvalita populací (plánování II) Management populací zvěře kvalita populací (plánování II) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Výkon práva myslivosti Součástí

Více

CHOVY ZVĚŘE V OLOMOUCKÉM KRAJI A ČESKÉ REPUBLICE ZPĚTNÝ PROPOČET

CHOVY ZVĚŘE V OLOMOUCKÉM KRAJI A ČESKÉ REPUBLICE ZPĚTNÝ PROPOČET V. ZPĚTNÝ PROPOČET Kapitola obsahuje srovnání trendu odlovu (červená křivka), sčítání (zelená křivka) a zpětného propočtu početních stavů z vykázaného odlovu (modrá křivka při poměru pohlaví 1:1, oranžová

Více

Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta

Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta Tvorba a využití honiteb Vlastnický vztah k honitbám - vlastní - společenstevní Způsob využívání honiteb - ve vlastní režii - pronajaté Tvorba a využití honiteb Navrhování

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,

Více

Katalog. mysliveckých produktů

Katalog. mysliveckých produktů Katalog mysliveckých produktů Seznam produktů Formát Cena Strana ks s 9% DPH PUBLIKACE 98. Pracovní kniha mysliveckých tradic x 45 cm 800,- 4-5 99. Myslivecké tradice v praxi - rozšířené a doplněné 4.

Více

Reportáž Miami Seaquarium 2011

Reportáž Miami Seaquarium 2011 Reportáž Miami Seaquarium 2011 Adresa: Miami Seaquarium 4400 Rickenbacker Causeway Miami, Fl 33149 Tel.: (305) 361-5705 Web: http://www.miamiseaquarium.com/ Mají otevřeno 365 dní v roce, raději si to však

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti = pravidla pro poskytování finančních příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a způsobu kontroly jejich využití

Více

Myslivost. skripta. Jiří Kamler, Jan Dvořák, Radim Plhal, Zdeněk Vala, Martin Ernst

Myslivost. skripta. Jiří Kamler, Jan Dvořák, Radim Plhal, Zdeněk Vala, Martin Ernst Myslivost skripta Jiří Kamler, Jan Dvořák, Radim Plhal, Zdeněk Vala, Martin Ernst Tato skripta byla vytvořena v rámci projektu InoBio Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurence schopnost,

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku v grafech ORP Benešov 62 689 ha ORP Votice 23 93 ha

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta lesnická a dřevařská Ústav ochrany lesů a myslivosti

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta lesnická a dřevařská Ústav ochrany lesů a myslivosti MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta lesnická a dřevařská Ústav ochrany lesů a myslivosti Vliv pastvy skotu na výskyt a prostorovou aktivitu srnčí zvěře Bakalářská práce 2015 Vojtěch Horák 1 MENDELOVA UNIVERZITA

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 330 návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství Čj. došlého dokumentu: 786/2013 ze dne: 3. 7. 2013 Spisová značka: 9RM13506/2013-16231 Č.j.: 41700/2013-MZE-16231 Vyřizuje: Mgr.

Více

Liberecký kraj resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky. SBORNÍK REFERÁTŮ z

Liberecký kraj resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky. SBORNÍK REFERÁTŮ z Liberecký kraj resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky SBORNÍK REFERÁTŮ z KONFERENCE konané dne 12.května 2007 v multimediálním sále Libereckého kraje v Liberci s názvem

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku 214 v grafech Zpracoval: Zdeněk Kůta Zdroj dat: ÚHÚL a ORP Benešov, Vlašim a Votice

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb.,

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., k 1. 4. 2015 Obsah Úvodní ustanovení str. 2 Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb str. 2 Obecné podmínky str. 2 Finanční příspěvek na zlepšování

Více

I. Střelectví chladné palné střelné c) brokové, kulové, kombinované hlaveň, závěr, spoušťové, bicí a pojistné ústrojí, pažba 4,5

I. Střelectví chladné palné střelné c) brokové, kulové, kombinované hlaveň, závěr, spoušťové, bicí a pojistné ústrojí, pažba 4,5 I. Střelectví 1. Jaké je základní rozdělení zbraní? - chladné - palné - střelné 2. Jaké rozlišujeme druhy loveckých palných zbraní? a) brokové, kulové, mechanické b) brokové, kulové, plynové c) brokové,

Více

Specifické formy cestovního ruchu

Specifické formy cestovního ruchu Specifické formy cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

Losos obecný - Salmo salar

Losos obecný - Salmo salar Losos obecný - Salmo salar Losos obecný je jednou z nejzajímavějších ryb. Asi nejvíce fascinoval lidi tah losů z moře na vzdálená trdliště na horním toku řek a jejich sebezničující vůle překonat všechny

Více

Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní novelizační body

Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní novelizační body Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Hlavní novelizační body 1 Obsah I. Zadání k novelizaci zákona Plán mysliveckého hospoda ení Stanovení a p edkládání plánu Kontrola

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

DYNAMIKA SKLADBY LOVU ZVĚŘE

DYNAMIKA SKLADBY LOVU ZVĚŘE IV. DYNAMIKA SKLADBY LOVU ZVĚŘE Kapitola analyzuje myslivecké hospodaření v členění podle kategorií samčí, samičí a mladá zvěř. Porovnání ČR a OK je ve dvou rovinách: První dva grafy znázorňují vykázaný

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B

46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B 46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B Jméno soutěžícího: Bodové hodnocení teoretické části:. Bodové hodnocení praktické části vnitřní: venkovní: Celkové hodnocení: Pořadí:.

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Okoun říční - Perca fluviatilis

Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční je značně rozšířenou rybou celého severního mírného pásu. Obývá Evropu, značnou část Asie a také Severní Ameriku. kde žije poddruh P. fluviatilis flavescens

Více

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013 Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 213 HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Na Sádkách 7 České Budějovice 375 tel.: +42 385 31 262 fax: +42 385 31 248 email: hbu@hbu.cas.cz

Více

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Chov a ochrana zvěře zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. vyhláška 491/2002 Sb. o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ), v souladu s cílem umožnit

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Myslivecké plánování a statistika Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Plán mysliveckého hospodaření, myslivecká evidence a statistika Právní předpisy 36, 37, 38 zákona č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Bezpečnost práce ve stavebnictví SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 14 Bezpečnost práce ve stavebnictví Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

- nadčeleď Tarsoidea je v rámci nižších primátů, ale i v rámci celého řádu Primates zcela unikátní. - tato nadčeleď má jedinou čeleď Tarsiidae s

- nadčeleď Tarsoidea je v rámci nižších primátů, ale i v rámci celého řádu Primates zcela unikátní. - tato nadčeleď má jedinou čeleď Tarsiidae s Tarsius - nadčeleď Tarsoidea je v rámci nižších primátů, ale i v rámci celého řádu Primates zcela unikátní. - tato nadčeleď má jedinou čeleď Tarsiidae s jediným rodem Tarsius nártoun. - systematické postavení

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen zákon): 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

MYSLIVECKÝ ŘÁD abeceda myslivce

MYSLIVECKÝ ŘÁD abeceda myslivce MYSLIVECKÝ ŘÁD abeceda myslivce PÉČE O ZVĚŘ 1. Krmelce a zásypy, jejich typ, velikost, počet a rozmístění v honitbě musí odpovídat druhům a stavům zvěře, které se v honitbě vyskytují. Tato zásada se vztahuje

Více

Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření

Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 ?????? ?????????

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb

Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb Ing. Zdeněk VALA, Ph.D. Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně Ing. Ondřej

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ ÚVOD Plemena teriérů a jezevčíků tvoří v české myslivecké kynologii složku, která se těší velkému zájmu myslivecké veřejnosti. Psi těchto plemen jsou inteligentní,

Více

Tvorba trvalého preparátu

Tvorba trvalého preparátu BIOLOGIE Tvorba trvalého preparátu V rámci následujícího laboratorního cvičení se studenti seznámí s technikou tvorby trvalých preparátů členovců. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Záznam o poskytnutí informace

Záznam o poskytnutí informace Záznam o poskytnutí informace dle ustanovení 14, odst. 6, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení čl. 15, odst. 2, Pravidel ke stanovení

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

Bobří poradenství jako prevence konfliktů

Bobří poradenství jako prevence konfliktů Bobří poradenství jako prevence konfliktů Vlastimil Kostkan vlastimil.kostkan@conbios.eu Proč bobr v Evropě téměř vyhynul: (potvrzené předpoklady a realita ) Lov pro kožešinu, maso a žlázy (tzv. bobří

Více

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Závěrečná zpráva Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Český svaz ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav Listopad 2009 Úvod Projekt Monitoring

Více

Kulturní akce, které připravujeme: Důležité informace obecního úřadu: 1 Řepnický zpravodaj č. 21 duben 2008

Kulturní akce, které připravujeme: Důležité informace obecního úřadu: 1 Řepnický zpravodaj č. 21 duben 2008 1 Řepnický zpravodaj č. 21 duben 2008 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Kulturní akce, které připravujeme: Červen - Dětský den - zakončení školního

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU (teze k diplomové práci) Vedoucí diplomové práce: Ing. Dobroslava Pletichová

Více

Název: Hrdličkovo muzeum

Název: Hrdličkovo muzeum Název: Hrdličkovo muzeum Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: geografie, dějepis Ročník: 4., 5. (2. a 3. ročník

Více

ROZHODNUTÍ. nepovoluje

ROZHODNUTÍ. nepovoluje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 9. 4. 2015 JID: 51024/2015/KUUK Číslo jednací: 581/ZPZ/2015/ZD-784 Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 24 Poškození živočichy

Více

VYHODNOCENÍ PŘÍČIN ÚBYTKŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ V KRAJINĚ

VYHODNOCENÍ PŘÍČIN ÚBYTKŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ V KRAJINĚ VYHODNOCENÍ PŘÍČIN ÚBYTKŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ V KRAJINĚ Všichni volně žijící živočichové reagují na veškeré změny v ekosystému jako na celek. Velmi citelně zasahují nejen do vlastního chovu, ale především

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) je obecně známým škůdcem, který se

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

OBSÁDKY RYBNÍKŮ Rybářství cvičení 2012

OBSÁDKY RYBNÍKŮ Rybářství cvičení 2012 Rybářství cvičení 2012 Obsádka celkový počet nasazených hospodářských ryb Počet ks na jednotku plochy (ha), na jednotku objemu (m 3 ) Nutnost znalosti biologie daného druhu ryb MONOKULTURNÍ x POLYKULTURNÍ

Více

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ Ivo MÜHLHANSL (MS Borovina, Vidonín, tel: 605 223 601), Ing. Václav HLAVÁČ (AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod), František HAVLÁT (MS Vlkov u Velké Bíteše, tel: 603 982 931, tel.fax:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy TISKOVÁ ZPRÁVA Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy Strnady 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Vliv mysliveckého hospodaření na pohybovou aktivitu a chování zvěře

Vliv mysliveckého hospodaření na pohybovou aktivitu a chování zvěře Vliv mysliveckého hospodaření na pohybovou aktivitu a chování zvěře Miloš Ježek Katedra myslivosti a lesnické zoologie Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita v Praze O projektu 2009 2017

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI

ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI PŮVODCI A DRUHY POŠKOZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN - SAVCI Příloha závěrečné zprávy projektu NAZV č. QF4192 Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti PRODUKCE FARMOVĚ CHOVANÉ ZVĚŘE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace

Více

Chov jelena lesního. Obsah. Zoologické zařazení

Chov jelena lesního. Obsah. Zoologické zařazení Chov jelena lesního Druh Cervus elaphus jelen lesní se u nás rozšířil ve čtvrtohorách, a jednalo se o nejmohutnější přežvýkavou parohatou zvěř, přizpůsobenou v původních stepích až lesostepích rychlému

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

Hodnocení trofejí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Hodnocení trofejí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Hodnocení trofejí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 PROČ Hodnocení trofejí = kvantifikace trofeje (viz znění zákona co je

Více

FCI Všestranné zkoušky pro jezevčíky (Vp) A. Disciplíny

FCI Všestranné zkoušky pro jezevčíky (Vp) A. Disciplíny Budou zkoušeny v následujícím pořadí: FCI Všestranné zkoušky pro jezevčíky (Vp) A. Disciplíny 1. Práce na barvě Zkouška bude provedena podle oddílu 7 tohoto zkušebního řádu s následujícími odchylkami:

Více

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev.

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev. OBSAH: I. Cíl metodiky 3 II. Popis metodiky 4 1. Úvod 4 2. Včelařův rok 4 2.1. Podletí 4 2.2. Podzim 5 2.3. Zima 6 2.4. Předjaří 6 2.5. Jaro 7 2.6. Léto 8 3. Požadavky na konstrukci úlu 8 4. Požadavky

Více

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014.

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014. Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika SCENIHR Předběžné stanovisko na Bezpečnost zubního amalgámu a alternativních zubních výplňových materiálů pro pacienty a uživatele SCENIHR

Více

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř Závěrečná zpráva projektu Voda živá tok Barovka 1 Předmluva Vážení čtenáři, právě čtete závěrečnou zprávu obsahující naše poznatky z výzkumu na toku Barovka,

Více