A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky:"

Transkript

1 A. Textová část 1. Identifikační údaje Název zakázky: Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území Statutárního města České Budějovice pro období Objednatel: Statutární město České Budějovice Zastoupené: Magistrátem města odborem ÚPA Nám. Přemysla Otakara II, 1,2 České Budějovice Zpracovatel: Ing. František Stráský Atelier SIS U Malše České Budějovice IČ: tel. fax: Stupeň: studie Datum: prosinec Popis a vymezení předmětu Předmětem materiálu je, jak již název dostatečně vystihuje: Aktualizace koncepce cyklistické dopravy pro Statutární město České Budějovice. Tento materiál navazuje na obdobný materiál zpracovaný v roce 2004 rovněž kanceláří Ing. František Stráský Atelier SIS a jehož časovým horizontem bylo období Předmět úkolu je vymezen stejně jako v předchozím materiálu a je následující: 1. prověřit a shrnout současný stav infrastruktury pro cyklistickou dopravu 2. prověřit a shrnout současné potřeby a připravenost (projekční, investorskou ) 3. prověřit a shrnout současné názory na potřeby budoucí 4. poté komplexně shrnout existující povědomí dle bodů 1 3 a stanovit přehledné závěry Strana 1 (celkem 31)

2 V tomto duchu je zpracována část materiálu, která se zabývá průzkumy a rozbory území co se infrastruktury pro cyklistickou dopravu týče a dále se zabývá vyhodnocením těchto průzkumů a rozborů. Ačkoli tuto část bylo nutno myšlenkově zpracovat v rámci předmětného materiálu jako první, rozhodl se zpracovatel ji zařadit až do druhé části materiálu. Důvody jsou čistě praktické smyslem materiálu je koncepce, tedy využívání zejména té časti materiálu, která hledí do budoucnosti. Zpracovatel nechce praktického uživatele materiálu obtěžovat každodenním připomínáním toho co bylo byť pro stanovení kroků přítomných a budoucích je takové shrnutí potřebné. Takže průzkumy a rozbory jsou předmětem příloh č Vlastní koncepce je obsažena ve výkresech č. 1 a 2. Tato je členěna na: výhled prioritní - kroky, které by měly být vhodně realizovány v budoucích 2 5 letech (výkres č.1). výhled středně dlouhodobý jedná se o záměry, jejichž potřeba není aktuální, nicméně tato potřeba existuje. Tuto skupinu lze dále rozdělit na dvě podskupiny takto: a) záměry na území města Tyto buď nelze realizovat v nejbližší budoucnosti z praktických důvodů zpravidla jsou podmíněny realizací jiného záměru. Takovým příkladem je zřízení cyklistických stezek v Pražské třídě v úseku Strakonická Nemanice, kterou by se dala v rámci zlidštění této třídy realizovat. V úvahu přichází ovšem až následně po zřízení dálnice. b) záměry na území sousedních obcí Záměry, které mají význam pro připojení cyklistickou a pěší dopravou okolních obcí na krajské město mnohdy obnovují původní historická propojení. Tyto záměry jsou však výhradně v moci těchto obcí. Statutární město nicméně tyto záměry podporuje a na svém území vytváří pro ně podmínky. Statutární město tyto záměry také iniciuje. Obecně lze říci, že realizace záměrů středně dlouhodobých dává hlubší smysl mnohým stavbám realizovaným v minulosti Grafická část je členěn materiál takto: Výkres č.1 Rozvoj cyklistické dopravy prioritní Výkres č.2 Rozvoj cyklistické dopravy středně - dlouhodobá Výkres č.3 Stávající síť cyklotras a cyklostezek s vyznačenými stezkami realizovanými v letech Výkres č.4 Bezpečná cesta do školy pro cyklisty Konečným smyslem materiálu je stanovení konkrétních kroků a postupů pro rozvoj městské infrastruktury umožňující optimální podmínky pro bezpečnou cyklistickou dopravu (materiál sleduje také napojení jednotlivých škol na síť cyklostezek a cyklotras) pro období příštích cca pěti let. Snahou bylo navržení logických návazností, účelnost a efektivnost konkrétních kroků. Významný důraz je Strana 2 (celkem 31)

3 oproti materiálům předchozím kladem na stanovení priorit (zejména úseků potřebných pro dokončení základního skeletu sítě cyklostezek ve městě). Velký důraz je kladen na propojení a zajištění návazností na sousední obce. Členění prací na zpracování průzkumů a rozborů bylo následující: Průzkumy a rozbory: 1. Obstarání podkladů - jedná se o mapové podklady, existující dokumentace včetně dokumentace územně plánovací, projektových dokumentací týkajících se cyklistických stezek a tras, dále studií a posudků týkajících cyklistické dopravy na území města. 2. Prostudování existujících dokumentací. Jedná se prostudování a pochopení vzájemných souvislostí, případně i rozporů, těchto dokumentací. 3. Seznámení se se záměry na vedení cyklistické dopravy sídel navazujících na statutární město, prostudování dostupných dokumentací. 4. Průzkumy existujících tras a stezek a výhledových návazností v terénu.tyto průzkumy byly převzaty z předchozí dokumentace, byly aktualizovány a doplněny o změny vzniklé mezi Vyhodnocení průzkumů a rozborů: 1. Vyhodnocení současného stavu, posouzení vzájemných návazností a souladů existujících dokumentací. 2. Vyhodnocení současného stavu a návazností na záměry obcí přilehajících ke statutárnímu městu. 3. Vyhodnocení současného stavu základního skeletu sítě cyklostezek. 4. Vyhodnocení současného stavu připojení školských zařízení na síť cyklostezek a cyklotras (projekt bezpečné cesty do školy) 5. Zpracování výstupů. 3. Použití, obstarání, provedení aktualizací a doplnění podkladů 3.1. Mapových podkladů Zpracovatel měl k dispozici tyto mapové podklady: Technicko hospodářskou mapu v digitální formě poskytnutou zadavatelem. Mapa nepokrývá dosud celé území města České Budějovice. Chybí především okrajové Strana 3 (celkem 31)

4 části města ( jižní část k.ú. 07, jihozápadní část k.ú. 03, jihovýchodní část k.ú. 06, severovýchodní část k.ú.04 ) Pozemkovou mapu v digitální formě poskytl zadavatel Plán města s označením názvů ulic zakoupil zpracovatel Grafickou přílohu ÚPnM České Budějovice Schéma vedení městské hromadné dopravy v měřítku 1:10 000, jejíž součástí jsou stávající a navržené trasy vedení cyklistické dopravy. Materiál zakoupil zpracovatel od OÚPA Magistrátu města. Vzhledem k neúplnosti technickohospodářské mapy použil pro zpracování průzkumů a rozborů zpracovatel jako mapový podklad pozemkovou mapu Informačních bází Zadavatel zastoupený odborem územního plánu a architektury ( OÚPA ) Magistrátu města České Budějovice poskytl zpracovateli veškerou informační bázi týkající se cyklistické dopravy ve městě Jiné územně technické podklady Pro zpracování byl využit Passport cyklistických stezek a tras vytvořený firmou CDSw s.r.o. Díky odboru správy veřejných statků byl zpracovateli materiálu umožněn nákup příslušného software a poskytnutí dat. Zpracovatel tímto příslušným pracovníkům odboru děkuje, neboť přínos této možnosti byl významný. Zpracovatel také využil předchozí dokumentaci Aktualizace cyklistické dopravy z roku 2004 s její aktualizací v roce 2007 obě vypracované Atelierem SIS. 4. Identifikační údaje o území a prostorové souvislosti 4.1. Správní hranice, správní členění a rozloha řešení území Předmětná dokumentace se v souladu s požadavky objednatele zabývá zejména územím Statutárního města České Budějovice, v části materiálu návaznostmi na sousední obce. Jedná se o katastrální území: České Budějovice 1 (centrální historická část města) České Budějovice 2 (území zahrnuje Stromovku, sídliště Šumava, Čtyři Dvory, Máj, Vltava) České Budějovice 3 (území zahrnuje sídliště Na Pražské, čtvrti Pražské předměstí, Kněžské Dvory, Nemanice) Strana 4 (celkem 31)

5 České Budějovice 4 (území zahrnuje Husovu kolonii, průmyslovou zónu Okružní, Vráto, Nové Vráto) České Budějovice 5 (území zahrnuje čtvrti Suché Vrbné, Nové Hlinsko, Nová Pohůrka) České Budějovice 6 (území zahrnuje čtvrti Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice) České Budějovice 7 (území zahrnuje čtvrti Krumlovské předměstí, Rožnov) České Vrbné (zahrnuje části a území Hvízdal, České Vrbné, českovrbenské rybníky) Haklovy Dvory (zahrnuje části a území Zavadilka, Haklovy Dvory, Nové Dvory) 4.2. Širší vztahy a vymezení zájmového území Zájmové území je tvořeno vlastním městem České Budějovice, jeho sedmi katastrálními územími České Budějovice 1-7 a katastrálními územími České Vrbné a Haklovy Dvory. Širšími vztahy jsou návaznosti cyklistické dopravy na správní území sousedních měst a obcí. Jedná se o tyto: Borek, Úsilné, Adamov, Vráto, Dobrá Voda, Srubec, Staré Hodějovice, Včelná, Boršov nad Vltavou, Planá u Českých Budějovic, Litvínovice, Branišov, Čejkovice, Dasný, Hluboká nad Vltavou,Hrdějovice. 5. Obsah grafické části a seznam příloh a výkresů B.1. Rozvoj cyklistické dopravy prioritní. Jedná se o vlastní koncepci - rozvoj navržený k realizaci v budoucích cca 5 letech ( ). B.2. Rozvoj cyklistické dopravy středně dlouhodobý. Jedná se o realizovatelný rozvoj v období délky 3 10 let. Obsahuje rozvoj cyklistické infrastruktury, který je podmíněný jinými stavbami. Dále rozvoj potřebný pro připojení okolních obcí. Kromě toho je předmětem takový rozvoj na území sousedních obcí, který umožní propojení s krajským městem, eventuelně propojení s dalšími sousedními obcemi navzájem. B.3. Stávající síť cyklotras a cyklostezek s vyznačenými stezkami postavenými mezi Mapuje stav stávající sítě cyklotras a cyklostezek. Zaměřuje se na změny, které vznikly za období mezi roky Celková délka stezek postavených pro cyklisty mezi zmíněnými roky je 12,4km. Strana 5 (celkem 31)

6 B.4. Bezpečná cesta do školy pro cyklisty. Mapuje stav existujících cyklistických stezek a cykotras v návaznosti na polohu základních a středních škol. 6. Závěry průzkumů a rozborů, východiska pro návrh koncepce V grafické a podrobněji i v textové části se zpracovatel snažil doplnit stávající skelet cyklostezek na území statutárního města České Budějovice. Zaměřil se především na úseky, které vyhodnotil jako prioritní. Z provedených průzkumů a rozborů je zřejmé, že v rámci statutárního města existuje 24 problémových úseků, často nedořešených návazností. Dále se jedná o problémová místa, zejména při křížení stezek s automobilovou dopravou. Tato kritická místa jsou zmapována v Pasportu cyklistických stezek a tras. Zlepšením podmínek pro cyklistickou dopravu na těchto úsecích a místech považuje zpracovatel za klíčové pro zlepšení stávajícího stavu. Jako zpracovatelé předmětného materiálu jsme se snažili k problémů najít nějaký společný jmenovatel, na základě kterého by bylo možno vyslovit kriteria pro návrh vlastní koncepce v následném stupni tohoto materiálu. Po úvaze vyslovujeme následující teze jako východiska pro hledání koncepce. Jsou to tyto: Propojit stávající cyklostezky tak, aby byl dokončen základní skelet cyklostezek. Zejména se jedná o úseky s důrazem na bezpečnost a plynulost vedení stezky. Odstranění kritických míst (zejména při křížení s automobilovou dopravou). Na obslužných komunikacích uplatňovat prvky zklidňování dopravy a preference cyklistické dopravy. Na sběrných komunikací vytvořit podmínky pro bezpečný pohyb cyklistů. Propojení centra s významnými sídlišti, městskými čtvrtěmi, obchodními středisky a průmyslovými areály. Tento cíl řešit přednostně, neboť po takových trasách se uskutečňuje každodenní spojení. Vytvoření podmínek pro připojení okolních obcí. V závislosti na připravenosti těchto obcí preferovat místa, odkud může cyklistická doprava nahrazovat či doplňovat ostatní druhy dopravy za cestou do zaměstnání, vzděláním a podobně. Dle průzkumu by to měly být ve vymezeném horizontu obce Borek, Češnovice, Dobrá Voda, Hrdějovice, Úsilné, Roudné, Včelná, Vidov, Planá, Rudolfov, Adamov, Hůry. Preferovat asfaltový povrch a doplnit veřejné osvětlení. Strana 6 (celkem 31)

7 Využití přírodního potenciálu pro rekreaci. Citlivé přivedení cyklistických stezek do lokalit s přírodními hodnotami v blízkosti města. Nakládat přitom opatrně, aby přivedením mas nedošlo k devastaci těchto hodnot, ale zpřístupnit pro vycházky a vyjížďky. K tomuto účelu prodloužit zejména stezky kolem vodních toků. 7. Vlastní koncepce rozvoje cyklistické dopravy Je vyjádřena v následujících tabulkách: Strana 7 (celkem 31)

8 TABULKA 1 - koncepce rozvoje cyklistické dopravy pro včetně priorit Místo číslo Název problémového místa nebo navrženého úseku Délka úseku Popis Odhad nákladů Jedná se o bývalý železniční násep vedený od Husovy třídy od Hvízdala severoseverozápadním směrem napříč územím českovrbenských rybníků. V minulosti byl na násypu uložen teplovod z Mydlovar. Teplovod byl Vrbenské rybníky úprava povrchu stezky m na bývalém železničním náspu demontován. Využít násep pro zřízení společné stezky pro pěší a cyklisty, která by výhledově mohla vést až k Bezdrevu. S ohledem na šířku náspu by se mohlo jednat o jakousi páteční stezku, na které by bylo dostatek prostoru pro cyklisty i bruslaře. S ohledem k tomu by měl být povrch živičný. Pro území vrbenských rybníků je zpracována územní studie projekční kanceláří 4DS. Ve studii je stezka obsažena. Cyklistická stezka kolem 2 Husovy třídy U 350m Hvízdala Jedná se o stezku spojující navrženou stezku na bývalém železničním náspu s ulicí U Hvízdala. Stezku vést v přidruženém dopravním prostoru západně kolem Husovy třídy Šířka stezky vzhledem k intenzitě chodců a cyklistů by měla být min. šířky 3m. Jedná se o obtížně řešitelné území jako první krok doporučuje zpracovatel zadat technickou studii. Strana 8 (celkem 31)

9 3 Stezka v ulici Labská 100m před Lidlem Jedná se o propojení sídliště Vltava se stezkami kolem řeky Vltavy s využitím existujícího přechodu ( připraveného pro přejezd pro cyklisty ) přes sil. I/20. Projektovou dokumentace ve stupni DUR je zpracována Atelier SIS. Jedná se o propojení již realizovaných stezek páteřní trasy H a stezek na 4 Stezka na sídlišti Vltava 500m území Vrbenských rybníků. Pro území panelového sídliště Vltava sever je zpracována urbanistická studie projekční kanceláří 4DS. Ve studii je stezka obsažena. V úseku mezi ulicí M. Horákové a Zavadilkou se jedná o stezku připravovanou v rámci úpravy ulice E. Rošického. Projektovou dokumentaci pro vydání Stezka v ulic E. 5 Rošického s napojením 2 400m na cyklotrasu H stavebního povolení zpracovává atelier AD. Ve zbývající části ulice E. Rošického je navrženo stesku vést po stávajícím chodníku, který bude rozšířen min. 3m. Při křížení s ulicemi O. Nedbala a Husovy třídy je navrženo využít stávající SSZ doplněné o SSZ pro cyklisty. Dále pokračovat ve zklidněné ulici E. Rošického s napojením na stávající stezku (páteřní cyklotrasa H ) v ulici U Výstaviště. Propojení v ulici J m Boreckého Jedná se o propojení již existujících stezek páteřní cyklotrasy H a stezky v ulice J. Boreckého. Úprava vedení cyklistické dopravy 7 500m v ulici Sokolská, Větrná a Ant. Barcala Jedná se o úseky páteřní cyklotrasy G v panelovém sídlišti Máj. Je snaha o vytvoření homogenity vedení cyklistů v celé délce cyklotrasy. Cyklistická doprava je vedena v převážné míře po stezkách oddělených od Strana 9 (celkem 31)

10 silniční dopravy, pouze v těchto místech jsou cyklisté vedeni v hlavním dopravním prostoru. Jedná se o zřízení společné stezky pro pěší a cyklisty v celé délce od Dlouhého mostu (původní strana) až po křižovatku ulic Husova U Výstaviště. Technicky znamená v převážném rozsahu rozšíření stávajícího chodníku. Stezka kolem Husovy 8 750m třídy před výstavištěm Chodník je šířky 3,00 m, ovšem vzhledem ke skutečnosti, že navazuje těsně na oplocení výstaviště, bylo by potřeba jej rozšířit nejméně o 0,25 m, lépe o 0,5 m. S ohledem k tomu, že se jedná o výstaviště, kde bývá při akcích vysoká koncentrace lidí, navrhuje zpracovatel rozšíření na celkovou šířku 3,75 m. V prostoru zastávky MHD Výstaviště bude nutno převést stezku mimo zastávku prostorem je vedení nevhodné na s ohledem na těsné šířkové uspořádání a s ohledem na velkou četnost stožárů trolejového vedení v prostoru chodníku. Zpracovatel navrhuje v prostoru před vstupem do výstaviště zřízení samostatné stezky pro cyklisty mimo chodník. 9 Úprava vedení cyklistické dopravy na Jiráskově nábřeží mezi Dlouhým mostem a Mlýnskou stokou 100m Jedná se o propojení exitujících cyklistických stezek na Jiráskově nábřeží přes most Mlýnské stoky. Ulici Jiráskovo nábřeží v prostoru mostu přes Mlýnskou stoku upravit jako jednopruhovou obousměrnou komunikaci. Vzniklý prostor využít ke zřízení stezky, která by za mostem pokračovala v zeleni a plynule by se napojila na stezku vedoucí pod Dlouhým mostem kolem Vltavy. Strana 10 (celkem 31)

11 Stezka na levém břehu 10 Vltavy před bývalou 260m sodovkárnou Jedná se o zřízení nové stezky na místo stávající hliněné cesty chybějící část v délce 260 mezi zpevněnými stezkami po levém břehu řeky. Zadat zpracování DUR. Jedná se o zřízení nové lávky v blízkosti Litvínovického mostu přes Vltavu jako další logické propojení obou břehů Vltavy. Lávka je navíc ve špatném 11 Lávka u vodárny 50m technickém stavu. Pro umožnění cyklistické dopravy je nutno přizpůsobit parametry lávky (např.zábradlí). V současnosti je rozpracována PD: HBP s.r.o. Č.Budějovice Jedná se o zřízení nové stezky spojující Grünwaldovu ulici se stezkou kolem Stezka k ZŠ 12 80m Grünwaldova Vltavy přes pozemky parc. č 718/1 a 722/2 (oba ve vlastnictví Statutárního města ČB). Zadat studii proveditelnosti. ÚPnM přepokládá vedení cyklistické stezky po pravém břehu Vltavy od Beránkova nábřeží proti proudu řeky až po hranici katastrálního území města. Při podrobném prozkoumání území je zřejmé, že vedení cyklistické stezky po pravém břehu řeky je technicky a tudíž i finančně velmi náročné. Zvlášť obtížný Stezka po pravém břehu m Vltavy v Rožnově úsek je v levostranném ohybu řeky před napojením na Beránkovo nábřeží, kde je břeh nesmírně strmý. Zpracovatel ve výhledu doporučuje uvažovat s variantou převedení cyklistické dopravy lávkou přes řeku na protější břeh (k.ú. Litvínovice a Planá u Českých Budějovic), který je rovinatý a pro vedení cyklistické dopravy příhodný. Možnost vedení cyklistické dopravy v prostoru Lidické třídy v úseku ulic Strana 11 (celkem 31)

12 Beránkovo nábřeží a Sokolovská se ukázala jako nerealizovatelná. Zadat studii proveditelnosti. Jedná se o stezku podél silnice z Českých Budějovic do Včelné. Tento úsek je pro cyklistickou dopravu významně využíván; je po ní vedena cyklistická trasa č. Stezka směr Boršov, m Včelná 12. Kromě toho je tento úsek silnice ve velkém počtu využíván obyvateli Včelné a Boršova na spojení s krajským městem. Stezka je navržena na východ od Lidické třídy. Projektovou dokumentaci zpracovává firma Parsek CB. V současnosti existující komunikace po pravém břehu řeky a je vyhrazena pro Úprava krytu stezky po pravém břehu Vltavy od m lávky pro pěší k železničnímu mostu provoz správce toku. Zpracovatel navrhuje projednat se správcem toku uvolnění komunikace pro provoz cyklistů. Vcelku zachovalá živičná vozovka je v úsecích výrazně poškozená. Je navrženo provést nový živičný kryt v celém rozsahu. Projektová dokumentace je v současné době zpracovávaná. Připojení Borku 16 samostatnou stezkou 350m podél I/3 Přestože vzdálenost okraje zastavěné části obce Borek a okraje města České Budějovice představuje cca 1 km, je cyklistická a pěší doprava mezi těmito sídly prakticky vyloučená. Jedinou dopravní spojnicí obou sídel je silnice I/3 s příčným uspořádáním odpovídajícím silnici v extravilánu to je bez chodníku. Přitom provoz pěších i cyklistů je v předmětném úseku silnice poměrně silný; v posledních letech, s dokončením výstavby hypermarketu Makro, se dále zvýšil. Přinejmenším z bezpečnostních důvodů by měl být zájem spojit obě sídla Strana 12 (celkem 31) (Uvedená cena se týká KÚ České Budějovice. Celková cena Nemanice Borek je odhadnuta na Kč.)

13 stezkou pro pěší a cyklisty, která by byla umístěna mimo těleso silnice I/3. Takové spojení je i v souladu s Koncepce cyklistické dopravy na území obcí Borek, Hrdějovice, Úsilné, a ÚPnM České Budějovice. Podmiňujícím předpokladem je realizace navazující části na katastrální území Borek v součinnosti s výstavbou v Českých Budějovicích. Na stezku je zpracována studie proveditelnosti projekční kanceláří Atelier SIS. Zadat zpracování DUR Jedná se o stezku kolem stávající tratě umožňující vytvoření podmínek připojení pro obec Hrdějovice. V úseku Nemanická a Opatovická je v současnosti vyjeta a vyšlapána široká pěšina. Jedná se zde o poměrně velký provoz cyklistů. Jde v podstatě o jedinou možnost pěší a cyklistické komunikace z Nemanic k centru města mimo Stezka směr Hrdějovice m kolem železniční tratě Pražskou třídu. V části Kvapilové Pražská umožní přivedení cyklistické a pěší dopravy k zastávce MHD a přechodu přes Pražskou třídu směrem ke středisku Empatie. Současně vytvoří podmínky návaznosti na lávku přes Pražskou třídu v souběhu se železničním viaduktem (pokud bude potřeba přemostění uskutečnit). Zbývající část navržené stezky připojí tuto trasu na stezky vzniklé při stavbě Propojení okruhů. Navržená šířka stezky je min. 3m. Zadat zpracování technické studie. Strana 13 (celkem 31)

14 Jedná se o připojení areálu VOŠ na stezky budované podél komunikace Propojení okruhů. S výstavbou nové komunikace a stezek kolem ní stavba Propojení okruhů je 18 Připojení areálu VOŠ 220m vhodné připojení areálu VOŠ stezkou s vedenou tak, aby se zbytečně neprodlužovala vzdálenost pro pěší a cyklisty směřující do centra (z centra) ČB. Zadat zpracování DUR Ulice je strategická pro propojení páteřní cyklotrasy de centrální části města. V pokračování za Husovou třídou se nabízí i ideální pokračování a návaznost na zrekonstruovanou lávku přes Mlýnskou stoku do ulice Mlýnská. Současný stav ulice po její rekonstrukci z první poloviny 90. let, kdy byl zrealizován pokus o cyklistickou stezku. Tato cyklistická stezka je vyznačena proužky červené dlažby v dlažbě chodníku. Jedná se však o řešení, které je Úprava vedení cyklistů 19 v ulici J. Haška a před 300m SEŠ prakticky nevyužitelné což dokládá i skutečný provoz. Pravý chodník ve směru do centra rozšířit cca o 1,5 2 m (vozovku odříznout) a zřídit živičný obousměrný cyklistický pás oddělený od vozovky zvýšeným obrubníkem a bezpečnostním odstupem 0,50 m. Chodník ponechat podél zástavby v šířce minimálně 1,5m. Na protější straně ulice vozovku rozšířit na úkor chodníku tak, aby byla zachována šířka vozovky min. 5,50 m. Chodník také zachován alespoň 1,5 m. Navrženým řešením bude střední část vozovky v šíři cca 4 m zachována a využita. Strana 14 (celkem 31)

15 Případné překládky kabelových vedení lze očekávat pod levým chodníkem v prostoru rozšíření vozovky. Přes Husovu třídu v ose nového cyklistického pásu v ulici Jaroslava Haška (předchozí řešení) navrhujeme zřídit přejezd pro cyklisty. Na protější straně Husovy třídy (před SEŠ) zrušit kolmá parkovací stání jedná se celkem o 7 stání včetně parkovacího automatu a vyznačit samostatnou stezku pro cyklisty. Stezka bude mít přímou návaznost na lávku přes Mlýnskou stoku. Zadat zpracování DUR Úprava vedení cyklistické dopravy 20 v ulici Alešova, 920m Novohradská a Průmyslová Jedná se o úpravu vedení cyklistů v uličním profilu označené cyklotrasy E. Projektovou dokumentaci zpracovává projektový atelier Zlatá stezka. Jedná se o zřízení živičného krytu včetně podkladu na stávající štěrkovou stezku Zřízení nového 21 živičného krytu na 830m stezce směr Dobrá Voda v úseku mezi ulicí Československých legií a hranicí katastrálního území Českých Budějovic. Upozornění: Ačkoli se jedná o existující cestu se štěrkovým krytem, není v plném rozsahu majetkově vypořádána. Zadat zpracování DUR jako podklad pro majetkové vypořádání Stezka na pravém břehu m Malše mezi tůní U Jedná se o zřízení nové stezky na pravém břehu Malše. Toto propojení navazuje na stezky vedené mimo silniční komunikace podél Malše. Navržené řešení je Strana 15 (celkem 31) (včetně lávky přes Mlýnskou stoku)

16 Špačků a ulicí Březová vhodné zejména z důvodu plánovaného pokračování stezky do Roudného a Vidova. Zadat technickou studii Jedná se o novou stezku umožňující kvalitnější trasu cyklotrasy č Stezka kolem 23 tenisových kurtů u 260m Špačků Stávající vedení mezi vodotečí a tenisovými kurty je pro cyklisty nevyhovující. Navržené řešení obchází tenisové kurty ze severovýchodu v trase předpokládané územním plánem. Šířka stezky by měla být min. šířky 3m. Zadat zpracování vyhledávací studie Vytvoří podmínky pro připojení obce Roudné mimo stávající silnici III/15529, která je cyklistickou dopravou významně frekventovaná. Pro toto připojení vytváří podmínky i Obec Roudné, v tom smyslu má také zpracovaný územní plán obce. Stezka na levém břehu 24 Malše do Nového 1 700m Roudného Zřízení samostatné stezky pro pěší a cyklisty po levé,m břehu řeky Malše v šířce 3 m. Napojení na stávající městskou infrastrukturu v ulici Plavská u ocelové lávky. V úseku mezi lávkou a Velkým jezem se nachází zvláště exponovaný úsek z pohledu ochrany životného prostředí mohutné duby a lípy s poměrně malými rozestupy umožňující v současnosti vyšlapanou cestu šířky 1-2m. V souběhu s bytovou zástavbou Plavská navrhujeme prodloužení stávající zdi až k lávce, aby došlo k odclonění zástavby od stezky s předpokládanou velkou intenzitou provozu. Úsek od Velkého jezu na hranici katastrálního území je stavebně Strana 16 (celkem 31)

17 bezproblémový, bude však potřeby vykoupit pozemky. Stezku navrhujeme ukončit před vodotečí na hranici katastrů pro možnost dalšího pokračování; další větev stezky podél hranice katastrálního území dovést k sil. III/15529 do Nového Roudného. Zadat zpracování vyhledávací studie CELKEM m SOUČET Strana 17 (celkem 31)

18 TABULKA 2 - koncepce rozvoje cyklistické dopravy; středně dlouhodobá. Místo číslo Název navrženého úseku Popis Podmiňující předpoklady Navržené stezka je pokračování stezky vybudované na náspu bývalého Navržené připojení 1 Bezdrevu a Zlivi teplovodu směrem na Bezdrev a do Zlivi. Toto připojení by umožnilo využít velký rekreační potenciál okolí rybníka Bezdrev. Zadat zpracování vyhledávací studie. Podmiňujícím předpokladem je zájem a aktivita měst Hluboká n/v a Zliv. Zjistit možnosti financování z dotačních fondů. Navržené připojení Dasného 2 a Čejkovic Tato stezka by umožnila připojení obcí Dasné a Čejkovice na síť cyklotras a cyklostezek na území ČB. Navržené stezky jsou vedeny po stávajících cestách a po hrázi rybníků. Podmiňujícím předpokladem je zájem a aktivita obcí Čejkovice a Dasný. Stezka v ulici M. Horákové 3 v úseku ulic Ant. Barcala E. Rošického Navržená 550m dlouhá stezka v ulici M. Horákové by propojila stezky plánované v ulici E. Rošického se stezkou v ulici Ant. Barcala. Zadat zpracování technické studie. Tato stezka je dalším logickým připojením sídliště Máj na síť městských Stezka v ulici V. Talicha 4 v úseku ulic Sokolská - Větrná stezek. Propojuje stezku G s plánovanými stezkami na sídlišti Máj, se kterými společně se stezkou v ulici M. Horákové vytváří páteřní síť stezek této hustě obydlené části Budějovic. Zadat zpracování technické studie. Strana 18 (celkem 31)

19 Stávající komunikace není díky velké intenzitě provozu a malé šířce vhodná pro vedení cyklistické dopravy. Vybudování stezky kolem Branišovské ulice, až na hranice katastrálního Navržené připojení 5 Branišova stezkou kolem Branišovské silnice území ČB, by umožnila komfortní připojení obcí Branišov a Dubné na síť městských stezek. Zároveň by stezka připojila rozrůstající se areál university. Společně se stezkami Švábův Hrádek, v ulici Na Sádkách a stezkami kolem přeložky sil III/14322 by umožnila využít rekreační potenciál západní části Podmiňujícím předpokladem je zájem a aktivita obcí Branišov popř. Dubné. Budějovic. Zadat zpracování technické studie. Jedná se o živičnou komunikaci víceméně v havarijním stavu směřující od skládky TKO Švábův Hrádek ke střelnici U Hada a dále pokračující panelovou komunikací směrem k Branišovské ulici odtud existuje návaznost po okraji sídliště Máj směrem na Zavadilku. U střelnice existuje odbočka do Litvínovic. Jde o zajímavou cyklistickou trasu v blízkosti velkých budějovických sídlišť. 6 Švábův Hrádek ÚPnM zde s cyklistickou trasou počítá. Opatřit komunikace novým živičným krytem. Toto bude nutno stejně vbrzku udělat, aby nedošlo k úplné devastaci vozovek. Vozovku s živičným krytem opatřit spojovacím postřikem, profil vyrovnat kamenivem obaleným asfaltem a ukončit živičným krytem. Celková tloušťka vrstev včetně vyrovnání 100 mm. U panelové vozovky ošetřit spáry živičnou zálivkou a přelepit geosyntetikem. Strana 19 (celkem 31)

20 Poté provést ložnou a obrusnou živičnou vrstvu celkové tloušťky 100 mm. Jedná se o návrh na změnu vedení cyklotrasy G. Původní předpoklad uvažuje vedení páteřní cyklotrasy ulicí K. Fleischmanna napříč ulice Branišovská s přímým napojením na pěší komunikaci ulice V. Kalicha. Toto křížení je však v prostoru křižovatky ulice K. Fleischmanna Branišovská Stezka mezi ulicemi 7 Studentská a V. Talicha s vjezdem do frekventované zastávky MHD. Páteřní cyklotrasu vést dále ulicí Studentská až do prostoru před rektorát vysokých škol a odtud stezkou severním směrem přes nezastavěný prostor kolmo na Branišovskou ulici a na protilehlé straně navázat na chodník podél restaurace do ulice V. Kalicha. Přes Branišovskou třídu zřídit přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty se světelnou signalizací nebo alespoň světelnou výstrahou. Cyklotrasa v ulici Na 8 Sádkách Navržená cyklotrasa by byla vedena po stávající (málo frekventované) komunikaci. Společně se stezkou kolem Švábova Hrádku by vytvořila síť komunikací pro možnou rekreaci. Výstavba stezky Švábův Hrádek. Stávající komunikaci opatřit novým živičným krytem. Vedení cyklistické dopravy 9 v ulici F.A. Gerstnera a Generála Svobody Navržená trasa a stezka připojují území mezi Vltavou a Malší, které je pro cyklisty obtížně dosažitelné ze stezek vybudovaných kolem těchto vodních toků. V tomto území se nacházejí významné cíle pro cyklisty (supermarkety, nemocnice, škola atd.) Strana 20 (celkem 31)

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2008-2013 Listopad 2008 Objednatel - Liberecký kraj Zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE pořizované ve vazbě na vydané Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 Územního plánu Černošice Textová část

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběrná komunikace Zpracoval:

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu ke dni 28.8.2014

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV Středočeský kraj A.D.O. Praha červenec 2010 SEZNAM PŘÍLOH Textová část - viz. str. 3 Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres 1:5000 C. Výkres veřejně

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora Předkladatel: Pořizovatel změny č. 6 ÚP: Zpracovatel: Městys Kácov Jirsíkova 157, 285 09 Kácov Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Profil města prosinec 2003 Obsah OBSAH: 1. ÚVOD... 8 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE... 9 2.1 VÝVOJ MĚSTA... 9 2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 10 3. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ...

Více

Kódové číslo : 8814 2506 000 4 10 2 03. 0 Zakázkové číslo : 8814 2506 1 210 002 001.0 Počet stran : 110 + tabulková část NÁVRH

Kódové číslo : 8814 2506 000 4 10 2 03. 0 Zakázkové číslo : 8814 2506 1 210 002 001.0 Počet stran : 110 + tabulková část NÁVRH Kódové číslo : 8814 2506 000 4 10 2 03. 0 Zakázkové číslo : 8814 2506 1 210 002 001.0 Počet stran : 110 + tabulková část OBJEDNATEL AKCE : Jihomoravský kraj : Urbanistická studie rozvojových zón letiště

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více