A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky:"

Transkript

1 A. Textová část 1. Identifikační údaje Název zakázky: Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území Statutárního města České Budějovice pro období Objednatel: Statutární město České Budějovice Zastoupené: Magistrátem města odborem ÚPA Nám. Přemysla Otakara II, 1,2 České Budějovice Zpracovatel: Ing. František Stráský Atelier SIS U Malše České Budějovice IČ: tel. fax: Stupeň: studie Datum: prosinec Popis a vymezení předmětu Předmětem materiálu je, jak již název dostatečně vystihuje: Aktualizace koncepce cyklistické dopravy pro Statutární město České Budějovice. Tento materiál navazuje na obdobný materiál zpracovaný v roce 2004 rovněž kanceláří Ing. František Stráský Atelier SIS a jehož časovým horizontem bylo období Předmět úkolu je vymezen stejně jako v předchozím materiálu a je následující: 1. prověřit a shrnout současný stav infrastruktury pro cyklistickou dopravu 2. prověřit a shrnout současné potřeby a připravenost (projekční, investorskou ) 3. prověřit a shrnout současné názory na potřeby budoucí 4. poté komplexně shrnout existující povědomí dle bodů 1 3 a stanovit přehledné závěry Strana 1 (celkem 31)

2 V tomto duchu je zpracována část materiálu, která se zabývá průzkumy a rozbory území co se infrastruktury pro cyklistickou dopravu týče a dále se zabývá vyhodnocením těchto průzkumů a rozborů. Ačkoli tuto část bylo nutno myšlenkově zpracovat v rámci předmětného materiálu jako první, rozhodl se zpracovatel ji zařadit až do druhé části materiálu. Důvody jsou čistě praktické smyslem materiálu je koncepce, tedy využívání zejména té časti materiálu, která hledí do budoucnosti. Zpracovatel nechce praktického uživatele materiálu obtěžovat každodenním připomínáním toho co bylo byť pro stanovení kroků přítomných a budoucích je takové shrnutí potřebné. Takže průzkumy a rozbory jsou předmětem příloh č Vlastní koncepce je obsažena ve výkresech č. 1 a 2. Tato je členěna na: výhled prioritní - kroky, které by měly být vhodně realizovány v budoucích 2 5 letech (výkres č.1). výhled středně dlouhodobý jedná se o záměry, jejichž potřeba není aktuální, nicméně tato potřeba existuje. Tuto skupinu lze dále rozdělit na dvě podskupiny takto: a) záměry na území města Tyto buď nelze realizovat v nejbližší budoucnosti z praktických důvodů zpravidla jsou podmíněny realizací jiného záměru. Takovým příkladem je zřízení cyklistických stezek v Pražské třídě v úseku Strakonická Nemanice, kterou by se dala v rámci zlidštění této třídy realizovat. V úvahu přichází ovšem až následně po zřízení dálnice. b) záměry na území sousedních obcí Záměry, které mají význam pro připojení cyklistickou a pěší dopravou okolních obcí na krajské město mnohdy obnovují původní historická propojení. Tyto záměry jsou však výhradně v moci těchto obcí. Statutární město nicméně tyto záměry podporuje a na svém území vytváří pro ně podmínky. Statutární město tyto záměry také iniciuje. Obecně lze říci, že realizace záměrů středně dlouhodobých dává hlubší smysl mnohým stavbám realizovaným v minulosti Grafická část je členěn materiál takto: Výkres č.1 Rozvoj cyklistické dopravy prioritní Výkres č.2 Rozvoj cyklistické dopravy středně - dlouhodobá Výkres č.3 Stávající síť cyklotras a cyklostezek s vyznačenými stezkami realizovanými v letech Výkres č.4 Bezpečná cesta do školy pro cyklisty Konečným smyslem materiálu je stanovení konkrétních kroků a postupů pro rozvoj městské infrastruktury umožňující optimální podmínky pro bezpečnou cyklistickou dopravu (materiál sleduje také napojení jednotlivých škol na síť cyklostezek a cyklotras) pro období příštích cca pěti let. Snahou bylo navržení logických návazností, účelnost a efektivnost konkrétních kroků. Významný důraz je Strana 2 (celkem 31)

3 oproti materiálům předchozím kladem na stanovení priorit (zejména úseků potřebných pro dokončení základního skeletu sítě cyklostezek ve městě). Velký důraz je kladen na propojení a zajištění návazností na sousední obce. Členění prací na zpracování průzkumů a rozborů bylo následující: Průzkumy a rozbory: 1. Obstarání podkladů - jedná se o mapové podklady, existující dokumentace včetně dokumentace územně plánovací, projektových dokumentací týkajících se cyklistických stezek a tras, dále studií a posudků týkajících cyklistické dopravy na území města. 2. Prostudování existujících dokumentací. Jedná se prostudování a pochopení vzájemných souvislostí, případně i rozporů, těchto dokumentací. 3. Seznámení se se záměry na vedení cyklistické dopravy sídel navazujících na statutární město, prostudování dostupných dokumentací. 4. Průzkumy existujících tras a stezek a výhledových návazností v terénu.tyto průzkumy byly převzaty z předchozí dokumentace, byly aktualizovány a doplněny o změny vzniklé mezi Vyhodnocení průzkumů a rozborů: 1. Vyhodnocení současného stavu, posouzení vzájemných návazností a souladů existujících dokumentací. 2. Vyhodnocení současného stavu a návazností na záměry obcí přilehajících ke statutárnímu městu. 3. Vyhodnocení současného stavu základního skeletu sítě cyklostezek. 4. Vyhodnocení současného stavu připojení školských zařízení na síť cyklostezek a cyklotras (projekt bezpečné cesty do školy) 5. Zpracování výstupů. 3. Použití, obstarání, provedení aktualizací a doplnění podkladů 3.1. Mapových podkladů Zpracovatel měl k dispozici tyto mapové podklady: Technicko hospodářskou mapu v digitální formě poskytnutou zadavatelem. Mapa nepokrývá dosud celé území města České Budějovice. Chybí především okrajové Strana 3 (celkem 31)

4 části města ( jižní část k.ú. 07, jihozápadní část k.ú. 03, jihovýchodní část k.ú. 06, severovýchodní část k.ú.04 ) Pozemkovou mapu v digitální formě poskytl zadavatel Plán města s označením názvů ulic zakoupil zpracovatel Grafickou přílohu ÚPnM České Budějovice Schéma vedení městské hromadné dopravy v měřítku 1:10 000, jejíž součástí jsou stávající a navržené trasy vedení cyklistické dopravy. Materiál zakoupil zpracovatel od OÚPA Magistrátu města. Vzhledem k neúplnosti technickohospodářské mapy použil pro zpracování průzkumů a rozborů zpracovatel jako mapový podklad pozemkovou mapu Informačních bází Zadavatel zastoupený odborem územního plánu a architektury ( OÚPA ) Magistrátu města České Budějovice poskytl zpracovateli veškerou informační bázi týkající se cyklistické dopravy ve městě Jiné územně technické podklady Pro zpracování byl využit Passport cyklistických stezek a tras vytvořený firmou CDSw s.r.o. Díky odboru správy veřejných statků byl zpracovateli materiálu umožněn nákup příslušného software a poskytnutí dat. Zpracovatel tímto příslušným pracovníkům odboru děkuje, neboť přínos této možnosti byl významný. Zpracovatel také využil předchozí dokumentaci Aktualizace cyklistické dopravy z roku 2004 s její aktualizací v roce 2007 obě vypracované Atelierem SIS. 4. Identifikační údaje o území a prostorové souvislosti 4.1. Správní hranice, správní členění a rozloha řešení území Předmětná dokumentace se v souladu s požadavky objednatele zabývá zejména územím Statutárního města České Budějovice, v části materiálu návaznostmi na sousední obce. Jedná se o katastrální území: České Budějovice 1 (centrální historická část města) České Budějovice 2 (území zahrnuje Stromovku, sídliště Šumava, Čtyři Dvory, Máj, Vltava) České Budějovice 3 (území zahrnuje sídliště Na Pražské, čtvrti Pražské předměstí, Kněžské Dvory, Nemanice) Strana 4 (celkem 31)

5 České Budějovice 4 (území zahrnuje Husovu kolonii, průmyslovou zónu Okružní, Vráto, Nové Vráto) České Budějovice 5 (území zahrnuje čtvrti Suché Vrbné, Nové Hlinsko, Nová Pohůrka) České Budějovice 6 (území zahrnuje čtvrti Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice) České Budějovice 7 (území zahrnuje čtvrti Krumlovské předměstí, Rožnov) České Vrbné (zahrnuje části a území Hvízdal, České Vrbné, českovrbenské rybníky) Haklovy Dvory (zahrnuje části a území Zavadilka, Haklovy Dvory, Nové Dvory) 4.2. Širší vztahy a vymezení zájmového území Zájmové území je tvořeno vlastním městem České Budějovice, jeho sedmi katastrálními územími České Budějovice 1-7 a katastrálními územími České Vrbné a Haklovy Dvory. Širšími vztahy jsou návaznosti cyklistické dopravy na správní území sousedních měst a obcí. Jedná se o tyto: Borek, Úsilné, Adamov, Vráto, Dobrá Voda, Srubec, Staré Hodějovice, Včelná, Boršov nad Vltavou, Planá u Českých Budějovic, Litvínovice, Branišov, Čejkovice, Dasný, Hluboká nad Vltavou,Hrdějovice. 5. Obsah grafické části a seznam příloh a výkresů B.1. Rozvoj cyklistické dopravy prioritní. Jedná se o vlastní koncepci - rozvoj navržený k realizaci v budoucích cca 5 letech ( ). B.2. Rozvoj cyklistické dopravy středně dlouhodobý. Jedná se o realizovatelný rozvoj v období délky 3 10 let. Obsahuje rozvoj cyklistické infrastruktury, který je podmíněný jinými stavbami. Dále rozvoj potřebný pro připojení okolních obcí. Kromě toho je předmětem takový rozvoj na území sousedních obcí, který umožní propojení s krajským městem, eventuelně propojení s dalšími sousedními obcemi navzájem. B.3. Stávající síť cyklotras a cyklostezek s vyznačenými stezkami postavenými mezi Mapuje stav stávající sítě cyklotras a cyklostezek. Zaměřuje se na změny, které vznikly za období mezi roky Celková délka stezek postavených pro cyklisty mezi zmíněnými roky je 12,4km. Strana 5 (celkem 31)

6 B.4. Bezpečná cesta do školy pro cyklisty. Mapuje stav existujících cyklistických stezek a cykotras v návaznosti na polohu základních a středních škol. 6. Závěry průzkumů a rozborů, východiska pro návrh koncepce V grafické a podrobněji i v textové části se zpracovatel snažil doplnit stávající skelet cyklostezek na území statutárního města České Budějovice. Zaměřil se především na úseky, které vyhodnotil jako prioritní. Z provedených průzkumů a rozborů je zřejmé, že v rámci statutárního města existuje 24 problémových úseků, často nedořešených návazností. Dále se jedná o problémová místa, zejména při křížení stezek s automobilovou dopravou. Tato kritická místa jsou zmapována v Pasportu cyklistických stezek a tras. Zlepšením podmínek pro cyklistickou dopravu na těchto úsecích a místech považuje zpracovatel za klíčové pro zlepšení stávajícího stavu. Jako zpracovatelé předmětného materiálu jsme se snažili k problémů najít nějaký společný jmenovatel, na základě kterého by bylo možno vyslovit kriteria pro návrh vlastní koncepce v následném stupni tohoto materiálu. Po úvaze vyslovujeme následující teze jako východiska pro hledání koncepce. Jsou to tyto: Propojit stávající cyklostezky tak, aby byl dokončen základní skelet cyklostezek. Zejména se jedná o úseky s důrazem na bezpečnost a plynulost vedení stezky. Odstranění kritických míst (zejména při křížení s automobilovou dopravou). Na obslužných komunikacích uplatňovat prvky zklidňování dopravy a preference cyklistické dopravy. Na sběrných komunikací vytvořit podmínky pro bezpečný pohyb cyklistů. Propojení centra s významnými sídlišti, městskými čtvrtěmi, obchodními středisky a průmyslovými areály. Tento cíl řešit přednostně, neboť po takových trasách se uskutečňuje každodenní spojení. Vytvoření podmínek pro připojení okolních obcí. V závislosti na připravenosti těchto obcí preferovat místa, odkud může cyklistická doprava nahrazovat či doplňovat ostatní druhy dopravy za cestou do zaměstnání, vzděláním a podobně. Dle průzkumu by to měly být ve vymezeném horizontu obce Borek, Češnovice, Dobrá Voda, Hrdějovice, Úsilné, Roudné, Včelná, Vidov, Planá, Rudolfov, Adamov, Hůry. Preferovat asfaltový povrch a doplnit veřejné osvětlení. Strana 6 (celkem 31)

7 Využití přírodního potenciálu pro rekreaci. Citlivé přivedení cyklistických stezek do lokalit s přírodními hodnotami v blízkosti města. Nakládat přitom opatrně, aby přivedením mas nedošlo k devastaci těchto hodnot, ale zpřístupnit pro vycházky a vyjížďky. K tomuto účelu prodloužit zejména stezky kolem vodních toků. 7. Vlastní koncepce rozvoje cyklistické dopravy Je vyjádřena v následujících tabulkách: Strana 7 (celkem 31)

8 TABULKA 1 - koncepce rozvoje cyklistické dopravy pro včetně priorit Místo číslo Název problémového místa nebo navrženého úseku Délka úseku Popis Odhad nákladů Jedná se o bývalý železniční násep vedený od Husovy třídy od Hvízdala severoseverozápadním směrem napříč územím českovrbenských rybníků. V minulosti byl na násypu uložen teplovod z Mydlovar. Teplovod byl Vrbenské rybníky úprava povrchu stezky m na bývalém železničním náspu demontován. Využít násep pro zřízení společné stezky pro pěší a cyklisty, která by výhledově mohla vést až k Bezdrevu. S ohledem na šířku náspu by se mohlo jednat o jakousi páteční stezku, na které by bylo dostatek prostoru pro cyklisty i bruslaře. S ohledem k tomu by měl být povrch živičný. Pro území vrbenských rybníků je zpracována územní studie projekční kanceláří 4DS. Ve studii je stezka obsažena. Cyklistická stezka kolem 2 Husovy třídy U 350m Hvízdala Jedná se o stezku spojující navrženou stezku na bývalém železničním náspu s ulicí U Hvízdala. Stezku vést v přidruženém dopravním prostoru západně kolem Husovy třídy Šířka stezky vzhledem k intenzitě chodců a cyklistů by měla být min. šířky 3m. Jedná se o obtížně řešitelné území jako první krok doporučuje zpracovatel zadat technickou studii. Strana 8 (celkem 31)

9 3 Stezka v ulici Labská 100m před Lidlem Jedná se o propojení sídliště Vltava se stezkami kolem řeky Vltavy s využitím existujícího přechodu ( připraveného pro přejezd pro cyklisty ) přes sil. I/20. Projektovou dokumentace ve stupni DUR je zpracována Atelier SIS. Jedná se o propojení již realizovaných stezek páteřní trasy H a stezek na 4 Stezka na sídlišti Vltava 500m území Vrbenských rybníků. Pro území panelového sídliště Vltava sever je zpracována urbanistická studie projekční kanceláří 4DS. Ve studii je stezka obsažena. V úseku mezi ulicí M. Horákové a Zavadilkou se jedná o stezku připravovanou v rámci úpravy ulice E. Rošického. Projektovou dokumentaci pro vydání Stezka v ulic E. 5 Rošického s napojením 2 400m na cyklotrasu H stavebního povolení zpracovává atelier AD. Ve zbývající části ulice E. Rošického je navrženo stesku vést po stávajícím chodníku, který bude rozšířen min. 3m. Při křížení s ulicemi O. Nedbala a Husovy třídy je navrženo využít stávající SSZ doplněné o SSZ pro cyklisty. Dále pokračovat ve zklidněné ulici E. Rošického s napojením na stávající stezku (páteřní cyklotrasa H ) v ulici U Výstaviště. Propojení v ulici J m Boreckého Jedná se o propojení již existujících stezek páteřní cyklotrasy H a stezky v ulice J. Boreckého. Úprava vedení cyklistické dopravy 7 500m v ulici Sokolská, Větrná a Ant. Barcala Jedná se o úseky páteřní cyklotrasy G v panelovém sídlišti Máj. Je snaha o vytvoření homogenity vedení cyklistů v celé délce cyklotrasy. Cyklistická doprava je vedena v převážné míře po stezkách oddělených od Strana 9 (celkem 31)

10 silniční dopravy, pouze v těchto místech jsou cyklisté vedeni v hlavním dopravním prostoru. Jedná se o zřízení společné stezky pro pěší a cyklisty v celé délce od Dlouhého mostu (původní strana) až po křižovatku ulic Husova U Výstaviště. Technicky znamená v převážném rozsahu rozšíření stávajícího chodníku. Stezka kolem Husovy 8 750m třídy před výstavištěm Chodník je šířky 3,00 m, ovšem vzhledem ke skutečnosti, že navazuje těsně na oplocení výstaviště, bylo by potřeba jej rozšířit nejméně o 0,25 m, lépe o 0,5 m. S ohledem k tomu, že se jedná o výstaviště, kde bývá při akcích vysoká koncentrace lidí, navrhuje zpracovatel rozšíření na celkovou šířku 3,75 m. V prostoru zastávky MHD Výstaviště bude nutno převést stezku mimo zastávku prostorem je vedení nevhodné na s ohledem na těsné šířkové uspořádání a s ohledem na velkou četnost stožárů trolejového vedení v prostoru chodníku. Zpracovatel navrhuje v prostoru před vstupem do výstaviště zřízení samostatné stezky pro cyklisty mimo chodník. 9 Úprava vedení cyklistické dopravy na Jiráskově nábřeží mezi Dlouhým mostem a Mlýnskou stokou 100m Jedná se o propojení exitujících cyklistických stezek na Jiráskově nábřeží přes most Mlýnské stoky. Ulici Jiráskovo nábřeží v prostoru mostu přes Mlýnskou stoku upravit jako jednopruhovou obousměrnou komunikaci. Vzniklý prostor využít ke zřízení stezky, která by za mostem pokračovala v zeleni a plynule by se napojila na stezku vedoucí pod Dlouhým mostem kolem Vltavy. Strana 10 (celkem 31)

11 Stezka na levém břehu 10 Vltavy před bývalou 260m sodovkárnou Jedná se o zřízení nové stezky na místo stávající hliněné cesty chybějící část v délce 260 mezi zpevněnými stezkami po levém břehu řeky. Zadat zpracování DUR. Jedná se o zřízení nové lávky v blízkosti Litvínovického mostu přes Vltavu jako další logické propojení obou břehů Vltavy. Lávka je navíc ve špatném 11 Lávka u vodárny 50m technickém stavu. Pro umožnění cyklistické dopravy je nutno přizpůsobit parametry lávky (např.zábradlí). V současnosti je rozpracována PD: HBP s.r.o. Č.Budějovice Jedná se o zřízení nové stezky spojující Grünwaldovu ulici se stezkou kolem Stezka k ZŠ 12 80m Grünwaldova Vltavy přes pozemky parc. č 718/1 a 722/2 (oba ve vlastnictví Statutárního města ČB). Zadat studii proveditelnosti. ÚPnM přepokládá vedení cyklistické stezky po pravém břehu Vltavy od Beránkova nábřeží proti proudu řeky až po hranici katastrálního území města. Při podrobném prozkoumání území je zřejmé, že vedení cyklistické stezky po pravém břehu řeky je technicky a tudíž i finančně velmi náročné. Zvlášť obtížný Stezka po pravém břehu m Vltavy v Rožnově úsek je v levostranném ohybu řeky před napojením na Beránkovo nábřeží, kde je břeh nesmírně strmý. Zpracovatel ve výhledu doporučuje uvažovat s variantou převedení cyklistické dopravy lávkou přes řeku na protější břeh (k.ú. Litvínovice a Planá u Českých Budějovic), který je rovinatý a pro vedení cyklistické dopravy příhodný. Možnost vedení cyklistické dopravy v prostoru Lidické třídy v úseku ulic Strana 11 (celkem 31)

12 Beránkovo nábřeží a Sokolovská se ukázala jako nerealizovatelná. Zadat studii proveditelnosti. Jedná se o stezku podél silnice z Českých Budějovic do Včelné. Tento úsek je pro cyklistickou dopravu významně využíván; je po ní vedena cyklistická trasa č. Stezka směr Boršov, m Včelná 12. Kromě toho je tento úsek silnice ve velkém počtu využíván obyvateli Včelné a Boršova na spojení s krajským městem. Stezka je navržena na východ od Lidické třídy. Projektovou dokumentaci zpracovává firma Parsek CB. V současnosti existující komunikace po pravém břehu řeky a je vyhrazena pro Úprava krytu stezky po pravém břehu Vltavy od m lávky pro pěší k železničnímu mostu provoz správce toku. Zpracovatel navrhuje projednat se správcem toku uvolnění komunikace pro provoz cyklistů. Vcelku zachovalá živičná vozovka je v úsecích výrazně poškozená. Je navrženo provést nový živičný kryt v celém rozsahu. Projektová dokumentace je v současné době zpracovávaná. Připojení Borku 16 samostatnou stezkou 350m podél I/3 Přestože vzdálenost okraje zastavěné části obce Borek a okraje města České Budějovice představuje cca 1 km, je cyklistická a pěší doprava mezi těmito sídly prakticky vyloučená. Jedinou dopravní spojnicí obou sídel je silnice I/3 s příčným uspořádáním odpovídajícím silnici v extravilánu to je bez chodníku. Přitom provoz pěších i cyklistů je v předmětném úseku silnice poměrně silný; v posledních letech, s dokončením výstavby hypermarketu Makro, se dále zvýšil. Přinejmenším z bezpečnostních důvodů by měl být zájem spojit obě sídla Strana 12 (celkem 31) (Uvedená cena se týká KÚ České Budějovice. Celková cena Nemanice Borek je odhadnuta na Kč.)

13 stezkou pro pěší a cyklisty, která by byla umístěna mimo těleso silnice I/3. Takové spojení je i v souladu s Koncepce cyklistické dopravy na území obcí Borek, Hrdějovice, Úsilné, a ÚPnM České Budějovice. Podmiňujícím předpokladem je realizace navazující části na katastrální území Borek v součinnosti s výstavbou v Českých Budějovicích. Na stezku je zpracována studie proveditelnosti projekční kanceláří Atelier SIS. Zadat zpracování DUR Jedná se o stezku kolem stávající tratě umožňující vytvoření podmínek připojení pro obec Hrdějovice. V úseku Nemanická a Opatovická je v současnosti vyjeta a vyšlapána široká pěšina. Jedná se zde o poměrně velký provoz cyklistů. Jde v podstatě o jedinou možnost pěší a cyklistické komunikace z Nemanic k centru města mimo Stezka směr Hrdějovice m kolem železniční tratě Pražskou třídu. V části Kvapilové Pražská umožní přivedení cyklistické a pěší dopravy k zastávce MHD a přechodu přes Pražskou třídu směrem ke středisku Empatie. Současně vytvoří podmínky návaznosti na lávku přes Pražskou třídu v souběhu se železničním viaduktem (pokud bude potřeba přemostění uskutečnit). Zbývající část navržené stezky připojí tuto trasu na stezky vzniklé při stavbě Propojení okruhů. Navržená šířka stezky je min. 3m. Zadat zpracování technické studie. Strana 13 (celkem 31)

14 Jedná se o připojení areálu VOŠ na stezky budované podél komunikace Propojení okruhů. S výstavbou nové komunikace a stezek kolem ní stavba Propojení okruhů je 18 Připojení areálu VOŠ 220m vhodné připojení areálu VOŠ stezkou s vedenou tak, aby se zbytečně neprodlužovala vzdálenost pro pěší a cyklisty směřující do centra (z centra) ČB. Zadat zpracování DUR Ulice je strategická pro propojení páteřní cyklotrasy de centrální části města. V pokračování za Husovou třídou se nabízí i ideální pokračování a návaznost na zrekonstruovanou lávku přes Mlýnskou stoku do ulice Mlýnská. Současný stav ulice po její rekonstrukci z první poloviny 90. let, kdy byl zrealizován pokus o cyklistickou stezku. Tato cyklistická stezka je vyznačena proužky červené dlažby v dlažbě chodníku. Jedná se však o řešení, které je Úprava vedení cyklistů 19 v ulici J. Haška a před 300m SEŠ prakticky nevyužitelné což dokládá i skutečný provoz. Pravý chodník ve směru do centra rozšířit cca o 1,5 2 m (vozovku odříznout) a zřídit živičný obousměrný cyklistický pás oddělený od vozovky zvýšeným obrubníkem a bezpečnostním odstupem 0,50 m. Chodník ponechat podél zástavby v šířce minimálně 1,5m. Na protější straně ulice vozovku rozšířit na úkor chodníku tak, aby byla zachována šířka vozovky min. 5,50 m. Chodník také zachován alespoň 1,5 m. Navrženým řešením bude střední část vozovky v šíři cca 4 m zachována a využita. Strana 14 (celkem 31)

15 Případné překládky kabelových vedení lze očekávat pod levým chodníkem v prostoru rozšíření vozovky. Přes Husovu třídu v ose nového cyklistického pásu v ulici Jaroslava Haška (předchozí řešení) navrhujeme zřídit přejezd pro cyklisty. Na protější straně Husovy třídy (před SEŠ) zrušit kolmá parkovací stání jedná se celkem o 7 stání včetně parkovacího automatu a vyznačit samostatnou stezku pro cyklisty. Stezka bude mít přímou návaznost na lávku přes Mlýnskou stoku. Zadat zpracování DUR Úprava vedení cyklistické dopravy 20 v ulici Alešova, 920m Novohradská a Průmyslová Jedná se o úpravu vedení cyklistů v uličním profilu označené cyklotrasy E. Projektovou dokumentaci zpracovává projektový atelier Zlatá stezka. Jedná se o zřízení živičného krytu včetně podkladu na stávající štěrkovou stezku Zřízení nového 21 živičného krytu na 830m stezce směr Dobrá Voda v úseku mezi ulicí Československých legií a hranicí katastrálního území Českých Budějovic. Upozornění: Ačkoli se jedná o existující cestu se štěrkovým krytem, není v plném rozsahu majetkově vypořádána. Zadat zpracování DUR jako podklad pro majetkové vypořádání Stezka na pravém břehu m Malše mezi tůní U Jedná se o zřízení nové stezky na pravém břehu Malše. Toto propojení navazuje na stezky vedené mimo silniční komunikace podél Malše. Navržené řešení je Strana 15 (celkem 31) (včetně lávky přes Mlýnskou stoku)

16 Špačků a ulicí Březová vhodné zejména z důvodu plánovaného pokračování stezky do Roudného a Vidova. Zadat technickou studii Jedná se o novou stezku umožňující kvalitnější trasu cyklotrasy č Stezka kolem 23 tenisových kurtů u 260m Špačků Stávající vedení mezi vodotečí a tenisovými kurty je pro cyklisty nevyhovující. Navržené řešení obchází tenisové kurty ze severovýchodu v trase předpokládané územním plánem. Šířka stezky by měla být min. šířky 3m. Zadat zpracování vyhledávací studie Vytvoří podmínky pro připojení obce Roudné mimo stávající silnici III/15529, která je cyklistickou dopravou významně frekventovaná. Pro toto připojení vytváří podmínky i Obec Roudné, v tom smyslu má také zpracovaný územní plán obce. Stezka na levém břehu 24 Malše do Nového 1 700m Roudného Zřízení samostatné stezky pro pěší a cyklisty po levé,m břehu řeky Malše v šířce 3 m. Napojení na stávající městskou infrastrukturu v ulici Plavská u ocelové lávky. V úseku mezi lávkou a Velkým jezem se nachází zvláště exponovaný úsek z pohledu ochrany životného prostředí mohutné duby a lípy s poměrně malými rozestupy umožňující v současnosti vyšlapanou cestu šířky 1-2m. V souběhu s bytovou zástavbou Plavská navrhujeme prodloužení stávající zdi až k lávce, aby došlo k odclonění zástavby od stezky s předpokládanou velkou intenzitou provozu. Úsek od Velkého jezu na hranici katastrálního území je stavebně Strana 16 (celkem 31)

17 bezproblémový, bude však potřeby vykoupit pozemky. Stezku navrhujeme ukončit před vodotečí na hranici katastrů pro možnost dalšího pokračování; další větev stezky podél hranice katastrálního území dovést k sil. III/15529 do Nového Roudného. Zadat zpracování vyhledávací studie CELKEM m SOUČET Strana 17 (celkem 31)

18 TABULKA 2 - koncepce rozvoje cyklistické dopravy; středně dlouhodobá. Místo číslo Název navrženého úseku Popis Podmiňující předpoklady Navržené stezka je pokračování stezky vybudované na náspu bývalého Navržené připojení 1 Bezdrevu a Zlivi teplovodu směrem na Bezdrev a do Zlivi. Toto připojení by umožnilo využít velký rekreační potenciál okolí rybníka Bezdrev. Zadat zpracování vyhledávací studie. Podmiňujícím předpokladem je zájem a aktivita měst Hluboká n/v a Zliv. Zjistit možnosti financování z dotačních fondů. Navržené připojení Dasného 2 a Čejkovic Tato stezka by umožnila připojení obcí Dasné a Čejkovice na síť cyklotras a cyklostezek na území ČB. Navržené stezky jsou vedeny po stávajících cestách a po hrázi rybníků. Podmiňujícím předpokladem je zájem a aktivita obcí Čejkovice a Dasný. Stezka v ulici M. Horákové 3 v úseku ulic Ant. Barcala E. Rošického Navržená 550m dlouhá stezka v ulici M. Horákové by propojila stezky plánované v ulici E. Rošického se stezkou v ulici Ant. Barcala. Zadat zpracování technické studie. Tato stezka je dalším logickým připojením sídliště Máj na síť městských Stezka v ulici V. Talicha 4 v úseku ulic Sokolská - Větrná stezek. Propojuje stezku G s plánovanými stezkami na sídlišti Máj, se kterými společně se stezkou v ulici M. Horákové vytváří páteřní síť stezek této hustě obydlené části Budějovic. Zadat zpracování technické studie. Strana 18 (celkem 31)

19 Stávající komunikace není díky velké intenzitě provozu a malé šířce vhodná pro vedení cyklistické dopravy. Vybudování stezky kolem Branišovské ulice, až na hranice katastrálního Navržené připojení 5 Branišova stezkou kolem Branišovské silnice území ČB, by umožnila komfortní připojení obcí Branišov a Dubné na síť městských stezek. Zároveň by stezka připojila rozrůstající se areál university. Společně se stezkami Švábův Hrádek, v ulici Na Sádkách a stezkami kolem přeložky sil III/14322 by umožnila využít rekreační potenciál západní části Podmiňujícím předpokladem je zájem a aktivita obcí Branišov popř. Dubné. Budějovic. Zadat zpracování technické studie. Jedná se o živičnou komunikaci víceméně v havarijním stavu směřující od skládky TKO Švábův Hrádek ke střelnici U Hada a dále pokračující panelovou komunikací směrem k Branišovské ulici odtud existuje návaznost po okraji sídliště Máj směrem na Zavadilku. U střelnice existuje odbočka do Litvínovic. Jde o zajímavou cyklistickou trasu v blízkosti velkých budějovických sídlišť. 6 Švábův Hrádek ÚPnM zde s cyklistickou trasou počítá. Opatřit komunikace novým živičným krytem. Toto bude nutno stejně vbrzku udělat, aby nedošlo k úplné devastaci vozovek. Vozovku s živičným krytem opatřit spojovacím postřikem, profil vyrovnat kamenivem obaleným asfaltem a ukončit živičným krytem. Celková tloušťka vrstev včetně vyrovnání 100 mm. U panelové vozovky ošetřit spáry živičnou zálivkou a přelepit geosyntetikem. Strana 19 (celkem 31)

20 Poté provést ložnou a obrusnou živičnou vrstvu celkové tloušťky 100 mm. Jedná se o návrh na změnu vedení cyklotrasy G. Původní předpoklad uvažuje vedení páteřní cyklotrasy ulicí K. Fleischmanna napříč ulice Branišovská s přímým napojením na pěší komunikaci ulice V. Kalicha. Toto křížení je však v prostoru křižovatky ulice K. Fleischmanna Branišovská Stezka mezi ulicemi 7 Studentská a V. Talicha s vjezdem do frekventované zastávky MHD. Páteřní cyklotrasu vést dále ulicí Studentská až do prostoru před rektorát vysokých škol a odtud stezkou severním směrem přes nezastavěný prostor kolmo na Branišovskou ulici a na protilehlé straně navázat na chodník podél restaurace do ulice V. Kalicha. Přes Branišovskou třídu zřídit přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty se světelnou signalizací nebo alespoň světelnou výstrahou. Cyklotrasa v ulici Na 8 Sádkách Navržená cyklotrasa by byla vedena po stávající (málo frekventované) komunikaci. Společně se stezkou kolem Švábova Hrádku by vytvořila síť komunikací pro možnou rekreaci. Výstavba stezky Švábův Hrádek. Stávající komunikaci opatřit novým živičným krytem. Vedení cyklistické dopravy 9 v ulici F.A. Gerstnera a Generála Svobody Navržená trasa a stezka připojují území mezi Vltavou a Malší, které je pro cyklisty obtížně dosažitelné ze stezek vybudovaných kolem těchto vodních toků. V tomto území se nacházejí významné cíle pro cyklisty (supermarkety, nemocnice, škola atd.) Strana 20 (celkem 31)

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Magistrát města České Budějovice obdržel Vaše podání, v němž požadujete poskytnutí informací týkajících se smluv uzavřených

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost NOSITELEM PROJEKTU JE SVAZEK OBCÍ Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen

Více

1.14. Přerov a okolí 1/6

1.14. Přerov a okolí 1/6 1.14. Přerov a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované cyklostezky a cyklotrasy.

Více

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě Legenda č. 1 centrum města č. 2 okolí nemocnice

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Studie a investiční záměr stavebních akcí v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Statenice Černý Vůl

Studie a investiční záměr stavebních akcí v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Statenice Černý Vůl Studie a investiční záměr stavebních akcí v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Statenice Černý Vůl Výstavba chodníku pro pěší podél III/2405 Objednatel: Obec Statenice Statenice 23 252 62 Horoměřice

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM

CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM DOTACE akce byla zrealizována za podpory Projektu na odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 26.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nová vlaková zastávka NÁVRH USNESENÍ Rada města podání žádosti o zřízení železniční zastávky

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města)

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / 10577 V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) KLIENT : MĚSTO RUDOLFOV ZHOTOVITEL : ING. ARCH. ALEŠ VALDER, IČ 12661899 BŘEZEN 2013 VRCOV 68, 373

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ - CH. N. VES ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES PRŮVODNÍ ZPRÁVA DATUM: ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: 06/2012 DOC. ING. ARCH. KAREL BOŽEK, CSc, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT F&K&B, a.s. ING. ARCH. LIBOR FOUKAL NA VALTICKÉ 756

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno C.1.1 C.1.1.1 Identifikační údaje Údaje o stavební akci název akce: místo: parcelní čísla 1143/1, 1392, 1393/2 katastrální území Mělnické Vtelno [692808] C.1.1.3 C.1.1.4 C.1.1.2 Údaje o investorovi Údaje

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

dopravně-urbanistických úprav pro období

dopravně-urbanistických úprav pro období Akční plán dopravně-urbanistických úprav na území MČ Praha 7 pro období 2016 2018 verze 2016/02/29 zóny 30 vše mimo hlavní trasy (50 km/h) koordinace projektů ZPS: jejich modifikace, popř. až následně

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM Zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý květen 2011 Identifikační údaje Zadavatel: Zástupce zadavatele: Obec Sokolnice Komenského

Více

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 Projekční kancelář Matula 10/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: OBJEDNATEL: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice ZHOTOVITEL: projekční

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.12027/2011-Ha DATUM: 3.4.2012 Č.J.: MUZN 24924/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing. Stanislava Hájková 515 216 263

Více

Seznam platných změn územního plánu města České Budějovice

Seznam platných změn územního plánu města České Budějovice Seznam platných změn územního plánu města České Budějovice Název Změna č. 1 ÚPnM v části makrobloku č. 2.1.6.008. (lokalita č. 2.1.6. U Dobrovodského potoka) v k. ú. České Budějovice 5 Změna č. 2 ÚPnM

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY

ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY Název akce: Délka tras: Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: Střešovická + Na Petřinách (A XXX) 3,5 km DIR 2.950.xxx Datum vyhotovení: 15.5.2009 Zpracování: Přílohy: KCD (www.praha-mesto.cz/cyklo,

Více

Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice Část B koncept 4) Fotodokumentace

Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice Část B koncept 4) Fotodokumentace 4) Fotodokumentace FOTOGRAFIE Č. 1 PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA DO ZÁVIŠIC PŘES PASEKY FOTOGRAFIE Č. 3 TRASA 502, KOLMÉ STÁNÍ NENÍ VHODNÉ PŘI COUVÁNÍ FOTOGRAFIE Č. 5 UL. KADLÁČKOVA TRASA 502 U PODÉLNÝCH STÁNÍ

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. č. 07/97

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. č. 07/97 MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE VYHLÁŠKA č. 07/97 OMEZENÝ REŽIM PLATNOSTI DOSAVADNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ o závazných částech Územního plánu zóny v části katastrálního území České Budějovice 3 Nemanice - "U Čertíka"

Více

Výroková část změny: A. základní údaje

Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 1383 / 06 A. základní údaje Číslo změny: Z 1383 / 06 Městská část: Katastrální území: Parcelní číslo: Praha Čakovice, Praha Ďáblice, Praha Březiněves, Praha Vinoř, Praha Satalice,

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Koridory MHD České Budějovice

Koridory MHD České Budějovice Koridory MHD České Budějovice Ing. Vladimír Faltus 4. října 2011 Program prezentace Představení myšlenky a cílů koridorů MHD pro České Budějovice Koridor linky 3 (České Budějovice) ideová studie jako součást

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ ÚDAJE název: katastrální území: zadavatel: pořizovatel: zpracovatel: Územní studie Vracov nám. Míru jižní část Vracov Město Vracov, náměstí Míru 202,

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

Změna č. 1 Územní plán Svojetice

Změna č. 1 Územní plán Svojetice Změna č. 1 Územní plán Svojetice návrh zadání září 2014 Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: OBEC SVOJETICE zastoupené starostkou Mgr. Martinou Vedralovou Obecní úřad Svojetice č. p. 14 251 62 Mukařov

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa,

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Příloha C.1.1 Bezpečnostní audit Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Zhotovitel: Ing. Michal Radimský Ateliér

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Předmětem řešení bylo na základě požadavku Městského úřadu a městského zastupitelstva v Přelouči vypracovat studií

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 8 PDPS 120015

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více