Občanský a společenskovědní základ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanský a společenskovědní základ"

Transkript

1 Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...4 SEZNAM TÉMAT CVIČEBNICE...4 Opakovací část...4 Námětová část...4 JAK PRACOVAT SE CVIČEBNICÍ...5 ÚVOD DO PSYCHOLOGIE..8 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE..8 HLAVNÍ SMĚRY PSYCHOLOGIE...9 PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝCH VĚD VÝZKUMNÉ METODY PSYCHOLOGIE DETERMINACE PSYCHICKÝCH JEVŮ / NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE...16 PŘEDMĚT ZÁJMU VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE ZÁKLADNÍ METODY VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE JEDNOTLIVÁ VÝVOJOVÁ OBDOBÍ JEDINCE PSYCHICKÉ PROCESY...28 PODSTATA PSYCHICKÝCH PROCESŮ ČITÍ A VNÍMÁNÍ PŘEDSTAVIVOST MYŠLENÍ FORMY MYŠLENÍ (LOGICKÉ OPERACE) POJEM, SOUD, ÚSUDEK MYŠLENKOVÉ OPERACE A DRUHY MYŠLENÍ INTELIGENCE CITY (EMOCE) PAMĚŤ POZORNOST PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI...40 PŘEHLED HLAVNÍCH TEORIÍ OSOBNOSTI SKLADBA OSOBNOSTI PSYCHICKÉ DISPOZICE OSOBNOSTI FYZICKÁ KONSTITUCE JAKO SOUČÁST OSOBNOSTI ČLOVĚKA DALŠÍ CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI INTEGRACE OSOBNOSTI PSYCHOLOGIE ŽIVOTNÍ CESTY ČLOVĚKA ZÁKLADNÍ TYPY ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ KATEGORIZACE DUŠEVNÍCH PORUCH PSYCHOLOGIE ČINNOSTI, JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ...54 PODSTATA PSYCHOLOGIE ČINNOSTI A JEDNÁNÍ. 54 AKTIVACE ČINNOSTI DRUHY LIDSKÉ ČINNOSTI VŮLE, VOLNÍ JEDNÁNÍ KONFLIKTY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE...64 PŘEDMĚT A POJMY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PROCES SOCIALIZACE ZPŮSOBY SOCIALIZACE...65 SOCIÁLNÍ INTERAKCE / KOMUNIKACE POSTOJE DALŠÍ NÁMĚTY K UČIVU KAPITOL

3 Úvodní slovo Občanský a společenskovědní základ Psychologie navazuje na nosnou učebnici. Jejím posláním je formou cvičení, úkolů a úvah zopakovat témata, se kterými jste se při studiu psychologie seznámili. Snažily jsme se sestavit jednotlivé úkoly cvičebnice tak, aby nejen pokrývaly opakování znalostí, ale také nutily zamyslet se nad ukázkou či popisovanou situací. V řadě případů lze zadání úkolů využít v návaznou diskusi. Přejeme hodně zdaru při upevňování nabytých znalostí z oblasti psychologie. Autorky Seznam témat cvičebnice 1. Úvod do psychologie Stručné dějiny psychologie Hlavní směry psychologie Předmět psychologie Systém psychologických věd Výzkumné metody psychologie Determinace psychických jevů Nervová soustava člověka 2. Vývojová psychologie Základní metody vývojové psychologie Jednotlivá vývojová období jedince 3. Psychické procesy Podstata psychických procesů Čití Vnímání Představivost Myšlení Inteligence City (Emoce) Paměť Pozornost 4. Psychologie osobnosti Přehled hlavních teorií osobnosti Skladba osobnosti Psychické dispozice osobnosti Fyzická konstituce jako součást osobnosti člověka Další charakteristiky osobnosti Integrace osobnosti Psychologie životní cesty člověka Duševní poruchy Základní typy zátěžových situací Kategorizace duševních poruch 5. Psychologie činnosti, jednání a chování Podstata psychologie činnosti, jednání a chování Aktivace činnosti Druhy lidské činnosti Vůle, volní jednání Konflikty 6. Sociální psychologie Předmět a pojmy sociální psychologie Proces socializace Způsoby socializace Sociální interakce Komunikace Komunikační styly Postoje Opakovací část Sestavila: Mgr. Ladislava Doležalová Strana: 7 72 Námětová část Sestavily: Mgr. Ladislava Doležalová, Mgr. Marie Vlková Strana:

4 Jak pracovat se cvičebnicí Jak pracovat se cvičebnicí část je koncipována tak, aby bylo možné vypracovat úkol přímo do ní. Některá cvičení jsou uvedena přímo stručným a výstižným dotazem, další jsou doplněna vstupním ukázkovým textem, schématem či obrázkem. Doprovodné materiály je vhodné nejprve pozorně pročíst a následně zodpovědět položené otázky. Doporučujeme odpovídat přímo do cvičebnice, nejen že si pomocí zápisu upevníte své znalosti, ale doplněná cvičebnice může být také vhodnou pomůckou při opakování látky před závěrečnou klasifikací či k maturitní zkoušce. Typy cvičení Ve cvičebnici naleznete několik typů cvičení. Pro přehlednost je zadání každého uvedeno příslušným piktogramem; naleznete jej vždy v pravém horním rohu zadání úkolu. Uzavřené otázky s výběrem z předepsaných variant odpovědí Typ úkolu, kdy zaškrtnutím budete vybírat vhodnou variantu (či více variant) z několika možných odpovědí, které zadání taktéž obsahuje. Otevřené otázky Typ úkolu, kdy budete na dotaz(y) odpovídat vlastními slovy. Zadání vhodné pro diskusi Řada témat (a k nim přiřazených úkolů) je rovněž vhodná ke společné diskusi. Ta může probíhat jak mezi spolužáky navzájem, tak i pod vedením vyučujícího. Vyhledání informací U některých otázek je vhodné dohledat informace. Využít můžete vám dostupné zdroje (encyklopedie, knihy, internet). 5

5 Opakovací část OPAKOVACÍ ČÁST 7

6 ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Opakovací část Příklady a cvičení zahrnují opakování učiva kapitol: stručné dějiny psychologie předmět psychologie, systém psychologických věd výzkumné metody psychologie, determinace psychických jevů nervová soustava člověka Stručné dějiny psychologie 1. Otázkou psychických poruch či potíží, jejich popisem a zkoumáním činitelů, které je vyvolávají se zabývá: A) Vývojová psychologie B) Psychopatologie C) Psychofyziologie 2. Zjistěte, kdo, kdy a kde prvně použil název psychologie pro vědu (nauku) o duševním životě člověka. Na jaké směry dotyčný učenec psychologii dále dělí? V jednom ze svých děl také zmiňuje metodu a pojem sloužící ke zkoumání lidské psychiky které to jsou? Zapište si stručně jejich podstatu. Využijte informací získaných z encyklopedií, internetu apod. Jméno osobnosti:... Bylo to (kdy, kde):... Myšlenky, metody a pojmy: Nápověda: jedná se o německého filosofa. Předmětné metody a pojmy rozepisuje ve svém díle Psychologia empirica z roku Kdo, kdy a kde založil první psychologickou laboratoř na světě? Na co dotyčný kladl především důraz? Jméno osobnosti:... Bylo to (kdy, kde):... Důraz ve svém bádání kladl zejména na:

7 4. Přečtěte si ukázku a zodpovězte dotaz. PRAVZORY TRADIČNÍ POSTAVY, PŘÍBĚHY A PŘEDSTAVY... V psychologii (ale např. i v literárních či fi lmových dílech) se velmi často objevují určité symbolické postavy či představy pravzory. Například podle Carla Gustava Junga představují tyto symboly v hlubinné psychologii symbolickou ideu, která není refl ektována vědomím, ale pramení z nevědomí, a nemůže být tudíž pojmově uchopena. Přesto se významně podílí na utváření psychické reality osobnosti. Těmito symboly jsou podle Junga např. Moudrý stařec (v tom významu, že psychika se zaměřuje na cíl a předpokládá přítomnost centrální osobnosti), Dítě (zárodek psychické celosti se středem v Bytostném Já), Hrdina (jeho posláním je vykonat hrdinské skutky, musí projít nebezpečími, zápasit s netvory, být poražen a následně znovuzrozen), Stín (osobní nevědomí v podobě vlastního stínu, který osobnost stále doprovází ) apod. Tyto pravzory si můžete vybavit např. na konkrétních postavách z Pána Prstenů: Gandalf (jako Moudrý stařec), Frodo (jako Hrdina), Glum (jako Frodův Stín). Z mytologie Héraklés jako typický příklad pravzoru Hrdiny. TEXT O čem pojednává ukázka? Uveďte odborný název. Jedná se o tzv PhDr. Novotný se dlouhodobě zabývá studiem změněných stavů vědomí. Opakovaně podniká cesty do zahraničí, kde studuje praktiky šamanů a léčitelů domorodých kmenů, včetně užívání omamných látek. Často při své práci používá hypnózu, meditaci, autosugesci (ať již při individuální práci, nebo při skupinových programech). Zúčastnil se i seminářů o tzv. holotropním dýchání. Někteří kolegové jsou ke způsobu jeho práce skeptičtí. Do jakého ze směrů psychologie spadá způsob práce PhDr. Novotného? Nápověda: úvahu vám mohou usnadnit obrázky nerealistické výjevy a krajiny a surrealistické grafické motivy podněcující nálady, představivost a asociace. Způsob práce PhDr. Novotného spadá do... Předmět psychologie 1. Velmi často se setkáváme s formulací, že předmětem psychologie je chování a prožívání člověka. Vysvětlete, čím se od sebe prožívání a chování liší. Chování: Prožívání:

8 Systém psychologických věd 1. Mezi jaké psychologické disciplíny spadají a čím se zabývají níže vypsané nauky? Zařaďte do správné psychologické disciplíny a stručně popište předmět činnosti. Psychologické disciplíny Základní Speciální Aplikované Psycholingvistika... Zabývá se Vývojová psychologie (ontogenetická)... Zabývá se Klinická psychologie Zabývá se Uveďte, která z psychologických disciplín by primárně zkoumala popisované chování člověka (lidí): 1. Pracovní atmosféra ve velkém pracovním kolektivu, dav lidí tísnící se ve vedru na malém prostoru, fanouškové v ochozech fotbalového stadionu, lidé demonstrující za své požadavky v průvodu... To vše jsou typické příklady větší skupiny lidí, kteří se v nastalé situaci nějak chovají a svým chováním také ovlivňují i ostatní členy tohoto kolektivu. Je to: Manželé (partneři) svěřující se psychologovi se svými problémy, které provázejí jejich soužití. Obdobně rodiče, kteří přicházejí k psychologovi na konzultace ohledně výchovy svého dítěte. Je to: Posuzování psychiky delikventa, posuzování věrohodností výpovědi svědků či oběti trestného činu atd. Psycholog (odborník v této psychologické disciplíně) úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení (vyšetřovatelé, soudy). Je to: Sledování a popisování účinku léků, chemických látek a drog na lidskou psychiku. Je to:... 12

9 VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE Opakovací část Příklady a cvičení zahrnují opakování učiva kapitol: základní metody sledování vývoje osobnosti jednotlivá vývojová období člověka specifika fyzického i duševního vývoje osobnosti během života Předmět zájmu vývojové psychologie 1. Předmět zájmu vývojové psychologie. Zatrhněte správnou odpověď. Vývojová psychologie se zabývá: A) Jednotlivými formami psychických procesů, a to v závislosti na prostředí, ve kterém se člověk nachází. B) Jednotlivými formami psychických procesů, a to v závislosti na činnostech, které člověk vykonává. C) Vývojem lidské psychiky (chováním a prožíváním) od početí do smrti. Základní metody vývojové psychologie 1. Metody vývojové psychologie. Zaškrtněte, která z uvedených definic je chybná. A) Psychologové Matějček, Dytrych a kol. sledovali osudy dětí narozených ze zamítnutých žádostí o interrupci. Jejich práce je příkladem longitudinálního přístupu. B) Data získaná longitudinálním přístupem jsou vhodným základem pro tvorbu norem u psychologických testů. C) Příčný přístup je způsob práce, při kterém se u daného jedince vyšetřuje jeho intelekt, osobnost a psychomotorický vývoj. D) Příčným přístupem nazýváme vyšetření vývoje u většího souboru jedinců stejného věku. Poznámka: Nesprávných odpovědí může být i více. Jednotlivá vývojová období jedince 1. Co znamená pojem kritické (senzitivní) období? Doložte alespoň na jednom příkladu. Pojem kritické (senzitivní) období znamená: Příklad: Nápověda: Možná by vám mohl v odpovědi napomoci obrázek...

10 PSYCHICKÉ PROCESY Opakovací část Příklady a cvičení zahrnují opakování učiva kapitol: podstata psychických procesů, charakteristika počitků a vjemů podstata a druhy představivosti a myšlení pojem intelekt a inteligence, přístupy k posuzování inteligence podstata a druhy citů, paměť a pozornost Podstata psychických procesů čití a vnímání Vysvětlete rozdíl mezi počitkem a vjemem. Počitek: Vjem: Roztřiďte správně příklady počitků a vjemů: Počitek Vjem fialová barva jablko chlad sladká chuť železo Počitek Vjem teplo světlo oběd v restauraci zvířecí srst pach čpavku 2. Rozhodněte, která z uvedených charakteristik nepatří mezi charakteristiky vnímání. A) Celostnost: jednotlivé informace jsou vždy odrazy nějakého celku. Obraz skládající se z částí je též vždy vnímán jako celek. B) Výběrovost: v určitém okamžiku nevnímáme vše, co na nás působí, ale pouze část podnětů. Výběr je řízen řízen naší pozorností, motivací či dalšími psychickými stavy jako např. stupeň únavy nebo bdělosti apod. C) Detailnost: schopnost zaměřit se na určitý konkrétní detail. D) Významovost: vnější obrazy a objekty jsou pro nás vždy nositeli určitých významů, nelze je vnímat jenom jako jakási čistá data (tj. např. u obrázku jako prostou změť čar). Komentář vyučujícího k odpovědi: 28

11 PSYCHOLOGIE ČINNOSTI, JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ Opakovací část Příklady a cvičení zahrnují opakování učiva kapitol: stavy vědomí a projevy chování aktivační činitele vedoucí k činnosti jedince druhy lidské činnosti podstata volního jednání člověka mechanismy vzniku a řešení konfliktních situací Podstata psychologie činnosti a jednání Aktivace činnosti 1. Co znamená termín aktivace činnosti? Který z následujících pojmů se netýká úrovně aktivace? A) afekt B) bdělá pozornost Poznámka pro vyučujícího k odpovědi: C) relaxovaná bdělost D) únava E) ospalost F) hluboký spánek G) koma H) smrt 3. Popište, jak vypadá člověk v afektu

12 Psychologie činnosti, jednání a chování 4. Zkuste podle obrázků zařadit jednotlivé hry do správné kategorie. Zapište si i název hry. Hra funkční manipulační Druhy her konstruktivní napodobovací pohybové didaktické 57

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE ZADÁNÍ ŘEŠENÍ Ladislava Doležalová Marie Vlková N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R www.computermedia.cz Obsah Obsah Úvodní slovo...4

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE EVA ZACHAROVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, PROSINEC 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr.

PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr. PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr. Markéta Křivánková Autorky děkují psychologům, pedagogům

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

PEDAGOGIKA 1. Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část. S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ

PEDAGOGIKA 1. Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část. S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ PEDAGOGIKA 1 Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ Autoři studijních opor pro předmět KPG/PG1: PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.

Více

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa Učební texty pro kvintu, první ročník a společenskovědní seminář Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa verze 2011 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA teoretické poznání člověka = jeden ze

Více

Psychologie 1. díl. Učebnice pro obor sociální činnost. Ilona Kopecká. Učebnice pro obor sociální činnost

Psychologie 1. díl. Učebnice pro obor sociální činnost. Ilona Kopecká. Učebnice pro obor sociální činnost ISBN 978-80-247-3872-7 Pečovatelská služba a individuální plánování Praktický průvodce Marcela Hauke Ilona Kopecká Učebnice pro obor sociální činnost Péče o staré občany Učebnice pro obor sociální činnost

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Zpracovala PhDr. at PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D. Obsah: 10 kapitol 1. Předmět psychologie, struktura psychologických věd, psychologický výzkum a jeho

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO (Tělo bez duše, to je člověk bez přátel) Mgr. Jiří Staňa 2010 Psychologie jako věda Psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii (H. Ebbinghaus,

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ZDENĚK HELUS. PSYCHOLOGIE pro střední školy

ZDENĚK HELUS. PSYCHOLOGIE pro střední školy ZDENĚK HELUS PSYCHOLOGIE pro střední školy NAKLADATELSTVÍ FORTUNA, PRAHA 1999 Zpracoval: prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. Lektorovali: PhDr. Miriam Malotínová, PhDr. Václav Mertin, PhDr. Petr Nesvadba,

Více

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti diagnostiky a poradenství. 2. Získat přehled o základních diagnostických

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více