nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ"

Transkript

1 Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K CZ

2

3 Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/ fax 0656/

4 Obsah Všeobecné údaje Struktura objednacího èísla 4 Zkrácená oznaèení pro zvláštní provedení 5 Tvary 6 Normy a pøedpisy 7 Tolerance 7 Provedení a osvìdèení nevýbušných motorù 7 Elektrické údaje Napìtí a kmitoèet 8 Výkon 9 Teplota okolí 9 Výkony pro 60 Hz 9 Výkonnostní štítek 9 Elektrické a mechanické údaje Úèinnost a úèiník 10 Jmenovitý moment 10 Momentová pásma 10 Izolace 11 Ochrana motoru 11 Antikondenzaèní vyhøívání 12 Krytí 12 Provedení kostry, závìsná oka 12 Opatøení pro montáž pøevodovky 12 Otáèky a smìr otáèení 12 Mechanické údaje Chlazení a ventilace 13 Hluk 13 Svorkovnice úplná 14 Pøipojení motoru 14 Ložiska, pøípustná zaøízení 15 Pøípustná radiální zatížení 16 Ložiskové uzly 16 Pøípustná axiální zatížení 17 Nátìr 18 Mechanický chod, chvìní 18 Høídelové konce 18 Technická data pro výbìr a objednávání 19, 20 Rozmìry Pøíslušenství 24 Certifikáty 25-27

5 Technické informace Všeobecné údaje Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory s kotvou nakrátko øady 1MJ6 jsou urèeny pro použití v prostorech, ve kterých je pravdìpodobný vznik výbušné atmosféry, vytvoøené plyny, parami nebo mlhami. Motory ve standardním provedení jsou urèeny pro nevýbušná elektrická zaøízení, skupiny II kategorie 2G. Velikosti 225S až 315M splòují požadavky skupiny IIC, velikost 315L skupiny IIB + H 2. 1MJ6 velikost 225S až 315L, IM B 3 svorkovnice na vrchu kostry, standardní provedení Siemens K12 3

6 Technické informace Všeobecné údaje Struktura objednacího èísla Objednací èíslo 1 M J A A Z 1. až 4. místo (èíslice, písmeno, písmeno, èíslice) Nevýbušné motory s kotvou jednootáèkové, s pøepínáním nakrátko povrchovì chlazené poètu pólù 1) v krytí IP 55, typ ochrany proti výbuchu EExde 5. až 7. místo (èíslice) Velikost, pøiøazení k H = mm 8. místo Pomlèka 9. místo (èíslice) Poèet pólù 10. a 11 místo (písmena) Provedení 12. místo (èíslice) Napìtí, zapojení, kmitoèet 13. místo (èíslice) Tvar 14. a 15. místo Oznaèení zvláštního provedení zkratky a specifikace požadavkù vždy uvedeny v doplòkových údajích Pøíklad objednávky Nevýbušný trojfázový asynchronní motor IP 55, EExdeIICT4 4 póåový, 50 Hz, 55 kw, 230V /690VY, tvar IM B3 Zvláštní provedení: n 3 termistory pro vypínání n skøíò svorkovnice vpravo (pøi pohledu ze strany D) Objednací èíslo 1MJ6253-4AA.. Èíslice pro napìtí 6 Èíslice pro tvar 0 Oznaèení zvláštního provedení - Z n 3 termistory A11 n Skøíò svorkovnice vpravo K09 Pøi objednávání uvést: 1MJ6253-4AA60-Z A11+K09 1) U motorù s pøepínáním poètu polù nutná dohoda s výrobcem. 4 Siemens K12

7 Technické informace Všeobecné údaje Zkrácená oznaèení pro zvláštní provedení Zkrácené oznaè. Popis zkráceného objed. údaje Typ motoru-velikost doplòkového 1MJ6 objed. údaje Vinutí a ochrana motoru A11 Ochrana motoru 3 vestavìnými termistory pro vypínání 1) 225S - 315L A12 Ochrana motoru 6 vestavìnými termistory pro signalizaci a vypínání 1) 225S - 315L A15 A16 Ochrana motoru 3 vestavìnými termistory pro napájení z mìnièe kmitoètu, pro vypínání 1) Ochrana motoru 6 vestavìnými termistory pro napájení z mìnièe kmitoètu, pro signalizaci a vypínání 1) 225S - 315L 225S - 315L Nátìry Standardní nátìr RAL S - 315L K26 Zvláštní nátìr RAL S - 315L Y53 Normální nátìry v barevných odstínech RAL... (nutno specifikovat) 225S - 315L Y54 Zvláštní nátìry v barevných odstínech RAL... (nutno specifikovat) 225S - 315L K23 Bez vrchního nátìru - díly ze šedé litiny základovány 225S - 315L K24 Bez vrchního nátìru - základováno 225S - 315L Mechanická provedení K09 Skøíò svorkovnice vpravo (pøi pohledu ze strany D) 225S - 315L K10 Skøíò svorkovnice vlevo (pøi pohledu ze strany D) 225S - 315L K83 Skøíò svorkovnice otoèena o 90 o (pøívod ze strany D) 225S - 315L K84 Skøíò svorkovnice otoèena o 90 o (pøívod ze strany N) 225S - 315L K85 Skøíò svorkovnice otoèena o 180 o 225S - 315L K01 Stupeò mechanického kmitání R 225S - 315L K16 Druhý normální konec høídele 2) na dotaz K17 Radiální tìsnící kroužek na stranì D u provedení s pøírubou 3) 225S - 315M K20 Provedení pro zvýšené radiální zatížení 4) 225S - 250M K40 S možností domazávání 225S - 250M K31 2 výkonnostní štítky s daty, 1 upevnìn, 2. vložen do svork. skøínì 225S - 315L K37 Provedení s nižší hladinou hluku u dvoupólových motorù 225S - 315L pøi smyslu otáèení vpravo 5) K38 Provedení s nižší hladinou hluku u dvoupólových motorù 225S - 315L pøi smyslu otáèení vlevo 5) K45 Antikondenzaèní vytápìní motoru 230V 225S - 315L K46 Antikondenzaèní vytápìní motoru 115V 225S - 315L K53 Svorkovnice v pevném závìru EExdIIC 225S - 315M L38 Svorkovnice v pevném závìru EExdIIB 225S - 315L L75 Svorkovnice v pevném závìru EExdI 225S - 315L 1) Øídící systém musí být certifikován autorizovanou zkušebnou, není pøedmìtem dodávky. 2) Není možný u tvaru IMV3, u motorù s nízkou hladinou hluku, s axiálním ventilátorem 3) Není možné u 2 pól. motorù tvaru IM V3. 4) Stupeò mech. kmitání R na dotaz. 5) Motory jsou až o 80 mm delší než normální, druhý konec høídele není možný. Siemens K12 5

8 Technické informace Všeobecné údaje Tvary Tvary podle ÈSN EN Velikosti Èíslice na 13. místì Zkrácené 1MJ6 oznaèení IM B 3 IM S až 315L 0 - IM B 6, IM B 7, IM B 8 IM 1051, IM 1061, IM S až 315L 0 - IM V 6 IM S až 315M 0 - IM V 5 se støíškou IM S až 315M 9 M1F Pøíruba IM B 5 IM S až 315M 1 - IM V 1 se støíškou IM S až 315M 4 1) - IM V 3 IM S až 315M 9 1) M1G IM B 35 IM S až 315M 6-1) Motory velikostí 225S až 315M se dodávají se dvìma našroubovanými závìsnými oky, pøièemž jedno lze pøemístit pro tvary IM V1 a IM V3. Pøitom je nutno dbát na to, že namáhání kolmo k rovinì závìsného oka není dovoleno. Rozmìry motorù následujících tvarù jsou stejné: IM B3, IM B6, IM B7, IM V6 IM B5 a IM V3 Motory s normálním výkonovým rozsahem lze objednat v základních tvarech IM B3 a IM B5 a provozovat v montážních polohách IM B6, IM B7, IM B8, IM V6 (univerzální tvar, viz výše uvedené pøiøazení oznaèení). Nevýbušné motory pro svislou montáž høídelí dolù musí být opatøeny støíškou na krytu ventilátoru. Nevýbušné motory pro svislou montáž høídelí nahoru musí být chránìny dodateèným krytem zabraòujícím zapadnutí drobných pøedmìtù do krytu ventilátoru (èl ÈSN EN 50014). Kryt nesmí ovlivnit chlazení motorù. 6 Siemens K12

9 Technické informace Všeobecné údaje Normy a pøedpisy Titul ÈSN/EN IEC Všeobecné požadavky ÈSN EN IEC 34-1 Toèivé elektrické stroje Montážní rozmìry a IEC 72 pøiøazení výkonù u IM B3 DIN jen mont. rozmìry Montážní rozmìry a IEC 72 pøiøazení výkonù u IM B5 DIN jen mont. rozmìry Rozbìhové vlastnosti ÈSN EN IEC Toèivé elektrické stroje Oznaèování svorek ÈSN IEC 34-8 a smysl otáèení Toèivé elektrické stroje Oznaèování tvarù ÈSN EN IEC 34-7 Závitové otvory pro ÈSN pøívody ve svork. skøíni Vestavná tepelná ÈSN IEC IEC ochrana Mezní hodnoty hluku ÈSN EN IEC 34-9 Toèivé elektrické stroje Jmenovité napìtí ÈSN IEC 38 IEC 38 Druhy chlazení, ÈSN EN IEC 34-6 Toèivé elektrické stroje Mechanické kmitání ÈSN EN IEC Toèivé elektrické stroje Krytí ÈSN EN IEC 34-5 Toèivé elektrické stroje Válcové konce høídelù DIN Toèivé elektrické stroje Pro EEx- motory platí: Nevýbušná elektrická zaøízení Všeobecné požadavky ÈSN EN IEC Nevýbušná elektrická zaøízení Pevný závìr ÈSN EN IEC Nevýbušná elektrická zaøízení Zajištìné provedení ÈSN EN IEC Tolerance elektrických hodnot Podle ÈSN EN jsou povoleny následující tolerance: Úèinnost pøi P N 50kW -0,15(1 - η) P N > 50kW -0,1 (1 - η) η se dosazuje jako desetinné èíslo Úèiník cosϕ 6 minimálnì 0,02 maximálnì 0,07 Skluz ± 20% Zábìrný proud +20% Zábìrný moment - 15% až +25% Moment zvratu - 10% Moment setrvaènosti ± 10% Pro nevýbušné motory platí: Motory odpovídají normám pro nevýbušná elektrická zaøízení ÈSN EN 50014, ÈSN EN a ÈSN EN Motory jsou certifikovány Fyzikálnì technickým zkušebním ústavem, Státní zkušebnou è. 210 Ostrava-Radvanice. Provedení a osvìdèení nevýbušných motorù. Nevýbušné motory øady 1MJ6 220 až 313 jsou standardnì vyrábìny a certifikovány v nevýbušném provedení s oznaèením EExdeIIC. Motory 1MJ6 316 až 318 jsou standardnì vyrábìny a certifikovány v nevýbušném provedení s oznaèením EExdeIIB +H 2. Vlastní motor je øešen s typem ochrany proti výbuchu pevný závìr - d. Svorkovnice motoru je provedena s typem ochrany proti výbuchu zajištìné provedení - e. Ve standardním provedení jsou motory dodávány pro teplotní tøídu T4. Oznaèení: 1MJ6 220 až 313 EExdeIICT4 1MJ6 316 až 318 EExdeIIB+H 2 T4 Osvìdèení vydaná FTZÚ SZ è. 210 pro teplotní tøídu T4 platí rovnìž pro odvozená provedení motorù urèená pro jiné teploty okolí a chladiva (-20 o C až +60 o C), jiné nadmoøské výšky, druhy zatížení, jiné kmitoèty, napìtí a výkony. V modifikovaném provedení lze motory 1MJ6 220 až 318 dodávat v nevýbušném provedení EExdIIBT4-zkratka L38, motory 1MJ6 220 až 313 v nevýbušném provedení s oznaèením EExdIICT4-zkratka K53. Pro nepohyblivá elektrická zaøízení hlubinných uhelných dolù,skupiny I, kategorie M2, lze motory 1MJ6 220 až 318 dodat v modifikovaném provedení s oznaèením EExdI zkratka L75. U výše uvedených odvozených provedení jsou užity svorkovnicové skøínì s typem ochrany proti výbuchu pevný závìr - d. Jiné teplotní tøídy na dotaz. Pro motory urèené k pohonùm napájeným z mìnièù kmitoètù musí být užitá zvláštní svorkovnice a ochrana PTC termistory, nutný dotaz. Motory pro napájení z mìnièù kmitoètù se dodávají pro jmenovitá napìtí 500V a spínací èasy >0,1 µs. Siemens K12 7

10 Technické informace Elektrické údaje Napìtí a kmitoèet Napìtí Motory 1MJ6 230V /400VY, 50Hz 400V /690VY, 50Hz Rozsah jmenovitých napìtí V / VY, 50Hz V / VY, 50Hz Jmenovitá napìtí Dle ÈSN EN platí pro motory tolerance napìtí ±5% (oblast A). Pro rozsah jmenovitých napìtí platí navíc tolerance ±5% dle ÈSN EN pøi jejímž využití se smí pøekroèit nejvyšší dovolené oteplení tepelné tøídy izolace o 10K. Popis výkonnostního štítku viz strana 9 s pøíslušným pøíkladem. V tabulkách údajù pro volbu a objednání jsou udány jmenovité proudy pro napìtí 400V. Jmenovité proudy pro 380V a 420V jsou uvedeny na výkonnostním štítku. ÈSN IEC 38 stanoví pro sí ová napìtí 230V, 400V a 690V toleranci ±10%. Jiná napìtí a kmitoèty Pro všechna zvláštní napìtí platí tolerance dle ÈSN EN (oblast A). Na 12. místì objednacího èísla musí být uvedená èíslice 9. Pro nìkterá zvláštní napìtí pro 60Hz jsou urèeny zkratky, které se uvádìjí v objednávce: Napìtí Požadovaný výkon 1) Zkratky Velikost pøi 60Hz pøi 60Hz pro 60Hz 1MJ6 380V /660VY 60Hz výkon L2D 225S - 315L 440VY 60Hz výkon L2W 225S - 315L 440V 60Hz výkon L2X 225S - 315L 460VY 60Hz výkon L2E 225S - 315L 460V 60Hz výkon L2F 225S - 315L 575V 60Hz výkon L2M 225S - 315L 1) Pøiøazení výkonù viz strana 9. Pro jiná napìtí a kmitoèet se uvádìjí v objednávce zkratky: L1Y - zvláštní vinutí Pøi objednání se musí udat: napìtí, kmitoèet, zapojení, požadovaný jmenovitý výkon v kw. Pøíklad: 1MJ AA90-Z 380V /660VY, 50Hz, jmenovitý výkon 55kW dle katalogu Zkrácené oznaèení: L1Y/50/380 /660Y/55kW 8 Siemens K12

11 Technické informace Elektrické údaje Výkon n Jmenovitý výkon platí pro trvalé zatížení S1 dle ÈSN EN pøi kmitoètu 50Hz, teplotì okolí a chladiva Θ CS do 40 o C a montáž stroje v nadmoøské výšce do 1000m. Motory jsou provedeny v tepelné tøídì izolace F, využití odpovídá tepelné tøídì B. Pøi dodržení tohoto využití se pøi odlišných pracovních podmínkách urèí dovolený výkon podle následujících tabulek. Teplota chladiva ve o C < ,07 1,00 0, ,04 0,97 0, ,00 0,94 0, ,96 0,90 0, ,92 0,86 0, ,88 0,82 0, ,82 0,77 0,74 Teplota chladiva ve o C ,92 0,87 0, ,89 0,84 0, ,86 0,82 0, ,83 0,78 0, ,79 0,75 0, ,75 0,71 0, ,71 0,67 0,63 Teplota a nadmoøská výška se zaokrouhlují na 5 o C resp. 500m. Motory pro jiné teploty chladiva než 40 o C nebo nadmoøskou výšku nad 1000 m se musí vždy objednávat s doplòujícím textem, oznaèení - Z. Pøi vìtším snížení výkonu se v dùsledku nižšího využití motorù zhoršují i provozní hodnoty. n U následujících výkonù byly urèeny pøípustné hodnoty pro teplotu chladiva Θ CS 45 o C a 50 o C, které se musí v objednávce uvést. Výkon Dovolený výkon pøi 50Hz pøi 45 o C pøi 50 o C kw kw kw 18,5 17, , , , Teplota okolí Všechny motory lze v normálním provedení použít pro teploty okolí od -20 o C do +40 o C. Pøi jiných teplotách jsou nutná zvláštní opatøení. Pro všechny motory platí: Motory snesou po dobu 2 min. 1,5 násobek jmenovitého proudu pøi jmenovitém napìtí a jmenovitém kmitoètu. (ÈSN EN ) Výkonnostní štítek Každý motor je opatøen výkonnostním štítkem. Výkonnostní štítek obsahuje technická data podle ustanovení norem ÈSN EN a ÈSN EN U motorù urèených pro rozsah jmenovitých napìtí jsou uvedeny na výkonnostním štítku odpovídající rozsahy jmenovitých proudù. Tabulka výkonù motorù 1MJ6 pro 60Hz Typ motoru U všech motorù lze dodat další výkonnostní štítek s daty, vložený ve skøíni svorkovnice, zkratka K31, za pøíplatek. Mimo to je možný další pøídavný štítek s údaji podle objednavatele, zkratka Y82, za pøíplatek. Na výkonnostním štítku je rovnìž uvedeno specifické oznaèení ochrany proti výbuchu, doplnìné o symbol skupiny a kategorie zaøízení. Pøípustný výkon pro 60 Hz 2 - pólové 4 - pólové 6 - pólové 8 - pólové kw kw kw kw 1MJ ,5-22 1MJ ,5 1MJ ,5 36 1MJ ,5 1MJ MJ MJ MJ MJ MJ Siemens K12 9

12 Technické informace Elektrické a mechanické údaje Úèinnost a úèiník Úèinnost η a úèiník cosϕ jsou v tabulkách technických dat pro výbìr a objednání motoru udány pro jmenovitý výkon. Hodnoty ve vedlejší tabulce pro dílèí zatížení jsou prùmìrnými hodnotami, pøesné hodnoty na dotaz. Jmenovitý moment Jmenovitý kroutící moment, na høídeli se vypoète: 1000 M = 9,55 P n P jmenovitý výkon v kw n otáèky v min -1 n Liší-li se napìtí od jmenovité hodnoty v rámci dovoleného rozsahu, pak se moment zábìrný, nejmenší rozbìhový a zvratu mìní pøibližnì kvadraticky, zábìrný proud lineárnì. U motorù s kotvou nakrátko je zábìrný moment a moment zvratu udán v tabulkách jako násobek jmenovitého momentu. Motory s kotvou nakrátko jsou pøednostnì spouštìny pøímým zapnutím. Klasifikace momentu ukazuje, že pøi pøímém zapnutí i pøi úbytku napìtí -5% je možný rozbìh proti zátìžnému momentu až do 160% u KL16 130% u KL13 100% u KL10 jmenovitého kroutícího momentu. Diagramy ukazují jen typický prùbìh. n Pokud se charakteristika protimomentu pracovního stroje blíží momentovému pásmu je nutný dotaz. Úèinnost pøi dílèím zatížení Úèiník pøi dílèím zatížení 1/4 2/4 3/4 5/4 1/4 2/4 3/4 5/4 jmenovitého zatížení 4/4 jmenovitého zatížení 4/ ,5 0,70 0,86 0,90 0,92 0, , ,5 0,65 0,85 0,89 0,91 0, , ,5 0,63 0,83 0,88 0,90 0, , ,5 0,61 0,80 0,86 0,89 0, ,5 0,57 0,78 0,85 0,88 0, ,53 0,76 0,84 0,87 0, ,51 0,75 0,83 0,86 0, ,49 0,73 0,81 0,85 0, ,47 0,71 0,80 0,84 0,85 0,45 0,69 0,79 0,83 0,84 0,43 0,67 0,77 0,82 0,83 0,41 0,66 0,76 0,81 0,82 0,40 0,65 0,75 0,80 0,81 Momentová pásma Siemens K12

13 Technické informace Elektrické a mechanické údaje Opìtné zapnutí do zbytkového napìtí v protifázi n Opìtné zapnutí po výpadku sí ového napìtí proti 100% zbytkovému napìtí je možné u všech motorù. Izolace DURIGNIT IR 2000 n Vysoce kvalitní lakované dráty a plošné izolaèní materiály ve spojení s bezrozpouštìdlovou pryskyøiènou impregnací tvoøí izolaèní systém DURIGNIT IR Garantuje vysokou mechanickou a elektrickou pevnost, jakož i vysokou užitnou hodnotu a dlouhou životnost motorù. Izolace dokonale chrání vinutí pøed vlivem agresivních plynù, par, prachu, oleje a zvýšenou vlhkostí vzduchu a odolává bìžnému namáhání vyvolanému vibracemi. Izolace motorù je odolná proti tropickým vlivùm. Ochrana motorù Motory jsou normálnì jištìny tepelnì zpoždìnou ochranou proti pøetížení (výkonový vypínaè pro jištìní motorù nebo relé proti pøetížení). Toto jištìní je proudovì závislé a je zvláštì úèinné ve stavu nakrátko. Navíc je možno ještì motory jistit dodateènì polovodièovými teplotními èidly zabudovanými ve vinutí, zapojenými do obvodu s øídící soustavou (vestavná tepelná ochrana s PTC termistory) zkratky A11 nebo A12. Toto jištìní je teplotnì závislé a chrání motory pøed nedovoleným oteplením vinutí napø. pøi nárùstu teploty okolí a chladiva, poklesu napìtí, pøi silnì promìnném zatížení nebo pøi èastém spouštìní. n Pro všechny motory 1MJ6 se doporuèuje kombinace tepelnì zpoždìné nadproudové ochrany s vestavnou tepelnou ochranou s PTC termistory. Pro motory 1MJ6 platí: Pøi druhu zatížení jiném než S1 nutno použít vestavnou tepelnou ochranu. U motorù 1MJ6 napájených ze statických mìnièù kmitoètu musí být užitá vestavná tepelná ochrana. Tyto motory mají navíc vestavìn PTC termistor v desce svorkovnice - zkratky- A15 a A16. Motory s 6 zabudovanými PTC termistory nelze dodat s antikondenzaèním vytápìním. Pro vestavnou tepelnou ochranu pro vypínání budou ve vinutí statoru vestavìny tøi do série spojené PTC termistory. Øídící systém vestavné tepelné ochrany musí být certifikován autorizovanou zkušebnou, není pøedmìtem dodávky motoru. Pokud je požadováno provedení se 6 zabudovanými PTC termistory pro signalizaci a vypínání, pak do vinutí jsou vestavìny dvakrát tøi do série zapojené PTC termistory. Teplotní hladina termistorù pro signalizaci je standardnì o 10K nižší než teplotní hladina termistorù pro vypínání. Pøipojení obvodu termistorù se provádí pøes samostatnou ucpávkovou vývodku Pg16. Siemens K12 11

14 Technické informace Elektrické a mechanické údaje Antikondenzaèní vyhøívání Zkratka K45 Napájecí napìtí 230V Zkratka K46 Napájecí napìtí 115V Motory, jejichž vinutí je vlivem klimatických pomìrù vystaveno nebezpeèí orosení, napø. motory v klidu ve vlhkém prostøedí nebo motory, které jsou vystaveny silným výkyvùm teploty, lze vybavit antikondenzaèním vyhøíváním. Svorkovnice motorù s vyhøíváním je opatøena dalším závitovým otvorem pro kabelovou vývodku P16. Pøi provozu motoru se antikondenzaèní vyhøívání nesmí zapnout. K vyhøívání se mùže použít: pøipojení napìtí o velikosti asi 4 až 6% U N mezi svorky U1 a V1, 20 až 30% I N motoru je dostateèná hodnota pro úèinné vyhøívání. Teplota povrchu pevného závìru musí být vyšší než max. pøípustná hodnota pro teplotní tøídu podle ÈSN EN Motory velikost Výkon vyhøívání (W) K45 (230V) K46 (115V) 1MJ6 225S-250M S-315L Krytí podle ÈSN EN Všechny motory jsou provedeny v krytí IP 55. Mohou být provozovány v prašném nebo vlhkém prostøedí. n V zásadì musí u všech motorù s koncem høídele smìrem nahoru uživatel provést opatøení, která zabrání vniknutí vody do motoru podél høídele. U pøírubových motorù tvaru IM V3 lze výskytu tekutiny v pøírubì zabránit výpustnými otvory. Pokud není stanoveno jinak jsou motory tvaru IM V3 od osové výšky 225 mm dodávány s výpustnými otvory. Pøi øádném skladování a øádné instalaci ve volném prostøedí nejsou normálnì nutná žádná zvláštní opatøení k ochranì motorù proti povìtrnostním vlivùm. Musí se však chránit pøed intenzivním sluneèním záøením, zapadnutím snìhem, námrazou napø. ochrannou støíškou. Støíška nesmí ovliòovat øádné chlazení motoru. Provedení kostry Nìkteré patkové motory mají v patkách na stranì N dva upevòovací otvory (viz rozmìry). Pro rozlišení velikosti je v blízkosti upevòovacích otvorù popis. Závìsná oka n Motory 1MJ6 mají u tvaru IM B3 v normálním provedení jedno závìsné oko, u tvaru IM B5 dvì závìsná oka. U tvaru IM V1 se musí jedno závìsné oko pøemístit, pøièemž se musí dbát na to, že není dovoleno namáhání oka napøíè rovinou oka. Øada velikost Materiál Patky kostry 1MJ6 225S-315L šedá pøišroubované litina Opatøení pro montáž pøevodovky Pro montáž pøevodovky lze motory vybavit radiálním tìsnícím kroužkem, zkratka K17. Mazání tukem, rozprášeným olejem nebo olejovou mlhou je nutné (není dovolen tlakový olej). Doporuèuje se pøekontrolovat pøípustné zatížení ložisek. Otáèky a smìr otáèení Jmenovité otáèky platí pro jmenovitá data. Synchronní otáèky se mìní pøímo úmìrnì se sí ovým kmitoètem. Motory jsou vhodné pro smìr otáèení vpravo i vlevo. Pøi pøipojení U1, V1, W1 na L1, L2, L3 se motor otáèí vpravo pøi pohledu na hnací konec høídele. Opaèný smìr otáèení se dosáhne zámìnou dvou fází (viz také Chlazení a ventilace ). 12 Siemens K12

15 Technické informace Mechanické údaje Chlazení a ventilace Motory mají v normálním provedení radiální ventilátor, který chladí nezávisle na smìru otáèení motoru (chlazení IC 411 podle ÈSN EN ). Pøi instalaci s omezeným pøívodem vzduchu je tøeba dbát na to, aby byla dodržena minimální vzdálenost od zdi, která se vypoèítá ze vzdálenosti krycí støíšky ke krytu ventilátoru (hodnota L - LC). Materiály Øada velikost materiál materiál ventilátoru krytu vent. 1MJ6 225S-315L plast 1) plast zesílený skelným vláknem 1) 1) Pro motory v provedení EExdI litina Jiná provedení na dotaz. Plastové kryty ventilátoru jsou opatøeny antistatickým nátìrem Hluk (pøi napájení ze sítì) Hluk se mìøí podle ÈSN EN v bezodrazovém prostøedí, avšak pøi jmenovitém výkonu. Mìøí se hodnota hladiny akustického tlaku L pfa db(a) na mìøící ploše. Pøitom se jedná o prostorovou støední hodnotu hladin akustického tlaku namìøených na mìøící ploše.mìøící plocha je kvádr ve vzdálenosti 1m od povrchu stroje. Mimo to se udává hladina akustického výkonu L WA db(a). Uvedené hodnoty platí pøi 50Hz. Tolerance je +3dB (A). Pøi 60Hz se hodnoty zvyšují asi o 4 db (A). Pro snížení hluku lze motory 2p=2 vybavit axiálním ventilátorem, který je vhodný jen pro jeden smìr otáèení. Pro smìr otáèení vpravo zkratka K37. Pro smìr otáèení vlevo zkratka K38. Hodnoty hladin akustického tlaku a výkonu pøi jmenovitém výkonu Základní øada motorù 1MJ6 Øada Velikost Hodnoty hladin akustického tlaku (L pfa ) Hodnoty hladin akustického výkonu (L WA ) 2 pólové 4 pólové 6 pólové 8 pólové L pfa L WA L pfa L WA L pfa L WA L pfa L WA db db db db db db db db 1MJ Provedení 2 pólových motorù se sníženou hladinou hluku L pfa L WA db db 1MJ Motory s axiálním ventilátorem jsou delší pøibližnì o 80mm proti standardním motorùm. Pøesné rozmìry na dotaz. U motorù s axiálním ventilátorem není druhý høídelový konec možný. Siemens K12 13

16 Technické informace Mechanické údaje Svorkovnice úplná Poloha skøínì svorkovnice se vždy posuzuje ze strany D. Pro pøipojení ochranného vodièe jsou k dispozici oznaèené ochranné pøipojovací svorky. Uzemòovací svorka se nachází také vnì na kostøe motoru. Pro motory 1MJ platí: Standardnì se motory dodávají se svorkovnicí úplnou s typem ochrany proti výbuchu zajištìné provedení EExe. Vývodní vodièe vinutí statoru jsou do pøipojovacího prostoru svorkovnicové skøínì vyvedeny pøes nevýbušné prùchodky v svorkovnicové desce, zajiš ující typ ochrany vlastního motoru pevný závìr - d. Svorníky nevýbušných prùvodek jsou opatøeny pøíložkovými svorkami pro pøímé pøipojení sí ových vodièù. n Pøipojení motorù Sí ové pøívody Sí ové pøívody se musí dimenzovat podle platných technických norem a doporuèení výrobcù kabelù. Poèet potøebných, resp. paralelních pøívodù se urèí podle n maximálního prùøezu pøívodù, který je max. 240mm 2. n druhu kabelu n instalace kabelu n teploty okolí a n daného dovoleného proudu dle platných technických norem Svorkovnice úplné U nìkterých motorù se musí kvùli max. dovolenému proudu na pøipojovací svorku použít paralelní pøívody. Tyto motory jsou v tabulkách oznaèeny. Pøípustná proudová zatížení svorníkù a pøíložkových svorek musí být dodržena (viz. tabulka svorkovnice úplná a údaje pro objednání). n Údaje a rozmìry svorkovnic úplných s typem ochrany proti výbuchu pevný závìr- d pro skupiny IIB,IIC,a I sdìlí výrobce na dotaz objednávání viz. zkratky L38, K53 a L75. Svorkovnice úplné motorù 1MJ6 Motory Velikost Poloha Krytí Otáèení Poèet otvorù Zpùsob Materiál svorkov. svorkov. pro ucpávk. pøipojení svorkov. skøínì skøínì vývodky silové skøínì 1MJ6 225S až 315L nahoøe, vpravo IP o a 180 o 2 kabelové vývodky pøímé šedá litina 1) nebo vlevo s tìsnìním možná na objednávku Svorkovnice úplné motorù 1MJ6 Velikost Typ Poèet Velikost Max. prùøez Max. vnìjší φ Ucpávková Maximální proud svorek pøipojovací vodièe pøipoj. kabelù vývodka svorky svorky mm 2 mm A 225 1XC M Pg XC M Pg XC M Pg ) U odvozených provedení nutný dotaz. n U motorù 1MJ6 musí být nepoužité závitové otvory uzavøeny shodnì s požadavky ÈSN EN Siemens K12

17 Technické informace Mechanické údaje Ložiska Životnost ložisek motorù pro vodorovnou montáž pøi pøipojení spojkou bez dodateèného axiálního zatížení a napájení ze sítì 50Hz je min hod, s využitím maximálních dovolených zatížení min hod. Ložiska motorù základní øady do velikosti 250M jsou s trvalou tukovou náplní. Od velikosti 280S je užito domazávací zaøízení s plochou mazací hlavicí M10x1 dle DIN3404 (ÈSN ). U velikostí 225S až 250M je domazávací zaøízení možné. Zkratka K40 (pøíplatek). Podle doby opotøebení mazacího tuku se musí vèas provést domazání ložisek, aby se dosáhlo nominální životnosti. Doba opotøebení mazacího tuku platí pro normální provedení ložisek, u ložisek pro zvýšené radiální zatížení sdìlí výrobce údaje na dotaz. U všech velikostí motorù je axiálnì pevné ložisko na stranì N, na stranì D je axiálnì volné, nastavitelné kulièkové ložisko, nebo váleèkové ložisko (viz. pøiøazení ložisek). Na pøání lze za pøíplatek dodat motory velikostí 225 a 250 pro zvýšená radiální zatížení s ložisky øady NU2.. na stranì D, napø. pro øemenové pohony, pøevodovky apod. Zkratka K20. U ložisek pro zvýšená radiální zatížení se musí dbát na to, aby minimální radiální síla pùsobila ve výši dovoleného radialního zatížení normálních kulièkových ložisek. Domázavací intervaly a typ plastického maziva u motorù s domazávacím zaøízením je uveden na štítku. Zpùsob Velikost, Poèet Doba opotøebení maziva mazání základní pólù domazávací interval /h/ øada pøi Θ CS 40 o C pøi Θ CS 25 o C trvalá náplò 225S až 250M až domazávání 280S až 315L až Pøiøazení ložisek motorùm 1MJ6..., základní øada Veli- Typ Poèet Strana D Strana N Obr. èís. kost 1MJ6... pólù na str. vodorovný svislý vodorovný svislý 16 tvar tvar tvar tvar 225 S až C C3 Obr M 250 M až C C3 280 S NU C3 Obr M 4 až S NU C3 315 M až 8 NU C3 315 L NU C3 4 až 8 NU C3 Pøiøazení ložisek slouží projekèním úèelùm. Závazné údaje o ložiskách u již dodaných motorù budou poskytnuty na dotaz. Pøitom je nutno uvést výrobní èíslo a typ motoru. Siemens K12 15

18 Technické informace Mechanické údaje Pøípustná radiální zatížení, základní øada Pro pøípustná radiální zatížení je dùležité, aby pùsobištì radiální síly F Q (N) se nacházelo na délce konce høídele (hodnota x). Hodnota x (mm) je vzdálenost mezi pùsobištìm síly a osazením konce høídele. Hodnota x max odpovídá délce konce høídele. Celková radiální síla F Q = c F u. Pøípustná radiální zatížení pro motory 1MJ6 pøi 50Hz Základní øada Platí hodnoty x o pro x=0 a x max pro x=l Veli- Typ Poèet Pøípustné radiální zatížení kost 1MJ6... pólù Koeficient pøedpìtí je empirická hodnota výrobce øemene. Pøibližnì ho lze urèit takto: Pro normální ploché øemeny s napínací kladkou c = 2, pro klínové øemeny c = 2 až 2,5, pro speciální plastové øemeny podle zpùsobu zatížení a typu øemene c = 2 až 2,5. Obvodová síla F u (N) se vypoète z rovnice P F u = n D F u obvodová síla v N P jmenovitý výkon motoru (pøenášený výkon) v kw n jmenovité otáèky motoru min -1 D prùmìr øemenice v mm Redukované hodnoty pøípustných radiálních zatížení pro 60Hz na dotaz. Øemenové pøevody musí splòovat požadavky pro užití v prostorách s nebezpeèím výbuchu plynù a par. Provedení motorù 1MJ6 225S až 250M pro zvýšená radiální zatížení na dotaz. pøi x o N pøi x max N 225 S M M S M S M L Ložiskové uzly Strana D Strana N Obr. 10.: Obr. 11.: Je nutno pamatovat na to, že u tvarù IM B6, IM B7, IM B8, IM V5 a IM V6 mùže tah øemene pùsobit jen paralelnì s upevòovací rovinou nebo smìrem k této rovinì a patky je nutno zajistit. Pøekraèuje-li radiální zatížení uvedené hodnoty, je nutné použít provedení pro zvýšené radiální zatížení. 16 Siemens K12

19 Technické informace Mechanické údaje Pøípustná axiální zatížení Pøípustná axiální zatížení pro motory 1MJ6, svislý tvar Základní øada Pro motory Konec høídele dolù. Veli- Typ 3000 min min min min -1 kost 1MJ6... Smìr síly Smìr síly Smìr síly Smìr síly Smìr síly Smìr síly Smìr síly Smìr síly dolù nahoru dolù nahoru dolù nahoru dolù nahoru N N N N N N N N 225 S M M S M S M Pøípustná axiální zatížení pro motory 1MJ6, vodorovný tvar Základní øada Veli- Typ 3000 min min min min -1 kost 1MJ6... Tah Tlak Tah Tlak Tah Tlak Tah Tlak N N N N N N N N 225 S M M S M S M n Pøípustná zatížení platí pro provoz pøi 50Hz, pro 60Hz nutný dotaz. Pøi výpoètu pøípustných axiálních zatížení je uvažováno pouze zatížení konce høídele tíhou spojky podle následujících údajù: Pøi kombinaci radiálního a axiálního zatížení konce høídele nebo promìnlivém smìru zatížení, nutný dotaz. Velikost Tíha spojky pro výpoèet N až až až Siemens K12 17

20 Technické informace Mechanické údaje Nátìr n V základním provedení se motory dodávají s normálním nátìrem RAL Motory lze dodat s normálním nebo zvláštním nátìrem urèené barvy viz. strana 5. Všechny motory lze pøelakovat bìžnými laky. Plastový kryt ventilátoru je opatøen navíc antistatickým nátìrem. Provedení Vhodnost nátìru pro klimatickou skupinu podle ÈSN IEC 721, èást 2-1 Normální nátìr krátkodobì do 120 C Mírná (rozšíøená) trvale do 100 C pro vnitøní i venkovní prostory Zvláštní nátìr krátkodobì do 140 C Celosvìtová (globalní) trvale do 120 C doplnìní: pøi agresivní atmosféøe až do 1% koncentrace kyselin a louhù, nebo v chránìných prostorách pøi trvalé vlhkosti Mechanický chod n Všechny rotory jsou dynamicky vyváženy s polovièním perem pro stupeò mechanického kmitání N (normální). Chování strojù z hlediska mechanického kmitání urèuje norma ÈSN EN Zde je s odvoláním na ÈSN ISO 8821 pøedepsáno vyvažování s polovièním perem. Vyvážení s celým perem je možno objednat. Zkratka L68 (pøíplatek). Maximální pøípustné hodnoty efektivní rychlosti chvìní v mm/s pro osové výšky H v mm Stupeò Jmenovité otáèky kmitání min < H < H 315 N 600 až ,8 3,5 R 600 až ,12 1,8 Zpùsob vyvažování se oznaèuje na èelní stranì konce høídele, strana D. H = vyvážení s polovièním perem F = vyvážení s celým perem Pøi zvláštních požadavcích na mechanický chod lze dodat provedení se sníženým mechanickým kmitáním (pøíplatek). > 1800 až ,8 2,8 S 600 až ,71 1,12 > 1800 až ,12 1,8 Stupeò mechanického kmitání R (redukovaný). Zkratka K01. Uvedené hodnoty platí pro motory v chodu naprázdno s pružným zavìšením nebo uložením. Nutno uvažovat, že zmìøené hodnoty se od skuteèných hodnot mohou lišit o ± 10%. Høídelové konce Støedící dùlek 60 podle DIN 332, díl 2. Konec høídele, strana D Prùmìr mm pøes 38 do 50 pøes 50 do 85 pøes 85 do 130 Druhý válcový konec høídele. Zkratka K16 (pøíplatek). Druhý konec høídele mùže pøi provozu se spojkou až do velikosti 315M pøenášet plný jmenovitý výkon (od velikosti 315L menší výkon, dotaz nutný). Závit mm DS M16 DS M20 DS M24 Pøenášený výkon a pøípustnou radiální sílu u pøevodu øemenového, øetìzového nebo ozubenými koly pro druhý konec høídele sdìlí výrobce na dotaz. n Drážka pro pero a pera jsou provedena podle DIN Motory se dodávají vždy s vloženým perem. 18 Siemens K12

21 Technická data Motory s kotvou nakrátko Pevný závìr d Druh ochrany proti výbuchu 1MJ6 220 až EExdeIICT4 1MJ6 316 až EExdellB+H 2 T4 Teplotní tøída T1-T4 Technická data pro výbìr a objednávání Jmenovitý Velikost Objednací èíslo Parametry pøi jmenovitém výkonu Pomìrný Pomìrný Pomìrný Momen- Momen- Moment Hmotnost výkon zábìrný zábìrný moment tová tové setrvaè- Oznaèení Otáèky Úèinnost Úèiník Jmenovitý Jmenovitý moment proud zvratu tøída pásmo nosti pro napìtí a tvar η cos ϕ proud moment J viz tabulka níže pøi pøi pøímém spouštìní viz Tvar 400 V strana IM B 3 10 cca k W min -1 % A Nm KL kg m 2 kg 3000 min -1, 2 pólové, 50Hz M 1MJ CB ,9 0, ) 145 2,3 6,9 2, , M 1MJ CB ,7 0, ,1 6,9 2, , S 1MJ CC ,7 0, ,9 7,0 2, , M 1MJ CC ,1 0, ) 289 2,0 7,0 2, , S 1MJ CC ,8 0, ,8 7,0 2, , M 1MJ CC ,1 0, ) 423 1,9 7,0 2, , L 1MJ ZZ ,5 0, ) 513 1,8 7,0 2, , L 1MJ ZZ ,9 0, ) 641 1,9 7,0 2, , Jmenovitý Velikost Objednací èíslo Parametry pøi jmenovitém výkonu Pomìrný Pomìrný Pomìrný Momen- Momen- Moment Hmotnost výkon zábìrný zábìrný moment tová tové setrvaè- Oznaèení Otáèky Úèinnost Úèiník Jmenovitý Jmenovitý moment proud zvratu tøída pásmo nosti pro napìtí a tvar η cos ϕ proud moment J viz tabulka níže pøi pøi pøímém spouštìní viz Tvar 400 V strana IM B 3 10 cca k W min -1 % A Nm KL kg m 2 kg 1500 min -1, 4 pólové, 50Hz S 1MJ CA ,7 0, ) 240 2,5 7,0 3, , M 1MJ CA ,1 0, ) 292 2,6 7,0 3, , M 1MJ CA ,0 0, ,6 6,7 2, , S 1MJ CA ,7 0, ,5 6,7 2, , M 1MJ CA ,9 0, ) 579 2,5 6,8 2, , S 1MJ CA ,8 0, ,5 6,7 2, , M 1MJ CA ,5 0, ) 848 2,7 7,2 3, , L 1MJ ZZ ,7 0, ) ,6 7,0 2, , L 1MJ ZZ ,0 0, ) ,7 7,0 2, , Objednací èíslo - oznaèení Typ èíslice na 12. místì: oznaèení napìtí èíslice na 13. místì: oznaèení tvaru 50 Hz IM B 3 za pøíplatek 400 V / 500 VY 500 V IM B 5 IM V 1 IM B VY se støíškou 1MJ6 220 až 1MJ MJ6 316 až 1MJ Jiné napìtí nebo kmitoèet, èíslice na 12. místì 9. K jinému napìtí a kmitoètu uvádìjte znaky podle str. 8. Tvary viz str. 6. 1) Pro sí ové napìtí 400V jsou paralelní pøívody nutné. Siemens K12 19

22 Technická data Motory s kotvou nakrátko Pevný závìr d Druh ochrany proti výbuchu 1MJ6 220 až EExdeIICT4 1MJ6 316 až EExdellB+H 2 T4 Teplotní tøída T1-T4 Technická data pro výbìr a objednávání Jmenovitý Velikost Objednací èíslo Parametry pøi jmenovitém výkonu Pomìrný Pomìrný Pomìrný Momen- Momen- Moment Hmotnost výkon zábìrný zábìrný moment tová tové setrvaè- Oznaèení Otáèky Úèinnost Úèiník Jmenovitý Jmenovitý moment proud zvratu tøída pásmo nosti pro napìtí a tvar η cos ϕ proud moment J viz tabulka níže pøi pøi pøímém spouštìní viz Tvar 400 V strana IM B 3 10 cca k W min -1 % A Nm KL kg m 2 kg 1000 min -1, 6 pólové, 50Hz M 1MJ CA ,3 0, ) 293 2,6 5,7 2, , M 1MJ CA ,4 0, ,6 6,0 2, , S 1MJ CA ,0 0, ,4 6,0 2, , M 1MJ CA ,6 0, ,5 6,2 2, , S 1MJ CA ,8 0, ,4 6,2 2, , M 1MJ CA ,2 0, ,4 6,2 2, , L 1MJ ZZ ,7 0, ,6 6,6 2, , L 1MJ ZZ ,6 0, ) ,3 6,6 2, , L 1MJ ZZ ,0 0, ) ,4 6,6 2, , Jmenovitý Velikost Objednací èíslo Parametry pøi jmenovitém výkonu Pomìrný Pomìrný Pomìrný Momen- Momen- Moment Hmotnost výkon zábìrný zábìrný moment tová tové setrvaè- Oznaèení Otáèky Úèinnost Úèiník Jmenovitý Jmenovitý moment proud zvratu tøída pásmo nosti pro napìtí a tvar η cos ϕ proud moment J viz tabulka níže pøi pøi pøímém spouštìní viz Tvar 400 V strana IM B 3 10 cca k W min -1 % A Nm KL kg m 2 kg 750 min -1, 8 pólové, 50Hz 18,5 225 S 1MJ CB ,6 0,80 37, ,1 5,0 2, , M 1MJ CB ,1 0,81 43, ,1 5,0 2, , M 1MJ CB ,6 0, ,1 5,0 2, , S 1MJ CB ,7 0, ,2 5,5 2, , M 1MJ CB ,8 0, ,2 5,5 2, , S 1MJ CB ,1 0, ,2 6,0 2, , M 1MJ CB ,8 0, ,3 6,2 2, , L 1MJ ZZ ,7 0, ,3 6,6 2, , L 1MJ ZZ ,0 0, ) ,3 6,6 2, , L 1MJ ZZ ,0 0, ) ,3 6,6 2, , Objednací èíslo - oznaèení Typ èíslice na 12. místì: oznaèení napìtí èíslice na 13. místì: oznaèení tvaru 50 Hz IM B 3 za pøíplatek 400 V / 500 VY 500 V IM B5 IM V1 IM B VY se støíškou 1MJ6 220 až 1MJ MJ6 316 až 1MJ Jiné napìtí nebo kmitoèet, èíslice na 12. místì 9. K jinému napìtí a kmitoètu uvádìjte znaky podle str. 8. Tvary viz str. 6. 1) Pro sí ové napìtí 400 V jsou paralelní pøívody nutné. 20 Siemens K12

23 Rozmìry Tvar IM B 3 Motory s kotvou nakrátko 1MJ6, základní øada, velikosti 225S až 315L Poøa- Veli- Typ Poèet IEC B B A HA BB AB AC H AQ L L LC LM LM BA BA AA HD AD AG AS dí kost 1MJ6 pólù DIN a a b c e f g 1 ) h j k k 2) k 13 ) k 2 k 2 2) m m 1 n p p 1 r r S a 8 286* M * až M až S * až M * až S * až M * až L až a Strana D Strana N Poøa- K K O HB HB C CA CA BE LL BC HK AG D DB E GA F DA DC EA GC FA dí s s 1 s 3 v v w 1 w 2 w 2 x x 1 x 3 x 4 y d d 6 I t u d 1 d 7 I 1 t 1 u Pg M M Pg M M , M Pg M M Pg M M , Pg M M , Pg M M , Pg M M , Pg M M , ,5 20 * Tento rozmìr je uvažován jako základní. 1) Mìøeno pøes hlavy šroubù. 2) U provedení se sníženou hladinou hluku. 3) U provedení se sníženou hladinou hluku není možný druhý konec høídele. Siemens K12 21

24 Rozmìry Tvar IM B 5 a IM V 1 Motory s kotvou nakrátko 1MJ6, základní øada, velikosti 225S až 315M Tvar IM B 5 Tvar IM V 1 Motory velikosti 225 S až 315 M tvaru IM B 5 jsou dodávány se dvìma našroubovanými závìsnými oky. Pøitom je nutno dbát na to, že namáhání kolmé k rovinì závìsného oka není dovoleno. Z 1 = Poèet upevòovacích otvorù. Poøa- Veli- Typ Poèet Velikost IEC P N LA M T LE S Z AC AQ L L LC LM LM HH AD AH dí kost 1MJ6 pólù pøíruby DIN a 1 b 1 c 1 e 1 f 1 i 2 s 2 z 1 g 1 ) j k k 2) k 13 ) k 2 k 2 2) o 1 p 1 p S a 8 A , M , až M A , až S A , až M , až S A až M až Strana D Strana N Poøa- AG AS O BE LL HK AG D DB E GA F DA DC EA GC FA dí r r 2 s 3 x x 1 x 4 y d d 6 I t u d 1 d 7 I 1 t 1 u Pg M M Pg M M , M Pg M M Pg M M , Pg M M , Pg M M , Pg M M ,5 20 1) Mìøeno pøes hlavy šroubù. 2) U provedení se sníženou hladinou hluku. 3) U provedení se sníženou hladinou hluku není možný druhý konec høídele. 22 Siemens K12

25 Rozmìry Tvar IM B 35 Motory s kotvou nakrátko 1MJ6, základní øada, velikosti 225S až 315M Z 1 = Poèet upevòovacích otvorù. Poøa- Veli- Typ Poèet Velikost IEC P N L A M T LE S Z B B A HA B B A B A C H L L L C B A BA dí kost 1MJ6 pólù pøíruby DIN a 1 b 1 c 1 e 1 f 1 i 2 s 2 z 1 a a b c e f g 1 ) h k k 2) k 13 ) m m S a 8 A , * M , * až M A , až S A , * až M , * až S A * až M * až Strana D Strana N Poøa- AA HD AD AG AS K K O HB HB C CA CA BE LL BC HK AG D DB E GA F DA DC EA GC FA dí n p p 1 r r 2 s s 1 s 3 v v w 1 w 2 w 2 x x 1 x 3 x 4 y d d 6 I t u d 1 d 7 I 1 t 1 u Pg M M Pg M M , M Pg M M Pg M M , Pg M M , Pg M M , Pg M M ,5 20 * Tento rozmìr je uvažován jako základní. 1) Mìøeno pøes hlavy šroubù. 2) U provedení se sníženou hladinou hluku. 3) U provedení se sníženou hladinou hluku není možný druhý konec høídele. Siemens K12 23

26 Pøíslušenství, náhradní díly K motorùm 1MJ6 se nedodává zvláštní pøíslušenství. Mechanické díly pro pøenos energie na hnané zaøízení, spojky, øemenice apod. je nutné objednat u výrobcù tìchto èástí. Pøi objednání náhradních dílù je nutné vždy uvést úplné typové oznaèení motoru (objednací èíslo viz str. 4) a výrobní èíslo motoru, dále název dílu podle návodu k obsluze a údržbì dodaného s motory. Pøi demontáži a montáži motorù 1MJ6 dodržujte pokyny uvedené v návodu na obsluhu a údržbu. 24 Siemens K12

27

28

29 Lloyd s Register Quality Assurance

30

31

32 Výrobce: Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát, Markova 953, Frenštát p. R. Prodej: Siemens s.r.o. Praha Evropská 33a, Praha 6 Tel.: 02/ Frenštát Tel.: 0656/ K CZ

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko Motory s kotvou nakrátko Obsah Všeobecné údaje Struktura objednacího

Více

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ Katalog K12-0701 CZ nízkonapěťové Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné údaje Normy a předpisy 3 Struktura objednacího

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-0104 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

Katalog K15-0409 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 200 kw

Katalog K15-0409 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 200 kw Katalog K15-0409 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 00 kw Katalog K 15-0308 CZ Nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory s rotorem

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

asynchronní motory 18,5 200 kw Katalog K 11 9809

asynchronní motory 18,5 200 kw Katalog K 11 9809 Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory 18,5 00 kw Katalog K 11 9809 Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/837 450

Více

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ Motory nové generace 0,04-18,5 kw Katalog K 02.1-0008 CZ Nová øada asynchronních elektromotorù 1LA7 Od roku 1996 zaèala inovace výrobkù firmy Siemens Elektromotory s.r.o., závodù Mohelnice a Frenštát pod

Více

MEZ. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 11 110 kw. Siemens Elektromotory s.r.o.

MEZ. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 11 110 kw. Siemens Elektromotory s.r.o. MEZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko 11 110 kw Siemens Elektromotory s.r.o. 04/1998 Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko osové výšky 180355 mm a výkonu 11315 kw Trojfázové asynchronní

Více

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0403 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

Katalog K04-0203 CZ. nízkonapěťové. Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 0,06 až 3 kw

Katalog K04-0203 CZ. nízkonapěťové. Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 0,06 až 3 kw Katalog K04-0203 CZ nízkonapěťové Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 0,06 až 3 kw Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení 4 Typové označování motorů 5 Zkrácená

Více

Motory šetřící energii s vlastním chlazením a zvýšenou účinností

Motory šetřící energii s vlastním chlazením a zvýšenou účinností s vlastním chlazením a zvýšenou účinností Jmenovitý Velikost Provozní hodnoty při jmenovitém výkonu Objednací číslo Hmotnost výkon motoru Jmenovité Jmenovitý Třída Účinnost Účinnost Účiník Jmenovitý při

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0803 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0803 CZ Katalog K13-0803 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Označování nevýbušných elektrických

Více

Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory

Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory s Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory s kotvou nakrátko (řady ARN,1AN3, 1AN4) Čtvrté aktualizované vydání PA0904-373-376 BB Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory velkých výkonů

Více

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Katalog K05-0304 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Asynchronní motory nakrátko Popis Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu

Více

N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O J FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO

N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O J FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO Ř a d y A CA, A CM Ve l i k o s t i 5 6 a ž 4 5 0 Vý k o n y 0,09 a ž 9 00 kw AC-Motoren Třífázové asynchronní motory s rotorem nakrátko

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky 180-315 11-250 kw P15-0202 CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV TES VSETÍN s.r.o. Tel.: 571 812 111 info@tes.cz Jiráskova 691 Fax: 571 812 842 www.tes.cz 755 01 VSETÍN OBSAH 1. Základní parametry a aplikace... 3 1.1. Typové označení...

Více

Třífázové VN a NN asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko a kotvou kroužkovou VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Třífázové VN a NN asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko a kotvou kroužkovou VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Držitel certifikátu č. 2631 TÜV CZ podle systému managementu jakosti, odpovídající ČSN EN ISO 1. Držitel certifikátu č. EMS 0932 TÜV CZ podle

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Drehstrommotoren ÊíàòñÙãêùà ÞÛåÝÙïàèå Trojfázové motory Betriebsanleitung Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè Provozní návod 1LA6, 1LA7/9, 1LP7/9, 1PP7/9 1MA7, 1MF7 BG 56... 90 L - IM B3 BG 100... 160 L - IM B3

Více

Katalog D81-0710 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LE1 osová výška 100 až 160 výkon 0,75 až 22 kw

Katalog D81-0710 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LE1 osová výška 100 až 160 výkon 0,75 až 22 kw Katalog D81-0710 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LE1 osová výška 100 až 160 výkon 0,75 až 22 kw Nová generace motorů SIMOTICS GP - řada 1LE1 Technické informace Nákres

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Technický přehled Motory značky Motive jsou konstruovány podle předpisů mezinárodních norem. Každá velikost je po celou dobu konstrukce počítána podle tabulek normy IEC 72-1. Asynchronní třífázové motory

Více

3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313. N16-0404 CZ SEF 2790 CZ Strana A1. Obsah. Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404

3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313. N16-0404 CZ SEF 2790 CZ Strana A1. Obsah. Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404 3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313 Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404 3 fázový asynchronní motor s kotvou nakrátko, základní provedení 1MJ7 (příklad) Obsah Všeobecně A

Více

Katalog K03-0509 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0509 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0509 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 187 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 188 Hřídelové klouby nerezové typ X 189 Ochranné

Více

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami:

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami: ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY Motory řady 1L jsou konstruovány a vyráběny v souladu s požadavky průmyslových aplikací, včetně venkovního provozu, tropického prostředí a prostředí s nízkými teplotamy (pod 0 C) 1L

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

SIMOTICS XP. nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MD5 Velikosti 71 až 355 Výkony 0,25 až 460 kw.

SIMOTICS XP. nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MD5 Velikosti 71 až 355 Výkony 0,25 až 460 kw. SIMOTICS XP nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MD5 Velikosti 71 až 355 Výkony 0,25 až 460 kw Ex - motory Katalog D 83.1 CZ Edice 2014 Nevýbušné motory SIMOTICS

Více

DB1101A DB1131A DB1151A

DB1101A DB1131A DB1151A Cerberus Patice a příslušenství Pro požární hlásiče řady DO11... a DT11... DB1101A DB1131A DB1151A Objímka je vyrobena z nárazu a oděru plastu Bezšroubové svorky Objímka zcela ukryta pod hlásičem Pryžové

Více

Katalog K04-0607 CZ. nízkonapěťové. Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 osová výška 56 až 100 0,06 až 3 kw

Katalog K04-0607 CZ. nízkonapěťové. Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 osová výška 56 až 100 0,06 až 3 kw Katalog K04-0607 CZ nízkonapěťové Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 osová výška 56 až 100 0,06 až 3 kw Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení 4 Typové

Více

Automation and Drives. Standard Drives. lektromotory. 3-fázové asynchronní motory nakrátko. A&D SD CRE - Martiňák 1. Praha-Brno-Ostrava 17.-19.10.

Automation and Drives. Standard Drives. lektromotory. 3-fázové asynchronní motory nakrátko. A&D SD CRE - Martiňák 1. Praha-Brno-Ostrava 17.-19.10. Automation and lektromotory 3-fázové asynchronní motory nakrátko A&D SD CRE - Martiňák 1 Automation and Asynchronní motory a generátory Technický poradce Roman Martiňák Varenská 51 702 00 Ostrava Telefon:

Více

Trojfázový asynchronní motor N-compact

Trojfázový asynchronní motor N-compact Trojfázový asynchronní motor N-compact Typ 1LA8 Provozní návod / Návod k montáži 01/2011 20.01.2011 09:30 Úvod 1 Bezpečnostní pokyny 2 Trojfázový asynchronní motor N-compact 1LA8 Provozní návod Návod k

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠSTVÍ a příslušenství Trubky a příslušenství odpovídají a vyrábějí se dle ČSN 0 0-, IEC, technických podmínek a schválené dokumentace. Trubky a příslušenství z vyhovují

Více

32-CVI SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.19

32-CVI SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.19 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 3-CVI SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98

Více

Motory pro nízká napětí SIMOTICS GP, SD, DP, XP. Nízkonapěťové motory Motory pro nízká napětí. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Popis. Příprava k použití

Motory pro nízká napětí SIMOTICS GP, SD, DP, XP. Nízkonapěťové motory Motory pro nízká napětí. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Popis. Příprava k použití Úvod 1 Bezpečnostní pokyny 2 SIMOTICS GP, SD, DP, XP Nízkonapěťové motory Provozní návod Popis 3 Příprava k použití 4 Montáž 5 Elektrické připojení 6 Uvedení do provozu 7 Provoz 8 Údržba 9 Náhradní díly

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ VEG CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ VEG CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou používány jako zdroje tlakového maziva pro vícepotrubní centrální mazací systémy. Vzhledem k vysoce variabilnímu počtu vývodů a možnosti kombinace s progresivními

Více

Stykače Tepelná nadproudová relé Příslušenství

Stykače Tepelná nadproudová relé Příslušenství Výběr z katalogu, III. rozšířené vydání Stykače Tepelná nadproudová relé Příslušenství ABB/NN 02/0CZ_06/200 Přístroje nízkého napětí Obsah Přehled... 2 Blokové stykače ABB... 7 Ministykače ABB... 7 Stykačové

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 153 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 154 Hřídelové klouby nerezové typ X 155 Ochranné

Více

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací.

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. jasně bílá světle šedá krémová béžová hnědá 36, L

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

NOVINKA TYP MKT. Velikost: 63 75 90 Převodový poměr: 7,5:1 100:1 Výkon: 0,18 4 kw Kroutící moment: 50 550 Nm

NOVINKA TYP MKT. Velikost: 63 75 90 Převodový poměr: 7,5:1 100:1 Výkon: 0,18 4 kw Kroutící moment: 50 550 Nm NOVINKA DOVKY MKT TYP MKT Velkost: 63 75 90 ŠNEKOVÉ Převodový poměr: 7,5:1 100:1 Výkon: 0,18 4 kw Kroutící moment: 50 550 Nm ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY MKT NOVÁ ŘADA ŠNEKOVÝCH PŘEVODOVEK MKT TOS Znojmo, akcová

Více

Katalog K02-0305 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw

Katalog K02-0305 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw Katalog K02-0305 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw Technické informace Všeobecné údaje Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k

Více

V160C. Hydraulické válce. Hydraulické válce V160C 160 bar V160C

V160C. Hydraulické válce. Hydraulické válce V160C 160 bar V160C V160C Hydraulické válce Hydraulické válce V160C 160 bar V160C V160Ccat.CZ01-2007 Hydraulické válce V1 1 2 3 4 5 6 7 Pochromovaná ocelová pístnice kalená, nebo popuštěná a leštěná. Tloušťka chromování 20

Více

Katalog K02-0210 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,04 až 18,5 kw

Katalog K02-0210 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,04 až 18,5 kw Katalog K02-0210 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,04 až 18,5 kw Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LA7 Obsah Všeobecné

Více

Polohové spínače. 8/2 Úvod

Polohové spínače. 8/2 Úvod Polohové spínače /2 Úvod Polohové spínače 3SE5 /4 Všeobecné údaje /6 Standardní, plastové tělo spínače, šířka 31 mm, podle EN 50047 /10 Standardní, kovové tělo spínače, šířka 40 mm, podle EN 50041 /14

Více

54 Tango ABB Katalog 2014 Domovní elektroinstalační materiál

54 Tango ABB Katalog 2014 Domovní elektroinstalační materiál 54 ABB Katalog 2014 Domovní elektroinstalační materiál Baví celou rodinu. Barevná hra, kterou si můžete společně kdykoliv zahrát. Elegantní, jako barvy květů, které máte rádi. je rodinným výběrem se vším,

Více

odstředivá typizovaná čerpadla model N

odstředivá typizovaná čerpadla model N Všeobecně Typizovaná čerpadla typové řady N jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání a jsou vyrobená z umělých

Více

32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.03

32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 0642/26, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98

Více

Návod k obsluze. Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV. Vydání 07/2004 11292369 / CS GA410000

Návod k obsluze. Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV. Vydání 07/2004 11292369 / CS GA410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV GA410000 Vydání 07/2004 11292369

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 V 99 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM 1 Automatický posuv stolu 1.1 Použití v souladu s daným účelem Automatický univerzální

Více

65 150 - CVE SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.07

65 150 - CVE SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.07 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 65 150 - CVE 46.98 1.07

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 výkonový rozsah 11 až 315 kw Katalog K15-1010 CZ

nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 výkonový rozsah 11 až 315 kw Katalog K15-1010 CZ Katalog K15-1010 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 výkonový rozsah 11 až 315 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Úvod Technické informace Konstrukční

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

IEC motory. 1LA5/6/7/9, 1LP7/9, 1PP6/7/9, 1MA6/7, 1MF6/7, 1MJ6, 1LE1 Provozní návod 10/2008 cs. Nízkonapĕťové motory

IEC motory. 1LA5/6/7/9, 1LP7/9, 1PP6/7/9, 1MA6/7, 1MF6/7, 1MJ6, 1LE1 Provozní návod 10/2008 cs. Nízkonapĕťové motory IEC motory 1LA5/6/7/9, 1LP7/9, 1PP6/7/9, 1MA6/7, 1MF6/7, 1MJ6, 1LE1 Provozní návod 10/2008 cs Nízkonapĕťové motory HÚvod 1 HBezpečnostní pokyny 2 HPopis 3 Nízkonapěťové motory 1LA5/6/7/9, 1LP7/9, 1PP6/7/9,

Více

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu SOFTSTARTER ESB ESB-LC Elektronický omezovaè zapínacího proudu Mìkké zapnutí hydraulických výtahù, èerpadel, ventilátorù atd. OBSAH A Dùležité pokyny B Normy C Technické údaje 1. Elektrické údaje 1.1 Dimenzování

Více

kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo

kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo . kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo Použití Čerpadla LKH-110 a -120/P jsou vysoce účinná a úsporná vícestupňová čerpadla, která splňují všechny požadavky hygienického

Více

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž 12, 17,5, 25 a 36 kv, 400A, 630A a 1250A pro vnitřní montáž Obsah NAL/NALF 12-17,5-25 1. Všeobecně... 3 2. Standardní

Více

Nízkonapěťové motory pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Příručka

Nízkonapěťové motory pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Příručka Nízkonapěťové motory pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Příručka Příručka - instalace, provoz, údržba a bezpečnost Další jazyky - viz webovou stránku www.abb.com/motors&generators > Motory >

Více

SIMOTICS XP. nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MB1 Velikosti 80 až 315 Výkony 0,37 až 200 kw

SIMOTICS XP. nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MB1 Velikosti 80 až 315 Výkony 0,37 až 200 kw SIMOTICS XP nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MB1 Velikosti 80 až 315 Výkony 0,37 až 200 kw Ex - motory Katalog D 81.1_CZ kapitola Edice 201 Nevýbušné motory

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx EM Brno s.r.o. Jílkova 124, 615 32 Brno, Česká republika www.embrno.cz OBSAH 1. Všeobecně 2 1.1 Stručný popis konstrukce 2 1.2 Technický popis 3 1.3 Typové označování

Více

BA 2730 SIMOGEAR. Motor s převodovkou a se snímačem otáček pro aplikace v nebezpečných oblastech BA 2730. Všeobecná upozornění a bezpečnostní pokyny 1

BA 2730 SIMOGEAR. Motor s převodovkou a se snímačem otáček pro aplikace v nebezpečných oblastech BA 2730. Všeobecná upozornění a bezpečnostní pokyny 1 Všeobecná upozornění a bezpečnostní pokyny 1 Zajištění funkční bezpečnosti 2 SIMOGEAR Prohlášení o shodě podle směrnic EU 3 Motor s převodovkou a se snímačem otáček pro aplikace v nebezpečných oblastech

Více

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14 Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG Typová čísla 52 221-52 223 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MPR Variant s proměnnou ovládací rychlostí (pákové) jsou

Více

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG122SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. soustrojí dmychadla v přetlakovém režimu 3D19.. - K, 3D19.. - 3D38.. - K, 3D38.. -

NÁVOD K POUŽITÍ. soustrojí dmychadla v přetlakovém režimu 3D19.. - K, 3D19.. - 3D38.. - K, 3D38.. - 29.12.2009 - verze: 1 původní návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ soustrojí dmychadla v přetlakovém režimu 3D16.. - K, 3D16.. - 3D19.. - K, 3D19.. - 3D28.. - K, 3D28.. - 3D38.. - K, 3D38.. - Tento návod k

Více

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw Katalog K02-0305 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw Obsah Všeobecné údaje normy 3 základní provedení 3 odvozená provedení 4 typové

Více

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis. ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE Elektrické akustické zařízení NEVÝBUŠNÝ RÁZOVÝ ZVON typ RZ 01

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 41001010, fax 41001090 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Potrubní axiální ventilátory modelové řady TTT s řemenovým náhonem pro zvláštní použití

Více

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory Obecné informace normy Vzhledem k typu instalace (bytová, terciární nebo průmyslová) existují dvě normy, se kterými musí být jistič v souladu: pro bytové a podobné aplikace se používá norma ČSN EN 60 898,

Více

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001 Proporcionální rozváděče se snímačem polohy D n 0 p max 3 MPa Q max 0 dm 3 min -1 PRM-0 HC 511 1/00 Nahrazuje HC 511 6/001 Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Katalog výrobků 3 - Snímače a čidla eploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Malého tlaku s převodníkem Snímač diference tlaku Snímač rychlosti proudění laku a tlakové diference Snímač

Více

Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2

Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2 -rozvaděč Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2 BLACK BOX se čtyřmi rozhraními -rozváděč Pro chráněnou venkovní instalaci Krytí IP 65 Variabilní systém rozváděčových skříní, možnost rozšíření ve všech

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. tel. 596 135 422, fax. 596 135 425, e-mail: zam@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ PODMÍNKY NEVÝBUŠNÝ STYKAČ

ZAM - SERVIS s. r. o. tel. 596 135 422, fax. 596 135 425, e-mail: zam@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ PODMÍNKY NEVÝBUŠNÝ STYKAČ ZAM - SEVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 6/4, 702 00 OSTAVA 2 tel. 596 35 422, fax. 596 35 425, e-mail: zam@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ PODMÍNKY NEVÝBUŠNÝ STYKAČ TYP : NS 5 xxx varianty :, N, BA,BA/2,

Více

Výbava Svislé markýzy

Výbava Svislé markýzy Výbava Svislé markýzy Svislé markýzy Typ 470 Typ 490 Typ 499 Typ 0 Pohon a ovládání Motorový pohon (včetně ovládacího spínače) Dálkově ovládaný motor (včetně 1- kanálového rádiového ručního vysílače) O

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Střešní ventilátor RoofJETT Návod k používání

Střešní ventilátor RoofJETT Návod k používání Střešní ventilátor RoofJETT Návod k používání 07/2001(CZ) K obsahu tohoto návodu k používání Tento návod k používání popisuje, jak máte střešní ventilátor RoofJETT montovat a uvádět do provozu. Obsahuje

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 240 HXM...244 EDAV...246 HXBR/HXTR, TXBR/TXTR...248 HCFB/HCFT...268 TCBB/TCBT...292 TBT...314 TCBx2...316 TGT (nastavitelné lopatky)...320 Příslušenství...

Více

1LE, 1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP

1LE, 1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP SIMOTICS nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1LE, 1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP Velikosti 63 až 315 Výkony 0,09 až 315kW Katalog D 81.1 leden 2012 Motory www.siemens.cz/motory

Více

Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec. Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali.

Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec. Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali. Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali.cz Zdeněk Kejzlar Libor Holý +420 776 586 647 +420 603

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ STŘÍDAČE FRONIUS IG PLUS

TRANSFORMÁTOROVÉ STŘÍDAČE FRONIUS IG PLUS / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika TRANSFORMÁTOROVÉ STŘÍDAČE FRONIUS IG PLUS / Univerzální přístroje s maximální jistotou výnosu. / Nová generace střídačů Fronius

Více

kompresorů Copeland scroll ZR

kompresorů Copeland scroll ZR Návod k montáži kompresorů Copeland scroll ZR Schiessl s.r.o Obsah 1. Úvod 2. Důležité informace 3. Základní bezpečnostní pravidla 4. Manipulace s kompresorem 5. Provozní zásady 6. Ochrany kompresoru 7.

Více

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3 / EExe II T3 Ø Ø a b Ø c Ø d Ø e n 315 386 170 355 315 10 8 355 426 170 395 355 10 8 400 487 170 450 400 12 8 450 537 180 500 450 12 8 500 595 180 560 500 12 12 560 655 240 620 560 12 12 630 725 240 690

Více

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení:

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG133SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů Jednofázové proudové relé K8AB-AS Ideální pro sledování proudu u průmyslových topných těles a motorů. Sledování nadproudu i podproudu. Manuální resetování a automatické resetování podporované jedním relé.

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-1202 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-1202 CZ Katalog K13-1202 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Označování nevýbušných elektrických

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

Elektrické spojovací techniky Elektrické konektory Elektrické konektory série CN1. Katalogová brožurka

Elektrické spojovací techniky Elektrické konektory Elektrické konektory série CN1. Katalogová brožurka Elektrické spojovací techniky Elektrické konektory Elektrické konektory série CN Katalogová brožurka Elektrické spojovací techniky Elektrické konektory Elektrické konektory série CN Elektrický konektor

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66 , IP 54, IP 55, IP 66 Bezpečná elektroinstalace musí být dokonale přizpůsobena prostředí. Využijte na správných místech v interiéru i exteriéru přístroje se zvýšeným stupněm krytí. Vestavné, nástěnné,

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST V-D ODSTŘEDIVÁ, ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax:

Více

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS PRŮVODNÍ DOKUMENTACE 019/06/2014 VNITŘNÍ ODPOJOVAČE SE SUVNÝM POHYBEM NOŽŮ pro napětí 25 kv ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 TYP QAS VŠEOBECNĚ Odpojovače typu QAS jsou speciální spínací přístroje. Jsou standardně

Více