Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a platné pro akce organizované CK Natur Travel, tj. akce označené v katalogu CK Natur Travel "NT", "EU", "DCR" a "FRF". I. CK NATUR TRAVEL s.r.o., IČO (dále jen CK NT) je cestovní kancelář podnikající v oblasti domácího a zahraničního cestovního ruchu, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 21941, je členem Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) a úzce spolupracuje především s několika západoevropskými naturistickými CK. Převážná část jí prodávané rekreace je směřována do naturistických rekreačních středisek, kde se buď předpokládá nebo přímo vyžaduje koupání a opalování bez plavek. Vzhledem ke specifice činnosti CK NT (celostátní působnost s převažujícím telefonním, elektronickým a poštovním kontaktem s klienty) je Cestovní smlouva (dále jen CS) rozdělena do dvou na sebe navazujících a neoddělitelných dokladů, tj. Cestovní smlouvy - Závazné objednávky cestovních služeb (dále jen Objednávka) a Cestovní smlouvy - Přehledu objednaných a zajištěných služeb (dále jen Přehled služeb). Vzájemný smluvní vztah mezi CK a objednavatelem rekreace (dále jen zákazník) vychází z Občanského a Obchodního zákoníku a Zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a je upraven v těchto Podmínkách. Podmínky nabývají účinnosti podpisem zákazníka na Objednávce a jsou součástí smlouvy mezi CK NT a zákazníkem. Pokud zákazník zasílá Objednávku CK NT mailem a nemá možnost tuto objednávku oskenovat i s podpisem, pak je jeho podpis nahrazen průvodním mailem z ové adresy zákazníka. Objednávky služeb je platná od okamžiku jejího předání CK NT a připsání zálohy na účet CK NT, resp. od okamžiku, který nastane později. Vzhledem k nutnosti projednat Objednávku se subdodavateli služeb, může mezi předáním Objednávky klientem CK NT a odesláním Přehledu služeb CK NT klientovi dojít k prodlevě cca 7 dnů. V případě, že z kapacitních, dopravních a jiných závažných důvodů není možno Objednávku realizovat v daném rozsahu služeb, je povinností CK NT ihned informovat zákazníka a řešit s ním náhradní variantu jeho rekreace. V případě, že náhradní varianta není řešitelná, je CK NT povinna ihned vrátit zákazníkovi uhrazenou zálohu v plné výši. Zvláštní, speciální požadavky zákazníka (např. konkrétní číslo pokoje, bungalovu, poschodí, umístění v autobuse, ap.), které jsou uvedeny v CS, nemají smluvní charakter. Veškeré platby od zákazníka jsou až do ukončení realizace všech objednaných služeb účetně vedeny na zálohách a teprve potom zúčtovány a převedeny do tržeb CK NT. Informace o souboru nabízených služeb jsou uvedeny vždy v katalogu CK NT (tištěném a na webových stránkách a pro příslušný rok, který je součástí CS. Jedná se zejména o informace o cenách, slevách, výši a termínech jednotlivých plateb, určení místa pobytu, příp. trasy zájezdu, dopravu, ubytování, stravování, program, požadované cestovní pojištění účastníků, povinné pojištění CK NT, den, příp. i hodinu odjezdu či nástupu na rekreaci a den, příp. i hodinu odjezdu zpět do ČR, směnný kurs CZK/EUR rozhodný pro stanovení ceny uvedené v katalogu, příp. požadovaný min. počet účastníků zájezdu, ap. Katalog je vydáván v tiskové formě a podrobněji v internetové formě. Další konkrétní pokyny a informace (např. dopravní, kontaktní, tj. adresy a telefonní čísla partnerů a konzulátů v zahraničí) obdrží zákazník zároveň s Voucherem a příp. dopravními ceninami od CK NT při odbavení rekreace, a to nejpozději 7 dnů před zahájením rekreace, resp. již při uzavření CS, je-li tato uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením rekreace. Cestovní doklady a pokyny je možno zaslat i elektronickou poštou.

2 CK NT se uzavřenou CS zavazuje zákazníkovi, že za sjednanou cenu poskytne objednaný soubor služeb cestovního ruchu vlastním jménem a na vlastní účet a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu. Tyto Podmínky platí beze zbytku pro akce organizované CK NT a platí společně s Reklamačním řádem CK NT a přílohou koncesní listiny, stanovující podmínky pro provozování cestovní kanceláře. Tyto dokumenty jsou uloženy u jednatele CK NT. II. Druhy rekreace Rekreace je jednak standardní, uvedená podrobně v katalogu CK NT pro příslušný rok, s určením rozsahu služeb a ceny a to buď organizovaná CK NT přímo nebo prostřednictvím zahraničních partnerů, především západoevropských naturistických CK, resp. prodávaná pro smluvní české touroperátory. Pro organizace a kolektivy jsou organizovány akce forfaitové, na objednávku - v tomto případě je orientační cena a program uveden v příloze Objednávky a definitivní rozsah potvrzených služeb a jejich cena v Přehledu služeb. V tomto případě CS podepisuje oprávněný zástupce organizace či kolektivu a ve lhůtě stanovené CK NT doloží jmenný seznam všech účastníků s jejich požadovanými osobními údaji. Za forfaitové akce je považována rovněž rekreace jednotlivců do těch destinací, u nichž je u ceny v katalogu CK NT uvedeno individuální kalkulace. Rekreaci rozlišujeme dle zákona č. 159/1999 Sb. na zájezdy a službu. Zájezdem se rozumí soubor minimálně 2 základních služeb, tj. ubytování, stravování, dopravy, cestovního pojištění, přičemž cena každé z těchto služeb musí činit min. 20 % ceny celkové. Takto definovaný zájezd podléhá povinnému smluvnímu pojištění záruky v důsledku úpadku CK (viz. odst. III). Pokud je zajištěna pouze 1 služba, obvykle pouze ubytování, pak se nejedná o zájezd ve smyslu uvedeného zákona a na takto zajištěnou rekreaci se povinné smluvní pojištění záruky v důsledku úpadku CK (viz odst. III) ze zákona nevztahuje. Tyto Podmínky platí beze zbytku pro rekreaci organizovanou CK NT. U rekreace prodávané CK NT pro české touroperátory jsou rozhodující jejich propozice a podmínky a CK NT ručí v tomto případě pouze za své zprostředkovatelské služby, přičemž v právním vztahu je zákazník s příslušným českým touroperátorem. Názvy všech touroperátorů a dopravců jsou uvedeny v Katalogu CK NT pro příslušný rok. III. Povinné smluvní pojištění CK - ve smyslu zákona 159/1999 Sb. - týká se výhradně zájezdů (viz odst. II) CK NT má sjednáno povinné smluvní pojištění záruky v důsledku úpadku CK, na jehož základě vzniká zákazníkovi právo na plnění od pojišťovny v případech, kdy CK NT z důvodu svého úpadku: neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zajištěných služeb, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. CK NT je povinna předat zákazníkovi zároveň s Přehledem služeb doklady pojišťovny, obsahující informace o uzavřeném pojištění, podmínkách a rozsahu pojištění, způsobu oznámení pojistné události a podmínkách uplatnění nároků zákazníka. Toto pojištění je zahrnuto do ceny poskytovaných služeb u zájezdů uvedených v ceníku katalogu CK NT pro příslušný rok.

3 IV. Objednávka, zaknihování účasti, platby záloh a doplatků Cestovní smlouva Objednávka služeb se uzavírá mezi CK NT a objednavatelem, zastupujícím všechny na CS uvedené zákazníky a může být uzavřena přímo v CK NT (osobně, mailem nebo korespondenčně), event. prostřednictvím jejího obchodního zástupce (autorizovaný prodejce), který jedná na základě a v mezích uzavřené zprostředkovatelské smlouvy. Objednavatel podpisem CS Objednávky prohlašuje, že on i další, na rekreaci přihlášené osoby jsou zdravotně a právně způsobilé k účasti na rekreaci, že nezamlčel žádné okolnosti, které by vylučovaly nebo omezovaly vznik smluvního vztahu a zavazuje se, že všichni účastníci rekreace se po celou dobu od podpisu této CS Objednávky služeb až po ukončení rekreace budou řídit pokyny CK NT a jejích obchodních partnerů realizujících jednotlivé služby. Každý zákazník je osobně zodpovědný za správnost uvedených údajů a svých cestovních dokladů, včetně splnění případné vízové povinnosti. Správné uvedení všech údajů je i podmínkou platnosti případného cestovního pojištění. CK NT obstarává zákazníkům účast na rekreaci na základě písemné Objednávky, řádně a úplně vyplněné, podepsané a doložené zároveň úhradou zálohy ve výši cca 50 % z celkové předpokládané ceny objednaných služeb. U dětí do 15 let je účast podmíněna doprovodem dospělého účastníka, u osob do 18 let, cestujících samostatně, je nutný souhlas zákonného zástupce. CK NT je povinna poskytnout klientovi před podepsáním Objednávky katalog pro příslušný rok. Objednávka je platná až po úhradě zálohy na účet CK NT, přičemž dnem úhrady se pro účely těchto Podmínek rozumí buď den hotové platby v kanceláři CK NT, nebo den připsání příslušné částky na účet CK NT v bance. Doplatek ceny všech zajištěných služeb je nutno uhradit nejpozději 30 dnů před dnem první sjednané služby. V případě zaknihování účasti na rekreaci v období kratším než 30 dnů před dnem první sjednané služby uhradí zákazník zálohu ve výši 90 % částky předpokládané ceny rekreace, doplatek je zákazník povinen uhradit ihned po obdržení Přehledu služeb, vždy však před dnem první sjednané služby a doklady o platbách neprodleně doložit CK NT. V případě, kdy nebude možno zákazníkovu Objednávku rekreace prostřednictvím západoevropských CK z kapacitních, příp. technických důvodů realizovat a nebude možno realizovat ani případné náhradní řešení se zákazníkem dohodnuté, je CK NT povinna ihned vrátit zákazníkovi složenou zálohu v plné výši. V. Ceny Ceny standardní rekreace uvedené v katalogu CK NT a ceníku pro příslušný rok, označené symbolem NT a následně zkalkulované v Objednávce jsou cenami smluvními a jsou v katalogu uvedeny v CZK, resp. zejména pro zahraniční účastníky i v EUR. Ceny uvedené v CZK jsou garantovány do výše kurzu CZK/EUR ČNB platnému k datu uvedenému v ceníku pro příslušný rok, za předpokladu, že k případným změnám kursu CZK/EUR nad v ceníku pro příslušný rok uvedenou hranici a ke zvýšení přepravních nákladů a poplatků dojde až po úhradě doplatku ceny zákazníkem. Pokud k těmto kurzovým změnám, v průměru o více jak 10 % proti v katalogu deklarovanému kursu, dojde před úhradou doplatku ceny rekreace, pak si CK NT vyhrazuje právo o odpovídající procento změnit konečnou cenu rekreace. Obdobně si CK NT vyhrazuje právo zvýšit cenu rekreace, pokud dojde ke zvýšení ceny přepravních nákladů a poplatků. Písemné oznámení o zvýšení ceny rekreace z výše uvedených důvodů musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před dnem první sjednané služby a toto zvýšení ceny rekreace není důvodem k odstoupení od smlouvy. Ceny forfaitové rekreace uvedené v katalogu CK NT a ceníku pro příslušný rok, označené symbolem EU jsou cenami smluvními a jsou v ceníku uvedeny v EUR, dle katalogů a

4 ceníků německých partnerů, CK Oböna Reisen a Miramare Reisen. Pro přepočet na cenu v CZK je použit kurz CZK/EUR uvedený v den vystavení Objednávky na webových stránkách CK NT, resp. sdělený klientovi na jeho dotaz. Pro případ kurzové změny o více jak 10% oproti kurzu uvedenému v Objednávce platí ustanovení prvého odstavce této V. kapitoly. CK NT neodpovídá za případné změny cen letištních tax, bezpečnostních poplatků a víz, jejich výše se může měnit v závislosti na valutových kurzech, podmínkách leteckých společností a letišť a jednotlivých států. Cenu standardní i forfaitové rekreace je možno hradit jak v CZK, tak na přání klienta i v EUR, v příslušné měně je zákazníkovi zpracován i návrh Objednávky. Ceny služby hrazené v EUR nejsou závislé na kurzových změnách CZK/EUR. V případě platby rekreace v EUR jsou ceny doplňkových služeb uvedeny v této Objednávce v měně dodavatele služby, např. cestovní pojištění v CZK. Objednavatel bere na vědomí, že v případě, kdy součástí objednaných služeb je i individuálně zajišťovaná doprava, např. trajektová a letecká, jejíž přesná cena je stanovena dopravcem až po jejím závazném objednání, je cena těchto služeb uvedená v Objednávce pouze orientační a definitivní cenu této dopravy sdělí CK NT objednavateli v Přehledu služeb. Jednotlivé platby za rekreaci hradí zákazník buď hotově v kanceláři CK NT (bude mu vystaven příjmový doklad), nebo poštovní poukázkou CK NT, resp. bankovním převodem nebo vkladem na CZK-účet CK NT u KB Praha 5, č /0100, event. na EUR-účet č /0100 (IBAN CZ , CODE KOMBCZPPXXX) u téže banky. Pro klienty ze Slovenska je určen EUR-účet CK NT u FIO-banky v Bratislavě, č.ú /8330. Jako variabilní symbol se vždy uvádí číslo rekreace a jako konstantní symbol u složenky 379, u platby v hotovosti na přepážce 9 a u bankovního převodu 308. Případné bankovní poplatky za tyto platby (zejména při úhradě ze zahraničí) nebo v EUR hradí zákazník, na bankovním příkazu nutno uvést symbol platby OUR. V případě objednání rekreace 30 dnů a méně před dnem první sjednané služby je možno cenu rekreace uhradit pouze v hotovosti v CK NT, složením příslušné částky na pokladně kterékoliv pobočky KB, nebo převodem z účtu na účet v rámci KB (nikoliv poštovní poukázkou nebo převodem z jiných bank). Objednavatel bere na vědomí, že v případě, kdy součástí objednaných služeb je i individuálně zajišťovaná doprava, např. trajektová a letecká, jejíž přesná cena je stanovena dopravcem až po jejím závazném objednání, je cena těchto služeb uvedená v CS Objednávce služeb pouze orientační a že definitivní cenu této dopravy sdělí CK NT objednavateli v CS Přehledu služeb. Pro určení celkové ceny rekreace jsou závazné ceny uvedené v katalogu CK NT, příp. na zvlaštních nabídkách. CK NT si vyhrazuje právo zjevné chyby a omyly při výpočtu ceny uvedené na Objednávce nebo Přehledu služeb dodatečně opravit a příslušný finanční rozdíl zákazníkovi buď doúčtovat nebo vrátit. V případě, že zákazníkovi bude část ceny rekreace hradit zaměstnavatel, obvykle z účtu FKSP, pak příslušnou fakturu vystavuje CK NT po dohodě se zákazníkem, obvykle jako fakturu na doplatek ceny rekreace. CK NT akceptuje v omezené míře tzv. dovolenkové poukázky za podmínek uvedených v katalogu CK NT pro příslušný rok. Z účasti na rekreaci vyplývá pro zákazníka právo na plnění potvrzených služeb ve stanovené kvalitě. Veškeré další náklady, např. vstupné (pokud není zahrnuto v ceně), náklady na léčení, náklady při ztrátě cestovních dokladů, dodatečně, tj. na místě pobytu objednané služby ap. si zákazník hradí sám z vlastních finančních prostředků. Případné slevy, vyhlášené CK NT po datu podpisu Objednávky zákazníkem, nezakládají dodatečné právo tohoto zákazníka na zlevněnou cenu.

5 VI. Cestovní doklady Osobní cestovní doklady si zajišťuje každý zákazník, vč. dětí, sám, cestovní pas musí mít platnost ještě min. 6 měsíců od termínu návratu z rekreace do ČR. Pokud cestují děti s prarodiči, je vhodné mít s sebou písemný souhlas rodičů s cestou a to i v anglickém jazyce. V případě ztráty cestovních dokladů je zákazník povinen si pro zpáteční cestu do ČR opatřit nové, náhradní doklady sám a na své vlastní náklady. CK NT je mu v tomto směru nápomocna pouze radami a informacemi. Zákazníci - cizí státní příslušníci jsou povinni se řídit i předpisy platnými v jejich domovském státě a včas si vyřídit veškeré potřebné doklady (zejména případná vstupní víza). CK NT je zákazníkovi nápomocna při zajišt\'ováni vstupních víz (eventuální vízová povinnost pro občany ČR je uvedena v katalogu CK NT pro příslušný rok). Obdobně si zákazník zajišt\'uje sám potřebné doklady zdravotní (očkování), veterinární (spoluúčast domácího zvířete na cestě) a motoristické (tzv. zelená karta, havarijní pojištění vozidla, mezinárodní řidičský průkaz, event. notářsky ověřený zápis o zapůjčení vozidla, ap.). V případě, že zákazník se nemůže rekreace zúčastnit z důvodu neplatných cestovních dokladů nebo jejich absence, postupuje CK NT stejně, jako by účastník cestu zrušil. Na základě úplné úhrady ceny rekreace předá CK NT zákazníkovi (nejpozději 7 dnů před dnem poskytnutí prvé služby, resp. neprodleně po uzavření CS, je-li tato CS uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením rekreace) kompletní odbavení jeho rekreace, tj. Vouchery na objednané služby, dopravní ceniny, pokyny na cestu, kontaktní adresy a telefonní čísla CK NT, jejích, na akci spolupracujících, partnerů a příslušných zastupitelských úřadů ČR, doklady o cestovním pojištění, ap. Tyto doklady vystavuje buď přímo CK NT nebo je vystavují subdodavatelé jednotlivých služeb a CK NT garantuje jejich platnost a zodpovídá za jejich realizaci. VII. Práva a povinnosti zákazníka - účast na rekreaci K základním právům zákazníka patří: - právo na řádné poskytnutí služeb podle uzavřené CS, právo na kompletní informace týkající se jak vlastní rekreace, tak i kontaktů na příp. zástupce CK NT a jejích partnerů, zastupitelských úřadů ČR, názvu přepravce, letecké společnosti, apod. - právo, kdykoliv odstoupit od účasti na rekreaci v souladu s čl. IX těchto Podmínek - právo na reklamaci poskytnutých služeb dle čl. XI těchto Podmínek - právo na ochranu poskytnutých osobních dat v souladu s obecně závaznou platnou právní úpravou Závazky zákazníka, jejichž splněním je podmíněna účast na rekreaci jsou stanoveny takto: - poskytnout CK NT pořebnou součinnost k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, tj. zejména úplné a pravdivé vyplnění všech potřebných formulářů a údajů - nahlásit CK NT účast cizích státních příslušníků a zajistit, aby uvedli svoje cestovní náležitosti do souladu s předpisy jejich států, a to i ve vztahu k cílovým či tranzitním zemím objednané rekreace - zaplatit včas tzn. v určeném předstihu před poskytnutím 1. služby plnou cenu rekreace. V případě, že platby nebudou uhrazeny včas, je CK NT oprávněna v krajním případě od CS odstoupit a vůči zákazníkovi uplatnit příslušné stornopoplatky - dostavit se ve stanoveném čase na určené místo srazu, odjezdu či nástupu do místa rekreace, s platnými cestovními doklady, Vouchery, ap. - zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy České republiky, země cílové i zemí tranzitních. - zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky rekreace - uhradit vzniklou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím

6 zařízení, ap., kde čerpal služby zajištěné dle uzavřené CS. Zákazník, který nesplní výše uvedené podmínky účasti na rekreaci, nebo svým jednáním porušuje zákony či znemožňuje realizaci akce, může být z účasti vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na úhradu nevyužitých služeb. VIII. Cestovní pojištění účastníků Zákazníci CK NT by měli být vždy pojištěni (úraz, léčebné a asistenční služby, zrušení cesty = stornopoplatky, osobní odpovědnost). Podrobný rozsah pojištění, pojistné podmínky, adresa a telefon pojišt\'ovny je uveden vždy v katalogu CK NT pro příslušný rok. U tohoto pojištění je CK NT pouze zprostředkovatelem mezi pojišt\'ovnou a pojištěným zákazníkem. Pojištění není zahrnuto v základní ceně rekreace a je sjednáno na základě požadavku zákazníka k termínu odeslání Přehledu služeb. V případě, že zákazník nechce být pojištěn prostřednictvím CK NT, nemusí - ale s tím, že bere na vědomí, že ani CK NT není vázána povinností řešit jeho případné osobní problémy CK NT nezaviněné, které by jinak byly kryty cestovním pojištěním (např. hospitalizace v zahraničí, stor-no zájezdu, odcizení zavazadel, atd.). IX. Stornovací podmínky Zákazník může před zahájením rekreace od CS odstoupit. CK NT může před zahájením rekreace od CS odstoupit jen z důvodu zrušení akce nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od CS porušení povinností CK NT stanovené CS nebo zákonem č.159/1999 Sb. je CK NT povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů, vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny rekreace podle zrušené CS, aniž by byl zákazník povinen platit CK NT odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Je-li u konkrétního zájezdu uveden v katalogu CK NT pro příslušný rok minimální počet účastníků zájezdu a tento počet není naplněn, má CK NT právo zájezd stornovat nejpozději 20 dnů před dnem první sjednané služby a povinnost nabídnout zákazníkovi náhradní plnění, resp. částku dosud zákazníkem uhrazenou do 10 dnů od rozhodnutí o zrušení zájezdu v plné výši zákazníkovi vrátit. Zruší-li CK NT rekreaci ve lhůtě kratší než 20 dnů před dnem první sjednané služby, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny rekreace. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. CK NT se může odpovědnosti za škodu způsobenou zákazníkovi zprostit jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení rekreace došlo za neodvratitelných a neovlivnitelných podmínek a událostí, kterým nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, z důvodu vvšší moci, z klimatických, dopravních či politických důvodů předem neznámých. Zrušení účasti na rekreaci ze strany zákazníka je nutné provést osobně v CK NT resp. písemně elektronickou cestou nebo doporučeným dopisem, přičemž pro stanovení výše odstupného, tj. stornopoplatku je rozhodující datum doručení storna CK NT. V případě doručení storna ve dnech pracovního klidu nebo večer po pracovní době (např. em, faxem) je za rozhodující datum považován prvý následující pracovní den. Výše minimálního stornopoplatku je stanovena, není-li v katalogu pro příslušný rok uvedeno u některé destinace jinak, takto: při stornu do 45. dne před dnem první sjednané služby - 30 % z ceny, min Kč/zaknihování při stornu do 30. dne před dnem první sjednané služby - 45 % z ceny při stornu do 20. dne před dnem první sjednané služby - 60 % z ceny při stornu do 4. dne před dnem první sjednané služby - 90 % z ceny při stornu od 3. dne před dnem první sjednané služby až po nedostavení se k odjezdu či

7 nástupu rekreace % z ceny. Cenou se rozumí základní cena rekreace + cena všech dalších objednaných doplňkových služeb. V případě storna budou v plné výši, tj. bez časového omezení, účtovány náklady na pojištění a na některé dopravní ceniny, předem avizované v katalogu CK NT pro příslušný rok (např. JACK POT trajekt, letenky na konkrétní jméno klienta, ap. ). Zruší-li zákazník rekreaci z kvalifikovaných důvodů a při podmínkách uvedených v pojistné smlouvě, pak má nárok na úhradu převážné části stornopoplatků pojišt\'ovnou. Pokud již zákazník obdržel od CK NT cestovní doklady (doklad o povinném smluvním pojištění CK, Voucher, dopravní ceniny ap.) je povinen je, s výjimkou pojišt\'ovacích dokladů, ihned vrátit CK NT. CK NT má právo odečíst stornopoplatky od složené zálohy, nebo zaplacené ceny rekreace. CK NT je povinna, bez zbytečného odkladu, vrátit rozdíl mezi zákazníkem složeným obnosem a účtovaným stornopoplatkem, ale až po vrácení již eventuálně předaných cestovních dokladů CK NT a současně zaslat pojištěným zákazníkům doklady pro jednání s pojišťovnou. V případě dodatečných změn v již objednaných a zajištěných službách vyžádaných zákazníkem, např. termínu, typu, dopravy, ubytování a stravování, počtu účastníků, jakož i při změně konkrétního účastníka rekreace má CK NT právo si účtovat veškeré vzniklé náklady s touto změnou spojené. Změna v osobě účastníka rekreace je podmíněna písemným souhlasem původního i nového účastníka s dříve uzavřenou CS, přičemž původní i nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení původní ceny rekreace a úhradu všech nákladů se změnou spojených. X. Změna smlouvy CK NT garantuje v rozsahu závazných právních předpisů a těchto Podmínek, že veškeré zákazníkem objednané služby budou ve stanovené kvalitě splněny, nezasáhne-li při jejich plnění vyšší moc, tj. klimatické, dopravní (kolaps silniční dopravy, zpoždění leteckých spojů), politické a jiné nepředvídatelné okolnosti. Provede-li CK NT před prvním poskytnutím služeb podstatnou změnu v jejich rozsahu, kvalitě a termínu (a tím i event. z toho vyplývající změnu ceny), je povinna vyžádat si od zákazníka neprodleně jeho souhlas s provedenou CS. Jestliže zákazník se změnou nesouhlasí, má právo od CS odstoupit a CK NT je povinna mu do 10 dnů vrátit jím zaplacenou částku. Pokud zákazník ve stanoveném termínu, tj. do 5 dnů po obdržení informace o změně, neuplatní své námitky proti provedeným změnám, pak se předpokládá, že s nimi souhlasí. Toto ustanovení neplatí pro změnu ceny rekreace z důvodů uvedených v odst. V. těchto Podmínek. Odstoupí-li zákazník od CS, protože nesouhlasí s její změnou, nebo odstoupila-li CK NT od CS z důvodu zrušení rekreace před jejím zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK NT na základě nové CS poskytla jinou rekreaci, nejméně v kvalitě odpovídající původní CS, může-li CK NT takovou rekreaci nabídnout. V případě uzavření takové nové CS se platby uskutečněné na základě původní CS považují za platby podle nové CS. Je-li cena nové rekreace nižší než již uskutečněné platby, je CK NT povinna tento rozdíl do 10 dnů zákazníkovi vrátit. XI. Povinnosti CK NT a reklamace CK NT odpovídá zákazníkovi za porušení závazků, vyplývajících z uzavřené CS bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK NT nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci rekreace. CK NT se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb poskytovaných v rámci rekreace a škoda byla způsobena zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním rekreace, pokud tuto skutečnost nebylo

8 možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, kterého lze požadovat. V případech, kdy škoda byla zákazníkovi způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí je CK NT povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou a přiměřenou pomoc. Jestliže po zahájení rekreace CK NT neposkytne zákazníkovi objednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny tyto služby nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu CS zavázala, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohla rekreace pokračovat. Pokud bude toto možné pouze v nižší kvalitě než bylo uvedeno v CS, je CK NT povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Jestliže zákazník nesouhlasí s poskytnutím služeb v nižší kvalitě a nepřijme je, musí CK NT vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí rekreace je i doprava, pak je CK NT povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět do místa odjezdu, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je tato doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem než bylo uvedeno v CS a za nižší náklady, pak je CK NT povinna vrátit rozdíl v ceně zákazníkovi. Pokud je tato doprava uskutečněna za vyšší náklady, pak je CK NT povinna je uhradit z vlastních prostředků. Reklamace služeb během rekreace neprodleně vyřizuje buď vedoucí akce, delegát nebo příslušná recepce ubytovacího zařízení a klient je povinen společně s nimi situaci řešit. Zákazník má možnost reklamovat nerealizované nebo zčásti a v nižší kvalitě realizované služby i následně v CK NT, a to na základě potvrzených dokladů o těchto skutečnostech, příp. fotodokumentace, apod.. CK NT je povinna nejpozději do 30 dnů od prvého doručení reklamace (vedoucímu akce, delegátovi, recepci, CK NT) tuto vyřešit a s výsledkem zákazníka seznámit. Reklamaci je možno podat písemně formou dopisu či mailu nebo ústně formou autorizovaného zápisu v kanceláři CK NT, resp. prostřednictvím autorizovaného provizního prodejce. Reklamaci musí zákazník uplatnit do 3 měsíců od smluvně předpokládaného ukončení akce. Je-li reklamace vyhodnocena jako zcela nebo zčásti oprávněná, je CK NT povinna bezplatně odstranit vady služby (je-li to možné či účelné), poskytnout náhradní službu nebo poskytnout příslušnou a přiměřenou slevu z ceny rekrace. Pro vyřizování reklamací platí jinak obecná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského a Obchodního zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Výše náhrad škody za závazky z CS, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod, uzavřených ve Varšavě, Haagu, Guadalajaře a Monteralu. V případě reklamace zavazadla je zákazník povinen dopravci, zajišťujícímu leteckou přepravu a uvedenému na letence, předložit letenku se zavazadlovým lístkem a PIR (protokol o ztrátě nebo poškození zavazadla) neprodleně po zjištění škody. CK NT nepřebírá odpovědnost za škody a důsledky plynoucí z mimořádných událostí, tj. např. stávek, zvlášt nepříznivého počasí, válečného stavu, povstání, vzpoury, přírodní katastrofy, zemětřesení, ap. CK NT neručí za úroveň a cenu cizích služeb a akcí, které si zákazník objednal přímo a sám až na místě své rekreace. CK NT neručí za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku zpoždění dopravního prostředku, zejména při letecké dopravě. V případech zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od CS. V případě nočních letů, transferů, ap., kdy je příjezd/odjezd do/z hotelu, střediska, ap. v nočních/ranních hodinách, se účtuje celá noc. U zájezdů do zahraničí je obvykle první a poslední den zájezdu či rekreace určen zejména k přepravě klientů z/do ČR a není tedy považován za den plnohodnotného rekreačního pobytu. V případě, že ke škodě nebo majetkové újmě dojde vinou CK NT nebo jejích subdodavatelů služeb, pak má postižený klient právo domáhat se odškodnění z Pojištění odpovědnosti za škodu v cestovním ruchu, kterou má CK NT uzavřenu u Pojišťovny UNIQA.

9 Reklamovat u CK NT nelze škody nebo majetkové újmy vzniklé zákazníkovi nevyplývající z CS s CK NT, které jsou nebo by byly, v případě, že by využil nabídky a prostřednictvím CK NT si zajistil cestovní pojištění, kryty jeho cestovním pojištěním a škody, které jsou výslovně z rozsahu každého pojištění obecně vyjmuty (např. doklady, ceniny, platební karty, ap.). V řízení o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém právním vztahu k zákazníkovi a CK NT nepřísluší posuzovat existenci pojistné události, příp. výši škody. Důvodem k reklamaci není nesplnění speciálních přání cestujícího, které nemůže CK NT přímo ovlivnit, např. ubytování v určitém konkrétním pokoji, ubytování vedle někoho, umístění na určitém sedadle v dopravním prostředku ap. Zákazník, který bez zaviněni CK NT nevyčerpá všechny zajištěné služby, nemá právo na jejich úhradu. Zákazník nemá právo dodatečně, tj. v průběhu rekreace, na místě pobytu objednávat na účet CK NT jakékoliv další, v CS neobjednané a nepotvrzené služby. Reklamační řád je uveden v Příloze 2 těchto Podmínek. XII. Platnost podmínek při prodeji akcí CK NT jejími autorizovanými provizními prodejci Pokud je rekreace CK NT prodána zákazníkovi prostřednictvím některého z oficiálních autorizovaných prodejců CK NT, pak za splnění závazků vůči zákazníkovi zodpovídá CK NT. Autorizovaný prodejce CK NT má plnou moc udělenou mu CK NT k uzavírání Cestovních smluv - Závazných objednávek se zákazníky. Není však inkasním místem CK NT, za včasné uhrazení zálohy na účet CK NT vždy zodpovídá zákazník. Zákazník má možnost uhradit stanovenou zálohu buď poštovní složenkou CK NT, kterou mu autorizovaný prodejce předá, příp. bankovním převodem nebo vkladem na jeden z účtů CK NT (jsou uvedeny v Katalogu, v těchto Pomínkách a na CS). Zákazník může také uhradit zálohu v hotovosti autorizovanému prodejci, zároveň mu však musí udělit plnou moc k neprodlenému převodu jím složené částky na účet CK NT. Obdobně může zákazník postupovat při úhradě doplatku ceny rekreace. Zákazník může reklamaci podat i u provizního prodejce a reklamační lhůty nejsou touto skutečností dotčeny. XIII. Ostatní U rekreace prodávané CK NT pro české touroperátory jsou rozhodující jejich propozice a podmínky a CK NT ručí v tomto případě pouze za své zprostředkovatelské služby, přičemž v právním vztahu je zákazník s příslušným českým touroperátorem. CK NT jedná v tomto případě jeho jménem a na jeho účet na základě zprostředkovatelské nebo mandátní smlouvy a je povinna používat jeho cestovní smlouvy, doklady o povinném smluvním pojištění CK, ap. Objednavatel rekreace potvrzuje podpisem CS Objednávky služeb svůj souhlas s tím, aby CK NT zpracovávala jeho osobní údaje uvedené v CS za účelem cestovního pojištění, realizace objednaných služeb a nabídky služeb CK NT. Objednavatel zároveň tímto deklaruje, že je zplnomocněný udělit tento souhlas i na zpracování osobních údajů všech osob uvedených na CS. Poskytované osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstancům CK NT a dále pak osobám, které jsou oprávněné objednané služby, zabezpečované CK NT, poskytovat. Zpracování osobních údajů viz Příloha č.1 těchto Podmínek. Každý zákazník by měl věnovat ve vlastním zájmu pozornost všem informacím, uvedeným v katalogu CK NT. Tyto informace jsou nedílnou součástí těchto Podmínek a tím i příslušné CS. Protože katalog CK NT, zejména v písemné formě, je připravován se značným časovým předstihem, mohou nastat v době mezi jeho vydáním a realizací rekreace nové okolnosti, příp. může dojít k tiskové chybě. CK NT si proto vyhrazuje právo změnit z technických, provozních či jiných důvodů údaje uvedené v tomto katalogu. Podstatné informace a případné

10 doplňky a opravy tiskových chyb v tištěném katalogu jsou neprodleně uváděny na internetových stránkách AKTUALITY a závazné jsou údaje uvedené v CS. Případné soudní spory mezi zákazníkem a CK NT budou postoupeny soudu příslušnému dle sídla CK NT. Tyto Podmínky jsou platné od V Černošicích dne s.r.o. ing. František Hájek, jednatel fy. Natur Travel

Cestovní kancelář NATUR TRAVEL, s.r.o., Dr. Janského 1045, Černošice

Cestovní kancelář NATUR TRAVEL, s.r.o., Dr. Janského 1045, Černošice Všeobecné smluvní podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 89/2012 Sb., Občanského

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech Všeobecné smluvní podmínky účasti na ech Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Euroagentur Praha spol. s. r. o., se sídlem Praha 3, Na Jarově 13/1960, provozovna: Vodičkova 34, Praha 1, tel. 224

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Thien Truong An Vietnam Travel (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ tel: +420 602 483 242 e-mail: info@mojelode.cz web: www.mojelode.cz CK Mojelode.cz EKOSAN servis s.r.o. Fortenská 43 537 01 Chrudim Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ 1. Vymezení pojmů CK MOJELODE.CZ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky I. Úvodní ustanovení 1) Sport-S, s.r.o. (dále jen Sport-S) je cestovní kanceláří na základě koncese ev. č. 350301-24021-00 podle zákona č.159/99 Sb. 2) Sport-S: a) organizuje

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované firmou Windsurfing Mácháč,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Čl. I.) Smlouva o zájezdu

Čl. I.) Smlouva o zájezdu VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I.) Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, s.r.o. - řecká cestovní kancelář - se sídlem

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky realizace zájezdu Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I. Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o. -

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel

Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb poskytovaných Šárka Powell, IČO

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Smluvní podmínky společnosti Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více