Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a platné pro akce organizované CK Natur Travel, tj. akce označené v katalogu CK Natur Travel "NT", "EU", "DCR" a "FRF". I. CK NATUR TRAVEL s.r.o., IČO (dále jen CK NT) je cestovní kancelář podnikající v oblasti domácího a zahraničního cestovního ruchu, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 21941, je členem Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) a úzce spolupracuje především s několika západoevropskými naturistickými CK. Převážná část jí prodávané rekreace je směřována do naturistických rekreačních středisek, kde se buď předpokládá nebo přímo vyžaduje koupání a opalování bez plavek. Vzhledem ke specifice činnosti CK NT (celostátní působnost s převažujícím telefonním, elektronickým a poštovním kontaktem s klienty) je Cestovní smlouva (dále jen CS) rozdělena do dvou na sebe navazujících a neoddělitelných dokladů, tj. Cestovní smlouvy - Závazné objednávky cestovních služeb (dále jen Objednávka) a Cestovní smlouvy - Přehledu objednaných a zajištěných služeb (dále jen Přehled služeb). Vzájemný smluvní vztah mezi CK a objednavatelem rekreace (dále jen zákazník) vychází z Občanského a Obchodního zákoníku a Zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a je upraven v těchto Podmínkách. Podmínky nabývají účinnosti podpisem zákazníka na Objednávce a jsou součástí smlouvy mezi CK NT a zákazníkem. Pokud zákazník zasílá Objednávku CK NT mailem a nemá možnost tuto objednávku oskenovat i s podpisem, pak je jeho podpis nahrazen průvodním mailem z ové adresy zákazníka. Objednávky služeb je platná od okamžiku jejího předání CK NT a připsání zálohy na účet CK NT, resp. od okamžiku, který nastane později. Vzhledem k nutnosti projednat Objednávku se subdodavateli služeb, může mezi předáním Objednávky klientem CK NT a odesláním Přehledu služeb CK NT klientovi dojít k prodlevě cca 7 dnů. V případě, že z kapacitních, dopravních a jiných závažných důvodů není možno Objednávku realizovat v daném rozsahu služeb, je povinností CK NT ihned informovat zákazníka a řešit s ním náhradní variantu jeho rekreace. V případě, že náhradní varianta není řešitelná, je CK NT povinna ihned vrátit zákazníkovi uhrazenou zálohu v plné výši. Zvláštní, speciální požadavky zákazníka (např. konkrétní číslo pokoje, bungalovu, poschodí, umístění v autobuse, ap.), které jsou uvedeny v CS, nemají smluvní charakter. Veškeré platby od zákazníka jsou až do ukončení realizace všech objednaných služeb účetně vedeny na zálohách a teprve potom zúčtovány a převedeny do tržeb CK NT. Informace o souboru nabízených služeb jsou uvedeny vždy v katalogu CK NT (tištěném a na webových stránkách a pro příslušný rok, který je součástí CS. Jedná se zejména o informace o cenách, slevách, výši a termínech jednotlivých plateb, určení místa pobytu, příp. trasy zájezdu, dopravu, ubytování, stravování, program, požadované cestovní pojištění účastníků, povinné pojištění CK NT, den, příp. i hodinu odjezdu či nástupu na rekreaci a den, příp. i hodinu odjezdu zpět do ČR, směnný kurs CZK/EUR rozhodný pro stanovení ceny uvedené v katalogu, příp. požadovaný min. počet účastníků zájezdu, ap. Katalog je vydáván v tiskové formě a podrobněji v internetové formě. Další konkrétní pokyny a informace (např. dopravní, kontaktní, tj. adresy a telefonní čísla partnerů a konzulátů v zahraničí) obdrží zákazník zároveň s Voucherem a příp. dopravními ceninami od CK NT při odbavení rekreace, a to nejpozději 7 dnů před zahájením rekreace, resp. již při uzavření CS, je-li tato uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením rekreace. Cestovní doklady a pokyny je možno zaslat i elektronickou poštou.

2 CK NT se uzavřenou CS zavazuje zákazníkovi, že za sjednanou cenu poskytne objednaný soubor služeb cestovního ruchu vlastním jménem a na vlastní účet a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu. Tyto Podmínky platí beze zbytku pro akce organizované CK NT a platí společně s Reklamačním řádem CK NT a přílohou koncesní listiny, stanovující podmínky pro provozování cestovní kanceláře. Tyto dokumenty jsou uloženy u jednatele CK NT. II. Druhy rekreace Rekreace je jednak standardní, uvedená podrobně v katalogu CK NT pro příslušný rok, s určením rozsahu služeb a ceny a to buď organizovaná CK NT přímo nebo prostřednictvím zahraničních partnerů, především západoevropských naturistických CK, resp. prodávaná pro smluvní české touroperátory. Pro organizace a kolektivy jsou organizovány akce forfaitové, na objednávku - v tomto případě je orientační cena a program uveden v příloze Objednávky a definitivní rozsah potvrzených služeb a jejich cena v Přehledu služeb. V tomto případě CS podepisuje oprávněný zástupce organizace či kolektivu a ve lhůtě stanovené CK NT doloží jmenný seznam všech účastníků s jejich požadovanými osobními údaji. Za forfaitové akce je považována rovněž rekreace jednotlivců do těch destinací, u nichž je u ceny v katalogu CK NT uvedeno individuální kalkulace. Rekreaci rozlišujeme dle zákona č. 159/1999 Sb. na zájezdy a službu. Zájezdem se rozumí soubor minimálně 2 základních služeb, tj. ubytování, stravování, dopravy, cestovního pojištění, přičemž cena každé z těchto služeb musí činit min. 20 % ceny celkové. Takto definovaný zájezd podléhá povinnému smluvnímu pojištění záruky v důsledku úpadku CK (viz. odst. III). Pokud je zajištěna pouze 1 služba, obvykle pouze ubytování, pak se nejedná o zájezd ve smyslu uvedeného zákona a na takto zajištěnou rekreaci se povinné smluvní pojištění záruky v důsledku úpadku CK (viz odst. III) ze zákona nevztahuje. Tyto Podmínky platí beze zbytku pro rekreaci organizovanou CK NT. U rekreace prodávané CK NT pro české touroperátory jsou rozhodující jejich propozice a podmínky a CK NT ručí v tomto případě pouze za své zprostředkovatelské služby, přičemž v právním vztahu je zákazník s příslušným českým touroperátorem. Názvy všech touroperátorů a dopravců jsou uvedeny v Katalogu CK NT pro příslušný rok. III. Povinné smluvní pojištění CK - ve smyslu zákona 159/1999 Sb. - týká se výhradně zájezdů (viz odst. II) CK NT má sjednáno povinné smluvní pojištění záruky v důsledku úpadku CK, na jehož základě vzniká zákazníkovi právo na plnění od pojišťovny v případech, kdy CK NT z důvodu svého úpadku: neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zajištěných služeb, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. CK NT je povinna předat zákazníkovi zároveň s Přehledem služeb doklady pojišťovny, obsahující informace o uzavřeném pojištění, podmínkách a rozsahu pojištění, způsobu oznámení pojistné události a podmínkách uplatnění nároků zákazníka. Toto pojištění je zahrnuto do ceny poskytovaných služeb u zájezdů uvedených v ceníku katalogu CK NT pro příslušný rok.

3 IV. Objednávka, zaknihování účasti, platby záloh a doplatků Cestovní smlouva Objednávka služeb se uzavírá mezi CK NT a objednavatelem, zastupujícím všechny na CS uvedené zákazníky a může být uzavřena přímo v CK NT (osobně, mailem nebo korespondenčně), event. prostřednictvím jejího obchodního zástupce (autorizovaný prodejce), který jedná na základě a v mezích uzavřené zprostředkovatelské smlouvy. Objednavatel podpisem CS Objednávky prohlašuje, že on i další, na rekreaci přihlášené osoby jsou zdravotně a právně způsobilé k účasti na rekreaci, že nezamlčel žádné okolnosti, které by vylučovaly nebo omezovaly vznik smluvního vztahu a zavazuje se, že všichni účastníci rekreace se po celou dobu od podpisu této CS Objednávky služeb až po ukončení rekreace budou řídit pokyny CK NT a jejích obchodních partnerů realizujících jednotlivé služby. Každý zákazník je osobně zodpovědný za správnost uvedených údajů a svých cestovních dokladů, včetně splnění případné vízové povinnosti. Správné uvedení všech údajů je i podmínkou platnosti případného cestovního pojištění. CK NT obstarává zákazníkům účast na rekreaci na základě písemné Objednávky, řádně a úplně vyplněné, podepsané a doložené zároveň úhradou zálohy ve výši cca 50 % z celkové předpokládané ceny objednaných služeb. U dětí do 15 let je účast podmíněna doprovodem dospělého účastníka, u osob do 18 let, cestujících samostatně, je nutný souhlas zákonného zástupce. CK NT je povinna poskytnout klientovi před podepsáním Objednávky katalog pro příslušný rok. Objednávka je platná až po úhradě zálohy na účet CK NT, přičemž dnem úhrady se pro účely těchto Podmínek rozumí buď den hotové platby v kanceláři CK NT, nebo den připsání příslušné částky na účet CK NT v bance. Doplatek ceny všech zajištěných služeb je nutno uhradit nejpozději 30 dnů před dnem první sjednané služby. V případě zaknihování účasti na rekreaci v období kratším než 30 dnů před dnem první sjednané služby uhradí zákazník zálohu ve výši 90 % částky předpokládané ceny rekreace, doplatek je zákazník povinen uhradit ihned po obdržení Přehledu služeb, vždy však před dnem první sjednané služby a doklady o platbách neprodleně doložit CK NT. V případě, kdy nebude možno zákazníkovu Objednávku rekreace prostřednictvím západoevropských CK z kapacitních, příp. technických důvodů realizovat a nebude možno realizovat ani případné náhradní řešení se zákazníkem dohodnuté, je CK NT povinna ihned vrátit zákazníkovi složenou zálohu v plné výši. V. Ceny Ceny standardní rekreace uvedené v katalogu CK NT a ceníku pro příslušný rok, označené symbolem NT a následně zkalkulované v Objednávce jsou cenami smluvními a jsou v katalogu uvedeny v CZK, resp. zejména pro zahraniční účastníky i v EUR. Ceny uvedené v CZK jsou garantovány do výše kurzu CZK/EUR ČNB platnému k datu uvedenému v ceníku pro příslušný rok, za předpokladu, že k případným změnám kursu CZK/EUR nad v ceníku pro příslušný rok uvedenou hranici a ke zvýšení přepravních nákladů a poplatků dojde až po úhradě doplatku ceny zákazníkem. Pokud k těmto kurzovým změnám, v průměru o více jak 10 % proti v katalogu deklarovanému kursu, dojde před úhradou doplatku ceny rekreace, pak si CK NT vyhrazuje právo o odpovídající procento změnit konečnou cenu rekreace. Obdobně si CK NT vyhrazuje právo zvýšit cenu rekreace, pokud dojde ke zvýšení ceny přepravních nákladů a poplatků. Písemné oznámení o zvýšení ceny rekreace z výše uvedených důvodů musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před dnem první sjednané služby a toto zvýšení ceny rekreace není důvodem k odstoupení od smlouvy. Ceny forfaitové rekreace uvedené v katalogu CK NT a ceníku pro příslušný rok, označené symbolem EU jsou cenami smluvními a jsou v ceníku uvedeny v EUR, dle katalogů a

4 ceníků německých partnerů, CK Oböna Reisen a Miramare Reisen. Pro přepočet na cenu v CZK je použit kurz CZK/EUR uvedený v den vystavení Objednávky na webových stránkách CK NT, resp. sdělený klientovi na jeho dotaz. Pro případ kurzové změny o více jak 10% oproti kurzu uvedenému v Objednávce platí ustanovení prvého odstavce této V. kapitoly. CK NT neodpovídá za případné změny cen letištních tax, bezpečnostních poplatků a víz, jejich výše se může měnit v závislosti na valutových kurzech, podmínkách leteckých společností a letišť a jednotlivých států. Cenu standardní i forfaitové rekreace je možno hradit jak v CZK, tak na přání klienta i v EUR, v příslušné měně je zákazníkovi zpracován i návrh Objednávky. Ceny služby hrazené v EUR nejsou závislé na kurzových změnách CZK/EUR. V případě platby rekreace v EUR jsou ceny doplňkových služeb uvedeny v této Objednávce v měně dodavatele služby, např. cestovní pojištění v CZK. Objednavatel bere na vědomí, že v případě, kdy součástí objednaných služeb je i individuálně zajišťovaná doprava, např. trajektová a letecká, jejíž přesná cena je stanovena dopravcem až po jejím závazném objednání, je cena těchto služeb uvedená v Objednávce pouze orientační a definitivní cenu této dopravy sdělí CK NT objednavateli v Přehledu služeb. Jednotlivé platby za rekreaci hradí zákazník buď hotově v kanceláři CK NT (bude mu vystaven příjmový doklad), nebo poštovní poukázkou CK NT, resp. bankovním převodem nebo vkladem na CZK-účet CK NT u KB Praha 5, č /0100, event. na EUR-účet č /0100 (IBAN CZ , CODE KOMBCZPPXXX) u téže banky. Pro klienty ze Slovenska je určen EUR-účet CK NT u FIO-banky v Bratislavě, č.ú /8330. Jako variabilní symbol se vždy uvádí číslo rekreace a jako konstantní symbol u složenky 379, u platby v hotovosti na přepážce 9 a u bankovního převodu 308. Případné bankovní poplatky za tyto platby (zejména při úhradě ze zahraničí) nebo v EUR hradí zákazník, na bankovním příkazu nutno uvést symbol platby OUR. V případě objednání rekreace 30 dnů a méně před dnem první sjednané služby je možno cenu rekreace uhradit pouze v hotovosti v CK NT, složením příslušné částky na pokladně kterékoliv pobočky KB, nebo převodem z účtu na účet v rámci KB (nikoliv poštovní poukázkou nebo převodem z jiných bank). Objednavatel bere na vědomí, že v případě, kdy součástí objednaných služeb je i individuálně zajišťovaná doprava, např. trajektová a letecká, jejíž přesná cena je stanovena dopravcem až po jejím závazném objednání, je cena těchto služeb uvedená v CS Objednávce služeb pouze orientační a že definitivní cenu této dopravy sdělí CK NT objednavateli v CS Přehledu služeb. Pro určení celkové ceny rekreace jsou závazné ceny uvedené v katalogu CK NT, příp. na zvlaštních nabídkách. CK NT si vyhrazuje právo zjevné chyby a omyly při výpočtu ceny uvedené na Objednávce nebo Přehledu služeb dodatečně opravit a příslušný finanční rozdíl zákazníkovi buď doúčtovat nebo vrátit. V případě, že zákazníkovi bude část ceny rekreace hradit zaměstnavatel, obvykle z účtu FKSP, pak příslušnou fakturu vystavuje CK NT po dohodě se zákazníkem, obvykle jako fakturu na doplatek ceny rekreace. CK NT akceptuje v omezené míře tzv. dovolenkové poukázky za podmínek uvedených v katalogu CK NT pro příslušný rok. Z účasti na rekreaci vyplývá pro zákazníka právo na plnění potvrzených služeb ve stanovené kvalitě. Veškeré další náklady, např. vstupné (pokud není zahrnuto v ceně), náklady na léčení, náklady při ztrátě cestovních dokladů, dodatečně, tj. na místě pobytu objednané služby ap. si zákazník hradí sám z vlastních finančních prostředků. Případné slevy, vyhlášené CK NT po datu podpisu Objednávky zákazníkem, nezakládají dodatečné právo tohoto zákazníka na zlevněnou cenu.

5 VI. Cestovní doklady Osobní cestovní doklady si zajišťuje každý zákazník, vč. dětí, sám, cestovní pas musí mít platnost ještě min. 6 měsíců od termínu návratu z rekreace do ČR. Pokud cestují děti s prarodiči, je vhodné mít s sebou písemný souhlas rodičů s cestou a to i v anglickém jazyce. V případě ztráty cestovních dokladů je zákazník povinen si pro zpáteční cestu do ČR opatřit nové, náhradní doklady sám a na své vlastní náklady. CK NT je mu v tomto směru nápomocna pouze radami a informacemi. Zákazníci - cizí státní příslušníci jsou povinni se řídit i předpisy platnými v jejich domovském státě a včas si vyřídit veškeré potřebné doklady (zejména případná vstupní víza). CK NT je zákazníkovi nápomocna při zajišt\'ováni vstupních víz (eventuální vízová povinnost pro občany ČR je uvedena v katalogu CK NT pro příslušný rok). Obdobně si zákazník zajišt\'uje sám potřebné doklady zdravotní (očkování), veterinární (spoluúčast domácího zvířete na cestě) a motoristické (tzv. zelená karta, havarijní pojištění vozidla, mezinárodní řidičský průkaz, event. notářsky ověřený zápis o zapůjčení vozidla, ap.). V případě, že zákazník se nemůže rekreace zúčastnit z důvodu neplatných cestovních dokladů nebo jejich absence, postupuje CK NT stejně, jako by účastník cestu zrušil. Na základě úplné úhrady ceny rekreace předá CK NT zákazníkovi (nejpozději 7 dnů před dnem poskytnutí prvé služby, resp. neprodleně po uzavření CS, je-li tato CS uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením rekreace) kompletní odbavení jeho rekreace, tj. Vouchery na objednané služby, dopravní ceniny, pokyny na cestu, kontaktní adresy a telefonní čísla CK NT, jejích, na akci spolupracujících, partnerů a příslušných zastupitelských úřadů ČR, doklady o cestovním pojištění, ap. Tyto doklady vystavuje buď přímo CK NT nebo je vystavují subdodavatelé jednotlivých služeb a CK NT garantuje jejich platnost a zodpovídá za jejich realizaci. VII. Práva a povinnosti zákazníka - účast na rekreaci K základním právům zákazníka patří: - právo na řádné poskytnutí služeb podle uzavřené CS, právo na kompletní informace týkající se jak vlastní rekreace, tak i kontaktů na příp. zástupce CK NT a jejích partnerů, zastupitelských úřadů ČR, názvu přepravce, letecké společnosti, apod. - právo, kdykoliv odstoupit od účasti na rekreaci v souladu s čl. IX těchto Podmínek - právo na reklamaci poskytnutých služeb dle čl. XI těchto Podmínek - právo na ochranu poskytnutých osobních dat v souladu s obecně závaznou platnou právní úpravou Závazky zákazníka, jejichž splněním je podmíněna účast na rekreaci jsou stanoveny takto: - poskytnout CK NT pořebnou součinnost k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, tj. zejména úplné a pravdivé vyplnění všech potřebných formulářů a údajů - nahlásit CK NT účast cizích státních příslušníků a zajistit, aby uvedli svoje cestovní náležitosti do souladu s předpisy jejich států, a to i ve vztahu k cílovým či tranzitním zemím objednané rekreace - zaplatit včas tzn. v určeném předstihu před poskytnutím 1. služby plnou cenu rekreace. V případě, že platby nebudou uhrazeny včas, je CK NT oprávněna v krajním případě od CS odstoupit a vůči zákazníkovi uplatnit příslušné stornopoplatky - dostavit se ve stanoveném čase na určené místo srazu, odjezdu či nástupu do místa rekreace, s platnými cestovními doklady, Vouchery, ap. - zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy České republiky, země cílové i zemí tranzitních. - zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky rekreace - uhradit vzniklou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím

6 zařízení, ap., kde čerpal služby zajištěné dle uzavřené CS. Zákazník, který nesplní výše uvedené podmínky účasti na rekreaci, nebo svým jednáním porušuje zákony či znemožňuje realizaci akce, může být z účasti vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na úhradu nevyužitých služeb. VIII. Cestovní pojištění účastníků Zákazníci CK NT by měli být vždy pojištěni (úraz, léčebné a asistenční služby, zrušení cesty = stornopoplatky, osobní odpovědnost). Podrobný rozsah pojištění, pojistné podmínky, adresa a telefon pojišt\'ovny je uveden vždy v katalogu CK NT pro příslušný rok. U tohoto pojištění je CK NT pouze zprostředkovatelem mezi pojišt\'ovnou a pojištěným zákazníkem. Pojištění není zahrnuto v základní ceně rekreace a je sjednáno na základě požadavku zákazníka k termínu odeslání Přehledu služeb. V případě, že zákazník nechce být pojištěn prostřednictvím CK NT, nemusí - ale s tím, že bere na vědomí, že ani CK NT není vázána povinností řešit jeho případné osobní problémy CK NT nezaviněné, které by jinak byly kryty cestovním pojištěním (např. hospitalizace v zahraničí, stor-no zájezdu, odcizení zavazadel, atd.). IX. Stornovací podmínky Zákazník může před zahájením rekreace od CS odstoupit. CK NT může před zahájením rekreace od CS odstoupit jen z důvodu zrušení akce nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od CS porušení povinností CK NT stanovené CS nebo zákonem č.159/1999 Sb. je CK NT povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů, vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny rekreace podle zrušené CS, aniž by byl zákazník povinen platit CK NT odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Je-li u konkrétního zájezdu uveden v katalogu CK NT pro příslušný rok minimální počet účastníků zájezdu a tento počet není naplněn, má CK NT právo zájezd stornovat nejpozději 20 dnů před dnem první sjednané služby a povinnost nabídnout zákazníkovi náhradní plnění, resp. částku dosud zákazníkem uhrazenou do 10 dnů od rozhodnutí o zrušení zájezdu v plné výši zákazníkovi vrátit. Zruší-li CK NT rekreaci ve lhůtě kratší než 20 dnů před dnem první sjednané služby, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny rekreace. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. CK NT se může odpovědnosti za škodu způsobenou zákazníkovi zprostit jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení rekreace došlo za neodvratitelných a neovlivnitelných podmínek a událostí, kterým nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, z důvodu vvšší moci, z klimatických, dopravních či politických důvodů předem neznámých. Zrušení účasti na rekreaci ze strany zákazníka je nutné provést osobně v CK NT resp. písemně elektronickou cestou nebo doporučeným dopisem, přičemž pro stanovení výše odstupného, tj. stornopoplatku je rozhodující datum doručení storna CK NT. V případě doručení storna ve dnech pracovního klidu nebo večer po pracovní době (např. em, faxem) je za rozhodující datum považován prvý následující pracovní den. Výše minimálního stornopoplatku je stanovena, není-li v katalogu pro příslušný rok uvedeno u některé destinace jinak, takto: při stornu do 45. dne před dnem první sjednané služby - 30 % z ceny, min Kč/zaknihování při stornu do 30. dne před dnem první sjednané služby - 45 % z ceny při stornu do 20. dne před dnem první sjednané služby - 60 % z ceny při stornu do 4. dne před dnem první sjednané služby - 90 % z ceny při stornu od 3. dne před dnem první sjednané služby až po nedostavení se k odjezdu či

7 nástupu rekreace % z ceny. Cenou se rozumí základní cena rekreace + cena všech dalších objednaných doplňkových služeb. V případě storna budou v plné výši, tj. bez časového omezení, účtovány náklady na pojištění a na některé dopravní ceniny, předem avizované v katalogu CK NT pro příslušný rok (např. JACK POT trajekt, letenky na konkrétní jméno klienta, ap. ). Zruší-li zákazník rekreaci z kvalifikovaných důvodů a při podmínkách uvedených v pojistné smlouvě, pak má nárok na úhradu převážné části stornopoplatků pojišt\'ovnou. Pokud již zákazník obdržel od CK NT cestovní doklady (doklad o povinném smluvním pojištění CK, Voucher, dopravní ceniny ap.) je povinen je, s výjimkou pojišt\'ovacích dokladů, ihned vrátit CK NT. CK NT má právo odečíst stornopoplatky od složené zálohy, nebo zaplacené ceny rekreace. CK NT je povinna, bez zbytečného odkladu, vrátit rozdíl mezi zákazníkem složeným obnosem a účtovaným stornopoplatkem, ale až po vrácení již eventuálně předaných cestovních dokladů CK NT a současně zaslat pojištěným zákazníkům doklady pro jednání s pojišťovnou. V případě dodatečných změn v již objednaných a zajištěných službách vyžádaných zákazníkem, např. termínu, typu, dopravy, ubytování a stravování, počtu účastníků, jakož i při změně konkrétního účastníka rekreace má CK NT právo si účtovat veškeré vzniklé náklady s touto změnou spojené. Změna v osobě účastníka rekreace je podmíněna písemným souhlasem původního i nového účastníka s dříve uzavřenou CS, přičemž původní i nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení původní ceny rekreace a úhradu všech nákladů se změnou spojených. X. Změna smlouvy CK NT garantuje v rozsahu závazných právních předpisů a těchto Podmínek, že veškeré zákazníkem objednané služby budou ve stanovené kvalitě splněny, nezasáhne-li při jejich plnění vyšší moc, tj. klimatické, dopravní (kolaps silniční dopravy, zpoždění leteckých spojů), politické a jiné nepředvídatelné okolnosti. Provede-li CK NT před prvním poskytnutím služeb podstatnou změnu v jejich rozsahu, kvalitě a termínu (a tím i event. z toho vyplývající změnu ceny), je povinna vyžádat si od zákazníka neprodleně jeho souhlas s provedenou CS. Jestliže zákazník se změnou nesouhlasí, má právo od CS odstoupit a CK NT je povinna mu do 10 dnů vrátit jím zaplacenou částku. Pokud zákazník ve stanoveném termínu, tj. do 5 dnů po obdržení informace o změně, neuplatní své námitky proti provedeným změnám, pak se předpokládá, že s nimi souhlasí. Toto ustanovení neplatí pro změnu ceny rekreace z důvodů uvedených v odst. V. těchto Podmínek. Odstoupí-li zákazník od CS, protože nesouhlasí s její změnou, nebo odstoupila-li CK NT od CS z důvodu zrušení rekreace před jejím zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK NT na základě nové CS poskytla jinou rekreaci, nejméně v kvalitě odpovídající původní CS, může-li CK NT takovou rekreaci nabídnout. V případě uzavření takové nové CS se platby uskutečněné na základě původní CS považují za platby podle nové CS. Je-li cena nové rekreace nižší než již uskutečněné platby, je CK NT povinna tento rozdíl do 10 dnů zákazníkovi vrátit. XI. Povinnosti CK NT a reklamace CK NT odpovídá zákazníkovi za porušení závazků, vyplývajících z uzavřené CS bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK NT nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci rekreace. CK NT se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb poskytovaných v rámci rekreace a škoda byla způsobena zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním rekreace, pokud tuto skutečnost nebylo

8 možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, kterého lze požadovat. V případech, kdy škoda byla zákazníkovi způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí je CK NT povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou a přiměřenou pomoc. Jestliže po zahájení rekreace CK NT neposkytne zákazníkovi objednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny tyto služby nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu CS zavázala, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohla rekreace pokračovat. Pokud bude toto možné pouze v nižší kvalitě než bylo uvedeno v CS, je CK NT povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Jestliže zákazník nesouhlasí s poskytnutím služeb v nižší kvalitě a nepřijme je, musí CK NT vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí rekreace je i doprava, pak je CK NT povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět do místa odjezdu, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je tato doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem než bylo uvedeno v CS a za nižší náklady, pak je CK NT povinna vrátit rozdíl v ceně zákazníkovi. Pokud je tato doprava uskutečněna za vyšší náklady, pak je CK NT povinna je uhradit z vlastních prostředků. Reklamace služeb během rekreace neprodleně vyřizuje buď vedoucí akce, delegát nebo příslušná recepce ubytovacího zařízení a klient je povinen společně s nimi situaci řešit. Zákazník má možnost reklamovat nerealizované nebo zčásti a v nižší kvalitě realizované služby i následně v CK NT, a to na základě potvrzených dokladů o těchto skutečnostech, příp. fotodokumentace, apod.. CK NT je povinna nejpozději do 30 dnů od prvého doručení reklamace (vedoucímu akce, delegátovi, recepci, CK NT) tuto vyřešit a s výsledkem zákazníka seznámit. Reklamaci je možno podat písemně formou dopisu či mailu nebo ústně formou autorizovaného zápisu v kanceláři CK NT, resp. prostřednictvím autorizovaného provizního prodejce. Reklamaci musí zákazník uplatnit do 3 měsíců od smluvně předpokládaného ukončení akce. Je-li reklamace vyhodnocena jako zcela nebo zčásti oprávněná, je CK NT povinna bezplatně odstranit vady služby (je-li to možné či účelné), poskytnout náhradní službu nebo poskytnout příslušnou a přiměřenou slevu z ceny rekrace. Pro vyřizování reklamací platí jinak obecná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského a Obchodního zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Výše náhrad škody za závazky z CS, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod, uzavřených ve Varšavě, Haagu, Guadalajaře a Monteralu. V případě reklamace zavazadla je zákazník povinen dopravci, zajišťujícímu leteckou přepravu a uvedenému na letence, předložit letenku se zavazadlovým lístkem a PIR (protokol o ztrátě nebo poškození zavazadla) neprodleně po zjištění škody. CK NT nepřebírá odpovědnost za škody a důsledky plynoucí z mimořádných událostí, tj. např. stávek, zvlášt nepříznivého počasí, válečného stavu, povstání, vzpoury, přírodní katastrofy, zemětřesení, ap. CK NT neručí za úroveň a cenu cizích služeb a akcí, které si zákazník objednal přímo a sám až na místě své rekreace. CK NT neručí za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku zpoždění dopravního prostředku, zejména při letecké dopravě. V případech zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od CS. V případě nočních letů, transferů, ap., kdy je příjezd/odjezd do/z hotelu, střediska, ap. v nočních/ranních hodinách, se účtuje celá noc. U zájezdů do zahraničí je obvykle první a poslední den zájezdu či rekreace určen zejména k přepravě klientů z/do ČR a není tedy považován za den plnohodnotného rekreačního pobytu. V případě, že ke škodě nebo majetkové újmě dojde vinou CK NT nebo jejích subdodavatelů služeb, pak má postižený klient právo domáhat se odškodnění z Pojištění odpovědnosti za škodu v cestovním ruchu, kterou má CK NT uzavřenu u Pojišťovny UNIQA.

9 Reklamovat u CK NT nelze škody nebo majetkové újmy vzniklé zákazníkovi nevyplývající z CS s CK NT, které jsou nebo by byly, v případě, že by využil nabídky a prostřednictvím CK NT si zajistil cestovní pojištění, kryty jeho cestovním pojištěním a škody, které jsou výslovně z rozsahu každého pojištění obecně vyjmuty (např. doklady, ceniny, platební karty, ap.). V řízení o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém právním vztahu k zákazníkovi a CK NT nepřísluší posuzovat existenci pojistné události, příp. výši škody. Důvodem k reklamaci není nesplnění speciálních přání cestujícího, které nemůže CK NT přímo ovlivnit, např. ubytování v určitém konkrétním pokoji, ubytování vedle někoho, umístění na určitém sedadle v dopravním prostředku ap. Zákazník, který bez zaviněni CK NT nevyčerpá všechny zajištěné služby, nemá právo na jejich úhradu. Zákazník nemá právo dodatečně, tj. v průběhu rekreace, na místě pobytu objednávat na účet CK NT jakékoliv další, v CS neobjednané a nepotvrzené služby. Reklamační řád je uveden v Příloze 2 těchto Podmínek. XII. Platnost podmínek při prodeji akcí CK NT jejími autorizovanými provizními prodejci Pokud je rekreace CK NT prodána zákazníkovi prostřednictvím některého z oficiálních autorizovaných prodejců CK NT, pak za splnění závazků vůči zákazníkovi zodpovídá CK NT. Autorizovaný prodejce CK NT má plnou moc udělenou mu CK NT k uzavírání Cestovních smluv - Závazných objednávek se zákazníky. Není však inkasním místem CK NT, za včasné uhrazení zálohy na účet CK NT vždy zodpovídá zákazník. Zákazník má možnost uhradit stanovenou zálohu buď poštovní složenkou CK NT, kterou mu autorizovaný prodejce předá, příp. bankovním převodem nebo vkladem na jeden z účtů CK NT (jsou uvedeny v Katalogu, v těchto Pomínkách a na CS). Zákazník může také uhradit zálohu v hotovosti autorizovanému prodejci, zároveň mu však musí udělit plnou moc k neprodlenému převodu jím složené částky na účet CK NT. Obdobně může zákazník postupovat při úhradě doplatku ceny rekreace. Zákazník může reklamaci podat i u provizního prodejce a reklamační lhůty nejsou touto skutečností dotčeny. XIII. Ostatní U rekreace prodávané CK NT pro české touroperátory jsou rozhodující jejich propozice a podmínky a CK NT ručí v tomto případě pouze za své zprostředkovatelské služby, přičemž v právním vztahu je zákazník s příslušným českým touroperátorem. CK NT jedná v tomto případě jeho jménem a na jeho účet na základě zprostředkovatelské nebo mandátní smlouvy a je povinna používat jeho cestovní smlouvy, doklady o povinném smluvním pojištění CK, ap. Objednavatel rekreace potvrzuje podpisem CS Objednávky služeb svůj souhlas s tím, aby CK NT zpracovávala jeho osobní údaje uvedené v CS za účelem cestovního pojištění, realizace objednaných služeb a nabídky služeb CK NT. Objednavatel zároveň tímto deklaruje, že je zplnomocněný udělit tento souhlas i na zpracování osobních údajů všech osob uvedených na CS. Poskytované osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstancům CK NT a dále pak osobám, které jsou oprávněné objednané služby, zabezpečované CK NT, poskytovat. Zpracování osobních údajů viz Příloha č.1 těchto Podmínek. Každý zákazník by měl věnovat ve vlastním zájmu pozornost všem informacím, uvedeným v katalogu CK NT. Tyto informace jsou nedílnou součástí těchto Podmínek a tím i příslušné CS. Protože katalog CK NT, zejména v písemné formě, je připravován se značným časovým předstihem, mohou nastat v době mezi jeho vydáním a realizací rekreace nové okolnosti, příp. může dojít k tiskové chybě. CK NT si proto vyhrazuje právo změnit z technických, provozních či jiných důvodů údaje uvedené v tomto katalogu. Podstatné informace a případné

10 doplňky a opravy tiskových chyb v tištěném katalogu jsou neprodleně uváděny na internetových stránkách AKTUALITY a závazné jsou údaje uvedené v CS. Případné soudní spory mezi zákazníkem a CK NT budou postoupeny soudu příslušnému dle sídla CK NT. Tyto Podmínky jsou platné od V Černošicích dne s.r.o. ing. František Hájek, jednatel fy. Natur Travel

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s.

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s. 1. SMLUNÍ STRANY Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku CESTONÍ SMLOUA A yplněnou cestovní smlouvu, prosím, doručte cestovní kanceláři, S Číslo pasu Státní příslušnost Počet cest s CK FIRO-tour vč.

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 Všeobecné podmínky cestovní kanceláře PEŘEJ tours s.r.o. -zapsané v Obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK RIVIERA TOUR

Všeobecné obchodní podmínky CK RIVIERA TOUR 1.Smluvní vztah 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří RIVIERA TOUR s. r. o., se sídlem Lidečko 31,756 15, IČO 25911741, DIČ CZ 25911741 dále jen RIVIERA TOUR ),dále jen cestovní kancelář nebo RIVIERA

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen podmínky) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen CK)

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více