Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Karlovy Vary Hroznětín, okres Karlovy Vary, Tel.: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpráva byla projednána a schválena: Pedagogickou radou dne Školskou radou dne Mgr. Diana Jubánková ředitelka školy 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy: Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary Sídlo školy: Sídliště 310, Hroznětín Právní forma: příspěvková organizace IČ: Identifikátor zařízení: telefon: webové stránky: typ školy: úplná základní škola 1.2. Zřizovatel školy: Město Hroznětín, okres Karlovy Vary Sídlo zřizovatele: Krušnohorské náměstí 1, Hroznětín Právní forma: město IČ: telefon: , (starosta města) webové stránky: Součásti školy a jejich celková kapacita: ZŠ kapacita 250 žáků ŠD kapacita 50 žáků ŠJ kapacita 250 žáků 1.4. Vedení školy: ředitelka školy - Mgr. Diana Jubánková zástupkyně ředitelky školy - Marta Boldyšová 1.5. Školská rada: vznik počet 9 členů 1.6. Charakteristika školy Základní škola Hroznětín byla postavena v roce Je dominantou města Hroznětín a leží v malebném podhůří Krušných hor. Škola stojí v klidné části města. Zřizovatelem školy je Město Hroznětín a spolupráce se zřizovatelem byla nadále velmi dobrá a pro školu přínosná. Základní škola je školou úplnou bez přípravné třídy s celkovým počtem 9 tříd. Škola v Hroznětíně zprostředkovávala žákům jak základní vzdělávání, tak nabízela i mimoškolní zájmovou činnost. 2

3 Koordinaci výuky jednotlivých předmětů a vyučujících zajišťovalo i v tomto školním roce na 1. stupni metodické sdružení, na 2. stupni plnily tuto funkci předmětové komise. Sledovalo se především plnění osnov, tematických plánů, prospěch a chování žáků, ale také jejich úspěšnost v soutěžích. Na škole pracovala výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Kontakt se zákonnými zástupci byl udržován prostřednictvím třídních schůzek (2x do roka). Byli jsme v kontaktu se zákonnými zástupci při konzultacích k volbě povolání a dle potřeby ze strany zákonných zástupců či školy Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavená učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů byl využíván výukový software Prostorové Areál školy je možné rozdělit na tři propojené části hlavní budovu, tělocvičnu a jídelnu. Hlavní budova je jednopatrová a slouží žákům 1. i 2. stupně. V přízemí sídlí vedení školy, kmenové učebny I. V. třídy, učebna hudební výchovy a sborovna. Během letních prázdnin byla v prostorách bývalé knihovny připravena pro žáky naší školy nová učebna pro individuální výuku. Tato učebna je určena pro integrované a slabší žáky, za kterými budou jezdit speciální odborníci psycholog, pedagog a logoped. V prvním poschodí jsou učebny VI. až IX. třídy, kabinety chemie a přírodopisu, českého jazyka, zeměpisu, cizích jazyků, dějepisu, matematiky, fyziky a informatiky. Je zde také nově vybudovaná interaktivní učebna, dále projekční místnost a počítačová učebna. V projekční místnosti se nachází podium, které sloužilo žákům divadelního kroužku a měli ho k dispozici i ostatní žáci k různým vystoupením. V suterénu školy je kabinet tělesné výchovy, kabinet 1. stupně a šatny pro jednotlivé třídy školy. V samostatných křídlech jsou umístěny školní jídelna a tělocvična. Školní jídelna zajišťovala stravování žáků, pracovníků školy a vařila i pro veřejnost Dům pokojného stáří v Hroznětíně a zájemce z řad důchodců a maminek na mateřské dovolené. Tělocvična má využitelnou plochu 174 m 2. Základní vybavení umožňuje provozování běžných sportovních disciplín a gymnastických cvičení. Byla využívána pro zájmovou činnost žáků, sportovní turnaje, dětský karneval a různá vystoupení. Tělocvična sloužila nejenom žákům pro běžnou výuku a v odpoledních hodinách pro mimoškolní činnosti, ale využívala ji též veřejnost města. Ke škole patří provizorní hřiště (zřizovatel školy se stále usilovně snaží o získání financí na rekonstrukci hřiště, které by sloužilo nejen žákům školy, ale i široké veřejnosti), scházela se tu veřejnost při mimoškolních akcích školy. Při tělesné výchově žáci využívali veřejné multifunkční hřiště, které se nachází nedaleko školy. Při hezkém počasí sloužil pro výuku i oddech oplocený prostor za školou atrium, do kterého vedou dveře přímo ze školy. Je zde připraveno pro žáky příjemné prostředí pro odpočinek a relaxaci. 3

4 Technické Počítačová učebna slouží pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů. Žáci mají k dispozici 22 uživatelských stanic a tiskárnu. Nachází se zde také jeden počítač pro vyučující. V počítačích jsou nainstalovány výukové programy, které žáci využívali při různých hodinách. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Interaktivní učebna je určena pro žáky všech tříd, i zde jsou nainstalovány různé interaktivní programy. Tuto učebnu využívali žáci při různých hodinách. Vyučujícími byly využívány i vlastní vytvořené materiály či prezentace Hygienické Na škole je sociální zařízení pro žáky i pro zaměstnance školy odpovídající hygienickým normám. Dívky 2. stupně mají upravené sociální zařízení o hygienickou kabinku s bidetem. Všechny toalety jsou vybaveny elektrickými osoušeči rukou, zásobníky na toaletní papír a tekuté mýdlo. Na sociálních zařízeních je podtlakové větrání. Pro dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy sloužil školní prodej nápojů před začátkem vyučování, který byl organizován personálem kuchyně. Prodávalo se též trvanlivé pečivo a mléčné výrobky. I v tomto školním roce škola využila možnosti získávat pro žáky 1. stupně ovoce zdarma. Pro odpočinek je pro mladší žáky k dispozici školní družina, která se nachází v samostatné budově a prošla v loňském roce celkovou rekonstrukcí. Družina je vybavena novým nábytkem a vybavením. Žákům naší školy jsme nabídli pestrou škálu zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. Před budovou školy je postaven uzamykatelný přístřešek pro odložení kol, který využili především dojíždějící žáci. Celkový charakter školy dotvářely vystavené práce žáků, nově získané diplomy a historické či zeměpisné mapy, které byly rozmístěny na stěnách Vnitřní a vnější stav budovy Vnitřní část Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno 9 kmenových učeben. Všechny třídy, odborné učebny, školní jídelna a kuchyně prošly v předchozích letech kompletní rekonstrukcí. Finanční prostředky bychom potřebovali stále na zvelebení suterénu a obnovu šaten. Škola je připojena na plynovou kotelnu, která je součástí areálu školy. Ke škole patří prostorná půda, která není nijak využitá. Naším záměrem je jednou využít její prostory na zajištění dalších odborných učeben učebna jazyků, chemie a fyziky, přírodopisu a podobně. Na naplnění našeho záměru by bylo nutné sehnat nemalé finanční prostředky Vnější část Budova je kompletně zrekonstruována až na suterén a půdní prostory. 4

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání 2.1. Vzdělávací program Výuka ve všech ročnících probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro radost Cizí jazyk na škole Na škole byl pro výuku 99 žáků od III. do IX. třídy zařazen jazyk anglický a pro 46 žáků VII., VIII. a IX. třídy jazyk německý Volitelné předměty Přehled povinně volitelných předmětů od 6. ročníku: Přírodovědný seminář Anglický jazyk Německý jazyk Chemická praktika Dopravní výchova 6., 7. a 9. ročník ročník 7. ročník 8. ročník ročník 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1. Základní údaje o zaměstnancích školy Fyzicky pracovalo na škole celkem 18 zaměstnanců, žen: - 13 pedagogických pracovníků - 5 nepedagogických pracovníků Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků ZŠ 11,682 Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků ŠD 1,000 Průměrný přepočtený počet nepedagogických pracovníků ZŠ 2,875 Průměrný přepočtený počet nepedagogických pracovníků ŠJ 2,000 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem 17,557 5

6 3.2. Údaje o pedagogických pracovnících Odborná a pedagogická způsobilost Dosažené vzdělání Přepočtený počet učitelů na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ VŠ - učitelství pro 1. stupeň ZŠ 3,684 1,316 VŠ - učitelství pro 2. stupeň ZŠ 0,091 3,591 Vysokoškolské pedagog. pro jiný typ škol 0,909 0,091 Vysokoškolské nepedagogické DPS 0,045 0,955 bez DPS 0,000 0,000 Středoškolské pedagogické 0,455 0,545 nepedagogické 0,000 0,000 Celkem 5,184 6,498 11,682 ŠD středoškolské pedagogické 1, Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků Vedení školy 100 % 1. stupeň 83 % 2. stupeň 100 % Celkem bylo na škole 92 % pedagogických pracovníků s požadovanou kvalifikací Průměrný věk pedagogických pracovníků Věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let z toho důch. Počet Žen Průměrný věk pedagogických zaměstnanců ve školním roce 2013/ , Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu 4.1. Zápis žáků k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl 16. a K zápisu se dostavilo celkem 20 žáků. O odklad povinné školní docházky požádal 1 zákonný zástupce. Jeden ze zákonných zástupců po týdnu oznámil, že jeho dítě nastoupí do školy v Ostrově, jelikož navštěvoval MŠ v Ostrově, 1 žák se během hlavních prázdnin odstěhoval. Ve školním roce 2014/2015 by mělo nastoupit 17 žáků do 1. třídy. 6

7 4.2. Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2013/2014 vyšlo ze základní školy 14 žáků z IX. třídy. 14 žáků bylo přijato na SŠ, z toho 9 žáků na obory s maturitní zkouškou a 5 žáků na obory s výučním listem, z toho 1 žák na učební obor s maturitou (příloha č. 1 - přehled umístění žáků na střední školy). Informace k volbě povolání získávali žáci z různých zdrojů: - internet - brožura Informace o studiu na SŠ - návštěvy akcí otevřených dveří SOŠ a SOU - nábory zástupců ze SOU a SOŠ u nás ve škole. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Chování ve školním roce 2013/2014 Výchovná opatření Ve školním roce celkem Napomenutí třídního učitele 103 Důtka třídního učitele 58 Důtka ředitelky školy 31 II. stupeň 2 III. stupeň 3 Pochvaly třídního učitele 289 Pochvaly ředitelky školy Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Přehled výsledků vzdělávání - příloha č Počty žáků ZŠ 1. stupeň 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4tř. 5.tř. Celkem z toho (5 tříd) chlapců dívek stupeň 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Celkem z toho (4 třídy) chlapců dívek Školní rok jsme ukončili s počtem 124 žáků (57 chlapců, 67 dívek). 3 žáci studují podle 38 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (1 chlapec, 2 dívky). 7

8 Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 jsme ukončili stav 10 žáků. Průměrný počet žáků na 1 třídu byl 13,78. Museli jsme i v tomto školním roce požádat zřizovatele o výjimku z počtu žáků Dojíždějící žáci Maximální vzdálenost, odkud žáci dojíždí, je 15 km. Děti se dopravují autobusem či vlakem. Z celkového počtu dojíždělo 32 žáků (Merklín, Děpoltovice, Ostrov, Pstruží, Bystřice, Velký Rybník, Odeř, Pernink, Mariánská, Nejdek, Hluboký, Karlovy Vary, Oldříš) Počty žáků školní družiny Školní družina: 1 oddělení 24 žáků provoz Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Ke školní družině patří menší pozemek, který žáci navštěvovali při příznivém počasí. Školní družinu mohli využívat i žáci dojíždějící a žáci 2. stupně dle potřeby Počty žáků školní jídelny Počet stravovaných žáků měsíčně k byl 69 žáků (z toho 30 žáků z 1. stupně, 39 žáků z 2. stupně) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Na konci školního roku 2013/2014 bylo na škole 13 integrovaných žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Integrovaným žákům byla ve škole věnována zvýšená péče a individuální přístup. Pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu, který byl zpracován na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny v Karlových Varech, s kterou škola úzce spolupracuje. Škola neměla třídy se speciálním zařazením ani třídy dyslektické. 8

9 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1. Název semináře a počet pedagogických pracovníků Název semináře počet Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení 1 Drogy a první pomoc 1 Výroba dekorací inspirace po celý rok/pergamáno 1 Jak získat a udržet autoritu 1 7 A 7X o alergii a astmatu pro školu 1 III. setkání koordinátorů environmentální výchovy Karlovarského kraje 1 Doškolovací kurz Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 3 Seminář o projektu Kariérní systém 1 Individuální výchovný program smlouvy se školou 1 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 7.1. Zájmové kroužky Míčové hry ročník Sportovní kroužek ročník pouze 1. pololetí Angličtina pro nejmenší ročník Divadelní kroužek ročník Pěvecký kroužek ročník Tyto kroužky svoji činnost nezahájily pro malý zájem žáků: Ruční práce ročník Fotbalový kroužek ročník Výtvarný kroužek ročník Zábavná chemie ročník Od září 2013 pokračovala na škole výuka hry na hudební nástroje (keyboard, trubka, flétna) kvalifikovaným učitelem ZUŠ Ostrov. Tuto možnost využilo celkem 8 žáků z 1. i 2. stupně Tělovýchovné soutěže, závody a ostatní sportovní aktivity Celoročně žáci 1. stupně i 2. stupně sportovali v rámci AŠSK. Jsou zde uvedeny pouze ty, v kterých se žáci umístili nejlépe. skupina okresního kola - stolní tenis skupina okrskového kola - přehazovaná ročník 2. místo, dívky 8. a 9. ročník 2. místo, dívky 6. a 7. ročník 3. místo, 4. a 5. ročník 9

10 skupina okrskového kola - basketbal 1. místo, dívky 8. a 9. ročník skupina okresního kola - basketbal 3. místo, dívky 8. a 9. ročník skupina okrskového kola - basketbal 2. místo, hoši ročník 2. místo, dívky ročník skupina okrskového kola vybíjená (pořadatel ZŠ Hroznětín) 1. místo, dívky ročník 3. místo, hoši ročník skupina okrskového kola - florbal 3. místo, dívky ročník skupina okrskového kola - florbal 1. místo, dívky ročník skupina okrskového kola minikopaná 2. místo, hoši ročník skupina okrskového kola halový fotbal 3. místo, hoši ročník skupina okresního kola - šplh 2. místo, dívky ročník 1. místo za jednotlivce, žákyně 8. ročníku skupina krajského kola - šplh 3. místo, dívky 8. ročník 1. místo za jednotlivce, žákyně 8. ročníku skupina okrskového kola atletický trojboj 3. místo, ročník skupina okresního kola - Mc Donaľds Cup (pořadatel ZŠ Hroznětín) 1. místo, ročník postup, 3. místo skupina okresního kola - Mc Donaľds Cup (pořadatel ZŠ Hroznětín) 2. místo, 4. a 5. ročník OVOV odznak všestrannosti olympijských vítězů 3. místo za jednotlivce, žákyně 8. ročníku 5. místo, ročník V malé sportovní olympiádě žáků tříd základních škol obsadila naše škola 7. místo. Žáci, kteří projevili zájem, měli možnost se vždy 1 krát v měsíci zúčastnit bruslení na zimním stadionu v Ostrově. Bruslení kompletně financovalo Město Hroznětín. Každý stupeň vyjel celkem 6 krát Olympiády, soutěže Liga odpadů výtvarná soutěž Dopravní soutěž Finanční gramotnost - okresní kolo Soutěž ve sběru druhotných surovin Soutěž Mladý zdravotník Soutěž o nejstarší dětskou knihu Matematický klokan Přírodovědný klokan Pythagoriáda 1. místo v kraji, žákyně 6. ročníku 3. místo, ročník 5. místo, ročník 2. místo, ročník 5. místo, ročník ročník ročník ročník 10

11 Mandala - výtvarná soutěž Jíme zdravě a chutně - výtvarná soutěž Ideální učitel - výtvarná soutěž Les - čtyři roční období - výtvarná soutěž Vánoční turnaj v přehazované Sportovní dopoledne Sportovní dopoledne ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník (přehled nejúspěšnějších výsledků v soutěžích příloha č. 3) 7.4. Jednorázové akce Mezinárodní den míru - sázení stromu 8. ročník Výuka na dopravním hřišti Stará Role 4. ročník Návštěva knihovny v Ostrově 4. ročník Výstava škol Thermal, K. Vary 9. ročník Výukový program s dravci Pěvecká soutěž ročník Soutěž Nejstarší dětská kniha ročník Jízda zručnosti na kole Barevný týden Školní akademie při příležitosti 55. výročí otevření školy Předávání štafety žáků 9. třídy budoucím prvňáčkům 9. ročník Vystoupení v Domě pro osoby se zdravotním postižením Mariánská dívky pěveckého kroužku, ŠD Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy v obřadní síni Květinový den prodej květin na podporu boje proti rakovině 7.5. Exkurze, poznávací výlety Planetárium Plzeň Muzeum Karlovy Vary výstava hlavolamů 9. ročník 6. ročník 7.6. Projekty Projekt Příběhy bezpráví (beseda s promítáním) Projekt Les ve škole, škola v lese Projekt Ovoce do škol Projekt Recyklohraní 9. ročník ročník ročník 11

12 V tomto školním roce jsme se opět zapojili do akcí hnutí Na vlastních nohou. Byl zorganizován Stonožkový týden. Během týdne bylo vybráno (za prodej hraček a knih, které děti přinesly 2 850,- Kč a odesláno nadaci hnutí Na vlastních nohou Besedy Beseda s Policií ČR Komunikace s cizími lidmi, šikana Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou Beseda s Chaimem Kočím o židovském osídlení Hroznětína Beseda s ilustrátorem Liborem Balákem Obrázky, které vyprávějí Beseda s ilustrátorem Liborem Balákem Mazlíčci Beseda o historii Hroznětína s pamětníkem Hroznětína p. Rödigovou Beseda Kořeny a příčiny antisemitismu ročník ročník ročník 3. ročník 8. ročník 7.7. Přednášky Moderní je nekouřit Láska, sex a vztahy Mezi nimi film s přednáškou o AIDS Kyberšikana Právní vědomí Island (přednáška s promítáním) Grónsko, Špicberky (přednáška s promítáním) J. Lehejček 8. ročník 9. ročník 9. ročník ročník ročník ročník ročník 7.8. Výstavy Výstava obrazů p. Ramsové Výstava obrazů I. Hüttnerové Island (přednáška s promítáním) Grónsko, Špicberky (přednáška s promítáním) 3. ročník 9. ročník ročník 7.9. Školní výlety Na konci roku se žáci jednotlivých tříd zúčastnili školních výletů, které si vybrali se svými třídními učiteli (Zoopark Chomutov 3. a 6. ročník, farma Kozodoj Stará Role ročník, Karlovy Vary ročník) Lyžařský výcvik Žáci ročníku se zúčastnili lyžařského výcviku na Kvildě (celkem 18 žáků). 12

13 7.11. Akce školní družiny Žáci ze ŠD uspořádali různá vystoupení pro důchodce (s vánoční a velikonoční tématikou, k životnímu jubileu aj.) a zúčastnili se vystopení v Domě pro osoby se zdravotním postižením na Mariánské. Pravidelně po celý školní rok žáci ŠD navštěvovali městskou knihovnu v Hroznětíně Kulturní i mimoškolní akce Filmy Dětský filmový festival Oty Hofmana Ostrov Sněžný drak Šťastný smolař Nevinné lži - Klukovina ročník ročník ročník koncerty, hudební pořady S country tanci do stodoly Hudební pořad Vývoj české rokové hudby ve 20. století Hudební cesta po Evropě italský tenorista Giancarlo Ruggieri Výchovný pořad bubenický soubor Wild Sticks ročník divadlo Pohádka ze staré knihy (divadlo Husovka) ročník mimoškolní akce Pekelná brána Vánoční jarmark spojený se zpíváním u stromečku (za pomoci dospělého sboru Orbis Pictus Ostrov) pro širokou veřejnost pro širokou veřejnost Účast na tříkrálové sbírce Slet čarodějnic Dětský karneval Barevný týden pro širokou veřejnost pro žáky 1. stupně Spolupráce a partnerství s organizacemi a školami MŠ Hroznětín I v tomto školním roce probíhala spolupráce mezi ředitelkami obou příspěvkových organizací. Děti MŠ se přišli podívat do ZŠ, žáci 1. stupně si pro ně připravili vystoupení v tělocvičně školy. Na konci školního roku proběhlo předávání štafety žáků 9. třídy budoucím prvňáčkům. 13

14 ZŠ Merklín Ze ZŠ Merklín k nám přicházejí žáci do 6. třídy. ZŠ Hroznětín vypracovala plán spolupráce i pro tento školní rok, který se týkal sjednocení výuky, sjednocení klasifikace - hodnocení známkou, vzájemné kontakty třídních učitelů 5. tříd a ředitelek škol. V tomto školním roce nás navštívili ze ZŠ Merklín žáci 4. a 5. ročníku. Žáci z Merklína měli možnost se podívat na výuku českého jazyka a matematiky v 6. ročníku u nás ve škole, poté proběhla mezi žáky našeho 5. ročníku a žáky z Merklína různá sportovní klání. Dům kultury Ostrov Spolupracovali jsme při zajišťování účasti na divadelních a filmových představeních. Knihovna Hroznětín Žáci ročníku docházeli do knihovny v rámci vyučování a v rámci ŠD na různá literární pásma, která p. knihovnice pro žáky připravila. Městské společenské informační centrum Hroznětín Zúčastnili jsme se několika akcí, které pořádalo společenské centrum besedy, přednášky, výstavy. Základní umělecká škola Ostrov Zajistili jsme výuku žáků učitelem ZUŠ na hudební nástroje ve škole. Žáci využili této možnosti a docházeli na výuku těchto nástrojů trubka, keyboard, flétna. Dům pokojného stáří v Hroznětíně Žáci ze ŠD uspořádali různá vystoupení pro důchodce a zajistili jsme vaření obědů pro obyvatele domu. Policie Karlovy Vary Pro žáky 2. ročníku byl zajištěn program Ajax. Dům pro osoby se zdravotním postižením Dívky pěveckého kroužku 2. stupně a děti ŠD si připravily pro klienty z Domu pro osoby se zdravotním postižením na Mariánské vystoupení v rámci Řezbářského týdne, který tento domov pravidelně pořádá. Partnerství s Německou školou ve Falkensteinu Naše škola navázala spolupráci se školou v německém Falkensteinu. V listopadu přijeli němečtí žáci k nám do školy. Proběhlo sportovní dopoledne a společná návštěva Karlových Varů. 14

15 V květnu vyjeli naši žáci ročníku do Německa. Program připravila tentokrát partnerská škola. Naši žáci si pouze zajistili cestovní doklad a pojištění léčebných výloh na 1 den. Dopravu hradilo Město Hroznětín. 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 1. stupeň Na 1. stupni byly okruhy probírány v rámci hodin prvouky a přírodovědy. 2. stupeň Během roku, především v rámci hodin výchovy ke zdraví, byly vloženy do výuky přednášky o škodlivosti kouření, užívání drog a alkoholu, přednášky o problematice dospívání. Škola plnila i v tomto školním roce svůj Minimální preventivní program (MPP). (hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 příloha č. 4) 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 9.1. Kontroly provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 ve dnech proběhla na škole hloubková kontrola ČŠI. Předmětem kontrolní činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpis a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Hodnoceným obdobím byly školní roky 2011/2012, 2012/ /2014 k datu inspekční činnosti. V kontrolovaných oblastech (dokument ŠVP a ŠŘ) byly zjištěny menší a formální nedostatky, které byly během hlavních prázdnin odstraněny. Protokol je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy a zřizovatele Kontroly provedené jinými kontrolními orgány a) Město Hroznětín Dne byla provedena veřejnosprávní kontrola základní školy MěÚ Hroznětín za období Kontrola byla zaměřena na použití finančního příspěvku z rozpočtu města podle ustanovení 9, ve smyslu 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byly: výkazy k

16 pokladna, pokladní doklady, došlé faktury k vnitřní organizační směrnice. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Protokol je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy a zřizovatele. b) Krajská hygienická stanice (KHS) Dne proběhla ve školní kuchyni kontrola KHS Karlovy Vary. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Protokol je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy KHS Karlovy Vary provedla dne dotazníkové šetření v 5., 7. a 9. Ročníku. Šetření se týkalo zdravého životního stylu. Monitoring byl proveden na základě pokynu hlavního hygienika České republiky. c) Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Plzni Dne proběhla kontrola Specializovaným finančním úřadem. Úřad kontroloval dodržování zákona o cenách se zaměřením na dodržování maximálních cen mléčných výrobků pro žáky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2012, 2013 a Nebyly zjištěny žádné nedostatky, žádné porušení. 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a jiných projektů Škola byla zapojena do projektu Příběhy bezpráví. Projekt Příběhy bezpráví zahrnuje řadu aktivit vztahujících se k tématice moderních československých dějin. Tento projekt je součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Jeho základní myšlenkou je využití audiovizuálních a doprovodných didaktických materiálů ve výuce. Školám projekt nabízí dokumentární a hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu. 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov ( Hodnota projektu: ,- Kč. Doba trvání projektu: 13 měsíců (od do ) Zdroje financování projektu: Evropský sociální fond a státního rozpočtu ČR V červnu jsme zahájili práci na projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov (ORP = obec s rozšířenou působností), který se týká pomoci dětem se specifickými 16

17 vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení, chování, žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním) a žáků se slabým prospěchem. Tento projekt je pod záštitou MěÚ Ostrov, protože oprávněným žadatelem o finanční podporu je pouze Obec s rozšířenou působností. Za žáky začnou jezdit do školy 1x za 14 dní speciální odborníci (psycholog, speciální pedagog a logoped), kteří se žáky začnou pracovat podle potřeby. S žáky budou nadále pravidelně pracovat i pedagogové naší školy. Pro tyto účely byla upravena speciální místnost, která bude vybavena softwarem, výukovým softwarem, tablety, notebooky, tiskárnou a kompenzačními pomůckami. V Hroznětíně Mgr. Diana Jubánková ředitelka školy 17

18 Příloha č. 1: Přehled umístění žáků na střední školy ve školním roce 2013/2014 Počet žáků Škola Název oboru Obor 2 SOŠ logistická Dalovice Provoz a ekonomika dopravy - logistika studijní 2 SPŠ keramická Karlovy Vary Užitá fotografie a média Design keramiky a porcelánu studijní 1 SPŠ Ostrov Elektrotechnika studijní 1 Gymnázium Karlovy Vary Gymnázium studijní 1 Střední zdravotnická škola Karlovy Vary Asistent zubního technika studijní 1 SOŠ Nejdek Veřejnosprávní činnost studijní 1 Střední pedagogická škola Karlovy Vary Pedagogické lyceum studijní 1 SPŠ Ostrov Autotronik učební s maturitou 1 SPŠ Ostrov Mechanik opravář MV učební 2 SOU stravování a služeb Karlovy Vary Kuchař učební SOŠ stavební Karlovy Vary Elektrikář - silnoproud 1 učební 18

19 Příloha č. 2: Přehled výsledků vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Základní škola Hroznětín Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2013/2014 (1. / 2. pololetí) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo 11/12 13/13 12/12 12/12 15/15 63/64 15/14 17/17 15/15 14/14 61/60 124/124 10/12 5/11 8/8 8/7 4/5 35/43 4/2 2/1 4/3 4/2 14/8 49/51 1/0 8/2 4/4 4/5 11/10 28/21 11/12 15/16 11/12 10/12 47/52 75/73 Neprospělo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0 3/0 1/0 8/0 8/0 Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvených hodin celkem za školní rok Počet neomluvených hodin celkem za školní rok 14/18 10/5 11/9 12/13 22/20 69/65 16/7 22/10 28/45 12/15 78/77 147/142 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 12/0 0/0 0/0 0/0 12/0 13/0 0/0 6/7 1/0 7/6 6/4 20/17 9/11 13/19 4/2 3/5 29/37 49/54 0/0 1/2 0/0 7/6 4/0 12/8 2/7 11/5 6/3 0/4 19/19 31/27 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 2/0 0/3 5/9 5/5 1/1 11/18 13/18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 2/0 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/2 1/

20 Příloha č. 3: Přehled nejúspěšnějších výsledků v soutěžích ve školním roce 2013/2014 Sportovní soutěže 1. stupeň Florbal - dívky 3. místo Florbal - hoši 3. místo Přehazovaná 3. místo Basketbal - hoši 3. místo Vybíjená dívky 1. místo; po postupu 4. místo Vybíjená hoši 3. místo Malá kopaná 1. místo třída 2. místo - 4. a 5. třída 2. stupeň Florbal - dívky 1. místo Halový fotbal - hoši 3. místo Basketbal - dívky 1. místo; po postupu 3. místo Šplh- dívky 2. místo; po postupu v krajském kole 3. místo Mezi jednotlivci získala žákyně 8. ročníku 1. místo. Minikopaná hoši 2. místo Výtvarné soutěže téma - "Liga odpadů 2013" 1. místo v kraji, žákyně 6. ročníku téma - "Víš, co jíš?" ocenění za zajímavý a originální zpracování, žákyně 3. ročníku 20

21 Soutěž ve finanční gramotnosti 2. místo v okrese, družstvo 3 žáků 8. a 9. třídy, kteří byli vybráni na základě výsledků 1. kola Dopravní soutěž 3. místo žáci 1. stupně 5. místo žáci 2. stupně Výroční zpráva ZŠ Hroznětín 21

22 Příloha č. 4: Hodnocení Minimálního preventivního programu školy za školní rok 2013/2014 Přednášky a besedy pro žáky (patologické jevy) PhDr. Zdeňka Papežová Kyberšikana přednáška třída Právní vědomí přednáška přednáška třída Zdeněk Pospíšil- lektor (ACET ČR o. s.) Moderní je nekouřit beseda 8. třída Láska, sex a vztahy beseda 9. třída Mezi nimi film s přednáškou o AIDS 9. třída Policie ČR Jak komunikovat s cizími lidmi přednáška třída Jak komunikovat s cizími lidmi přednáška třída Volnočasové aktivity Naše škola žákům nabídla v tomto školním roce tyto zájmové útvary: Míčové hry Sportovní kroužek Angličtina Divadelní kroužek Příprava na přijímací řízení pro žáky 9. ročníku individuální konzultace Pěvecký kroužek Žáci kroužky využívají pouze v omezeném počtu. Někteří kroužek začnou navštěvovat, po určité době ztratí zájem a přestanou na kroužky docházet bez udání důvodu. Na škole měli žáci možnost výuky na hudební nástroje. Tuto možnost využilo 8 žáků, což je o pět dětí více, než v loňském roce. Další možností pro žáky jsou zájmové útvary nabízené ZUŠ Ostrov a MDDM Ostrov. Zde jsou už pro zákonné zástupce a žáky větší náklady na čas (dojíždění do Ostrova) a dopravu (autobus, auto). Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence Ochrana a pomoc od běžných rizik po mimořádné situace Základní principy první pomoci na školská zařízení Drogy a první pomoc 7 A- 7x o alergii a astmatu Individuální výchovný program smlouvy se školou Asociace Záchranný kruh Český červený kříž Český červený kříž Krajský úřad K. Vary NIDV Spolupráce školního metodika prevence Školní metodik prevence spolupracoval s výchovnou poradkyní, s třídními učiteli a vedením školy. Konzultační hodiny pro rodiče a žáky byly poskytovány v pondělí od do hod po předcházející telefonické domluvě. 22

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více