Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Karlovy Vary Hroznětín, okres Karlovy Vary, Tel.: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpráva byla projednána a schválena: Pedagogickou radou dne Školskou radou dne Mgr. Diana Jubánková ředitelka školy 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy: Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary Sídlo školy: Sídliště 310, Hroznětín Právní forma: příspěvková organizace IČ: Identifikátor zařízení: telefon: webové stránky: typ školy: úplná základní škola 1.2. Zřizovatel školy: Město Hroznětín, okres Karlovy Vary Sídlo zřizovatele: Krušnohorské náměstí 1, Hroznětín Právní forma: město IČ: telefon: , (starosta města) webové stránky: Součásti školy a jejich celková kapacita: ZŠ kapacita 250 žáků ŠD kapacita 50 žáků ŠJ kapacita 250 žáků 1.4. Vedení školy: ředitelka školy - Mgr. Diana Jubánková zástupkyně ředitelky školy - Marta Boldyšová 1.5. Školská rada: vznik počet 9 členů 1.6. Charakteristika školy Základní škola Hroznětín byla postavena v roce Je dominantou města Hroznětín a leží v malebném podhůří Krušných hor. Škola stojí v klidné části města. Zřizovatelem školy je Město Hroznětín a spolupráce se zřizovatelem byla nadále velmi dobrá a pro školu přínosná. Základní škola je školou úplnou bez přípravné třídy s celkovým počtem 9 tříd. Škola v Hroznětíně zprostředkovávala žákům jak základní vzdělávání, tak nabízela i mimoškolní zájmovou činnost. 2

3 Koordinaci výuky jednotlivých předmětů a vyučujících zajišťovalo i v tomto školním roce na 1. stupni metodické sdružení, na 2. stupni plnily tuto funkci předmětové komise. Sledovalo se především plnění osnov, tematických plánů, prospěch a chování žáků, ale také jejich úspěšnost v soutěžích. Na škole pracovala výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Kontakt se zákonnými zástupci byl udržován prostřednictvím třídních schůzek (2x do roka). Byli jsme v kontaktu se zákonnými zástupci při konzultacích k volbě povolání a dle potřeby ze strany zákonných zástupců či školy Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavená učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů byl využíván výukový software Prostorové Areál školy je možné rozdělit na tři propojené části hlavní budovu, tělocvičnu a jídelnu. Hlavní budova je jednopatrová a slouží žákům 1. i 2. stupně. V přízemí sídlí vedení školy, kmenové učebny I. V. třídy, učebna hudební výchovy a sborovna. Během letních prázdnin byla v prostorách bývalé knihovny připravena pro žáky naší školy nová učebna pro individuální výuku. Tato učebna je určena pro integrované a slabší žáky, za kterými budou jezdit speciální odborníci psycholog, pedagog a logoped. V prvním poschodí jsou učebny VI. až IX. třídy, kabinety chemie a přírodopisu, českého jazyka, zeměpisu, cizích jazyků, dějepisu, matematiky, fyziky a informatiky. Je zde také nově vybudovaná interaktivní učebna, dále projekční místnost a počítačová učebna. V projekční místnosti se nachází podium, které sloužilo žákům divadelního kroužku a měli ho k dispozici i ostatní žáci k různým vystoupením. V suterénu školy je kabinet tělesné výchovy, kabinet 1. stupně a šatny pro jednotlivé třídy školy. V samostatných křídlech jsou umístěny školní jídelna a tělocvična. Školní jídelna zajišťovala stravování žáků, pracovníků školy a vařila i pro veřejnost Dům pokojného stáří v Hroznětíně a zájemce z řad důchodců a maminek na mateřské dovolené. Tělocvična má využitelnou plochu 174 m 2. Základní vybavení umožňuje provozování běžných sportovních disciplín a gymnastických cvičení. Byla využívána pro zájmovou činnost žáků, sportovní turnaje, dětský karneval a různá vystoupení. Tělocvična sloužila nejenom žákům pro běžnou výuku a v odpoledních hodinách pro mimoškolní činnosti, ale využívala ji též veřejnost města. Ke škole patří provizorní hřiště (zřizovatel školy se stále usilovně snaží o získání financí na rekonstrukci hřiště, které by sloužilo nejen žákům školy, ale i široké veřejnosti), scházela se tu veřejnost při mimoškolních akcích školy. Při tělesné výchově žáci využívali veřejné multifunkční hřiště, které se nachází nedaleko školy. Při hezkém počasí sloužil pro výuku i oddech oplocený prostor za školou atrium, do kterého vedou dveře přímo ze školy. Je zde připraveno pro žáky příjemné prostředí pro odpočinek a relaxaci. 3

4 Technické Počítačová učebna slouží pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů. Žáci mají k dispozici 22 uživatelských stanic a tiskárnu. Nachází se zde také jeden počítač pro vyučující. V počítačích jsou nainstalovány výukové programy, které žáci využívali při různých hodinách. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Interaktivní učebna je určena pro žáky všech tříd, i zde jsou nainstalovány různé interaktivní programy. Tuto učebnu využívali žáci při různých hodinách. Vyučujícími byly využívány i vlastní vytvořené materiály či prezentace Hygienické Na škole je sociální zařízení pro žáky i pro zaměstnance školy odpovídající hygienickým normám. Dívky 2. stupně mají upravené sociální zařízení o hygienickou kabinku s bidetem. Všechny toalety jsou vybaveny elektrickými osoušeči rukou, zásobníky na toaletní papír a tekuté mýdlo. Na sociálních zařízeních je podtlakové větrání. Pro dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy sloužil školní prodej nápojů před začátkem vyučování, který byl organizován personálem kuchyně. Prodávalo se též trvanlivé pečivo a mléčné výrobky. I v tomto školním roce škola využila možnosti získávat pro žáky 1. stupně ovoce zdarma. Pro odpočinek je pro mladší žáky k dispozici školní družina, která se nachází v samostatné budově a prošla v loňském roce celkovou rekonstrukcí. Družina je vybavena novým nábytkem a vybavením. Žákům naší školy jsme nabídli pestrou škálu zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. Před budovou školy je postaven uzamykatelný přístřešek pro odložení kol, který využili především dojíždějící žáci. Celkový charakter školy dotvářely vystavené práce žáků, nově získané diplomy a historické či zeměpisné mapy, které byly rozmístěny na stěnách Vnitřní a vnější stav budovy Vnitřní část Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno 9 kmenových učeben. Všechny třídy, odborné učebny, školní jídelna a kuchyně prošly v předchozích letech kompletní rekonstrukcí. Finanční prostředky bychom potřebovali stále na zvelebení suterénu a obnovu šaten. Škola je připojena na plynovou kotelnu, která je součástí areálu školy. Ke škole patří prostorná půda, která není nijak využitá. Naším záměrem je jednou využít její prostory na zajištění dalších odborných učeben učebna jazyků, chemie a fyziky, přírodopisu a podobně. Na naplnění našeho záměru by bylo nutné sehnat nemalé finanční prostředky Vnější část Budova je kompletně zrekonstruována až na suterén a půdní prostory. 4

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání 2.1. Vzdělávací program Výuka ve všech ročnících probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro radost Cizí jazyk na škole Na škole byl pro výuku 99 žáků od III. do IX. třídy zařazen jazyk anglický a pro 46 žáků VII., VIII. a IX. třídy jazyk německý Volitelné předměty Přehled povinně volitelných předmětů od 6. ročníku: Přírodovědný seminář Anglický jazyk Německý jazyk Chemická praktika Dopravní výchova 6., 7. a 9. ročník ročník 7. ročník 8. ročník ročník 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1. Základní údaje o zaměstnancích školy Fyzicky pracovalo na škole celkem 18 zaměstnanců, žen: - 13 pedagogických pracovníků - 5 nepedagogických pracovníků Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků ZŠ 11,682 Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků ŠD 1,000 Průměrný přepočtený počet nepedagogických pracovníků ZŠ 2,875 Průměrný přepočtený počet nepedagogických pracovníků ŠJ 2,000 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem 17,557 5

6 3.2. Údaje o pedagogických pracovnících Odborná a pedagogická způsobilost Dosažené vzdělání Přepočtený počet učitelů na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ VŠ - učitelství pro 1. stupeň ZŠ 3,684 1,316 VŠ - učitelství pro 2. stupeň ZŠ 0,091 3,591 Vysokoškolské pedagog. pro jiný typ škol 0,909 0,091 Vysokoškolské nepedagogické DPS 0,045 0,955 bez DPS 0,000 0,000 Středoškolské pedagogické 0,455 0,545 nepedagogické 0,000 0,000 Celkem 5,184 6,498 11,682 ŠD středoškolské pedagogické 1, Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků Vedení školy 100 % 1. stupeň 83 % 2. stupeň 100 % Celkem bylo na škole 92 % pedagogických pracovníků s požadovanou kvalifikací Průměrný věk pedagogických pracovníků Věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let z toho důch. Počet Žen Průměrný věk pedagogických zaměstnanců ve školním roce 2013/ , Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu 4.1. Zápis žáků k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl 16. a K zápisu se dostavilo celkem 20 žáků. O odklad povinné školní docházky požádal 1 zákonný zástupce. Jeden ze zákonných zástupců po týdnu oznámil, že jeho dítě nastoupí do školy v Ostrově, jelikož navštěvoval MŠ v Ostrově, 1 žák se během hlavních prázdnin odstěhoval. Ve školním roce 2014/2015 by mělo nastoupit 17 žáků do 1. třídy. 6

7 4.2. Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2013/2014 vyšlo ze základní školy 14 žáků z IX. třídy. 14 žáků bylo přijato na SŠ, z toho 9 žáků na obory s maturitní zkouškou a 5 žáků na obory s výučním listem, z toho 1 žák na učební obor s maturitou (příloha č. 1 - přehled umístění žáků na střední školy). Informace k volbě povolání získávali žáci z různých zdrojů: - internet - brožura Informace o studiu na SŠ - návštěvy akcí otevřených dveří SOŠ a SOU - nábory zástupců ze SOU a SOŠ u nás ve škole. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Chování ve školním roce 2013/2014 Výchovná opatření Ve školním roce celkem Napomenutí třídního učitele 103 Důtka třídního učitele 58 Důtka ředitelky školy 31 II. stupeň 2 III. stupeň 3 Pochvaly třídního učitele 289 Pochvaly ředitelky školy Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Přehled výsledků vzdělávání - příloha č Počty žáků ZŠ 1. stupeň 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4tř. 5.tř. Celkem z toho (5 tříd) chlapců dívek stupeň 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Celkem z toho (4 třídy) chlapců dívek Školní rok jsme ukončili s počtem 124 žáků (57 chlapců, 67 dívek). 3 žáci studují podle 38 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (1 chlapec, 2 dívky). 7

8 Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 jsme ukončili stav 10 žáků. Průměrný počet žáků na 1 třídu byl 13,78. Museli jsme i v tomto školním roce požádat zřizovatele o výjimku z počtu žáků Dojíždějící žáci Maximální vzdálenost, odkud žáci dojíždí, je 15 km. Děti se dopravují autobusem či vlakem. Z celkového počtu dojíždělo 32 žáků (Merklín, Děpoltovice, Ostrov, Pstruží, Bystřice, Velký Rybník, Odeř, Pernink, Mariánská, Nejdek, Hluboký, Karlovy Vary, Oldříš) Počty žáků školní družiny Školní družina: 1 oddělení 24 žáků provoz Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Ke školní družině patří menší pozemek, který žáci navštěvovali při příznivém počasí. Školní družinu mohli využívat i žáci dojíždějící a žáci 2. stupně dle potřeby Počty žáků školní jídelny Počet stravovaných žáků měsíčně k byl 69 žáků (z toho 30 žáků z 1. stupně, 39 žáků z 2. stupně) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Na konci školního roku 2013/2014 bylo na škole 13 integrovaných žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Integrovaným žákům byla ve škole věnována zvýšená péče a individuální přístup. Pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu, který byl zpracován na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny v Karlových Varech, s kterou škola úzce spolupracuje. Škola neměla třídy se speciálním zařazením ani třídy dyslektické. 8

9 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1. Název semináře a počet pedagogických pracovníků Název semináře počet Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení 1 Drogy a první pomoc 1 Výroba dekorací inspirace po celý rok/pergamáno 1 Jak získat a udržet autoritu 1 7 A 7X o alergii a astmatu pro školu 1 III. setkání koordinátorů environmentální výchovy Karlovarského kraje 1 Doškolovací kurz Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 3 Seminář o projektu Kariérní systém 1 Individuální výchovný program smlouvy se školou 1 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 7.1. Zájmové kroužky Míčové hry ročník Sportovní kroužek ročník pouze 1. pololetí Angličtina pro nejmenší ročník Divadelní kroužek ročník Pěvecký kroužek ročník Tyto kroužky svoji činnost nezahájily pro malý zájem žáků: Ruční práce ročník Fotbalový kroužek ročník Výtvarný kroužek ročník Zábavná chemie ročník Od září 2013 pokračovala na škole výuka hry na hudební nástroje (keyboard, trubka, flétna) kvalifikovaným učitelem ZUŠ Ostrov. Tuto možnost využilo celkem 8 žáků z 1. i 2. stupně Tělovýchovné soutěže, závody a ostatní sportovní aktivity Celoročně žáci 1. stupně i 2. stupně sportovali v rámci AŠSK. Jsou zde uvedeny pouze ty, v kterých se žáci umístili nejlépe. skupina okresního kola - stolní tenis skupina okrskového kola - přehazovaná ročník 2. místo, dívky 8. a 9. ročník 2. místo, dívky 6. a 7. ročník 3. místo, 4. a 5. ročník 9

10 skupina okrskového kola - basketbal 1. místo, dívky 8. a 9. ročník skupina okresního kola - basketbal 3. místo, dívky 8. a 9. ročník skupina okrskového kola - basketbal 2. místo, hoši ročník 2. místo, dívky ročník skupina okrskového kola vybíjená (pořadatel ZŠ Hroznětín) 1. místo, dívky ročník 3. místo, hoši ročník skupina okrskového kola - florbal 3. místo, dívky ročník skupina okrskového kola - florbal 1. místo, dívky ročník skupina okrskového kola minikopaná 2. místo, hoši ročník skupina okrskového kola halový fotbal 3. místo, hoši ročník skupina okresního kola - šplh 2. místo, dívky ročník 1. místo za jednotlivce, žákyně 8. ročníku skupina krajského kola - šplh 3. místo, dívky 8. ročník 1. místo za jednotlivce, žákyně 8. ročníku skupina okrskového kola atletický trojboj 3. místo, ročník skupina okresního kola - Mc Donaľds Cup (pořadatel ZŠ Hroznětín) 1. místo, ročník postup, 3. místo skupina okresního kola - Mc Donaľds Cup (pořadatel ZŠ Hroznětín) 2. místo, 4. a 5. ročník OVOV odznak všestrannosti olympijských vítězů 3. místo za jednotlivce, žákyně 8. ročníku 5. místo, ročník V malé sportovní olympiádě žáků tříd základních škol obsadila naše škola 7. místo. Žáci, kteří projevili zájem, měli možnost se vždy 1 krát v měsíci zúčastnit bruslení na zimním stadionu v Ostrově. Bruslení kompletně financovalo Město Hroznětín. Každý stupeň vyjel celkem 6 krát Olympiády, soutěže Liga odpadů výtvarná soutěž Dopravní soutěž Finanční gramotnost - okresní kolo Soutěž ve sběru druhotných surovin Soutěž Mladý zdravotník Soutěž o nejstarší dětskou knihu Matematický klokan Přírodovědný klokan Pythagoriáda 1. místo v kraji, žákyně 6. ročníku 3. místo, ročník 5. místo, ročník 2. místo, ročník 5. místo, ročník ročník ročník ročník 10

11 Mandala - výtvarná soutěž Jíme zdravě a chutně - výtvarná soutěž Ideální učitel - výtvarná soutěž Les - čtyři roční období - výtvarná soutěž Vánoční turnaj v přehazované Sportovní dopoledne Sportovní dopoledne ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník (přehled nejúspěšnějších výsledků v soutěžích příloha č. 3) 7.4. Jednorázové akce Mezinárodní den míru - sázení stromu 8. ročník Výuka na dopravním hřišti Stará Role 4. ročník Návštěva knihovny v Ostrově 4. ročník Výstava škol Thermal, K. Vary 9. ročník Výukový program s dravci Pěvecká soutěž ročník Soutěž Nejstarší dětská kniha ročník Jízda zručnosti na kole Barevný týden Školní akademie při příležitosti 55. výročí otevření školy Předávání štafety žáků 9. třídy budoucím prvňáčkům 9. ročník Vystoupení v Domě pro osoby se zdravotním postižením Mariánská dívky pěveckého kroužku, ŠD Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy v obřadní síni Květinový den prodej květin na podporu boje proti rakovině 7.5. Exkurze, poznávací výlety Planetárium Plzeň Muzeum Karlovy Vary výstava hlavolamů 9. ročník 6. ročník 7.6. Projekty Projekt Příběhy bezpráví (beseda s promítáním) Projekt Les ve škole, škola v lese Projekt Ovoce do škol Projekt Recyklohraní 9. ročník ročník ročník 11

12 V tomto školním roce jsme se opět zapojili do akcí hnutí Na vlastních nohou. Byl zorganizován Stonožkový týden. Během týdne bylo vybráno (za prodej hraček a knih, které děti přinesly 2 850,- Kč a odesláno nadaci hnutí Na vlastních nohou Besedy Beseda s Policií ČR Komunikace s cizími lidmi, šikana Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou Beseda s Chaimem Kočím o židovském osídlení Hroznětína Beseda s ilustrátorem Liborem Balákem Obrázky, které vyprávějí Beseda s ilustrátorem Liborem Balákem Mazlíčci Beseda o historii Hroznětína s pamětníkem Hroznětína p. Rödigovou Beseda Kořeny a příčiny antisemitismu ročník ročník ročník 3. ročník 8. ročník 7.7. Přednášky Moderní je nekouřit Láska, sex a vztahy Mezi nimi film s přednáškou o AIDS Kyberšikana Právní vědomí Island (přednáška s promítáním) Grónsko, Špicberky (přednáška s promítáním) J. Lehejček 8. ročník 9. ročník 9. ročník ročník ročník ročník ročník 7.8. Výstavy Výstava obrazů p. Ramsové Výstava obrazů I. Hüttnerové Island (přednáška s promítáním) Grónsko, Špicberky (přednáška s promítáním) 3. ročník 9. ročník ročník 7.9. Školní výlety Na konci roku se žáci jednotlivých tříd zúčastnili školních výletů, které si vybrali se svými třídními učiteli (Zoopark Chomutov 3. a 6. ročník, farma Kozodoj Stará Role ročník, Karlovy Vary ročník) Lyžařský výcvik Žáci ročníku se zúčastnili lyžařského výcviku na Kvildě (celkem 18 žáků). 12

13 7.11. Akce školní družiny Žáci ze ŠD uspořádali různá vystoupení pro důchodce (s vánoční a velikonoční tématikou, k životnímu jubileu aj.) a zúčastnili se vystopení v Domě pro osoby se zdravotním postižením na Mariánské. Pravidelně po celý školní rok žáci ŠD navštěvovali městskou knihovnu v Hroznětíně Kulturní i mimoškolní akce Filmy Dětský filmový festival Oty Hofmana Ostrov Sněžný drak Šťastný smolař Nevinné lži - Klukovina ročník ročník ročník koncerty, hudební pořady S country tanci do stodoly Hudební pořad Vývoj české rokové hudby ve 20. století Hudební cesta po Evropě italský tenorista Giancarlo Ruggieri Výchovný pořad bubenický soubor Wild Sticks ročník divadlo Pohádka ze staré knihy (divadlo Husovka) ročník mimoškolní akce Pekelná brána Vánoční jarmark spojený se zpíváním u stromečku (za pomoci dospělého sboru Orbis Pictus Ostrov) pro širokou veřejnost pro širokou veřejnost Účast na tříkrálové sbírce Slet čarodějnic Dětský karneval Barevný týden pro širokou veřejnost pro žáky 1. stupně Spolupráce a partnerství s organizacemi a školami MŠ Hroznětín I v tomto školním roce probíhala spolupráce mezi ředitelkami obou příspěvkových organizací. Děti MŠ se přišli podívat do ZŠ, žáci 1. stupně si pro ně připravili vystoupení v tělocvičně školy. Na konci školního roku proběhlo předávání štafety žáků 9. třídy budoucím prvňáčkům. 13

14 ZŠ Merklín Ze ZŠ Merklín k nám přicházejí žáci do 6. třídy. ZŠ Hroznětín vypracovala plán spolupráce i pro tento školní rok, který se týkal sjednocení výuky, sjednocení klasifikace - hodnocení známkou, vzájemné kontakty třídních učitelů 5. tříd a ředitelek škol. V tomto školním roce nás navštívili ze ZŠ Merklín žáci 4. a 5. ročníku. Žáci z Merklína měli možnost se podívat na výuku českého jazyka a matematiky v 6. ročníku u nás ve škole, poté proběhla mezi žáky našeho 5. ročníku a žáky z Merklína různá sportovní klání. Dům kultury Ostrov Spolupracovali jsme při zajišťování účasti na divadelních a filmových představeních. Knihovna Hroznětín Žáci ročníku docházeli do knihovny v rámci vyučování a v rámci ŠD na různá literární pásma, která p. knihovnice pro žáky připravila. Městské společenské informační centrum Hroznětín Zúčastnili jsme se několika akcí, které pořádalo společenské centrum besedy, přednášky, výstavy. Základní umělecká škola Ostrov Zajistili jsme výuku žáků učitelem ZUŠ na hudební nástroje ve škole. Žáci využili této možnosti a docházeli na výuku těchto nástrojů trubka, keyboard, flétna. Dům pokojného stáří v Hroznětíně Žáci ze ŠD uspořádali různá vystoupení pro důchodce a zajistili jsme vaření obědů pro obyvatele domu. Policie Karlovy Vary Pro žáky 2. ročníku byl zajištěn program Ajax. Dům pro osoby se zdravotním postižením Dívky pěveckého kroužku 2. stupně a děti ŠD si připravily pro klienty z Domu pro osoby se zdravotním postižením na Mariánské vystoupení v rámci Řezbářského týdne, který tento domov pravidelně pořádá. Partnerství s Německou školou ve Falkensteinu Naše škola navázala spolupráci se školou v německém Falkensteinu. V listopadu přijeli němečtí žáci k nám do školy. Proběhlo sportovní dopoledne a společná návštěva Karlových Varů. 14

15 V květnu vyjeli naši žáci ročníku do Německa. Program připravila tentokrát partnerská škola. Naši žáci si pouze zajistili cestovní doklad a pojištění léčebných výloh na 1 den. Dopravu hradilo Město Hroznětín. 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 1. stupeň Na 1. stupni byly okruhy probírány v rámci hodin prvouky a přírodovědy. 2. stupeň Během roku, především v rámci hodin výchovy ke zdraví, byly vloženy do výuky přednášky o škodlivosti kouření, užívání drog a alkoholu, přednášky o problematice dospívání. Škola plnila i v tomto školním roce svůj Minimální preventivní program (MPP). (hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 příloha č. 4) 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 9.1. Kontroly provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 ve dnech proběhla na škole hloubková kontrola ČŠI. Předmětem kontrolní činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpis a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Hodnoceným obdobím byly školní roky 2011/2012, 2012/ /2014 k datu inspekční činnosti. V kontrolovaných oblastech (dokument ŠVP a ŠŘ) byly zjištěny menší a formální nedostatky, které byly během hlavních prázdnin odstraněny. Protokol je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy a zřizovatele Kontroly provedené jinými kontrolními orgány a) Město Hroznětín Dne byla provedena veřejnosprávní kontrola základní školy MěÚ Hroznětín za období Kontrola byla zaměřena na použití finančního příspěvku z rozpočtu města podle ustanovení 9, ve smyslu 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byly: výkazy k

16 pokladna, pokladní doklady, došlé faktury k vnitřní organizační směrnice. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Protokol je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy a zřizovatele. b) Krajská hygienická stanice (KHS) Dne proběhla ve školní kuchyni kontrola KHS Karlovy Vary. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Protokol je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy KHS Karlovy Vary provedla dne dotazníkové šetření v 5., 7. a 9. Ročníku. Šetření se týkalo zdravého životního stylu. Monitoring byl proveden na základě pokynu hlavního hygienika České republiky. c) Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Plzni Dne proběhla kontrola Specializovaným finančním úřadem. Úřad kontroloval dodržování zákona o cenách se zaměřením na dodržování maximálních cen mléčných výrobků pro žáky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2012, 2013 a Nebyly zjištěny žádné nedostatky, žádné porušení. 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a jiných projektů Škola byla zapojena do projektu Příběhy bezpráví. Projekt Příběhy bezpráví zahrnuje řadu aktivit vztahujících se k tématice moderních československých dějin. Tento projekt je součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Jeho základní myšlenkou je využití audiovizuálních a doprovodných didaktických materiálů ve výuce. Školám projekt nabízí dokumentární a hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu. 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov ( Hodnota projektu: ,- Kč. Doba trvání projektu: 13 měsíců (od do ) Zdroje financování projektu: Evropský sociální fond a státního rozpočtu ČR V červnu jsme zahájili práci na projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov (ORP = obec s rozšířenou působností), který se týká pomoci dětem se specifickými 16

17 vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení, chování, žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním) a žáků se slabým prospěchem. Tento projekt je pod záštitou MěÚ Ostrov, protože oprávněným žadatelem o finanční podporu je pouze Obec s rozšířenou působností. Za žáky začnou jezdit do školy 1x za 14 dní speciální odborníci (psycholog, speciální pedagog a logoped), kteří se žáky začnou pracovat podle potřeby. S žáky budou nadále pravidelně pracovat i pedagogové naší školy. Pro tyto účely byla upravena speciální místnost, která bude vybavena softwarem, výukovým softwarem, tablety, notebooky, tiskárnou a kompenzačními pomůckami. V Hroznětíně Mgr. Diana Jubánková ředitelka školy 17

18 Příloha č. 1: Přehled umístění žáků na střední školy ve školním roce 2013/2014 Počet žáků Škola Název oboru Obor 2 SOŠ logistická Dalovice Provoz a ekonomika dopravy - logistika studijní 2 SPŠ keramická Karlovy Vary Užitá fotografie a média Design keramiky a porcelánu studijní 1 SPŠ Ostrov Elektrotechnika studijní 1 Gymnázium Karlovy Vary Gymnázium studijní 1 Střední zdravotnická škola Karlovy Vary Asistent zubního technika studijní 1 SOŠ Nejdek Veřejnosprávní činnost studijní 1 Střední pedagogická škola Karlovy Vary Pedagogické lyceum studijní 1 SPŠ Ostrov Autotronik učební s maturitou 1 SPŠ Ostrov Mechanik opravář MV učební 2 SOU stravování a služeb Karlovy Vary Kuchař učební SOŠ stavební Karlovy Vary Elektrikář - silnoproud 1 učební 18

19 Příloha č. 2: Přehled výsledků vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Základní škola Hroznětín Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2013/2014 (1. / 2. pololetí) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo 11/12 13/13 12/12 12/12 15/15 63/64 15/14 17/17 15/15 14/14 61/60 124/124 10/12 5/11 8/8 8/7 4/5 35/43 4/2 2/1 4/3 4/2 14/8 49/51 1/0 8/2 4/4 4/5 11/10 28/21 11/12 15/16 11/12 10/12 47/52 75/73 Neprospělo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0 3/0 1/0 8/0 8/0 Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvených hodin celkem za školní rok Počet neomluvených hodin celkem za školní rok 14/18 10/5 11/9 12/13 22/20 69/65 16/7 22/10 28/45 12/15 78/77 147/142 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 12/0 0/0 0/0 0/0 12/0 13/0 0/0 6/7 1/0 7/6 6/4 20/17 9/11 13/19 4/2 3/5 29/37 49/54 0/0 1/2 0/0 7/6 4/0 12/8 2/7 11/5 6/3 0/4 19/19 31/27 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 2/0 0/3 5/9 5/5 1/1 11/18 13/18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 2/0 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/2 1/

20 Příloha č. 3: Přehled nejúspěšnějších výsledků v soutěžích ve školním roce 2013/2014 Sportovní soutěže 1. stupeň Florbal - dívky 3. místo Florbal - hoši 3. místo Přehazovaná 3. místo Basketbal - hoši 3. místo Vybíjená dívky 1. místo; po postupu 4. místo Vybíjená hoši 3. místo Malá kopaná 1. místo třída 2. místo - 4. a 5. třída 2. stupeň Florbal - dívky 1. místo Halový fotbal - hoši 3. místo Basketbal - dívky 1. místo; po postupu 3. místo Šplh- dívky 2. místo; po postupu v krajském kole 3. místo Mezi jednotlivci získala žákyně 8. ročníku 1. místo. Minikopaná hoši 2. místo Výtvarné soutěže téma - "Liga odpadů 2013" 1. místo v kraji, žákyně 6. ročníku téma - "Víš, co jíš?" ocenění za zajímavý a originální zpracování, žákyně 3. ročníku 20

21 Soutěž ve finanční gramotnosti 2. místo v okrese, družstvo 3 žáků 8. a 9. třídy, kteří byli vybráni na základě výsledků 1. kola Dopravní soutěž 3. místo žáci 1. stupně 5. místo žáci 2. stupně Výroční zpráva ZŠ Hroznětín 21

22 Příloha č. 4: Hodnocení Minimálního preventivního programu školy za školní rok 2013/2014 Přednášky a besedy pro žáky (patologické jevy) PhDr. Zdeňka Papežová Kyberšikana přednáška třída Právní vědomí přednáška přednáška třída Zdeněk Pospíšil- lektor (ACET ČR o. s.) Moderní je nekouřit beseda 8. třída Láska, sex a vztahy beseda 9. třída Mezi nimi film s přednáškou o AIDS 9. třída Policie ČR Jak komunikovat s cizími lidmi přednáška třída Jak komunikovat s cizími lidmi přednáška třída Volnočasové aktivity Naše škola žákům nabídla v tomto školním roce tyto zájmové útvary: Míčové hry Sportovní kroužek Angličtina Divadelní kroužek Příprava na přijímací řízení pro žáky 9. ročníku individuální konzultace Pěvecký kroužek Žáci kroužky využívají pouze v omezeném počtu. Někteří kroužek začnou navštěvovat, po určité době ztratí zájem a přestanou na kroužky docházet bez udání důvodu. Na škole měli žáci možnost výuky na hudební nástroje. Tuto možnost využilo 8 žáků, což je o pět dětí více, než v loňském roce. Další možností pro žáky jsou zájmové útvary nabízené ZUŠ Ostrov a MDDM Ostrov. Zde jsou už pro zákonné zástupce a žáky větší náklady na čas (dojíždění do Ostrova) a dopravu (autobus, auto). Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence Ochrana a pomoc od běžných rizik po mimořádné situace Základní principy první pomoci na školská zařízení Drogy a první pomoc 7 A- 7x o alergii a astmatu Individuální výchovný program smlouvy se školou Asociace Záchranný kruh Český červený kříž Český červený kříž Krajský úřad K. Vary NIDV Spolupráce školního metodika prevence Školní metodik prevence spolupracoval s výchovnou poradkyní, s třídními učiteli a vedením školy. Konzultační hodiny pro rodiče a žáky byly poskytovány v pondělí od do hod po předcházející telefonické domluvě. 22

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Karlovy Vary Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Tel.: 353 618 116 e-mail: zshroznetin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Zpráva byla projednána a schválena: - pedagogickou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Karlovy Vary Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Tel.: 353 618 116 e-mail: zshroznetin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpráva byla projednána a schválena: Pedagogickou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Karlovy Vary Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Tel.: 353 618 116 e-mail: zshroznetin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpráva byla projednána a schválena: Pedagogickou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 Karlovy Vary Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Tel.: 353 618 116 e-mail: zshroznetin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 Zpráva byla projednána a schválena: Pedagogickou

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více