Diagnostika systému stla eného vzduchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika systému stla eného vzduchu"

Transkript

1 Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor

2 Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto jakýkoliv nežádoucí únik zp sobuje velké finan ní ztráty. Bezpe né a ekonomické provozování systém stla eného vzduchu zahrnuje periodickou kontrolu a p ípadnou opravu únik. Nasazením vhodných opat ení lze snížit spot ebu elektrické energie na výrobu stla eného vzduchu až o 50%. Kroky k optimalizaci: 1 M ení spot eby stla eného vzduchu Analýza 2 Provedení pneumatického auditu 3 Provedení oprav net sností dle výstupní zprávy z auditu 4 Odstavení stla eného vzduchu vždy, když není používán Opat ení 5 Zajišt ní energetické ú innosti ofuk a dalších velkých spot ebi 6 Minimalizace tlaku vzduchu na kompresoru i v míst použití 7 Odborné školení odpov dných pracovník Prevence 8 Preventivní údržba Na výše popsané investice lze žádat o dotaci na úsporu energie ve výši až 45 %. V D LI JSTE, ŽE: až 80% p íkonu kompresor se bez užitku ztrácí ve form tepla? 10% ( asto i 50%) elektrické energie v pr myslu jde na výrobu stla eného vzduchu? až 50% náklad na stla ený vzduch lze ušet it zavedením vhodných opat ení? snížením tlaku v systému o 1 bar dosáhnete snížení spot eby o 7-10 %? snížením teploty nasávaného vzduchu o každé 3 ušet íte 1 %? odstran ním net sností lze v pr m ru ušet it celých 42 % všech potenciálních úspor? návratnost investic je ádov v m sících? 11 Zvýšení ú innosti elektropohon (12 m s.) ast jší vým na filtra ních vložek (18 m s.) ízení rychlosti elektropohon (9 m s.) Renovace kompresor (18 m s.) Sofistikované ídící systémy (6 m s.) Rekuperace tepla (6 m s.) Chlazení, sušení, filtrace (6 m s.) Lepší návrh pneumatického systému (18 m s.) Redukce tlakových ztrát t ením (12 m s.) Optimalizace koncových za ízení (18 m s.) Redukce únik vzduchu (6 m s.) Spole nost MOS technik s.r.o. Vám pom že p i realizaci t chto d ležitých krok k optimalizaci. Navrhneme optimální postup p i analýze, realizaci opat ení i návrhu preventivních opat ení. Krom toho Vám ve spolupráci se spole ností HERTIN s.r.o. nabídneme možnost zpracování projektového zám ru k podání žádosti na využití dotací pro tyto energetické úspory. Jednotlivé kroky realizace pak budou vypadat následujícím zp sobem:

3 1 M ENÍ SPOT EBY STLA ENÉHO VZDUCHU S pé í o systémy tlakového vzduchu souvisí také p ehled o jeho množství, které Váš provoz spot ebuje. Vhodné je také m ení ztrát zp sobených úniky stla eného vzduchu do okolí, množství vzduchu spot ebované na ofuky apod. Proto Vám nabízíme také komplexní služby v oblasti m ení. Navrhneme, dodáme, naistalujeme a zprovozníme m ení na míru Vašemu provozu. A už je pot eba m ení stabilní nebo jednorázové, a se jedná o spot ebu celého provozu, i jednotlivých linek. V p ípad, že neplánujete investici do pr tokom ru samotného, jsme p ipraveni nabídnout Vám m ení jako službu, kdy nainstalujeme náš p ístroj do Vašeho provozu, následn zpracujeme nam ená data a dodáme výstupní zprávu z m ení. 2 PROVEDENÍ PNEUMATICKÉHO AUDITU MOS technik Vám nabízí provedení komplexního programu nazývaného Pneumatický audit Vašich systém, ultrazvuková detekce net sností! Výstupem takového auditu je protokol o všech potenciálních problémových místech systému v etn návrhu ešení na jejich odstran ní. Získáte tak detailní p ehled o sou asném stavu Vašeho systému, což Vám umožní provést jednoduše všechny kroky pro jeho optimalizaci. Posoudíme Váš systém z hlediska aktuálního stavu všech použitých komponent. Odhalíme nežádoucí tlakové ztráty, zkontrolujeme stávající rozvody. Navrhneme modernizace z hlediska vylepšení ú innosti systému jako celku. S využitím ultrazvukového p ístroje SONAPHONE vyhledáme všechny net snosti systému, zp sobené prasklinami ve svárech, nedotažením nebo uvoln ním šroubení a p írubových spoj, profukováním koncových armatur, stá ím tlakových hadic, atd.

4 3 PROVEDENÍ OPRAV NET SNOSTÍ Na základ výstupní zprávy pneumatického auditu je následn zapot ebí p istoupit k realizaci oprav zjišt ných závad, doporu ených úprav a inovací. Sami si stanovíte, které z t chto realizací provedete vlastními silami. V p ípad zájmu jsme p ipraveni Vám obratem vytvo it nabídku na náhradu vadných pneumatických komponent nebo na realizaci n kterých oprav a modernizací pneumatického systému. 4 ODSTAVENÍ STLA ENÉHO VZDUCHU KDYŽ NENÍ POUŽÍVÁN Na jednotlivých strojích je pot eba zvážit nasazení hlavních uzavíracích elektromagnetických ventil, které zamezí technologickým únik m ve chvílích, kdy stroj stojí. Další podstatnou v cí je umíst ní t chto ventil. Aby došlo ke kompletnímu odstavení stroje (nebo t eba i skupiny stroj ), je vhodné je instalovat ne až p ed ventilovou baterii, ale už na vstup do stroje. Práv tato místa vytipujeme p i realizaci auditu a upozorníme na n ve výstupní zpráv. Montáž ventil na místo pak m žete provést sami, nebo s naší odbornou pomocí.

5 5 ZAJIŠT NÍ ENERGETICKÉ Ú INNOSTI OFUK A DALŠÍCH VELKÝCH SPOT EBI Velkých úspor lze dosáhnout volbou vhodných prvk ur ených k ofukovacím aplikacím, jako jsou nap íklad išt ní, sušení, chlazení, apod. To se týká nejen volby správných trysek do ofukovacích pistolí. Spole nost MOS technik se za tímto ú elem v nuje vývoji speciálních komponent tzv. vzduchových nož. Ty mohou výrazn snížit jak spot ebu stla eného vzduchu, tak hlu nost. Více o vzduchových nožích MOS se dozvíte na stránkách 6 MINIMALIZACE TLAKU VZDUCHU NA KOMPRESORU I V MÍST POUŽITÍ Snížením tlaku v systému o každý 1 bar dosáhnete snížení spot eby o 7-10 %. Proto je zapot ebí výstupní tlak na kompresoru snížit na minimální možnou hodnotu z hlediska technologických pot eb provozu. Také tlak na koncových prvcích jednotlivých stroj je pot eba snížit za pomocí reduk ních ventil, které jsou již asto p ed azeny, nebo jsou sou ástí úpravných jednotek.

6 7 ODBORNÉ ŠKOLENÍ ODPOV DNÝCH PRACOVNÍK Pokud pracovníci Vaší údržby nemají konkrétní praktické zkušenosti s pneumatickými prvky, nabízíme Vám jejich proškolení. Toto školení m že mít obecný charakter, nebo je možné jej p izp sobit na míru Vašemu strojovému parku. Také délka školení vyplývá z vašich konkrétních pot eb. P ímo na míst u Vás pak zvýšíme kvalifikaci Vašich technických pracovník. Školení je ur eno zejména pro kvalifikované d lníky, pracovníky údržby, montážní pracovníky a další techniky. 8 PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA Preventivní údržba zvyšuje provozní spolehlivost každého strojního za ízení. Také snižuje riziko havárie a tím minimalizuje možnost vzniku nežádoucích ztrát zp sobených odstavením stroje. Z toho d vodu Vám nabízíme preventivní pé i o pneumatické systémy Vašich výrobních stroj a linek. Taková údržba m že být provád na dle Vašeho p ání jednorázov, nebo v pravidelných intervalech. V íme, že spolupráce s naší spole ností Vám p inese úspory náklad na provozování pneumatických systém. Jsme p ipraveni obratem reagovat na veškeré Vaše dotazy, poptávky a požadavky. Váš projek ní a realiza ní tým MOS technik.

7 VZDUCHOVÉ NOŽE vysoce efektivní a ekonomické ešení ve Vašem provoze. Vzduchové nože jsou za ízení, jejichž hlavním ú elem a výhodou je vytvo ení vysoce kapacitního souvislého proudu vzduchu o vysoké rychlosti podél celé délky nože. Nízká spot eba tlakového vzduchu, nízká úrove hluku, velký pom r zesílení a jednoduchý bezúdržbový provoz! To jsou základní p ednosti konstrukce vzduchových nož MOS! Tlakové vzduchové nože mají velmi široké využití ve všech odv tvích pr myslu: vysoušení a odstran ní vrstev kapalin na povrchu výrobk odfouknutí prachu a ne istot p epravení, p idržení, t ízení materiál vzduchem ochlazení nebo zah átí materiál vzduchová clona, tepelná bariéra neutralizace statických náboj Vzduchové nože spot ebují p ibližn t etinu tlakového vzduchu oproti jiným typ m ofuku. Jejich využití m že tedy znamenat velmi podstatnou finan ní úsporu! díky svému tvaru zajiš ují úzký výstupní proud vzduchu o vysoké síle a rychlosti (ost í nože) ideální zp sob snižování spot eby vzduchu tam, kde je vyžadován jeho nep etržitý proud objemové zesílení proudu vzduchu - výrazné zesílení výstupního proud ní jednoduchá regulace pr toku vzduchu regulace tlouš ky št rbiny nízká hladina provozního hluku nízké provozní náklady, bezúdržbový provoz libovolná délka provedení (stavebnicový systém) variabilita materiálového provedení a povrch jednoduchá montáž do libovolné polohy možnost dopln ní o za ízení eliminující statickou elekt inu nebo m ení množství vzduchu bohaté p íslušenství držák

8 SLUŽBY Projek ní innost v oblasti pneumatických prvk a pr myslových armatur Expresní, trvalá i preventivní údržba pneumatických systém výrobních stroj a linek Pneumatický audit Vašich systém, ultrazvuková detekce net sností M ení spot eby tlakového vzduchu Odborná školení a poradenské služby pro provoz a údržbu pneumatických systém Software pro tvorbu a simulaci schémat pneumatických a hydraulických obvod PRODUKTY Vývoj, konstrukce a výroba jednoú elových stroj a za ízení Technologické rozvád cí a regula ní sk ín Pneumatické systémy, montážní celky, rozvad e Pneumatické prvky pro pr myslovou automatizaci Pr myslové armatury Vzduchové nože pro ofukování, išt ní, sušení, chlazení, t íd ní, realizaci vzduchové clony i tepelné bariéry REFERENCE a mnoho dalších. MOS Technik s.r.o. Míru Nádražní 954/ Odry Zastoupení pro Slovensko STAF Automation, s.r.o. Kostiviarska 4944/ Banská Bystrica +421/48/

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti PRODEJ PARKER HANNIFIN zahrnuje značky Společnost SEALL byla založena v lednu 1991. V počátcích své

Více

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez

Více

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise Kontaktní údaje ABB s.r.o. Lucia Sekerešová PR Manager Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Tel.: +420 234 322 111 Fax: +420 234 322 113 www.abb.cz Copyright 2010 ABB. Všechna práva vyhrazena. Výhody efektivního

Více

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení KOVOSVIT MAS E.news Svět obráběcích strojů Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 WWW.KOVOSVIT.CZ Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! Stroj MCU 630V-5X nyní i s

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti Společnost SEALL s.r.o. byla založena v lednu 1991. V počátcích své činnosti se zaměřila na výrobu

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

Diagnostika stavu valivých ložisek

Diagnostika stavu valivých ložisek Diagnostika stavu valivých ložisek RNDr. Radomír Sglunda V nákladech podniku hrají nezanedbatelnou roli finanční prostředky spotřebované na údržbu strojních zařízení. Pokud rozebereme strukturu nákladů

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více