HLUKOVÁ STUDIE. Vyhodnocení vlivu provozu Autobusového terminálu ve Znojmě a rekonstrukce ulice Dr. Milady Horákové na akustickou situaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLUKOVÁ STUDIE. Vyhodnocení vlivu provozu Autobusového terminálu ve Znojmě a rekonstrukce ulice Dr. Milady Horákové na akustickou situaci"

Transkript

1 HLUKOVÁ STUDIE Vyhodnocení vlivu provozu Autobusového terminálu ve Znojmě a rekonstrukce ulice Dr. Milady Horákové KVĚTEN 2008 Ing. Pavel Balahura DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/ Praha 8 tel.:

2

3 OBSAH 1. PŘEDMĚT A CÍL STUDIE PODKLADY POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU POSTUP PRÁCE HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH DŮSLEDKY PRO ŘEŠENÍ STUDIE METODIKA VÝPOČTU Hluk ze silniční dopravy VSTUPNÍ PARAMETRY VÝPOČTU Intenzity silniční dopravy na okolní komunikační síti POPIS REFERENČNÍCH VÝPOČTOVÝCH BODŮ MODELOVÁNÍ A HODNOCENÍ AKUSTICKÉ SITUACE STÁVAJÍCÍ STAV AKUSTICKÉ SITUACE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VLIV PROVOZU AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU NA STAV AKUSTICKÉ SITUACE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ ZÁVĚR PŘÍLOHY

4 Seznám zkratek a vysvětlivek: db - decibel; LNA lehké nákladní vozidlo; L eqa ekvivalentní hladina akustického tlaku A; L pa hladina akustického tlaku A; L WA - hodnota akustického výkonu zdroje; MHD - městská hromadná doprava; OA osobní automobil; PID - Pražská integrovaná doprava; POV - plán organizace výstavby; PV pomalá vozidla VZT vzduchotechnické zařízení; TNA těžké nákladní vozidlo. Legenda k obrázkům: - zástavba; - vzrostlá zeleň; - liniový zdroj hluku (automobilová komunikace); - plošný zdroj hluku (venkovní parkoviště); - referenční výpočtový bod. 4

5 1. Předmět a cíl studie Předkládaná hluková studie byla vypracována jako příloha pro dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu k projektu Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové. Předmětem hlukové studie je posouzení a vyhodnocení vlivu provozu autobusové dopravy na stávajících komunikacích v důsledku výstavby nového Autobusového terminálu a rekonstrukce ulice Dr. Milady Horákové v zájmovém území 1. Hodnocení vlivu záměru (výstavba Autobusového terminálu a rekonstrukce ulice Dr. Milady Horákové) je zaměřeno v nejbližších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb ve smyslu 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Vyhodnocení bylo provedeno na základě nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Cílem studie je zhodnotit akustickou situaci před a po realizaci záměru a prokázat, zda jsou či budou u blízké chráněné zástavby plněny hygienické limity hluku. Předkládaná hluková studie zahrnuje níže uvedená hodnocení: zhodnocení stávající akustické situace v zájmové lokalitě; zhodnocení výhledové akustické situace v zájmovém území po realizaci záměru. 2. Podklady Jako podklady pro zpracování dané hlukové studie byly použity následující materiály: Dokumentace pro územní rozhodnutí. Průvodní zpráva Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové, Ing. Vlastimil Beneš KEP, září 2007; Územní plán sídelních útvarů města Znojma; Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha, 06/1991; Kozák, J., Liberko M.: Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpravodaj Ministerstva životního prostředí České republiky, 03/1996; RNDr. Miloš Liberko a kol.: Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy, Planeta MŽP, 2/2005; Liberko M., Polášek J.: výpočtový program HLUK+, program pro výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí; Doc. Ing. Jiří Čechura, CSc.: Stavební fyzika 10. Akustika stavebních konstrukcí. ČVUT Vyhodnocení hluku z provozu vlakového nádraží a z provozu železniční dopravy v zájmovém území není předmětem dané hlukové studie. 5

6 3. Popis zájmového území a charakteristika záměru 3.1. Zájmové území Z hlediska posuzování hlukové zátěže se zájmovým územím rozumí takové území, ve kterém by mohlo docházet po realizaci záměru k ovlivnění stavu akustické situace provozem vlastního záměru. Zájmové území, pro které je zpracována hluková studie, je přibližně tvořeno ulicí Dr. Milady Horákové, 17. listopadu a 28. října. Městská hromadná doprava osob je v zájmovém území zajišťována autobusovou (linka č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6) a vlakovou dopravou. Provoz městské hromadné dopravy je organizován po komunikacích Dr. Milady Horákové, 17. listopadu a 28. října. Stav akustické situace ve venkovním prostoru zájmového území je v současné době dán jednak charakterem reliéfu a výškovými poměry řešeného území, jednak umístěním a vzdáleností jednotlivých chráněných prostorů ve vztahu k dominantním liniovým zdrojům hluku (silniční a železniční komunikace). Komunikace Dr. Milady Horákové představuje obslužnou komunikaci převážně společenského významu, která prochází mezi areálem vlakového nádraží a obytnou zástavbou. Požadavkem na její funkci je přímá obsluha všech objektů (pošta, nádraží ČD, autobusové nádraží, celnice, síť obchodů). Niveleta vozovky je ve směru od ulice Vídeňské k ulici 17. listopadu v mírném stoupání, které dále pokračuje k ulici 28. října. Povrch vozovky je tvořen hrubou dlažbou. V místě křižovatky ulic Dr. M. Horákové s ulicí 17. listopadu a mezi budovou vlakového nádraží je výškový rozdíl cca 1,5 % (terén klesá směrem k vlakovému nádraží). Na pravé straně od osy komunikace se nachází obytná zástavba, která je tvořená bytovými domy se 3. až 4. nadzemními podlažími (domy se sedlovou střechou, většinou z předválečné doby). Stav akustické situace v chráněných prostorech těchto staveb je významně ovlivněn provozem silniční dopravy na komunikaci Dr. Milady Horákové. Prostor komunikace je rozdělen nástupními ostrůvky na dvě části. Její levá část (ve směru od ulice Vídeňské) je průjezdná pro veškerá vozidla a je využívána především autobusovou dopravou. Individuální a nákladní doprava má v zájmové lokalitě cílový charakter, tranzitní doprava se zde nevyskytuje. V horní části řešené komunikace před křižovatkou s ulicí 17. listopadu je v obou směrech zřízena zastávka autobusových linek MHD, směrem k Nové nemocnici jsou čtyři nástupiště, opačným směrem tři nástupiště. V horní části ulice Dr. M. Horákové (před budovou České pošty a vlakovým nádražím ČD) je provoz dopravy organizován pouze v jednom směru. Před poštou se při okraji komunikace nachází parkoviště s kolmým stáním, které je využíváno individuální dopravou. Před nádražím u ostrovního nástupiště je vyhrazené parkoviště pro vozidla ČD - SDC a TAXI. Kapacita obou parkovišť činí přibližně 45 parkovacích stání. Před budovou vlakového nádraží se nachází stanoviště pro autobusovou dopravu. Autobusové nádraží se nachází v dolní části ulice Dr. M. Horákové (viz obrázek na titulní straně hlukové studie). V současné době je zde celkem 27 odjezdových stanovišť, z toho je 11 stanovišť se šikmým řazením, zbývající část stanovišť má podélné řazení autobusů. Šířka nástupišť je přibližně 3,0 m. Autobusové nádraží nemá vlastní odbavovací budovu. Předpokládá se, že cestující využijí halu vlakového nádraží, které se nachází v docházkové 6

7 vzdálenosti. Na autobusové nádraží navazuje centrální zastávka městské dopravy s celkem šesti stanovišti pro různé linky a směry. Za stávající situace autobusové dopravy je autobusové nádraží, pro dálkovou dopravu, plně kapacitně využité pouze v krátkých časových intervalech. Jedná se o dobu ranní dopravní špičky mezi 5:15 5:30 hod. a odpolední špičky mezi 14:45 15:05 hod. V době dopravního sedla je plocha autobusového nádraží téměř nevyužitá Charakteristika záměru Předmětem plánovaného záměru je výstavba a provoz nového autobusového terminálu, v rámci kterého bude provedena rekonstrukce ulice Dr. Milady Horákové (výměna krytu vozovky komunikace z hrubé dlažby za kryt z asfaltového betonu). Realizace záměru se předpokládá na pozemku, který se nachází před budovou vlakového nádraží. Navrhovaný autobusový terminál bude mít 16 povrchových stání pro autobusy, z toho 4 pro MHD a 12 pro linkovou dopravu (viz obrázek č. 2 na str. 10). Jihozápadně od navrhovaného areálu autobusového nádraží vznikne v důsledku realizace záměru venkovní parkoviště pro osobní automobily o kapacitě přibližně 23 povrchových stání. Při pohybu autobusů od ulice Vídeňské budou autobusy do prostoru navrhovaného terminálu budou autobusy vjíždět z ulice Dr. M. Horákové k jednotlivým nástupištím. Výjezd je navržen přes upravenou křižovatku s průběžnou ulicí 28. října a s ulicí 17. listopadu, čímž vznikne nová průsečná křižovatka. Dále se v rámci realizace záměru předpokládá úprava křižovatky ulic Dr. M. Horákové s ulicí Vídeňskou. Po rekonstrukci komunikace Dr. Milady Horákové bude vyznačen jízdní pruh pro odbočení vlevo směrem na ulici Vídeňskou (viz obrázek č. 3 na str. 10).. Rekonstrukcí vozovky budou z prostoru ulice vyloučeny zastávky MHD, které se v současné době nacházejí po obou stranách ulice. Stávající autobusové nádraží, které se nachází v majetku RINGU zůstane v provozu a nebude v rámci realizace plánovaného záměru měněno. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti přibližně 15 m od severozápadní hranice areálu autobusového terminálu a je prezentována obytnou zástavbou se třemi až čtyřmi nadzemními podlažími. 7

8 Obrázek č. 1: Grafické znázornění zájmového území a vymezení chráněných venkovních prostorů staveb Vysvětlivky: Modrou čárou jsou vyznačeny hranice navrhovaného areálu autobusového terminálu. Červenou čárou jsou vymezeny chráněné venkovní prostory staveb, v kterých se budou posuzovat hlukové charakteristiky 8

9 Obrázek č. 2: Schéma navrhovaného autobusového terminálu ve městě Znojmě Obrázek č. 3: Schéma organizace dopravy na ulici Dr. Milady Horákové 9

10 Obrázek č. 4: Grafické znázornění zájmového území v programu HLUK+ Legenda k obrázku viz strana č. 4 10

11 4. Postup práce Hluková studie byla vypracována na základě podkladů předaných objednatelem, které byly doplněny místním šetřením. Výsledné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A (hluku) pro všechny varianty hodnocení byly získány výpočetním postupem na základě matematického modelování hlukové zátěže v dotčeném území. Modelové výpočty hlukové studie byly realizovány pomocí matematického programu HLUK+ (verze 7.67) určeného pro výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí. Algoritmus modelových výpočtů vychází ze schválených Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (VÚVA Praha), Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Ing. J. Kozák, Csc. a RNDr. M. Liberko, Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996) a Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (RNDr. M. Liberko a kol., Planeta MŽP číslo 2/2005). Zjištěný stav akustické situace v území se ve vztahu k hygienickým požadavkům posuzuje podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Uvedené nařízení vlády stanovuje nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních prostorech staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot. Definici chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného vnitřního prostoru staveb uvádí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění následovně: chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou hluku z provozu na účelových komunikacích, a dráhách, a hluku z leteckého provozu, pro které se stanoví pro celou denní a noční dobu. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T = 50 db a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce 12 db. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce -5 db. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou 11

12 akustického tlaku A L Aeq,16h = 60 db a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h = 50 db. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L Aeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Při měření nebo výpočtu hluku se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření nebo výpočtu, které by měly být uplatněny při hodnocení naměřených nebo vypočtených hodnot. Korekce dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb jsou uvedeny v následující v tabulce: Tabulka č. 1 Hodnoty korekce pro stanovení imisních limitů hluku pro jednotlivé druhy chráněných prostorů Druh chráněného prostoru Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor Poznámka: Korekce [db] 1) 2) 3) 4) Hodnoty korekce uvedených v tabulce č. 1 se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb použije další korekce 10 db s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce 5 db. Komentář k tabulce č. 1: 1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku ( 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách. 3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 12

13 4.2. Důsledky pro řešení studie V chráněném venkovním prostoru stávající zástavby, která se nachází v blízkosti komunikace Dr. Milady Horákové a kde lze hlukovou situaci klasifikovat jako starou hlukovou zátěž, která vzniklá k , jsou uvažovány následující hygienické limity hluku: základní hodnota hluku L Aeq,T = 50 db(a), korekce pro staré hlukové zátěže z dopravy.. k = +20 db(a), korekce pro noční období... k = -10 db(a). Těmto korekcím odpovídají následující limity hluku: pro den L Aeq,T = 70 db(a), pro noc L Aeq,T = 60 db(a). V chráněném venkovním prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti pozemní komunikace (28. října) a jsou ovlivňovány hlukem z provozu pozemní dopravy, jsou uvažovány následující hygienické limity hluku: základní hodnota hluku L Aeq,T = 50 db(a), korekce pro okolí hlavních pozemních komunikací... k = +5 db(a), korekce pro noční období... k = -10 db(a). Těmto korekcím odpovídají následující limity hluku: pro den L Aeq,T = 55 db(a), pro noc L Aeq,T = 45 db(a). 13

14 4.3. Metodika výpočtu Hluk ze silniční dopravy Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku (A) ze silniční dopravy vychází u výpočtového programu HLUK+, pro výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí ze standardní metodiky. Přesnost výsledků modelových výpočtů je v toleranci ± 2 db. Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,T se v posuzovaném bodě určí podle rovnice: L Aeq = 10.log (F 1 F 2 F 3.n) 10,1 -U+(D S +D U +D NZ +D B +D Z +D P +D L ), kde F 1 je faktor vyjadřující vliv rychlosti dopravního proudu a procentního podílu nákladních automobilů (-), F 2 faktor zohledňující vliv podélného sklonu nivelity komunikace (-), F 3 faktor zohledňující vliv povrchu vozovky (-), n průměrná denní (noční) hodinová intenzita vozidel (-), U útlum dopravního hluku vlivem vzdálenosti pro daný terén (db), D S korekce na šířku komunikace (db), D U korekce na délku úseku komunikace (db), D NZ vložný útlum hluku nízkou zástavbou (db), D B vložný útlum hluku překážkou nebo konfigurací terénu (db), D Z korekce na přilehlou souvislou zástavbu (db), D P korekce na narušování plynulosti dopravního proudu (db), korekce na vliv zeleně (db). D L Při terénním ověřování hodnot hluku (L Aeq ) se obecně ukazuje, že největší rozdíly mezi změřenými a vypočítanými hodnotami L Aeq se pohybují v pásmu 1,4 až +1,6 db. Rozdíly ±1 db mezi změřenými a teoreticky vypočítanými hodnotami L Aeq byly zjištěny ve 2/3 experimentálně ověřovaných dopravně urbanistických situací. Výsledky výpočtů L Aeq lze zařadit do II. třídy přesnosti s chybou ±2 db. Přesnost výsledků výpočtů L Aeq je i pro složitější dopravně urbanistické situace z hlediska praktické použitelnosti metodiky též vyhovující. Diference mezi vypočítanými a naměřenými hodnotami L Aeq byly sice v těchto případech větší, než tomu bylo pro základní dopravně-urbanistické situace, rozptyl naměřených a vypočtených hodnot L Aeq byl však stále menší než ±2 db. Největší pozornost při těchto výpočtech by měla být věnována co nejpřesnějšímu určení parametru, jímž se udává počet nákladních vozidel a autobusů v dopravním proudu. Chyba v určení hodinové intenzity vozidel na komunikaci v úrovni 100% může vést k maximální teoreticky zdůvodněné změně výsledné hodnoty L Aeq o ±3 db, zatímco při nepřesném určení podílu nákladních vozidel a autobusů v dopravním proudu o 20% se dostáváme k chybě až 5 db. 14

15 4.4. Vstupní parametry výpočtu Intenzity silniční dopravy na okolní komunikační síti Údaje o intenzitách silniční dopravy na okolní komunikační síti zájmového území byly stanoveny na základě průzkumu provedeného společností DHV CR v roce Pro rok 2008 byly hodnoty intenzit přepočteny pomocí koeficientů meziročního nárůstu dopravy a doplněny aktuálními údaji z jízdních řádů MHD a veřejné autobusové dopravy města Znojma. Hodnoty zatížení komunikační sítě zájmového území představují počty všech druhů vozidel (osobních automobilů (OA), lehkých nákladních (LNA), těžkých nákladních vozidel (TNA) a intenzit dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy osob (BUS)) za 24 hodin průměrného pracovního. Průměrné hodnoty celodenních intenzit automobilové dopravy na vybraných komunikacích zájmového území jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka č. 2: Hodnoty průměrné celodenní intenzity silniční dopravy pro pracovní den (0:00 24:00) na komunikační síti zájmového území Komunikace Úsek Intenzita dopravy na komunikační síti (0 24 hod) OA LNA TNA BUS Dr. Milady Horákové Vídeňská listopadu Tovární Dr. Milady Horákové - Lidická Rudoleckého Dr. Milady Horákové - Čermákova listopadu Dr. Milady Horákové - Bezručova října 17. listopadu - bratří Čapků Podíly jízd jednotlivých druhů vozidel v noční době (22:00 6:00 hod) z jejich celodenního množství byly vypočteny automaticky programovým vybavením pro modelování hluku (HLUK+). Při modelování hluku byly pro danou lokalitu uvažovány následující průměrné hodnoty rychlosti pohybu silniční dopravy: Tabulka č. 3: Hodnoty průměrné rychlosti dopravy během denní doby na jednotlivých komunikacích Poznámka: Komunikace Průměrná rychlost [km/h] Dr. Milady Horákové 35 V noční době byla průměrná rychlost na komunikacích zájmového území uvažována o 10 km/h vyšší. 15

16 4.5. Popis referenčních výpočtových bodů Jedním z parametrů charakterizujícím hlučnost v životním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq, která představuje energetický průměr okamžitých hladin akustického tlaku A a vyjadřuje se v decibelech (db). Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (hluku) ve venkovních chráněných prostorech zájmového území byly vypočteny v 6 referenčních výpočtových bodech ve vzdálenosti 2 m před fasádami vybraných objektů. Referenční výpočtový bod představuje virtuální místo, kde se pomocí výpočetní metody zjišťují hlukové parametry, charakterizující stav akustické situace v posuzovaném místě. Referenční výpočtové body byly umístěny v zájmovém území tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustickou situaci chráněném venkovním prostoru staveb. Popis jednotlivých referenčních bodů výpočtu je uveden v tabulce č. 4 a jejich umístění je znázorněno na obrázku č. 5. Tabulka č. 4: Charakteristika referenčních výpočtových bodů Číslo ref. bodu Výška nad terénem (m) Umístění výpočtového bodu 1 2, 6 Jihovýchodní fasáda obytného domu č. 887/14 v ul. Dr. Milady Horákové 2 2, 6 Jihovýchodní fasáda obytného domu č. 886/3 v ul. Dr. Milady Horákové 3 2, 6 Jihovýchodní fasáda obytného domu č. 861/11 v ul. Dr. Milady Horákové 4 2, 6 Jihovýchodní fasáda obytného domu č v ul. Dr. Milady Horákové 5 2, 6 Jihovýchodní fasáda obytného domu č. 2393/21 v ul. Dr. Milady Horákové 6 2, 6 Jihovýchodní fasáda obytného domu č. 2385/5 v ul. 28. října 16

17 Obrázek č. 5: Umístění referenčních výpočtových bodů v zájmovém území Legenda k obrázku viz strana č. 4 17

18 5. Modelování a hodnocení akustické situace Ve výpočetním programu HLUK+ byl vytvořen pro zájmové území rovinný matematický model. Jako generální parametr charakterizující typ terénu zájmového území byl zvolen terén odrazivý. Chráněné prostory zájmového území jsou tvořeny obytnou zástavbou situovanou v blízkosti komunikace Dr. Milady Horákové a 28. října. Proto bylo nezbytné, z hlediska posouzení hlukové zátěže v dotčené lokalitě, provést vyhodnocení akustické situace ve všech chráněných venkovních prostorech tohoto území. Modelové výpočty byly provedeny pomoci výpočtového programu HLUK+, pásma a zahrnovaly následující stavy akustické situace v zájmovém území: současný stav akustické situace výhledový stav akustické situace pro rok 2009 po realizaci záměru. Výsledky modelování hlukové situace použitou výpočtovou metodou vykazují nejistotu modelových výpočtů, která je dle autorů programu srovnatelná s nejistotou měření hladin akustického tlaku v reálné situaci. Nepřesnost výsledků modelových výpočtů činí ± 2 db(a) Stávající stav akustické situace v zájmovém území Pro zjištění stávajícího stavu akustické situace v zájmovém území byly použity údaje o výsledcích průzkumu dopravy na okolní komunikační silniční síti v roce 2006 a 2008 provedeného společností DHV CR. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A z dopravy pro denní a noční dobu jsou prezentovány v tabulce č. 5. Tabulka č. 5: Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A L Aeq,T [db(a)] z dopravy Číslo referenčního bodu Poznámka Výška (m) Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T [db(a)] DEN NOC 2,0 71,7 63,4 6,0 71,7 63,4 2,0 72,0 63,7 6,0 72,0 63,7 2,0 70,8 63,1 6,0 70,8 63,1 2,0 71,5 63,9 6,0 71,5 63,9 2,0 72,2 66,2 6,0 72,2 66,2 2,0 63,3 54,7 6,0 63,3 54,7 Limitní hodnota dle NV 148/2006 Sb., v platném znění 70 / 60 db (A) 70 / 60 db (A) 70 / 60 db (A) 70 / 60 db (A) 70 / 60 db (A) 60 / 50 db (A) 18

19 Překročení imisních limitů hluku je zvýrazněno tučným písmem. Z analýzy výsledků modelových výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku A vyplývají následující závěry: - stav akustické situace ve venkovním prostoru zájmového území je dán jak charakterem reliéfu a výškovými poměry řešeného území, tak i umístěním a vzdálenosti jednotlivých chráněných prostorů ve vztahu k liniovým zdrojům hluku (silniční a železniční komunikace); - stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných podél komunikace Dr. Milady Horákové a 28. října je v současné době ovlivněn zejména hlukem pocházejícím z provozu silniční dopravy na těchto komunikacích (místní obslužné komunikace, které zajišťují obsluhu autobusového a vlakového nádraží města Znojmo. V současné době je konstrukce vozovky komunikace Dr. Milady Horákové v havarijním stavu. Kryt povrchu vozovky (hrubá žulová dlažba) je v důsledku dlouhodobého provozu komunikace deformovaný, narušeno podloží komunikace); - akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných v blízkosti komunikace Dr. Milady Horákové (ref. výp. bod č. 1-5) lze dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., klasifikovat jako starou hlukovou zátěž. U chráněné zástavby situované v okolí řešené komunikace může v denní a noční době docházet k překračování hygienických limitů hluku pro starou hlukovou zátěž (70/60 db(a) pro den/noc). Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A se v denní době pohybují v rozmezí 70,8 až 72,2 db(a) a v noční době v rozmezí 63,1 66,2 db(a). - V chráněném venkovním prostoru obytného domu situovaného v okolí komunikace 28. října (referenční bod č. 6) rovněž dochází k překročení hygienických limitů pro den a noc (55/45 db(a)). Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se v denní době pohybují na úrovni 63,0 db(a) a v noční době na úrovni 55,0 db(a); Grafické znázornění rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A (hluku) je prezentováno v příloze č. 1 k hlukové studii. 19

20 5.2. Vliv provozu autobusového terminálu na stav akustické situace v zájmovém území V této kapitole hlukové studie je hlavní pozornost věnována hodnocení vlivu zdrojové/cílové dopravy na stav akustické situace v chráněných prostorech zájmového území. Na stav akustické situace zájmového území bude mít vliv doprava vyvolaná provozem navrhovaného areálu autobusového terminálu ve Znojmě. Modelový výpočet hlučnosti vyvolané provozem plánovaného areálu byl proveden pro výhledový stav pro denní a noční dobu. Změna stavu akustické situace v zájmové lokalitě bude zároveň ovlivněna rekonstrukcí povrchu komunikace Dr. Milady Horákové (změna krytu povrchu vozovky z hrubé dlažby na asfaltobetonový kryt), změnou organizace hromadné dopravy osob na komunikaci Dr. Milady Horákové (změna trasy hromadné dopravy osob, zrušení autobusových zástavek, které se v současnosti nacházejí po obou stranách ulice v blízkosti chráněné zástavby) a přemístěním autobusového nádraží do prostoru před vlakovým nádražím a poštou (větší vzdálenost od chráněné zástavby). Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A (hluku) z dopravy (včetně dopravy vyvolané provozem areálu autobusového terminálu) jsou prezentovány v následující tabulce: Tabulka č. 6: Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A L Aeq,T [db(a)] Číslo ref. bodu Výška (m) Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T [db(a)] L Aeq,T [db(a)] (se záměrem bez záměru) DEN NOC DEN NOC 2,0 66,7 57,8-5,0-5,6 6,0 66,7 57,8-5,0-5,6 2,0 67,0 58,1-5,0-5,6 6,0 67,0 58,1-5,0-5,6 2,0 65,7 57,0-5,1-6,1 6,0 65,7 57,0-5,1-6,1 2,0 66,3 57,6-5,2-6,3 6,0 66,3 57,6-5,2-6,3 2,0 67,0 58,6-5,2-7,6 6,0 67,0 58,6-5,2-7,6 2,0 62,9 54,1-0,4-0,6 6,0 62,8 54,1-0,5-0,6 Limitní hodnota dle NV 148/2006 Sb., v platném znění 70 / 60 db (A) 70 / 60 db (A) 70 / 60 db (A) 70 / 60 db (A) 70 / 60 db (A) 55 / 45 db (A) Poznámka: Překročení imisních limitů hluku je zvýrazněno tučným písmem. Na základě analýzy výsledků modelových výpočtů pro stav, který předpokládá realizaci výstavby a provozu navrhovaného autobusového terminálu ve Znojmě lze konstatovat, že - v chráněném venkovním prostoru obytné zástavby umístěné v okolí komunikace Dr. Milady Horákové (ref. výp. bod č. 1-5) dojde v denní a noční době k výrazné snížení hlučnosti v úrovni 5,0 až 7,6 db(a). Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A (hluku pocházejícího z provozu silniční dopravy na ulici Dr. Milady Horákové) se budou v denní době pohybovat v rozmezí 65,7 67,0 db(a) 20

21 a v noční době v rozmezí 57,0 58,6 db(a). Výsledná hluková zátěž u chráněné zástavby je ovlivněna její vzdáleností od přilehlé komunikace; - u chráněné zástavby situované v okolí komunikace 28. října (ref. výp. bod č. 6) dojde v důsledku realizace záměru k mírnému poklesu hlukové zátěže v řádu do 1,0 db(a). V chráněném venkovním prostoru této zástavby bude stále docházet k překročení hygienických limitů hluku pro den a noc (55/45 db(a). Zjištěné modelovým výpočtem ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se budou v denní době pohybovat přibližně na úrovni 63,0 db(a) a v noční době na úrovni 54,0 db(a). Grafické znázornění rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A (hluku) je prezentováno v příloze č. 2 k hlukové studii. 21

22 6. Závěr Na základě výsledků zpracované hlukové studie lze učinit následující závěry: 1. V současné době lze akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných v okolí komunikace Dr. Milady Horákové klasifikovat jako starou hlukovou zátěž. Výsledná úroveň hlukové zátěže obytné zástavby je ovlivněna její vzdáleností od liniových zdrojů hluku (silniční a železniční komunikace). 2. Realizace plánovaného autobusového terminálu předpokládá rekonstrukcí povrchu komunikace Dr. Milady Horákové (změna krytu povrchu vozovky z hrubé dlažby na asfalto-betonový kryt), změnu organizace hromadné dopravy osob na komunikaci Dr. Milady Horákové (zrušení stávajících autobusových zástavek, které se v současnosti nacházejí po obou stranách ulice v blízkosti chráněné zástavby) a umístění autobusového nádraží ve větší vzdálenosti od chráněné zástavby. 3. V důsledku realizace výstavby nového autobusového terminálu ve Znojmě a rekonstrukce ulice Dr. Milady Horákové dojde k výraznému snížení hlučnosti, a tím ke zlepšení stavu akustické situace v zájmovém území. Pokles hlučnosti se bude v denní a noční době pohybovat na úrovni 5,0 až 7,6 db(a). Výrazné zlepšení akustické situace v zájmovém území je způsobeno hlavně rekonstrukcí povrchu komunikace Dr. Milady Horákové, která předpokládá změnu krytu povrchu vozovky z hrubé dlažby na asfalto-betonový kryt. V Praze, Ing. Pavel Balahura 22

23 7. Přílohy PŘÍLOHA 1: Rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 2 m pro stávající stav v roce 2008 bez realizace záměru. PŘÍLOHA 2: Rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 2 m pro výhledový stav po realizaci plánovaného autobusového terminálu ve Znojmě a rekonstrukci ulice Dr. Milady Horákové. 23

24 PŘÍLOHA 1: Rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 2 m pro stávající stav v roce DEN (stávající stav)

25 NOC (stávající stav)

26 PŘÍLOHA 2: Rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 2 m pro výhledový stav po realizaci plánovaného autobusového terminálu ve Znojmě a rekonstrukci ulice Dr. Milady Horákové. DEN

27 NOC

HLUKOVÁ STUDIE. Vyhodnocení vlivu změn intenzit dopravy vyvolané provozem společenského a obchodního centra Zlín Březnická na akustickou situaci

HLUKOVÁ STUDIE. Vyhodnocení vlivu změn intenzit dopravy vyvolané provozem společenského a obchodního centra Zlín Březnická na akustickou situaci HLUKOVÁ STUDIE Vyhodnocení vlivu změn intenzit dopravy vyvolané provozem společenského a obchodního centra Zlín Březnická na akustickou situaci KVĚTEN 2008 Ing. Pavel Balahura DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská

Více

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: GALATEK a.s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou Investor: Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Místo: Středočeský

Více

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU CHRÁN NÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR VÝPO ETNÍ MODEL

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU CHRÁN NÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR VÝPO ETNÍ MODEL Zakázka 15-10 RNDr. Iva Janá ková zpracování akustických studií poradenství v akustice Žižkova 1667, 580 01 Havlí k vv Brod I : 70401462 Akustická studie Strana 1 (celkem 7) Zakázka 15-10 Strana 2 (celkem

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluk z dopravy po dálnici D1 ve vztahu k obci Slavnič. Regio, projektový ateliér s.r.o. Hořická 50 500 02 Hradec Králové

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluk z dopravy po dálnici D1 ve vztahu k obci Slavnič. Regio, projektový ateliér s.r.o. Hořická 50 500 02 Hradec Králové AKUSTICKÝ POSUDEK Hluk z dopravy po dálnici D1 ve vztahu k obci Slavnič Regio, projektový ateliér s.r.o. Hořická 50 500 02 Hradec Králové Ing. Jana Stehlíková mobil: 733 601 872 2010-06-28 467/7870/2010

Více

Společenské a obchodní centrum Březnická Zlín. Vliv hluku z výstavby a provozu

Společenské a obchodní centrum Březnická Zlín. Vliv hluku z výstavby a provozu Společenské a obchodní centrum Březnická Zlín Vliv hluku z výstavby a provozu Hluková studie Ostrava, červen 2007 RNDr. Vladimír Suk Konečného 1782/13 Slezská Ostrava 1. Účel zpracování Studie byla zpracována

Více

Akustická studie hluk z automobilové dopravy

Akustická studie hluk z automobilové dopravy MISTROVSKÁ 4 108 00 PRAHA 10 TELEFON: 2 7477 2002, 2 7478 4927-9, 602 375858 FAX: 2 7477 2002 E mail: ekola@ekolagroup.cz IČO:63981378 DIČ:CZ63981378 * Akustická studie hluk z automobilové dopravy Praha,

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V. Hluková studie

TESCO LETŇANY ETAPA V. Hluková studie TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Jana Barillová, Sekaninova 1087/28, 128 00 Praha 2 Tel.: 604 440 373 E-mail: barillova@seznam.cz září 2011 TESCO Letňany - etapa V. strana 2 z 42 Obsah strana 1

Více

Studie šíření hluku v denní době z rozšířené provozovny IPODEC v Bešťákově ulici, Praha 8

Studie šíření hluku v denní době z rozšířené provozovny IPODEC v Bešťákově ulici, Praha 8 Studie šíření hluku v denní době z rozšířené provozovny IPODEC v Bešťákově ulici, Praha 8 Prosinec 2011 Zpráva č. 740-SHJ-11 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.LOPOUR ING.LOPOUR DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.LOPOUR ING.LOPOUR DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.LOPOUR ING.LOPOUR DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice

Více

Rychlostní silnice R6

Rychlostní silnice R6 R6 Rychlostní silnice Nové Sedlo stavba Nové Sedlo infografika R6-Nove-Sedlo--110409 informační leták, stav k 08/2011 Královské Poøíèí oboustranná odpoèívka u Transmotelu most pøes Ohøi K7 stavba Tisová

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a v... Stránka č. 1 z 11

272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a v... Stránka č. 1 z 11 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a v... Stránka č. 1 z 11 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Částka: 097 Druh

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Ing. Tichý Jiří, VŠB-TU Ostrava, Ing. Navrátilová Margita, Ostravské komunikace, a.s. Dopravní uzel Svinov, zprvu jen uzel železniční dopravy,

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

MĚŘENÍ HLUKU Z DOPRAVY V ULICÍCH NOVÁ, KOMENSKÉHO V HRANICÍCH

MĚŘENÍ HLUKU Z DOPRAVY V ULICÍCH NOVÁ, KOMENSKÉHO V HRANICÍCH MĚŘENÍ HLUKU Z DOPRAVY V ULICÍCH NOVÁ, KOMENSKÉHO V HRANICÍCH Brno, říjen 2009 Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČO: 00301311 DIČ: CZ00301311 zastoupené: Mgr. Miroslavem Wildnerem,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

Dopravn inženýrské posouzení vlivu realizace bytového komplexu U Nisy

Dopravn inženýrské posouzení vlivu realizace bytového komplexu U Nisy Dopravn inženýrské posouzení vlivu realizace bytového komplexu U Nisy Objednatel: Zastoupený: SIADESIGN s.r.o. Mrštíkova 399/2a 460 01 Liberec 3 Ing. Arch. Radim Kousal Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013

DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013 06 130 H 37 Bilance přepravních a dopravních nároků areálu a zatížení komunikační sítě

Více

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Akustická laboratoř Ústavu fyzikálního inženýrství zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1016 Technická 2896/2, 616 69 Brno tel. 541142834,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ARCHIMEDES. Dopravní pr zkum na k ižovatce Masarykova x Pa ížská x Brn nská

ARCHIMEDES. Dopravní pr zkum na k ižovatce Masarykova x Pa ížská x Brn nská Dopravní pr zkum na k ižovatce x x 1 Úvod Znovuotev ením zrekonstruované komunikace Malá Hradební a U Nádraží se o ekává velký vliv na sm rování a chování dopravních proud. Aby bylo možné zhodnotit vliv

Více

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY (PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM) Obsah 1. ÚČEL PROGRAMU 3 2. UZAVŘENÍ DOHODY O PROGRAMU 3 3. DÍLČÍ ZÁVAZKY V

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

PŘÍLOHA EIA_P09 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO

PŘÍLOHA EIA_P09 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO PŘÍLOHA EIA_P09 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO 1. Identifika ní údaje stavby Název stavby: Rozší ení areálu IPODEC isté m sto Místo stavby: M stská ást Praha St ížkov, k. ú. St ížkov Charakter stavby:

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY U TOČNY V DOMAMYSLICÍCH. investor: Statutární město Prostějov místo: Domamyslice

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY U TOČNY V DOMAMYSLICÍCH. investor: Statutární město Prostějov místo: Domamyslice ZADÁNÍ Předmětem zadání bylo návrh nového komplexního řešení lokality " U točny v Domamyslicích". Domamyslice jsou městkou částí a nacházejí se na západní straně města Prostějova. Řešená část se je přímo

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

Přeměna Tyršovy ulice na moderní městskou třídu

Přeměna Tyršovy ulice na moderní městskou třídu Přeměna Tyršovy ulice na moderní městskou třídu Přeměna Tyršovy ulice Součástí studie jsou i přilehlé ulice Vnoučkova a Husova. Ulice Tyršova je historicky významnou komunikací. Jedná se o hlavní příjezdovou

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 1.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 29/2010 Sb.m.s. Obsah a text 3/2008 Sb. - poslední stav textu 3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých ustanovení zákona č.

Více

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon / Fax: 499 320 111 / 499 320 178 www: www.mudk.cz e-mail: starosta@mudk.cz

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného Ministerstvem životního prostředí ČR (č. j.

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14276/Hrn/UZ-017 V Písku dne: 09.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA,

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699,

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

NÁVRH ÚPRAV DOPRAVNÍHO REŽIMU V PRAZE - SUCHDOLE

NÁVRH ÚPRAV DOPRAVNÍHO REŽIMU V PRAZE - SUCHDOLE NÁVRH ÚPRAV DOPRAVNÍHO REŽIMU V PRAZE - SUCHDOLE Dopravně inženýrská studie Zpracoval: CZECH Consult, spol. s r. o., Holečkova 100/9 150 00 Praha 5- Smíchov IČ: 630 73 463 Předkládá: Ing. Zdeněk Strádal

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba:

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba: 1. Identifikační údaje objektu a) Stavba: Název : Průvodní zpráva Zakázkové číslo : ZESA spol. s r.o. 12-13 Místo : Kat. území : Druh stavby : Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU ING. JAROSLAV

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 Znalecký posudek č.8428/2016 o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 - 2/9 - Vlastník nemovitosti: Slivka Pert Šumberova 345/6, Praha

Více

Akustika interiéru. České právní a technické normy ve stavebnictví

Akustika interiéru. České právní a technické normy ve stavebnictví Akustika interiéru České právní a technické normy ve stavebnictví Obsah Předmluva 2 Přehled norem 3 Důležité parametry prostorové akustiky 4 Nařízení vlády 6 Norma ČSN 73 0527 8 Vyhláška 10 Postup při

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109-3446/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2022/63 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okr. Olomouc.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109-3446/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2022/63 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okr. Olomouc. ZNALECKÝ POSUDEK č. 109-3446/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2022/63 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okr. Olomouc. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Obec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů:

Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů: Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů: - návrh zákona rozeslán poslancům dne 18. 7. 2014 - Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 6. 2015 návrh zákona Senátu

Více

POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010)

POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010) ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010) PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REGULATIVY GRAFICKÁ ČÁST Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Pohořelice

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K.1. Úvod Doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro kraj Vysočina jsou v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví

Více

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla. SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU MĚŘIČŮ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, STUDENÉ VODY A TEPLA A K ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje České dráhy, a.s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Schváleno rozhodnutím ředitele Krajského centra osobní dopravy Brno dne 16. dubna 2014

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ PROBLEMATIKA UNBUNDLINGU ČEZ Distribuce, a. s. POSTAVENÍ DISTRIBUTORŮ ELEKTŘINY NA TRHU S ELEKTŘINOU Provozovatelé distribučních soustav (např. ČEZ Distribuce, a. s.) regulovaný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05160/12-028 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/16 pozemků p.č. 971/4 zastavěná plocha a nádvoří

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2015 SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE o majetek města Kamenice nad Lipou, jako hospodářského subjektu uvádějícího

Více

Označování chemických látek a směsí. RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012

Označování chemických látek a směsí. RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012 Označování chemických látek a směsí RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012 Označování chemických látek a směsí Označování chemických látek a směsí je řešeno evropským předpisem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 22. 8. 2012 Číslo jednací: 126063/2012/KUSK/OŽP/LK Vyřizuje: Lucie Kubalíková / 661 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA 224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. () (Normativer Teil) 1 von 5 23.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 163/17 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2012 (aktualizace od 1. 6. 2013) Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více