POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010)"

Transkript

1 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010) PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REGULATIVY GRAFICKÁ ČÁST Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Pohořelice AR projekt s.r.o., Tel: , Fax: Vedoucí a zodpovědný projektant: Ing. arch. Milan Hučík Datum zpracování: 12/2010 Autorský kolektiv: Ing. arch. Milan Hučík Ing. Veronika Hučíková

2 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Hlavní cíle řešení, důvody pro změnu územní studie Seznam použitých podkladů Vymezení řešeného území, požadavky investora Kapacita stavby Objektová sestava Etapizace a věcné a časové vazby na okolní výstavbu Postup výstavby 4 2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Charakteristika řešeného území Stavební pozemky Urbanistické řešení Průzkumy a závěry průzkumů Ochranná pásma Záplavová území Ochrana ložisek nerostných surovin, těžba, sesuvná území Ostatní limity Architektonické a výtvarné řešení Provoz stavby a její vlivy Doprava a technické vybavení území Orientační investiční náklady (na objekty budované obcí) Návrh vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav Důsledky na zemědělský půdní fond Důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa Návrh etapizace výstavby 7 3. ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY PRO VÝSTAVBU RD 8 4. PŘÍKLADY VHODNÝCH ARCHITEKTONICKÝCH VÝRAZŮ RODINNÝCH DOMŮ Rodinné domy se sklonem sedlových střech nad 25 o Rodinné domy se sklonem valbových střech nad 25 o Rodinné domy se sklonem sedlových střech o Rodinné domy (bungalovy) se sklonem valbových střech o Rodinné domy pro blok č. 12 a v alt. B i pro bloky č. 7,8, Rodinné domy - dvojdomy POHOŘELICE, LOKALITA POLNÍ, PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVBA VÝKRESOVÁ ČÁST 31

3 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA V textové části územní studie Pohořelice Polní, III. etapa, se mění následující kapitoly Hlavní cíle řešení, důvody pro změnu územní studie Kapitola 1.1. se doplňuje o text, který zní: Plocha Polní III byla řešena v roce 2005 urbanistickou studií. Tato studie byla v roce 2007 upravena vypuštěním tzv. vnitrobloků. Nyní se požaduje úprava parcelace a prostorových regulativů v ploše vyznačené v kapitole 1.3. Cílem změny prostorových regulativů bylo zjednodušení a zmírnění jednotlivých regulativů tak, aby umožnily větší volnost investorům a zpracovatelům projektové dokumentace staveb. Prostorové regulativy přitom ale jsou vymezeny tak, aby neumožnily narušení architektonické jednoty celku, například zástavby v ulici Seznam použitých podkladů Beze změn Vymezení řešeného území, požadavky investora Kapitola 1.3. se na konci doplňuje o text, který zní: Území řešené změnou č. 2 územní studie je vymezeno modrou čarou: Požadována byla úprava vymezení stavebních pozemků (parcelace) dle geometrického oddělovacího plánu poskytnutého objednatelem. Změna územní studie se v souvislosti se změnou parcelace a požadavky (záměry) prvních známých stavebníků zabývá těmito problémy: Strana: 3

4 - upřesněním stavebních čar (RD nebo garáží) - výškovým osazením RD - tvarem a sklonem střech (od-do), orientací hřebene 1.4. Kapacita stavby Nebyla předmětem řešení změny studie Objektová sestava Nebyla předmětem řešení změny studie Etapizace a věcné a časové vazby na okolní výstavbu Nebyla předmětem řešení změny studie Postup výstavby Nebyla předmětem řešení změny studie. Strana: 4

5 2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 2.1. Charakteristika řešeného území Nemění se Stavební pozemky Nemění se Urbanistické řešení Kapitola se na konci doplňuje o text, který zní: Změna č. 2 územní studie se zaměříila na úpravu komunikačního řešení ve střední části území, parcelace a prostorových regulativů. Na základě požadavku investora byly změnou č. 2 územní studie provedeny následující změny urbanistické koncepce: Ponechány byly ulice vedené ve směru východ-západ Z ulice vedených v severojižním směru byla ponechána ulice v severní části řešeného území, ulice ve střední části řešeného území byla nahrazena novou ulicí umístěnou západně od původní trasy a komunikace pro pěší v jižní části řešeného území byla zcela vypuštěna Zásadně se mění urbanistické regulativy vymezující polohu staveb, vymezení jednotlivých bloků zástavby (viz výkresová část) a architektonické regulativy uplatněné v blocích zástavby i obecně pro stavby rodinných domů Vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění, vymezuje v 7 požadavek, že pro každé 2 hektary zastavitelné plochy pro bydlení se vymezují s touto zastavitelnou plochou související plochy veřejných prostranství o výměře nejméně 1000 m2. Do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. Řešené území má plochu cca 5 ha, celá lokality Polní III pak 10,7 ha. Tomu by odpovídala nutná minimální výměra veřejných prostranství přes 5000 m2. V této souvislosti je třeba upozornit, že postupné úpravy původní územní studie z ní vlastně veškeré původně navržené veřejné prostory vyčlenily a nahradily stavebními pozemky pro rodinné domy, s odůvodněním ekonomickými hledisky. V řešeném území již v této fázi realizace nelze žádné veřejné prostory umístit. V úvahu připadá budˇ: - nahradit je v severní části lokality Polní III, za cenu úbytku stavebních míst, - započítat využití ploch veřejných prostranství na Polní, u předchozích etap výstavby (dosud nerealizované hřiště, park). Tyto plochy o úhrnné výměře cca m2 = m2 ale budou sloužit i pro Polní I a Polní II. Tyto lokality spolu s Polní III mají výměru cca 30 ha (v tom není započítána původní zástavba za ul. Polní). Potřebná plocha veřejných prostranství proto je m2, je zde tedy deficit cca 5000 m2. Tuto plochu by mohla bohatě nahradit případná parková úprava volných ploch podél komunikace na východní straně lokality Polní (u bývalého cukrovaru), z hlediska využitelnosti obyvateli Polní III je to však poloha již hodně vzdálená - vymezit v územním plánu další veřejná prostranství západně od Polní III, v blízkosti bývalé Strana: 5

6 cihelny Průzkumy a závěry průzkumů Nemění se Ochranná pásma Nemění se Záplavová území Nemění se Ochrana ložisek nerostných surovin, těžba, sesuvná území Nemění se Ostatní limity Nemění se Architektonické a výtvarné řešení Viz kapitola Provoz stavby a její vlivy Nemění se Doprava a technické vybavení území Nebyla předmětem řešení změny studie Orientační investiční náklady (na objekty budované obcí) Nebyla předmětem řešení změny studie Návrh vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav Nebyla předmětem řešení změny studie Důsledky na zemědělský půdní fond Strana: 6

7 Nebyla předmětem řešení změny studie Důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa Nebyla předmětem řešení změny studie Návrh etapizace výstavby Nebyla předmětem řešení změny studie. Strana: 7

8 3. ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY PRO VÝSTAVBU RD Kapitola se doplňuje na konci o text, který zní: V území řešeném změnou č. 2 územní studie se uplatňují následující regulativy pro výstavbu rodinných domů: Obecné regulační zásady: ty požadavky, které rozhodující měrou ovlivňují architektonický výraz jednotlivých staveb, urbanistických prostorů (ulic, návsí) i celého sídla. Jde především o : vymezení uličních stavebních čar objektů provedeno na výkrese 2b. Od vymezených stavebních čar se lze odchýlit max. o 0,50 m, a to výhradně ve směru od ulice. Stavební čáry určují polohu hlavního (převažujícího) objemu stavby. Před stavební čáru mohou být nejvýše o 2 m předsazeny vstupy, arkýře, garáže apod., za stavební čáru mohou být zapuštěny niky, ustupující fasády vše za podmínky, že předsazená či ustupující konstrukce netvoří více než 40% plochy uliční fasády. Vymezení bočních regulačních čar určuje polohy bočních fasád objektů, tj. těch fasád, kde nejsou vstupy do domu a vjezdy do garáže. Tyto regulační čáry jsou zpravidla vymezeny jako minimální vzdálenost objektů od ulice, resp. okraje pozemku. Větší odstup stavby je přípustný. Uliční fasády objektů rodinných domů jsou zpravidla rovnoběžné s hranicí pozemku, kromě bloků č. 1, 7 a 4, kde jsou uliční fasády kolmé na postranní hranice stavebních pozemků minimální vzdálenost mezi rodinnými domy navzájem je stanovena 25 odst. (2) vyhl.č. 501/2006 Sb., v platném znění a činí 7 m. Snížení této vzdálenosti se v řešeném území nepřipouští ani vyjímečně, bez ohledu na existenci či neexistenci oken ve štítech objektů, minimální vzdálenost rodinných domů od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Výjimky se nepřipouští, projekt stavby rodinného domu musí řešit i umístění garáže, garáž ale nemusí být realizována současně s domem, vzdálenost stavby samostatné garáže od společných hranic pozemků musí činit min. 2 m ( 25 odst. (4) vyhl.č. 501/2006 Sb., v platném znění). Doporučují se ale stavby dvojgaráží umístěných na hranicích pozemků (v dohodě se sousedem) a garáže zapuštěné do rodinného domu, materiál střešní krytiny použitý na rodinné domě a na garáži musí být stejný, kromě případů, kdy bude mít garáž plochou střechu úprava vnějších povrchů (fasád) rodinného domu a garáže musí být obdobná, tj. musí být ve vzájemném souladu (materiály, barevnost) fasády (materiál a barevnost) nepřípustné jsou skleněné, kovové a plastové obklady, betonové obklady. Nepřípustná jsou oblouková nadpraží okenních a dveřních otvorů a balustrády. Barevnost fasád objektů je přípustná libovolná, kromě barev černých a fialových. Orientací okapu střechy se rozumí směr okapu (resp. hřebene) hlavního objemu stavby ve vztahu k ulici. Nevylučuje se jiná orientace okapu (resp. hřebene) střechy menšího objemu stavby (garáže, bočního křídla budovy atd.) Sklon střešních rovin sedlových, valbových a pultových střech by měl být stejný, výška objektů je v následujícím textu specifikována v počtech nadzemních podlaží. U jednopodlažních staveb může výška římsy nad upraveným terénem činit 3,1 m 5,0 m, Strana: 8

9 ve všech jednopodlažních objektech je přípustné zřízení obytného podkroví (toto není považováno v této studii za další podlaží), ve dvoupodlažních objektech obytné podkroví přípustné není. výška osazení objektů - úroveň podlahy 1.NP (+-0,00) se stanovuje v rozmezí 0,30-0,70 m oproti okolnímu upravenému terénu, v případě výstavby dvojdomů nemusí být oba domy stejné, mohou se lišit dispozičním i objemovým řešením, architektonický výraz (použité materiály, barevnost) ale musí být ve vzájemném souladu. Garáže nesmí být umístěny v podzemním podlaží. Připouští se možnost sloučení stavebních pozemků a výstavba RD na více pozemcích, při dodržení ostatních regulativů Oplocení předzahrádek: předzahrádky není nutno oplocovat. V případě požadavku na jejich oplocení jsou přípustné ploty o výšce do 150 cm. Umístění plotů je vhodné volit v hranici pozemku. Plot by měl být materiálově i barevně sjednocen se stavbou i s ploty v sousedství. Optimální jsou ploty tvořené kamennou nebo betonovou podezdívkou a vlastním plotem dřevěným nebo kovovým. Na uliční straně není přípustné oplocení předzahrádek ploty z drátěného pletiva, ploty z betonových panelů, ploty plechovými. Oplocení po stranách pozemků (mezi sousedy) je přípustné do výšky 200 cm. Materiál oplocení není územní studií regulován. Další regulativy, platné v jednotlivých blocích vymezených ve výkrese 2b: Pokud jsou v následujícím textu u některých bloků uvedeny alternativy (A,B), je volba té které alternativy na výběru (rozhodnutí) stavebního úřadu. Regulativy zvolené alternativy by pak ale měly být aplikovány v celém bloku. Ozn. bloku Prostorové regulativy Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD. dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům musí být řešen jako volně stojící. druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech. Střechy valbové jsou podmíněně přípustné na protáhlých objektech (s hřebenem střechy na průčelním objektu o délce 5 m a více). Nepřípustné jsou střechy polovalbové, stanové a střechy, které se tvarem stanovým střechám blíží (s hřebenem kratším než 5 m). Podmínečně přípustné jsou střechy pultové, za podmínky, že se bude jednat o 2 pultové střechy otočené proti sobě, navzájem výškově posunuté (tj. podobné sedlové střeše, ale s výškově posunutými střešními rovinami, které umožní bazilikální osvětlení). Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o, přitom sklon střechy se smí od sklonu střechy objektu na sousedním pozemku (stejného bloku) lišit nejvýše o 5 o střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové a plechové, imitující klasickou keramickou střešní krytinu. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD. dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům musí být řešen jako volně stojící, na pozemcích p.š. 3122/424 a 3122/425 lze alternativně připustit i dvojdům. druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí, na pozemcích p.č. 3122/549 a 3122/422 jsou alternativně přípustné sedlové střechy s Strana: 9

10 okapem kolmým k ulici. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech. Podmínečně přípustné jsou střechy pultové, za podmínky, že se bude jednat o 2 pultové střechy otočené proti sobě, navzájem výškově posunuté (tj. podobné sedlové střeše, ale s výškově posunutými střešními rovinami, které umožní bazilikální osvětlení). Nepřípustné jsou střechy valbové, polovalbové, stanové a střechy, které se tvarem stanovým střechám blíží (s hřebenem kratším než 5 m). Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o, přitom sklon střechy se smí od sklonu střechy objektu na sousedním pozemku (stejného bloku) lišit nejvýše o 5 o střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové a plechové, imitující klasickou keramickou střešní krytinu. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. Alt. A Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD. dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům musí být řešen jako dvojdům. Jednotlivé rodinné domy dvojdomu nemusí být úplně stejné. druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech. Podmínečně přípustné jsou střechy pultové, za podmínky, že se bude jednat o 2 sedlové střechy otočené proti sobě, navzájem výškově posunuté (tj. podobné sedlové střeše, ale s výškově posunutými střešními rovinami, které umožní bazilikální osvětlení). Nepřípustné jsou střechy pultové, valbové, polovalbové, stanové a střechy, které se tvarem stanovým střechám blíží (s hřebenem kratším než 5 m). Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. u dvojdomů jsou podmínečně přípustné i kombinace sedlových a pultových střech, jak je znázorněno ve vzorových příkladech v kap sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o, přitom sklon střechy se smí od sklonu střechy objektu na sousedním pozemku (stejného bloku) lišit nejvýše o 5 o střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové a plechové, imitující klasickou keramickou střešní krytinu. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. Alt. B dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům musí být řešen jako volně stojící. Ostatní regulativy zůstávají stejné jako u alternativy A Výška objektů přípustné jsou výhradně dvoupodlažní RD. dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům musí být řešen jako volně stojící. druh zastřešení připouští se zastřešení pouze plochou střechou Alt. A Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD. dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům musí být řešen jako volně stojící. druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech. Střechy valbové jsou podmíněně přípustné na protáhlých objektech (s hřebenem střechy na průčelním objektu o délce 5 m a více). Nepřípustné jsou střechy pultové, polovalbové, stanové a střechy, které se tvarem stanovým střechám blíží (s hřebenem kratším než 5 m). Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o. střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové. Podmínečně přípustná je i krytina skládaná živičná (např. typu bonských šindelů), avšak za Strana: 10

11 8 12 Alt. B podmínky, že obdobná krytina bude použita na všech objektech daného bloku. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD a dvoupodlažní RD s jednopodlažní hmotou uplatňující se na uliční fasádě (např garáže, předsazené vstupy, jednopodlažní křídla, ). Úhrnná plocha těchto přízemních hmot musí představovat alespoň 40% plochy průčelní fasády dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům musí být řešen jako volně stojící. druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech případně pultových střech (výškově posunutých). Nepřípustné jsou střechy stanové, valbové a polovalbové. Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. Alt. A Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD. dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům musí být řešen jako volně stojící, RD na pozemcích p.č. 3122/448 a 3122/449 může být řešen i jako dvojdům. druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech. Střechy valbové jsou podmíněně přípustné na protáhlých objektech (s hřebenem střechy na průčelním objektu o délce 5 m a více). Nepřípustné jsou střechy pultové, stanové a střechy, které se tvarem blíží stanovým střechám (s hřebenem kratším než 5 m). Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap (resp. hřeben střechy) kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. Alt. B sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o, přitom sklon střechy se smí od sklonu střechy objektu na sousedním pozemku (stejného bloku) lišit nejvýše o 5 o střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové a plechové, imitující klasickou keramickou střešní krytinu. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD a dvoupodlažní RD s jednopodlažní hmotou uplatňující se na uliční fasádě (např garáže, předsazené vstupy, jednopodlažní křídla, ). Úhrnná plocha těchto přízemních hmot musí představovat alespoň 40% plochy průčelní fasády dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům musí být řešen jako volně stojící. druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech případně pultových střech (výškově posunutých). Nepřípustné jsou střechy stanové, valbové a polovalbové. Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD a dvoupodlažní RD s jednopodlažní hmotou uplatňující se na uliční fasádě (např garáže, předsazené vstupy, jednopodlažní křídla, ). Úhrnná plocha těchto přízemních hmot musí představovat alespoň 40% plochy průčelní fasády dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům musí být řešen jako volně stojící. Strana: 11

12 13 14 druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech případně pultových střech (výškově posunutých). Nepřípustné jsou střechy stanové a polovalbové. Střechy valbové jsou přípustné podmíněně, jen na jednopodlažních rodinných domech, s úpravou střechy na sedlovou na straně ke dvoupodlažnímu sousednímu rodinnému domu. Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD nebo dvojdomy. dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům musí být řešen jako volně stojící nebo alternativně dvojdům. druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech případně pultových střech (výškově posunutých). Střechy valbové jsou podmíněně přípustné na protáhlých objektech (s hřebenem střechy na průčelním objektu o délce 5 m a více). Nepřípustné jsou střechy stanové a polovalbové. Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap (resp. hřeben střechy) kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o, přitom sklon střechy se smí od sklonu střechy objektu na sousedním pozemku (stejného bloku) lišit nejvýše o 5 o střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové a plechové, imitující klasickou keramickou střešní krytinu. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům může být řešen jako dvojdům nebo jako volně stojící dům. druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech případně pultových střech (výškově posunutých). Nepřípustné jsou střechy stanové, valbové a polovalbové. Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap (resp. hřeben střechy) kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. u dvojdomů jsou podmínečně přípustné i kombinace sedlových a pultových střech, jak je znázorněno ve vzorových příkladech v kap sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o, přitom sklon střechy se smí od sklonu střechy objektu na sousedním pozemku (stejného bloku) lišit nejvýše o 5 o střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové a plechové, imitující klasickou keramickou střešní krytinu. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. 15 Alt. A Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD. dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům může být řešen jako volně stojící dům (p.č. 3122/442, 3122/508, 3122/548) a dvojdům (ostatní pozemky v bloku). druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech případně pultových střech (výškově posunutých). Nepřípustné jsou střechy stanové, valbové a polovalbové. Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap (resp. hřeben střechy) kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se Strana: 12

13 16 Alt. B připouští i střecha pultová. sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o, přitom sklon střechy se smí od sklonu střechy objektu na sousedním pozemku (stejného bloku) lišit nejvýše o 5 o střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové a plechové, imitující klasickou keramickou střešní krytinu. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. dispoziční řešení a umístění objektu rodinné domy v celém bloku mohou být řešeny jako volně stojící. druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí, podmíněně na pozemcích p.č. 3122/443, 3122/456, 3122/546, 3122/457, 3122/458, 3122/461 i kolmým k ulici (za podmínky, že bude stejný typ zastřešení použit vždy alespoň na 3 sousedících pozemcích první stavebník předurčuje druh zastřešení sousedům). Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech. Nepřípustné jsou střechy stanové, valbové a polovalbové. Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít směr okapu libovolný. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. Ostatní regulativy jsou obdobné jako v alternativě A Výška objektů přípustné jsou jednopodlažní RD. dispoziční řešení a umístění objektu rodinný dům může být řešen jako volně stojící dům druh zastřešení - přípustné jsou sedlové střechy s okapem souběžným s ulicí. Dále jsou přípustné střechy složené z průniku více sedlových střech. Nepřípustné jsou střechy stanové, valbové a polovalbové. Garáže, popřípadě i předsazené konstrukce rod.domu mohou mít okap (resp. hřeben střechy) kolmý k ulici. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová. sklon střešních rovin je přípustný v rozmezí o střešní krytina přípustné jsou skládané krytiny keramické, betonové a plechové, imitující klasickou keramickou střešní krytinu. Barevnost krytiny libovolná, kromě barev bílé, šedé, fialové, modré. Strana: 13

14 4. PŘÍKLADY VHODNÝCH ARCHITEKTONICKÝCH VÝRAZŮ RODINNÝCH DOMŮ Strana: 14

15 4.1. Rodinné domy se sklonem sedlových střech nad 25 o Strana: 15

16 Strana: 16

17 Strana: 17

18 Strana: 18

19 4.2. Rodinné domy se sklonem valbových střech nad 25 o Strana: 19

20 4.3. Rodinné domy se sklonem sedlových střech o Strana: 20

21 Strana: 21

22 4.4. Rodinné domy (bungalovy) se sklonem valbových střech o Strana: 22

23 Strana: 23

24 Strana: 24

25 4.5. Rodinné domy pro blok č. 12 a v alt. B i pro bloky č. 7,8,9 BUNGALOV-869/ZRCADLO.HTML (RD na p.č. 3122/453, s doporučenou úpravou střechy na sedlovou na levé průčelní straně objektu) Strana: 25

26 4.6. Rodinné domy - dvojdomy Jednotlivé rodinné domy dvojdomu nemusí být úplně stejné. (poznámka: jedná se o kombinaci sedlových a pultových střech. Taková kombinace je sice z hlediska vymezených regulativů na hraně, ale architektonický výraz je natolik zajímavý, že podobný typ zástavby by bylo možné připustit, za podmínky zopakování ve více sousedních pozemcích) Strana: 26

27 (jedná se ale o projekt řadových RD, který by musel doznat úprav) (jedná se ale o projekt řadových RD, který by musel doznat úprav) Strana: 27

28 5. POHOŘELICE, LOKALITA POLNÍ, PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVBA Strana: 28

29 NEVHODNÉ PŘÍKLADY ARCHITEKTONICKÉHO VÝRAZU Stanové střechy a střechy blížící se stanovým střechám se do Pohořelic nehodí, vysoké betonové oplocení staví se tu obytná čtvrť nebo ghetto? Strana: 29

30 PŘÍKLADY ZDAŘILÉ Díky dodržení stejného typu střech a jednotného sklonu střechy, rytmu zástavby a objemu jednotlivých hmot se jedná v lokalitě Polní o nejzdařilejší stavební realizaci. Strana: 30

31 6. VÝKRESOVÁ ČÁST Č. výkresu Název výkresu Měřítko 2a Hlavní výkres urbanistické řešení 1:1000 2b-A Hlavní výkres regulativy alt. A 1:1000 2b-B Hlavní výkres regulativy alt. B 1:1000 Strana: 31

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA,

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699,

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015. OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání)

Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015. OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání) Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015 OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání) SRPEN 2015 1 PO IZOVATEL: M stsk ú ad Ho ovice M stsk ú ad Ho ovice - odbor

Více

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Obec Omice, Tetčická 51,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ZMĚNA C. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE UHŘICE. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST. Obec Uhřice, Uhřice 177, 696 34 Uhřice

ZMĚNA C. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE UHŘICE. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST. Obec Uhřice, Uhřice 177, 696 34 Uhřice ZMĚNA C. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE UHŘICE okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Uhřice Obec Uhřice, Uhřice 177, 696 34 Uhřice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH O b j e d n a t e l : Obec Rudoltice se sídlem : Rudoltice č. p. 95 561 25 Rudoltice P o ř i z o v a t e l : Městský úřad

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

O regulativech územního rozvoje zóny Dobrá- Kamenec

O regulativech územního rozvoje zóny Dobrá- Kamenec Vyhláška č. 4/1999 O regulativech územního rozvoje zóny Dobrá- Kamenec Obecní zastupitelstvo v Dobré schválilo na svém zasedání dne 28.5.1999 územní plán zóny Dobrá- Kamenec na základě 29 zákona č. 50/1976

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 13 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTÍ

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTÍ ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVTOSTÍ Město Chropyně vyhlašuje záměr prodeje nemovitostí - pozemků v lokalitě ul. Podlesí v Chropyni určených pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o pozemky parc. č.: 175/29

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) POŘIZOVATEL Městský úřad Železný Brod úřad územního plánování náměstí 3. května 1 468 22 Železný Brod ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY RODINNÝMI DOMY LOKALITY BI1 V BYSTŘICI POD LOPENÍKEM

ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY RODINNÝMI DOMY LOKALITY BI1 V BYSTŘICI POD LOPENÍKEM ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY RODINNÝMI DOMY LOKALITY BI1 V BYSTŘICI POD LOPENÍKEM A/ TEXTOVÁ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ PLOCHA A POZEMKŮ

Více

Když klient ví, co chce

Když klient ví, co chce NÁVŠTĚVA Když klient ví, co chce Některé zkušenosti jsou těžko přenositelné, musí se odžít. Bydlet v bytě je jiné než bydlet v domě, žít ve městě je něco jiného než žít na vsi. Navíc, s věkem se obvykle

Více

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Zastupitelstvo města Pelhřimova na svém 18. zasedání dne 7. dubna 2009 schválilo návrh na prodej stavebních pozemků

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTÍ

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTÍ ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTÍ Město Chropyně vyhlašuje záměr prodeje nemovitostí - pozemků v lokalitě ul. Podlesí v Chropyni určených pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o pozemky parc. č.: 175/29

Více

... ... ... ... Účel zamýšleného odnětí (název záměru nebo stavby dle projektové dokumentace)

... ... ... ... Účel zamýšleného odnětí (název záměru nebo stavby dle projektové dokumentace) Odbor životního prostředí a zemědělství Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ustanovení 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

Znalecký posudek č. 3101/51/2015

Znalecký posudek č. 3101/51/2015 Znalecký posudek č. 3101/51/2015 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.87 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.121 a 3626/1 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PROSENICKÁ LHOTA NÁVRH zadal: Obecní úřad Prosenická Lhota starosta Petr Červenka Prosenická Lhota 264 01 www.prosenickalhota.cz e-mail:prosenickalhota@seznam.cz tel.

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 31.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál záměr výstavby bytového domu v ulici Gregorova firmou

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Obec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY

1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY Příloha č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 454/2011 Sb. 1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY 1.1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY 1.1.1. Úschovný objekt typ 4: SS1 = 4 body Úschovný objekt typu 4 je

Více

PŘÍLOHA EIA_P09 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO

PŘÍLOHA EIA_P09 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO PŘÍLOHA EIA_P09 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO 1. Identifika ní údaje stavby Název stavby: Rozší ení areálu IPODEC isté m sto Místo stavby: M stská ást Praha St ížkov, k. ú. St ížkov Charakter stavby:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s.

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s. ÚVODEM Obytný soubor navržený a realizovaný spolupracujícími brněnskými firmami ATX Architekti a ATX Realizace Staveb je na současném realitním trhu nabízejícím spíše malé a střední pozemky se zahuštěnou

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

Zateplení objektu Ostrava - Zábřeh

Zateplení objektu Ostrava - Zábřeh autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Bc.

Více

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje Vyhodnocení projednání NÁVRHU ZADÁNÍ 8. změny Územního plánu města Přerova únor 2016 Určený zastupitel: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Text předpisu: 66 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 543/1991 Sb. a zákonem č. 366/2000 Sb. Česká národní rada

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

ZÁZNAM Z PORADY ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ODBORU UPS KÚ ÚK konané dne 30. 6. 2015 na KÚ ÚK v Ústí nad Labem pro úřady územního plánování ÚK

ZÁZNAM Z PORADY ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ODBORU UPS KÚ ÚK konané dne 30. 6. 2015 na KÚ ÚK v Ústí nad Labem pro úřady územního plánování ÚK Přítomni: ZÁZNAM Z PORADY ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ODBORU UPS KÚ ÚK konané dne 30. 6. 2015 na KÚ ÚK v Ústí nad Labem pro úřady územního plánování ÚK - zástupci jednotlivých ÚÚP (viz prezenční listina)

Více

MUTS/6555/16/Kri Telefon : 386 301 427. Informace NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

MUTS/6555/16/Kri Telefon : 386 301 427. Informace NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6429/416-UR/2016/Kr Trhové Sviny, dne 14.3.2016 Vyřizuje : František Kříha MUTS/6555/16/Kri Telefon : 386 301

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona]

Více