ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana..."

Transkript

1 A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x Rychlý návrh ventilátoru...x Regulace výkonu...x Pracovní charakteristiky ventilátor...x MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS... X Montáž...X Elektrická instalace...x Údržba a servis...x 2

2 A ZÁKLADNÍ INFORMACE Použití Potrubní ventilátory jsou ur eny pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnických a klimatiza ních systémech. pat í do skupiny nízkotlakých radiálních ventilátor a jsou pln regulovatelné. Optimální parametry a vyvážený chod je dosažen ve spojení s dalšími prvky stavebnicového modulárního systému Pro Vent. Provozní podmínky lze provozovat pouze v prost edí bez nebezpe í výbuchu. Vzduch proudící ventilátorem nesmí obsahovat: látky a p ím si zp sobující narušení a korozi jednotlivých ástí ventilátoru, lepivé látky a p ím si, pevné látky a p ím si, ho lavé nebo snadno zápalné látky a p ím si. lze provozovat p i t chto podmínkách: teplota dopravovaného vzduchu ventilátorem od 30 do +40 C (u n kterých až +70 C viz tab. 4), teplota okolního vzduchu v rozmezí od 30 až +40 C, elektrické krytí motor IP 54. lze skladovat p i t chto podmínkách: skladovací prostor musí být istý (bezprašný) a suchý, teplota vzduchu ve skladovacím prostoru v rozmezí 10 až 30 C. mohou pracovat v libovolné poloze. v p ípad, že je dopravován vzduch o vysoké vlhkosti a hrozí kondenzace vodních par uvnit ventilátoru, je nutné ventilátor instalovat elektromotorem sm rem nahoru. Materiály a konstrukce Pláš ventilátor a p ipojovací p íruby jsou standardn vyráb ny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu s tlouš kou ochranné vrstvy 275 g/m 2. Dop edu zahnuté lopatky ob žného kola jsou vyrobeny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Elektromotor je vyroben ze slitin hliníku, m di a plast. Sou ástí ventilátoru je plastová svorkovnice, která je umíst na na vn jším plášti ventilátoru. Uvnit plastové svorkovnice jsou osazeny svorky. Obr 1 - Potrubní ventilátor Plastová svorkovnice Ob žné kolo Pláš ventilátoru Ví ko motoru Spirální sk í P ipojovací p íruba Rozm rová ada Potrubní ventilátory jsou vyráb ny v typizované rozm rové ad v devíti velikostech. V každé velikosti je k dispozici n kolik ventilátor, které se liší napájecím nap tím a po tem pól elektromotoru, resp. otá kami elektromotoru. Tím je zaru en optimální výb r ventilátoru až do pr toku cca m 3 /h. P ehled velikostí potrubních ventilátor je uveden v tab. 1. Tab 1 - Rozm rová ada potrubních ventilátor Velikosti ventilátor Typ 40-20/ / / /.. A [mm] B [mm] / / / / / P i volb ventilátoru pro požadovaný pracovní bod (pr tok vzduchu a tlak) platí pravidlo, že ventilátory s vyšším po tem pól dosahují požadovaných parametr p i nižších otá kách. Zna ení Na obr. 2 je de nován klí pro zna ení potrubních ventilátor. Jako vzor je uveden ventilátor 50-30/4D. Obr 2 - Zna ení potrubních ventilátor Elektromotory a jejich ochrana Pro pohon ventilátor slouží jednofázové nebo t ífázové elektromotory s vn jším rotorem a odporovou kotvou. Elektromotory jsou p i chodu chlazeny proudícím vzduchem, ímž je zajišt n optimální provoz z hlediska možného p eh átí motoru. Vysoce kvalitní kuli kové ložiska v elektromotorech zajiš ují životnost minimáln provozních hodin. Elektromotory musí být vždy zapojeny dle technické dokumentace, resp. dle údaj na štítku motoru. Ochrana motor je standardn zajišt na termokontakty (svorky TK), které jsou vestav ny do vinutí motoru. Termokontakty trvale monitorují pracovní teplotu uvnit motoru. P i p ekro ení mezní teploty termokontakt ve spojení s vhodn zvoleným a správn zapojeným ochranným ( ídicím) systémem komplexn chrání elektromotor ventilátoru proti poškození. Termokontakty jsou rozpínací prvky, které chrání motor p ed p eh átím, výpadkem fáze, bržd ním motoru a dále p ed nadm rnou teplotou dopravovaného vzduchu. Nominální zatížení termokontakt je 1A/ 250 V/ 50 Hz. X 3

3 A X TECHNICKÉ PARAMETRY, rozm ry, hmotnosti V této kapitole jsou uvedeny a popsány základní výkonové parametry, rozm ry a hmotnosti potrubních ventilátor. Legenda k tab. 3: V max [m 3 /h]...maximání vzduchový výkon p i minmálním dovoleném tlaku p max [Pa]...maximální celkový tlak ventilátoru (celkový tlak ventilátoru je sou tem statického a dynamického tlaku p = p s + p d ) p s,min [Pa]...minimální dovolený statický tlak ventilátoru p i jmenovitém nap tí (minimální hodnota, na kterou musí být ventilátor škrcen, aby nedocházelo k jeho p etížení) P max [kw]...maximální p íkon ventilátoru p i jeho maximálním zatížení I max [A]...maximální proud ventilátoru p i jeho maximálním zatížení U [V]...jmenovité napájecí nap tí ventilátoru n [min -1 ]...otá ky ventilátoru p i jeho maximálním p íkonu t max [ C]...maximální dovolená teplota dopravovaného vzduchu m [kg]...hmotnost ventilátoru ochranné relé...p edepsané ochranné relé regulátor výkonu...p edepsaný regulátor výkonu pro regulaci výkonu ventilátoru Obr 3 - Rozm rový ná rt ventilátoru Tab 2 - Rozm ry ventilátor Typ ventilátoru Rozm ry [mm] A B C D E F 40-20/ / / / / / / / / Tab 3 - Základní výkonové parametry ventilátoru Typ ventilátoru V max [m 3 /h] p max [Pa] p s,min [Pa] P max [kw] I max [A] U [V] n [min -1 ] t max [ C] m [kg] ochr. relé regul. výkonu Jednofázové ventilátory 40-20/4E ,36 1, STE RXE /4E ,51 2, STE RXE /4E ,78 3, STE RXE /4E ,15 5, STE RXE 7 T ífázové ventilátory 40-20/4D ,31 0, RXD /6D ,20 0, RXD /4D ,56 0, RXD /6D ,35 0, RXD /4D ,93 1, RXD /6D ,37 0, RXD /4D ,50 2, RXD /6D ,90 1, RXD /4D ,50 4, RXD /8D ,64 1, RXD /6D ,10 2, RXD /4D ,70 6, RXD /8D ,87 1, RXD /6D ,70 4, RXD /4D ,00 8, RXD /8D ,85 3, RXD /6D ,75 6, RXD /4D ,90 8, RXD /8D ,85 3, RXD /6D ,75 6, RXD /4D ,90 8, RXD 9 4

4 A Rychlý návrh ventilátoru Tab. 4 slouží k rychlému výb ru vhodného potrubního ventilátoru. Danému ventilátoru (viz sloupec vlevo) a množství vzduchu (viz ádek naho e) odpovídá ur itý tlak. Proškrtnuté pole v tab. 4 znamená, že ventilátor je p i daném množství vzduchu mimo svou pracovní oblast. Tab 4 - Tabulka pro rychlý návrh ventilátoru Typ ventilátoru Množství vzduchu ventilátoru [m 3 /hod] /4E /4E /4E /4E /4D /6D /4D /6D /4D /6D /4D /6D /4D /8D /6D /4D /8D /6D /4D /8D /6D /4D /8D /6D /4D D lení množství vzduchu v tab. 4 s krokem á 500 m 3 /hod m že být zvlášt pro ventilátory menších velikostí velmi hrubé, proto je vhodné pro detailní návrh a výpo et použít pracovní charakteristiku p íslušného ventilátoru nebo návrhového software. Regulace výkonu Regulace výkonu ventilátor se provádí zm nou otá ek elektromotoru pomocí regulátor výkonu RXE a RXD. U ventilátor ve spojení s regulátory výkonu RXE a RXD nedochází k nežádoucím jev m, jako nap. nadm rný hluk (brumy nebo pískání), nežádoucí zah ívání elektromotoru apod. Maximální výkon regulátoru výkonu odpovídá k ivce 5 v charakteristice daného ventilátoru, minimální výkon regulátoru výkonu odpovídá k ivce 1 v charakteristice daného ventilátoru. Tab 2 - Výkonové stupn regulátor výkonu Druh motoru Typ regulátoru Stupn regulátor výkonu fázový RXE 230 V 180 V 140 V 120 V 100 V 3 - fázový RXD 400 V 270 V 200 V 170 V 140 V V tab. 2 je každému ventilátoru p i azen odpovídající regulátor výkonu RXE, RXD. Maximální výkon ventilátoru s regulátorem výkonu RXE, RXD je shodný s výkonem ventilátoru bez regulace výkonu (nap. s ochranným relé ). Minimální výkon regulátor výkonu je omezen z d vodu zamezení vzniku nežádoucích jev. Otá ky ventilátoru p i minimální výkonu regulátoru odpovídají p ibližn cca 1/3 až 1/2 jmenovitých otá ek (dle konkrétního ventilátoru). Pracovní charakteristiky ventilátor Pracovní charakteristiky a výkonové údaje ventilátor jsou uvedeny na následujících stranách. K ivka pd znázor uje dynamický tlak ventilátoru p i daném množství vzduchu. ventilátor jsou m eny a vyhodnocovány dle norem ISO 3744 a DIN Hladiny akustického výkonu ventilátor L WA a hladiny akustického výkonu v jednotlivých oktávových pásmech L WA,okt do sání, do výtlaku a do okolí jsou uvedeny v tabulkách pracovních charakteristik jednotlivých ventilátor. Hodnoty akustických výkon jsou korigovány váhovým ltrem A, který zohled uje citlivost a vnímání lidského ucha. Hodnoty hladin akustických výkon ventilátor jsou v tabulkách pracovních charakteristik stanoveny pro pracovní bod ventilátoru, který odpovídá p ibližn polovin maximálního vzduchového výkonu ventilátoru. Tento bod nejblíže odpovídá reálnému pracovnímu bodu v praxi. X 5

5 A X 40-20/4E [m 3 /h] [Pa] 231 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 0,36 [A] 1,80 Otá ky n [min -1 ] Hmotnost m [kg] 13 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,36 1, ,25 1, ,18 1, ,12 1, ,09 1, /4E [m 3 /h] [Pa] 305 [Pa] 62 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 0,51 [A] 2,30 Otá ky n [min -1 ] Hmotnost m [kg] 18 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,51 2, ,39 2, ,32 2, ,23 2, ,15 1,

6 A 50-30/4E [m 3 /h] 2300 [Pa] 353 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 0,78 [A] 3,40 Otá ky n [min -1 ] 1230 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 23 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,78 3, ,65 3, ,48 3, ,37 3, ,29 2, /4E 0 X [m 3 /h] 2498 [Pa] 467 [Pa] 147 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 1,15 [A] 5,10 Otá ky n [min -1 ] 1210 Hmotnost m [kg] 32 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,15 5, ,82 5, ,71 5, ,47 4, ,28 3,

7 A X 40-20/4D [m 3 /h] 1267 [Pa] 235 [kw] 0,31 [A] 0,51 Otá ky n [min -1 ] 1230 [ C] 70 Hmotnost m [kg] 13 Regulátor výkonu RXD 2 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,31 0, ,20 0, ,15 0, ,13 0, ,10 0, /6D [m 3 /h] 1357 [Pa] 135 [kw] 0,20 [A] 0,45 Otá ky n [min -1 ] 870 [ C] 70 Hmotnost m [kg] 16 Regulátor výkonu RXD 2 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,20 0, ,15 0, ,10 0, ,08 0, ,06 0,

8 A 50-25/4D [m 3 /h] 1940 [Pa] 312 [kw] 0,56 [A] 0,95 Otá ky n [min -1 ] 1270 [ C] 60 Hmotnost m [kg] 18 Regulátor výkonu RXD 2 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,56 0, ,47 1, ,36 1, ,28 1, ,20 0, /6D [m 3 /h] 1805 [Pa] 158 [kw] 0,35 [A] 0,74 Otá ky n [min -1 ] 800 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 19 Regulátor výkonu RXD 2 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,35 0, ,25 0, ,15 0, ,11 0, ,08 0, X 9

9 A X 50-30/4D [m 3 /h] 2543 [Pa] 413 [kw] 0,93 [A] 1,90 Otá ky n [min -1 ] 1380 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 23 Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,93 1, ,83 2, ,69 2, ,56 1, ,39 1, /6D..... [m 3 /h] 2510 [Pa] 239 [kw] 0,37 [A] 0,75 Otá ky n [min -1 ] 780 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 26 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,37 0, ,31 0, ,26 0, ,20 0, ,17 0,

10 A 60-30/4D [m 3 /h] 3160 [Pa] 466 [kw] 1,50 [A] 2,60 Otá ky n [min -1 ] 1310 Hmotnost m [kg] 32 Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,50 2, ,15 2, ,78 2, ,72 2, ,51 2, /6D [m 3 /h] 3650 [Pa] 278 [kw] 0,90 [A] 1,80 Otá ky n [min -1 ] 750 Hmotnost m [kg] 32 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,90 1, ,74 1, ,39 1, ,30 1, ,21 1, X 11

11 A X 60-35/4D [m 3 /h] 4600 [Pa] 610 [Pa] 135 [kw] 2,50 [A] 4,10 Otá ky n [min -1 ] 1300 Hmotnost m [kg] 39 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,50 4, ,82 4, ,40 4, ,10 4, ,75 3, /8D [m 3 /h] 3625 [Pa] 219 [kw] 0,64 [A] 1,35 Otá ky n [min -1 ] 540 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 46 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,64 1, ,42 1, ,34 0, ,21 0, ,10 0,

12 A 70-40/6D [m 3 /h] 4030 [Pa] 379 [Pa] 149 [kw] 1,10 [A] 2,00 Otá ky n [min -1 ] 790 Hmotnost m [kg] 44 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,10 2, ,81 1, ,72 1, ,44 1, ,30 1, /4D X [m 3 /h] 5970 [Pa] 800 [Pa] 339 [kw] 3,70 [A] 6,00 Otá ky n [min -1 ] 1320 Hmotnost m [kg] 63 Regulátor výkonu RXD Hladiny akustickéhovýkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,70 6, ,75 6, ,96 6, ,70 5, ,14 5,

13 A X 80-50/8D [m 3 /h] 4690 [Pa] 299 [kw] 0,87 [A] 1,65 Otá ky n [min -1 ] 580 Hmotnost m [kg] 58 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,87 1, ,57 1, ,41 1, ,29 1, ,19 0, /6D [m 3 /h] 7260 [Pa] 498 [kw] 2,70 [A] 4,90 Otá ky n [min -1 ] 830 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 72 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,70 4, ,06 4, ,44 4, ,11 4, ,69 3,

14 A 80-50/4D [m 3 /h] 6840 [Pa] 1042 [Pa] 685 [kw] 5,00 [A] 8,10 Otá ky n [min -1 ] 1330 Hmotnost m [kg] 79 Regulátor výkonu RXD 9 Celková hladina akustickéhovýkonu L WA Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,00 8, ,51 8, ,59 8, ,25 8, ,63 8, /8D [m 3 /h] 7690 [Pa] 388 [kw] 1,85 [A] 3,80 Otá ky n [min -1 ] 600 Hmotnost m [kg] 94 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,85 3, ,31 3, ,99 3, ,72 3, ,50 2, X 15

15 A X 90-50/6D [m 3 /h] 9200 [Pa] 667 [Pa] 93 [kw] 3,75 [A] 6,80 Otá ky n [min -1 ] 840 Hmotnost m [kg] 96 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,75 6, ,84 6, ,10 6, ,76 6, ,02 5, /4D [m 3 /h] 7350 [Pa] 1540 [Pa] 905 [kw] 4,90 [A] 8,30 Otá ky n [min -1 ] 1180 Hmotnost m [kg] 97 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,90 8, ,45 8, ,64 8, ,00 8, ,28 6,

16 A /8D [m 3 /h] 7960 [Pa] 388 [kw] 1,85 [A] 3,80 Otá ky n [min -1 ] 600 Hmotnost m [kg] 96 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,85 3, ,31 3, ,99 3, ,72 3, ,50 2, /6D [m 3 /h] 9200 [Pa] 667 [Pa] 93 [kw] 3,75 [A] 6,80 Otá ky n [min -1 ] 840 Hmotnost m [kg] 98 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,75 6, ,84 6, ,10 6, ,76 6, ,02 5, X 17

17 A X /4D [m 3 /h] 7350 [Pa] 1540 [Pa] 910 [kw] 4,90 [A] 8,30 Otá ky n [min -1 ] 1180 Hmotnost m [kg] 99 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,90 8, ,45 8, ,64 8, ,00 8, ,28 6, MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS Montáž Potrubní ventilátory (v etn dalších prvk systému Pro Vent) musí být instalovány odbornou rmou v oboru na základ projektové dokumentace zpracované projektantem s p íslušnou odbornou kvali kací. Odborná rma odpovídá za správnou montáž a uvedení do provozu, projektant za správný výb r ventilátoru a jeho p íslušenství. P ed zapo etím montáže je nutné ventilátor pe liv zkontrolovat. Zejména je nutno prov it volné otá ení ob žného kola a neporušenost izolace kabel. P ed a za ventilátor je doporu eno osadit tlumící manžety DF. Zamezí se tím p enosu vibrací do potrubních rozvod. P ed ventilátorem je nutné jako ochrana proti zne išt ní jeho vnit ní ásti v etn lopatek ob žného kola instalovat ltr FB nebo FV. Za ventilátorem doporu ujeme osadit rovný úsek vzduchotechnického potrubí v délce minimáln dvojnásobku strany A ventilátoru. Toto je zvláš d ležité, kdy je za ventilátorem instalován oh íva, chladi, tlumi hluku, deskový rekuperátor apod. Ve zvláš stísn ných p ípadech, kdy není možné za ventilátor instalovat rovný úsek vzduchotechnického potrubí, je výhodné použít difuzor DIF. Difuzor je nutné instalovat na výtla nou stranu ventilátoru tak, aby nejvzdálen jší ást perforace difuzoru byla proti výfuku vzduchu z ventilátoru. Mezi ventilátor a difuzor je doporu eno osadit tlumící manžetu DF. Pokud by p i provozu ventilátoru mohlo dojít ke kontaktu s ob žným kolem (volné sání nebo volný výtlak), je nutné instalovat ochrannou m ížku PVG. se k dalším prvk m systému p ipojují pomocí šroub M8 s maticemi a v jí ovými podložkami, které zajiš ují vodivé propojení. P ed p ipojením je nutné na elní p ipojovací plochu p íruby nalepit t sn ní. P ipojuje-li se na ventilátor vzduchotechnické potrubí, je vhodné, aby toto potrubí m lo stejnou velikost p ipojovacích p írub jako ventilátor. Všechny ventilátory jsou osazeny p ipojovacími p írubami velikosti 20 s výjimkou ventilátoru velikost 90-50/ a /.., u kterých má p ipojovací p íruba velikost 30. U ventilátor s p írubou o délce strany 40 cm a v tší je vhodné t snost p írubového spoje zajistit C sponou se šroubem (viz obr. 4). Obr 4 - C spona se šroubem 18

18 A musí být upevn ny vždy na samostatné záv sy. nesmí být p ipojenými prvky potrubím mechanicky zat žovány tahem, tlakem nebo krutem. mohou pracovat v libovolné poloze. v p ípad umíst ní pod stropem je nutné ventilátor k lepšímu p ístupu pro údržbu a servis instalovat svorkovnicí sm rem dol. Na ventilátoru nesmí být provád ny neautorizované zásahy. Pozor: s nepracovní oblastí je nutno spoušt t s uzav eným nebo áste n uzav eným sáním nebo výtlakem, aby nedocházelo k p et žování elektromotoru (minimální dovolené tlaky ventilátor jsou uvedeny v tab. 5). k zat žování elektromotoru dochází otevíráním regula ních klapek, tj. zv tšováním množství vzduchu. Elektrická instalace Elektrickou instalaci ventilátor smí provést pouze odborná rma v oboru elektro s oprávn ním dle platných p edpis. jsou vybaveny plastovou svorkovnicí se svorkami WAGO, která je osazena na plášti ventilátoru. Obr 5 - Svorkovnice na plášti Schemata elektrického zapojení ventilátor jsou uvedena na obr. 6 a 7. Pro napojení elektromotor ventilátor jsou doporu eny tyto kabely: silové napojení 1-f ventilátoru CYKY 3Cx1,5, silové napojení 3-f ventilátoru CYKY 4Bx1,5, okruh termokontakt HO5VVH2 - F 2Ax1. P ed uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektro napojení ventilátoru. K ventilátoru, zejména ke svorkovnici, je nutné zajistit p ístup pro kontrolu, revizi a servis. Ochrana motor je standardn zajišt na termokontakty (svorky TK), které jsou vestav ny do vinutí motoru. Termokontakty trvale monitorují pracovní teplotu uvnit motoru. P i p ekro ení mezní teploty termokontakt rozpíná, proto je nutné pro vyhodnocení poruchy svorky termokontaktu p ipojit na ídicí system, který poruchu vyhodnotí a motor ochrání (nap. ochranné relé STE(D), regulátor výkonu RXE (D) atd.). Termokontakty tak zajiš ují ochranu motoru proti p etížení a/ nebo p eh átí. P i správné funkci ídicího systému se ventilátor po vychladnutí a sepnutí termokontaktu automaticky nerozb hnou, rozb hnou se až po deblokaci poruchy. Ventilátor je nutné instalovat tak, aby byl dodržen p edepsaný sm r proud ní vzduchu, resp. sm r otá ení ob žného kola, který je vyzna en šipkou na plášti ventilátoru. Sm r otá ení ob žného kola lze zkontrolovat vyjmutím ví ka motoru (viz. obr. 6). Po kontrole je nutné ví ko osadit zp t. P i spušt ní do provozu nesmí zm ený proud ventilátoru p ekro it maximální dovolený proud Imax viz výrobní štítek ventilátoru, viz tab. 4. Obr 6 - Ví ko motoru musí být vždy zapojeny dle schémat elektro zapojení. Na elektroinstalaci ventilátoru nesmí být provád ny neautorizované zásahy. Údržba a servis nevyžadují žádnou zvláštní nebo speciální údržbu. Pro zajišt ní bezpe ného a hospodárného provozu je nutné dodržovat istotu ventilátoru a jeho okolí a zat žovat ventilátor pouze v rozsahu jeho výkonových charakteristik. P i poruše je nutné odpojit ventilátor od elektrické energie a následn zkontrolovat, zda ve ventilátoru nejsou cizí p edm ty a zda se ob žné kolo ventilátoru voln otá í. Pokud se ventilátor po spušt ní nerozb hne, je nutné provést kontrolu elektroinstalace a prom it odpor vinutí elektromotoru. Je-li motor spálen, kontaktujte svého dodavatele nebo autorizované servisní st edisko. Pozor: P ed provád ním údržby nebo servisu musí být ventilátor odpojen od elektrické sít. Obr 7 - Schéma elektro zapojení jednofázového ventilátoru Obr 8 - Schéma elektro zapojení t ífázového ventilátoru Legenda k obr. 7 a 8: U1, U2 TK svorky napájení jednofázového ventilátoru svorky termokontakt U1, V1, W1 PE svorky napájení t ífázového ventilátoru svorka ochranného vodi e X 19

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla ASFALT 1.002 Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN 12697-1 Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku,

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 PC 12 7664 část 1 MODULOVÉ PROVEDENÍ Účinnost od 1 / 2011 Počet stran: 26-1 - ODSAVAČE POC VELIKOST 14/20/30 MODULOVÉ PROVEDENÍ OBSAH: str. 1 POPIS, FUNKCE, ROZMĚRY. str.

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více