ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana..."

Transkript

1 A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x Rychlý návrh ventilátoru...x Regulace výkonu...x Pracovní charakteristiky ventilátor...x MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS... X Montáž...X Elektrická instalace...x Údržba a servis...x 2

2 A ZÁKLADNÍ INFORMACE Použití Potrubní ventilátory jsou ur eny pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnických a klimatiza ních systémech. pat í do skupiny nízkotlakých radiálních ventilátor a jsou pln regulovatelné. Optimální parametry a vyvážený chod je dosažen ve spojení s dalšími prvky stavebnicového modulárního systému Pro Vent. Provozní podmínky lze provozovat pouze v prost edí bez nebezpe í výbuchu. Vzduch proudící ventilátorem nesmí obsahovat: látky a p ím si zp sobující narušení a korozi jednotlivých ástí ventilátoru, lepivé látky a p ím si, pevné látky a p ím si, ho lavé nebo snadno zápalné látky a p ím si. lze provozovat p i t chto podmínkách: teplota dopravovaného vzduchu ventilátorem od 30 do +40 C (u n kterých až +70 C viz tab. 4), teplota okolního vzduchu v rozmezí od 30 až +40 C, elektrické krytí motor IP 54. lze skladovat p i t chto podmínkách: skladovací prostor musí být istý (bezprašný) a suchý, teplota vzduchu ve skladovacím prostoru v rozmezí 10 až 30 C. mohou pracovat v libovolné poloze. v p ípad, že je dopravován vzduch o vysoké vlhkosti a hrozí kondenzace vodních par uvnit ventilátoru, je nutné ventilátor instalovat elektromotorem sm rem nahoru. Materiály a konstrukce Pláš ventilátor a p ipojovací p íruby jsou standardn vyráb ny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu s tlouš kou ochranné vrstvy 275 g/m 2. Dop edu zahnuté lopatky ob žného kola jsou vyrobeny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Elektromotor je vyroben ze slitin hliníku, m di a plast. Sou ástí ventilátoru je plastová svorkovnice, která je umíst na na vn jším plášti ventilátoru. Uvnit plastové svorkovnice jsou osazeny svorky. Obr 1 - Potrubní ventilátor Plastová svorkovnice Ob žné kolo Pláš ventilátoru Ví ko motoru Spirální sk í P ipojovací p íruba Rozm rová ada Potrubní ventilátory jsou vyráb ny v typizované rozm rové ad v devíti velikostech. V každé velikosti je k dispozici n kolik ventilátor, které se liší napájecím nap tím a po tem pól elektromotoru, resp. otá kami elektromotoru. Tím je zaru en optimální výb r ventilátoru až do pr toku cca m 3 /h. P ehled velikostí potrubních ventilátor je uveden v tab. 1. Tab 1 - Rozm rová ada potrubních ventilátor Velikosti ventilátor Typ 40-20/ / / /.. A [mm] B [mm] / / / / / P i volb ventilátoru pro požadovaný pracovní bod (pr tok vzduchu a tlak) platí pravidlo, že ventilátory s vyšším po tem pól dosahují požadovaných parametr p i nižších otá kách. Zna ení Na obr. 2 je de nován klí pro zna ení potrubních ventilátor. Jako vzor je uveden ventilátor 50-30/4D. Obr 2 - Zna ení potrubních ventilátor Elektromotory a jejich ochrana Pro pohon ventilátor slouží jednofázové nebo t ífázové elektromotory s vn jším rotorem a odporovou kotvou. Elektromotory jsou p i chodu chlazeny proudícím vzduchem, ímž je zajišt n optimální provoz z hlediska možného p eh átí motoru. Vysoce kvalitní kuli kové ložiska v elektromotorech zajiš ují životnost minimáln provozních hodin. Elektromotory musí být vždy zapojeny dle technické dokumentace, resp. dle údaj na štítku motoru. Ochrana motor je standardn zajišt na termokontakty (svorky TK), které jsou vestav ny do vinutí motoru. Termokontakty trvale monitorují pracovní teplotu uvnit motoru. P i p ekro ení mezní teploty termokontakt ve spojení s vhodn zvoleným a správn zapojeným ochranným ( ídicím) systémem komplexn chrání elektromotor ventilátoru proti poškození. Termokontakty jsou rozpínací prvky, které chrání motor p ed p eh átím, výpadkem fáze, bržd ním motoru a dále p ed nadm rnou teplotou dopravovaného vzduchu. Nominální zatížení termokontakt je 1A/ 250 V/ 50 Hz. X 3

3 A X TECHNICKÉ PARAMETRY, rozm ry, hmotnosti V této kapitole jsou uvedeny a popsány základní výkonové parametry, rozm ry a hmotnosti potrubních ventilátor. Legenda k tab. 3: V max [m 3 /h]...maximání vzduchový výkon p i minmálním dovoleném tlaku p max [Pa]...maximální celkový tlak ventilátoru (celkový tlak ventilátoru je sou tem statického a dynamického tlaku p = p s + p d ) p s,min [Pa]...minimální dovolený statický tlak ventilátoru p i jmenovitém nap tí (minimální hodnota, na kterou musí být ventilátor škrcen, aby nedocházelo k jeho p etížení) P max [kw]...maximální p íkon ventilátoru p i jeho maximálním zatížení I max [A]...maximální proud ventilátoru p i jeho maximálním zatížení U [V]...jmenovité napájecí nap tí ventilátoru n [min -1 ]...otá ky ventilátoru p i jeho maximálním p íkonu t max [ C]...maximální dovolená teplota dopravovaného vzduchu m [kg]...hmotnost ventilátoru ochranné relé...p edepsané ochranné relé regulátor výkonu...p edepsaný regulátor výkonu pro regulaci výkonu ventilátoru Obr 3 - Rozm rový ná rt ventilátoru Tab 2 - Rozm ry ventilátor Typ ventilátoru Rozm ry [mm] A B C D E F 40-20/ / / / / / / / / Tab 3 - Základní výkonové parametry ventilátoru Typ ventilátoru V max [m 3 /h] p max [Pa] p s,min [Pa] P max [kw] I max [A] U [V] n [min -1 ] t max [ C] m [kg] ochr. relé regul. výkonu Jednofázové ventilátory 40-20/4E ,36 1, STE RXE /4E ,51 2, STE RXE /4E ,78 3, STE RXE /4E ,15 5, STE RXE 7 T ífázové ventilátory 40-20/4D ,31 0, RXD /6D ,20 0, RXD /4D ,56 0, RXD /6D ,35 0, RXD /4D ,93 1, RXD /6D ,37 0, RXD /4D ,50 2, RXD /6D ,90 1, RXD /4D ,50 4, RXD /8D ,64 1, RXD /6D ,10 2, RXD /4D ,70 6, RXD /8D ,87 1, RXD /6D ,70 4, RXD /4D ,00 8, RXD /8D ,85 3, RXD /6D ,75 6, RXD /4D ,90 8, RXD /8D ,85 3, RXD /6D ,75 6, RXD /4D ,90 8, RXD 9 4

4 A Rychlý návrh ventilátoru Tab. 4 slouží k rychlému výb ru vhodného potrubního ventilátoru. Danému ventilátoru (viz sloupec vlevo) a množství vzduchu (viz ádek naho e) odpovídá ur itý tlak. Proškrtnuté pole v tab. 4 znamená, že ventilátor je p i daném množství vzduchu mimo svou pracovní oblast. Tab 4 - Tabulka pro rychlý návrh ventilátoru Typ ventilátoru Množství vzduchu ventilátoru [m 3 /hod] /4E /4E /4E /4E /4D /6D /4D /6D /4D /6D /4D /6D /4D /8D /6D /4D /8D /6D /4D /8D /6D /4D /8D /6D /4D D lení množství vzduchu v tab. 4 s krokem á 500 m 3 /hod m že být zvlášt pro ventilátory menších velikostí velmi hrubé, proto je vhodné pro detailní návrh a výpo et použít pracovní charakteristiku p íslušného ventilátoru nebo návrhového software. Regulace výkonu Regulace výkonu ventilátor se provádí zm nou otá ek elektromotoru pomocí regulátor výkonu RXE a RXD. U ventilátor ve spojení s regulátory výkonu RXE a RXD nedochází k nežádoucím jev m, jako nap. nadm rný hluk (brumy nebo pískání), nežádoucí zah ívání elektromotoru apod. Maximální výkon regulátoru výkonu odpovídá k ivce 5 v charakteristice daného ventilátoru, minimální výkon regulátoru výkonu odpovídá k ivce 1 v charakteristice daného ventilátoru. Tab 2 - Výkonové stupn regulátor výkonu Druh motoru Typ regulátoru Stupn regulátor výkonu fázový RXE 230 V 180 V 140 V 120 V 100 V 3 - fázový RXD 400 V 270 V 200 V 170 V 140 V V tab. 2 je každému ventilátoru p i azen odpovídající regulátor výkonu RXE, RXD. Maximální výkon ventilátoru s regulátorem výkonu RXE, RXD je shodný s výkonem ventilátoru bez regulace výkonu (nap. s ochranným relé ). Minimální výkon regulátor výkonu je omezen z d vodu zamezení vzniku nežádoucích jev. Otá ky ventilátoru p i minimální výkonu regulátoru odpovídají p ibližn cca 1/3 až 1/2 jmenovitých otá ek (dle konkrétního ventilátoru). Pracovní charakteristiky ventilátor Pracovní charakteristiky a výkonové údaje ventilátor jsou uvedeny na následujících stranách. K ivka pd znázor uje dynamický tlak ventilátoru p i daném množství vzduchu. ventilátor jsou m eny a vyhodnocovány dle norem ISO 3744 a DIN Hladiny akustického výkonu ventilátor L WA a hladiny akustického výkonu v jednotlivých oktávových pásmech L WA,okt do sání, do výtlaku a do okolí jsou uvedeny v tabulkách pracovních charakteristik jednotlivých ventilátor. Hodnoty akustických výkon jsou korigovány váhovým ltrem A, který zohled uje citlivost a vnímání lidského ucha. Hodnoty hladin akustických výkon ventilátor jsou v tabulkách pracovních charakteristik stanoveny pro pracovní bod ventilátoru, který odpovídá p ibližn polovin maximálního vzduchového výkonu ventilátoru. Tento bod nejblíže odpovídá reálnému pracovnímu bodu v praxi. X 5

5 A X 40-20/4E [m 3 /h] [Pa] 231 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 0,36 [A] 1,80 Otá ky n [min -1 ] Hmotnost m [kg] 13 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,36 1, ,25 1, ,18 1, ,12 1, ,09 1, /4E [m 3 /h] [Pa] 305 [Pa] 62 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 0,51 [A] 2,30 Otá ky n [min -1 ] Hmotnost m [kg] 18 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,51 2, ,39 2, ,32 2, ,23 2, ,15 1,

6 A 50-30/4E [m 3 /h] 2300 [Pa] 353 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 0,78 [A] 3,40 Otá ky n [min -1 ] 1230 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 23 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,78 3, ,65 3, ,48 3, ,37 3, ,29 2, /4E 0 X [m 3 /h] 2498 [Pa] 467 [Pa] 147 1N+PE 230 V AC 50 Hz [kw] 1,15 [A] 5,10 Otá ky n [min -1 ] 1210 Hmotnost m [kg] 32 STE Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,15 5, ,82 5, ,71 5, ,47 4, ,28 3,

7 A X 40-20/4D [m 3 /h] 1267 [Pa] 235 [kw] 0,31 [A] 0,51 Otá ky n [min -1 ] 1230 [ C] 70 Hmotnost m [kg] 13 Regulátor výkonu RXD 2 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,31 0, ,20 0, ,15 0, ,13 0, ,10 0, /6D [m 3 /h] 1357 [Pa] 135 [kw] 0,20 [A] 0,45 Otá ky n [min -1 ] 870 [ C] 70 Hmotnost m [kg] 16 Regulátor výkonu RXD 2 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,20 0, ,15 0, ,10 0, ,08 0, ,06 0,

8 A 50-25/4D [m 3 /h] 1940 [Pa] 312 [kw] 0,56 [A] 0,95 Otá ky n [min -1 ] 1270 [ C] 60 Hmotnost m [kg] 18 Regulátor výkonu RXD 2 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,56 0, ,47 1, ,36 1, ,28 1, ,20 0, /6D [m 3 /h] 1805 [Pa] 158 [kw] 0,35 [A] 0,74 Otá ky n [min -1 ] 800 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 19 Regulátor výkonu RXD 2 Celková hladina akust. výkonu L WA Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,35 0, ,25 0, ,15 0, ,11 0, ,08 0, X 9

9 A X 50-30/4D [m 3 /h] 2543 [Pa] 413 [kw] 0,93 [A] 1,90 Otá ky n [min -1 ] 1380 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 23 Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,93 1, ,83 2, ,69 2, ,56 1, ,39 1, /6D..... [m 3 /h] 2510 [Pa] 239 [kw] 0,37 [A] 0,75 Otá ky n [min -1 ] 780 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 26 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,37 0, ,31 0, ,26 0, ,20 0, ,17 0,

10 A 60-30/4D [m 3 /h] 3160 [Pa] 466 [kw] 1,50 [A] 2,60 Otá ky n [min -1 ] 1310 Hmotnost m [kg] 32 Regulátor výkonu RXE Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,50 2, ,15 2, ,78 2, ,72 2, ,51 2, /6D [m 3 /h] 3650 [Pa] 278 [kw] 0,90 [A] 1,80 Otá ky n [min -1 ] 750 Hmotnost m [kg] 32 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,90 1, ,74 1, ,39 1, ,30 1, ,21 1, X 11

11 A X 60-35/4D [m 3 /h] 4600 [Pa] 610 [Pa] 135 [kw] 2,50 [A] 4,10 Otá ky n [min -1 ] 1300 Hmotnost m [kg] 39 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,50 4, ,82 4, ,40 4, ,10 4, ,75 3, /8D [m 3 /h] 3625 [Pa] 219 [kw] 0,64 [A] 1,35 Otá ky n [min -1 ] 540 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 46 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,64 1, ,42 1, ,34 0, ,21 0, ,10 0,

12 A 70-40/6D [m 3 /h] 4030 [Pa] 379 [Pa] 149 [kw] 1,10 [A] 2,00 Otá ky n [min -1 ] 790 Hmotnost m [kg] 44 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,10 2, ,81 1, ,72 1, ,44 1, ,30 1, /4D X [m 3 /h] 5970 [Pa] 800 [Pa] 339 [kw] 3,70 [A] 6,00 Otá ky n [min -1 ] 1320 Hmotnost m [kg] 63 Regulátor výkonu RXD Hladiny akustickéhovýkonu v oktávových pásmech L WA,okt 63 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,70 6, ,75 6, ,96 6, ,70 5, ,14 5,

13 A X 80-50/8D [m 3 /h] 4690 [Pa] 299 [kw] 0,87 [A] 1,65 Otá ky n [min -1 ] 580 Hmotnost m [kg] 58 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,87 1, ,57 1, ,41 1, ,29 1, ,19 0, /6D [m 3 /h] 7260 [Pa] 498 [kw] 2,70 [A] 4,90 Otá ky n [min -1 ] 830 [ C] 50 Hmotnost m [kg] 72 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,70 4, ,06 4, ,44 4, ,11 4, ,69 3,

14 A 80-50/4D [m 3 /h] 6840 [Pa] 1042 [Pa] 685 [kw] 5,00 [A] 8,10 Otá ky n [min -1 ] 1330 Hmotnost m [kg] 79 Regulátor výkonu RXD 9 Celková hladina akustickéhovýkonu L WA Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,00 8, ,51 8, ,59 8, ,25 8, ,63 8, /8D [m 3 /h] 7690 [Pa] 388 [kw] 1,85 [A] 3,80 Otá ky n [min -1 ] 600 Hmotnost m [kg] 94 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,85 3, ,31 3, ,99 3, ,72 3, ,50 2, X 15

15 A X 90-50/6D [m 3 /h] 9200 [Pa] 667 [Pa] 93 [kw] 3,75 [A] 6,80 Otá ky n [min -1 ] 840 Hmotnost m [kg] 96 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,75 6, ,84 6, ,10 6, ,76 6, ,02 5, /4D [m 3 /h] 7350 [Pa] 1540 [Pa] 905 [kw] 4,90 [A] 8,30 Otá ky n [min -1 ] 1180 Hmotnost m [kg] 97 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,90 8, ,45 8, ,64 8, ,00 8, ,28 6,

16 A /8D [m 3 /h] 7960 [Pa] 388 [kw] 1,85 [A] 3,80 Otá ky n [min -1 ] 600 Hmotnost m [kg] 96 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,85 3, ,31 3, ,99 3, ,72 3, ,50 2, /6D [m 3 /h] 9200 [Pa] 667 [Pa] 93 [kw] 3,75 [A] 6,80 Otá ky n [min -1 ] 840 Hmotnost m [kg] 98 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,75 6, ,84 6, ,10 6, ,76 6, ,02 5, X 17

17 A X /4D [m 3 /h] 7350 [Pa] 1540 [Pa] 910 [kw] 4,90 [A] 8,30 Otá ky n [min -1 ] 1180 Hmotnost m [kg] 99 Regulátor výkonu RXD Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ,90 8, ,45 8, ,64 8, ,00 8, ,28 6, MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS Montáž Potrubní ventilátory (v etn dalších prvk systému Pro Vent) musí být instalovány odbornou rmou v oboru na základ projektové dokumentace zpracované projektantem s p íslušnou odbornou kvali kací. Odborná rma odpovídá za správnou montáž a uvedení do provozu, projektant za správný výb r ventilátoru a jeho p íslušenství. P ed zapo etím montáže je nutné ventilátor pe liv zkontrolovat. Zejména je nutno prov it volné otá ení ob žného kola a neporušenost izolace kabel. P ed a za ventilátor je doporu eno osadit tlumící manžety DF. Zamezí se tím p enosu vibrací do potrubních rozvod. P ed ventilátorem je nutné jako ochrana proti zne išt ní jeho vnit ní ásti v etn lopatek ob žného kola instalovat ltr FB nebo FV. Za ventilátorem doporu ujeme osadit rovný úsek vzduchotechnického potrubí v délce minimáln dvojnásobku strany A ventilátoru. Toto je zvláš d ležité, kdy je za ventilátorem instalován oh íva, chladi, tlumi hluku, deskový rekuperátor apod. Ve zvláš stísn ných p ípadech, kdy není možné za ventilátor instalovat rovný úsek vzduchotechnického potrubí, je výhodné použít difuzor DIF. Difuzor je nutné instalovat na výtla nou stranu ventilátoru tak, aby nejvzdálen jší ást perforace difuzoru byla proti výfuku vzduchu z ventilátoru. Mezi ventilátor a difuzor je doporu eno osadit tlumící manžetu DF. Pokud by p i provozu ventilátoru mohlo dojít ke kontaktu s ob žným kolem (volné sání nebo volný výtlak), je nutné instalovat ochrannou m ížku PVG. se k dalším prvk m systému p ipojují pomocí šroub M8 s maticemi a v jí ovými podložkami, které zajiš ují vodivé propojení. P ed p ipojením je nutné na elní p ipojovací plochu p íruby nalepit t sn ní. P ipojuje-li se na ventilátor vzduchotechnické potrubí, je vhodné, aby toto potrubí m lo stejnou velikost p ipojovacích p írub jako ventilátor. Všechny ventilátory jsou osazeny p ipojovacími p írubami velikosti 20 s výjimkou ventilátoru velikost 90-50/ a /.., u kterých má p ipojovací p íruba velikost 30. U ventilátor s p írubou o délce strany 40 cm a v tší je vhodné t snost p írubového spoje zajistit C sponou se šroubem (viz obr. 4). Obr 4 - C spona se šroubem 18

18 A musí být upevn ny vždy na samostatné záv sy. nesmí být p ipojenými prvky potrubím mechanicky zat žovány tahem, tlakem nebo krutem. mohou pracovat v libovolné poloze. v p ípad umíst ní pod stropem je nutné ventilátor k lepšímu p ístupu pro údržbu a servis instalovat svorkovnicí sm rem dol. Na ventilátoru nesmí být provád ny neautorizované zásahy. Pozor: s nepracovní oblastí je nutno spoušt t s uzav eným nebo áste n uzav eným sáním nebo výtlakem, aby nedocházelo k p et žování elektromotoru (minimální dovolené tlaky ventilátor jsou uvedeny v tab. 5). k zat žování elektromotoru dochází otevíráním regula ních klapek, tj. zv tšováním množství vzduchu. Elektrická instalace Elektrickou instalaci ventilátor smí provést pouze odborná rma v oboru elektro s oprávn ním dle platných p edpis. jsou vybaveny plastovou svorkovnicí se svorkami WAGO, která je osazena na plášti ventilátoru. Obr 5 - Svorkovnice na plášti Schemata elektrického zapojení ventilátor jsou uvedena na obr. 6 a 7. Pro napojení elektromotor ventilátor jsou doporu eny tyto kabely: silové napojení 1-f ventilátoru CYKY 3Cx1,5, silové napojení 3-f ventilátoru CYKY 4Bx1,5, okruh termokontakt HO5VVH2 - F 2Ax1. P ed uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektro napojení ventilátoru. K ventilátoru, zejména ke svorkovnici, je nutné zajistit p ístup pro kontrolu, revizi a servis. Ochrana motor je standardn zajišt na termokontakty (svorky TK), které jsou vestav ny do vinutí motoru. Termokontakty trvale monitorují pracovní teplotu uvnit motoru. P i p ekro ení mezní teploty termokontakt rozpíná, proto je nutné pro vyhodnocení poruchy svorky termokontaktu p ipojit na ídicí system, který poruchu vyhodnotí a motor ochrání (nap. ochranné relé STE(D), regulátor výkonu RXE (D) atd.). Termokontakty tak zajiš ují ochranu motoru proti p etížení a/ nebo p eh átí. P i správné funkci ídicího systému se ventilátor po vychladnutí a sepnutí termokontaktu automaticky nerozb hnou, rozb hnou se až po deblokaci poruchy. Ventilátor je nutné instalovat tak, aby byl dodržen p edepsaný sm r proud ní vzduchu, resp. sm r otá ení ob žného kola, který je vyzna en šipkou na plášti ventilátoru. Sm r otá ení ob žného kola lze zkontrolovat vyjmutím ví ka motoru (viz. obr. 6). Po kontrole je nutné ví ko osadit zp t. P i spušt ní do provozu nesmí zm ený proud ventilátoru p ekro it maximální dovolený proud Imax viz výrobní štítek ventilátoru, viz tab. 4. Obr 6 - Ví ko motoru musí být vždy zapojeny dle schémat elektro zapojení. Na elektroinstalaci ventilátoru nesmí být provád ny neautorizované zásahy. Údržba a servis nevyžadují žádnou zvláštní nebo speciální údržbu. Pro zajišt ní bezpe ného a hospodárného provozu je nutné dodržovat istotu ventilátoru a jeho okolí a zat žovat ventilátor pouze v rozsahu jeho výkonových charakteristik. P i poruše je nutné odpojit ventilátor od elektrické energie a následn zkontrolovat, zda ve ventilátoru nejsou cizí p edm ty a zda se ob žné kolo ventilátoru voln otá í. Pokud se ventilátor po spušt ní nerozb hne, je nutné provést kontrolu elektroinstalace a prom it odpor vinutí elektromotoru. Je-li motor spálen, kontaktujte svého dodavatele nebo autorizované servisní st edisko. Pozor: P ed provád ním údržby nebo servisu musí být ventilátor odpojen od elektrické sít. Obr 7 - Schéma elektro zapojení jednofázového ventilátoru Obr 8 - Schéma elektro zapojení t ífázového ventilátoru Legenda k obr. 7 a 8: U1, U2 TK svorky napájení jednofázového ventilátoru svorky termokontakt U1, V1, W1 PE svorky napájení t ífázového ventilátoru svorka ochranného vodi e X 19

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... B Filtry kapsové ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... X Parametry, rozměry, hmotnosti...x Charakteristiky

Více

Ventilátory pro ty hranné potrubí

Ventilátory pro ty hranné potrubí KT 100-50 Regulovatelné otá ky Vestav né tepelné kontakty Spolehlivý, nevyžaduje údržbu Možnost instalace v libovolné poloze Ventilátory KE/KT mají ob žná kola s dop edu zahnutými lopatkami a motor s vn

Více

Průmyslové vzduchové clony

Průmyslové vzduchové clony OBSAH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití... 3 Provozní podmínky... 3 Materiály a konstrukce... 3 Rozměrová a výkonová řada...3 Značení... 3 Ochrana ventilátorů clony... 3 Ochrana elektrických ohřívačů

Více

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz Ochranné relé STE, STD Katalog ST-05Cz OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití...3 Popis, materiál a konstrukce...3 Podmínky provozu...3 Značení...3 NÁVRH OCHRANNÉHO RELÉ...4 Základní parametry,

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Elektrické ohřívače HE..

Elektrické ohřívače HE.. A Elektrické X El. ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová a výkonová řada...x Značení...X Ochrana proti přehřátí...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X Výkonové

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Katalog K04-0203 CZ. nízkonapěťové. Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 0,06 až 3 kw

Katalog K04-0203 CZ. nízkonapěťové. Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 0,06 až 3 kw Katalog K04-0203 CZ nízkonapěťové Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 0,06 až 3 kw Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení 4 Typové označování motorů 5 Zkrácená

Více

BREAKDOWN DETECTOR BD 42

BREAKDOWN DETECTOR BD 42 BREAKDOWN DETECTOR BD 42 DETEKTOR NETĚSNOSTÍ PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Bezpečnostní opatření Při odstranění krytů přístroje hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Jaromír Bednář projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 1 460 01 : 604 665 735 a 604 361 655 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva D.1.7 Elektroinstalace

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT. SAHARA MAXX HT Vážený zákazníku, tento katalog Vám usnadní výběr vzduchové clony SAHARA MAXX HT podle Vašich představ a požadavků a pomůže při sestavování potřebného objednacího klíče. Nabízíme Vám velké

Více

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Strana 1/5 Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Certifikát podle ATEX - p edpis 94/9/EG pro výbušné plyny, zóna 1 a pro výbušný prach, zóna 21 TW teplotní hlída STW bezpe nostní teplotní hlída

Více

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KATALOGOVÝ LIST ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KM 0059/05a Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,25 mm Vydání: 8/07 PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE Strana: 1 Stran: 7 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného

Více

Malé přívodní jednotky RFG 2200-01

Malé přívodní jednotky RFG 2200-01 RFG 00-01 sestava 01 Skříň Skříně jednotlivých částí přívodní jednotky jsou rámové z Al profilů včetně rohových dílů. Stěnové panely jsou vyrobeny z ocelového pozinkového plechu a jsou vyplněny tepelnou

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Katalogový list Strana:1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Chladící kotouč 2. Oběžné kolo 8. Elektromotor 3. Sací komora 9. Regulační klapka 4.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVS/DHS/DVSI NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory DVS/DHS/DVSI jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Ventilátory mají asynchronní

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Technický manuál. Polyfast AZ. www.titan-metalplast.cz

Technický manuál. Polyfast AZ. www.titan-metalplast.cz Technický manuál Polyfast AZ Technické informace a parametry POLYFAST sv rných spojek a navrtávacích pas pro PE trubky Polypropylenové sv rné spojky POLYFAST jsou ur eny pro rychlé a bezpe né spojování

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE 1. 1. URČENÍ Elektronický regulátor STABIL 02.2 R je určen k řízení optimální kotlové teploty se zaměřením na kotle, spalující

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 D.1.4.B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účelem tohoto technického

Více

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. PS02 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE ACHLAZENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE H02-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Úvod... 3 1.1. Rozsah projektové dokumentace... 3 1.2. Použité podklady...

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Typový list Impressum Typový list Rio-Eco N / Rio-Eco Z N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného

Více

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe DTOVÉ ROZVÁDÌÈE >>> Perfektní slouèení se všemi pasivními produkty systému LS pro spolehlivé øešení od zásuvky uživatele až do technické místnosti: > modulární patch panely, datové i telefonní, > optické

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Balení...

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX Účel a použití čerpadla Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX je určeno pro čerpání čisté a mírně znečistěné užitkové vody (max. velikost

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

4SR. 4"Ponorná lánková erpadla CERTIFIKÁTY PRACOVNÍ ROZSAH PROVOZNÍ LIMITY Ú ELPOUŽITÍ KONSTRUKCEABEZPE NOSTNÍP EDPISY

4SR. 4Ponorná lánková erpadla CERTIFIKÁTY PRACOVNÍ ROZSAH PROVOZNÍ LIMITY Ú ELPOUŽITÍ KONSTRUKCEABEZPE NOSTNÍP EDPISY 4SR 4"Ponorná lánková erpadla PRACOVNÍ ROZSAH CERTIFIKÁTY * Pr to né množství do 375 (22,5 m 3 /h) * Dopravní výška až 45 m PROVOZNÍ LIMITY * Teplota erpané kapaliny max. +35 o C * Obsah pevných ne istot

Více

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení Úvod Projektová dokumentace řeší návrh sprinklerového hasicího zařízení v prostorách objektů CEN- TRUM MALEŠICE II. ETAPA. Jedná se o několik polyfunkčních objektů se společnými podzemními parkovacími

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF KOMPAKTNÍ A PEVNÁ KONSTRUKCE SNÍŽENÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST A REGULACE VÝKONU ŠIROKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Výkonné, tiché a plně regulovatelné střešní

Více

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory.

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0316a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 SILNOSTĚNNÉHO Strana: 1 Stran: 8 Díly kruhového silnostěnného potrubí (dále jen díly) jsou určeny pouze pro kompletaci vzduchotechnických

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis OBSAH: 1. Podklady pro zpracování 2. Úvodem 3. Technický popis 4. Nároky na el. energii 5. Požadavky na související profese 5.1 - stavební práce 5.2 - elektro 5.3 - zdravotní instalace 5.4 - tepelné izolace

Více

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 425 kw; P p = 320 kw Stavební

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALA NÍ A UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA. i P e t te si návod k použití

PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALA NÍ A UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA. i P e t te si návod k použití PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALA NÍ A UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA i P e t te si návod k použití Obsah I. Umíst ní za ízení...4 II. P ipevn ní t la protiproudu...4 III. Montáž t la protiproudu...6 IV. Instalace

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TEKOM CZ spol. s r.o. echova 50 370 01 eské Bud jovice O : 25196359 DI : CZ25196359 Tel./fax : +420 386 355 331 Mobil : +420 603 763 986 Mail : info@tekomcz.cz Web : www.tekomcz.cz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw R Portier Portier Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry Doporučená instalační výška 2,5 m Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier

Více

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s 4 213 VI60.. VI60..L VI60..T CVTIX TM 2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s vnitřním závitovým připojením VI60.. VI60..L VI60..T Tělo kulového ventilu z mosazi UNS

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice

ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E do 400 kva 22 / 0.42 kv pro dodatečnou montáž na příhradový stožár a připojení holými vodiči nebo

Více

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L Vladimír Bernklau 1460, 1475,1486 Válec a kliková sk í Provedení/znak motoru Držák trysek Tlumi výfuku Vrtání válce Ozna ení na hlav v oblasti A SB 130 /

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení:

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení: NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ RMO 0 rotační myčky obuvi ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Kapacita zařízení: 00 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: 30 V, 50 Hz Příkon zařízení: Krytí

Více

Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín

Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín FILTRY A ZA ÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY katalog ************************************************** Praha, ervenec 2003 Obsah

Více

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE Prostorový elektrický ohřívač SPH Návod INSTALACE 1. NEŽ ZAČNETE Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam: Symbol POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Více

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW Návod na obsluhu Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW PRESS-HAMMER s.r.o. 5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika Tel./fax: +420 326 782 088 E-mail: info@press-hammer.cz www.press-hammer.cz

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 4 842 2-cestné ventily VVI4615 až VVI4625 3-cestné ventily VXI4615 až VXI4625 2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 VVI46 VXI46 Mosazné t lo ventilu (EN1982); VXI4625T: bronz CC491K (Rg5) max 4% Pb

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : PŘEVODOVÉ MOTORY OBSAH. Všeobecné údaje. Převodový synchronní motor reverzační B 406 3. Převodový synchronní motor reverzační B 408 4A.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D 1. 1. URČENÍ Elektronický regulátor STABIL 02.2 D je určen, stejně jako STABIL 02 i STABIL 02 D, k regulaci ohřevu teplé užitkové vody (TUV)

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor SVA Samonasávací čerpadla Použití: Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do 90 C bez mechanických nečistot. Jsou to malá čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY MUB NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis 1.1 Ventilátor MUB Ventilátor pro přímé napojení na čtyřhranné potrubí. Ventilátory MUB jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami

Více

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7.

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. V c: REKONSTRUKCE A OPRAVA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY. Stupe PD : Technická pomoc investorovi Úvod P edm tem ešení této projektové dokumentace je technické

Více

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE.

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE. VYPRACOVAL: Ing. Martin Stacho PROJEKTANT: Ing. Martin Stacho ZOD. PROJEKTANT: Ing.Tomáš Brückner INVESTOR: Obec Tichá, Tichá č.p. 1, 74274 Tichá AKCE: MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01-

Více

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Následující seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů představuje kompletní výčet

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ

Více

Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet

Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou Pool Jet DODÁVKA PROTIPROUDÉHO ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE: - návod na instalaci a uvedení do provozu -

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně

Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně GHV Trading, spol. s r.o Edisonova 3, Brno CZ 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 SK +421 255 640 293 Email: ghv@ghvtrading.cz Topná tělesa a regulace teploty

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle CZ_2014_26 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... 4 3. Postup

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI OBJEKT SO3.1 - TOALETY D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI AKCE: ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA INVESTOR: MĚSTO, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1 381 01 MÍSTO: OKRES: ZAK. Č.: 08-14 V ČESKÉM KRUMLOVĚ, BŘEZEN 2014 VYPRACOVAL:

Více

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu Identifikace stavby: OBECNÍ ÚŘAD LOUCHOV Louchov č.p.20, Domašín Investor: Obec Domašín Projektant: Karel JINDRA Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, p ipojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opat en ozna ením CE a je ve shod s následujícími právními p edpisy: - sm rnice

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Název ve ejné zakázky: Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní A) Komponenty erpacího systému a systému

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice STL RS 2000 m 3 /hod - 3bar Betonový skelet Elektročást typový projekt Proudová soustava : 1 NPE ~ 50Hz 230V/TN-S ČSN 33 2000-3

Více

Obsah. Strana. Úvod 2. Popis regulačního systému PTVJ 2. Popis jednotek systému 4. 1. Ovládací jednotka MPO2 4. 2. Rozvaděč PTVJ 6

Obsah. Strana. Úvod 2. Popis regulačního systému PTVJ 2. Popis jednotek systému 4. 1. Ovládací jednotka MPO2 4. 2. Rozvaděč PTVJ 6 Obsah Strana Úvod 2 Popis regulačního systému PTVJ 2 Popis jednotek systému 4 1. Ovládací jednotka MPO2 4 2. Rozvaděč PTVJ 6 2.1. Deska zdroje MPZ1 8 2.2. Deska měření teploty MPP1 9 2.3. Výstupní modul

Více

V5001P Kombi-Auto AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL

V5001P Kombi-Auto AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL V5001P Kombi-Auto AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL KATALOGOVÝ LIST Provedení Ventil V5001P Kombi-Auto se skládá z: Pouzdra ventilu DN15 až DN50 s vnitřními závity DIN2999 (ISO7) a se dvěma závitovými přípojkami

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

ICS Praha PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU MTP

ICS Praha PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU MTP ICS Praha PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU MTP Přímotopné ohřívače jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu ve větracích a vytápěcích systémech průmyslové a občanské vybavenosti jako jsou např. - výrobní a průmyslové

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více