Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu."

Transkript

1 Číslo 2 / Červen 2013 ročník XIX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Pálení čarodějnic I tento rok si daly sraz bratrušovské čarodějnice a čarodějové v termínu tradiční Valpružiny noci nebo chcete-li Pálení čarodějnic. Sraz těch dolních byl u hospody, horní se sešly u školy a společný slet s veselou zábavou a spoustou tancování byl u Kulturního domu. Zde čekal magický oheň, výborné jídlo a pití a rej masek mohl začít. Přišel i lesa pán s paní. Foto: V Rabová Rej čarodějnic. Foto: V Rabová Sběr železného šrotu Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu. Celkem se sesbíralo 1940 kg železa 20 kg hliníku Sbor dobrovolných hasičů Bratrušov děkuje všem občanům obce, kteří přispěli. Čarodějnický dorost. Foto: V Rabová Petr Miča Starosta SDH Bratrušov 1

2 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 16 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány a schváleny tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově) 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila a řídila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 9 zastupitelů: JUDr. Jan Foit, Radek Gronych, Iveta Hatalová, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Olga Procházková, Mgr. Vlastimil Štrpka. 2. Kontrola usnesení ZO/15/03/2012 Právní zastupování k vymáhání pohledávek Bod č. 3 zmocňuje starostku zadat vymáhání pohledávky dle důvodové zprávy prostřed-nictvím advokáta JUDr. Jaroslava Němečka splněno (podpisem plné moci dne ). ZO/15/04/2012 Rekonstrukce kulturního domu. Bod č. 3 zmocňuje starostku a místostarostu zajistit profinancování zbylých finančních prostředků na rekonstrukci kulturního domu v souladu s pravidly SZIF v částce do ,16 Kč úkol trvá. ZO/15/06/2012 Záměr podání žádosti o bezúplatný převod parcely p. č. 893/3 v k.ú. Bratrušov. Bod č. 4 pověřuje starostku podáním výše uvedené žádosti splněno (žádost podána dne ) ZO/15/07/2012 Finanční příspěvek Hospicu na Svatém Kopečku. Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ). ZO/15/09/2012 Smlouva o poskytnutí práv k užívání software. Bod č. 3 pověřuje starostku podpisem uvedené smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ). ZO/15/11/2012 Dofinancování mezd a volby do školské rady. Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem smlouvy o sdružení pracovních úvazků splněno (podpisem smlouvy dne ). 3. OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( výše poplatku se nemění). 4. Záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě Bratrušov záměr pronajmout prostory v KD k hostinské činnosti, schválilo vyhlášení výběrového řízení včetně jeho znění a schválilo výběrovou komisi ve složení všech členů ZO. 5. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva obce Zastupitelstvo Obce Bratrušov - vzalo na vědomí zápis z kontroly ze dne Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Bratrušov p.č. 1472/1 a p.č. 1472/3 bezúplatné nabytí nemovitostí p.p.č. 1472/1 a p.p.č. 1472/3 v k.ú. Bratrušov ( cesta vedoucí kolem domu p. Krobotové ), schválilo omezující podmínky uvedené v článku III. Smlouvy a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí. 7. Udělení souhlasu s pořádáním automobilových závodů do vrchu ve dnech Zastupitelstvo Obce Bratrušov - odložilo tento bod programu do příštího zasedání zastupitelstva obce za předpokladu, že pořadatel předloží podmínky, za kterých bude závod organizovat. 8. Nabídka k prodeji č.p. 24 v k.ú. Osikov Zastupitelstvo Obce Bratrušov - neschválilo odkoupení st.p. č. 31 se stavbou č.p. 24 v k.ú. Osikov ( jedná se o dům ve kterém bydlí rodina Pokutových). 9. Neinvestiční dotace na žáky společnosti Schola Viva, o.p.s, Šumperk poskytnutí částky ve výši 9.600,- Kč a smlouvu o poskytnutí příspěvku. 10. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/ Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 1577/1 a 920/1 v k.ú. Bratrušov schválilo - smlouvu o zřízení věcného břemene na p. č. 1577/1 a 920/1 v k.ú. Bratrušov. 12. Žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce. poskytnout finanční příspěvek Charitě Šumperk ve výši 5.000,- Kč, schválilo neposkytnout finanční příspěvek Armádě spásy, Transfúzní službě, Domovu Svatého Josefa Žirec, Sdružení linka bezpečí a smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 13. Podání žádosti o dotaci na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bratrušov v roce 2013 z rozpočtu Olomouckého kraje. podání žádosti o dotaci na dovybavení jednotky ve výši Kč, spoluúčast obce je ve výši 50 %. 14. Podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova v roce 2013 podání žádosti o dotaci z POV ve výši ,- Kč na opravu cest vedoucích okolo domu p. Belky a p. Sochy, a cestu kolem domu p. Pavláka po dům p. Šlégra. I u této dotace je spoluúčast ve výši 50 %. 15. Inventarizace majetku v Základní škole a Mateřské škole Bratrušov Zastupitelstvo Obce Bratrušov - 2

3 uložilo starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k předložení zdůvodnění inventarizačních rozdílů dle inventarizační zprávy do Kontrola finančního úřadu plnění podmínek poskytnuté dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zastupitelstvo Obce Bratrušov - uložilo starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k označení odpovědné osoby za vzniklou škodu, termín odpovědi do a uložilo starostce vyzvat odpovědnou osobu k úhradě vzniklé škody. 17. Záměr pronájmu části nemovitosti za účelem umístění zařízení elektrokomunikací Zastupitelstvo Obce Bratrušov - neschválilo záměr pronajmout část nemovitosti základní školy č. p. 133 na st. p.č. 175 dle situačního náčrtu k posílení telefonního signálu Vodafone. 18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene a souhlas s provedením stavby Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Souhlas s provedením stavby. 19. Delegování zástupců k přípravě strategie území MAS Horní Pomoraví Zastupitelstvo Obce Bratrušov delegovalo zástupce obce pí Hoškovou Danu k přípravě a schvalování strategie MAS Horní Pomoraví na období a vzalo na vědomí nominaci p. Köhlerovou zástupkyni za příspěvkovou organizaci a p. Sykorovou za podnikatele, jako členy pracovní skupiny pro přípravu strategie na období Převod finančních prostředků k úhradě provozních nákladů Základní školy a Mateřské školy Bratrušov - využít zbývající finanční prostředky poskytnuté obcí na dofinancování platů, k provozním účelům a doložit jejich skutečné čerpání. 21. Vnitřní směrnice č. 1/2012 o aplikaci reálné hodnoty a č. 2/2012 o opravných položkách k pohledávkám - směrnici č. 1/2012 o aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji a směrnici č. 2/2012 o opravných položkách k pohledávkám. 22. Rozpočtové provizorium na rok do schválení rozpočtu na rok 2013 rozpočtové provizorium ve výši 1/12 platného rozpočtu roku 2012 na každý měsíc. 23. Rozpočtové opatření č. 4 - rozpočtové opatření č. 4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 17 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány a schváleny tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově) 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila a řídila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 7 zastupitelů: JUDr. Jan Foit, Radek Gronych, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Mgr. Vlastimil Štrpka. Omluveni byly: Iveta Hatalová, Olga Procházková. 2. Kontrola usnesení ZO/15/04/2012 Rekonstrukce kulturního domu Bod č. 3 zmocňuje starostku a místostarostu zajistit profinancování zbylých finančních prostředků na rekonstrukci kulturního domu v souladu s pravidly SZIF v částce do ,16 Kč. úkol splněn (doloženo vyúčtováním) ZO/16/06/2012 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Bratrušov p.č. 1472/1 a p.č. 1472/3. Bod č. 5 zmocňuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/11/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 1577/1 a 920/1 v k.ú. Bratrušov. Bod č. 3 pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/12/2012 Žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Bod č. 5 zmocňuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/13/2012 Podání žádosti o dotaci na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov v roce 2013 z rozpočtu Olomouc-kého kraje. Bod č. 3 pověřuje starostku podáním uvedené žádosti splněno (žádost podána ). ZO/16/15/2012 Inventarizace majetku v Základní škole a Mateřské škole Bratrušov. Bod č. 3 ukládá starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k předložení zdůvodnění inventarizačních rozdílů dle inventarizační zprávy do splněno (výzva odeslána ). ZO/16/16/2012 Kontrola finančního úřadu plnění podmínek poskytnuté dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bod č. 2 ukládá starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k označení odpovědné osoby za vzniklou škodu, termín odpovědi do splněno (výzva odeslána ). Bod č. 3 ukládá starostce vyzvat odpovědnou osobu k úhradě vzniklé škody, termín uhrazení do splněno (výzva odeslána ). ZO/16/18/2012 Smlouva o uzavření smlouvy a zřízení věcného břemene a souhlas s provedením stavby Bod č. 3 pověřuje starostku podpisem smlouvy plněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/20/2012 Bod č. 3 požaduje po ředitelce školy dodatečné doložení výše a účelu čerpání těchto prostředků. splněno (doloženo) 3. Zadávací podmínky zakázky malého rozsahu Územní plán Obce Bratrušov Zastupitelstvo Obce Bratrušov schválilo pořídit územní plán Obce Bratrušov, schválilo zadávací podmínky zakázky Územní plán Bratrušov schválilo komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení 3

4 Dana Hošková, JUDr. Jan Foit, Ing. Radek Novotný, náhradník Miroslav Macek. 4. Vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2013 vytvoření 2 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na rok Vnitřní směrnice č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vnitřní směrnici č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 6. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje přijetí příspěvku na účel dle čl. II odst. 1, schválilo spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a smlouvu o poskytnutí příspěvku 7. Zpráva o činnosti knihovny za rok 2012 Zastupitelstvo Obce Bratrušov schválilo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti obecní knihovny v Bratrušově za rok Dodatek č. 12 smlouvy - poskytnutí příspěvku na nákup knihovních fondů na rok 2013 poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč a dodatek č. 12 smlouvy o poskytování Tisková zpráva finanční správy ČR Někteří majitelé nemovitostí obdrželi v měsíci dubnu složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok Na všech poštovních poukázkách doručených v tomto měsíci je nesprávně uvedeno číslo bankovního účtu pro placení uvedené daně. K nesprávnému uvedení bankovního účtu došlo pochybením dodavatelské firmy při tištění údajů na složenky. Finanční správa ČR se veřejnosti za toto nedopatření omlouvá. Dotčení majitelé nemovitostí obdrží kromě omluvného dopisu také nové složenky se správnými údaji. Složenky, které budou majitelům nemovitostí doručeny v průběhu května již obsahují správné číslo bankovního účtu pro placení daně příslušnému finančnímu úřadu. Pro Finanční úřad pro Olomoucký kraj se jedná o č. ú /0710. knihovnických, informačních a metodických služeb místní knihovně. 9. Dohoda o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013 Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce Dohoda o úhradě nákladů na výměnu oken v Mateřské škole Bratrušov zápočet nájmů za roky 2013 a 2014 na výměnu oken v budově MŠ a dohodu o úhradě nákladů na výměnu oken v prvním poschodí v budově MŠ č.p Schválení účetní závěrky Obce Bratrušov a Základní školy a Mateřské školy Bratrušov, okr. Šumperk, příspěvková organizace účetní závěrku Obce Bratrušov za rok 2012 a schválilo účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Bratrušov, okr. Šumperk, příspěvková organizace za rok Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Bratrušov rozdělení hospodářského výsledku ve výši do fondu odměn a částku ve výši jako účelově vázané prostředky k vybavení MŠ. 13. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Smlouvu o právu provést Těm, kteří již platby bezhotovostně provedli, by měly být vráceny zpět na účty z kterých platba byla uhrazena. Bližší informace a podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Finanční správy České republiky Splatnost daně z nemovitostí v roce 2013 byla do konce měsíce května Dne byla vyhlášena platnost stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 14. Zápis ze zasedání finančního výboru Zastupitelstvo Obce Bratrušov vzalo na vědomí - zápis č. 5/2013 ze zasedání finančního výboru. 15. Rozpočtové opatření č. 5 z roku 2012 rozpočtové opatření č Inventarizace za rok 2012 vyřazení a likvidaci navrženého majetku. 17. Výstavba chodníků zpracování investičního záměru zpracování investičního záměru výstavby části chodníku od č.p. 185 po mateřskou školu a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 18. Poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Obce Bratrušov v rámci přímé podpory sportovních a kulturních aktivit v roce 2013 poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2013 ve výši Bratrušovské seniorky ,- Kč, SDH Bratrušov ,- Kč, TJ Sokol Bratrušov ,- Kč a smlouvy č. 1/2013, 2/2013, 3/ Rozpočet na rok 2013 rozpočet na rok 2013 vč. doplnění. obnoveného katastrálního operátu pro katastry Obce Bratrušov a Osikov. Změny ve výměrách parcel je možno zjistit na zdejším obecním úřadě. Jedná se, ale opravdu pouze o výměry parcel zapsaných na listech vlastnictví. Hranice pozemků by se v zásadě neměly měnit. Bližší informace poskytnou pracovníci Katastrálního úřadu Olomouckého kraje. Pro ty, kteří v rámci obnovy operátu mají změny ve výměrách upozorňuji, že je potřeba podat na finanční úřad přiznání k dani z nemovitostí podle aktuálních výměr daných pozemků. Toto přiznání je potřeba podat do konce ledna 2014, doporučuji ale tak učinit co nejdříve. 4

5 Velikonoce v naší škole a školce Velikonoční prázdniny a Velikonoce doba, na kterou se děti každoročně těší. Konečně je tu jaro. S oslavami Velikonoc je spojeno mnoho tradic a zvyků, na které bychom neměli zapomínat. A o to šlo i v naší škole. Děti si nejprve sami vyzdobili školu a ihned na nás dýchla jarní pohoda. Velikonoce, to je u nás již tradičně velikonoční jarmark, na který je se potřeba důkladně připravit. Proto jsme všichni vyráběli, malovali, připravovali, pekli a vůbec prostě jsme se bavili Velikonoční jarmark se konal u nás doma ve škole. Všechny děti jak z MŠ, tak i ti starší předvedli našim milým hostům pěkné vystoupení, které se určitě všem líbilo. Pak následovala veřejná dražba. Zde se vydražila spousta výrobků a různých velikonočních suvenýrů. V dílničce si mohli jak děti, tak i naši hosté vyrobit různé velikonoční suvenýry. Děti potěšily účastníky jarmarku malým vystoupením. Foto: P. Rygar Největší zájem byl samozřejmě o pletení pomlázek. Letošní velikonoční jarmark se určitě vydařil, všichni jsme se pobavili a určitě si prodloužili velikonoční pohodu. Děkujeme také všem rodičům a přátelům školy za podporu a pomoc při přípravě jarmarku. Přemysl Rygar Dražba. Foto: P. Rygar Velikonoční jarmark. Foto: P. Rygar Svátek matek Druhá květnová neděle nepatří nikomu jinému než našim maminkám. Již tradičně nás pozval do místního Kulturního domu Sociálně kulturní výbor zastupitelstva obce, abychom jejich svátek společně oslavili. Nejdříve nás přivítala paní starostka a poté děti z mateřské a základní školy, které si se svými učitelkami připravily program pro maminky složený z pohádek, básniček a tanečků. Zpestřením celého programu bylo společné tančení dětí se svými maminkami. Na závěr se představily bratrušovské seniorky se svými country tanci. Radek Gronych Děti maminky pěkně pobavily. Foto: V. Rabová 5

6 Soutěž hasičských družstev prvního okrsku okresu Šumperk v požárním sportu Je tomu téměř přesně na den rok, kdy se na bratrušovském fotbalovém hřišti konala hasičská soutěž. Ani letošní rok nebyl výjimkou a tak se v neděli 19. května 2013 od 8.00 hodin na místním hřišti opět sjela hasičská družstva prvního okrsku okresu Šumperk, aby takto jejich členové zahájili soutěžní sezónu a poměřili vzájemně svoje síly. Soutěže se zúčastnila družstva sborů dobrovolných hasičů z Bludova, Dolních Studének, Temenice, Bohutína, Vikýřovic a Bratrušova, pouze hasiči Hraběšic tento rok soutěž vynechali. Stejně tak jako loni se soutěže zúčastnila také družstva žen a to z Bludova a Vikýřovic. Veteránskou kategorii pak zastupovala družstva Temenice, Vikýřovic a Bratrušova. Přibližně v 8.20 hodin byl svolán nástup soutěžních družstev a soutěž odstartovala ihned po nástupu běhy na 100 metrů s překážkami, které se zúčastnili pouze členové mužských družstev. Dle pravidel požárního sportu musí každé družstvo nominovat minimálně tři závodníky, jejichž čas se poté sčítá a součet určuje pořadí družstev v této disciplíně. Pokud družstvo nominuje čtyři závodníky, pak se sčítají časy třech nejlepších. Každý závodník má pak dva pokusy, ve kterých se snaží předvést co nejlepší výkon bez chyb. Pořadí nejrychlejších závodníků pro tuto disciplínu vypadalo takto: Veteránská elita SDH Bratrušov. Z výše uvedeného vyplývá, že závodníci obou družstev Bludova zcela opanovali tuto disciplínu. Průběžné pořadí družstev po běhu na 100 metrů s překážkami potom vypadalo takto: Pořadí SDH Součet časů (s) 1. Bludov I 58,16 2. Bludov II 61,75 3. Dolní Studénky 65,51 4. Bratrušov 71,15 5. Vikýřovice 76,16 6. Temenice 80,73 7. Bohutín 82,13 Po dokončení běhů na 100 metrů s překážkami se nainstalovala časomíra na Pořadí SDH Čas (s) Foto: P. Miča sestřikové terče a první veteráni se již začali chystat na základně. V kategorii veteránů obsadili první místo v požárním útoku veteráni z Bratrušova následovaní veterány z Vikýřovic a na třetím místě se umístili veteráni z Temenice. Po veteránské kategorii startovala družstva žen. Hasičky z Bludova v tomto souboji porazily hasičky z Vikýřovic. Poté následovala bitva v požárním útoku mezi družstvy mužů. Jako první se postavili na start hasiči Bludova I, vzápětí následovala všechna ostatní družstva mužů kromě hasičů Temenice, kteří se této disciplíny nezúčastnili. Pořadí v disciplíně požární útok pak vypadala takto: Pořadí Jméno SDH Čas (s) 1. Martin Sobotka Bludov I 18,82 2. Tomáš Weidinger Bludov I 19,59 3. Jiří Vénos Dolní Studénky 19,72 4. Tomáš Engel Bludov I 19,75 5. Petr Krobot Bludov II 20,00 6. Pavel Janíček Bludov II 20,75 7. Petr Miča Bratrušov 20,84 8. Milan Janíček Bludov II 21,00 9. Jan Kárský Dolní Studénky 22, Martin Bureš Dolní Studénky 23, Vít Bajnok Bratrušov 24, Radim Balódy Bratrušov 26,03 1. Dolní Studénky 18,23 2. Bludov II 18,36 3. Bludov I 18,65 4. Bratrušov 23,02 5. Bohutín 23,22 6. Vikýřovice 33,12 Celkové pořadí v soutěži je pak dáno součtem pořadí v jednotlivých disciplínách. Pořadí SDH Součet pořadí 1. Dolní Studénky 4 2. Bludov II 4 3. Bludov I 4 4. Bratrušov 8 5. Bohutín Vikýřovice 11 6

7 Jak je možné vidět, hned tři družstva na prvních místech měla shodný součet pořadí po jednotlivých disciplínách. V tomto případě se pak o celkovém pořadí rozhoduje dle umístění v tzv. královské disciplíně, kterou je požární útok. Počasí po předchozím deštivém dni vyšlo na jedničku, nikdo se nezranil a všichni se dobře bavili. Na hosty čekalo bohaté občerstvení a vynikající jídlo. Rád bych touto cestou poděkoval všem hasičům i ostatním, kteří se podíleli na přípravách a samotném průběhu soutěže. Poděkování také patří TJ Sokol Bratrušov za možnost pronajmutí sportovnímu areálu a Sboru dobrovolných hasičů Šumperk-Temenice za pomoc s dodávkou vody pro požární útoky, protože při nárůstu počtu soutěžních družstev již objem nádrže naší Tatry nestačil. Příští rok se opět těším na setkání s Vámi na hasičské soutěži. Petr Miča, Starosta SDH Bratrušov Zlato v hrdle Další netradiční počin bratrušovské knihovny byl naplánován na středu 29. května. Koncert žákyň pěveckého oddělení Základní umělecké školy v Šumperku se odehrál v našem kostele Všech svatých a dle mínění mého i početného publika se opravdu povedl. Šest zpěvaček vedených paní učitelkou Hankou Johnovou představilo repertoár složený z klasických kousků i muzikálů. Zazněly dvojhlasy, vícehlasy i sólové písně a zpěv doplnila krátká vystoupení malé klavíristky a houslisty z hanušovické pobočky Základní umělecké školy. Svůj krásný hlas předvedla mimo jiné i místní Anika Vykonalová, na kterou může být Bratrušov určitě pyšný, neboť spolu s ostatními děvčaty potvrdila, že název koncertu Zlato v hrdle nebyl vybrán náhodně. Doufáme, že se takovýto koncert nekonal v Bratrušově naposled a budeme se těšit na další. Kamila Střeštíková Vystoupení sólistek. Foto: V. Bajnok Sbor dobrovolných hasièù Bratrušov zve všechny pøátele a známé na oslavy 125. výroèí založení Sboru dobrovolných hasièù Bratrušov které se budou konat 22. èervna 2013 od hodin v prostorách u kulturního domu v Bratrušovì Program oslav: : pøíchod hostù, prezentace : slavnostní valná hromada : volná zábava za doprovodu dechové hudby : slavnostní prùvod do kostela Všech svatých : mše svatá a žehnání praporu : slavnostní prùvod z kostela Všech svatých : vystoupení sdružení Bratrušovské seniorky : volná zábava za doprovodu dechové hudby : afterparty s DJ TOGRem Bude pøedstaven nový slavnostní prapor SDH Bratrušov Na oslavách vystoupí dechová hudba Bludovìnka Souèástí oslav bude výstava historické i souèasné hasièské techniky V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce uskuteèní v kulturním domì 7

8 Kácení nekácení Letošní jarní a předletní počasí si snad ani nezaslouží komentář. Snad jen tolik, že všem hatí jeden plán za druhým. Zamračené nebe přineslo nejen Čechům povodně a Moravanům alespoň pěknou depresi, ale dětem pokazilo jejich svátek 1. června, na který byla nachystána a poté zrušena spousta akcí po celé republice. I bratrušovští měli dobrý úmysl, uspořádali tradiční Kácení máje s dětským programem, s myšlenkou pobavit a rozveselit malé i velké. Průtrž mračen měla však jiný plán. Vzdorovat mu dokázala jen hrstka mokrých statečných, kteří dokázali, že i v pláštěnkách a gumákách jde tancovat a soutěžit. Nevyměkli. Navíc po vyhraném fotbalovém utkání našeho mužstva v Malé Dětmi oblíbené kolo štěstí. Foto: M. Dvořák Moravě rozjuchanou hrstku dětí vystřídala na ranči neméně rozjuchaná fotbalová jedenáctka, která si diskotéku užila plnými doušky. Dobrá zpráva na závěr je, že letos se Bratrušov může pyšnit opravdovou kuriozitou, totiž májkou na konci května nepokácenou a pokud bůh dá, stojící po celé léto. Snad bude pro počasí varovným zdviženým ukazovákem a přimluví se u léta, aby nám dopřálo letos i sluníčko. Kamila Střeštíková Tanec v dešti. Foto: M. Dvořák Do stavění máje se zapojilo mnoho silných paží. Foto: J. Gronychová Májový vláček. Foto: M. Dvořák 8

9 Bratrušov měl talent Bratrušov opět jednou ožil netradičním večerem plným talentovaných umělců pod názvem Bratrušov má alent. Tato u nás dosud nevídaná akce se uskutečnila v páteční večer 3. května v našem kulturním domě. Akce, která je ještě v plenkách, zastoupila tradiční show, kterou jsme měli možnost navštěvovat posledních deset let, FRČÍME. Záskok to byl opravdu zdařilý a o zábavu a překvapivá čísla nebyla nouze. Během večera jsme měli možnost shlédnout skokana na lyžích, mistra světa v páce, kytaristu, králíky z klobouku, kouzelníka, Michaela Jacksona, Lady Poy, překrásnou baletku lepých tvarů a kulturistu. Celý večer uváděla dvojice charismatických moderátorů v podání krásné Andrei Langrové a sladkého Vítězné vystoupení krásné baletky. Patrika Turka. Celý večer účinkující soutěžili o hlasy diváků, kteří rozhodovali o tom, kdo si odnese cenu za nejlepší vystoupení. V rozhodování, komu dát svůj hlas, pomáhala obecenstvu tříčlenná porota složená z na slovo vzatých odborníků, kteří se ve světlech reflektorů již dlouhá léta pohybují. Byli jimi Milan Děda Marek, Radek Grošák Gronych a Jan Kocur Zavičák ml. I oni Foto: A. Turková byli ohromeni někdy až kaskadérskými a zrak přecházejícími scénkami. Nakonec si nejvíc srdcí získala líbezná baletka se svým tancem v podání Honzy Matyse. Velký dík a uznání patří hlavnímu pořadateli Ondrovi Račákovi, ale také všem, kteří mu tento skvělý večer pomohli připravit, hlavně z toho důvodu, že pro všechny mladé pořadatele byl tento večer malou velkou premiérou. Jan Zavičák To je hráč!!! V prvních zápasech jarní sezony se bratrušovskému týmu moc nedařilo. Naštěstí trenér zařadil Jana Leona Waltra, který původně sice očekával draft do londýnské Chelsey, do základní sestavy našeho bratrušovského mužstva před zápasem ve Štítech. Od té chvíle jsou bratrušovští fotbalisti jako vyměnění. Týmu se viditelně zvedla výkonnost. Když byla Leonovi svěřena kapitánská páska, dovedl svůj tým k vítězství 7:0 nad Novým Malínem. Fotbalový triumf po vzoru neméně slavného Messiho završil ještě před uzávěrkou tohoto zpravodaje, kdy ho trenér postavil na poslední tři minuty v domácím zápase s Kamennou a on dokázal vyburcovat bratušovské ochozy k šílenství. Toto utkání nakonec skončilo především jeho zásluhou krásným výsledkem a to 5:1. Díky Leone! Se svolením Jana Leona Waltra sepsali jeho fanoušci Jan Zavičák a Radek Gronych. Článek prošel tiskovou úpravou Kamily Střeštíkové. Naši borci bez skvělého Leona. Foto: M. Dvořák 9

10 Blahopřejeme Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví tito naši spoluobčané: Narozeniny v měsíci březnu 2013 Jaroslav Bambušek, Bratrušov 179 Josef Palacký, Bratrušov 99 Marta Vavrečková, Bratrušov 163 Hatala Jiří, Bratrušov 155 František Trepeš, Bratrušov 48 Božena Stonová, Bratrušov 180 Jaroslav Vágner, Bratrušov 155 Narozeniny v měsíci dubnu 2013 Vlasta Komendová, Bratrušov 84 Marie Bambušková, Bratrušov 179 Jarmila Valchářová, Bratrušov 191 Marta Holubová, Bratrušov 111 Narozeniny v měsíci květnu 2013 Helena Krobotová, Bratrušov 140 Marie Sedlačíková, Osikov 14 František Ruprecht, Bratrušov 121 Stanislav Švestka, Bratrušov 31 Petr Oulehla, Osikov 29 Anna Poláchová, Bratrušov 157 Jiří Miča, Bratrušov 69 Narozeniny v měsíci červnu 2013 Anežka Jílková, Bratrušov 184 Ludmila Lewandowská, Bratrušov 9 Ludmila Ruprechtová, Bratrušov 121 Kristina Bínová, Bratrušov 183 Ludmila Gronychová, Bratrušov 186 František Šubjak, Bratrušov 46 Jana Latzelová, Bratrušov 150 Blahopřání se týká i všech ostatních občanů (dětí i dospělých), kteří slaví své narozeniny a nejsou jmenováni. Malí fotbalisti pojďte hrát! TJ Sokol Bratrušov zve všechny kluky i holky, kteří by si rádi zakopali do balónu, popřípadě si zahráli i fotbal každou neděli na místním hřišti. Konají se zde zatím neoficiální tréninky pod vedením Lukáše Lipky a Leona Waltera. Vždy od 10 do 11 hodin dopoledne. Letošní rok se dožívají významného životního jubilea dvě naše spoluobčanky, paní Vlasta Komendová a paní Ludmila Lewandowská. K jejich krásným devadesátinám jim přejeme všechno nejlepší a především pevné zdravíčko. 90 Paní Vlasta Komendová. Paní Ludmila Lewandovská. Bratrušovský zpravodaj. Náklad 240 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E 16313, IČ: Redakční rada: Radek Gronych - (předseda), členové: Kamila Střeštíková - a Jan Zavičák - 10

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více

Čtvrtletník obce Křepice Číslo 3/2004

Čtvrtletník obce Křepice Číslo 3/2004 KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 3/2004 Jaroslav Seifert Jak chřestí krása, když už zvadla, Jen shrabuj, větře, do propadla I vše, co pod listím je skryto Slovo starosty Vážení občané

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN Fota: Michaela Kohoutová, Lenka Bártlová PÁTÝ ROČNÍK RUDOLTICKÉ POUTI JE JIŽ ZA NÁMI. PROVÁZELA HO VĚTRNÁ A VELMI PROMĚNLIVÁ OBLOHA CHVÍLI

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4 Vážení a milí spoluobčané, vážím si toho, že mohu Vám všem, jako starosta města, popřát v právě začínajícím roce 2015 pevné zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a celkovou spokojenost. Přeji Vám, ať se Vám

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 1 BŘEZEN 2015 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pomalu se blíží jaro a tedy i doba, kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více