Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu."

Transkript

1 Číslo 2 / Červen 2013 ročník XIX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Pálení čarodějnic I tento rok si daly sraz bratrušovské čarodějnice a čarodějové v termínu tradiční Valpružiny noci nebo chcete-li Pálení čarodějnic. Sraz těch dolních byl u hospody, horní se sešly u školy a společný slet s veselou zábavou a spoustou tancování byl u Kulturního domu. Zde čekal magický oheň, výborné jídlo a pití a rej masek mohl začít. Přišel i lesa pán s paní. Foto: V Rabová Rej čarodějnic. Foto: V Rabová Sběr železného šrotu Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu. Celkem se sesbíralo 1940 kg železa 20 kg hliníku Sbor dobrovolných hasičů Bratrušov děkuje všem občanům obce, kteří přispěli. Čarodějnický dorost. Foto: V Rabová Petr Miča Starosta SDH Bratrušov 1

2 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 16 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány a schváleny tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově) 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila a řídila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 9 zastupitelů: JUDr. Jan Foit, Radek Gronych, Iveta Hatalová, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Olga Procházková, Mgr. Vlastimil Štrpka. 2. Kontrola usnesení ZO/15/03/2012 Právní zastupování k vymáhání pohledávek Bod č. 3 zmocňuje starostku zadat vymáhání pohledávky dle důvodové zprávy prostřed-nictvím advokáta JUDr. Jaroslava Němečka splněno (podpisem plné moci dne ). ZO/15/04/2012 Rekonstrukce kulturního domu. Bod č. 3 zmocňuje starostku a místostarostu zajistit profinancování zbylých finančních prostředků na rekonstrukci kulturního domu v souladu s pravidly SZIF v částce do ,16 Kč úkol trvá. ZO/15/06/2012 Záměr podání žádosti o bezúplatný převod parcely p. č. 893/3 v k.ú. Bratrušov. Bod č. 4 pověřuje starostku podáním výše uvedené žádosti splněno (žádost podána dne ) ZO/15/07/2012 Finanční příspěvek Hospicu na Svatém Kopečku. Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ). ZO/15/09/2012 Smlouva o poskytnutí práv k užívání software. Bod č. 3 pověřuje starostku podpisem uvedené smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ). ZO/15/11/2012 Dofinancování mezd a volby do školské rady. Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem smlouvy o sdružení pracovních úvazků splněno (podpisem smlouvy dne ). 3. OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( výše poplatku se nemění). 4. Záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě Bratrušov záměr pronajmout prostory v KD k hostinské činnosti, schválilo vyhlášení výběrového řízení včetně jeho znění a schválilo výběrovou komisi ve složení všech členů ZO. 5. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva obce Zastupitelstvo Obce Bratrušov - vzalo na vědomí zápis z kontroly ze dne Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Bratrušov p.č. 1472/1 a p.č. 1472/3 bezúplatné nabytí nemovitostí p.p.č. 1472/1 a p.p.č. 1472/3 v k.ú. Bratrušov ( cesta vedoucí kolem domu p. Krobotové ), schválilo omezující podmínky uvedené v článku III. Smlouvy a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí. 7. Udělení souhlasu s pořádáním automobilových závodů do vrchu ve dnech Zastupitelstvo Obce Bratrušov - odložilo tento bod programu do příštího zasedání zastupitelstva obce za předpokladu, že pořadatel předloží podmínky, za kterých bude závod organizovat. 8. Nabídka k prodeji č.p. 24 v k.ú. Osikov Zastupitelstvo Obce Bratrušov - neschválilo odkoupení st.p. č. 31 se stavbou č.p. 24 v k.ú. Osikov ( jedná se o dům ve kterém bydlí rodina Pokutových). 9. Neinvestiční dotace na žáky společnosti Schola Viva, o.p.s, Šumperk poskytnutí částky ve výši 9.600,- Kč a smlouvu o poskytnutí příspěvku. 10. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/ Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 1577/1 a 920/1 v k.ú. Bratrušov schválilo - smlouvu o zřízení věcného břemene na p. č. 1577/1 a 920/1 v k.ú. Bratrušov. 12. Žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce. poskytnout finanční příspěvek Charitě Šumperk ve výši 5.000,- Kč, schválilo neposkytnout finanční příspěvek Armádě spásy, Transfúzní službě, Domovu Svatého Josefa Žirec, Sdružení linka bezpečí a smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 13. Podání žádosti o dotaci na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bratrušov v roce 2013 z rozpočtu Olomouckého kraje. podání žádosti o dotaci na dovybavení jednotky ve výši Kč, spoluúčast obce je ve výši 50 %. 14. Podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova v roce 2013 podání žádosti o dotaci z POV ve výši ,- Kč na opravu cest vedoucích okolo domu p. Belky a p. Sochy, a cestu kolem domu p. Pavláka po dům p. Šlégra. I u této dotace je spoluúčast ve výši 50 %. 15. Inventarizace majetku v Základní škole a Mateřské škole Bratrušov Zastupitelstvo Obce Bratrušov - 2

3 uložilo starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k předložení zdůvodnění inventarizačních rozdílů dle inventarizační zprávy do Kontrola finančního úřadu plnění podmínek poskytnuté dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zastupitelstvo Obce Bratrušov - uložilo starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k označení odpovědné osoby za vzniklou škodu, termín odpovědi do a uložilo starostce vyzvat odpovědnou osobu k úhradě vzniklé škody. 17. Záměr pronájmu části nemovitosti za účelem umístění zařízení elektrokomunikací Zastupitelstvo Obce Bratrušov - neschválilo záměr pronajmout část nemovitosti základní školy č. p. 133 na st. p.č. 175 dle situačního náčrtu k posílení telefonního signálu Vodafone. 18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene a souhlas s provedením stavby Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Souhlas s provedením stavby. 19. Delegování zástupců k přípravě strategie území MAS Horní Pomoraví Zastupitelstvo Obce Bratrušov delegovalo zástupce obce pí Hoškovou Danu k přípravě a schvalování strategie MAS Horní Pomoraví na období a vzalo na vědomí nominaci p. Köhlerovou zástupkyni za příspěvkovou organizaci a p. Sykorovou za podnikatele, jako členy pracovní skupiny pro přípravu strategie na období Převod finančních prostředků k úhradě provozních nákladů Základní školy a Mateřské školy Bratrušov - využít zbývající finanční prostředky poskytnuté obcí na dofinancování platů, k provozním účelům a doložit jejich skutečné čerpání. 21. Vnitřní směrnice č. 1/2012 o aplikaci reálné hodnoty a č. 2/2012 o opravných položkách k pohledávkám - směrnici č. 1/2012 o aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji a směrnici č. 2/2012 o opravných položkách k pohledávkám. 22. Rozpočtové provizorium na rok do schválení rozpočtu na rok 2013 rozpočtové provizorium ve výši 1/12 platného rozpočtu roku 2012 na každý měsíc. 23. Rozpočtové opatření č. 4 - rozpočtové opatření č. 4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 17 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány a schváleny tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově) 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila a řídila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 7 zastupitelů: JUDr. Jan Foit, Radek Gronych, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Mgr. Vlastimil Štrpka. Omluveni byly: Iveta Hatalová, Olga Procházková. 2. Kontrola usnesení ZO/15/04/2012 Rekonstrukce kulturního domu Bod č. 3 zmocňuje starostku a místostarostu zajistit profinancování zbylých finančních prostředků na rekonstrukci kulturního domu v souladu s pravidly SZIF v částce do ,16 Kč. úkol splněn (doloženo vyúčtováním) ZO/16/06/2012 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Bratrušov p.č. 1472/1 a p.č. 1472/3. Bod č. 5 zmocňuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/11/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 1577/1 a 920/1 v k.ú. Bratrušov. Bod č. 3 pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/12/2012 Žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Bod č. 5 zmocňuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/13/2012 Podání žádosti o dotaci na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov v roce 2013 z rozpočtu Olomouc-kého kraje. Bod č. 3 pověřuje starostku podáním uvedené žádosti splněno (žádost podána ). ZO/16/15/2012 Inventarizace majetku v Základní škole a Mateřské škole Bratrušov. Bod č. 3 ukládá starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k předložení zdůvodnění inventarizačních rozdílů dle inventarizační zprávy do splněno (výzva odeslána ). ZO/16/16/2012 Kontrola finančního úřadu plnění podmínek poskytnuté dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bod č. 2 ukládá starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k označení odpovědné osoby za vzniklou škodu, termín odpovědi do splněno (výzva odeslána ). Bod č. 3 ukládá starostce vyzvat odpovědnou osobu k úhradě vzniklé škody, termín uhrazení do splněno (výzva odeslána ). ZO/16/18/2012 Smlouva o uzavření smlouvy a zřízení věcného břemene a souhlas s provedením stavby Bod č. 3 pověřuje starostku podpisem smlouvy plněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/20/2012 Bod č. 3 požaduje po ředitelce školy dodatečné doložení výše a účelu čerpání těchto prostředků. splněno (doloženo) 3. Zadávací podmínky zakázky malého rozsahu Územní plán Obce Bratrušov Zastupitelstvo Obce Bratrušov schválilo pořídit územní plán Obce Bratrušov, schválilo zadávací podmínky zakázky Územní plán Bratrušov schválilo komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení 3

4 Dana Hošková, JUDr. Jan Foit, Ing. Radek Novotný, náhradník Miroslav Macek. 4. Vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2013 vytvoření 2 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na rok Vnitřní směrnice č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vnitřní směrnici č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 6. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje přijetí příspěvku na účel dle čl. II odst. 1, schválilo spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a smlouvu o poskytnutí příspěvku 7. Zpráva o činnosti knihovny za rok 2012 Zastupitelstvo Obce Bratrušov schválilo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti obecní knihovny v Bratrušově za rok Dodatek č. 12 smlouvy - poskytnutí příspěvku na nákup knihovních fondů na rok 2013 poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč a dodatek č. 12 smlouvy o poskytování Tisková zpráva finanční správy ČR Někteří majitelé nemovitostí obdrželi v měsíci dubnu složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok Na všech poštovních poukázkách doručených v tomto měsíci je nesprávně uvedeno číslo bankovního účtu pro placení uvedené daně. K nesprávnému uvedení bankovního účtu došlo pochybením dodavatelské firmy při tištění údajů na složenky. Finanční správa ČR se veřejnosti za toto nedopatření omlouvá. Dotčení majitelé nemovitostí obdrží kromě omluvného dopisu také nové složenky se správnými údaji. Složenky, které budou majitelům nemovitostí doručeny v průběhu května již obsahují správné číslo bankovního účtu pro placení daně příslušnému finančnímu úřadu. Pro Finanční úřad pro Olomoucký kraj se jedná o č. ú /0710. knihovnických, informačních a metodických služeb místní knihovně. 9. Dohoda o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013 Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce Dohoda o úhradě nákladů na výměnu oken v Mateřské škole Bratrušov zápočet nájmů za roky 2013 a 2014 na výměnu oken v budově MŠ a dohodu o úhradě nákladů na výměnu oken v prvním poschodí v budově MŠ č.p Schválení účetní závěrky Obce Bratrušov a Základní školy a Mateřské školy Bratrušov, okr. Šumperk, příspěvková organizace účetní závěrku Obce Bratrušov za rok 2012 a schválilo účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Bratrušov, okr. Šumperk, příspěvková organizace za rok Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Bratrušov rozdělení hospodářského výsledku ve výši do fondu odměn a částku ve výši jako účelově vázané prostředky k vybavení MŠ. 13. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Smlouvu o právu provést Těm, kteří již platby bezhotovostně provedli, by měly být vráceny zpět na účty z kterých platba byla uhrazena. Bližší informace a podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Finanční správy České republiky Splatnost daně z nemovitostí v roce 2013 byla do konce měsíce května Dne byla vyhlášena platnost stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 14. Zápis ze zasedání finančního výboru Zastupitelstvo Obce Bratrušov vzalo na vědomí - zápis č. 5/2013 ze zasedání finančního výboru. 15. Rozpočtové opatření č. 5 z roku 2012 rozpočtové opatření č Inventarizace za rok 2012 vyřazení a likvidaci navrženého majetku. 17. Výstavba chodníků zpracování investičního záměru zpracování investičního záměru výstavby části chodníku od č.p. 185 po mateřskou školu a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 18. Poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Obce Bratrušov v rámci přímé podpory sportovních a kulturních aktivit v roce 2013 poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2013 ve výši Bratrušovské seniorky ,- Kč, SDH Bratrušov ,- Kč, TJ Sokol Bratrušov ,- Kč a smlouvy č. 1/2013, 2/2013, 3/ Rozpočet na rok 2013 rozpočet na rok 2013 vč. doplnění. obnoveného katastrálního operátu pro katastry Obce Bratrušov a Osikov. Změny ve výměrách parcel je možno zjistit na zdejším obecním úřadě. Jedná se, ale opravdu pouze o výměry parcel zapsaných na listech vlastnictví. Hranice pozemků by se v zásadě neměly měnit. Bližší informace poskytnou pracovníci Katastrálního úřadu Olomouckého kraje. Pro ty, kteří v rámci obnovy operátu mají změny ve výměrách upozorňuji, že je potřeba podat na finanční úřad přiznání k dani z nemovitostí podle aktuálních výměr daných pozemků. Toto přiznání je potřeba podat do konce ledna 2014, doporučuji ale tak učinit co nejdříve. 4

5 Velikonoce v naší škole a školce Velikonoční prázdniny a Velikonoce doba, na kterou se děti každoročně těší. Konečně je tu jaro. S oslavami Velikonoc je spojeno mnoho tradic a zvyků, na které bychom neměli zapomínat. A o to šlo i v naší škole. Děti si nejprve sami vyzdobili školu a ihned na nás dýchla jarní pohoda. Velikonoce, to je u nás již tradičně velikonoční jarmark, na který je se potřeba důkladně připravit. Proto jsme všichni vyráběli, malovali, připravovali, pekli a vůbec prostě jsme se bavili Velikonoční jarmark se konal u nás doma ve škole. Všechny děti jak z MŠ, tak i ti starší předvedli našim milým hostům pěkné vystoupení, které se určitě všem líbilo. Pak následovala veřejná dražba. Zde se vydražila spousta výrobků a různých velikonočních suvenýrů. V dílničce si mohli jak děti, tak i naši hosté vyrobit různé velikonoční suvenýry. Děti potěšily účastníky jarmarku malým vystoupením. Foto: P. Rygar Největší zájem byl samozřejmě o pletení pomlázek. Letošní velikonoční jarmark se určitě vydařil, všichni jsme se pobavili a určitě si prodloužili velikonoční pohodu. Děkujeme také všem rodičům a přátelům školy za podporu a pomoc při přípravě jarmarku. Přemysl Rygar Dražba. Foto: P. Rygar Velikonoční jarmark. Foto: P. Rygar Svátek matek Druhá květnová neděle nepatří nikomu jinému než našim maminkám. Již tradičně nás pozval do místního Kulturního domu Sociálně kulturní výbor zastupitelstva obce, abychom jejich svátek společně oslavili. Nejdříve nás přivítala paní starostka a poté děti z mateřské a základní školy, které si se svými učitelkami připravily program pro maminky složený z pohádek, básniček a tanečků. Zpestřením celého programu bylo společné tančení dětí se svými maminkami. Na závěr se představily bratrušovské seniorky se svými country tanci. Radek Gronych Děti maminky pěkně pobavily. Foto: V. Rabová 5

6 Soutěž hasičských družstev prvního okrsku okresu Šumperk v požárním sportu Je tomu téměř přesně na den rok, kdy se na bratrušovském fotbalovém hřišti konala hasičská soutěž. Ani letošní rok nebyl výjimkou a tak se v neděli 19. května 2013 od 8.00 hodin na místním hřišti opět sjela hasičská družstva prvního okrsku okresu Šumperk, aby takto jejich členové zahájili soutěžní sezónu a poměřili vzájemně svoje síly. Soutěže se zúčastnila družstva sborů dobrovolných hasičů z Bludova, Dolních Studének, Temenice, Bohutína, Vikýřovic a Bratrušova, pouze hasiči Hraběšic tento rok soutěž vynechali. Stejně tak jako loni se soutěže zúčastnila také družstva žen a to z Bludova a Vikýřovic. Veteránskou kategorii pak zastupovala družstva Temenice, Vikýřovic a Bratrušova. Přibližně v 8.20 hodin byl svolán nástup soutěžních družstev a soutěž odstartovala ihned po nástupu běhy na 100 metrů s překážkami, které se zúčastnili pouze členové mužských družstev. Dle pravidel požárního sportu musí každé družstvo nominovat minimálně tři závodníky, jejichž čas se poté sčítá a součet určuje pořadí družstev v této disciplíně. Pokud družstvo nominuje čtyři závodníky, pak se sčítají časy třech nejlepších. Každý závodník má pak dva pokusy, ve kterých se snaží předvést co nejlepší výkon bez chyb. Pořadí nejrychlejších závodníků pro tuto disciplínu vypadalo takto: Veteránská elita SDH Bratrušov. Z výše uvedeného vyplývá, že závodníci obou družstev Bludova zcela opanovali tuto disciplínu. Průběžné pořadí družstev po běhu na 100 metrů s překážkami potom vypadalo takto: Pořadí SDH Součet časů (s) 1. Bludov I 58,16 2. Bludov II 61,75 3. Dolní Studénky 65,51 4. Bratrušov 71,15 5. Vikýřovice 76,16 6. Temenice 80,73 7. Bohutín 82,13 Po dokončení běhů na 100 metrů s překážkami se nainstalovala časomíra na Pořadí SDH Čas (s) Foto: P. Miča sestřikové terče a první veteráni se již začali chystat na základně. V kategorii veteránů obsadili první místo v požárním útoku veteráni z Bratrušova následovaní veterány z Vikýřovic a na třetím místě se umístili veteráni z Temenice. Po veteránské kategorii startovala družstva žen. Hasičky z Bludova v tomto souboji porazily hasičky z Vikýřovic. Poté následovala bitva v požárním útoku mezi družstvy mužů. Jako první se postavili na start hasiči Bludova I, vzápětí následovala všechna ostatní družstva mužů kromě hasičů Temenice, kteří se této disciplíny nezúčastnili. Pořadí v disciplíně požární útok pak vypadala takto: Pořadí Jméno SDH Čas (s) 1. Martin Sobotka Bludov I 18,82 2. Tomáš Weidinger Bludov I 19,59 3. Jiří Vénos Dolní Studénky 19,72 4. Tomáš Engel Bludov I 19,75 5. Petr Krobot Bludov II 20,00 6. Pavel Janíček Bludov II 20,75 7. Petr Miča Bratrušov 20,84 8. Milan Janíček Bludov II 21,00 9. Jan Kárský Dolní Studénky 22, Martin Bureš Dolní Studénky 23, Vít Bajnok Bratrušov 24, Radim Balódy Bratrušov 26,03 1. Dolní Studénky 18,23 2. Bludov II 18,36 3. Bludov I 18,65 4. Bratrušov 23,02 5. Bohutín 23,22 6. Vikýřovice 33,12 Celkové pořadí v soutěži je pak dáno součtem pořadí v jednotlivých disciplínách. Pořadí SDH Součet pořadí 1. Dolní Studénky 4 2. Bludov II 4 3. Bludov I 4 4. Bratrušov 8 5. Bohutín Vikýřovice 11 6

7 Jak je možné vidět, hned tři družstva na prvních místech měla shodný součet pořadí po jednotlivých disciplínách. V tomto případě se pak o celkovém pořadí rozhoduje dle umístění v tzv. královské disciplíně, kterou je požární útok. Počasí po předchozím deštivém dni vyšlo na jedničku, nikdo se nezranil a všichni se dobře bavili. Na hosty čekalo bohaté občerstvení a vynikající jídlo. Rád bych touto cestou poděkoval všem hasičům i ostatním, kteří se podíleli na přípravách a samotném průběhu soutěže. Poděkování také patří TJ Sokol Bratrušov za možnost pronajmutí sportovnímu areálu a Sboru dobrovolných hasičů Šumperk-Temenice za pomoc s dodávkou vody pro požární útoky, protože při nárůstu počtu soutěžních družstev již objem nádrže naší Tatry nestačil. Příští rok se opět těším na setkání s Vámi na hasičské soutěži. Petr Miča, Starosta SDH Bratrušov Zlato v hrdle Další netradiční počin bratrušovské knihovny byl naplánován na středu 29. května. Koncert žákyň pěveckého oddělení Základní umělecké školy v Šumperku se odehrál v našem kostele Všech svatých a dle mínění mého i početného publika se opravdu povedl. Šest zpěvaček vedených paní učitelkou Hankou Johnovou představilo repertoár složený z klasických kousků i muzikálů. Zazněly dvojhlasy, vícehlasy i sólové písně a zpěv doplnila krátká vystoupení malé klavíristky a houslisty z hanušovické pobočky Základní umělecké školy. Svůj krásný hlas předvedla mimo jiné i místní Anika Vykonalová, na kterou může být Bratrušov určitě pyšný, neboť spolu s ostatními děvčaty potvrdila, že název koncertu Zlato v hrdle nebyl vybrán náhodně. Doufáme, že se takovýto koncert nekonal v Bratrušově naposled a budeme se těšit na další. Kamila Střeštíková Vystoupení sólistek. Foto: V. Bajnok Sbor dobrovolných hasièù Bratrušov zve všechny pøátele a známé na oslavy 125. výroèí založení Sboru dobrovolných hasièù Bratrušov které se budou konat 22. èervna 2013 od hodin v prostorách u kulturního domu v Bratrušovì Program oslav: : pøíchod hostù, prezentace : slavnostní valná hromada : volná zábava za doprovodu dechové hudby : slavnostní prùvod do kostela Všech svatých : mše svatá a žehnání praporu : slavnostní prùvod z kostela Všech svatých : vystoupení sdružení Bratrušovské seniorky : volná zábava za doprovodu dechové hudby : afterparty s DJ TOGRem Bude pøedstaven nový slavnostní prapor SDH Bratrušov Na oslavách vystoupí dechová hudba Bludovìnka Souèástí oslav bude výstava historické i souèasné hasièské techniky V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce uskuteèní v kulturním domì 7

8 Kácení nekácení Letošní jarní a předletní počasí si snad ani nezaslouží komentář. Snad jen tolik, že všem hatí jeden plán za druhým. Zamračené nebe přineslo nejen Čechům povodně a Moravanům alespoň pěknou depresi, ale dětem pokazilo jejich svátek 1. června, na který byla nachystána a poté zrušena spousta akcí po celé republice. I bratrušovští měli dobrý úmysl, uspořádali tradiční Kácení máje s dětským programem, s myšlenkou pobavit a rozveselit malé i velké. Průtrž mračen měla však jiný plán. Vzdorovat mu dokázala jen hrstka mokrých statečných, kteří dokázali, že i v pláštěnkách a gumákách jde tancovat a soutěžit. Nevyměkli. Navíc po vyhraném fotbalovém utkání našeho mužstva v Malé Dětmi oblíbené kolo štěstí. Foto: M. Dvořák Moravě rozjuchanou hrstku dětí vystřídala na ranči neméně rozjuchaná fotbalová jedenáctka, která si diskotéku užila plnými doušky. Dobrá zpráva na závěr je, že letos se Bratrušov může pyšnit opravdovou kuriozitou, totiž májkou na konci května nepokácenou a pokud bůh dá, stojící po celé léto. Snad bude pro počasí varovným zdviženým ukazovákem a přimluví se u léta, aby nám dopřálo letos i sluníčko. Kamila Střeštíková Tanec v dešti. Foto: M. Dvořák Do stavění máje se zapojilo mnoho silných paží. Foto: J. Gronychová Májový vláček. Foto: M. Dvořák 8

9 Bratrušov měl talent Bratrušov opět jednou ožil netradičním večerem plným talentovaných umělců pod názvem Bratrušov má alent. Tato u nás dosud nevídaná akce se uskutečnila v páteční večer 3. května v našem kulturním domě. Akce, která je ještě v plenkách, zastoupila tradiční show, kterou jsme měli možnost navštěvovat posledních deset let, FRČÍME. Záskok to byl opravdu zdařilý a o zábavu a překvapivá čísla nebyla nouze. Během večera jsme měli možnost shlédnout skokana na lyžích, mistra světa v páce, kytaristu, králíky z klobouku, kouzelníka, Michaela Jacksona, Lady Poy, překrásnou baletku lepých tvarů a kulturistu. Celý večer uváděla dvojice charismatických moderátorů v podání krásné Andrei Langrové a sladkého Vítězné vystoupení krásné baletky. Patrika Turka. Celý večer účinkující soutěžili o hlasy diváků, kteří rozhodovali o tom, kdo si odnese cenu za nejlepší vystoupení. V rozhodování, komu dát svůj hlas, pomáhala obecenstvu tříčlenná porota složená z na slovo vzatých odborníků, kteří se ve světlech reflektorů již dlouhá léta pohybují. Byli jimi Milan Děda Marek, Radek Grošák Gronych a Jan Kocur Zavičák ml. I oni Foto: A. Turková byli ohromeni někdy až kaskadérskými a zrak přecházejícími scénkami. Nakonec si nejvíc srdcí získala líbezná baletka se svým tancem v podání Honzy Matyse. Velký dík a uznání patří hlavnímu pořadateli Ondrovi Račákovi, ale také všem, kteří mu tento skvělý večer pomohli připravit, hlavně z toho důvodu, že pro všechny mladé pořadatele byl tento večer malou velkou premiérou. Jan Zavičák To je hráč!!! V prvních zápasech jarní sezony se bratrušovskému týmu moc nedařilo. Naštěstí trenér zařadil Jana Leona Waltra, který původně sice očekával draft do londýnské Chelsey, do základní sestavy našeho bratrušovského mužstva před zápasem ve Štítech. Od té chvíle jsou bratrušovští fotbalisti jako vyměnění. Týmu se viditelně zvedla výkonnost. Když byla Leonovi svěřena kapitánská páska, dovedl svůj tým k vítězství 7:0 nad Novým Malínem. Fotbalový triumf po vzoru neméně slavného Messiho završil ještě před uzávěrkou tohoto zpravodaje, kdy ho trenér postavil na poslední tři minuty v domácím zápase s Kamennou a on dokázal vyburcovat bratušovské ochozy k šílenství. Toto utkání nakonec skončilo především jeho zásluhou krásným výsledkem a to 5:1. Díky Leone! Se svolením Jana Leona Waltra sepsali jeho fanoušci Jan Zavičák a Radek Gronych. Článek prošel tiskovou úpravou Kamily Střeštíkové. Naši borci bez skvělého Leona. Foto: M. Dvořák 9

10 Blahopřejeme Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví tito naši spoluobčané: Narozeniny v měsíci březnu 2013 Jaroslav Bambušek, Bratrušov 179 Josef Palacký, Bratrušov 99 Marta Vavrečková, Bratrušov 163 Hatala Jiří, Bratrušov 155 František Trepeš, Bratrušov 48 Božena Stonová, Bratrušov 180 Jaroslav Vágner, Bratrušov 155 Narozeniny v měsíci dubnu 2013 Vlasta Komendová, Bratrušov 84 Marie Bambušková, Bratrušov 179 Jarmila Valchářová, Bratrušov 191 Marta Holubová, Bratrušov 111 Narozeniny v měsíci květnu 2013 Helena Krobotová, Bratrušov 140 Marie Sedlačíková, Osikov 14 František Ruprecht, Bratrušov 121 Stanislav Švestka, Bratrušov 31 Petr Oulehla, Osikov 29 Anna Poláchová, Bratrušov 157 Jiří Miča, Bratrušov 69 Narozeniny v měsíci červnu 2013 Anežka Jílková, Bratrušov 184 Ludmila Lewandowská, Bratrušov 9 Ludmila Ruprechtová, Bratrušov 121 Kristina Bínová, Bratrušov 183 Ludmila Gronychová, Bratrušov 186 František Šubjak, Bratrušov 46 Jana Latzelová, Bratrušov 150 Blahopřání se týká i všech ostatních občanů (dětí i dospělých), kteří slaví své narozeniny a nejsou jmenováni. Malí fotbalisti pojďte hrát! TJ Sokol Bratrušov zve všechny kluky i holky, kteří by si rádi zakopali do balónu, popřípadě si zahráli i fotbal každou neděli na místním hřišti. Konají se zde zatím neoficiální tréninky pod vedením Lukáše Lipky a Leona Waltera. Vždy od 10 do 11 hodin dopoledne. Letošní rok se dožívají významného životního jubilea dvě naše spoluobčanky, paní Vlasta Komendová a paní Ludmila Lewandowská. K jejich krásným devadesátinám jim přejeme všechno nejlepší a především pevné zdravíčko. 90 Paní Vlasta Komendová. Paní Ludmila Lewandovská. Bratrušovský zpravodaj. Náklad 240 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E 16313, IČ: Redakční rada: Radek Gronych - (předseda), členové: Kamila Střeštíková - a Jan Zavičák - 10

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne 19.3.2014 ZO/22/01l2014 Program 22. zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov 1. schvaluje - program zasedání 2. schvaluje - ověřovatele zápisu

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum:

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: 27.04.2015 Zápis: Přítomni: Tomáš Mrštný, Hana Kubešová, Antonín Mrštný, Josef Herzán, Marian Krahulec, Miroslav Flašar, Tomáš Klika, Svatava Listíková

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 154/2012: program 12. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Přítomni: Sýkora, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Němec, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup

Přítomni: Sýkora, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Němec, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 23. června 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 25. února 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy, které se uskutečnilo dne 31. března 2015 v době od 17:00 do 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Nivy Přítomno: Omluveni: Neomluveni:

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo v pondělí dne 3. listopadu 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Soubor usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne

Soubor usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne Soubor usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 8. 12. 2014 Usnesení č. 1/2/2014 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík.

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík. Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 5. 2016 od 18:00 hodin v malém sálu kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 43/2016/13 program

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Bratrušovský. Oprava kulturáku v plném proudu. zpravodaj. Číslo 3 / Srpen 2012. ročník XVIII.

Bratrušovský. Oprava kulturáku v plném proudu. zpravodaj. Číslo 3 / Srpen 2012. ročník XVIII. Číslo 3 / Srpen 2012 ročník XVIII. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Oprava kulturáku v plném proudu Již v minulém čísle zpravodaje jsme vás podrobněji informovali

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18. 12. 2013 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková,

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE USNESENÍ Č.1 ZE DNE 6.3.2014 VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 6.3.2014 I. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti pěti zasedání rad od zasedání zastupitelstva, které se konalo

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod.

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod. v 19 hod. Přítomni: Březka J., Křížová B., Kujalová J., MVDr. Marková R., Špaček M, Příhodová P., Bc. Suková D., Kotačka L., Mgr. Eliáš F., P. Viliš, Vávra P., Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., Ing. L.

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha )

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha ) Obec Bítovany Usnesení č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2009 v 18. 00 hodin v sále Oú Přítomni : Čechlovská Jana, RNDr. Mohl Jiří, Sehnalová Hana, Dvořáková Olga, Procházková

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis č. 5/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 5/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 17. 10. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Drahota Jan, Kallaschová Bohumila, Král

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje RAJSKY U A OlOMOUCKÉHO KRAJE t 2 5) Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/19160/2009/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 23891/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více