Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu."

Transkript

1 Číslo 2 / Červen 2013 ročník XIX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Pálení čarodějnic I tento rok si daly sraz bratrušovské čarodějnice a čarodějové v termínu tradiční Valpružiny noci nebo chcete-li Pálení čarodějnic. Sraz těch dolních byl u hospody, horní se sešly u školy a společný slet s veselou zábavou a spoustou tancování byl u Kulturního domu. Zde čekal magický oheň, výborné jídlo a pití a rej masek mohl začít. Přišel i lesa pán s paní. Foto: V Rabová Rej čarodějnic. Foto: V Rabová Sběr železného šrotu Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu. Celkem se sesbíralo 1940 kg železa 20 kg hliníku Sbor dobrovolných hasičů Bratrušov děkuje všem občanům obce, kteří přispěli. Čarodějnický dorost. Foto: V Rabová Petr Miča Starosta SDH Bratrušov 1

2 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 16 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány a schváleny tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově) 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila a řídila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 9 zastupitelů: JUDr. Jan Foit, Radek Gronych, Iveta Hatalová, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Olga Procházková, Mgr. Vlastimil Štrpka. 2. Kontrola usnesení ZO/15/03/2012 Právní zastupování k vymáhání pohledávek Bod č. 3 zmocňuje starostku zadat vymáhání pohledávky dle důvodové zprávy prostřed-nictvím advokáta JUDr. Jaroslava Němečka splněno (podpisem plné moci dne ). ZO/15/04/2012 Rekonstrukce kulturního domu. Bod č. 3 zmocňuje starostku a místostarostu zajistit profinancování zbylých finančních prostředků na rekonstrukci kulturního domu v souladu s pravidly SZIF v částce do ,16 Kč úkol trvá. ZO/15/06/2012 Záměr podání žádosti o bezúplatný převod parcely p. č. 893/3 v k.ú. Bratrušov. Bod č. 4 pověřuje starostku podáním výše uvedené žádosti splněno (žádost podána dne ) ZO/15/07/2012 Finanční příspěvek Hospicu na Svatém Kopečku. Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ). ZO/15/09/2012 Smlouva o poskytnutí práv k užívání software. Bod č. 3 pověřuje starostku podpisem uvedené smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ). ZO/15/11/2012 Dofinancování mezd a volby do školské rady. Bod č. 4 pověřuje starostku podpisem smlouvy o sdružení pracovních úvazků splněno (podpisem smlouvy dne ). 3. OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( výše poplatku se nemění). 4. Záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě Bratrušov záměr pronajmout prostory v KD k hostinské činnosti, schválilo vyhlášení výběrového řízení včetně jeho znění a schválilo výběrovou komisi ve složení všech členů ZO. 5. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva obce Zastupitelstvo Obce Bratrušov - vzalo na vědomí zápis z kontroly ze dne Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Bratrušov p.č. 1472/1 a p.č. 1472/3 bezúplatné nabytí nemovitostí p.p.č. 1472/1 a p.p.č. 1472/3 v k.ú. Bratrušov ( cesta vedoucí kolem domu p. Krobotové ), schválilo omezující podmínky uvedené v článku III. Smlouvy a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí. 7. Udělení souhlasu s pořádáním automobilových závodů do vrchu ve dnech Zastupitelstvo Obce Bratrušov - odložilo tento bod programu do příštího zasedání zastupitelstva obce za předpokladu, že pořadatel předloží podmínky, za kterých bude závod organizovat. 8. Nabídka k prodeji č.p. 24 v k.ú. Osikov Zastupitelstvo Obce Bratrušov - neschválilo odkoupení st.p. č. 31 se stavbou č.p. 24 v k.ú. Osikov ( jedná se o dům ve kterém bydlí rodina Pokutových). 9. Neinvestiční dotace na žáky společnosti Schola Viva, o.p.s, Šumperk poskytnutí částky ve výši 9.600,- Kč a smlouvu o poskytnutí příspěvku. 10. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/ Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 1577/1 a 920/1 v k.ú. Bratrušov schválilo - smlouvu o zřízení věcného břemene na p. č. 1577/1 a 920/1 v k.ú. Bratrušov. 12. Žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce. poskytnout finanční příspěvek Charitě Šumperk ve výši 5.000,- Kč, schválilo neposkytnout finanční příspěvek Armádě spásy, Transfúzní službě, Domovu Svatého Josefa Žirec, Sdružení linka bezpečí a smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 13. Podání žádosti o dotaci na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bratrušov v roce 2013 z rozpočtu Olomouckého kraje. podání žádosti o dotaci na dovybavení jednotky ve výši Kč, spoluúčast obce je ve výši 50 %. 14. Podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova v roce 2013 podání žádosti o dotaci z POV ve výši ,- Kč na opravu cest vedoucích okolo domu p. Belky a p. Sochy, a cestu kolem domu p. Pavláka po dům p. Šlégra. I u této dotace je spoluúčast ve výši 50 %. 15. Inventarizace majetku v Základní škole a Mateřské škole Bratrušov Zastupitelstvo Obce Bratrušov - 2

3 uložilo starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k předložení zdůvodnění inventarizačních rozdílů dle inventarizační zprávy do Kontrola finančního úřadu plnění podmínek poskytnuté dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zastupitelstvo Obce Bratrušov - uložilo starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k označení odpovědné osoby za vzniklou škodu, termín odpovědi do a uložilo starostce vyzvat odpovědnou osobu k úhradě vzniklé škody. 17. Záměr pronájmu části nemovitosti za účelem umístění zařízení elektrokomunikací Zastupitelstvo Obce Bratrušov - neschválilo záměr pronajmout část nemovitosti základní školy č. p. 133 na st. p.č. 175 dle situačního náčrtu k posílení telefonního signálu Vodafone. 18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene a souhlas s provedením stavby Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Souhlas s provedením stavby. 19. Delegování zástupců k přípravě strategie území MAS Horní Pomoraví Zastupitelstvo Obce Bratrušov delegovalo zástupce obce pí Hoškovou Danu k přípravě a schvalování strategie MAS Horní Pomoraví na období a vzalo na vědomí nominaci p. Köhlerovou zástupkyni za příspěvkovou organizaci a p. Sykorovou za podnikatele, jako členy pracovní skupiny pro přípravu strategie na období Převod finančních prostředků k úhradě provozních nákladů Základní školy a Mateřské školy Bratrušov - využít zbývající finanční prostředky poskytnuté obcí na dofinancování platů, k provozním účelům a doložit jejich skutečné čerpání. 21. Vnitřní směrnice č. 1/2012 o aplikaci reálné hodnoty a č. 2/2012 o opravných položkách k pohledávkám - směrnici č. 1/2012 o aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji a směrnici č. 2/2012 o opravných položkách k pohledávkám. 22. Rozpočtové provizorium na rok do schválení rozpočtu na rok 2013 rozpočtové provizorium ve výši 1/12 platného rozpočtu roku 2012 na každý měsíc. 23. Rozpočtové opatření č. 4 - rozpočtové opatření č. 4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 17 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány a schváleny tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově) 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila a řídila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 7 zastupitelů: JUDr. Jan Foit, Radek Gronych, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Mgr. Vlastimil Štrpka. Omluveni byly: Iveta Hatalová, Olga Procházková. 2. Kontrola usnesení ZO/15/04/2012 Rekonstrukce kulturního domu Bod č. 3 zmocňuje starostku a místostarostu zajistit profinancování zbylých finančních prostředků na rekonstrukci kulturního domu v souladu s pravidly SZIF v částce do ,16 Kč. úkol splněn (doloženo vyúčtováním) ZO/16/06/2012 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Bratrušov p.č. 1472/1 a p.č. 1472/3. Bod č. 5 zmocňuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/11/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 1577/1 a 920/1 v k.ú. Bratrušov. Bod č. 3 pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/12/2012 Žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Bod č. 5 zmocňuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/13/2012 Podání žádosti o dotaci na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov v roce 2013 z rozpočtu Olomouc-kého kraje. Bod č. 3 pověřuje starostku podáním uvedené žádosti splněno (žádost podána ). ZO/16/15/2012 Inventarizace majetku v Základní škole a Mateřské škole Bratrušov. Bod č. 3 ukládá starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k předložení zdůvodnění inventarizačních rozdílů dle inventarizační zprávy do splněno (výzva odeslána ). ZO/16/16/2012 Kontrola finančního úřadu plnění podmínek poskytnuté dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bod č. 2 ukládá starostce vyzvat pí Mgr. Pěničkovou k označení odpovědné osoby za vzniklou škodu, termín odpovědi do splněno (výzva odeslána ). Bod č. 3 ukládá starostce vyzvat odpovědnou osobu k úhradě vzniklé škody, termín uhrazení do splněno (výzva odeslána ). ZO/16/18/2012 Smlouva o uzavření smlouvy a zřízení věcného břemene a souhlas s provedením stavby Bod č. 3 pověřuje starostku podpisem smlouvy plněno (podpisem smlouvy ). ZO/16/20/2012 Bod č. 3 požaduje po ředitelce školy dodatečné doložení výše a účelu čerpání těchto prostředků. splněno (doloženo) 3. Zadávací podmínky zakázky malého rozsahu Územní plán Obce Bratrušov Zastupitelstvo Obce Bratrušov schválilo pořídit územní plán Obce Bratrušov, schválilo zadávací podmínky zakázky Územní plán Bratrušov schválilo komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení 3

4 Dana Hošková, JUDr. Jan Foit, Ing. Radek Novotný, náhradník Miroslav Macek. 4. Vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2013 vytvoření 2 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na rok Vnitřní směrnice č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vnitřní směrnici č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 6. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje přijetí příspěvku na účel dle čl. II odst. 1, schválilo spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a smlouvu o poskytnutí příspěvku 7. Zpráva o činnosti knihovny za rok 2012 Zastupitelstvo Obce Bratrušov schválilo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti obecní knihovny v Bratrušově za rok Dodatek č. 12 smlouvy - poskytnutí příspěvku na nákup knihovních fondů na rok 2013 poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč a dodatek č. 12 smlouvy o poskytování Tisková zpráva finanční správy ČR Někteří majitelé nemovitostí obdrželi v měsíci dubnu složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok Na všech poštovních poukázkách doručených v tomto měsíci je nesprávně uvedeno číslo bankovního účtu pro placení uvedené daně. K nesprávnému uvedení bankovního účtu došlo pochybením dodavatelské firmy při tištění údajů na složenky. Finanční správa ČR se veřejnosti za toto nedopatření omlouvá. Dotčení majitelé nemovitostí obdrží kromě omluvného dopisu také nové složenky se správnými údaji. Složenky, které budou majitelům nemovitostí doručeny v průběhu května již obsahují správné číslo bankovního účtu pro placení daně příslušnému finančnímu úřadu. Pro Finanční úřad pro Olomoucký kraj se jedná o č. ú /0710. knihovnických, informačních a metodických služeb místní knihovně. 9. Dohoda o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013 Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce Dohoda o úhradě nákladů na výměnu oken v Mateřské škole Bratrušov zápočet nájmů za roky 2013 a 2014 na výměnu oken v budově MŠ a dohodu o úhradě nákladů na výměnu oken v prvním poschodí v budově MŠ č.p Schválení účetní závěrky Obce Bratrušov a Základní školy a Mateřské školy Bratrušov, okr. Šumperk, příspěvková organizace účetní závěrku Obce Bratrušov za rok 2012 a schválilo účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Bratrušov, okr. Šumperk, příspěvková organizace za rok Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Bratrušov rozdělení hospodářského výsledku ve výši do fondu odměn a částku ve výši jako účelově vázané prostředky k vybavení MŠ. 13. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Smlouvu o právu provést Těm, kteří již platby bezhotovostně provedli, by měly být vráceny zpět na účty z kterých platba byla uhrazena. Bližší informace a podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Finanční správy České republiky Splatnost daně z nemovitostí v roce 2013 byla do konce měsíce května Dne byla vyhlášena platnost stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 14. Zápis ze zasedání finančního výboru Zastupitelstvo Obce Bratrušov vzalo na vědomí - zápis č. 5/2013 ze zasedání finančního výboru. 15. Rozpočtové opatření č. 5 z roku 2012 rozpočtové opatření č Inventarizace za rok 2012 vyřazení a likvidaci navrženého majetku. 17. Výstavba chodníků zpracování investičního záměru zpracování investičního záměru výstavby části chodníku od č.p. 185 po mateřskou školu a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 18. Poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Obce Bratrušov v rámci přímé podpory sportovních a kulturních aktivit v roce 2013 poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2013 ve výši Bratrušovské seniorky ,- Kč, SDH Bratrušov ,- Kč, TJ Sokol Bratrušov ,- Kč a smlouvy č. 1/2013, 2/2013, 3/ Rozpočet na rok 2013 rozpočet na rok 2013 vč. doplnění. obnoveného katastrálního operátu pro katastry Obce Bratrušov a Osikov. Změny ve výměrách parcel je možno zjistit na zdejším obecním úřadě. Jedná se, ale opravdu pouze o výměry parcel zapsaných na listech vlastnictví. Hranice pozemků by se v zásadě neměly měnit. Bližší informace poskytnou pracovníci Katastrálního úřadu Olomouckého kraje. Pro ty, kteří v rámci obnovy operátu mají změny ve výměrách upozorňuji, že je potřeba podat na finanční úřad přiznání k dani z nemovitostí podle aktuálních výměr daných pozemků. Toto přiznání je potřeba podat do konce ledna 2014, doporučuji ale tak učinit co nejdříve. 4

5 Velikonoce v naší škole a školce Velikonoční prázdniny a Velikonoce doba, na kterou se děti každoročně těší. Konečně je tu jaro. S oslavami Velikonoc je spojeno mnoho tradic a zvyků, na které bychom neměli zapomínat. A o to šlo i v naší škole. Děti si nejprve sami vyzdobili školu a ihned na nás dýchla jarní pohoda. Velikonoce, to je u nás již tradičně velikonoční jarmark, na který je se potřeba důkladně připravit. Proto jsme všichni vyráběli, malovali, připravovali, pekli a vůbec prostě jsme se bavili Velikonoční jarmark se konal u nás doma ve škole. Všechny děti jak z MŠ, tak i ti starší předvedli našim milým hostům pěkné vystoupení, které se určitě všem líbilo. Pak následovala veřejná dražba. Zde se vydražila spousta výrobků a různých velikonočních suvenýrů. V dílničce si mohli jak děti, tak i naši hosté vyrobit různé velikonoční suvenýry. Děti potěšily účastníky jarmarku malým vystoupením. Foto: P. Rygar Největší zájem byl samozřejmě o pletení pomlázek. Letošní velikonoční jarmark se určitě vydařil, všichni jsme se pobavili a určitě si prodloužili velikonoční pohodu. Děkujeme také všem rodičům a přátelům školy za podporu a pomoc při přípravě jarmarku. Přemysl Rygar Dražba. Foto: P. Rygar Velikonoční jarmark. Foto: P. Rygar Svátek matek Druhá květnová neděle nepatří nikomu jinému než našim maminkám. Již tradičně nás pozval do místního Kulturního domu Sociálně kulturní výbor zastupitelstva obce, abychom jejich svátek společně oslavili. Nejdříve nás přivítala paní starostka a poté děti z mateřské a základní školy, které si se svými učitelkami připravily program pro maminky složený z pohádek, básniček a tanečků. Zpestřením celého programu bylo společné tančení dětí se svými maminkami. Na závěr se představily bratrušovské seniorky se svými country tanci. Radek Gronych Děti maminky pěkně pobavily. Foto: V. Rabová 5

6 Soutěž hasičských družstev prvního okrsku okresu Šumperk v požárním sportu Je tomu téměř přesně na den rok, kdy se na bratrušovském fotbalovém hřišti konala hasičská soutěž. Ani letošní rok nebyl výjimkou a tak se v neděli 19. května 2013 od 8.00 hodin na místním hřišti opět sjela hasičská družstva prvního okrsku okresu Šumperk, aby takto jejich členové zahájili soutěžní sezónu a poměřili vzájemně svoje síly. Soutěže se zúčastnila družstva sborů dobrovolných hasičů z Bludova, Dolních Studének, Temenice, Bohutína, Vikýřovic a Bratrušova, pouze hasiči Hraběšic tento rok soutěž vynechali. Stejně tak jako loni se soutěže zúčastnila také družstva žen a to z Bludova a Vikýřovic. Veteránskou kategorii pak zastupovala družstva Temenice, Vikýřovic a Bratrušova. Přibližně v 8.20 hodin byl svolán nástup soutěžních družstev a soutěž odstartovala ihned po nástupu běhy na 100 metrů s překážkami, které se zúčastnili pouze členové mužských družstev. Dle pravidel požárního sportu musí každé družstvo nominovat minimálně tři závodníky, jejichž čas se poté sčítá a součet určuje pořadí družstev v této disciplíně. Pokud družstvo nominuje čtyři závodníky, pak se sčítají časy třech nejlepších. Každý závodník má pak dva pokusy, ve kterých se snaží předvést co nejlepší výkon bez chyb. Pořadí nejrychlejších závodníků pro tuto disciplínu vypadalo takto: Veteránská elita SDH Bratrušov. Z výše uvedeného vyplývá, že závodníci obou družstev Bludova zcela opanovali tuto disciplínu. Průběžné pořadí družstev po běhu na 100 metrů s překážkami potom vypadalo takto: Pořadí SDH Součet časů (s) 1. Bludov I 58,16 2. Bludov II 61,75 3. Dolní Studénky 65,51 4. Bratrušov 71,15 5. Vikýřovice 76,16 6. Temenice 80,73 7. Bohutín 82,13 Po dokončení běhů na 100 metrů s překážkami se nainstalovala časomíra na Pořadí SDH Čas (s) Foto: P. Miča sestřikové terče a první veteráni se již začali chystat na základně. V kategorii veteránů obsadili první místo v požárním útoku veteráni z Bratrušova následovaní veterány z Vikýřovic a na třetím místě se umístili veteráni z Temenice. Po veteránské kategorii startovala družstva žen. Hasičky z Bludova v tomto souboji porazily hasičky z Vikýřovic. Poté následovala bitva v požárním útoku mezi družstvy mužů. Jako první se postavili na start hasiči Bludova I, vzápětí následovala všechna ostatní družstva mužů kromě hasičů Temenice, kteří se této disciplíny nezúčastnili. Pořadí v disciplíně požární útok pak vypadala takto: Pořadí Jméno SDH Čas (s) 1. Martin Sobotka Bludov I 18,82 2. Tomáš Weidinger Bludov I 19,59 3. Jiří Vénos Dolní Studénky 19,72 4. Tomáš Engel Bludov I 19,75 5. Petr Krobot Bludov II 20,00 6. Pavel Janíček Bludov II 20,75 7. Petr Miča Bratrušov 20,84 8. Milan Janíček Bludov II 21,00 9. Jan Kárský Dolní Studénky 22, Martin Bureš Dolní Studénky 23, Vít Bajnok Bratrušov 24, Radim Balódy Bratrušov 26,03 1. Dolní Studénky 18,23 2. Bludov II 18,36 3. Bludov I 18,65 4. Bratrušov 23,02 5. Bohutín 23,22 6. Vikýřovice 33,12 Celkové pořadí v soutěži je pak dáno součtem pořadí v jednotlivých disciplínách. Pořadí SDH Součet pořadí 1. Dolní Studénky 4 2. Bludov II 4 3. Bludov I 4 4. Bratrušov 8 5. Bohutín Vikýřovice 11 6

7 Jak je možné vidět, hned tři družstva na prvních místech měla shodný součet pořadí po jednotlivých disciplínách. V tomto případě se pak o celkovém pořadí rozhoduje dle umístění v tzv. královské disciplíně, kterou je požární útok. Počasí po předchozím deštivém dni vyšlo na jedničku, nikdo se nezranil a všichni se dobře bavili. Na hosty čekalo bohaté občerstvení a vynikající jídlo. Rád bych touto cestou poděkoval všem hasičům i ostatním, kteří se podíleli na přípravách a samotném průběhu soutěže. Poděkování také patří TJ Sokol Bratrušov za možnost pronajmutí sportovnímu areálu a Sboru dobrovolných hasičů Šumperk-Temenice za pomoc s dodávkou vody pro požární útoky, protože při nárůstu počtu soutěžních družstev již objem nádrže naší Tatry nestačil. Příští rok se opět těším na setkání s Vámi na hasičské soutěži. Petr Miča, Starosta SDH Bratrušov Zlato v hrdle Další netradiční počin bratrušovské knihovny byl naplánován na středu 29. května. Koncert žákyň pěveckého oddělení Základní umělecké školy v Šumperku se odehrál v našem kostele Všech svatých a dle mínění mého i početného publika se opravdu povedl. Šest zpěvaček vedených paní učitelkou Hankou Johnovou představilo repertoár složený z klasických kousků i muzikálů. Zazněly dvojhlasy, vícehlasy i sólové písně a zpěv doplnila krátká vystoupení malé klavíristky a houslisty z hanušovické pobočky Základní umělecké školy. Svůj krásný hlas předvedla mimo jiné i místní Anika Vykonalová, na kterou může být Bratrušov určitě pyšný, neboť spolu s ostatními děvčaty potvrdila, že název koncertu Zlato v hrdle nebyl vybrán náhodně. Doufáme, že se takovýto koncert nekonal v Bratrušově naposled a budeme se těšit na další. Kamila Střeštíková Vystoupení sólistek. Foto: V. Bajnok Sbor dobrovolných hasièù Bratrušov zve všechny pøátele a známé na oslavy 125. výroèí založení Sboru dobrovolných hasièù Bratrušov které se budou konat 22. èervna 2013 od hodin v prostorách u kulturního domu v Bratrušovì Program oslav: : pøíchod hostù, prezentace : slavnostní valná hromada : volná zábava za doprovodu dechové hudby : slavnostní prùvod do kostela Všech svatých : mše svatá a žehnání praporu : slavnostní prùvod z kostela Všech svatých : vystoupení sdružení Bratrušovské seniorky : volná zábava za doprovodu dechové hudby : afterparty s DJ TOGRem Bude pøedstaven nový slavnostní prapor SDH Bratrušov Na oslavách vystoupí dechová hudba Bludovìnka Souèástí oslav bude výstava historické i souèasné hasièské techniky V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce uskuteèní v kulturním domì 7

8 Kácení nekácení Letošní jarní a předletní počasí si snad ani nezaslouží komentář. Snad jen tolik, že všem hatí jeden plán za druhým. Zamračené nebe přineslo nejen Čechům povodně a Moravanům alespoň pěknou depresi, ale dětem pokazilo jejich svátek 1. června, na který byla nachystána a poté zrušena spousta akcí po celé republice. I bratrušovští měli dobrý úmysl, uspořádali tradiční Kácení máje s dětským programem, s myšlenkou pobavit a rozveselit malé i velké. Průtrž mračen měla však jiný plán. Vzdorovat mu dokázala jen hrstka mokrých statečných, kteří dokázali, že i v pláštěnkách a gumákách jde tancovat a soutěžit. Nevyměkli. Navíc po vyhraném fotbalovém utkání našeho mužstva v Malé Dětmi oblíbené kolo štěstí. Foto: M. Dvořák Moravě rozjuchanou hrstku dětí vystřídala na ranči neméně rozjuchaná fotbalová jedenáctka, která si diskotéku užila plnými doušky. Dobrá zpráva na závěr je, že letos se Bratrušov může pyšnit opravdovou kuriozitou, totiž májkou na konci května nepokácenou a pokud bůh dá, stojící po celé léto. Snad bude pro počasí varovným zdviženým ukazovákem a přimluví se u léta, aby nám dopřálo letos i sluníčko. Kamila Střeštíková Tanec v dešti. Foto: M. Dvořák Do stavění máje se zapojilo mnoho silných paží. Foto: J. Gronychová Májový vláček. Foto: M. Dvořák 8

9 Bratrušov měl talent Bratrušov opět jednou ožil netradičním večerem plným talentovaných umělců pod názvem Bratrušov má alent. Tato u nás dosud nevídaná akce se uskutečnila v páteční večer 3. května v našem kulturním domě. Akce, která je ještě v plenkách, zastoupila tradiční show, kterou jsme měli možnost navštěvovat posledních deset let, FRČÍME. Záskok to byl opravdu zdařilý a o zábavu a překvapivá čísla nebyla nouze. Během večera jsme měli možnost shlédnout skokana na lyžích, mistra světa v páce, kytaristu, králíky z klobouku, kouzelníka, Michaela Jacksona, Lady Poy, překrásnou baletku lepých tvarů a kulturistu. Celý večer uváděla dvojice charismatických moderátorů v podání krásné Andrei Langrové a sladkého Vítězné vystoupení krásné baletky. Patrika Turka. Celý večer účinkující soutěžili o hlasy diváků, kteří rozhodovali o tom, kdo si odnese cenu za nejlepší vystoupení. V rozhodování, komu dát svůj hlas, pomáhala obecenstvu tříčlenná porota složená z na slovo vzatých odborníků, kteří se ve světlech reflektorů již dlouhá léta pohybují. Byli jimi Milan Děda Marek, Radek Grošák Gronych a Jan Kocur Zavičák ml. I oni Foto: A. Turková byli ohromeni někdy až kaskadérskými a zrak přecházejícími scénkami. Nakonec si nejvíc srdcí získala líbezná baletka se svým tancem v podání Honzy Matyse. Velký dík a uznání patří hlavnímu pořadateli Ondrovi Račákovi, ale také všem, kteří mu tento skvělý večer pomohli připravit, hlavně z toho důvodu, že pro všechny mladé pořadatele byl tento večer malou velkou premiérou. Jan Zavičák To je hráč!!! V prvních zápasech jarní sezony se bratrušovskému týmu moc nedařilo. Naštěstí trenér zařadil Jana Leona Waltra, který původně sice očekával draft do londýnské Chelsey, do základní sestavy našeho bratrušovského mužstva před zápasem ve Štítech. Od té chvíle jsou bratrušovští fotbalisti jako vyměnění. Týmu se viditelně zvedla výkonnost. Když byla Leonovi svěřena kapitánská páska, dovedl svůj tým k vítězství 7:0 nad Novým Malínem. Fotbalový triumf po vzoru neméně slavného Messiho završil ještě před uzávěrkou tohoto zpravodaje, kdy ho trenér postavil na poslední tři minuty v domácím zápase s Kamennou a on dokázal vyburcovat bratušovské ochozy k šílenství. Toto utkání nakonec skončilo především jeho zásluhou krásným výsledkem a to 5:1. Díky Leone! Se svolením Jana Leona Waltra sepsali jeho fanoušci Jan Zavičák a Radek Gronych. Článek prošel tiskovou úpravou Kamily Střeštíkové. Naši borci bez skvělého Leona. Foto: M. Dvořák 9

10 Blahopřejeme Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví tito naši spoluobčané: Narozeniny v měsíci březnu 2013 Jaroslav Bambušek, Bratrušov 179 Josef Palacký, Bratrušov 99 Marta Vavrečková, Bratrušov 163 Hatala Jiří, Bratrušov 155 František Trepeš, Bratrušov 48 Božena Stonová, Bratrušov 180 Jaroslav Vágner, Bratrušov 155 Narozeniny v měsíci dubnu 2013 Vlasta Komendová, Bratrušov 84 Marie Bambušková, Bratrušov 179 Jarmila Valchářová, Bratrušov 191 Marta Holubová, Bratrušov 111 Narozeniny v měsíci květnu 2013 Helena Krobotová, Bratrušov 140 Marie Sedlačíková, Osikov 14 František Ruprecht, Bratrušov 121 Stanislav Švestka, Bratrušov 31 Petr Oulehla, Osikov 29 Anna Poláchová, Bratrušov 157 Jiří Miča, Bratrušov 69 Narozeniny v měsíci červnu 2013 Anežka Jílková, Bratrušov 184 Ludmila Lewandowská, Bratrušov 9 Ludmila Ruprechtová, Bratrušov 121 Kristina Bínová, Bratrušov 183 Ludmila Gronychová, Bratrušov 186 František Šubjak, Bratrušov 46 Jana Latzelová, Bratrušov 150 Blahopřání se týká i všech ostatních občanů (dětí i dospělých), kteří slaví své narozeniny a nejsou jmenováni. Malí fotbalisti pojďte hrát! TJ Sokol Bratrušov zve všechny kluky i holky, kteří by si rádi zakopali do balónu, popřípadě si zahráli i fotbal každou neděli na místním hřišti. Konají se zde zatím neoficiální tréninky pod vedením Lukáše Lipky a Leona Waltera. Vždy od 10 do 11 hodin dopoledne. Letošní rok se dožívají významného životního jubilea dvě naše spoluobčanky, paní Vlasta Komendová a paní Ludmila Lewandowská. K jejich krásným devadesátinám jim přejeme všechno nejlepší a především pevné zdravíčko. 90 Paní Vlasta Komendová. Paní Ludmila Lewandovská. Bratrušovský zpravodaj. Náklad 240 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E 16313, IČ: Redakční rada: Radek Gronych - (předseda), členové: Kamila Střeštíková - a Jan Zavičák - 10

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov

Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Číslo 4 / Prosinec 2014 ROČNÍK XX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Základní škola a Mateřská škola Bratrušov má

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Májové máje. Bratrušovský. zpravodaj. Číslo 2 / Červen 2012. ročník XVIII.

Májové máje. Bratrušovský. zpravodaj. Číslo 2 / Červen 2012. ročník XVIII. Číslo 2 / Červen 2012 ročník XVIII. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Májové máje Tradice stavění a kácení májí nebo májů se dodnes udržuje na některých vesnicích v

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání:

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání: 1 Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý Omluveni: Jan Hojda,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Datum konání: 16. 12. 2013 2013/07/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák 2013/07/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více