Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč"

Transkript

1 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč sbírky byla například použita v létě ve prospěch postižených katastrofálními záplavami. S každou skupinkou králů chodil vždy vedoucí starší 18 let, který měl za danou pokladničku osobní odpovědnost a u sebe průkazku s podpisem generálního sekretáře Sdružení Česká katolická charita a našeho královéhradeckého biskupa. Na průkazce je kromě čísla příslušné pokladničky uvedeno i číslo občanského průkazu vedoucího skupinky, takže se průkazkou nemůže nikdo jiný prokazovat. Ve skupince bývají obvykle tři malí koledníci, ale přípustný počet je 2 až 12. Daná skupinka tak může koledovat i při onemocnění jednoho ze tří králů. Pokud onemocní vedoucí skupinky, nelze s danou pokladničkou koledovat, ale malí koledníci se mohou přidat k jiné skupince, což se letos v jednom případě stalo. Škoda jenom, že jsme pro malý počet ochotných obětavých lidí ani letos nedosáhli do všech částí města. Na malé koledníky proto možná někde čekali marně. Andrea Zaoralová, Lenka Vodehnalová a Eliška Rudzanová jako Kašpar, Melichar a Baltazar při tradiční Tříkrálové sbírce. Zasedání Zastupitelstva města V předvánočním týdnu se ve velkém sále Hankova domu sešli zastupitelé Města Dvora Králové nad Labem na svém 2. zasedání. Začátek patřil slavnostnímu slibu, který složil Luděk Krýza, náhradník za odstupujícího Ing. Dalibora Horáčka. Podle programu pak přišly na řadu majetkové záležitosti. Jejich projednání proběhlo bez větších problémů. Následovaly finanční záležitosti a bezpochyby nejdůležitější věc pro fungování našeho města, rozpočet. Pro rok 2003 byl rozpočet Města Dvora Králové nad Labem sestaven jako vyrovnaný. V předkládané podobě ho zastupitelstvo schválilo 20-ti hlasy (jeden se zdržel hlasování). Schváleno bylo i programové prohlášení Rady města. Největší diskuse se podle očekávání rozpoutala až na konci zasedání. Na řadu totiž přišla záležitost okolo honebních společenstev. Vzhledem ke složitosti problému dostala Rada města za úkol se celou situací ještě jednou zabývat. Dušan Kubica, redakce novin Tříkrálová sbírka 2003 Podobně jako v minulých letech uspořádala Česká katolická charita i letos ve dnech od 3. do 8. ledna Tříkrálovou sbírku na pomoc potřebným. Ve Dvoře Králové nad Labem a v některých okolních obcích zorganizovala tuto sbírku Farní charita Dvůr Králové. Celkem se vykoledovalo ,40,- Kč. Tato částka představuje nárůst více než o ,- Kč. Po našem městě ve stanovených dnech putovalo 17 zapečetěných pokladniček a v Kocléřově dvě. Všechny pokladničky byly před zahájením sbírky úředně zapečetěny za účasti pověřeného pracovníka MěÚ resp. ObÚ. Po ukončení sbírky byly podobně všechny pokladničky úředně zkontrolovány, nedošlo-li k porušení pečeti. Poté jsme obsah pokladniček spočítali a nasbíranou částku ještě týž den odeslali do Prahy. Zpět dostaneme letos 65% nasbírané částky na potřeby Domova sv. Josefa v Žírči, kde žijí nemocní roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Ostatní nasbírané peníze použije Charita na jiné naléhavé potřeby. Část rezervy z loňské Tříkrálové Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem dárcům, organizátorům a především všem malým králům, které několikadenní putování od domu k domu jistě stálo mnoho sil. Mgr. Stanislav Hradský, ředitel FCH Výběr z obsahu čísla Představení členů Rady města Programové prohlášení RM Rozpočet města na rok 2003 Městský úřad po reformě státní správy - umístění odborů Změna územního plánu Blíží se zápis do Základních škol Oslavy 100. výročí založení ZŠ Podhar' Rok 2002 v ZOO Novinky z Městské knihovny Slavoj Královédvorský sport Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Představení Rady města proběhlo ustavující zasedání nového Zastupitelstva města Dvora Králové nad Labem, kde byla zvolena i Rada města. Personální obsazení rady doznalo zásadních změn. Proto považujeme za důležité jednotlivé radní občanům města představit. Sedm radních jsme tak požádali o odpovědi na následující otázky: 1. Můžete se nám v krátkosti představit? 2. Jaké jsou pro Vás 3 klíčové body pro nadcházející volební období? 3. V jaké oblasti se chcete nejvíce angažovat? 4. Co je prioritou v této oblasti a jaké učiníte první kroky pro zlepšení? Mgr. Vasil Biben let, původním povoláním středoškolský učitel, pracuji v zastupitelstvu města od roku 1990, v letech jako zástupce starosty. 2. a) získat investory, nové podnikatelské aktivity, další pracovní místa - prosperita pro město - perspektiva pro mladé lidi b) dopravní infrastruktura, rekonstrukce hlavního průtahu městem, kruhové křižovatky, parkoviště c) sportovní a kulturní život občanů a mládeže, dokončit zimní stadion, dokončit rekonstrukci koupaliště, pokusit se prosadit zbudování krytého bazénu (25 metrů), obnovit a vybudovat dětská hřiště a malá sportoviště na sídlištích a ve vhodných lokalitách. 3. Osobně se budu nejvíce angažovat v oblasti sportu, kultury, turistiky, cestovního ruchu. 4. V souvislosti se schvalováním rozpočtu na rok 2003, bude to velmi obtížné, zmapování situace a možností při obnově dětských hřiš' a malých sportoviš'. Noviny královédvorské radnice, číslo I městě žijí, v něm žili opravdu rádi. K tomu je zapotřebí řešit řadu problémů. Pro mne prioritní oblasti jsou: a) zprůhlednění toku financí městského úřadu a jeho organizačních složek b) školství c) oblast sociálních věcí 3. Osobně se chci nejvíce angažovat v oblasti školství, nebo' je mi vzhledem k mé profesi nejbližší. 4. Mezi mé první kroky bude patřit zracionalizování systému základního školství ve městě z hlediska demografického vývoje a na základě důkladné analýzy současného stavu. Ing. Jiří Rain 1. Jmenuji se Jiří Rain, je mi 39 let, narodil jsem se ve Dvoře Králové nad Labem. Jsem ženatý a mám dvě děti. Vystudoval jsem místní gymnázium, poté ČVUT-fakulta stavební, obor geodézie a kartografie. Bezprostředně po ukončení studia jsem nastoupil ke Geodézii n.p. a až do konce roku 2002 jsem pracoval jako zeměměřický inženýr. Dálkově jsem vystudoval soudní znalectví. Ve volném čase se věnuji rodině, stavbě rodinného domu a rekreačně sportuji. 2. a) vyhledávání investorů b) řešení dopravní situace ve městě c) zefektivnění práce městského úřadu a jeho organizačních složek 3. Inventarizace majetku města movitého i nemovitého, privatizace bytového fondu a dodržování zákonných lhůt pro vyřizování žádostí občanů. 4. Vyhledávání investorů a důsledná kontrola všech oddělení na úřadě. Mgr. Edita Vaňková 1. Od svého narození žiji ve Dvoře Králové nad Labem. Základní devítiletou školu jsem absolvovala v Podharti. Po skončení povinné školní docházky jsem začala studovat na Střední průmyslové škole spojové techniky v Praze, obor - radiokomunikace. Po maturitní zkoušce v roce 1978 jsem studovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, obor matematika - fyzika pro ročník. Úspěšnou státní závěrečnou zkouškou jsem studium ukončila a nastoupila na své první učitelské místo na Základní škole V Domcích v Trutnově. V roce 1985 jsem se vdala. Po narození první dcery v roce 1987 a následném ukončení mateřské dovolené jsem začala učit v září roku 1989 na Základní škole v Podharti. V roce 1990 se mi narodila druhá dcera. Po skončení mateřské dovolené jsem se přihlásila do konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky ZŠ v Podharti. Od září roku 1992 jsem byla jmenována ředitelkou výše jmenované školy až do loňských listopadových voleb, kdy jsem byla uvolněna do funkce druhé místostarostky města. 2. V nadcházejícím volebním období bych se chtěla podílet na zlepšení kvality života občanů našeho města, usilovat o jejich pohodu a spokojenost. Přála bych si, aby lidé, kteří v našem Zdeněk Kmínek 1. Jmenuji se Zdeněk Kmínek, je mi 45 let, narodil jsem se a žiji ve Dvoře Králové nad Labem. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu stavební, obor zásobování vodou a kanalizace. Celý život se pohybuji ve vodním hospodářství. Pracoval jsem nejprve jako projektant a od roku 1981 postupně jako vedoucí provozu a obchodní ředitel vodovodů a kanalizací v našem městě. Jako obchodní ředitel jsem měl ve společnosti na starost stavební činnost, v rámci které jsem se svými spolupracovníky realizoval i řadu významných zakázek pro firmu Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. V současné době pracuji pro zahraniční firmu jako obchodní manažer. Mezi mé koníčky patří sport, konkrétně lední hokej (několik let jsem pracoval jako trenér mládeže), lehká atletika, motorismus, dále pak kultura a cestování. 2. a) průmyslová zóna b) zajištění dotací na investiční záměry města c) dopravní situace ve městě 3. Osobně se chci nejvíce angažovat v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství. 4. Prioritou je pro mne realizace již dlouho připravených akcí, například Vodovod Lipnice. Mým prvním krokem bude získání informací o připravovaných akcích, zjištění stavu připravenosti jednotlivých akcí, jak po stránce technické, tak po stránce legislativní, seznámení se s problémy, které realizaci až dosud bránili. Jakýkoliv návrh na zlepšení mohu podat až po dokonalém seznámení se současným stavem připravenosti akcí na jednotlivých odborech. strana 2

3 JUDr. Josef Pojezdný 1. Narodil jsem se v roce 1959, do advokacie jsem nastoupil po absolvování právnické fakulty UK v roce Ve Dvoře Králové nad Labem působím od července 1989 jako advokát. Po roce 1994 jsem byl členem kontrolní komice městské rady, od roku 1998 působím v městském zastupitelstvu a radě města. Jsem ženatý a vychovávám 4 děti. 2. a) řešení dopravní situace v centru b) řešení průmyslové zóny a pozemků pro bydlení c) veřejný pořádek ve městě 3. Své zkušenosti právníka bych chtěl uplatňovat v tom směru, aby činnost a rozhodování města byly zákonné, v souladu s právy a oprávněnými zájmy občanů a hospodárné 4. V tomto směru je prioritou usilovat o důsledné prověřování zadávání veřejných zakázek, hospodaření s majetkem města, důsledné úkolování funkcionářů a úředníků města a důsledná kontrola efektivnosti pracovníků úřadu. Ing. Petr Mrázek 1. Jmenuji se Petr Mrázek a od narození tj. již 34 rokem žiji ve Dvoře Králové nad Labem. Jsem ženatý a v současné době mám dva syny. V roce 1991 jsem absolvoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu výrobně ekonomickou. V současné době pracuji jako jednatel a ředitel sítě realitních kanceláří. 2. Domnívám se, že bodů na řešení v nadcházejícím období je celá řada a těžko mně napadají zrovna ty tři důležité resp. klíčové. Nicméně uvedl bych následující: a) vyřešení dopravní situace ve městě včetně opravy stávajících komunikací a parkovacích míst b) vybudování průmyslové zóny c) zajištění provozu Městské nemocnice 3. Vzhledem ke svému vzdělání a profesi se chci nejvíce angažovat v oblasti financí a to aby na straně příjmů rozpočtu Města bylo dosaženo maximálně možných příjmů /získávání dotačních titulů, dodržování tržních podmínek při případných prodejích či pronájmech městského majetku apod./ a na druhé straně maximálně efektivně vynakládat městské prostředky na straně výdajů. 4. V tuto chvíli mne nenapadá žádná priorita v rámci výše zmíněné oblasti financí, nebo' se jedná o celou řadu dílčích kroků stejné důležitosti. Prvními mými kroky byla aktivní spoluúčast na vytvoření vyrovnaného rozpočtu města na rok V současné době je to především analýza stávajícího stavu nakládání s financemi Města na jednotlivých odborech a organizacích zřizovaných Městem /Technické služby apod./. Václav Vodochodský 1. Myslím si, že po 50-ti letech života v našem městě se podrobně představovat nemusím. Kde si mě lidi najdou se ukázalo již párkrát i o té krátké době po volbách. 2. Já za sebe samozřejmě mohu pouze říci, že se budu snažit, že pomohu apod. ne že zařídím. Jednoznačně nejdůležitější je získat do města další pracovní příležitosti, snad konečně vymyslet něco s tím nekonečným hadem aut na hlavním průjezdu městem, přivedu do Dvora zase vrcholový světový sportovní podnik, zajistit ve spolupráci s dalšími fyzickou likvidací černých skládek Nejvíce asi já a naše volební parta rozumíme motorismu a tudíž se budeme pitvat v dopravě. Pokusíme se zamyslet, pochopitelně i s odborníky, znovu nad dopravní situací ve městě. Ale náš názor je takový, že nemá smysl řešit situaci sem tam nějakým přehozením značky nebo jednosměrky, nebo opačně nechat donekonečna vypracovávat projekty s tunely či nadjezdy, když přece je jasné, že na ně nebudou peníze, nejméně za našeho života, ale spíš nikdy. Noviny královédvorské radnice, číslo I Programového prohlášení Rady města Z analýzy volebních programů: Dvoráci, ČSSD, VPM, KDÚ-ČSL, Nezávislí (radniční koalice), ale i ODS a KSČM vyplývají výrazné priority, které zdůrazňovaly všechny strany a volební seskupení pro další rozvoj města v letech Zaměstnanost - nové podnikatelské aktivity: Všemožně se zaměříme na přípravu lokality (z hlediska ÚP, stavebně, investičně, budeme vyhledávat investory s možností výhodných podmínek. Cílem přivést do města nové podnikatelské aktivity v nových odvětvích (vytvoření nových pracovních míst, zvýšení kupní síly obyvatel města). 2. Zefektivnění práce Městského úřadu, propracování organizačního řádu, prohloubení koordinace a součinnosti jednotlivých odborů s cílem zkvalitnění práce úředníků ve vztahu k veřejnosti. 3. Zkvalitnění a zefektivnění práce Technických služeb - výsledkem má být větší čistota a pořádek ve městě. Zvyšovat prestiž Městské policie (zpřísnit dodržování nočního klidu, prohloubit součinnost s Policií ČR při potírání kriminality a v boji proti drogové závislosti mládeže. Zvyšování discipliny a pořádku v dopravě. Sledování přestupků proti veřejnému pořádku - černé skládky, překopy atd.) Připravíme vyhlášku o veřejném pořádku. 4. Doprava: navázat na předchozí kroky a pokračovat v realizaci rekonstrukce hlavních průjezdných tahů městem (Legionářská, 17. listopadu) vč. dvou kruhových křižovatek (u jatek, u ředitelství JUTY). Každoročně vyčleňovat další prostředky na rekonstrukci místních komunikací i v okrajových částech města. 5. Vytipujeme a zainvestujeme další lokality na výstavbu rodinných domků a na další rozvoj bytové výstavby vč. nájemního bydlení. Projektově připravíme a dle možností zrealizujeme i programy půdních vestaveb a nástaveb na obecní domy. 6. Budeme řešit problém parkování ve městě, usilovat o definitivní úpravu prostranství před Hankovým domem. 7. V oblasti sportu - zrealizujeme celkové dokončení výstavby zimního stadionu. Budeme pokračovat v dalších etapách rekonstrukce Tyršova koupaliště, v rekonstrukci a budování malých dětských hřiš' a sportoviš' - především na sídlištích. Projektově připravíme a dle finančních možností zahájíme výstavbu krytého bazénu. 8. Městská nemocnice: Budeme pokračovat v investicích do údržby a přístrojového vybavení Městské nemocnice, snaha o udržení stávajících oddělení. 9. V oblasti životního prostředí budeme na základě potřeby připravovat a realizovat preventivní opatření k minimalizaci škod z možných povodní. Koncepčně budeme řešit obnovu městské zeleně (Schulzovy sady, stromořadí, aleje). 10. Povedeme jednání a budeme hledat řešení, jak zlevnit poplatky za vodné a stočné. 11. Vyvineme maximální úsilí k získání dotace na realizaci vodovodu a kanalizace v Lipnici. strana 3

4 Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet na rok 2003 Kapitola Druh příjmů Schv. rozpočet na rok 2003 v tis. Kč 00 Nespecifikované ,00 z toho Globální dotace ,00 Ostatní 0,00 Dotace na reformu státní správy a samosprávy ,00 Dotace od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ 800,00 Dotace na reformu státní správy a samosprávy - PC 1 500,00 Dotace na výdaje v sociální oblasti 310,00 Dotace na příspěvky v sociální oblasti 8 501,00 Dotace na nová pracovní místa v rámci reformy ,00 Dotace na rekonstrukce památek 300,00 01 Výstavba 350,00 03 Životní prostředí 2 674,00 04 Živnosti 525,00 05 Dopravní obslužnost 2 637,00 09 Městské lesy 3 000,00 14 Školství 1 100,00 16 Kultura 470,00 19 Vnitřní správa 1 360,00 z toho Pokuty Městské policie 350,00 Ostatní příjmy 1 010,00 28 Práce a sociální věci 996,00 z toho Pečovatelská služba 120,00 Penzion 876,00 38 Správa a údržba majetku ,00 z toho Nájemné z bytů ,00 Nájemné výměníkové stanice 1 000,00 Nájemné z nebytových prostor 5 520,00 Ostatní 458,00 39 Místní hospodářství ,00 z toho Pronájem pozemků 370,00 Pronájem VAK s.r.o ,00 Prodej neinvestičního majetku 30,00 Ostatní 20,00 Prodej pozemků 9 000,00 Prodej nemovitostí 7 200,00 Příjmy z dražby práva uzavřít nájemní smlouvu 1 350,00 41 Všeobecná pokladní správa ,00 z toho Daň z příjmu ze závislé činnosti ,00 Daň z příjmu fyzických osob 8 100,00 Daň z příjmu právnických osob ,00 Kapitola Daň z příjmu právnických osob - obec ,00 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 2 000,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Daň z příjmů fyzických osob - daň z podnikání ,00 Správní poplatky - výherní hrací přístroje 900,00 Poplatky ze psů 350,00 Poplatky ze vstupného 50,00 Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů 1 300,00 Ostatní poplatky a daně 200,00 Daň z nemovitostí 6 200,00 Bankovní úroky 500,00 Ostatní nedaňové příjmy 100,00 Příjmy celkem ,00 Druh výdajů Návrh rozpočtu na rok 2003 v tis.kč 00 Čerpání sociálního fondu 1 133,00 Čerpání sociálního fondu 1 133,00 Ostatní 01 Výstavba 800,00 02 Vodní hospodářství 5 780,00 z toho Vodovodní a kanalizační sítě ul. 17. listopadu a Legionářská 3 000,00 Vodovodní a kanalizační sítě ul. Slovany 1 200,00 PD vodovodní a kanalizační sítě Lipnice 100,00 Úpravna vody kaskády 700,00 PD úpravna vody kaskády 80,00 Vodovodní a kanalizační sítě ul. Poděbradova 700,00 Ostatní 0,00 03 Životní prostředí 3 602,00 Ostatní 3 602,00 04 Živnosti 150,00 05 Dopravní obslužnost 1 370,00 09 Městské lesy 35,00 10 Doprava ,00 Ulice Poděbradova 5 000,00 TI Zálabí Sever 1 206,00 PD ul. Alešova 330,00 Ulice Legionářská a ulice 17. listopadu ,00 strana 4

5 Ostatní 390,00 14 Školství ,20 z toho Mateřské školy 3 200,00 Základní školy ,70 Školní jídelny 737,00 Ostatní 0,00 Základní umělecká škola 189,50 15 Zdravotnictví 100,00 16 Kultura ,80 z toho Ostatní 735,00 Městské muzeum 2 258,10 Vlastivědné čtení 284,00 Radniční listy 205,00 Informační středisko 838,00 Hankův dům 3 830,00 Městská knihovna 3 033,70 19 Vnitřní správa ,00 z toho Městské zastupitelstvo 2 190,00 Správa MěÚ ,00 Městská policie 5 324,00 Sbor pro občanské záležitosti 122,00 Civilní ochrana 945,00 Kronika 133,00 Výstavní síň 150,00 Obřadní síň 180,00 Dobrovolní hasiči 105,00 20 Výpočetní technika a informatika 4 799,00 z toho Hardware 1 937,00 Software 875,00 Ostatní 1 987,00 28 Práce a sociální věci ,50 z toho Sociální dávky ,00 Sociální půjčky 25,00 Výdaje pro sociální oblast 40,00 Příspěvky v sociální oblasti 8 771,00 Kluby důchodců 58,50 Pečovatelská služba 1 487,00 Penzion 2 157,00 ostatní 30,00 38 Správa a údržba majetku ,50 z toho Opravy a udržování majetku města ,00 Revize 400,00 Výměníky 2 786,00 Psí útulek 400,00 ostatní ,50 39 Místní hospodářství ,40 z toho Ostatní majetek obce 4 372,00 Technické služby ,40 40 Stavebnictví ,00 z toho Zimní stadion 3 820,00 Projektové dokumentace 200,00 PD rekonstrukce čp.83 (budova Reginy) 400,00 DPS Zálabí Sever ,00 PD rekonstrukce kina 864,00 Areál pro Tsm 350,00 Oplocení dětského hřiště v ulici Karolíny Světlé 85,00 PD rekonstrukce DPS Bezručova 350,00 Ostatní 0,00 41 Všeobecná pokladní správa ,00 z toho Kapitola Příspěvek diabetikům a zdravotně postiženým 100,00 Pořádání akcí ve městě /Majáles, Posvícení atd./ 300,00 Příspěvky v kompetenci Městské rady 300,00 Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 2 500,00 Příspěvek HZS 400,00 Granty a příspěvky 600,00 Platba daně za obci ,00 Úroky 2 500,00 Náklady související se zařazením města jako pověř. obec III.stupně 4 000,00 Hospic Žireč 300,00 Ostatní příspěvky - Diakonie 200,00 Výdaje na audit hospodaření za rok ,00 Ostatní 0,00 Výdaje na zahraniční spolupráci města 100,00 Výdaje celkem ,40 Financující operace Návrh rozpočtu na rok 2003 v tis. Kč Změna stavu peněžních prostředků ,40 Hypotéční úvěr - výstavba Zálabí Sever 0,00 Splátky úvěrů - jistin ,00 Finance celkem ,40 Městské informační centrum a CK Osnado náměstí T. G. Masaryla 2 nabízí PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KONCERT TATU Czech Tour Hradec Králové - zimní stadion v cena vstupenky 299,- předprodej, Kč na místě Daniel Landa - Vltava Tour Hradec Králové TJ Slavia Orlická kotlina v speciální hosté: Lenka Dusilová, Petr Kolář, Doktor PP, Riviera Playboy cena vstupenky: 250,- Kč předprodej, Kč na místě strana 5

6 Kde nás najdete? VEDENÍ MĚSTA: (beze změn) - 1.patro hlavní budovy ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU: (beze změn) - 1. patro hlavní budovy - Oddělení výpočetní techniky: (beze změn) - 1. patro hlavní budovy - Právní oddělení: nám. TGM patro PŘESTUPKOVÁ KOMISE: druhé patro hlavní budovy, dv.č. 303 ODDĚLENÍ KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU: nám. TGM 35, - 2.patro ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ: - Podatelna: přízemí hlavní budovy, dv.č Občanské průkazy, cestovní doklady: přízemí hlavní budovy - dv. č Evidence obyvatel, legalizace, vidimace: (beze změn) - přízemí, dv.č Matrika: (beze změn) - přízemí, dv.č Krizové řízení, civilní služba: přízemí hlavní budovy - dv.č. 128 ODBOR ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ: (beze změn) - 1. patro hlavní budovy - Centrální pokladna: (beze změn) - přízemí ODBOR MAJETKO-PRÁVNÍ: (beze změn) - 2. patro hlavní budovy ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ÚDRŽBY MAJETKU: náměstí TGM a 3. patro ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: (beze změn) - 2. patro hlavní budovy ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: - Vedoucí odboru a oddělení školství: (beze změn) - nám. TGM č. 2 - Sociální dávky: ul. J. Hory 33 - Poskytování dávek osobám se ZPS: přízemí hlavní budovy, dv.č Sociální kurátoři: 2. patro hl. budovy, dv.č. 333 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: nám. TGM 59 ODBOR KULTURY, TĚLOVÝCHOVY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ: 2. patro hlavní budovy, dv. č. 315 ODBOR DOPRAVY: - Řidičské průkazy: přízemí hl. budovy, dv.č Vedoucí odboru, specielní stavební úřad, přestupky: 3. patro hlavní budovy - Technické průkazy, evidence vozidel: objekt Technických služeb města, Seifertova Od počátku února bude pracoviště umístěno v objektu firmy SATOS (Nedbalova ulice)! ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ: nám. TGM 35, druhé patro Odbor Životního prostředí Na odbor ŽP od přešla řada kompetencí z Referátu ŽP Okresního úřadu Trutnov a to na úsecích: ochrana krajiny a přírody - tel , myslivost, rybářství, lesnictví - tel , LPF, lesnictví - tel ochrana ZPF, veterina, včely - tel , ochrana ovzduší - tel , odpadové hospodářství - tel , vodní hospodářství - tel , povodňové plány - tel , vedoucí odd.ochrany ovzduší, odpady, ZPF, veterina - Ing. Jiří Hanuš, tel , vedoucí odd. ochrana krajiny, LPF, myslivost, rybářství, lesnictví vodní hospodářství, povodňové plány - Ing. Miloslav Chlápek, tel , vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Josef Pácalt, tel Živnostenský odbor Sdělujeme podnikatelům, že od veškerou agendu evidence podnikatelů v oblasti Dvorska zajiš'uje Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem, obecní živnostenský úřad, který sídlí na náměstí T.G. Masaryka, čp. 35. Upozornění podnikatelům: 1. Podnikatelé, podnikající na úseku: provozování solárií, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, průvodcovská činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby, a další, že zákonem 309/2000 Sb., ze dne byl stanoven termín do k doložení dokladů potvrzujících splnění odborné způsobilosti. Vyzýváme podnikatele, aby potřebné doklady předložili, v opačném případě bude zahájeno správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění. 2. Od nabyl účinnosti zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který upravuje podnikání v oblasti zbraní a střeliva a provozování střelnic, mimo jiné novelizuje živnostenský zákon. Přechodná ustanovení ukládají podnikatelům v oboru střeliva a ničení zbraní povinnost doložit živnostenským úřadům ve stanovené lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do doklady prokazující pro tento obor odbornou způsobilost podle shora uvedeného zákona. Dále ze zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu vyplývá, že do koncesových živností nově spadá podnikání v oblasti zbraní a střeliva (kategorie D), které mohly být podle dosavadní právní úpravy vyráběny a mohlo se s nimi obchodovat na základě živností volných (např. paintballové zbraně). Podle nové právní úpravy i pro podnikatelské aktivity vztahující se k této kategorii zbraní musí být podnikatel držitelem příslušných koncesí. Podnikatel, který podle stávající právní úpravy měl živnostenské oprávnění pro volnou živnost vztahující se k výše uvedeným zbraním kategorie D, je povinen podat neprodleně žádost o koncesi podle nové právní úpravy. Hana Pokorná, vedoucí živnostenského odboru Změna územního plánu Zastupitelé Dvora Králové nad Labem na svém zasedání schválili zahájení prací na pořízení další předpokládané změny územního plánu Města Dvůr Králové nad Labem. Vzhledem k tomu, že vlastní projednání i pořízení je časově i finančně náročnou záležitostí, je vhodné jednotlivé potřeby v území řešit dohromady v podobě společného projednání jednotlivých záměrů. V současné době je v platnosti schválený územní plán města z ledna 2001 a jeho dvě změny z roku Územní plán je veřejným dokumentem a seznámit se s ním můžete na zdejším městském úřadu. Případné zájemce o projednání změny územního plánu VYZÝVÁME, aby své záměry UPLATNILI uskutečněním podání u MěÚ - odboru výstavby a ÚP, a to v termínu do Zde lze podat žádost o změnu ÚP Noviny královédvorské radnice, číslo I pro nové záměry nebo pro záměry, které byly v minulosti z projednávání vypuštěny nebo zamítnuty. Územní plán je ve své závazné části podkladem pro rozhodování stavebního úřadu o umístění konkrétních staveb. Na základě dosavadních zkušeností vyzýváme především zájemce o realizaci staveb rodinného bydlení o včasné podání svého záměru. Ing. Martin Rudolf, odbor výstavby a ÚP Dokonalý přehled o cestování Právě toto heslo bylo mottem tradičního veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour 2003, který se uskutečnil v areálu brněnského výstaviště od 9. do 12. ledna. Dvůr Králové nad Labem má turistům rozhodně co nabídnou a tak nemohlo na tomto prestižním podniku chybět. Turistické možnosti na Královédvorsku jsme prezentovali v rámci expozice Královéhradeckého kraje. Společným motivem výstavního prostoru byla Sněžka, která tvořila střechu našeho stánku. K zajímavostem určitě patřil cyklistický trenažér, kde si návštěvníci expozice mohli vyzkoušet jednu z mnoha cyklostezek na území kraje. Vzhledem k tomu, že na území města i v jeho okolí se cestovním ruchem zabývá řada subjektů, vyzvali jsme je v listopadovém vydání Novin královédvorské radnice ke spolupráci. Našimi partnery pro brněnský veletrh se již tradičně stala zoologická zahrada a safari, dále Svazek města a obcí Podzvičinsko, Penzion Za vodou, Penzion Doctor, Lázně Velichovky a CK Osnado. A co že jsme vlastně prezentovali? Největší zájem byl o zoologickou zahradu a safari. Kromě informací o provozu, vstupném a novinkách jsme nabízeli zejména pravidelné akce (vánoční zoo, večerní safari, den dětí, ekologické programy apod.). Novinkou byla speciální nabídka školních výletů do města a jeho okolí, dále pozvánka k prohlídce věže kostela, návštěvě muzea či upoutávka na nejvýznamnější kulturní a společenské akce ve městě (Královédvorský okruh, dny R.A.Dvorského apod.). Stydět jsme se nemuseli ani za nabídku ubytování, která se v posledních letech neustále rozšiřuje. Atraktivní byl i doprovodný program. My jsme se například účastnili přehlídky propagačních filmů GO Propag Film. Zde měli návštěvníci veletrhu možnost prohlédnout si naše město v krátkém filmové upoutávce. Novinkou byl i Meeting Point, setkání se zahraničními touroperátory, kterým jsme prezentovali naši turistickou nabídku a možnost další vzájemné spolupráce. Dušan Kubica, odbor KT a VV NABÍDKA SPOLUPRÁCE subjektům zabývajícím se cestovním ruchem a využitím volného času při propagaci města a jeho okolí. VELETRH HOLIDAY WORLD Orientační mapa města Město Dvůr Králové nad Labem připravuje vydání orientační mapy města zaměřenou na cestovní ruch (ubytování, stravování ) a využití volného času (kultura, sport, zábava ). Prezentujte v ní své možnosti. Bližší informace: Městské informační centrum nám. T.G.Masaryka 2 tel.: , strana 6

7 Odbor školství a sociálních věcí oznamuje termín ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍD Zápis proběhne ve dnech: 12. února 2003 (středa), 12,00-17,00 hodin 13. února 2003 (čtvrtek), 12,00-15,00 hodin. - Zápis se týká dětí, narozených od 1.1. do a dětí, které se narodily v roce 1996 a měly odloženou školní docházku. - Děti, narozené od 1.9. do budou zapsány pouze na základě souhlasu ředitelství školy. Pro odložení školní docházky je nutné podat písemnou žádost řediteli školy. K zápisu je nutné dostavit se společně s dítětem a předložit zde: rodný list dítěte občanský průkaz rodičů Cesta k polárnímu kruhu Za necelé dva týdny odjede 9 žáků tříd naší školy v rámci programu EU Socrates na výměnný pobyt na Island. Děti budou bydlet v rodinách svých islandských spolužáků, budou se účastnit výuky ve třídách, poznají krásy islandské přírody a seznámí se s životem v běžné rodině. Pracovním jazykem je angličtina. Zajímavou a pro nás podnětnou skutečností je schopnost učitelů i žáků ze všech severských zemí přecházet během hodiny z mateřského jazyka na angličtinu. Ve Švédsku jsme viděli hodiny dějepisu či zeměpisu desetiletých dětí v angličtině. Tato schopnost je dána větším rozsahem výuky cizích jazyků, ale zejména faktem, že dětské kreslené seriály a filmy jsou výhradně v angličtině s titulky. Dabing tam téměř neznají. Mgr. Petr Vojtěch, ZŠ Strž Zavádění novinek v ZŠ Strž V prvním pololetí jsme zkusili zavést den bez zvonění, ve většině Evropy totiž začíná i končí hodinu učitel a ne zvonek. I když tato novinka vzbudila u dětí nadšení, přechod k částečnému nebo úplnému odstranění školního zvonku musí být postupný. Ukončení hodiny je věcí učitele, který musí probranou látku zopakovat, tam zvonek není třeba. Odstranění zvonění na začátku hodiny znamená vyšší odpovědnost každého žáka za dodržování stanovených pravidel, a to se děti musí postupně naučit. Jednoznačně vynikající zkušenost jsme naopak učinili s další okoukanou novinkou, čímž je v Evropě zcela běžný asistent učitele. Ve spolupráci s Úřadem práce ve Dvoře Králové jsme toto místo zavedli v letošní první třídě i v naší škole. Vyučující v naší škole mají běžně 30 žáků ve třídě a zvláště ti mladší žáci pracují různým tempem. Přítomnost asistentky učitele umožňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, těm pomalejším pomáhá a radí. Kromě toho připravuje pomůcky na výuku, kopíruje pracovní listy a učitel se tak může soustředit jen na přímou práci s dětmi (a i tak má spoustu práce). S asistentem učitele počítáme i do příští 1. třídy. Mgr. Petr Vojtěch, ZŠ Strž Lidé, čtěte! aneb soutěž pro mladé o rasismu Multikulturní centrum Praha vyhlásilo na měsíc září a říjen soutěž spojenou s projektem Rozmanitost do knihoven, jenž je financován vládou ČR v rámci kampaně proti rasismu, probíhající v roce Soutěžící se měli vyjádřit písemně či výtvarně k dvěma obrázkům s rasistickou tematikou a zodpovědět na pět otázek s nimi spojenými. ZŠ Strž odevzdala Měk Slavoj, která práce vybírala a následovně odeslala, několik prací žáků 2. stupně. Výsledky byly zveřejněny na Mgr. Pavlína Všetečková a její asistentka Markéta Jáklová ze ZŠ Strž při hodině pracovního vyučování. od Potěšilo nás, že se mezi deset hlavních výherců z celé republiky (získali naučnou encyklopedii na CD) dostali hned dva žáci naší školy: Adéla Štefanová (7.A) a Michal Ryba (7.A); navíc další tři žákyně se zařadily mezi dalších 50 vylosovaných a získaly drobné dárky. Bylo velmi zajímavé a pro žáky nesporně přínosné diskutovat otevřeně o problematice národnostních menšin. Sami dospěli k názoru, že nemohou odsuzovat člověka podle barvy pleti či jiných odlišných znaků a to bylo cílem projektu. Martina Kubíková, ZŠ Strž ZŠ Schulzovy sady ZŠ Schulzovy sady patří k největším ve městě. Má velmi vhodné umístění nedaleko středu města a současně v těsné blízkosti parku. Devadesátiletá historie školy je spojena s tradicí systému dobrého základního vzdělávání žáků. Procento těch, kteří pokračují ve studiu na středních školách je vysoké. K výuce slouží 6 odborných učeben, velká tělocvična, školní dílny, pozemky a dvě hřiště. Jako první z okolních škol využívá k výuce počítačem řízenou jazykovou učebnu, kterou v letošním roce rozšíříme na multimediální jazykovou laboratoř. Na škole pracuje 18 zájmových kroužků, které vedou učitelé. Náplň jejich činnosti je převážně zaměřena na práci na počítačích, sport, cizí jazyky a zpěv. Žáci často využívají možnosti práce na internetu v počítačové učebně. Během roku je pořádáno mnoho dalších školních akcí. Činnost školy je především zaměřena na získávání hlubších vědomostí z přírodovědných předmětů. Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů mají více než dvacetiletou tradici. Žáci jsou podle vlastních slov velmi dobře připraveni pro studium na středních školách. Škola se snaží vytvářet pro žáky i optimální podmínky ke studiu cizích jazyků. S těmi mohou začínat již od druhé třídy. Jazyková učebna je intenzivně využívána nejen při klasických hodinách, ale i pro zájmové kroužky a přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky. Žáci si pomocí internetu dopisují s kamarády z mnoha zemí, časté jsou i návštěvy zahraničních studentů. Přirozený zájem dětí o pohyb a sport je podchycen v hodinách tělesné výchovy. Na škole pracuje několik sportovních kroužků, během roku je pořádáno mnoho sportovních akcí.. Účastníme se meziškolních sportovních soutěží a klání. Velká pozornost je věnována získávání základních i rozšířených dovedností v práci na počítačích a s internetem. Moderně vybavená učebna informatiky je plně vytížena od 7 do 18 hodin. V dopoledních hodinách zde probíhá výuka, odpoledne zájmové kroužky a od 16 hodin jsou počítače přístupné všem zájemcům. Od 7. do 9. třídy mají všichni žáci v rozvrhu Informatiku. Počítače mají žáci i ve školní družině. V letošním plánu máme jejich připojení na internet. Pro budoucí prvňáčky připravují zkušené učitelky nové učební pomůcky, mnoho zájmových kroužků, stálé akce, které doplňují školní výuku. Je možno zakoupit svačinu i občerstvení ve školní budově a přihlásit se do dobře pracující školní družiny ( ). Zveme Vás k prohlídce školy, anebo alespoň návštěvě našich webových stránek na adrese www. zsschsady.cz. Mgr. Josef Sedláček ZŠ R.A.Dvorského před zápisem Blíží se termín zápisu do 1.ročníku a napadá mě, zda rodiče budoucích prvňáčků vědí, co svým žákům také poskytuje ZŠ R.A.Dvorského. Je to škola jako dalších 5 ve městě, ale přeci jen se něčím liší. Už více než 15 let existují při této škole specializované třídy pro žáky, u kterých se v průběhu školní docházky projeví specifická porucha učení. Ve veřejnosti jsou nejčastěji známy názvy dyslexie nebo dysgrafie a takto postižený žák se obtížněji učí číst, při psaní ho nechtějí poslouchat písmenka, ve škole se mu nedaří jako ostatním. Většinou bývají tito žáci posláni na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny, odkud se vracejí s návrhem na zařazení do specializované třídy, nebo s doporučením individuální péče učitele. Do specializované třídy je možné zařadit nejvíce 12 žáků. Učební plány a učebnice jsou stejné jako v ostatních třídách téhož ročníku. Liší se metody práce a přístup učitele. Vyučovací hodina se dělí na kratší úseky, mezi kterými si děti zazpívají nebo zacvičí. Pro nácvik čtení a pravopisu se používají bzučáky, čtecí okénka, různé tabulky a jiné kompenzační pomůcky. U dětí dysgrafických převládá zkoušení ústní formou, při matematice se běžně používají kalkulačky. Při nácviku některých jevů a při procvičování slouží i počítačové programy. Počítač se v poslední době stal běžným vybavením i specializovaných tříd. Často užíváme místo klasifikace známkou slovní hodnocení. Děti se specifickou poruchou učení zpravidla rády kreslí a zpívají, mnohé chodí do nepovinného předmětu Užité výtvarné činnosti, nebo do kroužku keramiky, či zpívají ve sboráčku. Ve specializovaných třídách však není místo pro všechny žáky se specifickou poruchou učení. Např. v tomto školním roce máme ve škole 53 strana 7

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč 28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč pořádali různé společenské akce, a tím tak přispěli ke zkvalitnění a zpříjemnění jejich života. Chtěla bych touto cestou

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Na začátku srpna byl uveden do provozu nový kruhový objezd na křižovatce u městských lázní. Další etapa oprav je v současné době

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Příjemné setkání v DPS Dům s pečovatelskou službou navštívili představitelé města, aby pobesedovali s obyvateli domu i s kolektivem pracovníků, kteří zabezpečují terénní a sociální služby. Přítomni byli

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Vážení a milí spoluobčané! Včera jsme se každý z nás po svém způsobu rozloučili s rokem 2003. Někteří z nás s ním

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2012 Leden příštího roku přinese celou řadu změn pro příjemce

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě Leden 2003 č. 1 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo zasedalo už podruhé V pondělí 16. prosince proběhlo už druhé zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Hned v úvodu

Více