Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč"

Transkript

1 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč sbírky byla například použita v létě ve prospěch postižených katastrofálními záplavami. S každou skupinkou králů chodil vždy vedoucí starší 18 let, který měl za danou pokladničku osobní odpovědnost a u sebe průkazku s podpisem generálního sekretáře Sdružení Česká katolická charita a našeho královéhradeckého biskupa. Na průkazce je kromě čísla příslušné pokladničky uvedeno i číslo občanského průkazu vedoucího skupinky, takže se průkazkou nemůže nikdo jiný prokazovat. Ve skupince bývají obvykle tři malí koledníci, ale přípustný počet je 2 až 12. Daná skupinka tak může koledovat i při onemocnění jednoho ze tří králů. Pokud onemocní vedoucí skupinky, nelze s danou pokladničkou koledovat, ale malí koledníci se mohou přidat k jiné skupince, což se letos v jednom případě stalo. Škoda jenom, že jsme pro malý počet ochotných obětavých lidí ani letos nedosáhli do všech částí města. Na malé koledníky proto možná někde čekali marně. Andrea Zaoralová, Lenka Vodehnalová a Eliška Rudzanová jako Kašpar, Melichar a Baltazar při tradiční Tříkrálové sbírce. Zasedání Zastupitelstva města V předvánočním týdnu se ve velkém sále Hankova domu sešli zastupitelé Města Dvora Králové nad Labem na svém 2. zasedání. Začátek patřil slavnostnímu slibu, který složil Luděk Krýza, náhradník za odstupujícího Ing. Dalibora Horáčka. Podle programu pak přišly na řadu majetkové záležitosti. Jejich projednání proběhlo bez větších problémů. Následovaly finanční záležitosti a bezpochyby nejdůležitější věc pro fungování našeho města, rozpočet. Pro rok 2003 byl rozpočet Města Dvora Králové nad Labem sestaven jako vyrovnaný. V předkládané podobě ho zastupitelstvo schválilo 20-ti hlasy (jeden se zdržel hlasování). Schváleno bylo i programové prohlášení Rady města. Největší diskuse se podle očekávání rozpoutala až na konci zasedání. Na řadu totiž přišla záležitost okolo honebních společenstev. Vzhledem ke složitosti problému dostala Rada města za úkol se celou situací ještě jednou zabývat. Dušan Kubica, redakce novin Tříkrálová sbírka 2003 Podobně jako v minulých letech uspořádala Česká katolická charita i letos ve dnech od 3. do 8. ledna Tříkrálovou sbírku na pomoc potřebným. Ve Dvoře Králové nad Labem a v některých okolních obcích zorganizovala tuto sbírku Farní charita Dvůr Králové. Celkem se vykoledovalo ,40,- Kč. Tato částka představuje nárůst více než o ,- Kč. Po našem městě ve stanovených dnech putovalo 17 zapečetěných pokladniček a v Kocléřově dvě. Všechny pokladničky byly před zahájením sbírky úředně zapečetěny za účasti pověřeného pracovníka MěÚ resp. ObÚ. Po ukončení sbírky byly podobně všechny pokladničky úředně zkontrolovány, nedošlo-li k porušení pečeti. Poté jsme obsah pokladniček spočítali a nasbíranou částku ještě týž den odeslali do Prahy. Zpět dostaneme letos 65% nasbírané částky na potřeby Domova sv. Josefa v Žírči, kde žijí nemocní roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Ostatní nasbírané peníze použije Charita na jiné naléhavé potřeby. Část rezervy z loňské Tříkrálové Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem dárcům, organizátorům a především všem malým králům, které několikadenní putování od domu k domu jistě stálo mnoho sil. Mgr. Stanislav Hradský, ředitel FCH Výběr z obsahu čísla Představení členů Rady města Programové prohlášení RM Rozpočet města na rok 2003 Městský úřad po reformě státní správy - umístění odborů Změna územního plánu Blíží se zápis do Základních škol Oslavy 100. výročí založení ZŠ Podhar' Rok 2002 v ZOO Novinky z Městské knihovny Slavoj Královédvorský sport Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Představení Rady města proběhlo ustavující zasedání nového Zastupitelstva města Dvora Králové nad Labem, kde byla zvolena i Rada města. Personální obsazení rady doznalo zásadních změn. Proto považujeme za důležité jednotlivé radní občanům města představit. Sedm radních jsme tak požádali o odpovědi na následující otázky: 1. Můžete se nám v krátkosti představit? 2. Jaké jsou pro Vás 3 klíčové body pro nadcházející volební období? 3. V jaké oblasti se chcete nejvíce angažovat? 4. Co je prioritou v této oblasti a jaké učiníte první kroky pro zlepšení? Mgr. Vasil Biben let, původním povoláním středoškolský učitel, pracuji v zastupitelstvu města od roku 1990, v letech jako zástupce starosty. 2. a) získat investory, nové podnikatelské aktivity, další pracovní místa - prosperita pro město - perspektiva pro mladé lidi b) dopravní infrastruktura, rekonstrukce hlavního průtahu městem, kruhové křižovatky, parkoviště c) sportovní a kulturní život občanů a mládeže, dokončit zimní stadion, dokončit rekonstrukci koupaliště, pokusit se prosadit zbudování krytého bazénu (25 metrů), obnovit a vybudovat dětská hřiště a malá sportoviště na sídlištích a ve vhodných lokalitách. 3. Osobně se budu nejvíce angažovat v oblasti sportu, kultury, turistiky, cestovního ruchu. 4. V souvislosti se schvalováním rozpočtu na rok 2003, bude to velmi obtížné, zmapování situace a možností při obnově dětských hřiš' a malých sportoviš'. Noviny královédvorské radnice, číslo I městě žijí, v něm žili opravdu rádi. K tomu je zapotřebí řešit řadu problémů. Pro mne prioritní oblasti jsou: a) zprůhlednění toku financí městského úřadu a jeho organizačních složek b) školství c) oblast sociálních věcí 3. Osobně se chci nejvíce angažovat v oblasti školství, nebo' je mi vzhledem k mé profesi nejbližší. 4. Mezi mé první kroky bude patřit zracionalizování systému základního školství ve městě z hlediska demografického vývoje a na základě důkladné analýzy současného stavu. Ing. Jiří Rain 1. Jmenuji se Jiří Rain, je mi 39 let, narodil jsem se ve Dvoře Králové nad Labem. Jsem ženatý a mám dvě děti. Vystudoval jsem místní gymnázium, poté ČVUT-fakulta stavební, obor geodézie a kartografie. Bezprostředně po ukončení studia jsem nastoupil ke Geodézii n.p. a až do konce roku 2002 jsem pracoval jako zeměměřický inženýr. Dálkově jsem vystudoval soudní znalectví. Ve volném čase se věnuji rodině, stavbě rodinného domu a rekreačně sportuji. 2. a) vyhledávání investorů b) řešení dopravní situace ve městě c) zefektivnění práce městského úřadu a jeho organizačních složek 3. Inventarizace majetku města movitého i nemovitého, privatizace bytového fondu a dodržování zákonných lhůt pro vyřizování žádostí občanů. 4. Vyhledávání investorů a důsledná kontrola všech oddělení na úřadě. Mgr. Edita Vaňková 1. Od svého narození žiji ve Dvoře Králové nad Labem. Základní devítiletou školu jsem absolvovala v Podharti. Po skončení povinné školní docházky jsem začala studovat na Střední průmyslové škole spojové techniky v Praze, obor - radiokomunikace. Po maturitní zkoušce v roce 1978 jsem studovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, obor matematika - fyzika pro ročník. Úspěšnou státní závěrečnou zkouškou jsem studium ukončila a nastoupila na své první učitelské místo na Základní škole V Domcích v Trutnově. V roce 1985 jsem se vdala. Po narození první dcery v roce 1987 a následném ukončení mateřské dovolené jsem začala učit v září roku 1989 na Základní škole v Podharti. V roce 1990 se mi narodila druhá dcera. Po skončení mateřské dovolené jsem se přihlásila do konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky ZŠ v Podharti. Od září roku 1992 jsem byla jmenována ředitelkou výše jmenované školy až do loňských listopadových voleb, kdy jsem byla uvolněna do funkce druhé místostarostky města. 2. V nadcházejícím volebním období bych se chtěla podílet na zlepšení kvality života občanů našeho města, usilovat o jejich pohodu a spokojenost. Přála bych si, aby lidé, kteří v našem Zdeněk Kmínek 1. Jmenuji se Zdeněk Kmínek, je mi 45 let, narodil jsem se a žiji ve Dvoře Králové nad Labem. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu stavební, obor zásobování vodou a kanalizace. Celý život se pohybuji ve vodním hospodářství. Pracoval jsem nejprve jako projektant a od roku 1981 postupně jako vedoucí provozu a obchodní ředitel vodovodů a kanalizací v našem městě. Jako obchodní ředitel jsem měl ve společnosti na starost stavební činnost, v rámci které jsem se svými spolupracovníky realizoval i řadu významných zakázek pro firmu Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. V současné době pracuji pro zahraniční firmu jako obchodní manažer. Mezi mé koníčky patří sport, konkrétně lední hokej (několik let jsem pracoval jako trenér mládeže), lehká atletika, motorismus, dále pak kultura a cestování. 2. a) průmyslová zóna b) zajištění dotací na investiční záměry města c) dopravní situace ve městě 3. Osobně se chci nejvíce angažovat v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství. 4. Prioritou je pro mne realizace již dlouho připravených akcí, například Vodovod Lipnice. Mým prvním krokem bude získání informací o připravovaných akcích, zjištění stavu připravenosti jednotlivých akcí, jak po stránce technické, tak po stránce legislativní, seznámení se s problémy, které realizaci až dosud bránili. Jakýkoliv návrh na zlepšení mohu podat až po dokonalém seznámení se současným stavem připravenosti akcí na jednotlivých odborech. strana 2

3 JUDr. Josef Pojezdný 1. Narodil jsem se v roce 1959, do advokacie jsem nastoupil po absolvování právnické fakulty UK v roce Ve Dvoře Králové nad Labem působím od července 1989 jako advokát. Po roce 1994 jsem byl členem kontrolní komice městské rady, od roku 1998 působím v městském zastupitelstvu a radě města. Jsem ženatý a vychovávám 4 děti. 2. a) řešení dopravní situace v centru b) řešení průmyslové zóny a pozemků pro bydlení c) veřejný pořádek ve městě 3. Své zkušenosti právníka bych chtěl uplatňovat v tom směru, aby činnost a rozhodování města byly zákonné, v souladu s právy a oprávněnými zájmy občanů a hospodárné 4. V tomto směru je prioritou usilovat o důsledné prověřování zadávání veřejných zakázek, hospodaření s majetkem města, důsledné úkolování funkcionářů a úředníků města a důsledná kontrola efektivnosti pracovníků úřadu. Ing. Petr Mrázek 1. Jmenuji se Petr Mrázek a od narození tj. již 34 rokem žiji ve Dvoře Králové nad Labem. Jsem ženatý a v současné době mám dva syny. V roce 1991 jsem absolvoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu výrobně ekonomickou. V současné době pracuji jako jednatel a ředitel sítě realitních kanceláří. 2. Domnívám se, že bodů na řešení v nadcházejícím období je celá řada a těžko mně napadají zrovna ty tři důležité resp. klíčové. Nicméně uvedl bych následující: a) vyřešení dopravní situace ve městě včetně opravy stávajících komunikací a parkovacích míst b) vybudování průmyslové zóny c) zajištění provozu Městské nemocnice 3. Vzhledem ke svému vzdělání a profesi se chci nejvíce angažovat v oblasti financí a to aby na straně příjmů rozpočtu Města bylo dosaženo maximálně možných příjmů /získávání dotačních titulů, dodržování tržních podmínek při případných prodejích či pronájmech městského majetku apod./ a na druhé straně maximálně efektivně vynakládat městské prostředky na straně výdajů. 4. V tuto chvíli mne nenapadá žádná priorita v rámci výše zmíněné oblasti financí, nebo' se jedná o celou řadu dílčích kroků stejné důležitosti. Prvními mými kroky byla aktivní spoluúčast na vytvoření vyrovnaného rozpočtu města na rok V současné době je to především analýza stávajícího stavu nakládání s financemi Města na jednotlivých odborech a organizacích zřizovaných Městem /Technické služby apod./. Václav Vodochodský 1. Myslím si, že po 50-ti letech života v našem městě se podrobně představovat nemusím. Kde si mě lidi najdou se ukázalo již párkrát i o té krátké době po volbách. 2. Já za sebe samozřejmě mohu pouze říci, že se budu snažit, že pomohu apod. ne že zařídím. Jednoznačně nejdůležitější je získat do města další pracovní příležitosti, snad konečně vymyslet něco s tím nekonečným hadem aut na hlavním průjezdu městem, přivedu do Dvora zase vrcholový světový sportovní podnik, zajistit ve spolupráci s dalšími fyzickou likvidací černých skládek Nejvíce asi já a naše volební parta rozumíme motorismu a tudíž se budeme pitvat v dopravě. Pokusíme se zamyslet, pochopitelně i s odborníky, znovu nad dopravní situací ve městě. Ale náš názor je takový, že nemá smysl řešit situaci sem tam nějakým přehozením značky nebo jednosměrky, nebo opačně nechat donekonečna vypracovávat projekty s tunely či nadjezdy, když přece je jasné, že na ně nebudou peníze, nejméně za našeho života, ale spíš nikdy. Noviny královédvorské radnice, číslo I Programového prohlášení Rady města Z analýzy volebních programů: Dvoráci, ČSSD, VPM, KDÚ-ČSL, Nezávislí (radniční koalice), ale i ODS a KSČM vyplývají výrazné priority, které zdůrazňovaly všechny strany a volební seskupení pro další rozvoj města v letech Zaměstnanost - nové podnikatelské aktivity: Všemožně se zaměříme na přípravu lokality (z hlediska ÚP, stavebně, investičně, budeme vyhledávat investory s možností výhodných podmínek. Cílem přivést do města nové podnikatelské aktivity v nových odvětvích (vytvoření nových pracovních míst, zvýšení kupní síly obyvatel města). 2. Zefektivnění práce Městského úřadu, propracování organizačního řádu, prohloubení koordinace a součinnosti jednotlivých odborů s cílem zkvalitnění práce úředníků ve vztahu k veřejnosti. 3. Zkvalitnění a zefektivnění práce Technických služeb - výsledkem má být větší čistota a pořádek ve městě. Zvyšovat prestiž Městské policie (zpřísnit dodržování nočního klidu, prohloubit součinnost s Policií ČR při potírání kriminality a v boji proti drogové závislosti mládeže. Zvyšování discipliny a pořádku v dopravě. Sledování přestupků proti veřejnému pořádku - černé skládky, překopy atd.) Připravíme vyhlášku o veřejném pořádku. 4. Doprava: navázat na předchozí kroky a pokračovat v realizaci rekonstrukce hlavních průjezdných tahů městem (Legionářská, 17. listopadu) vč. dvou kruhových křižovatek (u jatek, u ředitelství JUTY). Každoročně vyčleňovat další prostředky na rekonstrukci místních komunikací i v okrajových částech města. 5. Vytipujeme a zainvestujeme další lokality na výstavbu rodinných domků a na další rozvoj bytové výstavby vč. nájemního bydlení. Projektově připravíme a dle možností zrealizujeme i programy půdních vestaveb a nástaveb na obecní domy. 6. Budeme řešit problém parkování ve městě, usilovat o definitivní úpravu prostranství před Hankovým domem. 7. V oblasti sportu - zrealizujeme celkové dokončení výstavby zimního stadionu. Budeme pokračovat v dalších etapách rekonstrukce Tyršova koupaliště, v rekonstrukci a budování malých dětských hřiš' a sportoviš' - především na sídlištích. Projektově připravíme a dle finančních možností zahájíme výstavbu krytého bazénu. 8. Městská nemocnice: Budeme pokračovat v investicích do údržby a přístrojového vybavení Městské nemocnice, snaha o udržení stávajících oddělení. 9. V oblasti životního prostředí budeme na základě potřeby připravovat a realizovat preventivní opatření k minimalizaci škod z možných povodní. Koncepčně budeme řešit obnovu městské zeleně (Schulzovy sady, stromořadí, aleje). 10. Povedeme jednání a budeme hledat řešení, jak zlevnit poplatky za vodné a stočné. 11. Vyvineme maximální úsilí k získání dotace na realizaci vodovodu a kanalizace v Lipnici. strana 3

4 Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet na rok 2003 Kapitola Druh příjmů Schv. rozpočet na rok 2003 v tis. Kč 00 Nespecifikované ,00 z toho Globální dotace ,00 Ostatní 0,00 Dotace na reformu státní správy a samosprávy ,00 Dotace od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ 800,00 Dotace na reformu státní správy a samosprávy - PC 1 500,00 Dotace na výdaje v sociální oblasti 310,00 Dotace na příspěvky v sociální oblasti 8 501,00 Dotace na nová pracovní místa v rámci reformy ,00 Dotace na rekonstrukce památek 300,00 01 Výstavba 350,00 03 Životní prostředí 2 674,00 04 Živnosti 525,00 05 Dopravní obslužnost 2 637,00 09 Městské lesy 3 000,00 14 Školství 1 100,00 16 Kultura 470,00 19 Vnitřní správa 1 360,00 z toho Pokuty Městské policie 350,00 Ostatní příjmy 1 010,00 28 Práce a sociální věci 996,00 z toho Pečovatelská služba 120,00 Penzion 876,00 38 Správa a údržba majetku ,00 z toho Nájemné z bytů ,00 Nájemné výměníkové stanice 1 000,00 Nájemné z nebytových prostor 5 520,00 Ostatní 458,00 39 Místní hospodářství ,00 z toho Pronájem pozemků 370,00 Pronájem VAK s.r.o ,00 Prodej neinvestičního majetku 30,00 Ostatní 20,00 Prodej pozemků 9 000,00 Prodej nemovitostí 7 200,00 Příjmy z dražby práva uzavřít nájemní smlouvu 1 350,00 41 Všeobecná pokladní správa ,00 z toho Daň z příjmu ze závislé činnosti ,00 Daň z příjmu fyzických osob 8 100,00 Daň z příjmu právnických osob ,00 Kapitola Daň z příjmu právnických osob - obec ,00 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 2 000,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Daň z příjmů fyzických osob - daň z podnikání ,00 Správní poplatky - výherní hrací přístroje 900,00 Poplatky ze psů 350,00 Poplatky ze vstupného 50,00 Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů 1 300,00 Ostatní poplatky a daně 200,00 Daň z nemovitostí 6 200,00 Bankovní úroky 500,00 Ostatní nedaňové příjmy 100,00 Příjmy celkem ,00 Druh výdajů Návrh rozpočtu na rok 2003 v tis.kč 00 Čerpání sociálního fondu 1 133,00 Čerpání sociálního fondu 1 133,00 Ostatní 01 Výstavba 800,00 02 Vodní hospodářství 5 780,00 z toho Vodovodní a kanalizační sítě ul. 17. listopadu a Legionářská 3 000,00 Vodovodní a kanalizační sítě ul. Slovany 1 200,00 PD vodovodní a kanalizační sítě Lipnice 100,00 Úpravna vody kaskády 700,00 PD úpravna vody kaskády 80,00 Vodovodní a kanalizační sítě ul. Poděbradova 700,00 Ostatní 0,00 03 Životní prostředí 3 602,00 Ostatní 3 602,00 04 Živnosti 150,00 05 Dopravní obslužnost 1 370,00 09 Městské lesy 35,00 10 Doprava ,00 Ulice Poděbradova 5 000,00 TI Zálabí Sever 1 206,00 PD ul. Alešova 330,00 Ulice Legionářská a ulice 17. listopadu ,00 strana 4

5 Ostatní 390,00 14 Školství ,20 z toho Mateřské školy 3 200,00 Základní školy ,70 Školní jídelny 737,00 Ostatní 0,00 Základní umělecká škola 189,50 15 Zdravotnictví 100,00 16 Kultura ,80 z toho Ostatní 735,00 Městské muzeum 2 258,10 Vlastivědné čtení 284,00 Radniční listy 205,00 Informační středisko 838,00 Hankův dům 3 830,00 Městská knihovna 3 033,70 19 Vnitřní správa ,00 z toho Městské zastupitelstvo 2 190,00 Správa MěÚ ,00 Městská policie 5 324,00 Sbor pro občanské záležitosti 122,00 Civilní ochrana 945,00 Kronika 133,00 Výstavní síň 150,00 Obřadní síň 180,00 Dobrovolní hasiči 105,00 20 Výpočetní technika a informatika 4 799,00 z toho Hardware 1 937,00 Software 875,00 Ostatní 1 987,00 28 Práce a sociální věci ,50 z toho Sociální dávky ,00 Sociální půjčky 25,00 Výdaje pro sociální oblast 40,00 Příspěvky v sociální oblasti 8 771,00 Kluby důchodců 58,50 Pečovatelská služba 1 487,00 Penzion 2 157,00 ostatní 30,00 38 Správa a údržba majetku ,50 z toho Opravy a udržování majetku města ,00 Revize 400,00 Výměníky 2 786,00 Psí útulek 400,00 ostatní ,50 39 Místní hospodářství ,40 z toho Ostatní majetek obce 4 372,00 Technické služby ,40 40 Stavebnictví ,00 z toho Zimní stadion 3 820,00 Projektové dokumentace 200,00 PD rekonstrukce čp.83 (budova Reginy) 400,00 DPS Zálabí Sever ,00 PD rekonstrukce kina 864,00 Areál pro Tsm 350,00 Oplocení dětského hřiště v ulici Karolíny Světlé 85,00 PD rekonstrukce DPS Bezručova 350,00 Ostatní 0,00 41 Všeobecná pokladní správa ,00 z toho Kapitola Příspěvek diabetikům a zdravotně postiženým 100,00 Pořádání akcí ve městě /Majáles, Posvícení atd./ 300,00 Příspěvky v kompetenci Městské rady 300,00 Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 2 500,00 Příspěvek HZS 400,00 Granty a příspěvky 600,00 Platba daně za obci ,00 Úroky 2 500,00 Náklady související se zařazením města jako pověř. obec III.stupně 4 000,00 Hospic Žireč 300,00 Ostatní příspěvky - Diakonie 200,00 Výdaje na audit hospodaření za rok ,00 Ostatní 0,00 Výdaje na zahraniční spolupráci města 100,00 Výdaje celkem ,40 Financující operace Návrh rozpočtu na rok 2003 v tis. Kč Změna stavu peněžních prostředků ,40 Hypotéční úvěr - výstavba Zálabí Sever 0,00 Splátky úvěrů - jistin ,00 Finance celkem ,40 Městské informační centrum a CK Osnado náměstí T. G. Masaryla 2 nabízí PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KONCERT TATU Czech Tour Hradec Králové - zimní stadion v cena vstupenky 299,- předprodej, Kč na místě Daniel Landa - Vltava Tour Hradec Králové TJ Slavia Orlická kotlina v speciální hosté: Lenka Dusilová, Petr Kolář, Doktor PP, Riviera Playboy cena vstupenky: 250,- Kč předprodej, Kč na místě strana 5

6 Kde nás najdete? VEDENÍ MĚSTA: (beze změn) - 1.patro hlavní budovy ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU: (beze změn) - 1. patro hlavní budovy - Oddělení výpočetní techniky: (beze změn) - 1. patro hlavní budovy - Právní oddělení: nám. TGM patro PŘESTUPKOVÁ KOMISE: druhé patro hlavní budovy, dv.č. 303 ODDĚLENÍ KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU: nám. TGM 35, - 2.patro ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ: - Podatelna: přízemí hlavní budovy, dv.č Občanské průkazy, cestovní doklady: přízemí hlavní budovy - dv. č Evidence obyvatel, legalizace, vidimace: (beze změn) - přízemí, dv.č Matrika: (beze změn) - přízemí, dv.č Krizové řízení, civilní služba: přízemí hlavní budovy - dv.č. 128 ODBOR ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ: (beze změn) - 1. patro hlavní budovy - Centrální pokladna: (beze změn) - přízemí ODBOR MAJETKO-PRÁVNÍ: (beze změn) - 2. patro hlavní budovy ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ÚDRŽBY MAJETKU: náměstí TGM a 3. patro ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: (beze změn) - 2. patro hlavní budovy ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: - Vedoucí odboru a oddělení školství: (beze změn) - nám. TGM č. 2 - Sociální dávky: ul. J. Hory 33 - Poskytování dávek osobám se ZPS: přízemí hlavní budovy, dv.č Sociální kurátoři: 2. patro hl. budovy, dv.č. 333 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: nám. TGM 59 ODBOR KULTURY, TĚLOVÝCHOVY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ: 2. patro hlavní budovy, dv. č. 315 ODBOR DOPRAVY: - Řidičské průkazy: přízemí hl. budovy, dv.č Vedoucí odboru, specielní stavební úřad, přestupky: 3. patro hlavní budovy - Technické průkazy, evidence vozidel: objekt Technických služeb města, Seifertova Od počátku února bude pracoviště umístěno v objektu firmy SATOS (Nedbalova ulice)! ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ: nám. TGM 35, druhé patro Odbor Životního prostředí Na odbor ŽP od přešla řada kompetencí z Referátu ŽP Okresního úřadu Trutnov a to na úsecích: ochrana krajiny a přírody - tel , myslivost, rybářství, lesnictví - tel , LPF, lesnictví - tel ochrana ZPF, veterina, včely - tel , ochrana ovzduší - tel , odpadové hospodářství - tel , vodní hospodářství - tel , povodňové plány - tel , vedoucí odd.ochrany ovzduší, odpady, ZPF, veterina - Ing. Jiří Hanuš, tel , vedoucí odd. ochrana krajiny, LPF, myslivost, rybářství, lesnictví vodní hospodářství, povodňové plány - Ing. Miloslav Chlápek, tel , vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Josef Pácalt, tel Živnostenský odbor Sdělujeme podnikatelům, že od veškerou agendu evidence podnikatelů v oblasti Dvorska zajiš'uje Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem, obecní živnostenský úřad, který sídlí na náměstí T.G. Masaryka, čp. 35. Upozornění podnikatelům: 1. Podnikatelé, podnikající na úseku: provozování solárií, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, průvodcovská činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby, a další, že zákonem 309/2000 Sb., ze dne byl stanoven termín do k doložení dokladů potvrzujících splnění odborné způsobilosti. Vyzýváme podnikatele, aby potřebné doklady předložili, v opačném případě bude zahájeno správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění. 2. Od nabyl účinnosti zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který upravuje podnikání v oblasti zbraní a střeliva a provozování střelnic, mimo jiné novelizuje živnostenský zákon. Přechodná ustanovení ukládají podnikatelům v oboru střeliva a ničení zbraní povinnost doložit živnostenským úřadům ve stanovené lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do doklady prokazující pro tento obor odbornou způsobilost podle shora uvedeného zákona. Dále ze zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu vyplývá, že do koncesových živností nově spadá podnikání v oblasti zbraní a střeliva (kategorie D), které mohly být podle dosavadní právní úpravy vyráběny a mohlo se s nimi obchodovat na základě živností volných (např. paintballové zbraně). Podle nové právní úpravy i pro podnikatelské aktivity vztahující se k této kategorii zbraní musí být podnikatel držitelem příslušných koncesí. Podnikatel, který podle stávající právní úpravy měl živnostenské oprávnění pro volnou živnost vztahující se k výše uvedeným zbraním kategorie D, je povinen podat neprodleně žádost o koncesi podle nové právní úpravy. Hana Pokorná, vedoucí živnostenského odboru Změna územního plánu Zastupitelé Dvora Králové nad Labem na svém zasedání schválili zahájení prací na pořízení další předpokládané změny územního plánu Města Dvůr Králové nad Labem. Vzhledem k tomu, že vlastní projednání i pořízení je časově i finančně náročnou záležitostí, je vhodné jednotlivé potřeby v území řešit dohromady v podobě společného projednání jednotlivých záměrů. V současné době je v platnosti schválený územní plán města z ledna 2001 a jeho dvě změny z roku Územní plán je veřejným dokumentem a seznámit se s ním můžete na zdejším městském úřadu. Případné zájemce o projednání změny územního plánu VYZÝVÁME, aby své záměry UPLATNILI uskutečněním podání u MěÚ - odboru výstavby a ÚP, a to v termínu do Zde lze podat žádost o změnu ÚP Noviny královédvorské radnice, číslo I pro nové záměry nebo pro záměry, které byly v minulosti z projednávání vypuštěny nebo zamítnuty. Územní plán je ve své závazné části podkladem pro rozhodování stavebního úřadu o umístění konkrétních staveb. Na základě dosavadních zkušeností vyzýváme především zájemce o realizaci staveb rodinného bydlení o včasné podání svého záměru. Ing. Martin Rudolf, odbor výstavby a ÚP Dokonalý přehled o cestování Právě toto heslo bylo mottem tradičního veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour 2003, který se uskutečnil v areálu brněnského výstaviště od 9. do 12. ledna. Dvůr Králové nad Labem má turistům rozhodně co nabídnou a tak nemohlo na tomto prestižním podniku chybět. Turistické možnosti na Královédvorsku jsme prezentovali v rámci expozice Královéhradeckého kraje. Společným motivem výstavního prostoru byla Sněžka, která tvořila střechu našeho stánku. K zajímavostem určitě patřil cyklistický trenažér, kde si návštěvníci expozice mohli vyzkoušet jednu z mnoha cyklostezek na území kraje. Vzhledem k tomu, že na území města i v jeho okolí se cestovním ruchem zabývá řada subjektů, vyzvali jsme je v listopadovém vydání Novin královédvorské radnice ke spolupráci. Našimi partnery pro brněnský veletrh se již tradičně stala zoologická zahrada a safari, dále Svazek města a obcí Podzvičinsko, Penzion Za vodou, Penzion Doctor, Lázně Velichovky a CK Osnado. A co že jsme vlastně prezentovali? Největší zájem byl o zoologickou zahradu a safari. Kromě informací o provozu, vstupném a novinkách jsme nabízeli zejména pravidelné akce (vánoční zoo, večerní safari, den dětí, ekologické programy apod.). Novinkou byla speciální nabídka školních výletů do města a jeho okolí, dále pozvánka k prohlídce věže kostela, návštěvě muzea či upoutávka na nejvýznamnější kulturní a společenské akce ve městě (Královédvorský okruh, dny R.A.Dvorského apod.). Stydět jsme se nemuseli ani za nabídku ubytování, která se v posledních letech neustále rozšiřuje. Atraktivní byl i doprovodný program. My jsme se například účastnili přehlídky propagačních filmů GO Propag Film. Zde měli návštěvníci veletrhu možnost prohlédnout si naše město v krátkém filmové upoutávce. Novinkou byl i Meeting Point, setkání se zahraničními touroperátory, kterým jsme prezentovali naši turistickou nabídku a možnost další vzájemné spolupráce. Dušan Kubica, odbor KT a VV NABÍDKA SPOLUPRÁCE subjektům zabývajícím se cestovním ruchem a využitím volného času při propagaci města a jeho okolí. VELETRH HOLIDAY WORLD Orientační mapa města Město Dvůr Králové nad Labem připravuje vydání orientační mapy města zaměřenou na cestovní ruch (ubytování, stravování ) a využití volného času (kultura, sport, zábava ). Prezentujte v ní své možnosti. Bližší informace: Městské informační centrum nám. T.G.Masaryka 2 tel.: , strana 6

7 Odbor školství a sociálních věcí oznamuje termín ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍD Zápis proběhne ve dnech: 12. února 2003 (středa), 12,00-17,00 hodin 13. února 2003 (čtvrtek), 12,00-15,00 hodin. - Zápis se týká dětí, narozených od 1.1. do a dětí, které se narodily v roce 1996 a měly odloženou školní docházku. - Děti, narozené od 1.9. do budou zapsány pouze na základě souhlasu ředitelství školy. Pro odložení školní docházky je nutné podat písemnou žádost řediteli školy. K zápisu je nutné dostavit se společně s dítětem a předložit zde: rodný list dítěte občanský průkaz rodičů Cesta k polárnímu kruhu Za necelé dva týdny odjede 9 žáků tříd naší školy v rámci programu EU Socrates na výměnný pobyt na Island. Děti budou bydlet v rodinách svých islandských spolužáků, budou se účastnit výuky ve třídách, poznají krásy islandské přírody a seznámí se s životem v běžné rodině. Pracovním jazykem je angličtina. Zajímavou a pro nás podnětnou skutečností je schopnost učitelů i žáků ze všech severských zemí přecházet během hodiny z mateřského jazyka na angličtinu. Ve Švédsku jsme viděli hodiny dějepisu či zeměpisu desetiletých dětí v angličtině. Tato schopnost je dána větším rozsahem výuky cizích jazyků, ale zejména faktem, že dětské kreslené seriály a filmy jsou výhradně v angličtině s titulky. Dabing tam téměř neznají. Mgr. Petr Vojtěch, ZŠ Strž Zavádění novinek v ZŠ Strž V prvním pololetí jsme zkusili zavést den bez zvonění, ve většině Evropy totiž začíná i končí hodinu učitel a ne zvonek. I když tato novinka vzbudila u dětí nadšení, přechod k částečnému nebo úplnému odstranění školního zvonku musí být postupný. Ukončení hodiny je věcí učitele, který musí probranou látku zopakovat, tam zvonek není třeba. Odstranění zvonění na začátku hodiny znamená vyšší odpovědnost každého žáka za dodržování stanovených pravidel, a to se děti musí postupně naučit. Jednoznačně vynikající zkušenost jsme naopak učinili s další okoukanou novinkou, čímž je v Evropě zcela běžný asistent učitele. Ve spolupráci s Úřadem práce ve Dvoře Králové jsme toto místo zavedli v letošní první třídě i v naší škole. Vyučující v naší škole mají běžně 30 žáků ve třídě a zvláště ti mladší žáci pracují různým tempem. Přítomnost asistentky učitele umožňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, těm pomalejším pomáhá a radí. Kromě toho připravuje pomůcky na výuku, kopíruje pracovní listy a učitel se tak může soustředit jen na přímou práci s dětmi (a i tak má spoustu práce). S asistentem učitele počítáme i do příští 1. třídy. Mgr. Petr Vojtěch, ZŠ Strž Lidé, čtěte! aneb soutěž pro mladé o rasismu Multikulturní centrum Praha vyhlásilo na měsíc září a říjen soutěž spojenou s projektem Rozmanitost do knihoven, jenž je financován vládou ČR v rámci kampaně proti rasismu, probíhající v roce Soutěžící se měli vyjádřit písemně či výtvarně k dvěma obrázkům s rasistickou tematikou a zodpovědět na pět otázek s nimi spojenými. ZŠ Strž odevzdala Měk Slavoj, která práce vybírala a následovně odeslala, několik prací žáků 2. stupně. Výsledky byly zveřejněny na Mgr. Pavlína Všetečková a její asistentka Markéta Jáklová ze ZŠ Strž při hodině pracovního vyučování. od Potěšilo nás, že se mezi deset hlavních výherců z celé republiky (získali naučnou encyklopedii na CD) dostali hned dva žáci naší školy: Adéla Štefanová (7.A) a Michal Ryba (7.A); navíc další tři žákyně se zařadily mezi dalších 50 vylosovaných a získaly drobné dárky. Bylo velmi zajímavé a pro žáky nesporně přínosné diskutovat otevřeně o problematice národnostních menšin. Sami dospěli k názoru, že nemohou odsuzovat člověka podle barvy pleti či jiných odlišných znaků a to bylo cílem projektu. Martina Kubíková, ZŠ Strž ZŠ Schulzovy sady ZŠ Schulzovy sady patří k největším ve městě. Má velmi vhodné umístění nedaleko středu města a současně v těsné blízkosti parku. Devadesátiletá historie školy je spojena s tradicí systému dobrého základního vzdělávání žáků. Procento těch, kteří pokračují ve studiu na středních školách je vysoké. K výuce slouží 6 odborných učeben, velká tělocvična, školní dílny, pozemky a dvě hřiště. Jako první z okolních škol využívá k výuce počítačem řízenou jazykovou učebnu, kterou v letošním roce rozšíříme na multimediální jazykovou laboratoř. Na škole pracuje 18 zájmových kroužků, které vedou učitelé. Náplň jejich činnosti je převážně zaměřena na práci na počítačích, sport, cizí jazyky a zpěv. Žáci často využívají možnosti práce na internetu v počítačové učebně. Během roku je pořádáno mnoho dalších školních akcí. Činnost školy je především zaměřena na získávání hlubších vědomostí z přírodovědných předmětů. Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů mají více než dvacetiletou tradici. Žáci jsou podle vlastních slov velmi dobře připraveni pro studium na středních školách. Škola se snaží vytvářet pro žáky i optimální podmínky ke studiu cizích jazyků. S těmi mohou začínat již od druhé třídy. Jazyková učebna je intenzivně využívána nejen při klasických hodinách, ale i pro zájmové kroužky a přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky. Žáci si pomocí internetu dopisují s kamarády z mnoha zemí, časté jsou i návštěvy zahraničních studentů. Přirozený zájem dětí o pohyb a sport je podchycen v hodinách tělesné výchovy. Na škole pracuje několik sportovních kroužků, během roku je pořádáno mnoho sportovních akcí.. Účastníme se meziškolních sportovních soutěží a klání. Velká pozornost je věnována získávání základních i rozšířených dovedností v práci na počítačích a s internetem. Moderně vybavená učebna informatiky je plně vytížena od 7 do 18 hodin. V dopoledních hodinách zde probíhá výuka, odpoledne zájmové kroužky a od 16 hodin jsou počítače přístupné všem zájemcům. Od 7. do 9. třídy mají všichni žáci v rozvrhu Informatiku. Počítače mají žáci i ve školní družině. V letošním plánu máme jejich připojení na internet. Pro budoucí prvňáčky připravují zkušené učitelky nové učební pomůcky, mnoho zájmových kroužků, stálé akce, které doplňují školní výuku. Je možno zakoupit svačinu i občerstvení ve školní budově a přihlásit se do dobře pracující školní družiny ( ). Zveme Vás k prohlídce školy, anebo alespoň návštěvě našich webových stránek na adrese www. zsschsady.cz. Mgr. Josef Sedláček ZŠ R.A.Dvorského před zápisem Blíží se termín zápisu do 1.ročníku a napadá mě, zda rodiče budoucích prvňáčků vědí, co svým žákům také poskytuje ZŠ R.A.Dvorského. Je to škola jako dalších 5 ve městě, ale přeci jen se něčím liší. Už více než 15 let existují při této škole specializované třídy pro žáky, u kterých se v průběhu školní docházky projeví specifická porucha učení. Ve veřejnosti jsou nejčastěji známy názvy dyslexie nebo dysgrafie a takto postižený žák se obtížněji učí číst, při psaní ho nechtějí poslouchat písmenka, ve škole se mu nedaří jako ostatním. Většinou bývají tito žáci posláni na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny, odkud se vracejí s návrhem na zařazení do specializované třídy, nebo s doporučením individuální péče učitele. Do specializované třídy je možné zařadit nejvíce 12 žáků. Učební plány a učebnice jsou stejné jako v ostatních třídách téhož ročníku. Liší se metody práce a přístup učitele. Vyučovací hodina se dělí na kratší úseky, mezi kterými si děti zazpívají nebo zacvičí. Pro nácvik čtení a pravopisu se používají bzučáky, čtecí okénka, různé tabulky a jiné kompenzační pomůcky. U dětí dysgrafických převládá zkoušení ústní formou, při matematice se běžně používají kalkulačky. Při nácviku některých jevů a při procvičování slouží i počítačové programy. Počítač se v poslední době stal běžným vybavením i specializovaných tříd. Často užíváme místo klasifikace známkou slovní hodnocení. Děti se specifickou poruchou učení zpravidla rády kreslí a zpívají, mnohé chodí do nepovinného předmětu Užité výtvarné činnosti, nebo do kroužku keramiky, či zpívají ve sboráčku. Ve specializovaných třídách však není místo pro všechny žáky se specifickou poruchou učení. Např. v tomto školním roce máme ve škole 53 strana 7

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně v členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením č.652/2009-20.zm dne 1.12.2009 Rozpočet

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Dne 23. dubna 2008 byl schválen zastupitelstvem města upravený rozpočet pro rok 2008. Jeho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji, mimoto

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč)

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola č. 1 - Ekonomický odbor 1111 Daň z příjmů fyzických osob 27 753,00 ze závislé činnosti a funkčních požitků - daň sdílená 1112 Daň z příjmů fyzických osob 7 320,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Město Dvůr Králové nad Labem Vyhodnocení rozpočtu 2013 dle organizací Sekce ORJ Organizace Název organizace schválený upravený

Město Dvůr Králové nad Labem Vyhodnocení rozpočtu 2013 dle organizací Sekce ORJ Organizace Název organizace schválený upravený P nespecifikovaná organizace 19 580 100,00 19 580 100,00 19 609 266,00 P 200 Sociální fond 0,00 950,00 950,00 P 202 Městský úřad 0,00 893 083,00 893 083,00 P 206 Odbor ŽP 0,00 599 869,00 599 869,00 P 322

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k 31.12.2016 1 Seznam platných vyhlášek 1991 žádná platná vyhláška 1992 č. 1 1993 žádná platná vyhláška 1994 žádná platná

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 Daňové výnosy 42 000,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 150,0 1121

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 200 000 37 22 5137 městský mobiliář

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Příloha č. 4 I. Úseky MMB PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA - Úsek organizační - Úsek školství a prorodinné politiky - Úsek hospodářsko-technický - Úsek sociálně-kulturní a dopravy - Úsek

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Téma: Rovnocennost vzdělání Mgr. Jan Roneš dne 2. března 2016 1 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více