Výroční zpráva Základní škola Pchery,okres Kladno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní škola Pchery,okres Kladno"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Pchery,okres Kladno a) o činnosti školy b) o hospodaření škol.rok

2 Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole škola název školy Základní škola Pchery,okres Kladno adresa školy Pchery-Humny 338 PSČ právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO IZO identifikátor školy vedení školy Ředitelka:Mgr.Jaroslava Landová zástupce ředitelky: Pavla Černá kontakt výchovná poradkyně: Mgr. Dáša Fišerová metodik prevence:simona Otto metodik ICT.: Mgr. Dana Martinovská tel.: fax: mobil:

3 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Pchery Obecní úřad Pchery,Pchery-Humny tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola - Základní škola 260 Školní družina,školní kluby 17O,130 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ 400 Součásti školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,4 16,7 2. stupeň ZŠ ,3 Śkolní družina Školní klub Školní jídelna MŠ x - x x Školní jídelna ZŠ x 155 x x Komentář:Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy,je zařazena do sítě škol s práv.subjektivitou od Škola poskytuje zákl.vzdělávání. Připravuje rovněž žáky na další studium a praxi. Škola má 9 ročníků s členěním na první a druhý stupeň.vyučování probíhá podle učebních osnov Základní škola č.j C a podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) č.j. 02/2009 s názvem,,úspěch patří všem. Podle nového ŠVP pro ZV se učí 1.,2,3..roč.a 6.,7.,8.. roč.,ostatmí třídy se vyučují podle dokumentu Základní škola. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí v některých předmětech třídy na skupiny (podle podmínek školy,charakteru předmětu,bezpečnost a ochrana zdraví žáků).nejsou zřízeny speciál..třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení,jsou plně integrovaní do běžných tříd.pro ně fungují doučovací skup. SPU a pracuje se s nimi podle ind.plánů pro tyto integr. děti(žádost rodičů a rozhodnutí řed.).na žádost rodičů je možné tyto děti hodnotit z jazyků slovně.ve 3.ročníku je pro 1 žačku zřízena funkce asistenta pedagoga. V 1.ročníku máme 1 žáka, který je integrován do třídy a diagnostikován jako žák s LMP. Ředitelka školy ustanovila funkci zást. ředitelky, vých. poradkyně,tř. učitelek,asistentky pedagoga, ved. kabinetů,vedoucí vychovatelku, vychovatelky ve ŠD a klubech,metodika MPP a ICT, metodika EVVO a pracovní týmy,které i přesto, že se již učí žáci podle ŠVP pro ZV,stále sledují a navrhují možné další úpravy. 3

4 Dalšími zaměstnanci školy jsou vedoucí ŠJ a kuchařky (hlavní a pomocná), dále pak školnice a provozní zaměstnankyně pro ZŠ a ŠJ se ŠD. Je zřízen školní parlament, školská rada,na škole pracuje odb. orgán. Žákům jsou poskytovány učebnice bezplatně,žákům 1.roč. rovněž poskytujeme bezplatně pomůcky. Škola každoročně pořádá školu v přírodě pro všechny třídy, pro 7.roč. lyžařský výcvik, dále pak výlety,exkurze,besedy na různá témata,koncerty,div.a film.představení,soutěže a olympiády,projektové dny, projekty, vystoupení dram. klubu, sobotní akce,výstavy apod.akce. Jsme členem ASŠK Kladno,Tvořivá škola a Nová škola, navštěvujeme sem,projektového vyučování. Spolupracuje s některými VŠ a umožňujeme plnit praxe některých vysokoškoláků. Zapojili jsme se i jako partner do projektu EU,,Internetové kluby,,, díky kterému jsme získali v březnu 09 interakt. tabuli včetně notebooku a 2 PC v hodnotě cca ,-Kč. Projekt potrvá ještě další škol.rok. Navázali jsme spolupráci s pražskou školou v Horních Počernicích. Hledáme partnerskou školu ke spolupráci v Německu a v dalších zemích. Učebny 13 Odborné učebny Z toho 8 Nevyhovující-učebny z toho sborovna Byla vybudována 1 relax.učebna kam jsme umístili výtisky z bývalé žák.knihovny a kterou vyučující se svými žáky využívají v hodinách literatury. Hlavním záměrem využití této učebny bylo,že zde bude podle potřeby pracovat s 1 žákyní asistentka pedagoga. Učebna je vybavena PC. Díky zapojení do projektu, kterého se účastníme (internetové kluby), jsme vybudovaly další novou odbornou učebnu, tzv. interaktivní, kde se nachází interaktivní tabule včetně projektoru a notebooku. 1-upravená -bývalá kuchyňka slouží provizorně jako učebna VV Byla vybudována sborovna společná pro vyučující I. i II.st. 4

5 Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Hřiště-v roce 2OO5 vybudováno (OÚ) Je plně využíváno pro potřeby školy (hod TV, kluby), dále je využíváno k pronájmu i pro ostatní zájemce. Tělocvična-součástí školy, po celkové rekonstrukci včetně zázemí a sauny,je využívána jak v hod.tv, tak i v klubech a při dalších škol.aktivitách (společná shromáždění, besedy, projektové dny apod.),dále jsou i tyto prostory nabízeny v odpoledních a večerních hodinách,popř.o sobotách a nedělích k pronájmu. Pozemky nemáme.(dřívější pozemky v okolí škol.jídelny byly obecní a byly rozprodány)..prozatím je nevyužíváme pro výuku. V plánu máme vytvořit zde i zázemí pro kluby-dle fin. prostředků. Učebny jsou vybaveny novými lavicemi, židlemi a katedrami. Jen v některých učebnách jsou nové skříňky, v ostatních dosluhuje starší skříňový nábytek,který se snaží svépomocí vyučující ve svých třídách zrenovovat. Zcela nový nábytek včetně rekonstrukce prostoru se nachází ve školní družině. Bude třeba postupně doplňovat školní sestavy podle potřeby (ve 2.ročníku 25 dětí) Z prostředků KÚ poskytujeme učeb.pom. pro 1.tř,dále obstaráváme jen ty nejdůl. pomůcky, nakupujeme hlavně učebnice. Z prostředků OÚ jen drobné učeb.pom.-na ostatní nejsou fin. prostředky. Spousty učeb.pomůcek musí tvořit učitelky samy. V rozpočtu ředitelka školy vyčlenila částku, za kterou se postupně modernizuje počítačová učebna a řeší síť tak, aby ji mohly vyučující využívat nejen ve sborovně, ale i společně s žáky v jednotlivých třídách Často využíváme i sponzorských pomocí rodičů Sport. náčiní většinou nakoupíme z prostředků VHČ. Z této činnosti jsme 5

6 Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj pořídili rovněž stolní fotbálek na chodbu školy pro žáky I.st. Účastí na projektu-internetové kluby,který škole přinesl interaktivní tabuli, notebook a 2 PC do učebny. Nakupujeme nejdůl. chybějící učebnice z prostředků KÚ a zbytek dofinancováváme z prostředků OÚ.. Prac.sešity si děti dokupují. Nakupujeme studijní materiál i pro učitele z prostředků OÚ, který se týká ŠVP a vzdělávání.. Snažíme se všechny možné prostředky věnovat i na DVPP, které ředitelka školy všemožně podporuje. Kabinety,které byly umístěny původně v suterénu u tělocvičny,bylo nutno přesunout do nově vystavěných prostor,které jsme umístili v prostorách bývalé kotelny. Na škole se nachází magnetofony s CD a mp3, promítací přístroj, televize s videem, DVD přehrávače,dataprojektor.,3 kopírky, interaktivní tabule, Máme 1 počít.učebnu s pracovními místy pro žáky včetně vyhovujícího množství PC, několik dalších počítačů bylo umístěno dalších učeben. Většina z nich je napojena na místní siť včetně internetu. Máme z loňských let plast. okna na škole a nově zrekonstruovanou tělocvičnu včetně venkovního hřiště. Byla provedena částečná rekonstrukce školní kuchyně, rekonstrukce školní družiny, vybudována interaktivní učebna a relaxační učebna v ZŠ. Začali jsme s přípravou odpočinkové zóny v oplocené části pozemku u spodního vchodu do školy. Zlepšili jsme celkový vzhled chodeb včetně schodiště novou malbou a přidáním nových účelných dřevěných nástěnek. V příštím roce bude potřeba: -celkově zrekonstruovat elektrorozvody - oprava střechy -dovybudování odpočinkové zóny v oplocené části pozemku u spodního vchodu do školy -stále modernizovat výuku na PC, modernizovat a rozšiřovat prac. místa v počítačové učebně, umísťovat postupně i 6

7 PC do tříd, rozšiřovat síť. -pokusit se rozšířit účelnost a přehlednost našich webových stránek -plánujeme rozšíření prostor školy (buďto půdní vestavbou či nástavbou nad chodbou do tělocvičny -zmodernizovat školní kuchyni (další část) -nákup dalšího nábytku,podlah.krytin do tříd -nákup nových programů pro PC a interakt.tab. -zlepšení prostorů chodeb (obklady)-na II.stupni Komentář: Prioritou pro ZŠ do budoucna bude rozšíření prostor v ZŠ, popř.šd a další část rekonstrukce školní jídelny ICT Číslo řádku Počet stupeň 1 stupeň 2A+2B z toho pro žáky (podle klasifikace ISCED) stupeň 2C stupeň 3A+3B stupeň 3C stupeň 4A stupeň 5B a b Počítače celkem X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s připojením k Internetu X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s rychlým připojením X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Učitelé nepočítačových předmětů X X X X X X X z toho využívající Internet při výuce X X X X X X X Další součásti školy: ŠD, kluby a školní jídelna Součástí školy jsou i školní družina, kluby a školní jídelna. Školní družina a škol.jídelna se nacházejí ve vedlejší budově.ve školní družině se nachází 1 oddělení, pro velký zájem bylo vytvořeno i oddělení druhé. To se nachází v budově školy. Školní družina Číslo řádku Počet a b 2 Oddělení z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 Zapsaní účastníci v tom z 1. stupně

8 z ř z toho z ročníku z 2. stupně 2 ) ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a 0 z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b 0 Zájmové útvary Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku Školní klub Číslo řádku Počet a b 2 Oddělení z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 Zapsaní účastníci v tom z ř z 1. stupně z toho z ročníku z 2. stupně 2 ) ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a 0 z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b 0 Zájmové útvary Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku Školní jídelna Číslo řádku Počet jen oběda oběda a doplňkového jídla v tom zapsaní k odběru jen doplňkového jídla celodenního stravování celkem a b Strávníků (dětí,žáků a studentů) celkem z mateřských škol z přípravného stupně, přípravných tříd z 1. stupně základní školy z 2. stupně základní školy v tom z nižšího stupně 6-8letých gymnázií strávníkůz roč. 8letých konzervatoří ze středních škol 4 ) z konzervatoří 4 ) z VOŠ ze škol. zaříz. pro výkon ústav.-ochr. vých. 5 ) Ostatních pravidelně stravovaných z toho pracovníků škol a školských zařízení z ř pracovníci vykaz.práv.subjektu 6 ) 0114a Celkem pravidelně stravovaných (ř ř.0113) z toho bez obědů Školská rada Údaje o školské radě Datum zřízení Červen 2004 Počet členů školské rady 6 8

9 Seznam členů Za OÚ: pí. Hofmanová, pí. Horká Zást.rodičů: pí. Zaňáková, pí.šelepova Zást.pedag.:pí.uč.Bartůňková, Kosová Za pí.suldovskou, která z časových důvodů odstoupila, dovolbou byla zvolena na tř.schůzkách v lednu Přehled oborů vzdělávání Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy Č.j.01/2007 ŠVP pro ZV,,Úspěch patří všem Podle RVP C/01 6 V letošním školním roce vyučujeme podle učebního plánu Základní škola.nový školní vzdělávací program je vytvořený na podkladě rámcového vzděl.programu a vešel v platnost b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3 OBECNÁ ŠKOLA - č.j /97-20 NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 6 program pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování: č.j /96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů) č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) č.j / (rozšířené vyučování jazyků) č.j / (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky) 9

10 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 25 Počet učitelů ZŠ 14 Počet vychovatelů ŠD Počet vychovatelů v klubech 2 8(na část.úv. z řad učitelek) Počet asistentek pedag. 1 (na část.úv.) Počet provoz.zaměstnanců ZŠ 5(z toho 2 na část.úv.) Počet provoz.zaměstnanců MŠ 0 Počet provoz.zaměstnanců ŠJ Počet admin.prac. Údaje o pedagogických pracovnících 3 1 (na část.úv) 2 (kupujeme jako službu) 1.st ped.prac fce úvazek st.vzděl kvalif pozn 1 Řed. 1 VŠ- PFUK I.st Studuje management FS při PFUK 1 Uč. 1 VŠ-PF Ústí I.st 1 Uč. 1 VŠ- PFUK I.st 1 Uč. 1 SŠ 1 Uć. 1 SŠ spec.pedag.. Studuje VŠ Ústí n.l. 1 Uč. 1 VŠ- UJAK Spec.pedag.. 2.st 1 Uč. 1 Bc.-SŠ Bi,M Studuje Západočeskou univerzitu pedag.v Plzni 1 Uč. 1 VŠ- PFUK M,F 1 Uč. 1 VŠ-FF Pha OV,RJ 1 Uč. 1 VŠ- PFUK 1 Uč. 0,9 SŠ Studuje obor admin.činnostbak.studium VŠ 10

11 1 Uč. 0,5 VŠ- UJAK Spec.ped. 1 Zást. 1 SŠ 1 Vych. 0,9 SPedŠ Vych. 1 Vych. 0,6 VŚ 1 asist.ped.0,5 VŠ speciál.pedag. 1 uč. 0,4 VŠ speciál.pedag K.Vary Studuje školský management FIF Olomouc Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 66,6 % -z toho 1 ukončuje v letoš.roce VŠ v Üstí nad L Učitelé 2. stupně 62,5%- z toho 1 v příštím škol.roce začne studovat Západočeskou univ.v Plzni, 1 studuje školský management v Olomouci Asistentka pedag. 100% Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky klubů 100% Komentář: Pedagogičtí pracovníci, asistentka a vychovatelky podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

12 Komentář Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 samostatná pom. kuchařka 1,0 SOU (0,8+0,2) 1 kuchařka 1,0 (0,8+0,2) SOU 1 Ved.školní jídelny kuchařka 0,8 (0,6+0,2) 0,2 SŠ 1 uklizečka 1,0 SOŠ 1 uklizečka 1,0 Základní 1 uklizečka 0,5 SŠ 1 uklizečka 0,5 S0Š 1 školnice 1,0 SŠ 1 admin.pracovnice 0,5 VŠ Komentář 4. Údaje o zápisu k povinné škol.docházce, přijímacím řízení a následném přijetí do škol 12

13 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Komentář: u zápisu celkem 26 dětí.na žádost rodičů ředitelka školy povolila 6 odkladů škol.docházky,1 žák převeden z jiné ZŠ. Pozn: 2 žáci 1.září nenastoupili (přijati 1.září. do jiné ZŠ) Výsledky přijímacího řízení Počet žáků, kteří odešli ze základní školy: Z 9.tř.-22 žáků Přijato 22 žáků a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem -0-0 soukromá gymnázia -0-0 církevní gymnázia -0-0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště SOŠ celkem Z toho 1 žákyně se přihlásila na střední uměleckou školu (VV) c)z toho na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště 1 1 celkem 13

14 d) do učebních z devátých ročníků z nižších ročníků e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu-závěr roku 2009/10 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodn./slovní h žáků s vyzn. dostatečnou celkem stupeň Třída Počet žáků Prospěl o Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s dostatečno u Nehodnoceno 14

15 celkem Komentář. Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky 2 3 žáků TU ŘŠ ŘŠ celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň Celkem

16 Údaje o zameškaných hodinách-ii.pol Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,7 0 0 Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň Celkem ,4 0 0 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení 1 S vývojovými poruchami učení 6 mentální 1 16

17 celkem Komentář: Na základě žádosti rodičů a doporučení PPP a rozhodnutí řed., je pro žáky vytvořen indiv. vzděl. program (pro tzv. integr. žáky).na žádost rodičů je možné žáky hodnotit slovně (hl.z jazyků) Žáci jsou začleněni do běžných tříd.na I.i II.st., jsou pro ně zřízeny douč.skupiny SPU. Jedné žákyni ze 3.roč.se věnuje asistentka pedagoga, Jejíž funkce byla na škole zřízena. Přehled Intel.žáků podle tříd: Třída celkem počet integr.žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Primární prevence Této problematice je věnována na naší škole velká pozornost.jedna z vyučujících byla pověřena řed.školy funkcí metodičky prim.prevence.ta ve spolupráci s učiteli,s řed.školy vypracovala Minimální preventivní program školy,do kterého se zapojují všichni zaměstnanci školy společně s žáky.v něm jsou zpracována témata prevence patolog.jevů a jejich zařazení v jednotl. předmětech a jejich formy.buďto jsou součástí přímo učiva nebo škola pořádá 17

18 např.různé besedy pro žáky ( o kamarádství,vztahy ve třídě,škodlivost drog apod.).navštěvujeme a vítáme spolupráci s Centrem drogové prevence. Beseda prevence proti drogám,,sezame, otevři se,, leden 2010 I.st.,,Na rovinu,, leden 2010 II.st. Beseda o HIV, AIDS květen II.st. 1.pomoc pro každého září celá ZŠ Cvičný poplach školy červen celá ZŠ Témata z této oblasti využívají vyučující a zařazují do svých předmětů dle vhodnosti tématu a odpovídající věku, a to hlavně do předmětů: Prvouka, přírodověda, biologie člověka a výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, občanská výchova Volnočasové aktivity Na naší škole je věnována velká pozornost volnočasovým aktivitám.trávení volného času je jednou z prevencí negativních jevů.pokud se děti věnují smysluplnému naplnění volného času, méně inklinují k negativním aktivitám. Název klubu Čas.dotace Počet ž. tř Žabák 60 min 12 3.,5. Ateliér ,4. Filip ,2. Ruský jazyk ,6.,7. Správně česky ,7.,8. Florbal ,3.,4.,5. Šikulka ,2. Dyshrátky ,4.,5. Počítače Dram.klub ,5. Flétnička Flétnička ,3.,4. Angličtina I Angličtina II Malá kopaná ,7.,8.,9. Florbal ,7.,8.,9. Stolní tenis I ,7.,8. Stolní tenisii ,7.,9. Mladý svišť ,2.,3.,4. Sport.hry I ,3. Sport.hry II ,4.,5. Aerobik ,2.,4. Zdravotní klub ,3.,4.,5 Šachy ,9. 18

19 Kromě těchto klubů pořádá naše škola další 2 kluby, a to Internetové kluby, které jsou financované z fondů EU. Poradenské služby Výchovné poradenství Jemu se na naší škole věnuje 1 učitelka,. Splňuje kval. předpoklady.do této oblasti spadá včasná diagnostika vývojových poruch učení a chování a pak jejich následná práce s nimi. (podle návrhu ve zprávě PPP ).V naší škole tito integr. žáci zařazeni do běžných tříd,pro ně je zpracován ind. plán,podle něhož učitelé s těmito tzv.integrovanými žáky pracují.učitelky Čj z I.st. i z II.st.pro ně rovněž uspořádaly doučovací skupiny.na žádost rodičů je možné tyto děti hodnotit z některých předmětů (zvláště jazyků) slovně. Volba povolání Nedílnou součástí vých.poradenství je i pomoc žáků a jejich rodičům při volbě povolání.žáci,kteří nejsou ještě rozhodnuti,mohou absolvovat testy v PPP za přítomnosti rodičů,škola nabízí pro vystupující žáky i možnost vyzkoušet si Scio vědomostní testy a testy Kalibro (Kvalita).. Po dobu docházky žáků (na II.st.) se škola snaží výběr školy a možnost dalšího studia žákům zjednodušit-zprostředkovává besedy a další informace o studijních oborech,jako další zdroj informací slouží nástěnka k volbě povolání,žáci každoročně navštěvují burzy škol na Kladně,exkurze do podniků v okolí či návštěvy pedagogů přímo ze středních škol a učilišť,některé informace se vyskytují i na web.stránkách školy a na inform. nástěnce školy,kde řed. vyvvěšuje různé zajímavosti,web.stránky apod,které by vycházejícím žákům jejich volbu zjednodušily.žáci mají možnost využít i úřední hodiny vých. poradkyně,která se jim může v případě jakýchkoli dotazů a problémů indiv. věnovat.každoročně pořádá i inf.s chůzku pro rodiče těchto žáků,které se účastní zaměst..úřadu práce v Kladně,pomáhá vyplnit přihlášky žáků.tř. učitelky vystupujících žáků rovněž zpracovávají tzv.výstupní hodnocení. Na závěr ředitelka školy sama kontroluje přihl. vycházejícím žákům,zajímá se a chce mít přehled,kam jednotliví žáci odchází.letos poprvé žáci sami odesílali zápis.lístky..rovněž se zúčastnila školení věnované vých. poradkyním,aby zjistila,co všechno musí vých.poradkyně na škole zastávat. Výchovné problémy- pokud není možné, aby problémy s žáky či rodiči vyřídila tř.učitelka či učitelka daného předmětu či vychovatelka, řeší je přímo ředitelka školy,popř. její zástupkyně. PPP v Kladně pořádá pro vých. poradce,ale i ostatní pedagogy semináře k problematice o výukových problémech žáků,pomáhá zpracovat a nahlíží do ind. plánů pro integr. žáky.s naší školou spolupracuje a kontrolní činnost vykonává Mgr.Jelínek z PPP Kladno. Dobrá je i spolupráce se Střed.vých. péče ve Slaném i SPC v Kladně,Pařížská ul. 9.tř. má rovněž pov. předmět volba povolání, a to 1hod týdně. 19

20 7. Údaje o dalším vzdělávání pedag.pracovníků DVPP Vzdělávací oblasti 2009/201 0 Management 3 Projekty 3 Výchovné poradenství, SPU 6 ŠVP, průřezová témata 0 Jazyk a jazyková komunikace ČJ 7 Jazyk a jazyková komunikace AJ 5 MPP 4 Další cizí jazyk RJ 1 Další cizí jazyk NJ 0 Matematika a její aplikace 8 Informační a komunikační technologie PC, IT 6 Člověk a jeho svět 2 Člověk a společnost 2 MV 1 Člověk a příroda 3 Bakaláři 1 Umění a kultura 3 Finanční a ekonomická gramotnost 1 Člověk a zdraví 0 EVVO 6 ŠD 3 Projektové vyučování 1 Další 1 Studium VŠ 2 Dlouhodobé AJ- Učitelská angličtina 2 Celkem 71 20

21 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, pravidla pro hodnocení žáků Rozvrh hodin je vytvořen tak,aby byla dodržena psychohygiena dle možnosti.vyučování začíná v 7,55hod.Většinou končí maximálně 8.vyuč.hodinou. Zároveň jsou ale žákům nabízeny v odpol. hod.různé kluby (i po 8.vyuč.hod,) Od 7 hod.se ve vyjímečných hod.konají některé kluby. Nejsou vytvořeny speciál.třídy,žáci jsou zařazeni do běžných tříd.na I. i II.st.jsou vytvořeny doučovací pravidelné skupiny,kde se vyučující těmto žákům věnují.během vyučování je k nim rovněž přistupováno individuálně podle metod.pokynuzohledňování.na žádost rodičů je možné tyto žáky klasifikovat slovně.pravidelné kontroly v PPP sleduje vých. poradkyně a třídní učitelky.na žádost rodičů a doporučení PPP byly pro integr. žáky vytvořeny indiv. vzděl. programy. Pro 1 žákyni byla zřízena funkce asistenta pedagoga. V hodinách je využíván indiv. přístup. Žáci reprezentují naši školu ve většině soutěžích a olympiádách.své předpoklady mohou rozvíjet v zájmových útvarech Byl vytvořen školní řád,se 21

22 informační systém vůči žákům a rodičům kterým byli seznámeni poč. škol.roku žáci,učitelé a na tř.schůzkách i rodiče.je zveřejněn i na web.stránkách školy. Pravidla pro hodnocení žáků je jeho nedílnou součástí.nachází se na přístupném místě v budově školy,kam může kdokoli nahlédnout.totéž se týká i ŠVP. Nástěnky,informační tab. Rozhlas Webové stránky Mail.adresa Třídní schůzky Konzultace pro rodiče Den otevřených dveří (1.tř.) Akce pro děti a rodiče Letáky Fotogalerie Kronika Besídky,setkání s rodiči, kult.vystoupení Školská rada Školní parlament Třídnické hodiny Projekt.dny a projekty Promítání fotodokumentace dataprojektorem při tř. schůzkách.a různých akcích ŽK, seš. Tel. Prezentace Projekty Nadační činnost Spolupráce s MŠ Knovíz a MŠ Pchery Spolupráce s partnerskou školou činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Školního psychologa nemáme.na škole pracuje 1 asistent pedagoga (3.tř) Spolupráci s PPP Kladno je na velmi dobré 22

23 úrovni(mgr.jelínek),je prováděna pravidelná kontrola PPP, která se týká dokumentace,vedení školy,asistentky pedagoga a vých. poradkyně. Byla provedena i kontrola SPC Kladno,která doporučila další postup při výuce integr. (ment.postiž.) žáka v 1.roč. Aktivity školy přehled za rok 2009/10: Film.představení: Madagaskar Slaný říjen tř Perly oceánu Praha prosinec tř Vzhůru do oblak Slaný únor tř Divadelní představení: O Šípkové Růžence Pchery prosinec 2010 I.st. Besedy: O životě tygra Pchery červen tř. Třídění odpadu Pchery červen 1.-9.tř Život ve 20.stol. únor 2.tř. Keltové Sládeč.muzeum květen 4.,5.tř Středověk Sládeč.muzeum listopad 5.tř. O Terezíně Pchery květen 8.,9.tř K volbě pov. Z Úř.práce Pchery říjen 9.tř Etika a pravidla stolování říjen 8.,9.tř Exkurze, pořady pro žáky, výstavy: Památník A.Dvořáka Nelahozeves září 8.,9.tř. Velikonoce Zámec.galerie Kladno březen 4.,5.tř IQ park Liberec červen 4.,5.tř Zámek Loučeň říjen 5.-9.tř Muzeum čokolády Praha leden 5.tř. Země ve vesmíru Praha-Štefán.hvězdárna Pha březen 5.tř. Železniční muzeum Lužná červen I.st. Pražský hrad Praha září 7.,8.,9.tř. Škoda Mladá Boleslav březen 7.,8.,9.tř. Jader.elektrárna Temelín listopad 8.,9.tř. Jeskyně Koněprusy červen 8.tř. Památník Terezín duben 8.,9.tř. Národní muzeum Praha listopad 8.,9.tř. Planetárium Praha prosinec 9.tř. Veletrh oborů Kladno říjen 9.tř. Výstava České loutky Praha prosinec 9.tř. Výstava Kuky se vrací Kladno červen 5.tř. 23

24 Aktivity, které pomáhají: Běh naděje Kladno červen 1.,5.,3.tř Šance prodej propag.mater.pro org. výstavy, které pořádá ZŠ : Vánoční výstava Velikonoční výstava Soutěž o nejhezčí čarodějnici Soutěž o nejzdařilejšího sněhuláka prosinec březen březen-duben prosinec-leden Návštěvy (partnerských škol): Návštěva partnerské školy v Horních Počernicích Návštěva z partnerské školy u nás v ZŠ Sport.dopoledne ZŠ Pchery-ZŠ Velvarská KL Sport.klání ZŠ Pchery-ZŠ Brandýsek 8.tř. Účast v soutěžích a olympiádách: Výtvarné: Podmořský svět Cesta vody Namaluj zmrzlin.svět Algidy Já a moje zdraví Veolia I.st. I.st. I. i II.st. 3.tř. I.st. Sportovní: Malá kopaná září 6.,7.tř. Atletika září 6.,7.tř. Vybíjená červen 6.,7.tř. Futsal říjen,listopad 7.tř. Atlet.čtyřboj říjen 8.,9.tř. Vánoční turnaj prosinec 7.tř. Velikonoční turnaj prosinec 7.tř. Stolní tenis říjen 8.tř. Florbal listopad 8.,9.tř. MC Donad Cup červen I.,II.st. Přírodovědné: Biologická olympiáda březen, duben 7.tř. Přírodovědný klokan II.st. Indiánskou stezkou duben děti ze ŠD a 7.tř. Mladý zdravotník ŠD Matematické: Matematická olympiáda duben 7.tř. Matem.klokan březen 2.-9.tř. Taktik říjen-květen 7.tř. 24

25 Taktik. vzva květen 7.tř Literární: Příspěvky do Slánských listů, které byly následovně otištěny II.st. Další společné výjezdy a akce: Škola v přírodě ve Svoru I. i II.st. Lyžařský kurz tř.,ostatní třídy II.st. Dopravní kurz průběžně 4.tř. Plavecký kurz II.pololetí 3.,4.tř. Akce pro rodiče: Velikonoční výstava březen Vánoční výstava prosinec Výstava čarodějnic březen Zpívání na schodech prosinec Závěrečné shromáždění na závěr roku a společné rozloučení s žáky 9.tříd, odměňování nejlepších žáků červen Společné výlety sobotní akce Vánoční vazba prosinec Vánoční besídky za účasti rodičů prosinec 1.září-scházíme se v 1.třídě Projekty jednotlivých tříd a yučujících: Halloween 1.tř Den v pekle 1.tř. Zdravé zuby 1.tř. Ovocné stromy 1.tř. Jeden den v pohádce 2.tř. Perníková chaloupka 2.tř. Halloween 2.tř. Ordinace MUDr.Dráčka 2.tř. Třídím,třídíš, třídíme 2.tř. V sadu 3.tř. Na křižovatce 3.tř. Halloween 3.tř. Zdravé zuby 3.tř. Advent 3.tř. Žabákův rok 3.tř. Okénko do minulosti 3.tř. Čarodějnice 3.tř. Den rodin 3.tř. Život v lese 4.tř. Já a ti druzí 4.tř. Zimní slunovrat 4.tř. Keltové 4.tř. Svět kolem nás 5.tř. Recyklohraní 5.tř. Halloween 5.tř. 25

26 Cestovní kancelář Zdravé zuby Keltové Můj hrad Hodina pokusů Afrika Putování hist.prahou Mít tak hostinu na zámku Optika Zajímavé druhy živočichů Ruská kuchyně Utrpení lidí za 2.svět.války Výtvarné techniky Občerstvení pro děti Fyzikové Náš atlas rostlin Vesmír Minerální vody Tělesa v architektuře 5.tř. 5.tř. 5.tř. 6.tř. 6.tř 6.tř. 7.tř.,8.tř.,9.tř. 7.tř.,8.tř.,9.tř. 7.tř. 7.tř. 8.tř. 8.tř.,9.tř. 8.tř. 8.tř. 8.tř. 9.tř. 9.tř. 9.tř. 9.tř. Projekty, které pro všechny žáky připravilo vedení školy: Vánoční dílny Velikonoční dílny Osobnosti regionu Ovoce do škol Mléko do škol Další prezentace školy: Vydání kalendáře na rok 2010-Rok žabáka (literární pokusy dětí 3.tř. doprovázely obrázky dětí spojená s foto.-připravili žáci,tř.učitelka,asistentka pedagoga Promítání fotografií z akcí školy pro rodiče-tř.schůzky Akce, které šetří životní prostředí, ekologii: Sběr papíru Sběr olejů z domácnosti Sběr plast.víček Sběr baterií Sběr úsporných žárovek Sběr malých elektrozařízení 26

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva. a) o činnosti školy. b) o hospodaření. škol.rok 2006/07. Základní škola Pchery,okres Kladno

Výroční zpráva. a) o činnosti školy. b) o hospodaření. škol.rok 2006/07. Základní škola Pchery,okres Kladno Výroční zpráva Základní škola Pchery,okres Kladno a) o činnosti školy b) o hospodaření škol.rok 2006/07 Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Pchery,okres

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva Základní škola Pchery, okres Kladno

Výroční zpráva Základní škola Pchery, okres Kladno Výroční zpráva Základní škola Pchery, okres Kladno a) o činnosti školy b) o hospodaření škol. rok 2008-09 1 Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více