Výroční zpráva Základní škola Pchery,okres Kladno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní škola Pchery,okres Kladno"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Pchery,okres Kladno a) o činnosti školy b) o hospodaření škol.rok

2 Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole škola název školy Základní škola Pchery,okres Kladno adresa školy Pchery-Humny 338 PSČ právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO IZO identifikátor školy vedení školy Ředitelka:Mgr.Jaroslava Landová zástupce ředitelky: Pavla Černá kontakt výchovná poradkyně: Mgr. Dáša Fišerová metodik prevence:simona Otto metodik ICT.: Mgr. Dana Martinovská tel.: fax: mobil:

3 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Pchery Obecní úřad Pchery,Pchery-Humny tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola - Základní škola 260 Školní družina,školní kluby 17O,130 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ 400 Součásti školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,4 16,7 2. stupeň ZŠ ,3 Śkolní družina Školní klub Školní jídelna MŠ x - x x Školní jídelna ZŠ x 155 x x Komentář:Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy,je zařazena do sítě škol s práv.subjektivitou od Škola poskytuje zákl.vzdělávání. Připravuje rovněž žáky na další studium a praxi. Škola má 9 ročníků s členěním na první a druhý stupeň.vyučování probíhá podle učebních osnov Základní škola č.j C a podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) č.j. 02/2009 s názvem,,úspěch patří všem. Podle nového ŠVP pro ZV se učí 1.,2,3..roč.a 6.,7.,8.. roč.,ostatmí třídy se vyučují podle dokumentu Základní škola. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí v některých předmětech třídy na skupiny (podle podmínek školy,charakteru předmětu,bezpečnost a ochrana zdraví žáků).nejsou zřízeny speciál..třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení,jsou plně integrovaní do běžných tříd.pro ně fungují doučovací skup. SPU a pracuje se s nimi podle ind.plánů pro tyto integr. děti(žádost rodičů a rozhodnutí řed.).na žádost rodičů je možné tyto děti hodnotit z jazyků slovně.ve 3.ročníku je pro 1 žačku zřízena funkce asistenta pedagoga. V 1.ročníku máme 1 žáka, který je integrován do třídy a diagnostikován jako žák s LMP. Ředitelka školy ustanovila funkci zást. ředitelky, vých. poradkyně,tř. učitelek,asistentky pedagoga, ved. kabinetů,vedoucí vychovatelku, vychovatelky ve ŠD a klubech,metodika MPP a ICT, metodika EVVO a pracovní týmy,které i přesto, že se již učí žáci podle ŠVP pro ZV,stále sledují a navrhují možné další úpravy. 3

4 Dalšími zaměstnanci školy jsou vedoucí ŠJ a kuchařky (hlavní a pomocná), dále pak školnice a provozní zaměstnankyně pro ZŠ a ŠJ se ŠD. Je zřízen školní parlament, školská rada,na škole pracuje odb. orgán. Žákům jsou poskytovány učebnice bezplatně,žákům 1.roč. rovněž poskytujeme bezplatně pomůcky. Škola každoročně pořádá školu v přírodě pro všechny třídy, pro 7.roč. lyžařský výcvik, dále pak výlety,exkurze,besedy na různá témata,koncerty,div.a film.představení,soutěže a olympiády,projektové dny, projekty, vystoupení dram. klubu, sobotní akce,výstavy apod.akce. Jsme členem ASŠK Kladno,Tvořivá škola a Nová škola, navštěvujeme sem,projektového vyučování. Spolupracuje s některými VŠ a umožňujeme plnit praxe některých vysokoškoláků. Zapojili jsme se i jako partner do projektu EU,,Internetové kluby,,, díky kterému jsme získali v březnu 09 interakt. tabuli včetně notebooku a 2 PC v hodnotě cca ,-Kč. Projekt potrvá ještě další škol.rok. Navázali jsme spolupráci s pražskou školou v Horních Počernicích. Hledáme partnerskou školu ke spolupráci v Německu a v dalších zemích. Učebny 13 Odborné učebny Z toho 8 Nevyhovující-učebny z toho sborovna Byla vybudována 1 relax.učebna kam jsme umístili výtisky z bývalé žák.knihovny a kterou vyučující se svými žáky využívají v hodinách literatury. Hlavním záměrem využití této učebny bylo,že zde bude podle potřeby pracovat s 1 žákyní asistentka pedagoga. Učebna je vybavena PC. Díky zapojení do projektu, kterého se účastníme (internetové kluby), jsme vybudovaly další novou odbornou učebnu, tzv. interaktivní, kde se nachází interaktivní tabule včetně projektoru a notebooku. 1-upravená -bývalá kuchyňka slouží provizorně jako učebna VV Byla vybudována sborovna společná pro vyučující I. i II.st. 4

5 Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Hřiště-v roce 2OO5 vybudováno (OÚ) Je plně využíváno pro potřeby školy (hod TV, kluby), dále je využíváno k pronájmu i pro ostatní zájemce. Tělocvična-součástí školy, po celkové rekonstrukci včetně zázemí a sauny,je využívána jak v hod.tv, tak i v klubech a při dalších škol.aktivitách (společná shromáždění, besedy, projektové dny apod.),dále jsou i tyto prostory nabízeny v odpoledních a večerních hodinách,popř.o sobotách a nedělích k pronájmu. Pozemky nemáme.(dřívější pozemky v okolí škol.jídelny byly obecní a byly rozprodány)..prozatím je nevyužíváme pro výuku. V plánu máme vytvořit zde i zázemí pro kluby-dle fin. prostředků. Učebny jsou vybaveny novými lavicemi, židlemi a katedrami. Jen v některých učebnách jsou nové skříňky, v ostatních dosluhuje starší skříňový nábytek,který se snaží svépomocí vyučující ve svých třídách zrenovovat. Zcela nový nábytek včetně rekonstrukce prostoru se nachází ve školní družině. Bude třeba postupně doplňovat školní sestavy podle potřeby (ve 2.ročníku 25 dětí) Z prostředků KÚ poskytujeme učeb.pom. pro 1.tř,dále obstaráváme jen ty nejdůl. pomůcky, nakupujeme hlavně učebnice. Z prostředků OÚ jen drobné učeb.pom.-na ostatní nejsou fin. prostředky. Spousty učeb.pomůcek musí tvořit učitelky samy. V rozpočtu ředitelka školy vyčlenila částku, za kterou se postupně modernizuje počítačová učebna a řeší síť tak, aby ji mohly vyučující využívat nejen ve sborovně, ale i společně s žáky v jednotlivých třídách Často využíváme i sponzorských pomocí rodičů Sport. náčiní většinou nakoupíme z prostředků VHČ. Z této činnosti jsme 5

6 Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj pořídili rovněž stolní fotbálek na chodbu školy pro žáky I.st. Účastí na projektu-internetové kluby,který škole přinesl interaktivní tabuli, notebook a 2 PC do učebny. Nakupujeme nejdůl. chybějící učebnice z prostředků KÚ a zbytek dofinancováváme z prostředků OÚ.. Prac.sešity si děti dokupují. Nakupujeme studijní materiál i pro učitele z prostředků OÚ, který se týká ŠVP a vzdělávání.. Snažíme se všechny možné prostředky věnovat i na DVPP, které ředitelka školy všemožně podporuje. Kabinety,které byly umístěny původně v suterénu u tělocvičny,bylo nutno přesunout do nově vystavěných prostor,které jsme umístili v prostorách bývalé kotelny. Na škole se nachází magnetofony s CD a mp3, promítací přístroj, televize s videem, DVD přehrávače,dataprojektor.,3 kopírky, interaktivní tabule, Máme 1 počít.učebnu s pracovními místy pro žáky včetně vyhovujícího množství PC, několik dalších počítačů bylo umístěno dalších učeben. Většina z nich je napojena na místní siť včetně internetu. Máme z loňských let plast. okna na škole a nově zrekonstruovanou tělocvičnu včetně venkovního hřiště. Byla provedena částečná rekonstrukce školní kuchyně, rekonstrukce školní družiny, vybudována interaktivní učebna a relaxační učebna v ZŠ. Začali jsme s přípravou odpočinkové zóny v oplocené části pozemku u spodního vchodu do školy. Zlepšili jsme celkový vzhled chodeb včetně schodiště novou malbou a přidáním nových účelných dřevěných nástěnek. V příštím roce bude potřeba: -celkově zrekonstruovat elektrorozvody - oprava střechy -dovybudování odpočinkové zóny v oplocené části pozemku u spodního vchodu do školy -stále modernizovat výuku na PC, modernizovat a rozšiřovat prac. místa v počítačové učebně, umísťovat postupně i 6

7 PC do tříd, rozšiřovat síť. -pokusit se rozšířit účelnost a přehlednost našich webových stránek -plánujeme rozšíření prostor školy (buďto půdní vestavbou či nástavbou nad chodbou do tělocvičny -zmodernizovat školní kuchyni (další část) -nákup dalšího nábytku,podlah.krytin do tříd -nákup nových programů pro PC a interakt.tab. -zlepšení prostorů chodeb (obklady)-na II.stupni Komentář: Prioritou pro ZŠ do budoucna bude rozšíření prostor v ZŠ, popř.šd a další část rekonstrukce školní jídelny ICT Číslo řádku Počet stupeň 1 stupeň 2A+2B z toho pro žáky (podle klasifikace ISCED) stupeň 2C stupeň 3A+3B stupeň 3C stupeň 4A stupeň 5B a b Počítače celkem X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s připojením k Internetu X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s rychlým připojením X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Učitelé nepočítačových předmětů X X X X X X X z toho využívající Internet při výuce X X X X X X X Další součásti školy: ŠD, kluby a školní jídelna Součástí školy jsou i školní družina, kluby a školní jídelna. Školní družina a škol.jídelna se nacházejí ve vedlejší budově.ve školní družině se nachází 1 oddělení, pro velký zájem bylo vytvořeno i oddělení druhé. To se nachází v budově školy. Školní družina Číslo řádku Počet a b 2 Oddělení z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 Zapsaní účastníci v tom z 1. stupně

8 z ř z toho z ročníku z 2. stupně 2 ) ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a 0 z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b 0 Zájmové útvary Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku Školní klub Číslo řádku Počet a b 2 Oddělení z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 Zapsaní účastníci v tom z ř z 1. stupně z toho z ročníku z 2. stupně 2 ) ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a 0 z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b 0 Zájmové útvary Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku Školní jídelna Číslo řádku Počet jen oběda oběda a doplňkového jídla v tom zapsaní k odběru jen doplňkového jídla celodenního stravování celkem a b Strávníků (dětí,žáků a studentů) celkem z mateřských škol z přípravného stupně, přípravných tříd z 1. stupně základní školy z 2. stupně základní školy v tom z nižšího stupně 6-8letých gymnázií strávníkůz roč. 8letých konzervatoří ze středních škol 4 ) z konzervatoří 4 ) z VOŠ ze škol. zaříz. pro výkon ústav.-ochr. vých. 5 ) Ostatních pravidelně stravovaných z toho pracovníků škol a školských zařízení z ř pracovníci vykaz.práv.subjektu 6 ) 0114a Celkem pravidelně stravovaných (ř ř.0113) z toho bez obědů Školská rada Údaje o školské radě Datum zřízení Červen 2004 Počet členů školské rady 6 8

9 Seznam členů Za OÚ: pí. Hofmanová, pí. Horká Zást.rodičů: pí. Zaňáková, pí.šelepova Zást.pedag.:pí.uč.Bartůňková, Kosová Za pí.suldovskou, která z časových důvodů odstoupila, dovolbou byla zvolena na tř.schůzkách v lednu Přehled oborů vzdělávání Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy Č.j.01/2007 ŠVP pro ZV,,Úspěch patří všem Podle RVP C/01 6 V letošním školním roce vyučujeme podle učebního plánu Základní škola.nový školní vzdělávací program je vytvořený na podkladě rámcového vzděl.programu a vešel v platnost b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3 OBECNÁ ŠKOLA - č.j /97-20 NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 6 program pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování: č.j /96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů) č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) č.j / (rozšířené vyučování jazyků) č.j / (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky) 9

10 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 25 Počet učitelů ZŠ 14 Počet vychovatelů ŠD Počet vychovatelů v klubech 2 8(na část.úv. z řad učitelek) Počet asistentek pedag. 1 (na část.úv.) Počet provoz.zaměstnanců ZŠ 5(z toho 2 na část.úv.) Počet provoz.zaměstnanců MŠ 0 Počet provoz.zaměstnanců ŠJ Počet admin.prac. Údaje o pedagogických pracovnících 3 1 (na část.úv) 2 (kupujeme jako službu) 1.st ped.prac fce úvazek st.vzděl kvalif pozn 1 Řed. 1 VŠ- PFUK I.st Studuje management FS při PFUK 1 Uč. 1 VŠ-PF Ústí I.st 1 Uč. 1 VŠ- PFUK I.st 1 Uč. 1 SŠ 1 Uć. 1 SŠ spec.pedag.. Studuje VŠ Ústí n.l. 1 Uč. 1 VŠ- UJAK Spec.pedag.. 2.st 1 Uč. 1 Bc.-SŠ Bi,M Studuje Západočeskou univerzitu pedag.v Plzni 1 Uč. 1 VŠ- PFUK M,F 1 Uč. 1 VŠ-FF Pha OV,RJ 1 Uč. 1 VŠ- PFUK 1 Uč. 0,9 SŠ Studuje obor admin.činnostbak.studium VŠ 10

11 1 Uč. 0,5 VŠ- UJAK Spec.ped. 1 Zást. 1 SŠ 1 Vych. 0,9 SPedŠ Vych. 1 Vych. 0,6 VŚ 1 asist.ped.0,5 VŠ speciál.pedag. 1 uč. 0,4 VŠ speciál.pedag K.Vary Studuje školský management FIF Olomouc Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 66,6 % -z toho 1 ukončuje v letoš.roce VŠ v Üstí nad L Učitelé 2. stupně 62,5%- z toho 1 v příštím škol.roce začne studovat Západočeskou univ.v Plzni, 1 studuje školský management v Olomouci Asistentka pedag. 100% Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky klubů 100% Komentář: Pedagogičtí pracovníci, asistentka a vychovatelky podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

12 Komentář Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 samostatná pom. kuchařka 1,0 SOU (0,8+0,2) 1 kuchařka 1,0 (0,8+0,2) SOU 1 Ved.školní jídelny kuchařka 0,8 (0,6+0,2) 0,2 SŠ 1 uklizečka 1,0 SOŠ 1 uklizečka 1,0 Základní 1 uklizečka 0,5 SŠ 1 uklizečka 0,5 S0Š 1 školnice 1,0 SŠ 1 admin.pracovnice 0,5 VŠ Komentář 4. Údaje o zápisu k povinné škol.docházce, přijímacím řízení a následném přijetí do škol 12

13 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Komentář: u zápisu celkem 26 dětí.na žádost rodičů ředitelka školy povolila 6 odkladů škol.docházky,1 žák převeden z jiné ZŠ. Pozn: 2 žáci 1.září nenastoupili (přijati 1.září. do jiné ZŠ) Výsledky přijímacího řízení Počet žáků, kteří odešli ze základní školy: Z 9.tř.-22 žáků Přijato 22 žáků a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem -0-0 soukromá gymnázia -0-0 církevní gymnázia -0-0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště SOŠ celkem Z toho 1 žákyně se přihlásila na střední uměleckou školu (VV) c)z toho na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště 1 1 celkem 13

14 d) do učebních z devátých ročníků z nižších ročníků e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu-závěr roku 2009/10 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodn./slovní h žáků s vyzn. dostatečnou celkem stupeň Třída Počet žáků Prospěl o Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s dostatečno u Nehodnoceno 14

15 celkem Komentář. Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky 2 3 žáků TU ŘŠ ŘŠ celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň Celkem

16 Údaje o zameškaných hodinách-ii.pol Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,7 0 0 Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň Celkem ,4 0 0 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení 1 S vývojovými poruchami učení 6 mentální 1 16

17 celkem Komentář: Na základě žádosti rodičů a doporučení PPP a rozhodnutí řed., je pro žáky vytvořen indiv. vzděl. program (pro tzv. integr. žáky).na žádost rodičů je možné žáky hodnotit slovně (hl.z jazyků) Žáci jsou začleněni do běžných tříd.na I.i II.st., jsou pro ně zřízeny douč.skupiny SPU. Jedné žákyni ze 3.roč.se věnuje asistentka pedagoga, Jejíž funkce byla na škole zřízena. Přehled Intel.žáků podle tříd: Třída celkem počet integr.žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Primární prevence Této problematice je věnována na naší škole velká pozornost.jedna z vyučujících byla pověřena řed.školy funkcí metodičky prim.prevence.ta ve spolupráci s učiteli,s řed.školy vypracovala Minimální preventivní program školy,do kterého se zapojují všichni zaměstnanci školy společně s žáky.v něm jsou zpracována témata prevence patolog.jevů a jejich zařazení v jednotl. předmětech a jejich formy.buďto jsou součástí přímo učiva nebo škola pořádá 17

18 např.různé besedy pro žáky ( o kamarádství,vztahy ve třídě,škodlivost drog apod.).navštěvujeme a vítáme spolupráci s Centrem drogové prevence. Beseda prevence proti drogám,,sezame, otevři se,, leden 2010 I.st.,,Na rovinu,, leden 2010 II.st. Beseda o HIV, AIDS květen II.st. 1.pomoc pro každého září celá ZŠ Cvičný poplach školy červen celá ZŠ Témata z této oblasti využívají vyučující a zařazují do svých předmětů dle vhodnosti tématu a odpovídající věku, a to hlavně do předmětů: Prvouka, přírodověda, biologie člověka a výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, občanská výchova Volnočasové aktivity Na naší škole je věnována velká pozornost volnočasovým aktivitám.trávení volného času je jednou z prevencí negativních jevů.pokud se děti věnují smysluplnému naplnění volného času, méně inklinují k negativním aktivitám. Název klubu Čas.dotace Počet ž. tř Žabák 60 min 12 3.,5. Ateliér ,4. Filip ,2. Ruský jazyk ,6.,7. Správně česky ,7.,8. Florbal ,3.,4.,5. Šikulka ,2. Dyshrátky ,4.,5. Počítače Dram.klub ,5. Flétnička Flétnička ,3.,4. Angličtina I Angličtina II Malá kopaná ,7.,8.,9. Florbal ,7.,8.,9. Stolní tenis I ,7.,8. Stolní tenisii ,7.,9. Mladý svišť ,2.,3.,4. Sport.hry I ,3. Sport.hry II ,4.,5. Aerobik ,2.,4. Zdravotní klub ,3.,4.,5 Šachy ,9. 18

19 Kromě těchto klubů pořádá naše škola další 2 kluby, a to Internetové kluby, které jsou financované z fondů EU. Poradenské služby Výchovné poradenství Jemu se na naší škole věnuje 1 učitelka,. Splňuje kval. předpoklady.do této oblasti spadá včasná diagnostika vývojových poruch učení a chování a pak jejich následná práce s nimi. (podle návrhu ve zprávě PPP ).V naší škole tito integr. žáci zařazeni do běžných tříd,pro ně je zpracován ind. plán,podle něhož učitelé s těmito tzv.integrovanými žáky pracují.učitelky Čj z I.st. i z II.st.pro ně rovněž uspořádaly doučovací skupiny.na žádost rodičů je možné tyto děti hodnotit z některých předmětů (zvláště jazyků) slovně. Volba povolání Nedílnou součástí vých.poradenství je i pomoc žáků a jejich rodičům při volbě povolání.žáci,kteří nejsou ještě rozhodnuti,mohou absolvovat testy v PPP za přítomnosti rodičů,škola nabízí pro vystupující žáky i možnost vyzkoušet si Scio vědomostní testy a testy Kalibro (Kvalita).. Po dobu docházky žáků (na II.st.) se škola snaží výběr školy a možnost dalšího studia žákům zjednodušit-zprostředkovává besedy a další informace o studijních oborech,jako další zdroj informací slouží nástěnka k volbě povolání,žáci každoročně navštěvují burzy škol na Kladně,exkurze do podniků v okolí či návštěvy pedagogů přímo ze středních škol a učilišť,některé informace se vyskytují i na web.stránkách školy a na inform. nástěnce školy,kde řed. vyvvěšuje různé zajímavosti,web.stránky apod,které by vycházejícím žákům jejich volbu zjednodušily.žáci mají možnost využít i úřední hodiny vých. poradkyně,která se jim může v případě jakýchkoli dotazů a problémů indiv. věnovat.každoročně pořádá i inf.s chůzku pro rodiče těchto žáků,které se účastní zaměst..úřadu práce v Kladně,pomáhá vyplnit přihlášky žáků.tř. učitelky vystupujících žáků rovněž zpracovávají tzv.výstupní hodnocení. Na závěr ředitelka školy sama kontroluje přihl. vycházejícím žákům,zajímá se a chce mít přehled,kam jednotliví žáci odchází.letos poprvé žáci sami odesílali zápis.lístky..rovněž se zúčastnila školení věnované vých. poradkyním,aby zjistila,co všechno musí vých.poradkyně na škole zastávat. Výchovné problémy- pokud není možné, aby problémy s žáky či rodiči vyřídila tř.učitelka či učitelka daného předmětu či vychovatelka, řeší je přímo ředitelka školy,popř. její zástupkyně. PPP v Kladně pořádá pro vých. poradce,ale i ostatní pedagogy semináře k problematice o výukových problémech žáků,pomáhá zpracovat a nahlíží do ind. plánů pro integr. žáky.s naší školou spolupracuje a kontrolní činnost vykonává Mgr.Jelínek z PPP Kladno. Dobrá je i spolupráce se Střed.vých. péče ve Slaném i SPC v Kladně,Pařížská ul. 9.tř. má rovněž pov. předmět volba povolání, a to 1hod týdně. 19

20 7. Údaje o dalším vzdělávání pedag.pracovníků DVPP Vzdělávací oblasti 2009/201 0 Management 3 Projekty 3 Výchovné poradenství, SPU 6 ŠVP, průřezová témata 0 Jazyk a jazyková komunikace ČJ 7 Jazyk a jazyková komunikace AJ 5 MPP 4 Další cizí jazyk RJ 1 Další cizí jazyk NJ 0 Matematika a její aplikace 8 Informační a komunikační technologie PC, IT 6 Člověk a jeho svět 2 Člověk a společnost 2 MV 1 Člověk a příroda 3 Bakaláři 1 Umění a kultura 3 Finanční a ekonomická gramotnost 1 Člověk a zdraví 0 EVVO 6 ŠD 3 Projektové vyučování 1 Další 1 Studium VŠ 2 Dlouhodobé AJ- Učitelská angličtina 2 Celkem 71 20

21 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, pravidla pro hodnocení žáků Rozvrh hodin je vytvořen tak,aby byla dodržena psychohygiena dle možnosti.vyučování začíná v 7,55hod.Většinou končí maximálně 8.vyuč.hodinou. Zároveň jsou ale žákům nabízeny v odpol. hod.různé kluby (i po 8.vyuč.hod,) Od 7 hod.se ve vyjímečných hod.konají některé kluby. Nejsou vytvořeny speciál.třídy,žáci jsou zařazeni do běžných tříd.na I. i II.st.jsou vytvořeny doučovací pravidelné skupiny,kde se vyučující těmto žákům věnují.během vyučování je k nim rovněž přistupováno individuálně podle metod.pokynuzohledňování.na žádost rodičů je možné tyto žáky klasifikovat slovně.pravidelné kontroly v PPP sleduje vých. poradkyně a třídní učitelky.na žádost rodičů a doporučení PPP byly pro integr. žáky vytvořeny indiv. vzděl. programy. Pro 1 žákyni byla zřízena funkce asistenta pedagoga. V hodinách je využíván indiv. přístup. Žáci reprezentují naši školu ve většině soutěžích a olympiádách.své předpoklady mohou rozvíjet v zájmových útvarech Byl vytvořen školní řád,se 21

22 informační systém vůči žákům a rodičům kterým byli seznámeni poč. škol.roku žáci,učitelé a na tř.schůzkách i rodiče.je zveřejněn i na web.stránkách školy. Pravidla pro hodnocení žáků je jeho nedílnou součástí.nachází se na přístupném místě v budově školy,kam může kdokoli nahlédnout.totéž se týká i ŠVP. Nástěnky,informační tab. Rozhlas Webové stránky Mail.adresa Třídní schůzky Konzultace pro rodiče Den otevřených dveří (1.tř.) Akce pro děti a rodiče Letáky Fotogalerie Kronika Besídky,setkání s rodiči, kult.vystoupení Školská rada Školní parlament Třídnické hodiny Projekt.dny a projekty Promítání fotodokumentace dataprojektorem při tř. schůzkách.a různých akcích ŽK, seš. Tel. Prezentace Projekty Nadační činnost Spolupráce s MŠ Knovíz a MŠ Pchery Spolupráce s partnerskou školou činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Školního psychologa nemáme.na škole pracuje 1 asistent pedagoga (3.tř) Spolupráci s PPP Kladno je na velmi dobré 22

23 úrovni(mgr.jelínek),je prováděna pravidelná kontrola PPP, která se týká dokumentace,vedení školy,asistentky pedagoga a vých. poradkyně. Byla provedena i kontrola SPC Kladno,která doporučila další postup při výuce integr. (ment.postiž.) žáka v 1.roč. Aktivity školy přehled za rok 2009/10: Film.představení: Madagaskar Slaný říjen tř Perly oceánu Praha prosinec tř Vzhůru do oblak Slaný únor tř Divadelní představení: O Šípkové Růžence Pchery prosinec 2010 I.st. Besedy: O životě tygra Pchery červen tř. Třídění odpadu Pchery červen 1.-9.tř Život ve 20.stol. únor 2.tř. Keltové Sládeč.muzeum květen 4.,5.tř Středověk Sládeč.muzeum listopad 5.tř. O Terezíně Pchery květen 8.,9.tř K volbě pov. Z Úř.práce Pchery říjen 9.tř Etika a pravidla stolování říjen 8.,9.tř Exkurze, pořady pro žáky, výstavy: Památník A.Dvořáka Nelahozeves září 8.,9.tř. Velikonoce Zámec.galerie Kladno březen 4.,5.tř IQ park Liberec červen 4.,5.tř Zámek Loučeň říjen 5.-9.tř Muzeum čokolády Praha leden 5.tř. Země ve vesmíru Praha-Štefán.hvězdárna Pha březen 5.tř. Železniční muzeum Lužná červen I.st. Pražský hrad Praha září 7.,8.,9.tř. Škoda Mladá Boleslav březen 7.,8.,9.tř. Jader.elektrárna Temelín listopad 8.,9.tř. Jeskyně Koněprusy červen 8.tř. Památník Terezín duben 8.,9.tř. Národní muzeum Praha listopad 8.,9.tř. Planetárium Praha prosinec 9.tř. Veletrh oborů Kladno říjen 9.tř. Výstava České loutky Praha prosinec 9.tř. Výstava Kuky se vrací Kladno červen 5.tř. 23

24 Aktivity, které pomáhají: Běh naděje Kladno červen 1.,5.,3.tř Šance prodej propag.mater.pro org. výstavy, které pořádá ZŠ : Vánoční výstava Velikonoční výstava Soutěž o nejhezčí čarodějnici Soutěž o nejzdařilejšího sněhuláka prosinec březen březen-duben prosinec-leden Návštěvy (partnerských škol): Návštěva partnerské školy v Horních Počernicích Návštěva z partnerské školy u nás v ZŠ Sport.dopoledne ZŠ Pchery-ZŠ Velvarská KL Sport.klání ZŠ Pchery-ZŠ Brandýsek 8.tř. Účast v soutěžích a olympiádách: Výtvarné: Podmořský svět Cesta vody Namaluj zmrzlin.svět Algidy Já a moje zdraví Veolia I.st. I.st. I. i II.st. 3.tř. I.st. Sportovní: Malá kopaná září 6.,7.tř. Atletika září 6.,7.tř. Vybíjená červen 6.,7.tř. Futsal říjen,listopad 7.tř. Atlet.čtyřboj říjen 8.,9.tř. Vánoční turnaj prosinec 7.tř. Velikonoční turnaj prosinec 7.tř. Stolní tenis říjen 8.tř. Florbal listopad 8.,9.tř. MC Donad Cup červen I.,II.st. Přírodovědné: Biologická olympiáda březen, duben 7.tř. Přírodovědný klokan II.st. Indiánskou stezkou duben děti ze ŠD a 7.tř. Mladý zdravotník ŠD Matematické: Matematická olympiáda duben 7.tř. Matem.klokan březen 2.-9.tř. Taktik říjen-květen 7.tř. 24

25 Taktik. vzva květen 7.tř Literární: Příspěvky do Slánských listů, které byly následovně otištěny II.st. Další společné výjezdy a akce: Škola v přírodě ve Svoru I. i II.st. Lyžařský kurz tř.,ostatní třídy II.st. Dopravní kurz průběžně 4.tř. Plavecký kurz II.pololetí 3.,4.tř. Akce pro rodiče: Velikonoční výstava březen Vánoční výstava prosinec Výstava čarodějnic březen Zpívání na schodech prosinec Závěrečné shromáždění na závěr roku a společné rozloučení s žáky 9.tříd, odměňování nejlepších žáků červen Společné výlety sobotní akce Vánoční vazba prosinec Vánoční besídky za účasti rodičů prosinec 1.září-scházíme se v 1.třídě Projekty jednotlivých tříd a yučujících: Halloween 1.tř Den v pekle 1.tř. Zdravé zuby 1.tř. Ovocné stromy 1.tř. Jeden den v pohádce 2.tř. Perníková chaloupka 2.tř. Halloween 2.tř. Ordinace MUDr.Dráčka 2.tř. Třídím,třídíš, třídíme 2.tř. V sadu 3.tř. Na křižovatce 3.tř. Halloween 3.tř. Zdravé zuby 3.tř. Advent 3.tř. Žabákův rok 3.tř. Okénko do minulosti 3.tř. Čarodějnice 3.tř. Den rodin 3.tř. Život v lese 4.tř. Já a ti druzí 4.tř. Zimní slunovrat 4.tř. Keltové 4.tř. Svět kolem nás 5.tř. Recyklohraní 5.tř. Halloween 5.tř. 25

26 Cestovní kancelář Zdravé zuby Keltové Můj hrad Hodina pokusů Afrika Putování hist.prahou Mít tak hostinu na zámku Optika Zajímavé druhy živočichů Ruská kuchyně Utrpení lidí za 2.svět.války Výtvarné techniky Občerstvení pro děti Fyzikové Náš atlas rostlin Vesmír Minerální vody Tělesa v architektuře 5.tř. 5.tř. 5.tř. 6.tř. 6.tř 6.tř. 7.tř.,8.tř.,9.tř. 7.tř.,8.tř.,9.tř. 7.tř. 7.tř. 8.tř. 8.tř.,9.tř. 8.tř. 8.tř. 8.tř. 9.tř. 9.tř. 9.tř. 9.tř. Projekty, které pro všechny žáky připravilo vedení školy: Vánoční dílny Velikonoční dílny Osobnosti regionu Ovoce do škol Mléko do škol Další prezentace školy: Vydání kalendáře na rok 2010-Rok žabáka (literární pokusy dětí 3.tř. doprovázely obrázky dětí spojená s foto.-připravili žáci,tř.učitelka,asistentka pedagoga Promítání fotografií z akcí školy pro rodiče-tř.schůzky Akce, které šetří životní prostředí, ekologii: Sběr papíru Sběr olejů z domácnosti Sběr plast.víček Sběr baterií Sběr úsporných žárovek Sběr malých elektrozařízení 26

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva Základní škola Pchery, okres Kladno

Výroční zpráva Základní škola Pchery, okres Kladno Výroční zpráva Základní škola Pchery, okres Kladno a) o činnosti školy b) o hospodaření škol. rok 2014-15 Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva. a) o činnosti školy. b) o hospodaření. škol.rok 2006/07. Základní škola Pchery,okres Kladno

Výroční zpráva. a) o činnosti školy. b) o hospodaření. škol.rok 2006/07. Základní škola Pchery,okres Kladno Výroční zpráva Základní škola Pchery,okres Kladno a) o činnosti školy b) o hospodaření škol.rok 2006/07 Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Pchery,okres

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola Pchery, okres Kladno

Výroční zpráva Základní škola Pchery, okres Kladno Výroční zpráva Základní škola Pchery, okres Kladno a) o činnosti školy b) o hospodaření škol. rok 2008-09 1 Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více