, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174"

Transkript

1 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol

2 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3. PERSONÁL... 5 II.4. PENĚŽNÍ A NATURÁLNÍ POŽITKY ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ... 6 III. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ... 6 III.1. ÚČETNÍ ZÁSADY A METODY... 6 III.2. ÚČETNÍ ZÁSADY DLE VÝZNAMU... 6 III.2.1. Způsob ocenění... 6 III.2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny... 6 III.2.3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů... 6 III.2.4. Změny způsobu oceňování... 7 III.2.5. Způsob stanovení opravných položek k majetku... 7 III.2.6. Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek (IM)... 7 III.2.7. Přepočet cizích měn na měnu českou IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 7 IV.1. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT... 7 IV.2. STAV MAJETKU K IV.3. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY K V. VLASTNÍ JMĚNÍ... 9 VI. REZERVY VII. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI VIII. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ IX. CASH FLOW - PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH PŘÍLOHY: PŘÍLOHA č. 1 - Organizační struktura společnosti PŘÍLOHA č. 2 - Přehled IM pořízeného formou finančního pronájmu PŘÍLOHA č. 3 - CASH FLOW PŘÍLOHA č. 4 - Statistika ambulantní péče PŘÍLOHA č. 5 -Statistika hospitalizační péče PŘÍLOHA č. 6 - Statistika operačních výkonů PŘÍLOHA č. 7 - Údaje zveřejňované z výkazu zisků a ztrát a rozvahy PŘÍLOHA č. 8 - Výrok auditora 2

3 I. ÚVOD Rok 1999 je šestým rokem provozu zdravotnického zařízení Městská nemocnice Neratovice. Společnost ALMEDA již čtvrtým rokem funguje jako akciová společnost. V roce 1999 se společnost při provozování Městské nemocnice Neratovice zaměřila na vypracování výhledů pro diverzifikaci rizik, které jsou dány financováním zdravotními pojišťovnami. Nemocnice v tomto roce zůstává jak svojí činností, tak výhledy regulérním zařízením, poskytujícím akutní lůžkovou péči v rámci sítě lůžkových zařízení. Společnost se v průběhu roku 1999 vyrovnávala s problematikou úhrady formou paušální platby, jejíž výše neodpovídá skutečně vynaložené činnosti, ale je odvozena od období roku 1998, kdy byly jiné jak právní, tak ekonomické podmínky. I v tomto roce docházelo k opožďování plateb od zdravotních pojišťoven a nadále trvá hostilní prostředí, neumožňující rozšířit významně příjmy z přímých plateb od pacientů. Do ekonomiky zasáhla nepříznivě také nerealizace navýšení plateb dle DRG vyhodnocení činnosti nemocnice. I v tomto roce společnost provozovala Městskou nemocnici Neratovice s municipální podporou tak jako v letech minulých. Stejně i v tomto roce došlo k rozšíření činnosti, zvláště pak vnitřními organizačními úpravami jednotlivých oddělení. Podle všech medicínských statistických hledisek je provoz Městské nemocnice Neratovice na vysoké úrovni. Z dlouhodobého hlediska lze považovat tento rok za rok přípravný, který umožní společnosti využít v následujících letech všechny své možnosti tak, aby došlo ke stabilizaci i na ekonomickém poli. Společnost ALMEDA, v roce 1999 přes evidentně obtížnou ekonomickou situaci udržela stabilní úroveň zaměstnanosti a došlo ke snížení závazků po době splatnosti. V tomto roce začala společnost vytvářet rezervy na opravy hmotného investičního majetku. 3

4 II. Obecné údaje II.1. Popis a.s. Akciová společnost ALMEDA vznikla transformací společnosti Almeda spol. s r.o. v akciovou společnost dle zákona č. 513/1991 Sb. Zápis akciové společnosti a současný výmaz Almeda spol. s r.o. byl proveden k 30. září A.S. sídlí v ulici Osvobození 991/34 v Praze 6 - Suchdole. Sídlem hlavní provozovny je Městská nemocnice Neratovice, Alšova 462, Neratovice. Rozhodujícím předmětem činnosti je provozování nestátního zdravotnického zařízení, a to Městské nemocnice Neratovice. Dalšími činnostmi jsou pak činnosti spojené s provozováním nemocnice a s podnajímáním prostor nemocnice dalším uživatelům, a to: Podnájem nebytových prostor s dalšími službami Úklidová činnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Činnost organizačních poradců Držiteli akcií s podílem větším než 20% jsou k : Základní jmění: MUDr. Ivan Reich, Praha 1, Vodičkova 9/730 72% Mediterra, s.r.o., Na Záhonech 71, Praha 4, 28% IČO Základní jmění ,- Kč Splaceno k ,- Kč Statutární orgány společnosti tvoří prokurista, čtyřčlenné představenstvo a tříčlenná dozorčí rada. a) Prokurista stav k MUDr. Ivan Reich b) Představenstvo - stav k členové představenstva: MUDr. Ivan Reich MUDr. Oleg Reich MUDr. Tomáš Bilina JUDr. David Uhlíř 4

5 Změny v představenstvu v průběhu roku 1999: MUDr. Luboš Kmeť předseda představenstva do Petr Kocian předseda představenstva od do MUDr. Petr Pudil členem představenstva do Ing. Petr Zemliner členem představenstva do Ing. Jaromír Ferbr členem představenstva od do c) Dozorčí rada stav k : Předseda dozorčí rady: Členové dozorčí rady: Ing. Monika Havránková Ing. Božena Trohařová Václava Procházková Změny v dozorčí radě v průběhu roku 1999: MUDr. Viktor Dibusz předseda dozorčí rady do Ing. Eva Pšenčíková člen dozorčí rady do MUDr. Miloslav Ptáček člen dozorčí rady do Ing. Věra Svobodová člen dozorčí rady od do Organizační schéma je přílohou č. 1. V uplynulém období nebyla organizační struktura nijak měněna. II.2. Podíly a.s. v jiných společnostech či družstvech ALMEDA, a.s. neměla v uplynulém období žádné podíly v jiných společnostech či družstvech. II.3. Personál Průměrný počet zaměstnanců během účetního období činil 142 osob. Průměrný počet řídících pracovníků (ředitel a.s., technický ředitel, primáři, vrchní sestry) činil během účetního období 11 pracovníků. Odměna členům statutárních orgánů byla vyplácena po celý rok Výše odměn: Prokurista ,- Kč (od ) Člen představenstva 5.000,- Kč (2.000,- Kč od ) Předseda dozorčí rady 5.000,- Kč (2.000,- Kč od ) člen dozorčí rady 5.000,- Kč (1.000,- Kč od ) Pracovní Průměrný počet Průměrné měsíční zařazení zaměstnanců osobní náklady v tis. Kč řídící pracovníci ostatní celkem statutární orgány

6 Počet a struktura zaměstnanců k stav k lékaři SZP THP ostatní celkem II.4. Peněžní a naturální požitky řídících pracovníků Během účetního období byl Petru Kocianovi (předseda představenstva, ředitel a.s. do ) poskytnut osobní automobil Škoda Octavia do bezplatného užívání a MUDr. Petru Pudilovi (člen představenstva, vedoucí pediatr do ) byl taktéž poskytnut osobní automobil Škoda Favorit Lxi do bezplatného užívání. Dále byl poskytnut osobní automobil do bezplatného užívání primáři gynekologickoporodnického oddělení, radiodiagnostického oddělení a prokuristovi MUDr. Ivanu Reichovi. III. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování III.1. Účetní zásady a metody Hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami, v nichž jsou obsaženy veškeré náklady spojené s pořízením. Nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami. Pohledávky a závazky jsou oceněny nominální cenou. Peněžní prostředky se oceňují nominální cenou. III.2. Účetní zásady dle významu III.2.1. Způsob ocenění a) zásoby nakupované jsou oceňovány pořizovacími cenami. Akciová společnost nevytváří zásoby pořízené ve vlastní režii. b) Společnost nevytváří hmotný a nehmotný investiční majetek vlastní činností, a tudíž není ani oceňován. c) Společnost v účetním období neúčtovala o cenných papírech a majetkových účastech, neboť potřeba účtování nenastala. d) Společnost v účetním období neúčtovala o příchovcích a přírůstcích zvířat, neboť potřeba účtování nenastala. III.2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny O reprodukčních pořizovacích cenách nebylo účtováno. III.2.3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovacích cen nakupovaných zásob a IM vstupují náklady na dopravu, cestovné, DPH, balné a poštovné. Společnost nepořizuje zásoby ve vlastní režii. 6

7 III.2.4. Změny způsobu oceňování Oproti minulému účetnímu období nebyly provedeny změny ve způsobu oceňování. III.2.5. Způsob stanovení opravných položek k majetku Společnost nevytvořila v účetním období opravné položky. III.2.6. Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek (IM) Každý nově pořízený IM je odepisován lineárně. Účetní a daňové odpisy jsou shodné. Odpisový plán je stanoven vnitropodnikovou směrnicí 2/99. Společnost účtuje o drobném investičním majetku v účtové třídě 0. Drobný IM je odepisován v roce pořízení do nákladů ve výši 100%. III.2.7. Přepočet cizích měn na měnu českou. Společnost používala k přepočtu majetku a závazků platných kurzů vyhlašovaných ČNB ke dni uskutečnění účetního případu. Pro ocenění majetku a závazků ve stavu k byl použit platný kurz ČNB k IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát IV.1. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Dotace poskytnuté městem Neratovice a) provozní dotace ,- tisíc Kč b) dotace na provoz LSPP 500,- tisíc Kč Doplacení základního jmění K je základní jmění splaceno ve 100% výši. Způsobu úhrady zdravotní péče poskytnuté v lůžkových zdravotnických zařízeních V průběhu celého roku 1999 byla zdravotní péče hrazena formou paušální sazby vycházející z výkonů a plateb za rok

8 IV.2. Stav majetku k Hmotný a nehmotný investiční majetek v tis. Kč skupina majetku pořizovací cena oprávky zůstatková cena Software Stroje a přístroje - zdravotnické Stroje a přístroje - počítače Inventář - nábytek Stroje a přístroje - ostatní Ostatní movitý majetek CELKEM Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek v tis. Kč skupina majetku pořizovací cena Drobný nehmotný IM Drobný hmotný IM - zdravotnický Drobný hmotný investiční majetek - ostatní 800 CELKEM Přehled hmotného a nehmotného investičního majetku pořízeného formou finančního pronájmu je uveden v příloze číslo 2. Majetek, který není uveden v rozvaze se eviduje na analytickém účtu Majetek do 3.000,- Kč formou operativní evidence. Hodnota majetku pořízená v účetním období činí 21 tisíc Kč. Žádný majetek není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem. Společnost neeviduje majetek jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví. Společnost neeviduje žádné cenné papíry a majetkové účasti. IV.3. Pohledávky a závazky k a) Pohledávky z obchodního styku doba po lhůtě splatnosti splatnost stav k do 90 dnů od do ,52 Kč od 90 do 180 dnů od do ,50 Kč od 180 do 360 dnů od do ,40 Kč nad 360 dnů do ,94 Kč Celkem účet ,36 Kč ostatní pohl. z obch.styku ,58 Kč CELKEM ,94 Kč Společnost neeviduje žádné pohledávky k podnikům ve skupině. Společnost nemá žádné pohledávky kryté podle zástavního práva. 8

9 b) Závazky z obchodního styku doba po lhůtě splatnosti splatnost stav k do 90 dnů od do ,42 Kč od 90 do 180 dnů od do ,02 Kč od 180 do 360 dnů od do ,53 Kč nad 360 dnů do ,23 Kč Celkem účet ,20 Kč účet leasing ,00 Kč CELKEM ,20 Kč Společnost neeviduje žádné závazky k podnikům ve skupině. Společnost nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva, nebo jištěné jiným způsobem. c) Ostatní závazky závazek výše závazku k Sociální pojištění ,00 Kč Zdravotní pojištění ,00 Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost (účet ) ,00 Kč Daň z příjmu FO - vybíraná zvláštní sazbou (účet ) 1 484,00 Kč Silniční daň ,00 Kč Závazky vůči zaměstnancům ,00 Kč Závazky z majetkového a jiného pojištění (účet 379) ,30 Kč CELKEM ,30 Kč V. Vlastní jmění Stav vlastního jmění k v tisících Kč běžné období Základní jmění 1000 Kapitálové fondy 405 hospodářský výsledek minulých let hospodářský výsledek běžného účetního období Celkem

10 VI. Rezervy Společnost v roce 1999 vytvořila rezervu na opravu investičního majetku v celkové výši Kč ,--. VII. Výnosy z běžné činnosti druh výnosů objem výnosů v tis. Kč Tržby od zdravotních pojišťoven Tržby za zdravotní služby - samoplátci Tržby za nadstandardní zdravotní služby Tržby za pronájem nebytových prostor Ostatní tržby 202 Ostatní tržby 179 Tržby ze zahraničí 0 VIII. Výdaje na výzkum a vývoj V průběhu účetního období společnost nevynaložila žádné prostředky na výzkum a vývoj. IX. Cash flow - přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích je uveden v příloze číslo 3. V Neratovicích, dne MUDr. Ivan Reich Prokurista 10

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

ČSAD STTRANS. výroční zpráva

ČSAD STTRANS. výroční zpráva ČSAD STTRANS a. s. U nádraží 984, 386 13 Strakonice, Czech Republic Tel. +420 389 055 226, fax +420 389 055 225 E-mail: csad@sttrans.cz www.sttrans.cz ČSAD STTRANS výroční zpráva Charakteristika společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více