ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 KÁMEN k.ú. Kámen u Pacova, k.ú. Nízká Lhota ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby Praha 7 Náměstí Svobody Pacov

2 SEZNAM DOKUMENTACE strana IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 Hlavní cíle územního plánu Vymezení řešeného území ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část 1. Postup pořízení územního plánu 6 2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje 7 a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2.1 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje 2.2 Soulad návrhu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina 3. Soulad s cíly a úkoly územního plánování, 13 zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 4. Soulad s požadavky stavebního zákona 15 a jeho prováděcích předpisů 5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů Ochrana zdraví 5.2 Ochrana kulturních hodnot 5.3 Ochrana přírodních hodnot 5.4 Technické limity 5.5 Stanoviska dotčených orgánů a vyjádření organizací 6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 32 obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 7. Stanovisko krajského úřadu 32 ( podle 50 odst. 5 stavebního zákona ) 2

3 8. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu zohledněno 32 Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo připomínky zohledněny nebyly. 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 37 a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 39 širších vztahů v území 12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání Výčet záležitostí nadmístního významu Vyhodnocení vlivu řešení na pozemky určené k plnění 45 funkce lesa a vlivu na zemědělský půdní fond 14.1 Pozemky určené k plnění funkce lesa 14.2 Zemědělský půdní fond 15. Úpravy návrhu územního plánu po společném jednání Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění Vyhodnocení připomínek 60 Grafická část Výkresy odůvodnění územního plánu : D KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : E VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : F VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1 :

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ÚPD : ( ÚPD - územně plánovací dokumentace ) KÁMEN - ÚZEMNÍ PLÁN Druh ÚPD : Územní plán ( ÚP ) Stupeň ÚPD : Řešené správní území : Návrh k.ú. Kámen u Pacova k.ú. Nízká Lhota Pořizovatel : Městský úřad Pacov ( úřad územního plánování ) Odbor výstavby Náměstí Svobody Pacov Objednavatel : Obec Kámen ( obec, která ÚP schvaluje a vydává ) IČ : Kámen Kámen Zpracovatel ÚP : Ing. arch. Milič Maryška IČ : Číslo autorizace : Letohradská 3 / Praha 7 Číslo zakázky : Datum : 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obec Kámen má pro celé své správní území ( k.ú. Kámen u Pacova, k.ú. Nízká Lhota ) zpracovaný platný Územní plán obce ( dále ÚPO ) Kámen. ÚPO Kámen byl schválený usnesením Zastupitelstva obce Kámen dne 21. prosince 2006 a jeho závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Kámen č.1/2006 rovněž dne 21. prosince Od té doby byla pořízena jedna změna územního plánu, Změna č. 1 ÚPO Kámen, vydaná usnesením Zastupitelstva obce Kámen č /01 dne 12. května 2010 formou opatření obecné povahy. O pořízení nového Územního plánu Kámen rozhodlo zastupitelstvo obce. Územní plán Kámen je zpracován podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. 4

5 Hlavní cíle územního plánu Územní plán ( dále ÚP ) Kámen stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci sídel, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán Kámen je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého správního území obce Kámen ( k.ú. Kámen u Pacova, k.ú. Nízká Lhota) v předem promyšlených postupných krocích. Tím lze zamezit případným nekoncepčním rozhodnutím, která se mohou časem projevit jako zábrana harmonického rozvoje obce. Územní plán Kámen vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel je přitom kromě zabezpečení stavebního rozvoje sídel na území obce brán na ochranu kulturního dědictví, na péči o životní prostředí a na ochranu přírody a krajiny. Vymezení řešeného území Územní plán Kámen je zpracován pro správní území obce Kámen, které zahrnuje dvě katastrální území ( dále k.ú. ), t.j. k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota. V grafické části ÚP Kámen ( výkresy A, B, C ) je přehledně vyznačena a) Hranice řešeného území ( hranice území obce Kámen - správního území Kámen ) b) Hranice katastrálních území ( mezi k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) Celková výměra správního území obce Kámen je 807, 7665 ha. Z toho výměra pro jednotlivá katastrální území činí : k.ú. Kámen u Pacova k.ú. Nízká Lhota - 460, 9938 ha - 346, 7727 ha Ve správním území obce Kámen leží hlavní sídlo Kámen, dvě místní části ( Nízká Lhota a Nový Dvůr ) a dvě samoty ve volné krajině ( hájovna a Černý Mlýn ). V katastrálním území Kámen u Pacova je situováno hlavní sídlo Kámen. V katastrálním území Nízká Lhota jsou pak situována sídla Nízká Lhota a Nový Dvůr, hájovna při hranici s obcí Důl a rozvalina Černý Mlýn při Novodvorském potoce. Obec Kámen sousedí svým správním územím ( k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) se správním územím sedmi obcí, t.j. s územím obcí Eš ( k.ú. Eš ), Důl ( k.ú. Důl ), Pošná ( k.ú. Proseč u Pošné ), Zlátenka ( k.ú. Zlátenka ), Vysoká Lhota ( k.ú. Vysoká Lhota ), Věžná ( k.ú. Věžná ) a Dobrá Voda ( k.ú. Dobrá Voda u Pacova ). Mikroregion Stražiště Obec Kámen je spolu s dalšími 19 obcemi v nejbližším okolí sdružena v mikroregionu Stražiště ( pojmenovaném po nejvyšším kopci v okolí, 744 m n. m. ), který se rozkládá na rozloze ha a je osídlen cca obyvateli. Sídlem mikroregionu je Pacov. 5

6 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ( vyhodnocení souladu se stavebním zákonem a správním řádem ) Zadání územního plánu Kámen - Žádost obce Kámen o pořízení územního plánu ze dne výpis z usnesení ad 6 z 20. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání ze dne Schválení zadání územního plánu Kámen Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne Návrh územního plánu Kámen Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu územního plánu Kámen ze dne Společné jednání konané dne Zajištění stanoviska z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. - Předání podkladů krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k vydání stanoviska k návrhu územního plánu, opatření ze dne Posouzení návrhu územního plánu nadřízeným orgánem včetně požadavků na odstranění nedostatků ze dne Úprava návrhu projektantem 02/ Žádost o opětovné posouzení krajským úřadem, jako nadřízeným orgánem ze dne Posouzení návrhu územního plánu nadřízeným orgánem včetně požadavků na odstranění nedostatků ze dne Úprava návrhu projektantem 05/ žádost o opětovné posouzení návrhu nadřízeným orgánem, opatření ze dne Posouzení návrhu územního plánu nadřízeným orgánem - potvrzení odstranění nedostatků ze dne Upravený návrh územního plánu Kámen veřejné projednání Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu, veřejná vyhláška ze dne Veřejné projednání konané dne , o průběhu veřejného projednání byl proveden záznam. - Termín k podání námitek a připomínek byl 7 dnů od veřejného projednání do Termín k podání stanovisek k částem řešení, které byly od společného jednání změněny od dotčených orgánů a nadřízeného orgánu byl 7 dnů od veřejného projednání do

7 Přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu - Vyhodnocení výsledku projednání pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem (místostarostou obce) včetně vyhodnocení obdržených připomínek uplatněných k návrhu územního plánu - Oznámení návrhu rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek zaslaný dotčeným orgánům po veřejném projednání dne s termínem k uplatnění stanovisek do 30 dnů od obdržení oznámení. - Dotčené orgány neuplatnily ve svých stanoviscích žádné připomínky. - Přezkoumání návrhu územního plánu pořizovatelem. 2. SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM dle 53 odst. 4, písmene a) stavebního zákona 2.1 SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE Územní plán Kámen je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ( dále PÚR ) ve znění Aktualizace č.1, schválené usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky. Politika územního rozvoje České republiky je nástroj územního plánování, který na celostátní úrovni koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí a poskytuje rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování uvedených ve stavebním zákoně. Politika územního rozvoje stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Politika územního rozvoje vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje ( rozvojové oblasti a rozvojové osy ). Na správní území řešené v Územním plánu Kámen ( k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) se vztahují některé z požadavků, uvedené v kapitole 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. Územní plán Kámen navrženým řešením na tyto níže uvedené body reaguje : (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Návrh ÚP Kámen je proveden s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji obce; za účelem zachování rázu urbanistické struktury sídel na území obce, zohledňuje specifické podmínky daného území, včetně dopadu urbanistického řešení na krajinný ráz. Lokalizace zastavitelných ploch respektuje především hrad Kámen a zájem zachování jeho dominantního významu pro obec a okolní krajinu. 7

8 (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Návrh ÚP že vytváří předpoklady pro rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Návrh řešení ÚP Kámen že vytváří předpoklady pro dodávku pitné vody a likvidaci odpadních vod ve všech sídlech a je koncipován tak, aby i do budoucna splňoval požadavky na vysokou kvalitu života. Z kapitoly 3. Rozvojové osy a oblasti a z kapitoly 4. Specifické oblasti pro území řešené v Územním plánu Kámen nevyplývají žádné specifické požadavky. Území obce Kámen ( k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) se nachází mimo v PÚR ČR stanovené rozvojové oblasti a rozvojové osy, nepatří mezi specifické oblasti. Proto se na návrh řešení ÚP Kámen nevztahují žádné požadavky vyplývající z těchto vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os a specifických oblastí. Území obce Kámen se nenachází v žádném omezení vyplývajícím z limitujících ukazatelů. Z kapitoly 5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury pro území řešené v Územním plánu Kámen je kolem PUR ČR vytvořit podmínky pro dokončení základní sítě kapacitních silnic, umožňující převést na ně část zátěže intenzívní dopravy. (122) S13 b) Písek Tábor D3 Pelhřimov D1 - převedení možného zvýšeného dopravního zatížení mezi dotčenými kraji. Územní plán je v souladu s tímto požadavkem, řeší přeložku silnice I/19 mimo zastavěné území obce. Z kapitoly 6 Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů pro území řešené v Územním plánu Kámen vyplývá zejména požadavek, obsažený v bodu : (146) E7 Koridor pro dvojité vedení 400 kv Kočín - Mírovka a zapojení vedení 400 kv Řeporyje Prosenice (V413) do Mírovky, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic. Dlouhodobá územní ochrana pro koridory, které umožní zabezpečení nárůstu výkonů zdrojů do přenosové soustavy ČR v horizontu 20 let. Návrh Územního plánu Kámen koridor energetiky E7, vymezený v PÚR ČR a dále upravený v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) Kraje Vysočina ( E05a ) respektuje a upravuje do měřítka územního plánu. Šíře koridoru E05a pro umístění nadzemního ZVN 400 kv elektrického vedení Kočín - Mírovka byla v návrhu ÚP Kámen upravena v souladu s 1. aktualizací ZÚR Kraje Vysočina na 300 m. Na Územní plán Kámen ( k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) se nevztahují žádné další požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky. 8

9 2.2 SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ( územně plánovací dokumentace vydaná krajem ) Dne byly Krajem Vysočina vydány Zásady územního rozvoje ( dále ZÚR ) Kraje Vysočina. Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina byly vydány dne a účinné ke dni Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovuje požadavky na jejich využití, zejména veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Územní plánu Kámen je zpracován v souladu se ZÚR Kraje Vysočina, uvedenými v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování kraje vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území. ÚP Kámen navrženým řešením na jednotlivé body reaguje : (01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj kraje Vysočina založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů obcí, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území Návrh ÚP Kámen je proveden s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji obce; za účelem zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti. V ÚP Kámen jsou navrženy všechny potřebné sídlotvorné prvky, odpovídající velikosti a významu obce Kámen. (02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje z roku 2008 (dále jen PÚR 2008 ) a současně vymezených v ZÚR kraje Vysočina. V návrhu ÚP Kámen je zapracován a upraven do měřítka územního plánu koridor energetiky E7, vymezený v PÚR ČR 2008 a dále upravený v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) Kraje Vysočina ( 1. aktualizace ) jako koridor energetiky E05a. (06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na: a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; b) minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků určených k plnění funkcí lesa; c) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; f) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny. Územní plán Kámen vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel je přitom kromě zabezpečení stavebního rozvoje sídel na území obce brán na ochranu kulturního dědictví, na péči o životní prostředí a na ochranu přírody a krajiny. Rozvojové zastavitelné plochy jsou navrženy především na půdách nižší třídy ochrany ZPF a tak, aby co nejméně zasahovaly do pozemků lesa ( přeložka silnice ). Cílem řešení ÚP Kámen je ochrana stávajících výrazných přírodních a kulturních hodnot, harmonické zapojení rozvojových zastavitelných ploch do krajinného rázu. 9

10 Územní plán Kámen se zasazuje především o zachování, obnovu a rozvoj současné urbanistické struktury všech sídel na území obce Kámen, kompozičních, krajinářských a estetických hodnot a to bez radikálních zásahů do prostorového členění a popření některé vývojové etapy jednotlivých sídel na území obce Kámen. Zvláštní důraz je v ÚP současně kladen na ochranu kulturního dědictví v okolí hradu Kámen, lokalizace zastavitelných ploch respektuje především hrad Kámen a zájem zachování jeho dominantního významu pro obec a okolní krajinu. Z kapitoly 2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a vymezení rozvojových oblastí a rozvojových center krajského významu a kapitoly 3. Vymezení specifické oblasti krajského významu pro území řešené v Územním plánu Kámen nevyplývají žádné specifické požadavky. Území obce Kámen ( k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) se nachází podle ZÚR Kraje Vysočina mimo vymezené rozvojové oblasti ( OBk ) a rozvojové osy ( OSk ) krajského významu, nepatří mezi specifické oblasti ( SOBk ). Území obce Kámen se nenachází v žádném omezení vyplývajícím z těchto limitujících ukazatelů. Z kapitoly 4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu pro území řešené v Územním plánu Kámen vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech : 4.1 Dopravní infrastruktura (67) ZÚR vymezují koridor silnice I/19 v šířce 150 m zahrnující: a) koridor pro homogenizaci stávajícího tahu; (79) ZÚR vymezují koridor silnice II/128 v šířce 80 m zahrnující: a) koridor pro homogenizaci stávajícího tahu Koridory dopravní infrastruktury silnice I/19 ( DK02 ) a silnice II/128 ( DK07 ) jsou zapracovány do ÚP Kámen, zpřesněny do měřítka územního plánu a upraveny vzhledem ke konfiguraci stávající zástavby sídla Kámen. V místě zastavěného území a zastavitelných ploch je koridor DK02 zúžen na šířku stávající komunikace silnice I/19. Konkrétní místo a parametry zúžení je vyznačeno v grafické části ÚP Kámen. 4.2 Technická infrastruktura (97) ZÚR zpřesňují koridor republikového významu E7 koridor dvojitého vedení 400 kv Kočín-Mírovka a zapojení vedení 400 kv Řeporyje - Prosenice do Mírovky, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic, vymezené PÚR 2008, a to vymezením : b) koridoru v šířce 300 m pro umístění stavby nadzemní vedení ZVN 400 kv Mírovka - Kočín, s pěti dílčími rozšířeními na územích obcí Úsobí, Kamenice u Herálce, Dudín, Vyskytná a Dubovice. (98) ZÚR vymezují tyto koridory a plochy pro umístění staveb nadřazené rozvodné soustavy ZVN a VVN o napětí 400 kv, respektive 110 kv j) koridor v šířce 400 m pro umístění stavby nadzemní vedení VVN 110 kv R Pelhřimov - R Tábor Koridory technické infrastruktury pro umístění stavby nadzemního elektrického vedení ZVN 400 kv Mírovka - Kočín ( E05a ) a stavby nadzemního elektrického vedení VVN 110 kv R Pelhřimov - R Tábor ( E11 ) jsou zapracovány do ÚP Kámen, 10

11 upraveny a zpřesněny do měřítka územního plánu. Koridor E11 podél jižního okraje sídla Kámen je zúžen vzhledem ke konfiguraci stávající zástavby sídla Kámen tak, aby zasahoval minimálně do zastavěného území a zastavitelných ploch. Konkrétní místo a parametry zúžení je vyznačeno v grafické části Územního plánu Kámen. Koridory dopravní a technické infrastruktury jsou ve výkresu širších vztahů ( v měřítku 1: ) znázorněny jako schéma zejména za účelem odůvodnění vedení jejich trasy, graficky nelze v tomto měřítku vyjádřit jejich skutečnou šířku. Z kapitoly 6. Vymezení cílových charakteristik krajiny na území Kraje Vysočina pro území řešené v ÚP Kámen vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech : (125) ZÚR vymezují na území kraje tyto typy krajin charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým využitím : c) krajina lesozemědělská harmonická; d) krajina lesozemědělská ostatní; Převážná část území obce Kámen ( celé k.ú. Kámen u Pacova, větší část k.ú. Nízká Lhota ) je v ZÚR Kraje Vysočina zařazena do typu krajiny lesozemědělské harmonické a pouze severní malá část k.ú. Nízká Lhota je v ZÚR Kraje Vysočina zařazena do typu krajiny lesozemědělské ostatní. Územní plán Kámen respektuje v ZÚR stanovené hlavní cílové využití krajiny lesozemědělské harmonické ( na většině území ), s využitím zejména pro zemědělství a lesní hospodářství, bydlení, základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity, cestovní ruch a rekreaci a vytváří předpoklady pro jeho ochranu a další rozvoj. Většina území je součástí ochranného pásma hradu Kámen. Územní plán Kámen vytváří v souladu se ZÚR Kraje Vysočina předpoklady zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků, lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami, zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních porostů, rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit a chránit luční porosty. Územní plán Kámen respektuje v ZÚR stanovené hlavní cílové využití krajiny lesozemědělské ostatní ( v severní části k.ú. Nízká Lhota ), krajiny přechodového typu mezi krajinou lesní a zemědělskou, v daném případě s využitím zejména pro lesní hospodářství. Pro dané území v k.ú. Nízká Lhota platí zásady obsažené v bodech (136) a (137), zejména pak zásady bodu (137) odst. a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání lesních a zemědělských pozemků, zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, zvýšením podílu trvalých travních porostů. V Územním plánu Kámen je navrženo zejména zachování stávajícího historického členění krajiny, v ÚP nejsou vymezeny žádné negativní zásahy do krajiny. Území obce Kámen je součástí venkovského osídlení této části vrchoviny, oblasti s malým počtem a nízkou hustotou obyvatel a převahou přírodních porostů. Malá sídla obklopují pole, louky a lesní porosty, atraktivita území spočívá ve své členitosti. 11

12 Základem návrhu ÚP je zejména zachování a podpoření charakteru a struktury venkovského osídlení, jeho kompozičních, krajinářských a estetických hodnot. 125a) ZÚR dále vymezují na území kraje tyto oblasti krajinného rázu jako unikátní územní jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny e) CZ0610-OB005 Pelhřimovsko o) CZ0610-OB015 Pacovsko Převážná část území obce Kámen ( celé k.ú. Kámen u Pacova, větší část k.ú. Nízká Lhota ) patří do krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko a pouze severní část k.ú. Nízká Lhota patří do krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko. (146f) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území : a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování staveb a technických zařízení s výškou přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu do exponovaných průhledu b) zachovat prvky historického členění krajiny (146p) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko tyto specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: a) neumisťovat výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuálně uplatňovat v území přírodního parku Polánka a ve vyvýšených prostorech, odkud se budou uplatňovat jako dominanta mnoha dalších oblastí, nebo budou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží nebo se budou uplatňovat v interiérech komponované krajiny; Územní plán Kámen respektuje v ZÚR stanovené oblasti krajinného rázu jako unikátní územní jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny. Základem urbanistické koncepce je zachování a podpoření charakteru a struktury venkovského osídlení. Většina území je součástí ochranného pásma hradu Kámen. Na řešení Územního plánu Kámen se nevztahují žádné jiné zvláštní požadavky vyplývající ze ZÚR Kraje Vysočina a ani žádné požadavky vyplývající ze širších vztahů v území. Územní plán Kámen respektuje záměry ZÚR Kraje Vysočina, t.j. nejsou v něm vytvořeny překážky, které by záměry ZÚR Kraje Vysočina znemožňovaly. 12

13 3. SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území dle 53 odst. 4, písmene b) stavebního zákona Posouzení souladu s cíly územního plánování Územní plán Kámen je řešen v souladu s cíly územního plánování. Ve všech sídlech vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plán Kámen stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci sídel, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého správního území, v předem promyšlených postupných krocích. Tím lze zamezit nekoncepčním rozhodnutím, která se mohou časem projevit jako zábrana harmonického rozvoje obce. Územní plán Kámen vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel kromě zabezpečení rozvoje sídel je přitom brán na péči o životní prostředí, ochranu přírody a vodních zdrojů. Územní plán Kámen vytváří předpoklady k zajištění udržitelného rozvoje území svým komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Územní plán Kámen koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Konkrétně jsou v územním plánu vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření. V Územním plánu Kámen jsou přiměřeně vymezeny plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury, veřejných prostranství, veřejné zeleně a ploch dopravní a technické infrastruktury. Zároveň strukturou navržených ploch vytváří územní plán prostor pro plné uplatnění soukromých záměrů v oblasti bydlení, rekreace a podnikatelských aktivit. V Územním plánu Kámen je navržen rozvoj všech sídlotvorných složek, zahrnující zejména rozvoj bydlení, rekreace, občanského vybavení, podnikatelských aktivit ve výrobě, dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a rozšíření ploch sídelní zeleně. Návrh zastavitelných ploch vytváří předpoklady k přiměřenému a komplexnímu rozvoji všech sídel ve správním území obce Kámen. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá vždy velikosti a významu jednotlivých sídel na území obce a také významu v širším okolí. Územní plán Kámen vytváří předpoklady k ochraně krajiny. V území budou vytvářeny předpoklady zejména k posílení ekologické stability prostřednictvím konkrétního vymezení územního systému ekologické stability. Cílem bude zajistit předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů a založit v území strategii tzv. trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajišťuje dostatečnou prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím zabezpečuje trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro vývoj využívány. 13

14 Posouzení souladu s úkoly územního plánování Územní plán Kámen je řešen v souladu s úkoly územního plánování. Návrh územního plánu je zpracován na základě zjištění a posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Na území obce Kámen se jedná o mimořádné přírodní hodnoty, zejména pak o významný krajinný prvek Skalice ( Skalický rybník ) v katastrálním území Kámen u Pacova a rovněž lokality na Novodvorském potoce v k.ú. Nízká Lhota s návrhem na registraci významného krajinného prvku v lokalitě Jitra a v lokalitě Černý Mlýn. Mezi kulturní a civilizační hodnoty pak patří zejména kulturní památky ( nejvýznamnější hrad Kamen s ochranným pásmem ), dochované urbanistické struktury jednotlivých sídel a archeologické nálezy. V územním plánu Kámen byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Navržené přípustné změny způsobu využití ploch vytváří předpoklady k přiměřenému komplexnímu rozvoji všech sídel na území obce Kámen. V územním plánu Kámen jsou stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. V územním plánu Kámen byla posouzena potřeba změny využití ploch v zastavěném území. Zatím účelem jsou navrženy dvě plochy přestavby ( P01 a P02 ). Jsou situovány v místech, kde původní využití ploch je nevhodné nebo kde již u těchto ploch pozbyla účelnost stanovení jejich původního využití i v budoucnosti. V územním plánu Kámen byly stanoveny požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, pro nové zastavitelné plochy zejména pak s ohledem na stávající urbanistickou strukturu a na stávající vhodné využití ploch v zastavěném území. V územním plánu jsou vytvořeny podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. Navržená trvalá zatravnění na svažitých pozemcích a navržené plochy polyfunkční zeleně mají na území obce Kámen plnit zejména biologickou, krajinářskou i protierozní funkci. V územním plánu Kámen jsou vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území. Koncepce dopravní a technické veřejné infrastruktury odpovídá oprávněným požadavkům na rozvoj území obce. 14

15 4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ dle 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona Územní plán Kámen je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Vymezení ploch sídelní zeleně V Územním plánu Kámen jsou vymezeny v zastavěném území a na zastavitelných plochách tři druhy ploch sídelní zeleně : PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ v zastavěném území a zastavitelných plochách ZV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ zeleň na veřejných prostranstvích ZS PLOCHY ZELENĚ zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady ZO PLOCHY ZELENĚ zeleň ochranná a izolační Vymezením výše uvedených ploch sídelní zeleně ZS a ZO byly doplněny plochy rozdílným způsobem využití stanovené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ( Hlava II - Plochy rozdílným způsobem využití ). Doplnění těchto druhů ploch zeleně bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č. 7, část I., odstavec 1, písmeno c) vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 15

16 5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ dle 53 odst. 4, písmene d) stavebního zákona V územním plánu Kámen jsou respektovány všechny limity využití území stanovené podle zvláštních předpisů. Graficky zobrazitelné limity využití území jsou graficky vyznačeny na výkresu : D KOORDINAČNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : ). Na koordinačním výkresu D nejsou vyznačeny ( s ohledem na měřítko a přehlednost výkresu ) některé technické limity, například inženýrské sítě a ochranná pásma těchto sítí ( vodovody, kanalizace, elektrická NN vedení, sdělovací kabely, apod. ), které jsou vedeny v plochách veřejných prostranství ( hlavní funkce ) v zastavěném území. 5.1 OCHRANA ZDRAVÍ Urbanistická koncepce, navržená v Územním plánu Kámen vytváří předpoklady k tomu, aby u nových obytných objektů bylo i v budoucnu zajištěno bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel. V Územním plánu Kámen je v Podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití předepsáno podmíněně přípustné využití ploch určených pro bydlení ( BV bydlení venkovské ). Na ploše Z04 musí být před započetím výstavby prokázáno splnění hygienických limitů hluku u obytné zástavby s ohledem blízkost stávající trasy silnice I/19. Podmíněně přípustné využití ploch je rovněž předepsáno u ploch určených pro občanské vybavení ( OS). Na ploše Z07 musí být před započetím výstavby prokázáno, že hluk z běžného provozu hřiště nebude překračovat hygienické limity v nejbližším chráněném venkovním prostoru a v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb. 5.2 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT V Územním plánu Kámen je předepsáno, že na území obce Kámen ( k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) bude respektována ochrana kulturního dědictví. Doklad kulturního dědictví představují nejenom kulturní památky ale také dochované urbanistické struktury sídel a archeologické nálezy. V územním plánu je v koncepci prostorového uspořádání předepsáno, že stávající dochovaná historická urbanistická podoba všech sídel na území obce Kámen ( Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr ) musí být zachována. Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb. Charakter zástavby sídel musí být dle těchto zásad zachován, nové stavby na rozvojových zastavitelných plochách a plochách přestavby musí respektovat kontext zástavby sídel hmotou, měřítkem a architektonickým výrazem Kulturní památky Na území obce Kámen jsou evidovány státem chráněné nemovité kulturní památky ( chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987 ), t.j. památky zanesené v ÚSKP ( Ústřední seznam kulturních památek ) a označené KP : Katastrální území Kámen u Pacova 16

17 Hrad Kámen č.p.1 ; číslo rejstříku 40125/ ( zapsán od ) Areál starého hradu Kámen - ( /1 starý hrad, /2 hradba, /3 bývalá vrátnice Petrarka, /4 bývalý pivovar, /5 brána, /6 branka, /7 kamenný sloup se sochou Sv. Jana Nepomuckého, /8 park, /9 zahradní rodinný domek č.p. 50, /10 ohrazení a oplocení se 3 bránami a 3 brankami, /11 bývalý zahradní domek, /12 opěrné zídky s dvouramenným schodištěm, /13 okrasný bazén s odpočívadlem) Kostel P. Marie Bolestné ; číslo rejstříku 22864/ ( zapsán od ) Katastrální území Nízká Lhota Zámek ; číslo rejstříku 41721/ ( zapsán od ) Zámek č.p. 1 se škrobárnou č.p. 2. Chráněn je zámek č.p. 1 ( na pozemku st. 23, k.ú. nízká Lhota ) a škrobárna č.p. 2 ( na pozemku st. 25, k.ú. nízká Lhota ) Ve správním území obce Kámen byly v minulosti evidovány památky místního významu, památky venkovské lidové architektury nebo architektonicky cenné stavby a soubory staveb. Místní památky nejsou v koordinačním výkresu graficky vyznačeny, neboť tyto místné památky nejsou vyhlášeny, ale jsou situovány v ochranném pásmu hradu Kámen, kde je jejich ochrana do jisté míry podchycena. V obci Kámen se jedná o památky místního významu : Sýpka. Třípatrová sýpka, objekt patrně z 1. poloviny 18. století, která se dochovala jako součást rozlehlého hospodářského dvora v severní části obce. Chalupy na severní straně podhradí, nichž se zachovalo roubené jádro. Jedná se o tři chalupy č.p. 43, č.p. 56 a č.p. 46. V Územním plánu Kámen je předepsáno, že ochrana nemovitých kulturních památek, kulturních památek místního významu, památek venkovské lidové architektury nebo architektonicky cenných staveb a souborů staveb jako doklad kulturního dědictví bude dodržována. Veškerá činnost, která by mohla vést k poškození nemovitých kulturních památek a jejich bezprostředního okolí a také kulturních památek místního významu a jejich bezprostředního okolí je nepřípustná. Ochranné pásmo hradu Kámen V okolí hradu Kámen je vyhlášeno ochranné pásmo, které je v návrhu ÚP Kámen zapracováno a respektováno. Ochranné pásmo hradu Kámen bylo vyhlášeno v rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma hradu Kámen, vydaném odborem výstavby a ÚP ONV v Pelhřimově ( č.j. VÚP/879/80 ) ze dne ). Pro všechny vlastníky ( správce, uživatele ) platí povinnost uvedená v 14 odst. 2 památkového zákona č. 20/1987 Sb.. Ochrana dochované urbanistické struktury sídel V Územním plánu Kámen je předepsáno, že mezi kulturní dědictví je třeba zahrnout i původní urbanistickou strukturu všech sídel na území obce Kámen, kde se ve větší či menší míře původní historická urbanistická struktura dochovala. Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb. V hlavním sídle Kámen se jedná zejména o zástavbu v historickém jádru pod hradem Kámen. 17

18 V místní části Nízká Lhota, kde zástavba sídla zahrnuje většinou původní zemědělské statky a drobné usedlosti, musí být zachován především venkovský charakter, tj. veškeré nové stavby v území musí kontext původní venkovské zástavby respektovat. Jedná se zejména o půdorysnou strukturu a výškovou hladinu zástavby, ochranu staveb s dochovaným architektonickým výrazem a ochranu památek lidové architektury. Ochrana archeologických nálezů Celé správní území obce Kámen ( k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) je v Územním plánu Kámen posuzováno jako území s archeologickými nálezy. U všech zásahů do terénu je třeba provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče. 5.3 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT Územní plán Kámen vytváří předpoklady k ochraně přírody a krajiny. V území jsou vytvářeny předpoklady zejména k posílení ekologické stability prostřednictvím návrhu konkrétního vymezení ÚSES ( územního systému ekologické stability ). Cílem je zajistit předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů a založit v území strategii tzv. trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajišťuje dostatečnou prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím zabezpečuje trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro vývoj využívány. Ochrana lesa Vzdálenosti 50 m od okraje lesa ( PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa ). ( 14 zákona 289/1995 Sb., zákon o lesích ) Ochrana přírody a krajiny Významný krajinný prvek - VKP V severní části katastrálního území Kámen u Pacova se nachází vyhlášený významný krajinný prvek Skalice ( Skalický rybník ). Významný krajinný prvek - návrh - VKP Jitra ( Novodvorský potok ) Černý Mlýn ( Novodvorský potok ) Památné stromy - PS Kámenský cypříšek Hradní buk Na území obce se nachází další hodnotné lokality, které jsou v ÚP Kámen respektovány. Tyto cennější prvky mohou být na základě dalšího posouzení v budoucnu vyhlášeny. Vychází z průzkumu území zpracované společností EKO-PE s.r.o. Pelhřimov v roce Kámen u Pacova Zbytek staré třešňové aleje, většinou torza, jen ojediněle zdravé stromy, většina stromů na konci života. Dále jednotlivé mladší stromy a keře: dub, klen, vrba, hloh, šípek, bez; nové dosadby dubu a jírovce. Přes špatný zdravotní stav původní třešňové aleje se jedná o významnější prvek v krajině s možností citlivé obnovy. 18

19 Nízká Lhota Mohutné listnáče na mezi jihovýchodně od Nového Dvora lípa, klen, mléč, akát, jasan, v intravilánu lípy. Jedná se pravděpodobně o součást výsadeb kolem zámku, vhodné řešit souhrnně celý komplex vzrostlé zeleně v Novém Dvoře. Stará oboustranná alej kolem cesty na severu obce, doplněná dalšími vzrostlými stromy a nálety alej tvoří především jasany, kleny a lípy, na západní straně cesty jsou dále modříny, na východní straně je alej zdvojená. Vše je neudržované a zarostlé nálety (osika, klen, jasan, bříza, bez), místy je sem navážen rostlinný a jiný odpad. Vhodná by byla péče o stromy v původní aleji (ošetření starých stromů), citlivé vyřezání náletů, vyklizení odpadů, apod., i když se jedná pouze o krátký úsek cesty. Osamělý dub letní s břízou v loukách (dub má obvod 290 cm, bříza 190 cm) Zbytky staré (převážně lipové) aleje kolem bývalé cesty (dnes neprůchodné), souběžné s Novodvorským potokem 19

20 20

21 Ochrana vod Celé správní území Kámen ( k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) spadá do povodí řeky Vltavy a do povodí vodárenského toku Želivka. Územím Kámen protéká od jihu k severu Novodvorský potok, který napájí Horní a dolní Konopný rybník východně od Kámeně a Novodvorský rybník v Novém Dvoře. Západně od Kámeně leží Skalický rybník, který je největší vodní plochou na území obce. Na území obce Kámen ( k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) je vyhlášeno záplavové území Q 100 vodního toku Novodvorský potok. Návrh územního plánu záplavové území včetně stanovené aktivní zóny záplavového území respektuje, v tomto území není umístěna nová zástavba. Podél vodních toků je v Územním plánu Kámen je respektováno nezastavěné volné pásmo ( manipulační pruh ) z důvodů jejich správy a údržby, u významných vodních toků o šíři 10 m u ostatních drobných vodních toků v řešeném území o šíři 6 m ( podle 49 a 67zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon ). Celé správní území obce Kámen ( k.ú. Kámen u Pacova a k.ú. Nízká Lhota ) patří do zranitelných oblastí dle NV č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Celé správní území Kámen se nachází v pásmu III. stupně hygienické ochrany ( PHO ) zdroje pitné vody vodní nádrže Švihov, Vodní dílo Želivka, která je zásobárnou vody celostátního významu. V Územním plánu Kámen je respektována ochrana vodárenské nádrže Švihov a všechna omezení z ní vyplývající. PHO I. a II. stupně vodních zdrojů pro místní vodovody jsou v ÚP respektována. Ochrana nerostného bohatství Na území obce Kámen není vyhlášeno žádné chráněné ložiskové území - CHLÚ. V katastrálním území Kámen je evidováno poddolované území č Kámen u Pacova po těžbě rud před 16. stoletím. Na většině území obce je nutné počítat se středním stupněm radonového rizika. Ochrana ovzduší Návrh územního plánu respektuje a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina naposledy aktualizovaném v červnu Na území obce Kámen se nevyskytují žádné výrazné zdroje znečištění vzduší. Návrh ÚP nepřipouští umístění nových výrobních ani jiných činností, které by svým vlivem negativně ovlivnily čistotu ovzduší. Pro vytápění jsou vytvořeny podmínky pro alternativní zdroje. 5.4 TECHNICKÉ LIMITY V Územním plánu Kámen jsou respektovány limity technické infrastruktury, limity dopravní infrastruktury a ochranná pásma výroby. 21

22 Dopravní infrastruktura Silnice Silnice I třídy ( I/19 ) ochranné pásmo 50 m od osy vozovky Silnice I třídy ( I/19 ) - přeložka ochranné pásmo 50 m od osy vozovky - návrh Silnice II a III třídy ( II/128 a III / 01922, III / 01923, III / ) ochranné pásmo 15 m od osy vozovky Koridor dopravní infrastruktury - silnice I/19 koridor DK02 o šíři 150 m ( zpřesněný ze ZÚR Kraje Vysočina ) Koridor dopravní infrastruktury - silnice II/128 koridor DK07 o šíři 80 m ( zpřesněný ze ZÚR Kraje Vysočina ) Technická infrastruktura VVN 110 kv vzdušná elektrická vedení - stav ochranné pásmo 20 m od krajního vodiče VN 22 kv vzdušná elektrická vedení - stav ochranné pásmo 7 (10) m od krajního vodiče Koridor energetiky E05a pro umístění ZVN 400 kv elektrického vedení Koridor energetiky E11 pro umístění VVN 110 kv elektrického vedení VTL plyn - stav ochranná a bezpečnostní pásma Vodovod - stav ochranná pásma 2 m od osy potrubí Kanalizace - stav ochranná pásma 2 m od osy potrubí Sdělovací dálkové kabely - DK - stav ochranná pásma 1 m od osy kabelu Radioreléové spoje - stav ochranná pásma OP komunikačního spoje AČR ochranné pásmo PHO I. a II. stupně vodního zdroje - VZ Ochranná pásma technické infrastruktury Návrh ochranného pásma ČOV Skládky odpadu - SKL Rekultivované skládky odpadu 22

23 5.5 STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ A VYJÁDŘENÍ ORGANIZACÍ V rámci projednání návrhu územního plánu Kámen ve společném jednání obdržel pořizovatel tato stanoviska dotčených orgánů a vyjádření ostatních organizací: Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno, Mezírka 1, Brno stanovisko ze dne pod čj. 1025/560/13, 19713/P/13, 3869/ENV/13 - souhlasné stanovisko, v řešeném území je evidováno jedno poddolované území z minulých těžeb ev.č Česká geologická služba, útvar Geofond, Kostelní č.p. 26, Praha 7 sdělení ze dne pod zn. ČGS-411/13/0886*SOG-441/249/2013 bez připomínek, upozornění na poddolované území 2445 a střední radonové riziko. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/6, Liberec stanovisko ze dne pod zn. SBS 16883/2013 stanovisko bez námitek Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, Brno připomínky ze dne ZN /11300/2013 budou řešeny samostatně v oddíle 16 Rozhodnutí o námitkách. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, Pelhřimov stanovisko ze dne pod zn. KHSV/10852/2013/PE/HOK/Tvr stanovisko s požadavkem splnění podmínky: Plocha (Z07) vymezená pro hřiště, bude řešena jako podmíněně využitelné území s tím, že v rámci projektové přípravy pro územní řízení bude hlukovou studií doloženo, že hluk z běžného provozu hřiště nebude překračovat hygienické limity v nejbližším chráněném venkovním prostoru a v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb zapracováno do úpravy návrhu územního plánu po společném projednání. Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, Pardubice stanovisko ze dne pod čj. 570 PE ÚP/ /PracČB stanovisko s požadavkem: Respektování ochranného pásma nadzemního komunikačního vedení a zapracování do textové i grafické části zapracováno do úpravy návrhu územního plánu po společném projednání. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava žádost o uplatnění předkupního práva ze dne pod čj. 1067/ŘSD/39011/2013 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova č.p. 57, Jihlava stanovisko ze dne pod čj. KUJI 47723/2013 ODSH 63/2013 bez připomínek. Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1- stanovisko ze dne pod zn. 545/ UPR/2 stanovisko s připomínku: Vzhledem k tomu, že pro budoucí přeložku silnice 1/l9 v obchvatu obce Kámen již bylo vydáno územní rozhodnutí, je nutné budoucí přeložku silnice 1/19 zakreslit jako těleso komunikace s veškerými souvisejícími stavbami. Vydáním územního rozhodnutí vzniká i ochranně pásmo silnice, které požadujeme vyznačit dle 30 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ochranné pásmo 50 m od osy komunikace na obě strany musí být vyznačeno i u stávající silnice 1/19. Do doby výstavby a uvedení do provozu přeložky a převedení stávající silnice I/19 do sítě silnic nižších tříd se jedná o silnici 1. třídy. zapracováno do úpravy návrhu územního plánu po společném projednání 23

24 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí, Žižkova č.p. 57, Jihlava stanovisko z hlediska ochrany ovzduší ze dne pod čj. KUJI 46136/2013 OZP 35/2013/Rů relevantní připomínka k návrhu územního plánu týkající se ochrany ovzduší: Při zpracování územně plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina naposledy aktualizovaném v červnu Návrh ÚP požadavky respektuje ( odůvodnění ÚP v kapitole 5.3 Ochrana přírodních hodnot ). Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro kraj Vysočina, Tolstého 15, Jihlava souhlasné stanovisko ze dne pod zn. 1216/13/ /Bě Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov souhlasné koordinované stanovisko ze dne pod čj. HSJI /PE-2013 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí, Žižkova č.p. 57, Jihlava stanovisko ochrany přírody a krajiny ze dne pod čj. KUJI 56555/2013 OZP 1519/2006 požadavek: Zapracování dálkově migračního koridoru v řešeném území z důvodu územního zajištění migrační trasy živočichů, kterými mohou být i zvláště chráněné druhy dle 50 zákona o OPK zapracováno do úpravy návrhu územního plánu po společném projednání. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí, Žižkova č.p. 57, Jihlava souhlasné stanovisko ochrany zemědělského půdního fondu ze dne KUJI pod čj /2013 OZP 1519/2006 Posouzení návrhu nadřízeným správním orgánem: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova č.p. 57, Jihlava, Posouzení návrhu požadavek na odstranění nedostatků ze dne pod čj. KUJI 59887/2013 OUP 285/ Skl Posouzení z hlediska širších územních vazeb: Z hlediska širších vztahů není ve Výkrese širších vztahů bez stanoveného měřítka vyznačena podrobnější návaznost na území sousedních obcí a širší vazby. Tento výkres je nutné upravit tak, aby zobrazoval širší vztahy v území (dopravní vztahy, vztahy technické infrastruktury, prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES ) a další) nejen v měřítku nadmístních jevů, ale i v měřítku místních vztahů. Dále upozorňujeme, že v předloženém návrhu ÚP je koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy návaznost na územně plánovací dokumentaci sousedních obcí zajištěna pouze částečně. Je nutno prověřit a zajistit návaznost, popřípadě odůvodnit vzájemnou nenávaznost prvků ÚSES. - Výkres byl doplněn o koridory energetiky E11 a E05a, koridory dopravy DK02 a DK07, VTL plynovod a ÚSES. 24

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis:

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis: O B E C P O Š N Á Záznam o účinnosti: Vydalo: Zastupitelstvo obce Pošná Číslo usnesení: 1/2011 Datum vydání: 17.1.2011 Datum nabytí účinnosti: 4.2.2011 Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Mladé Bříště v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Mladé Bříště v uplynulém období Zpráva o uplatňování územního plánu Mladé Bříště v uplynulém období Podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s vyhláškou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNOR 2016. Pořizovatel: Určený zastupitel: Ing. Radovan Necid

VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNOR 2016. Pořizovatel: Určený zastupitel: Ing. Radovan Necid ÚNOR 2016 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ MEZIŘÍČÍ Návrh zadání, zpracovaný v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Vsetín Třída Tomáše Bati 399 odbor ÚP, stavebního řádu a dopravy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VRÁBČE V k.ú. Vrábče, Slavče NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODŮVODNĚNÍ Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice LEDEN 2015 paré č. Obsah a) Proces pořízení územního

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu J E D L O V Á Říjen 2013 P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160,

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu O b s a h d o k u m e n t a c e Ú Z E M N Í P L Á N N O V É M Ě S T O N A M O R A V Ě n á v r h ú z e m n í h o p l á n u textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Výkres základního členění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Změna č. 5 Územního plánu obce Dolní Dobrouč Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Dolní Dobrouč

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Obec Kořenov číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Zastupitelstvo obce Kořenov, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN VRŠOVICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VRŠOVICE Vršovice 38 747 61 Raduň IČ: 00635588 zastupuje: Petr Pavlík - místostarosta POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala ÚZEMNÍ PLÁN LHOTA - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA č.3 1 POŘIZOVATEL: Magistrát města Zlína, oddělení územního plánování Jana Surovcová OBEC LHOTA: Mgr. Jana Kadlečíková PROJEKTANT: S-projekt plus,

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Únor 2016 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU ZMĚNY Č.12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 73, 463 34 HRÁDEK NAD NISOU BC. LUCIE

Více

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice B. OBECNĚ ZÁVAZNÁ Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice Zastupitelstvo obce Lichoceves se na svém zasedání dne 4.12.2003

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl Vypracoval: Úřad městyse Radomyšl ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou úvod říjen 2013 O pořízení změny č. 1 územního plánu Radomyšl rozhodlo zastupitelstvo

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice ZMĚNA Č. 1 ÚP PETROVICE U SUŠICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Územní

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel: Urbanistický ateliér

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Leden 2015 Název územně plánovací

Více

Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ

Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ Zadání vypracovala: Melanie Holubová, úřad územního plánování MěÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více