17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek"

Transkript

1 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi s rostoucí teplotou rychle klesá, zatímco u kov roste: Mezi polovodie patí nap. prvky Si, Ge, C(grafit), Se, Te, sloueniny PbS, CdS, i nkteré organické polovodi sloueniny, nap. hemoglobin a chlorofyl. Nejvtší praktické uplatnní má Si a Ge. kov T Nosie el. náboje v polovodiích elektrony (záporný náboj) a díry (prázdná místa po uvolnných elektronech kladný náboj) Vodivost polovodi: 1. vlastní Napíklad kemík je tymocný (má 4 valenní elektrony) a jeho atomy jsou uspoádány v krystalové mížce. Pi nízkých teplotách jsou valenní elektrony siln poutány v mížce, kemík proud nevede. Pi zahátí se ionty v krystalové mížce rozkmitají a dochází k uvolování valenních elektron. Opustí-li elektron své místo v mížce (na obr. šipky), objeví se místo, kde chybí záporný náboj. Toto prázdné místo se nazývá "díra" a chybjící záporný náboj se navenek projeví jako náboj kladný (na obr. vyznaen mode). Do "díry" mže peskoit jiný elektron z krystalové mížky a doplnit chybjící záporný náboj. Dojde k rekombinaci. Kladná "díra" se však objeví na míst, odkud elektron peskoil, vypadá to tedy, jako by se "díry" sthovaly v krystalové mížce z místa na místo. Pi vlastní vodivosti se elektrony a díry podílejí na vodivosti stejn. 2. pímsová a) Vodivost typu N (negativní): V krystalu kemíku jsou nkteré atomy nahrazeny ptimocnými atomy, nap. arzenu. Jejich tyi valenní elektrony se úastní vazeb, ale páté se již v chemických vazbách nemohou uplatnit. Jsou velmi slab vázané a již pi nízkých teplotách se stanou volnými elektrony. V kemíku s pímsí ptimocného prvku (íká se mu donor) je nadbytek volných elektron, které po pipojení ke zdroji zpsobují jeho elektronovou vodivost typu N.

2 b) Vodivost typu P (pozitivní): Zabudují-li se do krystalové mížky atomy trojmocného prvku se temi valenními elektrony, nap. india, chybí pro obsazení všech chemických vazeb elektrony. V míst nenasycené vazby vznikne "díra" s kladným nábojem. Tuto "díru" mže zaplnit elektron z nkteré jiné vazby a "díra" se v krystalu pesune na jeho místo. Píms trojmocného prvku (íká se mu akceptor) vytváí v krystalu kemíku nadbytek kladných "dr", které po pipojení ke zdroji zpsobují jeho drovou vodivost typu P. Diodový jev a jeho užití (usmrova): Nejvtší využití v elektronice má pechod PN. Nazývá se tak oblast styku dvou polovodi s opaným typem vodivosti. Pechod PN má tu vlastnost, že v jednom smru jím proud mže procházet, zatímco v opaném smru nikoli. Vysvtlení spoívá v tom, že polovodi typu N obsahuje ve své krystalové mížce voln pohyblivé záporné elektrony, polovodi typu P má v krystalové mížce voln pohyblivé kladné "díry". Pechod PN: a) Bez zdroje naptí: V oblasti styku obou polovodi se ást elektron z oblasti N dostane do oblasti P a ást "dr" z oblasti P pejde do oblasti N. Volné elektrony rekombinují s "drami", takže kolem pechodu PN se vytvoí nevodivá oblast bez volných náboj (na obrázku vyznaena šedou barvou). b) Závrný smr: Pipojíme-li k polovodii P záporný pól a k polovodii N kladný pól zdroje, vzdalují se psobením elektrických sil volné náboje od pechodu PN, oblast bez volných náboj se rozšíí, její odpor vzroste a elektrický proud pechodem PN nemže procházet. Nevodivé oblasti bez volných náboj íkáme hradlová vrstva. c) Propustný smr: Zmníme-li polaritu pipojeného zdroje, pecházejí psobením elektrických sil volné elektrony pes pechod PN ke kladnému pólu a "díry" jsou pitahovány k zápornému pólu. Výsledkem je zúžení hradlové vrstvy a zmenšení jejího odporu. Takto zapojeným pechodem PN proud prochází.

3 Popsaný jev, pi kterém závisí odpor pechodu PN na polarit pipojeného zdroje, nazýváme diodový jev. Prvek s jedním pechodem PN je nejjednodušší polovodiovou souástkou - je to polovodiová dioda. Polovodi P je pipojen k elektrod nazývané anoda, polovodi N je pipojen ke katod. Na obrázku je znázornn vztah mezi strukturou diody (vlevo) a její schématickou znakou. Na dalším obrázku je schéma jednoduchého diodového jednocestného usmrovae. Ze stídavého proudu získáme po prchodu diodou pulzující stejnosmrný proud. Pozn. Píkladem složitjšího zapojení polovodiových diod je dvoucestný usmrova (využívá se obou polovin periody stídavého naptí) realizace : 2 dvojice diod - GRAETZOVO ZAPOJENÍ - výstupní naptí pulsuje s dvojnásobnou frekvencí - k vyhlazení se používají složitjší filtry složené z kondenzátor, rezistor, tlumivek,.. Tranzistory Tranzistor je polovodiová souástka se temi elektrodami - emitorem E, bází B a kolektorem K. Vyrábí se ve dvou modifikacích: NPN (emitor je polovodi typu N, báze je vrstvika polovodie typu P a kolektor je opt polovodi typu N PNP (emitor je polovodi typu P, báze je vrstvika polovodie typu N a kolektor je opt polovodi typu P

4 Rozdíl mezi tranzistorem typu NPN a typu PNP spoívá v podstat jen v opané polarit pi jejich napájení. Tranzistory jsou v obvodech zapojeny temi možnými zpsoby: "se spolenou bází", "se spoleným kolektorem" nebo "se spoleným emitorem". Poslední zapojení je v elektronických pístrojích nejastjší. Tranzistor typu NPN v zapojení se spoleným emitorem pracuje takto: vstupní elektrodou je báze a výstupní elektrodou je kolektor. Obvod báze je tvoen pechodem báze - emitor a je zapojen v propustném smru. Kolektorový obvod je tvoen obma pechody PN mezi emitorem a kolektorem a je zapojen v závrném smru. Báze je tedy pipojena k malému kladnému naptí a kolektor k velkému kladnému naptí. Jestliže k bázi pipojíme zdroj malého vstupního naptí (napíklad z mikrofonu nebo magnetofonové hlavy), pecházejí elektrony z emitoru do báze (propustný smr), ale vtšina pokrauje pes pechod báze - kolektor do kolektoru, protože jsou k nmu pitahovány velkým kladným naptím. vstup : zesilované naptí u 1 výstup : zesílené naptí u 2 Malá zmna proudu I B v obvodu báze vyvolá velkou zmnu proudu I K v obvodu kolektoru. Dležitým parametrem tranzistoru je jeho proudový zesilovací initel: Hodnota zesilovacího initele v podstat udává zesílení tranzistoru a dosahuje podle typu a funkce v zapojení hodnot nkolika desítek nebo stovek. Proud báze se periodicky mní kolem hodnoty I B0, potom periodické zmny výstupního naptí U CE0 vypadají takto : vstupní a výstupní naptí mají opanou fázi

5 Polovodiové prvky a jejich funkce: Termistor je polovodiová souástka (teplotn závislý odpor), která se používá jako teplotn citlivá souástka. Jeho odpor klesá s teplotou, piemž zmna odporu s teplotou je daleko rychlejší než u kov. Fotorezistor - je polovodiová souástka, jejíž odpor závisí na osvtlení (snižuje se se zvyšující se intenzitou dopadajícího svtla). Zenerova dioda - je jedním ze speciálních druh diod s velmi úzkým PN pechodem. Zenerovy diody se z hlediska fyzikálního principu dlí do dvou skupin: 1. Zenerv tunelový jev je základem innosti u diod s malým naptím (asi do 6 V) - - jelikož pechod je úzký, mže elektron "protunelovat" na druhou stranu 2. Zenerova dioda s vyšším naptím funguje na principu lavinového prrazu závrn polarizovaného pechodu PN. Elektron jako minoritní ástice je elektrickým polem v závrném smru urychlován. Mže pi vysokém naptí získat takovou energii, že pi srážce s atomem z nj vyrazí další elektron. Ten je zase urychlován, vyrazí další elektron a takto proud pes pechod prudce vzrstá. Je teba, aby byl proud omezován sériovým odporem, jinak dojde k destrukci.prrazné naptí závrn polarizované diody souvisí s mrným odporem materíálu, z nhož je dioda vyrobena. Slitinovou nebo difuzní technologií pi použití rzn vodivého výchozího monokrystalu je možno vyrobit diodu s prrazným naptím v rozmezí od 6 V do stovek volt. Je-li chlazením zajištno, že pi prrazu nedojde k nadmrnému ohevu pechodu a tím i k jeho zniení, lze této oblasti innosti v praxi využívat. V praxi mžeme využít jak bžnou propustnou oblast tak i závrnou oblast s napovým prrazem. Zenerova dioda se využívá hlavn ve stabilizátorech naptí, ve zdrojích referenních úrovní, v omezovaích úrovní atd. Schematická znaka Zenerovy diody: Do obvodu se zapojuje v závrném smru. Zapojení: Voltampérová charakteristika diody Svtelná dioda - když diodou prochází proud, dochází na PN pechodu k rekombinaci elektron a dr. Pitom se uvoluje energie, která se mže vyzáit ve form fotonu o píslušné vlnové délce. Svítivou diodu je nutno vždy zapojovat do série s rezistorem (ochranný rezistor), který omezuje maximální proud procházející diodou.

6 Fotodioda - polovodiová dioda, která se po osvtlení stává zdrojem el. naptí, aniž je pipojena k jinému zdroji. Velikost naptí je asi 0,5 V na jeden lánek (jednu fotodiodu). Fotodioda v tomto zapojení se asto nazývá slunení (solární) lánek, pípadn fotolánek. Fotodioda se mže zapojit jako odporová a pak se používá stejn a ve stejném zapojení jako fotorezistor. Integrovaný obvod tvoen diodami a tranzistory, ale také tzv. pasivními prvky (rezistory, kondenzátory, vodivé spoje, ) provádí logické operace, pro nž byl vyroben. Nelze jej naprogramovat. Mikroprocesor velmi složitý integrovaný obvod, který na jediné malé destice kemíku souste uje tisíce tranzistor, diod, rezistor. Jeho funkce lze naprogramovat.

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA BAKALÁSKÁ PRÁCE Brno 2006 Jaroslav PAJSKR VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Karel Nejezchleb CSc. T-CERAM s.r.o., Libice 60, skacel@t-ceram.com, www.t-ceram.com Keramika je

Více

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm? Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013 http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob?

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák Elektronika Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák 5. ledna 2004 2 Obsah 1 Úvod 7 2 Základní pasivní součástky 9 2.1 Rezistor... 9 2.1.1 Cojetorezistor... 9 2.1.2 Jakjerezistorkonstruován... 9 2.1.3 Značenírezistoru...

Více

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. studijní materiál ke kurzu Mezioborové dimenze vědy Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 4 CHEMIE VODY, OVZDUŠÍ A ORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

CZ.1.07/1.1.02/01.0062

CZ.1.07/1.1.02/01.0062 CZ.1.07/1.1.02/01.0062 E-learningové kurzy k výuce přírodovědných předmětů v prostředí moodle Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestřebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Více

29. Atomové jádro a jaderné reakce

29. Atomové jádro a jaderné reakce 9. tomové jádro a jaderné reakce tomové jádro složení: nukleony protony (p ) a neutrony (n o ) rozmry: ádov -5 m polomr: R=R. kde R =,3. -5 m, je nukleonové íslo jádra Mezi ásticemi psobí slabé gravitaní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Prmyslový management Studijní obor:

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC Úvod Od samého počátku své existence sleduje měřicí technika dva základní směry vývoje. První směr hledá nové měřicí principy, druhý se snaží dosáhnout stále

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ STANISLAV ŠASTNÍK TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ MODUL M02 ÚPRAVNICTVÍ NEROSTNÝCH SUROVIN Tžba, lomaství a úpravnictví Modul M02 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

Praktikum z výkonové elektroniky

Praktikum z výkonové elektroniky UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN 978-80-7231-210-8 BRNO 2006 Obsah Obsah Předmluva.

Více