Synlabianer 04+05/2013. odborný časopis pro lékaře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Synlabianer 04+05/2013. odborný časopis pro lékaře"

Transkript

1 Synlabianer odborný časopis pro lékaře 04+05/2013 ANECLAB * BIO-PLUS * CHAMBON * IMUMED * Klinická laboratoř Chomutov * KLINLAB * LABOMA * MEDSERVICE * RMA Lab 16

2 Obsah Úvodník Nezvaní hosté v archivech Proceedings in Molecular Medicine Prenatální genetická diagnostika ROZHOVOR s RNDr. Miloslavem Semanským MUDr. Soňa Peková v médiích Kalendář Obrazem SYNLABIANER 04+05/2013. Vydal synlab czech s. r. o. dne Periodicita: dvouměsíčník. Redakce : Jarmila Bečvářová, Dana Hanuláková, Tereza Syrová, Roman Smetka. DTP a grafika: Tereza Syrová Manažer projektu: Roman Smetka. Kontakt: synlab czech s. r. o. Neprodejné, vychází pouze v elektronické podobě bez možnosti využití inzertní plochy.

3 Úvodník Vážení příznivci Synlabianeru, myslím, že po vydání pěti pravidelných čísel, si mohu dovolit toto oslovení, protože si nás časopis našel svoje zájemce. Procházím již vydaná čísla se zajímavými informacemi o činnosti společnosti a o různých novinkách v laboratorní diagnostice a myslím, že je na čase, říct si pár slov i o hlavní páteři společnosti synlab czech, o našich laboratořích. Hlavní centra Praha a Brno, středně velká laboratoř v Českých Budějovicích, dále laboratoře v Plzni, Chomutově, Znojmu a v Kralupech poskytují laboratorní služby prakticky pro celou Českou republiku. Rozsahem metod ve všech oborech laboratorní diagnostiky se tak řadí laboratoře synlab na jedno z předních míst. To obnáší každodenní rutinní práci laboratorních pracovníků, aby vzorky byly zpracovány co nejrychleji podle požadavků a naši klienti včas obdrželi výsledky. K dispozici je jim i tým odborníků v oboru biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie a infekční sérologie, který nejen zajišťuje příslušné konzultace, ale je připraven poskytnout odbornou pomoc v případě nejasností a doporučit následná vyšetření. Naši snahou je docílit v laboratorní diagnostice jednotný způsob zpracování vzorků v příslušných odbornostech, s jednotným formátem výsledkového listu a referenčními hodnotami. Pro lékaře a jeho pacienty to znamená snazší orientaci ve výsledkovém listu, návaznost vyšetření a kompatibilní výsledky, pokud bude vzorek zaslán některou naší laboratoří k dalšímu zpracování do centrální laboratoře v Praze nebo v Brně. Propojení našich oborníků přes vědeckou radu a odborné týmy je jedna z možností, jak tohoto cíle společně dosáhnout. Zároveň by tyto týmy i vědecká rada měly pomáhat laboratořím v jejich rozvoji a progresivitě. Laboratoř Praha je naší vlajkovou lodí, rozšiřuje své portfolio i díky sesterským laboratořím a propracované logistice o nová vyšetření, často za nemalých investic. Centralizace vzorků z ostatních laboratoří pak umožňuje rozvíjet i méně frekventované metody, které by pro svoji finanční náročnost nemohly být prováděny v běžném režimu. Využitím moderních technologií pak náš klient obdrží jeden výsledkový list se všemi požadavky, které k nám poslal ke zpracování Mikrobiologie v Cube na Evropské v Praze poskytuje jako jedna z mála laboratoří vůbec ATB konzultace každý den do večerních hodin. A právě jednotný software nám umožní, aby tyto prodloužené konzultace mohli případně využít i naši lékaři v ostatních regionech. Laboratoř v Brně se výrazně orientuje na lékařskou mykologii a laboratoř vakcín, kterou zde prezentovala Dr. Hanuláková a která připravila další odborný článek pro toto číslo. Laboratoř v Českých Budějovicích získala do svého týmu laboratoř životního prostředí, tím se naskýtá možnost vybudování všestranné mikrobiologie. Kromě toho má ve svém týmu odborníka vzdělaného ve veterinární medicíně a může poskytovat konzultace k veterinárním vzorkům také proto, že naše laboratoře jsou vybaveny analyzátory pro tento typ vzorků. Práce v laboratoři dnes přináší neustálý tlak na laboratorní pracovníky, kdy v silném konkurenčním prostředí nestačí jen dobře a spolehlivě pracovat. Především musí neustále rozvíjet svoji odbornost a učit se novým technologiím. Z nabídky informací o novinkách na poli diagnostiky snad můžu říct, že se nám tato práce daří. MUDr. Jarmila Bečvářová 3

4 Nezvaní hosté v archivech Pokud má mykolog možnost navštívit některý z našich archivů nacházející se v prostorách, které původně sloužily jiným účelům, zažije zcela určitě pocity, které ho pro několik prvních okamžiků úplně ovládnou a na které není dostatečně připraven. Degradace obalů archiválií mikroskopickými houbami Na jedné straně se může probírat starými, často velmi vzácnými tisky, ze kterých na něj dýchají desetiletí a staletí dávno minulá, na druhé straně ale ucítí také zápach plísní. Po bližší obhlídce objeví na některých starých knihách, dokumentech, papírových krabicích, policích a stěnách různobarevné skvrny, které nevytvořil malíř, ale mikroskopické houby, které tento materiál napadají v prostředí pro ně vhodném a způsobují jeho stárnutí a postupný rozklad. Pocítí rozhořčení a bezmocnost nad tím, že se nenajde dostatek vhodných prostor k uložení těchto vzácných knih a dokumentů a zároveň se začíná těšit, že je zde tolik materiálu pro jeho práci. A právě za mikroskopickými houbami neboli plísněmi směřovaly moje návštěvy archivů. Začátek konce Stárnutí a degradace přírodních i syntetických materiálů je přirozený a nezvratný proces v koloběhu prvků v přírodě. Zatímco tyto děje jsou v přírodě velmi užitečné a nenahraditelné, zejména při likvidaci různých odpadů, v jiných prostředích mohou způsobovat značné škody. Na těchto procesech se podílí kromě fyzikálně - chemických faktorů i velmi významný faktor biologický. Mikrobiální společenstva bakterií a hub žijí ve složitých ekologických vztazích a způsobují poškozování a rozklad různých materiálů. Pokud se tato společenstva dostanou do jiných než přirozených biotopů, stávají se z nich škůdci, protože řada z nich má schopnost adaptovat se, růst a rozmnožovat se i za velmi nepříznivých až extrémních podmínek. Zde často začíná vláda mikroskopických hub s jejich silnou degradační aktivitou, která vede až k postupnému rozkladu a trvalým změnám na materiálu, ať už se jedná o potraviny, dřevo, papír, kůži nebo umělou hmotu; některé mohou produkovat barevné metabolity, které se z napadeného materiálu nedají odstranit bez vážnějšího poškození. Kde se plísně cítí jako doma Proč nás tedy vlastně zajímá přítomnost mikroskopických hub v archivech? Jejich výše uvedené vlastnosti se totiž negativně uplatňují i v našem archivnictví. Zde je nenapravitelná degradace archiválií stále živým, dlouhodobým a nedokonale řešeným problémem. Archivy slouží ke skladování nejen starých dokumentů a knih, často velmi cenných, ale přicházejí sem stále nové dokumenty, které slouží jako zdroj informací a poznatků pro další generace. Je tedy snaha, aby v dokonalém stavu zůstaly co nejdéle do budoucnosti. A jak tedy vypadá situace v archivech dnes? Není příliš příznivá 4

5 Barevné kolonie mikroskopických hub na živném médiu v Petriho misce Nárůst různých druhů mikroskopických hub na živných médiích misky připravené k izolaci do čistých kultur Barevné kolonie mikroskopických hub na živném médiu v Petriho misce a týká se řady archivů, i když poměry nejsou všude stejné. Ty jsou dány především budovou, ve které je archiv umístěn. Bohužel, jsou to v převážné většině prostory, které byly dříve určeny k jiným účelům. Jedná se zejména o staré úřední budovy, vojenské objekty, zámky, kláštery apod. Často se jedná o nevyhovující budovy ve špatném stavebně technickém stavu, v jejichž prostorách chybí řádné odvětrávání a zabezpečení dostatečně vysoké teploty. Teorie praví, že prostory, sloužící k uložení archiválií, by měly být k tomuto účelu náležitě vybaveny a prosty škodlivých činitelů (mikroorganismů, členovců apod.). Za optimální klimatické podmínky pro uložení archivních fondů se považuje teplota o C a relativní vlhkost %. K ohrožení archiválií dochází buď při poklesu vlhkosti pod 40 %, kdy se materiál příliš vysouší nebo pokud překročí 70 %, kdy nastanou vhodné podmínky pro mikrobiální korozi. Pokud dojde k prudkému poklesu teploty, dochází k orosení a vlhnutí archivních materiálů. Velmi důležitou zásadou je pravidelné větrání, čímž se udržuje správná relativní vlhkost vzduchu. Pokud prostory nevyhovují, nastávají téměř ideální podmínky pro rozvoj, růst a rozmnožování celé řady mikroskopických hub. Zdrojem spór v archivech je především okolní vzduch, který obsahuje převážně běžné druhy vzdušné mykoflóry. Do vzduchu se spóry dostávají z půdy a za vhodných podmínek dochází k jejich vyklíčení. V suchém stavu jsou schopny přežít velmi dlouhou dobu. Spóry se snadno oddělují od mycelia a pohybem vzduchu se dostávají do okolního prostředí. Také přijímané archiválie nebo ty, které jsou plísněmi poškozeny a jsou v depotu již uloženy, se mohou snadno stát původcem kontaminace i ošetřených archiválií. Při pohledu na zaplísněnou knihu nebo jiný předmět většina lidí vidí pouze jednu plíseň. Obvykle se však vyskytuje na jednom substrátu několik druhů, které mají shodné požadavky na živiny a podmínky, napadení 5

6 pouze jedním druhem je velmi vzácné. Lov na plísně aneb jak je odchytit Jak tedy zjistíme, které houby si již pochutnávají na archiváliích a které jen tak poletují vzduchem a čekají na svou příležitost? Často bývá požadováno vyhodnocení spektra mikroskopických hub nejen na předmětech již napadených, ale i v prostorách, které se pro uložení archiválií teprve připravují. Existuje celá řada metodik a postupů, jejichž volba záleží na sledovaném místu a na důvodu, který se stal bezprostředním podnětem pro tato sledování. O přítomnosti mikroskopických hub ve vzduchu archivních prostor se lze přesvědčit metodou sedimentace neboli metodou expozice agarových ploten. Je to velmi jednoduchá, odzkoušená a propracovaná metoda. V podstatě se jedná o to, že otevřené Petriho misky s živnou půdou se nechají několik hodin otevřené ve sledovaných prostorách. Poté se uzavřou a nechají kultivovat v laboratoři určitou dobu při určité teplotě. Mikroskopické houby po několika dnech začnou růst. Je nutné misky pravidelně kontrolovat a narůstající houby izolovat do čistých kultur. Teprve potom se s nimi dá dále pracovat a můžeme je určovat. Metoda se osvědčuje především pro hodnocení kvality vzduchu v prostorách depozitářů, restaurátorských dílen a badatelen. Hodnocení se může provádět také kvantitativním způsobem, který se provádí za pomocí přístroje zvaného aeroskop. Dá se poměrně přesně kvantitativně vyjádřit počet zárodků v určitém prostoru zpravidla v 1 m 3 vzduchu. Velmi často je také třeba určit charakter mykoflóry na pevných substrátech (knihách, papírových krabicích, dřevěných policích a zdech). V takovém případě se osvědčují stěrové nebo otiskové odběry, případně oškrábání omítky do sterilních odběrových lahviček. Kultivační podmínky se snažíme přizpůsobit těm, za kterých došlo k napadení materiálu v depozitáři, kdy dominantní postavení získávají mikroorganismy, které jsou pro daný substrát, teplotu a vlhkost lépe přizpůsobeny. Mohlo by se totiž stát, že za optimálních podmínek v laboratoři dojde k růstu a pomnožení mikroorganismů, které nejsou na daném místě dominantní, případně že rychle rostoucí druhy budou mít výhodu v konkurenci s pomaleji rostoucími houbami. Existují ještě další postupy pro získání informací o spektru mikroskopických hub v různých prostředích, ale snad postačí výše uvedené. Kam patří? Mikroskopických hub, které obývají archivní prostředí, jsou desítky druhů. Náleží k různým skupinám, především do skupiny Deuteromycetes do řádu Moniliales. Poněkud méně se vyskytují zástupci Aspergillus sp. produkce exudátu viditelná pod stereolupou Mikroskopické zobrazení plodnice houby Chaetomium globosum - zvětšení 200x 6

7 hub vřeckovýtrusých Ascomycetes z řádu Eurotiales a také zástupci třídy Zygomycetes. Ze skupiny stopkovýtrusých (Basidiomycetes) se mohou vyskytovat druhy řádu Aphyllophorales. Podle toho, na jakém materiálu houby žijí a jak jej poškozují, můžeme je utřídit do několika skupin houby rozkládající papír, dřevo, kůži a ty, které se vyskytují v ovzduší. Nejvíce mikroskopických hub se nachází v ovzduší a na archiváliích. Z hlediska zastoupených druhů převažují zástupci rodu Aspergillus, Cladosporium a Penicillium. Tyto druhy vytvářejí na archiváliích a papírových krabicích, které slouží k jejich uchovávání, viditelné šedobílé, černé a často i barevné kolonie (červené zbarvení mohou způsobit producenti růžových a červených pigmentů např. Aspergillus versicolor, Penicillium purpurogenum. Penicilia mohou využívat ke svému růstu především klihové látky, kterých je na knihách dostatek. Mezi intenzivní rozkladače celulózy patří např. Alternaria alternata, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Cladosporium herbarum, Epicoccum purpurascens, Fusarium oxysporum, Chaetomium globosum. V ovzduší archivů byla nalezena řada druhů, které Chaetomium globosum snímek plodnic viditelný pod stereolupou - tato houba často napadá starý papír Na povrchu částečně rozložených papírových obalů používaných k uložení archiválií jsou patrné sporulující různobarevné kolonie mikroskopických hub se příliš neliší od běžného společenstva mikroskopických hub v ovzduší volných prostor. Často se shodovala přítomnost jednotlivých druhů v ovzduší a na archiváliích. K velmi citlivým materiálům náleží kůže především knižní vazby, často velmi staré a vzhledem ke stáří i náchylnější k napadení různými mikroorganismy. V první fázi napadají kůži mikromycety, které degradují nekolagenní materiál (kolagenní vlákna nejsou plísněmi rozkládána) a to především tanin a tuky. Na kožených vazbách byly nalezeny především zástupci rodu Aspergillus, Penicillium, Scopulariopsis, Paecilomyces, ale i další druhy. Aspergillus niger a Paecilomyces variotii patří k silně lipolytickým organismům (dobře rozkládají tuky), Aspergillus niger, Aspergillus oryzae a některá penicilia rostou dobře na kůžích činěných tříslem. Staré kožené vazby obsahují mimo 7

8 tuků a třísel také nízkomolekulární proteiny jako výsledek kyselé hydrolýzy kolagenních vláken způsobené chemickým účinkem ovzduší, čímž je připravena živná půda pro nástup celé řady dalších mikroskopických hub. Zdá se, že významnou úlohu zde hraje acidita kůže, která je pro rozvoj plísní pravděpodobně příhodná. Později mohou hrát důležitou roli aktinomycety, které mají schopnost degradovat kolagen. Aktinomycety jsou zvláštní skupinou bakterií, které jsou velmi dobře vybaveny schopností produkce různých enzymů. Na stěnách archivů byly nejčastěji přítomny druhy rodu Aspergillus, Cladosporium, Penicillium a Trichoderma. Zajímavé jsou nálezy hub z rodu Engyodontium, zejména Engyodontium album. Tento druh je patogenní pro hmyz a upozorňuje na pravděpodobnou přítomnost hmyzích škůdců. V archivech se vyskytuje celá řada dalších rodů a druhů, z nejznámějších jsou to zástupci z rodu Absidia, Acremonium, Mucor, Rhizopus, Trichoderma, Ulocladium a další. Jak málo jim stačí k životu Když zjišťujeme, jak mikroskopické houby rostou v určitém prostředí, je důležité si uvědomit, zda v daných podmínkách rostou nebo pouze přežívají. Mají totiž schopnost přežít různé nepříznivé podmínky, ve kterých sice nerostou, ale jsou v tzv. odpočinkovém neboli dormantním stavu. Některé druhy jsou však speciálně Starý vzácný tisk napadený plísněmi adaptované k přežití extrému jednoho typu. Obecně rostou v extrémním prostředí málo a potřebují k tomu několik různých adaptací. Přesto některé houby toto prostředí osídlují, protože v optimálních podmínkách nejsou konkurenceschopné vzhledem k výživě či prostoru. Velká část izolovaných mikromycetů má velmi široké teplotní rozhraní růstu. Optimální teplota pro růst a rozmnožování plísní se pohybuje mezi o C. Existuje však i řada druhů, které jsou schopny růst při teplotách pod bodem mrazu. Optimální ph se pro většinu plísní pohybuje kolem neutrálního bodu (5 7), avšak řada z nich se může rozmnožovat v širokém rozmezí ph (1,5 11). Téměř neuvěřitelné se zdá, že v silně kyselém prostředí, které představuje ph 0,5 2,0 mohou některé druhy vegetovat (z rodu Aspergillus a Penicillium). Jsou to především ty, které produkují organické kyseliny a jsou využívány v potravinářském průmyslu. Podobné je to i s nároky na vlhkost. Některé druhy požadují velké množství dostupné vody, jiné jsou schopné růst v prostředí s nízkým obsahem dostupné vody, některé druhy mohou růst v prostředí, kde je vysoká koncentrace látek. Mikroskopické houby jsou tedy schopny osídlit skutečně téměř všechna prostředí. Strašák jménem dřevomorka V neposlední řadě bych se chtěla zmínit také o dřevokazných houbách, s nimiž se v přírodě setkáváme jako s parazity nebo saprofyty, kteří vegetují na odumřelém dřevě. Jestliže se plísně mohou za určitých podmínek podílet na destrukci 8

9 Mikroskopické zobrazení askospór houby Chaetomium globosum - zvětšení 400x dřeva, dřevokazné houby jej rozkládají vždy. Z mnoha desítek druhů jich několik náleží k obávaným houbám, které napadají nejen dřevo v domech a chalupách, ale i dřevo v depozitářích, což není žádnou vyjímkou. Jmenujme si alespoň tu nejobávanější, a to stopkovýtrusnou dřevomorku domácí (Serpula lacrymans), která náleží do čeledi Coniophoraceae. Dřevomorka produkuje obrovské množství výtrusů, které znečišťují ovzduší v objektu, kde se nachází. Staré plodnice a mycelium se při větší vlhkosti rozkládají a produkují dráždivé dusíkaté sloučeniny, které mohou u vnímavých lidí způsobovat bolesti hlavy, pocity nevolnosti, závratě a řadu dalších obtíží. S plísněmi si není radno zahrávat Často se také v souvislosti s mikroskopickými houbami hovoří o jejich negativním působení na lidské zdraví. Pozornost je totiž velmi často soustředěna pouze na destrukci materiálu, méně už na zdravotní aspekty takto kontaminovaných objektů. Je známo, že plísně se stále více objevují ve vnitřním prostředí člověka a mohou pravděpodobně úzce souviset s řadou onemocnění u lidí, kteří žijí nebo pracují v takovém prostředí. Pracovníci archivů včetně restaurátorů a badatelů se denně dostávají do kontaktu s archiváliemi, které nejsou vždy dostatečně ošetřeny, protože mikroskopické houby jsou velmi odolné vůči velké části dezinfekčních prostředků, jak chemických, tak i fyzikálních. Druhy mikroskopických hub, které byly dříve považovány za neškodné saprofyty, se dnes podílejí na vzniku řady infekcí, i když většinou nejsou primárními patogeny. Toto nebezpečí však nelze podceňovat u vnímavých, méně odolných osob, popř. u osob po léčbě antibiotiky, cytostatiky, kortikoidy či po ozařování. Řada druhů je také alergizujících, a pokud se do ovzduší dostane větší množství drobných spór, dochází k podráždění horních cest dýchacích, vzniku bronchitid, dráždění spojivek a zhoršování alergických onemocnění způsobených jinými alergeny (pyly, roztoči). 9

10 Co dokáží ještě? Vláknité houby produkují při svém růstu do prostředí řadu těkavých organických látek (tzv. volatilní mykotoxiny), což jsou různé aldehydy, ketony, alkoholy, estery, étery a řada dalších. Tyto látky mohou vyvolávat bolesti hlavy, dráždění spojivek očí, sliznic nosu, uší, vyvolávat pocity únavy. Plísně mohou produkovat také sekundární metabolity přímo do substrátu, na kterém rostou. Ze zdravotního hlediska nás zajímají zejména mykotoxiny. Ty mohou být obsaženy nejen v substrátu, ale i ve spórách a úlomcích mycelia. Otázka produkce mykotoxinů není ještě zcela vyjasněna, protože některé kmeny určitého druhu je produkují, jiné nikoliv. Mnoho z nich se řadí mezi významné karcinogenní látky, mohou poškozovat játra, ledviny a slezinu. S ohledem na možná onemocnění, která mohou houby způsobovat, je nutné likvidovat plísně na postižených předmětech i v prostředí vhodnými dezinfekčními přípravky, kterých je celá řada. Důležitý je pouze jejich výběr dle prostředí a materiálu, což je v archivnictví velmi složité vzhledem ke stáří a choulostivosti archiválií. A co říci závěrem? Práce mykologa v archivech by určitě neměly vnést strach a paniku mezi zaměstnance archivů, případně soukromé badatele, ale poukázat často na neutěšený stav našeho archivnictví a pokusit se alespoň o určitou nápravu, což se v mnoha případech podařilo. Také jsem chtěla nastínit zajímavosti ze života mikroskopických hub v tak nevšedním a specifickém prostředí, jako jsou archivy a postihnout jejich rozmanitost a přizpůsobivost. Poznávání mikroskopických hub na různých památkách, v muzeích, depozitářích je důležité, má to význam nejen z hlediska ochrany uměleckých a historicky cenných děl před mikrobiálním poškozováním, ale také z hlediska konzervování a restaurování. A nejen to. Je důležité nedívat se na plísně pouze jako na mikrobiální kontaminanty, ale posuzovat je i z hlediska jejich zdravotního významu a nepodceňovat jejich přítomnost v prostředí. Dana Hanuláková Stará ručně psaná kniha napadená mikroskopickými houbami, které způsobují často nevratné změny v podobě skvrn a rozkládání papíru nebo pergamenů 10

11 Proceedings in Molecular Medicine 2013 Ve dnech 21. a 22. března 2013 se v Praze uskutečnil II. ročník mezinárodního setkání Proceedings in Molecular Medicine, který pořádala laboratoř molekulární diagnostiky Chambon. Program konference První den setkání byl věnován problematice molekulární detekce patogenů u imunokompromitovaných a kriticky nemocných. Následující den byl návštěvníkům představen koncept vyšetření minimální reziduální nemoci u leukémií pomocí molekulárních technik v průběhu chemo/imunoterapie a transplantace kostní dřeně. Pozvání přijala řada významných oborníků ze zahraničí i tuzemska. Ve dvou dnech byla probírána nejžhavější témata molekulární medicíny - molekulární detekce patogenů a molekulární detekce a kvantifikace zbytkové choroby u akutních leukémií, shrnuje program obou dnů vedoucí laboratoří Chambon, MUDr. Soňa Peková, Ph. D. Přednášející Na konferenci se s tématem The Era of Molecular and Other Non-Culture-Based Methods in Diagnosis of Sepsis prezentoval doktor Nicasio Mancini z Itálie. Doktor Frank Bloos z Německa přednášel na téma Evaluation of a Polymerase Chain Reaction Assay for Pathogen Detection in Septic Patients under Routine Conditions: An Observational Study. Přednášku na téma Molecular detection of pathogens in immunocompromised and critically ill měla MUDr. Soňa Peková. Z českých zástupců představil svou prezentaci profesor Miroslav Průcha z nemocnice Na Homolce, doktor Jan Vydra z Institutu hematologie a krevní transfuze, a Assoc. profesor Tomáš Kozák z nemocnice Královské Vinohrady. Dále na akci přednášeli: profesorka Antonella Mencacci z Itálie, profesor John Yin z Velké Británie, doktor Francesco Buccisano z Itálie, doktor David W. Hardekopf, doktor Karl-Anton Kreuzer, doktorka Ulrike Bacher a doktorka Joanna Schiller z Německa. MUDr. Soňa Peková dodává: Konference měla mimořádně pozitivní ohlas. Plánujeme její další ročník v příštím roce, kdy se zaměříme na další aktuální témata molekulární biologie, genetiky a laboratorní medicíny. (red) Více fotografií naleznete na straně č

12 Prenatální genetická diagnostika Molekulární biologie a genetika má v současné době k dispozici významné technické vymoženosti, které nám umožňují identifikovat potenciálně kauzální mutace v rodinách s genetickým postižením. Patologická mutace Pomocí technik celogenomového sekvenování a klasického Sangerova sekvenování lékaři dokáží v řadě případů identifikovat patologickou mutaci, která je příčinou onemocnění v rodině. Jestliže lékaři objeví potenciálně kauzální mutaci v rodině, která plánuje dalšího potomka, doporučí návštěvu genetického poradenství, prenatální/preimplantační genetickou diagnostiku a in vitro embryo transfer. Preimplantační genetická diagnostika V tomto případě lékaři kultivují in vitro embrya, která vzniknou procesem in vitro fertilizace. Tento celý proces se uskutečňuje v těchto fázích: 1. Žena po hormonální stimulaci daruje vajíčka, partner daruje spermie. 2. Vajíčko je in vitro oplodněno a na kultivační mističce se vyvíjejí embrya. 3. Ve stádiu 4 nebo 6 buněk je embryím odebrána jedna nebo dvě buňky (blastomery), které jsou podrobeny genetickému vyšetření na přítomnost rodinně vázané mutace. 4. Pouze ta embrya, která hledanou mutaci nenesou, jsou přenášena do dělohy matky. Tímto způsobem lze zajistit, aby byla genetická porucha, přítomná v rodině, eliminována. Právní omezení V některých zemích existují právní restrikce omezující provádění preimplantační diagnostiky. V jiných je tento způsob zcela zapovězen, popř. lze k preimplantační genetické diagnostice použít pouze polárních tělísek oocytů (vajíček). Tato analýza je však komplikovaná velmi nízkou kvalitou DNA v polárním tělísku a rovněž tím, že je možné detekovat pouze maternálně (z matčiny strany) děděné mutace. Paternální mutace (pocházející z otcovy strany), tímto způsobem detekovat nelze. Prenatální preimplantační diagnostika je velmi progresivní aplikací lidské genetiky, kdy pomáháme párům přivést na svět dítě bez genetického postižení. (red) Obrázek: Na genomové DNA pacientky BH byla nalezena bodová mutace v exonu 3 genu PTPN11, c.214g>t, která vede k záměně původního kodonu pro alanin (GCC) za serin (TCC) a k následné aminokyselinové substituci A72S. Mutace je v sekvenogramu znázorněna oranžovým rámečkem. Uvedená mutace byla využita jako molekulární cíl pro identifikace zdravých embryí pro embryotransfer u postiženého páru. 12 Zdroj fotografie:

13 ROZHOVOR s RNDr. Miloslavem Semanským Biochemický analytik Miroslav Semanský si života užívá naplno a to nejen v laboratořích. Proč se rozhodl pracovat řadu let jako biochemik a co dělá, když odpočívá, o tom je následující rozhovor. Jak byste popsal váš obor, kterým je klinická biochemie? Tak my ani nevíme, jak se náš obor přesně nazývá. V Evropě se používá i termín Klinická chemie, Klinická biologie, Biologická chemie, v Americe patříme do Laboratorní medicíny. Ale bez ohledu na název je to obor sledující dění v lidském organismu a hlavně odhalující změny těchto procesů v případě nemoci. A (a to je ta příjemnější část) vidíme návrat hodnot do normálního stavu při uzdravování. Nejsme na to sami, spolu s námi sledují stav organismu i ostatní laboratorní a zobrazovací obory. Proč jste si vybral právě tento obor? Co vás na něm zaujalo? Nejsem ten typický ukázkový příklad, který už od dětství věděl, čím chce být. Ve škole mě hodně bavila matematika a fyzika. Účastnil jsem se matematických a fyzikálních olympiád a dokonce jsem několikrát část hlavních prázdnin strávil na matematickém táboře. Tam byla výuka matematiky celé dny ale učili jsme neškolní matematiku a dodnes z těchto vědomostí čerpám. A že mě to bavilo, je vidět z toho, že v závěrečných táborových olympiádách jsem se vždy dobře umísťoval, jednou jsem ji i vyhrál. Chemie se přiřadila až později. Jako předmět mě vůbec neobtěžovala, naopak šlo mi to lehce. Postupem času jsem se začal víc a víc zajímat o tento obor. Asi neúprosná logika chemických reakcí rozhodla, že při Ve škole mě hodně bavila matematika a fyzika. Účastnil jsem se matematických a fyzikálních olympiád a dokonce jsem několikrát část hlavních prázdnin strávil na matematickém táboře. Tam byla výuka matematiky celé dny, ale učili jsme neškolní matematiku a dodnes z těchto vědomostí čerpám. volbě, kam půjdu po studiích gymnázia, jsem se nakonec rozhodl pro přírodovědeckou fakultu UK. Byl jsem přijat na obor chemie. Hned v prvních dnech měl velmi zajímavou přednášku prof. Koštíř, a tehdy jsem se rozhodl specializovat se na biochemii. Později při přednáškách prof. Musila mě zaujala zdravotnická problematika. Jeho přednášky mě natolik zaujaly, že jsem začal číst jeho publikace z oblasti biochemie a byl jsem chycen. Tím se trochu splnily představy rodičů, kteří ze mě chtěli mít lékaře. Jsem ve zdravotnictví, jen z trochu jiné strany - ze strany laboratoře. Po studiích nástup na povinnou vojenskou službu, kde mi volné večery umožnily napsat rigorózní práci a udělat si doktorát. Pak nástup do prvního zaměstnání, kde jsem zůstal 23 let a byl u toho, když se běžná nemocniční laboratoř 13

14 mě ta práce hodně baví a troufám si říci, že je i mým koníčkem. měnila pod mým vedením na tehdy největší v republice. V roce 2005 mě zaujala myšlenka vybudování nového řetězce laboratoří a nastoupil jsem jako první zaměstnanec do vznikající společnosti Synlab. A zde jsem opět byl u toho, když jsme z malých laboratoří vytvořili největší a nejmodernější řetězec v republice. Jste členem České společnosti klinické biochemie České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Co toto členství obnáší a čím vás obohacuje? Společnost mi především přináší přístup k informacím. Ke kultivovaným a přetříděným. Protože informací je všude kolem velké množství. Není možné všechny ani přečíst a už vůbec ne ověřit jejich validitu. Jak vypadá váš obvyklý den? Mám ve zvyku chodit spát až kolem půlnoci, tak ráno nevstávám příliš brzy. Ale Největší žrout mého volného času je chalupa, kde od jara až do podzimu trávíme nejvíc volných chvil. pak už nastává běžná rutina. Nakrmit 3 hladové kočičky, dobře se nasnídat než vyrazím do práce. Mezitím ještě řeším telefonáty a pracovní záležitosti na počítači. Pak celodenní fofr v laboratoři, někdy se den protáhne i do pozdějších hodin. Např. když nešlapou některé analyzátory tak, jak bych si představoval. Mám na starosti více laboratoří, tak ještě plánuji, kde budu nejvíce potřeba. Ještě že dnes máme vše tak propojeno počítači, že většinu problémů lze vyřešit na dálku. Po zamyšlení nad svým pracovním dnem musím ale konstatovat, že i po tolika letech Některé obory stagnují, jiné se dynamicky rozvíjí díky novým objevům a technologiím. Jak je na tom klinická biochemie? Novinky jsou stále nějaké. A nemusí to být pouze nové metody. Poslední dobou obor prodělal velký rozvoj technologický v oblasti imunochemie. Tyto metody, které dříve trvaly mnoho hodin, zvládnou dnešní analyzátory za 15 minut. Ale nezodpovídáme jen za tuto analytickou část. Aby byl výsledek pro pacienta prospěšný, musí být ve správnou chvíli na správném místě, správně předaný a okomentovaný. A právě na zlepšení těchto preanalytických a postanalytických procesů je poslední dobou kladen velký důraz. Jaký nový objev vás ve vaší profesi v poslední době překvapil? Nejrychlejší rozvoj se nyní určitě týká genetiky. Není to tak vzdálený obor, s klasickou biochemií má styčné body v mnoha částech, takže sleduji objevy a nové postupy v genetice, jako by byly naše vlastní. Jak trávíte svůj volný čas? Volného času není zas tak moc, ale nejraději už na jaře vyrážíme na kole do přírody. Spíš rekreačně, nemusím lámat rekordy v počtu kilometrů, ale krásy přírody jsou pro mě hodně zajímavé. Rád 14

15 poznávám i zákoutí staré Prahy, a proto plánuji dlouhé procházky spojené s návštěvou různých výstav apod. Po večerech čtení odborných článků, dnes už většinou přímo v angličtině. Doba je tak rychlá, že není čas čekat na překlady. A pokud je ještě nějaká chvíle, je to příležitost pro zdokonalování se v programování. To mě hodně baví. Na beletrii zůstává čas už jen na dovolených. Ale největší žrout mého volného času je chalupa, kde od jara až do podzimu trávíme nejvíc volných chvil. Kdo je chalupář tak ví, že tam nemáte hotovo nikdy. Děkuji za rozhovor. (red) MUDr. Soňa Peková v médiích Média (a to v tom nejširším možném pojetí) mají všeobecně o lékařské prostředí zájem. Účast v médiích na vlastní kůži genetička Laboratoře molekulární diagnostiky MUDr. Soňa Peková. Tato uznávaná lékařka navštívila pořad Českého rozhlasu Je jaká je, který moderuje Marie Retková, jehož záznam si můžete poslechnout zde, a také byla hostem pořadu, který odvysílala Česká televize. V pořadu Hyde Park odpovídala na dotazy diváků, které se týkaly nejen molekulární biologie a genetiky, ale také obecnějších témat pokroku ve zdravotnictví. Záznam celého pořadu si můžete pustit na tomto odkazu. (red), Jan Sklenář - ČRo 15

16 Kalendář Seminář v Hustopečích Kde: Městská nemocnice Hustopeče ( místo konání jídelna ), Brněnská 41, Hustopeče, region JM Termín: Témata seminářů 1. Autoimunita základní vyšetření /Mgr. Ivana Černotová/ 2. Využití nových technologií v mikrobiální diagnostice a jejich přínos pro klinickou praxi / RNDr. Eva Uhlířová / 3. Perorální kvasinkové a bakteriální vakcíny / RNDr. Dana Hanuláková / 4. Co víme o chlamydiích / MVDr. Michaela Verčínská Garant. MUDr. Bobulová Seminář bude akreditován na České lékařské komoře a na České asociaci sester Obrazem Proceedings in Molecular Medicine 2013, 16

Vliv plísní na zdraví člověka

Vliv plísní na zdraví člověka Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Ústav hygieny a epidemiologie Studničkova 7, 128 00 Praha 2 Přednosta: doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. Vedoucí terénní stáže: MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Vliv

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Úvod... 2. 1 Teoretická část... 3

Úvod... 2. 1 Teoretická část... 3 Obsah Úvod... 2 1 Teoretická část... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Systematické zařazení... 3 1.3 Rozmnožování... 4 1.3.1 Princip rozmnožování... 4 1.3.2 Životní cyklus... 4 1.4 Laboratorní metody při určování

Více

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN a. Souhrn V roce 2011 byl ukončen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO Plísně a jejich výskyt Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Při růstu vytvářejí reprodukční

Více

kvasinky x plísně (mikromycety)

kvasinky x plísně (mikromycety) Mikroskopické houby o eukaryotické organizmy o hlavně plísně a kvasinky o jedno-, dvou-, vícejaderné o jedno-, vícebuněčné o kromě zygot jsou haploidní o heterotrofní, symbiotické, saprofytické, parazitické

Více

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová Plísně v domě a bytě 164 Kateřina Klánová ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Plísně v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Kateřina Klánová GRADA PUBLISHING Poděkování Za odborné konzultace děkuji RNDr. Jaroslavu

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn Rok 2009 byl druhým rokem dvouletého monitorovacího období (2008-2009) nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON".

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Obsah prezentace ČSIM 2016 Mikrobiologická

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena HOUBY A PLÍSNĚ Mgr. Marie Vilánková 1 Houby a plísně Nejrozšířenější ţivotní forma zvláštní říše (1,5 mil druhů) nedílná součást ekosystému Úkol přeměna organické a anorganické hmoty, rozklad buněčné hmoty

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot)

Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot) Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot) Kapka kapilární krve nanesena na testovací kartičku filtračního papíru a vysušena odběr z prstu ušního lalůčku z patičky (u novorozenců) odběrová

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová Plísně v domě a bytě 164 Kateřina Klánová ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Plísně v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Kateřina Klánová GRADA PUBLISHING Poděkování Za odborné konzultace děkuji RNDr. Jaroslavu

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE. Mikroskopické houby - rod Aspergillus

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE. Mikroskopické houby - rod Aspergillus MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Mikroskopické houby - rod Aspergillus zástupci rodu Aspergillus - popsáno 339 druhů, cca 40 druhů popsáno jako původci mykotických

Více

Eurotiales - teleomorfy

Eurotiales - teleomorfy Eurotiales - teleomorfy Houby charakteristické tvorbou plodnic (kleistothecií, gymnothecií, aj.) a nepohlavního stadia v rodech Aspergillus, Penicillium, Paecilomyces, Basipetospora, Polypaecilum aj. Některé

Více

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica číslo 1/2002

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica číslo 1/2002 Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica číslo 1/2002 Standardní operační postupy pro vyšetřování mikroorganismů v ovzduší a pro hodnocení mikrobiologického znečištění ovzduší ve vnitřním prostředí

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

Identifikace nebezpečí výskytu vláknitých mikroskopických hub (plísní) v potravinách

Identifikace nebezpečí výskytu vláknitých mikroskopických hub (plísní) v potravinách Seminář Mykotoxiny a zemědělská produkce, Brno na Výstavišti, 13. 3. 2013 Identifikace nebezpečí výskytu vláknitých mikroskopických hub (plísní) v potravinách Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Státní zdravotní

Více

Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot)

Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot) Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot) Kapka kapilární krve (z prstu, ušního lalůčku nebo v případě novorozenců z patičky), je nanesena na testovací kartičku filtračního papíru a vysušena

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová

Více

Penicillium, řád Eurotiales

Penicillium, řád Eurotiales Penicillium, řád Eurotiales Druhově bohatý rod: více než 250 druhů V přírodě jedna z nejčastějších hub (půda, ovzduší) významný rozkladač rostlinných zbytků V prostředí člověka častý kontaminant potravin

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Materiály Název: Dřevokazné houby 1. část Autor: Ing. Zdenka Kubešová Datum, třída: 4.6.2012, 1.C Stručná anotace:

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list. Čp 06/12. Škůdci dřeva

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list. Čp 06/12. Škůdci dřeva Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 06/12 Škůdci dřeva Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/pevn%c3%adk_chlupat%c3%bd#mediaviewer/soubor:stereum_hirsutum_2_-_lindsey.jpg Vzdělávací oblast:

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Poškození a ochrana dřeva

Poškození a ochrana dřeva Poškození a ochrana dřeva KH PF UJEP 2005 Ing. Pavel Šťastný, CSc Sanace a ochrana dřeva Poškození dřeva : Dřevokazný hmyz Dřevokazné houby Povětrnost Oheň Napadení dřeva Druh (čeledi) hmyzu larvální stadium

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 9+10 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie Obsah přednášky: Změny potravin při skladování Trvanlivost potravin,

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Biologická problematika vodojemů Problémy s udržením jakosti akumulované vody Vzdušná kontaminace

Biologická problematika vodojemů Problémy s udržením jakosti akumulované vody Vzdušná kontaminace Biologická problematika vodojemů Problémy s udržením jakosti akumulované vody Vzdušná kontaminace Jana Ř í h o v á A m b r o ž o v á1), Jaroslav Ř í h a2) 1) VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí,

Více

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Nízkoenergetický dům Norma ČSN 73 0540 Charakterizován potřebou tepla na vytápění Otopná soustava o nižším výkonu Dobře zateplené

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

Příloha 12: Vyhodnocení nálezů z hlediska nebezpečnosti nalezených mikroorganizmů

Příloha 12: Vyhodnocení nálezů z hlediska nebezpečnosti nalezených mikroorganizmů Příloha 12: Vyhodnocení nálezů z hlediska nebezpečnosti nalezených mikroorganizmů 1. Stěry a otisky Nalezené nepatogenní kmeny: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus intermediusgrampozitivní

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Téma : HOUBY. Výukový předmět : Přírodopis (6. ročník) Vypracoval : Jana Hůšová. Očekávané výstupy :

Téma : HOUBY. Výukový předmět : Přírodopis (6. ročník) Vypracoval : Jana Hůšová. Očekávané výstupy : Téma : HOUBY Výukový předmět : Přírodopis (6. ročník) Vypracoval : Očekávané výstupy : Jana Hůšová Seznámení s říší HOUBY Praktické využití těchto organismů pro člověka Schopnost rozpoznat jedlé a jedovaté

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení mikromycet (plísní a kvasinek) Vypracováno v rámci projektu: Inovace a

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Mikrobiologické zkoumání potravin. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů

Mikrobiologické zkoumání potravin. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů Mikrobiologické zkoumání potravin Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů Potravinářská mikrobiologie - historie 3 miliardy let vývoj prvních

Více

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D. Synlab genetics s.r.o. Molekulární

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy Rozmnožování hub Ostatní organizmy Dřevokazné houby - stopkovýtrusné Rozmnožování organizmů, které se řadí k houbám, je velmi variabilní a značně složité. Stopkovýtrusné houby, které jsou i níže uvedené

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana

Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana Materiály, pomůcky, zařízení, přístroje : Destilovaná voda Vatové tampóny Živná půda (CDA)

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ Mithon SVA je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení kapalin používaných při obrábění kovů. Tento

Více

Změna klimatu, bezpečnost potravin a zdraví člověka

Změna klimatu, bezpečnost potravin a zdraví člověka 20. Konference Monitoringu, Milovy, 6. 10. 2015 Změna klimatu, bezpečnost potravin a zdraví člověka Vladimír Ostrý, Marie Jefremová, Jiří Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová CAMPYLOBACTER Podmíněně patogenní bakterie Onemocnění alimentárního původu Alimentární původ= onemocnění z potravin MORFOLOGIE Gramnegativní bakterie

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Úvod do mikrobiologie

Úvod do mikrobiologie Úvod do mikrobiologie 1. Lidské infekční patogeny Subcelulární Prokaryotické o. Eukaryotické o. Živočichové Priony Chlamydie Houby Červi Viry Rickettsie Protozoa Členovci Mykoplasmata Klasické bakterie

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Mnohobuněčné kvasinky

Mnohobuněčné kvasinky Laboratoř buněčné biologie PROJEKT Mnohobuněčné kvasinky Libuše Váchová ve spolupráci s laboratoří Prof. Palkové (PřFUK) Do laboratoře přijímáme studenty se zájmem o vědeckou práci Kontakt: vachova@biomed.cas.cz

Více

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11 Obsah Předmluva 9 Úvodem 11 1 Základy ekologie 14 1.1 Historie ekologie 14 1.2 Organismus a prostředí 14 1.2.1 Život a jeho vlastnosti 14 1.2.2 Autotrofní a heterotrofní organismy 15 1.2.3 Přizpůsobení

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ

IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ MARCELA PEJCHALOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Listopad č.29/2016 2016 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Věda v prostoru. Voda v pohybu. Buněční detektivové. Svědkové dávné minulosti Země

Věda v prostoru. Voda v pohybu. Buněční detektivové. Svědkové dávné minulosti Země 6+ Věda v prostoru Jak vědci pracují v laboratoři? Proč je zelená víc než jen obyčejná barva? Jak můžeme použít prášek do pečiva ke sfouknutí svíčky? Získejte odpovědi na všechny otázky v tomto vzrušujícím

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více