Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov"

Transkript

1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Identifikace školy Charakteristika školy Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Údaje o zařazování žáků 5 2 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o pracovnících školy Vedení školy Pedagogický sbor - vychovatelky Pedagogický sbor - učitelé Složení pedagogického sboru v grafech Tabulka nepedagogických zaměstnanců školy 8 3 Informace o žácích školy Přepočtený stav žáků školy Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Pohyb žáků během školního roku 2008/ Počet zapsaných žáků a žáků školy od roku 1994 v grafech 11 4 Vzdělávací program a učební plán školy Vzdělávací program školy Učební plán 12 5 Hodnocení školního roku 2008/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěží Výsledky testů Kalibro Výsledky vstupních testů Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2008/ Výsledky obhajob oborových prací žáků 9. ročníku Nejlepší žáci tříd Hodnocení sportovních výsledků Tabulka školních sportovních výsledků Další sportovní akce, kterých se zúčastnili žáci školy Hodnocení činnosti sportovních klubů Nadstandardní činnosti školy v roce 2008/ Akce školy Exkurze a další akce tříd Projekty realizované a financované z cizích zdrojů Hodnocení dalších součástí školy Školní družina Hodnocení činnosti školní družiny Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků 1. tříd navštěvujících ŠD Školní klub Školní jídelna Hodnocení dalších oblastí vzdělávání Metodické sdružení I. stupně Metodické sdružení II. stupně Školní poradenské pracoviště Výchovné poradenství Výchovné poradenství na I. stupni Výchovné poradenství na II. stupni Graf počtu přijatých žáků 5. a 9. tříd na jednotlivé typy středních škol Zpráva o činnosti školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů Environmentální výchova Hodnocení oblasti ICT 35 1

3 5.6.8 Školní knihovna Školní časopis Autoevaluace školy Dotazníkové šetření Mapa školy Dotazníkové šetření pro absolventy školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mimoškolní činnost Školní úrazy 43 6 Vyřizování stížností Stížnosti proti rozhodnutí ředitele Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 44 7 Informace o výsledcích kontrol Kontroly ČŠI Ostatní kontroly 44 8 Ekonomické ukazatele školy Vyúčtování dotací poskytnutých SSZŠ, s.r.o z KÚ Celkové vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2008/2009 k Přílohy výroční zprávy Tabulková příloha výroční zpráva SSZŠ z programu KEVIS Tabulková příloha výroční zpráva školní jídelny z programu KEVIS Projednání výroční zprávy školskou radou 51 2

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikace školy SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o. Podkrušnohorská 1677 Litvínov TELEFON : (+420) WEBOVÉ STRÁNKY : IČO : IZO ŠKOLY : IZO ŠKOLNÍ DRUŽINY : IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY : ČÍSLO ÚČTU : /0100 KB Litvínov 3

5 1.2 Charakteristika školy Počet žáků: 457 k přepočtených k Počet zaměstnanců: Počet tříd: 20 Počet oddělení ŠD a ŠK: Počet strávníků: 35 pedagogických pracovníků 16 provozních zaměstnanců 4 ve ŠD a 1 v ŠK 413 žáků ZŠ, 46 zaměstnanců ZŠ, 56 cizích strávníků Stručná charakteristika školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o. (založena v roce 1994) je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Na I. i II. stupni je zpravidla po dvou (výjimečně po třech) paralelních třídách v ročníku. Třídy jsou zpravidla koedukované, ale je rozlišeno sportovní zaměření žáků (zpravidla třída A-hokej, aerobik, třída B-kopaná, gymnastika). Třídy se naplňují max. do 25 žáků. Cílová kapacita školy je 520 žáků. Budova základní školy se nachází ve čtvrti Osada v Litvínově v blízkosti hlavní ulice Podkrušnohorská. Před budovou školy je prostor s parkovou úpravou Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou (autobus, tramvaj). Budova začala sloužit svému účelu v roce 1953, od roku 1994 sídlí v budově Soukromá sportovní základní škola s.r.o. Škola má silnou sportovní tradici, absolventy školy jsou mj. významné sportovní osobnosti. Vzdělávací koncepce školy: Pedagogové učí podle osnov dobíhajícího programu základního vzdělávání: Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a podle vlastního ŠVP Škola v pohybu, na II.stupni s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V letošním roce probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu v a ročníku, v ostatních ročnících dle programu základní škola. Nabídka individuálních aktivit: Ve škole probíhá příprava k přijímacím zkouškám a ke studiu na středních školách, pořádají se školní kola olympiád z M, F, Čj, D, Ch, Z, Př. Úspěšní řešitelé se pravidelně zúčastňují okresních kol, kde dosahují velmi dobrých výsledků (viz Olympiády a vědomostní soutěže). Žáci se podílejí na tvorbě školního časopisu (viz Školní časopis). Volný čas mohou žáci školy trávit v zájmových útvarech, které škola nabízí (viz Mimoškolní činnost). Vzdělávání a sport: Sportovcům je umožňována realizace tréninkových programů např. tvorbou individuálních studijních plánů, které jsou doplněny vhodnou relaxací a plaváním. Škola pro každého: I když je škola zaměřena především na sport, školu navštěvují děti, jejichž rodiče si ji vybrali na základě obsáhlé škály nadstandardní školní i mimoškolní nabídky. Vybavení školy - materiální, prostorové, technické: Hlavní Budova školy má tři podlaží, dále pavilon školní družiny a školní jídelny, které jsou navzájem propojeny a pavilon bývalých školních dílen. Součástí školy je i školní klub, sídlící v oddělených prostorech. Škola disponuje dvěma tělocvičnami a víceúčelovým hřištěm s umělým trávníkem. Za budovou školy se nachází zatravněný dvůr, využívaný na akce pořádané školou. Rodičům, kteří přijdou jednat s učiteli, je k dispozici návštěvní místnost. V hale školy je umístěn bufet a automaty na teplé a studené nápoje a mléčné výrobky. Od 2. ročníku má každý žák v prostorách šaten svou skříňku na odkládání osobních věcí. Součástí školy jsou odborné učebny: multimediální učebna vybavená dataprojektorem a interaktivní tabulí, audio a video technikou, dvě počítačové učebny s připojením k internetu, učebna chemie se sympodiem, učebna fyziky, učebna jazyků (zároveň žákovská knihovna) a cvičná kuchyně. V každé třídě je magnetofon s CD přehrávačem. 12 tříd je vybaveno televizorem, videem, příp. DVD přehrávačem, 5 tříd je vybaveno interaktivní tabulí, je využíváno 6 dataprojektorů. Celkem je ve škole využíváno 75 PC stanic, včetně notebooků. Škola zřizuje školní knihovnu s dopoledním i odpoledním provozem, kde je žákům k dispozici kopírka. Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. Pro třídy II. stupně nejsou k dispozici samostatné kmenové třídy, každá 4

6 kmenová učebna je zároveň odbornou učebnou. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami i učebnicemi. Kabinety a sbírky učebních pomůcek jsou průběžně doplňovány. Při výuce je využíván výukový software, škola využívá přístup na e-learning Škola za školou. Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, které je garantem v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školné: Měsíční školné činí 610,-Kč. V ceně školného garantujeme: výuku navíc nápravy, doučování, 1 x týdně půlené vyučování ČJ, Mat, Aj, bezplatné služby Školního poradenského pracoviště, bezplatné odpolední aktivity, kroužky, činnosti školní družiny a klubu bez poplatku, sešity na každý předmět, pomůcky na výchovy, příspěvky žákům na obědy, vstupy a příspěvky na dopravu u vybraných kulturních akcí. 1.3 Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Co nabízíme? Kvalitní výuku zaměřenou na harmonický osobnostní rozvoj dítěte a smysluplnost s důrazem na vědomosti a dovednosti využitelné pro život. Výuku dle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu : výuka Aj od 1.třídy, výuka čtení a psaní genetickou metodou, projektovou výuku, kriteriální hodnocení, předmět Osobnostně sociální výchova, Umělecký seminář (spojení VV a HV), Výchova ke zdraví. Přívětivé klima školy školu otevřenou žákům, učitelům i rodičům. Garanci maximálního počtu 25 žáků ve třídě. Zapojení žáků do dění ve škole uplatňujeme školní demokracii. Činnost Školního poradenského pracoviště přímo ve škole. Kvalitní vyplňování volného času školní družina a klub a více než 20 kroužků. Sportovní specializaci: hokej, fotbal, gymnastiku. Činnost žáků v oddílech aerobiku, juda a šachu. Umožnění individuálních plánů výuky pro sportovce. Moderní zázemí: tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, moderní jídelna s kuchyní, výuka na interaktivních tabulích a v odborných učebnách. Výběr ze dvou jídel ve školní jídelně, možnost nákupu ve školním bufetu. Srovnávání se s ostatními např. celostátní testy Kalibro, okresní předmětové olympiády, sportovní soutěže, utkání. Dodržování a rozvíjení našich školních tradic - vítání prvňáčků, loučení s žáky 9. tříd, projektové dny, Vánoce a Velikonoce ve škole, pálení čarodějnic, sportovní Dětský den, akce pro děti a rodiče Pojďte s námi za školu, Pojďte s námi sportovat, celoroční motivační soutěž pro žáky TOP 40, veřejné obhajoby oborových prací žáků 9. tříd. V rámci prevence spolupracujeme s policií ČR a městskou policií. 1.4 Údaje o zařazování žáků Zápis žáků do první třídy probíhá každoročně v celoměstském termínu. Ve školním roce 2008/2009 se uskutečnil ve dnech 27. a K zápisu se dostavilo 59 dětí. Pro 7 z nich požádali rodiče o odklad školní docházky a 4 žáci nebyli přijati z kapacitních důvodů. Počet žáků se mění v průběhu celého školního roku. Při nástupu se s rodiči podrobně jedná o podmínkách a nadstandardu, který škola poskytuje, a s každým zákonným zástupcem je sepsána studijní smlouva. Při odchodu žáků dochází ke zrušení studijní smlouvy dohodou k datu, které si rodiče určí. 5

7 2 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 2.1 Údaje o pracovnících školy Funkce: Počet: Jednatel společnosti 1 Ředitel školy 1 Zástupce ředitele 1 Učitelé 27 Vychovatelky 6 Speciální pedagog 1 Ekonom 1 Hospodářka 1 Vedoucí školní jídelny 1 Školník 1 Kuchařky 6 Uklízečky 4 Provozní zaměstnanec na 50 h./měs. 1 Celkem: Vedení školy Jednatel společnosti: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Vedoucí školního poradenského pracoviště: Vedoucí školní družiny: Vedoucí školní jídelny: Ekonomka školy: Hospodářka - asistentka ředitele: Školník: Mgr. Václav Hořejší Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Jan Podlena PhDr. Jakub Vedoucí porad. pracovistě Dana Poláková Eva Hiráková Veronika Šťovíčková Leona Rybková Pavel Švanda 2.3 Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky Jméno Dana Poláková Helena Fisenková Helena Platilová Vladimíra Kašťáková Miroslava Peková Jana Panochová Zařazení funkce vedoucí vychovatelka vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školního klubu 6

8 2.4 Pedagogičtí pracovníci - učitelé Jméno a příjmení Titul Aprobace Třídnictví Jednatel společnosti Václav Hořejší Mgr. Z - Tv - Ředitel a zástupce ředitele Pavel Škramlík Mgr. 1.st. - Jan Podlena Mgr. M - Z - I. stupeň Michaela Krbušková Mgr. 1. st. 1.A Martina Durinová Mgr. 1. st. 1.B Eliška Uhlíková Mgr. 1. st. 2.A Helena Zamazalová Mgr. 1. st. 2.B Petra Michalcová Mgr. 1. st. 2.C Hana Fenclová Mgr. 1. st. 3.A Alena Chrenková Mgr. 1. st. 3.B Dana Nekvindová Mgr. 1. st. 4.A Jitka Micalová Mgr. 1. st. 4.B Romana Martináková Mgr. 1.st. 5.A do prosince (MD) Helena Záděrová Mgr. 1. st. 5.B Jaroslava Ledererová Mgr. 1. st., Aj - Jana Šperlová stud.vš 1. st. od začátku ledna II. stupeň Jana Kamišová Mgr. 1. st., Aj 6.A do ledna Kateřina Polívková Mgr. Čj-Vv 6.B Petra Skotnicová - Aj 7.A Iveta Votápková Mgr. Tv 7.B Roman Vrána PaedDr. Tv 8.A Ivana Schettlová Mgr. 1. st., Nj 8.B do ledna Radek Martinák Mgr. M-Ch 9.A Zdeněk Kóňa Mgr. Čj-D 9.B Ludmila Blumenthalová Mgr. Čj-Vv 9.C Miluše Džuberová Mgr. M-Z 8.B od ledna Martin Bílý Ing. DPS-přír.vědy 6.A od ledna Šárka Rešlová Mgr. Hv - Pavla Jonášová Mgr. Čj-Tv - Roman Havlíček Mgr. Tv-společ.vědy - Antonín Svoboda stud.vš Inf. (správce ICT) - Sandra Adlerová stud. PF Čj-D od konce ledna Hana Zajanová stud.vš Aj od konce února Hana Kučínská Bc. Nj od začátku února Jakub Vedoucí porad. PhDr. speciální pedagog - 7

9 Optimální počet pedagogických pracovníků je 28 učitelů včetně vedení a 6 vychovatelek školní družiny. Ke změnám ve sboru došlo z důvodů odchodu na mateřskou dovolenou a odchodu kolegyň na střední školy. Výběrem nových pedagogických pracovníků jsme se snažili vhodně doplnit pedagogický sbor s ohledem na kvalifikovanost, resp. studium. Pedagogický sbor je až na výjimky kvalifikován. Ředitel školy splňuje podmínky dalšího vzdělávání dle zákona 563/2004 Sb. 5 (studium pro vedoucí pracovníky škol). Na I. stupni ZŠ splňují vyučující odbornou kvalifikaci (výjimku tvořila jedna kolegyně, která si odbornost doplňuje). Na II. stupni je převaha sboru kvalifikovaná a aprobovaná. Vyučující, kteří podmínky zatím nesplňují si kvalifikaci doplňují studiem. Podmínky zákona splňuje i výchovný poradce a školní speciální pedagog. Ve škole jsou zřízeny tyto funkce: vedoucí školního poradenského pracoviště, dva výchovní poradci, metodik prevence, metodik environmentální výchovy, správce počítačové sítě, vedoucí zájmové činnosti. 2.5 Složení pedagogického sboru v grafech Skladba pedagogického sboru - I. st. Nekvalifikovaní učitelé 8% 92% Skladba pedagogického sboru - II. st. Nekvalifikovaní učitelé 15% 85% Kvalifikovaní učitelé Skladba pedagogického sboru Nekvalifikovaní učitelé 12% 88% Kvalifikovaní učitelé Skladba pedagogického sboru - muži, ženy 24% MUŽI ŽENY 76% Kvalifikovaní učitelé 2.6 Tabulka nepedagogických pracovníků školy Jméno Šťovíčková Veronika Rybková Leona Hiráková Eva Švanda Pavel Král Emil Dočekalová Renáta Matoušová Martina Píchová Ilona Půžová Lenka Švandová Věra Zmeškalová Jitka Murtingerová Mária Šemráková Jarmila Sittnerová Venuše Blažková Mária Zařazení funkce účetní ekonomka hospodářka asistentka ředitele vedoucí školní jídelny školník provozní zaměstnanec kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 8

10 3 Informace o žácích školy 3.1 Přepočtený stav žáků školy Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení Žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl 457 žáků. Nově přijatí koeficient celkem 1,5 Odhlášení žáci koeficient celkem 5, ,5 5,1 = 453,4 = 454 Přepočtený stav žáků ve školním roce 2007/2008 činí 454 dětí. 3.2 Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl v ŠD 100 žáků a v ŠK 50 žáků. Nově přijatí koeficient celkem 0 Odhlášení žáci koeficient celkem 0 Přepočtený stav žáků ve školní družině ve školním roce 2008/2009 činí 100 dětí. Stav žáků ve školním klubu byl celý rok 50 dětí. 9

11 3.3 Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl 424 žáků. Nově přijatí koeficient celkem 2,4 Odhlášení žáci koeficient celkem 5, ,4 5,8 = 420,6 = 421 Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školním roce 2008/2009 činí 421 žáků. 3.4 Pohyb žáků během školního roku 2008/2009 Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků k poslednímu dni v měsíci IX/2008 X/ Vovesný Libor 5.A Kovářík Dominik 5.A Ptáčník Martin 9.A XI/ Heřmanová Lenka 3.B 455 XII/ Hitka Jakub 1.B Hitka Jan 2.C 453 I/ II/ Kokeš Martin 8.A Tökölyová Anna 6.B 453 III/ IV/ V/ Mačková Lucie 2.C Holubová Marie 3.A VI/

12 3.5 Počet zapsaných žáků a žáků školy v období od roku 1994 v grafech 75 Počet zapsaných žáků Počet žáků školy /95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 11

13 4 Vzdělávací program a učební plán školy 4.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2008/2009 probíhala výuka podle státní vzdělávacích programů pro základní školy: ročník - vzdělávací program: Škola v pohybu ročník - vzdělávací program: Škola v pohybu rozšířená výuka tělesné výchovy a 9. ročník - vzdělávací program: Základní škola - rozšířená výuka tělesné výchovy, č. j / Učební plán Učební plán školy pro školní rok 2008/2009 kombinace ŠVP ZV + program Základní škola s rozšířenou výukou Tv Předmět 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Společnost Příroda Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Vých.k občanství Občanská vých Rodinná vých Hudební vých Výtvarná vých Umělec. seminář Praktické čin Svět práce Volba povolání Vých.ke zdraví Tělesná výchova Nj / CvČM / Kc OSV Týdenní dotace Povinná týd.dotace

14 5 Hodnocení školního roku 2008/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení školního roku 2008/2009 ředitelem školy proběhlo formou komentované powerpointové prezentace na pedagogické radě Oblasti autoevaluace 2008/2009 Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Plnění úkolů v oblasti výchovy Plnění úkolů v oblasti řízení školy Hodnocení klimatu školy Oblast dalšího vzdělávání pracovníků Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Hodnocení sportu ve škole Témata autoevaluace vycházejí z Plánu práce na školní rok 2008/2009, vnitřní směrnice o autoevaluaci, školního vzdělávacího programu Škola v pohybu, měsíčních a týdenních plánů, záznamů z hospitační a kontrolní činnosti, podkladů vedoucích úseků (VP, ŠPP, ICT, MS I., MS II., PREVENCE, ENVIRONMENTÁLNÍ výchovy, ŠD a ŠK a SPORTOVNÍCH klubů), hodnocení školního roku pedagogickým sborem z května 2009, z rozhovorů s učiteli, s žáky v průběhu školního roku. Cílem autoevaluce SSZŠ je vyzdvihnout klady, poukázat na rezervy a vytvořit podklady pro tvorbu plánu práce na školní rok 2009/2010. Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Klady Úpravy ŠVP dle doporučení supervizora Funkčnost nových předmětů ŠVP (UmS, OSV, kompenzace ) Půlení hodin Týdenní plány, portfolia, kriteriální hodnocení Zlepšení výsledků v testech Kalibro Funkční žákovská knížka SSZŠ ŠPP reedukační a kompenzační činnost (24 žáků II. st.,183 konzultací pro rodiče, učitele a žáky, 14 šetření žáků, 12 krizových intervencí, nápravy 17 žáků I.stupně) Úspěchy ve vědomostních soutěžích (Olympiády: Děj.- 4. místo, MAT-1. místo, AJ-2. místo, ZEM-2. místo) Environmentální činnosti školy (projekty vybraných tříd, přednášky, soutěže) Účast v projektu Business games Oborový den, oborové práce Projektové dny Vánoce, Velikonoce Fiktivní přijímací zkoušky Lepší příprava na suplované hodiny Úspěchy ve vědomostních soutěžích Choroš, Vlaštovkiáda Pozitivní hodnocení v šetření MAPA školy Zavedení vstupního testování žáků 4., 6. a 8. ročníku Využívání interaktivní výuky Využívání PC ve výuce, programu Škola za školou Práce se žáky s SPU (včasná vyšetření-15 žáků I.st., celkem ve škole 93 žáků SVP z toho 32 integrovaných) Přijetí žáků 9. tříd (Gymn.-8, SŠ-52, SOU-4, gymn. 5r.-1) Zápory Odpadá (supluje se) mnoho hodin (vyšší nemocnost, doprovody žáků na akce a soutěže) Nerespektování vize a ŠVP některými kolegy 13

15 Nerespektování průřezových témat ve výuce některými kolegy Menší počet hospitací ze strany vedení Málo činnostní výuky u některých kolegů Nerespektování IVP některými kolegy Nevyužívání možností ŽK některými kolegy (sebehodnocení, kompetence, kalendárium) Problémy s fungováním PC Rozdíly mezi učiteli ve využívání interaktivní výuky a využívání PC Opatření-doporučení Revize ŠVP po 4 letech Společné vytváření nové koncepce školy, profilu absolventa a kodexu práce učitele SSZŠ Činnost sboru na tvorbě společných postupů a pravidel Ztotožnění se s vizí školy, respektování ŠVP Pomoc kolegům pomocí supervizí Zapojení více kolegů do podpůrné a metodické hospitační činnosti Zajištění suplenta Důraz na smysluplnou výuku, náročnost na žáky Postupné vytváření kritérií hodnocení žáků v předmětech Pokračování v projektech (oborové práce, testování ) Jednotné působení učitelů na základě vize, ŠVP a pravidel Rozšíření projektů environmentální výuky do více tříd Plnění úkolů v oblasti výchovy Klady Projekty ŠPP (kariérní poradenství, sociometrie, screeningy poruch učení) Práce poradenského týmu školy (8 schůzek) Adaptační pobyty žáků Žákovský parlament (projekty, akce, vedení) Práce ŠD a ŠK (vynikající výsledky dotazníkového šetření pro rodiče) Zavedení dotazníku pro absolventy SSZŠ (1. ročník SŠ) Spolupráce s HC na řešení chování problematických žáků Zavedení povinných třídnických hodin na II. stupni Dobrá spolupráce s HC a FŠ Mimoškolní akce některých tříd Eliminace ničení majetku žáky Motivační soutěž pro žáky TOP 40 Časopis OKO Menší počet úrazů 7 evidovaných, celkem 115 Zápory Šikana v některých třídách Kvalita a smysluplnost programu na adaptačních pobytech Nižší nabídka kroužků Nerespektování doporučení a závěrů ŠPP některými kolegy Nedůsledná třídnická práce u některých kolegů Plnění úkolů v oblasti výchovy Opatření-doporučení Tvrdě řešit náznaky šikany ve škole (spolupráce s HC) Zvýšit výběr a rozsah odpoledních aktivit pro žáky Zřídit funkci koordinátora zájmové činnosti školy Pověřit ŠPP metodickou činností, hospitační a kontrolní činností třídnické práce Maximum vyučovacích hodin nechat učit ve třídě třídnímu učiteli Změnit systém třídnických hodin na II. stupni Větší zapojení parlamentu do aktivit školy, spolupráce s vedením 14

16 Připravit kvalitní program pro výjezdy tříd II.stupně Pokračovat v projektech ŠPP (např. styly učení, diagnostika poruch u zápisu) Hodnocení klimatu školy Klady Motivační systém pro žáky (celoroční soutěž TOP 40, páteční hlášení, hodnocení žáků se zlepšením ) Otevřená komunikace se žáky (žákovský parlament) Podpora akcí sboru Vstřícnost sekretariátu Zápory Rivalita mezi žáky Nevhodné vyjadřování žáků Malá vzájemná podpora a spolupráce mezi některými kolegy Neprofesionální vztahy mezi některými kolegy Opatření-doporučení Podporovat u žáků bezpečné, vstřícné a motivující prostředí Naslouchat žákům, řešit bez prodlení problémy jednotlivců i tříd Vytvářet pohodové a kolegiální prostředí ve sborovně (a nejen tam), vzájemně se respektovat Plnění úkolů v oblasti řízení školy Klady Odchody učitelů, kteří se neztotožnili s vizí Ustálení formy rozhovorů s vedením školy (přípravný týden, pololetí) Motivační rozhovory s nepedagogickými zaměstnanci Plánování rozvoje učitelů Kvalitní PR školy (propagační předměty, reklama, spolupráce s časopisy, tištěnými periodiky) Důstojné oslavy 15 let trvání SSZŠ (ples, dny otevřených dveří, akademie) Účast v projektu ESF BG I. Sepsání projektu ESF pod PAU Zavedení pravidelných schůzek sboru 1krát měsíčně Podpora neformálních akcí školy Kvalita webu SSZŠ, pravidelnost aktualizací Činnost MS I., MS II. (předávání informací ze seminářů ) Zápory Odchody učitelů v průběhu školního roku (vynucené změny ve sboru) Přílišné inovátorství vedení školy Méně časté diskuse s vedením školy (Káva u ŘŠ) Neuskutečněná zahraniční spolupráce (zatím pouze korespondenční formou) Opatření-doporučení Podpora kvalitních vztahů ve sboru Inovace důkladněji prodiskutovávat se sborem (zavedení poradního metodického sboru ředitele) Podpora smysluplných forem výuky Připravit se na úbytek žáků (odchod tří 9. tříd) Připravit se na možný úbytek finančních prostředků (nepodpora soukromých škol) Delegování většího množství rozhodování na vedení MS Zahájit zahraniční spolupráci Udržet materiální podporu výuky (nákupy pomůcek) Více rozhovorů s provozními zaměstnanci Oblast dalšího vzdělávání pracovníků Klady Supervize 4 kolegů v průběhu celého školního roku 15

17 Vzdělávání většiny kolegů Kurzy ve škole, pro sbor Vzdělávání některých kolegů formou e-learningu, studováním webů, časopisů, literatury Nákupy literatury a odborných časopisů Vzdělávání vedení ŠPP Vzdělávání managementu školy (vedení ředitele a zástupce koučem, zapojení managmentu do projektu TOŠ) Zápory Nižší efektivita kurzů vzhledem k vynaloženým prostředkům Opatření-doporučení Změna koncepce DVVP SSZŠ Podpora dlouhodobého vzdělávání jednotlivců i sboru Výběr a zvaní lektorů dle požadavků sboru Podrobný výběr kurzů pro jednotlivce dle doporučení a efektivity pro SSZŠ Spoluúčast na dalším vzdělávání při odchodu ze SSZŠ Zajištění lektorů na praktické školení práce se žáky s SVP Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy Klady Technické vybavení školy Funkční intranet školy Specializované učebny Nákup pomůcek do výuky Nákup progresivních učebnic Nákup vybavení a pomůcek pro žáky s SPU Neomezené kopírování Estetická úroveň školy a tříd Kvalita ŠJ-zeleninové, ovocné saláty ke každému jídlu Školní bufet, školní mléko Kvalita provozního úseku Spolupráce s městskou knihovnou (soutěž čtení naruby) Kvalitní webové stránky SSZŠ (omluvenka, odhláška obědů, suplování, stránky tříd) Přechod na Linux server, nový antivirový program Rekonstrukce PC učebny č. 107 (terminály) Zápory Nedostatečné zasíťování budovy školy Kvalita některých PC, poruchovost v PC učebnách Malá přístupnost knihovny školy Nízká četnost kontroly provozních úseků Opatření-doporučení Zasíťování všech tříd v budově školy Učitelský PC do každé třídy Zpřístupnění knihovny školy (pro výuku) Obnova počítačů pro učitele Nákup interaktivních tabulí, dataprojektorů Důsledná kontrola provozu Důraz na zdravou výživu v ŠJ a v bufetu Venkovní učebna (pokus o grant) Využívání hlasovacího zařízení 16

18 Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Klady Dobré výsledky v dotazníkovém šetření Mapa školy Informování prostřednictvím webu SSZŠ -aktuality Kvalitní a profesionální vedení konzultací, třídních schůzek Vedení informačních schůzek (volba povolání, s rodiči žáků budoucích 6. tříd, den otevřených dveří) Návštěvy MŠ v 1. třídách Fungování poradního sboru Vydávání zpravodaje školy dvakrát ročně Získávání sponzorských darů pro třídy Spolupráce s HC s FŠ ( i na úrovni TU, trenér) Účast rodičů na akcích (zejména I. stupeň) Zápory Porovnávání s jazykovou školou Nefunkčnost školské rady Malá účast rodičů II.stupně na akcích Opatření-doporučení Zlepšení fungování práce školské rady pomoc škole Zadávání anket pro rodiče cílené na problém Zavedení konzultací v triu (učitel-rodič-žák) Získání podpory známých osobností pro školu Pořádání přednášek pro rodiče (žáci SPU ) Vytváření pozitivního obrazu o škole (loajalita všech zaměstnanců, jednání ve prospěch školy na veřejnosti, propagace kvalit školy zejména na II. stupni) Porovnávání s jinými školami chápat jako příležitost, ukazovat na rozdíly v kvalitě škol Hodnocení sportu ve škole Klady Zlepšení práce kabinetu TV Pořádání kurzů pro žáky školy (LVK, turistický) Pořádání tradičních akcí Pojďte s námi za školu, Pojďte s námi sportovat, Dětský den Podpora soustředění HC Individuální úspěchy žáků (gymnastika, aerobic, ) Úspěchy školních týmů (soutěž škol, hokejbal-mistrovství republiky (2., 3., 3., 7. místo), florbal, halová olympiáda, kopaná 2. místo v kraji) Udržení podpory sportovních klubů Opatření-doporučení Změna organizace sportovního dne Důraz na kvalitu výuky TV na I. i na II. stupni Těsnější spolupráce s kluby gymnastiky a šachu (nedostatek žáků) Podpora klubu aerobiku (více dívek do školy) Závěr V naší škole převažují pozitivní trendy, jsme školou kvalitní, směřující ke společné vizi. Stanovená opatření budeme realizovat v příštích letech. Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní školní rok ukončíme za několik dnů a pak budeme relaxovat, čerpat síly na nový školní rok a možná už také přemýšlet, co uděláme lépe, jak lépe budeme děti vzdělávat i vychovávat. Děkuji Vám za vše, co pro naši školu odvádíte, děkuji vám za sebe a hlavně za naše žáky, kterým jste vzorem, příkladem a kterým předáváte vaše životní zkušenosti, dovednosti a znalosti. Přeji Vám klidnou zaslouženou dovolenou. 17

19 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěží Název soutěže Jméno žáka Umístění Zeměpisná olympiáda tříd Krejčík 2. Olympiáda Aj 6. 7.třída Holenda 2. Olympiáda Aj 3. tř.-školní kolo Šípová 1. Olympiáda Aj 4. tř.-školní kolo Volák 1. Olympiáda Aj 5. tř.-školní kolo Reichel 1. Konverzační soutěž NJ Mertlová 11. Konverzační soutěž AJ Krejčík 9. Vlaštovkiáda Moravec, Holenda, Forman 1. Matematická olympiáda Krejčík 1. Matematická olympiáda-kraj. kolo Krejčík 9. Biologická olympiáda tříd Kloudová 18. Biologická olympiáda tříd Mertlová 15. Dějepisná olympiáda 8.-9.tříd Krejčík, Jaroš 4., 14. Okresní soutěž v ČJ Mertlová, Palušková 13., 24 Soutěž GIS SSZŠ Litvínov Výsledky testů Kalibro Celostátní srovnávací testy Kalibro zadává vedení školy pravidelně od roku 2005 v 5. a 7. třídách. Na jaře roku 2009 se testů Kalibro zúčastnilo celkem 99 žáků z příslušných ročníků. Vyzdvihnout lze zejména výsledek žáků 7. tříd v matematice, kterým se dostali výrazněji nad celostátní průměr žáků ostatních škol. V ostatních testech žáků 5. a 7. tříd byly výsledky průměrné Výsledky vstupních testů Od tohoto školního roku vedení školy na přelomu září a října zavedlo zadávání vstupních testů žáků 4., 6. a 8. tříd. Testy mají zkontrolovat stav plnění výstupů školního programu na konci 3. období (po 3., po 5. a po 7. ročníku) v oborech - matematika, český jazyk, anglický jazyk a všeobecný přehled (souhrn otázek z přírodovědných a humanitních oborů). Otázky jsou zadávány z okruhů otázek vytvořených samotnými učiteli příslušných oborů. S výsledky testů pak následně příslušní učitelé pracují a mohou je využít k další práci s žáky. Název testu ČJ MAT AJ PŘEHLED Tř. % % % % Souhrn třídy 4.A 77,3 67,4 72,6 78,2 Souhrn třídy 4.B 86,7 66,3 78,8 76,0 Souhrn třídy 6.A 48,2 43,6 38,9 64,5 Souhrn třídy 6.B 53,6 54,0 63,0 75,4 Souhrn třídy 8.A 73,3 41,4 59,4 71,0 Souhrn třídy 8.B 75,8 39,1 50,7 60,4 18

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 1.1 Identifikace školy 3 1.2 Charakteristika

Více

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov 20 LET SSZŠ Litvínov Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy ZŠ Litvínov Hamr, Mládežnická 220, okres Most školní rok 2010-2011 Litvínov 31. 8. 2011 č. j. 403/2011 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011... 4 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 4. APROBOVANOST VÝUKY... 6 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více