Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov"

Transkript

1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Identifikace školy Charakteristika školy Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Údaje o zařazování žáků 5 2 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o pracovnících školy Vedení školy Pedagogický sbor - vychovatelky Pedagogický sbor - učitelé Složení pedagogického sboru v grafech Tabulka nepedagogických zaměstnanců školy 8 3 Informace o žácích školy Přepočtený stav žáků školy Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Pohyb žáků během školního roku 2008/ Počet zapsaných žáků a žáků školy od roku 1994 v grafech 11 4 Vzdělávací program a učební plán školy Vzdělávací program školy Učební plán 12 5 Hodnocení školního roku 2008/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěží Výsledky testů Kalibro Výsledky vstupních testů Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2008/ Výsledky obhajob oborových prací žáků 9. ročníku Nejlepší žáci tříd Hodnocení sportovních výsledků Tabulka školních sportovních výsledků Další sportovní akce, kterých se zúčastnili žáci školy Hodnocení činnosti sportovních klubů Nadstandardní činnosti školy v roce 2008/ Akce školy Exkurze a další akce tříd Projekty realizované a financované z cizích zdrojů Hodnocení dalších součástí školy Školní družina Hodnocení činnosti školní družiny Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků 1. tříd navštěvujících ŠD Školní klub Školní jídelna Hodnocení dalších oblastí vzdělávání Metodické sdružení I. stupně Metodické sdružení II. stupně Školní poradenské pracoviště Výchovné poradenství Výchovné poradenství na I. stupni Výchovné poradenství na II. stupni Graf počtu přijatých žáků 5. a 9. tříd na jednotlivé typy středních škol Zpráva o činnosti školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů Environmentální výchova Hodnocení oblasti ICT 35 1

3 5.6.8 Školní knihovna Školní časopis Autoevaluace školy Dotazníkové šetření Mapa školy Dotazníkové šetření pro absolventy školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mimoškolní činnost Školní úrazy 43 6 Vyřizování stížností Stížnosti proti rozhodnutí ředitele Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 44 7 Informace o výsledcích kontrol Kontroly ČŠI Ostatní kontroly 44 8 Ekonomické ukazatele školy Vyúčtování dotací poskytnutých SSZŠ, s.r.o z KÚ Celkové vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2008/2009 k Přílohy výroční zprávy Tabulková příloha výroční zpráva SSZŠ z programu KEVIS Tabulková příloha výroční zpráva školní jídelny z programu KEVIS Projednání výroční zprávy školskou radou 51 2

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikace školy SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o. Podkrušnohorská 1677 Litvínov TELEFON : (+420) WEBOVÉ STRÁNKY : IČO : IZO ŠKOLY : IZO ŠKOLNÍ DRUŽINY : IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY : ČÍSLO ÚČTU : /0100 KB Litvínov 3

5 1.2 Charakteristika školy Počet žáků: 457 k přepočtených k Počet zaměstnanců: Počet tříd: 20 Počet oddělení ŠD a ŠK: Počet strávníků: 35 pedagogických pracovníků 16 provozních zaměstnanců 4 ve ŠD a 1 v ŠK 413 žáků ZŠ, 46 zaměstnanců ZŠ, 56 cizích strávníků Stručná charakteristika školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o. (založena v roce 1994) je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Na I. i II. stupni je zpravidla po dvou (výjimečně po třech) paralelních třídách v ročníku. Třídy jsou zpravidla koedukované, ale je rozlišeno sportovní zaměření žáků (zpravidla třída A-hokej, aerobik, třída B-kopaná, gymnastika). Třídy se naplňují max. do 25 žáků. Cílová kapacita školy je 520 žáků. Budova základní školy se nachází ve čtvrti Osada v Litvínově v blízkosti hlavní ulice Podkrušnohorská. Před budovou školy je prostor s parkovou úpravou Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou (autobus, tramvaj). Budova začala sloužit svému účelu v roce 1953, od roku 1994 sídlí v budově Soukromá sportovní základní škola s.r.o. Škola má silnou sportovní tradici, absolventy školy jsou mj. významné sportovní osobnosti. Vzdělávací koncepce školy: Pedagogové učí podle osnov dobíhajícího programu základního vzdělávání: Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a podle vlastního ŠVP Škola v pohybu, na II.stupni s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V letošním roce probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu v a ročníku, v ostatních ročnících dle programu základní škola. Nabídka individuálních aktivit: Ve škole probíhá příprava k přijímacím zkouškám a ke studiu na středních školách, pořádají se školní kola olympiád z M, F, Čj, D, Ch, Z, Př. Úspěšní řešitelé se pravidelně zúčastňují okresních kol, kde dosahují velmi dobrých výsledků (viz Olympiády a vědomostní soutěže). Žáci se podílejí na tvorbě školního časopisu (viz Školní časopis). Volný čas mohou žáci školy trávit v zájmových útvarech, které škola nabízí (viz Mimoškolní činnost). Vzdělávání a sport: Sportovcům je umožňována realizace tréninkových programů např. tvorbou individuálních studijních plánů, které jsou doplněny vhodnou relaxací a plaváním. Škola pro každého: I když je škola zaměřena především na sport, školu navštěvují děti, jejichž rodiče si ji vybrali na základě obsáhlé škály nadstandardní školní i mimoškolní nabídky. Vybavení školy - materiální, prostorové, technické: Hlavní Budova školy má tři podlaží, dále pavilon školní družiny a školní jídelny, které jsou navzájem propojeny a pavilon bývalých školních dílen. Součástí školy je i školní klub, sídlící v oddělených prostorech. Škola disponuje dvěma tělocvičnami a víceúčelovým hřištěm s umělým trávníkem. Za budovou školy se nachází zatravněný dvůr, využívaný na akce pořádané školou. Rodičům, kteří přijdou jednat s učiteli, je k dispozici návštěvní místnost. V hale školy je umístěn bufet a automaty na teplé a studené nápoje a mléčné výrobky. Od 2. ročníku má každý žák v prostorách šaten svou skříňku na odkládání osobních věcí. Součástí školy jsou odborné učebny: multimediální učebna vybavená dataprojektorem a interaktivní tabulí, audio a video technikou, dvě počítačové učebny s připojením k internetu, učebna chemie se sympodiem, učebna fyziky, učebna jazyků (zároveň žákovská knihovna) a cvičná kuchyně. V každé třídě je magnetofon s CD přehrávačem. 12 tříd je vybaveno televizorem, videem, příp. DVD přehrávačem, 5 tříd je vybaveno interaktivní tabulí, je využíváno 6 dataprojektorů. Celkem je ve škole využíváno 75 PC stanic, včetně notebooků. Škola zřizuje školní knihovnu s dopoledním i odpoledním provozem, kde je žákům k dispozici kopírka. Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. Pro třídy II. stupně nejsou k dispozici samostatné kmenové třídy, každá 4

6 kmenová učebna je zároveň odbornou učebnou. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami i učebnicemi. Kabinety a sbírky učebních pomůcek jsou průběžně doplňovány. Při výuce je využíván výukový software, škola využívá přístup na e-learning Škola za školou. Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, které je garantem v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školné: Měsíční školné činí 610,-Kč. V ceně školného garantujeme: výuku navíc nápravy, doučování, 1 x týdně půlené vyučování ČJ, Mat, Aj, bezplatné služby Školního poradenského pracoviště, bezplatné odpolední aktivity, kroužky, činnosti školní družiny a klubu bez poplatku, sešity na každý předmět, pomůcky na výchovy, příspěvky žákům na obědy, vstupy a příspěvky na dopravu u vybraných kulturních akcí. 1.3 Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Co nabízíme? Kvalitní výuku zaměřenou na harmonický osobnostní rozvoj dítěte a smysluplnost s důrazem na vědomosti a dovednosti využitelné pro život. Výuku dle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu : výuka Aj od 1.třídy, výuka čtení a psaní genetickou metodou, projektovou výuku, kriteriální hodnocení, předmět Osobnostně sociální výchova, Umělecký seminář (spojení VV a HV), Výchova ke zdraví. Přívětivé klima školy školu otevřenou žákům, učitelům i rodičům. Garanci maximálního počtu 25 žáků ve třídě. Zapojení žáků do dění ve škole uplatňujeme školní demokracii. Činnost Školního poradenského pracoviště přímo ve škole. Kvalitní vyplňování volného času školní družina a klub a více než 20 kroužků. Sportovní specializaci: hokej, fotbal, gymnastiku. Činnost žáků v oddílech aerobiku, juda a šachu. Umožnění individuálních plánů výuky pro sportovce. Moderní zázemí: tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, moderní jídelna s kuchyní, výuka na interaktivních tabulích a v odborných učebnách. Výběr ze dvou jídel ve školní jídelně, možnost nákupu ve školním bufetu. Srovnávání se s ostatními např. celostátní testy Kalibro, okresní předmětové olympiády, sportovní soutěže, utkání. Dodržování a rozvíjení našich školních tradic - vítání prvňáčků, loučení s žáky 9. tříd, projektové dny, Vánoce a Velikonoce ve škole, pálení čarodějnic, sportovní Dětský den, akce pro děti a rodiče Pojďte s námi za školu, Pojďte s námi sportovat, celoroční motivační soutěž pro žáky TOP 40, veřejné obhajoby oborových prací žáků 9. tříd. V rámci prevence spolupracujeme s policií ČR a městskou policií. 1.4 Údaje o zařazování žáků Zápis žáků do první třídy probíhá každoročně v celoměstském termínu. Ve školním roce 2008/2009 se uskutečnil ve dnech 27. a K zápisu se dostavilo 59 dětí. Pro 7 z nich požádali rodiče o odklad školní docházky a 4 žáci nebyli přijati z kapacitních důvodů. Počet žáků se mění v průběhu celého školního roku. Při nástupu se s rodiči podrobně jedná o podmínkách a nadstandardu, který škola poskytuje, a s každým zákonným zástupcem je sepsána studijní smlouva. Při odchodu žáků dochází ke zrušení studijní smlouvy dohodou k datu, které si rodiče určí. 5

7 2 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 2.1 Údaje o pracovnících školy Funkce: Počet: Jednatel společnosti 1 Ředitel školy 1 Zástupce ředitele 1 Učitelé 27 Vychovatelky 6 Speciální pedagog 1 Ekonom 1 Hospodářka 1 Vedoucí školní jídelny 1 Školník 1 Kuchařky 6 Uklízečky 4 Provozní zaměstnanec na 50 h./měs. 1 Celkem: Vedení školy Jednatel společnosti: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Vedoucí školního poradenského pracoviště: Vedoucí školní družiny: Vedoucí školní jídelny: Ekonomka školy: Hospodářka - asistentka ředitele: Školník: Mgr. Václav Hořejší Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Jan Podlena PhDr. Jakub Vedoucí porad. pracovistě Dana Poláková Eva Hiráková Veronika Šťovíčková Leona Rybková Pavel Švanda 2.3 Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky Jméno Dana Poláková Helena Fisenková Helena Platilová Vladimíra Kašťáková Miroslava Peková Jana Panochová Zařazení funkce vedoucí vychovatelka vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školního klubu 6

8 2.4 Pedagogičtí pracovníci - učitelé Jméno a příjmení Titul Aprobace Třídnictví Jednatel společnosti Václav Hořejší Mgr. Z - Tv - Ředitel a zástupce ředitele Pavel Škramlík Mgr. 1.st. - Jan Podlena Mgr. M - Z - I. stupeň Michaela Krbušková Mgr. 1. st. 1.A Martina Durinová Mgr. 1. st. 1.B Eliška Uhlíková Mgr. 1. st. 2.A Helena Zamazalová Mgr. 1. st. 2.B Petra Michalcová Mgr. 1. st. 2.C Hana Fenclová Mgr. 1. st. 3.A Alena Chrenková Mgr. 1. st. 3.B Dana Nekvindová Mgr. 1. st. 4.A Jitka Micalová Mgr. 1. st. 4.B Romana Martináková Mgr. 1.st. 5.A do prosince (MD) Helena Záděrová Mgr. 1. st. 5.B Jaroslava Ledererová Mgr. 1. st., Aj - Jana Šperlová stud.vš 1. st. od začátku ledna II. stupeň Jana Kamišová Mgr. 1. st., Aj 6.A do ledna Kateřina Polívková Mgr. Čj-Vv 6.B Petra Skotnicová - Aj 7.A Iveta Votápková Mgr. Tv 7.B Roman Vrána PaedDr. Tv 8.A Ivana Schettlová Mgr. 1. st., Nj 8.B do ledna Radek Martinák Mgr. M-Ch 9.A Zdeněk Kóňa Mgr. Čj-D 9.B Ludmila Blumenthalová Mgr. Čj-Vv 9.C Miluše Džuberová Mgr. M-Z 8.B od ledna Martin Bílý Ing. DPS-přír.vědy 6.A od ledna Šárka Rešlová Mgr. Hv - Pavla Jonášová Mgr. Čj-Tv - Roman Havlíček Mgr. Tv-společ.vědy - Antonín Svoboda stud.vš Inf. (správce ICT) - Sandra Adlerová stud. PF Čj-D od konce ledna Hana Zajanová stud.vš Aj od konce února Hana Kučínská Bc. Nj od začátku února Jakub Vedoucí porad. PhDr. speciální pedagog - 7

9 Optimální počet pedagogických pracovníků je 28 učitelů včetně vedení a 6 vychovatelek školní družiny. Ke změnám ve sboru došlo z důvodů odchodu na mateřskou dovolenou a odchodu kolegyň na střední školy. Výběrem nových pedagogických pracovníků jsme se snažili vhodně doplnit pedagogický sbor s ohledem na kvalifikovanost, resp. studium. Pedagogický sbor je až na výjimky kvalifikován. Ředitel školy splňuje podmínky dalšího vzdělávání dle zákona 563/2004 Sb. 5 (studium pro vedoucí pracovníky škol). Na I. stupni ZŠ splňují vyučující odbornou kvalifikaci (výjimku tvořila jedna kolegyně, která si odbornost doplňuje). Na II. stupni je převaha sboru kvalifikovaná a aprobovaná. Vyučující, kteří podmínky zatím nesplňují si kvalifikaci doplňují studiem. Podmínky zákona splňuje i výchovný poradce a školní speciální pedagog. Ve škole jsou zřízeny tyto funkce: vedoucí školního poradenského pracoviště, dva výchovní poradci, metodik prevence, metodik environmentální výchovy, správce počítačové sítě, vedoucí zájmové činnosti. 2.5 Složení pedagogického sboru v grafech Skladba pedagogického sboru - I. st. Nekvalifikovaní učitelé 8% 92% Skladba pedagogického sboru - II. st. Nekvalifikovaní učitelé 15% 85% Kvalifikovaní učitelé Skladba pedagogického sboru Nekvalifikovaní učitelé 12% 88% Kvalifikovaní učitelé Skladba pedagogického sboru - muži, ženy 24% MUŽI ŽENY 76% Kvalifikovaní učitelé 2.6 Tabulka nepedagogických pracovníků školy Jméno Šťovíčková Veronika Rybková Leona Hiráková Eva Švanda Pavel Král Emil Dočekalová Renáta Matoušová Martina Píchová Ilona Půžová Lenka Švandová Věra Zmeškalová Jitka Murtingerová Mária Šemráková Jarmila Sittnerová Venuše Blažková Mária Zařazení funkce účetní ekonomka hospodářka asistentka ředitele vedoucí školní jídelny školník provozní zaměstnanec kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 8

10 3 Informace o žácích školy 3.1 Přepočtený stav žáků školy Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení Žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl 457 žáků. Nově přijatí koeficient celkem 1,5 Odhlášení žáci koeficient celkem 5, ,5 5,1 = 453,4 = 454 Přepočtený stav žáků ve školním roce 2007/2008 činí 454 dětí. 3.2 Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl v ŠD 100 žáků a v ŠK 50 žáků. Nově přijatí koeficient celkem 0 Odhlášení žáci koeficient celkem 0 Přepočtený stav žáků ve školní družině ve školním roce 2008/2009 činí 100 dětí. Stav žáků ve školním klubu byl celý rok 50 dětí. 9

11 3.3 Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl 424 žáků. Nově přijatí koeficient celkem 2,4 Odhlášení žáci koeficient celkem 5, ,4 5,8 = 420,6 = 421 Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školním roce 2008/2009 činí 421 žáků. 3.4 Pohyb žáků během školního roku 2008/2009 Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků k poslednímu dni v měsíci IX/2008 X/ Vovesný Libor 5.A Kovářík Dominik 5.A Ptáčník Martin 9.A XI/ Heřmanová Lenka 3.B 455 XII/ Hitka Jakub 1.B Hitka Jan 2.C 453 I/ II/ Kokeš Martin 8.A Tökölyová Anna 6.B 453 III/ IV/ V/ Mačková Lucie 2.C Holubová Marie 3.A VI/

12 3.5 Počet zapsaných žáků a žáků školy v období od roku 1994 v grafech 75 Počet zapsaných žáků Počet žáků školy /95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 11

13 4 Vzdělávací program a učební plán školy 4.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2008/2009 probíhala výuka podle státní vzdělávacích programů pro základní školy: ročník - vzdělávací program: Škola v pohybu ročník - vzdělávací program: Škola v pohybu rozšířená výuka tělesné výchovy a 9. ročník - vzdělávací program: Základní škola - rozšířená výuka tělesné výchovy, č. j / Učební plán Učební plán školy pro školní rok 2008/2009 kombinace ŠVP ZV + program Základní škola s rozšířenou výukou Tv Předmět 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Společnost Příroda Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Vých.k občanství Občanská vých Rodinná vých Hudební vých Výtvarná vých Umělec. seminář Praktické čin Svět práce Volba povolání Vých.ke zdraví Tělesná výchova Nj / CvČM / Kc OSV Týdenní dotace Povinná týd.dotace

14 5 Hodnocení školního roku 2008/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení školního roku 2008/2009 ředitelem školy proběhlo formou komentované powerpointové prezentace na pedagogické radě Oblasti autoevaluace 2008/2009 Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Plnění úkolů v oblasti výchovy Plnění úkolů v oblasti řízení školy Hodnocení klimatu školy Oblast dalšího vzdělávání pracovníků Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Hodnocení sportu ve škole Témata autoevaluace vycházejí z Plánu práce na školní rok 2008/2009, vnitřní směrnice o autoevaluaci, školního vzdělávacího programu Škola v pohybu, měsíčních a týdenních plánů, záznamů z hospitační a kontrolní činnosti, podkladů vedoucích úseků (VP, ŠPP, ICT, MS I., MS II., PREVENCE, ENVIRONMENTÁLNÍ výchovy, ŠD a ŠK a SPORTOVNÍCH klubů), hodnocení školního roku pedagogickým sborem z května 2009, z rozhovorů s učiteli, s žáky v průběhu školního roku. Cílem autoevaluce SSZŠ je vyzdvihnout klady, poukázat na rezervy a vytvořit podklady pro tvorbu plánu práce na školní rok 2009/2010. Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Klady Úpravy ŠVP dle doporučení supervizora Funkčnost nových předmětů ŠVP (UmS, OSV, kompenzace ) Půlení hodin Týdenní plány, portfolia, kriteriální hodnocení Zlepšení výsledků v testech Kalibro Funkční žákovská knížka SSZŠ ŠPP reedukační a kompenzační činnost (24 žáků II. st.,183 konzultací pro rodiče, učitele a žáky, 14 šetření žáků, 12 krizových intervencí, nápravy 17 žáků I.stupně) Úspěchy ve vědomostních soutěžích (Olympiády: Děj.- 4. místo, MAT-1. místo, AJ-2. místo, ZEM-2. místo) Environmentální činnosti školy (projekty vybraných tříd, přednášky, soutěže) Účast v projektu Business games Oborový den, oborové práce Projektové dny Vánoce, Velikonoce Fiktivní přijímací zkoušky Lepší příprava na suplované hodiny Úspěchy ve vědomostních soutěžích Choroš, Vlaštovkiáda Pozitivní hodnocení v šetření MAPA školy Zavedení vstupního testování žáků 4., 6. a 8. ročníku Využívání interaktivní výuky Využívání PC ve výuce, programu Škola za školou Práce se žáky s SPU (včasná vyšetření-15 žáků I.st., celkem ve škole 93 žáků SVP z toho 32 integrovaných) Přijetí žáků 9. tříd (Gymn.-8, SŠ-52, SOU-4, gymn. 5r.-1) Zápory Odpadá (supluje se) mnoho hodin (vyšší nemocnost, doprovody žáků na akce a soutěže) Nerespektování vize a ŠVP některými kolegy 13

15 Nerespektování průřezových témat ve výuce některými kolegy Menší počet hospitací ze strany vedení Málo činnostní výuky u některých kolegů Nerespektování IVP některými kolegy Nevyužívání možností ŽK některými kolegy (sebehodnocení, kompetence, kalendárium) Problémy s fungováním PC Rozdíly mezi učiteli ve využívání interaktivní výuky a využívání PC Opatření-doporučení Revize ŠVP po 4 letech Společné vytváření nové koncepce školy, profilu absolventa a kodexu práce učitele SSZŠ Činnost sboru na tvorbě společných postupů a pravidel Ztotožnění se s vizí školy, respektování ŠVP Pomoc kolegům pomocí supervizí Zapojení více kolegů do podpůrné a metodické hospitační činnosti Zajištění suplenta Důraz na smysluplnou výuku, náročnost na žáky Postupné vytváření kritérií hodnocení žáků v předmětech Pokračování v projektech (oborové práce, testování ) Jednotné působení učitelů na základě vize, ŠVP a pravidel Rozšíření projektů environmentální výuky do více tříd Plnění úkolů v oblasti výchovy Klady Projekty ŠPP (kariérní poradenství, sociometrie, screeningy poruch učení) Práce poradenského týmu školy (8 schůzek) Adaptační pobyty žáků Žákovský parlament (projekty, akce, vedení) Práce ŠD a ŠK (vynikající výsledky dotazníkového šetření pro rodiče) Zavedení dotazníku pro absolventy SSZŠ (1. ročník SŠ) Spolupráce s HC na řešení chování problematických žáků Zavedení povinných třídnických hodin na II. stupni Dobrá spolupráce s HC a FŠ Mimoškolní akce některých tříd Eliminace ničení majetku žáky Motivační soutěž pro žáky TOP 40 Časopis OKO Menší počet úrazů 7 evidovaných, celkem 115 Zápory Šikana v některých třídách Kvalita a smysluplnost programu na adaptačních pobytech Nižší nabídka kroužků Nerespektování doporučení a závěrů ŠPP některými kolegy Nedůsledná třídnická práce u některých kolegů Plnění úkolů v oblasti výchovy Opatření-doporučení Tvrdě řešit náznaky šikany ve škole (spolupráce s HC) Zvýšit výběr a rozsah odpoledních aktivit pro žáky Zřídit funkci koordinátora zájmové činnosti školy Pověřit ŠPP metodickou činností, hospitační a kontrolní činností třídnické práce Maximum vyučovacích hodin nechat učit ve třídě třídnímu učiteli Změnit systém třídnických hodin na II. stupni Větší zapojení parlamentu do aktivit školy, spolupráce s vedením 14

16 Připravit kvalitní program pro výjezdy tříd II.stupně Pokračovat v projektech ŠPP (např. styly učení, diagnostika poruch u zápisu) Hodnocení klimatu školy Klady Motivační systém pro žáky (celoroční soutěž TOP 40, páteční hlášení, hodnocení žáků se zlepšením ) Otevřená komunikace se žáky (žákovský parlament) Podpora akcí sboru Vstřícnost sekretariátu Zápory Rivalita mezi žáky Nevhodné vyjadřování žáků Malá vzájemná podpora a spolupráce mezi některými kolegy Neprofesionální vztahy mezi některými kolegy Opatření-doporučení Podporovat u žáků bezpečné, vstřícné a motivující prostředí Naslouchat žákům, řešit bez prodlení problémy jednotlivců i tříd Vytvářet pohodové a kolegiální prostředí ve sborovně (a nejen tam), vzájemně se respektovat Plnění úkolů v oblasti řízení školy Klady Odchody učitelů, kteří se neztotožnili s vizí Ustálení formy rozhovorů s vedením školy (přípravný týden, pololetí) Motivační rozhovory s nepedagogickými zaměstnanci Plánování rozvoje učitelů Kvalitní PR školy (propagační předměty, reklama, spolupráce s časopisy, tištěnými periodiky) Důstojné oslavy 15 let trvání SSZŠ (ples, dny otevřených dveří, akademie) Účast v projektu ESF BG I. Sepsání projektu ESF pod PAU Zavedení pravidelných schůzek sboru 1krát měsíčně Podpora neformálních akcí školy Kvalita webu SSZŠ, pravidelnost aktualizací Činnost MS I., MS II. (předávání informací ze seminářů ) Zápory Odchody učitelů v průběhu školního roku (vynucené změny ve sboru) Přílišné inovátorství vedení školy Méně časté diskuse s vedením školy (Káva u ŘŠ) Neuskutečněná zahraniční spolupráce (zatím pouze korespondenční formou) Opatření-doporučení Podpora kvalitních vztahů ve sboru Inovace důkladněji prodiskutovávat se sborem (zavedení poradního metodického sboru ředitele) Podpora smysluplných forem výuky Připravit se na úbytek žáků (odchod tří 9. tříd) Připravit se na možný úbytek finančních prostředků (nepodpora soukromých škol) Delegování většího množství rozhodování na vedení MS Zahájit zahraniční spolupráci Udržet materiální podporu výuky (nákupy pomůcek) Více rozhovorů s provozními zaměstnanci Oblast dalšího vzdělávání pracovníků Klady Supervize 4 kolegů v průběhu celého školního roku 15

17 Vzdělávání většiny kolegů Kurzy ve škole, pro sbor Vzdělávání některých kolegů formou e-learningu, studováním webů, časopisů, literatury Nákupy literatury a odborných časopisů Vzdělávání vedení ŠPP Vzdělávání managementu školy (vedení ředitele a zástupce koučem, zapojení managmentu do projektu TOŠ) Zápory Nižší efektivita kurzů vzhledem k vynaloženým prostředkům Opatření-doporučení Změna koncepce DVVP SSZŠ Podpora dlouhodobého vzdělávání jednotlivců i sboru Výběr a zvaní lektorů dle požadavků sboru Podrobný výběr kurzů pro jednotlivce dle doporučení a efektivity pro SSZŠ Spoluúčast na dalším vzdělávání při odchodu ze SSZŠ Zajištění lektorů na praktické školení práce se žáky s SVP Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy Klady Technické vybavení školy Funkční intranet školy Specializované učebny Nákup pomůcek do výuky Nákup progresivních učebnic Nákup vybavení a pomůcek pro žáky s SPU Neomezené kopírování Estetická úroveň školy a tříd Kvalita ŠJ-zeleninové, ovocné saláty ke každému jídlu Školní bufet, školní mléko Kvalita provozního úseku Spolupráce s městskou knihovnou (soutěž čtení naruby) Kvalitní webové stránky SSZŠ (omluvenka, odhláška obědů, suplování, stránky tříd) Přechod na Linux server, nový antivirový program Rekonstrukce PC učebny č. 107 (terminály) Zápory Nedostatečné zasíťování budovy školy Kvalita některých PC, poruchovost v PC učebnách Malá přístupnost knihovny školy Nízká četnost kontroly provozních úseků Opatření-doporučení Zasíťování všech tříd v budově školy Učitelský PC do každé třídy Zpřístupnění knihovny školy (pro výuku) Obnova počítačů pro učitele Nákup interaktivních tabulí, dataprojektorů Důsledná kontrola provozu Důraz na zdravou výživu v ŠJ a v bufetu Venkovní učebna (pokus o grant) Využívání hlasovacího zařízení 16

18 Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Klady Dobré výsledky v dotazníkovém šetření Mapa školy Informování prostřednictvím webu SSZŠ -aktuality Kvalitní a profesionální vedení konzultací, třídních schůzek Vedení informačních schůzek (volba povolání, s rodiči žáků budoucích 6. tříd, den otevřených dveří) Návštěvy MŠ v 1. třídách Fungování poradního sboru Vydávání zpravodaje školy dvakrát ročně Získávání sponzorských darů pro třídy Spolupráce s HC s FŠ ( i na úrovni TU, trenér) Účast rodičů na akcích (zejména I. stupeň) Zápory Porovnávání s jazykovou školou Nefunkčnost školské rady Malá účast rodičů II.stupně na akcích Opatření-doporučení Zlepšení fungování práce školské rady pomoc škole Zadávání anket pro rodiče cílené na problém Zavedení konzultací v triu (učitel-rodič-žák) Získání podpory známých osobností pro školu Pořádání přednášek pro rodiče (žáci SPU ) Vytváření pozitivního obrazu o škole (loajalita všech zaměstnanců, jednání ve prospěch školy na veřejnosti, propagace kvalit školy zejména na II. stupni) Porovnávání s jinými školami chápat jako příležitost, ukazovat na rozdíly v kvalitě škol Hodnocení sportu ve škole Klady Zlepšení práce kabinetu TV Pořádání kurzů pro žáky školy (LVK, turistický) Pořádání tradičních akcí Pojďte s námi za školu, Pojďte s námi sportovat, Dětský den Podpora soustředění HC Individuální úspěchy žáků (gymnastika, aerobic, ) Úspěchy školních týmů (soutěž škol, hokejbal-mistrovství republiky (2., 3., 3., 7. místo), florbal, halová olympiáda, kopaná 2. místo v kraji) Udržení podpory sportovních klubů Opatření-doporučení Změna organizace sportovního dne Důraz na kvalitu výuky TV na I. i na II. stupni Těsnější spolupráce s kluby gymnastiky a šachu (nedostatek žáků) Podpora klubu aerobiku (více dívek do školy) Závěr V naší škole převažují pozitivní trendy, jsme školou kvalitní, směřující ke společné vizi. Stanovená opatření budeme realizovat v příštích letech. Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní školní rok ukončíme za několik dnů a pak budeme relaxovat, čerpat síly na nový školní rok a možná už také přemýšlet, co uděláme lépe, jak lépe budeme děti vzdělávat i vychovávat. Děkuji Vám za vše, co pro naši školu odvádíte, děkuji vám za sebe a hlavně za naše žáky, kterým jste vzorem, příkladem a kterým předáváte vaše životní zkušenosti, dovednosti a znalosti. Přeji Vám klidnou zaslouženou dovolenou. 17

19 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěží Název soutěže Jméno žáka Umístění Zeměpisná olympiáda tříd Krejčík 2. Olympiáda Aj 6. 7.třída Holenda 2. Olympiáda Aj 3. tř.-školní kolo Šípová 1. Olympiáda Aj 4. tř.-školní kolo Volák 1. Olympiáda Aj 5. tř.-školní kolo Reichel 1. Konverzační soutěž NJ Mertlová 11. Konverzační soutěž AJ Krejčík 9. Vlaštovkiáda Moravec, Holenda, Forman 1. Matematická olympiáda Krejčík 1. Matematická olympiáda-kraj. kolo Krejčík 9. Biologická olympiáda tříd Kloudová 18. Biologická olympiáda tříd Mertlová 15. Dějepisná olympiáda 8.-9.tříd Krejčík, Jaroš 4., 14. Okresní soutěž v ČJ Mertlová, Palušková 13., 24 Soutěž GIS SSZŠ Litvínov Výsledky testů Kalibro Celostátní srovnávací testy Kalibro zadává vedení školy pravidelně od roku 2005 v 5. a 7. třídách. Na jaře roku 2009 se testů Kalibro zúčastnilo celkem 99 žáků z příslušných ročníků. Vyzdvihnout lze zejména výsledek žáků 7. tříd v matematice, kterým se dostali výrazněji nad celostátní průměr žáků ostatních škol. V ostatních testech žáků 5. a 7. tříd byly výsledky průměrné Výsledky vstupních testů Od tohoto školního roku vedení školy na přelomu září a října zavedlo zadávání vstupních testů žáků 4., 6. a 8. tříd. Testy mají zkontrolovat stav plnění výstupů školního programu na konci 3. období (po 3., po 5. a po 7. ročníku) v oborech - matematika, český jazyk, anglický jazyk a všeobecný přehled (souhrn otázek z přírodovědných a humanitních oborů). Otázky jsou zadávány z okruhů otázek vytvořených samotnými učiteli příslušných oborů. S výsledky testů pak následně příslušní učitelé pracují a mohou je využít k další práci s žáky. Název testu ČJ MAT AJ PŘEHLED Tř. % % % % Souhrn třídy 4.A 77,3 67,4 72,6 78,2 Souhrn třídy 4.B 86,7 66,3 78,8 76,0 Souhrn třídy 6.A 48,2 43,6 38,9 64,5 Souhrn třídy 6.B 53,6 54,0 63,0 75,4 Souhrn třídy 8.A 73,3 41,4 59,4 71,0 Souhrn třídy 8.B 75,8 39,1 50,7 60,4 18

20 Postupný ročník Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2008/2009 Průměr hodin na Počet žáků Chování Absence za celý šk.rok Nehodnoceni Vyznamenání Prospěli Neprospěli žáka za rok k k I. st. II. st. omluv. neomluv. omluv. neomluv. 1.A ,9-1.B ,4-2.A ,2-2.B ,5-2.C ,5-3.A ,0-3.B ,2-4.A ,1-4.B ,9-5.A ,2-5.B ,8 - I.st.celkem ,0-6.A ,7-6.B ,4-7.A ,1-7.B ,6-8.A ,8 0,2 8.B ,5 1,0 9.A ,7 2,6 9.B ,9-9.C ,1 0,1 II.st.celkem ,8 0,4 Škola celkem ,1 0,2

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více