Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program)"

Transkript

1 Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program) V jednotlivých kapitolách MPP se podařilo uskutečnit: a) Využití výchovných a naukových složek vzdělání v jednotlivých předmětech a ročnících Ve vybraných předmětech byla vysvětlována jednotlivá témata, která svým obsahem napomáhají prevenci sociálně patologických jevů (51 témat na 1. stupni a ve školní družině, 63 témat na 2. stupni). Příklady: 1. tř. prvouka, Násilí ve škole, problém šikany, 2. tř. prvouka, Trestné činy dětí, 3. tř. prvouka, Závislost - drogy, tabák, alkohol, 4. tř. přírodověda, Výchova ke zdraví, 5. tř. vlastivěda, Rasismus, ŠD společensky prospěšná činnost, Pomoc potřebným, 6. tř. informatika, Patologické hráčství, 7. tř. přírodopis, Jedovaté rostliny, zneužívání rostlin, 8. tř. občanská výchova, Práva a ochrana člověka, 9. tř. chemie, Škodlivé látky. b) Informace od pedagogů Třídní učitelé řešili drobné i větší přestupky proti školnímu řádu (nevhodné chování o přestávkách i v hodině, nekázeň, neplnění školních povinností a časté zapomínání) a udělili během školního roku 42 napomenutí třídního učitele, 32 důtek třídního učitele, 6 důtek ředitele školy a ve 2 případech byla snížena známka z chování na 3. Žákům, kteří vzorně reprezentovali školu, dosáhli vynikajícího prospěchu a vzorně plnili školní povinnosti, bylo uděleno 32 pochval ŘŠ, 4 pochvaly TU, 35 knižních odměn a 10 věcných odměn. V jednom případě jsme řešili rozsáhlejší šikanu mezi žáky (6. tř.), v jednom případě výskyt marihuany ve škole (7. tř.) a v jednom případě záškoláctví (8. tř.). Na řešení vzniklých situací spolupracovali s ředitelstvím školy třídní učitelé, školní metodik prevence a rodiče žáků. I když jsou žáci pravidelně poučováni o nebezpečí takového jednání, každý rok se s některými přestupky zabýváme. Třídní učitelé sledují průběžně úroveň a kvalitu vztahů v jednotlivých třídních kolektivech, jejich změny vyhodnocují a přijímají potřebná opatření. Vyučující využívají všech příležitostí k poznání způsobu života svých žáků a případné signály výskytu sociálně patologických jevů včas odhalují a tyto jevy řeší. Jako prvořadý úkol vidí vyučující snížit možnosti šikany a hrubého chování žáků ve třídách. c) Informace od rodičů Rodiče se zajímají o volnočasové aktivity, které škola připravuje pro žáky. Od rodičů přivítáme všechny informace, které se týkají závadného chování žáků. Rodiče se mohou obracet se sdělením na třídní učitele nebo vedení školy. Ne všichni rodiče si uvědomují závažnost chování svých dětí, zvláště u starších v posledních ročnících školy. Týká se to kouření, pití alkoholických nápojů, pobytu na večerních zábavách určených pro dospělé.

2 Pokud u dítěte zaznamenáte náhlou změnu chování, nenechávejte tento projev bez povšimnutí, dítě tak reaguje na situaci, kterou neumí samo řešit a překonat, snaží se nám něco říci. Čas, který věnujeme rozhovoru o problémech dítěte, může vyřešit jeho závažný problém. d) Informace od žáků Většina žáků hodnotí pozitivně prostředí školy, které ovlivňuje jejich chování. Žáci si mohli během určených přestávek zahrát stolní fotbal nebo tenis. Využít volného času v jednom ze 12 kroužků, zúčastnit se zájezdů, exkurzí a akcí pořádaných školou a školní družinou. Své názory mohou žáci vyjádřit na třídnických hodinách, v hodinách Ov a v dotaznících hodnotících práci školy. e) Akce pořádané školou Z preventivních akcí na naší škole můžeme jmenovat: Příběhy bezpráví s filmem Nikomu jsem neublížil a besedu s účastníky těchto událostí. Škola připravila pro žáky v době vyučování i mimo vyučování celkem na 116 různých akcí. V minulém školním roce bylo nejvíce sportovních akcí, celkem 25 (soutěže ve volejbalu, stolním tenisu, přehazované, florbale, atletice aj.). Významné místo zaujímají školní výlety (Praha, Telč, Vranovská přehrada, Šiklův mlýn), poznávací zájezdy (Hallstatt) a exkurze (informačního střediska JE Temelín, meteorologická stanice), celkem jich bylo 18. Uskutečnilo se 18 kulturních akcí (Pohodáři - Dálný východ, Jak víla Modrovláska splnila tři přání, Pernštejni Jak válčili husité) a návštěv výstav, 14 přednášek, besed a vzdělávacích programů (Pořad o dravcích, Zajímavosti Dačicka), 12 různých soutěží (Znáš své město?, Mé toulky za zvěří, Intersteno 2013, Dačický datel 2013), 7 akcí pořádaných žáky pro žáky (Přivítání žáků 1. tř., Den dětí, divadlo Soudné sestry, Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tř.), 11 akcí na podporu tradic školy (Den otevřených dveří ZŠ), 1 akce s převahou prevence, 4 akce vyplnily volný čas žáků o víkendu (Radúz a Mahulena, Halloween, Karneval ŠD, Globe Games Litvínov) pro žáky bylo připraveno 6 projektů (Zasaď si svůj strom, Vánoce, Den Země, učebna v přírodě). Celkem bylo připraveno 5 programů pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (Z pohádky do pohádky, Podzimní dílna, Cvičeníčko, Vánoční dílna). Poprvé můžeme mezi akcemi zaznamenat dvě vystoupení našich žáků pro seniory (Velikonoční přání, Den matek). Pořádané akce přispěly k rozvoji zdravého osobního stylu, k vytváření kladných postojů ke spolužákům, ke svému okolí a veřejnosti. Různorodost a pestrost připravených aktivit a pořadů má žákům ukázat možnosti jak lépe využívat volný čas. f) Akce pořádané školou v době mimo vyučování Z volnočasových aktivit se žáci mohli vyžívat ve sportu (malé kopané, florbalu, odbíjené, stolním tenisu), využívat připojení počítačů na internet, 12 kroužků navštěvovalo 193 žáků: kroužek volejbalu (2. stupeň), sportovní hry (3. 5. tř.) a sportovní hry (1. 2. tř.), flétny (2. 5. tř.), technický a programování (6. tř.), náprava dyslexie (2. 8. tř.), včelařský kroužek

3 (6. 9. tř.), Globe (6. 9. tř.), hudebně - dramatický kroužek (8. B), psaní na klávesnici (2 st.) a tanečně pohybový kroužek (2 st.), zdravotnický kroužek (3. 5. tř.). Žáci měli možnost se zapojit do odborných olympiád, připravovat se na vědomostní soutěže a dopravní soutěž. g) Spolupráce s rodiči Rodiče byli pravidelně informováni v rámci třídních schůzek a konzultačních odpolední třídními učiteli o situaci ve třídě ( , , ). V jednotlivých případech byly s rodiči individuálně řešeny výchovné problémy jejich dětí. Rodiče dobře spolupracují při odhalování šikany mezi dětmi ve třídě. h) Školní metodik prevence Školní metodik prevence seznámil vyučující s MPP, zpracoval náměty vyučujících k MPP, přenášel poznatky z porad metodiků ředitelství školy, poskytoval rodičům základní poradenství a dle možností prostředky preventivní osvěty (letáky, brožury), pro žáky seznam kontaktů. ch) Silné stránky MPP : Většina vyučujících využívá vybraných kapitol v učivu svých předmětů k stálému působení na žáky ZŠ a upevňuje tím znalostní kompetence v rizikových oblastech chování a jednání, dobré výsledky jsou dosahovány s preventivním programem policie ČR Ajaxův zápisník na 1. stupni. Podařilo se zapojit především starší žáky do přípravy a samotné realizace některých akcí pro mladší spolužáky. Stabilizoval se počet nabízených kroužků i počet žáků, kteří je navštěvují. i) Slabé stránky MPP : Pokračovat v zapojení žáků do přípravy školních akcí a možnosti účasti a hodnocení. Menší zapojení žáků do malé policejní akademie na 2. stupni. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE pro minimální preventivní program Cíle programu: - prevence v oblasti šikany a násilného chování, vandalizmu, - prevence v oblasti zneužívání návykových látek, drogové závislosti, kouření a alkoholismu, - prevence v oblasti patologického hráčství (gamgling), virtuálních drog (počítače, televize, video), vysvětlování nebezpečí kyberšikany, - prevence v oblasti xenofobie, rasizmu, intolerance a antisemitismu, - prevence v oblasti kriminality a delikvence,

4 - rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování výchovy dětí, poruch příjmu potravy, - prevence v oblasti záškoláctví, - vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, - vést žáky ke smysluplnému využívání volného času, - vést žáky k sebevědomí, k dovednostem řešit problémy a k rozvoji jejich sociálních kompetencí. Třídní učitelé seznámí rodiče s hodnocením MPP na třídních schůzkách, rodiče mohou připojit k náplni MPP své náměty a poznatky, ty nejpodnětnější budou dodatečně zahrnuty do MPP. Konzultační hodiny školního metodika prevence: úterý h, dle dohody. PŘÍLOHA Vzhledem k výskytu několika případů šikanování žáků žáky na naší škole a počátečních náznaků šikanování předkládáme část programu proti šikanování přijatého v roce 2009 a doplněný v roce 2013 Šikanování je takové chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, především prostřednictvím internetu a mobilu. Program proti šikanování Ve školním řádu jsou stanovena pravidla související s problematikou šikanování. (Ze školního řádu ZŠ: 3. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 1. Žák je povinen k) vyvarovat se všech forem šikanování a projevů rasismu, diskriminace, nepřátelství a násilí. 2. Žáci jsou povinni okamžitě oznámit kterémukoliv pedagogickému pracovníku školy šikanování sebe sama nebo jiných žáků, a to i anonymně. Nikdo nesmí být šikanován tělesně ani duševně, šikana je trestným činem. Cíle programu: vytvořit ve škole bezpečné prostředí, které by minimalizovalo výskyt šikanování,

5 stanovit postup pedagogických pracovníků a školy pro případy, kdy došlo k šikanování mezi žáky, stanovit způsoby řešení šikanování a výchovná opatření, stanovit kompetence jednotlivých osob. Postup školy při řešení případu šikany: Na vyšetřování se podílí tým sestavený z vedení školy, školního metodika prevence, třídního učitele a vyučujícího, který má patřičné poznatky o šikanování. 1) počáteční stadium šikany a) rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili, rozhovor s oběťmi, b) nalezení svědků šikany, c) rozhovor se svědky, d) zajištění ochrany obětem šikany, e) rozhovor s agresory šikany, f) realizace vhodné metody: - metoda usmíření, - metoda vnějšího nátlaku (pohovor s agresorem a jeho rodiči), g) třídnická hodina (- usmíření, - potrestání agresorů), h) informování rodičů. 2) pokročilá šikana (výbuch skupinového násilí) PRVNÍ POMOC a) uklidnění situace, zastavení skupinového násilí, ochrana oběti, PODMÍNKY PRO VYŠETŘOVÁNÍ b) pomoc ostatních vyučujících, informování vedení školy, koordinace postupu vyšetřování šikany, c) oddělení agresorů a zabránění domluvě agresorů, d) pomoc a podpora oběti, e) vlastní vyšetřování, f) dle závažnosti případu nahlášení policii, kontakt se specialistou, informace rodičům, VYŠETŘOVÁNÍ g) rozhovor s obětí a informátory,

6 h) nalezení nezúčastněných svědků, rozhovory se svědky, i) rozhovory s agresory, konfrontace mezi agresory, LÉČBA j) metoda vnějšího nátlaku, změna konstelace třídy. O šikaně a přijatých opatřeních budou informováni zákonní zástupci všech zúčastněných žáků. Při řešení závažných případů šikanování využijeme pomoci a spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, sociálně právní ochrany dítěte, střediska výchovné péče, diagnostického ústavu, oddělení péče o rodinu a děti, oddělení sociální prevence, resortu zdravotnictví a Policií ČR.

Hodnocení MPP minulého školního roku 2013/14 (MPP minimální preventivní program)

Hodnocení MPP minulého školního roku 2013/14 (MPP minimální preventivní program) Hodnocení MPP minulého školního roku 2013/14 (MPP minimální preventivní program) V jednotlivých kapitolách MPP se podařilo uskutečnit: a) Využití výchovných a naukových složek vzdělání v jednotlivých předmětech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Zpracovatel: Bc. Olga Lupoměská Realizátor: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M ZŠ a MŠ BRANDÝSEK,SLÁNSKÁ 36 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M školní rok 2012/2013 vypracovala: Bc. Drahomíra Hynková Obsah: 1) Související zákony 2) Charakteristika školy, základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Minimální preventivní program Na Františku 32 294 02 Kněžmost školní rok: 2010/2011 Obsah 1. Úvod 2. Vymezení sociálně patologických jevů

Více

Minima lnı preventivnı program

Minima lnı preventivnı program Základní škola škola Ilji Hurníka Opava, Minima lnı preventivnı program Ředitel školy: Mgr. Manfred Hubálek Zpracovala: Mgr. Kateřina Kupčíková Školní rok: 2014/2015 1 Obsah 1 Úvod k MPP... 4 2 Hodnocení

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská 2115, 272 01 Kladno Č.j. 1951/2014/ZŠa MŠ Minimální preventivní program 2014/2015 Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více