PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE Vyhodnocení průzkumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu"

Transkript

1 PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu

2 Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy na různých pozicích v rámci finančního oddělení. Kromě mapování kariérních cest a tvorby kompetenčních profilů jsme se v roce 2013 rozhodli zaštítit za podpory Komory certifikovaných účetních a společnosti SCHULMEISTER Finance Professional Search průzkum Platová studie pro finanční pozice Je potěšující ukázat, že manažeři a odborníci z finančních oddělní jsou navzdory špatným časům hodnoceni spíše nadprůměrně a že se tento fakt dá spojit i s poměrně vysokou jistotou jejich zaměstnání danou stabilní poptávkou po těchto pozicích na českém pracovním trhu. Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se našeho průzkumu zúčastnili a přispěli tak k jeho úspěšné realizaci. Poděkování patří i paní Ditě Chrastilové (SCHULMEISTER Finance Professional Search) za konzultaci struktury průzkumu. Za technické zpracování výstupů studie děkujeme panu Václavu Lagovi. V případě dotazů týkajících se způsobu zpracování studie a vyhodnocení ukazatelů pište prosím na Za řídící výbor asociace OLGA CECHLOVÁ

3 ÚVOD Cílem průzkumu Platová studie pro finanční pozice je zmapování aktuálních trendů v odměňování zaměstnanců finančních oddělení. Zúčastnilo se jej více než 450 respondentů pracujících na některé z finančních pozic. Oslovení respondenti představují výběrový vzorek pracovníků na finančních pozicích v České republice. Jsou mezi nimi zastoupeni zaměstnanci ze všech čtrnácti krajů ČR a z více než 70 okresů. Účastníci průzkumu byli dále vybírání napříč různými oblastmi podnikání, a to konkrétně z odvětví: automobilový průmysl, bankovnictví a pojišťovnictví, doprava, energetika, IT, obchod, pohostinství a cestovní ruch, potravinářství, profesní činnost, řemesla, stavebnictví a reality, strojírenství, zdravotnictví, zemědělství a jiný průmysl V průzkumu je také zohledněna velikost podniku, ve kterém respondenti pracují, a to jednak z perspektivy ročního obratu firmy, jednak dle počtu zaměstnanců. V případě obratu podniku jsou rozlišovány 3 varianty: méně než 100 milionů Kč/rok milionů Kč/rok více než 300 milionů Kč/rok Z hlediska počtu zaměstnanců poté rozlišujeme: méně než 50 zaměstnanců zaměstnanců více než 200 zaměstnanců

4 Zohlednění těchto a dalších významných charakteristik (např. úroveň vzdělání, délka praxe, znalost cizích jazyků apod.) formou náhodného výběru nám tak umožňuje označit skupinu oslovených respondentů za výběrový vzorek celé populace. Závěry studie je tedy možné považovat za reprezentativní údaje platné pro zaměstnance finančních oddělení v České republice. Výsledky zpracování průzkumu jsou prezentovány ve dvou kapitolách. V první kapitole jsou představeny souhrnné ukazatele popisující vlastnosti zaměstnanců finančních oddělení jako celku, porovnání hodnot zkoumaných ukazatelů mezi jednotlivými pozicemi a analýza mzdové úrovně pro jednotlivé kraje, oblasti podnikání a velikosti podniků. V kapitole druhé je představena analýza jednotlivých pracovních pozic, přičemž každá z nich je zkoumána odděleně od ostatních. ZKOUMANÉ CHARAKTERISTIKY JSOU ROZDĚLENY DO TŘÍ SKUPIN Mzdové ukazatele průměrná mzda zaměstnance, podíl variabilní složky na celkové mzdě zaměstnance, navázání variabilní odměny apod. Firemní benefity nejčastěji nabízené benefity, počet benefitů Sociální ukazatele poměr muži a ženami, počet let na aktuální pozici apod. Každá kapitola je opatřena poznámkami k metodologii zpracování a vysvětlivkami k jednotlivým ukazatelům či grafickým doplňkům. Věříme, že výsledky analýzy prezentované na následujících řádcích, vám osvětlí současnou situaci a trendy v odměňování finančních pracovníků na českém pracovním trhu.

5 KAPITOLA I. SOUHRNNÁ ANALÝZA

6 SOUHRNNÁ ANALÝZA Souhrnné ukazatele a porovnání jednotlivých pozic METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ V první části studie analyzujeme soubor respondentů jako jeden celek, to znamená, že nezkoumáme charakteristiky uvnitř jednotlivých pracovních pozic. U celkového počtu respondentů (466) tak rozebíráme charakteristiky celého souboru, porovnáváme hodnoty ukazatelů mezi jednotlivými pozicemi a analyzujeme mzdovou úroveň podle krajů, oblasti podnikání a velikosti firmy. Výsledky analýzy jsou prezentovány ve formě tabulek či grafů, které jsou tematicky uspořádány do tří kategorií: Mzdové ukazatele, Firemní benefity, Sociální ukazatele a Porovnání dle firemních charakteristik. Předmětem této kapitoly je představení metodologie zpracování prezentovaných ukazatelů a popis a vysvětlivky k jednotlivým tabulkám a grafům. PŘEHLED Tabulka Přehled obsahuje vybrané ukazatele pro všechny pracovní pozice. Popis prezentovaných ukazatelů se nachází níže v příslušných tematických skupinách.

7 SOUHRNNÁ ANALÝZA Mzdové ukazatele Ukazatel Popis Charakteristika Průměrná mzda Určuje výši průměrné mzdy v Kč. Aritmetický průměr Medián mezd Minimální mzda Maximální mzda Mzdové rozdíly Průměrný podíl variabilní odměny Určuje prostřední hodnotu řady mezd uspořádaných podle velikosti (na rozdíl od průměru abstrahuje od extrémů) v Kč. Určuje výši minimální mzdy v Kč. Určuje výši maximální mzdy v Kč. Relativní variabilita mezd. Určuje míru různorodosti souboru. Určuje průměrný podíl variabilní odměny na celkové mzdě. Medián Výběrový variační koeficient Aritmetický průměr Navázání variabilní odměny Vyjadřuje relativní četnosti navázání variabilní odměny na jednu ze tří možností: Osobní výsledky, Týmové výsledky, Firemní výsledky. Grafy a tabulky Mzdové rozdíly Mzdy zaměstnanců finančních oddělení Intervalové rozdělení mezd Intervalové rozdělení podílu variabilní složky Výsledky Porovnává variabilitu mezd u jednotlivých pozic. Porovnává průměrnou mzdu a medián pro jednotlivé pracovní pozice. Grafem je proložena linie představující medián mezd všech respondentů. Zobrazuje relativní četnost výskytu mezd v daném intervalu. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální mzda>, 2. Interval (0.1 * maximální mzda; 0.2 * maximální mzda> apod. Zobrazuje relativní četnost výskytu podílu variabilní složky v daném intervalu. Intervaly jsou určeny obdobně jako v grafu Intervalové rozdělení mezd s rozdílem, že interval (0.5 * maximální mzda; maximální mzda> není dále dělen. Zobrazuje veškeré možné kombinace navázání variabilní odměny na kritéria: Osobní výsledky, Týmové výsledky a Firemní výsledky, kterým přiřazuje relativní četnost výskytu. Výběrový variační koeficient Aritmetický průměr, medián

8 SOUHRNNÁ ANALÝZA Firemní benefity Ukazatele Popis Charakteristika Nejčastější benefity Určuje 3 nejčastěji nabízené benefity. Nejčastější počet benefitů Určuje nejčastější počet benefitů. Grafy a tabulky Četnost jednotlivých benefitů Zobrazuje, jaká část respondentů je příjemcem jednotlivých benefitů. Počet benefitů Zobrazuje relativní četnost počtu benefitů.

9 SOUHRNNÁ ANALÝZA Sociální ukazatele Ukazatele Popis Charakteristika Poměr muži/ženy Zobrazuje poměr mezi počtem mužů a žen v celém souboru. Nejčastěji dosažené vzdělání Průměrná délka celkové praxe Průměrná délka praxe na aktuální pozici Ukazuje, jakého nejvyššího vzdělání dosáhla největší skupina respondentů. Určuje průměrnou délku praxe respondentů nejen na současné pozici, ale také na všech předešlých pracovních pozicích. Určuje průměrnou délku praxe respondentů na současné pracovní pozici. Aritmetický průměr Aritmetický průměr Nejčastější cizí jazyk Ukazuje, kterým z cizích jazyků mluví největší část respondentů. Nejčastější počet jazyků Ukazuje, kolik cizích jazyků zná největší část respondentů. Grafy a tabulky Dosažené vzdělání Délka celkové praxe dle intervalů Délka praxe na aktuální pozici dle intervalů Znalost cizích jazyků Zobrazuje, jaká část respondentů dosáhla magisterského či inženýrského/ bakalářského/středoškolského vzdělání. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek celkové praxe respondentů v daných intervalech. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální délka celkové praxe>, 2. Interval (0.1 * maximální délka celkové praxe; 0.2 * maximální délka celkové praxe> apod. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek praxe respondentů na aktuální pozici v daných intervalech. Intervaly jsou určeny stejně jako v grafu Délka celkové praxe dle intervalů. Zobrazuje, jaká část respondentů hovoří jednotlivými cizími jazyky. Znalost cizích jazyků - počet Zobrazuje relativní četnost počtu cizích jazyků, kterými respondenti hovoří.

10 SOUHRNNÁ ANALÝZA Porovnání dle firemních charakteristik Grafy a tabulky Průměrná mzda a medián mezd podle krajů Průměrná mzda a medián mezd podle odvětví Popis Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu mezd v příslušném kraji. Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu mezd v příslušné oblasti podnikání. Průměrná mzda a medián mezd podle obratu firmy Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu mezd podle velikosti obratu firmy. Průměrná mzda a medián mezd podle počtu zaměstnanců Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu podle počtu zaměstnanců v podniku.

11 SOUHRNNÁ ANALÝZA POZNÁMKY K METODOLOGII Čtení grafů s intervalovým rozdělením: Popisky osy x označují krajní hodnoty intervalů podle vzoru (x;y>. Např. interval ohraničený krajními body 4 a 8 vyjadřuje interval (4;8>. Výjimkou je první interval, který zahrnuje i nulu a má podobu: <0;y>. Počet respondentů na některých pracovních pozicích není dostatečný k průkaznému statistickému šetření. Na tuto skutečnost je upozorněno na příslušných místech přímo v analýze.

12 SOUHRNNÁ ANALÝZA

13 SOUHRNNÁ ANALÝZA PŘEHLED PRACOVNÍ POZICE PRŮMĚRNÁ MZDA (KČ) MEDIÁN MEZD (KČ) NEJČASTĚJŠÍ POČET BENEFITŮ P. DÉLKA PRAXE NA AKT. POZICI (ROKY) POMĚR MUŽI/ŽENY DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Daňový specialista Muži: 55 % Ženy: 45 % Magisterské/Inženýrské Ekonom projektu /4 7 Muži: 60 % Ženy: 40 % Magisterské/Inženýrské Finanční analytik Muži: 57 % Ženy: 43 % Magisterské/Inženýrské Finanční controller Muži: 55 % Ženy: 45 % Magisterské/Inženýrské Finanční manažer Muži: 36 % Ženy: 64 % Magisterské/Inženýrské Finanční ředitel Muži: 58 % Ženy: 42 % Magisterské/Inženýrské Finanční účetní Muži: 10 % Ženy: 90 % Středoškolské Hlavní účetní Muži: 14 % Ženy: 86 % Magisterské/Inženýrské IFRS specialista /5 4.3 Muži: 0 % Ženy: 100 % Magisterské/Inženýrské Mzdová účetní Muži: 7 % Ženy: 93 % Středoškolské Specialista reportingu Muži: 13 % Ženy: 88 % Středoškolské Treasury specialista Muži: 40 % Ženy: 60 % Magisterské/Inženýrské Vedoucí controllingu /4 5.6 Muži: 72 % Ženy: 28 % Magisterské/Inženýrské Pozn.: Řádky podbarvené oranžově označují pracovní pozice s nedostatečným počtem respondentů. Hodnoty ukazatelů na těchto pozicích mají slabou vypovídací schopnost o vlastnostech celé populace. Uvedené platí i pro další ukazatele v části Souhrnná analýza.

14 SOUHRNNÁ ANALÝZA MZDOVÉ CHARAKTERISTIKY Průměrná mzda Kč Prům. podíl variabilní odměny 15% Medián mzdy Kč Navázíní var. odměny Osobní výsledky 68 %, Týmové výsledky 22 %, Firemní výsledky 77 % Mzdové rozdíly (var. koeficient) 66% Mzdy zaměstnanců finančních oddělení Finanční ředitel Finanční manažer Vedoucí Daňový controllingu specialista Treasury specialista Finanční analytik Finanční controller IFRS specialista Hlavní účetní Specialista reportingu Ekonom projektu Finanční účetní Mzdová účetní Průměrná mzda (Kč) Medián mzdy (Kč) Medián všech mezd ( Kč)

15 SOUHRNNÁ ANALÝZA Intervalové rozdělení mezd 42,8% četnost v daném intervalu 24,0% 8,5% 7,9% 7,2% 4,4% 2,8% 1,3% 0,7% 0,4% Intervalové rozdělení podílu variabilní složky 42,7% četnost v daném intervalu 26,2% 19,9% 5,4% 1,6% 4,1% 10% 19% 29% 39% 49% 100%

16 SOUHRNNÁ ANALÝZA Mzdové rozdíly na jednotlivých pozicích variační koeficient 66% 64% 60% 49% 48% 47% 43% 40% 35% 30% 26% 26% 25% VÝSLEDKY FIREMNÍ OSOBNÍ + FIREMNÍ OSOBNÍ OSOBNÍ + TÝMOVÉ + FIREMNÍ TÝMOVÉ + FIREMNÍ OSOBNÍ + TÝMOVÉ TÝMOVÉ relativní četnost 29 % 28 % 21 % 17 % 3 % 2 % 0 %

17 SOUHRNNÁ ANALÝZA FIREMNÍ BENEFITY Nejčastější benefity Stravenky, Pružná pracovní doba, Dovolená navíc Nejčastější počet benefitů 1 Počet benefitů Četnost jednotlivých benefitů 11% 7% 2% 21% % relativní četnost 58% 56% 52% 51% 15% 11% % 28% 20% 17% 16% 7 8

18 SOUHRNNÁ ANALÝZA SOCIÁLNÍ UKAZATELE Poměr muži/ženy Muži: 45 % Ženy: 55 % Průměrná délka praxe na aktuální pozici (roky) 6,9 Nejčastěji dosažené vzdělání Magisterské/inženýrské Nejčastější cizí jazyk angličtina, němčina Průměrná délka praxe (roky) 15,2 Nejčastější počet cizích jazyků Jeden Délka celkové praxe dle intervalů Četnost v daném intervalu četnost v daném intervalu četnost v daném intervalu 12% 17% 20% 18% 16% 7% 5% 3% 1% 0,4% 46% 19% 16% 5,5% 4,61% 4,6% 3% 0,0% 0,4% 0,2%

19 SOUHRNNÁ ANALÝZA 88% znalost daného jazyka mezi respondenty znalost daného jazyka mezi respondenty 38% 24% 4% 2% 1% 4% 3% Znalost cizích jazyků - počet 2% 0,5% 3% 10% 48% 37% více Dosažené vzdělání 6% 25% 69% magisterské/inženýrské bakalářské středoškolské

20 Porovnání dle firemních charakteristik Průměrná mzda a medián mezd podle krajů průměrná mzda v kraji medián mezd v kraji Hl. m. Praha Jihomoravský Moravskoslezský Plzeňský Středočeský Ústecký Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj průměr medián Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhrad. kraj Pardubický kraj průměr medián Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj průměr medián Moravskoslez. kraj Kraj Vysočina Pozn.: Buňky podbarvené oranžově označují kraje s nedostatečným počtem respondentů. Hodnoty ukazatelů na těchto pozicích mají slabou vypovídací schopnost o vlastnostech celé populace.

21 Průměrná mzda a medián mezd podle odvětví průměrná mzda v odvětví medián mezd v odvětví Automobilový p. Bankovnictví a poj. Doprava Energetika IT průměr medián Obchod Pohostinství a cestovní ruch Potravinářství Profesní činnost průměr medián Strojírenství Zdravotnictví Zemědělství Jiný průmysl průměr medián Stavebnictví a reality Pozn.: Buňky podbarvené oranžově označují odvětví s nedostatečným počtem respondentů. Hodnoty ukazatelů na těchto pozicích mají slabou vypovídací schopnost o vlastnostech celé populace.

22 Průměrná mzda a medián mezd podle počtu zaměstnanců průměrná mzda dle počtu zaměstnanců medián mezd dle počtu zaměstnanců Průmězná mzda a medián mezd podle obratu firmy průměrná mzda podle obratu medián mezd podle obratu a více 50 až 200 méně než 50 více než 300 mil. 100 mil mil. méně než 100 mil. 200 a více 50 až 200 méně než 50 méně než 100 mil. 100 mil mil. více než 300 mil. průměr medián průměr medián

23 KAPITOLA II. ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC

24 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ: V následující části studie analyzujeme jednotlivé pracovní pozice. Data pro každou pozici tedy zkoumáme nezávisle na ostatních. Výsledky analýzy jsou prezentovány ve formě tabulek či grafů, které jsou tematicky uspořádány do tří kategorií: Mzdové ukazatele, Firemní benefity a Sociální ukazatele. Předmětem této kapitoly je představení metodologie zpracování prezentovaných ukazatelů a popis a vysvětlivky k jednotlivým tabulkám a grafům. PŘEHLED: Tabulka Přehled obsahuje vybrané ukazatele pro danou pracovní pozici. Popis prezentovaných ukazatelů se nachází níže v příslušných tematických skupinách. Pozn.: Uvedený počet respondentů ukazuje, kolik pracovníků na dané pozici se průzkumu zúčastnilo. Nemusí však odpovídat počtu respondentů v každé ze zkoumaných charakteristik, viz Poznámky k metodologii níže.

25 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC Mzdové ukazatele Ukazatele Popis Charakteristika Průměrná mzda Určuje výši průměrné mzdy v Kč. Aritmetický průměr Medián mezd Určuje prostřední hodnotu řady mezd uspořádaných podle velikosti (na rozdíl od průměru abstrahuje od extrémů) v Kč. Medián Minimální mzda Určuje výši minimální mzdy v Kč. Maximální mzda Určuje výši maximální mzdy v Kč. Mzdové rozdíly Průměrný podíl variabilní odměny Navázání variabilní odměny Relativní variabilita mezd. Určuje míru různorodosti souboru. Určuje průměrný podíl variabilní odměny na celkové mzdě. Vyjadřuje relativní četnosti navázání variabilní odměny na jednu ze tří možností: Osobní výsledky, Týmové výsledky, Firemní výsledky. Výběrový variační koeficient Grafy a tabulky Intervalové rozdělení mezd Intervalové rozdělení podílu variabilní složky Kombinace navázání variabilní odměny Zobrazuje relativní četnost výskytu mezd v daném intervalu. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální mzda>, 2. Interval (0.1 * maximální mzda; 0.2 * maximální mzda> apod. Zobrazuje relativní četnost výskytu podílu variabilní složky v daném intervalu. Intervaly jsou určeny obdobně jako v grafu Intervalové rozdělení mezd s tím rozdílem, že interval (0.5 * maximální mzda; maximální mzda> není dále dělen. Zobrazuje veškeré možné kombinace navázání variabilní odměny na kritéria: Osobní výsledky, Týmové výsledky a Firemní výsledky, kterým přiřazuje relativní četnost výskytu.

26 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC Firemní benefity Ukazatele Popis Charakteristika Nejčastější benefity Určuje 3 nejčastěji nabízené benefity. Nejčastější počet benefitů Určuje nejčastější počet benefitů. Grafy a tabulky Četnost jednotlivých benefitů Zobrazuje, jaká část respondentů je příjemcem jednotlivých benefitů. Počet benefitů Zobrazuje relativní četnost počtu benefitů.

27 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC Sociální ukazatelé Ukazatele Popis Charakteristika Poměr muži/ženy Nejčastěji dosažené vzdělání Průměrná délka celkové praxe Průměrná délka praxe na aktuální pozici Nejčastější cizí jazyk Nejčastější počet jazyků Zobrazuje poměr mezi muži a ženami na dané pozici. Ukazuje, jakého nejvyššího vzdělání dosáhla největší skupina respondentů. Určuje průměrnou délku praxe respondentů nejen na současné pozici, ale také na všech předešlých pracovních pozicích. Určuje průměrnou délku praxe respondentů na současné pracovní pozici. Ukazuje, kterým z cizích jazyků mluví největší část respondentů. Ukazuje, kolik cizích jazyků zná největší část respondentů. Aritmetický průměr Aritmetický průměr Grafy a tabulky Dosažené v zdělání Délka celkové praxe dle intervalů Délka praxe na aktuální pozici dle intervalů Znalost cizích jazyků Zobrazuje, jaká část respondentů dosáhla magisterského/inženýrského/ středoškolského vzdělání. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek celkové praxe respondentů v daných intervalech. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální délka celkové praxe>, 2. Interval (0.1 * maximální délka celkové praxe; 0.2 * maximální délka celkové praxe> apod. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek praxe respondentů na aktuální pozici v daných intervalech. Intervaly jsou určeny stejně jako v Grafu 6). Zobrazuje, jaká část respondentů hovoří jednotlivými cizími jazyky. Znalost cizích jazyků - počet Zobrazuje relativní četnost počtu cizích jazyků, kterými respondenti hovoří.

28 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC POZNÁMKY K METODOLOGII Četnost: Počet respondentů na dané pracovní pozici je vždy uveden v úvodní tabulce Přehled. Ne vždy však respondenti odpověděli na všechny otázky položené v dotazníku, což znamená, že výběrový soubor pro výpočet dané charakteristiky mohl být menší, než počet respondentů na dané pozici. Např.: Počet Finančních manažerů, kteří se zúčastnili průzkumu, je 50. Výši mzdy však uvedlo jen 48 z nich. Průměrná mzda, medián apod. byly tedy počítány na vzorku 48 respondentů, nikoliv 50. Stejně tak se četnost nabízených benefitů vztahuje jen k souboru těch respondentů, kteří na otázku odpověděli. PRÁZDNÁ POLE JSOU VYHODNOCENA JAKO NEPLATNÁ ODPOVĚĎ (nelze totiž rozhodnout, zda respondent nedostává žádný benefit nebo na otázku neodpověděl z jiného důvodu). V případě, že je výběrový soubor nedostatečně velký pro interpretaci, uvádíme tuto skutečnost přímo v analýze. Výběrový soubor a zobecnění na populaci: Jelikož v průzkumu pracujeme s výběrovými daty, používáme také výběrové charakteristiky (výběrový variační koeficient apod.). V případě, že je výběrový soubor nedostatečně velký pro zobecnění výsledků na celou populaci, uvádíme tuto skutečnost přímo v analýze.

29 ANALÝZA PRACOVNÍCH POZIC

30 POZICE S NEDOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM VSTUPNÍCH DAT

31 ANALÝZA PRACOVNÍCH POZIC S NEDOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM DAT METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ: Z důvodu nedostetečného množství dat není analýza všech pracovních pozic proveditelná. V této části studie se věnujeme právě takovým pozicím, u nichž nedostatečný počet respondentů jejich statistické zpracování zcela neumožňuje. Analýza těchto pozic je mnohem stručnější, než u dříve zkoumanžch souborů. Obsahuje pouze tabulky: Mzdové ukazatele, Firemní benefity a Sociální ukazatele. Grafy v této části prezentovány nejsou. Následující hodnoty ukazatelů nejsou pro nedostatek vstupních dat vhodné pro zobecnění na celou populaci.

32 PRACOVNÍ POZICE MZDOVÝ ÚČETNÍ

33 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC: MZDOVÝ ÚČETNÍ MZDOVÉ UKAZATELE Průměrná mzda Kč Mzdové rozdíly (var. koeficient) 26% Medián mezd Kč Průměrný podíl variabilní odměny 10% Minimální mzda Kč Navázání variabilní odměny Osobní výsledky 38 %, Týmové výsledky 13 %, Firemní výsledky 88 % Maximální mzda Kč FIREMNÍ BENEFITY Nejčastější benefity Pružná pracovní doba, Stravenky, Dovolená navíc/penzijní/životní připojištění Nejčastější počet benefitů 1 SOCIÁLNÍ UKAZATELE Poměr muži/ženy Muži: 7% Ženy: 93% Průměrná délka praxe na aktuální pozici (roky) 8,8 Nejčastěji dosažené vzdělání Středoškolské Nejčastější cizí jazyk Angličtina, Němčina Průměrná délka celkové praxe (roky) 17,4 Nejčastější počet cizích jazyků Jeden

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FIRMY VYUŽÍVAJÍCÍ NSK V PERSONÁLNÍ PRAXI Ing. Ivan Feninec, ředitel úseku řízení LZ, Česká pošta, s.p. NSK vnímáme jako možnost dát vědět externímu trhu práce jaké profese jako zaměstnavatel

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Závěrečná zpráva z výzkumu Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Těšnov 5 110 00 Praha 1 tel. +420 222 246 404 fax +420 222 241 553 e-mail:

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

Informační systém o pracovních podmínkách

Informační systém o pracovních podmínkách Informační systém o pracovních podmínkách Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách 2006 ISPP Informační systém o pracovních podmínkách Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Vytvořil(i): Pracovní skupina Kariérní standardy Datum: 1.4.2012 Vydání: Distribuce dokumentu: první elektronicky na členy Asociace Vladimírova 233/12,

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Tabulka ocenění dobrovolnické práce

Tabulka ocenění dobrovolnické práce PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 14 Tabulka ocenění dobrovolnické práce Níže uvádíme ocenění dobrovolnické práce v tabulkách rozdělených dle jednotlivých

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014

Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014 Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014 Praha, 2015 Autoři: Mgr. Jan Klusáček, Ing. Daniel Hrstka Editace:

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

pokud zvolená kritéria ve vyhledávací masce odpovídají vašim uloženým údajům

pokud zvolená kritéria ve vyhledávací masce odpovídají vašim uloženým údajům Pro přijetí do Online Databanky ConDataPool vyplňte prosím údaje ve vašem profilu přímo do políček formuláře v oblasti sběru dat. Poté dokument uložte a vytiskněte. Formulář můžete také vytisknout prázdný

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent. Administrativa COPYRIGHT 2013 PROFESIA

Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent. Administrativa COPYRIGHT 2013 PROFESIA Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2013 PROFESIA Základní hrubý plat 50% zaměstnanců vydělává víc než uvedená hodnota (median). 23 000 CZK Region: Praha

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu OBSAH 1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004 3 2. Metoda, technika a organizace projektu..3 2.1. Pozorovací terén 3. Základní soubor dotazníkového šetření..4

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více