PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE Vyhodnocení průzkumu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu"

Transkript

1 PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu

2 Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy na různých pozicích v rámci finančního oddělení. Kromě mapování kariérních cest a tvorby kompetenčních profilů jsme se v roce 2013 rozhodli zaštítit za podpory Komory certifikovaných účetních a společnosti SCHULMEISTER Finance Professional Search průzkum Platová studie pro finanční pozice Je potěšující ukázat, že manažeři a odborníci z finančních oddělní jsou navzdory špatným časům hodnoceni spíše nadprůměrně a že se tento fakt dá spojit i s poměrně vysokou jistotou jejich zaměstnání danou stabilní poptávkou po těchto pozicích na českém pracovním trhu. Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se našeho průzkumu zúčastnili a přispěli tak k jeho úspěšné realizaci. Poděkování patří i paní Ditě Chrastilové (SCHULMEISTER Finance Professional Search) za konzultaci struktury průzkumu. Za technické zpracování výstupů studie děkujeme panu Václavu Lagovi. V případě dotazů týkajících se způsobu zpracování studie a vyhodnocení ukazatelů pište prosím na Za řídící výbor asociace OLGA CECHLOVÁ

3 ÚVOD Cílem průzkumu Platová studie pro finanční pozice je zmapování aktuálních trendů v odměňování zaměstnanců finančních oddělení. Zúčastnilo se jej více než 450 respondentů pracujících na některé z finančních pozic. Oslovení respondenti představují výběrový vzorek pracovníků na finančních pozicích v České republice. Jsou mezi nimi zastoupeni zaměstnanci ze všech čtrnácti krajů ČR a z více než 70 okresů. Účastníci průzkumu byli dále vybírání napříč různými oblastmi podnikání, a to konkrétně z odvětví: automobilový průmysl, bankovnictví a pojišťovnictví, doprava, energetika, IT, obchod, pohostinství a cestovní ruch, potravinářství, profesní činnost, řemesla, stavebnictví a reality, strojírenství, zdravotnictví, zemědělství a jiný průmysl V průzkumu je také zohledněna velikost podniku, ve kterém respondenti pracují, a to jednak z perspektivy ročního obratu firmy, jednak dle počtu zaměstnanců. V případě obratu podniku jsou rozlišovány 3 varianty: méně než 100 milionů Kč/rok milionů Kč/rok více než 300 milionů Kč/rok Z hlediska počtu zaměstnanců poté rozlišujeme: méně než 50 zaměstnanců zaměstnanců více než 200 zaměstnanců

4 Zohlednění těchto a dalších významných charakteristik (např. úroveň vzdělání, délka praxe, znalost cizích jazyků apod.) formou náhodného výběru nám tak umožňuje označit skupinu oslovených respondentů za výběrový vzorek celé populace. Závěry studie je tedy možné považovat za reprezentativní údaje platné pro zaměstnance finančních oddělení v České republice. Výsledky zpracování průzkumu jsou prezentovány ve dvou kapitolách. V první kapitole jsou představeny souhrnné ukazatele popisující vlastnosti zaměstnanců finančních oddělení jako celku, porovnání hodnot zkoumaných ukazatelů mezi jednotlivými pozicemi a analýza mzdové úrovně pro jednotlivé kraje, oblasti podnikání a velikosti podniků. V kapitole druhé je představena analýza jednotlivých pracovních pozic, přičemž každá z nich je zkoumána odděleně od ostatních. ZKOUMANÉ CHARAKTERISTIKY JSOU ROZDĚLENY DO TŘÍ SKUPIN Mzdové ukazatele průměrná mzda zaměstnance, podíl variabilní složky na celkové mzdě zaměstnance, navázání variabilní odměny apod. Firemní benefity nejčastěji nabízené benefity, počet benefitů Sociální ukazatele poměr muži a ženami, počet let na aktuální pozici apod. Každá kapitola je opatřena poznámkami k metodologii zpracování a vysvětlivkami k jednotlivým ukazatelům či grafickým doplňkům. Věříme, že výsledky analýzy prezentované na následujících řádcích, vám osvětlí současnou situaci a trendy v odměňování finančních pracovníků na českém pracovním trhu.

5 KAPITOLA I. SOUHRNNÁ ANALÝZA

6 SOUHRNNÁ ANALÝZA Souhrnné ukazatele a porovnání jednotlivých pozic METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ V první části studie analyzujeme soubor respondentů jako jeden celek, to znamená, že nezkoumáme charakteristiky uvnitř jednotlivých pracovních pozic. U celkového počtu respondentů (466) tak rozebíráme charakteristiky celého souboru, porovnáváme hodnoty ukazatelů mezi jednotlivými pozicemi a analyzujeme mzdovou úroveň podle krajů, oblasti podnikání a velikosti firmy. Výsledky analýzy jsou prezentovány ve formě tabulek či grafů, které jsou tematicky uspořádány do tří kategorií: Mzdové ukazatele, Firemní benefity, Sociální ukazatele a Porovnání dle firemních charakteristik. Předmětem této kapitoly je představení metodologie zpracování prezentovaných ukazatelů a popis a vysvětlivky k jednotlivým tabulkám a grafům. PŘEHLED Tabulka Přehled obsahuje vybrané ukazatele pro všechny pracovní pozice. Popis prezentovaných ukazatelů se nachází níže v příslušných tematických skupinách.

7 SOUHRNNÁ ANALÝZA Mzdové ukazatele Ukazatel Popis Charakteristika Průměrná mzda Určuje výši průměrné mzdy v Kč. Aritmetický průměr Medián mezd Minimální mzda Maximální mzda Mzdové rozdíly Průměrný podíl variabilní odměny Určuje prostřední hodnotu řady mezd uspořádaných podle velikosti (na rozdíl od průměru abstrahuje od extrémů) v Kč. Určuje výši minimální mzdy v Kč. Určuje výši maximální mzdy v Kč. Relativní variabilita mezd. Určuje míru různorodosti souboru. Určuje průměrný podíl variabilní odměny na celkové mzdě. Medián Výběrový variační koeficient Aritmetický průměr Navázání variabilní odměny Vyjadřuje relativní četnosti navázání variabilní odměny na jednu ze tří možností: Osobní výsledky, Týmové výsledky, Firemní výsledky. Grafy a tabulky Mzdové rozdíly Mzdy zaměstnanců finančních oddělení Intervalové rozdělení mezd Intervalové rozdělení podílu variabilní složky Výsledky Porovnává variabilitu mezd u jednotlivých pozic. Porovnává průměrnou mzdu a medián pro jednotlivé pracovní pozice. Grafem je proložena linie představující medián mezd všech respondentů. Zobrazuje relativní četnost výskytu mezd v daném intervalu. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální mzda>, 2. Interval (0.1 * maximální mzda; 0.2 * maximální mzda> apod. Zobrazuje relativní četnost výskytu podílu variabilní složky v daném intervalu. Intervaly jsou určeny obdobně jako v grafu Intervalové rozdělení mezd s rozdílem, že interval (0.5 * maximální mzda; maximální mzda> není dále dělen. Zobrazuje veškeré možné kombinace navázání variabilní odměny na kritéria: Osobní výsledky, Týmové výsledky a Firemní výsledky, kterým přiřazuje relativní četnost výskytu. Výběrový variační koeficient Aritmetický průměr, medián

8 SOUHRNNÁ ANALÝZA Firemní benefity Ukazatele Popis Charakteristika Nejčastější benefity Určuje 3 nejčastěji nabízené benefity. Nejčastější počet benefitů Určuje nejčastější počet benefitů. Grafy a tabulky Četnost jednotlivých benefitů Zobrazuje, jaká část respondentů je příjemcem jednotlivých benefitů. Počet benefitů Zobrazuje relativní četnost počtu benefitů.

9 SOUHRNNÁ ANALÝZA Sociální ukazatele Ukazatele Popis Charakteristika Poměr muži/ženy Zobrazuje poměr mezi počtem mužů a žen v celém souboru. Nejčastěji dosažené vzdělání Průměrná délka celkové praxe Průměrná délka praxe na aktuální pozici Ukazuje, jakého nejvyššího vzdělání dosáhla největší skupina respondentů. Určuje průměrnou délku praxe respondentů nejen na současné pozici, ale také na všech předešlých pracovních pozicích. Určuje průměrnou délku praxe respondentů na současné pracovní pozici. Aritmetický průměr Aritmetický průměr Nejčastější cizí jazyk Ukazuje, kterým z cizích jazyků mluví největší část respondentů. Nejčastější počet jazyků Ukazuje, kolik cizích jazyků zná největší část respondentů. Grafy a tabulky Dosažené vzdělání Délka celkové praxe dle intervalů Délka praxe na aktuální pozici dle intervalů Znalost cizích jazyků Zobrazuje, jaká část respondentů dosáhla magisterského či inženýrského/ bakalářského/středoškolského vzdělání. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek celkové praxe respondentů v daných intervalech. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální délka celkové praxe>, 2. Interval (0.1 * maximální délka celkové praxe; 0.2 * maximální délka celkové praxe> apod. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek praxe respondentů na aktuální pozici v daných intervalech. Intervaly jsou určeny stejně jako v grafu Délka celkové praxe dle intervalů. Zobrazuje, jaká část respondentů hovoří jednotlivými cizími jazyky. Znalost cizích jazyků - počet Zobrazuje relativní četnost počtu cizích jazyků, kterými respondenti hovoří.

10 SOUHRNNÁ ANALÝZA Porovnání dle firemních charakteristik Grafy a tabulky Průměrná mzda a medián mezd podle krajů Průměrná mzda a medián mezd podle odvětví Popis Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu mezd v příslušném kraji. Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu mezd v příslušné oblasti podnikání. Průměrná mzda a medián mezd podle obratu firmy Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu mezd podle velikosti obratu firmy. Průměrná mzda a medián mezd podle počtu zaměstnanců Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu podle počtu zaměstnanců v podniku.

11 SOUHRNNÁ ANALÝZA POZNÁMKY K METODOLOGII Čtení grafů s intervalovým rozdělením: Popisky osy x označují krajní hodnoty intervalů podle vzoru (x;y>. Např. interval ohraničený krajními body 4 a 8 vyjadřuje interval (4;8>. Výjimkou je první interval, který zahrnuje i nulu a má podobu: <0;y>. Počet respondentů na některých pracovních pozicích není dostatečný k průkaznému statistickému šetření. Na tuto skutečnost je upozorněno na příslušných místech přímo v analýze.

12 SOUHRNNÁ ANALÝZA

13 SOUHRNNÁ ANALÝZA PŘEHLED PRACOVNÍ POZICE PRŮMĚRNÁ MZDA (KČ) MEDIÁN MEZD (KČ) NEJČASTĚJŠÍ POČET BENEFITŮ P. DÉLKA PRAXE NA AKT. POZICI (ROKY) POMĚR MUŽI/ŽENY DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Daňový specialista Muži: 55 % Ženy: 45 % Magisterské/Inženýrské Ekonom projektu /4 7 Muži: 60 % Ženy: 40 % Magisterské/Inženýrské Finanční analytik Muži: 57 % Ženy: 43 % Magisterské/Inženýrské Finanční controller Muži: 55 % Ženy: 45 % Magisterské/Inženýrské Finanční manažer Muži: 36 % Ženy: 64 % Magisterské/Inženýrské Finanční ředitel Muži: 58 % Ženy: 42 % Magisterské/Inženýrské Finanční účetní Muži: 10 % Ženy: 90 % Středoškolské Hlavní účetní Muži: 14 % Ženy: 86 % Magisterské/Inženýrské IFRS specialista /5 4.3 Muži: 0 % Ženy: 100 % Magisterské/Inženýrské Mzdová účetní Muži: 7 % Ženy: 93 % Středoškolské Specialista reportingu Muži: 13 % Ženy: 88 % Středoškolské Treasury specialista Muži: 40 % Ženy: 60 % Magisterské/Inženýrské Vedoucí controllingu /4 5.6 Muži: 72 % Ženy: 28 % Magisterské/Inženýrské Pozn.: Řádky podbarvené oranžově označují pracovní pozice s nedostatečným počtem respondentů. Hodnoty ukazatelů na těchto pozicích mají slabou vypovídací schopnost o vlastnostech celé populace. Uvedené platí i pro další ukazatele v části Souhrnná analýza.

14 SOUHRNNÁ ANALÝZA MZDOVÉ CHARAKTERISTIKY Průměrná mzda Kč Prům. podíl variabilní odměny 15% Medián mzdy Kč Navázíní var. odměny Osobní výsledky 68 %, Týmové výsledky 22 %, Firemní výsledky 77 % Mzdové rozdíly (var. koeficient) 66% Mzdy zaměstnanců finančních oddělení Finanční ředitel Finanční manažer Vedoucí Daňový controllingu specialista Treasury specialista Finanční analytik Finanční controller IFRS specialista Hlavní účetní Specialista reportingu Ekonom projektu Finanční účetní Mzdová účetní Průměrná mzda (Kč) Medián mzdy (Kč) Medián všech mezd ( Kč)

15 SOUHRNNÁ ANALÝZA Intervalové rozdělení mezd 42,8% četnost v daném intervalu 24,0% 8,5% 7,9% 7,2% 4,4% 2,8% 1,3% 0,7% 0,4% Intervalové rozdělení podílu variabilní složky 42,7% četnost v daném intervalu 26,2% 19,9% 5,4% 1,6% 4,1% 10% 19% 29% 39% 49% 100%

16 SOUHRNNÁ ANALÝZA Mzdové rozdíly na jednotlivých pozicích variační koeficient 66% 64% 60% 49% 48% 47% 43% 40% 35% 30% 26% 26% 25% VÝSLEDKY FIREMNÍ OSOBNÍ + FIREMNÍ OSOBNÍ OSOBNÍ + TÝMOVÉ + FIREMNÍ TÝMOVÉ + FIREMNÍ OSOBNÍ + TÝMOVÉ TÝMOVÉ relativní četnost 29 % 28 % 21 % 17 % 3 % 2 % 0 %

17 SOUHRNNÁ ANALÝZA FIREMNÍ BENEFITY Nejčastější benefity Stravenky, Pružná pracovní doba, Dovolená navíc Nejčastější počet benefitů 1 Počet benefitů Četnost jednotlivých benefitů 11% 7% 2% 21% % relativní četnost 58% 56% 52% 51% 15% 11% % 28% 20% 17% 16% 7 8

18 SOUHRNNÁ ANALÝZA SOCIÁLNÍ UKAZATELE Poměr muži/ženy Muži: 45 % Ženy: 55 % Průměrná délka praxe na aktuální pozici (roky) 6,9 Nejčastěji dosažené vzdělání Magisterské/inženýrské Nejčastější cizí jazyk angličtina, němčina Průměrná délka praxe (roky) 15,2 Nejčastější počet cizích jazyků Jeden Délka celkové praxe dle intervalů Četnost v daném intervalu četnost v daném intervalu četnost v daném intervalu 12% 17% 20% 18% 16% 7% 5% 3% 1% 0,4% 46% 19% 16% 5,5% 4,61% 4,6% 3% 0,0% 0,4% 0,2%

19 SOUHRNNÁ ANALÝZA 88% znalost daného jazyka mezi respondenty znalost daného jazyka mezi respondenty 38% 24% 4% 2% 1% 4% 3% Znalost cizích jazyků - počet 2% 0,5% 3% 10% 48% 37% více Dosažené vzdělání 6% 25% 69% magisterské/inženýrské bakalářské středoškolské

20 Porovnání dle firemních charakteristik Průměrná mzda a medián mezd podle krajů průměrná mzda v kraji medián mezd v kraji Hl. m. Praha Jihomoravský Moravskoslezský Plzeňský Středočeský Ústecký Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj průměr medián Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhrad. kraj Pardubický kraj průměr medián Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj průměr medián Moravskoslez. kraj Kraj Vysočina Pozn.: Buňky podbarvené oranžově označují kraje s nedostatečným počtem respondentů. Hodnoty ukazatelů na těchto pozicích mají slabou vypovídací schopnost o vlastnostech celé populace.

21 Průměrná mzda a medián mezd podle odvětví průměrná mzda v odvětví medián mezd v odvětví Automobilový p. Bankovnictví a poj. Doprava Energetika IT průměr medián Obchod Pohostinství a cestovní ruch Potravinářství Profesní činnost průměr medián Strojírenství Zdravotnictví Zemědělství Jiný průmysl průměr medián Stavebnictví a reality Pozn.: Buňky podbarvené oranžově označují odvětví s nedostatečným počtem respondentů. Hodnoty ukazatelů na těchto pozicích mají slabou vypovídací schopnost o vlastnostech celé populace.

22 Průměrná mzda a medián mezd podle počtu zaměstnanců průměrná mzda dle počtu zaměstnanců medián mezd dle počtu zaměstnanců Průmězná mzda a medián mezd podle obratu firmy průměrná mzda podle obratu medián mezd podle obratu a více 50 až 200 méně než 50 více než 300 mil. 100 mil mil. méně než 100 mil. 200 a více 50 až 200 méně než 50 méně než 100 mil. 100 mil mil. více než 300 mil. průměr medián průměr medián

23 KAPITOLA II. ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC

24 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ: V následující části studie analyzujeme jednotlivé pracovní pozice. Data pro každou pozici tedy zkoumáme nezávisle na ostatních. Výsledky analýzy jsou prezentovány ve formě tabulek či grafů, které jsou tematicky uspořádány do tří kategorií: Mzdové ukazatele, Firemní benefity a Sociální ukazatele. Předmětem této kapitoly je představení metodologie zpracování prezentovaných ukazatelů a popis a vysvětlivky k jednotlivým tabulkám a grafům. PŘEHLED: Tabulka Přehled obsahuje vybrané ukazatele pro danou pracovní pozici. Popis prezentovaných ukazatelů se nachází níže v příslušných tematických skupinách. Pozn.: Uvedený počet respondentů ukazuje, kolik pracovníků na dané pozici se průzkumu zúčastnilo. Nemusí však odpovídat počtu respondentů v každé ze zkoumaných charakteristik, viz Poznámky k metodologii níže.

25 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC Mzdové ukazatele Ukazatele Popis Charakteristika Průměrná mzda Určuje výši průměrné mzdy v Kč. Aritmetický průměr Medián mezd Určuje prostřední hodnotu řady mezd uspořádaných podle velikosti (na rozdíl od průměru abstrahuje od extrémů) v Kč. Medián Minimální mzda Určuje výši minimální mzdy v Kč. Maximální mzda Určuje výši maximální mzdy v Kč. Mzdové rozdíly Průměrný podíl variabilní odměny Navázání variabilní odměny Relativní variabilita mezd. Určuje míru různorodosti souboru. Určuje průměrný podíl variabilní odměny na celkové mzdě. Vyjadřuje relativní četnosti navázání variabilní odměny na jednu ze tří možností: Osobní výsledky, Týmové výsledky, Firemní výsledky. Výběrový variační koeficient Grafy a tabulky Intervalové rozdělení mezd Intervalové rozdělení podílu variabilní složky Kombinace navázání variabilní odměny Zobrazuje relativní četnost výskytu mezd v daném intervalu. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální mzda>, 2. Interval (0.1 * maximální mzda; 0.2 * maximální mzda> apod. Zobrazuje relativní četnost výskytu podílu variabilní složky v daném intervalu. Intervaly jsou určeny obdobně jako v grafu Intervalové rozdělení mezd s tím rozdílem, že interval (0.5 * maximální mzda; maximální mzda> není dále dělen. Zobrazuje veškeré možné kombinace navázání variabilní odměny na kritéria: Osobní výsledky, Týmové výsledky a Firemní výsledky, kterým přiřazuje relativní četnost výskytu.

26 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC Firemní benefity Ukazatele Popis Charakteristika Nejčastější benefity Určuje 3 nejčastěji nabízené benefity. Nejčastější počet benefitů Určuje nejčastější počet benefitů. Grafy a tabulky Četnost jednotlivých benefitů Zobrazuje, jaká část respondentů je příjemcem jednotlivých benefitů. Počet benefitů Zobrazuje relativní četnost počtu benefitů.

27 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC Sociální ukazatelé Ukazatele Popis Charakteristika Poměr muži/ženy Nejčastěji dosažené vzdělání Průměrná délka celkové praxe Průměrná délka praxe na aktuální pozici Nejčastější cizí jazyk Nejčastější počet jazyků Zobrazuje poměr mezi muži a ženami na dané pozici. Ukazuje, jakého nejvyššího vzdělání dosáhla největší skupina respondentů. Určuje průměrnou délku praxe respondentů nejen na současné pozici, ale také na všech předešlých pracovních pozicích. Určuje průměrnou délku praxe respondentů na současné pracovní pozici. Ukazuje, kterým z cizích jazyků mluví největší část respondentů. Ukazuje, kolik cizích jazyků zná největší část respondentů. Aritmetický průměr Aritmetický průměr Grafy a tabulky Dosažené v zdělání Délka celkové praxe dle intervalů Délka praxe na aktuální pozici dle intervalů Znalost cizích jazyků Zobrazuje, jaká část respondentů dosáhla magisterského/inženýrského/ středoškolského vzdělání. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek celkové praxe respondentů v daných intervalech. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální délka celkové praxe>, 2. Interval (0.1 * maximální délka celkové praxe; 0.2 * maximální délka celkové praxe> apod. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek praxe respondentů na aktuální pozici v daných intervalech. Intervaly jsou určeny stejně jako v Grafu 6). Zobrazuje, jaká část respondentů hovoří jednotlivými cizími jazyky. Znalost cizích jazyků - počet Zobrazuje relativní četnost počtu cizích jazyků, kterými respondenti hovoří.

28 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC POZNÁMKY K METODOLOGII Četnost: Počet respondentů na dané pracovní pozici je vždy uveden v úvodní tabulce Přehled. Ne vždy však respondenti odpověděli na všechny otázky položené v dotazníku, což znamená, že výběrový soubor pro výpočet dané charakteristiky mohl být menší, než počet respondentů na dané pozici. Např.: Počet Finančních manažerů, kteří se zúčastnili průzkumu, je 50. Výši mzdy však uvedlo jen 48 z nich. Průměrná mzda, medián apod. byly tedy počítány na vzorku 48 respondentů, nikoliv 50. Stejně tak se četnost nabízených benefitů vztahuje jen k souboru těch respondentů, kteří na otázku odpověděli. PRÁZDNÁ POLE JSOU VYHODNOCENA JAKO NEPLATNÁ ODPOVĚĎ (nelze totiž rozhodnout, zda respondent nedostává žádný benefit nebo na otázku neodpověděl z jiného důvodu). V případě, že je výběrový soubor nedostatečně velký pro interpretaci, uvádíme tuto skutečnost přímo v analýze. Výběrový soubor a zobecnění na populaci: Jelikož v průzkumu pracujeme s výběrovými daty, používáme také výběrové charakteristiky (výběrový variační koeficient apod.). V případě, že je výběrový soubor nedostatečně velký pro zobecnění výsledků na celou populaci, uvádíme tuto skutečnost přímo v analýze.

29 ANALÝZA PRACOVNÍCH POZIC

30 POZICE S NEDOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM VSTUPNÍCH DAT

31 ANALÝZA PRACOVNÍCH POZIC S NEDOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM DAT METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ: Z důvodu nedostetečného množství dat není analýza všech pracovních pozic proveditelná. V této části studie se věnujeme právě takovým pozicím, u nichž nedostatečný počet respondentů jejich statistické zpracování zcela neumožňuje. Analýza těchto pozic je mnohem stručnější, než u dříve zkoumanžch souborů. Obsahuje pouze tabulky: Mzdové ukazatele, Firemní benefity a Sociální ukazatele. Grafy v této části prezentovány nejsou. Následující hodnoty ukazatelů nejsou pro nedostatek vstupních dat vhodné pro zobecnění na celou populaci.

32 PRACOVNÍ POZICE MZDOVÝ ÚČETNÍ

33 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC: MZDOVÝ ÚČETNÍ MZDOVÉ UKAZATELE Průměrná mzda Kč Mzdové rozdíly (var. koeficient) 26% Medián mezd Kč Průměrný podíl variabilní odměny 10% Minimální mzda Kč Navázání variabilní odměny Osobní výsledky 38 %, Týmové výsledky 13 %, Firemní výsledky 88 % Maximální mzda Kč FIREMNÍ BENEFITY Nejčastější benefity Pružná pracovní doba, Stravenky, Dovolená navíc/penzijní/životní připojištění Nejčastější počet benefitů 1 SOCIÁLNÍ UKAZATELE Poměr muži/ženy Muži: 7% Ženy: 93% Průměrná délka praxe na aktuální pozici (roky) 8,8 Nejčastěji dosažené vzdělání Středoškolské Nejčastější cizí jazyk Angličtina, Němčina Průměrná délka celkové praxe (roky) 17,4 Nejčastější počet cizích jazyků Jeden

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji Projekt OP VK: Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/01.0028 Závěrečná zpráva aktivity A.2.1 Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Ing. Mgr. Pavla Kalousková Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Helena Úlovcová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2004 O B S A H 1. Celkový

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Poděkování. * Dodatek v elektronické podobě publikace.

Poděkování. * Dodatek v elektronické podobě publikace. Poděkování Autoři by velmi rádi poděkovali za finanční podporu výzkumu, z něhož vzešla tato popisná a celá řada akademických publikací, které obdržely pozitivní ohlas na mezinárodních konferencích a seminářích.

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) LISTOPAD 12 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +4 2 190 80 Fax: +4 2 190 90 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

ABCDE socioekonomická. Specifikace pro rok 2015

ABCDE socioekonomická. Specifikace pro rok 2015 ABCDE socioekonomická klasifikace MEDIARESEARCH Specifikace pro rok 2015 Prosinec 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní východiska... 4 3 Konstrukce proměnných... 5 4 Popisy jednotlivých kategorií ABCDE klasifikace...

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza. Bc. Martin Úlovec

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza. Bc. Martin Úlovec Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza Bc. Martin Úlovec Praha 2014 Obsah 1. UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE... 3 2. OBSAH A CÍLE VÝZKUMU, METODIKA ŠETŘENÍ...

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: PhDr. Jan Jílek, SOCIOFOND Praha 2000 Spolupráce: PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Mgr. Zlata

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy EVALUACE 2006/2007 TVORBA EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH POSTUPŮ PRO ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY Tento materiál obsahuje výklad a podrobný návod ke studiu výsledků srovnávacích testů pro 6. třídy základních

Více

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR Petr Korytar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je důkladně analyzovat vývoj cen nemovitostí za posledních 10 let. Bakalářská práce bude rozdělena

Více

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s.

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více