Česká republika cs MW Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL"

Transkript

1 MW Česká republika cs Návod k montáži, obsluze a údržbě Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí potřebu. Pro zajištění trvalé bezpečnosti a účinného provozu výrobku doporučujeme pravidelně provádět předepsanou údržbu. Naše servisní a prodejní oddělení vám budou k dispozici. Věříme, že vám výrobek bude mnoho let sloužit k vaší spokojenosti.

3 Obsah Obsah 1 Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Doporučení Specifické bezpečnostní pokyny Povinnosti Povinnosti výrobce Povinnosti servisního technika Povinnosti uživatele O tomto návodu Obecně Použité symboly Symboly použité v návodu Symboly použité na zařízení Technické specifikace Homologace Směrnice Technické údaje Specifikace solárního zásobníku TV Čidla teploty TV Nabíjecí čerpadlo TV Ztráta při zatížení Rozměry a připojení Popis produktu Obecný popis Princip funkce Funkční schéma Hlavní součásti Standardní dodávka Příslušenství a doplňky Před montáží Předpisy pro instalaci Instalační požadavky Provozní tlak vody Kvalita teplé vody Volba místa pro instalaci Výrobní štítek Celkový prostor nezbytný pro zásobník TV Dostupnost Odtok Umístění zařízení Vybalení a ustavení zásobníkutv Vybalení zásobníku TV Ustavení zásobníku TV Schéma hydraulického zapojení Instalace Všeobecně Pojistný ventil Montáž Příprava Montáž čidel teploty TV Přípojky vody Připojení zásobníku TV k potrubí pitné vody Připojení zásobníku TV k tepelnému čerpadlu Připojení zásobníku TV k solárnímu okruhu Připojení okruhu TV Solární přípojky v GSHL 3

4 Obsah Připojení zásobníku TV k solárním komponentům Elektrické zapojení Doporučení Připojení čidel teploty k tepelnému čerpadlu Připojení ochranné anody s aktivním napájením k tepelnému čerpadlu Připojení cirkulačního čerpadla TV Napuštění systému Plnění okruhu TV Plnění okruhu topné vody Plnění solárního okruhu Dokončení instalace Uvedení do provozu Položky, které je nutné zkontrolovat před uvedením do provozu Hydraulické okruhy Elektrické zapojení Uvedení zásobníku TV do provozu Odvzdušnění okruhu TV Údržba Obecně Standardní kontrola a údržba Plánované úkony údržby Kontrola pojistného ventilu nebo pojistné skupiny Ochranná anoda s aktivním napájením Čištění deskového tepelného výměníku Vypuštění zásobníku na teplou vodu Odvápnění solárního zásobníku TV Znovu uvedení zásobníku TV do provozu Likvidace Likvidace a recyklace Náhradní díly Obecně Seznam náhradních dílů Záruka Všeobecně Záruční podmínky Dodatek Informační list výrobku solární zařízení GSHL v

5 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Nebezpečí Toto zařízení smějí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dostatečným dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou brána v potaz možná rizika. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Uživatelské čištění a údržbu zařízení nesmějí provádět děti bez dozoru. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Před jakoukoliv prací na zařízení odpojte elektrické napájení zásobníku TUV. Při eventuální opravě smějí být použity pouze originální náhradní díly. Varování Zásobník TUV a topnou soustavu smí udržovat výlučně pověřená osoba s příslušnou kvalifikací. Ponechte dostatek místa ke správné instalaci zařízení, viz kapitola Rozměry zařízení. Bezpečnost hydraulického systému Zařízení je určeno k trvalému připojení k vnitřnímu vodovodu. Dodržujte minimální vstupní tlak vody, abyste zajistili správný provoz zařízení, viz kapitola Technické údaje. Vypuštění zařízení: 1. Uzavřete přívod studené vody. 2. Otevřete kohoutek teplé vody v soustavě. 3. Otevřete ventil na pojistné skupině. 4. Jakmile voda přestane vytékat, zařízení je vypuštěno v GSHL 5

6 1 Bezpečnost Omezovač tlaku: Omezovač tlaku (pojistný ventil nebo pojistná skupina) se musí pravidelně spouštět, aby se odstranily usazeniny vodního kamene a zajistila patřičná průchodnost. Omezovač tlaku se musí instalovat na výstupní potrubí. Protože z výstupního potrubí může vytékat voda, potrubí se musí nechat otevřené, v prostředí chráněném vůči mrazu a s trvalým spádem dolů. Redukční ventil (není součástí dodávky) je vyžadován v případě, že vstupní tlak přesahuje 80 % kalibrační hodnoty pojistného ventilu nebo pojistné skupiny, přičemž se musí umístit před zařízení. Mezi pojistným ventilem nebo pojistnou skupinou a zásobníkem TUV nesmí být namontován žádný uzávěr. Bezpečnost elektrického připojení Namontujte zařízení v souladu s místními předpisy pro elektroinstalaci. Toto zařízení musí být elektricky připojeno s ochranou zemněním. Uzemnění se musí provádět podle platných instalačních norem. Před každým elektrickým připojením se zařízení musí uzemnit. Instalační, uživatelská a servisní příručka je k dispozici také na naší webové stránce GSHL v

7 1 Bezpečnost Další informace naleznete v Technické specifikace, stránka 11 Homologace, stránka 11 Směrnice, stránka 11 Technické údaje, stránka 11 Specifikace solárního zásobníku TV, stránka 11 Čidla teploty TV, stránka 12 Nabíjecí čerpadlo TV, stránka 12 Ztráta při zatížení, stránka 12 Rozměry a připojení, stránka 13 Celkový prostor nezbytný pro zásobník TV, stránka 18 Připojení zásobníku TV k potrubí pitné vody, stránka 25 Odtokové potrubí pojistné armatury, stránka 25 Popis pojistné skupiny, stránka 25 Rozměry pojistné skupiny, stránka 25 Elektrické zapojení, stránka 27 Doporučení, stránka 27 Připojení čidel teploty k tepelnému čerpadlu, stránka 27 Připojení ochranné anody s aktivním napájením k tepelnému čerpadlu, stránka 28 Připojení cirkulačního čerpadla TV, stránka Doporučení Nezanedbávejte údržbu zásobníku teplé vody. Každoroční údržbou zásobníku teplé vody pověřte autorizovaný servis s příslušnou kvalifikací nebo uzavřete smlouvu o údržbě. Varování Topná a pitná voda nesmí přijít do vzájemného styku. Okruh pitné vody nesmí probíhat tepelným výměníkem. Izolací potrubí omezíte ztráty tepla na minimum. Opláštění sundávejte pouze z důvodu provádění údržby nebo oprav. Po ukončení údržby nebo oprav je nutné opláštění znovu namontovat. Bez písemného svolení výrobce neprovádějte žádné úpravy zásobníku TUV v GSHL 7

8 1 Bezpečnost Nikdy neodstraňujte ani nezakrývejte žádné etikety nebo výrobní štítky na zařízení. Etikety a výrobní štítky musí zůstat čitelné po celou dobu životnosti zařízení. Poškozené či nečitelné štítky či výstražné samolepky okamžitě nahraďte. Montáž, instalaci a údržbu instalace jsou oprávněny provádět pouze kvalifikované osoby. 1.3 Specifické bezpečnostní pokyny Varování Na ochranu před nebezpečím opaření je povinné instalovat na výstupní potrubí TUV termostatický směšovač. Varování Dodržujte bezpečnostní pokyny týkající se teplé vody. V závislosti na nastavení tepelného čerpadla může teplota teplé vody přesahovat 65 C. Nastavení teploty TV se provádí na ovládacím panelu tepelného čerpadla. Instalační, uživatelská a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. 1.4 Povinnosti Povinnosti výrobce Naše výrobky jsou vyrobeny v souladu s požadavky různých platných směrnic. Výrobky jsou dodávány s označením a veškerou průvodní dokumentací. V zájmu zvyšování kvality našich výrobků se neustále snažíme výrobky zlepšovat. Z toho důvodu si vyhrazujeme právo na změnu specifikací uvedených v tomto dokumentu. V následujících případech není možné výrobcem ani dodavatelem uznat záruku: Nedodržení návodu k instalaci zařízení. Nedodržení návodu k obsluze zařízení. Žádná nebo nedostatečná údržba zařízení Povinnosti servisního technika Servisní technik odpovídá za instalaci a první uvedení zařízení do provozu. Servisní technik musí dodržovat následující pravidla: 8 200GSHL v

9 1 Bezpečnost Přečíst si a dodržovat všechny instrukce uvedené v návodu s dodaným výrobkem. Instalovat zařízení v souladu s platnými předpisy a normami. Zajistit první uvedení do provozu a všechny požadované zkoušky. Vysvětlit uživateli obsluhu zařízení. V případě nutnosti údržby, uvědomit uživatele o povinnosti provádění kontrol a údržby zařízení. Předat uživateli všechny návody k obsluze Povinnosti uživatele Aby byl zaručen optimální provoz systému, musí uživatel dodržovat následující pokyny: Přečíst si a dodržovat všechny instrukce uvedené v návodu s dodaným výrobkem. Zajistit, aby instalaci a první uvedení do provozu provedla kvalifikovaná firma. Nechat si vysvětlit obsluhu zařízení od servisního technika. Zajistit požadované kontroly a údržbu, které musí provádět kvalifikovaný technik. Návod k obsluze uschovejte v dobrém stavu v blízkosti zařízení v GSHL 9

10 2 O tomto návodu 2 O tomto návodu 2.1 Obecně Tyto pokyny jsou určeny pro technika provádějícího instalaci a uživatele zásobníku TV 200GSHL. 2.2 Použité symboly Symboly použité v návodu V tomto návodu jsou použity různé úrovně varování, aby upozornily na zvláštní pokyny. Cílem je zvýšit bezpečnost uživatelů, zamezit případným problémům a zajistit správný provoz zařízení. Nebezpečí Nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním osob. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Varování Nebezpečí, které může vést k lehkým poraněním osob. Nebezpečí věcných škod. Pozor důležité informace. Odkaz na jiné návody nebo stránky v tomto návodu. Obr.1 Symboly použité na zařízení Symboly použité na zařízení 1 Střídavý proud. 2 Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. 2 MW GSHL v

11 3 Technické specifikace 3 Technické specifikace 3.1 Homologace Směrnice Tento výrobek vyhovuje požadavkům těchto evropských směrnic a norem: Směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí 2006/95/ES Kmenová norma: EN Související norma: EN , EN Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES Kmenové normy: EN , EN Odkazovaná norma: EN Tento výrobek odpovídá evropské směrnici 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Při montáži a instalaci solárního zařízení je třeba respektovat normu ČSN EN Kromě zákonných předpisů a směrnic je třeba dodržovat také doplňující směrnice uvedené v tomto návodu. Doplňující nebo dodatečné předpisy a směrnice platné v době instalace musejí být zohledněny při dodržování veškerých předpisů a směrnic uvedených v tomto návodu. 3.2 Technické údaje Specifikace solárního zásobníku TV Tab.1 Technické údaje topného okruhu Specifikace Jednotka Hodnota Max. přípustná provozní teplota C 95 Max. přípustný provozní tlak MPa (bar) 0,3 (3) Tab.2 Technické údaje okruhu teplé vody Specifikace Jednotka Hodnota Max. přípustná provozní teplota C 95 Max. přípustný provozní tlak MPa (bar) 1,0 (10) Objem vody l 187 Objem dohřevu l 114 Objem solární části l 73 Tab.3 Technické údaje solárního okruhu Specifikace Jednotka Hodnota Max. přípustná provozní teplota C 110 Max. přípustný provozní tlak MPa (bar) 0,6 (6) Objem výměníku l 5,6 Teplosměnná plocha m 2 0,84 Tab.4 Hmotnost Specifikace Jednotka Hodnota Hrubá přepravní hmotnost kg v GSHL 11

12 3 Technické specifikace Specifikace Jednotka Hodnota Čistá přepravní hmotnost kg 93 Tab.5 Výkon Specifikace Jednotka Hodnota Tepelný příkon kw 5 15 instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu, kde jsou uvedeny další informace Čidla teploty TV Tab.6 Technické údaje čidel teploty TV Teplota ve C Odpor v Ω Tab.7 Technické údaje čidel teploty TV Teplota ve C Odpor v Ω Nabíjecí čerpadlo TV Referenční hodnota pro oběhová čerpadla s nejvyšší energetickou účinností je EEI 0, Ztráta při zatížení Obr.2 1 Výměník zásobníku TV Ztráta při zatížení (kpa) 2 Průtok vody (m 3 /h) MW GSHL v

13 3 Technické specifikace Rozměry a připojení Obr.3 Rozměry a připojení solárního zásobníku TV 200GSHL Výstup deskového výměníku 2 Vstup deskového výměníku 3 Výstup TV G 3/4" 4 Recirkulace 5 Vstup studené vody G 3/4" 6 Vstup do solárního výměníku 7 Umístění solárního čidla Výstup ze solárního výměníku 9 Vypouštěcí ventil TV G1/2" 10 Nastavitelná patka 10 až 30 mm od podlahy 11 Spodní umístění čidla teploty TV 12 Ochranná anoda s aktivním napájením 13 Horní umístění čidla teploty TV MW v GSHL 13

14 4 Popis produktu 4 Popis produktu 4.1 Obecný popis Solární zásobník TV 200GSHL se dodává připravený k připojení k tepelnému čerpadlu zajišťujícímu ohřev TV. Solární zásobník TV je připojen k solárnímu kolektoru pomocí solární stanice (není součástí dodávky). Hlavní součásti: Deskový tepelný výměník zajišťuje přenos tepla voda/voda. Anoda s aktivním napájením zajišťuje smaltované nádrži dlouhodobou ochranu proti korozi. Zásobník je vyroben z kvalitní oceli. Z vnitřní strany je při teplotě 850 C nanesený kvalitní smalt s vysokým obsahem křemičitého skla, který splňuje nejnáročnější hygienické předpisy. Solární tepelný výměník navařený v nádrži je vyroben z hladkých trubek, jejichž vnější povrch, přicházející do styku s TV, je smaltovaný. Toto zařízení je izolováno polyuretanovou pěnou bez freonu pomáhající snížit tepelné ztráty na minimum. Vnější opláštění je zhotoveno z plechu opatřeného práškovou vypalovací barvou z a plastu. Tento solární zásobník TV je nabízen výhradně v sadě s produkty uvedenými v tabulce níže a nelze jej použít jako samostatný vyrovnávací zásobník. Energetické štítky, informační listy výrobku a technické specifikace jsou k dispozici na naší webové stránce. Řada GSHP OENOVIAPAC GS Zařízení MR-E / TR-E MR-E / TR-E GSHL v

15 4 Popis produktu 4.2 Princip funkce Obr Princip funkce solárního zásobníku TV Funkční schéma 1 Nabíjecí čerpadlo TV 2 Deskový výměník 3 Vratka z topného okruhu 4 Výstup deskového výměníku 5 Vstup deskového výměníku 6 Výstup do topného okruhu 7 Trojcestný ventil 8 Výstup TV 9 Zásobník TV 200GSHL 10 Vstup do solárního výměníku 11 Solární výměník 12 Výstup ze solárního výměníku 13 Přepínací ventil režimu vytápění 14 Tepelné čerpadlo 17 Napuštění a vypuštění okruhu TV 28 Vstup studené vody 29 Redukční ventil 30 Pojistná skupina nastavená na 0,7 MPa (7 bar) 54 Volné vyústění 2 až 4 cm nad výlevkou MW v GSHL 15

16 4 Popis produktu 4.3 Hlavní součásti Obr Solární zásobník TV 200GSHL Nabíjecí čerpadlo TV 2 Ochranná anoda s aktivním napájením 3 Vypouštěcí ventil TV G1/2" 4 Solární výměník 5 Spodní umístění čidla teploty TV 6 Horní umístění čidla teploty TV 7 Deskový výměník 8 Odvzdušňovací ventily 9 Nádoba 10 Izolace otvoru 11 Přepínací ventil režimu vytápění Standardní dodávka MW Dodávka obsahuje: Jeden kompletní solární zásobník TV. Sáček s těmito položkami: Dvě čidla teploty TV Jeden kabel pro ochrannou anodu s aktivním napájením Jeden napájecí kabel pro oběhové čerpadlo Konektory Oddělovače ponorných jímek Barevné lepicí štítky Jeden izolační kryt Jeden instalační, uživatelský a servisní návod k solárnímu zásobníku TV. 4.5 Příslušenství a doplňky Tab.8 Dokumentace balení Popis Připojovací sada tepelného čerpadla pro instalaci nad sebou Připojovací sada tepelného čerpadla pro instalaci vedle sebe Balení ER610 ER GSHL v

17 5 Před montáží 5 Před montáží 5.1 Předpisy pro instalaci Instalace musí vyhovovat veškerým normám (DTU, EN aj.) a předpisům pro zásahy do konstrukcí obytných domů a ostatních budov. Zapojení zásobníku TUV musí být provedeno kvalifikovaným odborníkem v souladu s místně platnými předpisy. V souladu s platnými bezpečnostními předpisy instalujte tárovaný pojistný ventil na přívod studené vody do zásobníku TV. Komponenty použité pro připojení studené vody musí odpovídat platným normám a nařízením v příslušné zemi. 5.2 Instalační požadavky Provozní tlak vody Nádrže v námi vyráběných ohřívačích TV jsou určeny pro maximální provozní tlak 1,0 MPa (10 bar). Doporučený provozní tlak je nižší než 0,7 MPa (7 bar) Kvalita teplé vody V oblastech s velmi tvrdou vodou (Th > 20 f) doporučujeme používat zařízení pro změkčení vody. Tvrdost vody musí být vždy v rozsahu 12 f až 20 f, aby byla zajištěna účinná ochrana proti korozi. Instalovaná úpravna tvrdosti vody neomezuje záruku poskytovanou výrobcem, pokud je instalována v souladu s technickými pravidly a doporučeními uvedenými v návodu k zařízení pro změkčení vody a pokud je pravidelně kontrolována a udržována v GSHL 17

18 5 Před montáží 5.3 Volba místa pro instalaci Obr.6 Umístění výrobního štítku Výrobní štítek Výrobní štítek musí být vždy přístupný. Výrobní štítek identifikuje výrobek a uvádí následující údaje: Typ zásobníku TV Datum výroby (rok týden) Výrobní číslo Nikdy neodstraňujte ani nezakrývejte žádné etikety nebo výrobní štítky na zařízení. Etikety a výrobní štítky musí zůstat čitelné po celou dobu životnosti zařízení. Poškozené či nečitelné štítky či výstražné samolepky okamžitě nahraďte. MW Obr.7 Tepelné čerpadlo umístěné vedle zásobníku TV 500 min.1800 max Celkový prostor nezbytný pro zásobník TV Zásobník TV lze instalovat vpravo nebo vlevo od tepelného čerpadla nebo pod ním dle místa instalace a dostupného prostoru. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. (1) Vzdálenost se může lišit v závislosti na připojeném příslušenství Nachází-li se zásobník TV vlevo od tepelného čerpadla, ponechte mezi tepelným čerpadlem a zásobníkem TV maximální prostor 600 mm, aby byl usnadněn přístup k uzavíracím armaturám na výstupu a vratce tepelného čerpadla. Nachází-li se zásobník TV vpravo od tepelného čerpadla, ponechte mezi tepelným čerpadlem a zásobníkem TV prostor minimálně 100 mm a maximálně 600 mm min. 250 min.100 max.600 min (1) MW GSHL v

19 5 Před montáží Obr.8 Tepelné čerpadlo umístěné nad nádrží TV (1) Vzdálenost se může lišit v závislosti na připojeném příslušenství min Obr.9 min (1) MW Tepelné čerpadlo umístěné nad nádrží TV s druhou nádrží TV nebo vyrovnávacím zásobníkem vedle (1) Vzdálenost se může lišit v závislosti na připojeném příslušenství 500 min.1800 max.2300 min min.100 max min (1) MW Dostupnost Ponechte kolem zásobníku TV dostatek místa, aby byl zajištěn dostatečný přístup pro údržbu zařízení v GSHL 19

20 5 Před montáží Odtok V místě instalace musí být pro pojistnou armaturu instalováno vypouštěcí zařízení a také odpadní nálevka Umístění zařízení Osoba provádějící instalaci musí dodržovat následující pokyny: Zařízení musí být instalováno v místnosti chráněné proti mrazu. Umístěte zásobník TV na zvýšený základ, aby se snáze prováděl úklid místnosti. Instalujte zásobník TV co nejblíže k odběrným místům, aby se minimalizovaly energetické ztráty potrubím. 5.4 Vybalení a ustavení zásobníkutv Obr.10 Vybalení Vybalení zásobníku TV 1. Sejměte obal ze zásobníku TV, ale zásobník ponechte na přepravní paletě. 2. Sejměte ochranný obal. 2 Obaly zlikvidujte v souladu s příslušnými předpisy pro recyklaci a likvidaci. 1 MW GSHL v

21 5 Před montáží Obr.11 Demontáž šroubů 3. Vyšroubujte z palety dva úchytné šrouby v zadní části zásobníku TV. 3 3 MW Ustavení zásobníku TV Obr.12 Demontáž předních krytů Práci by měly provádět dvě osoby. Se zařízením manipulujte v ochranných rukavicích. 1. Nejdříve pevným tahem sejměte přední kryt. 2. Stejným způsobem demontujte druhý přední kryt. 1 2 MW v GSHL 21

22 5 Před montáží Obr.13 Ustavení zásobníku TV 3. Zvedněte zásobník TV a postavte ho na podlahu na požadované místo. 3 MW Obr.14 Vyrovnání zásobníku TV 4. Vyrovnejte zásobník TV do vodorovné polohy pomocí nastavitelných patek; rozsah nastavení: 0 až 20 mm od podlahy. (1) Rozsah nastavení: 0 až 20 mm od podlahy. NO YES YES 4 (1) NO MW GSHL v

23 6 Schéma hydraulického zapojení 6 Schéma hydraulického zapojení Obr.15 Schéma zapojení C Stávající systém 4 Tlakoměr 5 Směšovací ventil 9 Uzavírací ventil 17 Vypouštěcí kohout 28 Vstup studené vody 29 Redukční ventil 30 Pojistná skupina nastavená na 0,7 MPa (7 bar) 54 Volné vyústění 2 až 4 cm nad výlevkou 61 Teploměr 84 Uzavírací ventil se zpětnou klapkou s odblokováním 85 Čerpadlo solárního okruhu 87 Kalibrovaný a zaplombovaný pojistný ventil pro solární kolektory 88 Solární expanzní nádoba 89 Nádoba na teplonosnou kapalinu (čistý a prázdný kanystr, popsaný s názvem kapaliny) 109 Termostatický směšovač TV 112a Čidlo solárního snímače 112b Čidlo TV solárního zásobníku 114 Zařízení pro napouštění a vypouštění solárního okruhu 126 Solární regulátor 129 Potrubí Duo-Tube 130 Ruční odvzdušňovací odplyňovací zařízení 131 Baterie pro ploché nebo trubicové kolektory C MW v GSHL 23

24 7 Instalace 7 Instalace 7.1 Všeobecně Pojistný ventil V souladu s platnými bezpečnostními předpisy instalujte na přívod studené vody zásobníku TV pojistný ventil. 7.2 Montáž 1. Vyberte konfiguraci instalace pro zásobník TV a tepelné čerpadlo dle prostoru dostupného v objektu. 2. Ustavte zásobník TV a tepelné čerpadlo na místo dle zvolené instalace a požadovaného prostoru. Provádí-li se instalace tepelného čerpadla na zásobník TV, nejdříve naplňte nádrž, jelikož hmotnost tepelného čerpadla může narušit vyváženost nádrže TV a zavinit pád obou zařízení. 3. Pro připojení tepelného čerpadla k zásobníku TV použijte připojovací sadu ER610 nebo ER611. Montážní pokyny k sadě pro připojení zásobníku TV k tepelnému čerpadlu a instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. Další informace naleznete v Celkový prostor nezbytný pro zásobník TV, stránka Příprava Obr.16 Montáž čidel teploty Montáž čidel teploty TV 1. Vložte kontaktní pružiny do jímek pro čidla teploty. 5 Čidla teploty a kontaktní pružiny se nacházejí v sáčku s návodem k obsluze. 2. Přiřaďte barvu každému čidlu teploty a přilepte dva nalepovací štítky stejné barvy na každý konec kabelu. 3 1 Barevné nalepovací štítky nacházející se v sáčku s návodem k obsluze a pomohou identifikovat kabely čidel po jejich připojení k tepelnému čerpadlu. 3. Vložte čidla teploty, zkontrolujte, zda jsou správně umístěna v jímkách pro čidla. 4. Zkontrolujte, zda čidla teploty a ponorné jímky jsou správně namontovány. 5. Veďte kabel přes kabelovou průchodku na pravé straně zařízení. MW GSHL v

25 7 Instalace 7.4 Přípojky vody Připojení zásobníku TV k potrubí pitné vody 1. Propláchněte vstupní potrubí pitné vody, aby do zásobníku zařízení nevnikly kovové částice nebo jiné nečistoty. 2. Hydraulicky oddělte okruh teplé vody uzavíracím ventilem, aby byly usnadněna údržba zásobníku TV. 3. Instalujte redukční ventil, pokud tlak překročí 80 % nastaveného otevíracího tlaku pojistného ventilu nebo pojistné skupiny (např. 0,55 MPa (5,5 bar) pro nastavený otevírací tlak 0,7 MPa (7 bar) pojistné skupiny). Aby ve veškerém potrubí systému byl zajištěn stejný tlak, musíte instalovat před zařízení a za vodoměr redukční ventil. 4. Mezi pojistnou skupinu a redukční ventil instalujte zpětný ventil, aby bylo zabráněno zpětnému proudění TV do okruhu studené vody. 5. Namontujte zaplombovaný pojistný ventil nastavený na 0,7 MPa (7 bar) (není předmětem dodávky) na přívod studené vody, blízko k nádrži, do snadno dosažitelné polohy. Mezi pojistným ventilem nebo pojistnou skupinou a zásobníkem TV nesmí být namontován žádný uzávěr. Instalujte pojistný ventil nad zásobník TV, aby se nemusel vypouštět, budete-li na něm provádět nějaké práce. V místě instalace by měl být instalován odpad vody i odpadní nálevka pro pojistnou armaturu. 6. Proveďte připojení k okruhu studené vody. Schéma instalace hydraulické části je uvedeno v instalační a servisní příručce k tepelnému čerpadlu. Odtokové potrubí pojistné armatury Aby nedošlo k omezení průtoku vody v případě přetlaku: Odtokové potrubí pojistné armatury se musí nechat otevřené, v prostředí chráněném vůči mrazu a s trvalým spádem dolů. Průřez odtokového potrubí pojistné armatury musí být přinejmenším shodný s průřezem výstupního otvoru pojistné armatury. Popis pojistné skupiny Obr.17 Pojistná skupina cm (54) 28 9 Uzavírací ventil 17 Vypouštěcí kohout 27 Zpětný ventil 28 Vstup studené vody 29 Redukční ventil 30 Pojistná skupina 54 Volné vyústění 2 až 4 cm nad výlevkou 55 Membránový pojistný ventil pro TV, utěsněný a kalibrovaný na 7 bar L C Rozměry pojistné skupiny Průměr pojistné skupiny a jejího připojení k zásobníku musí být přinejmenším shodný s průměrem vstupu studené vody do zásobníku v GSHL 25

26 7 Instalace Připojení zásobníku TV k tepelnému čerpadlu Pokyny k sadě sloužící pro připojení zásobníku TV k tepelnému čerpadlu Připojení zásobníku TV k solárnímu okruhu Instalační a servisní příručka k solární stanici Připojení okruhu TV Varování Při instalaci přípojek je třeba dodržet odpovídající normy a místní předpisy. Při připojení k měděnému potrubí musí být mezi výstupem ze zásobníku TV a tímto potrubím použita spojka z oceli, litiny nebo jakéhokoli jiného izolačního materiálu, aby se zamezilo korozi přípojky. Omezte teplotu u odběrového místa: maximální teplota TV v odběrovém místě podléhá v určitých státech, kde se zařízení prodává, speciálním předpisům, aby byl uživatel chráněn. Při instalaci zařízení musí být tyto speciální předpisy dodrženy. 1. Namontujte na výstup zásobníku TV termostatický směšovací ventil teplé vody (není předmětem dodávky). 2. V případě potřeby instalujte cirkulační smyčku TV. Cirkulační okruh TV Aby byla při otevření kohoutů zaručena okamžitá dostupnost teplé vody, mezi odběrová místa a cirkulační potrubí nádrže TV lze instalovat cirkulační okruh. V tomto okruhu musí být instalován zpětný ventil. Pro optimalizaci energetické spotřeby používejte cirkulační potrubí TV za použití řídicího systému tepelného čerpadla nebo nebo přídavného programu časovače. 7.5 Solární přípojky Připojení zásobníku TV k solárním komponentům 1. Připojte solární stanici. 2. Připojte solární expanzní nádobu. 3. Připojte solární regulátor. Instalační a servisní příručka k solární stanici GSHL v

27 7 Instalace 7.6 Elektrické zapojení Doporučení Elektrické napájení zásobníku TV je přiváděno od tepelného čerpadla v souladu s platnými místními předpisy o elektroinstalaci. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. Elektroinstalační práce smí provádět pouze autorizovaná servisní firma s příslušnou kvalifikací, a to při odpojeném přívodu elektřiny. Kabely čidel a silových vodičů 230/400 V musejí být vzájemně odděleny. Celá instalace musí být opatřena hlavním vypínačem. Elektrická připojení zařízení proveďte dle: požadavků platných norem, pokynů v elektrických schématech dodaných se zařízením, doporučení uvedených v tomto návodu. Uzemnění se musí provádět podle platných instalačních norem. Obr.18 Připojení čidel teploty Připojení čidel teploty k tepelnému čerpadlu 1. Připojte čidla teploty na odpovídající svorkovnici tepelného čerpadla za použití konektorů, které se nacházejí v sáčku s návodem k obsluze. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. 1 MW v GSHL 27

28 7 Instalace Obr.19 Zapojení ochranné anody s aktivním napájením Připojení ochranné anody s aktivním napájením k tepelnému čerpadlu 1. Připojte napájení k anodě. 2. Vyšroubujte šroub a sundejte podložku. 3. Nasaďte podložku zpět, připojte nulový vodič a nakonec namontujte šroub. 4. Veďte kabel přes kabelovou průchodku na pravé straně zařízení. 5. Připojte kabel k odpovídající svorkovnici tepelného čerpadla za použití konektoru, který se nachází v sáčku s návodem k obsluze. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu Obr.20 2 Připojení cirkulačního čerpadla TV 3 MW Připojení cirkulačního čerpadla TV 1. Připojte napájecí kabel k cirkulačnímu čerpadlu. Kabel se nachází v sáčku s návodem k obsluze. 2. Připojte kabel ke kabelové průchodce na levé straně zařízení. 3. Připojte kabel na odpovídající svorkovnici tepelného čerpadla. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. 1 MW GSHL v

29 7 Instalace 7.7 Napuštění systému Plnění okruhu TV Veškerá připojení vody musejí být provedena před naplněním zásobníku TV. 1. Propláchněte okruh teplé vody přes přívod studené vody, který se nachází za zařízením dole. 2. Otevřete odvzdušňovací zařízení nad oběhovým čerpadlem TV. 3. Otevřete kohout teplé vody. 4. Zcela napusťte zásobník TV přes vstup studené vody. Voda bude vytékat z kohoutu teplé vody a ventilu pro manuální odvzdušnění. 5. Uzavřete ventil pro manuální odvzdušnění a kohout teplé vody, když bude voda vytékat plynule a bez hluku v potrubí. 6. Spusťte nabíjecí čerpadlo TV. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. Okruh TV je pod tlakem (0,15 až 0,3 MPa (1,5 až 3 bar)). V případě potřeby použijte odvzdušnění, abyste vypustili ven další vzduch. 7. Opakováním úkonů v bodech 2 až 5 důkladně odvzdušněte veškerá potrubí TV pro každý kohout teplé vody systému. Odvzdušnění zásobníku TV a rozvodů brání hluku a tlakovým rázům způsobeným pohybem vzduchu v potrubí při odběru vody. 8. Přezkoušejte správnou funkci bezpečnostních prvků (zvláště pojistného ventilu nebo pojistné armatury); viz pokyny uvedené v návodech k těmto součástem Plnění okruhu topné vody Veškerá připojení vody musejí být provedena před naplněním okruhu topné vody. 1. Okruh topné vody se plní z tepelného čerpadla. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. 2. Opatrně odvzdušněte okruh teplé vody pomocí odvzdušňovače, který se nachází v návratovém potrubí nádrže TUV Plnění solárního okruhu Instalační a servisní příručka k solární stanici. Kontrola těsnosti solárního okruhu Těsnost systému se kontroluje po dokončení proplachování solární kapalinou. Zkušební tlak: 0,5 MPa (5 bar). Zkušební doba: min. 1 hod. Pokud v solárním okruhu není vzduch, nesmí zkušební tlak poklesnout. Po ukončení zkušební doby zvyšte tlak až na otevírací tlak pojistného ventilu (kontrola funkce) v GSHL 29

30 7 Instalace Solární kapalina má velmi malou hustotu. Tlakové zkoušky nezaručují zamezení úniku poté, co celý systém se solární kapalinou bude uveden pod tlak. Proto doporučujeme provést další zkoušku těsnosti u napuštěného systému při provozu. Instalační a servisní příručka k solární stanici. Odvzdušnění solárního okruhu Instalační a servisní příručka k solární stanici. 7.8 Dokončení instalace Obr.21 Montáž izolačního krytu na cirkulaci 1. Namontujte izolační kryt na cirkulaci, není-li připojena. 2. Ukliďte nebo zlikvidujte součásti obalu. 3. Sejměte přední kryty. 1 MW GSHL v

31 8 Uvedení do provozu 8 Uvedení do provozu 8.1 Položky, které je nutné zkontrolovat před uvedením do provozu Hydraulické okruhy 1. Proveďte vizuální kontrolu těsnosti všech spojů v okruzích teplé vody, topení a solárního systému. 2. Instalujte izolační kryt na cirkulaci, není-li připojena Elektrické zapojení 1. Zkontrolujte, zda jsou čidla teploty správně namontována a připojena. 2. Zkontrolujte, zda je anoda s aktivním napájením správně připojena. 3. Zkontrolujte správné připojení cirkulačního čerpadla. 4. Zkontrolovat veškerá elektrická připojení, obzvlášť uzemnění. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. 8.2 Uvedení zásobníku TV do provozu Varování První uvedení do provozu smí provést pouze odborná servisní firma. Během vytápění může unikat z pojistného ventilu nebo pojistné skupiny určité množství vody vlivem objemové roztažnosti vody. Tento jev je zcela normální a nesmí mu být v žádném případě bráněno. Zásobník UV nechte uvést do provozu současně s tepelným čerpadlem. Instalační příručka k tepelnému čerpadlu. 1. Nastavte teplotu TV na tepelném čerpadle. 2. Zkontrolujte, zda termostatický směšovací ventil na zásobníku TV funguje správně. 3. V případě potřeby nastavte termostatický směšovací ventil (není předmětem dodávky) na maximální teplotu 65 C. Návod k obsluze termostatického směšovacího ventilu. 4. Zkontrolujte pojistný ventil nebo jednotku. Návod k obsluze bezpečnostních zařízení. Varování Odtokové potrubí pojistného ventilu nebo jednotky nesmí být zablokované. Po připojení zásobníku TV k tepelnému čerpadlu se systém obsluhuje z ovládacího panelu tepelného čerpadla a na zásobníku TV se žádné ovládací úkony nemusejí provádět v GSHL 31

32 8 Uvedení do provozu Obr.22 1 Nastavení režimu vytápění 6 Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. 5. Odvzdušněte okruh TV 6. Pomocí manuálního ventilu vyberte režim vytápění dle požadované situace: komfortní nebo úsporný. 1 Komfortní režim 2 Úsporný režim Další informace naleznete v Hlavní součásti, stránka 16 2 MW Obr Odvzdušnění okruhu TV Odvzdušnění okruhu TV 1. Připojte hadici k odvzdušňovacímu ventilu nahoře na tepelném čerpadle pro ohřev TV. 2. Hadici sveďte do odpadu. 3. Zapněte tepelné čerpadlo. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. 4. Otevřete odvzdušňovací ventil. 5. Nechte vytékat vodu, až je zcela bez bublin. 6. Zavřete odvzdušňovací ventil. Další informace naleznete v Hlavní součásti, stránka 16 MW GSHL v

33 9 Údržba 9 Údržba 9.1 Obecně Údržbářské práce musí provádět pověřená servisní firma s příslušnou kvalifikací. Nezanedbávejte údržbu zásobníku teplé vody. Každoroční údržbou zásobníku teplé vody pověřte autorizovaný servis s příslušnou kvalifikací nebo uzavřete smlouvu o údržbě. Při eventuální opravě smějí být použity pouze originální náhradní díly. 9.2 Standardní kontrola a údržba Plánované úkony údržby Povinně je předepsána každoroční kontrola instalace s kontrolou těsnosti. uální kontrola ventilů, přípojek a příslušenství se musí provádět každý měsíc, je nutné zjistit, zda nedochází k úniku nebo zda se nevyskytují jiné provozní problémy. V oblastech s tvrdou vodou se doporučuje provést každoročně odvápnění zásobníku TV, aby se zachovala jeho výkonnost. Naplánujte servis zásobníku TV na stejnou dobu jako servis tepelného čerpadla. 1. Zkontrolujte, zda zabezpečovací zařízení fungují správně, obzvlášť pojistná skupina. 2. Zkontrolujte izolaci trubek. 3. Zkontrolujte, zda ventily fungují správně. 4. Zkontrolujte, zda odvzdušňovací ventily fungují správně. 5. Vyčistěte deskový tepelný výměník. 6. V případě potřeby odvápněte zásobník TV. 7. Nahlaste veškeré odchylky od normálního stavu Kontrola pojistného ventilu nebo pojistné skupiny Pojistný ventil nebo pojistná skupina na vstupu studené vody musejí být přezkoušeny nejméně jednou měsíčně, aby se zjistilo, zda fungují správně, a aby se zamezilo případným tlakovým rázům, které by mohly poškodit nádrž TUV v GSHL 33

34 9 Údržba Výsledkem neprovádění předepsané údržby může být nesprávná funkčnost či poškození zásobníku teplé vody a zrušení platnosti jeho záruky. Odtokové potrubí pojistného ventilu nebo jednotky nesmí být zablokované Ochranná anoda s aktivním napájením Ochranná anoda s aktivním napájením nevyžaduje žádnou údržbu. Ovládací panel tepelného čerpadla musí zůstat zapnutý, aby zůstala ochranná anoda napájena. Nebude-li ovládací panel tepelného čerpadla ponechán zapnutý, může dojít ke zhoršení stavu nádrže TV a tím i zrušení platnosti záruky Čištění deskového tepelného výměníku Obr.24 Demontáž předních krytů Před čištěním, vypouštěním vody nebo prováděním oprav odpojte zásobník TV od elektrické sítě. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. Pro zaručení optimálního výkonu doporučujeme jednou za rok deskový tepelný výměník vyčistit. 1. Nejdříve pevným tahem za obě strany sejměte přední kryt. 2. Stejným způsobem demontujte druhý přední kryt. 3. Uzavřete přívod studené vody. 4. Připojte k oběhu vypouštěcí ventil. 5. Otevřete vypouštěcí ventil ve spodní části nádrže TUV. 1 2 MW GSHL v

35 9 Údržba Obr.25 Vypuštění vody z deskového tepelného výměníku 6. Připojte potrubí (hadici) k odvzdušňovacímu zařízení nad oběhovým čerpadlem a otevřete odvzdušňovací zařízení. 7. Vypusťte vodu z deskového tepelného výměníku. 6 7 Obr.26 MW Demontáž deskového tepelného výměníku MW Demontujte potrubí na vstupu a výstupu deskového výměníku. 9. Vyčistěte deskový výměník pomocí prostředku na odstraňování vodního kamene, například kyselinou citronovou s ph přibližně 3, a pak jej opláchněte čistou vodou. 10. Namontujte zpět deskový výměník na nádrž TUV provedením výše uvedených úkonů v opačném pořadí. Dodržujte směr montáže deskového výměníku. 11. Uveďte zařízení opět do provozu. A 8 8 Další informace naleznete v Vypuštění zásobníku na teplou vodu, stránka 35 Znovu uvedení zásobníku TV do provozu, stránka 36 9 A Vypuštění zásobníku na teplou vodu Před čištěním, vypouštěním vody nebo prováděním oprav odpojte zásobník TV od elektrické sítě. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. 1. Uzavřete přívod studené vody. 2. Připojte k odpadu vypouštěcí ventil a otevřete jej v GSHL 35

36 9 Údržba Obr.27 Úplné vypuštění vody z okruhu teplé vody 3. Pokud již voda nevytéká, otevřete odvzdušňovací ventil nad oběhovým čerpadlem pro vypuštění vody z okruhu teplé vody. 4. Otevřete kohout teplé vody, aby došlo k vypuštění veškeré vody z celé topné soustavy. 3 2 MW Odvápnění solárního zásobníku TV Před čištěním, vypouštěním vody nebo prováděním oprav odpojte zásobník TV od elektrické sítě. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. V oblastech s tvrdou vodou se doporučuje zařízení jednou za rok odvápnit, aby se zachoval jeho uvedený výkon. Naplánujte odvápnění na stejný čas, protože je zapotřebí vypustit TV. 1. Vypusťte zásobník TV. 2. Sundejte krycí příruby kontrolního otvoru. 3. Proudem vody odstraňte sloučeninu vápníku, která se nachází ve formě kalu nebo vrstvy kotelního kamene na dně zásobníku. Ponechejte vodní kámen na stěnách zásobníku: účinně chrání před korozí a zesiluje izolaci zásobníku TV. 4. Nechte vodu a kal vypustit ven. V případě potřeby nebo pro lepší výsledek vysajte dno zásobníku vysavačem. 5. Odvápněte solární výměník, aby byla zachována jeho účinnost. 6. Namontujte zpět kontrolní otvor. 7. Uveďte zásobník TV opět do provozu. Další informace naleznete v Vypuštění zásobníku na teplou vodu, stránka 35 Znovu uvedení zásobníku TV do provozu, stránka Znovu uvedení zásobníku TV do provozu Pokud byla voda ze zásobníku TV vypuštěna pro provedení údržby: 1. Naplňte zásobník TV. 2. Uveďte zásobník TV opět do provozu GSHL v

37 9 Údržba Další informace naleznete v Plnění okruhu TV, stránka 29 Uvedení zásobníku TV do provozu, stránka 31 Odvzdušnění okruhu TV, stránka v GSHL 37

38 10 Likvidace 10 Likvidace 10.1 Likvidace a recyklace Demontáž a likvidaci zásobníku TV musí provádět kvalifikovaný technik v souladu s místními a státními předpisy. 1. Odpojte síťové napájení tepelného čerpadla. Instalační a servisní příručka k tepelnému čerpadlu. 2. Odpojte čidla teploty. 3. Odpojte ochrannou anodu s aktivním napájením. 4. Odpojte oběhové čerpadlo. 5. Uzavřete ventily na přívodu vody. 6. Vypusťte vodu z topné soustavy. 7. Demontujte veškeré přípojky vody osazené na výstupu zásobníku TV. Další informace naleznete v Vypuštění zásobníku na teplou vodu, stránka GSHL v

39 11 Náhradní díly 11 Náhradní díly 11.1 Obecně Pokud bylo při kontrole nebo během údržby zjištěno, že je třeba vyměnit některou součást zásobníku TV, použijte výlučně originální nebo výrobcem doporučené náhradní díly a příslušenství. Při objednávání náhradních dílů uvádějte objednací číslo náhradního dílu Seznam náhradních dílů Obr.28 Solární zásobník vody 200GSHL MW Označení Objednací číslo Název Lakovaný boční kryt (bílý) v GSHL 39

40 11 Náhradní díly Označení Objednací číslo Název Lakovaný přední kryt (bílý) s pružinami Sada pružin pro přední kryt (10x) Stavitelná nožka M Kompletní kryt horního kontrolního otvoru Těsnění 7 mm + rozpěrný kroužek 5 mm Armatury pro kontrolní otvor Izolace pro horní kontrolní otvor Deskový tepelný výměník E6THX30 G3/ Držák deskového výměníku Potrubí mezi výměníkem / oběhovým čerpadlem Tepelné čerpadlo pro přípravu TUV ZRS 15/6-3 KU Kompletní potrubí tepelného čerpadla pro přípravu TUV Vypouštěcí ventil 1/4" Kompletní vypouštěcí potrubí Kompletní odvzdušňovací potrubí Sáček s těsněním Ruční 3-cestný ventil Tvarovaná hadice 3/4 X 270 mm Kompletní potrubí TUV / 3-cestného ventilu Červená plastová trubka ø 18 x 102 mm vířivý efekt kohoutu Kompletní potrubí výměníku / 3-cestného ventilu Bílá plastová trubka ø 25 x 23 x 530 mm Anoda s aktivním napájením + armatura 3/4" Vypouštěcí kohout 1/2" Držák potrubí Zásuvná zátka G3/4" Izolační uzávěr 3/4" Čidlo TV NTC 10K Kabel pro anodu s aktivním napájením kolíkový konektor pro čidlo teploty TUV kolíkový konektor pro ochrannou anodu s aktivním napájením Kontaktní pružina pro jímku čidla Napájecí kabel pro čerpadlo pro přípravu TV Konektor se 3 vývody pro oběhové čerpadlo TV Sáček s armaturami GSHL v

41 12 Záruka 12 Záruka 12.1 Všeobecně Chtěli bychom vám poděkovat, že jste si zakoupili jedno z našich zařízení a za důvěru v náš výrobek. Pro zajištění trvalé bezpečnosti a účinného provozu doporučujeme pravidelně provádět předepsanou údržbu a kontroly. Servisní technik a naše servisní oddělení vám budou nápomocni Záruční podmínky Následující ustanovení se nevztahují na uplatnění, ve prospěch kupujícího, zákonných předpisů týkajících se skrytých vad, které jsou v platnosti v zemi kupujícího. Na toto zařízení se vztahuje záruka na všechny výrobní vady; záruční doba začíná běžet ode dne zakoupení, vyznačeném na faktuře od instalační firmy. Záruční doba je uvedena v záručním listu. Jako výrobce nemůžeme v žádném případě nést odpovědnost za nesprávné použití zařízení, za provádění nesprávné nebo vůbec žádné údržby nebo za nesprávnou instalaci (vaší odpovědností je zajistit, aby instalaci provedla příslušná firma s patřičnou kvalifikací). Konkrétně neneseme odpovědnost za žádné věcné škody, nehmotné ztráty nebo zranění osob, které vzniknou v důsledku toho, že instalace neodpovídá: Zákonným nebo regulačním požadavkům nebo ustanovením platným v místě instalace. Státním nebo místním předpisům a zvláštním ustanovením týkajícím se instalace. Námi vydaným návodům ani instalačním pokynům, zejména s ohledem na pravidelnou údržbu zařízení. Tato záruka se omezuje na výměnu nebo opravu součástí, které naše servisní organizace uzná za vadné, což nezahrnuje náklady na práci a dopravu součástí. Tato záruka nezahrnuje náklady na výměnu nebo opravu součástí, u kterých vada vznikla v důsledku běžného opotřebení, nesprávného použití, zásahu nekvalifikovaných třetích stran, nepatřičné nebo nedostatečné údržby nebo kontroly, připojení k nevhodnému elektrickému napájení nebo použití nevhodného nebo nekvalitního paliva. Záruka na menší díly, jako například motory, čerpadla, elektrické ventily atd., platí pouze tehdy, nebudou-li tyto díly rozebírány. V platnosti zůstávají práva zakotvená ve Směrnici Evropského parlamentu a rady 1999/44/ES implementovaná legislativním dekretem č. 24 ze dne 2. února 2002 a vydaná v Úředním věstníku č. 57 ze dne 8. března v GSHL 41

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O Logalux H 65 W Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 642 868 (04/2010) Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O H65W 6 720 801 573 (2011/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. 3 1.1 Použité symboly................... 3 1.2

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Provozně montážní předpisy

Provozně montážní předpisy Provozně montážní předpisy Ohřívače vody pro SOLÁRNÍ systémy OKC 200 NTRR/SOL OKC 250 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 610 242-00.2O Logalux SH 290 SH 370 SH 450 Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 216 cz (05/2007) Obsah Obsah

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pro odbornou firmu Před montáží a udržbou, pečlivě pročtěte. 6 720 642 854 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY RDC 200Z CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Zásobníkový ohřívač teplé vody pro domácnost RDC (dále jen zásobník) s jedním smaltovaným výměníkem

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ Návod k instalaci a údržbě Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny...............

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci Návod na instalaci a použití AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci AP 400 2WSE a AP 750 3WS CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Akumulační nádrže řady AKUPLAST jsou určeny pro akumulaci

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER FSP 140 Návod k instalaci a obsluze Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62. ÈESKY Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131 Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.680-8952-4091 OBSAH 1. DÙLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI... 3 2. POPIS...

Více

AKUMULAČNÍ OCELOVÉ NÁDRŽE

AKUMULAČNÍ OCELOVÉ NÁDRŽE NÁVOD K OBSLUZE AKUMULAČNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE OCELOVÉ NÁDRŽE ST-500A, ST-400A HEAT PUMPS AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VODY ST-400A, ST-500A Obsah 1. Popis zařízení...4 1.1. Objemová řada...4 1.2. Tepelná izolace...4

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Zásobník TUV 200GHL

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Zásobník TUV 200GHL MW-4000052-1 Česká republika cs Návod k montáži, obsluze a údržbě Zásobník TUV 200GHL Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: 518 321 158, Mob. 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz WWKS 300 WWKS 500

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: 518 321 158, Mob. 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz WWKS 300 WWKS 500 WWKS 300 WWKS 500 Zásobníkový ohřívač pro přípravu teplé vody se zabudovaným solárním výměníkem, s výměníkem pro doplňkový ohřev vody z dalšího zdroje a s možností zapojení el. topné patrony. Vnitřní povrch

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody Logalux SMH400 E(W) SMH500 E(W) Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 640 045-03/2009 CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY Řada M xxx SLIM Návod k použití a instalaci OH 4 FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE/VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, GRATULUJEME! Právě jste se stali majiteli elektrického

Více

F E R E L, s. r. o. NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ. Integrovaný solární kolektorový systém. typ: plochý ISKS FEREL - 10

F E R E L, s. r. o. NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ. Integrovaný solární kolektorový systém. typ: plochý ISKS FEREL - 10 F E R E L, s. r. o. NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ Integrovaný solární kolektorový systém typ: plochý Modelové označení : ISKS FEREL - 09 ISKS FEREL - 10 Zhotovitel: FEREL s.r.o. nám. O. Foltýna 52/7 733 01

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 61

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 61 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 6 CZ OBSAH Bezpečnost... 3. Kvalifi kace uživatele...3. Použité symboly...3.3 Potřebná

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ 4 kw/400 V Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 80 OKC 100 OKC 100/1m2 OKCE 100 OKC 125 OKC 125/1m2 OKCE 125 OKC 160 OKC 160/1m2 OKCE

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 600/200, DUO 750/200 a DUO 1000/200 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3) Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet.0 SC XX způsob montáže na střechu: T montáž na šikmou střechu F montáž na plochou střechu

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NEPŘÍMOTOPNÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY S JEDNÍM SPIRÁLOVÝM VÝMĚNÍKEM

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NEPŘÍMOTOPNÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY S JEDNÍM SPIRÁLOVÝM VÝMĚNÍKEM NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NEPŘÍMOTOPNÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY S JEDNÍM SPIRÁLOVÝM VÝMĚNÍKEM Q7-150-ZJV Q7-200-ZJV Q7-300-ZJV Q7-400-ZJV Q7-500-ZJV Q7-800-ZJV Q7-1000-ZJV Q7-1500-ZJV Q7-2000-ZJV

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

FlowCon B. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon B. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon B Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a provoz 1. Instalace 2 1.1 Montáž čerpadlové skupiny 2 1.2 Integrace regulátoru DeltaSol B 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3.

Více

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci válcových zásobníků TUV s nepřímým ohřevem PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Výrobce: PROTHERM s.r.o., 252 19 Praha - Chrášťany Tel: (02) 57

Více

Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze

Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze Geberit AquaClean Sela Návod k obsluze CS Informace Obsah Bezpečnost... 2 Popis výrobku... 3 Obsluha... 5 Technická údržba... 12 Udržitelný rozvoj... 18 Shoda... 19 Bezpečnost Cílová skupina Tento dokument

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

Česká republika cs MW-4000081-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Akumulační zásobník 200GT

Česká republika cs MW-4000081-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Akumulační zásobník 200GT MW-4000081-1 Česká republika cs Návod k montáži, obsluze a údržbě Akumulační zásobník 200GT Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku si prosím pozorně

Více

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) PROTHERM, s. r. o. 170 00 Praha 7, Jablonského 4 tel.: (02) 6671 24 24 fax : (02) 80 55 93 Vážený zákazníku,

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Model: CP35E7 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN 28.11.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.255.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420 412 332 523 +420 412 333 614 fax. +420 412 333 521 e-mail: info@abx.cz

Více

Česká republika cs. Návod k použití. Kondenzační plynový kotel EcoTherm Plus WGB 50 110 H

Česká republika cs. Návod k použití. Kondenzační plynový kotel EcoTherm Plus WGB 50 110 H Česká republika cs Návod k použití Kondenzační plynový kotel EcoTherm Plus WGB 50 110 H Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

DF200 Montážní návod. www.thermomax.cz

DF200 Montážní návod. www.thermomax.cz DF200 Montážní návod www.thermomax.cz Thermomax DF200 - montážní návod OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny..................................................... 1 2. Dimenzovaní solárních systémů Thermomax............................

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více