Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil DIPLOMOVÁ PRÁCE Student : Bc. František Řehoř Vedoucí : doc. Ing. Jan Pour, CSc. Oponent : Ing. Jiří Malecha 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze které jsem čerpal. V Dolním Bukovsku dne 1. prosince 2014 Bc. František Řehoř

3 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce doc. Ing. Janu Pourovi, CSc. za jeho motivující přístup, nápady a rady v průběhu psaní. Dále bych chtěl poděkovat Ing. Miroslavu Žebrákovi ze společnosti KOMIX s.r.o., díky němuž jsem získal testovací licence a mohl jsem tedy naplno vyzkoušet nástroj Qlik Sense. Velké díky patří také mým kolegům ze společnosti TERMS a.s., zejména za to, že byli často v průběhu mého psaní nuceni snášet mé často se měnící nálady. Nesmím samozřejmě zapomenout na svou milovanou rodinu, která mě podporovala po celou dobu mého dlouholetého studia. Bez ní si (studentský) život nedokážu vůbec představit. Právě jejím členům, zejména pak mým drahým rodičům, bych tuto práci chtěl věnovat.

4 Abstrakt Hlavními cíli této práce jsou vymezení přístupu Self-Service Business Intelligence, jakožto jednoho z přístupů Business Intelligence, charakteristika nástroje Qlik Sense a dále popis vývoje reálného řešení s pomocí daného nástroje. V její první části se práce zabývá po teoretické stránce právě daným přístupem, popisuje jeho výhody a nevýhody a uživatele přicházející do styku s danými technologiemi. Uvádí požadavky kladené na daná řešení a zmiňuje rozdílné požadavky na míru a řešení Self-Service v organizacích. Dále jsou zmíněna doporučení pro zavádění takovéhoto přístupu a technologií. Ve druhé části je práce věnována nástroji Qlik Sense, jednoho z představitelů řešení postavených na přístupu Self-Service Business Intelligence. Zprvu jsou popsány jeho základní vlastnosti, možnosti a výhody. Posléze je pak vysvětlen vývoj řešení a princip práce s tímto nástrojem, popsána architektura serverového podnikového řešení, instalace a základní nastavení Qlik Sense serveru. V poslední části se práce věnuje mobilnímu virtuálnímu operátorovi GoMobil, jeho současnému stavu, potřebám z pohledu Business Intelligence a v neposlední řadě pak požadavkům a vývoji řešení s využitím nástroje Qlik Sense. Klíčová slova Business Intelligence, Self-Service Business Intelligence, Qlik Sense, mobilní virtuální operátor, malé a střední podniky

5 Abstract The main objectives of this work are determining Self-Service Business Intelligence as one of Business Intelligence approaches, description and characterization of Qlik Sense and finally development of particular solution using the above tool. In the first part thesis deals with the theoretical side of the approach, describes its advantages and disadvantages and users coming into contact with the respective technologies. Subsequently, thesis specifies requirements for Self-Service Business Intelligence and mentions different requirements and sizes of solutions in organizations. At the end recommendations for the implementation of the approach and technologies are mentioned. The second part is devoted to Qlik Sense platform, as one of the representatives based on the Self-Service approach. At first basic features, options and benefits are described. Then the development of solutions and principles of work with this tool are explained. Finally, architecture of enterprise server solution is described together with installation steps and basic configuration of a Qlik Sense site. The third part is focused on mobile virtual operator GoMobil, its current state, Business Intelligence needs and last but not least the requirements and development of solution using Qlik Sense platform. Key words Business Intelligence, Self-Service Business Intelligence, Qlik Sense, mobile virtual network operator, small and medium enterprises

6 OBSAH 1 Úvod Cíle práce a způsob jejich dosažení Rozsah a struktura práce Předpoklady a omezení práce Výstupy a očekávané přínosy práce Rešerše publikovaných zdrojů Self-Service Business Intelligence Úvod do BI Klasický přístup BI Self-Service BI Důvody pro SS BI Stále se měnící požadavky Dodávání BI výstupů v nepřijatelném čase Potřeba organizace být více data-driven Pomalé či již neaktuální informace Nespokojenost se současným stavem a dodávanými výstupy od IT Příliš složité nástroje Omezování nákladů na IT Omezené BI zkušenosti/dovednosti Typy uživatelů SS BI Změna role IT v organizaci Proces a úlohy SS BI Požadavky na SS BI Snadno dostupná zdrojová data Rychlost nasazení, vývoj a snadné řízení Jednoduchost BI nástrojů Srozumitelnost BI výstupů... 28

7 3.8 Typy řešení SS BI Míra SS BI Doporučení při zavádění SS BI Shrnutí Qlik Sense Výjimečné vlastnosti Qlik Sense Jednoduchá architektura Asociativní indexace dat In-memory analytika Drag & drop vizualizace Přístup kdykoliv, kdekoliv, na čemkoliv Storytelling Řízené SS BI Aplikace i pro velké podniky Otevřenost Druhy Qlik Sense aplikací a licence Qlik Sense Desktop Qlik Sense server Vývoj Qlik Sense aplikace Data Vizualizace dat Příprava aplikací pro ostatní uživatele Práce s vizualizacemi Serverové řešení a nasazení Architektura Vytvoření SITE Content management Shrnutí SS BI řešení pro MVNO GoMobil... 63

8 5.1 Projekt BI Projekt SS BI Řešení pro GoMobil Současný stav Možné přínosy zavedení SS BI Požadavky na první přírůstek Multidimenzionální analýza Informační systém a primární zdroje dat Návrh ETL Uživatelské rozhraní Shrnutí Závěr Naplnění cílů práce Data & SME Terminologický slovník Seznam literatury Seznam obrázků a tabulek Přílohy Log proběhlého ETL skriptu Vygenerování umělé časové dimenze Přírůstkové načítání dat transakcí... 98

9 1 ÚVOD Současná ekonomická situace, dynamicky se měnící turbulentní prostředí, konkurenční boj na trhu - to jsou překážky, se kterými se musí umět v dnešní době firmy vypořádat, aby obstály na trhu se svými produkty a službami, zvyšovaly svůj tržní podíl a popřípadě pronikaly i na další potenciální trhy. Za úspěchem firmy v tomto neutuchajícím konkurenčním boji většinou obvykle stojí především správná rozhodnutí a kroky jejího managementu, a to i na nižších úrovních řízení. Není žádným tajemstvím, že v mnoha společnostech jsou ještě nyní přijímány rozhodnutí pouze na základě intuice či domněnek, které nejsou podloženy žádnými podnikovými daty, a jsou tudíž spojena s velkou mírou rizika. Protikladem je pak jednání na základě informací a dat poskytnutých ze specializovaných systémů podporujících manažerské rozhodování. Manažerské kroky a rozhodnutí se s takovými systémy stává rychlejší, jednodušší, efektivnější. Celkově se tím snižuje riziko, že budou ona manažerská rozhodnutí mylná. Navíc v častých případech umožňují firmám a jedincům objevovat nové skutečnosti, vazby, zákonitosti a být inovativní, kreativní v tom, co dělají. Systémy a nástroje pro podporu manažerského rozhodování jsou v současné době řazeny pod zastřešující název Business Intelligence, zkráceně BI. Obor v IT je to velmi mladý. Jeho prvopočátky se datují do 80. let 20. století, kdy vznikaly první pokusy o tento druh systémů. Od zmíněné doby do současnosti však obor prošel obrovskou renesancí. V současnosti, vzhledem k popisované situaci na trhu, je BI jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí IT. Tento fakt jen potvrzuje množství každoročně investovaných prostředků do BI technologií a to jak ze strany poptávajících firem, tak i ze strany samotných tvůrců systému a nástrojů, které se neustále vyvíjejí. Dle Gartner (2013) se například celosvětové roční výnosy z BI aplikací dostanou ze současných přibližně 14 miliard dolarů v roce 2013 až na 17 miliard dolarů v roce Zavedení a provoz BI v podnicích je velmi komplexní, dlouhodobý a v jistých směrech iterativní proces, který ukrývá mnoho specifických výzev a problémů, kterým je třeba čelit. V návaznosti na současně rychle se měnící konkurenční prostředí a obecně celkovou situaci na trzích je ovšem i samotné potřebné BI pod jedním z největších tlaků. Jedná se zejména o snižování nákladů, zvyšování ROI a stále vzrůstající a měnící se poptávka ze strany zaměstnanců po rychleji dodávaných personalizovaných BI výstupech. Přirozenou reakcí na tyto skutečnosti a potřeby je do určité míry Self-Service Business Intelligence, zkráceně SS BI, což je druh BI aplikací, které umožňují do jisté míry samotnému ne-it uživateli vytvářet Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 9 / 100

10 své vlastní reporty a provádět analýzy v rámci daného prostředí a poskytnutých nástrojů (Gartner). Právě SS BI bude má práce věnována. Musím přiznat, že výběr diplomové práce na téma BI byl pro mě jasnou volbou již od doby, co jsem přišel s těmito technologiemi poprvé do styku na kurzu Business Intelligence na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od té doby jsem se o BI a data začal intenzivněji zajímat. Bližší specifikace tématu přišla však až následně po mém nástupu do českobudějovické společnosti TERMS a.s., která provozuje v současné době mimo jiné mobilního virtuálního operátora GoMobil. Na tomto projektu jsem měl to štěstí působit již před jeho samotným spuštěním. Více než po roce působení MVNO GoMobil na českém telekomunikačním trhu a růstu co do počtu zákazníků tak do množství produkčních dat však ještě stále není nasazen žádný nástroj pro podporu rozhodování založený na principech BI. Právě v zavedení BI, dnes již nepostradatelné technologie pro každý podnik, spatřuji velké příležitosti. 1.1 CÍLE PRÁCE A ZPŮSOB JEJICH DOSAŽENÍ Diplomová práce má stanoveny tři cíle, kterých se budu pokoušet postupně dosáhnout. A. Prvním cílem je vymezení SS BI, jako jednoho z BI přístupů, jeho přínosů pro organizaci a dalších specifik. B. Druhým cílem je popis SS BI nástroje Qlik Sense, jakožto jednoho ze současných předních SS BI řešení na trhu. C. Třetím cílem je řešení BI přírůstku vycházejícího z reálných uživatelských požadavků MVNO GoMobil s využitím nástroje Qlik Sense. 1.2 ROZSAH A STRUKTURA PRÁCE Struktura práce kopíruje v předchozí kapitole její stanovené cíle. V teoretické části je práce věnována vymezení technologie a přístupem SS BI, jakožto jednoho z nových BI přístupů. Jsou vyjmenovány důvody pro zavedení této technologie, identifikovány typy SS BI uživatelů, popsán proces a požadavky kladené na řešení, vysvětleny typy přístupů k tvorbě SS BI řešení, naznačena rozdílná míra SS u jednotlivých řešení a nakonec jsou uvedena doporučení pro implementaci SS BI. Praktická část práce je věnována jednomu z předních SS BI řešení na trhu, nástroji Qlik Sense, a následně reálným BI požadavkům uživatelů MVNO GoMobil a vývoji s pomocí zmíněného nástroje. Nejdříve je popsán samotný Qlik Sense - jeho vlastnosti, možnosti, architektura a principy. Poté se práce věnuje MVNO GoMobil, současnému stavu, potřebám, v neposlední řadě pak požadavkům a vývoji daného řešení na platformě Qlik Sense. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 10 / 100

11 1.3 PŘEDPOKLADY A OMEZENÍ PRÁCE Nástroj Qlik Sense bude samozřejmě popsán jen do té míry, aby čtenář pochopil jeho možnosti a měl základní přehled o jeho architektuře a principech. Pro detailnější studium, návody a postupy je vhodné využít dostupné bohaté produktové dokumentace a dalších zdrojů. Protože cílem praktické části práce je spíše nastínění možností a návrh směru než celistvé pokrytí všech oblastí, procesů a BI požadavků u MVNO GoMobil, je praktická část práce zaměřena pouze na úzce specifikované uživatelské požadavky týkající se zákaznických dat MVNO GoMobil. 1.4 VÝSTUPY A OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PRÁCE Výstupy dané práce jdou ruku v ruce se stanovenými cíli a zvolenou strukturou. Jsou to: A. Vymezení SS BI, jako jednoho z odvětví BI, vysvětlení přínosů, požadavků a doporučení. B. Popis nástroje Qlik Sense, jeho možností, vlastností a specifik. C. Návrh a implementace BI řešení dle specifikovaných uživatelských požadavků týkající se zákaznických dat MVNO GoMobil. To vše s využitím nástroje Qlik Sense. Očekávané přínosy práce se nacházejí hned ve čtyřech rovinách. První z nich leží na rovině teoretické, kdy čtenář získává základní informace o SS BI, jeho výhodách, překážkách, principech. Na základě těchto poznatků může následně sám zhodnotit, zdali přístup SS BI, či kombinace zmíněných přístupů, by mohl být vhodný pro jeho organizaci nebo řešenou oblast. Za druhé je předpoklad využití teoretické části této práce jako zdroje pro aktualizaci tématu SS BI popsaném na portálu MBI (Management of Business Informatics). Vývoj referenčního modelu řízení podnikové informatiky, označovaného jako MBI, je grantový projekt katedry IT na Vysoké škole ekonomické v Praze. Třetí přínos pak leží v rovině praktické, kdy doufám, že tato práce poskytne čtenáři základní přehled o nástroji Qlik Sense, jeho možnostech a vývoji v něm. V neposlední řadě, což je má velká touha, by mohla být práce prvotním impulsem ke změně přístupu společnosti TERMS a.s., ale i jiných společností nacházejících se v podobné situaci, k podnikovým datům a způsobu a míry jejich utilizace. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 11 / 100

12 2 REŠERŠE PUBLIKOVANÝCH ZDROJŮ Na problematiku BI již bylo za řadu let existence této technologie napsáno bezpočet kvalitních teoretických, ale i praktických, prací, ze kterých se dá vycházet. Příkladem nejkvalitnějších česky psaných zevrubných zdrojů, které vedou čtenáře od základných principů BI až po implementační a provozní část řešení, může být kupříkladu kniha Business Intelligence: Jak využít bohatství ve vašich datech (Novotný, a další, 2005) či Business Intelligence v podnikové praxi (Pour, a další, 2012), jejichž autory spojuje zejména jejich akademická činnost na Vysoké škole ekonomické v Praze. Co se pak týče anglicky psané literatury na téma BI a budování datových skladů je výběr velmi široký a je možné čerpat z nepřeberného množství knih, akademických prací či článků. U velmi mladého odvětví SS BI je situace však zcela opačná a prací na dané téma je poskrovnu. Kniha, která by se věnovala výhradně dané oblasti, neexistuje. Česky psaných zdrojů, které se SS BI zabývají aspoň trochu do hloubky, jsou pouze diplomové práce studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde má výuka BI již několikaletou tradici. Nejrelevantnější tématu je diplomová práce Self-service BI a PowerPivot (Černý, 2013), kde autor srovnává klasický přístup s přístupem SS BI, praktickou část práce pak věnuje rozšíření MS Excel o nástroj PowerPivot. Druhou použitelnou prací je Aplikace typu Business Intelligence v podnikové praxi (Janošek, 2010), kde autor popisuje nástroj QlikView a jeho možnosti. V nejnovější relevantní práci nazvané Self-service BI problémy současné architektury (Formánek, 2013) pak autor nejprve vymezuje SS BI a hezky rozvádí její potřebu v dnešní informační společnosti, věnuje se obecným doporučením při budování SS BI řešení a následně se snaží dokázat to, zdali je možné pouze s pomocí SS BI technologií pokrýt všechny požadavky reálného BI zákazníka. Všechny knihy výše zmíněné, ale i diplomové práce, jsou velmi velkou inspirací této práci a přinejmenším, v případě diplomových prací, se dají brát jako velmi kvalitní rozcestník obsahující odkazy na primární zdroje. Jsou zde ovšem dva zdroje, které byly pro tuto práci opravdovou inspirací a impulsem. V prvé řadě se jedná o krátkou výzkumnou práci Self-Service Business Intelligence: Empowering Users to Generate Insights (Imhoff, a další, 2011), která se zabývá na několika desítkách stránek velmi čtivě a podrobně SS BI zejména z business perspektivy, kdy jsou všechny informace podložené výzkumem provedeným na vzorku skoro šesti stovek firem různé velikosti z různých odvětví z celého světa. Popisuje velmi dobře všechny drivers a výhody SS BI, zainteresované uživatele a best practises v případě jejího zavádění a adaptace v organizaci. Druhým inspirativním zdrojem je pak krátký článek 5 Ways to Bring Self-Service BI to Your Small or Midsized Business (Smietana, 2013), kde hlavním sdělením autora článku je to, Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 12 / 100

13 že zejména malé a středně velké organizace mají velký potenciál ve využití podnikových dat, neměli by podceňovat význam této technologie a že BI řešení nemusí nutně znamenat pouze monstrózní velmi nákladné řešení podobající se těm, které mají velké organizace. Ale právě naopak, může to být pouze velmi malé, nenákladné, flexibilní a mnohdy jednoduché DIY řešení postavené na principech SS BI. Technologii SS BI, produkci článků a podporou výzkumných prací na toto téma se pak významně přirozeně věnují společnosti vyvíjející SS BI nástroje. Příkladem může být společnost Qlik Technologies Inc., jejiž hlavními produkty jsou nástroje QlikView a Qlik Sense. Tyto zdroje jsou v průběhu několikrát citovány, zejména pak v teoretické části práce. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 13 / 100

14 3 SELF-SERVICE BUSINESS INTELLIGENCE 3.1 ÚVOD DO BI Business Intelligence je definován v mnoha zdrojích různě, avšak všechny tyto definice mají vždy stejné jádro. První, kdo tento pojem definoval, byl v roce 1989 Howard Dresner, analytik přední IT poradenské společnosti Gartner. Co může tedy BI lépe vystihnout než jeho do češtiny přeložená definice? Business intelligence je zastřešující pojem pro aplikace, infrastrukturu, nástroje a procesy, které umožňují přístup k datům a jejich následnou analýzu. To vše prováděno za účelem zlepšení a optimalizace rozhodování a zvýšení výkonnosti organizace. (Gartner) Autoři (Pour, a další, 2012) předchozí definici ještě nepatrně rozvádějí pro lepší porozumění. Business Intelligence je sada procesů, know-how, aplikací a technologií, jejichž cílem je účinně a účelně podporovat řídící aktivity ve firmě. Podporují analytické, plánovací a rozhodovací činnosti organizací na všech úrovních a ve všech oblastech podnikového řízení, tj. prodeje, nákupu, marketingu, finančního řízení, controllingu, majetku, řízení lidských zdrojů, výroby a dalších. Aby se manažeři na všech úrovních řízení mohli úspěšně a rychle rozhodovat v dnešním velmi konkurenčním prostředí, potřebují mít včas na správném místě poskytnuto dostatek pravdivých a relevantních informací, na jejichž základě tato rozhodnutí mohou provést. Dle poslední reportu (HBR, 2013) provedeného pro společnost Qlik Technologies, je pouze 13% manažerů z největších organizací jisto svými rozhodnutími, což je dle reportu dáno zejména buď jejich nedostatkem či špatným přístupem k nim. Zpracování dat v organizacích se provádí zejména na úrovni transakčních systémů typu ERP, CRM aj., které ukládají data většinou v relačních databázových systémech. Tyto systémy se označují jako OLTP (OnLine Transaction Processing). Takovéto uložení dat v případě dobrého navržení datové základny má velmi mnoho výhod. Je to například velmi rychlé pořizování, změna a přístup k detailním datům. Dále databázové systémy zajišťují datovou integritu a řídí přístup k samotným datům. Pro analýzu těchto dat jsou ovšem transakční systémy z několika důvodů nevhodné (Novotný, a další, 2005): Za pomoci transakčních systémů je nemožné rychle a pružně měnit kritéria datových analýz. Například podívat se rychle na prodejní čísla z více perspektiv, např. z geografické, časové, obchodních zástupců atd. Obtížné řešení okamžitého přístupu k datům na různé úrovni agregace při obrovských objemech dat. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 14 / 100

15 Transakční systémy, primárně určené pro pořizování, změnu a přístup k detailním datům, většinou pracují na 100% svého maximálního výkonu a je tedy nemožné, aby zpracovávaly i další náročné analytické úlohy zrovna, když si nějaký pracovník uvědomí tuto potřebu. Nabývání dat v jednotlivých systémech způsobuje ve velmi častých případech situace, kdy jsou data redundantní či nekonzistentní. Samozřejmě i OLTP systémy by byly schopny zvládnout tyto analytické úlohy. Nicméně, nejsou v jistých ohledech, které jsou zmíněny výše, pro analýzy vhodné. Problémy transakčních systémů řeší právě technologie OLAP (OnLine Analytical Processing) a aplikace Business Intelligence. Základní principy BI jsou dle (Pour, a další, 2012) následující: Uložení a organizace dat v BI systémech je přizpůsobena účelu těchto aplikací. Data jsou uchovávána na všech potřebných úrovních detailu (granularity). Tedy jsou uchovávána jak data detailní, stejně jako v transakčních systémech, tak i data agregovaná. Aplikace pracují s daty podnikových ukazatelů, např. tržby, které jsou zpracovávány v kontextu dimenzí a jejich kombinací. Příkladem dimenze může být např. čas, lokalita, obchodní zástupce, produkt aj. Využívá se časové dimenze, která umožňuje ukládání dat do analytických databází v časových intervalech a snímcích. Tím je umožněno provádět časová srovnání, časové řady a predikovat budoucí vývoj. BI je charakteristická vyššími nároky na kvalitu dat. Hlavním zdrojem dat těchto systémů jsou OLTP systémy typu ERP, CRM aj. Data jsou podle potřeby transformována a uložena multidimenzionálně, kdy je možné se dívat na podnikové ukazatele z mnoha různých úhlů pohledu a pružně tyto pohledy měnit. To, jak řešit uložení dat pro jejich následné analyzování a reporting, se může organizace od organizace lišit. Je pro to dnes již možné využít nepřeberné množství dostupných BI technologií a přístupů. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 15 / 100

16 3.2 KLASICKÝ PŘÍSTUP BI Každé řešení BI je jiné, většinou velmi specifické a šité na míru dané organizaci. V řešeních jsou využity různé komponenty a aplikace od různých dodavatelů. Následující obrázek zachycuje komponenty využívané v klasických komplexních BI řešeních a jejich vzájemnou provázanost. Popíši jen ty nejdůležitější. Obrázek 1: Komponenty vyskytující se v klasickém BI řešení (Novotný, a další, 2005) Proces budování komplexních BI řešení je zpravidla řešen v kooperaci s externí dodavatelskou společností. Započíná specifikací požadavků a výstupů ze strany business uživatelů v kooperaci s analytiky dodavatelské společnosti. Základem všeho jsou data, bez nich by nic nemohlo vzniknout, a proto jsou následně identifikována data a datové zdroje, které jsou potřeba k dodání požadovaných výstupů. V reálu jsou typy a množství využitých datových zdrojů velmi různorodá. Většinou se jedná o transakční databáze systémů jako ERP, CRM a další podnikové systémy. Nicméně mohou to být i informace z jiných typů zdrojů v podniku, jako jsou tabulky, textové soubory aj. Ve většině případů je nutné také využít i externích dat z volně dostupných externích zdrojů či data od dodavatelů, odběratelů atd. Následující stupeň v klasickém BI architektuře představují datové pumpy (ETL Extract, Transform, Load), které mají za cíl, jak již název napovídá, identifikovaná zdrojová data vzít, transformovat do požadované podoby, která umožní požadované druhy analýz, a v očištěné podobě uložit do nového úložiště, typicky datového skladu. Datové pumpy jsou standardně spouštěny v dávkovém režimu mimo špičku ve večerních hodinách z důvodu vytíženosti Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 16 / 100

17 transakčních systémů. Dalším mezistupněm mezi zdrojovými daty a datovým skladem může být dočasné úložiště (DSA Data Staging Area), které má význam buď v případě nahrávání netransformovaných dat z vytížených transakčních systémů, či může sloužit jako prvotní místo uložení pro systémy, u nichž je potřeba nejdříve nahrát data do databázových struktur. Jedná se například o data z textových souborů. Po identifikaci dat, jejich nahrání, očištění a traformaci do požadovaných struktur jsou data nahrána do datového skladu (Data Warehouse). V datovém skladu jsou uložena ve speciální tzv. multidimenzionální formě, ve star nebo snowflake schématu, které umožňují se na ně dívat hned z několika různých úhlů pohledu, tzv. dimenzí, což je předpokladem k dalším analýzám a vytvoření OLAP kostek. Určitou podmnožinu datového skladu představují datová tržiště, která slouží většinou jako funkčně orientované úložiště pro potřeby jednotlivých částí organizace, např. marketingu. Postupné budování datových tržišť a jejich následné sjednocování v jeden velký datový sklad je ostatně jedním z přístupů, jehož představitelem je BI ikona Ralph Kimball. Dle něj má tento přístup výhodu zejména z počátku projektu, kdy přináší rychleji hmotné výsledky a snižuje tím riziko neúspěchu. Naproti tomuto přístupu stojí princip jednorázového vybudování datového skladu a z něho vycházejících datových tržišť pro potřeby jednotlivých útvarů v organizaci, který dle jeho zastánce Billa Imona výrazně omezuje počet rozhraní mezi zdrojovými systémy a datovým skladem, zamezuje výskytu redundantních dat a možných špatných BI výstupů. Po uložení dat do datového skladu v multidimenzionální podobě jsou vytvářeny datové kostky. Jedná se o analytické databáze OLAP (OnLine Analytical Processing), které obsahují předzpracované agregace podnikových ukazatelů v požadované granularitě dle různých dimenzí a jejich kombinací. Umožňují tak prohlížet si data z různých úhlů pohledu (dimenzí) a rychle mezi nimi přecházet. Výhody OLAP databází jsou popsány v kapitole 3.1. S pomocí dalších aplikačních nástrojů mohou být následně připravená data a jejich agregace uvedena do podoby požadovaných výstupů pro konečné uživatele. Lze vytvářet pravidelné reporty, provádět ad-hoc analýzy dat z datového skladu, tržišť, OLAP kostek a provádět dolování dat (Data Mining). Existují však ještě další komponenty, které se nenacházejí ve všech BI řešeních. Je to například EAI (Enterprise Application Interface) či operativní úložiště (ODS Operational Data Store). O těchto komponentách se můžete dočíst dopodrobna například v knize Business Intelligence: Jak využít bohatství ve vašich datech (Novotný, a další, 2005). Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 17 / 100

18 Jak je patrné, klasické řešení obsahuje velmi mnoho komponent, je velmi složité na realizaci, velmi drahé a pomalé z pohledu konečných business uživatelů z důvodu plné závislosti na vytíženém IT týmu. V poslední době, v době silného konkurenčního prostředí, se snad v každém odvětví projevuje stále větší tlak na správnost a rychlost manažerského rozhodování. Přirozeně tak již pomalý a omezený klasický přístup BI přestává některým organizacím, zejména těm menším a agilnějším, a jejich pracovníkům postačovat. Řešením může být právě přístup a technologie Self-service BI. 3.3 SELF-SERVICE BI Potřeba rychlejších a zároveň chytrých rozhodnutí podložených správnými informacemi na vysoce konkurenčních trzích, kde je potřeba neustálé inovace, hledání nových příležitostí ale i tlak na snižování nákladů dala za vznik rozvoji odvětví BI zvané Self-service BI (dále pouze jen SS BI). To, na rozdíl od klasického přístupu k BI, dává rozhodujícím pracovníkům a těm, co potřebují BI výstupy pro svou práci, samostatný přístup k datům a umožňuje provádění vlastních analýz, čímž výrazně zrychluje samotný BI proces. Zde je rozdíl oproti klasickému přístupu, který předpokládá, že manipulace s daty bude pouze v rukách IT pracovníků. Imhoff, a další (2011) definují ve své výzkumné práci SS BI výstižně jako Nástroje v rámci BI prostředí organizace, které umožňují ne-it uživatelům stát se více soběstačnými a méně závislými na IT odděleních. Hlavními cíli SS BI jsou snazší přístup ke zdrojovým datům pro reporting a analýzy, jednoduchost a intuitivní práce s nástroji, důraz na srozumitelnost BI výstupů, následné zpracování a v neposlední řadě rychlé nasazení technologie v organizacích. SS BI se snaží vyřešit rozpor mezi dvěma protichůdnými podnikovými silami potřebou flexibility a svobody při analýze a zkoumání dat koncovými spotřebiteli BI výstupů, které ovšem bohužel nelze docílit s pomocí pomalého a neflexibilního dodavatele ve formě podnikového IT oddělení. Proti pak stojí potřeba IT oddělení mít neustálou kontrolu nad daty a vytvářením a distribucí informací uvnitř firmy. SS BI rozšiřuje klasické tradiční BI prostředí o možnosti provádění vlastních analýz nad zpřístupněnými daty a jejich reporting bez nutnosti potřeby zásahu IT oddělení. Dává ne-it pracovníkům více možností, větší flexibilitu a větší samostatnost, kdy je možné získat odpověď na danou otázku ve výrazně kratší době. Přístup SS BI tedy obchází problém s neustále se měnícími a novými požadavky a potřebami uživatelů, kdy každý může získat potřebnou informaci, kdykoliv si zamane. Podnikové IT se tak staví do zcela nové role. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 18 / 100

19 Rozhodující osoby potřebují správné informace ve správný čas a ne až tehdy, když na ně dojde řada u stále požadavky zahlceného IT oddělení, které v klasickém BI přístupu představuje většinou úzké hrdlo. Průzkum HBR (2013), kdy manažeři firem měli sdělit, jaké skutečnosti se nejvíce negativně podepisující na jistotě jejich rozhodování, odhalil, že rychlost dodaných potřebných informací je jedním z klíčových problémů. S rychlostí dodaných BI výstupů mělo konkrétně problém celkem 33% všech dotázaných. 3.4 DŮVODY PRO SS BI Z průzkumu, který byl proveden (Imhoff, a další, 2011) mezi podniky po celém světě, vzešly hlavní důvody pro zavádění technologií a přístupů SS BI v organizacích. Obrázek 2: Hlavní důvody pro zavádění SS BI (Imhoff, a další, 2011) STÁLE SE MĚNÍCÍ POŽADAVKY Turbulentní tržní prostředí, neustále se měnící požadavky a neustále nové vyvěrající otázky business uživatelů jsou hlavním důvodem pro nepostradatelnost zavedení určité formy SS BI v podniku. Technologie a poskytnuté nástroje umožňují jednotlivým uživatelům na základě jejich aktuálních potřeb rychle, jednoduše provádět potřebné vlastní analýzy dat a získat tak odpovědi na otázky přesně tehdy, kdy jsou potřeba DODÁVÁNÍ BI VÝSTUPŮ V NEPŘIJATELNÉM ČASE Je faktem, že v klasickém přístupu není IT oddělení většinou schopno uspokojit veškerou poptávku business uživatelů na požadované informace. Pokud nebudou vyřizovány informační požadavky přesně tehdy, když je uživatelé potřebují, budou uživatelé obcházet IT a vytvářet svá vlastní rychlá, avšak chaotická, řešení. (Imhoff, a další, 2011) Udržování těchto vlastních řešení pak bude v konečném důsledku mnohonásobně převyšovat náklady spojené se zavedením SS BI POTŘEBA ORGANIZACE BÝT VÍCE DATA-DRIVEN Cílem zavedení SS BI je přetvoření organizace na takovou, kde se nedělají rozhodnutí jen na základě vlastních zkušeností, intuice či domněnek, které jsou velmi často chybné, nýbrž na tu, kde budou nově učiněná rozhodnutí podložena správnými daty. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 19 / 100

20 Důležitá při vytváření data-driven kultury je demokratizace dat, tedy aby každý v organizaci měl k dispozici data, která potřebuje ke své práci. Navíc mu musí mít k dispozici nástroje, s jejichž pomocí může s daty pracovat a přetvářet je na informace. (Qlik, 2014) POMALÉ ČI JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE V současné době mají business uživatelé potřebu tvořit své vlastní reporty a provádět své vlastní analýzy na datech bez nutnosti čekat na IT. Zároveň požadují neomezený přístup ke všem datům a chtějí mít data dostupná ihned, jakmile to bude možné. Jsou si moc dobře vědomi důležitosti BI a jeho potřeby pro lepší rozhodování. Přístup ke správným datům ve správný čas znamená ve většině případů úspěch NESPOKOJENOST SE SOUČASNÝM STAVEM A DODÁVANÝMI VÝSTUPY OD IT Jsou-li za pomoci IT dodávány BI výstupy po dlouhé době, velmi snadno se stane, že v daný čas nejsou již pro uživatele vůbec relevantní a jsou zastaralá. Pokud jsou uživatelům dány do rukou nástroje, které jim umožní si provádět své analýzy a vytvářet své vlastní reporty, jež budou odpovídat jejich potřebám, je velmi pravděpodobné, že celková spokojenost s IT oddělením napříč podnikem vzroste PŘÍLIŠ SLOŽITÉ NÁSTROJE S nástroji, které jsou nyní dostupné, je velmi obtížné se naučit rychle pracovat. To znemožňuje business uživatelům samostatnosti při práci a obrací se tedy v případě informační potřeby opět na podnikové IT oddělení. Z průzkumu (Imhoff, a další, 2011) vyplývá, že jedním z důvodů, proč se SS BI těší tak velké popularitě, je, že uživatelé nepotřebují pro užívání nástrojů příliš mnoho školení k tomu, aby se s nástroji naučili pracovat OMEZOVÁNÍ NÁKLADŮ NA IT Tlak na omezování provozních nákladů a snižování rozpočtů na BI projekty jsou současný trend. Technologie SS BI je jednou z možností, jak je možné snížit náklady a zvýšit ROI takovýchto projektů OMEZENÉ BI ZKUŠENOSTI/DOVEDNOSTI Zavádění BI technologií, budování datových skladů a ostatní infrastruktury je velmi drahým, komplexním, zdlouhavým a mnohdy zbytečně složitým procesem, při kterém se využívá mnoho robustních nástrojů a technologií a je potřeba mnoho odborníků na dané oblasti řešení. V případě malých a středních firem, které často nepotřebují takto robustní technologie, které jsou nákladově velmi náročné co do implementace, samotných nástrojů, dalšího vývoje a lidí, se řešení SS BI zdá jako ideální volba a vstupní bod. (Smietana, 2013) Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 20 / 100

21 3.5 TYPY UŽIVATELŮ SS BI Ve spojitosti s SS BI je pro dobré pochopení uvést a popsat jednotlivé typy uživatelů. V článcích věnující se tematice je velmi časté se setkat s pojmy jako information producers, power business users nebo zkráceně jen power users. Všechny tyto pojmy označují právě tu část business komunity, které je umožněn přístup k datům a dána moc k jejich analyzování a produkci informací pro ostatní uživatele. Imhoff, a další (2011) rozdělují uživatele do třech skupin na informační producenty, konzumenty a kolaborátory. Já jsem se rozhodl ještě pro rozšíření. Detailněji rozdělím a popíši jednotlivé typy uživatelů s přihlédnutím k rozdělení v článku od Melissy Coates. Informační konzument Jedná se o všechny uživatele, kteří konzumují BI výstupy (reporty, dashboardy aj.), které jsou jim naservírovány. Provádí maximálně snadné ad-hoc analýzy s použitím interaktivních nástrojů. Jedná se většinou o uživatele, kteří nemají hlubší znalosti k práci s dostupnými daty v rámci podniku a ani potřebu a čas pro jejich hlubší analýzy. Potřebují pouze informace pro svou práci a rozhodování. Chtějí dostat informace v jednoduché a snadno stravitelné formě. Příkladem mohou být obchodní zástupci, management, zaměstnanci zákaznické podpory, dodavatelé, zákazníci aj. Informační producent Tito uživatelé jsou oním stavebním prvkem SS BI. Jedná se o již zmíněnou skupinu power uživatelů. Mají schopnost práce s daty a produkují výstupy pro informační konzumenty a kolaborátory. Dle Melissy Coates je možné tyto uživatele dále dělit na: o Návrhář reportů Jedná se o největší skupinu informačních producentů. Je schopen tvořit reporty, dashboardy a používat různé komponenty pro práci s daty. o Datový analytik Uživatelé jsou schopni vytvářet datové modely, identifikovat a integrovat datové zdroje uvnitř i vně podniku a provádět ETL procedury. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 21 / 100

22 o Statistik Provádí pokročilé statistické operace, data mining či analýzy nestrukturovaných dat. Jedná se o velmi pokročilé uživatele. Tato skupina představuje nejmenší podmnožinu informačních producentů. Obrázek 3: Typy uživatelů SS BI (Coates) Informační kolaborátor Skupina informačních kolaborátorů, kterou identifikuje ve své publikaci (Imhoff, a další, 2011), jsou novým typem uživatelů velmi podobných informačním konzumentům. Podílejí se ovšem navíc na vylepšování informací pro ostatní. Přidávají BI výstupů další business kontext většinou s použitím nástrojů pro spolupráci a social-computing nástrojů, což pomáhá k lepšímu pochopení výstupů a k lepším rozhodnutím. Většinou se jedná o různé komentáře, hodnocení, ranking, značky, feedback aj. Jednotlivé uživatele není ovšem většinou možné přesně vymezit. Jeden uživatel může patřit zároveň do různých skupin. Určitě nebude výjimkou uživatel, který bude někdy konzument, někdy kolaborátor a někdy producent. Dle obrázku výše je ovšem patrné, že počet zastoupených uživatelů v jednotlivých skupinách klesá se zvyšující se mírou komplexity a složitosti práce s daty, což je logické. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 22 / 100

23 3.5.1 ZMĚNA ROLE IT V ORGANIZACI Nedílnou součástí BI prostředí v organizaci jsou zástupci IT, BI vývojáři, bez kterých by řešení nemohlo být realizováno. Oproti klasickému BI se ovšem jejich úloha mění. IT se již donekonečna nemusí zabývat uživatelskými požadavky na BI výstupy a může se soustředit na hodnotnější činnosti a úlohy. Tato specializace má zejména pozitivní vliv na komunikační propast mezi businessem a IT, jedná-li se o dodávané BI výstupy. (Bennett, 2013) Nicméně i u SS BI jsou IT pracovníci ve funkci opatrovníka firemních dat. Tato funkce pak ovšem nabírá v tomto případě na mnohem větší významnosti. Aby uživatelé byly schopni vyprodukovat korektní reporty a další BI výstupy, je nutné zabezpečit, aby uživatelé měli přístup k očištěným datům, v podobě, kterým porozumí, a budou s nimi moci pracovat bez nutnosti stálé pomoci IT pracovníků. Podle Imhoff, a další (2011) přináší změna role IT v případě SS BI následující výhody: Přínosy pro uživatele Uživatelé dostávají do rukou data a přístup k nim, která si mohou kdykoliv dle svých aktuálních potřeb zanalyzovat a vyhodnotit za pomoci poskytnutých nástrojů. Nemusí tak dlouho čekat na výstupy, které jim dodá pomalé IT na základě jejich požadavku. Přínosy pro IT Namísto toho, aby IT oddělení bylo zahlceno stále novými a měnícími se požadavky na reporty a analýzy, předává moc práce s daty do rukou samotných uživatelů. Zároveň se může soustředit na řízení a aktivity, které přinášejí společnosti větší hodnotu. Přínos pro samotnou organizaci Změna vede k celkové větší spokojenosti uživatelů s IT oddělením v organizaci, které se v jejich očích přetváří z pomalého lenochoda, který představuje úzké hrdlo v rychlosti dodávání BI výstupů, do role flexibilního pomocníka, který lépe dokáže uspokojovat uživatelské business požadavky. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 23 / 100

24 3.6 PROCES A ÚLOHY SS BI Následující diagram zachycuje SS BI proces a jeho jednotlivé úlohy od identifikování potřebných zdrojových dat až po samotné rozhodování na základě dostupných BI výstupů. Obrázek 4: SS BI proces (Imhoff, a další, 2011) Získání dat (Access) Zahrnuje identifikaci potřebných dat a jejich získání. Jak je patrné z obrázku 4, potřebná data lze získat z podnikového datového skladu, přímo z produkčních relačních databází či jiných zdrojů dat dostupných uvnitř či mimo podnik. Když není možné daná data získat v určitý okamžik z podnikových zdrojů, je potřeba umožnit uživatelům jejich samostatné získávání, ať už odkudkoliv, a umožnit jim s nimi pracovat. (Yap, 2011) Pro lepší přístup k datům za účelem analýz jsou mnohdy uživatelé ušetřováni od komplexity umístění zdrojových dat skrz virtualizované pohledy na data, tzv. business views. Data se pak uživatelům tváří, že jsou konsolidovaně na jednom místě, ovšem být to tak nemusí. (Compositesw.com) Integrace dat & Řízení (Integration & Manage) Plné poskytnutí přístupu ke zdrojovým datům uživatelům nemusí být vždy úplně ideální. Uživatelé nemají většinou znalost uložení a komplexnosti struktur zdrojových dat, proto se může při analýzách lehce stát chyba. Před tím, než lze data vůbec poskytnout business uživatelům pro následné analýzy a práci s nimi, je potřeba je většinou nějak očistit či transformovat Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 24 / 100

25 do snadněji stravitelné podoby, např. v podobě zmíněných business views či, u větších firem, v datovém skladu. Je určitě nade vše jasné, že volnost v provádění analýz samotnými uživateli musí být vyvážená silným řízením a pravidly přístupu a užívání dat. Zde by do hry mělo vstupovat IT, které pravidla definuje a následně monitoruje a řídí nakládání s daty a využívání nástrojů. Analýza dat (Analyze) Informační producenti přistupují k předpřipraveným či jiným datům, analyzují je a připravují výstupy pro informační konzumenty. Publikování výsledků (Publish) Po zanalyzování dat a vytvoření výstupů jsou distribuovány mezi informační konzumenty. Děje se tak skrz různorodá prostředí jako BI portály, , podnikové sociální sítě aj. Vylepšení BI výstupů (Enhance) Informační kolaborátoři vylepšují výstupy od informačních producentů o další informace a připravují tak pro informační konzumenty výstupy doplněné o další business kontext. Přispívají tak k tomu, že informační konzumenti dané výstupy lépe chápou a jsou je schopni snáze použít. Většinou se jedná o odkazy na další informace, hodnocení, komentáře aj. Nalezení potřených informací (Discover) Během této fáze informační konzumenti komunikují mezi sebou a hodnotí výstupy. Aby byly informační konzumenti schopni rozhodovat, musí být vyprodukované BI výstupy schopni najít a nalézt k nim i další relevantní informace, které k danému rozhodnutí potřebují. Pro zpřístupnění výstupů, dobrou orientaci mezi nimi, vzájemné souvislosti, detailní informace, komunikace nad výsledky s ostatními atd. se používají např. zmíněné BI portály. Rozhodování (Decide) Na základě shromážděných dat, jejich analýz, vytvoření BI komponent, doplnění o další business kontext, zhodnocení výstupů ze strany informačních konzumentů jsou přijímána business rozhodnutí. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 25 / 100

26 3.7 POŽADAVKY NA SS BI Obrázek 5: Požadavky na SS BI řešení (Imhoff, a další, 2011) Ve výzkumu (Imhoff, a další, 2011), ze kterého jsem přejal tabulku na obrázku 5, byly identifikovány kritické požadavky vztahující se k jednotlivým uživatelům a úlohám SS BI řešení. V následujících podkapitolách budou požadavky podrobněji rozebrány SNADNO DOSTUPNÁ ZDROJOVÁ DATA Bez dat to prostě nejde. Pokud nejsou potřebná data dosažitelná, není možné jakékoliv BI implementovat, data analyzovat a na základě nich přijímat rozhodnutí. Významný rozdíl mezi SS BI a klasickým přístupem je ten, že data se nemusí nacházet nutně v datovém skladu v případě SS BI, nýbrž je lze s dostupnými nástroji čerpat přímo z primárních či externích zdrojů mimo organizaci bez pomoci IT pracovníků. Existují dokonce i řešení, kdy datový sklad není vyžadován vůbec. Úkolem IT je pak dát business uživatelům, kteří data potřebují pro své rozhodování, intuitivní a snadný nástroj pro přístup k nim a následně přístup a manipulaci s daty monitorovat a řídit. Za účelem lepšího pochopení analýz a reportů je možné dokonce pracovat i s nestrukturalizovanými daty, jako jsou y či data ze sociálních sítí. (Imhoff, a další, 2011) Díky těmto možnostem je možné BI výstupy obohatit o další informace, které napomohou opět k lepším rozhodnutím RYCHLOST NASAZENÍ, VÝVOJ A SNADNÉ ŘÍZENÍ Rychlejší nasazení, vybudování datového skladu a zjednodušení řízení výrazně pozitivně přispěje ke zvýšení produktivity BI/DWH vývojářů. Data pro potřeby informačních producentů budou dostupné rychleji a rychleji budou dodány i požadované BI výstupy. V konečném důsledku pak rychlejší nasazení a snadnější správa budou mít pozitivní vliv na návratnost investic do BI řešení a na snížení nákladů na provoz. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 26 / 100

27 Přílišné zjednodušení ovšem také není žádoucí. Je třeba dbát velmi na řízení a míru volnosti uživatelů, v jaké budou data používána. Jedná se o problém tzv. nezávislých datových tržišť samotnými uživateli, kdy je obcházeno podnikové IT. Vzniká tak velké množství nekonsistentních informací napříč firmou. Vzniká chaos, který se může stát do budoucna velmi významným. Aby k tomuto nedocházelo k roztříštěnosti dat a mnoho verzí pravd uvnitř podniku, je dle Jamese Kobieluse, senior analytika Forrester Research, nutné, aby každý pracoval pouze s očištěnými konsolidovanými daty se striktně řízeným přístupem k nim (Torode). Na druhou stranu je ovšem vcelku výhodné nechat informační producenty tvořit tzv. experimentální tržiště, tzv. analytické sandboxy, ve kterých si mohou hrát s jakýmikoliv daty. Tato řešení jsou následně velmi dobrým základem pro pozdější pokročilejší řešení vyvinuté s pomocí IT či informačních producentů. Toto řešení nabízí například v kapitole 4 popisovaný nástroj Qlik Sense JEDNODUCHOST BI NÁSTROJŮ Není žádným tajemstvím, že největšími bariérami v adopci BI nástrojů je kromě příliš složitého uživatelského prostředí také složitost nástrojů, které byly navrhnuty pouze pro technicky zaměřené uživatele. (Wachstock, 2014) Všem pracovníkům musí být poskytnuto takových nástrojů, které umožní jednoduché a intuitivní provádění vlastních jednoduchých analýz a tvorbu reportů. Následující tři vlastnosti přispívají k tomu, aby bylo používání nástrojů pro jednotlivé druhy uživatelů jednodušší a stravitelnější. Jednoduchost používání Ne všichni uživatelé BI potřebují příliš sofistikované nástroje pro práci s daty. Informační konzumenti potřebují velmi snadno použitelné nástroje pro pochopení a práci s BI výstupy. Méně zkušení informační producenti potřebují méně komplexní a snadno použitelné nástroje pro vývoj BI aplikací. Na druhou stranu, jednoduchost používání je důležité i pro zkušené informační producenty. Ne vždy tito uživatelé vyžadují funkcionalitu a nástroje, které předpokládají například vysokou míru programátorských či statistických znalostí. Automatizovanost řešení Pro mnoho informačních konzumentů jsou BI výstupy velmi důležité pro jejich práci a pro jejich každodenní rozhodování. Nicméně není po nich vyžadováno, a ani to nechtějí, aby prováděli své vlastní analýzy nad daty, tvořili své vlastní reporty aj. Místo toho chtějí užívat Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 27 / 100

28 BI výstupy pasivním způsobem, chtějí být informováni o tom, když mají něco provést či přijmout nějaké rozhodnutí. Řešením je automatizovanost BI. Příkladem mohou být různé upozornění na hodnoty hlídaných indikátorů, navedení na další informace a znalosti, které pomohou uživateli s rozhodnutím, doporučení k rozhodnutím či automaticky naprogramované akce dle hodnot jednotlivých indikátorů. Jednoduchá architektura Pro menší organizace je jistě kritickým bodem míra robustnosti daného řešení. Dnes je velká tendence menších a středních firem inklinovat k méně složitým řešením poskytovaných v cloudu a či jednoduchým all-in-one řešením. Výhody takovýchto řešení pak vychází logicky z obecných výhod cloudu, je to dále jednoduchý vývoj, snadná správa a rozvoj či ovládání skrz obyčejný internetový prohlížeč SROZUMITELNOST BI VÝSTUPŮ Pro úspěšné přijetí technologie SS BI je naprosto stěžejní srozumitelnost, vizualizace dat a následné snadná práce s BI výstupy. (Power to the People, 2012) Uživatelé musí rozumět prezentovaným informacím, musí jim být příjemné a stravitelné jejich podání. Tyto požadavky pak kladou nároky na uživatelské rozhraní a nástroje pro prezentaci, reporting, distribuci a sdílení výstupů. Zejména pak z pohledu informačních konzumentů a kolaborátorů je důležité, aby jim byly servírovány jen informace, které potřebují, způsobem, který jim vyhovuje, a v prostředí, které je snadné na používání. Známé uživatelské rozhraní Uživatelé mají tendenci vždy používat nástroje, které již dobře znají. Známé uživatelské prostředí a intuitivní nástroje mají na rychlou adaptaci BI řešení obrovský vliv. Není jistě žádným překvapením, že většina firem vyvíjejících BI řešení klade velkou prioritu na integraci s kancelářskými nástroji, např. typu Microsoft Office, za účelem snadnějšího používání a rychlejšího přijetí mezi uživateli. Pro zlepšení vyhledávání a orientace mezi BI výstupy pak velmi mnoho respondentů dle výzkumu vyžaduje a hodnotí funkcionalitu á la Google for BI jako velmi důležitou. Poskytnutí informací a reportů formou rejstříků a propojení souvisejících informací pak zlepšuje přehled a napomáhá k lepšímu pochopení daných výstupů i s přihlédnutím k dalšímu business kontextu. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 28 / 100

29 S cílem poskytnout data v podobě, které uživatelé porozumí a budou pro ně více stravitelné, se firma nevyhne složitějším implementacím zobrazování informací. Příkladem může být např. zobrazení metrik dle dimenze lokalita, kdy budou informace zobrazovány na mapách. Nástroje pro podporu spolupráce Spojením nástrojů pro spolupráci a BI je možné dosáhnout hned několika přínosů. Jak vystihuje následující obrázek, v prvé řadě mají tyto nástroje celkově kladný efekt na zlepšení komunikace v BI prostředí. Dávají možnost kolaborace nad samotnými výstupy a jejich následné vylepšování, což by následně mělo vyústit v lepší rozhodnutí. Obrázek 6: Benefity nástrojů pro podporu spolupráce (Imhoff, a další, 2011) Mobilní rozhraní V reportu od Cisco (2014) se píše, že počet mobilních zařízení (chytrých telefonů a tabletů) do konce roku 2014 překoná počet obyvatel žijících na Zemi. Stále se zvyšující prodeje mobilních zařízení, způsob a četnost jejich využívání má velký vliv na to, jak chtějí uživatelé konzumovat obsah a používat informace v této době. Prezentační vrstva musí být nyní tedy už nutně mobile-friendly. Jednodušší mobilní rozhraní, a tedy i používání, dokáže přilákat pak i ty méně technické uživatele a také mladé uživatele, pro které jsou dnes mobilní technologie už nepostradatelnou součástí života. 3.8 TYPY ŘEŠENÍ SS BI Jak jsem již naznačil v kapitole věnující se klasickému BI, jednotlivá řešení se od sebe povětšinou liší. A je tomu tak v případě SS BI. Dá se říci, že v současné době, můžeme rozdělovat řešení SS BI na dvě skupiny: Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 29 / 100

30 S konsolidovaným datovým skladem Bez konsolidovaného datového skladu Dnešní SS BI nástroje již umožňují poskytovat BI výstupy, aniž by bylo potřeba zdlouhavého budování konsolidovaného datového skladu. Samozřejmě výhody a účel datového skladu jsou u velkých organizací neoddiskutovatelné. Nicméně v případě malých a středních organizací věřím, že mnohdy není potřeba datový sklad vůbec budovat. Zde určitě platí známé heslo One size doesn't fit all, tedy co se hodí pro jednoho, nemusí se hodit pro druhého. Mnoho současných SS BI platforem a jejich ETL nástrojů je tak mocných, že představuje dobrou alternativu k budování datového skladu. Jeho vynechání pak může dané organizaci snížit náklady, čas potřebný na realizaci BI a snížit tak i komplexitu celkového řešení. (Smietana, 2013) 3.9 MÍRA SS BI Data. Analytika. Business Intelligence. Každá společnost, ať už velká nebo malá, toto vše bez rozdílu potřebuje. Nicméně potřeby se liší společnost od společnosti. V průběhu toho, jak společnost roste, se u ní míry potřeb po klasickém korporátním BI a SS BI mění. Potřebují střední a velké společnosti oboje? Asi ano. Že jsou oba dva přístupy v rozporu? Také pravda, ovšem ne vždy. (Coates, 2013) Vždy je potřeba BI řešení dobře nastavit pro potřebu konkrétní organizace a jejich uživatelů a následně vše uřídit. U velkých firem se nyní ve spojitosti s SS BI dnes jedná spíše než o nahrazování klasického BI řešení, kde jsou výstupy vytvářeny výhradně IT oddělením, o jeho rozšiřování o možnosti SS BI. (Imhoff, a další, 2011) Následující obrázek 7 vystihuje vše. O SS BI se bavíme pouze v případě, pohybujeme-li se v rozmezí ohraničovaném černou šipkou. Jak je z obrázku patrné, čím více se pohybujeme po černé šipce doprava, míra SS BI se zvyšuje. Čím větší míra SS BI, tím více benefitů pro uživatele ale také mnoho složitých úkolů, se kterými se v rámci BI řešení musíme poprat z hlediska řízení. Obrázek 7: Míra SS BI (Schlegel, 2014) Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 30 / 100

31 3.10 DOPORUČENÍ PŘI ZAVÁDĚNÍ SS BI Autoři (Imhoff, a další, 2011) identifikovali několik doporučení, ke kterým je potřeba zaujmout patřičný postoj za účelem získání zmíněných benefitů SS BI, fungujícího prostředí a minimalizace rizika neúspěchu zavedení tohoto přístupu. Pouhou instalací SS BI nástrojů se požadované přínosy nezískají Kvalitní infrastruktura a nástroje jsou samozřejmě základ. Nicméně není to vše, na čem stojí kýžený úspěch takového projektu. Jsou to vždy hlavně lidé, kteří rozhodnou. Je potřeba, aby uživatelé pochopili přínos a možnosti daných nástrojů. Je potřeba nástroje pro ně připravit tak atraktivní, jednoduché na používání a pochopitelné, aby nic nebránilo jejich používání i bez většího školení. Často to znamená také dát tyto nástroje správným uživatelům. IT musí monitorovat SS BI prostředí IT musí být určitým supervisorem nad celým systémem. Musí mít nástroje k tomu monitorovat chování a práci a obsah uživatelů. Je potřeba mít přehled o tom, co je publikováno, z jakých zdrojů, kdo používá co atd. Je potřeba také sledovat výkon infrastruktury a náročnost procedur a aplikací. Kromě monitoringu je potřeba ovšem řídit bezpečnost, schvalovat a provádět audity toho, co uživatelé vytvořili. Klíčové je vytvořit takové prostředí, kde se uživatelé cítí, že mají onu moc provádět vlastní analýzy, zatímco IT ze shora provádí dohled a je vždy připraveno zasáhnout a pomoci. Umožnění spolupráce uživatelů Podporujte kolaboraci a umožněte uživatelům spolupracovat při tvorbě reportů a provádění analýz dat. Spolupráce vždy posune dané výstupy a závěry na vyšší úroveň, protože více hlav vždy více ví. Jedná se zejména o sdílení, komentování, hodnocení atd. Neklást na uživatele příliš mnoho zodpovědnosti Většina uživatelů nechce tvořit reporty a provádět analýzy, není to prostě v jejich popisu práce nebo na to nemají vědomosti. Vývoj by měl být v rukou povolaných producentů, kteří mají veškeré potřebné školení, vědomosti, zkušenosti, znají konvence, firemní standardy tvorby reportů atd. V případě, že business uživatelé dosud těmto znakům neodpovídají, je potřeba při zavádění SS BI postupovat po menších krůčcích a prozatím ponechat větší tíhu tvorby výstupů na IT. Pokud by se nahrnula zodpovědnost ihned na nezkušené business uživatele, Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 31 / 100

32 hrozí velké riziko odmítnutí z jejich strany. Nic nezničí SS BI prostředí rychleji než to, že jej nikdo nepoužívá. (Imhoff, a další, 2011) Pochopení uživatelů a jejich potřeb Základem k efektivnímu fungování SS BI prostředí je potřeba pochopit uživatele, jejich potřeby, motivaci, schopnosti, vědomosti. Je možné, že většina uživatelů bude pouze pasivními konzumenty, kteří nechtějí nebo nemají potřebné schopnosti k tomu provádět vlastní analýzy dat. Ovšem je třeba brát v úvahu, že role se velmi často mění. Uživatelé přecházejí mezi rolemi například se změnou pracovní pozice. Je potřeba se uživatelům dostat nějak do hlavy a zjistit, co chtějí zjistit, splnit či vytvořit. Jednou z možností, jak uživatele a jeho potřeby pochopit, je jít na to od lesa přes jeho platové ohodnocení a systém bonusů. To totiž z větší části vystihuje potřeby a motivaci zaměstnance na dané pracovní pozici. (Imhoff, a další, 2011) Startovací aplikace/ reporty/ dashboardy Dejte na začátku uživatelům několik startovacích aplikací/reportů/dashboardů, na kterých může vidět možnosti, pochopit přínosy. Samozřejmostí je pak nevytvářet pouze statické výstupy, nýbrž interaktivní a nastavitelné, a učinit tak uživatele samostatným. Ty pak pozitivně přispějí k adaptaci SS BI. Stanovení řídící komise Jedním z důležitých prvků, a platí to nejenom u BI projektů, je mít stanovenou řídící komisi složenou z business i IT představitelů, která bude rozhodovat o všech strategických otázkách. Zároveň by její členové, kteří by měli mít autoritu, měli šířit osvětu mezi uživatele a přispět tak k rychlejší adopci SS BI. Možnost používat i data jiná než z datového skladu Jsou zkrátka situace, kdy uživatelé potřebují informace ihned, ovšem potřebná relevantní data se nenacházejí v datovém skladu, ale například stále v primárních zdrojích. Možností je poskytnout uživatelům přístup k těmto primárním zdrojům a umožnit jim provádět vlastní analýzy. To vše samozřejmě stále s dohledem IT a řídící komise. Nezatěžujte méně zkušené uživatele komplexitou BI Odstiňte své uživatele od komplexity BI, nechte uživatele využívat nástroje, které již velmi dobře znají a jsou na ně zvyklí. Umožněte jim pro práci využívat např. webový prohlížeč, Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 32 / 100

33 připravte jim intuitivní interaktivní reporty, průvodce a upozornění tak, aby snadno a rychle splnili dané úkony. Urychlíte tak proces učení. Je důležité být si vědomi propasti mezi IT a business uživateli, jejich potřebami a schopnostmi. Sledování nákladů Neustálé sledování nákladů u projektů, SS BI nevyjímaje, je nutnost, kterou ani není potřeba zmiňovat. Co se týče ceny řešení, hodně záleží na tom, jestli již firma nějaké BI řešení má nebo ne. V případě nějakého již existujícího řešení je možné využít dodatečných SS nástrojů v rámci v současnosti využívané platformy a minimalizovat tak vstupní náklady. Na druhou stranu existují SaaS možnosti či řešení pro menší společnosti s omezenými nároky a finančními možnostmi. Každopádně je potřeba vždy dbát na to, aby řešení sedělo konkrétní organizaci, a to po všech stránkách SHRNUTÍ V první teoretické části je práce nejdříve věnována vymezení technologie a přístupem SS BI, jakožto jednoho z nových BI přístupů. Jsou vyjmenovány jednotlivé důvody pro zavedení této technologie do organizací a naznačeny nedostatky neflexibilního klasického BI přístupu. Pro lepší chápání jsou následně identifikovány jednotlivé typy uživatelů, popsán proces a jeho jednotlivé úlohy v rámci SS BI prostředí. Na základě předcházejících částí jsou vyjmenovány z prováděného výzkumu vyplývající požadavky kladené na SS BI řešení, popsány typy SS BI řešení a naznačena rozdílná potřeba míry self-service u jednotlivých organizací a řešení. Na konci kapitoly jsou uvedena doporučení pro zavádění SS BI v organizacích. První teoretická část práce a její jednotlivé podkapitoly dávají čtenáři základní přehled o SS BI přístupu a jeho výhodách a úskalích. Jsou, myslím, velmi dobrým výchozím bodem pro zhodnocení vhodnosti SS BI pro danou organizaci a určení její požadované míry. V neposlední řadě uvedené informace mohou sloužit jako dobrý základ pro identifikaci požadavků na konkrétní řešení a výběr platformy/nástrojů pro konkrétní organizaci. Zmíněné požadavky na SS BI řešení, zejména pak z pohledu menších a středně velkých organizací, dle mého názoru velmi dobře splňuje nástroj Qlik Sense, který dokáže pokrýt veškeré jejich potřeby a potřeby jejich uživatelů. Právě tento nástroj bude popisován a využit v následujících částech práce. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 33 / 100

34 4 QLIK SENSE BI nástroj Qlik Sense je čerstvě narozené dítě společnosti Qlik Technologies Inc., která byla dříve známá pod názvem QlikTech. Tato firma byla založená v devadesátých letech ve Švédsku a dnes má téměř dva tisíce zaměstnanců, mnoho certifikovaných partnerů nabízejících její služby a více jak třicet tři tisíc zákazníků po celém světě. Dosud byla jejím jediným nabízeným řešením platforma QlikView, situace se však změnila v září tohoto roku s představením Qlik Sense. Společnost tímto novým řešením navazuje na svou vlajkovou loď, která je pokládána za jedno z předních řešení v oblasti user-driven BI. Následující obrázek, kvadrant vytvořený analytickou společností Gartner, ukazuje, jak si společnost stála naposledy v únoru tohoto roku v porovnání s jinými platformami. Obrázek 8: BI Gartner Magic Quadrant (Gartner, 2014) Qlik Sense vychází plně z QlikView, kdy je mezi nimi určitá míra kompatibility. Je možné do jisté míry migrovat z QlikView na Sense na úrovni dat. Nadefinované datové pumpy načítající data z primárních zdrojů do požadovaných struktur budou fungovat i v Sense. Situace je však jiná u vizualizací, kdy vytvořené grafy, tabulky a jiné vizualizace migrovat možné není. V současné době žijí obě řešení de facto svým vlastním životem a jsou společností nabízeny paralelně vedle sebe. Přestože je Qlik Sense QlikView v lecčems velmi podobná, je dle svého zaměření velmi odlišná. Mezi nástroji je zřejmý velký rozdíl v samotném přístupu k uživateli a onou mírou self-service, viz kapitola 3.9. QlikView je často svým přístupem nazýván jako guided-analytics nástroj, tedy že umožňuje svým uživatelům jen interakce s předem nadefinovanými komponentami uvnitř daných aplikací. Analýza dat a tvorba reportů je vložena Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 34 / 100

35 pouze do rukou určeným velmi zkušeným informačních producentům. Qlik Sense jde cestou zcela opačnou. Vkládá moc zkoumání a analyzování dat do rukou všech uživatelů a umožňuje jim provádět své vlastní analýzy, tvořit vizualizace dle potřeby, a to v rámci poskytnutých i vlastních dat, nadefinovaných metrik a dimenzí. S odkazem na obrázek 7, v kapitole 3.9, se Sense řadí do skupiny data discovery nástrojů. 4.1 VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI QLIK SENSE JEDNODUCHÁ ARCHITEKTURA Qlik Sense se zásadně na první pohled odlišuje od klasického BI řešení, které je zobrazeno na obrázku 1 v kapitole 3, svou jednoduchostí. Klasická BI řešení jsou velmi komplexní, robustní, obsahují většinou mnoho různých komponent nástrojů, databází, OLAP kostek, aplikací, hardwaru aj. S nákupem Qlik Sense si kupujete celou BI platformu, která na jedné straně absorbuje data a na druhé je zpřístupní ve srozumitelné podobě skrz webový prohlížeč uživateli ASOCIATIVNÍ INDEXACE DAT Qlik Sense je postavena stejně jako QlikView na unikátní patentované technologii asociativní indexace dat QIX Qlik Indexing, která umožňuje snadno a velmi rychle propojit data z různých datových zdrojů do takové podoby, kdy je lze jednoduše procházet a objevovat souvislosti mezi nimi, které by jinak zůstaly s klasickým hierarchickým přístupem svým uživatelům skryty. Porovnání tradičního a asociativního propojení dat lze vidět na obrázku 9. Obrázek 9: Asociativní indexace dat (Qlik, 2014) Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 35 / 100

36 Uživatelé tento přístup ocení zejména tehdy, když neví, co vlastně hledají. Stačí jakákoliv interakce a výběr se ihned projeví do všech ostatních komponent, jelikož všechna data jsou navzájem propojena IN-MEMORY ANALYTIKA In-memory analytika patří mezi jeden z největších aktuálních trendů v oblasti uložení dat pro potřeby multidimenzionálních analýz. Vše v tomto případě stojí na tom, že operační paměť je vždy rychlejší než klasické disky. Analyzovaná data jsou uložená v hlavní paměti počítače a výrazně tím přispívají k rychlosti práce s daty. V případě Qlik Sense je celá aplikace, s koncovkou QVF, a v ní uložená data načtena přímo do operační paměti počítače. Výpočty a odezva aplikace na výběry uživatele a interakce s vizualizacemi je opravdu velmi rychlá, plynulá a práce je tak velmi příjemná DRAG & DROP VIZUALIZACE Při vytváření vizualizací dat stačí jednoduše vzít danou komponentu, např. sloupcový graf na obrázku 10, vložit ho na pracovní plochu, jednoduše přidat metriky a dimenze a po jednoduchém nastavení do požadovaného vzhledu je graf hotov. Obrázek 10: Drag & drop vizualizace dat (autor) PŘÍSTUP KDYKOLIV, KDEKOLIV, NA ČEMKOLIV V dnešní době již uživatelé nepracují jen na PC, nýbrž chtějí mít vše na svém tabletu nebo dokonce malém chytrém telefonu. Qlik Sense je tomu plně přizpůsobeno, aplikace jsou vytvářeny pro všechny druhy zařízení. Plně responsivní řešení umožňuje uživatelům pracovat s interaktivními aplikacemi pomocí kteréhokoliv webového prohlížeče. Stačí si jen otevřít firemní hub, což je obdoba BI portálu, přihlásit se a ihned má uživatel k dispozici veškeré mu zpřístupněné aplikace. Kdykoliv je tak možné danou otázku ihned, vždy, všude a za jakékoliv situace zodpovědět. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 36 / 100

37 Obrázek 11: Responsivní zobrazení Qlik Sense aplikací (Qlik) STORYTELLING S Qlik Sense je velmi jednoduché sdílet a prezentovat závěry analýz kolegům. Pomocí prezentačního nástroje, vkládaných analytických výstupů a dalších přidaných doplňujících informací ze strany uživatele je možné vytvářet tzv. stories, sdílet své poznatky a kolaborovat nad nimi. Ale pozor, daná prezentace není jen sekvence slidů s určitým nadefinovaným chováním. Vložené analytické komponenty, např. grafy, si drží vazbu na provedený výběr a kdykoliv je možné přeskočit z prezentace zpět na danou aplikaci do stavu, v jakém se nacházela po vložení do prezentace, a zodpovědět aktuální otázku ŘÍZENÉ SS BI S Qlik Sense se každý uživatel stane analytikem. Najít balanc mezi potřebami IT a potřebami business uživatelů je pro SS BI typický. Qlik Sense tento problém dle mého názoru velmi dobře zvládá řešit. Zatímco poskytuje business uživatelům určitou volnost v jejich analýzách, IT pracovníci provádí pouze centralizovaný dohled a v případě nutnosti zasahují. Je nutné říci, že úplně každý uživatel si může vytvářet své vlastní vizualizace dat, jak se mu zlíbí a jak mu to vyhovuje. Na druhou stranu IT oddělení vždy ví, že daný uživatel pracuje s daty, ke kterým má oprávnění, jsou pravdivá a konzistentní napříč celou organizací, je tedy nastolena jedna verze pravdy APLIKACE I PRO VELKÉ PODNIKY Jak je sděleno na webu Qlik, Sense byla vytvářena s přihlédnutím k potřebám podniků. Celé řešení je opravdu architektonicky velmi jednoduché, nicméně žádné kompromisy a ústupky nikde neuvidíte. Sofistikované centralizované nástroje umožňují řídit, kontrolovat a škálovat celkové řešení tak, jak právě daná organizace potřebuje. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 37 / 100

38 4.1.9 OTEVŘENOST Qlik Sense je plně otevřen dalšímu vývoji. Zajímavé například z mého pohledu je v tuto dobu možnost dalších komponent pro vizualizaci, kdy je možné si řešení rozšířit do požadované podoby. Velmi jednoduché je také vytváření a používání tzv. mashupů, tedy zobrazování informací z Qlik Sense v jiných aplikacích, např. webu, CRM systému aj. A to jsou pouze ukázky, možnosti pro vývoj jsou opravdu široké. 4.2 DRUHY QLIK SENSE APLIKACÍ A LICENCE V rámci platformy existují v podstatě jen dvě aplikace. Samotné Qlik Sense je synonymem k serverovému řešení, které pokrývá veškeré podnikové požadavky a nabízí požadovanou funkcionalitu k provozování SS BI řešení uvnitř podniku. Na druhou stranu existuje desktopová verze pro použití na osobním počítači uživatele s názvem Qlik Sense Desktop, které slouží zejména pro vyzkoušení samotného nástroje a vývoji aplikací QLIK SENSE DESKTOP Společnost Qlik destopovou verzi považuje a prezentuje jako prostředek, kterým jednoduše umožňuje lidem vyzkoušet jeho nástroje, samozřejmě pak s cílem pozdějšího nákupu serverového řešení či využívání dalších služeb jako je např. plánovaný Qlik Cloud. Qlik Sense Destop je volně ke stažení na stránkách Qlik a to zcela zdarma k jakýmkoliv účelům. Představuje tedy ideální variantu k tomu, aby se uživatel s danou platformou seznámil a vše si vyzkoušel před tím, než se rozhodne pro nákup celopodnikového řešení. Qlik Sense Desktop má několik vlastností a také omezení oproti serverovému řešení: Jak jsem již napsal, je možné aplikaci nainstalovat pouze na lokálním počítači, a to s nainstalovaným OS Windows. Aplikace, které jsou vytvořeny pomocí desktopové verze, je možné sdílet jen způsobem zaslání zdrojového souboru uživateli. Ten si ho může otevřít poté jen v případě, že má Qlik Sense desktop také naistalován. Nenabízí oproti serverovému řešení funkcionalitu a nástroje k řízení publikace aplikací pro ostatní uživatele. Není možné plánovat načítání dat z datových zdrojů. Chce-li uživatel aktualizovat data v aplikaci, je nutné provést vše ručně. Aplikace, které jsou vytvořeny v desktopové verzi, je možné posléze s malými úpravami využít v serverové verzi. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 38 / 100

39 Základy práce s Qlik Sense Desktop Po té, co desktopovou verzi na svůj lokální počítač s Windows nainstalujete a otevřete si ho buď v samotné nativní aplikaci či v prohlížeči, ocitnete se v tzv. hubu, ze kterého máte přístup do všech aplikací vytvořených na zmíněném počítači. Po instalaci by zde měly být dostupné ukázkové aplikace, které je možno ihned otevřít a práci s nimi si vyzkoušet. Začít vytvářet svou vlastní aplikaci je velmi snadné. Stačí ji na jeden klik vytvořit. Poté, co je jsme založili aplikaci je dalším přirozeným krokem vytvořit napojení na zdrojová data, ať už jsou to soubory uložené na lokálním počítači či externí databáze, a pomocí editoru pospojovat data z různých zdrojů do požadovaného datového modelu. Poté, co do požadovaného datového modelu nahrajeme, je možné v rámci aplikace vytvořit sešity a v nich a začít data analyzovat a vizualizovat pomocí dostupných nástrojů do požadované podoby. Jak může vypadat konečný výsledek, je možné vidět na obrázku 12. Obrázek 12: Sešit aplikace Qlik Sense (autor) Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 39 / 100

40 Qlik Cloud Chystaným poměrně zajímavým řešením je z mého pohledu Qlik Cloud. Jedná se o úložiště aplikací, které jejich autor vytvořil v desktopové verzi na svém lokálním počítači. S Cloudem pak tyto aplikace může zpřístupnit snadno k náhledu, podotýkám pouze k náhledu, dalším uživatelům, kterým dá právo přístupu. Své analýzy, přehledy a zjištění chce každý jejich tvůrce samozřejmě sdílet s ostatními, nicméně ne vždy potřebuje pro své ad hoc analýzy a její zpřístupnění monstrózní a drahé řešení. Qlik Cloud se od samého počátku zdá být zamýšlen jako alternativa k řešení serverovému, které samozřejmě sdílení aplikací má velmi dobře řešeno, nicméně je zamýšlen pro využití v podnicích. Aby mohl uživatel začít využívat funkcionalitu Qlik Cloud, stačí si založit účet, nahrát aplikace vytvořené v desktop verzi a pozvat k jejich náhledu požadované uživatele. V současné době, jelikož je služba/produkt velmi mladý a ve vývoji, je Cloud stále v beta verzi, a to zdarma s omezením na velikost prostoru a počtu uživatelů, kterým zpřístupníte své aplikace. Patrné tedy je zde to, že služba bude zřejmě později nabízena za poplatek, a to možná v určitém freemium modelu, kdy v základní variantě bude služba zdarma, ale v případě potřeby většího využívání bude zpoplatněn v návaznosti na velikost poskytovaného prostoru pro sdílené aplikace a počet uživatelů, kterým své aplikace sdílíte. Obrázek 13: Qlik Cloud (autor) Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 40 / 100

41 4.2.2 QLIK SENSE SERVER Qlik Sense serverové řešení je plnohodnotná platforma pro poskytování SS BI v rámci celého podniku či podnikového útvaru. Serverovému řešení se budu důkladně věnovat v následujících kapitolách, nicméně je nutné říci, že oproti desktopové verzi se liší zejména tím, že běží samozřejmě na serveru. Veškeří uživatelé pak k němu přistupují skrz svůj webový prohlížeč, kde mají po přihlášení ve svém hubu k dispozici všechny své vytvořené nebo zpřístupněné aplikace. Stejně jako v desktopové verzi zde mohou vytvářet své vlastní aplikace a v rámci zpřístupněných aplikací upravovat a vytvářet své vlastní sešity. Následně mohou publikovat veškerou svou tvorbu k náhledu a úpravám ostatním. Serverové Qlik Sense řešení je řízeno centrálně s pomocí rozhraní QMC (Qlik Management Console), do kterého mají přístup pouze uživatelé s administrátorskými právy. V rámci administračního rozhraní lze z jednoho místa řídit veškeré aspekty takového SS BI řešení, a to i v případě složitější architektury, kdy jsou servery rozmístěny v různých lokalitách. Z QMC lze nastavit vše, od základní konfigurace, přes monitoring, řízení zdrojů, licencí, uživatelů, až samozřejmě po samotné aplikace, publikování, kontrolu a řízení uživatelského obsahu Licence Na rozdíl od desktopové verze již využívání serverového řešení zdarma není. Pro jeho uživatele je nutné zakoupení licencí. Licenční model Qlik Sense je celkem jednoduchý. Existují pouze dva typy uživatelských přístupů: Přístup na uživatele (User Access) Přístup na uživatele znamená, že licence je čerpána pouze pro konkrétního uživatele. Ten může otevřít jakýkoliv svůj report, a to kolikrát chce a kdy chce. Je vhodný zejména pro uživatele, kteří přistupují k reportům často nebo samozřejmě pro vývojáře. Přístup na přihlášení (Login Access) Přístup na přihlášení (Login Access) znamená, že licence je čerpána pro konkrétní přístup, tedy kohokoliv, kdo se přihlásí nastaveným uživatelským jménem a heslem. Takových přístupů je v rámci jedné licence a každého měsíce možné provést celkem 10, kdy doba jednoho přístupu je 1h. Zákazník nakupuje licence v podobě tokenů, které pak čerpá pro dané přístupy. Je to jakási měna, která může být použita pro přidělení odlišného přístupu. Změna mezi přístupy může být provedena po jednom týdnu karantény. Firma se tedy nemusí Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 41 / 100

42 strachovat, kolik licencí nakupuje a jestli si nevybrala špatný druh licence. Minimální možný nákup je pět tokenů. Je nutné podotknout, že nákup tokenů je jednorázová investice. Příklad 3 uživatelé pro častý přístup, každý den i několikrát denně vytvářejí a otevírají reporty 10 obchodníků, kteří si dvakrát měsíčně otevřou report pro ně určený Celkem tedy stačí nakoupit pět tokenů. Tři tokeny jsou čerpány pro tři licence pro uživatele s častým přístupem, a dva tokeny jsou čerpány na dvacet přístupů v měsíci pro deset obchodníků (1 token pokryje 10 přístupů v měsíci). Cena Cena jednoho tokenu je Euro + 20% z ceny za podporu po dobu 1 roku. (Pro první rok je podpora povinná. V rámci podpory je možné kontaktovat zaměstnance dodavatelské společnosti či zaměstnance Qliku a aktualizovat produkt.) Cena licencí byla zjištěna od certifikovaného Qlik partnera pro ČR společnosti KOMIX s.r.o. Samotná aplikace Qlik Sense Server je zdarma a je možné ji nainstalovat například na produkční i testovací server, tokeny mezi nimi se sdílejí. Takže vývojáři mohou pracovat na testovacím serveru a zároveň uživatelé přistupovat k produkčnímu. 4.3 VÝVOJ QLIK SENSE APLIKACE V Qlik Sense se vše točí okolo samotné aplikace. Ta obsahuje informace o datových zdrojích, jsou v ní nadefinovány procedury pro načítání, čištění a transformaci dat do požadovaného datového modelu, data samotná jsou do ní následně uložena, nad daty jsou vytvořeny jejich vizualizace a každý uživatel s touto aplikací následně pracuje, vytváří si vlastní pohledy na data, záložky, vlastní prezentace aj. Každá aplikace v Qlik Sense má v podstatě tři hlavní nástroje, které jsou potřebné k vytvoření aplikace: Data Load Editor V rámci skriptu, který má za úkol nahrát data, se aplikace připojí k datovému zdroji a požadovaná data do aplikace nahraje. V případě potřeby editace skriptu je využíván Data Load Editor. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 42 / 100

43 Data Model Viewer Nástroj umožňuje vývojáři přehledný pohled na strukturu vytvořeného datového modelu v aplikaci, zobrazovat si náhledy na data v tabulkách a vytvářet ihned kalkulované metriky a dimenze později používané ve vizualizacích v sešitech. Sheets V rámci sešitu vývojář využívá různých vizualizací pro zobrazení dat. Využívá k tomu již vytvořené metriky a dimenze z Data Model Vieweru nebo si definuje své další. Cílem této kapitoly je provést čtenáře v rychlosti tím, jak probíhá vývoj aplikace v Qlik Sense od počátečního připojení k datům, definice datových pump, datového modelování až po připravený vizualizovaný výstup pro další uživatele DATA Základem všeho jsou v BI dostupná data. V rámci nástroje Data Load Editor je realizováno vše, co se týká datových zdrojů a datových pump, kterými jsou data načtena z původních zdrojů, očištěna, transformována a nahrána do požadované datové struktury v rámci Qlik Sense. Obrázek 14: Data Load Editor (autor) Na obrázku 14 je snímek z Data Load Editoru. V horní části napravo se nachází sloupec, kde jsou nadefinována a uložena datová spojení ke zdrojovým datům, na které se v rámci procedur odkazujeme. Po levé straně jsou sekce, jimiž se kód procedury strukturuje do logických Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 43 / 100

44 částí pro lepší přehled a určení posloupnosti prováděného kódu. V hlavní části uprostřed je pak samotný kód procedury. Dole je otevřen výstup logu, který vrací výstupy spuštěné procedury. Součástí editoru je samozřejmě také debugger, za pomoci kterého se dá procedura krokovat pro potřeby hledání a objevování chyb Datové zdroje Do Qlik Sense je možné nahrávat data z různých datových zdrojů, v různých formátech, propojovat je dohromady a hledat v nich vazby a souvislosti. V základu je možné nahrávat data z klasických typů souborů, webových zdrojů a databází různých typů, které jsou přístupné přes standardní rozhraní, např. ODBC. Existuje však již také mnoho rozšiřujících konektorů vytvořené dalšími subjekty pro různé datové zdroje. Můžete se tak snadno připojit a získat data ze sociálních sítí, Google Analytics a různých dalších cloudových služeb. Navíc není problém si rozšíření ve formě konektoru na svůj specifický datový zdroj či API vyvinout. Obrázek 15: Definice ODBC spojení (autor) Aby se uživatel mohl připojit k datovému zdroji a načetl z něj data, je potřeba v rámci dané Qlik Sense aplikace vytvořit v Data load editoru datové spojení tzv. data connection. To spočívá ve výběru typu datového zdroje a jeho identifikaci. V případě XLS souboru je potřeba vybrat typ souboru a následně identifikovat jeho umístění na serveru. V případě připojení k databázi je situace trošku složitější. Při využití ODBC pro připojení k relační databázi MySQL, je nutné nejdříve definovat spojení v OS. Nejdříve se vytvoří logický název DSN (Data Source Name) v systému, kde je Sense nainstalován. DSN záznam drží informace o využívaném ovladači a další informace, které jsou vyžadovány pro přístup k datovému zdroji. Následně pak může být ODBC spojení použito v Qlik Sense aplikacích. Na obrázku 15 můžete vidět administrátorské rozhraní pro správu ODBC spojení na Windows serveru a dále to, co vidí následně uživatel při definování datového spojení v Sense. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 44 / 100

45 Data load skript Pro vytvoření datových pump, tedy nahrání dat do Qlik Sense, se využívají speciálního skriptovacího jazyka, což je určitý mix jazyků, který si vypůjčil mnoho z různých jazyků, např. SQL, JavaScript nebo VB.NET. Celkem pozitivní zpráva je pak ta, že je na 100% shodný s tím, co je využíváno při psaní procedur v QlikView, a proto procedury napsané zde budou fungovat i v Qlik Sense. V jednoduchých případech je skript generován automaticky samotným nástrojem, nicméně ve většině případů je nutná přinejmenším lehká úprava kódu, aby datový model vypadal podle našich představ a byl schopný později naplnit našich BI cílů. V předešlé kapitole jsem nastínil definici datového spojení k externí MySQL databázi přístupné přes ODBC. Nyní již tedy naše aplikace čeká pouze na to, aby do ní byla data z tabulek oné databáze nahrána. V první řadě je potřeba identifikovat konkrétní tabulku v dané databázi a vybrat potřebné sloupce. Qlik Sense dle vybraných tabulek a sloupců sám generuje skript, který bude určitým startovním bodem v definici naší datové pumpy. Vše ukážu na následujícím příkladu. Chceme z naší databáze načíst dvě velice jednoduché tabulky Kontakty a k nim příslušné Služby, které mají na kontakty vazbu. Tyto dvě tabulky jsou ve vzahu 1:N. Pomocí Qlik Sense se připojíme do databáze a vybereme zaškrtnutím požadované tabulky a sloupce. Po takto provedeném výběru je nám automaticky vygenerován skript, který může vypadat například následujícím způsobem: LIB CONNECT TO 'test'; LOAD id, kontakt_id, timestamp, nazev; SQL SELECT id, kontakt_id, timestamp, nazev FROM databaze_test.sluzby; LOAD id, typ, subjekt, ic; SQL SELECT id, typ, subjekt, ic FROM databaze_test.kontakty; Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 45 / 100

46 Jak je z kódu patrné, na prvním řádku je tzv. connection string, kdy se procedura připojuje ke konkrétnímu datovému zdroji, v tomto případě ke spojení s názvem test. Následně se provede načtení požadovaných dat z tabulky sluzby z databáze databaze_test a uloží se do aplikace. To samé by se provádělo následně pro tabulku s názvem kontakty. Tímto však naše práce není u konce, nyní přichází na řadu nutná ruční úprava samotného kódu. Datový model v Qlik Sense není před nahráváním dat předem definován, obnovuje se při každém spuštění LOADu dat, a je tedy proto nutné dbát při vývoji procedur zvýšené opatrnosti. Na druhou stranu je toto řešení velmi flexibilní a výboj aplikací je opravdu rychlý. Qlik Sense ani QlikView neznají pojem referenční integrita a tato problematika je tedy plně v rukou vývojáře samotného. Vztahy jsou mezi jednotlivými tabulkami vytvářeny velice jednoduše pouze na základě shodných názvů sloupců daných tabulek nahraných do Qlik Sense aplikace. Abychom tedy propojili v naše vybrané tabulky, je nutné vygenerovaný skript pozměnit do podoby, aby ID v tabulce kontakty odpovídalo názvem jeho referenci v tabulce sluzby. Přejmenování daných sloupců je velmi jednoduché, a to s použitím klauzule AS. Pro další budoucí vývoj se následně také hodí přejmenování tabulek, pro přehlednost i názvů ostatních sloupců tabulky a přidání meta informací pro snadnější pozdější úpravy a pochopení skriptu. Upravený skript pak může vypadat následujícím například způsobem: LIB CONNECT TO 'test'; // připojení k databázi Sluzby: // přejmenování tabulky na Sluzby LOAD id AS sluzba_id, kontakt_id, // reference na kontakt_id z tabulky Kontakt Date(Floor(timestamp)) AS sluzba_datum, // úprava datumu a přejmenování nazev AS sluzba_nazev; SQL SELECT id, kontakt_id, nazev FROM databaze.sluzby; Kontakty: LOAD id AS kontakt_id, typ AS kontakt_typ, subjekt AS kontakt_nazev, ic AS kontakt_ic; SQL SELECT id, typ, subjekt, ic FROM databaze.kontakty; // přejmenování tabulky na Kontakty Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 46 / 100

47 ETL ETL (Extract, Tranform, Load), neboli datová pumpa, je procedura, kterou jsou nahrávána data z primárních datových zdrojů do jiných datových struktur/databází při nichž probíhá jejich transformace a čištění. Jak jsou data nahrávána do datových struktur Qlik Sense je jednoduché vysvětlit na samotném principu ETL. Extract Extrakcí je myšleno připojení se k primárním datovým zdrojům a definování požadovaných dat, která se budou ze souborů, databází, webových či jiných zdrojů nahrávat. Tranform Transformací dat je myšlena manipulace s daty s použitím skriptovacího jazyka s cílem dosáhnutí požadované datové struktury. V našem případě to v předešlých případech znamenalo přejmenovávání tabulek, polí či využití funkcí pro úpravu datumů. Dalšími typickými transformacemi jsou například nová kalkulovaná pole, pojmenovávání číselných hodnot do smysluplně podoby, joinování tabulek, agregace hodnot aj. Load Posledním krokem je pak samotný load dat, což v Qlik Sense představuje spuštění daného skriptu a nahrání dat do aplikace Datové modelování Cílem datového modelování v Qlik Sense je vytvoření takové datové struktury, datového modelu, který umožní efektivní práci s daty. (Qlik) Datové modelování v Qlik Sense se nikterak neliší od principů Business Intelligence datového modelování v jiných architekturách. Vždy to tedy znamená, že je potřeba vytvořit do určité míry normalizované struktury tabulek ve STAR nebo SNOWFLAKE schématu, které umožní se na data dívat z různých úhlů pohledu, multidimenzionálně, a rychle, efektivně s nimi pracovat. Ústřední roli hraje v datovém modelu jedna nebo více tabulek faktů, které v sobě drží všechny sledované ukazatele a samozřejmě reference na dimenze, a to vše v požadované granularitě. V okolí tabulky faktů jsou pak tabulky dimenzí se všemi potřebnými atributy. Příklad takto uspořádané tabulkové struktury je možné vidět na obrázku 16. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 47 / 100

48 Datový model Jak již bylo řečeno, asociace mezi tabulkami jsou identifikovány na základě společných názvů jednotlivých polí rozdílných tabulek vždy při novém spuštění skriptu. Po doběhnutí skriptu je možné výslednou datovou strukturu, propojení tabulek a náhled na detailní data kontrolovat v nástroji Data Model Viewer. Abychom změnili strukturu v případě chyby, stačí pouze změnit název jednotlivých polí tabulek ve skriptu v Data Load Editoru a spustit daný skript znovu. Jak takový náhled na datový model může vypadat, je možné vidět na následujícím obrázku 16. Po té, co jsou data nahrána z primárních dat, vytvořeny asociace mezi jednotlivými tabulkami a poli, jsou uložena v dané aplikaci. Ta tvoří ústřední prvek Qlik Sense. Při práci s aplikací jsou veškerá data uložena v operační paměti počítače nebo serveru. Práce s ní probíhá vždy bez připojení na primární zdroje dat. V případě aktualizace dat je nutné vždy znovu spustit skript a nahrát do aplikace data nová, aktuální. V rámci nástroje Data Model Viewer je kromě kontroly asociací mezi tabulkami a jednotlivými poli samozřejmě možný detailní náhled na nahraná data. Z nástroje Data Model je také možné ihned vytvářet odvozené dimenze a metriky. Obrázek 16: Datový model Qlik Sense (Qlik) Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 48 / 100

49 4.3.2 VIZUALIZACE DAT Předpokladem pro vytváření vizualizací je mít v dané aplikaci nahraná požadovaná data z primárních zdrojů. Po té, co je tak učiněno, je možné v rámci dané aplikace vytvořit jeden nebo více sešitů a v nich s pomocí metrik, dimenzí a dostupných komponent v podobě upravitelných grafů, tabulek, výběrů a dalších vyvářet požadované interaktivní vizualizace dat Sešity Založit sešit je velice snadné na jedno kliknutí ihned po otevření aplikace v jejím přehledu. Následně můžete ihned snadno principem drag & drop vkládat dostupné komponenty na pracovní plochu sešitu. Když je komponenta na pracovní plochu vložena, je potřeba ji asociovat s vybranými dimenzemi a metrikami, jak je naznačeno na obrázku 17. Obrázek 17: Sešit aplikace Qlik Sense (autor) Jak je patrné, plocha uvnitř sešitu je rozdělena na tři hlavní části. Ústřední roli hraje pracovní plocha uprostřed, která představuje tu část, kterou posléze uvidí uživatel a bude s ní interagovat. Na ni vývojář vkládá komponenty pro vizualizaci dat, asociuje je s metrikami a dimenzemi a následně upravuje do požadované podoby. V levém postranním panelu se nacházejí všechny v současné době dostupné komponenty pro vizualizaci dat. Ve druhé záložce v levém postranním panelu má vývojář všechny dostupné pole/sloupce tabulek napříč celým datovým modelem, které může použít jako dimenze nebo jako metriky, nebo je využít jako filtry dat pro výběry. Ve třetí záložce jsou pak uložené tzv. master items, což jsou definované metriky, dimenze a vytvořené vizualizace, které lze používat opakovaně napříč všemi sešity v rámci dané aplikace. Typickým příkladem jsou kalkulované či drill-down dimenze, kalkulované metriky nebo vizualizace, které je potřeba využívat napříč více sešity. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 49 / 100

50 Pravý postranní panel je dynamický a váže se vždy k označené komponentě na pracovní ploše, která je právě upravována. Na panelu je možné detailně nastavit jednotlivé metriky a dimenze a vzhled grafického vyjádření dat uvnitř komponent Zásady tvorby vizualizací Při vytváření aplikací by se měli jejich tvůrci držet několika zásad, aby pro uživatele byla práce intuitivní a jednoduchá. Pracovní plocha v Qlik Sense není nafukovací, jednotlivé komponenty mají určitý minimální rozměr. Při návrhu sešitů by se měl jejich tvůrce držet klasických zvyklostí při tvorbě dashboardů/reportů, nicméně Qlik explicitně ve svých doporučeních vypisuje následující pravidla: První z pravidel je dodržování určité konzistence rozmístění a vlastností komponent napříč sešity v rámci dané aplikace, potažmo všech aplikací. Konzistentní rozmístění a design pomáhá k rychlejšímu zorientování a lepšímu pochopení. Ke správnému návrhu zobrazení dat a předání informace uživateli vede určitá cesta. V první řadě je nutné pochopení dat samotných jaký typ dat je to, jak jsou mezi sebou data propojena, co je zamýšleno být daty komunikováno? Pro standardní typy sdělovaných informací měly být použité zažité vzorce jejich zobrazování. Zobrazuji-li určitou metriku v čase, např. počet prodaných kusů určitého produktu, použiji obecně známý spojnicový graf, čímž je redukována nutnost pochopení principu grafu samotného. Poté, co je zvolen typ vizualizace, je potřeba upravit daný výstup ještě tak, aby byl pro uživatele co nejvíce stravitelný, co se týče zobrazovaných dat v grafu. Využívá se takových technik jako barevné rozlišení, velikost, pozice, tvary atd. Každý sešit by měl být přehledný a čistý. Vizualizace dat by měly hrát centrální roli uvnitř každého sešitu a vždy by mělo být na první pohled patrné, čemu a o jaké KPI se aktuálně jedná. S tím souvisí, že by v každém sešitu mělo být jen omezené množství sledovaných KPI, a to dále ještě vyobrazených a umístěných dle priorit. Je potřeba navrhnout aplikaci vždy tak, aby uživatelé mohli provádět drill-down v datech a zkoumat je na nejnižší možné míře detailu. Příkladem je časová dimenze. Uživatelé vždy chtějí zobrazovat data nejen po letech ale i například kvartálech, měsících, týdnech či dnech. Nástroj by jim pak měl umožnit rychlé a jednoduché klouzání po těchto úrovních v rámci dimenzí. Co se týče barevnosti návrhů, nemělo by se zapomínat na uživatele, kteří mají problém s rozpoznáváním barev. Návrháři by se měli vyvarovat nadměrnému užívání červenozelených Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 50 / 100

51 kombinací k vyobrazení indikátorů, jelikož tyto barvy nejsou rozeznatelné pro uživatele s těmito indispozicemi PŘÍPRAVA APLIKACÍ PRO OSTATNÍ UŽIVATELE Aby byla práce pro uživatele ke zkoumání vytvořených sešitů a následné jejich další analýzy co nejjednodušší a nejefektivnější, je potřeba jim k tomu samotnou aplikaci a prostředí připravit Znovupoužitelné master items Jak již bylo vysvětleno, master items jsou dimenze, metriky a vizualizace, které mohou být znovupoužity napříč celou aplikací. Tedy nemusí být uživateli stále dokola definovány při jejich častějším použití, což má přínos zejména v úspoře času a redukci možných chyb. Za druhé jsou pak master items z publikovaných sešitů užívány uživateli pro jejich osobní analýzy. Je poměrně velmi časté, že pouhá definice dimenze nebo metriky je velmi složitá. Master items zabezpečují to, že uživatelé používají metriky/dimenze/vizualizace, které jsou pravdivé a zároveň schváleny. Takovýto přístup umožňuje, aby byla napříč celou organizací mezi všemi uživateli a konzumenty informací nastolena pouze jediná verze pravdy Záložky Při analyzování dat se může snadno stát, že jejich uživatel narazí na nějaké zajímavé zjištění, ke kterému by se později rád vrátil nebo ho sdílel s ostatními. K takovému účelu slouží záložky, což není nic jiného než pro sešit uložená určitá množina selekcí v datech a umožňuje tak se vrátit zpět do bodu, ve kterém se nacházel před uložením. Obrázek 18: Záložky Qlik Sense (autor) Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 51 / 100

52 Formální záležitosti Pro lepší orientaci uživatelů je na místě danou aplikaci a sešity v ní obohacovat o popisky, které napomohou k nalezení požadované aplikace v hubu dostupných aplikací či sešitů v rámci dané aplikace. Pro snadnější identifikaci pak je pak také možné přidat aplikaci její grafickou ikonu PRÁCE S VIZUALIZACEMI Práce s aplikací Qlik Sense je pro uživatele velmi jednoduchá a intuitivní. Výbornou vlastností, což vyplývá z asociativního propojení dat zmíněné v kapitole 4.1.2, jsou výběry dat. Jak může vypadat takový výběr, je možné vidět na následujícím obrázku s již vytvořenou aplikací a sešitem. Jedná se o dashboard týkající se produktů. Provedl jsem pouze jednoduchý výběr kategorie produktů a následně vybral konkrétní produkt ve vizualizaci zobrazující výnosy dle produktů. Po jakémkoliv provedeném výběru se změny ihned projeví i v ostatních vizualizacích dat v rámci sešitu i aplikace, na které má daný výběr asociaci. Obrázek 19: Výběry v Qlik Sense (autor) Nástrojů pro výběry dat má Qlik Sense hned celou řadu. Ve všech grafech je například možné používat lasso selection, viz obrázek 20, které přijde vhod v případě složitějších selekcí v grafech. Výborným pomocníkem je pak search tool, který je zase užitečný zejména v případě velkého počtu možných hodnot dimenzí, které nemusí být ani v sešitě nijak vyobrazeny. S nimi je možné vytvářet selekce pro zobrazení potřebných dat pouze vyhledáním a vybráním dané dimenze/dat. V neposlední řadě je pak u některých typů grafů možné využívat scrolling pro vyhledávání dat na větším stupni detailu pro následné provedení selekce. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 52 / 100

53 4.4 SERVEROVÉ ŘEŠENÍ A NASAZENÍ Obrázek 20: Lasso Selection v Qlik Sense (autor) ARCHITEKTURA Serverové řešení Qlik Sense je navržené tak, aby uspokojilo i ty nejnáročnější organizace provozující BI řešení pro své uživatele po celém světě. Tomu samozřejmě musí odpovídat i jeho architektura. Ta je v Qlik Sense distribuovaná, což má pozitivní vliv na odolnost systému, snižují se tím nároky na údržbu a naopak zvyšuje flexibilita nasazení celkového BI řešení Site & node Qlik Sense site, představuje jedno řešení, které se dále skládá z několika jednotlivých nodes, česky uzlů. Uzly jsou de facto fyzické servery, které jsou vždy napojeny do jednoho společného centrálního uzlu. Typická Qlik Sense instalace obsahuje jeden centrální uzel, na kterém jsou uložena veškerá potřebná data. Navíc však mohou být volitelně součástí další uzly, které mají zejména smysl při napomáhání zvyšování výkonu a odolnosti celého řešení. Všechny jsou pak napojeny do jednoho centrálního uzlu, který celý systém řídí. Veškerá data jsou pak synchronizována napříč jednotlivými uzly. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 53 / 100

54 Servises Základem distribuované architektury Qlik Sense jsou jednotlivé services, tedy služby, které mohou být samozřejmě nasazeny různými způsoby, aby splňovali unikátní potřeby zákazníka. Uvnitř Qlik Sense běží následující služby: QRS (Qlik Sense Repository Service) QRS má na starosti řízení a synchronizaci jednotlivých aplikací, licencí, bezpečnosti a detailního nastavení v distribuované multi-node architektuře Qlik Sense. Připojuje se ke QRD a je potřebná ostatními aplikacemi k tomu, aby bylo vůbec možné spustit a pracovat s uloženými aplikacemi. Navíc drží informace o aplikacích a cestách k jejich k binárním souborům uloženým na disku v souborovém systému daného stroje. QRS na centrálním uzlu řídí synchronizaci na další uzly v dané architektuře. QRD (Qlik Sense Repository Database) QRD je využívána výhradně pro potřeby QRS. Do databáze PostgreSQL se QRS připojuje, čte a zapisuje do ní pro svou potřebu. Na databázi je QRS závislá, proto je QRD vždy první ze služeb, která se spouští. Jsou v ní uložena všechna potřebná data pro potřebu systému. QPS (Qlik Sense Proxy Servise) Jak už samotný název napovídá, QPS je služba, která má na starosti přístupy uživatelů, autentizace, relace a vyrovnávání zátěže. QPS společně se QRS komunikuje s adresářovými službami, např. MS Active Directory, pomocí protokolů LDAP nebo ODBC s cílem načtení a řízení přístupu uživatelů. QSS (Qlik Sense Scheduler Servise) Služba QSS řídí vše, co se týká reloadingu dat aplikací a jejich automatického spouštění na základě vydefinovaných triggerů. QES (Qlik Sense Engine Servise) QES je výpočetní jednotka Qlik Sense. Má na starosti veškeré výpočty a logiku v aplikacích. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 54 / 100

55 Single-node architektura Na obrázku 21 je vyobrazena základní architektura instalace s jedním centrálním uzlem, serverem. Jsou v ní obsaženy všechny Qlik Sense služby, ostatní důležité entity, jejich vztahy a popsán princip komunikace mezi nimi. Obrázek 21: Single-node architektura (Qlik) V obrázku se vyskytují dvě dosud neznámé entity. První z nich je Client, což je klasický uživatel, který se připojuje pomocí webového prohlížeče k hubu a následně vytváří a pracuje s aplikacemi. Druhou entitou je již zmíněný QMC (Qlik Sense Management Console), což je nástroj pro centralizovanou správu celého řešení. Detailně je popsán v kapitole Multi-node architektura Jak již bylo řešeno, multi node architektura je vytvářena s cílem ovlivnění výkonu a zvýšení odolnosti proti náhlým událostem. Nicméně toto řešení přichází vhod i v jiných situacích. Může být ideální pro globální organizace a řešení s potřebou mít servery umístěné blíže jejich uživatelům za účelem poskytnutí služeb v dostatečné kvalitě. V rámci multi-node architektury běží instance QRS na každém z uzlů. Instance QRS běžící na centrálním uzlu je ovšem brána jako master. QRS běžící na slave uzlech mají přístup pouze do lokálních QRD oproti centrální QRS, která má přístup do centrální databáze a tuto databázi má za úkol synchronizovat do ostatních uzlů s lokálními databázemi. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 55 / 100

56 QSS nainstalovaná na centrálním master uzlu má za úkol zase koordinovat všechny úkoly, které spadají do jejích kompetencí. V případě multi-node architektury je Qlikem doporučováno mít na centrálním nodu nainstalovaný dedikovaný QPS a QES pouze pro účely QMC VYTVOŘENÍ SITE Všechny produkty Qliku jsou velmi pevně svázány s produkty společnosti Microsoft, proto ani není divu, že je k serverové instalaci potřeba Microsoft Windows Server. Pro produkční účely je vyžadována minimálně 64bit verze Microsoft Windows Server 2008 R2, tím pádem i 64bitovým multi-core procesorem a s doporučenou operační pamětí RAM ve výši minimálně 8 GB. Nicméně její skutečně potřebná výše je samozřejmě odvislá od náročnosti a požadavků konkrétního zákazníka. Qlik Sense pro svůj běh potřebuje mít nainstalovaný.net Framework ve verzi 4.0 a databázi PostgreSQL, které jsou součástí instalačního balíku. Nutný je samozřejmě přístup do sítě Internet. Samotná instalace pak vyžaduje přibližně 500 MB místa na disku serveru plus samozřejmě další místo pro aplikace, databázi aj Instalace Instalace Qlik Sense je velmi jednoduchá a rychlá. Osobně jsem vyzkoušel nainstalovat Qlik Sense na virtuální server, který splňoval dané minimální požadavky, tedy 64bit platforma, Windows Server R2, 8 GB RAM. Po připravení serveru je potřeba si stáhnout instalační EXE soubor Qlik_Sense_setup.exe ze stránek Qlik.com. Instalace Qlik Sense v single-node architektuře pak probíhá následovně. 1. Před samotnou instalací je potřeba si samozřejmě zkontrolovat, zdali uživatel, který Qlik Sense instaluje, je k takovým činům oprávněn. Je potřeba, aby měl na serveru odpovídající administrátorská práva k instalaci softwaru. 2. V prvním kroku uživatele průvodce vyzve k výběru způsobu instalace, kdy dostává na výběr mezi QUICK a CUSTOM verzí instalací. Rozdíl mezi nimi je ten, že v případě rychlé instalace se na aktuální server nainstalují všechny služby Qlik Sense. V případě volitelné instalace si může uživatel vybrat jaké služby si na server/počítač nainstaluje, což se hodí v případě multi-node architektury. My v případě single-node vybíráme Quick Installation. 3. Další krok obsahuje odsouhlasení podmínek. Po pročtení podmínky odsouhlasíme. 4. Ve třetím kroku je potřeba vytvořit heslo pro superuser-a pro přístup k databázi QRD. Pokud již tato databáze existuje, je uživatel vyzván k zadání hesla. 5. Následně je uživatel vyzván k zadání přihlašovacích údajů k Windows Serveru. Ponecháním nezaškrnutého checkboxu budou služby nainstalovány a spuštěny pod současným Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 56 / 100

57 uživatelem. Pokud chceme, aby byla instalace Qlik Sense považována za centrální uzel, naopak necháme zaškrtnutý druhý daný checkbox. 6. V dalším kroku je vyzván uživatel k zadání adresy zařízení, typicky doménovému jménu, skrz který budou ostatní případné uzly a uživatelé ke Qlik Sense přistupovat. 7. Potvrdíme vytvoření ikon na plochu a odklikneme počátek instalace. 8. Po dokončení instalace se uživateli objeví okno s přehledem běžících nainstalovaných služeb. 9. Pokud se QMC neotevřela automaticky, je potřeba ji spustit přes vytvořenou ikonu na ploše či otevřít webový prohlížeč a zadat adresu https://nazev_pocitace/qmc. Následně se při prvním pokusu o přihlášení do QMC objeví typická hláška ohledně nedůvěryhodného SSL certifikátu. Po odkliknutí, že jsme si vědomi bezpečnostního rizika, následuje dialogové okno, které nás vybízí k přihlášení. Po přihlášení se dostáváme do QMC, kde jako jeden z prvních kroků můžeme udělat to, že nainstalujeme vlastní SSL certifikáty či povolíme nezabezpečenou http komunikaci. Preferována je samozřejmě první varianta Qlik Sense Management Console (QMC) Obrázek 22: Qlik Sense Management Console (autor) QMC je webový nástroj pro centrální správu pro nastavování, administraci a monitoring celého řešení. QMC se připojuje vždy k centrálnímu uzlu, který obsahuje všechna systémová data a ze kterého se vše do slave uzlů synchronizuje. Z jednoho místa je tak možné spravovat celé řešení. Jak je možné vidět na obrázku 21, umožňuje administrátorům řídit vše, co se týče Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 57 / 100

58 obsahu a jednotlivých uživatelů, úloh, bezpečnostních pravidel, datových spojení, licencí, uživatelských přístupů až po konfiguraci jednotlivých uzlů a služeb na nich běžících Aktivace licence Poté, co je instalace dokončena, je nutné aktivovat v QMC zakoupenou licenci. Jak je již vysvětleno v kapitole , licence jsou v Qlik Sense postaveny na bázi tokenů, které si zákazník nakupuje pro své uživatelské přístupy. V rámci jednoho řešení, tedy i řešení v multi-node architektuře jsou licence mezi uzly sdíleny a není potřeba pro každý uzel nakupovat speciální tokeny. Při nákupu licencí Qlik Sense zákazník typicky obdrží licenční klíč a kontrolní číslo. Zadáním těchto čísel je následně z licenčního serveru stažen tzv. Licence Enabling File (LEF), který určuje počet dostupných tokenů pro Qlik Sense řešení. V případě nedostupnosti internetu je možné vložit LEF ručně. Po jejím načtení může být systém naplno využíván. Obrázek 23: Nastavení licencí v Qlik Sense (autor) Alokace uživatelských přístupů Jakmile je aktivována licence a dostupné tokeny, je potřeba je alokovat mezi uživatele. V první řadě je potřeba sobě samému, jako adminstrátorovi, alokovat uživatelský přístup (User Access), abyste mohli kdykoliv přistupovat k hubu a aplikacím. Za druhé je potřeba alokovat přístupy pro další uživatele a případně jim přidat typ administrátorského přístupu. Alokování ať už USER či LOGIN ACCESS, které jsou blíže vysvětleny v kapitole , lze provést v QMC v sekci Licence and tokens prostým alokováním jednoho z přístupů vybranému uživateli. Abychom však mohli uživatelům přístupy přiřadit, je nejdříve nutné načíst samotné uživatele. To lze provést za pomoci User Directory Connector-u, který umožňuje se Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 58 / 100

59 připojit k adresářovým službám a dané uživatele prostě načíst. Vytvoření konektoru a synchronizaci uživatelů s adresářovými službami je možné provést v relevantní sekci v menu QMC. Přiřazování administrátorských rolí probíhá v QMC v sekci USERS. Administrátorských rolí je hned několik typů RootAdmin, DeploymentAdmin, AuditAdmin, SecurityAdmin, ContentAdmin. Každý typ pak samozřejmě má odlišná práva. Jednomu uživateli je možné přidat více typů administrátorských rolí. Uživatelé bez administrátorských práv nejsou samozřejmě oprávněni k přístupu ani do QMC. Naopak uživatelé s administrátorským přístupem budou moci přistupovat ke QMC a jsou oprávněni jen k takovým krokům, které odpovídají typu jejich přiřazené administrátorské role CONTENT MANAGEMENT Nejzajímavější částí Qlik Sense se týká samotné správy a řízení obsahu, jelikož o tom to celé je. V Qlik Sense probíhá řízení obsahu dle modelu na obrázku 24. Aplikace a její vývoj začíná u Qlik Sense developera. Ten se připojuje ke zdrojům dat, navrhuje datové pumpy, datový model a nahrává první data, následně pak vytváří vizualizace v sešitech. Aplikace vytváří buď s pomocí Qlik Sense Desktop na svém lokálním počítači nebo po připojení k hubu přes webové rozhraní. Jak desktopová tak serverová verze skrze prohlížeč nabízejí stejnou funkcionalitu a rozhraní pro práci je na první pohled nerozeznatelné. V případě vytvoření aplikace v desktopové verzi na lokálním počítači developera je potřeba vytvořenou aplikaci uloženou v QVF souboru nahrát skrz QMC na server. V případě vytvoření aplikace v hubu na serveru není potřeba nic importovat, aplikace již je na serveru uložena. Poté, co je aplikace vytvořena a je schopna publikace, přichází do hry admin (zjednodušeně), který musí zabezpečit, aby se aplikace dostala pouze uživatelům, kterým je určena, a byl nastaven pravidelný reloading dat pro její aktuálnost. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 59 / 100

60 Obrázek 24: Řízení obsahu v Qlik Sense (Berg, 2014) Základní nástrojem pro shlukování souvisejícího obsahu jsou v Qlik Sense tzv. streams". Jsou to opravdu česky kanály, do kterých jsou jednotlivé aplikace zařazovány. Je opravdu jen na organizaci samotné, jak bude struktura kanálů vypadat, nabízí se např. funkční struktura marketing, obchod, finance, provoz atd. Je pak například možné nastavit, aby do jednotlivých kanálů mohli jen určení zaměstnanci. Toho je poměrně snadné docílit nastavením jednoduchých pravidel, které zabezpečí, že se kanály a jejich aplikace zobrazí v hubu pouze těm uživatelům, kterým mají. S pomocí QMC je možné nastavit taková pravidla, která umožňují administrátorovi řídit, jaké kanály a aplikace uživatel může vidět a co může dále v aplikacích dělat a využívat. Poté, co je aplikace vytvořena či importována, ji administrátor v QMC publikuje do odpovídajícího kanálu. Obrázek 25: Kanály souvisejících aplikací (autor) U většiny aplikací se samozřejmě časem budou měnit a nabývat zdrojová data. Aby daní uživatelé měli vždy aktuální data v aplikacích pro potřeby svého rozhodování, je potřeba Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 60 / 100

61 aplikacím nastavit pravidelný reload dat. V Qlik Sense toto znamená, že je potřeba dané aplikaci vytvořit nový RELOAD TASK, který bude automaticky spouštět ve vydefinovanou dobu v určených intervalech skript dané aplikace a tím aktualizuje všechna data. Dle povahy dat a aplikací se nabízí nastavit úlohy tak, že budou spouštěny např. v nočních hodinách, kdy se předpokládá nízká zátěž serveru. Samozřejmě při velkém množství dat, kdy se v datovém modelu objevují velké tabulky o milionech záznamů, ani spouštění automatických úloh v nočních hodinách nemusí být ideální. Je potřeba tedy řešit načítání dat přírůstkově, které je samozřejmě i u Qlik Sense možné. Jak je řešeno přírůstkové načítání dat u GoMobil se můžete dočíst v kapitole Logika a interakce jednotlivých prvků Jak spolu komunikují jednotlivé prvky dostupné v QMC a jak jsou provázané je názorně nastíněno na následujícím obrázku 26. Aplikace, sešity a stories, které jsou vytvářeny skrz hub nebo naimportovány, jsou publikovány uživatelům administrátorem v QMC. Reloading aplikací je prováděn na základě definovaných úloh, které se spouštějí v definovaný čas. Úlohami je řízena také automatická pravidelná synchronizace uživatelů s adresářovými službami. Definovaná bezpečnostní pravidla určují, kteří uživatelé mají jaký přístup k jakým kanálům a aplikacím. Licence poskytuje odpovídající počet tokenů, které jsou alokovány pro jednotlivé uživatele, a každému z nich je přiřazen určitý typ přístupu. Obrázek 26: Logika a interakce jednotlivých prvků v Qlik Sense (Qlik) Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 61 / 100

62 4.5 SHRNUTÍ Kapitola navazuje na předešlou teoretickou část. Věnuje se jednomu z nejvyspělejších SS BI řešení v současnosti na trhu, nástroji Qlik Sense. Na začátku kapitoly jsou vyjmenovány a popsány základní a nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky daného nástroje, podle kterých čtenář dokáže ihned v návaznosti na předcházející kapitolu zhodnotit, do jaké míry splňuje Qlik Sense požadavky kladené na SS BI nástroje. V následující podkapitole je popsána desktopová a serverová verze Qlik Sense, jejich charakteristiky a rozdíly. Následně na to je popsán vývoj aplikací od samotného připojení ke zdrojovým datům, přes návrh datových pump, datového modelu až po tvorbu vizualizací dat a práci s uživatelským rozhraním. Jako poslední je popsána architektura serverové verze. Na základě praktických zkušeností je popsán postup při nasazení single-node řešení na Microsoft Windows Server a vysvětleny další potřebné kroky nastavení za účelem plného zprovoznění. V poslední části práce se čtenář dozvídá, jak v Qlik Sense probíhá řízení a publikace obsahu. Svým data discovery zaměřením, vlastnostmi, možnostmi a poskytovanými nástroji umožňuje uživatelům provádět své vlastní analýzy, zkoumání tvorbu reportů a sdílení informací. Na druhou stranu poskytuje IT pracovníkům nástroje pro důkladný monitoring, audit a řízení, které jsou v případě SS BI řešení nezbytné. Qlik Sense se mi zdá být jako perfektní a jednoduché řešení pro menší či středně velké organizace, kde je velká potřeba po SS BI ze strany uživatelů. V následující kapitole bude na reálné situaci a požadavcích u MVNO GoMobil demonstrován postup a popsány jednotlivé kroky vývoje SS BI řešení na platformě Qlik Sense. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 62 / 100

63 5 SS BI ŘEŠENÍ PRO MVNO GOMOBIL V návaznosti na předešlé kapitoly se nyní zaměřím na konkrétní BI řešení pro společnost TERMS a.s., která založila a v současné době provozuje mimo jiné mobilního virtuálního operátora GoMobil. SS BI přístup v kombinaci s platformou Qlik Sense je z mého pohledu z mnoha důvodů ideálním řešením. Jednoduše již samotný SS přístup by dobře zapadal do podnikové kultury a řešil by spoustu současných problémů a potřeb. Na druhou stranu Qlik Sense je pro svou jednoduchost architektury, snadným nasazením, správou, vývojem aplikací, škálovatelností, snadnou integrovatelností s ostatními aplikacemi, otevřeností, celkem nízkou pořizovací cenou licencí a jednoduchostí pro uživatele naprosto ideálním řešením, co se do použitých technologií týče. Obsahem této kapitoly je nastínit postup řešení projektu SS BI. Následně bude zaměřen zrak přímo na společnost TERMS a.s., identifikovány konkrétní přínosy BI, reps. SS BI, pro MVNO GoMobil a následné zpracováno řešení přírůstku BI na platformě Qlik Sense od samotné specifikace uživatelských požadavků až po dodání daných výstupů/reportů. 5.1 PROJEKT BI Projekty BI jsou velmi komplexní a svým určením, použitými technologiemi a úlohami velmi specifické. Na základě těchto skutečností jsou stavěny na pro ně určených metodikách, při kterých je užíváno metod, které jsou specifické pouze pro daný typ projektu. Tradiční klasický BI projekt se skládá z několika úloh. Každá úloha obsahuje set činností, které je potřeba v jejím rámci vykonat a splnit. Úlohy na sebe vzájemně navazují a výstupy z každé z nich pak slouží přirozeně jako podklad pro úlohy následující. Stručně zde popíši jednotlivé úlohy. Obsah jednotlivých úloh vychází z informací dostupných na dříve zmíněném portálu MBI (Management of Business Informatics) vyvíjeného na katedře IT Vysoké školy ekonomické v Praze. Zpracování úvodní studie Zpravidla BI projekt začíná jeho plánováním a zpracováním úvodní studie, která má za cíl zmapovat prostředí, do kterého bude řešení BI zasazeno, určit přístup k řešení, vydefinovat priority v rámci podnikových procesů a sestavit celkovou koncepci řešení. Specifikace přírůstku řešení Po té, co je zpracována úvodní studie, následuje úloha specifikace přírůstku řešení, jejímž výstupem by mělo být vymezení a popis aktuálně zpracovávané oblasti. Slouží jako výchozí bod pro analýzu stavu a požadavků. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 63 / 100

64 Analýza stavu a požadavků Cílem analýzy stavu a požadavků je na jedné straně zhodnocení aktuálních uživatelských požadavků, na straně druhé pak zhodnocení všech současných existujících aplikací, dostupnosti a kvality dat. V neposlední řadě je potřeba navrhnut celkový obsah řešení přírůstku. Dimenzionální analýza a modelování V rámci úlohy jsou navrženy datové modely datového skladu, resp. datových tržišť, a dalších použitých databázových komponent. Jsou navrženy analytické aplikace, reporty, dashboardy a vytvořeny prototypy BI výstupů k připomínkování. Návrh technologické platformy přírůstku V dané fázi jsou specifikovány softwarové a hardwarové nároky daného přírůstku a následně jsou navrhnuty konkrétní používané aplikace a hardware pro dané řešení přírůstku. Návrh ETL procedur Po návrhu datových modelů a výběru technologie je navrhnuta množina ETL procedur, v rámci nichž je prováděno čištění a transformace dat z produkčních databází a jiných zdrojů s cílem jejich uložení v požadované podobě do BI databází. Implementace řešení Ve fázi implementace je realizováno celé řešení daného přírůstku. Jsou implementovány všechny databázové komponenty, aplikace BI, provedeny a nastaveny ETL procedury, vytvořeny všechny klientské aplikace běžící nad databázovými komponentami. Zavedení do provozu, migrace Cílem této úlohy je nasazení celého nového řešení/přírůstku a všech jeho požadovaných komponent do provozu. Je prováděno nasazení/upgrade technologické infrastruktury a počáteční migrace a čištění dat. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 64 / 100

65 5.1.1 PROJEKT SS BI Projekt SS BI může v mnoha ohledech odpovídat klasickému projektu BI. Vždy je potřeba zprvu provést určitou úvodní studii, dále specifikovat uživatelské požadavky, definovat řešený přírůstek, vytvořit návrh datových struktur a uživatelských rozhraní, navrhnout používané technologie, ETL, následně řešení implementovat a vytvořené přírůstkové řešení nasadit do provozu. Tento postup je ovšem relevantní pouze v okamžiku, kdy jsou požadavky na řešení předem jasně specifikovány. Pokud je v podniku potřeba větší míra agility (Pover, 2014), kdy samozřejmě většinou nejsou požadavky dopředu úplně jasně specifikovány, vývoj řešení probíhá trošku odlišným postupem. Obrázek 27: Porovnání postupů vývoje řešení (Pover, 2014) Přístup k vývoji je přímo odvislý právě od toho, jak moc jsou požadavky předem specifikovány. (Pover, 2014) Jak vidno z předchozího obrázku, tradiční postup se od postupu Data Discovery, na kterém je postaven i Qlik Sense, značně liší. V tradičním postupu se začíná od specifikace požadavků, přes jejich dodání a končí mnohdy pouze interaktivními reporty, tedy omezenou možností uživatele, jak objevovat a zkoumat další souvislosti v datech. Řešení je totiž vytvořeno přesně podle požadavků vyspecifikovaných na počátku projektu. V případě Data Discovery je ovšem situace zcela opačná. Uživatel většinou začíná samotným objevování a zkoumáním dat. Následuje distribuce jeho výstupů ostatním uživatelům a poté, pokud to za to stojí, může být jeho řešení více rozvinuto do mnohem lepší, komplexnější a vyzrálejší podoby. V tomto případě tedy stačí uživatelům platforma a nástroje. Vývoj řešení pak probíhá zcela organicky. Samozřejmě jsou u společností většinou předem jasně dané některé požadavky týkající se sledovaných KPIs. Na tyto požadavky je možné naroubovat a použít klasický postup při řešení BI projektu. Nicméně budou existovat mezi uživateli i mnohé otázky a požadavky, které nemají jasně specifikované zadání. Na ty se zase hodí druhý, Data discovery postup. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 65 / 100

66 Nejinak je tomu i u GoMobil. Na jednu stranu je tu několik v současné době sledovaných a jasně definovaných KPIs. Na druhou stranu jsou ve vzduchu ne úplně jasně specifikované informační potřeby pracovníků. Dále existují mnohá data a souvislosti v nich ukryté, na které nikdo ještě ani nepomyslel a nezkoumal je. Produkty a řešení společnosti Qlik, zejména pak Qlik Sense, jsou na SS BI a Data discovery přístupu postaveny, kdy umožňují agilní vývoj aplikací a zkoumání dat všem uživatelům. Zároveň je pro ně samozřejmě možné využít tradičních projektových postupů. 5.2 ŘEŠENÍ PRO GOMOBIL V rámci řešení bude zhodnocen současný stav MVNO GoMobil z pohledu BI, resp. SS BI, řešení a vyjmenovány jeho možné přínosy. Následně bude specifikováno zadání pro přírůstek na základě požadavků uživatelů, provedeny potřebné analýzy a přírůstek implementován na popisované platformě Qlik Sense SOUČASNÝ STAV Mobilní virtuální operátor GoMobil odstartoval nabídku svých služeb v červnu roku Za rok a půl svého působení na českém telekomunikačním trhu si stihnul vybudovat slušnou zákaznickou základnu čítající menší desítky tisíc aktivních telefonních čísel. Toto číslo je z pohledu managementu a mých aktuálních informací pokládáno za velice dobré vzhledem k výši vynaložených prostředků na marketing a turbulentnímu telekomunikačnímu trhu, kdy postupně vzniklo přibližně až 50 dalších virtuálních operátorů. Nyní koncem roku 2014 již přichází očekávané období konsolidace, kdy menší subjekty začínají být pohlcovány silnějšími nebo úplně zanikají. Od samého začátku byl u MVNO GoMobil kladen velký důraz zejména na brzký start, což já pokládám, a budou se mnou jistě souhlasit i další osoby z našeho projektového týmu participující v době spouštění služeb, za jeden z klíčových důvodů úspěchu. Při tvorbě produktu, což je v pojetí MVNO představováno zejména strukturou mobilních tarifů, bylo dáno nejvíce na intuici se zaměřením na cílovou skupinu, kde jsme vycítili největší prostor. Žádný uživatelský výzkum před startem GoMobil neproběhl, nebyl na to jednoduše čas. Nicméně povedlo se, struktura mobilních tarifů byla přijata zákazníky velmi vřele a my se soustředili na inovace, zejména co se do poskytnuté funkcionality zákazníkovi týče. S tím souvisí i druhý aspekt, který hrál velmi důležitou roli v růstu. Je to konstantní naslouchání zákazníkovi a jeho potřebě, bez čehož se dnes asi tvořit produkt ani nedá. S narůstající zákaznickou bází se však naslouchání zákazníkům stává více a více obtížnějším a zpětné vazby ztrácí s většími počty zákazníků vypovídací hodnotu. Zmíněné jednání na základě vlastní intuice Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 66 / 100

67 se zase stává více a více rizikovějším. Přestože je snaha minimalizovat takovéto jednání, mnohdy se mu zkrátka nejde vyhnout. Dle mého skromného názoru je nyní ten nejvyšší čas na to, aby začal být přístup k veškerému rozhodování, tvorbě produktů a inovacím postavený více na datech. Jinými slovy, s použitím používaného anglického buzzwordu: GoMobil se musí stát více data-driven. Ke kýženému stavu by mělo být dospěno zavedením Business Intelligence a jeho aplikací. Cílem je, aby všichni data-chtiví uživatelé měli v rukou informace potřebné pro své rozhodování, nebo alespoň takové nástroje, aby se k požadovaným informacím rychle a snadno sami dostali a nemuseli na ně dlouho čekat. Nejlépe pak tak, aby získávání informací a práce s daty nevyžadovala participaci IT oddělení, které klasicky nestíhá reagovat na všechny informační potřeby, což implikuje ono zmíněné jednání na základě vlastní intuice, které může v konečném důsledku znamenat velké riziko, neefektivnost či ušlé příležitosti. Dle klasického BI maturity modelu, lze stupeň dospělosti BI v GoMobil identifikovat na počátečním stupni jedna. V současné době se pro reporting a analýzy používá klasických tabulkových procesorů typu MS Excel či naprogramovaných statických tabulkových výstupů vytvořených interním IT týmem, které se přepočítávají z produkčních dat vždy, kdykoliv se na ně některý uživatel doptá. Na data se nelze dívat z různých dimenzí. V případě nové informační potřeby je nutné zaslat požadavek na IT oddělení. Pokud zaměstnanci vytvoří report poté, co nějakým způsobem získají data od IT, není v současné době možnost jeho centralizovaného uložení k náhledu pro ostatní uživatele MOŽNÉ PŘÍNOSY ZAVEDENÍ SS BI O tom, že by BI, resp. SS BI, řešení pro společnost, která kromě MVNO GoMobil provozuje a rozjíždí i další ambiciózní projekty, mělo velký přínos, není z mé strany absolutně pochyb. Nové požadavky na reporty a informace nutné pro podporu rozhodování nyní vyvstávají od zaměstnanců na denní bázi. Přínosy SS BI vidím zejména v následujících oblastech: Rychlejší a lepší rozhodování SS BI jednoznačně pozitivně přispěje k lepšímu a rychlejšímu rozhodování v situacích informační potřeby, ve kterých se zaměstnanci často nacházejí. Zároveň napomůže v situacích stále se měnících požadavků. Dosud byl jediný možný způsob, jak získat odpověď na otázku týkající se dat, poslání požadavků na IT, které ho zpracovává tehdy, až na něj přijde řada, což mnohdy může trvat i měsíce. Dodané informace už nemusí pak být aktuální. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 67 / 100

68 Změna vlastnictví dat Data budou ve vlastnictví podniku a všem dostupná, ne jen pouze ve vlastnictví toho, kdo je vytvořil, má je uložené na svém počítači a jediný k nim má přístup. Snížení nákladů IT Obecný problém organizací s neexistujícím či BI v raném stádiu. IT pracovníci tráví při vývoji požadovaných reportů velmi mnoho času, výstupy tak vyjdou velmi draze a navíc většinou ani nedokážou odpovědět na často se měnící požadavky jejich zadavatelů, jelikož v době dodání jsou již zastaralé či nedostatečné, aby pokryly celou informační potřebu. Snížení nákladů na post-analýzu reportů Studovat statickou tabulku či interaktivní graf je ohromný rozdíl. Navíc je možné SS BI výstupy s poskytnutými nástroji upravovat rozšiřovat o další dimenze, ukazatele aj. Analýza takovýchto výstupů se tak stává rychlejší, snazší, levnější, efektivnější. Měření výkonnosti BI umožní jednoduše sledovat definované podnikové ukazatele, nastavit KPI a směřovat k nim výkonnost. V současné době je měření výkonnosti a ukazatelů v mnohých oblastech velmi neefektivní, některé ukazatele se nesledují vůbec, jelikož stále ještě leží v backlogu IT oddělení. Vytěžení stávajících dat Produkční databáze ve svých strukturách nyní ukrývají ohromné množství informací o zákaznících a transakcích, které do této doby nebyly pořádně analyzovány. Je zde velmi mnoho prostoru k poznání konkrétních skupin zákazníků, jejich chování, objevování jejich specifik či identifikaci jejich potřeb. Objevování souvislostí Při pohledu na podnikové ukazatele z různých úhlů pohledu, není vzácné často objevit velmi užitečné informace a souvislosti, které při jejich správném využití mohou přinést podniku velké výnosy či úspory. Efektivnější marketing Specifika zákazníka a poznání jeho chování je možné využít v komunikaci, při tvorbě nabízeného produktu a kampaních a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost úspěchu. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 68 / 100

69 Atraktivnější služby a produkty Nabízet služby, o které cílová skupina nemá zájem, je hloupé. Z produkčních dat je možné vytěžit informaci o tom, jak se zákazníci chovají a o co by mohli mít zájem. Identifikace cross-sell a up-sell příležitostí S lepším poznáním zákazníků souvisí i identifikace příležitostí ke zvýšení obratu a zisků. Zefektivnění vztahu s partnery Nejen poznání zákazníka je důležité. Neméně důležité je poznat naše partnery a další prodejní kanály, které nám zákazníky a zisk přinášejí. Na základě poznatků je možné pak učinit taková opatření, která povedou k maximalizaci užitku všech zúčastněných stran. Přehled o minulosti, současnosti a predikce budoucnosti businessu Jak se podniku dařilo v určitých sledovaných ukazatelích v minulosti v různých segmentech, co se na trhu dělo, jak se daří nyní a jak se bude pravděpodobně dařit do budoucna, to je velmi důležité pro následné plánování. Zvýšení konkurenceschopnosti Všechny zmíněné přínosy a efekty BI, resp. SS BI, výše uvedené by se pak měly v konečném důsledku projevit ve zlepšení konkurenceschopnosti GoMobil na trhu. Toto byla pravděpodobně pouhá část přínosů popř. požadovaných cílů zavedení SS BI u GoMobil, potažmo dalších chystaných projektů. Velmi důležité je se také zamyslet nad tím, jaký dopad by do budoucna mělo, kdyby se BI technologie opomenuly. Dá se předpokládat, že BI je u největších konkurentů, jako jsou O2, Vodafone, T-Mobile a dalších velcí telco hráči, na velmi vysoké úrovni, se zákaznickými daty se intenzivně pracuje při tvorbě služeb a produktů, BI je využíváno k zefektivnění komunikace se zákazníkem, cross-sellu, up-sellu aj. Díky jejich postavení, síle a takovémuto přístupu zmíněné společnosti snadno diktují situaci na trhu a je velmi těžké s nimi bojovat. Je jasné, že malý virtuální operátor GoMobil nikdy nemůže přetlačit zmíněné molochy, i z důvodu jeho postavení, kdy je na nich závislý a využívá jejich infrastrukturu. Nicméně, může svůj business postavit tak, že bude dělat chytré kroky, zaujme svou nabídkou zákazníky, kterým nemají dnes velcí operátoři co nabídnout, nabídne další relevantní služby a produkty a bude inovativní. Právě SS BI a lepší práce s daty a jejich vytěžení mu k tomu může velmi pomoci a umožní společnosti jít stále vpřed a nepřehlížet naskýtající se příležitosti. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 69 / 100

70 5.2.3 POŽADAVKY NA PRVNÍ PŘÍRŮSTEK V současné době je v rámci firmy nutné pro marketingové potřeby provést analýzu dat za účelem poznání současného zákazníka, podívat se na něj z několika různých úhlů pohledu a zefektivnit tak marketingové aktivity GoMobil. Od uživatelů jsem v rámci interview sesbíral několik požadavků na sledované metriky (dle různých dimenzí): Počty a poměry zákazníků dle různých dimenzí Počty a poměry služeb dle různých dimenzí Počet služeb na zákazníka dle různých dimenzí Délka trvání služby dle různých dimenzí Průměrný počet provolaných minut, poslaných SMS, MMS, přenesených dat dle různých dimenzí V následující fázi multidimenzionální analýzy budou tyto požadavky rozpracovány do jednotlivých detailních ukazatelů a dimenzí MULTIDIMENZIONÁLNÍ ANALÝZA Produkty Qliku propojují všechny tabulky a jejich sloupce v rámci datového modelu do jedné datové struktury, viz kapitola Jsou-li tabulky propojeny, jsou ve výsledném datovém modelu mezi nimi vytvořeny požadované vazby. Není tedy na místě vytváření matice ukazatelů a jejich dimenzí, stačí logicky pouze jejich výpis a vysvětlení Ukazatele Počet zákazníků jeden záznam v tabulce zákazníci se rovná jednomu zákazníkovi Počet služeb jeden záznam v tabulce služby se rovná jedné službě Datum objednání a ukončení služby délka trvání služby se vypočte z těchto hodnot Počet transakcí konkrétní transakce představuje provedený hovor, SMS či MMS Počet provolaných minut transakce volání nese informaci o délce hovoru Počet stažených dat transakce data nese informaci o množství stažených dat Dimenze Lokalita zákazník město, okres kraj Ročník narození zákazníka (degenerovaná) ročník narození je určen z rodného čísla Pohlaví zákazníka (degenerovaná) pohlaví zákazníka je určeno z rodného čísla Typ zákazníka (degenerovaná) soukromá osoba nebo firma/živnostník Datum zákazníka časová dimenze získání zákazníka MVNO vzhledem k tomu, že GoMobil má pod sebou ještě další virtuální operátory, je potřeba rozlišovat data i podle jednotlivých MVNO Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 70 / 100

71 Typ služby (degenerovaná) nové číslo nebo přenos čísla od jiného operátora Datum služby časová dimenze objednání služby Tarif služby mobilní tarif zvolený zákazníkem Doplňkové služby jedná se o aktivní balíčky volání, SMS a dat Stav služby (degenerovaná) služba je/není v současné době je v provozu Datum transakce časová dimenze pro transakce Typ transakce (degenerovaná) volání, SMS, MMS, DATA atd. Destinace-operátor transakce (degenerovaná) kam bylo voláno, posílána SMS, MMS Destinace-země transakce (degenerovaná) vnitrostátní, do zahraničí, či roaming INFORMAČNÍ SYSTÉM A PRIMÁRNÍ ZDROJE DAT Ve společnosti tvoří určitý středobod všeho dění individuální aplikační software (IASW), který je vyvíjen in-house podnikovými zdroji přesně na míru potřebám MVNO GoMobil, ale i ostatním projektům a jejich procesům. Systém, a jeho databáze, ukrývá veškerá data, která se týkají zákazníka, jeho služeb, produktů, objednávek, přehledů spotřebovaných služeb, vyúčtování, komunikace, ticketů, fakturace, pohledávek, provisioningu atd. Pro potřeby daného přírůstku jsou téměř veškerá data ukrytá v tabulkách zmíněné relační databáze. Ta má ve své kompletní podobě velmi robustní strukturu, kdy obsahuje několik stovek tabulek, jak už to v takovém složitém podnikovém systému bývá. Našemu úzce definovanému přírůstku o několika málo ukazatelích a dimenzích jsou relevantní pouze následující tabulky dané databáze (jména neodpovídají realitě): zákazníci Jedná se o tabulku ukrývající data o konkrétních zákaznících. Zákazník může mít několik služeb a zároveň má jednu hlavní adresu. služby Jedná o službu v podobě provozovaného mobilního telefonního čísla v síti GoMobil. Služba patří vždy jednomu zákazníkovi. adresy Adresa daného zákazníka. Jedná se o jeho fakturační adresu (trvalé bydliště, sídlo firmy) tarify Jedná se o mobilní tarif. Každá služba má v daný okamžik právě jeden tarif. tarif_definice Definice tarifu. Každý tarif má právě jednu definici tarifu. Tabulka obsahuje název tarifu. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 71 / 100

72 doplnkovasluzba Každá služba má určité volitelné množství doplňkových služeb. Jedná se například o zvolené balíčky výhodného volání, SMS a internetu v mobilu. doplnkovasluzba_definice Jedná se o typ doplňkové služby. Každá doplňková služba má právě jednu definici doplňkové služby. Tabulka obsahuje např. název doplňkové služby. doplnkonasluzba_definice_parametr Definice doplňkové služby má dále několik možných parametrů, kterých může nabývat. Například doplňková služba definovaná (typem) balíček internet v mobilu může nabývat parametrů 300 MB, 600 MB, 1 GB atd. transakce Všechny odchozí i příchozí transakce (volání, SMS, data aj.), které uskuteční určitá služba. Abychom mohli vytvořit zamýšlenou dimenzi lokality (kraj, okres, obec), pro niž data v databázi nemáme, je nutné získat číselníky obsahující psč a k němu přidružené okresy a kraje. Využijeme veřejně dostupných dat ve formátu XLS NÁVRH ETL Produkty Qliku se vyznačují díky používaným technologiím trošku jiným přístupem k tvorbě datového skladu. Zprvu není potřeba dopředu vůbec navrhovat datový model, vše se může dít až za pochodu při samotné tvorbě ETL procedur v Data Load Editoru. Při nahrávání tabulek neexistují žádná integritní omezení, jako je tomu u jiných BI řešení, veškerá zodpovědnost ohledně čistoty dat je pouze a jen na vývojáři samotném. Na druhou stranu to dává vývojáři ohromnou svobodu v případě změn. Pro změnu v datovém modelu stačí pouze provést změnu v ETL skriptu a spustit nový reload dat, samotný datový model se tvoří vždy při každém spuštění skriptu. Jak jsem již zmínil, propojení tabulek se děje pouze na základě shody názvů sloupců, načež by měl dávat vývojář také pozor Definice proměnných Po vytvoření Qlik Sense aplikace je potřeba nejdříve nadefinovat základní proměnné prostředí. Qlik Sense si je ze začátku definuje automaticky sám, zřejmě dle jazykové lokalizace OS. Jedná se například o nastavení ohledně číselných formátů, času, datumů, dnů v týdnu atd. V tomto případě není potřeba nic měnit. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 72 / 100

73 // proměnné prostředí SET ThousandSep=' '; SET DecimalSep=','; SET MoneyThousandSep=' '; SET MoneyDecimalSep=','; SET MoneyFormat='# ##0,00 Kč;-# ##0,00 Kč'; SET TimeFormat='h:mm:ss'; SET DateFormat='D.M.YYYY'; SET TimestampFormat='D.M.YYYY h:mm:ss[.fff]'; SET MonthNames='1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12'; SET DayNames='po;út;st;čt;pá;so;ne'; SET LongMonthNames= 'leden;únor;březen;duben;květen;červen;červenec;srpen;září;říjen;listopad;prosinec'; SET LongDayNames='pondělí;úterý;středa;čtvrtek;pátek;sobota;neděle'; SET FirstWeekDay=0; SET BrokenWeeks=1; SET ReferenceDay=0; SET FirstMonthOfYear=1; Připojení ke zdrojovým datům Abychom se mohli připojit k datovým zdrojům, je potřeba nadefinovat datová spojení, na které se budeme následně ve skriptu odkazovat. Pro připojení k MySQL databázi, kde se nachází většina zdrojových dat, je potřeba úplně nejdříve, pokud ještě tak není provedeno, nainstalovat MySQL ODBC driver a následně nadefinovat dané ODBC spojení ve Správci zdrojů dat ve Windows. Jakmile je zdroj dat nadefinován na úrovni OS, je možné v Data Load Edioru v Qlik Sense vytvořit datové spojení. // Connection string pro připojení pomocí ODBC ke zdrojové MySQL databázi v rámci běhu skriptu LIB CONNECT TO 'MySQL_GoMobil'; Pro připojení k souborovým zdrojům, v našem případě k Excel dokumentům, v nichž jsou uloženy informace o územní nomenklatuře, je potřeba vytvořit datové spojení, kde bude definována cesta ke složce se soubory. Následně můžeme pomocí průvodce data ze souborů číst a generovat základní skripty. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 73 / 100

74 Transformace Jak jsem již zmínil dříve, při jejich spouštění se není potřeba držet z důvodu absence integritních omezení v Qlik Sense žádného požadovaného postupu načítání tabulek. Všechna data se sama propojí na základě shodných názvů polí jednotlivých tabulek. Jednotlivé transformace dat pro získání potřebných ukazatelů, dimenzí a jejich propojení jsou uvedeny v následujících blocích. Transformace a další čištění jsou z důvodu komplexnosti a existence dalších projektů v rámci firmy pro lepší orientaci a pochopení zjednodušeny. Ukazatel: Počet zákazníků Pole: id_zakaznik f_zakaznik: LOAD id as id_zakaznik, date(floor(date_insert)) as datum_zakaznik, primary_address_id as adresa_zakaznik, type as type_cust, mid(purgechar(personal_id,'/'),1,6) as rc; SQL SELECT id, date_insert, type, primary_address_id, personal_id FROM db.zakaznici; Ukazatel: Počet slušeb, datum objednání služby, datum ukončení služby Pole: id_sluzba, datumobjednani_sluzba, datumkonec_sluzba f_sluzba: LOAD id as id_sluzba, contact_id as id_zakaznik, tariff_id as id_tarif, date(floor(date_demand)) as datumobjednani_sluzba, date(floor(date_begin)) as datumzacatek_sluzba, date(floor(date_end)) as datumkonec_sluzba, name as nazev_sluzby; SQL SELECT id, contact_id, tariff_id, date_demand, date_begin, date_end, name FROM db.sluzby; Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 74 / 100

75 Ukazatel: Počet transakcí, Počet provolaných minut, Počet stažených dat Pole: pocetdni_sluzba f_transakce: Load id as id_transakce, date(floor(date)) as datum_transakce, base_service_id as id_sluzba, duration/60 as dobahovoru_transakce, volume as mnozstvidat_transakce, type as typ_transakce, to_type as kamoperator_transakce, roaming, international; SQL SELECT id, date, base_service_id, duration, volume, type, to_type, roaming, international // sekundy -> minuty FROM db.`transakce` WHERE ((type=('call' or 'SMS' or 'MMS' or 'PAYMENT') and direction='outgoing') or type='data'); // výběr pouze relevantních odchozích transakcí Dimenze: Typ zákazníka Pole: typ_zakaznik left join (f_zakaznik) Load id_zakaznik, if(wildmatch(type_cust, '*COMPANY*'),'firma','soukromé') as typ_zakaznik Resident f_zakaznik; Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 75 / 100

76 Dimenze: Lokalita Pole: obec, okres, kraj, stat // adresa d_lokalita_adresa: LOAD id as adresa_zakaznik, PurgeChar(zip,' ') as psc, if(state='čr' or state='cz','česká republika',if(state='sk','slovenská republika','jiný')) as stat; SQL SELECT id, zip, state FROM db.adresy; // obec, okres d_lokalita_okres: LOAD NAZOBCE as obec, PSC as psc, NAZOKRESU as okres FROM 'lib://folder/psc_okres.xls' (biff, embedded labels, table is Zv_pcobc$); //kraj d_lokalita_kraj: LOAD okres, kraj FROM 'lib://folder/okres_kraj.xlsx' (ooxml, embedded labels, table is okres_kraj); Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 76 / 100

77 Pohlaví a ročník narození zákazníka pro pozdější zjištění věku zákazníka je počítáno z rodného čísla, jinak zjistit z dostupných dat nelze. Je nutné říci, že u velkého počtu záznamů je rodné číslo buď ve špatném formátu, nesmyslné nebo zcela chybí. Data je tedy potřeba co nejvíce očistit. Dimenze: Ročník narození Pole: roknarozeni_zakaznik left join (f_zakaznik) Load id_zakaznik, if(rc>0 and Frac(mid(rc,1,6))=0 and mid(rc,5,2)<32, if(left(rc,1)<>0,'19' & left(rc,2),'20' & left(rc,2)), if(typ_zakaznik='firma', 'neznámý rok-firma', 'neznámý rok')) as roknarozeni_zakaznik Resident f_zakaznik; Dimenze: Pohlaví zákazníka Pole: pohlavi left join (f_zakaznik) Load id_zakaznik, if(rc>0 and Frac(mid(rc,1,6))=0 and mid(rc,5,2)<32, if(mid(rc,3,2)>50, 'žena', if(mid(rc,3,2)>0 and mid(rc,3,2)<33,'muž', 'neznámé pohlaví')), if(typ_zakaznik='firma', 'neznámé pohlaví-firma','neznámé pohlaví')) as pohlavi_zakaznik Resident f_zakaznik; Dimenze: Typ služby Pole: typ_sluzba left join (f_sluzba) Load id_sluzba, if(mid(nazev_sluzby,25,4)='nové','nové číslo','přenos čísla') as typ_sluzba resident f_sluzba; Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 77 / 100

78 Dimenze: Stav služby Pole: stav_sluzba left join (f_sluzba) Load id_sluzba, if(isnull(datumzacatek_sluzba) and isnull(datumkonec_sluzba),'čeká na aktivaci', if(isnull(datumzacatek_sluzba),'nikdy neaktivována', if(isnull(datumkonec_sluzba),'aktivována','ukončena'))) as stav_sluzba resident f_sluzba; Dimenze: Tarif Pole: nazev_tarif //načtení tarifů Tmp: LOAD id as id_tarif, tariff_def_id as id_tarif_def; SQL SELECT id, tariff_def_id FROM db.tarify; //join s názvy tarifů left join(tmp) LOAD id as id_tarif_def, name as nazev_tarif SQL SELECT id, name FROM db.tarify_definice; // výběr jen potřebných polí d_tarif: NOCONCATENATE LOAD id_tarif, nazev_tarif RESIDENT Tmp; DROP TABLE Tmp; Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 78 / 100

79 Dimenze: Doplňková služba Pole: nazev_dopnkovkadef, nazev_doplnkovkaparam // aktuální doplňkové služby Tmp: LOAD id as id_doplnkovka, add_service_def_id as id_doplnkovkadef, add_service_param_def_id as id_dopnkovkaparam, base_service_id as id_sluzba; SQL SELECT id, add_service_def_id, add_service_param_def_id, base_service_id FROM db. doplnkovasluzba where date_begin is not null and date_end is null; //join s definicemi doplňkových služeb left join (Tmp) LOAD id as id_doplnkovkadef, name as nazev_dopnkovkadef, base_service_def_id; SQL SELECT id, base_service_def_id, name FROM db. doplnkovasluzba_definice; //join s parametry doplňkových služeb left join (Tmp) LOAD id as id_dopnkovkaparam, name as nazev_doplnkovkaparam; SQL SELECT id, name FROM db. doplnkovasluzba_definice_parametr; // Výběr aktivních doplňkových služeb d_doplnkovka: NOCONCATENATE LOAD id_sluzba, nazev_dopnkovkadef, nazev_doplnkovkaparam RESIDENT Tmp; DROP TABLE Tmp; Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 79 / 100

80 Dimenze: Destinace-země transakce Pole: kamzeme_transakce left join (f_transakce) Load id_transakce, if(roaming=1, 'roaming', if(international=1, 'volání do zahraničí', 'vnitrostátní')) as kamzeme_transakce Resident f_transakce; Pro vytvoření potřebných časových dimenzí je potřeba v Qlik Sense vygenerovat tzv. master kalendáře. Ty obsahují všechny potřebné dny v daném intervalu a jejich přidružené názvy dnů v týdnu, čísla týdnů, měsíce, kvartály, roky atd. Časová dimenze, představovaná vygenerovaným kalendářem je pak následně spojená s faktovou tabulkou přes shodný název sloupce (datum). V našem modelu máme hned tři kalendáře pro zákazníka, službu a transakci. Jak může vypadat skript pro vygenerování umělé časové dimenze, je uvedeno v příloze práce v kapitole Běh ETL procedury. Obrázek 28: Log a výsledek běhu skriptu (autor) Následně spustíme námi nadefinovaný skript. Vzhledem k velkému množství záznamů v tabulce transakce, která obsahuje záznamy o všech odchozích i příchozích transakcích a v současné době zabírá v relační databázi místo ve velikosti 27 GB. Běh ETL procedur načítající jen odchozí transakce na výkonném virtuálním serveru, který se nachází ve stejné síti jako databáze se zdrojovými daty, trval skoro 13 minut. Během běhu skriptu byly v jeden Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 80 / 100

81 okamžik dva procesory vytíženy na 100% a Qlik Sense procesy potřebovaly až 6 GB operační paměti serveru. Výsledný soubor QVF uložený na disku měl pak velikost 160 MB. Na následujícím obrázku můžete vidět dialogové okno informující o průběhu a výsledku běhu skriptu. Celý logu skriptu je umístěn v příloze této práce Načítání dat po přírůstcích Co se týče transakcí, celkově bylo nahráno skoro 22 milionů záznamů. Opakované načítání celého obsahu tabulky transakcí vzhledem k jejímu stálému exponenciálnímu nárůstu a omezeným serverovým zdrojům tedy není vhodné. Tato tabulka, vzhledem ke statickým záznamům, doslova křičí po načítání dat po přírůstcích. Qlik Sense, i jeho předchůdce QlikView, má přírůstkové načítání dat řešené pomocí QVD souborů (QlikView Data file), které představují určitou mezivrstvu, dočasného úložiště, kde jsou data ukládána v optimalizované podobě po jejich načtení z primárních zdrojů. Následně umožňují až x rychlejší načítání dat (Sinha). Přírůstkové načítání transakcí probíhá v tomto případě následovně: 1. Kontrola existence QVD souboru. 2. Pokud existuje, nahrání dat z QVD souboru. Pokud neexistuje, nahrání dat z primárních zdrojů a jejich uložení do QVD souboru. 3. Načtení přírůstku (pouze záznamů s větším id než největší id v existujícím QVD souboru) 4. Aktualizace QVD souboru a nahrání dat do QVF aplikace. Jak by mohl vypadat samotný skript v případě tabulky transakcí, je možné vidět v příloze této práce v kapitole Soubor QVD obsahující oněch 22 milionů transakcí zabírá na disku serveru pouze 370 MB. Zdroje potřebné na provedení skriptu jsou tímto značně redukovány a sníží se samozřejmě i výsledná doba běhu skriptu. V případě načítání transakcí po přírůstcích pomocí QVD souboru se zkrátila doba běhu skriptu ze 13 na 4 minuty. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 81 / 100

82 Výsledný model datové skladu Obrázek 29: Výsledný datový model (autor) Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 82 / 100

83 5.2.7 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Po nahrání dat do aplikace již přichází ta zábavnější část, což je samotná tvorba vizualizací a příprava dimenzí a ukazatelů pro uživatele. Jak jsem již nastínil v předešlých kapitolách, v rámci aplikace jsou uživateli vytvářeny sešity, které představují uživatelské rozhraní pro zobrazení dashboardů, interaktivní reportů a provádění vlastních analýz. V rámci sešitů jsou dostupné vizualizační nástroje, které umožňují prezentaci vzájemně propojených dat v datovém skladu. Na požadavcích, které byly definovány na počátku, ukážu, jak lze dojít ke kýženým výsledkům s použitím některých dostupných vizualizací. Veškeré potřeby GoMobil na reporty nejsou obsahem této práce, proto ukážu jen některé zajímavé pro potřeby demonstrace postupu jejich tvorby Poměr zákazníků dle věku Na zákazníky a jejich počty se dá nahlížet z mnoha různých dimenzí. Následující sloupcový graf reprezentuje procentuální podíl zákazníků dle jejich věku. V daném sešitu jsou ještě umístěny filtrovací nástroje pro některé detailnější výběry. Aktuální výběr je zúžen na zákazníky se sídlem v ČR a dobu jejich akvizice v aktuálním roce, Šedý sloupec na grafu vyznačuje ty zákazníky, kteří z nějakého důvody nemají uveden ročník narození (jedná se o firmy či neúplný záznam s chybějícím rodným číslem). Obrázek 30: Zobrazení poměru aktivních zákazníků dle jejich věku (autor) Abych se k takovémuto grafu dostal, je potřeba pro tuto vizualizaci nadefinovat výrazy pro dimenze a metriky. Následně je možné v nastavení vizualizace upravit vzhled grafu, barvy, vyjádření hodnot, jejich řazení a další detaily pro lepší pochopení a práci s grafem. Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 83 / 100

84 Abych získal z ročníku narození u zákazníka požadované zobrazení dle věkových skupin, je potřeba si nejdříve vypočíst u každého zákazníka jeho věk a následně pomocí funkce class() tyto hodnoty seskupit dle požadovaného intervalu. Pro lepší přehlednost je ještě použita funkce replace(), která upravuje textové vyjádření věkových skupin. // Věkové skupiny po 5 letech =replace(class(year(today()) - roknarozeni_zakaznik,5),'<= x <', ' - ') Aby bylo docíleno požadovaného vyjádření metriky, kdy chceme získat poměr zákazníků GoMobil s alespoň jednou aktivní službou dle dané věkové skupiny a zároveň ještě chceme provádět další výběry, je potřeba již trošku složitějšího výrazu. // Počet aktuálně vybraných zákazníků GoMobil s alespoň jednou aktivní službou Count({$<stav_sluzba={'aktivována'}, mvno_nazev={'gomobil'}>} id_zakaznik) / // Počet všech zákazníků GoMobil s alespoň jednou aktivní službou Count(total {1<stav_sluzba={'aktivována'}, mvno_nazev={'gomobil'}>} id_zakaznik) Poměr zákazníků dle počtu aktivních služeb & průměrný počet služeb na zákazníka Na následujícím reportu, který má za cíl ukázat poměr počtu zákazníků dle počtu jejich aktivních služeb a průměrný počet služeb na zákazníka, bych chtěl demonstrovat jak několik zajímavých vizualizací tak zajímavých funkcí. Poměr zákazníků GoMobil dle počtu aktivních služeb jsem se rozhodl pro srovnání ukázat hned na dvou vizualizacích, na obrázku 31. Jednou z nich je klasická tabulka a druhý je tzv. Treemap graf, na obrázku vlevo dole. Dimenze a metrika pro tyto vizualizace se vyjádří následujícím způsobem s pomocí funkce aggr(): // Dimenze - počet aktivních služeb na zákazníka z aktuálního výběru =aggr(count({$<stav_sluzba={'aktivována'}, mvno_nazev={'gomobil'}>} id_sluzba), id_zakaznik) // Metrika poměr zákazníků z aktuálního výběru Count({$<stav_sluzba={'aktivována'}, mvno_nazev={'gomobil'}>} id_zakaznik) / Count(total {$<stav_sluzba={'aktivována'}, mvno_nazev={'gomobil'}>} id_zakaznik) Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 84 / 100

85 Pro průměrný počet aktivních služeb na zákazníka jsem pak použil vizualizace zvané anglicky Gauge, která představuje stupnici a má vstup pro jednu metriku, na obrázku vpravo nahoře. Abychom dostali průměrný počet služeb na zákazníka z aktuálního výběru, je potřeba ještě trochu rozšířit již napsaný výraz s agregační funkcí, kdy jsme potřebovali vyjádřit počty služeb na zákazníka, o jejich průměr, funkci avg(). // Průměr počtu aktivních služeb pro vybrané zákazníky avg(aggr(count({$<stav_sluzba={'aktivována'}, mvno_nazev={'gomobil'}>} id_sluzba), id_zakaznik)) Obrázek 31: Poměr zákazníků dle počtu aktivních služeb (autor) Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil 85 / 100

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Ing. Roman Danel, Ph.D. 2010

Ing. Roman Danel, Ph.D. 2010 Datový sklad Ing. Roman Danel, Ph.D. 2010 Co je to datový sklad a kdy se používá? Pojmem datový sklad (anglicky Data Warehouse) označujeme zvláštní typ databáze, určený primárně pro analýzy dat v rámci

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

T T. Think Together 2012. Martin Závodný THINK TOGETHER. Business Intelligence systémy Business Intelligence systems

T T. Think Together 2012. Martin Závodný THINK TOGETHER. Business Intelligence systémy Business Intelligence systems Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Business Intelligence systémy Business Intelligence systems

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

powerful SAP-Solutions

powerful SAP-Solutions We deliver powerful SAP-Solutions to the World! Praktický průvodce novými SAP technologiemi Září 2015 Martin Chmelař itelligence, a.s. Milníky: 2002: založení společnosti 2008: společnost členem itelligence

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

TM1 vs Planning & Reporting

TM1 vs Planning & Reporting R TM1 vs Planning & Reporting AUDITOVATELNOST? ZABEZPEČENÍ? SDÍLENÍ? KONSOLIDACE? PROPOJITELNOST???? TM1?? COGNOS PLANNING IBM COGNOS 8 PLANNING Cognos Planning Podpora plánovacího cyklu Jednoduchá tvorba

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

GIS a Business Intelligence

GIS a Business Intelligence GIS pre územnú samosprávu GIS a Business Intelligence (pohled ze strany GIS) Rudolf Richter, BERIT services s.r.o. 1 Východiska pro rozhodování Data existují, ale jsou fragmentována v různorodých produkčních

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Self-service business intelligence

Self-service business intelligence Self-service business intelligence Jan Pour Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Česká republika e-mail:

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics IBM Cognos Express IBM Software je Business Inteligence (BI) řešení pro reporting a plánování, charakteristické rychlým nasazením a snadným ovládáním. Organizacím a pracovním týmům poskytuje vše, co potřebují

Více

Big Data od velkých očekávání k praktickému využití. DSW, Praha, 23.9.2014

Big Data od velkých očekávání k praktickému využití. DSW, Praha, 23.9.2014 Big Data od velkých očekávání k praktickému využití DSW, Praha, 23.9.2014 Gartner: Hype Cycle for Emerging Technologies Zdroj: Gartner 3D scanners? NFC předběhlo cloud compu3ng? Internet of things zrychlil

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika ICT zpravodaj Deloitte Česká republika Nové globální predikce pro rok Každý rok v lednu vychází globální predikce společnosti Deloitte TMT Predictions, které jsou svým obsahem technologických, mediálních

Více

Business Intelligence a datové sklady

Business Intelligence a datové sklady Business Intelligence a datové sklady Ing Jan Přichystal, PhD Mendelova univerzita v Brně 2 prosince 2014 Ing Jan Přichystal, PhD Úvod Intenzivní nasazení informačních technologií způsobuje hromadění obrovské

Více

Na co nezapomenout v projektu budování datového skladu Iva Valečková, doplnil Marcel Špeta

Na co nezapomenout v projektu budování datového skladu Iva Valečková, doplnil Marcel Špeta Na co nezapomenout v projektu budování datového skladu Iva Valečková, doplnil Marcel Špeta Základní pravdy o implementaci řešení Business Intelligence jsou v dnešní době většinou již ve všeobecném podvědomí

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: Krok do 21. století Kterých témat se case study týká? Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů 1 Kdo je ANNONCE? 2 Výchozí podmínky Annonce

Více

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D. Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky Ing. Jan Ministr, Ph.D. I. Úvod Agenda II. Customer Intelligence (CI),zpracování dat z Internetu III. Analýza obsahu IV.

Více

Smlouvy v SAP Extended ECM = rychlost, jednoduchost, flexibilita a základní stavební kámen pro další agendy

Smlouvy v SAP Extended ECM = rychlost, jednoduchost, flexibilita a základní stavební kámen pro další agendy Smlouvy v SAP Extended ECM = rychlost, jednoduchost, flexibilita a základní stavební kámen pro další agendy Jiří Švasta, ECM Consultant Sabris, s.r.o., Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5, tel.: +420 234 704

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Novinky SQL Serveru 2005 v oblasti Business Intelligence

Novinky SQL Serveru 2005 v oblasti Business Intelligence Novinky SQL Serveru 2005 v oblasti Business Intelligence Seminární práce na předmět Business Intelligence (4IT435) Vypracoval Borek Bernard, leden 2006 1 Abstrakt Microsoft SQL Server 2005 je po mnoha

Více

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Business Solutions Navision vám dává volnost můžete se soustředit pouze na vaše podnikání. Microsoft Navision zajišťuje

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více