Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Porovnání emisí CO 2 mezi evropskými státy využívajícími jadernou energetiku a jejich bezjadernými protìjšky

2 Hnutí DUHA patøí mezi pøední èeské ekologické organizace. Zasazuje se za úèinná a pøitom realistická opatøení, jež omezí zneèištìní a produkci odpadù, umožní chránit bohatství rostlin a živoèichù i pøírodních biotopù, zachovat pestrý krajinný ráz, snížit kontaminaci potravin, vody i ovzduší toxickými látkami a pøedejít riziku globálních zmìn klimatu. Metody jeho práce sahají od jednání s úøady a politiky, pøes legislativní návrhy, informování a zapojování veøejnosti, pùsobení na spotøebitele a prùmysl, výzkum èi právní kroky až po spolupráci s obcemi. Pùsobí na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. Je èeským zástupcem Friends of the Earth International, nejvìtšího svìtového sdružení ekologických organizací. Vydalo Hnutí DUHA (Pøátelé Zemì ÈR) v èervnu Hnutí DUHA Bratislavská Brno tel. 05/ , fax 05/ ISBN

3 Obsah úvod 2 metodika 4 výsledky: srovnání zemí 5 analýza výsledkù 12 prameny 13 1

4 1. Úvod Nebezpeèí globálních zmìn klimatu se v minulých letech stalo jedním z nejvýznamnìjších celosvìtových problémù. Vìdci se shodují, že hlavní pøíèinou už se projevujících zmìn podnebí jsou emise tzv. skleníkových plynù [1]. Klíèovou roli hraje pøedevším oxid uhlièitý, uvolòovaný pøi spalování fosilních paliv. Jeho stoupající atmosférická koncentrace zesiluje pøirozený skleníkový efekt se všemi negativními dùsledky, jako je oèekávaný rùst frekvence extrémních meteorologických jevù, sucha v zemìdìlských oblastech, povodnì, šíøení nìkterých chorob do chladnìjších oblastí a prudký posun podnebných pásù, který výraznì postihne biologickou diverzitu. Naléhavost a závažnost problému vyvolala mezinárodní vyjednávání o možnostech snížení emisí skleníkových plynù, jež zatím vedla k podpisu konkrétních závazkù v Kjótském protokolu z prosince Pøedevším diskusi o provádìcích mechanismech Kjótského protokolu od zaèátku provázejí kontroverze o využití jaderné energie jako metody redukce zneèištìní. Výroba elektøiny v jaderných elektrárnách je ve srovnání se zdroji spalujícími fosilní paliva podstatnì ménì nároèná na emise oxidu uhlièitého. Pro ilustraci uvádíme tabulku srovnání nároènosti technologií výroby elektrické energie na emise CO 2. Množství emisí oxidu uhlièitého na jednotku elektrické energie získané z rùzných zdrojù (v kg CO 2 /MWh) uhelná elektrárna uhelná s využitím tepla 700 plyn v paroplynovém cyklu 400 solární (monokrystal) 170 plyn v kogeneraci 100 vodní 18 vìtrná 10 jaderná 35 (10 50) Zdroj: Oko-Institut Darmstadt, podle WWF [4]. Pozn.: Tabulka ukazuje množství CO 2, které vzniká pøi výrobì jednotky energie z rùzných zdrojù. Rozdíly mezi fosilními palivy vyplývají jednak z rùzného množství uvolnìné energie pøi vzniku stejného množství CO 2, jednak z úèinnosti jejich spalování (uhelné elektrárny 35 až 40 %, plynové až 60 %). Ani zdroje, které nevyužívají fosilní paliva, nemají nulové emise CO 2. V pøípadì jaderné energetiky vyplývají pøedevším z energeticky nároèného procesu pøi tìžbì a zpracování uranu, ve kterém hrají hlavní roli fosilní paliva. Kritici ale poukazují na skuteènost, že jaderné reaktory jsou spojeny s jinými riziky. Pøi provozu reaktorù existuje nezanedbatelné riziko nadprojektové (tìžké) havárie a není vyøešen problém nakládání s vyhoøelým jaderným palivem èi dalšími radioaktivními odpady. Proti nesporným pozitivùm náhrady tepelných elektráren jadernými tedy stojí jiná, vinou zcela odlišného charakteru tìžko porovnatelná ekologická negativa. Výstavba jaderných elektráren je navíc rovnìž extrémnì finanènì nároèná, což vede k odèerpávání prostøedkù jiným variantám omezování emisí (energetická efektivnost, obnovitelné zdroje). Pøedstavitelé jaderného prùmyslu èasto uvádìjí zmìny klimatu jako dùvod pro rozvoj jaderné energetiky. Mezinárodní Agentura pro jadernou energii (NEA) tvrdí, že: Nalézt efektivní politiku reagující na klimatické zmìny je jedním z úkolù udržitelného rozvoje. Jaderná energie je z podstaty bezuhlíková a pøispívá k omezení antropogenních emisí skleníkových plynù, které zpùsobují globální oteplování. [2] Rovnìž se domnívá, že: Jaderná energie je jednou z dostupných možností omezení rizika globálních klimatických zmìn a její pøíspìvek ke snížení emisí skleníkových plynù mùže být významný. Umožnit jaderné variantì využití jejího potenciálu bude vyžadovat øadu opatøení ze strany vlád i jaderného prùmyslu. [3] Na druhé stranì instituce, které se zabývají efektivním využíváním energie, soudí, že rozvoj jaderné energetiky blokuje úèinnìjší opatøení. Investice do jaderných projektù odèerpávají prostøedky programùm energetické efektivnosti, z nichž vìtšina mùže snížit emise skleníkových plynù s podstatnì menšími náklady., varuje studie WWF [4]. Tvrzení je podpoøeno závìry studií, podle jejichž výsledkù investice do energetické efektivnosti snižují emise dvakrát (Francie) až sedmkrát (USA) úèinnìji než prostøedky vìnované na rozvoj jaderné energie [5] [6]. Toto zjištìní podporuje fakt, že nìkteré ambiciózní plány snižování emisí s rozvojem jaderné energetiky nepoèítají. Napøíklad nìmecký program ochrany klimatu pøedpokládá snížit emise skleníkových plynù do roku 2012 o 21 % ve srovnání s rokem Zároveò platí zámìr postupnì utlumovat jadernou energetiku. Nìmecko je pøitom jednou z mála zemí, které absolutní objem emisí oxidu uhlièitého skuteènì snižují. Novou rovinu debata o jaderné energetice a zmìnách klimatu dostala proto, že se souèástí Kjótského protokolu staly tzv. flexibilní mechanismy snižování emisí. Tyto mechanismy umožòují prùmyslovým zemím (státy Dodatku 1 Rámcové konvence OSN o zmìnách klimatu) pøedevším realizovat projekty k redukci emisí CO 2 v jiných zemích a dosažené snížení zneèištìní odeèíst ze svých závazkù. Protože zejména ve tøetím svìtì je omezování emisí ménì nákladné, bude pro vlády výhodné tyto projekty financovat. Využití jaderné energetiky by pøipadalo v úvahu u dvou ze tøí flexibilních mechanismù: mechanismù èistého rozvoje (Clean Development Mechanisms, CDM) a spoleèné realizace (Joint Implementation). Kvùli nízké efektivnosti jaderné energetiky jako prostøedku snižování emisí, stejnì jako dalším s ní spojeným rizikùm, ji vìtšina úèastníkù mezinárodních jednání o klimatu nehodlá do flexibilních mechanismù zahrnout. Dánský ministr životního prostøedí 2

5 Sven Auken øekl, že CDM jsou o èistém rozvoji a jaderná energie zde nemá místo [7]. Francouzská ministrynì životního prostøedí Dominique Voynetová, která na konferenci v Haagu vedla delegaci Evropské unie, deklarovala, že pozice Rady EU pro životní prostøedí je naprosto jasná... nikdo nechce vymìnit skleníkový efekt za jadernou øetìzovou reakci [8]. Proti zahrnutí jaderné energie do flexibilních mechanismù se postavila rovnìž Asociace malých ostrovních státù (AOSIS), pro kterou je rychlé razantní omezení emisí skleníkových plynù mimoøádnì dùležité. Naopak skupiny spojené s jaderným prùmyslem vidí ve flexibilních mechanismech pøíležitost pro získání masivních dotací a oživení stagnujícího odvìtví. Evropské atomové fórum (FO- RATOM) vìøí, že po uzavøení dohody nebude jaderná energetika vylouèena z CDM, který hodlá prosazovat èisté energetické technologie v tøetích zemích [9]. Organizace jaderného prùmyslu upozoròují, že rozvojové zemì budou trpìt, pokud budou urèité technologie vylouèeny z èásti mezinárodního úsilí o omezení emisí CO 2. [10] Vinou kolapsu konference v Haagu nebylo dosud o definitivní podobì flexibilních mechanismù rozhodnuto. Role jaderné energetiky ovšem nebyla pøíèinou krachu jednání. Americká delegace bìhem konference pøistoupila ke stanovisku evropských zemí a souhlasila s vyøazením jádra z mechanismu CDM. Naopak šance jaderné energie na zaøazení do mechanismu JI byly pøed neúspìšným koncem konference pomìrnì vysoké. Proti se ovšem postavili nìkteré potenciánì cílové zemì (Maïarsko). Na diskusi o možnostech jaderné energie snižovat atmosférickou koncentraci oxidu uhlièitého reaguje rovnìž tato studie Hnutí DUHA. Porovnává emise v zemích, které dlouhodobì pokrývají èást svých energetických potøeb z jaderných reaktorù, se státy, jež k tomto zdroji nepøistoupily. Cílem je zjistit, nakolik efektivnì tato metoda zneèištìní snižuje. 3

6 2. Metodika Cílem pøedloženého srovnání bylo posoudit efektivnost využívání jaderné energetiky jako prostøedku snižování emisí oxidu uhlièitého a tedy prevence klimatických zmìn. Pøedmìtem srovnání jsou dvojice evropských zemí srovnatelné velikosti, s podobnými pøírodními i ekonomickými podmínkami. V pìti pøípadech jde o zemì Evropské unie nebo EFTA, jednu dvojici tvoøí visegrádské státy, poslední pak pobaltské republiky. Do srovnání byla zaøazena také dvojice Belgie Nizozemí, pøestože jadernou energii využívají oba státy. Podíl jaderných zdrojù na na pokrytí spotøeby elektøiny je ovšem v Belgii ètrnáctkrát vyšší, zatímco v Nizozemí hraje pouze marginální roli a nemá žádný reálný význam v energetice zemì. Srovnání je provedeno k roku 1998, protože novìjší statistické údaje nebyly v dobì zpracování (únor 2001) dostupné. Jako hlavní srovnávací kritérium byl zvolen objem emisí oxidu uhlièitého uvolnìného pøi spalování fosilních paliv na jednotku HDP. Tento relativní ukazatel nejlépe demonstruje ekonomický efekt jaderné energetiky a její úèinek pøi omezování klimatické nároènosti ekonomiky. Grafy vývoje HDP, emisí CO 2 a celkové spotøeby primárních energetických zdrojù v prùbìhu 90. let potvrzují vzájemnou srovnatelnost zemí vybraných pro jednotlivé dvojice. Významné rozdíly jsou zøejmé pouze mezi státy západní Evropy na stranì jedné a zemìmi bývalého východního bloku na stranì druhé. Údaje o vývoji HDP, emisích CO 2 a celkové spotøebì energie v jednotlivých zemích jsou pøevzaty ze statistik ministerstva energetiky Spojených státù [11]. Zdrojem hodnot energetické nároènosti a výše HDP po pøepoètu podle parity kupní síly je Mezinárodní energetická agentura [12], podobnì jako údajù o podílu obnovitelných zdrojù a jaderné spotøebì [13]. Každý údaj je pro všechny sledované zemì èerpán ze stejného zdroje. 4

7 3. Výsledky: srovnání zemí Itálie Španìlsko Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO 2 vychází lépe pro Itálii (cca o 15%). Tento výsledek zeslabuje fakt, že Itálie dlouhodobì pokrývá znaènou èást domácí poptávky po elektrické energii (zhruba 15%) dovozem, zatímco Španìlsko je v tomto smìru prakticky sobìstaèné. Z hlediska celkového pokrytí energetických potøeb jsou obì zemì výraznì (pøibližnì 75%) závislé na dovozech (v obou pøípadech jde hlavnì o ropu). Energetickou nároènost tvorby HDP má Itálie o 20 % nižší. Itálie paritu kupní síly: 1037 fosilních paliv na jednotku HDP (po pøepoètu na paritu kupní síly) [10 5 t/] Energetická nároènost tvorby HDP po pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/mld US$] fosilních paliv 121,66 mil. t uhlíkového ekv. 8408,4 PJ,WiOLH âsdq OVNR,WiOLH âsdq OVNR energie na celkové spotøebì primárních zdrojù 0 % HDP v energie 4,9 % Španìlsko paritu kupní síly: 558 fosilních paliv 76, ,2 PJ ch zdrojù 13,7 % Itálie Itálie fosilních paliv v mil. t uhlíkového ekvivalentu Španìlsko Celková spotøeba primárních [PJ] Španìlsko energie 5,9 % Itálie Španìlsko 5

8 Norsko Švédsko Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO 2 vychází lépe pro Švédsko (cca o 10 %). Obì zemì dlouhodobì pokrývají poptávku po elektrické energii vlastními zdroji, Švédsko èást produkce (5 10 %) vyváží. Závislost Švédska na dovozech primárních energetických zdrojù se pohybuje kolem 30 % (ropa), Norsko je pøedním evropským exportérem (vyváží ètyønásobek vlastní spotøeby). Energetickou nároènost tvorby HDP má Norsko o 25% nižší. Norsko paritu kupní síly: 105 fosilních paliv na jednotku HDP (po pøepoètu na paritu kupní síly) [10 5 t/] Energetická nároènost tvorby HDP po pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/mld US$] Celkové emise CO2 fosilních paliv 11, ,3 PJ 1RUVNR âypgvnr 1RUVNR âypgvnr ch zdrojù 0 % HDP v energie 44,5 % Švédsko paritu kupní síly: 164 Norsko fosilních paliv v mil. t uhlíkového ekvivalentu Švédsko fosilních paliv 16, ,4 PJ Norsko Švédsko ch zdrojù 36,2 % energie 27,1 % Celková spotøeba primárních [PJ] Norsko Švédsko 6

9 Nizozemí Belgie Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO 2 vychází mírnì pøíznivìji pro Belgii (cca o 5%). Obì zemì pokrývají èást poptávky po elektrické energii dovozem (Belgie do 5%, Nizozemí do 15%). Závislost Belgie na dovozech primárních energetických zdrojù se pohybuje kolem 80% (ropa a plyn), Nizozemí dováží do 30% (hlavnì ropa). Energetickou nároènost tvorby HDP má Nizozemí o 20 % nižší. Nizozemí paritu kupní síly: 305 mld US $ fosilních paliv 65, ,6 PJ ch zdrojù 1,4 % energie 1,5 % fosilních paliv na jednotku HDP (po pøepoètu na paritu kupní síly) [10 5 t/] 1L]R]HPt Nizozemí %HOJLH HDP v Energetická nároènost tvorby HDP po pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/mld US$] 1L]R]HPt Belgie %HOJLH Belgie paritu kupní síly: 196 fosilních paliv v mil. t uhlíkového ekvivalentu Celkové emise CO2 fosilních paliv 39,81 Nizozemí Belgie 2816,9 PJ ch zdrojù 20,7 % energie 1,1 % Celková spotøeba primárních [PJ] Nizozemí Belgie 7

10 Rakousko Švýcarsko Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO 2 vychází výraznì lépe pro Švýcarsko (cca o 30 %). Obì zemì dlouhodobì pokrývají poptávku po elektrické energii vlastními zdroji, Švýcarsko èást produkce (kolem 10%) vyváží. Závislost na dovozech primárních energetických zdrojù (ropa a plyn) je v obou pøípadech obdobná (Švýcarsko 50 %, Rakousko 60 %). Energetickou nároènost tvorby HDP má Švýcarsko o 10 % nižší. Rakousko paritu kupní síly: 155 fosilních paliv na jednotku HDP (po pøepoètu na paritu kupní síly) [10 5 t/] Energetická nároènost tvorby HDP po pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/] Celkové emise CO2 fosilních paliv 17, ,7 PJ 5DNRXVNR âyêfduvnr 5DNRXVNR âyêfduvnr ch zdrojù 0 % Rakousko HDP v Švýcarsko energie 22,2 % Švýcarsko paritu kupní síly: 152 fosilních paliv 12, ,6 PJ ch zdrojù 24,9 % energie 16,3 % Rakousko fosilních paliv v mil. t uhlíkového ekvivalentu Celková spotøeba primárních [PJ] Rakousko Švýcarsko Švýcarsko 8

11 Dánsko Finsko Nároènost tvorby HDP na emise CO 2 je u obou zemí prakticky rovnocenná (rozdíl je menší než 1 %). Dánsko dlouhodobì pokrývá poptávku po elektrické energii vlastními zdroji, Finsko musí (5 10 %) dovážet. Závislost Dánska na dovozech primárních energetických zdrojù nepøesahuje 10 %, Finsko dováží cca 60 % (ropa a plyn). Energetickou nároènost tvorby HDP má Dánsko polovièní. Dánsko paritu kupní síly: 118 fosilních paliv na jednotku HDP (po pøepoètu na paritu kupní síly) [10 5 t/] Energetická nároènost tvorby HDP po pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/mld US$] fosilních paliv 17,11 949,5 PJ 'iqvnr )LQVNR 'iqvnr )LQVNR ch zdrojù 0 % Dánsko HDP v Finsko energie 8,4 % Finsko paritu kupní síly: 93 fosilních paliv v mil. t uhlíkového ekvivalentu fosilních paliv 13,37 Dánsko Finsko 1361,0 PJ ch zdrojù 17,4 % energie 22,7 % Celková spotøeba primárních [PJ] Dánsko Finsko 9

12 Polsko Maïarsko Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO 2 vychází výraznì lépe pro Maïarsko (zhruba o 30 %). Maïarsko pokrývá èást poptávky po elektrické energii (cca 5%) dovozem, Polsko pøibližnì stejnou èást vyváží. Závislost Maïarska na dovozech primárních energetických zdrojù se pohybuje kolem 50% (ropa a plyn), Polsko dováží do 15% (ropa). Energetickou nároènost tvorby HDP má Maïarsko o 5 % nižší. Polsko paritu kupní síly: 257 fosilních paliv na jednotku HDP (po pøepoètu na paritu kupní síly) [10 5 t/] Energetická nároènost tvorby HDP po pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/] fosilních paliv 85, ,9 PJ 3ROVNR 0D DUVNR 3ROVNR 0D DUVNR energie na celkové spotøebì primárních zdrojù 0% Polsko HDP v Maïarsko energie 4,7 % Maïarsko paritu kupní síly: 71 fosilních paliv v mil. t uhlíkového ekvivalentu fosilních paliv 16, ,9 PJ Polsko Maïarsko energie na celkové spotøebì primárních zdrojù 14,4 % Celková spotøeba primárních [PJ] Polsko Maïarsko energie 1,4 % 10

13 Lotyšsko Litva Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO 2 vychází výraznì lépe pro Lotyšsko (zhruba o 46 %). Lotyšsko pokrývá znaènou èást poptávky po elektrické energii (cca 30 %) dovozem, Litva vyváží elektøinu v objemech kolem 50% vlastní spotøeby. Závislost Lotyšska na dovozech primárních energetických zdrojù se pohybuje kolem 75%, Litva dováží do 60% (v obou pøípadech plyn i ropa). Energetickou nároènost tvorby HDP má Lotyšsko o 45% nižší. Lotyšsko paritu kupní síly: 11,5 fosilních paliv na jednotku HDP (po pøepoètu na paritu kupní síly) [10 5 t/] Energetická nároènost tvorby HDP po pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/] fosilních paliv 2,15 mil. t uhlíkového ekv. 179,4 PJ /RW\ãVNR /LWYD /RW\ãVNR /LWYD ch zdrojù 0 % Lotyšsko HDP v Litva energie 33,5 % Litva paritu kupní síly: 14 fosilních paliv v mil. t uhlíkového ekvivalentu fosilních paliv 4,88 mil. t uhlíkového ekv. 379,8 PJ ch zdrojù 36,4 % energie 6,2 % Lotyšsko Litva Celková spotøeba primárních [PJ] Lotyšsko Litva 11

14 4. Analýza výsledkù Sledovaný výbìr není dostateènì velký, aby bylo možno vyvodit obecné závìry k relevantnímu statistickému zpracování není zkrátka k dispozici dostatek státù. Pøesto jsou výsledky zajímavé. Srovnání neukazuje na jednoznaènou souvislost mezi využíváním jaderné energie a nižšími mìrnými emisemi. Hlavním dùvodem je zøetelnì nižší energetická nároènost vyspìlých bezjaderných ekonomik. Jedinou výjimku tvoøí dvojice Švýcarsko Rakousko, kde se ani (v celkovém sledovaném vzorku) nadprùmìrnì efektivní rakouská ekonomika nevyrovná extrémnì nízké energetické nároènosti Švýcarska. Pøíèiny velmi pravdìpodobnì tkví ve výjimeèné struktuøe švýcarského HDP, podrobná analýza tvorby HDP však nebyla provedena. K nejvìtším rozdílùm v mìrných emisích dochází mezi východoevropskými státy. Jaderné Maïarsko má podstatnì lepší výsledky než Polsko. Zpùsobují to ovšem faktory, na které nemá jaderný program významnìjší vliv. První pøedstavuje historicky podmínìná vysoká energetická nároènost polského hospodáøství zatímco Maïarsko je zemì orientovaná na zemìdìlství a lehký prùmysl, v Polsku s velkými zásobami uhlí tradiènì hrálo dùležitou roli napøíklad hutnictví. Druhým je potom mimoøádnì vysoký podíl uhlí na polské ch zdrojù nejvyšší v Evropì. Na druhé stranì Lotyšsko vykazuje podstatnì nižší mìrné emise než Litva, zemì s nejvyšším podílem jaderné elektøiny na svìtì. Ani fakt, že Lotyšsko je do znaèné míry závislé na dovozech elektøiny, tento výsledek nezeslabuje. Energetická nároènost Litvy je totiž ve srovnání s Lotyšskem témìø dvojnásobná, obdobnì jako mìrné emise, jež má Litva ze sledovaných zemí vùbec nejvyšší. Konkrétní pøíèiny rozdílù podrobnìji analyzujeme u jednotlivých dvojic. Ze srovnání je zøejmé, že zemì pokrývající èást spotøeby energie z jaderných zdrojù nevykazují snížení emisí skleníkových plynù odpovídající podílu této technologie. Slibovaný cíl redukci atmosférické koncentrace oxidu uhlièitého tedy jaderné elektrárny neplní. Lze pøitom vysledovat souvislost provozování jaderných elektráren a zvýšené energetické nároènosti tvorby HDP. Pøíèinou je pravdìpodobnì pøedevším nižší tlak na regulaci spotøeby v jaderných zemích. Energetická nároènost tvorby HDP pøitom pøedstavuje nejdùležitìjší parametr ovlivòujícím úroveò mìrných emisí. Navíc jako strukturální charakteristika ekonomiky brání úèinnosti opatøení ke snižování zneèištìní. Pøedevším pro zemì støední a východní Evropy proto platí, že pokud mají dosáhnout dlouhodobì perspektivní redukce emisí, musí v prvé øadì zvýšit energetickou efektivnost hospodáøství. Orientace na snižování energetické nároènosti ekonomiky pøitom pøinese rovnìž další pozitiva. Umožòuje totiž vyhnout se dilematu mezi emisemi oxidu uhlièitého a ekologickými riziky jaderných reaktorù. Navíc výzkum ukazuje, že nahrazování reaktorù energetickou efektivností pøináší èistý zisk zamìstnanosti: rùzné studie ukazují poèet vytvoøených pracovních míst ve srovnání s jadernými elektrárnami pohybující se mezi % [14]. 12

15 5. Prameny [1] IPCC Third Assessment Report Working Group I. Summary for policymakers, IPCC, Geneva 2001 [2] Nuclear Energy in a Sustainable Development Perspective, NEA OECD, Paris 2000 [3] Nuclear Power and Climate Change, NEA, Paris 1998 [4] Schneider, M.: Climate change and nuclear power, WWF, Washington, D. C [5] Keepin, B., et Kats, G.: Greenhouse warming comparative analysis of nuclear and efficiency abatement strategies, Energy Policy, Vol. 16, No. 6, December 1988 [6] Radanne, P., et al.: Analyse comparative des impacts économiques du site nucléaire de Fessenheim et des actions de maitrise de ¾énergie en Alcase, INSTENE, Paris 1989 [7] Auken, S.: projev na UNFCCC COP 5 [8] tisková konference po zasedání Rady EU pro životní prostøedí, [9] FORATOM position statement on COP 6, Brusel [10] tisková zpráva FORATOM, [11] Department of Energy Energy Information Administration: International energy data, [12] Key world energy statistics, Edition 2000, International Energy Agency, Paris 2000 [13] International Energy Agency, [14] Jenkins, T., et McLaren, D.: Working future? Jobs and the environment, Friends of the Earth, London

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Vydalo Hnutí DUHA v lednu 2003 Textová èást: Martin Sucharda a Vojtìch Kotecký Zpracování a vydání této studie

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 10 ČÍSLO 1 březen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií Od nového roku zaèalo otevírání trhu s elektrickou energií, které

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 5 2001 zemìdìlské aktuality Z OBSAHU Krátké zprávy Zemìdìlská praxe Poznatky Lidská výživa Zahradnictví Poèet zemìdìlských ekologických podnikù v Evropské unii Krátké zprávy Úspìch nìmeckého agrárního

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi OBSAH 1. Úvod str. 1 2. Obecné informace o obchodu s lidmi str. 2 2.1. Definice

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Miliardy pro zelenìjší Evropu? Dálnice D8 a evropské finance Zpráva o úloze EU v kontroverzním projektu výstavby D8 pøes východní Krušné hory CEE Bankwatch Network & Friends of the Earth Europe Dálnice

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody?

Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody? Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody? Dana Zadra ilová * Strategie Corporate Social Responsibility (CSR) pøedstavuje v souèasnosti významný potenciál

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více