INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI"

Transkript

1 INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: PØÍLOHA è. 4

2

3 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 4 4 ZPRACOVÁNÍ SJEDNANÝCH PØÍCHOZÍCH PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ 5 5 ZPRACOVÁNÍ A VYPOØÁDÁNÍ SJEDNANÝCH ODCHOZÍCH PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ 5 6 VKLADY HOTOVOSTI 5 7 PRAVIDLA SPOLEÈNOSTI AKCENTA V AML 6 8 EVIDENCE MAJETKU KLIENTA - VEDENÍ INTERNÍCH PLATEBNÍCH ÚÈTÙ (IPU) 6 9 ODMÍTNUTÍ PROVEDENÍ PLATEBNÍHO PØÍKAZU 6 10 NEODVOLATELNOST PLATEBNÍHO PØÍKAZU: 6 11 IDENTIFIKACE MAJETKU ZÁKAZNÍKA: 7 12 POJIŠTÌNÍ VKLADÙ 7 13 OLB 7 14 LHÙTA PRO PØIPSÁNÍ PENÌŽNÍCH PROSTØEDKÙ NA ÚÈET POSKYTOVATELE PØÍJEMCE (TJ. NA ÚÈET SPOLEÈNOSTI) 7 15 INFORMOVÁNÍ KLIENTA O INVESTIÈNÍCH SLUŽBÁCH (TERMÍNOVANÉ OBCHODY) 8 16 INFORMACE O ZPÙSOBU KOMUNIKACE 9 17 PODMÍNKY PRO PØÍPUSTNOST POBÍDEK INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVÌ PØEHLED KLIENTSKÝCH ÚÈTÙ 11

4 1. SLOVNÍÈEK POJMÙ: AML zákon - zákon è. 253/2008 Sb., o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a financování terorismu, v platném znìní. Autentizaèní SMS - autorizaèní proces prostøednictvím hesla zasílaného ve formì SMS Spoleèností umožòující identifikaci Klienta a zaruèující bezpeèné šifrování pokynù/platebního pøíkazu Klienta Spoleènosti prostøednictvím služby OLB. ÈNB - se rozumí Èeská národní banka, se sídlem Praha 1, Na Pøíkopì 28, PSÈ , která je pøíslušným orgánem dohledu nad èinností Spoleènosti v oblasti platebních a investièních služeb. Celkový zùstatek na IPU - zùstatek po zapoètení všech vypoøádaných i nevypoøádaných platebních pøíkazù, blokovaných jistot a pohledávek Spoleènosti za Klientem. Den vypoøádání - pracovní den, kdy dojde k zadání odepsání èástky z vázaného platebního úètu Spoleènosti dle sjednaných parametrù. Den valuty penìžních prostøedkù - den valuty odpisu penìžních prostøedkù z platebního úètu plátce (Klienta) nastává nejdøíve okamžikem pøijetí Platebního pøíkazu. - den valuty pøípisu penìžních prostøedkù na platební úèet pøíjemce (Spoleènosti) nastává nejpozdìji okamžikem, kdy jsou penìžní prostøedky pøipsány na úèet pøíjemce. Doklad o vypoøádání Obchodu/Transakce - potvrzení o vypoøádání Obchodu/Transakce sjednaných mezi Klientem a Spoleèností. Forwardový obchod - termínový obchod s cizími mìnami ve smyslu ustanovení 3 odst. 1 písm. d) ZPKT; pevnì sjednaný obchod s cizími mìnami, pøi kterém dochází k smluvenému budoucímu pracovnímu dni k nákupu nebo prodeji penìžních prostøedkù v jedné mìnì za urèité množství penìžních prostøedkù v jiné mìnì pøi forwardovém kurzu dohodnutém v dobì uzavøení daného obchodu, s datem vypoøádání tohoto obchodu v rozmezí pìti dnù od jeho uzavøení, nejèastìji jeden rok. Chránìné informace - jsou veškeré znalosti, informace a údaje (bez ohledu na formu), které: - jedna smluvní strana obdržela od druhé smluvní strany v souvislosti se Smlouvou nebo jednáním o uzavøení Smlouvy; - jsou nìkterou ze smluvních stran výslovnì oznaèeny jako dùvìrné, chránìné, diskrétní, tajné nebo jiným slovem významovì pøíbuzným; - nejsou veøejnì pøístupné; a týkají se nìkteré nebo obou smluvních stran (zejména jejich èinnosti, struktury, hospodáøských výsledkù, know-how, provozních metod, procedur a pracovních postupù, obchodních nebo marketingových plánù, koncepcí a strategií, nabídek, smluv, dohod a jiných ujednání s tøetími stranami, vztahù s obchodními partnery; - se týkají Smlouvy nebo jejího plnìní (zejména informace o obsahu Smlouvy a jejích pøílohách a pøípadných dodatcích, o právech a povinnostech smluvních stran, jakož i informace o cenách); - jedna ze smluvních stran považuje za nutné ochraòovat pøed nepovolanými osobami èi pøed jejich zneužitím druhou smluvní stranou; - pro nakládání s nimi je stanoven právními pøedpisy zvláštní režim utajení (zejména bankovní tajemství, služební tajemství). Identifikace Klienta - je identifikace ve smyslu zákona è. 253/2008 Sb., o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a financování terorismu, v platném znìní, zejména 8; Zprostøedkovanou identifikací Klienta se rozumí pøevzatá identifikace ve smyslu 11 zákona è. 253/2008 Sb., o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a financování terorismu, v platném znìní). Inkaso - Spoleènost nebude poskytovat možnost inkasních pøíkazù ve smyslu 104 odst.1 ZPS. Interní platební úèet (IPU) - interní evidenèní úèet vedený Spoleèností pro Klienta, který slouží k evidenci majetku Klienta a penìžních prostøedkù Klienta svìøených Spoleènosti k provádìní Transakcí/Obchodù. Jistota - penìžní zajištìní k termínovým obchodùm. Standardní výše penìžního zajištìní je 10 % z hodnoty Obchodu. Klient a Spoleènost se mohou dohodnout na nižší výši zajištìní. Klient - fyzická anebo právnická osoba, která se Spoleèností uzavøela Smlouvu, na základì které jí jsou Spoleèností poskytovány služby uvedené v èl. II. Smlouvy. Konfirmace platební transakce - potvrzení o uzavøení Obchodu/Transakce vystavené v elektronickém systému Spoleènosti a podepsané oprávnìným zamìstnancem Spoleènosti. Krytí platební transakce - pøedstavují penìžní prostøedky svìøené Klientem Spoleènosti za úèelem provedení platební transakce, které jsou pøipsány na platební úèet Spoleènosti a jsou Spoleènosti k dispozici. Lhùta pro pøipsání penìžních prostøedkù- pokud Smlouva èi VOP nestanoví jinak, Spoleènost zajistí, aby penìžní prostøedky byly pøipsány na úèet poskytovatele Klienta nejpozdìji do konce následujícího pracovního dne po okamžiku pøijetí platebního pøíkazu. Toto ustanovení platí pro pøevody CZK a EUR mìny na území EU. Pro ostatní mìny platí, že Spoleènost a Klient si vždy dohodnou lhùtu pro pøipsání penìžních prostøedkù, max. však 4 pracovní dny ode dne pøipsání penìžních prostøedkù na úèet Spoleènosti. Výše uvedené podmínky platí za pøedpokladu dostateèného zùstatku na IPU pro krytí celé platby vèetnì poplatkù, anebo zaplacením klienta sjednané èástky na Vázaný platební úèet Spoleènosti dle pokynù uvedených na Konfirmaci. Majetek Klienta/Zákazníka - pøedstavují jednak penìžní prostøedky svìøené Klientem Spoleènosti za úèelem provedení platební transakce ( 19 odst. 1 ZPS), jednak Majetek Zákazníka/Klienta (penìžní prostøedky a investièní nástroje) svìøený Spoleènosti za úèelem poskytování investièních služeb ( 2 odst. 1 písm. h) ZKPT. Strana 1 /celkem 12/

5 Obchod/Transakce - spotový, swapový èi forwardový obchod provedený na základì Smlouvy uzavøené mezi Spoleèností a Klientem. Obchodník - zamìstnanec Spoleènosti pracující na útvaru Obchod. Obchodník s cennými papíry (OCP)- Pokud je v textu uvedena zkratka OCP, má se na mysli èinnost Spoleènosti na základì povolení udìleného ÈNB ze dne , podle zákona 256/2006 Sb. v rozsahu hlavních investièních služeb podle 4 odst.2 písm a)b)c) a doplòkových služeb podle 4 odst.3 písm a). Obchodní partner/obchodní zástupce - je osoba, která na základì mandátní smlouvy se Spoleèností jedná pøi uzavírání Smlouvy o platebních službách nebo pøi poskytování platebních služeb jménem Spoleènosti; obchodním partnerem/zástupcem není zamìstnanec ani prokurista. Obchodní tajemství - veškeré informace obchodní èi technické povahy, související s podnikem kterékoliv ze smluvních stran, které mají skuteènou nebo alespoò potencionální, materiální èi nemateriální hodnotu, nejsou v pøíslušných obchodních kruzích bìžnì dostupné, a které jsou touto smluvní stranou odpovídajícím zpùsobem utajovány. Objednávka - požadavek Klienta o kontaktování ze strany Spoleènosti pøi dosažení urèité úrovnì smìnného kurzu; tento kurz si Klient objednává na urèité èasové období, objednávka je nezávazná. Pevná Objednávka - Závazný požadavek Klienta na uzavøení obchodu pøi dosažení urèité úrovnì smìnného kurzu. V požadavku Klient specifikuje tržní kurz mìnu nákupu, mìnu prodeje, objem alespoò jedné strany obchodu a èasový interval, po který Pevná Objednávka platí. Pøi dosažení sjednané úrovnì tržního kurzu Spoleènost uskuteèní obchod dle dispozic Klienta a informuje ho následnì. Pokud dojde k uplynutí èasu Pevné objednávky pøed dosažením specifikovaného kurzu, informuje Spoleènost Klienta o této skuteènosti. Odložená splatnost - provedení platební transakce Spoleèností na základì platebního pøíkazu Klienta zapoène až v okamžiku, kdy Klient splní své smluvní povinnosti vùèi Spoleènosti, a to zejména povinnost pøevést ve stanové lhùtì penìžní prostøedky k finanènímu krytí požadovaného Obchodu/Transakce na Vázaný platební úèet; pøípadnì použitelný zùstatek jeho IPU dosáhne úrovnì umožòující provedení obchodu. Okamžik pøijetí platebního pøíkazu - a v pøípadì, že použitelný zùstatek IPU Klienta je dostateèný na provedení platebního pøíkazu v dobì, kdy Spoleènost obdrží platební pøíkaz od Klienta v rámci provozní doby Spoleènosti, se Okamžikem pøijetí platebního pøíkazu rozumí tento okamžik, ledaže je platební pøíkaz pøijat nejvýše 1 hodinu pøed koncem provozní doby Spoleènosti, potom se Spoleènost s Klientem dohodla, že Okamžikem pøijetí platebního pøíkazu je zaèátek následující provozní doby. V pøípadì, že použitelný zùstatek IPU Klienta neumožòuje provedení platebního pøíkazu v dobì, kdy Spoleènost obdrží platební pøíkaz v rámci provozní doby Spoleènosti, je Okamžikem pøijetí platebního pøíkazu okamžik, kdy dojde ke splnìní závazkù Klienta pøevést dostateèné penìžní prostøedky na Vázaný platební úèet Spoleènosti (viz Odložená splatnost); popø. okamžik kdy použitelný zùstatek IPU dosáhne výše, která umožní provedení platebního pøíkazu. ON LINE BROKER (OLB) - elektronický obchodní systém Spoleènosti umožòující Klientùm prostøednictvím internetového rozhraní sjednávat Obchody/Transakce, zadávat platební pøíkazy k provedení Obchodu/Transakce a využívat dalších služeb poskytovaných Spoleèností. Oprávnìná osoba - je osoba uvedená v pøíloze è. 1 Smlouvy. Parametry Obchodu/Transakce- identifikace mìny nakupované (mìna nákup) a mìny prodávané (mìna prodej), množství mìny prodávané èi nakupované, èíslo Vázaného platebního úètu Spoleènosti, na který budou Klientem pøevedeny penìžní prostøedky pro uskuteènìní Obchodu/Transakce, èíslo bankovního úètu Klienta nebo Partnera klienta, nebo èíslo IPU, na který mají být penìžní prostøedky Spoleèností v rámci platební transakce pøevedeny. Penìžní zajištìní - zajištìní pohledávek za Klientem, které spoleènosti vzniknou z termínovaného obchodu, a to složením nebo vinkulací penìžních prostøedkù Klienta ve prospìch Spoleènosti. Platební instituce (PI) - právnická osoba, která je oprávnìna poskytovat platební služby na základì povolení k èinnosti platební instituce udìlené ÈNB. Platební pøíkaz - pokyn k provedení platební transakce ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 písm. d) ZPS. Partner klienta - pøíjemce platby anebo plátce platby, kterého uvede Klient v platebním pøíkaze nebo plátce, který Klientovi zasílá penìžní prostøedky. Pøíchozí platební transakce - partner Klienta zasílá penìžní prostøedky ze svého podnìtu, anebo Klient zasílá penìžní prostøedky sám. Slouží buï ke krytí nákladù obchodu èi k zvýšení zùstatku na IPU. Okamžik pøijetí platebního pøíkazu - okamžikem pøijetí platebního pøíkazu se rozumí okamžik, kdy Spoleènost obdrží od plátce (Klienta) platební pøíkaz (obdržení pokynu faxem, mailem, telefonicky). Pokud takový okamžik pøipadne na dobu, která není provozní dobou Spoleènosti, platí, že okamžik pøijetí platebního pøíkazu pøipadne na zaèátek následující provozní doby Spoleènosti. O provozní dobì je Klient informován ve VOP Spoleènosti. Sazebník - Spoleèností uveøejòovaný aktuální ceník služeb, pøístupný na webových stránkách. Služba - jakákoliv služba, na jejímž poskytování se Spoleènost a Klient dohodli v èlánku II. Smlouvy. Smìnný kurz - kurz, za který dojde ke smìnì jedné mìny za druhou, který se zpravidla odvozuje od aktuální situace na FX trhu a obsahuje odmìnu Spoleènosti. Smlouva - rozumí se Rámcová smlouva o provádìní termínových obchodù s cizími mìnami, bezhotovostních obchodù s cizími mìnami a platebních službách uzavøená mezi Spoleèností a Klientem. Smluvní strany - Spoleènost a Klient, který uzavøel Smlouvu. Spoleènost - AKCENTA CZ, a.s., sídlem U Vršovického høbitova 554/10, Praha 10, provozovna spoleènosti Goèárova tøída 312/52, Hradec Králové. Spot/Spotový obchodem - bezhotovostní obchod s cizími mìnami ve smyslu ustanovení 2 odst. 1 písm. e) ZPS; tj. nákup nebo prodej penìžních prostøedkù Strana 2 /celkem 12/

6 v èeské nebo cizí mìnì za penìžní prostøedky v jiné mìnì, který se uskuteèòuje bezhotovostním pøevodem penìžních prostøedkù, a to za sjednaný kurz v okamžiku uzavøení daného obchodu/platební transakce, pøièemž úhrada penìžních prostøedkù Klientem probìhne bezodkladnì a vypoøádání Spoleèností neprodlenì po obdržení penìžních prostøedkù od Klienta, nejpozdìji však do 5 pracovních dnù od sjednání obchodu (D+5). Swapový obchod - termínový obchod s cizími mìnami. Pevnì sjednaný obchod s cizími mìnami, který je složen ze dvou èástí, pøi kterém dochází k nákupu nebo prodeji penìžních prostøedkù v jedné mìnì za urèité množství penìžních prostøedkù v jiné mìnì valutou D+0 až D+2, a následnì k urèitému smluvenému budoucímu pracovnímu (D+3 a více) dni k zpìtnému prodeji nebo nákupu penìžních prostøedkù v jedné mìnì za urèité množství penìžních prostøedkù v jiné mìnì pøi swapovém kurzu dohodnutém v dobì uzavøení daného obchodu. Termínové obchody - Forwardové a Swapové obchody. Transakce - bezhotovostní obchody s cizími mìnami (spoty), termínované obchody a platební transakce ve smyslu ZPS. Úøední sdìlení - Informace uvedené ve Vìstníku ÈNB v èástce 3/2011 ze dne Valuta vypoøádání D+5 - je valuta skládající se z valuty (max. D+1) - lhùty, ve které Klient je povinen pøevést penìžní prostøedky k finanènímu krytí požadovaného Obchodu/Platební Transakce na Vázaný platební úèet a valuty (max. D+4) - lhùty, ve které je Spoleènost povinna, pokud jsou na Vázaném platebním úètu pøipsány penìžní prostøedky k provedení Klientem požadovaného Obchodu/Transakce, provést Klientem požadovaný Obchod/Transakci. Vázaný platební úèet - platební úèet Spoleènosti pro provádìní platebních transakcí mezi Klientem a Spoleèností vedený u banky anebo spoøitelního a úvìrního družstva. Seznam tìchto úètù je uveden v kapitole è 18. Variabilní symbol - identifikátor plateb v tuzemském platebním styku. Jeho maximální délka je 10 znakù a skládá se jen z èíslic. Uvádìní variabilního symbolu na platebním pøíkazu je upraveno vyhláškou ÈNB 62/2004 Sb. ze dne 2. února Zkratky: AML - Zákon o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a financování terorismu (297/2008 Sb.) pravidla pro: BEN - pøíznak platby pøi jehož použití všechny poplatky hradí pøíjemce FO - fyzická osoba FX - Foreign Exchange mezibankovní trh smìnných kurzù IBAN - je mezinárodní èíslo bankovního úètu umožòující provádìt platby do a ze zahranièí IPU - interní platební úèet OCP - Obchodník s cennými papíry (viz. výše) OLB - ON LINE BROKER (viz. výše) OP - obchodní partner/obchodní zástupce (dle ZPS a ZPKT) OUR - pøíznak platby pøi jehož použití veškeré poplatky hradí plátce PI - platební instituce PO - právnická osoba RS - Rámcová smlouva SHA - pøíznak platby pøi jehož použití poplatky banky plátce hradí plátce, ostatní poplatky hradí pøíjemce. Kód zpoplatnìní SHA je povinný u pøevodù do/z èlenských státù EU/EHP v mìnách èlenských státù EU/EHP SWIFT - zaøízení sloužící zejména k mezinárodnímu platebnímu styku. V rámci SWIFTu má každá zúèastnìná banka svùj jedineèný kód (BIC), kterým se identifikuje VOP - Všeobecné obchodní podmínky Spoleènosti, které jsou pøílohou è. 3 Smlouvy VS - Variabilní symbol - je identifikátor plateb v tuzemském platebním styku. Jeho maximální délka je 10 znakù a skládá se jen z èíslic. ZPKT - zákon è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znìní ZPS - zákon è. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znìní Strana 3 /celkem 12/

7 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s., se sídlem Praha 10, U Vršovického høbitova 554, PSÈ: , IÈ: , zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9662, provozovna Spoleènosti/korespondenèní adresa: Goèárova tøída 312/52, Hradec Králové, - (dále jen Spoleènost ). Spoleènost podléhá regulaci Èeské národní banky se sídlem Na Pøíkopì 28, Praha 1. Spoleènost prohlašuje, že na základì rozhodnutí ÈNB o udìlení povolení k èinnosti Platební Instituce a povolení k èinnosti obchodníka s cennými papíry je oprávnìna poskytovat tyto služby: a) platební služby dle zák. è. 284/09 Sb.: vkládání hotovosti na platební úèet vedený Spoleèností, výbìr hotovosti z platebního úètu vedeného Spoleèností, provádìní pøevodu penìžních prostøedkù, vydávání a správa platebních prostøedkù a zaøízení k pøijímání platebních prostøedkù dle 3 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona, provádìní pøevodù penìžních prostøedkù dle 3 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona, (è.j. Sp/2009/1329/571), b) provádìní èinností dle zák. è. 256/04 Sb. v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí, kterým bylo Spoleènosti udìleno povolení k èinnosti platební instituce, c) èinnost obchodníka s cennými papíry dle zák. è. 256/04 Sb. v rozsahu hlavních investièních služeb, tj. pøijímání a pøedávání pokynù týkajících se investièních nástrojù, provádìní pokynù týkajících se investièních nástrojù na úèet zákazníka, obchodování s investièními nástroji na vlastní úèet a doplòkové investièní služby: úschova a správa investièních nástrojù vèetnì souvisejících služeb, vše ve vztahu k poskytování opcí, futures, swapù, forwardù a jiných nástrojù, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotì cenných papírù, mìnových kurzù, úrokové míøe nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátùm, finanèním indexùm èi finanèním kvantitativnì vyjádøeným ukazatelùm, a ze kterých vyplývá právo na vypoøádání v penìzích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje. (è.j. Sp/2008/2235/571) 2.1POVINNÉ ÚDAJE Spoleènost podává informace formou Povinnì zveøejòovaných informací dle zákona na webových stránkách Spoleènosti Dále mùže Klient nahlédnout do povinnì zveøejòovaných informací v tištìné formì v provozovnì Spoleènosti. Upozornìní na podstatnou zmìnu v obsahu pøedmìtných informací poskytuje Spoleènost Klientovi vždy v tištìné formì. Spoleènost je ze zákona povinna dokládat výroèní zprávu na Mìstský soud v místì sídla Spoleènosti. Klient mùže nahlédnout do výroèní zprávy na vyžádání jak v provozovnì Spoleènosti, nebo na Mìstském soudu obchodního rejstøíku sbírka listin. 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Pøedmìtem platební služby je zpracování a vypoøádání všech platebních transakcí uzavøených s klientem jménem Spoleènosti. Dále správa evidence Majetku Klienta/Zákazníka a svìøených penìžních prostøedkù na interním platebním úètu. V rámci zpracování a vypoøádání platebních transakcí jsou realizovány tyto operace: a) platební transakce se smìnou mìn na úèet Klienta na úèet tøetí strany (partnera Klienta) na interní platební úèet (IPU) b) evidence majetku Klienta na IPU c) platební transakce bez smìny mìn z IPU na úèet Klienta na úèet tøetí strany (partnera Klienta) d) platební transakce se smìnou mìn z IPU na bankovní úèet Klienta na bankovní (platební) úèet tøetí strany (partnera Klienta) e) pøípis pøijatých penìžních prostøedkù na IPU f) termínované platební transakce g) Platební transakce z podnìtu pøíjemce (inkaso) Spoleènost jako službu nenabízí. Platební transakce se smìnou mìn (spotové obchody) Spoleènost poskytuje individuální smìnné kurzy na nákup jedné mìny za protihodnotu ve druhé mìnì s termínem vypoøádání v den sjednání obchodu èi nejdéle do 5ti pracovních dnù (vèetnì). Spoleènost provádí konverze na základì závazných objednávek Klienta pøi požadované úrovni kurzu a v pøedem stanovené hodnotì. Ve smyslu úøedního sdìlení (èást II bod6) Spoleènost klienta informuje, že má povinnnost vyplácet Klientovi úroky z vkladù z Vázaných platebních úètù, které spoleènost obdrží od bank, kde jsou tyto vklady uloženy. Vzhledem k délce vkladù, a nepravidelného úroèení tìchto úètù Spoleènost Klienta informuje, že tyto úroky pøipisuje 1x roènì na IPU dle podmínek RS a VOP. Strana 4 /celkem 12/

8 3.1Povinné údaje uvedené na Konfirmaci platební transakce Každá konfirmace platební transakce musí obsahovat tyto údaje: - obchodní firmu Klienta a jeho identifikaèní údaje (èíslo rámcové smlouvy, IÈ, sídlo/adresa provozovny, u FO jméno, pøíjmení, datum narození, adresu bydlištì ), - obchodní firmu Spoleènosti a její identifikaèní údaje (IÈ, sídlo/adresa provozovny), - variabilní symbol platební transakce Uvádìní VS na platebním pøíkazu je upraveno vyhláškou ÈNB 62/2004 Sb. ze dne 2. února 2004, - datum a èas pøijetí platební transakce, - èástku a mìnu platební transakce, - v pøípadì smìny mìn sjednaný kurz, - v pøípadì smìny mìn èástku a mìnu protihodnoty, - èíslo platebního úètu pøíjemce penìžních prostøedkù z platební transakce, - údaj o poplatku, pokud se poplatek skládá z více èástí, rozpis jednotlivých položek, - datum odeslání penìžních prostøedkù z vázaného platebního úètu Spoleènosti na platební úèet uvedený v platebním pøíkazu. V pøípadì platební transakce do zahranièí jsou navíc povinné následující údaje: - název zahranièní banky, stát, SWIFT, mezinárodní identifikaèní kód banky (BIC), - èíslo platebního úètu (tvar ve formátu IBAN je povinný pro zemì EU), - poplatky OUR, BEN, SHA, Europlatba - dùvod platební transakce (ID platební transakce, faktura). V pøípadì, že na platební transakci chybí nìkterý povinný údaj, Spoleènost kontaktuje Klienta a požádá ho o doplnìní platebního pøíkazu. Pokud Klient provádí platební transakci na nového pøíjemce (partnera Klienta), který není evidován v interním systému Spoleènosti, požaduje Spoleènost od Klienta vyplnìný formuláø s údaji o pøíjemci. Tento formuláø je dostupný na webových stránkách Spoleènosti v sekci Dokumenty. Následnì Spoleènost provede kontrolu údajù obdržených od Klienta (pøedevším ovìøí èíslo IBAN a SWIFT) pro úèely provádìní platebních transakcí. 4. ZPRACOVÁNÍ SJEDNANÝCH PØÍCHOZÍCH PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ Všechny uzavøené platební transakce jsou evidovány v interním systému Spoleènosti. V den následující po dni, kdy byla platební transakce sjednána, Spoleènost ovìøí, zda pro každou uzavøenou platební transakci obdržela finanèní krytí ze strany Klienta na vázaný úèet Spoleènosti, anebo je dostateèný použitelný zùstatek na IPU Klienta. Pokud je platební transakce ze strany Klienta uhrazena, anebo je dostateèný použitelný zùstatek na IPU, je zaøazena do dalšího zpracování. 5. ZPRACOVÁNÍ A VYPOØÁDÁNÍ SJEDNANÝCH ODCHOZÍCH PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ Pokud konfirmace platební transakce obsahuje veškeré potøebné údaje, a Klient uhradil svùj závazek na vázaný úèet Spoleènosti, anebo je dostateèný použitelný zùstatek na IPU Klienta, následuje provedení platební transakce ze strany Spoleènosti resp. zaplacení z vázaného platebního úètu Spoleènosti. Všechny platební transakce jsou uhrazeny dle podmínek dohodnutých v platebním pøíkazu. Doklad o vypoøádání platební transakce obsahuje tyto informace: - identifikaèní údaje Klienta (èíslo RS, IÈ, sídlo/adresa provozovny, u FO jméno, pøíjmení, datum narození, adresu bydlištì), - identifikaèní údaje Spoleènosti (IÈ, sídlo/adresa provozovny), - variabilní symbol platební transakce, - datum a èas pøijetí platební transakce, - èástku a mìnu platební transakce, - v pøípadì smìny mìn sjednaný kurz a èástku a mìnu protihodnoty - èíslo platebního úètu pøíjemce penìžních prostøedkù z platební transakce, V pøípadì platební transakce do zahranièí další povinné údaje, - údaj o poplatku, pokud se poplatek skládá z více èástí, rozpis jednotlivých položek, - den odeslání penìžních prostøedkù z vázaného platebního úètu Spoleènosti na platební úèet uvedený v platebním pøíkazu. 6. VKLADY HOTOVOSTI Není strategií Spoleènosti pøijímat vklady v hotovosti. Pokud Klient doloží oprávnìnost/nezbytnost takového jednání a Spoleènost vyjádøí písemnì souhlas, Spoleènost akceptuje vklady v hotovosti na Vázaný platební úèet za podmínek uvedených níže. Pokud Klient vloží hotovost v hodnotì vìtší než 15 tis. EUR nebo ekvivalent v jiné mìnì (dle 28 zák. 253/2008), Spoleènost bude vždy požadovat od klienta doložení pùvodu penìz (napø. fakturou, èestným prohlášením, apod.) Spoleènost mùže požadovat doložení dokladu o pùvodu penìz i v pøípadì, že jsou Strana 5 /celkem 12/

9 vkládané èástky nápadnì obdobné hranici 15 tis. EUR anebo jsou cílenì rozdìleny tak, aby se Klient této povinnosti vyhnul, anebo kdykoli to uzná za vhodné. V rámci platného Sazebníku jsou vklady hotovosti Klientù zpoplatnìny. 7. PRAVIDLA SPOLEÈNOSTI AKCENTA V AML Spoleènost AKCENTA CZ,a.s. postupuje v oblasti boje proti praní špinavých penìz zcela v souladu se zákonem è. 253/2008 Sb. o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a financování terorismu a v souladu se zákonem è. 69/2006 Sb., o provádìní mezinárodních sankcí. Spoleènost proto nerealizuje finanèní transakce, které smìøují do zemí se zcela nedostateènými AML/CFT opatøeními. Mezi takové zemì jsou øazeny KLDR a Írán. Dalšími rizikovými zemìmi, kam spoleènost nerealizuje finanèní transakce, jsou Kuba, Myanmar, Sýrie, Súdán a Libye. AKCENTA CZ,a.s. plnì respektuje doporuèení Finanèního analytického útvaru Ministerstva financí a vìnuje maximální obezøetnost pøi vstupování do obchodních vztahù a pøi platebním styku s osobami a finanèními institucemi z tìchto zemí. Požadavky Klientù provést transakce do tìchto zemí spoleènost na základì interních postupù zamítá. Podle stejných pravidel postupuje spoleènost AKCENTA CZ,a.s. vùèi všem dalším subjektùm, které jsou vedeny v rámci EU jako rizikové nebo jsou takto oznaèeny vládními institucemi apod. 8. EVIDENCE MAJETKU KLIENTA VEDENÍ INTERNÍCH PLATEBNÍCH ÚÈTÙ (IPU) Spoleènost vede vnitøní evidenci majetku Klienta na IPU. IPU je veden pro každého Klienta oddìlenì a je veden v rùzných mìnách, a to v návaznosti na požadavcích Klienta. IPU slouží k evidenci platebních transakcí a evidenci penìžního zajištìní pro termínované obchody Klienta. Každý Klient obdrží èíslo IPU spoleènì s pøidìleným heslem. Klient dostává pravidelné mìsíèní výpisy z IPU. Zadávat platební pøíkazy z IPU mùže pouze oprávnìná osoba (vymezená v RS), která se prokáže pøidìleným heslem. Klient mùže svùj IPU spravovat prostøednictvím OLB (obdobnì jako internetové bankovnictví). Klient nemùže na svùj IPU pøeposílat penìžní prostøedky pøímo z jiné platební instituce. Penìžní prostøedky mùže Klient poslat na svùj IPU pouze prostøednictvím vázaného platebního úètu Spoleènosti vedeného u banky/spoøitelního družstva. Rovnìž v pøípadì odchozích platebních transakcí jsou penìžní prostøedky odesílány z vázaného platebního úètu vedeného u banky/spoøitelního družstva. IPU slouží pouze k vnitøní evidenci majetku Klientù Spoleènosti a nakládání s ním. V pøípadì, že dojde ke ztrátì hesla k IPU, Klient obdrží formuláø pro zmìny, kterým zažádá o vygenerování nového hesla. Operace provádìné na IPU: a) platební transakce bez smìny mìn: na úèet Klienta, na úèet tøetí strany (partnera Klienta); b) platební transakce se smìnou mìn: na úèet Klienta, na úèet tøetí strany (partnera Klienta); c) pøípis penìžních prostøedkù z pøíchozí platební transakce - pøipsání penìžních prostøedkù na IPU prostøednictvím pøípisu na vázaný platební úèet Spoleènosti vedeného u banky/spoøitelního družstva z podnìtu partnera Klienta anebo z podmìtu klienta samotného. 9. ODMÍTNUTÍ PROVEDENÍ PLATEBNÍHO PØÍKAZU Dle ustanovení 105 odst. 1 zákona o platebním styku Spoleènost mùže odmítnout provést platební pøíkaz pouze tehdy, nejsou-li splnìny smluvní podmínky pro jeho pøijetí, nebo stanoví-li tak jiný právní pøedpis. K pøijetí v takovém pøípadì nedojde. Podmínky, za kterých mùže Spoleènost odmítnout provést platební pøíkaz, jsou uvedeny v RS, tedy Spoleènost mùže odmítnout provést platební pøíkaz pokud: 1. neobsahuje povinné náležitosti vymezené v rámcové smlouvì, a nebo 2. Klient nepøevedl na vázaný platební úèet Spoleènosti vedený u banky/spoøitelního družstva pøíslušné penìžní prostøedky potøebné k provedení sjednané platební transakce, resp. nepøevedl penìžní prostøedky ve sjednané výši, nebo jeho použitelný zùstatek IPU je nedostateèný pro provedení platební transakce, a nebo 3. pokud není platební pøíkaz v souladu s pravidly AML. 9.1Informování Klienta o odmítnutí platebního pøíkazu Pokud Spoleènost odmítne provést platební pøíkaz, informuje Klienta o této skuteènosti neprodlenì. Uvede dùvody odmítnutí a postup pro nápravu chyb, které byly dùvodem odmítnutí. Pokud je dùvodem odmítnutí porušení pravidel AML, Spoleènost postupuje dle platných vnitøních pøedpisù. Poplatky za nápravu chyb v platebním pøíkazu jsou uvedeny v platném Sazebníku Spoleènosti. 10. NEODVOLATELNOST PLATEBNÍHO PØÍKAZU: Klient nemùže souhlas s platební transakcí odvolat za tìchto podmínek: - v pøípadì odložené splatnosti platebního pøíkazu nesmí Klient odvolat platební pøíkaz po skonèení pracovního dne pøedcházejícího Okamžiku splatnosti Strana 6 /celkem 12/

10 platebního pøíkazu. - Dle odst zákona o platebním styku platí, že pokud se Spoleènost a Klient dohodnou, mùže být platební pøíkaz odvolán i pozdìji, pøièemž v RS mùže být stanovena za takové odvolání úplata. 11. IDENTIFIKACE MAJETKU ZÁKAZNÍKA: Ve smyslu Úøedního sdìlení (podle èásti II. bodu 6) Spoleènost klienta informuje, že pøijímá finanèní prostøedky Klientù na tzv. Vázané platební úèty, které jsou vedeny u bank anebo u spoøitelních a úvìrních družstvech (družstvo). Tím je Klient vystaven úvìrovému riziku úvìrové instituce (banky, družstva), u níž jsou penìžní prostøedky Klienta uloženy na vázaných platebních úètech. Tyto vázané platební úèty podléhají zvláštnímu režimu podle zákona o bankách a prostøedky na nich jsou pojištìny u Fondu pojištìní vkladù. Pro identifikaci majetku každého Klienta/zákazníka a urèení konkrétní výše tohoto majetku v každé bance/družstvu pro úèely pojištìní pohledávek z vkladù Spoleènost pøijala soubor principù, kterým je majetek Klienta identifikován: - Finanèní prostøedky jsou evidovány u banky/družstva, do které je Klient pøevedl. - Po dobu než Spoleènost provede faktické plnìní svého závazku, jsou finanèní prostøedky evidovány u banky/družstva, do které je Klient pøevedl. - Okamžikem zadání platebního pøíkazu k odeslání finanèních prostøedkù z vázaného platebního úètu Spoleènosti ve prospìch Klienta (plnìní Spoleènosti) jsou tyto finanèní prostøedky evidovány u banky/družstva, do které byl platební pøíkaz podán. - Spoleènost uplatòuje pro evidenci majetku zákazníka na IPU výše uvedené principy a metodu FIFO (first in, first out). - Spoleènost provádí identifikaci majetku zákazníka na denní bázi. 12. POJIŠTÌNÍ VKLADÙ Tuto problematiku øeší zákon o bankách (21/1992 Sb.) v platném znìní. Konkrétnì 41 f øeší povinnost PI a OCP informovat banku o tzv. úètu se zvláštní režimem jedná se o úèet, kde jsou uloženy penìžní prostøedky více osob na jednom úètu. Banka je povinna pøípadnou náhradu poskytnout oprávnìným osobám ve stejné výši, jako by je poskytla v pøípadì, že by každá osoba mìla penìžní prostøedky evidované na vlastním úètu (bod 4). Tedy Klient nemá právo uplatòovat vydání penìžních prostøedkù po PI/OCP ale po Fondu pojištìní vkladù (FPV). PI/OCP je povinen poskytnout FPV jmenný seznam tìchto Klientù a výši jednotlivých vkladù. Shrnutí: Fond pojištìní vkladù (FPV) se vztahuje na úèty, které má PI/OCP vedené u banky (s.ú.d., poboèky zahranièní banky) a byly bance oznaèeny jako úèty se zvláštním režimem. Tento režim umožòuje Klientùm, kteøí svìøí prostøedky PI/OCP, v pøípadì úpadku BANKY získat z FPV náhradu. Tato náhrada se vztahuje na Klienty, kteøí v rozhodném okamžiku mìli na úètu se zvláštním režimem dané banky své penìžní prostøedky a PI/OCP pøedloží jmenný seznam tìchto Klientù a výši jednotlivých vkladù. Každý takový jednotlivý vklad je pojištìn do zákonné lhùty. Pokud ovšem Klient má u shodné banky veden i úèet na své jméno, pro limit výplaty se tyto èástky sèítají. (napø. pokud klient má na úètu vedené prostøedky ve výši 1 MIO CZK a u PI/OCP má na úètu u shodné banky vedeny prostøedky ve výši 500 tis. CZK, souhrnem FPV pro daného klienta eviduje pohledávku ve výši 1,5 MIO CZK). Tedy pojištìní se nevztahuje na PI/OCP, ale na BANKU, resp. úpadek banky, nikoli úpadek PI/OCP. 13. OLB Pokud Klient urèil pro užívání služby OLB více osob, každé takové oprávnìné osobì bude na urèené telefonní èíslo zasílán formou SMS bezpeènostní kód. Za tímto úèelem je v pøíloze è. 1 RS nutno uvést telefonní èíslo pro každou oprávnìnou osobu zvláš Klient mùže kdykoli požádat o zmìnu telefonního èísla, na který mu má být zasílám bezpeènostní kód. Klient je povinen bezpeènostní kód chránit, uchovávat jej na bezpeèném místì a neumožnit k nìmu pøístup tøetím osobám. Pro pøípad vyzrazení hesla anebo ztráty mobilního telefonu je postup popsán ve VOP Spoleènosti. Spoleènost nenese žádnou odpovìdnost za chybné používání OLB nebo za jakoukoliv škodu vzniklou Klientovi v dùsledku vyzrazení bezpeènostního kódu èi ztráty/odcizení mobilního telefonu, na který jsou bezpeènostní kódy zasílány. Spoleènost nenese odpovìdnost za škodu zpùsobenou nefunkèností OLB. 14. LHÙTA PRO PØIPSÁNÍ PENÌŽNÍCH PROSTØEDKÙ NA ÚÈET POSKYTOVATELE PØÍJEMCE (TJ. NA ÚÈET SPOLEÈNOSTI) Poskytovatel plátce (banka plátce) zajistí, aby penìžní prostøedky byly pøipsány na vázaný platební úèet Spoleènosti vedený u bank/družstva nejpozdìji do konce následujícího pracovního dne po okamžiku pøijetí platebního pøíkazu. Všechny níže uvedené lhùty zaèínají bìžet dnem následujícím po dni, kdy nastal okamžik pøijetí platebního pøíkazu na vázaný platební úèet Spoleènosti vedený u banky/družstva. Strana 7 /celkem 12/

11 14.1 Lhùta pro pøipsání penìžních prostøedkù v EUR a v CZK na území ÈR Pokud platební transakce zahrnuje nejvýše jednu smìnu mìn mezi EUR a mìnou èlenského státu EU, na území EU, nesmí být lhùta pro pøipsání penìžních prostøedkù delší než jeden pracovní den (D+1), v pøípadì papírového platebního pøíkazu dva pracovní dny (D+2) Lhùta pro pøipsání penìžních prostøedkù se smìnou mìn, kdy jedna strana platební transakce je v mìnì CZK na území ÈR Pokud se platební transakce, které zahrnují smìnu mìn mezi CZK a jinou mìnou než EUR, provádí na území ÈR, lhùta pro pøipsání mùže být maximálnì D Lhùta pro pøipsání penìžních prostøedkù v pøípadì ostatních platebních transakcí Pokud se nejedná o platební transakci v EUR a CZK mìnì na území ÈR nebo platební transakci se smìnou mìn, kdy jedna strana je v CZK na území v ÈR, je lhùta stanovena v souladu s podmínkami a dohodou stanovenou v RS, pøièemž nejvýše mùže být 4 pracovní dny od okamžiku pøijetí platebního pøíkazu Lhùta pro pøipsání penìžních prostøedkù na platební úèet pøíjemce (tj. IPU klienta vedený Spoleèností) Spoleènost pøipíše èástku platební transakce na IPU (anebo ji dá klientovi k dispozici) neprodlenì poté, kdy byla tato èástka pøipsána na vázaný platební úèet Spoleènosti vedený u banky/družstva. Pokud se jedná o platební transakci v jiné mìnì než mìnì èlenského státu EU anebo o IPU vedený v mìnì jiného než èlenského státu EU, je lhùta pro pøipsání penìžních prostøedkù stanovena do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byla daná èástka pøipsána na vázaný platební úèet Spoleènosti. (D+1) 14.5 Lhùta pro platební transakce v rámci jednoho poskytovatele (IPU) v CZK Platební transakce v rámci Spoleènosti, tj. provádìné mezi vázanými platebními úèty vedenými Spoleèností na území ÈR v CZK, musí být pøipsány na platební úèet pøíjemce anebo dány k dispozici nejpozdìji na konci dne, v nìmž nastal okamžik pøijetí pøíkazu (D+0). V pøípadì smìny mìn je lhùta stanovena o maximálnì 1 pracovní den delší. (D+1) 15. INFORMOVÁNÍ KLIENTA O INVESTIÈNÍCH SLUŽBÁCH (TERMÍNOVANÉ OBCHODY) 15.1 Komunikace s Klienty Spoleènosti využívající Investièní služby Spoleènost pøi komunikaci s Klientem, vèetnì osobního jednání nebo propagaèního sdìlení, týkajícího se investièní služby, nesmí používat nejasné, nepravdivé, klamavé nebo zavádìjící informace. U propagaèního sdìlení zajistí, aby jeho obsah byl v souladu se všemi informacemi, které Klientovi pøi poskytování investièních služeb poskytl, a z jeho formy a obsahu bylo zøejmé, že jde o propagaèní sdìlení. Pøi komunikaci s Klienty musí Spoleènost rozlišovat kategorii Klienta profesionální Klient, neprofesionální Klient, zpùsobilá protistrana. Pøi komunikaci s Klientem, který není profesionálním Klientem, musí Spoleènost dodržovat povinnosti stanovené v ustanovení 15a a 15b ZPKT (platí, že pokud je Klient zaøazen do kategorie neprofesionálních Klientù, je Spoleènost povinna dodržovat pravidla jednání vymezená v ustanovení 15 až 15r ZPKT). Spoleènost je pøi komunikaci s Klientem povinna pøihlížet k tomu, jak by vysvìtlení, propagaci nebo jinou informaci vnímala osoba s prùmìrnou intelektuální úrovní, obezøetností a rozpoznávací schopností v postavení Klienta Informování Klientù Spoleènosti využívající Investièní služby Spoleènost je pøi poskytování investièních služeb jménem Spoleènosti povinna informovat Klienta v souladu s ustanovením 15d a násl. ZPKT a v souladu s vyhláškou è. 303/2010 Sb. Spoleènost je pøi poskytování investièních služeb povinna informovat Klienta zejména o: - údajích o Spoleènosti; - investièních službách, které jsou poskytovány; - investièních nástrojích, kterých se má poskytovaná investièní služba týkat; - možných rizicích, která mohou být spojena s požadovanou investièní službou, vèetnì rizik spojených se ztrátou celé investice - celkové cenì poskytované investièní služby vèetnì všech poplatkù, daní placených prostøednictvím Spoleènosti, jiných souvisejících nákladù, jakož i dalších finanèních závazcích vyplývajících z poskytnutí investièní služby (pokud nelze pøesnou celkovou cenu urèit, musí být Klient informován o zpùsobu jejího výpoètu); - režimu ochrany majetku Klienta; - obsahu závazkového vztahu, vèetnì smluvních podmínek, týkajících se požadované investièní služby; - zaøazení Klienta do pøíslušné kategorie (Spoleènost je povinna pouèit Klienta o jeho právu požádat o zmìnu zaøazení do pøíslušné kategorie a s tím souvisejícím omezením jeho ochrany); - pravidlech Spoleènosti pro provádìní pokynù; - každé podstatné zmìnì výše uvedených skuteèností. Strana 8 /celkem 12/

12 16. INFORMACE O ZPÙSOBU KOMUNIKACE 16.1 Komunikace s novými Klienty Nový Klient je Klient, který dosud nepodepsal Rámcovou smlouvu. Klient poptává nabídku Spoleènosti, popø. chce uzavøít Rámcovou smlouvu: Klient mùže využít tyto kanály: - Telefon - Mail - Kontakt s OP OP anebo Spoleènost zajistí pøedání požadovaných informací o nabízených službách, popø. zajistí návštìvu u Klienta. Pøed uzavøením RS jsou Klientovi pøedány všechny zákonné informace o nabízených produktech a službách. Spoleènost aktivnì vyhledává nové klienty: Spoleènost používá standardní marketingové nástroje jako reklamu, pøímý marketing apod. Dále spoleènost využívá sí OP, kteøí aktivnì oslovují Klienty s nabídkou produktù a služeb 16.2 Komunikace se stávajícími Klienty Stávající Klienti Spoleènosti jsou ti, kteøí již byli seznámeni se Spoleèností a s jejími procesy a kteøí již podepsali Rámcovou smlouvu. Klient chce telefonicky zadat platební pøíkaz/zjistit aktuální kurz: Klient zavolá na telefonní èíslo uvedené v RS anebo na webu Spoleènosti a sjedná si platební pøíkaz anebo mu je sdìlena hodnota aktuálního kurzu na požadovaný mìnový pár. Klient chce pøes internet zjistit aktuální kurz/zadat platební pøíkaz: Po provìøení identity Klienta pøihlášením do OLB (podmínky jsou uvedeny ve VOP) mùže Klient sjednat platební pøíkaz anebo zjistit aktuální kurz pøes OLB. Klient chce zmìnit platební pøíkaz/ informovat se o provedené platbì: Klient zavolá na telefonní èíslo uvedené v RS anebo na webu Spoleènosti a po identifikaci Klienta pomocí hesla si sjedná zmìnu platebního pøíkazu anebo mu je sdìlena informace o provedené platbì. Zmìna platebního pøíkazu je možná za podmínek daných VOP. Reklamace Klient podá stížnost v souladu s Reklamaèním øádem, který je umístìn na webových stránkách Spoleènosti. Reklamace se podává písemnì (poštou anebo em). Podrobné informace jsou uvedeny v Reklamaèním øádu. Klient požaduje úpravu Rámcové smlouvy napø. zmìnu adresy apod. Klient kontaktuje OP anebo zavolá na telefonní èíslo uvedené v RS, anebo na webu Spoleènosti. OP anebo povìøení zamìstnanci Spoleènosti požadavek Klienta vyøeší a to buï sepsáním nové Rámcové smlouvy, anebo zmìnou pøíslušného dodatku RS dle povahy zmìny Zpùsob øešení informaèních povinností Spoleènosti vùèi Klientovi Jde zejména o informace poskytnuté pøed uzavøením Rámcové smlouvy a informace poskytované bìhem trvání smluvního vztahu: Informace o zmìnách VOP Zmìny VOP jsou zveøejnìny minimálnì 2 mìsíce pøed plánovanou zmìnou s tím, že je pøesnì uveden rozsah zmìny. Mezi zásadní zmìny se zahrnují všechny zmìny v neprospìch Klienta. Pøi nezásadních zmìnách (napø. info o kurzech, úrokových sazbách apod.) mùže Spoleènost úpravu uèinit dle aktuální situace. Informace o ukonèení Rámcové smlouvy Ukonèení smlouvy upravují podmínky RS. Klient mùže smlouvu vypovìdìt kdykoli, tímto se nezbavuje povinnosti plnìní svých závazkù vzniklým pøed vypovìzením RS. Informace o pøijatých platebních pøíkazech/pokynech k provedení investièní služby Dokumenty, platební pøíkazy a pokyny Spoleènosti obsahují povinné informace automaticky a Klient je vždy informován o provedených pøíkazech/pokynech. Informace o nových službách, výhodnìjších podmínkách, marketingových akcích apod. Spoleènost Klienta obvykle oslovuje pøímým em na oprávnìnou osobu Klienta dle RS, anebo telefonicky s nabídkou služeb. Dále Spoleènost pøedává informace Klientovi prostøednictvím OP, prostøednictvím webových stránek anebo oficiálním dopisem. Informace o výpadku služeb, mimoøádné události apod. Informace o mimoøádných událostech je umístìna na webových stránkách spoleènosti, v OLB a Klienti mohou zjistit podrobnosti o výpadku telefonicky na tel. èísle provozovny Spoleènosti ( ). Dále mùže být Klientùm odeslán hromadný . Dle povahy události se Spoleènost snaží využít všechny kanály, popø. využije ty informaèní kanály, které nejsou výpadkem postiženy a jsou dostupné Klientùm. Strana 9 /celkem 12/

13 17. PODMÍNKY PRO PØÍPUSTNOST POBÍDEK Spoleènost prohlašuje, že za nabízené služby nepøijímá žádnou úplatu vyjma pøípustných pobídek, které tvoøí: - Øádné poplatky, které umožní poskytování investièních služeb nebo jsou pro tento úèel nutné, napø. poplatky za smìnu deviz a poplatky spojené s vypoøádáním platebních pøíkazù/transakcí a nemohou vést ke konfliktu s povinností Spoleènosti jednat èestnì, spravedlivì a profesionálnì v souladu s nejlepšími zájmy svých Klientù. O celkové cenì vèetnì všech provizí, poplatkù, výloh a daní je Klient informován v Sazebníku, který je Klientovi pøedán pøi podpisu RS a zároveò je uveden na webových stránkách spoleènosti v aktuálním znìní. - Provize hrazené tøetí stranì (OP). O jejich existenci, povaze a o zpùsobu výpoètu je Klient informován jasnì, pøesnì a komplexnì ještì pøed sepsáním RS. Provize musí být konstruována tak, aby smìrovala ke zvýšení kvality pøíslušné služby, a nesmí být ke škodì plnìní povinnosti jednat v co nejlepším zájmu Klienta. - OP ani zamìstnanec nesmí jménem Spoleènosti pøijmout, nebo nabídnout úplatu nebo jinou výhodu, která mùže vést k tomu, že poruší povinnost jednat kvalifikovanì, èestnì a spravedlivì a v nejlepším zájmu Klientù Spoleènosti. Kritéria pro výpoèet provize OP: - Jednorázová odmìna za získání nového Klienta je pøiznána v pøípadì aktivního zahájení spolupráce Klienta se Spoleèností. - Trvalá odmìna za stálého Klienta, resp. za Klienta, který aktivnì obchoduje se Spoleèností. Odmìna je odvozena od obratu Klienta. - Ostatní odmìny: napø. za úkony, které OP provede na pokyn Spoleènosti, za mimoøádné akce Spoleènosti apod. 18. INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVÌ Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurèitou a øídí se právem Èeské republiky. Rámcová smlouva je uzavøena v èeském jazyce, ve kterém bude rovnìž probíhat veškerá komunikace mezi Spoleèností a Klientem, pokud nebude dohodou smluvních stran stanoveno jinak. Smlouvu je na žádost Klienta možno vyhotovit i v jiném jazyce než èeském, nicménì taková jazyková verze smlouvy bude sloužit Klientovi jen k informaèním úèelùm, nebo rozhodující je vždy èeská verze. - Zmìna rámcové smlouvy: Spoleènost navrhuje zmìnu Rámcové smlouvy na základì dohody s Klientem. Na základì souhlasu Klienta Spoleènost uzavøe s Klientem novou Rámcovou smlouvu, která nahradí stávající platnou smlouvu. Spoleènost nepostupuje zpùsobem návrhu zmìn RS a automatického souhlasu Klienta podle 94 zákona 284/2009 Sb. - Výpovìï Rámcové smlouvy: Kterákoliv ze smluvních stran je oprávnìna tuto smlouvu kdykoliv vypovìdìt. Mùže být ukonèena i písemnou dohodou smluvních stran. V pøípadì výpovìdi ze strany Klienta platí, že není-li ve výpovìdi stanovena pozdìjší úèinnost, nabývá výpovìï úèinnosti v pracovní den, který následuje po dni, kdy byla výpovìï Spoleènosti doruèena. Spoleènost je povinna bez zbyteèného odkladu po výpovìdi této smlouvy Klienta informovat o Obchodech/Transakcích, které v souladu s pøedchozí vìtou pro Klienta provede, a o Obchodech/Transakcích, jejichž provedení nedokonèí. V pøípadì, že by nedokonèením provedení Obchodu/Transakce mohla Klientovi vzniknout škoda, bude jej Spoleènost informovat o opatøeních, která je k jejímu odvrácení tøeba uèinit. Spoleènost mùže tuto smlouvu písemnì vypovìdìt s úèinností ke konci druhého kalendáøního mìsíce následujícího po mìsíci, v nìmž byla výpovìï doruèena Klientovi, nevyplývá-li z výpovìdi doba pozdìjší. - Øešení sporù Smluvní strany se zavazují, že veškeré pøípadné spory, které mezi nimi vzniknou z této RS nebo v souvislosti s ní, vèetnì otázek její platnosti (dále jen "spory"), se pokusí vyøešit vzájemným jednáním, zejména dle zveøejnìných pravidel Spoleènosti pro øešení reklamací (Reklamaèní øád). V pøípadì, že se smluvním stranám nepodaøí vyøešit spor do 30 dnù ode dne, kdy byla jedné smluvní stranì doruèena výzva druhé smluvní strany k zahájení jednání o øešení tohoto sporu ani za pomoci útvaru Compliance Spoleènosti, bude spor øešen vìcnì pøíslušným soudem v Èeské republice. Smluvní strany zároveò dohodly, že místní pøíslušnost soudu bude urèena dle sídla provozovny Spoleènosti, tj. v Hradci Králové. Klient je též oprávnìn obrátit se stížností na jednání Spoleènosti na finanèního arbitra, který je oprávnìn k mimosoudnímu øešení sporù smluvních stran. Dále se Klient mùže obrátit se stížností na ÈNB. Veškeré informace jsou uveøejnìny na webových stránkách Spoleènosti s nimiž mùže Klient nadále pracovat. Strana 10 /celkem 12/

14 19. PØEHLED KLIENTSKÝCH ÚÈTÙ - na níže uvedených úètech jsou evidovány prostøedky Klientù a jsou vedeny jako tzv. Vázané platební úèty, tedy pohledávky z vkladu se zvláštním režimem ve vztahu k fondu pojištìní vkladù. (viz. kapitola 11 Pojištìní vkladù). Strana 11 /celkem 12/

15 Strana 12 /celkem 12/

16 infolinka:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny:

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny: infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ TERMÍNOÝCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI, BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI A PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Smluvní strany RÁMCOÁ SMLOUA (verze

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 2/2014 platnost od: 1. 12. 2014 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCENTĚ 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 2 3. ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI. Příloha 4

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI. Příloha 4 INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Příloha 4 Verze 2/2011 platnost od: 23. 5. 2011 1 OBSAH: Slovníček Zkratky 3-10 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 11 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB 12-21

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo:

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo: RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S DEIZOÝMI HODNOTAMI Smluvní strany AKCENTA CZ, a.s., se sídlem Praha 10, U ršovického høbitova 554, 101 00, IÈ: 25163680, zapsaná v obchodním rejstøíku

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 1/2013 platnost od: 1. 1. 2013 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1 Slovníček pojmů 1 2 Základní informace o společnosti 6 3 Základní informace o poskytovaných platebních službách

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 3/2013 platnost od: 1. 7. 2013 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1 Slovníček pojmů 1 2 Základní informace o společnosti 6 3 Základní informace o poskytovaných platebních službách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

PŘEHLED KLIENTSKÝCH ÚČTŮ

PŘEHLED KLIENTSKÝCH ÚČTŮ PŘEHLED KLIENTSKÝCH ÚČTŮ platnost od: 1. 7. 2013 PŘÍLOHA č. 4 a PŘEHLED KLIENTSKÝCH ÚČTŮ - na níže uvedených účtech jsou evidovány prostředky klientů a jsou vedeny jako tzv. Vázané platební účty, tedy

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA. Platební a investiční služby. PŘÍLOHA č. 4. Verze 1/2016, platnost od:

INFORMAČNÍ BROŽURA. Platební a investiční služby. PŘÍLOHA č. 4. Verze 1/2016, platnost od: INFORMAČNÍ BROŽURA Platební a investiční služby Verze 1/2016, platnost od: 1. 11. 2016 PŘÍLOHA č. 4 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCENTĚ 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 3 ZPRACOVÁNÍ

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. AKCENTA CZ, a.s. je obchodní spoleènost se sídlem v Praze 10, U Vršovického høbitova 554,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. I. Definice pojmù 1.1 Pro úèely tìchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP ) mají následující výrazy psané s velkým poèáteèním

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Motto: Neexistuje nic skuteènì cenného, èeho mùže být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison 1 Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové ukazatele

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Všeobecné podmínky spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s. vydané podle zákona è. 127/2005 Sb., v platném znìní. T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíèkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IÈ 64949681 zapsána

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty v cizí měně Zrušení účtu Vedení faxové tabulky

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 IČ: 25079069 DIČ: CZ25079069 zapsanou v obchodním rejstříku

Více

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku Platnost od 1. 4. 2010 Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014 Vedení

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Dohoda o stanovení individuálních cen

Dohoda o stanovení individuálních cen Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a právnická osoba (dále jen Klient ) Obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 5) _ Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 27. ŘÍJNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více