ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky"

Transkript

1 1 Učební osnovy 1.1 Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. Strana 1 z 37

2 1.1.1 Matematika Učební plán předmětu Ročník Dotace Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný povinný povinný povinný 6. ročník - dotace: 5 + 1, povinný Početní operace - provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - účelně využívá kalkulátor a tabulky - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel - užívá jednotky délky, obsahu a objemu Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítá objem a povrch u vybraných kolmých hranolů Opakování učiva 5. ročníku - přirozená čísla - porovnávání, zaokrouhlování, početní výkony a řešení slovních úloh - znázornění zlomku a desetinných čísel (v řádu desetin, setin) - základní geometrické útvary - bod přímka, polopřímka, úsečka, dvojice přímek, trojúhelník, čtverec a obdélník - výpočet o rovinných útvarů a S obdélníku, čtverce. Strana 2 z 37

3 - načrtne a sestrojí sítě těchto hranolů Početní operace - provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - účelně využívá kalkulátor a tabulky - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel - užívá jednotky délky, obsahu a objemu Zpracování dat - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - porovnává soubory dat Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Dělitelnost - modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Desetinná čísla Dělitelnost přirozených čísel - rozšíření pojmu desetinné čísla - znázorňování na číselné ose, porovnávání des. čísel - zaokrouhlování desetinných čísel - sčítání, odčítání, násobení, dělení des. čísel (odhad a užití kalkulátoru) - výpočet aritmetického průměru - převody jednotek - slovní úlohy z praxe - pojem - násobek, dělitel - znaky dělitelnosti čísel věty o dělitelnosti součtu a rozdílu - prvočísla - rozklad čísla na prvočinitele - společný dělitel, největší společný dělitel - společný násobek, nejmenší společný násobek - čísla soudělná a nesoudělná - slovní úlohy Strana 3 z 37

4 Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítá objem a povrch u vybraných kolmých hranolů - načrtne a sestrojí sítě těchto hranolů Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítá objem a povrch u vybraných kolmých hranolů - načrtne a sestrojí sítě těchto hranolů Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Úhel a jeho velikost Osová a středová souměrnost - pojem úhlu - konstrukce úhlu a práce s úhloměrem - jednotky úhlu (stupeň, minuta) a početní operace - přenášení úhlu, osa úhlu a grafický součet, rozdíl, násobek - rozdělení úhlů, dvojice úhlů (vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé) - shodnosti útvarů - přímo a nepřímo shodné útvary - osově a středově souměrné útvary - osová souměrnost - osa souměrnosti, samodružné body, pojem vzoru a obrazu - středová souměrnost - střed souměrnosti, samodružné body, pojem vzoru a obrazu Strana 4 z 37

5 - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítá objem a povrch u vybraných kolmých hranolů - načrtne a sestrojí sítě těchto hranolů Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar Trojúhelník Kolmý hranol - pojem trojúhelník - dělení trojúhelníků podle stran a úhlů - vnější a vnitřní úhly v trojúhelníku - konstrukce výšky, těžnice (těžiště), střední příčky, opsané a vepsané kružnice danému trojúhelníku - konstrukce trojúhelníku (sss, sus, usu) - trojúhelníková nerovnost - obvod a obsah trojúhelníku - zobrazení kolmého hranolu ve volném rovnoběžném promítání - síť kolmého hranolu - povrch a objem kolmého hranolu (jednotky povrchu a objemu) - stěnová, tělesová úhlopříčka - slovní úlohy - výpočet hmotnosti kolmého hranolu z daného materiálu Strana 5 z 37

6 - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítá objem a povrch u vybraných kolmých hranolů - načrtne a sestrojí sítě těchto hranolů Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Početní operace - provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - účelně využívá kalkulátor a tabulky - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel - užívá jednotky délky, obsahu a objemu Celá čísla - čísla kladná, záporná - čísla navzájem opačná - absolutní hodnota čísla - zobrazování celých čísel na číselné ose - početní operace s celými čísly Množiny - využívá množinové operace při řešení slovních úloh a úloh z praxe Množiny - pojem množina a podmnožina (symbolika a její využití v geometrii) - operace s množinami (rozdíl, průnik, sjednocení, doplněk) - diagramy a jejich využití ve slovních úlohách Základy kombinatoriky - vypočítá faktoriál přirozeného čísla a kombinační čísla - rozpozná rozdíl mezi Variací (Permutací) a Kombinací a využívá je v jednoduchých slovních úlohách Základy kombinatoriky - zavedení pojmu kombinatorika - faktoriál a kombinační číslo - kombinace a variace (permutace) - základní slovní úlohy Strana 6 z 37

7 Základy rýsování - narýsuje různé druhy čar a zná jejich užití - zobrazí tělesa v pravoúhlých průmětech a volném rovnoběžném promítání Geometrie na PC - provádí základní geometrické konstrukce na PC Základy rýsování - druhy čar a jejich užití - základní konstrukce - pravoúhlé průměty těles - volné rovnoběžné promítání 7. ročník - dotace: 5 + 1, povinný Početní operace - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - užívá ve výpočtech druhou a třetí mocninu a odmocninu - provádí početní operace s mocninami - účelně využívá kalkulátor a tabulky Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve shodném zobrazení - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles (hranoly) - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině Nestandardní úlohy a problémy Opakování učiva 6. ročníku - desetinná čísla - dělitelnost přirozených čísel - úhel, velikost úhlu - trojúhelník - hranoly - osová a středová souměrnost - celá čísla Strana 7 z 37

8 - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Početní operace - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - užívá ve výpočtech druhou a třetí mocninu a odmocninu - provádí početní operace s mocninami - účelně využívá kalkulátor a tabulky Celek a jeho část - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) - řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů - řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Racionální čísla - vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, desetinným číslem, zlomkem) - operace se zlomky - rozšiřování, krácení, porovnávání, zobrazování na číselné ose, početní operace - převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek - operace s racionálními čísly (odhad a užití kalkulátoru) - slovní úlohy Procenta, úrok Strana 8 z 37

9 Početní operace - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - užívá ve výpočtech druhou a třetí mocninu a odmocninu - provádí početní operace s mocninami - účelně využívá kalkulátor a tabulky Celek a jeho část - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) - řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů - řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) Zpracování dat - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - porovnává soubory dat - určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí OSV: RSP Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při průřezová témata Shodnost - pojem procento, promile - výpočet základu, procentové části, počtu procent - slovní úlohy z praxe - shodnost trojúhelníku, věty o shodnosti trojúhelníku (sss, sus, usu) - posunutí a otočení v rovině geometrických útvarů Strana 9 z 37

10 řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve shodném zobrazení - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles (hranoly) - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí - řešení úloh z praxe Početní operace - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - užívá ve výpočtech druhou a třetí mocninu a odmocninu - provádí početní operace s mocninami - účelně využívá kalkulátor a tabulky Zpracování dat - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - porovnává soubory dat - určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických Poměr, přímá a nepřímá úměrnost - pojem poměr - převrácený poměr, postupný poměr, dělení a změna v daném poměru - grafické dělení a změna v daném poměru - měřítko plánu a mapy - přímá a nepřímá úměrnost - grafy - trojčlenka - slovní úlohy Strana 10 z 37

11 problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve shodném zobrazení - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles (hranoly) - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve shodném zobrazení - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles (hranoly) - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací Čtyřúhelník - rovnoběžník, jeho vlastnosti a rozdělení - výšky, úhlopříčky, obvod a obsah rovnoběžníku - lichoběžník, jeho vlastnosti a rozdělení - výšky, úhlopříčky, obvod a obsah lichoběžníku - konstrukční úlohy - mnohoúhelníky - výpočty obsahů a obvodů - zpracování na PC (Cabri Geometrie) Strana 11 z 37

12 - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Geometrie na PC - provádí základní geometrické konstrukce na PC Početní operace - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - užívá ve výpočtech druhou a třetí mocninu a odmocninu - provádí početní operace s mocninami - účelně využívá kalkulátor a tabulky Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Početní operace - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - užívá ve výpočtech druhou a třetí mocninu a odmocninu - provádí početní operace s mocninami - účelně využívá kalkulátor a tabulky Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při Druhá a třetí mocnina a odmocnina Kruh, kružnice, válec - pojem druhá, třetí mocnina, odmocnina - pojem iracionální a reálné číslo - určování pomocí tabulek a kalkulátorů - řešení slovních úloh na mocniny a odmocniny - Pythagorova věta a její užití v praxi - vzájemná poloha přímky a kružnice - Thaletova věta - vzájemná poloha kružnic - obsah kruhu, délka kružnice - válec - síť válce - povrch a objem válce Strana 12 z 37

13 řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve shodném zobrazení - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles (hranoly) - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Finanční matematika - modeluje a řeší situace v oblasti finanční matematiky Zpracování dat - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - porovnává soubory dat - určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem Finanční matematika Statistika - aritmetická a geometrická posloupnost a práce číselnou řadou - základy jednoduchého a složeného úrokování - praktické finanční úlohy - zpracování na PC (MS Excel) - statistický soubor, šetření, jednotka, znak, četnost - aritmetický průměr, medián, modus - zpracování na PC (MS Excel) 8. ročník - dotace: 4 + 1, povinný Opakování učiva 7. ročníku Strana 13 z 37

14 Početní operace - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - provádí početní operace v oboru reálných čísel - účelně využívá kalkulátor a tabulky - užívá ve výpočtech n-tou mocninu a odmocninu - provádí početní operace s mocninami - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel Zpracování dat - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - porovnává soubory dat - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - odhaduje a vypočítá obsah a obvod rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary na základě množin bodů daných vlastností Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí - Racionální čísla - Procenta a úroky - Shodnosti rovinných útvarů - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost (trojčlenka) - Čtyřúhelníky - Druhá a třetí mocnina a odmocnina - Kruh, kružnice a válec Početní operace Mocniny - operace s mocninami s přirozeným i záporným mocnitelem, mocnina součinu, zlomku, mocniny Strana 14 z 37

15 - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - provádí početní operace v oboru reálných čísel - účelně využívá kalkulátor a tabulky - užívá ve výpočtech n-tou mocninu a odmocninu - provádí početní operace s mocninami - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel - zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti - určování třetích a vyšších mocnin a odmocnin pomocí tabulek a kalkulátorů - seznámení s mocninou s mocnitelem ve tvaru zlomku Výrazy - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkání - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a nerovnic Početní operace - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - provádí početní operace v oboru reálných čísel - účelně využívá kalkulátor a tabulky - užívá ve výpočtech n-tou mocninu a odmocninu - provádí početní operace s mocninami - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel Výrazy - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkání Výrazy Lineární rovnice - určení hodnot číselných výrazů - výrazy s proměnnou, dosazování do výrazů, zápis slovního textu pomocí výrazu - mnohočleny - početní operace (násobení, dělení, sčítání a odčítání) - rozklad na součin pomocí vytýkání a užitím vzorců - užití vzorců (druhá mocnina součtu a rozdílu, rozdíl druhých mocnin) - rovnost - řešení rovnic pomocí ekvivalentních úprav - řešení slovních úloh s využitím rovnic - výpočet neznámé ze vzorce Strana 15 z 37

16 - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a nerovnic Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Zpracování dat - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - porovnává soubory dat - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - odhaduje a vypočítá obsah a obvod rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary na základě množin bodů daných vlastností Podobnost - rozpozná a odůvodní podobnost rovinných útvarů - sestrojí podobný rovinný útvar - využívá goniometrické funkce při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů v rovině i prostoru Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při Funkce Podobnost - pojem funkce - definiční obor funkce - obor hodnot funkce - závislá a nezávislá proměnná - graf - fce rostoucí, klesající a konstantní - lineární funkce - určování podobných útvarů v rovině - koeficient podobnosti - věty o podobnosti trojúhelníků - dělení úseček v daném poměru - stejnolehlost - praktické úlohy s využitím podobnosti - geometrické odvození goniometrických fcí - fce sinus, cosinus, tangens, cotangens - užití k řešení úloh z praxe Strana 16 z 37

17 řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - odhaduje a vypočítá obsah a obvod rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary na základě množin bodů daných vlastností Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Geometrie v rovině a prostoru - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku - odhaduje a vypočítá obsah a obvod rovinných útvarů - načrtne a sestrojí rovinné útvary na základě množin bodů daných vlastností Technické rýsování - orientuje se v problematice technického rýsování Konstrukční úlohy Technické rýsování - množiny bodů daných vlastností - konstrukční úlohy (konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelníku) - zpracování na PC (Cabri Geometrie) - pojem technického rýsování - druhy čar, technické písmo - kótování - pravoúhlé promítání, volné rovnoběžné promítání 9. ročník - dotace: 4 + 1, povinný Opakování učiva 8. ročníku Strana 17 z 37

18 Početní operace - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - účelně využívá kalkulátor a tabulky - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel Výrazy - Mocniny - Výrazy - Lineární rovnice - Funkce - Podobnost - Konstrukční úlohy - matematizuje reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkání, operuje s lomenými výrazy - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a nerovnic a jejich soustav Funkce - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem - matematizuje reálné situace s využitím funkčních vztahů Geometrie v rovině a prostoru - načrtne a sestrojí rovinné útvary - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Lomený výraz - pojem lomený výraz - definiční obor lomeného výrazu - krácení, rozšiřování lomeného výrazu - početní operace s lomenými výrazy - složený lomený výraz - řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli - řešení slovních úloh Strana 18 z 37

19 Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy - řešení soustavy - metoda ščítací a dosazovací - řešení slovních úloh - číselná osa, intervaly - řešení lin. nerovnic s jednou neznámou - soustava lin. nerovnic s jednou neznámou - grafické řešení Funkce Jehlan, kužel a koule - procvičení látky z 8. ročníku (pojem funkce, definiční obor funkce, obor hodnot funkce, závislá a nezávislá proměnná, grafy fcí) - fce kvadratická - graf - kvadratická rovnice - lineární lomená funkce - slovní úlohy - jehlan - síť jehlanu - objem a povrch jehlanu - kužel - síť kužele - objem a povrch kužele - objem a povrch koule - volné rovnoběžné promítání, pravoúhlé průměty - využití v praktických úlohách Nestandardní úlohy a problémy - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Finanční matematika Posloupnosti - aritmetická a geometrická posloupnost - užití posloupností při úlohách fin. matematiky Strana 19 z 37

20 - modeluje a řeší situace v oblasti finanční matematiky - orientuje se v problematice posloupností Cvičení z matematiky Učební plán předmětu Ročník 8 9 Dotace 1 1 Povinnost (skupina) Dotace skupiny nepovinný nepovinný 8. ročník - dotace: 1, nepovinný Číselné soustavy - seznámení s dvojkovou, šestnáctkovou soustavou - převody desítkové soustavy do jiných číselných soustav Kombinatorika a pravděpodobnost - vypočítá faktoriál přirozeného čísla a kombinační čísla - rozpozná rozdíl mezi Variací (Permutací) a Kombinací a využívá je ve slovních úlohách - vypočítá na základě znalostí kombinatoriky pravděpodobnost náhodných jevů Technické rýsování - orientuje se v problematice technického rýsování Geometrie na PC Teorie pravděpodobnosti Konstrukční úlohy - procvičení kombinatoriky z 6. ročníku - faktoriál a kombinační číslo - kombinace a variace (permutace) - slovní úlohy - pravděpodobnost, úlohy na pravděpodobnost - procvičení vlastností množin bodů daných vlastností - procvičovací konstrukční úlohy - zpracování na PC (Cabri Geometrie) Promítání Strana 20 z 37

21 Technické rýsování - orientuje se v problematice technického rýsování - základní konstrukce těles - pravoúhlé průměty těles - volné rovnoběžné promítání 9. ročník - dotace: 1, nepovinný Finanční matematika - modeluje a řeší situace v oblasti finanční matematiky - orientuje se v problematice posloupností Geometrie na PC - provádí geometrické konstrukce na PC Finanční matematika Konstrukční úlohy - opakování jednoduchého a složeného úrokování - složitější praktické finanční úlohy s využitím posloupností - zpracování na PC (MS Excel) - procvičení množin bodů daných vlastností - náročnější konstrukční úlohy - zpracování na PC (Cabri Geometrie) Příprava na přijímací zkoušky vhodnou formou procvičování učiva na přijímací zkoušky 1.2 Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Informační a komunikační je ve třídách s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodovědných předmětů a na škole jednou ze stěžejních oblastí. Umožňuje žákům profilovaných tříd dosáhnout velmi dobré úrovně informační gramotnosti, moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání. Kromě předmětu Informační a komunikační technologie je tato oblast zařazována v profilovaných třídách ještě do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce (Digitální technologie) a oboru Umění a kultura (Počítačová grafika). Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu učení kdekoliv a kdykoliv, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Strana 21 z 37

22 Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií - porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím - schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení - porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací - využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce - tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce - pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů - respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software - zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích - šetrné práci s výpočetní technikou Informační a komunikační technologie Učební plán předmětu Ročník Dotace Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný volitelný (bez skupiny) volitelný (bez skupiny) volitelný (bez skupiny) 6. ročník - dotace: 1 + 1, povinný Hardware a software Strana 22 z 37

23 Hardware a software - Samostatně si uspořádává data na svém uživatelském účtu - Rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich strukturovanost - Uvede základní příklady typů programů a odpovídající formáty souborů - Má přehled o vývoji výpočetní techniky - Popisuje jednotlivé součásti počítače a jejich funkcí z hlediska celkového fungování počítače - Pojem hardware a software (opakování ze 4.ročníku). - Součásti počítače (výstupní zařízení, vstupní zařízení, základní jednotka). - Nejběžnější součásti počítače a jejich význam (procesor, operační paměť, pevný disk...) - Nejběžnější periferie (tiskárna, sluchátka, skener...) (opakování ze 4.ročníku). - Základní rozdělení software (freeware, shareware, licencovaný software, trial verze...) Hardware a software - Samostatně si uspořádává data na svém uživatelském účtu - Rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich strukturovanost - Uvede základní příklady typů programů a odpovídající formáty souborů - Má přehled o vývoji výpočetní techniky - Popisuje jednotlivé součásti počítače a jejich funkcí z hlediska celkového fungování počítače Základy práce se soubory a složkami - Pojem soubor, složka (využití opakování ze 4.ročníku). - Struktura složek a disků v počítačové stanici a v místní počítačové síti (opakování ze 4.ročníku). - Operační systém a jeho využití. - Základní operace ze soubory a složkami (vytvoření složky, přejmenování souboru a složky, kopie, přesun, smazání) Internet - Zná historii vzniku a vývoje Internetu - Zná základní služby Internetu - Web používá jako zdroj informací Internet - Pojem Internet a WWW (opakování ze 4.ročníku). - Základní služby internetu. - Vyhledávání v síti WWW (opakování ze 4.ročníku). - Informace na WWW (oficiální stránky úřadů a institucí, stránky zájmových činností, zavádějící a nepavdivé informace, nebezpečné informace). - Ukládání z WWW (text, obrázek, soubor) - Využití internetu ke sdílení, ukládání a přenos dat - On-line aplikace a jejich využití Internet - Zná historii vzniku a vývoje Internetu - Zná základní služby Internetu Elektronická pošta - Poštovní schránka, uživatelské jméno, heslo. - Struktura adresy el.pošty. - Registrace schránky el.pošty. Strana 23 z 37

24 - Web používá jako zdroj informací Elektronická pošta - El. poštu suverénně používá pro komunikaci i pro odesílání příloh - Prostředí el.pošty (složky pro práci s poštou, nastavení pošty...). - Vytvoření nové zprávy, funkce odpovědět a předat dál. - Adresář (kontakty) a jeho využití. - Práce s přílohami el.pošty. - Organizace zpráv (mazání, přesouvání do složek...) Texty v PC - Dokáže navrhnout a upravit vzhled dokumentu a tento dokument vhodně využít Prezentace - Obrázky a texty na internetu dokáže vyhledat a využít ve své prezentaci - Uumí použít prezentační program (PowerPoint, Open Office - Impress či jiný) - Chápe význam prezentace Práce s textem Základy prezentace - Pracovní prostředí textového editoru (Word, Open Office Writer) (opakování ze 4.ročníku). - Základy editace a formátování textu v textovém editoru - (opakování ze 4.ročníku). - Pojem odstavec. Formátování odstavce. Kopie a přesun textu. Tabulátory. Tabulky. Odrážky a číslování. Vložení obrázku do textu a jeho nastavení. - Další možnosti textového editoru (záložky, hromadná korespondence, aj.) - vytváří jednoduché prezentace na zadané téma, využívá je i v ostatních předmětech - citlivě používá barvy a efekty - umí použít video a zvuk - kopie obrázku a textu z Internetu, uložení obrázku z internetu do souboru a jejich následná prezentace - úprava informací z Internetu a jejich vhodná prezentace 7. ročník - dotace: 0 + 1, volitelný (bez skupiny) Tabulky v PC - Dokáže vytvořit tabulku a graf - Dokáže upravit vzhled tabulky - Používat vzorce a jednoduché funkce - Používá tabulkový kalkulátor ke zpracování dat a ke grafické prezentaci výsledků Tabulkový editor - Pracovní prostředí tabulkového editoru (Excel, OpenOffice Calc) - Vkládání a úprava dat - formát - Vzorce - Relativní, absolutní a smíšený odkaz - Tvorba a následná úprava tabulky (formát buněk) Strana 24 z 37

25 Užití tabulek - K danému problému dokáže vytvořit vhodnou tabulku (příp. graf) - Dokáže zvolit správné funkce při řešení a vyhodnocování - Dokáže vhodně využít výsledky tabulkového editoru v textovém editoru - Řady, seznamy - Uspořádání dat - Funkce - Tvorba a úprava grafu - Další možnosti tabulkového editoru Praktické využití tabulkového procesoru - Využití programu v matematice - Další možnosti využití (statistiky, výsledky sportovních soutěží ) - Porovnání a různé způsoby využití tabulek v programu Word a Excel - Vložení tabulky Excelu do Wordu, propojení atd. - Závěrečná samostatná práce 8. ročník - dotace: 0 + 1, volitelný (bez skupiny) Programování - Využívá základní algoritmické přístupy a dodržuje pravidla formálního jazyka pro řešení problémů Programování - Využívá základní algoritmické přístupy a dodržuje pravidla formálního jazyka pro řešení problémů Programování - program Baltík Programování program Pascal - Seznámení s programem, základní příkazy - Cykly a další programové konstrukce - Základy práce s proměnnou - Doplnění dalších funkcí a příkazů (podmínky, příkaz IF aj.) Samostatná práce prezentace vlastního programu - Základní příkazy, seznámení s prostředím - Práce s proměnnou - Cykly a další programové konstrukce - Doplnění dalších funkcí a příkazů 9. ročník - dotace: 0 + 1, volitelný (bez skupiny) Databáze Databáze na PC - Základní pojmy (pole, věta..) Strana 25 z 37

26 - Využívá databázové funkce tabulkového editoru - Založí a upravuje jednoduchou databázi (např. v programu MS Access) - Databáze Excel - Základy práce s databázovým programem - Tabulky, relace, dotazy, formuláře, sestavy, hlavní přepínací panel - Samostatná tvorba databáze Závěrečný projekt - S využitím vhodných aplikací zpracuje vybraný problém a informace do uceleného dokumentu - Pro zpracování využívá své poznatky a dovednosti získané výukou na 2. stupni. - Respektuje zadané požadavky 1.3 Člověk a společnost Projekty Žáci shromáždí informace a zpracují s pomocí vhodné aplikace. Při práci jsou využívány informace z reálných akcí, informace z internetu. Využívají se i další prostředky ICT (scanner, digitální fotoaparát ). Důraz je kladen na věcnou správnost a využitelnost (umístění na www stránkách školy, školní nástěnky, popř. pomůcky pro výuku. Žáci pracují ve dvou až tříčlenných skupinách. Doporučená témata: - Počítačové soutěže - Matematické soustředění výběrových tříd - Názorné pomůcky, popř. programy pro výuku - Sportovní soutěže a akce - Prezentace školních výsledky testů Kalibro - Kulturní akce (školní ples, vystoupení pěveckého sboru) - Školní časopis - Výukový program atd. Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. Strana 26 z 37

27 Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět. Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda. Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře - odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase - hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku - utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost - rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti - vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru - rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně Strana 27 z 37

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost Příloha č. 7 Seminář z matematiky V učebním plánu 2. druhého stupně se zařazuje nepovinný předmět Seminář z matematiky. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M9101 provádí početní operace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 7. ročník J.Coufalová : Matematika pro 7.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M I. název vzdělávacího oboru: MATEMATIKA (M) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CVIČENÍ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je realizován od 6. ročníku až po 9. ročník po 1 hodině týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně nebo

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika. Matematika Matematika pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů. Žáci si prostřednictvím

Více

Č část četnost. 部 分 频 率 relativní četnost 率, 相 对 频 数

Č část četnost. 部 分 频 率 relativní četnost 率, 相 对 频 数 A absolutní člen 常 量 成 员 absolutní hodnota čísla 绝 对 值 algebraický výraz 代 数 表 达 式 ar 公 亩 aritmetický průměr 算 术 均 数 aritmetika 算 术, 算 法 B boční hrana 侧 棱 boční hrany jehlanu 角 锥 的 侧 棱 boční stěny jehlanu

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky provádí pamětné a písemné početní Čísla přirozená Opakování září, říjen operace v oboru přirozených čísel porovnává a uspořádává čísla celá a Čísla celá, racionální racionální, provádí početní operace

Více

Vzd lávací oblast : Matematika a její aplikace Vyu ovací p edm t: Matematika

Vzd lávací oblast : Matematika a její aplikace Vyu ovací p edm t: Matematika Vzd lávací oblast : Matematika a její aplikace Vyu ovací p edm t: Matematika Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Matematika je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti TÉMATICKÝ PLÁN MA 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA Vzdělávací oblast matematika je jedním z hlavních důrazů naší školy a předmětem ve které naše výuka se odlišuje od běžného způsobu výuky na základních školách. Naše matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Matematika 2. období 4. ročník R. Blažková: Matematika pro 3. ročník ZŠ (3. díl) (Alter) R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (1. díl) (Alter) J. Jurtová:

Více

Matematika - Sekunda Matematika sekunda Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Matematika - Sekunda Matematika sekunda Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy - Sekunda Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000 Porovnává čísla do 1 000 000 Zaokrouhluje čísla na tisíce, desetitisíce, statisíce Umí

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Výuka matematického semináře bude probíhat jednou týdně v dvouhodinovém bloku.

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Volitelný předmět : Období ročník : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 8. ročník Učební texty : Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro,... Očekávané výstupy předmětu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

Seminář z matematiky. 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. ročníku. Charakteristika předmětu

Seminář z matematiky. 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. ročníku. Charakteristika předmětu Seminář z matematiky 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. ročníku Charakteristika předmětu Předmět Seminář z matematiky navazuje na základní výuku matematiky. Slouží k rozšiřování a prohlubování již

Více

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24.1 Cvičení z českého jazyka CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 2. STUPEŇ Ročník: osmý Komunikační a slohová výchova ČJL-9-1-04 ČJL-9-1-05 ČJL-9-1-09 ČJL-9-1-10 vyjadřuje se kultivovaně

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE M-3-1-01 M-3-1-02 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty

Více

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3.

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. - 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Zápis čísel. Čtení a zápisy

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 4. verze Zpracovány podle: RVP ZV ŠKOLA PRO BUDOUCNOST V předmětu Matematika Sekunda došlo k prohození tematických celků (učebnic) Hranoly a Výrazy I. V předmětu

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 2

DODATEK K ŠVP ZV Č. 2 DODATEK K ŠVP ZV Č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název ŠVP: Škola: Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany ředitelka školy: Ing. Iva Fischerová koordinátorka

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ TÁBOR, KOMENSKÉHO 1670 SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah 1 Dělitelnost přirozených čísel... 3 2 Obvody a obsahy

Více

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). ROZCVIČKY Z MATEMATIKY 8. ROČ Prezentace jsou vytvořeny v MS PowerPoint 2010 (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). Anotace: Materiál slouží k procvičení základních

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 33-42 - M / 01 Interiérová tvorba,

Více

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Variace 1 Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy.

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy. 1 ZÁMĚR Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 navazuje na Pilotní ověřování organizace přijímacího

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova Vyučovací předmět: DOPRAVNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA.

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Blok předmětů: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Název předmětu: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru 26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE ŠVP DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru 26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE ŠVP DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru 26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE ŠVP DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP 4 MATEMATIKA 4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016 Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016 3/2015 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně

Více

Úlohy domácího kola kategorie C

Úlohy domácího kola kategorie C 50. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie 1. Najděte všechna trojmístná čísla n taková, že poslední trojčíslí čísla n 2 je shodné s číslem n. Student může při řešení úlohy postupovat

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_42_INOVACE_145 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14.června

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53. Školní vzdělávací program pro školní klub ŠKOLA DO NEPOHODY

Školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53. Školní vzdělávací program pro školní klub ŠKOLA DO NEPOHODY Školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní klub ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH strana 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

6.12. Počítačové technologie - PCT

6.12. Počítačové technologie - PCT 6.12. Počítačové technologie - PCT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 7 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Kód uchazeče ID:... Varianta: 15

Kód uchazeče ID:... Varianta: 15 Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze Přijímací zkouška z matematiky 2013 Kód uchazeče ID:.................. Varianta: 15 1. V únoru byla zaměstnancům zvýšena mzda o 15 % lednové mzdy. Následně

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

Reálná čísla a výrazy. Početní operace s reálnými čísly. Složitější úlohy se závorkami. Slovní úlohy. Číselné výrazy. Výrazy a mnohočleny

Reálná čísla a výrazy. Početní operace s reálnými čísly. Složitější úlohy se závorkami. Slovní úlohy. Číselné výrazy. Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení učí se vybírat a využívat vhodné

Více

1.9.5 Středově souměrné útvary

1.9.5 Středově souměrné útvary 1.9.5 Středově souměrné útvary Předpoklady: 010904 Př. 1: V obdélníkových rámech jsou nakresleny tři obrázky. Každý je sestaven z jedné přímky a jednoho obdélníku. Jeden z obrázků je středově souměrný.

Více

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady Státní maturita 0 Maturitní testy a zadání jaro 0 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZDC0T0 e²ené p íklady Autor e²ení: Jitka Vachtová 0. srpna 0 http://www.vachtova.cz/ Obsah Úloha

Více

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia - - Konzultce z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studi ) Číselné obor ) Zákldní početní operce procentový počet ) Absolutní hodnot reálného čísl ) Intervl množinové operce ) Mocnin ) Odmocnin

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Zeměpis - 6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. INFORMATIKA - volitelná. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. INFORMATIKA - volitelná. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA - volitelná CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vražné, okres Nový Jičín Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Identifikátor školy: 600 138 054 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obecným cílem vzdělávání v českém jazyce je vychovat člověka, který bude mít

Více

- 1 - Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vyučovací předmět : Zeměpis. Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy. Výstup Učivo Průřezová témata.

- 1 - Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vyučovací předmět : Zeměpis. Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy. Výstup Učivo Průřezová témata. - 1 - Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vyučovací předmět : Zeměpis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy

Více

PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata

PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata číslo a početní operace 1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z MATEMATIKY

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z MATEMATIKY SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z MATEMATIKY 1. Výrazy a počítání s nimi... 4 1.1. Mocniny s celým exponentem a s racionálním exponentem... 4 1.2 Počítání s odmocninami... 7 1.3 Úpravy algebraických výrazů... 10 2. Rovnice,

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 3. Reálná čísla RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny. K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel,

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

p írodní zdroje energie a surovin odpady globální problémy ochrana p írody a krajiny nástroje spole nosti na ochranu životního

p írodní zdroje energie a surovin odpady globální problémy ochrana p írody a krajiny nástroje spole nosti na ochranu životního charakterizuje p sobení životního prost edí na lov ka a jeho zdraví; charakterizuje p írodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prost edí; popíše

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

Přípravné kurzy pro zájemce o studium

Přípravné kurzy pro zájemce o studium Přípravné kurzy pro zájemce o studium Brno, 2015 Obsah O přípravných kurzech... 2 Termíny... 3 Místo konání... 3 Rozpis zaměstnání... 4 Studijní předpoklady... 4 Matematika... 5 Anglický jazyk... 5 Tělesná

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

1 Matematické základy teorie obvodů

1 Matematické základy teorie obvodů Matematické základy teorie obvodů Vypracoval M. Košek Toto cvičení si klade možná přemrštěný, možná jednoduchý, cíl dosáhnout toho, aby všichní studenti znali základy matematiky (a fyziky) nutné pro pochopení

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPIS Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Dějepis

Více

Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z matematiky

Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z matematiky Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z matematiky ást A Kompetence O ekávané v domosti a dovednosti pro maturitní zkoušku z matematiky v rámci spole né

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_42_INOVACE_181 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více