Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Od 1. července 2001 má účinnost zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001, kterou vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Od tohoto data je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO ředitelství: b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. František Votroubek, Na Budíně 856, Dobruška d) Druh školy: Střední odborná škola - obchodní akademie e) Datum a č.j. posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a ŠZ: zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001 f) Celková kapacita školy a jejích součástí: 360 žáků M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice g) Seznam studijních oborů: M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice 240 žáků 120 žáků h) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod, fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR Školská rada OA i) Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje, návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 má více než stoletou tradici. Dnes je koncipována jako univerzální ekonomická škola s výukou dvou cizích jazyků, která připravuje absolventy pro činnosti zaměřené na podnikání, administrativu a práci s PC. Uplatnění našich absolventů na trhu práce je velmi dobré, důkazem toho je skutečnost, že některé firmy se obracejí přímo na školu s nabídkou pracovních. Praktické zvládnutí účetnictví, daní, práce na PC včetně internetu a jazykové znalosti umožňují velmi dobré uplatnění v praxi. Tyto znalosti a dovednosti využívají absolventi v podnicích, bankách, na finančních úřadech a v jiných oblastech státní správy, v cestovních 1

2 kancelářích, hotelích, obchodu i v drobném podnikání či v soukromých firmách. Absolventi oboru Informatika v ekonomice mohou pracovat např. i v DTP studiích se zaměřením na počítačovou grafiku, jako správci počítačových sítí apod. Škola je velmi dobře vybavena výpočetní technikou, včetně pevné linky internetu. Vše mohou žáci využívat zdarma i ve volném čase. Každý žák má přidělenou ovou adresu. Každoročně otvíráme vždy jednu třídu oboru M/040 Informatika v ekonomice a dvě třídy oboru M/004 Obchodní akademie. Škola tímto vychází vstříc požadavkům trhu práce. Naši absolventi nemívají potíže s uplatněním v praxi. O studium na naší škole je stále zájem, v prvních ročnících jsou plně obsazené třídy. Důvodem je tradice a úroveň školy, výborné uplatnění absolventů na trhu práce a úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy. V posledních letech pokračuje ve studiu na vysokých školách asi 65 % absolventů. Počtem přijatých absolventů na VŠ se řadí OA Náchod mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů (matematická cvičení, fiktivní firma, konverzace v cizím jazyce a společenský styk), jejichž znalosti uplatní absolventi při přijímacích zkouškách na VŠ. Rozšířená výuka cizích jazyků má efekt i v dobrém uplatnění absolventů na trhu práce. Nabídku volitelných předmětů chceme zachovat i nadále. Škola nabízí složení státní zkoušky z kancelářského psaní na PC. Zkouška se organizuje přímo na škole a každoročně ji absolvuje asi polovina žáků třetích ročníků. OA Náchod je od roku 2005 Informačním centrem SIPVZ a spolupracuje s Úřadem práce v Náchodě pořádáním rekvalifikačních kurzů účetnictví a základů podnikání. V roce 2005 získala OA Náchod Certifikát zkušebního střediska ECDL a poskytuje zájemcům z řad žáků i veřejnosti možnost certifikace. Pořádají se i přípravné kurzy. Možnost získání certifikátu využili v tomto školním roce mnozí žáci školy. Certifikát ECDL, který se uznává v zemích EU, má několik modulů, které testují znalosti z informatiky a práce na PC. V oblasti spolupráce se zahraničními školami chceme upevňovat dosavadní spolupráci s naší partnerskou školou v Rakousku (Handelsakademie Tamsweg). HAK/HIT Tamsweg je pilotní školou pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. První absolventi tohoto oboru (květen 2006) nastoupili všichni na vysoké školy. Počet letošních absolventů oboru IE, kteří nastoupili na vysoké školy, se ještě upřesňuje, ale již nyní víme, že jich bylo nejméně 80%. Budova školy je z roku 1926, je zrekonstruovaná a dobře udržovaná, pro výuku vhodná. V posledních letech došlo k výměně střešní krytiny a osvětlovacích těles, byly opraveny sprchy a umývárna v suterénu budovy a vybudovány hygienické kabinky pro dívky. V létě 2001 byla provedena výměna oken a vstupních dveří. Téměř u celé budovy byla zhotovena izolace proti vlhkosti vnějšího i vnitřního zdiva (původní budova žádnou izolaci neměla). Byla dokončena též rekonstrukce elektroinstalace včetně posílení přívodního kabelu do budovy. Ve školním roce 2006/07 byla provedena montáž klimatizace v učebnách výpočetní techniky a provedena první etapa úprav suterénu do původního stavu po zrušení krytu CO. Tím se podařilo částečně rozšířit prostory pro šatny žáků. V současné době se zhotovuje nová fasáda se zateplením na čelní straně budovy (původní fasáda je z roku 1926). OA Náchod je škola zřizovaná krajem a žáci neplatí žádné školné. Stabilizovaný pedagogický sbor, tradice a úroveň školy i vlastní budova jsou jistotou pro budoucnost. 2

3 Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků ( ) jednu třídu učitele Část II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami Pro všeobecně vzdělávací předměty platí čísla osnov podle níže uvedené tabulky pro oba obory pro všechny ročníky, pokud v tabulce není uveden pouze jeden z oborů. Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od: / Učební dokumenty pro studijní obor M/004 Obchodní akademie / Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice (4. roč.) / Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice (1.-3. roč.) / Osnovy tělesné výchovy / Osnovy dějepisu / Osnovy českého jazyka a literatury / Osnovy matematiky / Cizí jazyk (první cizí jazyk) / Osnovy občanské nauky / Osnovy hospodářského zeměpisu pro Obchodní akademii /Osnovy Základů přírodních věd / studijní obor M/040 Informatika v ekonomice / Osnovy cizího jazyka a literatury (druhý cizí jazyk) 3

4 Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 96,3% Mistři odborného výcviku X Vychovatelé X Celkem 96,3% Vyjádření v procentech je vztaženo k počtu vyučovacích hodin 4

5 c) Údaje o počtu nepedagogických pracovníků NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI FUNKCE ÚVAZEK V % Michlová Milena hlavní účetní 1,000 Ulmanová Jana mzdová účetní 1,000 Peroutková Alice knihovnice 0,500 Šramar Pavel asistent VT 1,000 Lehocký Štefan (do ) školník 1,000 Vejpravová Ilona (od ) školník 1,000 Lehocký Štefan (do ) uklízeč 0,400 Brátová Blažena (do ) uklízečka 0,500 Havlová Marie (od ) uklízečka 1,000 Joštová Magda (od ) uklízečka 0,530 Vejpravová Ilona (do ) uklízečka 1,000 Vejpravová Ilona (od ) uklízečka 0,550 Maršíková Marie uklízečka 0,500 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedagog. pracovníků Školní rok 2007/ e)počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2007/2008 U pedagogických pracovníků 1 U nepedagogických pracovníků 0 h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Microsoft Praha 3 Školení pořádaná Akademií vzdělávání 1 dospělých Náchod NÚOV Praha 2 VŠE Praha 1 Svaz účetních HK 5 Školské zařízení pro další vzdělávání HK 6 PPP Náchod 1 Štohl Znojmo 2 NIDV HK 1 Ostatní školení 5 Celkem 27 5

6 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2008/ kolo 2. kolo Poč. přij. Kód oboru Název oboru Počet Počet Počet Počet přij. celkem přihl. přij. přihl M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Celkem Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd (stav k ) 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Počet tříd Kód oboru Název oboru počet celkem žáků M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice b) Prospěch žáků ve škole (počty žáků jsou vztaženy k , tj. po opravných zkouškách) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl +(neklasifikován) Opakuje Celkem c) Počet žáků, kteří nedokončili studium, a průměrný počet zameškaných hodin. (Žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník Počet žáků celkem Důvod prospěch Důvod chování Přerušili studium Jiné důvody (např. odešli na vlastní žádost) Průměrný počet zameškaných hodin žák/šk. rok , , , ,92 Celkem ,79 6

7 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet 1. pololetí e) Celkový počet neomluvených hodin Počet 2. pololetí Počet neomluvených hodin % z celku zameškaných hodin 137 0,35 f) Výsledky maturitních zkoušek k ve školním roce 2007/2008 Kód oboru Název oboru M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznamen. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl Při opravných maturitních zkouškách v září 2008 všichni žáci oboru Obchodní akademie uspěli. Dva žáci oboru Informatika v ekonomice nebyli ani po opravných zkouškách připuštěni k maturitě a opakují čtvrtý ročník, jeden neprospěl u maturitní zkoušky ze tří předmětů a bude opakovat celou maturitní zkoušku s maturanty školního roku 2008/09. Jeden při opravné zkoušce uspěl. Část VI Údaje o provedených kontrolách a inspekcích Dne byla OSSZ provedena kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském připojištění a v důchodovém pojištění. Kontrola nezjistila žádné závady a žádná opatření k nápravě nebyla uložena. Bylo konstatováno, že škola poskytla náležitou součinnost kontrolnímu pracovníku. 24. října 2007 byla provedena kontrola realizace projektu a použití prostředků veřejné finanční podpory poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z drobného programu Královéhradeckého kraje č. SMR /29- Poznej život v sousední zemi. Jednalo se o projekt spolupráce s naší partnerskou Obchodní akademií v rakouském Tamswegu. Kontrolu provedli Dana Dernerová a Ondřej Kotek z Odboru školství. Bylo konstatováno, že finanční prostředky kraje byly využity účelně, efektivně a hospodárně v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Při kontrole účetních dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky. 7

8 Projekt Jak jsem potkal školu Část VII Údaje o mimoškolních aktivitách Již deset let organizuje Obchodní akademie v Náchodě pro své žáky výměnné pobyty se žáky rakouské Obchodní akademie HAK/HIT Tamsweg, s níž třetím rokem spolupracujeme i na různých projektech. Tyto vždy finančně podpořil Královéhradecký kraj. V letošním roce jsme našim žákům nabídli projekt, ve kterém měli možnost dozvědět se informace o životě partnerské školy. Společně s nimi jsme vybrali několik oblastí ze života školy, které by naše žáky skutečně zajímaly: a) vybavení školy a jejich využívání učebny, odborné učebny, tělocvična, posilovna, šatny, chodby, studovna, knihovna, školní bufet, kanceláře, sborovna, b) cizí jazyky průběh výuky, formy práce, používané učebnice, doplňkové materiály, přístup žáků k výuce (jiné předměty by srovnávali obtížně, protože prvním cizím jazykem je pro většinu žáků angličtina a hodiny vedené v němčině by nebyli schopni fundovaně zhodnotit). c) exkurze, sport a soutěže reprezentace školy při soutěžích, sport. turnajích, sport. akce pořádané školou, nabídka sportů v rámci výuky tělesné výchovy, typy exkurzí d) zkoušení, známkování po dobu studia, průběh maturity - povinné a volitelné předměty, doba, forma zkoušení, opakování ročníku e) maturitní ročník společenské akce spojené s maturitou f) školní řád - práva a povinnosti žáků g) zákony na ochranu dětí a mladistvých i ve vztahu ke škole alkohol, kouření, řízení motor.vozidel, uzavření manželství, právo volit, účast na diskotékách, jízda na kole, lyžích bez doprovodu dospělé osoby Poté se žáci rozdělili do sedmi pracovních skupin, vybrali si jedno z témat a měli za úkol vypracovat řadu otázek, podle nichž získají informace o partnerské škole. V termínu od do navštívila tato skupina 25 žáků a tří pedagogů Obchodní akademii HAK/HIT Tamsweg. Odpovědi na připravené otázky žáci zaznamenávali nejen při rozhovorech s svými rakouskými vrstevníky, ale i například při hodinách angličtiny, kterých se zúčastnili. Na vlastní oči tak mohli zhlédnout celý průběh hodiny, sledovat způsob, jakým byla vedena, a porovnat s výukovými metodami našich učitelů. Dále si prohlédli učebnice i doplňkový výukový materiál. Po návratu z Rakouska získané informace několik týdnů zpracovávali, vylepšovali o obrázky, fotky a na závěr vytiskli. Vznikla tak brožura, která očima žáků mapuje naše a rakouské školství na dvou konkrétních školách. Pobyt v rakouském Tamswegu žákům prospěl nejen v tom, že se mohli anglicky nebo německy domlouvat, a tím si ověřit svoje jazykové znalosti, ale i v tom, že poznali, jak to chodí v jiné zemi, co je jiné a co se naopak neliší od našich zvyklostí. Při návštěvě tamní školy byli naši žáci ohromeni skvělým vybavením každé třídy i tím, že způsob, jakým zde učí, se od našeho téměř neodlišuje. Překvapilo je, že každý z žáků vlastní svůj notebook nebo ho má půjčený ze školy. Všichni byli z pobytu v Tamswegu nadšení, plní nových zážitků. Rakouští žáci dělali vše pro to,aby si všichni pobyt v Tamsvwegu patřičně užili a co nejdéle pamatovali. Naši žáci 8

9 se mimo jiné utkali s rakouskými v turnaji o putovní pohár, vyzkoušeli metanou (u nás ne moc známou hru), billiard a kuželky, dobře si zalyžovali. Na podzim 2008 navštíví rakouská strana naši školu. Zájezd do Londýna V druhém říjnovém týdnu se uskutečnil poznávací zájezd do Londýna. 51 studentů se třemi pedagogy se vydalo za krásami a památkami britské metropole a nedalekého Oxfordu. Během třídenního pobytu jsme navštívili většinu významných míst Londýna, jako je světoznámá hodinová věž Big Ben a budovy Parlamentu, Tower Bridge a pevnost Tower, Buckinghamský palác, Westminsterské opatství nebo katedrála Svatého Pavla. Jeden den jsme strávili v univerzitním městě Cambridge a také v úchvatném hradě Windsor, letním sídle britské královské rodiny. Cesta autobusem byla zpestřena plavbou na trajektu přes Kanál La Manche. Ubytování bylo zajištěno v anglických rodinách, což dalo studentům mnoho příležitostí vyzkoušet si své znalosti angličtiny přímo v praxi, v každodenních situacích. A takové zkušenosti jsou tou nejlepší motivací ke zintenzivnění studia anglického jazyka. Anglické divadlo V rámci výuky anglického jazyka navštívili studenti Obchodní Akademie divadelní představení The Christmas Carrol (Vánoční koleda) od Charlese Dickense a Animal Farm (Farma zvířat) od George Orwella v divadle v Pardubicích. Obě představení hrál anglický divadelní soubor v angličtině. Studenti hodnotili návštěvu divadla více než kladně. Obě divadelní hry byly vtipné, srozumitelné a pro studenty představovaly výbornou možnost, jak se setkat s angličtinou i jinde, než jen ve škole při vyučování. A jelikož tento soubor v Pardubicích vystupuje pravidelně, určitě i v dalším školním roce na takovéto představení zase vyjedeme. Francouzština na OA V rámci výuky francouzštiny probíhala souvislá pedagogická praxe studentky Šárky Stašové z Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Poslední vyučovací hodiny školního roku si studenti zpříjemnili francouzskými filmy a především kulinářským zážitkem při přípravě francouzské speciality savojské fondue. Jazyková učebna se proměnila v kuchyň, studenti obstarali nákupy, speciální kahánek, prožili netrpělivé ochutnávání. Společně strávené chvíle určitě přispěly k družné atmosféře ve skupině. Prezentace školy na veřejnosti Den otevřených dveří se konal 7. prosince 2007 a školu navštívilo 135 zájemců. Veletrh středních škol v Náchodě - sportovní hala na Hamrech 6. a 7. prosince 2007 byla vyvrcholením propagace Obchodní akademie Náchod na základních školách. Činnost školy prezentujeme také v regionálním tisku. Maturitní stužkovací ples, který jako již každoročně pořádají studenti čtvrtých ročníků ve spolupráci se SRPOA Náchod, se uskutečnil 17. listopadu 2007 v Divadle Dr. Josefa Čížka. Studentské divadlo na Obchodní akademii v Náchodě I v letošním roce pokračovala práce divadelního souboru. Na podzim se soubor zúčastnil Slavnosti stromů ve Vile Čerych, což je slavnost k oslavě stromů a podzimní přírody spojená s vycházkami, vysazováním nových stromů, besedami a přednáškami. 9

10 Studenti sehráli představení, které vzniklo právě pro tuto příležitost, adaptaci pohádky K.J.Erbena Jabloňová panna. Své představení zahráli dvakrát, jednou ve vile, podruhé ve výstavní síni Muzea B. Němcové v České Skalici. Na závěr strávili příjemné chvíle při posezení s lipovým čajem a medovými koláčky. Vánoční představení mělo název Andělská pošta aneb nedělejte si o nebi iluze a jako dárek studenti svým spolužákům zahráli pohádku Jabloňová panna. Oba kusy byly zakomponovány do pásma koled a vánočních melodií, jejichž krásu letos zvýraznily tóny kontrabasu, flétny a violoncella. Činnost divadelního souboru směřovala ke svému letošnímu vrcholu účasti na Mezinárodním festivalu báchorek a pověstí v podání dětských a mládežnických divadelních souborů, který se letos konal v polském městečku Bardo, partnerském městě České Skalice, místě, které ve své knize Babička zmiňuje i Božena Němcová a v němž podle pověsti sedí věštkyně Sibyla. Festival byl věnován legendám Barda, nejvýznamnějšího poutního místa ve Slezsku, místa, kde se odnepaměti setkávaly tři kultury: polská, česká a německá. I divadelní práce probíhala ve znamení setkávání a poznávání se. Na středověkém jarmarku, kterým vyvrcholila pouť všech zúčastněných souborů, naši studenti předvedli kramářskou píseň O hrůzostrašném hradu Adršpachu aneb Vnislav a Juliána. V přehlídkové části potom zahráli pohádku Jabloňová panna. Soubor bohužel opouští student čtvrtého ročníku Jaroslav Matěna, který byl velkým přínosem. Fiktivní firmy Ve školním roce 2005//2006 se v oboru Informatika v ekonomice začal vyučovat předmět Fiktivní firma. Vzhledem k úspěchům našich firem na veletrzích FF v minulých letech a k jejich oblíbenosti mezi studenty, bylo rozhodnuto ve školním roce 2007/08 zařadit předmět Fiktivní firma i do výuky oboru Obchodní akademie. Vzniklo 6 fiktivních firem Caspo, Force, Gravity, Elderien, Jantar, Prima. Výuky se ujaly zkušené učitelky Mgr. Jitka Kumpoštová (Force, Prima), která stála u založení prvních fiktivních firem na naší škole, dále Ing. Jarmila Hlaváčová (Caspo) a Ing. Šárka Posnarová (Gravity, Elderien), jejich řady rozšířila také Mgr. Daniela Hrubá (Jantar). Práce ve fiktivní firmě má co možná nejvíce připomínat práci ve skutečné firmě (obchodní oddělení, výrobní oddělení, dopravní oddělení, oddělení služeb ap.), proto studenti při práci využívají podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy. Jediný, i když podstatný rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou, spočívá v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz, ale studenti pracují s fiktivním zbožím a fiktivními penězi. České fiktivní firmy navazují vzájemné obchodní vztahy nejen s fiktivními firmami v naší republice, ale i v zahraničí. Své místo při rozvoji obchodních kontaktů mezi fiktivními firmami mají veletrhy studentských firem. Pořádání mezinárodních veletrhů studentských firem má význam nejen pro samotné studenty, kteří zde navazují osobní obchodní kontakty, učí se komunikovat s obchodními partnery, ale je také příležitostí seznámit širokou veřejnost s činností jednotlivých fiktivních firem, neboť veletrhy jsou volně přístupné. Na veletrzích se studenti učí vystupovat ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům, rozvinout obchodní kontakty, což jim do budoucna zajistí aktivitu pracovníků fiktivních firem. Vyřizování korespondence spojené se zakázkami z veletrhu vytvoří konkrétní úkoly pro studenty. Velmi často se kontakty získané na veletrhu stanou základem reálných obchodních vztahů. 10

11 V průběhu školního roku 2007/08 se každá firma zúčastnila regionálního veletrhu FF v Pardubicích a v Hradci Králové a dále Dne otevřených dveří na naší škole. Při účasti na regionálních veletrzích navázali studenti na tradici svých předchůdců a umístili se ve vyhlášených soutěžích na předních místech. Výsledky Fiktivních firem Obchodní akademie, Náchod Ocenění CEFIF při NUOV Praha -FORCE, GRAVITY, PRIMA patří mezi 25 FF, které v tomto školním roce po dobu nejméně 5 měsíců mají správně vypočtené a vyplněné hlášení plateb sociálního i zdravotního pojištění a které se přihlásily k zákonnému pojištění odpovědnosti organizace za případnou škodu, kterou by utrpěli jejich zaměstnanci. Veletrhy 1. listopadu 2007 Pardubice -účast devatenáct fiktivních firem z šesti škol Soutěž o nejlepší přístup k zákazníkovi 2. místo GRAVITY, FORCE, CASPO 3. místo ELDERIEN, PRIMA 5. místo JANTAR Soutěž o nejlepší katalog 1. místo GRAVITY 2. místo CASPO 3. místo FORCE, PRIMA 5. místo JANTAR 6. místo ELDERIEN 30. ledna 2008 Hradec Králové - osmnáct fiktivních firem z šesti škol Soutěž o nejlepší fiktivní firmu 2. místo PRIMA 4. místo JANTAR 6. místo FORCE 11. místo CASPO 12. místo ELDERIEN 18. místo GRAVITY Soutěže vyhlašované CEFIF Soutěž o nejlépe napsanou nabídku výběrového řízení 2. místo JANTAR 4. místo PRIMA 5. místo ELDERIEN 13. místo FORCE 15. místo GRAVITY Soutěž o nejlépe zpracovaný podnikatelský záměr 2. místo ELEDERIEN 3. místo GRAVITY Soutěž o nejlépe zpracovaný internetový obchod 3. místo ELDERIEN Doufejme, že i ve školním roce 2008/2009 dokáží studenti 4. ročníků, kteří přebrali štafetu fiktivních firem, navázat na letošní úspěchy. 11

12 Kurzy pořádané OA Náchod Kurz Základy podnikání Začátkem roku 2008 byla naše škola oslovena Úřadem práce v Náchodě, zda by neuskutečnila kurz, na základě kterého by mohli jeho účastníci začít podnikat. V rámci předmětové sekce ekonomů jsme připravili náplň tohoto kurzu. Absolventi kurzu si měli osvojit základní ekonomické pojmy, živnostenský zákon, rozdíly mezi podnikáním fyzických osob a právnických osob, marketing, tvorbu podnikatelského záměru s povinnostmi vůči státním institucím, daňovou problematikou a základy daňové evidence. Náplň kurzu byla rozdělena do 70-ti hodin mezi čtyři lektory obchodní akademie (Ing. Dyntarovou, Ing. Hlaváčovou, Mgr. Kumpoštovou a Ing. Posnarovou). Základním požadavkem pro absolvování kurzu a obdržení osvědčení o absolvování kurzu byla 80% účast na výuce a zpracování podnikatelského záměru podle pokynů lektorů. Kurz proběhl v tomto školním roce dvakrát. Poprvé v období leden-únor 2008 a podruhé květen-červen Celkem se do kurzu přihlásilo 15 uchazečů, z nichž 1 účastnice přerušila docházku hned ze začátku kurzu a 1 účastník neobhájil závěrečnou práci v podobě podnikatelského záměru. Kurz matematiky příprava k přijímacím zkouškám na střední školy Rozsah kurzu je 24 hodin. Kurz probíhal v průběhu měsíců leden až duben pod vedením Mgr. Aleše Semeráka. Kurzy ECDL a ICT viz str.20 Kultura B zájezd do Prahy, Národní divadlo představení Rock and roll B, 3.A Revizor Klicperovo divadlo HK (Mgr. Bašová, Mgr. Šolcová) A exkurze do Malých Svatoňovic Muzea bratří Čapků Zájezd do Londýna (Mgr. Votroubek, Mgr. Nyklíčková, Mgr. Lecnarová). Zájezdu se zúčastnilo 51 studentů naší školy B, 3.A, 4.B RUR Klicperovo divadlo HK (Mgr. Bašová, Mgr. Šolcová, Mgr. Lepš) anglické divadlo Christmas Carol, Východočeské divadlo, Pardubice (Mgr. Smola, Mgr. Lecnarová) A, 4.C Akvabely Klicperovo divadlo HK (Mgr. Šolcová, Mgr. Hovorková) anglické divadlo Animal Farm, Východočeské divadlo, Pardubice (Mgr. Smola, Bigmore B.A.) Vánoční rosnička koncert skupiny Kantoři všichni žáci 20. a divadelní představení studentů OA pro své spolužáky Nebeská pošta, Jabloňová panna divadelní představení Zimní pohádka v Hradci Králové 1.B, 2.B filmové představení Once roč návštěva pražských památek v rámci exkurze do ČNB Praha 2. roč filmové představení Brazílie putování v rytmu samby 1. a 2. roč zájezd do Prahy na výstavu Titanic 3.roč divadelní představení N.A.Ostrovského Bouře v rámci festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové / v ruštině/ 1.B, 2.B 12

13 Exkurze Exkurze ČNB 2.A, 2.B V rámci výuky Ekonomie na naší škole je probírána bankovní soustava ČR. Vzhledem k tomu, že již několik let je v prostorách České národní banky v Praze umístěna expozice Lidé a peníze, rozhodli jsme se, že zařazení návštěvy této výstavy do výuky bude pro studenty vítanou změnou a zpestřením. V dubnu 2008 studenti 2.ročníků navštívili Prahu, kde strávili celý den, aby si prohlédli ČNB a také některé památky (např. Královskou cestu od Hradčan po Prašnou bránu). Samotná exkurze v ČNB začíná v kinosálu, kde je promítnut film Historie, vývoj a úloha ČNB a animovaný film O bankách a lidech, což je humorný pohled na svět financí a bank. Po zhlédnutí filmů jsou studenti zavedeni do trezoru, kde je umístěn zbytek expozice 65 vitrín, které ilustrují historický vývoj peněz a měnových poměrů v Čechách od keltského období do současnosti. V předsálí expozice jsme si prohlédli ještě 15 panelů na aktuální téma. Největší pozornosti se samozřejmě těší vitrína s bohatstvím ČR ve zlatých cihličkách. Celou dobu provází studenty průvodce, který umí podat fundovaný výklad proložený soutěžemi, ze kterých si studenti mají možnost odnést zajímavé publikace nebo ruličku sešrotovaných peněz a B, 2.A - Pivovar Náchod a.s.. Studenti se seznámili se surovinami a technologií výroby. Exkurze byla vhodným doplňkem učiva o kvasné výrobě A Kutná Hora (Mgr. Bísková, Ing. Rejlová) Žáci sportovali v areálu U starého rybníka ve Zbraslavicích (volejbal, plážový volejbal) navštívili Kostnici a Chrám sv. Barbory a historické části města Kutná Hora C Krkonoše, chata Labská 66, Bártlova Lávka, Špindlerův Mlýn (Mgr.Ruprichová, Mgr. Hlavatá) Žáci navštívili horské středisko Špindlerův Mlýn, svezli se na letní bobové dráze a absolvovali turistický okruh zhruba 16 km. Večer poseděli u táboráku a kolektiv, tak dostal šanci se stmelit C okolí Náchoda (Ing. Hlaváčová) během jednodenní exkurze se studenti seznámili s krásami okolí města Náchoda (náchodský zámek, vojenský hřbitov ) A Ostružno u Jičína (Mgr. Hovorková, Mgr. Šolcová) Poznávací exkurze do Jičína a jeho okolí. Během exkurze si žáci prohledli historický střed města - náměstí a Valdštejnskou věž. Druhý den absolvovali turistický výlet do Prachovských skal B Praha (Mgr. Bašová, Mgr. Lecnarová). Studenti absolvovali velký okruh Prahou. Pěšky prošli od nádraží Florenc velkou část historických míst centra - Staroměstské náměstí, chrám Sv. Mikuláše, Nerudovku, Zámecké schody, Belveder, Jelení příkop, Loretu a Hrad. Den zakončili divadelním představením Richard III ve Stavovském divadle. Druhý den navštívili Židovské muzeum. 13

14 B Svatojánská noc ve Vile Čerych spojená s návštěvou zámku v Ratibořicích a přednáškou o globálních problémech Program byl věnován tradicím spojeným s nejkratší nocí v roce - svatojánskou nocí, v níž žijí kouzla a podle pověstí rozkvétá zlaté kapradí. Studenti nejprve vyrazili do Ratibořic na večerní prohlídku zámku. Na zpáteční cestě podvečerní přírodou poznávali rostliny, vyhledávali čarovné svatojánské byliny, zkoušeli vít svatojánské věnečky. Ve vile potom následovala příprava masek, aby po setmění za svitu loučí mohl vyjít průvod světýlek a lampionů, víl a bludiček kolem jezírka, v němž krásně, ale tajemně kuňkaly žáby. Pondělní ráno začalo probuzením ze svatojánského snu snídaní, poté byla pro studenty připravena zajímavá přednáška o globálních problémech, již studenti dobře využijí v přípravě na maturitní zkoušku. Jako přídavek zhlédli program věnovaný studiu a ochraně netopýrů. Po vzdělávací části následovala brigáda na zahradě: natírání kovových částí, vytrhávání plevele. V pořadí druhá akce je příležitostí pro studenty nadýchat atmosféry krásného prostředí vily a zahrady a zároveň dobročinným příspěvkem na jejich obnovu A Broumovský klášter (Mgr. Bísková, Ing. Kuchařová). Poznávací exkurze za krásami Broumovského výběžku. Hlavní cílem byla prohlídka barokního kláštera včetně expozice tzv. vambereckých mumií C Praha. Studenti navštívili ZOO a výstavu artefaktů z lodi Titanic. Testování Vektor 8. a proběhlo podle instrukcí zadavatele testování Vektor ve všech prvních ročnících. Testy na naší škole proběhly z českého jazyka. matematiky, francouzského jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, informačního základu, společenskovědního základu. Přednášky přednáška pro čtvrté ročníky o studiu na vysokých školách Univerzita Hradec Králové Prevence B beseda KOMPAS (program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů, poznání sama sebe a kolektivu) A beseda KOMPAS C beseda KOMPAS S tebou o tobě p. Molnárová vedla přednášku pro dívky o dospívání, antikoncepci a prevenci rakoviny a pohlavních chorob Zbožíznalství Součástí předmětu Zbožíznalství v Obchodní akademii a předmětu Základy přírodních věd v oboru Informatika v ekonomice je enviromentální výchova. Probíhá v 1. a 2. ročníku, ale základní témata se prolínají výukou všech čtyř ročníků. Výuka vychází z plánu enviromentální výchovy ve škole. Při výuce je kladen důraz na ekologické chování studentů ve škole i mimo ni: - úspory energie (úsporné žárovky, sporáky ) - užívání ekologických výrobků a jejich obalů (recyklace) 14

15 - šetření pitnou vodou - separace odpadů (separace papíru a plastu ve škole, kontejnery) - výchova k zdravému životnímu stylu, vysvětlování a konkrétní projevy důsledků kouření, užívání alkoholu a drog - vedení žáků k správné životosprávě (omezení tuků, cukrů, přejídání, ale i nebezpečí hladovění, správné rozvržení stravy během dne, dostatek ovoce, zeleniny a dodržování pitného režimu) - dostatek pohybu v přírodě, ochrana zeleně - vedení žáků k tolerantnímu chování, umění diskutovat o problému, naslouchat spolužákovi Výuka je doplněna referáty, exkurzemi, filmy, plakáty, časopisy, besedami. Tělesná výchova a sport Náplní hodin tělesné výchovy jsou základní atletické disciplíny, míčové hry (košíková, volejbal, fotbal, pálkovaná, atd.) i jiné sporty (plavání, kanoistika, bruslení, kuželky). Pro hodiny tělesné výchovy využívá škola také halu na squasch a ricochet. Čtvrté ročníky zkusily spinning. Přehled sportovních akcí 1. Sportovní kurz pro studenty 3. ročníků Datum konání: od Studenti strávili spolu se svými učiteli Mgr. Hlavatou, Mgr. Ruprichovou, PaeDr. Dobývalem, Mgr. Smolou, Ing. Rudolfem, Ing. Rolečkem, Mgr. Forejtovou a RNDr. Svatošovou krásný týden v rekreačním zařízení Astra Dlouhé Rzy v Orlických horách. Svoji tělesnou zdatnost i sportovního ducha prokázali studenti v mnoha netradičních disciplínách. Během kurzu hráli míčové hry (volejbal, nohejbal, fotbal, plážový volejbal). Celý kurz byl zaměřen na přípravu závěrečného duatlonu, který je vždy vyvrcholením sportovního týdne. Kurzu se zúčastnilo 59 studentů 3. ročníků. 2. Plavecký výcvik 1.C 3. Středoškolský atletický pohár v Novém Městě nad Metují Zúčastnilo se družstvo chlapců i dívek. 4. Středoškolské hry v OF kopané Nominace: Hausche, Prokop, Sedlák, Richtera, Balcar, Melichar, Tolda, Tichý, Švarc, Herzán, Železov, Rompotl. (3. místo) 5. Přespolní běh v Polici nad Metují okresní kolo sportovní areál Na Nebíčku Nominace: dívky Hamanová, Linhartová Syrovátková, chlapci Beránek, Matoušek, Švarc, Železov, Řehák Umístění: dívky i chlapci 2. místo postup do krajského kola krajského kolo sportovní areál Na Nebíčku Chlapci běh na 5 km: 10. místo Švarc, 17. místo Železov, 21. místo Matoušek, 22.místo Beránek, 39. místo Šípek, 40. místo Řehák R. Dívky běh na 3 km: 23. místo Jirsová, 29. místo Siegelová, 32. místo Tučková (studenti dál nepostoupili, ale v každé kategorii soutěžilo 40 závodníků) 6. Zámecké schody Nominace: Beránek, Matoušek, Maur, Železov, Bednář 15

16 7. Středoškolský pohár v odbíjené chlapci Nominace: Herzán, Stára, Freiberg, Chaloupka, Bednář, Šváb, Hambálek, Prokop, Schulz (4. místo) Dívky Nominace: Karlíková, Kukrálová, Tučková, Jeníčková, Petirová, Ulrichová, Jaklová (3. místo) 8. Sálová kopaná Středoškolské hry Umístění: 1. místo SPŠS Nové Město n. Met. 2. místo SPŠ Hronov 3. místo G. Jaroměř 4. místo OA Náchod A 5. místo G. Broumov 6. místo OA Náchod B 9. Lyžařský výcvik Krkonoše, Pec p. Sněžkou, Náchodské boudy chata Mír. Pedagogický dozor: Mgr. Ruprichová, Mgr. Votroubek, Mgr. Hlavatá, RNDr. Svatošová, PaeDr. Dobýval, Mgr. Smola, Ing. Rudolf Zúčastnilo se 57 studentů. Naše škola se řadí ke školám, které umožnily studentům výuku snowboardingu. Škola má 5 snowboardů a 15 párů běžek, které si studenti mohou půjčit během lyžařského výcviku. 10. Středoškolské hry v basketbalu Broumov Nominace: Sarpong, Ferenc, Kalousek, Kouler, Kaválek, Doležel, Stára (5. místo) 11. Středoškolský floorbalový pohár - dívky Nominace: Schulzová, Tučková, Bachurová, Kholová, Kohlová, Zemanová, Čudová, Stříbrná Umístění: 1. Gymnázium Jaroměř 2. Gymnázium Náchod A 3. Gymnázium Náchod B 4. SOU Nové Město n. Met. 5. OA Náchod 6. Evangelická akademie chlapci Nominace: Kaválek P., Stára, Herzán, Tolda, Poláček, Malý, Petr L., Sarpong, VuDuc Thanh, Kaválek, Doležal, Matoulek, Freiberg, Řehák H., Železov Umístění: 1. SPŠ stavební Náchod 2. OA Náchod 3. SPŠ a SOŠ Nové Město n. Met. 4. SOUŠ Nové Město n. Met. 5. Gymnázium Náchod 6. Gymnázium Broumov 7. SPŠ Hronov 8. MIX 12. Nohejbal Náchod SPŠ stavební Nominace: Bednář, Diviš, Beneš, Řehák, Freiberg, Beránek 13. Prima sezóna 2008 Přihlášení studenti se zúčastnili sportovních akcí a turnajů v rámci Prima sezóny. 16

17 Jednotlivé školy uspořádaly dle svých možností turnaje v odbíjené, basketbalu, floorballu a ve fotbale. Naše škola zorganizovala závody na kanoích a kajacích. Umístění OA Náchod v jednotlivých disciplínách a utkáních Floorbal chlapci - 4. místo Sálová kopaná chlapci - 3. místo Nohejbal 2. místo Kuželky 1. místo Balcar 2.B, Šrůtková 3.B, Čtvrtečková 3.B, Meixnerová 3.B, Prokopová 2.B, Kráčmerová 2.B Výsledková listina kánoe, kajaky Kánoe dvojic chlapci: 1. Podstavek Chmelař SPŠ N. Město n. Met. 2. Potůček - Kejval SPŠ Nové Město n. Met. 3. Krupička Vencl SPŠ N. Město n. Met. Kánoe dvojic mix dívka + chlapec 1. Pfeiferová Hanuš OA Náchod Kánoe dvojic dívky: 1. Voborníková Štanglerová OA Náchod 2. Jehličková - Vojtasová OA Náchod 3. Drtinová Andresová OA Náchod Kajak chlapci 1. Puš Michal - HŠ Hronov 2. Vencl.- SPŠ Nové Město 3. Kaláb - OA Náchod Kajak dívky 1. Andresová OA Náchod 2. Kalábová OA Náchod Písemná a elektronická komunikace a Zpracování dokumentů na PC Ve školním roce 2007/08 jsme v těchto předmětech opět využívali plně počítačové učebny a programovanou výuku ZAV, máme rovněž k dispozici programy Pojmy PEK a aktualizovanou verzi programu Norma PEK (z nabídky Státního těsnopisného ústavu). Opět jsme se zapojili do různých soutěží a v jarním termínu se konaly státní zkoušky z kancelářského psaní na PC. Korespondenční soutěže probíhají ve třech termínech. V 1. kole se na 10. místě umístila Lišková, na 11. místě Formánková obě ze 3.A s výkonem přes 330 čistých úhozů za minutu. Dále pěkné umístění získaly v tomto kole žákyně Hofmannová a Vlasáková ze 3.B. Ve 2. kole Hofmannová obsadila 15. místo, Lamková a Formánková (3.A) 16. a 17. místo. Regionální soutěž v grafických disciplínách se konala tentokrát na Masarykově obchodní akademii v Jičíně 19. března V disciplíně opis na klávesnici PC se ne všem našim soutěžícím podařilo předvést výkony odpovídající jejich schopnostem. Přesto umístění Veroniky Hofmannové na 12. místě v této konkurenci stojí za pochvalu. Další místa v této disciplíně jsou 19. pro Liškovou, 22. obsadila Formánková a 24. Karlíková (2.B). V korektuře textu byla na 6. místě Formánková, 8. místo patřilo Karlíkové a 10. místo Liškové. Určitě za pochvalu stojí i místo Šubrtové (2.A) v disciplíně wordprocessing, která je velmi náročná. Rompotl (3.A) a Tačíková (2.A) obsadili zde shodně místo. Závěrem lze říci, 17

18 že jsme v konkurenci s ostatními školami našeho kraje obstáli a soutěžící si zaslouží ocenění za reprezentaci školy. Hradecká juniorka je poslední soutěží ve školním roce 13. ročník se konal 11. června 2007 na OA v Hradci Králové. V kategorii 1. ročníky se umístil Demeter (1.C) na 10. místě s výkonem 274 čistých úhozů za minutu. 17. místo patřilo Martínkové z 1.A. Za kategorii 2. ročníků jsme obsadili pěkné 8. místo Urbaníková ze 2.C (314 čistých úhozů za min.) a 17. místo obsadila Dítětová, která však nepředvedla svůj obvyklý výkon. Státní zkoušky z kancelářského psaní na PC se konaly 14. května 2008 na naší škole za účasti komisařky Ing. Marie Šmídové (OA Trutnov). Letos ze 34 uchazečů uspělo 33, což svědčí o velmi dobré připravenosti žáků. (Úspěšnost tak činila 97,06 %.) Předmětová komise grafických předmětů pracovala podle plánu. Letos se opět na naší škole konaly závěrečné zkoušky 3. ročníků z předmětů ZDP a PEK (ve dnech 11. a 12. června 2008). Činnost Informačního centra SIPVZ Ve školním roce 2007/08 se v našem IC Obchodní akademie Náchod uskutečnily pouze dva kurzy pro nepedagogickou veřejnost. Název kurzu Termín Základy práce na PC pro AK Náchod 19. listopadu listopadu 2007 Základy práce na PC pro AK Náchod 3. prosince 6. prosince 2007 Naše škola již čtvrtým rokem poskytuje žákům možnost účasti na certifikovaných testech ECDL. Úspěšní absolventi všech sedmi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost a v tomto roce jsme jich předali celkem 12. V školním roce 2007/08 jsme otestovali celkem 31 studentů a studentek ve třech termínech. Termíny testování, počty otestovaných a testované moduly ukazuje následující tabulka. Termín testování Modul Počet otestovaných 1 - Základní pojmy informačních technologií Databáze Prezentace Služby informačních sítí Základní pojmy informačních technologií Práce s počítačem a správa souborů Zpracování textu Tabulkový kalkulátor Databáze Prezentace Služby informačních sítí Základní pojmy informačních technologií Práce s počítačem a správa souborů Zpracování textu Tabulkový kalkulátor Databáze Prezentace Služby informačních sítí 10 V roce 2008 škola získala grand Královéhradeckého kraje na Zpracování výukového materiálu a ŠVP pro výuku 3D grafiky ve výši ,- Kč, podíl školy byl stanoven na 18

19 12 000,- a celkové náklady projektu tedy dosáhnou ,- Kč. V rámci projektu bude vytvořen výukový materiál pro výuku 3D grafiky v programu Blender 3D na středních školách, bude pořízen HW na vybavení školních počítačů (PC učitelský, LCD monitor, dataprojektor, 16 x RAM 512MB, 16 x Grafická karta), součásti projektu je také uspořádání kurzu pro žáky školy, který má ověřit použitelnost tohoto softwaru ve výuce na střední škole. Děkuji všem, kteří se podíleli na vzniku výroční zprávy: RNDr. Věře Svatošové, Mgr. Janě Bašové, Mgr. Věře Forejtové, Mgr. Aleně Jiráskové, Mgr. Jitce Kumpoštové, Mgr. Šárce Lecnarové, Ing. Šárce Posnarové, Ing Zlatě Rejlové, Ing. Milanu Rolečkovi, Mgr. Taťáně Ruprichové, Mgr. Haně Nyklíčkové. V Náchodě dne Mgr. František Votroubek ředitel školy 19

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 ČÁST I. Motto: Jsme škola, která ti dá křídla pro život Motto vyjadřuje dynamicky se rozvíjející moderní výuku, která připravuje žáky pro 21. století

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace telefon: 487 826 212, web: www.oa.clnet.cz, e-mail: oa-cl@clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Hostinném dne 17.10.2014 Mgr. Martin Vlášek ředitel školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více