U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,"

Transkript

1 Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana /21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních programů prevence kriminality na místní úrovni Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost i Nejvyššiho kontrolního úřadu (dále jen.,nkú ') na rok 2000 pod č í s lem 00/2 1. Kontrolní akci ř ídi la a kontrolní z ávě r vypracovala č le n ka NKÚ JUDr, Elí ška Kadaňová. Cílem kontroly bylo prov ěřit tok finančních pros t ře dk u uvo ln ěných ze státního rozpočtu jako úče l e vé dotace obcí m na výdaj e rea li zovan é v r ámc i Komplexntch součinno stních prog ramů prevence kriminality na mí stní úrovní a ově ři t plněn í podmínek stanovcn ých jednotlivým i projekty v rámci těchto schválených programů, Kontrolovan ým období m by lo období let až 1999, Kontrolu provedly v období od č e rv n a 2000 do ledna 200 I skupiny kontrolujících NKÚ z územních odborů (res p, odděl ení) Mo st, Liberec. Mladá Boleslav, Ostrava a Šumperk. Kontrolovan ými osobami byly: Mínisterstvo vnitra, Ministerstv o financi, Magistrát města Ostravy, Ma gistrát hl. m ěsta Prahy, Okresní úřad Bruntál, Okresní úřad Česká Lípa, Okresní úřad Děčín, Okresní úřad Chomutov, Okresní úřad Karviná, Okresní úřad Liberec. Okresní ů řad Mladá Bolesla v, Okresní úřad Most, Okresní úřad Olomouc, Okresní ú ř ad Šumperk, Okresní úřad Teplice. Okresní úřad Ústí nad Labem, hlavní město Praha, město Česká Lípa. mčsto Děčín, město Havířov, město Jirkov, město Karviná, město Krnov, město Liberec, město Mladá Boleslav, mě st o Most, mě s to O lomouc, město Ostrava, město Šumperk, m ě st o Teplice a mě sto Ústí nad Labem Námitky proti kontrolním protokolům, které uplatníly tři kontrolované osoby, byly vypo ř á dá ny vedoucí mí skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutím o námitkách podána nebyla, S e n at N K Ú (ve složeni: JUDr, Eliška Kada ňov á - p ředsedkyn ě, Mgr, Marie Hošková, Ing, Jiti Kalivoda, MVDr. Rudolf Ně rneč ek - č l e nové ) na své m zasedá ní konaném dne s c h v á I í I usnesenim Č, 00/2 1/15 k o n t r o l n í z á v ě r v tomto z ně n í : V kontrolovaném období byly ze státního rozpočt u z kapitoly Všeobec ná po kladní správa poskytovány obcim mimo jiné i dotace určené na preve nc í kriminali ty. Prevencí kri mi nality se v tomto případě rozumí komplex opatření sociá lní a s it uač ní pre vence, včetně informování v e řej no s ti o možnostech ochrany pted trestnou č i n ností a pomoci obětem trestných č i n ů, F inanční prost ředky byly úč elov ě určeny na výdaje spojené s realizací j ednotlivý ch projektů zpracovávaných obcemi v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni v samostatné působnosti obcí (dále jen.komplexnt program"). Mínisterstvo vni tra v dohodě s Ministerstvem financí zpracov ávalo k zabezpečení jednotného postupu pravidla pro poskytování ú č e lový c h dotací obcí m (dále jen.pravídla-), která byla pro následuj íc í roky součás tí Zprávy o pln ěni úkolů vy plývajících ze St rat egie prevence kriminality,., (pro příslušné roky), předkládané Ministerstvem vni tra v ládě ČR. Dotace podle Pravidel měly mít pro obce předevš ím motivační charakte r, U projektů realizovaných v rámci jednotlivýc h Komplexních programů byla Pravidly stanovena podmínka spolufinancováni. Podíl obce nebo jiných subjektů odlišných od státu byl stanoven ve výši 10 až 30 % z ce tkovýc h nákladů na proj ekt (platilo pro obdob í let 1996 až 1998). V roce 1999 hyl podíl stanoven ve v ýši minimálně 10 % a v případě, že realizátorem díl č ího projektu bylo občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Na základě usnesení vl ády č ze dne 3, listopadu 1993 byl zř ize n Republikový výbor pro prevenci kriminalit)' (dál e jen. Repubtíkový výbor") j ako meziresortn í koordinační a metodický orgá n při Ministerstvu mitra. Usnesením Republikového výboru byla počá t kem roku 1996 zř ízena Komise pro výběr Komplexních prog ramů (dále jen. Komise" ), která projednávala žá dostí p ředlože ne obecními zas tupitelstvy, Jednotlivé projekty a výši účelové dotace schvaloval na základě stanoviska Komise Republikový výbor. Předsedou tohoto výboru je ministr vnitra, výkonným místoptedsedou nám č stck miní s tra vn itra. č le ny j sou zástupci p ř í s lu šn ý ch ministerstev, Nejvyššíbo státního zas tupitelství, Polícejního prezídia. Meziresortní protidrogov é kom ise a Meziresortní komi se pro zál ežitosti romské komunity Republikový výbor mě l dle statutu koordi novat č i n nost p říslu šn ých ús t řed níc h orgán ů státní správy v oblasti prevence kriminality, spolupracovat s občan sk ými aktivitami a hnutími, církvemi a hromadnými sd ělovacími p rostředky v oblasti prevence kriminality, iniciovat č i n nost v oblasti prevence kriminal ity a podporovat vz nik místních komisi pro prevenci kriminality. Republikov ý výb or se úča stn í! na zá k l adě meziresortní spoluprá ce

2 Vht nik :ro; e jv, UiJr.o kont rolního úhdu 2001 Strana 10' zpracování a realizace projektu prevence kriminality respektujících místní podmínky, vyhodnocoval č i n no s t v rámci preve nt ívnlch programů. vyvíjel aktivitu na poli meziná rodn í spolupráce, rozhodovalo vynaložení p ř íd č Ien ých finanční ch prostředků na projekty preven ce kri minallty, předkládal vládě ČR zprávy Oči nnosti v oblast i prevence kriminality v Čes k é republice. vyžadoval od př í slu šných ústředních orgánu zastoupen ých v Republikovém výboru so u č i n n o st nezbyt nou k za bezpe če n í ulo žen ých ú k ol ů. Republikový výbor v souladu s Pravidly rozhodoval o změnách projektů, na které byla účelová dotace poskytnuta, rozhodoval o vrácení poskytnuté dotace nebo jej í čá s t i. Obdobně postupoval i v p ř í pa dech, kd y obec schvá len)' projekt ve sta novené I hůtč nereali zovala. Republikový výbor schva loval Zp rávu o celkovém vyhod nocení realizovaných projektů, kterou zpra covávalo pro vládu ČR Minis terstvo vnitra. Úč e lová dotace byla poskytován a obcím s počtem obyvatel nad a také obcím s počtem obyvatel niž ším. ve kterých došlo k vysokému nápadu trestné činnosti. příp. kde byl vysoký podíl n ě k t e ré sociální skupiny na jejím páchání. Úč e lové dotace měly být poskytovány na zá k l ad ě žád osti statutárního zástupce obce s garancí spoluúčasti obce. případně se spo luúča s t í další ch pr ávnických nebo fyzických osob, Žádost mě la b ýt schválena p ř í slušným orgánem obce (obecním zas tupitelstvem) a měla také obsahovat informace o personálním zaji štění, finančním krytí a o zaji štění koordinačních vztahů v rámci Komplexního programu. Na zák l adě rozhodnuti Republikového výboru ptedkládalo Ministerstvo vnitra, které odpovídalo za věcnou správnos t p ředlo žen ý ch p roj ektů a provádělo jejich kontrolu. Ministerstvu financí návrh na uvolněni ú čelovýc h dotací v členění podle jednot livých obcí a p řísl u šných okresů Ministerstvo financí uvolňovalo úče lové dotace obcím prost řednictv ím rozpoč tů p ř íslu šných okres ních úřadů nebo ma gistrát ů (dál e jen..okresních úřadů"). Kon trolu použití fi nančn ích prost ředků úč e lov ý c h dotací ze stá tního rozp o čt u poskytnutých obcí m a uložení sankcí za porušení rozpočtové ká zně příslušelo prov á d ět územním finančním orgánům. II. Sku t e čností zjištěné pfi kontrole I, V)'členění a u\'o lňování ňnan čn ích prostředků ze státního rozpočtu na ůč e levé dotace V roce 1996 byla ve státním rozpočtu na realizaci Programu sociální prevence a prevence kriminalit), vyčleněna čá stka Kč, Čerpáno na tento účel bylo Kč (z toho z kapitoly Ministerstvo vnitra Kč, z kapitoly Ministerstvo školstv í. mládeže a tělov ýchovy Kč. z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví Kč). Pro rok 1997 byla v kapitole Všeobecná pokladní správa vyč l e ně n a na prevencí krimina lity č á stk a Kč (z toho K č pro Meziresortní protidrogovou komisi), v ro ce 1998 čá s t ka K č (z toho Kč pro Meziresortní komisi pro záležitostí romské komunity) a v roce 1999 čá stka K č. V období let 1996 až 1999 žádost o ú če l ovo u dotaci podalo celkem 69 m ě st na p rojektů v celkové v ýši K č. Schváleno bylo I 510 projektů a uvo lněno bylo celkem Kč. Z teto čá s t ky bylo nes tátním subjektům poskytnuto na projektů Kč. Ptehled o po č t u p ředlo žených a sc hválený ch projekt ů a v ýši prostředků uvoln ěn ých m ěst ů m. která požádala o dotací v letech 1996 a ž 1999, uvádí tabulka Č. I. Tabulka Č. 1 Rok Počet Počet Zádáno Poskytnuto předloženj'ch schválených [v Kč) (v K č) oroiektů nrejekt ů 19% ()()() ()()() %

3 C\íst k a 2 Vhlnlk ;'\i.,jvyhího kontrolniho úhd" 2001 Strllna V rám ci této kontrolní akce byl u 15 vybra ných měs t ověřová n post up pti čerpáni a použ ití účelové dot ace. V Ictcch 1996 až 1999 kontrolovaná města poda la žádost o účelové dota ce na celkem 822 projektu. po žado- vaná částka čin i la celkem Kč. Schváleno bylo poskytnuti účelové dotace kontrolovan ým m ě st ů m na 595 proj ektů v celkové výši K č. P řeh l ed p rojektů podle typu. výše poža dované a výše poskytnuté dotace u kontrolovaných měst v letech 1996 až 1999 uvádí tabulka č. 2. Tabulka Č. 2 Rok Ty p projektu Počet Počet Udáno Posk)-tnuto př edložen ý ch schválenvch (v Kč) (v Kč) n roiektů nroiekiu 19% sociální prevence -l situační prevence l b ~27 OUU ') 'Jl') UOO ínf oro občanv oblie. položka O 20 O Celkem SOO 1991 sociální prevence s ituační prevence 3J inf pro občany oblía. DOložka Celkem sociál ní orevence situační prevence inf. oro občanv J 953 1()ij oblíg. položka Cel kem sociální prevence j. 000 s ituač ní prevence H inf pro občauv oblie. položka C elkem sociální orevencc si t uač ní prevence inf. DTO obča nv I I j oblíg. položka j Ce lke m SOO Cílem projektů,.sociální prevence" j e působi t na pozit ívni z mě nu v sociálním prostředí (město, kom un ita. ško la, rodina apod. ). Proje kty sociální prevence se zaměřují zejména na rizikové skupiny mládeže. oběti trest né či nnost i, sociá l nč hand icapované roms ké obyvatelstvo a další rizikové skupiny. Cílem p rojektů cs i tuační prevence" je zabezpečení maje tku a zdraví občanů, zvyšováni míry objasně nosti trest nýc h činů a snižování nápadu trestné čin nosti a p řes t upků. Cílem je také minimalizovat kriminogen ní podmínky, ztížit dost up nost cílů pachatelům tr estné činnosti. cíle přimo odstranit. odchýlit pac hate le od určitýc h úmys lu, snížit vý nosnost činu pro pachatele a umožnit pac hatele dopadn out. Cílemprojektu..ínformacepro občany' je poskytnout údaje o vývoji trestné činnosti, navrhovat technická ře šcn í pti zabezpeče n! r ůzn ých objektu fyzických a právnických osob a otevřen ě informovat o podmínkách a práci Policie CR, m ěs tských policií a dalších bezpečnost nich služeb. Mez i tzv...obligatorní projekty - položky" patří vybaveni man ažera programu preve nce kriminality výpočet n í technikou. vyba vení ana lytických p ra c ovi š ť Policie ČR výpočeml technikou, vzdě l ávac í ku rzy pro man a žery a projekt. Bxpcdice prevence", jakož i soc iolog ick á šet ření vnímání pocitu bezpečí občany. Mi nisterstvo vn itra provedlo v letech 1996 až 1999 celkem 7 kontro l, kterými ově řova lo věcnou správnost projektů. Základní podmínkou pro poskytnut i úče lové dotace bylo dle Pravidel podáni žádostí sta tutárního zás tupce obce o úče lovo u dotaci. Repub likový výbor schválil v letech 1996 až 1998 svými usneseními přidělení úč e l ovýc h dotaci i v tako-

4 Ča stkll 2 " h tnlll :oiejvyuiho kontrolnlho úhdll 2001 St rana 111 vých případech, kdy statutární zástupci kontrolovaných měst o účelovou dotaci písemně nepožádali a pouze na základě úst ní dohody byt Mini sterstvem vnitra předlo žen návrh na uvol něn í finančních pros tředků zc státního rozpoč tu. Jednalo se celkem o -1-9 projektů, na které byla posky tnuta účelová dotace v celkové výši Kč. Kon trolu použiti finančních prostředků ú čelových dotací ze státního rozpoč t u poskytnutých obcím prováděly územní finančn í orgány. Ministerstvo financí v rámci kontrolní akce sdělilo, že počet provedenýc h kontrol nelze zjistit, přeh ledy o provedených kontrolách dle jednotlivýc h dotačn ích t itu l ů neexistuj i v písemné ani elektronické podobě, a to ani na jednotlivých finančních úřadech, ani na Ministerstvu financí. V rámci léto kontrolní akce bylo zjištěno, že za kontrolované obdob í byly u kon trolovaných m ě s t provede ny t ři kontr oly, z toho dvě ko n troly Fina nčním ředit el stvím v Ústí nad Labem II města Teplice ajedna kont rola Finančním ředitelstvím" Praze u m ěsta Mladá Boleslav. 2, Realizace p roj e ktů Komplexních programů výš i Kč na určen}' ú čel. ale poskytlo tuto dotaci dodavateli jako zálo hu na zhotovení díla, za kterou nebylo v roce 1996 provedeno věcné plněni : - město Mladá Boleslav v roce 1996 u projektu..dálkové televizn í zařízeni " nepoužilo ú če l ovou dotací ve vý ši Kč na určený ú čel, ale poskytlo tut o dotaci dodavateli jako zálohu na zhotoveni díla, za kterou nebylo \' roce 1996 provedeno věcné p lnění ; - město Ostrava v roce 1998 u projektu.centrum postvě zeň s k é péče- nepoužilo účelovou dotací na ú če l urče ný v projektu. ale použilo dotaci na úhradu nákladů ve v)'ši Kč za malotraktor a různé zemědělskéstroje. M ě s t a Děčín, Jirkov, Krnov, Liberec, Olomouc, Ostrava. Šu mperk. Tepli ce a Ústí nad Labem nedodržcla Pravidly sta novený minimální povinný podíl spolufí na ncov ánl ( 10 % u obcí a jiných subjektů odlišn ých od státu, 30 % u občanských sdruženi) z celkovýc h sku te čn ých nákladů na projekt. V rámci kont rolní akce bylo zjišt ě no nedodržení stanoveného pod ílu u 23 projektu v ce lkové v ýši Kč. Mě sta Krnov, Mladá Bole sla v. Olomouc, Šumperk a Teplice porušila zákon Č. 199/ Sb., o zadávání ve ř ejných za kázek. ve z ně ní pozdějších p ředpis ů, tím, že neprovedla v n ěkterýc h p ř ípadech (ce lkem u 8 projektů) výbě r dodavatele zákone m sta noveným způsobem. Nap ř. : - město Mladá Bolesla v uzavřelo v roce 1998 s mlouv u o dílo na realizaci projektu..kamerový sledovací systém", ani ž učini lo písemnou \-) 'ZVO nejméně pěti zájemcům, přestože vý še budoucí ho pe n ě ž i t éh o záv az ku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty byla Kč ; - m ěsto Olomouc uzavřelo v roce 1997 smlouvu o dilo na rea lizaci projektu.bezpečná ulice kamerový monitorevad systém", aniž učini lo písemnou \'Ý 7., u nejm é ně p čti záj emců m. přestože vý še budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z p řidané hodnoty byla Kč; - město Teplice uzavřelo v roce 1999 SmlOU\1.1 na veřejnou zakázku na provedeni díla..sv ětlo III - Masarykova uli ce" bez vyhlášení obchodní veřejn é soutěže, přestože vý še budoucí ho peněž itého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty dosáhla Kč. 2.2 Města Děčín. Havířov, Jirkov. Karviná, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Ostrava. Šumperk, Teplice a Ústí nad Labem porušila zákon Č, 576/ 1990 Sb.. o pravidlech hospodařen í s rozpoč tov ými prostředky České republiky a obcí v České rep ublice ( rozpoč tová pravidla republiky), tím, že účelovou dotaci nepouži la na určen)' ú č el nebo v souladu se stanovenými podmínkami. V rámcí kontrolní akce bylo zj ištěno porušeni vý še uveden ého zákona u 27 projek tů v celkov év ý š í Kč. N a p ř.: - město Liberec v rocc 1996 u projektu..monitorovací systé m v městě Liberec" nepouž ilo účelovou dotaci ve V p řípadech. v daném rozsahu, města Havířov, kdy sc hvá lený projekt nebyl realizován Karviná, Krnov a Šumperk nepožádala v souladu s Pravidly o změ nu projek tů, na které byla účelová dotace poskytnuta. V rámcí kontrolni akce bylo zji štěno po rušení u 7 projektů v celkové, j 'ši Kč. 2.5 M ěsto Ústí nad Labem poskytlo realiz átorovi projektu..kdo si hraje. nezlobí" účelovou dotací ze státního rozpočtu ve v ýši Kč na úhradu nákladů spojeuých s po ří zením tiskárny. modemu. pronáj mu prosto r, internetových poplatků a náplní do tiskárny, aniž by rca Iizátor projektu dolo žil jejich skutečné použití, poří zeni nebo nákup. Dále proj ekt..nes pecifická prevence soc i á l ně patologick ých jevů" realizova lo občanské sdruž eni. které ve vy účtová n í městu Ústí nad Labem do celkovýc h nákladů projektu uvedlo i finanční nák lad ve výši 3 1 H O Kč, který neby l vynaložen na realizaci tohoto projektu. M ěst o Ha vířov se na proj ektu., S tř e d i sko sociální prevence a výchovné péče pro mládež" spolupodílelo p ř í spěvkemobce ve formě poskytnuti objektu. Ve vyů č tcváni pro Ministerstvo vnitra m ě sto uplatnilo hod notu domu ve v ýši I Kč, přestože vykazovalo úč e t n! hodnotu domu ve svém ú četnictví pouze ve v ýš! ~ Kč. 2.6 Mě sta Hav í řov, Most. Ostrava a Šumperk v žádosteeh o účelovou dotaci požádala mimo ji né o p řidě l e n í

5 Čh tb 2 Vhtnlk :-;.,Jvyiilh o kontrolnlho li řlll d Stuna 112 dotace na úhradu provozn ích výd aj ů. které neměly b ýt z úče lov é do tace hrazeny, které však v rámci projektu Republikový výbor na základě doporučení K omise schvá lil. Bylo zj iště no, že v II pří padec h města uh radila z pros tředk u úče lové dotace i provozní výdaj e, celke m.jo 1 OO.J Kč. 2.7 Kontrolovan ým m ěstům bylo schvál eno poskytnutí účelové do tace i na projekty, které se týkaly probl ematiky řešené a fi nancované v rámci jiných úko l ů nebo prog ra mů. Jedná se např, o financováni č innosti Polície České republiky a mě sts ké policie. protidrogové pol it iky a z álcžitostí romské kom uni ty. V Ictech 1996 až 1999 byly např. schváleny fin anč ní p rost ředky : - na 32 proj ektů v celkové výši Kč pro zaj i š t ě n í č i nnos ti městské policie a Policíe Česk é republiky (např, digitálni program m ěst ské policie, technická podpora policie ve městec h, globální polohov ý systém. automatický ide nti fik ační systém pro automat ické čteni stát ních poz návacích z naček, psychologick é školení str ážníků mě st ské po licie, v ýpoč et n í techn ika) : - na 31projek tů v celkové v ýši K č pro zaj iš tě n í protidrogov éprevence ( n apř, kontaktní nízkoprabova centra, protidrogová centra, peer programy, p rová dě n í test ů AIDS, tvz.,.streetwork', te rénní programy); - na 32 p roje ktů v celkové vý š í Kč pro romskou komunitu (na p ř, zřízení romských center, zřízen í dílen praktického vyučová ní, víke ndov é pobyty pro romské děti, letn í ozdravné pobyty, podpora vol nočasových aktivit ). J. Vedení ůčetn í ctví a vyhodnocen! p roj ektů Komplexních p rogramů 3.1 Zákon č. 563/ Sb" o ůče tnictvi, poru šily Okresní úřa d Teplice a m ě s ta Děč í n, Mladá Boleslav a Teplice tím, že nevedly ú č et ni ct ví p růka zn ý m zp ůsobem a spravně tak, aby věrn ě zobraz ovalo sk utečnos t i. které j sou jeho předm ětem : - Okres ní ú řad Teplice v roce L997 zahrnul do če rpá n í úč e lov ý c h pros t ředků ze státního rozpočt u i jiné výdaje (výdaje hrazené z vlastn ích p ros tře dků mě s ta ) ; nesprá vně tak byly zaúčtovány fi nanční prostředky v cel kové výši Kč ; - měs ta D ě čí n, Mladá Boles lav a Teplice zahrn ula do če r pání účelových p rostředků ze stát ního roz poč t u i výdaje hrazené z vlas tníc h prostředků mě sta ; ne správně ta k byly v roce 1997 zaúč tová ny fi na nční prost ředky celkem ve v)'ší K č a v roce 1998 celkem ve výši I Kč ; - mě s to Liberec v roce 1996 zálohu ve v ýši K č nezaúčtovalo na úče t..poskytnuté zálo hy na hmotný' invest iční majetek", ale zaúčtovalo ji chybně na účet " Po ř í zení hmotných investic", Město Teplice čá s t ku Kč neza ú čtova lo jako so učást poři zovací ch nak la dů na účet.po ř í zeu l hmotných investic" a nezahrnulo jí do celkové ceny poř íze né ho majetk u; - mě sto Ústí nad Labem neú čtoval o v roce 1996 o nákladech souvisejících s poří ze n í m hmotného inves t i č n ího majetku ve v ýší K č jako o součás t i po ři zovacích nákladů a nezahrnulo tut o částku do celkové ceny pořízené h o hmot ného invesnč ní bo majetk u: - město Ústí nad Labem po ř í ze ní po č í ta čových sestav v celkové hodno tě Kč nevykazovalo ve své účet ní evidenci. 3.2 Vyúčtová ní pos kyt nutých ú čel o výc h do tací m ěst a zp racovávala po dvou lin iíc h, je dn ak pro Mi nis terstvo vni tra (manažer prevence kriminality) a jedna k pro MiM nístersrvo financí p rostředni ctvím ok resn ích ú řadů (ekonomický odbor města), V rá mci kon trolní akce bylo zj ištěno, že doc házelo k rozdíl ům mezi údaji vykazovaným i m ě sty pro Minis terstvo vnitra a pro Ministerstvo finan cí, Ministerstvo vnitra n ev ě novalo v kont rolovan ém období pozornost těm to roz dílům, přes t ože mu byly zná my. Nebyty sta noveny takové podmí nky', které by za bezpeči ly správnost a ověři te lnost úd aj ů obsažených ve vyúčtování a ve vyho dnocení realizova n ých p rojektů, V Pravidlech nebylo uloženo. respektive zdů ra z ně no, aby mě sta vedla analytic kou evidenci podl e jed notlivých proje ktu. Bez vedení této analytic ké evide nce nelze zjistit celkov é náklady na jednotlivé p rojekty v členění na fin an čn í prostře d ky státního rozpočtu, prostředky' obce a j in é finančn í zdroje. Města nevedl a eviden ci ú č e t ních dokladů ta kovým zp ůsobem. který by umožňoval j edno z na č ně urč it, jali účetní doklad se váže k j ednotlivému projektu. N apř.: - měst o Česká Líp a ve vyhodnocení roku 1998 pro M í nísterstvo vnitra uved lo nesprávné údaje o nákladech na realiz aci p roj ektů v čle nění na p ro středky obce a jiné zdroje a ve vyhodnoceni roku 1999 uvedlo celkové skuteč né nák lady nižší o K č : - měs to D ě č í n v letech 1997 a 1998 ve vyhodnocen í pro Mi nisterstvo vnitra uvedlo chybné úd aje o čerpání finanč n ích pros tředku na realizaci jednotlivých projekt ů ; tyto údaje nevycházely z účet n ictv í a ne odp ov ída ly skuteč nosti ani dokladům před lo ženým ke kontrole, Z p ředl o ž e n ý ch dok ladů nelze j ednoznačně ově řit celkovou v ýš i vynaložen ých nák l a d ů na realizaci proj ektů programu 1997, nebol' město Děčín do nich za hrnulo i náklady, které nebyly předmětem projektů. Obd obn ě v roce 1998 ve vyhodnocení pro Ministerstvo vnitra měs to uvedlo nesprávné údaje o nákla dec h na realizaci jednotl ivých proj ektů, skutečné nák lady byly nej méně o Kč nižší: - mě sto Liberec ve finanční m vyhodnocení programu 1997 uváděl o údaje, které nevycházely z úče tnictví a uecdpovída ly skutečnost i, Ve vyúčtování byly rozdíly

6 Čáslka 2 Vhl nlk ~"j")'nl ho kontrolnlho u h du Strana lij u 3 proj ektů v celkové výši Kč. V roce 1998 nevedlo evidenci účetních dokl adů způsobem, který by um ož ňoval j ednozna č ně u rč it, ja ký ú č e t ní doklad se v áže k jednotlivému projektu a z jakých finančních zdroj ů byly vynaložené náklady hrazeny. Obdob ně v roce 1998 ve vyhodnocení pro Ministerstvo vnitra město uvedlo nespr ávn é údaje o nákladec h na realizaci jednotlív ých proje ktů, skuteč né náklady byly o Kč nižší. J" V pří padech, kdy Rep ublikový výbor městům schválil ponechání nevy č erpa ných úč el ových prost ředk ů k využiti v dalším roce, Ministerstvo financí tento p řel-od fi nančních p ro s t ře dků potvrdilo v rámci finanční ho vypo řádán í okresních úřadů se státním ro zpočtem. Přest ože v jednotlivých letech městům Liberec, Teplice. Šumperk a Hav í řov p řevod nevy čerpa n ých účelových prost ředků k využiti v dalším roce v celkové výš i 2 ~~5 ~Ol Kč Republikový výbor schválil. města v zúčtová ní ú čelové dotace pro Ministerstvo financí tyto úč el e vé dotace nesprávn ě uvedla jako vy čerpan é v běžném roce. Ministerstvo financí proto ani nemohlo tento převod fi nanční ch p rostředků k využiti v dalším roce potvrdit. 3.5 Min isterstvo vnitra vyhod nocovalo pou ze některé aspekty dopadu podporovaných aktivit " rám ci prevence kriminalit y. Jed nalo se zejména o ty oblasti, které '1' žadovaly zp racová ní statistic kých dat a jejich porov nání " časové ř a dě a podle lokality. Zárove ň byly preze nto vány jedn otl ivé typy projektů, které byly vyh odnoce ny jako úspě šné v rá mci specifických pod mínek jejich realiza ce. Vyhodnocení těc h t o a s p e k t ů bylo pro vá dě no každoročně. V rámci kontrolní akce bylo p rově řov áno.j akým způsobem provádí Mintsterstvc vnit ra hodn oceni projektů. a bylo zj i š těno, že úroveň hodnocení je velíce rozdílná a v mnoha p ř í p a dec h nedos tačující. Měs ta Če ská Líp a. Havířov, Ji rkov. Ka rviná, Liberec. Mladá Boles lav. Olo mouc, Ostrava. Šumperk, Ústí nad Labem a hlavn i město Praha předlož ily Minister stvu vnitra celkem 2~ projektů, II kterých bylo velmi obec n é hodnoceni ze strany realiz á tora proj ekt u. Měs ta Jirkov, Karviná. Krno v, Ostrava. Šumperk, Teplice a hlavn i měs to Praha předlož ily Ministerstvu vnitra cel kem 16 projektů, II kte rých nebylo provede no vyhodnocení realizova n ých akcí z časové ho hlediska. Město Liberec na př. u projektů,. S po rtov ně rekreačn i areál" a "Kdo si hraje. nezlobí" za rok 1998 neuvedlo žádné hodn oceni reali zovaných proje ktů. Vyhodnocení efektivity použiti p ro středk ů úče lové dotace byla v mnoha případech velmi obecná a formální. ]IL""hodnocení K poskyto\'ání účelových dotací ze státního rozpočtu na výdaje spojené s real izací projektů prevence kriminality na místní úrovni bylo přistoupeno v roce Ministerstvo vnitra vyzvalo vybraná města s vysckým nápadem trestné činnosti. ab,-podala žádost o ů ěelevou dotací na podporu p reve nce krlmlnatlty. Města zpracovala Komplexní program. kterj' schválilo obecní zastupítelstv c, a poté statutární zástupce obce podal žádost s ko nk rétními projekt" na Ministerstvo vnitra. To p rověřilo věcnou spr ávnost projektu a Komise z řízen á při Re pub ttkovém výboru žádosti projednala a doporučilaje Republikovému výboru ke scbvéíení. Odbor prevence k riminalit), M ínisterstva vnitra prostřednictvím od boru ekonomického předkládal M inisterstvu financí návrh na uvolnění účelových dotací na schv álené projekty v členění podlejednotli\)'ch měst a okresních úřadů. Ministerst\'o financí na základě tohoto n ávrhu uvolnilo z kapitoly všeobecné pokladní správa prostřednictvim okresních úřadu úče lově určené prostředky městiun. Z uvedeného \','plý"á, jak adm ínlstrativně nároěn ý je postup p ři rozhodování o pcs kytovéní ůčetevé dotace. Tento slo-litý azdlouha\'ý postup pře sto nezaručuje. ab" nedocházelo k pocbybeni při posk,1ování a čerpán í ů čelevých dotací, a není ani zárukou \)'šší úrovně prováděněho bodnocení st átem podperovanýcb projektů. V)'hodnocem efekti\it)' jednotli\)'ch projektůje zpracováváno v naprosté \'ědině fonnálně. Navtc vyúčto\'ání peskyrmn ýcb dotací jsou zp racovévána po dvou liniích. jednak pro Ministerst\ o vmtra (manažer prevence kriminality) ajednak pro Ministerstvo financí (ekonemiekýodbor města). Kontrolou bylo zjištěno. že docházelo k rozdílům mezi údaji o čerpání finančních prostředků vykazovanýrm pro Mi nistersn'o m itra a údaji pro Mlnlste rstvc financí. Těmto rozdílům Ministerstvo vnitra nev ěnoval a pozornost. Ne b"ly stancveny takov é podmínk". které by zabezpeětly správnost a ověřitelno st údajů potřebných pro \)'Účtování a p ro vyhodnocení realizovaných p roj ektů (např. zd ůrazněním povinnosti vést ana lyt ickou evi denci podle j ednotli\)'ch projektů). Kontrola byla provedena u 15měst. V období let 19% až ]999 jim bylo ze státního rozpočtu jako účelovádotace na pod poru prevence kriminalit), posk,1nuto celkem Kč. 8)'10 zjištěno. že kontrolovan á města : - neprováděla ddy výběrdodavatele podle zákona o zadávání veřejn ých zakázek; - nepoužila \"C dech případecb ů četovondotaci na určenj' účel nebo v souladu se stanoven ými podmínkami;

7 Vhlník.'i~jvyni h o ko nt rolního ú řadu 2001 St rana nedodržela lidy stanovený pminnj"minimální podíl na cetkov ých skutečných ná klad ech (10 % u obcí a jiných subjektůodli šných od státu. 30 % u občanských sdružení); - nepožádala ddy o změnu schválen ých projektů ; - v některých případech nehospodárně vyn akládala finanční prostředky ů ěelově určené na prevenci kriminality; - nevedla analytíckcu evidencí podle jednotlivých p rojektů; - ve \)"Ú čtm'ání zpracovávaném pro M inisterstvo vn itra a pro Ministenh"o fin ancí uváděla údaje. které se \' některých příp adechneshodovaly, Cefkcvou v)"ši úč e tocě dotace. kteroo p říjemci\' kon trclova n ém období vyčerpali.aniž splnili vešker épodminky stanoven é pr ávnfm! předpisy nebo st anoven é ministerstvy \" rámci Pravidel. lze vyč íslít částkou U Ojl 556 Kč, tj. 15,88 % z cetkov ého objemu dotace poskyt nuté za kontrolované období.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ I g. Mgr. Da id Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá y Ministerstvo

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim Ing. Petr Rakouský mobil: +420 777 993 909 e-mail: rakousky@excelmix.cz Základní

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3342/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3342/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3342/2012 O ceně nemovitosti - 1/12 pozemků parc. č. St. 263/1, 1182/9, 1262/14, 1288/1, 1294/1 a PK 1802/1 v kat. úz. Řehlovice, obec Řehlovice, okres Ústí nad Labem, ve vlastnictví

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr- SML/1862/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr- SML/1862/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr SML/1862/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007 Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 27 V úvodu projektu byly v únoru 27 uspořádány tzv. konzulární dny přímo u krajanské komunity v Aktjubinsku. V rámci této akce byli na místě

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel č. OLP/1873/2015 schválená Zastupitelstvem

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Město Český Těšín Ř á d č. 3/2000 P R O V O Z N Í Ř Á D MEZISKLÁDKY ORNICE V KOŇÁKOVĚ Městská rada v Českém Těšíně se na svém 22. zasedání konaném dne 6. 9. 2000 usnesla vydat provozní řád meziskládky

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace.

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace. SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚN STAVEBNÍCH ÚPRAV, UDRŽOVACÍCH PRACÍ A MODERNIZACE BYTOVÝCH JEDNOTEK DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ K U J C P 0 1 7 I P V 6 SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ uzavřená podle podle ust. 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami: Jihočeským krajem jehož úřad sídlí v

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 25/3.7.2 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 5.9.2014 Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA DiS.,

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Poř. čís. 2 tis. Kč) Vyhotovil: Bronislava Miechová. Dne: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Poř. čís. 2 tis. Kč) Vyhotovil: Bronislava Miechová. Dne: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/24 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončený správy jinými kontrolními orgán Poř. čís. 1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených 2 výše odvodů za

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é é é ě í ří í é č á é ě í Ž é í ě ú ť á ď á ý ž ů é ď á ř é č ě ěšť é ě č č ě ú é í í ě í á é ě š ě í ý ý í ú í ó ď ý í ěž í ě á á í ě ý š ě í í é ď Č Á Č ý á ě ě ě ůž ř ě š ě á ě í á é ž í í á ý á á ž

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Znalecký posudek č. 15/03/61

Znalecký posudek č. 15/03/61 Znalecký posudek č. 15/03/61 O ceně k nemovité věci - pozemku p.č. 6/1 - ostatní plocha, zapsaného na listu vlastnictví č. 5092, pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku:

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Přítomni: Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta PaedDr. David Holman, MBA, Ing. Oldřich Štarha členové rady města. Omluven: Mgr.

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0674/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Znalecký posudek č. 2012/103

Znalecký posudek č. 2012/103 Znalecký posudek č. 2012/103 o ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 393/3 v katastrálním území Lhota u Šternberka, obec Šternberk, okres Olomouc, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Znalecký posudek č. 2339/2011

Znalecký posudek č. 2339/2011 Znalecký posudek č. 2339/2011 o ceně nemovitosti - pozemku č. parc. 431 v kat. úz. Bílina - Újezd, obec Bílina, okres Teplice, ve vlastnictví Karla Friedricha. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Ondřej

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Zákon č. 21/2006 Sb.,

Zákon č. 21/2006 Sb., Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/17789/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/17789/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 289/17789/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 275/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 275, a dále na pozemku st.p.č. 223/1, a to vše ve výši 2780/71850,

Více

Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2007 Strana 46

Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2007 Strana 46 Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2007 Strana 46 06/25 Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny fakultních

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015 R-20039 3203 22.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 9. schůze konané dne 30. ledna 2007 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

Znalecký posudek č. 3502/2012

Znalecký posudek č. 3502/2012 Znalecký posudek č. 3502/2012 o ceně obvyklé - garáže č.e. 134 na pozemku parcelní číslo St. 234 a pozemku parcelní číslo St. 234 v katastrálním území Braňany, obec Braňany, okres Most, ve vlastnictví

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Konference ISSS 2016. du a Základ í íl ) ě it aktuál í stav, kd katastr e ovitostí si e do ře slouží k o hra ě práv vlast íků a ezpeč osti realit

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PH000688 Číslo jednací: 164 EX 1376/13-68 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více