U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,"

Transkript

1 Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana /21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních programů prevence kriminality na místní úrovni Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost i Nejvyššiho kontrolního úřadu (dále jen.,nkú ') na rok 2000 pod č í s lem 00/2 1. Kontrolní akci ř ídi la a kontrolní z ávě r vypracovala č le n ka NKÚ JUDr, Elí ška Kadaňová. Cílem kontroly bylo prov ěřit tok finančních pros t ře dk u uvo ln ěných ze státního rozpočtu jako úče l e vé dotace obcí m na výdaj e rea li zovan é v r ámc i Komplexntch součinno stních prog ramů prevence kriminality na mí stní úrovní a ově ři t plněn í podmínek stanovcn ých jednotlivým i projekty v rámci těchto schválených programů, Kontrolovan ým období m by lo období let až 1999, Kontrolu provedly v období od č e rv n a 2000 do ledna 200 I skupiny kontrolujících NKÚ z územních odborů (res p, odděl ení) Mo st, Liberec. Mladá Boleslav, Ostrava a Šumperk. Kontrolovan ými osobami byly: Mínisterstvo vnitra, Ministerstv o financi, Magistrát města Ostravy, Ma gistrát hl. m ěsta Prahy, Okresní úřad Bruntál, Okresní úřad Česká Lípa, Okresní úřad Děčín, Okresní úřad Chomutov, Okresní úřad Karviná, Okresní úřad Liberec. Okresní ů řad Mladá Bolesla v, Okresní úřad Most, Okresní úřad Olomouc, Okresní ú ř ad Šumperk, Okresní úřad Teplice. Okresní úřad Ústí nad Labem, hlavní město Praha, město Česká Lípa. mčsto Děčín, město Havířov, město Jirkov, město Karviná, město Krnov, město Liberec, město Mladá Boleslav, mě st o Most, mě s to O lomouc, město Ostrava, město Šumperk, m ě st o Teplice a mě sto Ústí nad Labem Námitky proti kontrolním protokolům, které uplatníly tři kontrolované osoby, byly vypo ř á dá ny vedoucí mí skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutím o námitkách podána nebyla, S e n at N K Ú (ve složeni: JUDr, Eliška Kada ňov á - p ředsedkyn ě, Mgr, Marie Hošková, Ing, Jiti Kalivoda, MVDr. Rudolf Ně rneč ek - č l e nové ) na své m zasedá ní konaném dne s c h v á I í I usnesenim Č, 00/2 1/15 k o n t r o l n í z á v ě r v tomto z ně n í : V kontrolovaném období byly ze státního rozpočt u z kapitoly Všeobec ná po kladní správa poskytovány obcim mimo jiné i dotace určené na preve nc í kriminali ty. Prevencí kri mi nality se v tomto případě rozumí komplex opatření sociá lní a s it uač ní pre vence, včetně informování v e řej no s ti o možnostech ochrany pted trestnou č i n ností a pomoci obětem trestných č i n ů, F inanční prost ředky byly úč elov ě určeny na výdaje spojené s realizací j ednotlivý ch projektů zpracovávaných obcemi v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni v samostatné působnosti obcí (dále jen.komplexnt program"). Mínisterstvo vni tra v dohodě s Ministerstvem financí zpracov ávalo k zabezpečení jednotného postupu pravidla pro poskytování ú č e lový c h dotací obcí m (dále jen.pravídla-), která byla pro následuj íc í roky součás tí Zprávy o pln ěni úkolů vy plývajících ze St rat egie prevence kriminality,., (pro příslušné roky), předkládané Ministerstvem vni tra v ládě ČR. Dotace podle Pravidel měly mít pro obce předevš ím motivační charakte r, U projektů realizovaných v rámci jednotlivýc h Komplexních programů byla Pravidly stanovena podmínka spolufinancováni. Podíl obce nebo jiných subjektů odlišných od státu byl stanoven ve výši 10 až 30 % z ce tkovýc h nákladů na proj ekt (platilo pro obdob í let 1996 až 1998). V roce 1999 hyl podíl stanoven ve v ýši minimálně 10 % a v případě, že realizátorem díl č ího projektu bylo občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Na základě usnesení vl ády č ze dne 3, listopadu 1993 byl zř ize n Republikový výbor pro prevenci kriminalit)' (dál e jen. Repubtíkový výbor") j ako meziresortn í koordinační a metodický orgá n při Ministerstvu mitra. Usnesením Republikového výboru byla počá t kem roku 1996 zř ízena Komise pro výběr Komplexních prog ramů (dále jen. Komise" ), která projednávala žá dostí p ředlože ne obecními zas tupitelstvy, Jednotlivé projekty a výši účelové dotace schvaloval na základě stanoviska Komise Republikový výbor. Předsedou tohoto výboru je ministr vnitra, výkonným místoptedsedou nám č stck miní s tra vn itra. č le ny j sou zástupci p ř í s lu šn ý ch ministerstev, Nejvyššíbo státního zas tupitelství, Polícejního prezídia. Meziresortní protidrogov é kom ise a Meziresortní komi se pro zál ežitosti romské komunity Republikový výbor mě l dle statutu koordi novat č i n nost p říslu šn ých ús t řed níc h orgán ů státní správy v oblasti prevence kriminality, spolupracovat s občan sk ými aktivitami a hnutími, církvemi a hromadnými sd ělovacími p rostředky v oblasti prevence kriminality, iniciovat č i n nost v oblasti prevence kriminal ity a podporovat vz nik místních komisi pro prevenci kriminality. Republikov ý výb or se úča stn í! na zá k l adě meziresortní spoluprá ce

2 Vht nik :ro; e jv, UiJr.o kont rolního úhdu 2001 Strana 10' zpracování a realizace projektu prevence kriminality respektujících místní podmínky, vyhodnocoval č i n no s t v rámci preve nt ívnlch programů. vyvíjel aktivitu na poli meziná rodn í spolupráce, rozhodovalo vynaložení p ř íd č Ien ých finanční ch prostředků na projekty preven ce kri minallty, předkládal vládě ČR zprávy Oči nnosti v oblast i prevence kriminality v Čes k é republice. vyžadoval od př í slu šných ústředních orgánu zastoupen ých v Republikovém výboru so u č i n n o st nezbyt nou k za bezpe če n í ulo žen ých ú k ol ů. Republikový výbor v souladu s Pravidly rozhodoval o změnách projektů, na které byla účelová dotace poskytnuta, rozhodoval o vrácení poskytnuté dotace nebo jej í čá s t i. Obdobně postupoval i v p ř í pa dech, kd y obec schvá len)' projekt ve sta novené I hůtč nereali zovala. Republikový výbor schva loval Zp rávu o celkovém vyhod nocení realizovaných projektů, kterou zpra covávalo pro vládu ČR Minis terstvo vnitra. Úč e lová dotace byla poskytován a obcím s počtem obyvatel nad a také obcím s počtem obyvatel niž ším. ve kterých došlo k vysokému nápadu trestné činnosti. příp. kde byl vysoký podíl n ě k t e ré sociální skupiny na jejím páchání. Úč e lové dotace měly být poskytovány na zá k l ad ě žád osti statutárního zástupce obce s garancí spoluúčasti obce. případně se spo luúča s t í další ch pr ávnických nebo fyzických osob, Žádost mě la b ýt schválena p ř í slušným orgánem obce (obecním zas tupitelstvem) a měla také obsahovat informace o personálním zaji štění, finančním krytí a o zaji štění koordinačních vztahů v rámci Komplexního programu. Na zák l adě rozhodnuti Republikového výboru ptedkládalo Ministerstvo vnitra, které odpovídalo za věcnou správnos t p ředlo žen ý ch p roj ektů a provádělo jejich kontrolu. Ministerstvu financí návrh na uvolněni ú čelovýc h dotací v členění podle jednot livých obcí a p řísl u šných okresů Ministerstvo financí uvolňovalo úče lové dotace obcím prost řednictv ím rozpoč tů p ř íslu šných okres ních úřadů nebo ma gistrát ů (dál e jen..okresních úřadů"). Kon trolu použití fi nančn ích prost ředků úč e lov ý c h dotací ze stá tního rozp o čt u poskytnutých obcí m a uložení sankcí za porušení rozpočtové ká zně příslušelo prov á d ět územním finančním orgánům. II. Sku t e čností zjištěné pfi kontrole I, V)'členění a u\'o lňování ňnan čn ích prostředků ze státního rozpočtu na ůč e levé dotace V roce 1996 byla ve státním rozpočtu na realizaci Programu sociální prevence a prevence kriminalit), vyčleněna čá stka Kč, Čerpáno na tento účel bylo Kč (z toho z kapitoly Ministerstvo vnitra Kč, z kapitoly Ministerstvo školstv í. mládeže a tělov ýchovy Kč. z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví Kč). Pro rok 1997 byla v kapitole Všeobecná pokladní správa vyč l e ně n a na prevencí krimina lity č á stk a Kč (z toho K č pro Meziresortní protidrogovou komisi), v ro ce 1998 čá s t ka K č (z toho Kč pro Meziresortní komisi pro záležitostí romské komunity) a v roce 1999 čá stka K č. V období let 1996 až 1999 žádost o ú če l ovo u dotaci podalo celkem 69 m ě st na p rojektů v celkové v ýši K č. Schváleno bylo I 510 projektů a uvo lněno bylo celkem Kč. Z teto čá s t ky bylo nes tátním subjektům poskytnuto na projektů Kč. Ptehled o po č t u p ředlo žených a sc hválený ch projekt ů a v ýši prostředků uvoln ěn ých m ěst ů m. která požádala o dotací v letech 1996 a ž 1999, uvádí tabulka Č. I. Tabulka Č. 1 Rok Počet Počet Zádáno Poskytnuto předloženj'ch schválených [v Kč) (v K č) oroiektů nrejekt ů 19% ()()() ()()() %

3 C\íst k a 2 Vhlnlk ;'\i.,jvyhího kontrolniho úhd" 2001 Strllna V rám ci této kontrolní akce byl u 15 vybra ných měs t ověřová n post up pti čerpáni a použ ití účelové dot ace. V Ictcch 1996 až 1999 kontrolovaná města poda la žádost o účelové dota ce na celkem 822 projektu. po žado- vaná částka čin i la celkem Kč. Schváleno bylo poskytnuti účelové dotace kontrolovan ým m ě st ů m na 595 proj ektů v celkové výši K č. P řeh l ed p rojektů podle typu. výše poža dované a výše poskytnuté dotace u kontrolovaných měst v letech 1996 až 1999 uvádí tabulka č. 2. Tabulka Č. 2 Rok Ty p projektu Počet Počet Udáno Posk)-tnuto př edložen ý ch schválenvch (v Kč) (v Kč) n roiektů nroiekiu 19% sociální prevence -l situační prevence l b ~27 OUU ') 'Jl') UOO ínf oro občanv oblie. položka O 20 O Celkem SOO 1991 sociální prevence s ituační prevence 3J inf pro občany oblía. DOložka Celkem sociál ní orevence situační prevence inf. oro občanv J 953 1()ij oblíg. položka Cel kem sociální prevence j. 000 s ituač ní prevence H inf pro občauv oblie. položka C elkem sociální orevencc si t uač ní prevence inf. DTO obča nv I I j oblíg. položka j Ce lke m SOO Cílem projektů,.sociální prevence" j e působi t na pozit ívni z mě nu v sociálním prostředí (město, kom un ita. ško la, rodina apod. ). Proje kty sociální prevence se zaměřují zejména na rizikové skupiny mládeže. oběti trest né či nnost i, sociá l nč hand icapované roms ké obyvatelstvo a další rizikové skupiny. Cílem p rojektů cs i tuační prevence" je zabezpečení maje tku a zdraví občanů, zvyšováni míry objasně nosti trest nýc h činů a snižování nápadu trestné čin nosti a p řes t upků. Cílem je také minimalizovat kriminogen ní podmínky, ztížit dost up nost cílů pachatelům tr estné činnosti. cíle přimo odstranit. odchýlit pac hate le od určitýc h úmys lu, snížit vý nosnost činu pro pachatele a umožnit pac hatele dopadn out. Cílemprojektu..ínformacepro občany' je poskytnout údaje o vývoji trestné činnosti, navrhovat technická ře šcn í pti zabezpeče n! r ůzn ých objektu fyzických a právnických osob a otevřen ě informovat o podmínkách a práci Policie CR, m ěs tských policií a dalších bezpečnost nich služeb. Mez i tzv...obligatorní projekty - položky" patří vybaveni man ažera programu preve nce kriminality výpočet n í technikou. vyba vení ana lytických p ra c ovi š ť Policie ČR výpočeml technikou, vzdě l ávac í ku rzy pro man a žery a projekt. Bxpcdice prevence", jakož i soc iolog ick á šet ření vnímání pocitu bezpečí občany. Mi nisterstvo vn itra provedlo v letech 1996 až 1999 celkem 7 kontro l, kterými ově řova lo věcnou správnost projektů. Základní podmínkou pro poskytnut i úče lové dotace bylo dle Pravidel podáni žádostí sta tutárního zás tupce obce o úče lovo u dotaci. Repub likový výbor schválil v letech 1996 až 1998 svými usneseními přidělení úč e l ovýc h dotaci i v tako-

4 Ča stkll 2 " h tnlll :oiejvyuiho kontrolnlho úhdll 2001 St rana 111 vých případech, kdy statutární zástupci kontrolovaných měst o účelovou dotaci písemně nepožádali a pouze na základě úst ní dohody byt Mini sterstvem vnitra předlo žen návrh na uvol něn í finančních pros tředků zc státního rozpoč tu. Jednalo se celkem o -1-9 projektů, na které byla posky tnuta účelová dotace v celkové výši Kč. Kon trolu použiti finančních prostředků ú čelových dotací ze státního rozpoč t u poskytnutých obcím prováděly územní finančn í orgány. Ministerstvo financí v rámci kontrolní akce sdělilo, že počet provedenýc h kontrol nelze zjistit, přeh ledy o provedených kontrolách dle jednotlivýc h dotačn ích t itu l ů neexistuj i v písemné ani elektronické podobě, a to ani na jednotlivých finančních úřadech, ani na Ministerstvu financí. V rámci léto kontrolní akce bylo zjištěno, že za kontrolované obdob í byly u kon trolovaných m ě s t provede ny t ři kontr oly, z toho dvě ko n troly Fina nčním ředit el stvím v Ústí nad Labem II města Teplice ajedna kont rola Finančním ředitelstvím" Praze u m ěsta Mladá Boleslav. 2, Realizace p roj e ktů Komplexních programů výš i Kč na určen}' ú čel. ale poskytlo tuto dotaci dodavateli jako zálo hu na zhotovení díla, za kterou nebylo v roce 1996 provedeno věcné plněni : - město Mladá Boleslav v roce 1996 u projektu..dálkové televizn í zařízeni " nepoužilo ú če l ovou dotací ve vý ši Kč na určený ú čel, ale poskytlo tut o dotaci dodavateli jako zálohu na zhotoveni díla, za kterou nebylo \' roce 1996 provedeno věcné p lnění ; - město Ostrava v roce 1998 u projektu.centrum postvě zeň s k é péče- nepoužilo účelovou dotací na ú če l urče ný v projektu. ale použilo dotaci na úhradu nákladů ve v)'ši Kč za malotraktor a různé zemědělskéstroje. M ě s t a Děčín, Jirkov, Krnov, Liberec, Olomouc, Ostrava. Šu mperk. Tepli ce a Ústí nad Labem nedodržcla Pravidly sta novený minimální povinný podíl spolufí na ncov ánl ( 10 % u obcí a jiných subjektů odlišn ých od státu, 30 % u občanských sdruženi) z celkovýc h sku te čn ých nákladů na projekt. V rámci kont rolní akce bylo zjišt ě no nedodržení stanoveného pod ílu u 23 projektu v ce lkové v ýši Kč. Mě sta Krnov, Mladá Bole sla v. Olomouc, Šumperk a Teplice porušila zákon Č. 199/ Sb., o zadávání ve ř ejných za kázek. ve z ně ní pozdějších p ředpis ů, tím, že neprovedla v n ěkterýc h p ř ípadech (ce lkem u 8 projektů) výbě r dodavatele zákone m sta noveným způsobem. Nap ř. : - město Mladá Bolesla v uzavřelo v roce 1998 s mlouv u o dílo na realizaci projektu..kamerový sledovací systém", ani ž učini lo písemnou \-) 'ZVO nejméně pěti zájemcům, přestože vý še budoucí ho pe n ě ž i t éh o záv az ku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty byla Kč ; - m ěsto Olomouc uzavřelo v roce 1997 smlouvu o dilo na rea lizaci projektu.bezpečná ulice kamerový monitorevad systém", aniž učini lo písemnou \'Ý 7., u nejm é ně p čti záj emců m. přestože vý še budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z p řidané hodnoty byla Kč; - město Teplice uzavřelo v roce 1999 SmlOU\1.1 na veřejnou zakázku na provedeni díla..sv ětlo III - Masarykova uli ce" bez vyhlášení obchodní veřejn é soutěže, přestože vý še budoucí ho peněž itého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty dosáhla Kč. 2.2 Města Děčín. Havířov, Jirkov. Karviná, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Ostrava. Šumperk, Teplice a Ústí nad Labem porušila zákon Č, 576/ 1990 Sb.. o pravidlech hospodařen í s rozpoč tov ými prostředky České republiky a obcí v České rep ublice ( rozpoč tová pravidla republiky), tím, že účelovou dotaci nepouži la na určen)' ú č el nebo v souladu se stanovenými podmínkami. V rámcí kontrolní akce bylo zj ištěno porušeni vý še uveden ého zákona u 27 projek tů v celkov év ý š í Kč. N a p ř.: - město Liberec v rocc 1996 u projektu..monitorovací systé m v městě Liberec" nepouž ilo účelovou dotaci ve V p řípadech. v daném rozsahu, města Havířov, kdy sc hvá lený projekt nebyl realizován Karviná, Krnov a Šumperk nepožádala v souladu s Pravidly o změ nu projek tů, na které byla účelová dotace poskytnuta. V rámcí kontrolni akce bylo zji štěno po rušení u 7 projektů v celkové, j 'ši Kč. 2.5 M ěsto Ústí nad Labem poskytlo realiz átorovi projektu..kdo si hraje. nezlobí" účelovou dotací ze státního rozpočtu ve v ýši Kč na úhradu nákladů spojeuých s po ří zením tiskárny. modemu. pronáj mu prosto r, internetových poplatků a náplní do tiskárny, aniž by rca Iizátor projektu dolo žil jejich skutečné použití, poří zeni nebo nákup. Dále proj ekt..nes pecifická prevence soc i á l ně patologick ých jevů" realizova lo občanské sdruž eni. které ve vy účtová n í městu Ústí nad Labem do celkovýc h nákladů projektu uvedlo i finanční nák lad ve výši 3 1 H O Kč, který neby l vynaložen na realizaci tohoto projektu. M ěst o Ha vířov se na proj ektu., S tř e d i sko sociální prevence a výchovné péče pro mládež" spolupodílelo p ř í spěvkemobce ve formě poskytnuti objektu. Ve vyů č tcváni pro Ministerstvo vnitra m ě sto uplatnilo hod notu domu ve v ýši I Kč, přestože vykazovalo úč e t n! hodnotu domu ve svém ú četnictví pouze ve v ýš! ~ Kč. 2.6 Mě sta Hav í řov, Most. Ostrava a Šumperk v žádosteeh o účelovou dotaci požádala mimo ji né o p řidě l e n í

5 Čh tb 2 Vhtnlk :-;.,Jvyiilh o kontrolnlho li řlll d Stuna 112 dotace na úhradu provozn ích výd aj ů. které neměly b ýt z úče lov é do tace hrazeny, které však v rámci projektu Republikový výbor na základě doporučení K omise schvá lil. Bylo zj iště no, že v II pří padec h města uh radila z pros tředk u úče lové dotace i provozní výdaj e, celke m.jo 1 OO.J Kč. 2.7 Kontrolovan ým m ěstům bylo schvál eno poskytnutí účelové do tace i na projekty, které se týkaly probl ematiky řešené a fi nancované v rámci jiných úko l ů nebo prog ra mů. Jedná se např, o financováni č innosti Polície České republiky a mě sts ké policie. protidrogové pol it iky a z álcžitostí romské kom uni ty. V Ictech 1996 až 1999 byly např. schváleny fin anč ní p rost ředky : - na 32 proj ektů v celkové výši Kč pro zaj i š t ě n í č i nnos ti městské policie a Policíe Česk é republiky (např, digitálni program m ěst ské policie, technická podpora policie ve městec h, globální polohov ý systém. automatický ide nti fik ační systém pro automat ické čteni stát ních poz návacích z naček, psychologick é školení str ážníků mě st ské po licie, v ýpoč et n í techn ika) : - na 31projek tů v celkové v ýši K č pro zaj iš tě n í protidrogov éprevence ( n apř, kontaktní nízkoprabova centra, protidrogová centra, peer programy, p rová dě n í test ů AIDS, tvz.,.streetwork', te rénní programy); - na 32 p roje ktů v celkové vý š í Kč pro romskou komunitu (na p ř, zřízení romských center, zřízen í dílen praktického vyučová ní, víke ndov é pobyty pro romské děti, letn í ozdravné pobyty, podpora vol nočasových aktivit ). J. Vedení ůčetn í ctví a vyhodnocen! p roj ektů Komplexních p rogramů 3.1 Zákon č. 563/ Sb" o ůče tnictvi, poru šily Okresní úřa d Teplice a m ě s ta Děč í n, Mladá Boleslav a Teplice tím, že nevedly ú č et ni ct ví p růka zn ý m zp ůsobem a spravně tak, aby věrn ě zobraz ovalo sk utečnos t i. které j sou jeho předm ětem : - Okres ní ú řad Teplice v roce L997 zahrnul do če rpá n í úč e lov ý c h pros t ředků ze státního rozpočt u i jiné výdaje (výdaje hrazené z vlastn ích p ros tře dků mě s ta ) ; nesprá vně tak byly zaúčtovány fi nanční prostředky v cel kové výši Kč ; - měs ta D ě čí n, Mladá Boles lav a Teplice zahrn ula do če r pání účelových p rostředků ze stát ního roz poč t u i výdaje hrazené z vlas tníc h prostředků mě sta ; ne správně ta k byly v roce 1997 zaúč tová ny fi na nční prost ředky celkem ve v)'ší K č a v roce 1998 celkem ve výši I Kč ; - mě s to Liberec v roce 1996 zálohu ve v ýši K č nezaúčtovalo na úče t..poskytnuté zálo hy na hmotný' invest iční majetek", ale zaúčtovalo ji chybně na účet " Po ř í zení hmotných investic", Město Teplice čá s t ku Kč neza ú čtova lo jako so učást poři zovací ch nak la dů na účet.po ř í zeu l hmotných investic" a nezahrnulo jí do celkové ceny poř íze né ho majetk u; - mě sto Ústí nad Labem neú čtoval o v roce 1996 o nákladech souvisejících s poří ze n í m hmotného inves t i č n ího majetku ve v ýší K č jako o součás t i po ři zovacích nákladů a nezahrnulo tut o částku do celkové ceny pořízené h o hmot ného invesnč ní bo majetk u: - město Ústí nad Labem po ř í ze ní po č í ta čových sestav v celkové hodno tě Kč nevykazovalo ve své účet ní evidenci. 3.2 Vyúčtová ní pos kyt nutých ú čel o výc h do tací m ěst a zp racovávala po dvou lin iíc h, je dn ak pro Mi nis terstvo vni tra (manažer prevence kriminality) a jedna k pro MiM nístersrvo financí p rostředni ctvím ok resn ích ú řadů (ekonomický odbor města), V rá mci kon trolní akce bylo zj ištěno, že doc házelo k rozdíl ům mezi údaji vykazovaným i m ě sty pro Minis terstvo vnitra a pro Ministerstvo finan cí, Ministerstvo vnitra n ev ě novalo v kont rolovan ém období pozornost těm to roz dílům, přes t ože mu byly zná my. Nebyty sta noveny takové podmí nky', které by za bezpeči ly správnost a ověři te lnost úd aj ů obsažených ve vyúčtování a ve vyho dnocení realizova n ých p rojektů, V Pravidlech nebylo uloženo. respektive zdů ra z ně no, aby mě sta vedla analytic kou evidenci podl e jed notlivých proje ktu. Bez vedení této analytic ké evide nce nelze zjistit celkov é náklady na jednotlivé p rojekty v členění na fin an čn í prostře d ky státního rozpočtu, prostředky' obce a j in é finančn í zdroje. Města nevedl a eviden ci ú č e t ních dokladů ta kovým zp ůsobem. který by umožňoval j edno z na č ně urč it, jali účetní doklad se váže k j ednotlivému projektu. N apř.: - měst o Česká Líp a ve vyhodnocení roku 1998 pro M í nísterstvo vnitra uved lo nesprávné údaje o nákladech na realiz aci p roj ektů v čle nění na p ro středky obce a jiné zdroje a ve vyhodnoceni roku 1999 uvedlo celkové skuteč né nák lady nižší o K č : - měs to D ě č í n v letech 1997 a 1998 ve vyhodnocen í pro Mi nisterstvo vnitra uvedlo chybné úd aje o čerpání finanč n ích pros tředku na realizaci jednotlivých projekt ů ; tyto údaje nevycházely z účet n ictv í a ne odp ov ída ly skuteč nosti ani dokladům před lo ženým ke kontrole, Z p ředl o ž e n ý ch dok ladů nelze j ednoznačně ově řit celkovou v ýš i vynaložen ých nák l a d ů na realizaci proj ektů programu 1997, nebol' město Děčín do nich za hrnulo i náklady, které nebyly předmětem projektů. Obd obn ě v roce 1998 ve vyhodnocení pro Ministerstvo vnitra měs to uvedlo nesprávné údaje o nákla dec h na realizaci jednotl ivých proj ektů, skutečné nák lady byly nej méně o Kč nižší: - mě sto Liberec ve finanční m vyhodnocení programu 1997 uváděl o údaje, které nevycházely z úče tnictví a uecdpovída ly skutečnost i, Ve vyúčtování byly rozdíly

6 Čáslka 2 Vhl nlk ~"j")'nl ho kontrolnlho u h du Strana lij u 3 proj ektů v celkové výši Kč. V roce 1998 nevedlo evidenci účetních dokl adů způsobem, který by um ož ňoval j ednozna č ně u rč it, ja ký ú č e t ní doklad se v áže k jednotlivému projektu a z jakých finančních zdroj ů byly vynaložené náklady hrazeny. Obdob ně v roce 1998 ve vyhodnocení pro Ministerstvo vnitra město uvedlo nespr ávn é údaje o nákladec h na realizaci jednotlív ých proje ktů, skuteč né náklady byly o Kč nižší. J" V pří padech, kdy Rep ublikový výbor městům schválil ponechání nevy č erpa ných úč el ových prost ředk ů k využiti v dalším roce, Ministerstvo financí tento p řel-od fi nančních p ro s t ře dků potvrdilo v rámci finanční ho vypo řádán í okresních úřadů se státním ro zpočtem. Přest ože v jednotlivých letech městům Liberec, Teplice. Šumperk a Hav í řov p řevod nevy čerpa n ých účelových prost ředků k využiti v dalším roce v celkové výš i 2 ~~5 ~Ol Kč Republikový výbor schválil. města v zúčtová ní ú čelové dotace pro Ministerstvo financí tyto úč el e vé dotace nesprávn ě uvedla jako vy čerpan é v běžném roce. Ministerstvo financí proto ani nemohlo tento převod fi nanční ch p rostředků k využiti v dalším roce potvrdit. 3.5 Min isterstvo vnitra vyhod nocovalo pou ze některé aspekty dopadu podporovaných aktivit " rám ci prevence kriminalit y. Jed nalo se zejména o ty oblasti, které '1' žadovaly zp racová ní statistic kých dat a jejich porov nání " časové ř a dě a podle lokality. Zárove ň byly preze nto vány jedn otl ivé typy projektů, které byly vyh odnoce ny jako úspě šné v rá mci specifických pod mínek jejich realiza ce. Vyhodnocení těc h t o a s p e k t ů bylo pro vá dě no každoročně. V rámci kontrolní akce bylo p rově řov áno.j akým způsobem provádí Mintsterstvc vnit ra hodn oceni projektů. a bylo zj i š těno, že úroveň hodnocení je velíce rozdílná a v mnoha p ř í p a dec h nedos tačující. Měs ta Če ská Líp a. Havířov, Ji rkov. Ka rviná, Liberec. Mladá Boles lav. Olo mouc, Ostrava. Šumperk, Ústí nad Labem a hlavn i město Praha předlož ily Minister stvu vnitra celkem 2~ projektů, II kterých bylo velmi obec n é hodnoceni ze strany realiz á tora proj ekt u. Měs ta Jirkov, Karviná. Krno v, Ostrava. Šumperk, Teplice a hlavn i měs to Praha předlož ily Ministerstvu vnitra cel kem 16 projektů, II kte rých nebylo provede no vyhodnocení realizova n ých akcí z časové ho hlediska. Město Liberec na př. u projektů,. S po rtov ně rekreačn i areál" a "Kdo si hraje. nezlobí" za rok 1998 neuvedlo žádné hodn oceni reali zovaných proje ktů. Vyhodnocení efektivity použiti p ro středk ů úče lové dotace byla v mnoha případech velmi obecná a formální. ]IL""hodnocení K poskyto\'ání účelových dotací ze státního rozpočtu na výdaje spojené s real izací projektů prevence kriminality na místní úrovni bylo přistoupeno v roce Ministerstvo vnitra vyzvalo vybraná města s vysckým nápadem trestné činnosti. ab,-podala žádost o ů ěelevou dotací na podporu p reve nce krlmlnatlty. Města zpracovala Komplexní program. kterj' schválilo obecní zastupítelstv c, a poté statutární zástupce obce podal žádost s ko nk rétními projekt" na Ministerstvo vnitra. To p rověřilo věcnou spr ávnost projektu a Komise z řízen á při Re pub ttkovém výboru žádosti projednala a doporučilaje Republikovému výboru ke scbvéíení. Odbor prevence k riminalit), M ínisterstva vnitra prostřednictvím od boru ekonomického předkládal M inisterstvu financí návrh na uvolnění účelových dotací na schv álené projekty v členění podlejednotli\)'ch měst a okresních úřadů. Ministerst\'o financí na základě tohoto n ávrhu uvolnilo z kapitoly všeobecné pokladní správa prostřednictvim okresních úřadu úče lově určené prostředky městiun. Z uvedeného \','plý"á, jak adm ínlstrativně nároěn ý je postup p ři rozhodování o pcs kytovéní ůčetevé dotace. Tento slo-litý azdlouha\'ý postup pře sto nezaručuje. ab" nedocházelo k pocbybeni při posk,1ování a čerpán í ů čelevých dotací, a není ani zárukou \)'šší úrovně prováděněho bodnocení st átem podperovanýcb projektů. V)'hodnocem efekti\it)' jednotli\)'ch projektůje zpracováváno v naprosté \'ědině fonnálně. Navtc vyúčto\'ání peskyrmn ýcb dotací jsou zp racovévána po dvou liniích. jednak pro Ministerst\ o vmtra (manažer prevence kriminality) ajednak pro Ministerstvo financí (ekonemiekýodbor města). Kontrolou bylo zjištěno. že docházelo k rozdílům mezi údaji o čerpání finančních prostředků vykazovanýrm pro Mi nistersn'o m itra a údaji pro Mlnlste rstvc financí. Těmto rozdílům Ministerstvo vnitra nev ěnoval a pozornost. Ne b"ly stancveny takov é podmínk". které by zabezpeětly správnost a ověřitelno st údajů potřebných pro \)'Účtování a p ro vyhodnocení realizovaných p roj ektů (např. zd ůrazněním povinnosti vést ana lyt ickou evi denci podle j ednotli\)'ch projektů). Kontrola byla provedena u 15měst. V období let 19% až ]999 jim bylo ze státního rozpočtu jako účelovádotace na pod poru prevence kriminalit), posk,1nuto celkem Kč. 8)'10 zjištěno. že kontrolovan á města : - neprováděla ddy výběrdodavatele podle zákona o zadávání veřejn ých zakázek; - nepoužila \"C dech případecb ů četovondotaci na určenj' účel nebo v souladu se stanoven ými podmínkami;

7 Vhlník.'i~jvyni h o ko nt rolního ú řadu 2001 St rana nedodržela lidy stanovený pminnj"minimální podíl na cetkov ých skutečných ná klad ech (10 % u obcí a jiných subjektůodli šných od státu. 30 % u občanských sdružení); - nepožádala ddy o změnu schválen ých projektů ; - v některých případech nehospodárně vyn akládala finanční prostředky ů ěelově určené na prevenci kriminality; - nevedla analytíckcu evidencí podle jednotlivých p rojektů; - ve \)"Ú čtm'ání zpracovávaném pro M inisterstvo vn itra a pro Ministenh"o fin ancí uváděla údaje. které se \' některých příp adechneshodovaly, Cefkcvou v)"ši úč e tocě dotace. kteroo p říjemci\' kon trclova n ém období vyčerpali.aniž splnili vešker épodminky stanoven é pr ávnfm! předpisy nebo st anoven é ministerstvy \" rámci Pravidel. lze vyč íslít částkou U Ojl 556 Kč, tj. 15,88 % z cetkov ého objemu dotace poskyt nuté za kontrolované období.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

ៗ勗 ICKÁ úplné zněnៗ勗 Ⴧ厷ást. I čl. Ⴧ厷 zá 厷l 厷 厷nៗ勗 厷st 厷n 厷 厷 厷nៗ勗 ៧剧stvo Ot adovická je společe៧剧stv៧剧៧剧 ៧剧áje៧剧c厷 byt厷 do៧剧厷 č. p. 732, 733 a 734 v P aze 4- Ka៧剧ýk, zalo៧剧e៧剧ý៧剧 za účele៧剧 ko pě ៧剧e៧剧ovitosti

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

Í Á Ř É Á Š Ž ř č ě ě š ř ů Č Č Ú Č ě č ě ž č ř č Žš Ž č ě ě Ž úč É Á ř ě Č úč Č úč ý ř ě Ž Ž ě ý Ž Úč ě ý ř ě ř š Í ý č Č ť č ě Ž š č Í ť Ř Ě ř ě ú ň š ě Í Ž ú č ě č Úř Č ř ě ž ě Úč č ě ř š ř ž š Ž ě

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

05/29 Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám

05/29 Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 227 05/29 Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Realiz ace zákona o svobodném přístupu k informacím Předm ět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pok

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

ů Č Č Č Č Č ě ú ě Ý š Š ě ě ě ě ž Č Č ě ú ě ě Í š Š ě ě š ů ě ě š ů ě ů Ú ů š Č ě ú ů š ú ů ě Č ě ě ě Č ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ů ů ů ě ěž Ž Ž Ž Í ě ú ž ě ú Ž ě ě ú Ž ů ů ú Ž ě ú Ž ú ž ě ů ě ě ů ě ů ě ů ů

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

Ě Š ž Š Í ě ň ě ě ě š ě ě š ě ě ú Ě š ě Ř ěň ěě ě Ý ž ě ž š ěž ě š ě š ě ě Ě ň Ě ň ž ž ě š ě š ž Ý ě ň š Ě ě ž ě š ž ÝŠ Š Ý ť ě ú Ě ž ě š ě ň š ž ě ň Ť ěš ň š š ě ž Č É Ř š ě ň Ď š ě Ě ž š ž ň ň Í ž Ě

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 An tonín a Čerm áka 6/ 1022, 160 00 Prah a 6 - Bu ben eč Iden tifiká tor: 600 039

Více

š ě ě ů ů ě š ů ě š š ě ž š ú ě ě š ě ě š ů ě ě š ů ú ě ě ú ě ě š ů ě ů ů ě ěž ů ž ěž ů ú ěž ž ů ě ú ě ů ů ú š ů ů ů ů ů ů š ú ž ú ň ú ů ů š ě ě ě ú ú ú ě ů ě ú ů ě ů ě ú ě ú ž ň ú ě ě ž š ú ě ě ě ú ú

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

ř č č ý ě ě š ř ů ž é é ý ž řý š ý č č ý ř č č ňč ú ý é ž ň ř ě ě ř ě ě ě ý ž ů é ě ř ž é ýš č ě ě č ý ř š ž č ě ž ů ě é č ř š ž š ý ř ů č ř ěž ž ě ů ě ů ž ů č ěž ž č éč ě é ý ě č ěž š é éú é ě ě š č š

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více