U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,"

Transkript

1 Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana /21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních programů prevence kriminality na místní úrovni Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost i Nejvyššiho kontrolního úřadu (dále jen.,nkú ') na rok 2000 pod č í s lem 00/2 1. Kontrolní akci ř ídi la a kontrolní z ávě r vypracovala č le n ka NKÚ JUDr, Elí ška Kadaňová. Cílem kontroly bylo prov ěřit tok finančních pros t ře dk u uvo ln ěných ze státního rozpočtu jako úče l e vé dotace obcí m na výdaj e rea li zovan é v r ámc i Komplexntch součinno stních prog ramů prevence kriminality na mí stní úrovní a ově ři t plněn í podmínek stanovcn ých jednotlivým i projekty v rámci těchto schválených programů, Kontrolovan ým období m by lo období let až 1999, Kontrolu provedly v období od č e rv n a 2000 do ledna 200 I skupiny kontrolujících NKÚ z územních odborů (res p, odděl ení) Mo st, Liberec. Mladá Boleslav, Ostrava a Šumperk. Kontrolovan ými osobami byly: Mínisterstvo vnitra, Ministerstv o financi, Magistrát města Ostravy, Ma gistrát hl. m ěsta Prahy, Okresní úřad Bruntál, Okresní úřad Česká Lípa, Okresní úřad Děčín, Okresní úřad Chomutov, Okresní úřad Karviná, Okresní úřad Liberec. Okresní ů řad Mladá Bolesla v, Okresní úřad Most, Okresní úřad Olomouc, Okresní ú ř ad Šumperk, Okresní úřad Teplice. Okresní úřad Ústí nad Labem, hlavní město Praha, město Česká Lípa. mčsto Děčín, město Havířov, město Jirkov, město Karviná, město Krnov, město Liberec, město Mladá Boleslav, mě st o Most, mě s to O lomouc, město Ostrava, město Šumperk, m ě st o Teplice a mě sto Ústí nad Labem Námitky proti kontrolním protokolům, které uplatníly tři kontrolované osoby, byly vypo ř á dá ny vedoucí mí skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutím o námitkách podána nebyla, S e n at N K Ú (ve složeni: JUDr, Eliška Kada ňov á - p ředsedkyn ě, Mgr, Marie Hošková, Ing, Jiti Kalivoda, MVDr. Rudolf Ně rneč ek - č l e nové ) na své m zasedá ní konaném dne s c h v á I í I usnesenim Č, 00/2 1/15 k o n t r o l n í z á v ě r v tomto z ně n í : V kontrolovaném období byly ze státního rozpočt u z kapitoly Všeobec ná po kladní správa poskytovány obcim mimo jiné i dotace určené na preve nc í kriminali ty. Prevencí kri mi nality se v tomto případě rozumí komplex opatření sociá lní a s it uač ní pre vence, včetně informování v e řej no s ti o možnostech ochrany pted trestnou č i n ností a pomoci obětem trestných č i n ů, F inanční prost ředky byly úč elov ě určeny na výdaje spojené s realizací j ednotlivý ch projektů zpracovávaných obcemi v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni v samostatné působnosti obcí (dále jen.komplexnt program"). Mínisterstvo vni tra v dohodě s Ministerstvem financí zpracov ávalo k zabezpečení jednotného postupu pravidla pro poskytování ú č e lový c h dotací obcí m (dále jen.pravídla-), která byla pro následuj íc í roky součás tí Zprávy o pln ěni úkolů vy plývajících ze St rat egie prevence kriminality,., (pro příslušné roky), předkládané Ministerstvem vni tra v ládě ČR. Dotace podle Pravidel měly mít pro obce předevš ím motivační charakte r, U projektů realizovaných v rámci jednotlivýc h Komplexních programů byla Pravidly stanovena podmínka spolufinancováni. Podíl obce nebo jiných subjektů odlišných od státu byl stanoven ve výši 10 až 30 % z ce tkovýc h nákladů na proj ekt (platilo pro obdob í let 1996 až 1998). V roce 1999 hyl podíl stanoven ve v ýši minimálně 10 % a v případě, že realizátorem díl č ího projektu bylo občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Na základě usnesení vl ády č ze dne 3, listopadu 1993 byl zř ize n Republikový výbor pro prevenci kriminalit)' (dál e jen. Repubtíkový výbor") j ako meziresortn í koordinační a metodický orgá n při Ministerstvu mitra. Usnesením Republikového výboru byla počá t kem roku 1996 zř ízena Komise pro výběr Komplexních prog ramů (dále jen. Komise" ), která projednávala žá dostí p ředlože ne obecními zas tupitelstvy, Jednotlivé projekty a výši účelové dotace schvaloval na základě stanoviska Komise Republikový výbor. Předsedou tohoto výboru je ministr vnitra, výkonným místoptedsedou nám č stck miní s tra vn itra. č le ny j sou zástupci p ř í s lu šn ý ch ministerstev, Nejvyššíbo státního zas tupitelství, Polícejního prezídia. Meziresortní protidrogov é kom ise a Meziresortní komi se pro zál ežitosti romské komunity Republikový výbor mě l dle statutu koordi novat č i n nost p říslu šn ých ús t řed níc h orgán ů státní správy v oblasti prevence kriminality, spolupracovat s občan sk ými aktivitami a hnutími, církvemi a hromadnými sd ělovacími p rostředky v oblasti prevence kriminality, iniciovat č i n nost v oblasti prevence kriminal ity a podporovat vz nik místních komisi pro prevenci kriminality. Republikov ý výb or se úča stn í! na zá k l adě meziresortní spoluprá ce

2 Vht nik :ro; e jv, UiJr.o kont rolního úhdu 2001 Strana 10' zpracování a realizace projektu prevence kriminality respektujících místní podmínky, vyhodnocoval č i n no s t v rámci preve nt ívnlch programů. vyvíjel aktivitu na poli meziná rodn í spolupráce, rozhodovalo vynaložení p ř íd č Ien ých finanční ch prostředků na projekty preven ce kri minallty, předkládal vládě ČR zprávy Oči nnosti v oblast i prevence kriminality v Čes k é republice. vyžadoval od př í slu šných ústředních orgánu zastoupen ých v Republikovém výboru so u č i n n o st nezbyt nou k za bezpe če n í ulo žen ých ú k ol ů. Republikový výbor v souladu s Pravidly rozhodoval o změnách projektů, na které byla účelová dotace poskytnuta, rozhodoval o vrácení poskytnuté dotace nebo jej í čá s t i. Obdobně postupoval i v p ř í pa dech, kd y obec schvá len)' projekt ve sta novené I hůtč nereali zovala. Republikový výbor schva loval Zp rávu o celkovém vyhod nocení realizovaných projektů, kterou zpra covávalo pro vládu ČR Minis terstvo vnitra. Úč e lová dotace byla poskytován a obcím s počtem obyvatel nad a také obcím s počtem obyvatel niž ším. ve kterých došlo k vysokému nápadu trestné činnosti. příp. kde byl vysoký podíl n ě k t e ré sociální skupiny na jejím páchání. Úč e lové dotace měly být poskytovány na zá k l ad ě žád osti statutárního zástupce obce s garancí spoluúčasti obce. případně se spo luúča s t í další ch pr ávnických nebo fyzických osob, Žádost mě la b ýt schválena p ř í slušným orgánem obce (obecním zas tupitelstvem) a měla také obsahovat informace o personálním zaji štění, finančním krytí a o zaji štění koordinačních vztahů v rámci Komplexního programu. Na zák l adě rozhodnuti Republikového výboru ptedkládalo Ministerstvo vnitra, které odpovídalo za věcnou správnos t p ředlo žen ý ch p roj ektů a provádělo jejich kontrolu. Ministerstvu financí návrh na uvolněni ú čelovýc h dotací v členění podle jednot livých obcí a p řísl u šných okresů Ministerstvo financí uvolňovalo úče lové dotace obcím prost řednictv ím rozpoč tů p ř íslu šných okres ních úřadů nebo ma gistrát ů (dál e jen..okresních úřadů"). Kon trolu použití fi nančn ích prost ředků úč e lov ý c h dotací ze stá tního rozp o čt u poskytnutých obcí m a uložení sankcí za porušení rozpočtové ká zně příslušelo prov á d ět územním finančním orgánům. II. Sku t e čností zjištěné pfi kontrole I, V)'členění a u\'o lňování ňnan čn ích prostředků ze státního rozpočtu na ůč e levé dotace V roce 1996 byla ve státním rozpočtu na realizaci Programu sociální prevence a prevence kriminalit), vyčleněna čá stka Kč, Čerpáno na tento účel bylo Kč (z toho z kapitoly Ministerstvo vnitra Kč, z kapitoly Ministerstvo školstv í. mládeže a tělov ýchovy Kč. z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví Kč). Pro rok 1997 byla v kapitole Všeobecná pokladní správa vyč l e ně n a na prevencí krimina lity č á stk a Kč (z toho K č pro Meziresortní protidrogovou komisi), v ro ce 1998 čá s t ka K č (z toho Kč pro Meziresortní komisi pro záležitostí romské komunity) a v roce 1999 čá stka K č. V období let 1996 až 1999 žádost o ú če l ovo u dotaci podalo celkem 69 m ě st na p rojektů v celkové v ýši K č. Schváleno bylo I 510 projektů a uvo lněno bylo celkem Kč. Z teto čá s t ky bylo nes tátním subjektům poskytnuto na projektů Kč. Ptehled o po č t u p ředlo žených a sc hválený ch projekt ů a v ýši prostředků uvoln ěn ých m ěst ů m. která požádala o dotací v letech 1996 a ž 1999, uvádí tabulka Č. I. Tabulka Č. 1 Rok Počet Počet Zádáno Poskytnuto předloženj'ch schválených [v Kč) (v K č) oroiektů nrejekt ů 19% ()()() ()()() %

3 C\íst k a 2 Vhlnlk ;'\i.,jvyhího kontrolniho úhd" 2001 Strllna V rám ci této kontrolní akce byl u 15 vybra ných měs t ověřová n post up pti čerpáni a použ ití účelové dot ace. V Ictcch 1996 až 1999 kontrolovaná města poda la žádost o účelové dota ce na celkem 822 projektu. po žado- vaná částka čin i la celkem Kč. Schváleno bylo poskytnuti účelové dotace kontrolovan ým m ě st ů m na 595 proj ektů v celkové výši K č. P řeh l ed p rojektů podle typu. výše poža dované a výše poskytnuté dotace u kontrolovaných měst v letech 1996 až 1999 uvádí tabulka č. 2. Tabulka Č. 2 Rok Ty p projektu Počet Počet Udáno Posk)-tnuto př edložen ý ch schválenvch (v Kč) (v Kč) n roiektů nroiekiu 19% sociální prevence -l situační prevence l b ~27 OUU ') 'Jl') UOO ínf oro občanv oblie. položka O 20 O Celkem SOO 1991 sociální prevence s ituační prevence 3J inf pro občany oblía. DOložka Celkem sociál ní orevence situační prevence inf. oro občanv J 953 1()ij oblíg. položka Cel kem sociální prevence j. 000 s ituač ní prevence H inf pro občauv oblie. položka C elkem sociální orevencc si t uač ní prevence inf. DTO obča nv I I j oblíg. položka j Ce lke m SOO Cílem projektů,.sociální prevence" j e působi t na pozit ívni z mě nu v sociálním prostředí (město, kom un ita. ško la, rodina apod. ). Proje kty sociální prevence se zaměřují zejména na rizikové skupiny mládeže. oběti trest né či nnost i, sociá l nč hand icapované roms ké obyvatelstvo a další rizikové skupiny. Cílem p rojektů cs i tuační prevence" je zabezpečení maje tku a zdraví občanů, zvyšováni míry objasně nosti trest nýc h činů a snižování nápadu trestné čin nosti a p řes t upků. Cílem je také minimalizovat kriminogen ní podmínky, ztížit dost up nost cílů pachatelům tr estné činnosti. cíle přimo odstranit. odchýlit pac hate le od určitýc h úmys lu, snížit vý nosnost činu pro pachatele a umožnit pac hatele dopadn out. Cílemprojektu..ínformacepro občany' je poskytnout údaje o vývoji trestné činnosti, navrhovat technická ře šcn í pti zabezpeče n! r ůzn ých objektu fyzických a právnických osob a otevřen ě informovat o podmínkách a práci Policie CR, m ěs tských policií a dalších bezpečnost nich služeb. Mez i tzv...obligatorní projekty - položky" patří vybaveni man ažera programu preve nce kriminality výpočet n í technikou. vyba vení ana lytických p ra c ovi š ť Policie ČR výpočeml technikou, vzdě l ávac í ku rzy pro man a žery a projekt. Bxpcdice prevence", jakož i soc iolog ick á šet ření vnímání pocitu bezpečí občany. Mi nisterstvo vn itra provedlo v letech 1996 až 1999 celkem 7 kontro l, kterými ově řova lo věcnou správnost projektů. Základní podmínkou pro poskytnut i úče lové dotace bylo dle Pravidel podáni žádostí sta tutárního zás tupce obce o úče lovo u dotaci. Repub likový výbor schválil v letech 1996 až 1998 svými usneseními přidělení úč e l ovýc h dotaci i v tako-

4 Ča stkll 2 " h tnlll :oiejvyuiho kontrolnlho úhdll 2001 St rana 111 vých případech, kdy statutární zástupci kontrolovaných měst o účelovou dotaci písemně nepožádali a pouze na základě úst ní dohody byt Mini sterstvem vnitra předlo žen návrh na uvol něn í finančních pros tředků zc státního rozpoč tu. Jednalo se celkem o -1-9 projektů, na které byla posky tnuta účelová dotace v celkové výši Kč. Kon trolu použiti finančních prostředků ú čelových dotací ze státního rozpoč t u poskytnutých obcím prováděly územní finančn í orgány. Ministerstvo financí v rámci kontrolní akce sdělilo, že počet provedenýc h kontrol nelze zjistit, přeh ledy o provedených kontrolách dle jednotlivýc h dotačn ích t itu l ů neexistuj i v písemné ani elektronické podobě, a to ani na jednotlivých finančních úřadech, ani na Ministerstvu financí. V rámci léto kontrolní akce bylo zjištěno, že za kontrolované obdob í byly u kon trolovaných m ě s t provede ny t ři kontr oly, z toho dvě ko n troly Fina nčním ředit el stvím v Ústí nad Labem II města Teplice ajedna kont rola Finančním ředitelstvím" Praze u m ěsta Mladá Boleslav. 2, Realizace p roj e ktů Komplexních programů výš i Kč na určen}' ú čel. ale poskytlo tuto dotaci dodavateli jako zálo hu na zhotovení díla, za kterou nebylo v roce 1996 provedeno věcné plněni : - město Mladá Boleslav v roce 1996 u projektu..dálkové televizn í zařízeni " nepoužilo ú če l ovou dotací ve vý ši Kč na určený ú čel, ale poskytlo tut o dotaci dodavateli jako zálohu na zhotoveni díla, za kterou nebylo \' roce 1996 provedeno věcné p lnění ; - město Ostrava v roce 1998 u projektu.centrum postvě zeň s k é péče- nepoužilo účelovou dotací na ú če l urče ný v projektu. ale použilo dotaci na úhradu nákladů ve v)'ši Kč za malotraktor a různé zemědělskéstroje. M ě s t a Děčín, Jirkov, Krnov, Liberec, Olomouc, Ostrava. Šu mperk. Tepli ce a Ústí nad Labem nedodržcla Pravidly sta novený minimální povinný podíl spolufí na ncov ánl ( 10 % u obcí a jiných subjektů odlišn ých od státu, 30 % u občanských sdruženi) z celkovýc h sku te čn ých nákladů na projekt. V rámci kont rolní akce bylo zjišt ě no nedodržení stanoveného pod ílu u 23 projektu v ce lkové v ýši Kč. Mě sta Krnov, Mladá Bole sla v. Olomouc, Šumperk a Teplice porušila zákon Č. 199/ Sb., o zadávání ve ř ejných za kázek. ve z ně ní pozdějších p ředpis ů, tím, že neprovedla v n ěkterýc h p ř ípadech (ce lkem u 8 projektů) výbě r dodavatele zákone m sta noveným způsobem. Nap ř. : - město Mladá Bolesla v uzavřelo v roce 1998 s mlouv u o dílo na realizaci projektu..kamerový sledovací systém", ani ž učini lo písemnou \-) 'ZVO nejméně pěti zájemcům, přestože vý še budoucí ho pe n ě ž i t éh o záv az ku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty byla Kč ; - m ěsto Olomouc uzavřelo v roce 1997 smlouvu o dilo na rea lizaci projektu.bezpečná ulice kamerový monitorevad systém", aniž učini lo písemnou \'Ý 7., u nejm é ně p čti záj emců m. přestože vý še budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z p řidané hodnoty byla Kč; - město Teplice uzavřelo v roce 1999 SmlOU\1.1 na veřejnou zakázku na provedeni díla..sv ětlo III - Masarykova uli ce" bez vyhlášení obchodní veřejn é soutěže, přestože vý še budoucí ho peněž itého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty dosáhla Kč. 2.2 Města Děčín. Havířov, Jirkov. Karviná, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Ostrava. Šumperk, Teplice a Ústí nad Labem porušila zákon Č, 576/ 1990 Sb.. o pravidlech hospodařen í s rozpoč tov ými prostředky České republiky a obcí v České rep ublice ( rozpoč tová pravidla republiky), tím, že účelovou dotaci nepouži la na určen)' ú č el nebo v souladu se stanovenými podmínkami. V rámcí kontrolní akce bylo zj ištěno porušeni vý še uveden ého zákona u 27 projek tů v celkov év ý š í Kč. N a p ř.: - město Liberec v rocc 1996 u projektu..monitorovací systé m v městě Liberec" nepouž ilo účelovou dotaci ve V p řípadech. v daném rozsahu, města Havířov, kdy sc hvá lený projekt nebyl realizován Karviná, Krnov a Šumperk nepožádala v souladu s Pravidly o změ nu projek tů, na které byla účelová dotace poskytnuta. V rámcí kontrolni akce bylo zji štěno po rušení u 7 projektů v celkové, j 'ši Kč. 2.5 M ěsto Ústí nad Labem poskytlo realiz átorovi projektu..kdo si hraje. nezlobí" účelovou dotací ze státního rozpočtu ve v ýši Kč na úhradu nákladů spojeuých s po ří zením tiskárny. modemu. pronáj mu prosto r, internetových poplatků a náplní do tiskárny, aniž by rca Iizátor projektu dolo žil jejich skutečné použití, poří zeni nebo nákup. Dále proj ekt..nes pecifická prevence soc i á l ně patologick ých jevů" realizova lo občanské sdruž eni. které ve vy účtová n í městu Ústí nad Labem do celkovýc h nákladů projektu uvedlo i finanční nák lad ve výši 3 1 H O Kč, který neby l vynaložen na realizaci tohoto projektu. M ěst o Ha vířov se na proj ektu., S tř e d i sko sociální prevence a výchovné péče pro mládež" spolupodílelo p ř í spěvkemobce ve formě poskytnuti objektu. Ve vyů č tcváni pro Ministerstvo vnitra m ě sto uplatnilo hod notu domu ve v ýši I Kč, přestože vykazovalo úč e t n! hodnotu domu ve svém ú četnictví pouze ve v ýš! ~ Kč. 2.6 Mě sta Hav í řov, Most. Ostrava a Šumperk v žádosteeh o účelovou dotaci požádala mimo ji né o p řidě l e n í

5 Čh tb 2 Vhtnlk :-;.,Jvyiilh o kontrolnlho li řlll d Stuna 112 dotace na úhradu provozn ích výd aj ů. které neměly b ýt z úče lov é do tace hrazeny, které však v rámci projektu Republikový výbor na základě doporučení K omise schvá lil. Bylo zj iště no, že v II pří padec h města uh radila z pros tředk u úče lové dotace i provozní výdaj e, celke m.jo 1 OO.J Kč. 2.7 Kontrolovan ým m ěstům bylo schvál eno poskytnutí účelové do tace i na projekty, které se týkaly probl ematiky řešené a fi nancované v rámci jiných úko l ů nebo prog ra mů. Jedná se např, o financováni č innosti Polície České republiky a mě sts ké policie. protidrogové pol it iky a z álcžitostí romské kom uni ty. V Ictech 1996 až 1999 byly např. schváleny fin anč ní p rost ředky : - na 32 proj ektů v celkové výši Kč pro zaj i š t ě n í č i nnos ti městské policie a Policíe Česk é republiky (např, digitálni program m ěst ské policie, technická podpora policie ve městec h, globální polohov ý systém. automatický ide nti fik ační systém pro automat ické čteni stát ních poz návacích z naček, psychologick é školení str ážníků mě st ské po licie, v ýpoč et n í techn ika) : - na 31projek tů v celkové v ýši K č pro zaj iš tě n í protidrogov éprevence ( n apř, kontaktní nízkoprabova centra, protidrogová centra, peer programy, p rová dě n í test ů AIDS, tvz.,.streetwork', te rénní programy); - na 32 p roje ktů v celkové vý š í Kč pro romskou komunitu (na p ř, zřízení romských center, zřízen í dílen praktického vyučová ní, víke ndov é pobyty pro romské děti, letn í ozdravné pobyty, podpora vol nočasových aktivit ). J. Vedení ůčetn í ctví a vyhodnocen! p roj ektů Komplexních p rogramů 3.1 Zákon č. 563/ Sb" o ůče tnictvi, poru šily Okresní úřa d Teplice a m ě s ta Děč í n, Mladá Boleslav a Teplice tím, že nevedly ú č et ni ct ví p růka zn ý m zp ůsobem a spravně tak, aby věrn ě zobraz ovalo sk utečnos t i. které j sou jeho předm ětem : - Okres ní ú řad Teplice v roce L997 zahrnul do če rpá n í úč e lov ý c h pros t ředků ze státního rozpočt u i jiné výdaje (výdaje hrazené z vlastn ích p ros tře dků mě s ta ) ; nesprá vně tak byly zaúčtovány fi nanční prostředky v cel kové výši Kč ; - měs ta D ě čí n, Mladá Boles lav a Teplice zahrn ula do če r pání účelových p rostředků ze stát ního roz poč t u i výdaje hrazené z vlas tníc h prostředků mě sta ; ne správně ta k byly v roce 1997 zaúč tová ny fi na nční prost ředky celkem ve v)'ší K č a v roce 1998 celkem ve výši I Kč ; - mě s to Liberec v roce 1996 zálohu ve v ýši K č nezaúčtovalo na úče t..poskytnuté zálo hy na hmotný' invest iční majetek", ale zaúčtovalo ji chybně na účet " Po ř í zení hmotných investic", Město Teplice čá s t ku Kč neza ú čtova lo jako so učást poři zovací ch nak la dů na účet.po ř í zeu l hmotných investic" a nezahrnulo jí do celkové ceny poř íze né ho majetk u; - mě sto Ústí nad Labem neú čtoval o v roce 1996 o nákladech souvisejících s poří ze n í m hmotného inves t i č n ího majetku ve v ýší K č jako o součás t i po ři zovacích nákladů a nezahrnulo tut o částku do celkové ceny pořízené h o hmot ného invesnč ní bo majetk u: - město Ústí nad Labem po ř í ze ní po č í ta čových sestav v celkové hodno tě Kč nevykazovalo ve své účet ní evidenci. 3.2 Vyúčtová ní pos kyt nutých ú čel o výc h do tací m ěst a zp racovávala po dvou lin iíc h, je dn ak pro Mi nis terstvo vni tra (manažer prevence kriminality) a jedna k pro MiM nístersrvo financí p rostředni ctvím ok resn ích ú řadů (ekonomický odbor města), V rá mci kon trolní akce bylo zj ištěno, že doc házelo k rozdíl ům mezi údaji vykazovaným i m ě sty pro Minis terstvo vnitra a pro Ministerstvo finan cí, Ministerstvo vnitra n ev ě novalo v kont rolovan ém období pozornost těm to roz dílům, přes t ože mu byly zná my. Nebyty sta noveny takové podmí nky', které by za bezpeči ly správnost a ověři te lnost úd aj ů obsažených ve vyúčtování a ve vyho dnocení realizova n ých p rojektů, V Pravidlech nebylo uloženo. respektive zdů ra z ně no, aby mě sta vedla analytic kou evidenci podl e jed notlivých proje ktu. Bez vedení této analytic ké evide nce nelze zjistit celkov é náklady na jednotlivé p rojekty v členění na fin an čn í prostře d ky státního rozpočtu, prostředky' obce a j in é finančn í zdroje. Města nevedl a eviden ci ú č e t ních dokladů ta kovým zp ůsobem. který by umožňoval j edno z na č ně urč it, jali účetní doklad se váže k j ednotlivému projektu. N apř.: - měst o Česká Líp a ve vyhodnocení roku 1998 pro M í nísterstvo vnitra uved lo nesprávné údaje o nákladech na realiz aci p roj ektů v čle nění na p ro středky obce a jiné zdroje a ve vyhodnoceni roku 1999 uvedlo celkové skuteč né nák lady nižší o K č : - měs to D ě č í n v letech 1997 a 1998 ve vyhodnocen í pro Mi nisterstvo vnitra uvedlo chybné úd aje o čerpání finanč n ích pros tředku na realizaci jednotlivých projekt ů ; tyto údaje nevycházely z účet n ictv í a ne odp ov ída ly skuteč nosti ani dokladům před lo ženým ke kontrole, Z p ředl o ž e n ý ch dok ladů nelze j ednoznačně ově řit celkovou v ýš i vynaložen ých nák l a d ů na realizaci proj ektů programu 1997, nebol' město Děčín do nich za hrnulo i náklady, které nebyly předmětem projektů. Obd obn ě v roce 1998 ve vyhodnocení pro Ministerstvo vnitra měs to uvedlo nesprávné údaje o nákla dec h na realizaci jednotl ivých proj ektů, skutečné nák lady byly nej méně o Kč nižší: - mě sto Liberec ve finanční m vyhodnocení programu 1997 uváděl o údaje, které nevycházely z úče tnictví a uecdpovída ly skutečnost i, Ve vyúčtování byly rozdíly

6 Čáslka 2 Vhl nlk ~"j")'nl ho kontrolnlho u h du Strana lij u 3 proj ektů v celkové výši Kč. V roce 1998 nevedlo evidenci účetních dokl adů způsobem, který by um ož ňoval j ednozna č ně u rč it, ja ký ú č e t ní doklad se v áže k jednotlivému projektu a z jakých finančních zdroj ů byly vynaložené náklady hrazeny. Obdob ně v roce 1998 ve vyhodnocení pro Ministerstvo vnitra město uvedlo nespr ávn é údaje o nákladec h na realizaci jednotlív ých proje ktů, skuteč né náklady byly o Kč nižší. J" V pří padech, kdy Rep ublikový výbor městům schválil ponechání nevy č erpa ných úč el ových prost ředk ů k využiti v dalším roce, Ministerstvo financí tento p řel-od fi nančních p ro s t ře dků potvrdilo v rámci finanční ho vypo řádán í okresních úřadů se státním ro zpočtem. Přest ože v jednotlivých letech městům Liberec, Teplice. Šumperk a Hav í řov p řevod nevy čerpa n ých účelových prost ředků k využiti v dalším roce v celkové výš i 2 ~~5 ~Ol Kč Republikový výbor schválil. města v zúčtová ní ú čelové dotace pro Ministerstvo financí tyto úč el e vé dotace nesprávn ě uvedla jako vy čerpan é v běžném roce. Ministerstvo financí proto ani nemohlo tento převod fi nanční ch p rostředků k využiti v dalším roce potvrdit. 3.5 Min isterstvo vnitra vyhod nocovalo pou ze některé aspekty dopadu podporovaných aktivit " rám ci prevence kriminalit y. Jed nalo se zejména o ty oblasti, které '1' žadovaly zp racová ní statistic kých dat a jejich porov nání " časové ř a dě a podle lokality. Zárove ň byly preze nto vány jedn otl ivé typy projektů, které byly vyh odnoce ny jako úspě šné v rá mci specifických pod mínek jejich realiza ce. Vyhodnocení těc h t o a s p e k t ů bylo pro vá dě no každoročně. V rámci kontrolní akce bylo p rově řov áno.j akým způsobem provádí Mintsterstvc vnit ra hodn oceni projektů. a bylo zj i š těno, že úroveň hodnocení je velíce rozdílná a v mnoha p ř í p a dec h nedos tačující. Měs ta Če ská Líp a. Havířov, Ji rkov. Ka rviná, Liberec. Mladá Boles lav. Olo mouc, Ostrava. Šumperk, Ústí nad Labem a hlavn i město Praha předlož ily Minister stvu vnitra celkem 2~ projektů, II kterých bylo velmi obec n é hodnoceni ze strany realiz á tora proj ekt u. Měs ta Jirkov, Karviná. Krno v, Ostrava. Šumperk, Teplice a hlavn i měs to Praha předlož ily Ministerstvu vnitra cel kem 16 projektů, II kte rých nebylo provede no vyhodnocení realizova n ých akcí z časové ho hlediska. Město Liberec na př. u projektů,. S po rtov ně rekreačn i areál" a "Kdo si hraje. nezlobí" za rok 1998 neuvedlo žádné hodn oceni reali zovaných proje ktů. Vyhodnocení efektivity použiti p ro středk ů úče lové dotace byla v mnoha případech velmi obecná a formální. ]IL""hodnocení K poskyto\'ání účelových dotací ze státního rozpočtu na výdaje spojené s real izací projektů prevence kriminality na místní úrovni bylo přistoupeno v roce Ministerstvo vnitra vyzvalo vybraná města s vysckým nápadem trestné činnosti. ab,-podala žádost o ů ěelevou dotací na podporu p reve nce krlmlnatlty. Města zpracovala Komplexní program. kterj' schválilo obecní zastupítelstv c, a poté statutární zástupce obce podal žádost s ko nk rétními projekt" na Ministerstvo vnitra. To p rověřilo věcnou spr ávnost projektu a Komise z řízen á při Re pub ttkovém výboru žádosti projednala a doporučilaje Republikovému výboru ke scbvéíení. Odbor prevence k riminalit), M ínisterstva vnitra prostřednictvím od boru ekonomického předkládal M inisterstvu financí návrh na uvolnění účelových dotací na schv álené projekty v členění podlejednotli\)'ch měst a okresních úřadů. Ministerst\'o financí na základě tohoto n ávrhu uvolnilo z kapitoly všeobecné pokladní správa prostřednictvim okresních úřadu úče lově určené prostředky městiun. Z uvedeného \','plý"á, jak adm ínlstrativně nároěn ý je postup p ři rozhodování o pcs kytovéní ůčetevé dotace. Tento slo-litý azdlouha\'ý postup pře sto nezaručuje. ab" nedocházelo k pocbybeni při posk,1ování a čerpán í ů čelevých dotací, a není ani zárukou \)'šší úrovně prováděněho bodnocení st átem podperovanýcb projektů. V)'hodnocem efekti\it)' jednotli\)'ch projektůje zpracováváno v naprosté \'ědině fonnálně. Navtc vyúčto\'ání peskyrmn ýcb dotací jsou zp racovévána po dvou liniích. jednak pro Ministerst\ o vmtra (manažer prevence kriminality) ajednak pro Ministerstvo financí (ekonemiekýodbor města). Kontrolou bylo zjištěno. že docházelo k rozdílům mezi údaji o čerpání finančních prostředků vykazovanýrm pro Mi nistersn'o m itra a údaji pro Mlnlste rstvc financí. Těmto rozdílům Ministerstvo vnitra nev ěnoval a pozornost. Ne b"ly stancveny takov é podmínk". které by zabezpeětly správnost a ověřitelno st údajů potřebných pro \)'Účtování a p ro vyhodnocení realizovaných p roj ektů (např. zd ůrazněním povinnosti vést ana lyt ickou evi denci podle j ednotli\)'ch projektů). Kontrola byla provedena u 15měst. V období let 19% až ]999 jim bylo ze státního rozpočtu jako účelovádotace na pod poru prevence kriminalit), posk,1nuto celkem Kč. 8)'10 zjištěno. že kontrolovan á města : - neprováděla ddy výběrdodavatele podle zákona o zadávání veřejn ých zakázek; - nepoužila \"C dech případecb ů četovondotaci na určenj' účel nebo v souladu se stanoven ými podmínkami;

7 Vhlník.'i~jvyni h o ko nt rolního ú řadu 2001 St rana nedodržela lidy stanovený pminnj"minimální podíl na cetkov ých skutečných ná klad ech (10 % u obcí a jiných subjektůodli šných od státu. 30 % u občanských sdružení); - nepožádala ddy o změnu schválen ých projektů ; - v některých případech nehospodárně vyn akládala finanční prostředky ů ěelově určené na prevenci kriminality; - nevedla analytíckcu evidencí podle jednotlivých p rojektů; - ve \)"Ú čtm'ání zpracovávaném pro M inisterstvo vn itra a pro Ministenh"o fin ancí uváděla údaje. které se \' některých příp adechneshodovaly, Cefkcvou v)"ši úč e tocě dotace. kteroo p říjemci\' kon trclova n ém období vyčerpali.aniž splnili vešker épodminky stanoven é pr ávnfm! předpisy nebo st anoven é ministerstvy \" rámci Pravidel. lze vyč íslít částkou U Ojl 556 Kč, tj. 15,88 % z cetkov ého objemu dotace poskyt nuté za kontrolované období.

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. I. Úvod

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/04 Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství Kontrolní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více