Priorita: Zvýšení kvality a úrovně vzdělání cílových skupin směřující ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Priorita: Zvýšení kvality a úrovně vzdělání cílových skupin směřující ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce."

Transkript

1 Priorita: Zvýšení kvality a úrovně vzdělání cílových skupin směřující ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Pro úspěšnost vzdělávání je velmi důležitá jeho desegregace a zapojení žáků do hlavního vzdělávacího proudu. Preventivně působí především informovanost rodičů a vyrovnávání znevýhodnění dětí již v předškolním věku tak, aby se zvýšila jejich šance vstupu do hlavního vzdělávacího proudu. Opatření by měla směřovat k rozšíření a k efektivitě předškolní péče, s důrazem na zapojení dětí do běžného systému (mateřská škola, případné alternativní typy mini školek). V současné době je jedním ze stěžejních prostředků předškolní péče dětí cílových skupin tzv. přípravný ročník. Je však nutné vnímat přípravné ročníky jako vyrovnávací prostředek pro děti s patrnými nedostatky, které by je mohly diskvalifikovat v prvních ročnících základní školy, nikoli jako univerzální prostředek vhodný pro všechny děti cílových skupin (jejichž hendikep je často spíše sociálního původu než intelektového či mentálního).v současné době existuje obecně nedostatek míst pro děti v mateřských školách. Přestože je mateřská škola jedním z důležitých míst předškolního vzdělávání, současná poptávka po rozšíření kapacity může být pouze dočasná a je potřeba sledovat demografický trend. Proto nemusí být vhodný návrh rozšíření kapacity, ale spíše sledování demografického vývoje a včasné zajištění kapacit zařízení předškolní péče. V současné legislativě je zakotven bezplatný poslední ročník mateřské školy pro děti, jež se chystají na vstup do školy základní. Mezi cílovými skupinami ještě není samozřejmostí, že děti školku navštěvují, proto je vhodné zaměřit se na motivaci rodičů, informovat je o potřebných administrativních krocích. Samozřejmostí zůstává požadavek na zachování bezplatnosti posledního ročníku MŠ. Pedagogicko psychologické poradny jsou další z důležitých institucí, která se významně podílí na způsobu vzdělávání cílových skupin. Zároveň jde o oblast, v níž lze uplatnit změny vedoucí k zlepšení současné situace. Mnohé zkušenosti NNO, šetření ČŠI či jiné iniciativy ukazují, že žáci tzv. sociálně znevýhodnění často mohou prokazovat známky školní nezralosti až hraničních pásem lehké mentální retardace. Jde li však o stav získaný, kdy dítě nemusí být retardované, ale pouze nesplňovat požadavky dané testy školní zralosti, je nutno nastavit taková opatření a kroky, aby byly postupně vyrovnány hendikepy těchto dětí, ale zároveň nebyly pozastaveny jejich šance na kvalitní vzdělání v hlavním vzdělávacím proudu. Proto, aby děti byly úspěšné v hlavním vzdělávacím proudu je nutno připravit školy i pedagogické pracovníky v nich na implementaci iluzivního vzdělávání a dovedností s ním spojených. Nutná je příprava budoucích pedagogů, ale také návazné vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří již ve školství pracují, včetně asistentů pedagoga, školních psychologů a dalších odborných pracovníků. V současností je již vzdělávání pedagogických pracovníků upraveno zákonem, ale je nutno monitorovat využívání těchto možností ze strany škol a zřizovatelů škol. Inspirací pro zavedení standardů pro práci učitelů, jejich vzdělávání, metodické vedení a supervize může být zákon o sociálních službách a zavedení standardů kvality sociálních služeb. Cíle a opatření: Cíl: Zvýšit podíl dětí, které nastupují do škol hlavního vzdělávacího proudu. Cílový stav: Děti mají znalosti a dovednosti potřebné pro vstup do základních škol hlavního vzdělávacího proudu, která není zaměřena na vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Opatření: 1) Prosazování a podpora alternativních typů předškolní přípravy ze strany měst a obcí, případně krajů a relevantních ministerstev (MZ, MŠMT, MPSV). miniškolky, mateřská centra atp. pro děti především ze sociálně vyloučených lokalit, za účelem rozšíření možnosti předškolní přípravy cílových skupin. - Opatření je vhodné mimo jiné pro obce či kraje při nedostatečné kapacitě míst v MŠ. Nároky na hygienické normy, prostory a provoz jsou méně náročné, tento způsob předškolní péče je proto flexibilnější než klasická MŠ a vhledem k demografickému vývoji a předpokladu, že opatření nebude nutné aplikovat dlouhodobě i finančně méně náročné. - Výhodou práce v miniškolkách je individuální péče (max 4 děti ve skupině) a také široký rozsah věkové skupiny dětí, které tam lze zařadit (6 měsíců - 7 let), toto opatření jde průřezem kompetencí MZ a MŠMT.

2 - Vhodné spíše jako předstupeň školky, podpora rodičů, matek, které pracují, zároveň tím lze řešit nedostatečnou kapacitu MŠ, nemělo by z mnoha důvodů (možná segregace, potřeba zvyku na větší kolektiv atd.) nahrazovat poslední ročník MŠ 2) Změna zákona o sociálních službách v oblasti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - snížení věkové hranice na 3 roky. - Zdůrazňujeme, že sociální služby by neměly nahrazovat MŠ, ale být pouze doplňkem, alternativou mimoškolní činnosti, trávení volného času atd. - Tím se rozšíří nabídka nízkoprahově poskytovaných služeb pro předškolní děti cílových skupin (mladších 6 let), s cílem posílit přípravu na školní výuku, vstup na ZŠ. Pro tyto děti v současnosti neexistují sociální služby, které by mohly navštěvovat bez účasti rodičů. 3) Zavedení povinnosti absolvovat povinný přípravný ročník v případě, že je udělen odkladu školní docházky z důvodů nedostatečné školní zralosti (nebude se vztahovat pro odklady ze zdravotních důvodů). - Opatření vyžaduje změnu legislativy - školský zákon 37 o odkladu školní docházky - Potřeba provázat s prioritami 4 a 5 vztahujícími se k přípravným ročníkům (rozšíření kapacity, zavedení u jiných než tzv. romských škol, případně realizace přípravného ročníku mimo školy) - Větší spolupráce poradenských zařízení s rodinou - důraz nejen na rychle řečenou diagnózu, ale na jasná doporučení a spolupráci s rodinou po celou dobu přípravného ročníku. 4) Zrušení přípravných ročníků u škol vyučujících podle Rámcově vzdělávacího programu pro ZŠ, přílohy pro lehkou mentální retardaci (ZŠ praktické) - Děti by neměly ještě před vstupem do ZŠ být zařazeny do prostředí ZŠ praktické. - Tento stav posiluje představu přípravného ročníků jako nástroje pro přípravu romských dětí na základní školu. - Z šetření České školní inspekce mimo jiné vyplynulo, že již v přípravných ročnících jsou zaznamenána nejrůznější pochybení (zařazení s dětmi prokazatelně hendikepovanými, předčasně stanovované diagnózy, na jejichž základě se děti automaticky zařadí do ZŠ praktické atd.). 5) Zavedení možnosti vytvořit přípravné ročníky mimo základní školy (např. mateřské školy, poradenská zařízení, obce). - Rodiče mají možnost volby, kde se jejich dítě bude na školu připravovat. - Lze tím předejít stigmatizaci základních škol, které takové ročníky zřídí, často jsou označovány jako ty romské školy, protože přípravný ročník je stále vnímán jako vyrovnávací opatření především pro Romy 1 Opatření pod čarou považujeme za nevhodná, nicméně ponecháváme k připomínkování. 6) Povinný poslední ročník MŠ (bezplatný) - dotkne se velkého množství lidí/rodičů, přitom řeší obtíže týkající se menšiny obyvatel - velké náklady na rozšíření kapacity - již dnes lze částečně nahradit alternativními typy péče (miniškolky, NZDM) Cíl: Nastavení systému pro průběžné a pravidelné zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků. Cílový stav: pedagogičtí pracovníci jsou připravení na kvalitní práci na školách, pravidelně se vzdělávají a mají dostatečné znalosti pro práci se žáky. Opatření 1) Nastavit minimální rozsah povinného vzdělávání pro pedagoga za rok, monitorovat současné využívání možností vzdělávání v rámci pracovní doby pedagogů. - Prosazování, kontrola současných možností na úrovni zřizovatele - v současnosti 12 dnů v roce - určuje ředitel, do vzdělávání se počítá samostudium - možná zvážit povinnost - 1 na dané téma existuje výzkum ČvT nebo MŠMT doplnit.

3 akreditovaných kurzů, inspirace ZOSS, dle výkladu zákona využít na dodělání kvalifikace, zvýšení kvalifikace - zpřesnit znění např. vyhláškou. - Návaznost na standardy kvality pro učitele (na úrovni MŠMT), viz níže. 2) Zvýšení informovanosti pedagogů o specifických cílových skupinách (etnické, zdravotní, atd.) formou povinného vzdělávání, nebo formou stáží v jiných zařízeních. - Např. inspirace probační a mediační službou, kdy pracovníci v prvním roce práce absolvují povinný počet dnů stáží v zařízeních, kam dochází jejich klienti na výkon OPP. - Kurzy pro současné učitele - přes školské odbory obcí a kraje). 3) Vytvořit a zavést do praxe standardy kvality práce pedagogů. - Využít inspiračně standardy sociální práce. - Monitorovat dotažení současné situace - vytvořena pracovní skupina při MŠMT, podpora pilotních škol pro zavedení, včetně připomínkování standardů ze strany pedagogů. - Zavádění do praxe - inspirace sociálními službami - semináře, vzdělávání v této oblasti, povinná součást vysokoškolského vzdělávání. - Následná kontrola ze strany ČŠI či zřizovatele 4) Přesně definovat postavení a náplň práce asistenta pedagoga na centrální úrovni, včetně povinnosti dalšího vzdělávání. - Nastavit roli ve spolupráci s pedagogy i samotnými asistenty (vhodné využít model regionálních pracovních skupin a dosavadní příklady funkční praxe). - Vydat formou pokynu/vyhlášky pro jednotlivé zřizovatele /ředitele škol. - Nastavit sytém kontroly plnění, využít existující struktury. 5) Zajištění stálého financování pro asistenty pedagoga (ne grantovou formou, ale stabilním financováním v rámci provozu školy). - V případě zvýšeného normativu na sociálně znevýhodněné žáky (viz priorita níže) využít dané prostředky. - Jasně nastavit financování - zda financuje MŠMT nebo kraje (v současnosti je grantově MŠMT + možnost dofinancování ze strany krajů). Opatření pod čarou považujeme v kontextu předchozích za nerelevantní, nicméně ponecháváme pro případné připomínkování. 6) Příprava a realizace (pozitivní) kampaně pro pedagogickou obec s cílem seznámit a zefektivnit uvedení principů inkluzivního vzdělávání a standardů pro pedagogy do praxe. 7) Formou osobního ohodnocení motivovat pedagogy pro práci s dětmi vyžadujícími speciální péči v rámci hlavního vzdělávacího proudu. - V současnosti závisí na řediteli školy, možná pokynem nebo legislativní změnou ošetřit způsoby osobního hodnocení a návaznosti na vzdělávání a prokazování kvality práce. 8) Centrálně metodicky nastavit role metodika prevence a školního psychologa, včetně jednotného způsobu jejich ohodnocování a evaluace práce. - Vykazování práce této pozice (např. jiné vytížení může být na tzv. bezproblémové škole a na škole, kde je více problematických žáků) Cíl: Zamezit nesprávnému zařazování sociálně znevýhodněných žáků do ZŠ praktických jako žáků s lehkou mentální retardací. Cílový stav: Žáci jsou diagnostikováni způsobem, který zohledňuje možné sociální znevýhodnění a individualitu žáka. Nejsou zařazováni do ZŠ praktických neoprávněně.

4 Opatření: 1) Zavést do legislativy vymezení a funkční využití definice sociálního znevýhodnění - Monitoring postupů s návrhy vyhlášek 72,73. - Mimo jakoukoli etnicitu. 2) Jasně stanovit způsoby určování, kdo je sociálně znevýhodněn (kdo a jak bude posuzovat že je žák sociálně znevýhodněn), stanovit způsoby evidence a možnosti tzv. přezkoumání. 3) Navýšení normativu na žáky se sociálním znevýhodněním. - Motivace školy pro efektivní práci se sociálně znevýhodněnými. - Využít zvýšený normativ na odměny učitelům, nižší počty ve třídách, financování speciálních pozic - argumentace pro nutnost navýšení normativu. - Využít argumentace finanční nevýhodnosti tzv. ZŠ Praktických - jsou drahé a výsledky jejich vzdělávání jsou prokazatelně nižší. - přesunutí peněz ze speciálního školství, kde jsou často nyní sociálně znevýhodnění vzdělávání (za mnohem vyšší normativ). - Nastavit normativ tak aby školy mohly čerpat na individuální žáky. 4) Zavedení pravidelné důsledné kontroly zařazování žáků do ZŠ praktických, s využíváním následných nápravných opatření či postihů. - Nastavení spolupráce s českou školní inspekcí (pilot v letech odhaleno dost pochybení - vhodné ve spolupráci pokračovat a nastavit ji systematicky, mít inspektory odborně zaměřené na tuto oblast). - Větší důraz na legislativní informovanost ředitelů/zřizovatelů škol právě v oblasti zařazování žáků do vzdělávání dle RVP LMR. - Komunikace s obcí speciálních pedagogů (ve smyslu, že nechceme zrušit jejich místa, ale chceme je rozprostřít do běžných základních škol jako součást odborných týmů - využít je pro inkluzi, nikoli pro segregaci). 5) Zavedení povinného vzdělávání poradenských pracovníků, v oblasti testování, nových trendů, informací o cílových skupinách apod. 6) Zavést diagnostické pobyty nikoli na ZŠ praktické (kde dítě automaticky zamešká a má o to méně důvodů vrátit se na původní školu), ale provádět tzv. diagnostický pobyt ve kmenové škole. 7) Zrušení poradenských pracovišť navázaných přímo na ZŠ praktickou (tzv. SPC - speciálně pedagogická centra, která mají za ředitele stejnou osobu jako ZŠ praktická, pod niž spadá) - Hrozba předpojatosti při hodnocení. 8) Prosazení záměru postupné transformace tzv. segregovaných škol podporou zápisu romských žáků do více škol. 9) Potírání diskriminace při zápisech do škol ze strany zřizovatele či České školní inspekce. Cíl: Nastavit motivačně systém podpory, tak aby sociální situace rodiny nebyl důvodem pro nedokončování sekundárního vzdělávacího cyklu. Cílový stav: Sociální situace rodiny není překážkou pro studium dítěte. Opatření: 1) Stipendia pro středoškoláky nenavazovat na etnicitu, ale na sociální znevýhodnění, přejmenovat současný stipendijní program na program pro žáky se sociálním znevýhodněním.

5 - Takto to bylo v roce 2009, nyní už zase program romských žáků. 2) Zajistit větší informovanost škol o možnosti využívání stipendia, kontrolovat jeho využití pro přímé potřeby žáka. 3) Motivace vyšší sociální dávkou nebo represivním opatřením rodiče středoškoláků (u sociálně znevýhodněných). - Riziko vysoké finanční nákladnosti tohoto opatření. - Pokud funguje systém stipendií, nevidíme jako nezbytné. 4) Prodloužení povinné školní docházky. - Uvedené opatření by významně napomohlo především 8% žáků, kteří ukončují vzdělávací cyklus pouze se základním vzděláním. - Analýza zkušeností ze zahraniční (např. Maďarsko), dopadů na systém sociálních benefitů, atp. 5) Zajistit důslednější uplatňování restriktivního opatření návaznosti sociálních dávek a školní docházky - hlídat u škol a OSPODů, aby nepřehlížely a braly jako dočasnou možnost, kontrola u škol, že zpětně neomlouvají zameškané hodiny, přísnější kontrol lékařů. - Toto opatření je poněkud kontroverzní, vedou se debaty, zda je etické, že při neplnění povinnosti školní docházky se zákon na rodinu nedívá jako na rodinu v hmotné nouzi, i když je, dávky jí sebere. - Sebrání dávky tak dopad na kvalitu života dítěte v rodině. - Navíc mohou být navráceny až po 3 měsících. - Dalším faktem je, že pouhá přítomnost ve škole nemusí znamenat, že se žák vzdělávání. - Zvážit neetičnost propojení porušení povinnosti a sociální situace rodiny. 6) Zavedení a kontrola jednotného systému poradenství pro volbu školy na základních školách, návazně povinná evaluace výstupů poradenství.

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 Tento dokument je považován za pracovní. Dokument bude upraven v návaznosti na komentáře sekretariátu Výboru Rady ministrů a veřejné diskuse. Dokument bude podroben korektuře.

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 1. Přehled případu D. H. a ostatní proti České republice... 2 2. Statistické

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Metodika hodnocení vzdělávacích plánů v rámci národních strategií pro začleňování Romů v oblasti vzdělávání

Metodika hodnocení vzdělávacích plánů v rámci národních strategií pro začleňování Romů v oblasti vzdělávání Metodika hodnocení vzdělávacích plánů v rámci národních strategií pro začleňování Romů v oblasti vzdělávání Publikace vznikla v rámci projektu DARE-Net: Odstranění segregace a opatření pro Romy v oblasti

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2 3 Pasivita, břemeno, nebo výzva? INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5 Editor: Jaroslav Šotola Na textu spolupracovali: Jan Černý Miloš Hrubý Daniel Hůle Petra Klingerová Vít Kučera Jan Musil Jan Němeček

Více

Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice:

Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice: Chudoba zůstává naléhavým problémem Evropy, kde žije 78 miliónů lidí pod hranici životního minima, 16 milionů nezaměstnaných a kolem 3 miliónů bezdomovců. Navrhované priority Evropského roku boje proti

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Základním cílem předkládaného materiálu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému 1. Konečným cílem je pak působit

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7 1. Reforma financování RgŠ Ve stávajícím systému na výkony je určujícím prvkem pro vzdělávání v konkrétní škole krajský finanční normativ z něho generovaný disponibilní objem prostředků, který tak determinuje

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více