Výroční zpráva za rok 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2001"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2001

2 OBSAH 1. PROFIL NEMOCNICE VEDENÍ NEMOCNICE BŘECLAV EKONOMICKÁ ČÁST VŠEOBECNÁ ČÁST OVĚŘENÍ AUDITOREM PŘEHLED DÁRCŮ EKONOMICKÁ ČÁST HLAVNÍ SESTRA ÚSEK OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ODBORNÁ ODDĚLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV CHIRURGIE POSKYTOVANÉ SLUŽBY INTERNA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ ČINNOST ODDĚLENÍ EKONOMIKA PROVOZU GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÉ ODDĚLENÍ CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ DERMATOVENEROLOGIE ÚVOD EKONOMIKA PROVOZU: PLICNÍ ODDĚLENÍ STRUKTURA A ČINNOST PLICNÍHO ODD PERSONÁLNÍ ZMĚNY POČTY VÝKONŮ V ROCE UROLOGIE ORTHOPEDIE NEUROLOGIE DĚTSKÉ ODDĚLENÍ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ODDĚLENÍ: EKONOMIKA PROVOZU ORL NOVÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ: NASMLOUVANÉ VÝKONY STATISTIKA RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE PŘEHLED VYŠETŘENÍ PROVEDENÝCH V ROCE 2001 NA JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE EKONOMIKA PROVOZU NOVÉ METODY POČTY VYŠETŘENÍ MIKROBIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV EKONOMIKA PROVOZU: REHABILITACE CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY CENTRÁLNÍ STERILISACE PATOLOGIE

3 1. Profil nemocnice Nemocnice Břeclav byla založena zřizovací listinou jako příspěvková organizace Okresního úřadu Břeclav dne 1.ledna Hlavním předmětem činnosti organizace je poskytování ambulantní a lůžkové základní a specializované diagnostické a léčebné péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění, a obecně závazných předpisů jej provádějících. Rozhodnutím Okresního úřadu Břeclav ze dne se s účinností od sloučila s Nemocnicí Břeclav příspěvková organizace Nemocnice Valtice a rozhodnutím Okresního úřadu Břeclav ze dne se s účinností od sloučila s Nemocnicí Břeclav příspěvková organizace Nemocnice Hustopeče, obě jako začleněné samostatné pracoviště organizační struktury Nemocnice Břeclav. 1-3

4 2. Vedení Nemocnice Břeclav MUDr. Miloslav Janulík ředitel nemocnice Milan Pospíšil ekonomický náměstek MUDr. Milan Polášek náměstek LPP Ludmila Jeřábková hlavní sestra 2-4

5 3. Ekonomická část 3-5

6 3.1. Všeobecná část Nemocnice Břeclav ( hlavní pracoviště) poskytovala v účelném rozsahu, kvalitě a dostupnosti zdravotní péči v oborech interního lékařství, plicním, neurologie, pediatrie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, urologie, ORL, kožního lékařství, ARO, rehabilitace, ortopedie,anatomicko-patologickém, rychlé záchranné služby, lékařské služby první pomoci a zdravotní péče pro dlouhodobě nemocné. Pro poskytování zdravotní péče v těchto odbornostech provozovala Nemocnice Břeclav 457 akutních lůžek v následujícím členění : Interna 92 z toho 16 JIP Dětské 82 z toho 5 JIP Chirurgie 78 z toho 5 JIP ORL 20 Gynekologie 48 z toho 24 por. ARO 6 resuscitační Plicní 20 Neurologie 35 z toho 9 JIP Urologie 26 Ortopedie 30 Kožní 20 Od začalo poskytovat péči nové odd. ošetřovatelské péče s 20 lůžky Hmotný i nemovitý majetek bývalého Samostatného pracoviště Hustopeče byl v r.2001 zapůjčen příspěvkové organizaci Města Hustopeče Městská nemocnice Hustopeče. Za stejným účelem byli Městské nemocnici zapůjčeni všichni zaměstnanci tohoto pracoviště Ověření auditorem Účetní závěrka Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, IČO se sídlem U nemocnice 1, Břeclav za rok 2001 byla ověřena auditorem ing. Věrou Šutovou, číslo oprávnění 1683, Růžová 3, Mikulov a auditorský výrok zní s v ý h r a d o u Přehled dárců Nemocnice Břeclav obdržela v roce 2001 řadu věcných a finančních darů od občanů i firem. Seznam dárců peněžních darů ve výši nad 1.000,- Kč v roce 2001 Ing. Jindřich Kuhn, Schering-Plough Central East, Helena Zahrádecká, MR-servis, Miroslav Bilík, Foto-World, Marie Pěnicová Seznam dárců věcných darů přijatých v roce 2001 M.A. Ortopedická protetika, B.Braun Medical, S-Invest CZ, s.r.o., A.L.Instruments s.r.o., Jindřich Michl, Delikomat, Anna Nešporová, Lahůdky V+V s.r.o., ZD Bořetice 3-6

7 Ekonomická část Rozvaha (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsané vl. jmění B. Stálá aktiva B.I. nehmotný investiční majetek B.II. hmotný investiční majetek B.III. finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. zásoby C.II. C.III. krátkodobé pohledávky C.IV. finanční majetek D. Ostatní aktiva PASIVA CELKEM A. Vlastní jmění A.I. základní jmění A.II. kapitálové fondy A.III. fondy tvořené ze zisku A.IV. hospodářský výsledek minulých let A.V. hospodářský výsledek účet. období B. Cizí zdroje B.I. rezervy B.II. dlouhodobé závazky B.III. krátkodobé závazky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasiva

8 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) I+II Výkony a prodej zboží I+II.1 z toho tržby za prodej vl. výr., služeb, zboží II.3 Aktivace A+B Výkon. spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E IV+V G+H Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku Zúčtování rezerv, opravných položek Tvorba rezerv, opravných položek III+VI+VII Jiné provozní výnosy D+H+I+J Jiné provozní náklady VIII+IX+X+XIII +XIV+XV Provozní hospodářský výsledek Jiné finanční výnosy K+N+O+P+R Jiné finanční náklady Hosp. výsledek z fin. operací včetně daně z příjmů z běžné činnosti Hospodářský výsledek za běž. Činnost Mimořádné výnosy Penále vůči VZP Prominutí odvodu a penále MF ČR Mimořádné náklady Výměr FÚ Břeclav Penále FÚ Břeclav Dodatečná daň z příjmu za r Storno penalizační faktury VZP z r.1998 Penále OSSZ za Nemocnici Valtice Penále HZZP Most za Nemocnici Valtice Hospodářský výsledek za účetní období

9 Výkony meziročně vzrostly o 9,98%, přidaná hodnota o 9,64 % při poklesu celkových nákladů o 1,52%. Náklady na materiál celkově poklesly o 3% Z toho : léky + 4,1 % Spec.zdrav.mat. - 3,3 % Lab.mat. - 11,1% Náklady na energie vzrostly o 13,6% Z toho : elektřina + 8% Plyn +22% Osobních náklady vzrostly o 19,93 %. Srovnávací tabulka vybraných ukazatelů výkonnosti nemocnice v roce Ukazatel r.1999 r.2000 r.2001 Index 01/00 Vykázané body ,39 ZUL v Kč , , ,- 95,97 Využití lůžkové kapacity 71,93% 86,32% 82,05% Počet hospit. pac ,75 Počet ambulantních pac ,36 Počet lůžkodnů ,5 Z tabulky je zřejmý pokles objemu vykázané péče v roce 2001, který je způsoben osamostatněním provozu Nemocnice Hustopeče na přelomu let 2000/ Podíl zdravotních pojišťoven na celkových tržbách v tis.kč Pojišťovna Rok 2000 Podíl v % Rok 2001 Podíl v % Všeobecná zdravotní pojišťovna ,- 75, ,- 75,00 Vojenská zdravotní pojišťovna 4.197,- 1, ,- 1,80 ZP Ministerstva vnitra ČR ,- 10, ,- 11,25 Česká národní zdravotní pojišťovna 7.950,- 2, ,- 3,00 Oborová ZP bank a poj ,- 3, ,- 3,00 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance 3.593,- 1,13 505,- 0,14 Rozhodujícím smluvním partnerem zůstává Všeobecná zdravotní pojišťovna, její podíl na celkových tržbách je 75 %. 3-9

10 Investice realizované v roce 2001 Název Pořizovací cena v Kč Ortopedická vrtačka ,- Čistící stroj ,- Vyvolávací automat ,- Plicní ventilátor ,- Notebooky ,- Fibroskop ,- Auto osobní ,- Elektrotom ,- Tiskový stroj ,- Artropumpa ,- Endokamera ,- Defibrilátor ,- Vozidlo ZZS ,- Podpůrné ventilátory ,- Lůžka resuscitační ,- Monitorovací systém pro JIP ,- Infuzní pumpy ,- Defibrilátory ,- Odsávačky, pumpy pro JIP , Práce a mzdy Počty pracovníků a objem hrubých mezd v tis. Kč v jednotlivých letech Nemocnice Břeclav Pracovníci počet prům. mz. počet prům. mz. počet prům. mz. Řídící a správní Lékaři Ostatní pracovníci zdravotní Pomocný a obslužný personál Pracovníků celkem Patrný je především růst mezd lékařů mezi roky ve výši 27,2 % oproti mzdách ostatních zdravotnických pracovníků,které ve stejném období rostly pouze o 20,6 %. V r.2001 vzrostl o 0,8% počet zaměstnanců vlivem náběhu oddělení ošetřovatelských lůžek. 3-10

11 4. Hlavní sestra 4-11

12 4.1. Úsek ošetřovatelské péče Pro rok 2001 zůstaly trvalými úkoly v oblasti: kvality poskytované ošetřovatelské péče, umění komunikace s pacientem a příbuznými, empatie, šetření spokojenosti pacientů a vyhodnocení výsledků vzdělávání zdravotnických pracovníků (ústavní sesterské semináře, semináře oddělení, předepsané specializace, školení, návštěvy jiných zdravotnických zařízení výměna zkušeností a možnost srovnání), zkvalitnění ošetřovatelského procesu, realizovaného v období (ošetřovatelská dokumentace) skupinová péče o pacienta, kontrolní činnost hlavní sestry, vrchních sester na jednotlivých odděleních. V průběhu roku 2001 dále proběhla aktualizace standardů pro ošetřovatelskou péči vytvořených v roce Na tři oddělení nemocnice byl zaveden formulář hlášení dekubitů, který bude postupně rozšířen i na ostatní oddělení. 1x měsíčně probíhaly schůzky s vrchními sestrami a byla vyhodnocována správnost postupů a ošetřovatelská péče u konkrétních rizikových pacientů. 4-12

13 5. Odborná oddělení Nemocnice Břeclav 5-13

14 5.1. Chirurgie Poskytované služby Chirurgické oddělení Nemocnice Břeclav poskytuje veškeré služby odpovídající úrovni zařazení do systému zdravotní péče tedy kompletní spektrum výkonů obecné chirurgie. Díky spektru znalostí lékařského týmu jsou tyto služby rozšířeny o výkony většinou poskytované na pracovištích vyššího typu. Rozšíření tohoto spektra se týká především oblasti cévní chirurgie (operace na tepenném a žilním systému v plném rozsahu kromě cév hrudního segmentu), endoskopické chirurgie s důrazem na oblast žlučových cest a pankreatu, stavění krvácení, odstraňování polypů, sklerotizace a ligace jícnových varixů, endokrinochirurgie s výkony na štítné žláze, příštítných tělískách, nadledvinkách. Od března 2001 je realizován rozvoj thorakochirurgie. Operativa

15 Počty pacientů - Endoskopické centrum Počty pacientů Chirurgická ambulance

16 5.2. Interna Základní charakteristika Oddělení poskytuje intenzívní péči nemocným se selháváním základních životních funkcí a ohrožením života v důsledku interních chorob na lůžkách kardiologické a metabolické jednotky intenzívní péče. Pro pacienty se selháním ledvin je k dispozici hemodialyzační pracoviště. Standartní péče je poskytována na dvou standartních odděleních. Ambulantní péče je poskytována v odborných ambulancích Charakteristika jednotlivých pracovišť KARDIOLOGICKÁ JIP 5 lůžek pro běžný monitorovací režim a intenzívní kardiologickou péči 1 lůžko pro akutní péči a výkony na JIP Činnost : diagnostika a léčba akutních koronárních příhod, závažných dysrytmií plicních embolií, akutního srdečního selhání,kardiopulmonální resuscitace a poresuscitační péče HEMODIALÝZA 9 lůžek pro pacienty v chronickém dialyzačním programu Činnost: chronická hemodilaýza, peritoneální dialýza, příprava a transport pacienta k transplantaci ledvin, řešení akutních intoxikací, ambulantní kontroly pac. v chronickém HD programu Výkony chronická hemodialýza akutní hemodialýza peritoneální dialýza hemofiltrace sorpční hemoperfuze AMBULANTNÍ PROVOZY Interní ambulance vstupní vyšetření pacientů odeslaných k hospitalizaci, kontroly vybraných pacietů po propuštění, ÚPS Konsiliární ambulance konsiární činnost pro celou nemocnici Kardiologická ambulance sledování rizikových pacientů po akutní koronární příhodě, příprava k revaskularizačním výkonům, kontroly po těchto výkonech, sledování pacientů po operaci chlopenních vad včetně náhrad, sledování pacientů s trvalým kardiostimulátorem, kontroly složitých poruch srdečního rytmu, srdeční selhání a hypertenze na kombinované terapii, posudková činnost, konsiliární činnost Funkční diagnostika 5-16

17 provádění ergometrie, EKG holterovského vyšetření, tlakový Holter pro všechna lůžková oddělení, vyš. pozdních potenciálů Echokardiografie Vyšetření 2D, M mode, Doppler, CFM,PW, CW,dobutaminové ECHO pro všechna oddělení nemocnice Přednášková činnost, publikační činnost V r byly zahájeny semináře, které organizuje interní oddělení jako setkání nemocničních internistů s praktickými lékaři a ambulantními internisty. Semináře se konají lx za půl roku a jejich cílem je vytvořit fórum pro zkvalitnění vzájemné spolupráce po stránce organizační a zejména odborné. I.seminář: duben Pacient s hyperlipoproteinemií v naší péči. Postupujeme správně? II. seminář: listopad 2001 Bezpečnost statinů, Můžeme léčit více jak 2O % hypertenzí? Přednášková činnost : Prim. Dr. Siegelová : Postupy v primární a sekundární prevenci ICHS Prim. Dr. Siegelová : Koncepce péče o pacienty s HLP / seminář int. odd. pro ambulance mimo nemocnici/ Prim Dr. Siegelová : Činnost interního oddělení a spopupráce s terénem /na schůzi praktických lékařů / Monitorovací systém V roce 2001 došlo k významnému pokroku v přístrojovém vybavení zakoupením stěžejních prvků přístrojového parku - monitorovacího systému a defibrilátoru na kardiologickou JIP a ultrazvuku pro echokardiografickou laboratoř. Monitorovací systém JIP patří mezi špičkové přístroje III. generace. Je vybaven mnohočetnými funkcemi pro sledování pacienta, centrální stanice má navíc možnost rozboru celého záznamu pacienta zpět 24 hodin. Systém je obohacen o telemetrii, která pomocí vysílačů upevněných na pacientovi 5-17

18 umožňuje sledovat jejich srdeční činnost během pobytu na standartním oddělení (předností je možnost sledování při pohybu ). Ultrazvuk pro echokardiografickou laboratoř patří rovněž ke špičkovým přístrojům,slouží echokardiografii pro dospělé a dětskou kardiologii, dále angiologické ambulanci k duplexnímu vyšetření cév Činnost oddělení Celkem bylo přijato na interní oddělení 3012 pacientů. Zemřelo 137 pacientů, tj.4,6 %, v r ,2%ˇ. Průměrné využití lůžek bylo 90 %. Průměrná delka hospitalizace byla 10,0 dnů. Na kardiologickou JIP bylo přijato 484 pacientů, zemřelo 27, tj. 5,6 %. Na metabolickou JIP bylo přijato 437 pacientů, zemřelo 41, tj. 9,3 %. Hemodialýza : počet pacientů v PDL 59, nově zařazených 13, zemřelo 16. Transplantace 1, peritoneální dialýza 5. Celkem bylo provedeno 5O84 hemodialýz, z toho u pacientů v PDL hemodiafiltrací, 77 hemofiltrací, O hemoperfuzí.. V akutních programu ošetřeno 23 pacientů. Celkem provedeno 1OO akutních výkonů. Trendy viz příloha Ekonomika provozu Náklady na léky celkem Kč, průměr na jednoho pacienta činí 1375 Kč, na jeden ošetřovací den 137,5 Kč. Náklady na SZM se pohybovaly těsně kolem limitu. V příjmové složce byly hrazeny pobyty pacientů na nadstandardních pokojích. 5-18

19 5.3. Gynekologicko - porodnické oddělení Charakteristika oddělení Oddělení zajišťuje gynekologickou a porodnickou péči o obyvatelky okresu v plném rozsahu náplně oboru vyjma onkologické péče,kde v souladu s doporučením odborné společnosti využíváme spolupráce s I.gyn.por.klinikou a MOÚ Brno. Rovněž v souladu s doporučením odborné společnosti gynekologicko porodnické odesíláme předčasné porody před 36 týdnem na klinické pracoviště- I.gyn.por.kliniku Brno. Oddělení má 47 lůžek Porodnictví. Oddělení zabezpečuje porodnickou péči pro celý okres. Vývoj porodnosti a některých ukazatelů v r rok Porody Děti SC VEX Forceps Gemini EA Epis Perinatální mortalita 0,60% 0,56% 0,57% 0,36% 0,52% 0,27% Gynekologická péče Laparoskopie celkem Hysterectomie celkem Klasické oper.celkem Císařský řez Velké operce celkem Malé operace Operace celkem

20 Způsob provedení hysterectomie Rok Hysterectomie abdom Hy vag. s adnexectomií Hy vag. bez adnexectomie Hy vag.bez adnexectomie s plastikami Hy vag. s adnexectomií s plastikami LAVH Hysterectomie celkem Struktura endoskopické operativy Rok Sterilizace LSK adnexectomie Enukleace cyst Adhesiolýza Enukleace myomů Salpingectomie GEU konservativně GEU salpingectomie LUNA Ventrosuspenze Appendectomie LSK dg Resektoskopie Jiné LSK Endoskopické oper.celkem Malé gynekologické operace ITP Revize LOOP Hysteroskopie + abraze Obraze Jiné Malé výkony celkem

21 Hysteroskopie Hysteroskopie operační Hysteroskopie diagnostická Hysteroskopie celkem

22 5.4. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Od l.4.2ool byla otevřena "Poradna pro léčbu bolesti",která se zaměřuje na léčbu pacientů s chronickou a neztišitelnou bolestí. Ambulanci vede MUDr Michaela Vojtíšková,lékařka s l.atestací,která absolvovala příslušné kursy a školení Úsek anestezie Počet anestezií 48O8 484O l 5982 z toho u výkonů delších 2 hod u dětí do l4 let u lidí nad 7O let v regionální anestezii ambulantně v průběhu UPS dohled na DO- PO Porodní analgezie Zemřelí do 24 hod.po anestezii 51 7 Výkony v anesteziologické ambulanci Úsek resuscitace Počet přijatých Typ příjmu chirurgický interní pooperační do 14ti.let nad 70 let Kategorie TISS bodů a více

23 APACHE II při přijetí Pacienti na UPV do 24 h celkem Zemřelí do 24 hod celkem Mortalita 16% 14% Obložnost Průměrná oš.doba 6,4 5,5 5,3 5, Poradna pro léčbu bolesti Provoz od l.4.2ool.ordninační hodiny :pondělí 8,3O-l5,3O V Poradně registrováno 86 nemocných,mužů 33,žen 53 Věk do 40 let 14 nad (z toho na 8O let 6) Průměrný interval návštěv 5 týdnů Nejčastější diagnosy vertebrogenní algický syndrom 29 onkologická onemocnění 11 polyneuropatie 1O cefalea 9 FBSS 8 artropatie 4 postherpetická neuralgie

24 5.5. Dermatovenerologie Úvod Kožní oddělení Nemocnice Břeclav bylo uvedeno do provozu dne Poskytuje komplexní léčebně preventivní péči v oboru dermatovenerologie. Od uvedení do provozu je péče poskytována v ambulantní části a na lůžkovém oddělení. Od 6/1998 do kožní oddělení Nemocnice Břeclav zajišťovalo provoz kožní ambulance Hustopeče. Prioritou našeho pracoviště je dermatoonkologie a venerologie Ekonomika provozu: Statistické údaje pro ambulantní část: Počet vyšetřených pacientů ve všeobecné dermatovenerologické ambulanci: Celkový počet Denní průchodnost , , , , , , , , , ,5 Počet pacientů dispenzarizovaných v kožní ambulanci k : Profesionální dermatosy 9 Mimoplicní TBC 1 Syfilis /bez určení stadia/ 32 Gonorrhoea 29 Ca spinocellulare 100 Ca basocellulare 244 Melanoma malignum 10 Mycosis fungoides 9 Maligní lymfomy mimo MF 2 Ca in situ 6 Ostatní STD 28 Počet nově hlášených pohlavních nemocí v okrese Břeclav: 5-24

25 Gonorrhoea Syfilis Lůžková část pouze rok 2001 Průměrná oš. doba Obložnost v % Průměr ,9 82,15 Stanovená průměrná ošetřovací doba pro dermatovenerologii je 18 dnů, na našem pracovišti je průměrná ošetřovací doba v roce 2001: 8,9 dnů. 5-25

26 5.6. Plicní oddělení Struktura a činnost plicního odd. zůstává beze změn. Poddimenzovaný počet lůžek na odd. určený ministerstvem bylo možno korigovat operativně za podpory vedení nemocnice až o 50%, což umožnilo neodmítat plicní pacienty. Plánujeme zahájení zavádění stentů intrabronchiálních a vyšetřování spiroergometrie. doba zahájení byla posunutá z technických i finančních důvodů, realizace po podrobném ekonomickém rozboru byla přislíbena na počátek roku Personální změny Došlo k obměně personálu odd. a to Zástupcem primáře byla navržena MUDr. Lenka Fousová, která se v polovině roku vrátila z MD (a od byla oficiálně jmenována) na odd. začala pracovat MUDr Marcela Suchánková. MUDr. Pavlína Vymazalová ukončila práci na odd. a odešla pracovat na okresní pobočku VZP Břeclav. Na úseku středního zdravotního personálu byla vedením nemocnice jmenována nová vrchní sestra Jitka Ohnesorgová, nová staniční sestra Jana Kliková. Na plicní ambulanci pracují trvale sestra Iveta Motalová. přechodně sestry Petra Kňourková a Ivana Hochmanová, které mají zájem o směnou práci a na ambulanci pracují přechodně. Nutno stabilizovat personální na amb. - náročná práce s nutností ovládat mimo klasickou ambulantní činnost, ovládat vyšetřování funkční diagnostiky a práci endoskopické sestry, kterou v souvislostí se zavedením stentovací služby i pro mimo okresní pacienty budeme muset garantovat nejen po pracovní dobu, ale trvale. Směnné sestry na odd.. nově Hlavačková Lucia, Létalová Dagmar, Masaříková Annna, Szilagyová Erika Počty výkonů v roce 2001 Bylo provedeno 950 EKG vyšetření Aplikace krevních derivátů ery masy 10X Počet sternálních punkcí byl značně redukován, pro minim výtěžnost u NSCLC Bylo přiděleno 7 přístrojů BiPAP Byly zjištěni 4 pacienti s plicní TBC a žádný s mimoplicní TBC. Uvedená čísla demonstrují dobrou /nejlepší JMK/ epidemiologickou situaci a dobrou kontrolu sítě pneumologů v okrese a plicního odd. Bylo zachyceny 202 mykotická onemocnění, která vykazují mírný nárůst ve srovnání za poslední roky. Na lůžkové odd. bylo přijata 813 pacientů zemřelých bylo 54, pitvaných Na ambulanci bylo vyšetřeno 2792 pacientů. při denní průchodnosti

27 Funkční laboratoř Spirometrie+ bodypletysmografie. 830, bronchomotorické testy 180, plicní difuse 42, Plicní compliance 4 Bronchoskopie 354, ambulantní bronchoskopie 121 Pleurální punkce 84, Pneumothirax 10, uzavřená drenáž Spánková laboratoř 84 vyšetřených z toho 10 z okr. BV. Přiděleno 14 přístrojů CPAP Statistika bronchogenních karcinomů Muži 24, ženy 2 Malobuněčný ovískový 2, intermediální malobbuněčný, malobuněčný anaplastický 2 Epidermoidní 15 Adeno ca 2 Anaplastický Therapie 17x chemotherapie 1x radiotherapie CNS GAMA nožem 1x operace lobectomie 23x laserová rekanalisace bronchů 4x brychytherapie 5-27

28 5.7. Urologie Srovnání s předchozími lety. Rok počet ambulantních pacientů Jak je patrné z tabulky,došlo skutečně ke snížení počtu ambulantních pacientů, ale při zlepšení kvality ambulantní práce a s výhledem na další specializaci na jednotlivé problematiky dle personálních možností. Nynější počty odpovídají na l ambulantního lékaře Počty hospitalizovaných pacientů na urologickém oddělení. Rok Počet hosp. pacientů Jak je patrné z tabulky, i přes personální problémy oddělení, nedošlo ke snížení počtu hospitalizovaných pacientů oproti minulému roku Počty diagnostických a operačních výkonů na COS Rok Počet výkonů V roce 2001 došlo ke zvýšení výkonů prováděných na COS i při výše popsaném zhoršení personální situace na urologickém oddělení. Zhoršená personální situace se tedy neodrazila negativně na pacientech, ai co do dostupnosti výkonů, ani co do délky objednací doby. Nadále byly prováděny výkony z celého spektra diagnostických, ndoskopických ale i otevřených operací včetně velmi obtížných i ejobtížnějších v oboru,jako operace rozsáhlých nádorů ledvin, dstranění močového měchýře pro nádor, včetně náhrady a to kotinentní derivace atd Závěr: Rok 2001 je z pohledu našeho oddělení nutno hodnotit jako jeden z velmi obtížných,vzhledem k popsaným personálním problémům co se týká lékařského personálu.je třeba změnit a odsunout některá organizační opatření / plánované specializované poradny/ ale i některé vzdělávací akce pro atestované lékaře a zaměřit se na edukaci nových lékařů a ve spolupráci s vedením nemocnice na jejich stabilizaci. Potěšitelné je, že i v této situaci se podařilo po celý rok plnit všechny parametry stanovené vedením nemocnice, podařilo se udržet počet hospitalizovaných pacientů a dokonce zvýšit počet diagnostických a operačních výkonů prováděných na COS a samozřejmě udržet i kvalitu poskytované péče. Na ambulanci se při menším počtu pacientů zlepšilo využití stávajícího technického vybavení, zlepšila se příprava a informovanost pacientů před plánovanými výkony. 5-28

29 5.8. Orthopedie Rok Kyčel Koleno Celkem V roce 2001 pokračovala artroskopická rekonstrukční operativa měkkých tkání velkých kloubů. Bylo provedeno 18 plastik předního zkříženého vazu kolenního kloubu, 36 artroskopií ramenního kloubu, z toho 12 artroskopických stabilizačních operací. 5-29

30 5.9. Neurologie Personálem oddělení je zabezpečována lůžka ošetřovatelského typu v počtu 20, která byly uvedena do provozu od Ambulance neurologického oddělení slouží jako příjmová a neposkytuje rutinní ambulantní neurologickou péči. Výjimkou jsou závažné překážky provozu sektorových neurologických ambulancí okresu a ošetření akutních neurologických stavů. Dále slouží jako konsiliární neurologická ambulance pro nemocnici Břeclav. Ambulance dětského neurologa poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru neurologie v dětském věku a v rámci konsiliární služby případně i u hospitalizovaných na dětském oddělení. Ambulance elektromyografická pracovala s přístrojem typu Viking IV americké firmy Nicolet. Jeho využití je zejména v diagnostice u nervosvalových a demyelinisačních onemocnění. Ambulance elektroencefalografická má využití interdisciplinární. V neurologii prakticky u všech neurologických onemocněních, ale i v dalších oborech např. psychiatrie, interní lékařství, traumatologie a intensivní péče apod. Využíváme přístroj fy NBN Medelec a bezpapírový přístroj Brain Quick. Ambulance ultrazvukového vyšetření Dopplerovského typu využívá přístroj TC 10, ale jde pouze o přístroj screeningový. Ambulance klinického psychologa je využívána v rámci nemocnice dle požadavků jednotlivých odborných ambulancí a oddělení. Úzce specialisovanou je ambulance pro záchvatová onemocnění. Lékaři oddělení se podílí i na zabezpečení chodu sektorové neurologické ambulance na Mikulovsku. Vyšetření Vyšetření Neurologická amb Dětská ambulance 2324 Konsiliární amb Konsiliární amb. 264 Doppler 198 Epi poradna 336 EMG Vyšetření Pacientů 703 Rychlost vedení 4335 N-S přenos 582 VEP 142 EEG Vyšetření EEG vyšetření 2257 Mapování mozkové aktivity 1785 Psychologie Vyšetření Pro ambulance 265 Pro oddělení

31 V průběhu roku 2001 bylo na neurologické oddělení přijat a léčeno celkem 1589 pacientů. Ve srovnání s rokem 2000 tedy došlo k poklesu léčených pacientů pouze od 63. Na lůžka ošetřovatelského typu bylo propuštěno celkem 51 pacientů. Zemřelo 46 nemocných. T.č. neurologické oddělení pracuje na jedné samostatné stanici, jednotce intenzivní péče a zabezpečujeme lůžka ošetřovatelského typu. Pacienti jsou na dvou až čtyřlůžkových pokojích a máme k disposici jeden pokoj nadstandardní se samostatným sociálním zařízením a vybavením. 5-31

32 5.10. Dětské oddělení Prostorové uspořádání oddělení: a) Lůžková část: Počet lůžek doprovodné (rodiče) poček lůžkových pokojů komplement umístění JIP I. posch. Dět. A: I. posch. Dět. C: přízemí Novor II.patro b) Ambulantní část: Přizemí: dětská ambulance všeobecná + gastroenterologická dětská kardiologické ambulance dětská alergologická ambulance dětská psychologie l. patro : dětská alergologie a imunologie + dětská nefrologie dětská endokrinologie + riziková ambulance Ekonomika provozu. Počet hospitalizovaných pacientů: rok novorozenecké JIP dětské celkem Využití lůžek v %: Rok novorozenecké JIP dětské celkem ,8 73,5 83,l 70, ,6 71,6 78,6 77, ,9 68,7 83,2 75,l Průměrná ošetřovací doba: Rok novorozenecké JIP dětské celkem ,0 2,l 6,9 7,l ,4 2,2 4,9 6,l ,0 2,0 5,9 6,0 5-32

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více