Výroční zpráva za rok 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2001"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2001

2 OBSAH 1. PROFIL NEMOCNICE VEDENÍ NEMOCNICE BŘECLAV EKONOMICKÁ ČÁST VŠEOBECNÁ ČÁST OVĚŘENÍ AUDITOREM PŘEHLED DÁRCŮ EKONOMICKÁ ČÁST HLAVNÍ SESTRA ÚSEK OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ODBORNÁ ODDĚLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV CHIRURGIE POSKYTOVANÉ SLUŽBY INTERNA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ ČINNOST ODDĚLENÍ EKONOMIKA PROVOZU GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÉ ODDĚLENÍ CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ DERMATOVENEROLOGIE ÚVOD EKONOMIKA PROVOZU: PLICNÍ ODDĚLENÍ STRUKTURA A ČINNOST PLICNÍHO ODD PERSONÁLNÍ ZMĚNY POČTY VÝKONŮ V ROCE UROLOGIE ORTHOPEDIE NEUROLOGIE DĚTSKÉ ODDĚLENÍ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ODDĚLENÍ: EKONOMIKA PROVOZU ORL NOVÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ: NASMLOUVANÉ VÝKONY STATISTIKA RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE PŘEHLED VYŠETŘENÍ PROVEDENÝCH V ROCE 2001 NA JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE EKONOMIKA PROVOZU NOVÉ METODY POČTY VYŠETŘENÍ MIKROBIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV EKONOMIKA PROVOZU: REHABILITACE CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY CENTRÁLNÍ STERILISACE PATOLOGIE

3 1. Profil nemocnice Nemocnice Břeclav byla založena zřizovací listinou jako příspěvková organizace Okresního úřadu Břeclav dne 1.ledna Hlavním předmětem činnosti organizace je poskytování ambulantní a lůžkové základní a specializované diagnostické a léčebné péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění, a obecně závazných předpisů jej provádějících. Rozhodnutím Okresního úřadu Břeclav ze dne se s účinností od sloučila s Nemocnicí Břeclav příspěvková organizace Nemocnice Valtice a rozhodnutím Okresního úřadu Břeclav ze dne se s účinností od sloučila s Nemocnicí Břeclav příspěvková organizace Nemocnice Hustopeče, obě jako začleněné samostatné pracoviště organizační struktury Nemocnice Břeclav. 1-3

4 2. Vedení Nemocnice Břeclav MUDr. Miloslav Janulík ředitel nemocnice Milan Pospíšil ekonomický náměstek MUDr. Milan Polášek náměstek LPP Ludmila Jeřábková hlavní sestra 2-4

5 3. Ekonomická část 3-5

6 3.1. Všeobecná část Nemocnice Břeclav ( hlavní pracoviště) poskytovala v účelném rozsahu, kvalitě a dostupnosti zdravotní péči v oborech interního lékařství, plicním, neurologie, pediatrie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, urologie, ORL, kožního lékařství, ARO, rehabilitace, ortopedie,anatomicko-patologickém, rychlé záchranné služby, lékařské služby první pomoci a zdravotní péče pro dlouhodobě nemocné. Pro poskytování zdravotní péče v těchto odbornostech provozovala Nemocnice Břeclav 457 akutních lůžek v následujícím členění : Interna 92 z toho 16 JIP Dětské 82 z toho 5 JIP Chirurgie 78 z toho 5 JIP ORL 20 Gynekologie 48 z toho 24 por. ARO 6 resuscitační Plicní 20 Neurologie 35 z toho 9 JIP Urologie 26 Ortopedie 30 Kožní 20 Od začalo poskytovat péči nové odd. ošetřovatelské péče s 20 lůžky Hmotný i nemovitý majetek bývalého Samostatného pracoviště Hustopeče byl v r.2001 zapůjčen příspěvkové organizaci Města Hustopeče Městská nemocnice Hustopeče. Za stejným účelem byli Městské nemocnici zapůjčeni všichni zaměstnanci tohoto pracoviště Ověření auditorem Účetní závěrka Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, IČO se sídlem U nemocnice 1, Břeclav za rok 2001 byla ověřena auditorem ing. Věrou Šutovou, číslo oprávnění 1683, Růžová 3, Mikulov a auditorský výrok zní s v ý h r a d o u Přehled dárců Nemocnice Břeclav obdržela v roce 2001 řadu věcných a finančních darů od občanů i firem. Seznam dárců peněžních darů ve výši nad 1.000,- Kč v roce 2001 Ing. Jindřich Kuhn, Schering-Plough Central East, Helena Zahrádecká, MR-servis, Miroslav Bilík, Foto-World, Marie Pěnicová Seznam dárců věcných darů přijatých v roce 2001 M.A. Ortopedická protetika, B.Braun Medical, S-Invest CZ, s.r.o., A.L.Instruments s.r.o., Jindřich Michl, Delikomat, Anna Nešporová, Lahůdky V+V s.r.o., ZD Bořetice 3-6

7 Ekonomická část Rozvaha (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsané vl. jmění B. Stálá aktiva B.I. nehmotný investiční majetek B.II. hmotný investiční majetek B.III. finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. zásoby C.II. C.III. krátkodobé pohledávky C.IV. finanční majetek D. Ostatní aktiva PASIVA CELKEM A. Vlastní jmění A.I. základní jmění A.II. kapitálové fondy A.III. fondy tvořené ze zisku A.IV. hospodářský výsledek minulých let A.V. hospodářský výsledek účet. období B. Cizí zdroje B.I. rezervy B.II. dlouhodobé závazky B.III. krátkodobé závazky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasiva

8 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) I+II Výkony a prodej zboží I+II.1 z toho tržby za prodej vl. výr., služeb, zboží II.3 Aktivace A+B Výkon. spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E IV+V G+H Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku Zúčtování rezerv, opravných položek Tvorba rezerv, opravných položek III+VI+VII Jiné provozní výnosy D+H+I+J Jiné provozní náklady VIII+IX+X+XIII +XIV+XV Provozní hospodářský výsledek Jiné finanční výnosy K+N+O+P+R Jiné finanční náklady Hosp. výsledek z fin. operací včetně daně z příjmů z běžné činnosti Hospodářský výsledek za běž. Činnost Mimořádné výnosy Penále vůči VZP Prominutí odvodu a penále MF ČR Mimořádné náklady Výměr FÚ Břeclav Penále FÚ Břeclav Dodatečná daň z příjmu za r Storno penalizační faktury VZP z r.1998 Penále OSSZ za Nemocnici Valtice Penále HZZP Most za Nemocnici Valtice Hospodářský výsledek za účetní období

9 Výkony meziročně vzrostly o 9,98%, přidaná hodnota o 9,64 % při poklesu celkových nákladů o 1,52%. Náklady na materiál celkově poklesly o 3% Z toho : léky + 4,1 % Spec.zdrav.mat. - 3,3 % Lab.mat. - 11,1% Náklady na energie vzrostly o 13,6% Z toho : elektřina + 8% Plyn +22% Osobních náklady vzrostly o 19,93 %. Srovnávací tabulka vybraných ukazatelů výkonnosti nemocnice v roce Ukazatel r.1999 r.2000 r.2001 Index 01/00 Vykázané body ,39 ZUL v Kč , , ,- 95,97 Využití lůžkové kapacity 71,93% 86,32% 82,05% Počet hospit. pac ,75 Počet ambulantních pac ,36 Počet lůžkodnů ,5 Z tabulky je zřejmý pokles objemu vykázané péče v roce 2001, který je způsoben osamostatněním provozu Nemocnice Hustopeče na přelomu let 2000/ Podíl zdravotních pojišťoven na celkových tržbách v tis.kč Pojišťovna Rok 2000 Podíl v % Rok 2001 Podíl v % Všeobecná zdravotní pojišťovna ,- 75, ,- 75,00 Vojenská zdravotní pojišťovna 4.197,- 1, ,- 1,80 ZP Ministerstva vnitra ČR ,- 10, ,- 11,25 Česká národní zdravotní pojišťovna 7.950,- 2, ,- 3,00 Oborová ZP bank a poj ,- 3, ,- 3,00 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance 3.593,- 1,13 505,- 0,14 Rozhodujícím smluvním partnerem zůstává Všeobecná zdravotní pojišťovna, její podíl na celkových tržbách je 75 %. 3-9

10 Investice realizované v roce 2001 Název Pořizovací cena v Kč Ortopedická vrtačka ,- Čistící stroj ,- Vyvolávací automat ,- Plicní ventilátor ,- Notebooky ,- Fibroskop ,- Auto osobní ,- Elektrotom ,- Tiskový stroj ,- Artropumpa ,- Endokamera ,- Defibrilátor ,- Vozidlo ZZS ,- Podpůrné ventilátory ,- Lůžka resuscitační ,- Monitorovací systém pro JIP ,- Infuzní pumpy ,- Defibrilátory ,- Odsávačky, pumpy pro JIP , Práce a mzdy Počty pracovníků a objem hrubých mezd v tis. Kč v jednotlivých letech Nemocnice Břeclav Pracovníci počet prům. mz. počet prům. mz. počet prům. mz. Řídící a správní Lékaři Ostatní pracovníci zdravotní Pomocný a obslužný personál Pracovníků celkem Patrný je především růst mezd lékařů mezi roky ve výši 27,2 % oproti mzdách ostatních zdravotnických pracovníků,které ve stejném období rostly pouze o 20,6 %. V r.2001 vzrostl o 0,8% počet zaměstnanců vlivem náběhu oddělení ošetřovatelských lůžek. 3-10

11 4. Hlavní sestra 4-11

12 4.1. Úsek ošetřovatelské péče Pro rok 2001 zůstaly trvalými úkoly v oblasti: kvality poskytované ošetřovatelské péče, umění komunikace s pacientem a příbuznými, empatie, šetření spokojenosti pacientů a vyhodnocení výsledků vzdělávání zdravotnických pracovníků (ústavní sesterské semináře, semináře oddělení, předepsané specializace, školení, návštěvy jiných zdravotnických zařízení výměna zkušeností a možnost srovnání), zkvalitnění ošetřovatelského procesu, realizovaného v období (ošetřovatelská dokumentace) skupinová péče o pacienta, kontrolní činnost hlavní sestry, vrchních sester na jednotlivých odděleních. V průběhu roku 2001 dále proběhla aktualizace standardů pro ošetřovatelskou péči vytvořených v roce Na tři oddělení nemocnice byl zaveden formulář hlášení dekubitů, který bude postupně rozšířen i na ostatní oddělení. 1x měsíčně probíhaly schůzky s vrchními sestrami a byla vyhodnocována správnost postupů a ošetřovatelská péče u konkrétních rizikových pacientů. 4-12

13 5. Odborná oddělení Nemocnice Břeclav 5-13

14 5.1. Chirurgie Poskytované služby Chirurgické oddělení Nemocnice Břeclav poskytuje veškeré služby odpovídající úrovni zařazení do systému zdravotní péče tedy kompletní spektrum výkonů obecné chirurgie. Díky spektru znalostí lékařského týmu jsou tyto služby rozšířeny o výkony většinou poskytované na pracovištích vyššího typu. Rozšíření tohoto spektra se týká především oblasti cévní chirurgie (operace na tepenném a žilním systému v plném rozsahu kromě cév hrudního segmentu), endoskopické chirurgie s důrazem na oblast žlučových cest a pankreatu, stavění krvácení, odstraňování polypů, sklerotizace a ligace jícnových varixů, endokrinochirurgie s výkony na štítné žláze, příštítných tělískách, nadledvinkách. Od března 2001 je realizován rozvoj thorakochirurgie. Operativa

15 Počty pacientů - Endoskopické centrum Počty pacientů Chirurgická ambulance

16 5.2. Interna Základní charakteristika Oddělení poskytuje intenzívní péči nemocným se selháváním základních životních funkcí a ohrožením života v důsledku interních chorob na lůžkách kardiologické a metabolické jednotky intenzívní péče. Pro pacienty se selháním ledvin je k dispozici hemodialyzační pracoviště. Standartní péče je poskytována na dvou standartních odděleních. Ambulantní péče je poskytována v odborných ambulancích Charakteristika jednotlivých pracovišť KARDIOLOGICKÁ JIP 5 lůžek pro běžný monitorovací režim a intenzívní kardiologickou péči 1 lůžko pro akutní péči a výkony na JIP Činnost : diagnostika a léčba akutních koronárních příhod, závažných dysrytmií plicních embolií, akutního srdečního selhání,kardiopulmonální resuscitace a poresuscitační péče HEMODIALÝZA 9 lůžek pro pacienty v chronickém dialyzačním programu Činnost: chronická hemodilaýza, peritoneální dialýza, příprava a transport pacienta k transplantaci ledvin, řešení akutních intoxikací, ambulantní kontroly pac. v chronickém HD programu Výkony chronická hemodialýza akutní hemodialýza peritoneální dialýza hemofiltrace sorpční hemoperfuze AMBULANTNÍ PROVOZY Interní ambulance vstupní vyšetření pacientů odeslaných k hospitalizaci, kontroly vybraných pacietů po propuštění, ÚPS Konsiliární ambulance konsiární činnost pro celou nemocnici Kardiologická ambulance sledování rizikových pacientů po akutní koronární příhodě, příprava k revaskularizačním výkonům, kontroly po těchto výkonech, sledování pacientů po operaci chlopenních vad včetně náhrad, sledování pacientů s trvalým kardiostimulátorem, kontroly složitých poruch srdečního rytmu, srdeční selhání a hypertenze na kombinované terapii, posudková činnost, konsiliární činnost Funkční diagnostika 5-16

17 provádění ergometrie, EKG holterovského vyšetření, tlakový Holter pro všechna lůžková oddělení, vyš. pozdních potenciálů Echokardiografie Vyšetření 2D, M mode, Doppler, CFM,PW, CW,dobutaminové ECHO pro všechna oddělení nemocnice Přednášková činnost, publikační činnost V r byly zahájeny semináře, které organizuje interní oddělení jako setkání nemocničních internistů s praktickými lékaři a ambulantními internisty. Semináře se konají lx za půl roku a jejich cílem je vytvořit fórum pro zkvalitnění vzájemné spolupráce po stránce organizační a zejména odborné. I.seminář: duben Pacient s hyperlipoproteinemií v naší péči. Postupujeme správně? II. seminář: listopad 2001 Bezpečnost statinů, Můžeme léčit více jak 2O % hypertenzí? Přednášková činnost : Prim. Dr. Siegelová : Postupy v primární a sekundární prevenci ICHS Prim. Dr. Siegelová : Koncepce péče o pacienty s HLP / seminář int. odd. pro ambulance mimo nemocnici/ Prim Dr. Siegelová : Činnost interního oddělení a spopupráce s terénem /na schůzi praktických lékařů / Monitorovací systém V roce 2001 došlo k významnému pokroku v přístrojovém vybavení zakoupením stěžejních prvků přístrojového parku - monitorovacího systému a defibrilátoru na kardiologickou JIP a ultrazvuku pro echokardiografickou laboratoř. Monitorovací systém JIP patří mezi špičkové přístroje III. generace. Je vybaven mnohočetnými funkcemi pro sledování pacienta, centrální stanice má navíc možnost rozboru celého záznamu pacienta zpět 24 hodin. Systém je obohacen o telemetrii, která pomocí vysílačů upevněných na pacientovi 5-17

18 umožňuje sledovat jejich srdeční činnost během pobytu na standartním oddělení (předností je možnost sledování při pohybu ). Ultrazvuk pro echokardiografickou laboratoř patří rovněž ke špičkovým přístrojům,slouží echokardiografii pro dospělé a dětskou kardiologii, dále angiologické ambulanci k duplexnímu vyšetření cév Činnost oddělení Celkem bylo přijato na interní oddělení 3012 pacientů. Zemřelo 137 pacientů, tj.4,6 %, v r ,2%ˇ. Průměrné využití lůžek bylo 90 %. Průměrná delka hospitalizace byla 10,0 dnů. Na kardiologickou JIP bylo přijato 484 pacientů, zemřelo 27, tj. 5,6 %. Na metabolickou JIP bylo přijato 437 pacientů, zemřelo 41, tj. 9,3 %. Hemodialýza : počet pacientů v PDL 59, nově zařazených 13, zemřelo 16. Transplantace 1, peritoneální dialýza 5. Celkem bylo provedeno 5O84 hemodialýz, z toho u pacientů v PDL hemodiafiltrací, 77 hemofiltrací, O hemoperfuzí.. V akutních programu ošetřeno 23 pacientů. Celkem provedeno 1OO akutních výkonů. Trendy viz příloha Ekonomika provozu Náklady na léky celkem Kč, průměr na jednoho pacienta činí 1375 Kč, na jeden ošetřovací den 137,5 Kč. Náklady na SZM se pohybovaly těsně kolem limitu. V příjmové složce byly hrazeny pobyty pacientů na nadstandardních pokojích. 5-18

19 5.3. Gynekologicko - porodnické oddělení Charakteristika oddělení Oddělení zajišťuje gynekologickou a porodnickou péči o obyvatelky okresu v plném rozsahu náplně oboru vyjma onkologické péče,kde v souladu s doporučením odborné společnosti využíváme spolupráce s I.gyn.por.klinikou a MOÚ Brno. Rovněž v souladu s doporučením odborné společnosti gynekologicko porodnické odesíláme předčasné porody před 36 týdnem na klinické pracoviště- I.gyn.por.kliniku Brno. Oddělení má 47 lůžek Porodnictví. Oddělení zabezpečuje porodnickou péči pro celý okres. Vývoj porodnosti a některých ukazatelů v r rok Porody Děti SC VEX Forceps Gemini EA Epis Perinatální mortalita 0,60% 0,56% 0,57% 0,36% 0,52% 0,27% Gynekologická péče Laparoskopie celkem Hysterectomie celkem Klasické oper.celkem Císařský řez Velké operce celkem Malé operace Operace celkem

20 Způsob provedení hysterectomie Rok Hysterectomie abdom Hy vag. s adnexectomií Hy vag. bez adnexectomie Hy vag.bez adnexectomie s plastikami Hy vag. s adnexectomií s plastikami LAVH Hysterectomie celkem Struktura endoskopické operativy Rok Sterilizace LSK adnexectomie Enukleace cyst Adhesiolýza Enukleace myomů Salpingectomie GEU konservativně GEU salpingectomie LUNA Ventrosuspenze Appendectomie LSK dg Resektoskopie Jiné LSK Endoskopické oper.celkem Malé gynekologické operace ITP Revize LOOP Hysteroskopie + abraze Obraze Jiné Malé výkony celkem

21 Hysteroskopie Hysteroskopie operační Hysteroskopie diagnostická Hysteroskopie celkem

22 5.4. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Od l.4.2ool byla otevřena "Poradna pro léčbu bolesti",která se zaměřuje na léčbu pacientů s chronickou a neztišitelnou bolestí. Ambulanci vede MUDr Michaela Vojtíšková,lékařka s l.atestací,která absolvovala příslušné kursy a školení Úsek anestezie Počet anestezií 48O8 484O l 5982 z toho u výkonů delších 2 hod u dětí do l4 let u lidí nad 7O let v regionální anestezii ambulantně v průběhu UPS dohled na DO- PO Porodní analgezie Zemřelí do 24 hod.po anestezii 51 7 Výkony v anesteziologické ambulanci Úsek resuscitace Počet přijatých Typ příjmu chirurgický interní pooperační do 14ti.let nad 70 let Kategorie TISS bodů a více

23 APACHE II při přijetí Pacienti na UPV do 24 h celkem Zemřelí do 24 hod celkem Mortalita 16% 14% Obložnost Průměrná oš.doba 6,4 5,5 5,3 5, Poradna pro léčbu bolesti Provoz od l.4.2ool.ordninační hodiny :pondělí 8,3O-l5,3O V Poradně registrováno 86 nemocných,mužů 33,žen 53 Věk do 40 let 14 nad (z toho na 8O let 6) Průměrný interval návštěv 5 týdnů Nejčastější diagnosy vertebrogenní algický syndrom 29 onkologická onemocnění 11 polyneuropatie 1O cefalea 9 FBSS 8 artropatie 4 postherpetická neuralgie

24 5.5. Dermatovenerologie Úvod Kožní oddělení Nemocnice Břeclav bylo uvedeno do provozu dne Poskytuje komplexní léčebně preventivní péči v oboru dermatovenerologie. Od uvedení do provozu je péče poskytována v ambulantní části a na lůžkovém oddělení. Od 6/1998 do kožní oddělení Nemocnice Břeclav zajišťovalo provoz kožní ambulance Hustopeče. Prioritou našeho pracoviště je dermatoonkologie a venerologie Ekonomika provozu: Statistické údaje pro ambulantní část: Počet vyšetřených pacientů ve všeobecné dermatovenerologické ambulanci: Celkový počet Denní průchodnost , , , , , , , , , ,5 Počet pacientů dispenzarizovaných v kožní ambulanci k : Profesionální dermatosy 9 Mimoplicní TBC 1 Syfilis /bez určení stadia/ 32 Gonorrhoea 29 Ca spinocellulare 100 Ca basocellulare 244 Melanoma malignum 10 Mycosis fungoides 9 Maligní lymfomy mimo MF 2 Ca in situ 6 Ostatní STD 28 Počet nově hlášených pohlavních nemocí v okrese Břeclav: 5-24

25 Gonorrhoea Syfilis Lůžková část pouze rok 2001 Průměrná oš. doba Obložnost v % Průměr ,9 82,15 Stanovená průměrná ošetřovací doba pro dermatovenerologii je 18 dnů, na našem pracovišti je průměrná ošetřovací doba v roce 2001: 8,9 dnů. 5-25

26 5.6. Plicní oddělení Struktura a činnost plicního odd. zůstává beze změn. Poddimenzovaný počet lůžek na odd. určený ministerstvem bylo možno korigovat operativně za podpory vedení nemocnice až o 50%, což umožnilo neodmítat plicní pacienty. Plánujeme zahájení zavádění stentů intrabronchiálních a vyšetřování spiroergometrie. doba zahájení byla posunutá z technických i finančních důvodů, realizace po podrobném ekonomickém rozboru byla přislíbena na počátek roku Personální změny Došlo k obměně personálu odd. a to Zástupcem primáře byla navržena MUDr. Lenka Fousová, která se v polovině roku vrátila z MD (a od byla oficiálně jmenována) na odd. začala pracovat MUDr Marcela Suchánková. MUDr. Pavlína Vymazalová ukončila práci na odd. a odešla pracovat na okresní pobočku VZP Břeclav. Na úseku středního zdravotního personálu byla vedením nemocnice jmenována nová vrchní sestra Jitka Ohnesorgová, nová staniční sestra Jana Kliková. Na plicní ambulanci pracují trvale sestra Iveta Motalová. přechodně sestry Petra Kňourková a Ivana Hochmanová, které mají zájem o směnou práci a na ambulanci pracují přechodně. Nutno stabilizovat personální na amb. - náročná práce s nutností ovládat mimo klasickou ambulantní činnost, ovládat vyšetřování funkční diagnostiky a práci endoskopické sestry, kterou v souvislostí se zavedením stentovací služby i pro mimo okresní pacienty budeme muset garantovat nejen po pracovní dobu, ale trvale. Směnné sestry na odd.. nově Hlavačková Lucia, Létalová Dagmar, Masaříková Annna, Szilagyová Erika Počty výkonů v roce 2001 Bylo provedeno 950 EKG vyšetření Aplikace krevních derivátů ery masy 10X Počet sternálních punkcí byl značně redukován, pro minim výtěžnost u NSCLC Bylo přiděleno 7 přístrojů BiPAP Byly zjištěni 4 pacienti s plicní TBC a žádný s mimoplicní TBC. Uvedená čísla demonstrují dobrou /nejlepší JMK/ epidemiologickou situaci a dobrou kontrolu sítě pneumologů v okrese a plicního odd. Bylo zachyceny 202 mykotická onemocnění, která vykazují mírný nárůst ve srovnání za poslední roky. Na lůžkové odd. bylo přijata 813 pacientů zemřelých bylo 54, pitvaných Na ambulanci bylo vyšetřeno 2792 pacientů. při denní průchodnosti

27 Funkční laboratoř Spirometrie+ bodypletysmografie. 830, bronchomotorické testy 180, plicní difuse 42, Plicní compliance 4 Bronchoskopie 354, ambulantní bronchoskopie 121 Pleurální punkce 84, Pneumothirax 10, uzavřená drenáž Spánková laboratoř 84 vyšetřených z toho 10 z okr. BV. Přiděleno 14 přístrojů CPAP Statistika bronchogenních karcinomů Muži 24, ženy 2 Malobuněčný ovískový 2, intermediální malobbuněčný, malobuněčný anaplastický 2 Epidermoidní 15 Adeno ca 2 Anaplastický Therapie 17x chemotherapie 1x radiotherapie CNS GAMA nožem 1x operace lobectomie 23x laserová rekanalisace bronchů 4x brychytherapie 5-27

28 5.7. Urologie Srovnání s předchozími lety. Rok počet ambulantních pacientů Jak je patrné z tabulky,došlo skutečně ke snížení počtu ambulantních pacientů, ale při zlepšení kvality ambulantní práce a s výhledem na další specializaci na jednotlivé problematiky dle personálních možností. Nynější počty odpovídají na l ambulantního lékaře Počty hospitalizovaných pacientů na urologickém oddělení. Rok Počet hosp. pacientů Jak je patrné z tabulky, i přes personální problémy oddělení, nedošlo ke snížení počtu hospitalizovaných pacientů oproti minulému roku Počty diagnostických a operačních výkonů na COS Rok Počet výkonů V roce 2001 došlo ke zvýšení výkonů prováděných na COS i při výše popsaném zhoršení personální situace na urologickém oddělení. Zhoršená personální situace se tedy neodrazila negativně na pacientech, ai co do dostupnosti výkonů, ani co do délky objednací doby. Nadále byly prováděny výkony z celého spektra diagnostických, ndoskopických ale i otevřených operací včetně velmi obtížných i ejobtížnějších v oboru,jako operace rozsáhlých nádorů ledvin, dstranění močového měchýře pro nádor, včetně náhrady a to kotinentní derivace atd Závěr: Rok 2001 je z pohledu našeho oddělení nutno hodnotit jako jeden z velmi obtížných,vzhledem k popsaným personálním problémům co se týká lékařského personálu.je třeba změnit a odsunout některá organizační opatření / plánované specializované poradny/ ale i některé vzdělávací akce pro atestované lékaře a zaměřit se na edukaci nových lékařů a ve spolupráci s vedením nemocnice na jejich stabilizaci. Potěšitelné je, že i v této situaci se podařilo po celý rok plnit všechny parametry stanovené vedením nemocnice, podařilo se udržet počet hospitalizovaných pacientů a dokonce zvýšit počet diagnostických a operačních výkonů prováděných na COS a samozřejmě udržet i kvalitu poskytované péče. Na ambulanci se při menším počtu pacientů zlepšilo využití stávajícího technického vybavení, zlepšila se příprava a informovanost pacientů před plánovanými výkony. 5-28

29 5.8. Orthopedie Rok Kyčel Koleno Celkem V roce 2001 pokračovala artroskopická rekonstrukční operativa měkkých tkání velkých kloubů. Bylo provedeno 18 plastik předního zkříženého vazu kolenního kloubu, 36 artroskopií ramenního kloubu, z toho 12 artroskopických stabilizačních operací. 5-29

30 5.9. Neurologie Personálem oddělení je zabezpečována lůžka ošetřovatelského typu v počtu 20, která byly uvedena do provozu od Ambulance neurologického oddělení slouží jako příjmová a neposkytuje rutinní ambulantní neurologickou péči. Výjimkou jsou závažné překážky provozu sektorových neurologických ambulancí okresu a ošetření akutních neurologických stavů. Dále slouží jako konsiliární neurologická ambulance pro nemocnici Břeclav. Ambulance dětského neurologa poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru neurologie v dětském věku a v rámci konsiliární služby případně i u hospitalizovaných na dětském oddělení. Ambulance elektromyografická pracovala s přístrojem typu Viking IV americké firmy Nicolet. Jeho využití je zejména v diagnostice u nervosvalových a demyelinisačních onemocnění. Ambulance elektroencefalografická má využití interdisciplinární. V neurologii prakticky u všech neurologických onemocněních, ale i v dalších oborech např. psychiatrie, interní lékařství, traumatologie a intensivní péče apod. Využíváme přístroj fy NBN Medelec a bezpapírový přístroj Brain Quick. Ambulance ultrazvukového vyšetření Dopplerovského typu využívá přístroj TC 10, ale jde pouze o přístroj screeningový. Ambulance klinického psychologa je využívána v rámci nemocnice dle požadavků jednotlivých odborných ambulancí a oddělení. Úzce specialisovanou je ambulance pro záchvatová onemocnění. Lékaři oddělení se podílí i na zabezpečení chodu sektorové neurologické ambulance na Mikulovsku. Vyšetření Vyšetření Neurologická amb Dětská ambulance 2324 Konsiliární amb Konsiliární amb. 264 Doppler 198 Epi poradna 336 EMG Vyšetření Pacientů 703 Rychlost vedení 4335 N-S přenos 582 VEP 142 EEG Vyšetření EEG vyšetření 2257 Mapování mozkové aktivity 1785 Psychologie Vyšetření Pro ambulance 265 Pro oddělení

31 V průběhu roku 2001 bylo na neurologické oddělení přijat a léčeno celkem 1589 pacientů. Ve srovnání s rokem 2000 tedy došlo k poklesu léčených pacientů pouze od 63. Na lůžka ošetřovatelského typu bylo propuštěno celkem 51 pacientů. Zemřelo 46 nemocných. T.č. neurologické oddělení pracuje na jedné samostatné stanici, jednotce intenzivní péče a zabezpečujeme lůžka ošetřovatelského typu. Pacienti jsou na dvou až čtyřlůžkových pokojích a máme k disposici jeden pokoj nadstandardní se samostatným sociálním zařízením a vybavením. 5-31

32 5.10. Dětské oddělení Prostorové uspořádání oddělení: a) Lůžková část: Počet lůžek doprovodné (rodiče) poček lůžkových pokojů komplement umístění JIP I. posch. Dět. A: I. posch. Dět. C: přízemí Novor II.patro b) Ambulantní část: Přizemí: dětská ambulance všeobecná + gastroenterologická dětská kardiologické ambulance dětská alergologická ambulance dětská psychologie l. patro : dětská alergologie a imunologie + dětská nefrologie dětská endokrinologie + riziková ambulance Ekonomika provozu. Počet hospitalizovaných pacientů: rok novorozenecké JIP dětské celkem Využití lůžek v %: Rok novorozenecké JIP dětské celkem ,8 73,5 83,l 70, ,6 71,6 78,6 77, ,9 68,7 83,2 75,l Průměrná ošetřovací doba: Rok novorozenecké JIP dětské celkem ,0 2,l 6,9 7,l ,4 2,2 4,9 6,l ,0 2,0 5,9 6,0 5-32

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s... 7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...

OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s... 7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s... 7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 5 1 4 9 IČZ smluvního ZZ 3 3 1 Číslo smlouvy 2 C 3 3 N 3 Název IČO Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2009

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2009 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2009 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace NNPM MUDr. Leo Rychlý, ředitel Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace Stránka 2 z 18 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2011 Lůžková péče NNPM měla

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 29. KVĚTNA 2014 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Centra vysoce specializované hematologické péče v ČR výzva dle 112 zák. č. 372/2011Sb.............

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Podhorská nemocnice a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více