VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001"

Transkript

1 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol

2 OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI... 8 VÝROK AUDITORA... 9 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OVLÁDANÝMI OSOBAMI

3 ÚVOD Společnost ALMEDA, a.s. je provozovatelem zdravotnického zařízení Městské nemocnice. I v roce 2001 využívala společnost v maximální míře veškeré odbornosti, nasmlouvané se zdravotními pojišťovnami a snažila se o 100%ní využití celkové kapacity nemocnice, zvláště pak jednotlivých lůžkových oddělení. Rok 2001 byl rokem změny ve vlastnické struktuře společnosti. Majoritním držitelem akcií se stala Mediterra, s.r.o. s celkovým podílem akcií 76 %. S tím souvisí změna statutárních orgánů společnosti - od se stal prokuristou společnosti MUDr. Luboš Kmeť - dále ke změně členů představenstva i dozorčí rady. Změna nastala i ve vedení, na pozici ředitele společnosti nastoupila Ing. Jaroslava Bujárková. V roce 2001 došlo ke stabilizaci provozní a ekonomické situace, došlo k oddlužení nemocnice, bylo zlikvidováno riziko konkurzu a začala etapa zefektivňování provozu jednotlivých oddělení. Výsledkem byla vyrovnaná bilance příjmů a výdajů a kladné výsledky hospodaření. Poprvé v roce 2001 skončilo hospodaření nemocnice v zisku byl dosažen provozní hospodářský výsledek ve výši tis. Kč. Tento hospodářský výsledek se snižoval o ztrátu z finančních operací, která představuje zejména nákladové úroky. Celkový hospodářský výsledek za rok 2001 je tedy tis. Kč zisku. V oblasti pohledávek a závazků došlo k meziročnímu poklesu stavu závazků o 8 mil. Kč a pohledávek o 7 mil. Kč. Pokles závazků nastal díky zlepšené platební morálce doplacením značné části dodavatelských faktur po lhůtě splatnosti, jejich zbylá část má charakter splátkových kalendářů, které jsou beze zbytku dodržovány. Na úhradu obchodních závazků z předminulých let byly použity úvěrové prostředky, které byly čerpány v dubnu Od září 2001 je tento úvěr včetně příslušenství pravidelně splácen ve čtvrtletních splátkách. V oblasti výnosů byl realizován nárůst o tis. Kč oproti roku 2000, což je 16 %ní meziroční nárůst. Tento nárůst byl způsoben zvýšením výkonnosti jednotlivých oddělení, zejména laboratoře a gynekologicko-porodnického oddělení. Meziroční nárůst výkonů měl zcela výjimečný charakter. Pozitivně se projevil vliv změny jednání se zdravotními pojišťovnami a přehodnocení systému financování s důsledkem navýšení úhrad. Největší nárůst úhrad byl realizován za výkony od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Do budoucna se počítá s průměrným meziročním nárůstem výkonů v maximální výši 4 %, neboť lze obecně říci, že nárůsty výběru pojistného jednotlivých zdravotních pojišťoven nedosahují plánovaných čísel, tudíž nelze pro příští období počítat se skokovým navýšením úhrad. V roce 2001 započala etapa obnovy přístrojového vybavení. Jako nejdůležitější investiční akci lze uvést nákup nového analyzátoru pro OKBH ve výši tis. Kč. Na konci roku pak proběhla výběrová řízení na další investice nákup nového ultrazvuku, nákup nové monitorovací techniky na JIP oddělení a nákup nového HW vybavení pro celou nemocnici. Plánovaná bilance příjmů a výdajů včetně kalkulace výše uvedených investic je vyrovnaná i pro hospodaření v roce Tato skutečnost vytváří předpoklad pro úspěšné dokončení procesu transformace Městské nemocnice Neratovice na ekonomicky stabilní subjekt se zajištěnou pozicí v síti zdravotnických zařízení i do budoucna, a to zejména díky vysoké kvalitě poskytovaných služeb a efektivnímu hospodaření nemocnice jako celku. Ing. Jaroslava Bujárková, ředitelka společnosti 3

4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ Představenstvo předseda: členové: MUDr. Václav Drahoňovský MUDr. Luboš Kmeť František Fiala Dozorčí rada předseda: členové: Ing. Vladimír Drvota Ing. Martina Nekvasilová Václava Procházková Prokurista společnosti MUDr.Luboš Kmeť 4

5 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Předmět činnosti společnosti se v roce 2001 nerozšířil, společnost zajišťovala lůžkovou a ambulantní zdravotní péči a poskytovala služby s tím související. Lůžková péče se poskytovala na těchto odděleních: interní oddělení s celkovou kapacitou 27 lůžek gynekologicko-porodnické oddělení s celkovou kapacitou 35 lůžek Ambulantní péče byla poskytována v těchto specializovaných ambulancích: gynekologická ambulance (specielní sono vyšetření, poradna pro těhotné) interní ambulance (ECHO, ergometrie) kožní ambulance oční ambulance ORL ambulance Ostatní oddělení (komplement) byl tvořen radiodiagnostickým oddělením, oddělením klinické biochemie a hematologie a laboratoří EEG. Celkem bylo v roce 2001 ošetřeno pacientů, z toho bylo hospitalizováno pacientů. Narodilo se 617 dětí a průměrná doba hospitalizace činila 5,2 dní. Trend nárůstu hospitalizovaných pacientů je způsoben velkým zájmem o péči poskytovanou v Městské nemocnici Neratovice. Klesající počet lůžkodnů pak svědčí o růstu efektivity léčby a snižování nákladů na pacienta. Dochází též k rozšiřování spektra poskytování služeb, a to zejména v oblasti biochemické laboratoře a malých gynekologických výkonů. Z toho je zřejmé, že výkonnost nemocnice roste a dochází ke zlepšování výsledků hospodaření. Veškerý hmotný majetek společnosti je průběžně udržován a v případě potřeby opravován tak, aby byl zajištěn nerušený chod nemocnice. U nemovitého majetku jsou realizovány dílčí změny a opravy, jejichž cílem je předcházení a odstraňování závad většího rozsahu. O veškerém majetku je vedena účetní evidence a tento majetek je pravidelně inventarizován. V Neratovicích dne 15. května 2002 MUDr. Václav Drahoňovský předseda představenstva 5

6 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada zahájila svou činnosti Na prvním zasedání, kde byl zvolen předseda rady Ing. Vladimír Drvota, si členové stanovili plán a zaměření dalších zasedání. Paní Procházková seznamovala radu s názory, problémy zaměstnanců společnosti ALMEDA, a.s. Ing. Nekvasilová sledovala hospodářský vývoj společnosti a předkládala radě rozbor hospodaření. Na zasedání rady byla pozvána ředitelka společnosti ALMEDA, a.s. Ing. Bujárková, která radu informovala o hospodaření společnosti o možných rezervách ke zlepšení výsledku hospodaření, o spolupráci s primáři jednotlivých oddělení a přednesla hlavní úkoly pro rok Předseda dozorčí rady průběžně informoval paní ředitelku o jednotlivých problémech řešených dozorčí radou. Dozorčí rada hodnotí spolupráci s Ing. Bujárkovou velmi kladně. Rada pozvala na své zasedání primáře gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Bilinu, který pozitivně hodnotil spolupráci s vedením společnosti, především ekonomické a lékařské porady, dále došlo ke stabilizaci personálu na tomto oddělení. Na dalších zasedáních se rada zaměřila na problematiku mezd a personalistiky, konkurence firmy BIO REGINA, reorganizace ordinací, nevyhovující zdravotní software a další otázky, které jsou obsaženy v zápisech ze zasedání. Na zasedání dozorčí rady dne byla přednesena zpráva o hospodaření společnosti k V dalším období by rada chtěla navázat na spolupráci s primáři jednotlivých oddělení a pokračovat ve své činnosti pravidelného hodnocení hospodaření společnosti. V Neratovicích dne 20. května 2002 Ing. Vladimír Drvota předseda dozorčí rady 6

7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s. Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Prokurista společnosti Ředitel Asistentka ředitelky Porada vedení Pracovník pro styk se ZP Provozní ředitel Finanční účtárna Mzdová účtárna Sklad. účtárna Gynekologicko-porodnické oddělení údržba doprava přijímací kancelář recepce prádlo, výdej zaměstnanecké stravy Pokladna Novorozenecké oddělení Gynekologická ambulance Interní oddělení Interní ambulance I. Interní ambulance II. Neurologická ambulance Diabetologická ambulance EEG ambulance ARO RDG OKBH Oční ambulance Kožní ambulance LSPP 7

8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ALMEDA, a.s. ZA ROK 2001 ROZVAHA (v tis. Kč): Aktiva celkem Pasiva celkem A Pohledávky za upsané vlastní jmění 0 A Vlastní jmění B Stálá aktiva 3429 A.I. základní jmění 1000 B.I. nehmotný investiční majetek 250 A.II. kapitálové fondy 2457 B.II. hmotný investiční majetek 3179 A.III. fondy tvořené ze zisku 0 B.III. finanční investice 0 +- A.IV. hosp. výsledek minulých let B.III.1. z toho: podíl.cen.papíry a vklady 0 +- A.V. hosp. výsledek účet. období 6577 v podn. s rozhodujícím vlivem B Cizí zdroje C Oběžná aktiva B.I. rezervy 2495 C.I. zásoby 1274 B.II. dlouhodobé závazky 1000 C.II. dlouhodobé pohledávky 0 B.III. krátkodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky 7229 B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C.IV. finanční majetek 6779 B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úvěry D Ostatní aktiva 3329 C Ostatní pasíva 3999 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis. Kč.) I+II Výkony a prodej zboží * Provozní hosp. výsledek 6861 I+II.1. z toho tržby za prodej vl. výr., XI.-XII. Zúčtování rezerv a opr. položek 0 služeb a zboží do finančních výnosů II.2. Změny stavu vnitr.zás.vl.výroby 0 L+M Tvorba rezerv a oprav. položek 0 II.3. Aktivace 0 na finanční náklady A+B Výkon.spotřeba a náklady na prod VIII+IX+X+ Jiné finanční výnosy 340 zboží XIII+XIV+XV + Přidaná hodnota K+N+O+P+R Jiné finanční náklady 1552 C Osobní náklady * Hosp. výsledek z fin. operací E Odpisy nehm. a hm. inv. majetku 1626 včetně daně z příjmů z běžné čin. IV + V Zúčtování rezerv, opr. položek 6446 ** Hosp. výsledek za běž. činnost 5649 a čas. rozl. provozních výnosů XVI. Mimořádné výnosy 929 G+H Tvorba rezerv, oprav. položek a čas S+T Mimořádné náklady 1 rozl. provozních nákladů * Mimořádný hosp. výsledek 928 III.+VI.+VII. Jiné provozní výnosy 9226 *** Hosp. výsledek za účet. období 6577 D+F+I+J Jiné provozní náklady 2676 PŘEHLED O FINANČNÍCH TOCÍCH (v tis. Kč) -- ** Peněžní tok z provozní činnosti: ** Peněžní tok z investiční činnosti: ** Peněžní tok z finanční činnosti:

9 VÝROK AUDITORA 9

10 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OVLÁDANÝMI OSOBAMI za účetní období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001 podle ustanovení 66a odst. 9 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ) Prokurista společnosti ALMEDA, a.s., se sídlem Osvobození 991/34, Praha 6, IČ: (dále jen Společnost ), pan MUDr. Luboš Kmeť vypracoval v souladu s ustanovením 66 a odst. 9 Obchodního zákoníku za účetní období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001 (dále jen Účetní období roku 2001 ) tuto zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen Zpráva ). A. Struktura propojených osob Společnost je podle ustanovení 66a odst. 1 Obchodního zákoníku společností s většinovým společníkem a je v postavení ovládané osoby. Většinovým společníkem Společnosti ve smyslu ustanovení 66a odst. 1 Obchodního zákoníku, a tedy ovládající osobou ve vztahu ke Společnosti z titulu výkonu přímého rozhodujícího vlivu na řízení Společnosti, je společnost Mediterra, s.r.o., která je majoritním společníkem Společnosti. Prokuristovi Společnosti je známo, že ovládajícími osobami ve vztahu ke Společnosti jsou z titulu výkonu nepřímého rozhodujícího vlivu na řízení Společnosti následující společnosti: MEDITERRA, s.r.o. IČ: Prokuristovi Společnosti je dále známo, že následující společnosti jsou ovládány některými ze společností uvedených v předchozích odstavcích: MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Městská nemocnice Tanvald, s.r.o. IČ: IČ: Společnosti uvedené v předchozích odstavcích jsou ve smyslu ustanovení 66a odst. 9 Obchodního zákoníku propojenými osobami (dále jen Propojené osoby ). B. Smlouvy uzavřené v Účetním období roku 2001 mezi Společností a Propojenými osobami včetně smluv uzavřených před , na jejichž základě bylo plněno během Účetního období roku 2001 Smlouva o podnikatelské spolupráci uzavřená s firmou Mediterra-Sedlčany, s.r.o. C. Jiné právní úkony učiněné nebo opatření přijatá v zájmu nebo na popud Propojených osob V Účetním období roku 2001 Společnost neučinila žádné jiné právní úkony ani nepřijala žádná opatření v zájmu nebo na popud Propojených osob. D. Závěr Společnosti nevznikla ze smluv uzavřených s Propojenými osobami během Účetního období roku 2001 ani ze smluv uzavřených s Propojenými osobami před , na jejichž základě bylo plněno v průběhu Účetního období roku 2001, žádná újma. V Praze dne 20. března 2002 Za Společnost: MUDr. Luboš Kmeť, prokurista společnosti 10

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2010

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2010 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2010 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Základní identifikační údaje a profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Základní kapitál a akcie 3 1.3. Organizační struktura společnosti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva za rok 2009 str. 1 / 25 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva I. Základní údaje o společnosti II. Údaje o základním kapitálu

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013 Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 47 47 Varnsdorf Zpráva o hospodaření Rok 213 Datum : 6. května 214 OBSAH: Informace o družstvu 3 Zpráva představenstva za rok 213 4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více