, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006"

Transkript

1 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

2 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14 VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A MEZD...15 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY...16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI...17 VÝROK AUDITORA

3 ÚVOD Rok 2006 znamenal pro celé české zdravotnictví období velkých změn, které ne vždy byly ve prospěch pacientů i poskytovatelů lékařské péče. I společnost ALMEDA, a.s., která provozuje Městskou nemocnici v Neratovicích, byla zásahy do legislativního systému zdravotnictví dotčena a celý kolektiv zaměstnanců společnosti musel vynaložit velké úsilí pro zachování provozu a zároveň ekonomické stability nemocnice. Pro zasvěcené bychom rádi zmínili zákon o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních, jehož přijetí, spolu s ukončením rámcových smluv na poskytování zdravotní péče k fakticky znamenalo likvidaci soukromých nemocnic v ČR. Ústavní soud naštěstí včas zrušil některá ustanovení tohoto zákona a nemocnice v Neratovicích má smluvně zajištěný kontrakt se zdravotními pojišťovnami do konce roku Dalším, velmi diskutabilním, legislativním opatřením bylo přijetí dvou úhradových vyhlášek v 1. pololetí Těmito kroky došlo k velkému chaosu v systému úhrady zdravotní péče. Výsledkem zavedené nucené správy nad VZP v téměř celé polovině roku 2006 došlo k zablokování jakýchkoli jednání o rozšíření poskytovaných služeb či změně spektra těchto služeb. Nelze opomenout zásadně kladně působící novelu vyhlášky č. 493/2005 Sb. Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kterou došlo k navýšení hodnoty poskytované zdravotní péče, ovšem bez navýšení příslušné úhrady této péče od jejich plátců zdravotních pojišťoven. Posledním legislativním zásahem do činnosti nemocnice byl nový Zákoník práce, jehož dopad pocítí nemocnice až v hospodaření za rok V roce 2006 dosáhla společnost ALMEDA, a.s. mírně přebytkového hospodaření. V porovnání s rokem 2005 došlo k navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven o tis. Kč a přímých plateb od klientů o 718 tis. Kč. Za rok 2006 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 961 tis. Kč. Společnost bude za rok 2006 hradit daň z příjmu ve výši 379 tis. Kč. V roce 2006 pokračovala investiční činnost v nemocnici. Zakoupen byl hematologický analyzátor a analyzátor krevních plynů, čímž došlo k zásadnímu zkvalitnění péče o pacienty i zajištění přesných výsledků práce laboratoře. Dále byl pořízen osobní automobil pro svážení vzorků od okolních praktických lékařů a pro zajištění okamžitých dodávek krve a krevních derivátů. Nákup nového vyvolávacího automatu pro RTG zrychlil a zkvalitnil služby tohoto diagnostického pracoviště a nákup nového anesteziologického přístroje umožňuje používat různé režimy a poskytovat různé druhy anestezie na operačních sálech. Jednotka intenzivní péče byla vybavena celkem čtyřmi novými monitory pro sledování životních funkcí. 3

4 Stavební investicí bylo vybudování tří jednolůžkových pokojů na chirurgickém oddělení a jejich plné vybavení. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Celkem bylo v roce 2006 investováno do budovy a vybavení Městské nemocnice Neratovice více než 5 mil. Kč a je tak průběžně plněn plán postupné obnovy jejího vybavení. I přes všechny negativní vlivy na provoz nemocnice se, i díky dotační pomoci od města Neratovice, podařilo nemocnici zachovat rozsah a hlavně kvalitu poskytované péče s tím, že všechny realizované investice významně přispěly ke zvýšení standardu péče o pacienty a zajistily jejich rychlejší a snadnější rekonvalescenci a návrat do běžného života. Za splnění všech úkolů v oblasti zajištění péče o pacienty i ve všech ostatních oblastech činnosti nemocnice se zasloužili její zaměstnanci, jimž bych rád touto cestou vyslovil poděkování. V roce 2007 nás čekají další úkoly při zajištění výrazného nárůstu kvality poskytované zdravotní péče při zachování kladného hospodářského výsledku. Pro dosažení tohoto cíle bude nutná spolupráce všech zúčastněných v projektu Městské nemocnice Neratovice. V Neratovicích dne 9. května 2007 Bc. Jiří Vlček ředitel nemocnice 4

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní název: Sídlo: ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34, PRAHA 6 Suchdol IČ: Bankovní spojení: Deutsche Bank Praha, a.s. Datum založení: č. účtu /7910 Statutární zástupce: MUDr. Luboš Kmeť prokurista společnosti Telefon: Fax: Internet: 5

6 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ S účinností od schválila valná hromada společnosti změnu složení statutárních orgánů: Představenstvo předseda: členové: MUDr. Václav Drahoňovský MUDr. Luboš Kmeť Manfred Rieger Dozorčí rada členové: Ing. Martina Nekvasilová Ing. Jiří Šiška MUDr. Martin Bořkovec Prokurista společnosti MUDr.Luboš Kmeť 6

7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s. Valná hromada ALMEDA, a.s. Dozorčí rada Představenstvo Prokurista společnosti Ředitel společnosti Asistentka ředitele Porada vedení Administrátor pro styk se ZP Technický ředitel Finanční účtárna Mzdová a personální účtárna Skladová účtárna a zásobování Náměstek pro LPP Údržba Doprava Přijímací kancelář Recepce Sterilizace Prádlo, výdej zam. stravy Sklad zdrav. materiálu Pokladna Gyn.-por. oddělení Interní oddělení MOJIP ARO RDG OKBH Oční ambulance Kožní ambulance 7

8 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Společnost zajišťovala v roce 2006 lůžkovou a ambulantní zdravotní péči a poskytovala služby s tím související. Lůžková péče se poskytovala na těchto odděleních: interní oddělení s celkovou kapacitou 27 lůžek gynekologicko-porodnické oddělení s celkovou kapacitou 35 lůžek Název oddělení rok 2004 Využití lůžkového fondu rok 2005 rok 2006 Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba pacientů v % ve dnech pacientů v % ve dnech pacientů v % ve dnech Gynekologické ,94 4, ,08 3, ,05 3,60 Novorozenecké ,82 4, ,03 4, ,66 4,08 Interní ,21 7, ,72 7, ,49 6,84 Celkem ,99 5, ,28 5, ,07 4,84 8

9 VÝVOJ HOSPITALIZACE V LETECH Gynekologické (včetně JIP) Novorozenecké Interní (včetně JIP) V roce 2006 pokračoval nárůst počtu hospitalizovaných pacientů až na téměř maximálně únosnou úroveň z hlediska zatížení provozu nemocnice techniky i personálu. Lze konstatovat, že Městská nemocnice Neratovice poskytuje kvalitní lékařkou i ošetřovatelskou péči a tato péče je velmi intenzivní o tom svědčí i další zkrácení ošetřovací doby. Skutečností ovšem je, že současný systém úhrady poskytované zdravotní péče není na takto intenzivní práci zdravotnického zařízení připraven a proto musela nemocnice v červnu 2006 zásadně omezit svůj provoz z důvodu nutných rekonstrukčních prací a z důvodu omezení poskytování zdravotní péče nehrazené zdravotními pojišťovnami. 9

10 Velký a potěšující nárůst vykazuje nemocnice v počtu porodů a narozených dětí: Ale především na novorozeneckém oddělení se potýkáme s kapacitními možnostmi nemocnice a několikrát v roce 2006 bylo vyhlášeno krátkodobé omezení přijímání rodiček. VÝVOJ PORODNOSTI V LETECH počet porodů 10

11 Ambulantní péče byla v roce 2006 poskytována v těchto specializovaných ambulancích: gynekologická ambulance (specielní sono vyšetření, poradna pro těhotné) interní ambulance (ECHO, ergometrie, diabetologická poradna) kožní ambulance oční ambulance Vývoj počtu ambulantně ošetřených pacientů rok 2004 rok 2005 rok 2006 gynekologická interní oční kožní celkem AMBULANTNĚ OŠETŘENÍ PACIENTI V LETECH gynekologická interní oční kožní Vývoj počtu ambulantně ošetřených pacientů potvrzuje trend přesunu části dosud poskytované lůžkové péče do péče ambulantní. Tato ambulantní péče je pro pacienty pohodlnější, komfortnější a vykazuje lepší výsledky. Při volbě způsobu ošetření pacienta hraje vždy roli jeho zdravotní stav, domácí zázemí a nutnost dodržení ošetřovacích standardů. Pokles počtu ošetřených pacientů na oční ambulanci je způsoben ukončením personální spolupráce s Ústřední vojenskou nemocnicí a tím omezením ordinační doby. Nárůst počtu pacientů na kožní ambulanci je dán dalším rozšířením ordinační doby ambulance. 11

12 Ostatní oddělení (komplement) byl tvořen radiodiagnostickým oddělením, oddělením klinické biochemie a hematologie a laboratoří EEG. Počet vyšetření v komplementu rok 2004 rok 2005 rok 2006 RDG OKBH VÝVOJ POČTU VYŠETŘENÍ RDG ODDĚLENÍ V LETECH RDG V roce 2006 došlo k poměrně výraznému poklesu počtu pacientů v komplementárních službách. Na tuto skutečnost jsme poukazovali již v loňském roce a způsobuje ji omezování vyžádané péče ze strany praktických lékařů a ambulantních specialistů. 12

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Tento stav je zapříčiněn stanovením limitů na vyžádanou péči v celém zdravotnictví, kdy v prvním čtvrtletí 2006 byly tyto limity nastaveny na 98 0 objemu referenčního období a po zbytek roku na 100 % objemu referenčního období. Vzhledem k nefunkčnímu informačnímu systému u jednotlivých praktických lékařů a ambulantních specialistů je pokles vyžádané péče větší, než bylo nutné, s ohledem na uvedené regulační ustanovení v úhradových vyhláškách. VÝVOJ POČTU LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ V LETECH OKBH

14 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ROZVAHA (v tis. Kč): Aktiva celkem Pasiva celkem A Pohledávky za upsané vlastní jmění A Vlastní jmění B Stálá aktiva A.I. základní jmění B.I. nehmotný investiční majetek A.II. kapitálové fondy B.II. hmotný investiční majetek A.III. fondy tvořené ze zisku B.III. finanční investice A.IV. hosp. výsledek minulých let B.III.1. z toho: podíl.cen.papíry a vklady A.V. hosp. výsledek účet. období v podn. s rozhodujícím vlivem B Cizí zdroje C Oběžná aktiva B.I. rezervy C.I. zásoby B.II. dlouhodobé závazky C.II. dlouhodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C.IV. finanční majetek B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úvěry D Ostatní aktiva C Ostatní pasíva VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis. Kč.) I+II Výkony a prodej zboží * Provozní hosp. výsledek I+II.1. z toho tržby za prodej vl. výr., XI.-XII. Zúčtování rezerv a opr. položek služeb a zboží do finančních výnosů II.2. Změny stavu vnitr.zás.vl.výroby L+M Tvorba rezerv a oprav. položek II.3. Aktivace na finanční náklady A+B Výkon.spotřeba a náklady na prod VIII+IX+X+ Jiné finanční výnosy zboží XIII+XIV+XV + Přidaná hodnota K+N+O+P+Q+RJiné finanční náklady C Osobní náklady * Hosp. výsledek z fin. operací E Odpisy nehm. a hm. inv. majetku včetně daně z příjmů z běžné čin. IV + V Zúčtování rezerv, opr. položek 0 0 ** Hosp. výsledek za běž. činnost a čas. rozl. provozních výnosů XVII. Mimořádné výnosy G+H Tvorba rezerv, oprav. položek a čas S+T Mimořádné náklady rozl. provozních nákladů * Mimořádný hosp. výsledek III.+VI.+VII. Jiné provozní výnosy *** Hosp. výsledek za účet. období D+F+I+J Jiné provozní náklady

15 VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A MEZD Vývoj počtu zaměstnanců kategorie zaměstnanců lékaři SZP ostatní celkem VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ V LETECH lékaři SZP ostatní Vývoj mezd kategorie zaměstnanců lékaři SZP ostatní celkem VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADŮ V LETECH lékaři SZP ostatní Situace v počtu zaměstnanců se po provedené optimalizaci v roce 2005 stabilizovala. V objemu vyplacených mezd se projevilo navýšení z roku 2005, kdy došlo ke zvýšení platů od , takže v roce 2006 se toto navýšení projevilo v plném rozsahu. Zároveň bylo nutno upravit plat některým skupinám zaměstnanců, které jsou pro nemocnici klíčové (instrumentářky, sestry ARO, sestry MOJIP). 15

16 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 1. Výkaz zisků a ztrát - Účetní výsledek hospodaření za rok 2006 Kč 961 tis. Na daň z příjmu vytvořena rezerva ve výši Kč 379 tis. (provozní výsledek hospodaření Kč 1803 tis., finanční výsledek hospodaření Kč -613 tis.) - tržby za rok 2005 Kč tis., za rok 2006 Kč tis., což představuje meziroční nárůst 5,2% - mzdové náklady r. 05 Kč tis., rok 06 Kč tis., meziročně 7,7%. - v roce 2006 byla poskytnuta dotace od MÚ Neratovice ve výši Kč tis. - vytvořeny další rezervy: audit Kč 150 tis, dovolená Kč 826 tis. - Pravidelné splácení provozního úvěru Commerzbank Siegen, poslední splátka V roce 2006 byla provedena úhrada půjčky ve výši Kč tis., úroky byly ve výši Kč 176 tis. - V průběhu roku čerpán kontokorent Rfb ve výši Kč 7 mil., nyní je zcela splacen, přechod do DB - Finanční pronájem r. 06 o Sanita Fabia Classic 1.4 = výměna (prodej staré) o Monitor pro sledování životních funkcí o Anesteziologický přístroj AESTIVA 7900 o Hematologický analyzátor ABX. 2. Rozvaha Rezervní fond byl již vytvořen v zákonem stanovené výši v minulých letech, proto doporučujeme použití zisku na úhradu ztrát z minulých let - Vlastní kapitál se v roce 2006 zvýšil o Kč a jeho výše je k tis. Kč - Snížení pohledávek z obchodního styku r. 06 oproti roku 2005 ( Kč 3266 tis = 2006, Kč 5646 tis. = 2006) - Finanční majetek na stejné úrovni k Kč 6509 tis. - Finanční dary r = Kč - Věcné dary r = Kč - Snížení závazků z obchodního styku r Kč tis., r Kč tis. - Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení z titulu úhrady za zaměstnance jsou hrazeny pravidelně 3. Ostatní - Dozorčí radě byla předložena účetní uzávěrka společnosti ALMEDA a.s. za rok 2006, s jejímž znění členové dozorčí rady souhlasí. - Projednán současný systém sledování nákladových středisek - Projednány připomínky zaměstnanců k zajišťování ÚPS V Praze dne Ing. Jiří Šiška člen dozorčí rady 16

17 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za účetní období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 podle ustanovení 66a odst. 9 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ) Prokurista společnosti ALMEDA, a.s., se sídlem Osvobození 991/ PRAHA 6, IČ: (dále jen Společnost ), pan MUDr. Luboš Kmeť vypracoval v souladu s ustanovením 66 a odst. 9 Obchodního zákoníku za účetní období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 (dále jen Účetní období roku 2006 ) tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (dále jen Zpráva ). 1. Ovládající osoba Ovládající osobou, ve smyslu 66a obchodního zákoníku je společnost MEDITERRA, s.r.o., která z 76 % ovládá firmu ALMEDA, a.s. 2. Propojené osoby Vedle ovládající osoby jsou, v souladu s ustanovením 66a obchodního zákoníku, propojenými osobami osoby, ovládané stejnou ovládající osobou: MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Městská nemocnice Tanvald, s.r.o. IČ: IČ: MEDNET, s.r.o. IČ: Vztahy mezi propojenými osobami 3.1 Smlouvy uzavřené společností ALMEDA, a.s. s ostatními propojenými osobami V účetním období roku 2006 nebyly uzavřeny nové smlouvy mezi společností ALMEDA, a.s. a propojenými osobami. V platnosti zůstává: - Smlouva o provedení služeb se společností MEDNET, s.r.o. 3.2 Smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou: V účetním období roku 2006 nebyly uzavřeny nové smlouvy mezi společností ALMEDA, a.s. a propojenými osobami. V platnosti zůstává: - Smlouva o provedení služeb se společností MEDITERRA, s.r.o. - Smlouva o poskytování zdravotnických služeb se společností MEDITERRA, s.r.o. - Smlouva o podnájmu nebytových prostor a o vzájemné spolupráci v oblasti poskytování zdravotní péče se společností MEDITERRA, s.r.o. - Smlouva o dodávce studených jídel. se společností MEDITERRA, s.r.o. - Dohoda o předfakturaci managerských poplatků se společností MEDITERRA, s.r.o. 3.3 Plnění poskytované v účetním období roku 2006 společností ALMEDA, a.s. vůči propojeným osobám: Výnosy realizované s podniky ve skupině a stav pohledávek k v tis. Kč Společnost Obrat výnosů za účetní období Saldo pohledávek k MEDITERRA, s.r.o Celkem Pozn.: údaje o stavu pohledávek jsou včetně dohadných účtů. 17

18 Nákupy realizované od podniků ve skupině a stav závazků k v tis. Kč Společnost Obrat nákupů za účetní období Saldo závazků k MEDNET, s.r.o MEDITERRA, s.r.o MEDITERRA Sedlčany, s.r.o. 1 0 Celkem Pozn.: údaje o stavu závazků jsou včetně dohadných účtů. Mezi ovládající osobou nebo propojenými osobami na straně jedné a ovládanou osobou na straně druhé nevzniklo v období od do žádné jiné smluvní a mimosmluvní plnění na základě jednostranného právního úkonu. Veškeré právní úkony a opatření, které byly v zájmu ovládající osoby a propojených osob nebo vznikly na jejich popud, byly ovládanou osobou řádně přijaty. Za veškerá plnění jedné strany byla nebo budou (pohledávky a závazky) poskytnuta ekvivalentní protiplnění tak, aby žádná ze stran nebyla znevýhodněna. Ovládané osobě nevznikla ze smluv, mimosmluvních plnění či opatření mezi ní a ovládající osobou, respektive propojenými osobami, žádná újma. Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti ALMEDA, a.s. za účetní období roku V Praze dne 2. února 2007 Statutární orgán společnosti: MUDr. Luboš Kmeť prokurista společnosti Manfred Rieger člen představenstva 18

19 VÝROK AUDITORA 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

V ý r o č n í z p r á v a. s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k 2 0 1 4

V ý r o č n í z p r á v a. s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a s p o l e č n o s t i I N C, a. s. z a r o k 2 0 1 4 Obsah: 1) Podnikatelské aktivity 2) Organizace a řízení 3) Ekonomické ukazatele 4) Pohledávky a závazky 5) Majetek společnosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19,Karlovy Vary PSČ 360 66 Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČ 26365804, DIČ CZ26365804 Vize: "Ekonomická stabilizace při

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 7 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více