ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212

2 Stránka 2 z 14

3 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 Lůžková péče NNPM měla v roce 212 kapacitu 113 lůžek pro poskytování zdravotní péče a 5 lůžek pro sociální pobyty, všechna lůžka byla v provozu. O hospitalizace ze sociálních důvodů nebyl zájem. Nemocným bylo poskytnuto v roce 212 celkem ošetřovacích dnů (o 494 méně, nežli v roce 211), při skutečné lůžkové kapacitě dnů. Počet poskytnutých ošetřovacích dnů se v posledních letech významněji nemění. Skutečné využití lůžek činilo 94,7 %, o 1,4 % méně než-li v roce 211, s průměrnou ošetřovací dobou 55,1 dnů (o 4,8 dne kratší ve srovnání s rokem 211). Průměrná ošetřovací doba se zkrátila zejména díky širšímu zavedení nových přípravků a preventivních opatření při hojení chronických ran a novému vybavení rehabilitace. Přehled poskytnutých ošetřovacích dnů (OD) a využití lůžek od roku 1993 do roku 212 je uveden v grafech: Využití lůžek v % a průměrná ošetřovací doba v dnech v letech využití lůžek v % průměrná ošetřovací doba v dnech Počet poskytnutých OD v letech skutečná lůžková kapacita počet poskytnutých OD lůžka vyřazená z provozu Stránka 3 z 14

4 V roce 212 bylo hospitalizováno celkem 71 pacientů. Přijato 516, propuštěno 416 a zemřelo 12. NNPM měla v roce 212 uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě lůžkové zdravotní péče s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, Oborovou zdravotní pojišťovnou bank, pojišťoven a stavebnictví, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Revírní bratrskou pokladnou a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Absolutní většinu hospitalizovaných nemocných, stejně jako v minulých letech, tvořili pojištěnci VZP (93,4%), počet poskytnutých ošetřovacích dnů pojištěncům jednotlivých pojišťoven je uveden v následující tabulce a grafu. Počty ošetřovacích dnů (OD) poskytnutých 613 propuštěným a zemřelým a dále hospitalizovaným pojištěncům jednotlivých smluvních zdravotních pojišťoven v roce 212. pořadí název pojišťovny kód ZP počet OD v % 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ,4% 2. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR ,9% 3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,5% 4. OZP bank, pojišťoven a stavebnictví ,1% 5. Revírní bratrská pokladna ,% 6. Vojenská zdravotní pojišťovna 21 68,2% 7. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 29,% celkem ,% Počty OD poskytnuté pojištěncům ZP v r Nejvíce nemocných bylo přijato překladem z akutních lůžek jiných nemocnic (83,3 %), naprostou většinou z Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. (71,3 %), nejvíce z oddělení chirurgie (29,9 %), interních oddělení (23,9 %) neurologie (19,6 %), a ortopedie (19,6 %), praktickými lékaři a ambulantními specialisty bylo k hospitalizaci odesláno 16,7 % nemocných: Stránka 4 z 14

5 Struktura příjmů v roce % 12% 71% KZ,a.s.Nemocnice Most,o.z. ostatní nemocnice ambulantní lékaři Naprostou většinu hospitalizovaných tvořili obyvatelé okresu Most. Byl proveden rozbor všech diagnóz 1 stanovených u 613 hospitalizovaných pacientů (následující graf). Nejčastějšími diagnózami byly: ischemické choroby srdce 85%, (dysrytmie diagnostikovány u 23% a srdeční selhání u 14% pacientů s ICHS), cévní onemocnění mozku 78% (z toho cévní mozkové příhody tvořily 25%), hypertenze 67%, osteoporóza 57%, dyslipidemie a obezita 4%, diabetes mellitus 36%, artritidy a zejména artrózy 33%, zlomeniny a poranění 27% (z toho 42% tvořily zlomeniny krčku stehenní kosti). Proti předchozím rokům výrazněji přibylo cévních onemocnění mozku, osteoporóz, dyslipidemií a diabetiků. Nejčetnější diagnosy v roce 212 v % pro přesnější představu o výskytu jednotlivých chorob u našich pacientů a názornější představě o jejich polymorbiditě sčítáme všechny stanovené diagnózy u všech hospitalizovaných propuštěných a zemřelých pacientů, nikoliv jen hlavní diagnózy Stránka 5 z 14

6 Věková struktura hospitalizovaných se ve srovnání s předchozími lety příliš neliší (následující graf). Hospitalizováno je trvale méně mužů (31 %), než-li žen (69 %). Nejpočetnější věkovou skupinou hospitalizovaných byly ženy narozené v letech 1926 až 1935 (tj. ve věku mezi 77 až 87 lety). Průměrný věk hospitalizovaných 74 let (ženy 78 a muži 7 let). věková struktura mužů a žen v roce celkem 5 ženy muži V roce 212 zemřelo 12 (14,5%) z celkem 71 hospitalizovaných, z toho 41 mužů (nejvíce ročníky ) a 61 žen (nejvíce ročníky ). Většinu všech zemřelých tvořili nevyléčitelně nemocní pacienti se zhoubnými nádory a s těžkými chronickými onemocněními mozkovými a kardiovaskulárními. Zemřelí v roce ženy muži Přehled kategorií pacientů vykázaných zdravotním pojišťovnám v roce 212 dokumentuje, že zcela soběstačných pacientů bylo jen 6,6%, částečně soběstačných bylo nejvíce 46%, paci- Stránka 6 z 14

7 entů vyžadujících zvýšený dohled 35,9%, imobilních 1,2%, v bezvědomí,3%. Z přehledu je zřejmé, že naprostá většina pacientů potřebovala značnou pomoc ošetřovatelského personálu. Vykázané kategorie pacientů v roce kategorie kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4 kategorie 5 % Náklady na ošetřovací den Celkové náklady na 1 ošetřovací den v roce 212 činily 1 381,21 Kč, o 4,35 Kč více, než-li v roce 211 (vývoj výše nákladů na 1 ošetřovací den od roku 1998, kdy začaly hradit poskytování zdravotní péče zdravotní pojišťovny je uveden v tabulce). Náklady na 1 OD se do roku 26 postupně zvyšovaly. Postupný růst nákladů byl způsoben zvyšováním DPH, cen léků, zdravotnických materiálů, techniky a jiných materiálů, cen energií, potravin a růst mezd. Vývoj výše nákladů na jeden ošetřovací den v letech 1998 až 212 rok Kč , , , , , , , , , , , , , , , náklady na 1 lůžko a den výše nákladů v Kč Stránka 7 z 14

8 Platby zdravotních pojišťoven v roce 212 nebyly ve výši skutečných nákladů na 1 lůžko. Zavedení regulačních poplatků situaci nevyřešilo. Personální zajištění lůžkové zdravotní péče v NNPM Lékařskou péči zajišťovali k ředitel a primář se specializací II. stupně v oboru interního lékařství, 1 lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství, 2 lékaři se specializací I. stupně v oboru interního lékařství a 1 lékař složil v průběhu roku 212 specializační atestaci I. stupně v oboru interního lékařství. NNPM v roce 212 již splnila neúměrně vysoké požadavky na personální vybavení lůžek typu 24 (resp. 724) lékaři, stanovené platnými předpisy. Stále trvá nezájem lékařů o práci v následné péči. Lékaři v předatestační průpravě jsou znevýhodněni tím, že jim praxe absolvovaná na lůžkách následné péče není do předatestační přípravy započtena v žádné odbornosti. Na zajišťování ústavních pohotovostních služeb v NNPM se podíleli lékaři NNPM a externí smluvní lékaři. NNPM měla i v roce 212 personálně zajištěnu fyzioterapii s ergoterapií 7 terapeuty a potřebným přístrojovým vybavením a splňovala tak všechny požadavky na poskytování jak komplexní rehabilitační péče pro lůžka následné léčebné rehabilitace, tak i ambulantních služeb. Ostatní zdravotnické profese byly naplněny dostatečně, v souladu s požadavky na personální vybavení lůžek následné péče. Úměrně potřebám poskytování kvalitní ošetřovatelské péče na lůžkách má NNPM vyšší počty zdravotnických pracovníků bez maturity (tj. ošetřovatelek a sanitářů), než-li požadují platné předpisy. Ambulantní zdravotní péče NNPM poskytuje specializovanou ambulantní zdravotní péči v oboru endokrinologie a v oborech fyzioterapie a ergoterapie. V endokrinologické ordinaci bylo zajištěno poskytování specializované péče 1 lékařem se specializací II. stupně v oboru interní lékařství s platnou licencí ČLK lektora pro obor endokrinologie a 1 lékařem se specializací I. stupně v oboru interní lékařství s licencí lektora pro obor endokrinologie, v ordinační době 2 hodin týdně. NNPM měla v roce 212 na tuto činnost uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s VZP, OZP bank, pojišťoven a stavebnictví, ČPZP, ZP MV ČR, Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE a Revírní bratrskou pokladnou. Bylo provedeno celkem zdravotních výkonů a zdravotním pojišťovnám vykázáno bodů. Zdravotní pojišťovny stále odmítají nasmlouvat výkony interních vyšetření (přestože u endokrinopatů, zejména ve vyšším věku je interních chorob celá řada) jakož i Holterovské monitorování EKG a krevního tlaku. Přibývá nových nemocných, zejména s chorobami štítné žlázy (vyšší průměrný věk, endemická oblast). Přehled vyšetřených unikátních pojištěnců a počet vyšetření pojištěnců v endokrinologické ambulanci podle jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 212 zdravotní pojišťovna počet unikátních pojištěnců počet vyšetření celkem Stránka 8 z 14

9 Počet unikátních pojištěnců a počet vyšetření v roce unikátní pojištěnci počet vyšetření unikátní pojištěnci počet vyšetření Každý unikátní pojištěnec byl v průběhu roku 212 vyšetřen 2 x. Ambulantní fyzioterapie a ergoterapie vykazují stále malý počet zdravotních výkonů, protože VZP, která má v mosteckém okrese nejvíce pojištěnců a ZP MV ČR odmítly smlouvu na poskytování této péče uzavřít. Smlouvy má zatím NNPM uzavřeny s OZP bank, pojišťoven a stavebnictví, VoZP a ČPZP a Revírní bratrskou pokladnou. Ambulance je schopna poskytovat péči v 4 ordinačních hodinách týdně. HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE Vlastní příjmy Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 212 tvořily platby za provedené zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, výnosy z plateb regulačních poplatků, výnosy z povolené doplňkové činnosti (praní, žehlení a údržba oděvů) a z pronájmu. Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne usnesením č. 13/9R/211 vzala na vědomí finanční plán, schválila odpisový plán a stanovila závazné ukazatele na rok Příspěvek zřizovatele na provoz : 5 25 tis. Kč 2. Objem prostředků na platy : 26 5 tis. Kč 3. Výši povinného odvodu z odpisu majetku : 66 tis. Kč Celkové hospodaření NNPM v roce 212 v porovnání s rokem 211 ukazatel rok 212 rok 211 celkové provozní náklady celkové vlastní výnosy ,5 provozní dotace, statní dotace hospodářský výsledek - zisk 82 2,5 Stránka 9 z 14

10 Tvorba a čerpání investičního fondu Počáteční stav k : Tvorba : tis. Kč ( schválený odpisový plán ) Čerpání : tis. Kč 1. Pořízení 2 ks sušiček tis. Kč 2. Pořízení 2 ks EKG přístrojů tis. Kč 3. Pořízení 1 ks defibrilitátoru 74 tis. Kč 4. Pořízení dopravníkového pásu do porcovny 259 tis. Kč 5. Rekonstrukce porcovny jídla - 21 tis. Kč 6. Odvod zřizovateli - 66 tis. Kč Konečný stav k : Tvorba a čerpání FKSP Počáteční stav k : 53 tis. Kč Tvorba ( 1% z objemu mzdových prostředků ) : 265 tis. Kč Čerpání : 1. Stravování - 85 tis. Kč 2. Poskytnuté peněžní dary 3 tis. Kč 3. Příspěvek na penzijní připojištění tis. Kč Konečný stav : 45 tis. Kč Počáteční stav k : 48 tis. Kč Tvorba a čerpání rezervního fondu Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření v roce 211 : 6 tis. Kč Čerpání : Konečný stav k : 54 tis. Kč Počáteční stav k : 13 tis. Kč Tvorba a čerpání fondu odměn Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření v roce 211 : 15 tis. Kč Čerpání : Konečný stav k : 28 tis. Kč Položky z výsledovky Spotřeba materiálu č. ú. 51*: léky, zdravotnický materiál tis. Kč, potraviny tis. Kč, čistící a prací prostředky 325 tis. Kč, prádlo pro pacienty 24 tis. Kč, ochranné pomůcky 171 tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek 698 tis. Kč ( thermoport 2 ks -6 tis., výpočetní technika 78 tis., magnetoterapie 39 tis., sprchovací vozík 5 ks 42 tis., chodítko 6 ks 21 tis., polohovací lůžko 1 ks 319 tis. Kč ). Celkem : 6 52 tis. Kč. Stránka 1 z 14

11 Opravy a udržování č.ú. 511* : výměna a oprava dveří 146 tis. Kč, oprava umývárny nádobí 34 tis. Kč, výměna ventilů topení 7 tis. Kč, oprava jídelny 18 tis. Kč, oprava účtárny, pokladny 38 tis. Kč. Celkem 639 tis. Kč. Služby - č.ú. 518*: telef. poplatky 143 tis. Kč, bankovní poplatky 79 tis. Kč, stravování zaměstnanci 449 tis. Kč, stravování pacienti 2 67 tis. Kč, likvidace odpadu 4 tis. Kč, revize 112 tis. Kč, servis zdravotnické techniky 299 tis. Kč. Celkem tis. Kč. Tržby č.ú *: výnosy od zdravotních pojišťoven tis. Kč, výnosy z pronájmu 13 tis. Kč, praní prádla 272 tis. Kč, regulační poplatky tis. Kč. Celkem tis. Kč. * uvedeny položky s největším finančním objemem Grafické znázornění hlavních položek výnosů a nákladů 44 68, výnosy v roce , 3 798, ZP dotace regul.poplatky doplňková činnost 272, - zúčtování fondů ostatní 127, v tis. Kč Stránka 11 z 14

12 náklady v roce , Kč , Kč 3 458, Kč - Kč 639, Kč 4 469, Kč 9 78, Kč 1 586, Kč 133, Kč materiál energie zboží opravy služby mzdy odvody odpisy ostatní v tis. Kč v tis. Kč Položky z rozvahy ( v tis. Kč ) Aktiva celkem : DHM : Zásoby : 567 Krátkodobé pohledávky : 9 69 Krátkodobý finanční majetek : 631 Pasiva celkem : Jmění : Fondy : 127 Krátkodobé závazky : Hospodářský výsledek : 82 NNPM v roce 212 hospodařila vyrovnaně s kladným hospodářským výsledkem ve výši 82 tis. Kč, který byl dosažen v doplňkové činnosti Praní, žehlení a údržba oděvů. Návrh rozdělení kladného hospodářského výsledku do přídělu peněžních fondů : Rezervní fond ,16 Kč Fond odměn 65 tis. Kč Stránka 12 z 14

13 Doplňkové informace Přepočtený počet pracovníků ( bez OON) : 86,82 Celkový objem finančních prostředků na platy : tis. Kč z toho: závazný ukazatel objem prostředků na platy: tis. Kč ostatní osobní náklady ( OON) : 963 tis. Kč Průměrný měsíční plat ( bez OON) : ,- Kč Pohledávky více než 1 rok po splatnosti : 82 tis. Kč Kontokorentní úvěr k : 3 tis. Kč Podíl tržeb za vlastní výkony na celkových nákladech : 83, 41 % Hodnocení činnosti a závěr NNPM v roce 212, v rámci možností daných stále malým objemem finančních prostředků, zvyšovala úroveň poskytované zdravotní péče vybavením další zdravotnickou technikou, zavedením nových technik a léčivých přípravků zejména při léčbě chronických ran a dařilo se též zlepšovat prostředí pobytu pacientům. Byly naplněny požadavky na personální obsazení všech kategorií zdravotnických pracovníků včetně lékařů podle platných předpisů. NNPM nebyla zadlužena. NNPM poskytovala prostor pro výuku studentům středních a vyšších zdravotnických škol, sociálně právních škol, fyzioterapeutům a ergoterapeutům a také se výuky účastnila zapojením svých zdravotnických pracovníků. Činnost NNPM i v roce 212 podporovala, poněkud skromněji než-li v letech minulých pro nedostatek peněz, Nadace pro dlouhodobě nemocné pořízením a zapůjčením věcí potřebných pro provoz NNPM. V roce 212 se opět nezdařilo uzavřít smlouvu s VZP a ZPMVČR na hrazení zdravotní péče poskytované v ambulanci fyzioterapie a ergoterapie v NNPM pro negativní stanovisko obou zdravotních pojišťoven, přestože NNPM má velmi dobré personální a přístrojové vybavení a zájem pojištěnců o tuto péči je stále velký. Nedošlo k navýšení plateb od zdravotních pojišťoven za poskytovanou následnou lůžkovou péči. MUDr. Leo Rychlý, ředitel Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace Stránka 13 z 14

14 Údaje o Nemocnici následné péče Most, p.o. Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Byla zřízena Okresním úřadem v Mostě rozhodnutím č.j. KP/312/98 ze dne s účinností od V roce 22 přešla zřizovatelská funkce na Ústecký kraj a Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 182/49/22 ze dne byla vydána Zřizovací listina č.j. 217/22. Usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne bylo vydáno poslední znění zřizovací listiny. Sídlo NNPM: Jana Žižky č.p. 134, Most, PSČ IČ: Tel.: , fax: , Údaje o zřizovateli: název: Ústecký kraj sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 4 2 IČ: NNPM je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru zdravotnictví ze dne 3. dubna 23, Č. e /23, Ev. č. NZZ /3. Druh a rozsah poskytované zdravotní péče: diagnostická, léčebně preventivní a poradenská péče. Lůžková zdravotní péče: specializovaná péče zaměřená na ošetřovatelskou a rehabilitační péči u osob trpících déletrvajícími chorobami. Ambulantní zdravotní péče: v oborech endokrinologie, fyzioterapie a ergoterapie vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb (přeregistrace podle 16 a 121 odst. 5 zákona č. 372/211 Sb., ) pro ambulantní péči: endokrinologie, ergoterapeut, fyzioterapeut a lůžkovou péči: následná lůžková péče. NNPM je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu Pr, vložce č Stránka 14 z 14

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace NNPM MUDr. Leo Rychlý, ředitel Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace Stránka 2 z 18 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2011 Lůžková péče NNPM měla

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 213 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 213 Stránka 2 z 14 V Mostě dne 5.3.214 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

Více

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace NNPM MUDr. Leo Rychlý, ředitel Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace Stránka 2 z 24 V první části zprávy o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. (NNPM) jsou uvedeny údaje

Více

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace NNPM MUDr. Leo Rychlý, ředitel Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2009 Stránka 2 z 24 V první části zprávy o

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

řří íís ssp pě ěěv vk kov Žižkova ul. č.p. 1304 434 01 Most tel.: 476 449 111, 476 704 228 fax: 476 705473 e-mail: info@nnpmost.

řří íís ssp pě ěěv vk kov Žižkova ul. č.p. 1304 434 01 Most tel.: 476 449 111, 476 704 228 fax: 476 705473 e-mail: info@nnpmost. Strana 1 (celkem 26) MUDr. Leo Rychlý ředitel Nemocnice následné péče Most, příspěvkové organizace Strana 2 (celkem 26) V první části zprávy o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Lázeňská 58 561 12 Brandýs nad Orlicí

Lázeňská 58 561 12 Brandýs nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Příspěvková organizace Pardubického kraje zřízena na základě zřizovací listiny č.j. KrÚ 8730/2003/OSZ ze dne 17. 4. 2003 Lázeňská 58 561 12 Brandýs

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Dětské centrum Turnov

Dětské centrum Turnov Dětské centrum Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Předkládá: Marie Macháčková Obsah Úvod Základní údaje o zařízení Vymezení činnosti organizace Personální informace Hospodaření organizace Majetek organizace

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016 Zásady RM č. 2/215 Příloha č. : 1/1 Strana č. 1/2 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa 1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy Výdaje: skutečnost

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Sehradice Sehradice 64 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.2.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 680/2013 KŘ KUSP 680/2013

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2016

Zpráva o hospodaření v roce 2016 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2016 Mgr. Milan Janoušek Eva Dostálová, DiS. IČ: 00194263 ID DS: Zřizovatel: 7ksq6x6 Město Moravská

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2002 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracovala: Iveta Němcová..

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 PŘEDKLÁDÁ PŘEDKLÁDÁ RNDR. JIŘÍ HYNEK ING. MICHAL

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 115/19 ze dne 17. 10. 2018 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2019. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

I. Zákonná úprava. Užití sociálního fondu se řídí pravidly pro hospodaření s fondy v.v.i. schválené radou instituce podle 18 odst. 2 písmeno d).

I. Zákonná úprava. Užití sociálního fondu se řídí pravidly pro hospodaření s fondy v.v.i. schválené radou instituce podle 18 odst. 2 písmeno d). Sociální fond u veřejných výzkumných institucí (dále jen v.v.i.) I. Zákonná úprava Sociální fond u veřejných výzkumných institucí je řešený v 27 zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucí,

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Název dokumentu: Zpráva

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Výroční zpráva Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám, tak jako každý rok, předložit zprávu o činnosti Fakultní Thomayerovy nemocnice v roce. Bez nadsázky lze říci,

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora pro Akademii ved Ceské republiky Provedl jsem audit priložené úcetní záverky úcetní jednotky Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i., která se skládá z rozvahy k

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2006 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2006 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2006 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

Gymnázium Jana Palacha,

Gymnázium Jana Palacha, Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpráva byla vypracována podle směrnice č.48/2005 Středočeského kraje, kterou se stanovují zásady vztahů Středočeského

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

1. ROZVAHA, ZMĚNY ROZVAHOVÝCH STAVŮ

1. ROZVAHA, ZMĚNY ROZVAHOVÝCH STAVŮ 1. ROZVAHA, ZMĚNY ROZVAHOVÝCH STAVŮ ÚLOHA Průmyslový podnik (s. r. o.) má k 1. 1. 2011 tato aktiva a pasiva: Stavby Kč 1 000 000; materiál na skladě Kč 860 000; samostatné movité věci Kč 2 462 000; krátkodobé

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

Přehled vybraných ekonomických ukazatelů pro hodnocení ZPP 2014

Přehled vybraných ekonomických ukazatelů pro hodnocení ZPP 2014 Příloha Průměrný počet pojištěnců Průměrný přepočtený počet (osoby) zaměstnanců (osob) Skutečnost Skutečnost Očekávaná Skutečnost Očekávaná Index 2012 1. pololetí skutečnost ZPP % 1. pololetí skutečnost

Více

Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016

Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 Tabulka č. 1 Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 Průměrný počet pojištěnců Průměrný přepočtený počet (osoby) zaměstnanců (osob) Rok Rok Rok % % Rok Rok Rok % % Č á

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů.

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů. Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky (dříve Sdružení smluvních lékařů ČR) pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906 190 00 Praha 9 Vysočany, Pod pekárnami 243/6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín schválil: Ing. Josef Stieborský, ředitel školy 1 1. Účetní jednotka: Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2014 a 2015

Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2014 a 2015 Průměrný počet pojištěnců Průměrný přepočtený počet (osoby) zaměstnanců (osob) Rok Rok Rok % % Rok Rok Rok % % Č á s t A 2014 2015 ZPP plnění skuteč. 2014 2015 ZPP plnění skuteč. skutečnost skutečnost

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 3.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 16.12.2009 byla na rok 2010 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy U kojeneckého ústavu 520/2 Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze. 134/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění vyhlášek č. 55/2000 Sb., č. 135/2000 Sb., č. 449/2000 Sb.,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

Diakonie Dubá. Centrum sociální rehabilitace Peèovatelská služba

Diakonie Dubá. Centrum sociální rehabilitace Peèovatelská služba Diakonie Dubá Centrum sociální rehabilitace Peèovatelská služba ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2015 Zpráva o èinnosti Centra sociální rehabilitace V roce 2015 jsme oslavili deset let od chvíle, kdy byla slavnostnì

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 Příloha č. 1 Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 pro rok 2008 Název organizace: Sídlo instituce: Právní forma: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70/296, 621 00

Více

Výroční zpráva. za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem

Výroční zpráva. za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem Základní údaje o společnosti Obchodní jméno: Městská nemocnice, a.s. Sídlo: 54401 Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více