Výroční zpráva. školní rok 2012/2013. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2012/2013. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63"

Transkript

1 Název organizace: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Zpracoval: Zdeněk Klimeš, ředitel školy V Rudě nad Moravou Razítko organizace: Schváleno školskou radou dne

2 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy a) Základní údaje o škole b) Učební plán, přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti i) Česká školní inspekce j) Základní údaje o hospodaření školy k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 a) Základní údaje o škole Zřizovatel Obec Ruda nad Moravou je zřizovatelem Základní školy Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Obec Ruda nad Moravou 9. května Ruda nad Moravou Název organizace a kontakty Název organizace: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, IČO: Telefon: zsruda.cz Internetová adresa: www. zsruda.cz Ředitel školy: Zdeněk Klimeš Zástupce ředitele školy: Milan Mazák Výchovný poradce: Marie Baslerová Koordinátor pro ŠVP: Hana Hofschneiderová ICT koordinátor: Martin Havlíček Školská rada Předseda školské rady: Petr Basler seznam.cz Školská rada při ZŠ Ruda nad Moravou: Členové volení jako zástupci rodičů Členové jmenovaní zřizovatelem Členové volení jako zástupci pedagogických pracovníků - Jana Jílovcová - Iveta Pleyerová - Martin Ševčík - Petr Basler - Jana Léharová - Ing. Jan Rýznar - Mgr. Helena Blehová - Mgr. Martin Havlíček - Mgr. Jana Kuchtíková

4 Základní škola v Rudě nad Moravou je úplnou základní školou. Je spádovou školou pro děti, které se učí na 2. stupni ZŠ. Spádový region je historicky daný od počátků školství v Rudě nad Moravou. Cílem školy je pracovat tak, aby rodiče a žáci, kteří z různých důvodů nemají možnost volby školy, byli s prací školy spokojeni a získali oprávněné přesvědčení, že si školu "vybrali" správně. Ve školním roce 2012/2013 se ve škole učili žáci a žákyně nejen z Rudy nad Moravou, ale i ze spádových obcí Bušín, Olšany, Klášterec, Bohutín, Bartoňov, Radomilov, Hrabenov, Lhota Štědrákova, Bohdíkov, Komňátka, Raškov, Jakubovice a Janoušov. Navíc do školy v Rudě nad Moravou chodili žáci s trvalým bydlištěm i ve vzdálenějších obcích, ale přechodně bydlící ve spádovém regionu školy v Rudě nad Moravou. Ve školním roce 2012/2013, který byl zahájen , bylo k 30. červnu 2012 zapsáno celkem 339 žáků. Počet žáků na 1. stupni byl 152 a na druhém stupni 175. Složení žáků školy dle místa bydliště: Ruda nad Moravou (Bartoňov, Radomilov, Lhota Štědrákova, Hrabenov, Hostice). 214 Olšany (Klášterec) Bušín Bohdíkov (Raškov, Komňátka, Alojzov). 49 Bohutín Jakubovice Janoušov Šumperk... 3 Hanušovice 3 Jindřichov.. 1 Vyučovalo se v 15 třídách. Počet tříd zůstal stejný ve srovnání s předcházejícím školním rokem. Z hlediska ekonomického byla nejsložitější situace s počty žáků v ročnících prvním druhém a osmém. Nízký počet žáků v některých ročnících ekonomicky limituje nabídku volitelných předmětů.

5 Naplněnost tříd - statistika počtu žáků na konci školního roku k dle ročníků a tříd: Třída ročník žáků chlapců dívek Třídní učitel I.A / Jana Polášková I.B / Soňa Likavcová II.A / Petra Hlásná (Divišová)/ V. Kořínek II.B / Věra Kubíčková III.A / Ivana Talianová IV.A / Alena Švehlová V.B / Drahomíra Hošková I.st VI.A / Věra Rulíšková VI.B / Eva Wolfová VII.A / Marie Baslerová VII.B / Pavel Polák VIII.A / Barbora Řihošková VIII.B / Iva Kleinová IX.A / Hana Hofschneiderová IX.B / Helena Blehová II.st Celkem

6 b) Učební plán, přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk je zapsána ve školském rejstříku se součástmi školní družina a školní klub. Školní vzdělávací program (ŠVP) Ve školním roce 2012/13 byl obdobím, kdy se celá škola vzdělávala dle školního vzdělávací programu s názvem Tvořivá škola. V průběhu celého školního roku bylo se ŠVP pracováno tak, aby pro další školní léta mohly být zapracovány nové zkušenosti. Školní rok 2012/2013 byl také obdobím, ve kterém se škola připravovala k implementaci změn RVP do školního vzdělávacího programu. K závěru školního roku byly povinné změny připraveny. Škola v Rudě nad Moravou nabízí nadstavbový výukový program pro ty, kteří nechtějí, anebo nemají možnost, navštěvovat specializované ZŠ nebo gymnázia. Systém volitelných a nepovinných předmětů umožnil žákům vybrat si obor, ve kterém se mohli hlouběji seznámit s danou problematikou. Ve školním roce 2012/2013 byla nabídka tvořena níže uvedenými předměty, které do jisté míry profilovaly učební plán školy. Nabídka byla připravena na základě odborných možností pedagogů školy, ale také byla limitována ekonomickými podmínkami. Širší nabídku rozpočet školy neumožnil. Nabídka aktivit pro žáky byla organizována tak, aby byla přístupná dojíždějícím žákům. Volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročnících: Nabídka je tvořena tak, aby žáci mohli pracovat ve skupinách menších, než je běžná školní třída. Výuka je tak velmi efektivní díky velikosti skupin a možnosti žáků volit si předmět podle zájmu. Prioritou je zařazení žáků do výuky druhého cizího jazyka. Příchod talentovaných žáků do tohoto předmětu je faktorem, který limituje možnost další nabídky těmto žákům. Pestřejší možnost volby nepovinného předmětu přinesou až školní vzdělávací programy, bude-li druhý cizí jazyk zařazen jako povinný. Informatika - práce s počítačem s cílem vychovat poučené uživatele

7 Německý jazyk Technické činnosti - je určen žákům již od sedmého ročníku, - vedou žáky k praktické práci ve školní dílně se zaměřením na realizace v materiálu Nepovinné předměty na 2. stupni: Nepovinné předměty umožňují žákům doplnit si svou vzdělávací cestu. Profilace školy v nepovinných předmětech byla nabízena jen v programovací informatice. Důvodem takto připravené nabídky žákům byl mzdový rozpočet školy. Informatika - práce s počítačem se specializací pro talentované žáky z různých ročníků, cílem je vést žáky jejich individuálním tempem a vzdělávacím směrem Jako nepovinný předmět bylo zařazeno i náboženství. Ve školním roce byly 2012/2013 byly další aktivity pro volný čas mimo povinné vzdělávání směrovány do sportu, přírodovědy a techniky. Většina aktivit byla žákům nabízena jako činnost školního klubu.

8 Učební plán povinných a volitelných předmětů 2012/2013 II. stupeň 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Třídní Rul Wolf Bas Pol Řih Kle Hof Ble Žáci M Č A A I VkObč TvH TvD VkZ D Z Př Hv F Ch Vv Pč v-1. In 2 Nj 1 In 1 In 2 6 v-1. Tč 1 In 1 2 v-1. Nj 2 Nn 1 In 1 Nj Cel Třídy Děl Nepovinná informatika 1 nepovinné 1

9 Učební plán povinných předmětů 2012/2013 I. Stupeň 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.A 5.A Celkem dělení 28 dělení Třídní PolJ Lik Hlá Kub Tal Šve Hoš Info. techn M Čj Aj Tv Prvouka Přírodov Vlastivěda Hv Vv Pč Třída dle ŠVP Dělení Celkem Celkem 169 Počty vyučovacích hodin v rozdělení na 1. a na 2. stupeň Tabulka uvádí počty vyučovacích hodin k povinné nepovinné Celkem 1. stupeň náboženství stupeň náboženství 1 1 Celkem Celkem s náboženstvím 425 Celkem bez náboženství 423

10 Školní družina Žáci zařazení do školní družiny byli rozděleni do tří skupin. Začátek ranního provozu byl od 6:30 hodin. Ranní provoz končil v 7:30 hodin. Odpolední provoz byl organizován v době od 11:40 do 16:00 hodin. Prodlouženou dobu provozu rodiče využívali. V závěru provozní doby je ve školní družině tak malý počet žáků, že se nepředpokládá další prodloužení provozní doby. Zvláštní pozornost si zaslouží proměna družinového zpívání ve skutečný pěvecký sbor. Paní Ivana Kotrašová to dokázala ve spolupráci s externím odborníkem panem Stanislavem Vlkem. První vystoupení na veřejnosti pro důchodce a na Školní akademii dala předpoklad pro další pokračování. Sbor si zaslouží výraznou podporu vedení školy. Rozvrh zájmových útvarů ve školní družině: Zájmové kroužky ve školní družině ve školním roce 2012/2013 Pondělí Malování - od do (vedoucí Iva Danielová) Úterý Zpívání - od do 14 hodin (vedoucí Ivana Kotrašová) Středa Sportovní hry - od do (vedoucí Iva Danielová) Čtvrtek Florbal - od do 15 hodin (vedoucí Simona Gronychová) Pátek Taneční kroužek - od do 15 hodin (vedoucí Ivana Kotrašová) Florbal - od do (vedoucí Iva Danielová)

11 Školní klub Nabídka aktivit školního klubu je směrována do různých zájmově zaměřených skupin. Aktivity sportovní byly realizovány ve skupinách volejbal, basketbal a florbal. V přírodovědném klubu se žáci starali o živé tvory v teraristické a akvaristické pracovně. Technický klub patří k prioritám školy. Jeho aktivity v oblasti modelářství a solární techniky jsou v souladu s profilací školy v oblasti techniky. Výtvarný klub se soustředil na podporu talentovaných žáků v oblasti kresby a malby. Rozvrh zájmových útvarů ve školním klubu: Školní klub ve škole v Rudě nad Moravou ve školním roce 2012/2013 Pondělí Výtvarný klub - od do (I. Danielová) Úterý Basketbal - od do (P. Polák) Středa Sportovní hry - od do (I. Danielová) Basketbal - od do (P. Polák) Čtvrtek Modelářský klub Přírodovědný klub - od do (M. Havlíček) - od do (V. Rulíšková) Volejbal Basketbal do (P. Polák) - od do (M. Mazák) Pátek Florbal Basketbal - od 6.45 do 7.45 (P. Polák) - od do (I. Danielová)

12 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí zaměstnanci Na začátku školního roku 2012/2013 k měla škola 24 pedagogické pracovníky ve funkci učitel. Celkový počtem zaměstnaneckých úvazků byl 20,82 a navíc jedna dohoda o pracovní činnost k zajištění výuky náboženství. Mgr. Petra Honigové se vrátila po mateřské dovolené na zkrácený úvazek. Na krátký pracovní úvazek ve funkci učitel pracovala i vychovatelka paní Ivana Danielová. Pracovního poměr na dobu určitou Mgr. Aleny Švehlové byl změněn na dobu neurčitou. V závěru školního roku paní Mgr. Alena Švehlová tento pracovní poměr ukončila. V průběhu školního roku odešly na mateřskou dovolenou paní Mgr. Hana Hofschneiderová a paní Mgr. Petra Divišová. Od února 2013 se novými zaměstnanci školy stali Mgr. Ondřej Vykydal a Mgr. Vlastimil Kořínek. Na mateřské dovolené byly Jaroslava Ondráčková, Petra Hönigová a Lenka Hulíková. Mgr. Jaroslava Ondráčková v průběhu školního roku ukončila pracovní poměr. Mgr. Lenka Vykonalová celý školní rok nevyučovala z důvodu péče o rodinného příslušníka. Funkci ICT koordinátora vykonával Mgr. Martin Havlíček. Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. Marie Baslerová. Pedagogická práce byla zajištěna učitelskými úvazky ve výši 21,82 (kromě náboženství), vychovatelskými úvazky ve školní družině ve výši 1.84 a vychovatelskými úvazky ve školním klubu ve výši Administrativa, správa a provoz 14 zaměstnanců bylo správních a v kuchyňském provoze pro školu. Celkový počet zaměstnaneckých úvazků byl 9,301. V oblasti hospodářské činnosti v oblasti stravování byl

13 počet zaměstnaneckých úvazků 0,8. V průběhu školního roku odešla z pracovního poměru paní Eva Hýblová, která pracovala jako uklízečka. Pracovní úvazky byly rozděleny tak, že úklidové práce byly nadále zajištěny pracovnicemi v trvalém pracovním poměru s plným úvazkem. Zbývající zkrácený pracovní úvazek k zajištění úklidu byl řešen přijetím paní Michaely Gronychové. Pedagogičtí pracovníci a aprobační předpoklady: Baslerová Marie výchovný poradce, třídní učitel v 7.A Č, OV Blehová Helena třídní učitel v 9.B M, BV Danielová Ivana Havlíček Martin ICT koordinátor Z, ZT, IN, F Hlásná (Divišová) Petra třídní učitel v 2.A 1. stupeň Hofschneiderová Hana třídní učitel v 9.A 1. st. Hošková Drahomíra třídní učitel v 5.A 1. st. Kleinová Iva třídní učitel v 8.B M, CH, Z Klimeš Zdeněk ředitel školy Č, VV Kubíčková Věra třídní učitel v 2.B 1. st. Laštůvková Vladimíra Č, R, OV Likavcová Soňa třídní učitel v 1.B 1. st. Mazák Milan zástupce ředitele školy F, ZT Odstrčilová Jitka D Polák Pavel třídní učitel v 7.B M, CH Polášková Jana třídní učitel v 1.A 1. st. Rulíšková Věra třídní učitel v 6.A M, OV Řihošková (Gvozdenovič) Barbora třídní učitel v 8.A ČJ, OV Švehlová Alena třídní učitel v 4.A 1. st. Talianová Iva třídní učitel v 3.A 1. st. Wolfová Eva třídní učitel v 6.B Bi Nezbedová Lenka Kotrašová Ivana Gronychová Simona Ivana Danielová náboženství vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družina a školního klubu

14 Administrativní a provozní zaměstnanci: Kašparová Květoslava ekonomka Špačková Jaroslava administrativní pracovnice Kuchtík Jaroslav školník Uklízečky: Bečvářová Milena Gronychová Michaela Hýblová Eva Poprachová Věra Školní jídelna: Novotná Jarmila Gronychová Michaela Jedličková Zdeňka Novotná Eva Schmitdová Anna Špačková Jaroslava Č - český jazyk M - matematika R - ruský jazyk F - fyzika Z - zeměpis CH - chemie Bi - biologie OV - občanská výchova PŘ - přírodopis PV - pracovní vyučování D - dějepis VV - výtvarná výchova HV - hudební výchova BV - branná výchova ZT - základy techniky IN - informatika vedoucí školní jídelny kuchařka hlavní kuchařka kuchařka kuchařka administrativní pracovnice Seznam zkratek

15 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do I. ročníku Dne do prvního ročníku nastoupili 34 žáci. Při zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2013/2014 bylo zapsáno 23 dětí. Z toho: - poprvé u zápisu počet dětí u zápisu s odkladem školní docházky. 5

16 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Výsledky vzdělávání jsou shrnuty do statistiky prospěchu žáků všech ročníků. Evidence žáků a statistika vzdělávacích výsledků žáků je vedena v programu Bakaláři. Statistická vyhodnocení jsou součástí veřejně přístupné dokumentace školy, která je uložena v kanceláři školy. Český jazyk Metodické schůzky Na pravidelných schůzkách se sešly vyučující jazyka českého čtyřikrát. Scházely se i nepravidelně podle potřeby. Vyučující využívaly všechny možnosti, které škola poskytovala pro výuku daného předmětu (učebnice, jazykové příručky, učebnice k procvičování učiva, počítače, počítačové programy, šablony...) Hodnocení žáků Podstatným základem hodnocení jsou čtyři čtvrtletní práce, jejich zadání i hodnocení je jednotné. V paralelních třídách jsou po dohodě vyučujících psány ve stejném termínu. V rámci výuky slohu je realizovaná jedna slohová práce. Zjišťování vědomostí Kalibro je dlouhodobý projekt, jehož cílem je získávat aktuální a reálná měřítka výsledků výchovy a vzdělávání. Z hlediska několikaletých zkušeností lze konstatovat, že zaměření testových úloh je v souladu s moderními cíli základního vzdělávání a časové rozložení dává detailní přehled o individuálních výsledcích žáků školy včetně srovnání se školami v České republice. Pravidelným a soustavným sledování výsledků škola získává informace o stavu výuky a může sledovat její vývoj z hlediska vnějších evaluačních prostředků. V tomto školním roce se uskutečnilo testování v 7. ročnících. Průměr v 7.A je 65,1% a v 7.B dosáhli žáci 60,8%. Celkový průměr školy je 63,1%. Celorepublikový průměr ZŠ - vesnice je 63,8%, velká města - 64,7%. Statistické zhodnocení je zpracováno v příloze.

17 V květnu se žáci 5. a 9. tříd naší školy zapojili do projektu NIQES garantovaného Českou školní inspekcí, který je zaměřen na celostátní plošné testování žáků 5.a 9. tříd. Výsledky poskytují základní informace o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených pravidel a dovedností. Výsledky žáků 9. tříd - 9.A - 63,75%, 9.B - 67,56%. Celkový průměr školy je 65,59%. Rozhodně nelze na základě prezentovaného výsledku vyvozovat, že žáci jedné školy jsou lepší nebo horší než žáci jiné školy.v gramatické části jsou žáci naší školy nad průměrem výsledků v ČR. Těsně pod průměrem se nacházíme v části, která se zabývá čtenářskou gramotností (sloh a literatura).cílem testů je zjistit aktuální stav vědomostí v uvedených předmětech. Úkoly pro další období Každý vyučující by měl především velmi dobře promýšlet hodiny z pohledu dobré organizace a struktury. Při promýšlení hodin každý vyučující musí vědět, který výstup právě plní a zda obsah hodiny souvisí s některým z průřezových témat. Dále je třeba si vždy uvědomit, které kompetence rozvíjí tím, co se bude v hodině dělat a jaké formy a metody se využijí. Je potřeba větší použití pomůcek a názornosti, intenzivnější využívání počítačové techniky a využití praktických znalostí a dovedností získaných v hodinách informatiky i v dalších předmětech. Do jednotlivých vyučovacích hodin zakomponovat takové formy a metody, aby vyučování bulo pestré, zajímavé a činné. Stálým problémem zůstává technika čtení. Žáci velmi málo čtou. Ve výuce jsou využívány šablony, které napomáhají orientaci v textu a upevňují čtenářskou gramotnost. Žáci dostávají pravidelné referáty o knize a autorovi. Zpracovávají a vyhledávají informace, které následně prezentují před třídou. Ve slohovém vyučování přetrvávají nedostatky v psaném i mluveném projevu. Vyučující se snaží tyto nedostatky odstraňovat a dbát na jazykovou kulturu mluveného slova, jejíž úroveň se stále snižuje.

18 Matematika Výuka matematiky na 2. stupni ZŠ Ruda nad Moravou je 100% aprobovaná. Metodické schůzky učitelů matematiky se konají obvykle dvakrát za rok, v případě potřeby jsou problémy řešeny operativně. Materiální vybavení je vyhovující. Ve školním roce 2012/2013 se pokračovalo v obměně fondu učebnic matematiky, která začala již v roce Učebnice z nakladatelství Prodos byly zakoupeny také pro 9. ročník, jsou doplněny pracovním sešitem. S učebnicemi z této řady pracují také žáci 6., 7. a 8. tříd. Učebnice jsou doplněny sbírkami úloh z SPN, z nakladatelství FIN a sbírkami zajímavých úloh z nakladatelství HAV. Hodnocení a testování žáků Stěžejním učivem v 6. ročníku jsou desetinná čísla, dělitelnost, v geometrii úhly a trojúhelníky. Matematika v 7. ročnících se zaměřuje na početní operace se zlomky, celými a racionálními čísly, přímou a nepřímou úměrnost, procenta, základním učivem geometrie jsou konstrukce čtyřúhelníků a hranoly. V 8. ročníku jsou nejdůležitějším učivem základy algebry, včetně řešení rovnic, geometrie je zaměřena na Pythagorovu větu, složitější konstrukce trojúhelníků i čtyřúhelníků, kruh a válec. V 9. ročníku se prohlubují znalosti algebry, která se zde zaměřuje na lomené výrazy, řešení soustavy rovnic a slovní úlohy řešené pomocí rovnic či jejich soustav, dále se žáci seznamují s funkcemi, včetně goniometrických a s dalšími tělesy, jako je jehlan, kužel, koule. K hodnocení a klasifikaci žáků přistupují všichni učitelé obdobně, podstatným základem hodnocení jsou čtyři čtvrtletní práce, jejich zadání i hodnocení je jednotné, v paralelních třídách jsou po dohodě vyučujících psány ve stejném termínu. Ve školním roce 2012/2013 v návaznosti na nový typ používaných žákovských knížek, byli žáci vedeni rovněž k samostatného zamyšlení a zhodnocení svých dovedností v matematice a zapsání svého názoru do příslušné rubriky žákovské knížky. Důležitou součástí hodnocení matematiky a především možností srovnat úroveň matematických dovedností našich žáků s žáky jiných škol je testování bylo ve školním roce 2012/2013 testování Kalibro, kterého se zúčastnily sedmé ročníky a celoplošné testování devátých tříd.

19 Souhrn výsledků testování, do kterého se naše škola ve školním roce 2012/2013 zapojila, je součástí přílohy. Výsledky testování jsou ovlivněny přístupem jednotlivých žáků, mnohým z nich chybí správná motivace k zodpovědnému vypracování testových otázek. Matematické soutěže a projekty Tradičně se nejnadanější žáci naší školy zúčastňují matematických soutěží a v okresních kolech obvykle patří k úspěšným řešitelům. Asi nejprestižnější z nich je Matematická olympiáda, která je určena pro děti z 5. až 9. tříd. Další matematická soutěž Pythagoriáda byla v tomto školním roce opět připravena pro páťáky až osmáky. Její školní kolo se u nás ve škole uskutečnilo v únoru. Z 5. a 6. tříd soutěžily všechny děti, z ročníku 7. a 8. pouze zájemci. Výuka matematiky v jednotlivých ročnících Z výsledků testování a čtvrtletních písemných prací, které jsou součástí přílohy, vyplývá, že problémy dětí v matematice jsou často způsobeny, nikoliv neznalostí nebo nepochopením daného matematického problému, ale nepozorností, nesoustředěností, špatnou úpravou, která vede k chybám, protože žáci sami po sobě špatně přečtou číslici, vynechají znaménko apod. Časté jsou drobné chyby v základní numerice, malé násobilce, v záměně umocňování a násobení, příčinou bývá ukvapenost a chybějící zpětná kontrola sebe sama. Největším problémem v geometrii je nečisté a nepřesné rýsování. Velmi často žáci chybují proto, že špatně přečtou nebo pochopí zadání úlohy, to souvisí s malou slovní zásobou, a tím, že děti stále méně čtou. Na problémech se podílí také velmi malá, nesoustavná nebo žádná domácí příprava. V 6. ročníku dělá dětem největší potíže dělení dvojciferným dělitelem a počítání v šedesátkové soustavě. Dopouštějí se drobných numerických chyb, mnohé chyby vyplývají z nepozornosti nebo zbrklosti, jedná se o formální záležitosti, jako jsou zápisy a odpovědi u slovních úloh, zkoušky, náčrtky v geometrii. Při řešení slovních úloh je častým problémem nesprávné pochopení textu úlohy, v geometrii nepřesnost a nečisté rýsování, nesprávný náčrtek. Potíže v 7. ročníku jsou především při počítání se zlomky, žáci se často dopouštějí numerických chyb, problémem je především špatná znalost násobilky znalost případně odvození a využití vzorců v geometrii. Často děti chybují při převádění jednotek, výpočtu povrchu hranolů. Chyby při řešení slovních úloh souvisí s potížemi ve čtení, kdy žáci

20 mnohdy správně vypočítají něco jiného, než bylo v textu úlohy vyžadováno, případně u správného výsledku uvedenou špatnou jednotku. V 8. ročníku je největším problémem nedodržování pořadí početních výkonů, chybování při úpravách znamének plus a mínus, neznalost algebraických vzorců, nepřehlednost. V geometrii často neznají vzorce pro výpočet obsahů, objemů a povrchů, pokud vzorec znají, často do něj neumí dosadit a použít ho, používají špatné jednotky. Velký problém jim činí počítání s mocninami a odmocninami. V konstrukční geometrii je to nepřesné a nečisté rýsování a popis konstrukce. V 9. ročníku jsou opět problémem znaménka, jejich změny při úpravě rovnic, odstraňování závorek či úpravách lomených výrazů, časté vynechání zkoušky u rovnic, špatné pochopení textu slovních úloh. V posledních letech stále více středních škol upouští od přijímacích zkoušek z matematiky, důsledkem pak je chybějící motivace u mnoha žáků. Aby bylo v matematice dosaženo lepších výsledků u všech žáků, je třeba snažit se zvýšit jejich zájem o matematiku a motivovat je tak, aby absence přijímacích zkoušek nebyla důvodem k ztrátě zájmu o matematiku. Dále je třeba vést žáky k pečlivé a zodpovědné práci, k tomu, aby prováděli zpětnou kontrolu své práce a učili se odhalovat a napravovat vlastní chyby. Velmi důležitá je také důsledná fixace základní numeriky a algoritmů. Nedílnou součástí je rovněž upevňování dovedností z českého jazyka, především souvislé čtení s důrazem na porozumění textu. Úkoly pro další období: zvyšovat motivaci a zájem o matematiku zařazovat projektové vyučování klást důraz na pečlivost fixovat základní numeriku, algoritmy a geometrické i algebraické vzorce důsledně zařazovat slovní úlohy naučené poznatky aplikovat na příkladech z praxe a situacích z běžného života důslednost ze strany vyučujících

21 Angličtina Žáci si osvojili probírané učivo v rámci svých individuálních možností a schopností. Mezi jednotlivými žáky jsou však velké rozdíly v úrovni zvládání učiva. Mnoho žáků má problémy s dlouhodobou pamětí naučené učivo, které se po nějakou dobu neopakuje, zapomínají. Je proto nutné základní učivo stále zařazovat do procvičování, znovu vysvětlovat zapomenuté. Objevuje se velké množství chyb v psaných textech většina žáků je však schopna tvořit věty ústně, komunikovat na úrovni svých schopností a věku. Z toho vyplývá, že chyby při psaní jsou způsobeny především nepozorností a neochotou žáků kontrolovat svou vlastní práci. Na základě hodnocení kontrolních prací lze konstatovat, že došlo ke zlepšení práce s texty žákům činí vyhledávání informací v textech menší potíže, méně chybují při tvoření otázek a odpovědí k textům. 3. ročník Učební plán pro 3. ročník počítá s probráním prvních šesti lekcí učebnice + dvou opakovacích lekcí (za 3. a 6. lekcí). Pro výuku anglického jazyka byli žáci třetího ročníku rozděleni do dvou skupin. V průběhu tohoto školního roku se třeťáci seznámili se slovní zásobou k tematickým okruhům: barvy, čísla 1-20, věci ve třídě, zvířecí mazlíčci, pocity, dny v týdnu, obličej a rodina. Žáci se také učili aktivně používat sloveso být a mít v 1., 2. a 3.os.č.j. Při vzájemných rozhovorech procvičovali otázky a odpovědi na jméno, věk, pocit, oblíbenou barvu, oblíbené číslo, jméno a zvířátko, oblíbený den a počet sourozenců. Žáci byli během školního roku testováni prostřednictvím různých pracovních listů. Dále po probrání každé lekce vypracovali tzv. minitest a dvaktrát za pololetí si vyzkoušeli i poslechový test. Jejich výkony byly hodnoceny pomocí slovního hodnocení, obrázkového hodnocení i číselně. Všichni byli vedeni k počátkům sebehodnocení formou ústní, obrázkovou, pohybovou i číselnou. Během školního roku se začaly projevovat rozdíly mezi jazykovými schopnostmi jednotlivých žáků. Aktivní slovní zásobu, která je stanovena učebnicí Chit Chat 1, si žáci v zásadě osvojili jak v psané, tak v písemné formě. Pouze u slabších dětí se objevují problémy, které jsou důsledkem nižší schopnosti osvojit si nové učivo, což se projevuje i v jiných předmětech.

22 4. ročník Ve čtvrtém ročníku si žáci osvojovali slovní zásobu týkající se částí těla, jídla, věcí, některých cizokrajných zvířat, naučili se vybraná slovesa. Žáci danou slovní zásobu zvládli dle svých možností, chybovost se objevovala ve vynechání písmene, záměně písmen, v záměně podobných slov (shirt-short, head-hat). Někteří žáci ještě mají problémy s větami v 2.os.č.j. (you have got, you are + zápor), potíže jim činí věta I m not... Ze základních frází je potřeba procvičit otázky: Where are you from? What colour is your.? U některých žáků přetrvávají potíže se záměnou sloves BÝT a MÍT, především věty typu: Mám hlad, Mám deset let. Dokáží položit otázky a odpovědět na otázky týkající se jeho osoby a rodiny. Občasné chyby u otázek Has your brother got.?, Is your sister..?. Příští rok při opakování učiva je potřeba přidat učivo měsíce v roce. Nebylo probráno. 5. ročník Žáci sdělí informace o své osobě a svém volném čase, rodině, popíší svůj dům, pokoj, cestu. Není dostatečně zautomatizováno tvoření vět se slovesy ve 3. osobě čísla jednotného přítomný čas prostý. Žáci zapomínají na koncovku s u plnovýznamových sloves. Toto učivo bylo probíráno ke konci školního roku, nebyl dostatečný čas na procvičení. Při vytváření tematických plánů pro výuku AJ v příštím školním roce zařadíme učivo už do dřívějších měsíců. V psané podobě žáci vynechávají písmenka, zaměňují podobná písmenka. Občas píší slovo, jak ho slyší. Někteří žáci zapomínají užívat vazbu There is There are ve větách. 6. ročník Žáci šestých ročníků byli pro výuku anglického jazyka rozděleni do tří skupin. Výuka AJ byla rozplánována na 4 vyučovací hodiny týdně. Učebnice English Zone věnuje ze začátku pozornost opakování základů anglické gramatiky (čásování sloves být a mít) a opakování slovní zásoby z 1. stupně, což výrazně usnadňuje přestup žáků z 1. na 2. stupeň. Vzhledem k tomu, že do 6. ročníku naší školy nastoupilo v letošním školním roce velké množství žáků z okolních škol a zároveň jsme nemohli využít komerčního testování tak, jak jsme plánovali (testy pro 6. ročník v podzimním období firmy v tomto školním roce nenabídly), připravili jsme pro žáky 6. ročníku po ukončení opakování učiva diagnostický test, abychom mohli tematický plán učiva AJ upravit podle toho, jak žáci zvládli učivo a výstupy z 1. stupně ZŠ. Tento test je zároveň výchozím testem pro hodnocení osobnostního vývoje jednotlivých žáků v anglickém jazyce na 2. stupni ZŠ.

23 Ve školním roce bylo probráno všechno učivo stanovené ŠVP pro vyučovací předmět AJ. Žáci si osvojili probírané učivo dle svých individuálních možností a schopností. Mezi jednotlivými žáky je možno sledovat zvětšující se rozdíly v úrovni zvládání učiva jak v oblasti gramatiky tak i v oblasti komunikačních schopností v cizím jazyce. Základní učivo je nutné neustále opakovat formou různých typů cvičení, jelikož dochází k zapomínání. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost tvoření otázek, odpovědí a záporů v přítomném čase prostém s důrazem na 3.os.č.j. (u tvorby třetí osoby jednotného čísla u plnovýznamových sloves si neuvědomí, že u této osoby je změna, u kladných vět občas používají does watch). Větší problém žákům činí také užití přivlastňovacích zájmen a object pronouns, někteří žáci mají potíže s nahrazováním podstatných a přídavných jmen zájmeny. Žáci bez větších obtíží zvládají různá doplňovací cvičení. Je třeba klást zvýšený důraz na konverzaci, kdy je častým problémem náhlá neschopnost aplikovat naučená pravidla. 7. ročník V sedmém ročníku probíhala výuka anglického jazyka vzhledem k počtu žáků v kmenových třídách. Učebnice English Zone 2 se zaměřuje nejen na probírání nového učiva, pozornost je věnována i průběžnému opakování (přítomný čas prostý a průběhový), což umožňuje lepší fixaci dříve probrané látky. Na konci školního roku se žáci seznámili s tvořením minulého času prostého pravidelných i nepravidelných sloves. Vzhledem ke značnému rozšíření slovní zásoby žáků o tvary nepravidelných sloves je třeba se ihned po prázdninách zaměřit na opakování a fixaci této látky, neboť se dá předpokládat, že část nově nabytých znalostí žáci během prázdnin zapomenou. Žáci dokáží pracovat s textem, vyhledat dané informace dle svých možností. Problém jim spíše dělá sestavení věty pořadí slov, použití správného času, vynechání či použití nesprávných předložek, určení správného zájmena a pomocného slovesa při krátké odpovědi. 8. ročník Na základě vyhodnocení osobnostního vývoje jednotlivých žáků v AJ ze 7. ročníku byli na začátku školního roku žáci rozděleni do tří nových skupin. Práce v nejlepší skupině byla rozšířena především o práci s náročnějšími texty, složitější komunikační cvičení a další

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) VESELÁ ŠKOLA Kdo si hraje, nezlobí Obsah 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Zdravá základní škola

Zdravá základní škola pro základní vzdělávání Zdravá základní škola Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44 Motto: Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Dodatek k ŠVP Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Účinnost od 1. 9. 2013. Schváleno pedagogickou radou dne 24. a 25. 6. 2013. Projednáno školskou radou dne 26. 6. 2013. Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, Václavkova 1082, příspěvková organizace IZO: 600049248 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 IČ : 750 34 018 Zpracoval: Mgr. Jan Novotný Datum: 3. 9. 2012 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více