Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok Praktické příklady k DPH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH"

Transkript

1 Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí Kč ročně. Dále inkasovala příjmy z reklamy na veřejné produkci v částce Kč a za prodej suvenýrů v částce Kč. Řešení: Příjmy z nájemného jsou dosahovány v rámci ekonomické činnosti obce (nejsou doplňkovou činností, proto se budou zahrnovat do obratu. Příjmy za reklamu a prodej suvenýrů mají sice doplňkový charakter, ale nejedná se o činnosti, které jsou osvobozeny podle ust. 54 a 56 ZDPH, tudíž vstupují do obratu pro povinnou registraci. Obec dne 10.června 2012 pořídila stroj na čištění a údržbu silnic od rakouského dodavatele, který je registrován v Rakousku jako plátce daně, za částku po přepočtu na českou měnu Kč bez DPH, přičemž na daňovém dokladu byla připočtena částka rakouské DPH. Dne 12.prosince 2012 pořídila další vylepšený stroj na tytéž účely v částce Kč bez DPH. Řešení: Obec je podle 94odst.6 ZDPH povinna zaregistrovat se k DPH k datu 12.prosince 2011 a zaplatit daň v české republice již ze zboží pořízeného v tomto datu, tudíž již z druhého stroje. Přihlášku k registraci musí obec podat do patnácti dnů, tj. do 27.prosince Obec dne 5.června 2012 nakoupila ojetý osobní automobil ze SRN za částku po přepočtu Kč. První uvedení do provozu proběhlo 25.února 2011, automobil má najeto km. Řešení: První uvedení do provozu je ve lhůtě delší než 6 měsíců, ale není splněna podmínka počtu ujetých km. Jedná se tudíž o nový dopravní prostředek a bude fakturován dodavatelem ze SRN bez daně, přičemž DPH zaplatí a přizná obec v tuzemsku. Obec, která není plátce DPH, ve spolupráci s partnerskou obcí v Polsku uspořádala prodejní výstavu uměleckých předmětů. V souvislosti s touto akcí si pronajala potřebné vybavení a techniku na zajištění této akce od osoby registrované k dani v Polsku. Řešení: Jedná se o poskytnutí služby, jejíž místo plnění je určeno dle 9 odst.1 ZDPH podle sídla příjemce služby v tuzemsku a daňová povinnost nevzniká poskytovateli služby, nýbrž jejímu příjemci. Obec je povinna při pořízení této služby podat do 15 dnů přihlášku k registraci, přičemž plátcem se stává k datu poskytnutí služby, a je povinna přiznat a zaplatit daň již z této služby. Obec, která je osobou identifikovanou k dani, má příjmy pouze z výkonu veřejné správy, nevykonává ekonomickou činnost. V roce 2012 obec vybudovala kanalizaci a od 1.prosince 2012 vybírá úplaty za odvádění odpadních vod do kanalizace. Řešení: K datu zahájení poskytování služeb podléhajících k dani (ekonomické činnosti) je obec povinna registrovat se jako plátce daně a uplatňovat daň na výstupu. 1

2 Obec zřídila věcné břemeno spočívající v právu soukromého podnikatele volně přecházet a přejíždět dopravními prostředky. Za toto věcné břemeno obec obdržela od podnikatele úplatu ve výši Kč. Řešení: Jedná se o zřízení věcného břemene, což je z hlediska zákona o DPH považováno za službu. Obec z přijaté úplaty za zřízení věcného břemene musí odvést DPH na výstupu. Obec provozuje veřejnou knihovnu a v rámci mezinárodní spolupráce s knihovnou na Slovensku, která je právnickou osobou se sídlem v JČS, byly slovenské knihovně zapůjčeny knihy. Za tuto službu byla inkasována úplata. Řešení: Jedná se o službu pro osobu povinnou k dani, u které se místo plnění stanoví podle sídla příjemce služby. Místo plnění je na Slovensku a v České republice nebude tato služba předmětem daně. Obec ve spolupráci s partnerskou obcí v Maďarsku uspořádá společenskou akci. Obec potřebovala přepravit movité vybavení na místo konání akce, což zajistila maďarská přepravní firma, která je osobou registrovanou k dani v Maďarsku. Řešení: Maďarská firma vystavila za tuto přepravní službu doklad bez DPH, poněvadž místo plnění je určeno dle 9 odst.1 jako při dodání osobě povinné k dani, tj. podle sídla příjemce služby, přestože služba byla použita pro účely nesouvisející s ekonomickou činností. Obec poskytuje nepravidelnou přepravu osob vlastním mikrobusem na území České republiky. Řešení: Tato služba má místo plnění v tuzemsku a bude podléhat základní sazbě daně. Pokud by přeprava byla poskytnuta z území České republiky na území jiných států, jednalo by se o mezinárodní přepravu osob, u které má český úsek přepravy místo plnění v tuzemsku, ale je od daně osvobozen podle 70 ZDPH. Úsek přepravy v jiných státech není předmětem české DPH. Obec provedla rekonstrukci kulturního domu podle projektové dokumentace, kterou vypracovala osoba registrovaná k dani na Slovensku. Řešení: Zpracování projektové dokumentace k určité nemovitosti se považuje za službu spojenou s nemovitostí a místo plnění se stanovuje v souladu s 10 podle místa, kde se tato nemovitost nachází. Pro osobu registrovanou k dani v JČS, která tuto službu provedla, je předmětem daně v tuzemsku, kde má povinnost přiznat a zaplatit daň příjemce této služby podle 108 odst.1 písm.c. Obec uzavřela dne 10.června 2012 kupní smlouvu na dodání strojního vybavení čistírny v celkové částce Kč. V kupní smlouvě bylo stanoveno datum dodání 11.července Ke skutečnému fyzickému dodání strojů došlo již 29.června Dodavatel prováděl montáž těchto strojů včetně zaškolení obsluhy, která byla ukončena až dne 21.července Obec zaplatila v souladu s podmínkami smlouvy část kupní ceny 14.července 2012 ve výši Kč a zbytek 16.srpna Řešení: Dodavateli vznikla povinnost přiznat DPH z hodnoty prodávaných strojů ke dni dodání, tj. k 29.červnu Stavební firma postavila obci na klíč nemovitost. Dne 14.července 2012 došlo k předání této nemovitosti obci. Při předávání byly zjištěny některé vady a nedodělky, které byly odstraněny do 26.července Proběhla kolaudace a byl podán návrh na vklad do 2

3 katastru nemovitostí. Obci byly doručeny listiny s uvedením data právních účinků vkladu 29.srpna Řešení: Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dne 26.července 2011, kdy stavební firmě vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň k tomuto datu. Obec uzavřela nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor, u kterých se rozhodla uplatňovat daň na výstupu, přičemž nájem byl stanoven na dobu neurčitou. Ve smlouvě bylo stanoveno, že nájemce je povinen hradit nájem každý měsíc ve výši Kč + ZS DPH nejpozději do 15.dne daného kalendářního měsíce, přičemž za datum zdanitelného plnění se považuje 1.den každého kalendářního měsíce. Řešení: Byla sjednána dílčí plnění, která jsou uskutečněna vždy k 1.dni v měsíci. K tomuto datu vzniká obci povinnost přiznat a zaplatit daň. Obec v rámci své ekonomické činnosti prodává odborné a naučné knihy. V určitých případech je zboží zasíláno zákazníkům poštou. K ceně knih jsou obcí účtovány také související náklady na poštovné a balné. Řešení: Jedná se o vedlejší výdaje plátce podle 36 odst.3 písm.e, které se zahrnují do základu daně a podléhají stejné sazbě jako prodávané zboží (snížené sazbě). Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní náklady (poštovné, balné) vynaložené na dodání vlastního zboží (knihy),tj. učiněné vlastním jménem, nelze využít ust. 36 odst.11 a účtovat poštovné nebo balné bez DPH. Obec darovala starší počítač základní škole. U tohoto počítače byl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet daně z důvodu, že byl použit k ekonomické činnosti. Řešení: Obci vzniká povinnost ke dni darování přiznat daň z tohoto bezúplatného plněn, přičemž je nutno zjistit aktuální tržní cenu. Není třeba mít znalecký posudek, stačí stanovit na základě průzkumu trhu. Obec koupila starší nemovitost, u níž nemohla uplatnit nárok na odpočet z důvodu, že se jednalo o osvobozené plnění podle 56. Na této nemovitosti proběhla v září 2011 rekonstrukce a stavební úpravy těchto prostor na kanceláře. U stavebních prací byl uplatněn plný nárok na odpočet daně (za zdaňovací období září 2011), protože vybudování kanceláří bylo provedeno za účelem jejich pronájmu plátcům daně, u kterého obec zamýšlela uplatnit daň. Většina kanceláří byla pronajata, ale některé se pronajmout nepodařilo. Z toho důvodu je začala obec využívat od 1.ledna 2012 pro účely veřejné správy. Řešení: Vzhledem k tomu, že se jedná o technické zhodnocení pořízené po 1.dubnu 2011, plátce není povinen odvést na výstupu k datu použití majetku pro účely veřejné správy, nýbrž se jedná o změnu účelu použití majetku s povinností upravit původně uplatněný nárok na odpočet daně podle 78 až 78 c. Odběrateli bylo dodáno zboží 12.června Z toto zboží obdržel daňový doklad na dohodnutou částku Kč + DPH Kč,ze kterého si uplatnil nárok na odpočet daně ve zdaňovacím období červen 2012.Po rozbalení zboží bylo zjištěno, že bylo zároveň dodáno zboží, které nebylo objednáno, a proto odběratel zboží vrátil dodavateli 25.června Dodavatel vystavil opravný daňový doklad dne 1.července 2012 a neprodleně jej zaslal odběrateli. 3

4 Řešení: Plátce je povinen opravit původně uplatněný odpočet v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém zboží vrátil (tj. v měsíci červnu), je-li mu známa výše opravy daně a základu daně. Obec pronajme vlastní sportovní halu místnímu sportovnímu klubu pro uspořádání košíkové dne 20.října U této služby chybně vyhodnotí, že se jedná o krátkodobý pronájem podléhající základní sazbě daně, a vystaví daňový doklad na částku Kč + DPH 300 Kč. Daňovou povinnost obec zahrnula do daňového přiznání za měsíc říjen Řešení: Po zjištění, že se jedná o osvobozené plnění podle 61 písm.d) ZDPH jako služba úzce související se sportem, vystaví 10.listopadu 2012 opravný daňový doklad, v němž uvede rozdíl mezi opravenou a původní daní a snížení celkové úplaty o hodnotu 300 Kč a také důvod opravy.příjemce je povinen provést opravu formou dodatečného daňového přiznání (po novele dne ). Plátci vznikla pohledávka vůči dlužníkovi v insolvenci ve výši Kč + DPH Kč,celkem tedy ve výši Kč. Byly splněny veškeré podmínky pro provedení opravy daně podle 44 odst.1, a tak plátce mohl vystavit opravný daňový doklad podle 46 odst.1 a ke dni jeho doručení si snížil svoji daňovou povinnost ve zdaňovacím období červenec 2012 částku Kč. Následně po reorganizaci dlužníka došlo ke zlepšení jeho ekonomické situace a pohledávka byla částečně uhrazena ve výši Kč dne 14.října Řešení: Věřiteli vzniká k tomuto datu povinnost přiznat daň z přijaté úplaty, kterou vypočítá podle 37 odst.2,tj Kč x 0,1667,což činí Kč. Do 15 dnů je povinen vystavit daňový doklad na přijatou úplatu a doručit jej dlužníkovi, který si může takto vypočtenou daň uplatnit ve svém daňovém přiznání. Obec obdrží daňový doklad za služby poskytnuté v období květen 2012, DUZP na daňovém dokladu je uvedeno 29.května 2012.Daňový doklad byl vystaven 6.června 2012 a obec jej obdržela podle prezenčního razítka dne 11.června Řešení: Nárok na odpočet DPH vznikl ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. k 29.květnu 2012, obec však má nárok na uplatnění nároku na odpočet daně z tohoto daňového dokladu nejdříve ve zdaňovacím období červen 2012.Poskytovatel služby má povinnost odvést DPH již za zdaňovací období květen Obec nakupuje služby od fyzické osoby plátce daně za úklid v budově obecného úřadu. Za tuto službu platí měsíčně podle daňového dokladu částku Kč + DPH Kč. Část této budovy pronajímá plátcům DPH a požaduje za službu úklidu od nájemníků adekvátní náhradu. Poměr pronajímané podlahové plochy k celkové výměře podlahové plochy budovy v daném zdaňovacím období činil 20%. Řešení: Obec má nárok na odpočet DPH ve výši 200 Kč (1.000 Kč x 20%). Protože se nejedná o pořízení dlouhodobého majetku,mohla by obec využít také postup, na základě něhož uplatní plný nárok na odpočet daně a následně dodaní použití služby pro neekonomickou činnost tak. Obec nakoupila zahradní traktor a uplatnila u něj nárok na odpočet daně podle předběžného odhadu v částečné výši 20%. Na základě údajů za celý rok bylo zjištěno, že zahradní traktor byl využíván z 50% k ekonomické činnosti. Plný nárok na odpočet při pořízení traktoru by činil Kč. 4

5 Řešení: Skutečný poměr je tedy vyšší o více než 10 procentních bodů. Plátce je podle 75 odst.4 oprávněn opravit uplatněný nárok na odpočet daně podle skutečného poměru využití k ekonomické činnosti. Nárok na odpočet podle skutečného využití majetku pro ekonomickou činnost je 50%,tj Kč. Obec by si v posledním zdaňovacím období zvýšila nárok na odpočet daně o částku Kč ( Kč x 50%,tj Kč Kč,tj Kč). Obec zakoupila počítač v červnu 2012 za částku Kč + DPH Kč. Začala jej používat výhradně k ekonomické činnosti, u které má plný nárok na odpočet daně. Za zdaňovací období červen 2012 uvedla nárok na odpočet daně ve výši Kč do daňového přiznání. V měsíci listopadu 2012 tento notebook přeřadila a začala jej používat výhradně pro uskutečnění plnění osvobozených bez nároku na odpočet daně podle 51. Řešení: Obec je povinna za zdaňovací období měsíc listopad snížit nárok na odpočet daně v částce Kč. Pokud by došlo v roce 2013 k přeřazení u tohoto majetku pro účely, u nichž má obec opět plný nárok na odpočet, vyrovnání daně podle 77 se nepoužije a tato v pořadí druhá změna již nemá vliv na výši nároku na odpočet daně. Obec v červnu 2012 nakoupila zahradní sekačku na trávu za cenu Kč + DPH Kč. Používala ji k údržbě obecní zeleně v počtu 50 hodin měsíčně a k poskytování služeb v počtu 100 hodin měsíčně. Uplatnila tudíž odpočet v poměrné výši 66% (100 hod./150 hod.), tj Kč. V roce 2013 se zvýšila potřeba sečení obecních ploch a obec na tuto činnost nakoupila sekačku novou. Původní sekačku používá po celý rok 2013 pouze pro ekonomickou činnost. Řešení: Obec je oprávněna zvýšit původně uplatněný nárok na odpočet daně x (100% - 66%) x 1/5 = 680 Kč Obec by si tedy mohla dodatečně zvýšit nárok na odpočet daně o částku 680.-Kč. Jestliže se daná situace nezmění ani v následujících letech (do roku 2016), bude postup stejný, tj. obec si v posledním zdaňovacím období příslušného kalendářního roku zvýší nárok na dopočet daně o 680 Kč. Pokud by sekačka byla již zakoupena do 31.března 2011,postupuje se podle původního znění zákona, přičemž zákon neupravoval úpravu odpočtu pro situace, kdy dojde ke změně rozsahu majetku pro ekonomickou činnost. V tomto případě by bylo sporné, zda je možné upravit původní nárok na odpočet daně. Obec vlastní nemovitost, ve které provádí výhradně ekonomickou činnost pronájem nebytových prostor. V květnu 2012 provedla technické zhodnocení a přestavbu prostor na restauraci za částku DPH Kč, a restauraci pronajala plátci DPH, přičemž u pronájmu v souladu s 56 odst.4 uplatňuje daň na výstupu. Z tohoto důvodu byl uplatněn plný nárok na odpočet daně. V roce 2013 původní nájemce vypověděl nájemní smlouvu a koncem měsíce března došlo k ukončení nájmu. Následně od 1.července 2013 došlo k uzavření nové nájemní smlouvy s novým provozovatelem, který je neplátce DPH, tudíž u tohoto pronájmu musí být uplatněno osvobození od DPH. Řešení: Došlo ke změně účelu použití a obec je povinna provést úpravu odpočtu daně a snížit si v posledním zdaňovacím období roku 2012 svůj původně uplatněný nárok na odpočet daně u technického zhodnocení. Nezmění-li se v dalších letech situace, je povinna provádět úpravu odpočtu každoročně až do konce lhůty pro úpravu odpočtu, tj.do roku Rok 2013: Kč x (0% - 100%)/100 x 1/10 = x 6/12 = Kč Rok 2014: Kč x (0% - 100%)/100 x 1/10 = Kč 5

6 Rok 2021: Kč x (0% - 100%)/100 x 1/10 = Kč Úprava odpočtu celkem (v letech 2012 až 2020) je Kč Jedná se o technické zhodnocení nemovitosti, tj.uplatní se lhůta pro úpravu odpočtu 10 let, podle novelizovaného znění zákona. Současně se nově zohlední skutečnost, že k úpravě odpočtu došlo v průběhu roku a pro změněné účely byl majetek používán po část roku (6 měsíců). Z hlediska daně z příjmů půjde o daňově uznatelný náklad podle 24 odst.2 písm.ch) ZDP. Účtování: Provedené technické zhodnocení Kč MD 042 D 321 Odpočet DPH Kč MD 343/D 321 Převedení do užívání Kč MD 021/D 042 Úprava odpočtu daně Kč MD 548/D 343 Úprava odpočtu daně 2014 a násl Kč MD 548/D 343 Obec ve svém informačním centru prodává mapy a turistické brožury, které nakupuje od vydavatelství, plátce daně. Obec se k datu 1.srpna 2012 stala plátcem daně. Na základě inventury zboží bylo zjištěno na skladu zásob 100 ks map a brožur v celkovém ocenění Kč + DPH 490 Kč. Řešení: Obec si může uplatnit při registraci nárok na odpočet z hodnoty těchto zásob v daňovém přiznání za první zdaňovací období, kdy se stala plátcem daně. Při prodeji těchto zásob v informačním centru bude uplatňovat daň na výstupu. Obec pořídila dne 15.září 2012 automobil za částku Kč + DPH Kč, který využívá zcela ke své ekonomické činnosti.obec se stala plátcem 1.července Řešení: V prvním zdaňovacím období, tj. v měsíci července (nebo ve III. čtvrtletí) roku 2012, uplatní odpočet daně při registraci ve výši vypočtené podle následujícího vzorce: Kč x (100% - 0%)/100 x 4/5 = Kč Tuto hodnotu uvede do řádku č.45 daňového přiznání do sloupce plný nárok. Pozn. Pokud by se jednalo o dlouhodobý majetek pořízený před 1.dubnem 2011, nedocházelo by ke krácení na pětiny. Obec nakoupila zimní pneumatiky 19.září 2012 a nechala je téhož dne namontovat na osobní automobil využívaný k ekonomické činnosti s plným nárokem na odpočet daně.plátcem se stala 1.prosince 2012, přičemž k tomuto datu má automobil ve svém obchodním majetku. Řešení: Pneumatiky již nejsou samostatným obchodním majetkem, ale staly se součástí jiného obchodního majetku, který má plátce ve svém vlastnictví k datu registrace, a tudíž při registraci může uplatnit nárok na odpočet daně podle daňového dokladu. Obec požádala o zrušení registrace ke dni 30.dubna 2013, ke kterému eviduje v obchodním majetku tyto kategorie: - neprodané zásoby zboží (mapy, knihy) prodávané v informačním centru v hodnotě podle provedené inventury zásob k datu zrušení registrace Kč bez DPH - osobní automobil používaný výhradně k ekonomické činnosti, který byl nakoupen za částku Kč + DPH Kč v roce 2009, u kterého byl uplatněn plný nárok na odpočet daně Řešení: Obec ke dni zrušení registrace má povinnost si snížit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z neprodaných zásob,tj Kč ( Kč x 10%),a z hodnoty osobního automobilu, který vypočte podle vzorce: 6

7 Kč x (0% - 100%)/100 x 2/5 = Kč Účtování: Snížení odpočtu u zásob (var.a) Kč 123/343 Var.B Kč 504/343 Snížení odpočtu u osobního automobilu Kč 022/343 Obec provede opravu budovy obecního úřadu. Tuto budovu z části pronajímá plátcům daně a uplatňuje z pronájmu daň na výstupu. Budova je z části používána k ekonomické činnosti s nárokem na odpočet daně. Poměrný nárok na odpočet daně podle 75 obec stanovila na 20%. Částka daně za opravu na daňovém dokladu činila Kč + DPH Kč. Řešení: Obec tuto daň zkrátí daným koeficientem a do daňového přiznání uvede již základ daně a daň ve výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost, tj. do řádku č.40 plátce uvede základ daně Kč a DPH Kč. Obec prodává starší počítače, které pořídila za účelem vybavení stavebního úřadu, tzn. využívala je k činnosti, která není považována za ekonomickou činnost. Řešení: Při prodeji takového majetku je obec v postavení osoby nepovinné k dani a prodej majetku nebude předmětem daně. Obec prodává pozemky pro účely stavby rodinných domů jednotlivým zájemcům z řad obyvatel obce. Jedná se o pozemky, na nichž již byly vybudovány veškeré inženýrské sítě. Řešení: Jedná se o prodej zastavěných pozemků, a proto bude prodej osvobozen od daně bez ohledu, zda-li již bylo vydáno stavební povolení nebo nikoliv. Městský kulturní dům poskytuje podle 61 písm.e prostřednictvím místního divadelního souboru kulturní služby, jež jsou inkasovány prostřednictvím prodeje vstupenek. Při každém představení je prodáván také program. Řešení: Prodávaný program bude považován za dodání zboží úzce související s kulturní službou, tj. plnění osvobozené bez nároku na odpočet daně. Město provozuje knihovnu za účelem půjčování knih občanům, a to v režimu 61 písm.e. Knihovna v rámci své činnosti mimo jiné po uplynutí určité doby odprodává zakoupené knihy (prvotně za účelem půjčování). Řešení: Prodej těchto knih nelze považovat za plnění úzce související s kulturní službou a nelze jej osvobodit podle 61 písm.e. Přesto se bude jednat o plnění osvobozené bez nároku na odpočet daně podle 62 odst.1,protože při pořízení knih plátce neměl nárok na odpočet daně. Obec provozuje kluziště, cena za hodinu bruslení je 50 Kč. V rámci veřejného bruslení je zájemcům dána možnost si půjčit brusle za cenu 100 Kč. Řešení: Úplata za využití kluziště i úplata za zapůjčení bruslařských bot je osvobozeným plněním podle 61 písm.d). Obec zřídila věcné břemeno na základě písemné smlouvy ve prospěch telekomunikační firmy. Věcné břemeno se týká uložení a provozování telefonního kabelu na pozemcích obce (právo přístupu provozovatele na pozemky uvedené ve smlouvě za účelem vybudování 7

8 telefonního kabelu, jeho oprav a údržby). Za zřízení věcného břemene telekomunikační společnost zaplatila jednorázovou finanční odměnu do 30 dnů od podpisu smlouvy. Po obdržení úplaty obec podala návrh na vklad do katastru nemovitostí. Řešení: K datu přijetí úplaty vznikla obci povinnost přiznat a zaplatit daň. 8

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury.

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury. DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 14. srpna 2015 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 16 17/2015 Ing. Martina

Více

DPH a její vykazování. Organizační opatření

DPH a její vykazování. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Revize č. 3 směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 31. října 2014 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 22/2014 Aktuální

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Základní legislativa o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Metodické výklady MF na www.mfcr.cz Směrnice 2006/112/ES současná základní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Obecné principy. Právní úprava HLAVA II DÍL 1 KAPITOLA 1

SILNIČNÍ DAŇ. Obecné principy. Právní úprava HLAVA II DÍL 1 KAPITOLA 1 SILNIČNÍ DAŇ 3240 HLAVA II SILNIČNÍ DAŇ DÍL 1 Obecné principy OBSAH KAPITOLA 1 Právní úprava... 3240 KAPITOLA 2 Předmět daně... 3245 KAPITOLA 3 Vozidla osvobozená od daně... 3265 KAPITOLA 4 Poplatník daně...

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.probez.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 Nabyl úèinnosti 1. března 2009 Str. 10 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o dani z přidané hodnoty Citace pův. předpisu: 235/2004 Sb. Částka: 78/2004 Sb. Datum přijetí:

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH + Main topic: Novela zákona o DPH - výběr témat IB.Service Czech Republic č. 3 (květen 2011) Obsah OPRAVA VÝŠE DANĚ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ NOVELA ZÁKONA O DPH 2 NÁROK NA ODPOČET DANĚ NOVELA ZÁKONA O DPH

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES ANALÝZA PROBLÉMŮ PŘI UPLATŇOVÁNÍ ODPOČTU DPH PROBLEMS

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Vladimír Zemek, Bc. Alena Macháčková

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Vladimír Zemek, Bc. Alena Macháčková MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek, Bc. Alena Macháčková

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne 26.2.2009 a 12.3.2009 a to vždy od 15 do 17 hodin v

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Problémy

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0

Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Předmět daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, koeficienty Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Ekonomická a neekonomická činnost

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Přehled změn k 4. 12. 2015:

Přehled změn k 4. 12. 2015: Přehled změn k 4. 12. 2015: Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona

Více

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 18. 3. 2009

Více

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady Technické zhodnocení versus opravy RNDr. Ivan BRYCHTA motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady 1 Obsah základní rozdíly 3 zákonné vymezení 4-5 definice

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Novela zákona o DPH 2011

Novela zákona o DPH 2011 www.pwc.com Novela zákona o DPH 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Martin Diviš 19. ledna 2011 Agenda Legislativní proces Vracení DPH u nedobytných pohledávek Institut

Více

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: SONA, v.d., U Malého lesa 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Sídlo společnosti: Žďár nad Sázavou - U Malého lesa 6 IČO: 00030431 DIČ: CZ00030431 Zapsána:

Více

Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 VY HLÁŠ KA

Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 VY HLÁŠ KA Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 346 VY HLÁŠ KA ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro dodávku tepelné energie

Více

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX.

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX. Kontrolní hlášení v programu STEP FO. V programu STEP FO vzniknul nový výstup Kontrolní hlášení, který se spustí v okně Kontrolní hlášení DPH. Step vygeneruje ML soubor v požadovaném formátu, který obsahuje

Více

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany 1. 2. podle 536 a následujících SMLOUVA O DÍLO zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany Zhotovitel: Stavební firma RUKO s.r.o. Sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, 15000

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů Všeobecné obchodní podmínky pro účely prodeje a ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 832/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 832/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 832/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 5 Afs 54/2012 33 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr.

Více

I. Pro používání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit s Podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně prohlášením vůle.

I. Pro používání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit s Podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně prohlášením vůle. PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PRODEJE JÍZDENEK V SYSTÉMU E-PODROZNIK BILETY dále jen Podmínky E-PODROZNIK BILETY nebo Podmínky V těchto Podmínkách jsou veškeré pojmy týkající se systému E-PODROZNIK BILETY spojeny

Více

Zamezení dvojího zdanění

Zamezení dvojího zdanění Zamezení dvojího zdanění Dvojí zdanění se týká přímých daní daní, jejichž platbu nemůže poplatník přenést fakticky na jiný subjekt, tedy daní důchodových a daní majetkových. V čem spočívá problém dvojího

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra Účetnictví a financí Diplomová práce Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Vypracovala: Bc. Eliška Bendová Vedoucí práce: Ing.

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce externí vyučující Katedry

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 139/2004-81 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, ve spojených

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. 2. 2010 OBSAH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. 2. 2010 OBSAH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. 2. 2010 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 24. 2. 2010

Více

Pozn.: Daňové číslo lze kdykoliv později přepsat.

Pozn.: Daňové číslo lze kdykoliv později přepsat. Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 Aktualizováno dne 28. ledna 2016 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, připravili jsme pro vás

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Obsah: 1. Daň z příjmů 2. Zákon o rezervách 3. Nový poplatek pro solární elektrárny 4. Novela trojdaně Daň darovací 5. Daň z přidané hodnoty 6. Daňový řád 7. Účetní

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele 1.Pohledávková s.r.o., Bezručova 31, 794 01 Krnov, IČ: 25841114 ( zapsaná v oddílu C, vložka 21086, OR vedeném KS v Ostravě ) tel.: +420 608888976, email: pohledavky@pohledavkova.cz, www.pohledavkova.cz

Více

Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně... 42

Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně... 42 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně... 42 Komentář k 42 42 ZDPH je implementací článků 184 a 185 Směrnice. Odst. 1 V 42 odst. 1 jsou uvedeny případy, kdy se jedná o opravy

Více

ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ katedra finančního účetnictví a auditingu Hlavní specializace: Účetnictví a finanční řízení podniku Eva Brázdová ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více