VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE. Diplomová práce. 2009/2010 Veronika Dolejší

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE. Diplomová práce. 2009/2010 Veronika Dolejší"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Diplomová práce 2009/2010 Veronika Dolejší 0

2 VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE FAKULTA TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Ústav chemie ochrany prostředí Posouzení environmentálních dopadů mytí nádobí v automatické myčce a konvenčním způsobem pomocí metody LCA Diplomová práce Bc. Veronika Dolejší Praha, květen

3 Prohlášení Název práce: Autor: Studijní obor: Ústav: Vedoucí diplomové práce: Posouzení environmentálních dopadů mytí nádobí v automatické myčce a konvenčním způsobem pomocí metody LCA Bc. Veronika Dolejší Chemie a technologie ochrany životního prostředí Ústav chemie ochrany prostředí doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Tato diplomová práce byla vypracována na Ústavu chemie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v období (leden 2009 květen 2010). Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s vyznačením všech použitých pramenů a spoluautorství. Souhlasím se zveřejněním diplomové práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Byla jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Praha, Podpis diplomanta 2

4 Poděkování: Chtěla bych poděkovat panu doc. Ing. Vladimíru Kočímu, Ph.D, který mi po celou dobu ochotně pomáhal a radil. Ráda bych také poděkovala Mgr. Karlu Kolářovi z Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. za poskytnutí informací týkajících se úpravny vody Želivka. 3

5 Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo posoudit environmentální dopady mytí nádobí v automatické myčce a konvenčním způsobem pomocí metody LCA. Metoda LCA je systematický postup, podle něhož lze stanovit vlivy, kterými působí výrobkový systém během svého celého životního cyklu na životní prostředí. Jako funkční jednotka pro výrobkové systémy bylo zvoleno zajištění mytí nádobí v čtyřčlenné rodině na 1 rok. Výrobkový systém mytí nádobí v automatické myčce o šířce 60 cm, výrobkový systém mytí nádobí v automatické myčce o šířce 45 cm, výrobkový systém ruční mytí v napuštěném dřezu a výrobkový systém ruční mytí pod tekoucí vodou byly namodelovány v softwarovém nástroji GaBi 4, posouzeny dopadovými kategoriemi charakterizačního modelu CML Dec. 07 a následně normalizovány normalizačním model CML 2001 Dec. 07 Europe V průběhu studie LCA bylo zjištěno, že největší vliv na výsledný environmentální dopad má užitná fáze životního cyklu. Konečný dopad na životní prostředí je tedy dán hlavně skutečnou spotřebou teplé vody při konvenčním mytí nádobí. U výrobkového systému mytí nádobí v automatické myčce jsou spotřeby elektrické energie a vody dány konstrukcí myčky. Ze studie LCA vyplývá, že výrobkový systém mytí v automatické myčce o šířce 45 cm má nejnižší negativní dopad na životní prostředí, následuje výrobkový systém mytí nádobí v myčce o šířce 60 cm, výrobkový systém ruční mytí v napuštěném dřezu a výrobkový systém ruční mytí pod tekoucí vodou. Ohřev vody zemním plynem je ekologičtější než ohřev vody elektrickou energií. Ve studii byla také formulována doporučení vedoucí k omezení negativních dopadů výrobkových systémů na životní prostředí. Diplomová práce také zahrnuje studie LCC (Life Cycle Costing), což v tomto případě znamená porovnání peněžních nákladů posuzovaných výrobkových systémů. Způsoby mytí nádobí v pořadí podle finanční náročnosti od nejlevnějšího: Mytí nádobí v napuštěném dřezu při ohřevu vody zemním plynem, mytí nádobí v napuštěném dřezu při ohřevu vody elektrickou energií, mytí v myčce o šířce 45 cm, mytí pod tekoucí vodou při ohřevu vody plynem, mytí v myčce o šířce 60 cm a mytí pod tekoucí vodou při ohřevu vody elektrickou energií. 4

6 Summary: The aim of the Diploma thesis was to use the LCA method to evaluate the environmental assessment of washing up in a dishwasher and in a traditional way. LCA (Life Cycle Assessment) is a tool for the systematic evaluation of the environmental aspects of a product or service system through all stages of its life cycle. Washing the dishes for a quadripartite family for 1 year was chosen as the functional unit used for product systems. The product system of washing the dishes in a dishwasher 60 cm wide, the product system of washing the dishes in a dishwasher 45 cm wide, the product system of washing the dishes in full sink and the product system of washing the dishes under running water were simulation by the GaBi 4 software tool, then they were evaluated using the impact categories of the CML Dec. 07 characterization model and finally they were normalized by the CML 2001 Dec. 07 Europe 25+3 normalization model. The LCA study has shown that the biggest influence on the extent of the environmental impact is exercised during the service life of a product s lifecycle. The final environmental impact is therefore determined by the actual amount of hot water used when washing up in the traditional way. For product system of washing the dishes in a dishwasher consumption of electricity and water are determined by particular construction features. The results of the LCA study indicate that the negative environmental impact of the product system of washing up in a dishwasher 45 cm wide is lowest, subsequently washing the dishes in a dishwasher 60 cm wide, washing the dishes in full sink and washing the dishes under running water. Water heating of natural gas is more ecological than electric water heating. The study also offers recommendations whose purpose is to reduce the negative environmental impact of the product systems. The Diploma thesis also includes a LCC (Life Cycle Cost) studies used for comparing the financial cost of the evaluated product systems. Methods of washing the dishes in order of financial expenses: washing the dishes in full sink (water heating by natural gas), washing the dishes in full sink (electric water heating), washing the dishes in a dishwasher 45 cm wide, washing the dishes under running water (water heating by natural gas), washing the dishes in a dishwasher 60 cm wide and washing the dishes under running water (electric water heating). 5

7 Seznam symbolů a zkratek: ADI acceptable daily intake ČOV čistírna odpadních vod ČR Česká republika ČSN česká státní norma EN evropská norma Equiv. equivalence ekvivalent EU Evropská unie FAETP - Freshwater Aquatic Ecotoxicity GWP - global warming potential HTP - Human Toxicity Chem. - chemický ISO - International Organization for Standardization: mezinárodní norma LCA - life cycle assessment - posuzování životního cyklu LCC - Life Cycle Costing Náklady životního cyklu LCI life cycle inventory analysis - inventarizační analýza, druhá fáze LCA LCIA life cycle impact assessment - hodnocení dopadů životního cyklu, třetí fáze LCA MAETP - Marine Aquatic Ecotoxicity Např. například PET - polyethylen tereftalát POCP - Photochemical Ozone Creation RAD - radiace TETP - Terrestrial Ecotoxicity 6

8 Obsah: 1 Úvod Teoretická část Studie LCA (posuzování životního cyklu) Obecně o studii LCA Aplikace metody LCA První fáze LCA stanovení cíle a rozsahu Druhá fáze LCA inventarizační analýza (LCI) Třetí fáze LCA- Hodnocení dopadu životního cyklu (LCIA) Čtvrtá fáze LCA- interpretace životního cyklu Komparativní studie LCA Mytí nádobí Mytí v automatické myčce Historie Funkce myčky Druhy myček Mycí programy Chemické prostředky Recyklace Mytí konvenčním způsobem Srovnání mytí nádobí v myčce a ručního mytí Experimentální část GaBi Studie LCA Porovnání mytí nádobí v automatické myčce a konvenčním způsobem První fáze LCA stanovení cíle a rozsahu Stanovení cíle Stanovení rozsahu studie Druhá fáze LCA inventarizační analýza (LCI) Příprava a realizace sběru údajů Vztažení získaných údajů k jednotkovému procesu a k funkční jednotce Zpřesnění hranic systému Schémata Třetí fáze LCA- Hodnocení dopadu životního cyklu (LCIA) Klasifikace Charakterizace Normalizace Analýza citlivosti Jiný scénář - Část nádobí se myje ručně a část v myčce Čtvrtá fáze LCA- interpretace životního cyklu Identifikace významných zjištěních Vyhodnocení Závěry a doporučení Náklady životního cyklu LCC (Life Cycle Costing) Výsledky a diskuze Závěr Seznam použité literatury

9 1 Úvod Mytí nádobí je činnost, se kterou se musí každý z nás denně vypořádat. Minuly doby, kdy člověk neměl na výběr, jak tuto činnost provádět. Dnes si můžeme vybrat, jestli chceme trávit svůj volný čas u dřezu nebo investovat čas a peníze na výběr a koupi myčky. Čas je pro dnešního člověka důležitý faktor, o kterém vždy musíme uvažovat. Do hry kromě ušetřeného času vstupují samozřejmě peníze. Před koupí zvážíme, zda peníze ušetřené na vodě a el. energii při mytí v myčce vyváží pořizovací cenu. Peníze a čas jsou jedna věc. Moderní člověk však uvažuje ještě jinak. Mnoho z nás pečlivě třídí odpad, jezdí MHD, šetří energiemi a vůbec se snaží žít tak, aby byl co nejmenší zátěží pro životní prostředí. Obyčejný člověk může v tomto ohledu ovlivnit jen obyčejné věci. Jde právě o každodenní běžné činnosti a tak mnohé z nás už napadla otázka: Je šetrnější k životnímu prostředí mytí v myčce nebo ruční mytí? Na tuto otázku se bude snažit odpovědět tato studie. Předem lze říci, že odpověď nebude nikterak jednoduchá. Ovlivnění životní prostředí je široká oblast, která se nutně musí členit do mnoha kategorií. Tato studie je však primárně určena veřejnosti, takže na konci zazní i přímá a jednoduchá odpověď na položenou otázku. Environmentální dopad budu posuzovat metodou LCA posuzování životního cyklu, což znamená, že se zkoumá dopad systému na životní prostředí během celého životního cyklu, tj. od výroby, přes užitnou fázi až po likvidaci odpadu. Produktové systémy (mytí nádobí jednotlivými způsoby) budou namodelovány pomocí softwaru GaBi 4, což je speciální databázový nástroj sloužící hlavně ke komplexnímu environmentálnímu bilancování. Ve studii budu vycházet, pokud to půjde, z průměrných hodnot. To také znamená, že budu uvažovat průměrného člověka, který nebude kupovat obvykle dražší a bohužel často špatně dostupné ekologicky šetrné výrobky. Výsledky studie budou vždy relativní. Stále bude záležet jen na nás, jestli například použijeme fosfátové nebo bezfosfátové prací prášky do myčky. Studie by nám hlavně měla dát další informace, abychom se nakonec rozhodli správně. Výsledek studie je také časově závislý. V budoucnosti se například mohou změnit určité faktory, kterými se může výsledek studie zvrátit. Hodnoty použité ve studii jsou, pokud možno, co nejnovější a oblastně specifikované na Českou republiku. 8

10 2 Teoretická část 2.1 Studie LCA (posuzování životního cyklu) Obecně o studii LCA Metoda LCA (Life Cycle Assessment) je systematický postup, podle něhož lze stanovit vlivy, kterými působí výrobkový systém během svého celého životního cyklu na životní prostředí. To znamená, že zkoumáme vliv výroku na životní prostředí od fáze těžby a dopravy surovin, přes užitnou fázi až po jeho likvidaci nebo recyklaci. Pojem studie LCA znamená aplikaci metody LCA na určitý výrobek. Pod pojmem zpracovatel se rozumí jednotlivec nebo skupina lidí, která tuto studii provádí. Výrobkový systém je soubor všech procesů, z nichž se skládá životní cyklus posuzovaného výrobku. Jeden výrobek tak může vykazovat rozdílný dopad na životní prostředí jenom v důsledku existence jiných procesů v jeho výrobkovém systému. Metodou LCA se tedy nestanovuje dopad výrobku, ale dopad procesů, z nichž se posuzovaný životní cyklus výrobkového systému skládá. Životní cyklus v sobě zahrnuje všechna stádia, jimiž během své existence výrobek projde. Dopad výrobkového systému na životní prostředí je tak posuzován od vlivu, jenž má získání surovin potřebných k vytvoření výrobku z přírody, přes vlivy vznikající při zpracování surovin na materiály, při vlastní výrobě výrobku i při spotřebě výrobku k vlivům, které má na svědomí likvidace výrobku jako spotřebního odpadu. Kromě vlivů způsobených výrobními procesy se hodnotí i vlivy způsobené dopravou materiálů, výrobků i vzniklého odpadu. Pod pojmem negativní dopad životního cyklu výrobku na životní prostředí se rozumí soubor všech negativních vlivů, jimiž sledovaný výrobek působí na životní prostředí v průběhu svého celého životního cyklu. Při studii LCA jsou vždy velmi důležité hranice systému, což je stanovené rozhraní mezi výrobkovým systémem a jeho okolím. Hranice systému vždy ovlivní výsledky metody. Pro studii LCA je podstatné dodržování tzv. transparentnosti. Transparentnost znamená otevřené, úplné a srozumitelné předložení informací. Jedná se jak o číselné údaje a učiněné předpoklady, tak i o jiné úvahy významné pro studii. Transparentnost studie je 9

11 důležitá pro snadnou orientaci ve studii a její kontrolu. Transparentnost také usnadňuje provádění oprav nebo případné přepracování studie z důvodu zjištění nových okolností. Informace ve studii musí být podány takovým způsobem, aby byla studie snadno srozumitelná a případně opakovatelná. Při dodržení transparentnosti lze pak studii opakovat krok za krokem a zároveň ověřit správnost výpočtů a původ dat. Přístup LCA je iterativní. Informace zjištěné během rozpracovávání studie mohou ovlivnit vstupní předpoklady a ty následně opět další průběh analýzy. LCA pomáhá porozumět celkové významnosti systému v životní prostředí. Podporuje identifikaci významných environmentálních aspektů produktů. Jedním z úkolů LCA je provést hodnocení zatížení životního prostředí výrobkem, procesem nebo činností, a to identifikací a kvantifikací užité energie a materiálů i množství odpadu uvolněného do životního prostředí. Dalším úkolem je identifikování a zvážení možností, jimiž lze přispět ke zlepšení stavu. Zajistit vytváření celkového obrazu o možných interakcích činností a životního prostředí. Přispět k všestrannému pochopení zvláštní povahy a vzájemně podmíněných důsledků lidských aktivit pro životní prostředí. Jedním z cílů LCA může být také předání řídícím orgánům informace, které definují účinky těchto aktivit na životní prostředí a naznačují vhodná řešení pro jeho zlepšení 1. Metoda LCA je standardizována v normách: ČSN EN ISO 14040:2006 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova ČSN EN ISO :2006 ( ) Environmentální management Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice Aplikace metody LCA Postup při aplikaci metody LCA je normalizovaný a rozděluje se do čtyř fází: 1. Fáze stanovení cíle a rozsahu 2. Fáze inventarizační analýzy 3. Fáze hodnocení dopadu 4. Fáze interpretace 10

12 První fáze LCA stanovení cíle a rozsahu První fáze LCA je fází plánovací. Nejprve se přesně vymezí cíl studie a s tím související zamýšlené použití studie, důvody pro provádění studie a také předpokládané publikum, tedy osoby, které budou s výsledky studie seznámeny Stanovení cíle Při stanovení cíle je nutné písemně odpovědět na tyto otázky: i) Proč je studie LCA vypracovává, z jakého důvodu a jaký je hlavní účel? ii) K čemu budou výsledky studie LCA použity? iii) Pro koho se studie vypracovává, kdo ji bude používat? Ad i) Stanovení důvodu a účelu Jedním z důvodů je vždy zjištění základních informací o materiálově energetických tocích mezi daným výrobkovým systémem a životním prostředím. To je ovšem podstata metody. Je tedy třeba ještě odpovědět, proč nás tyto informace zajímají a za jakým účelem je chceme zjistit. Mezi nejčastější důvody patří: Zjištění příčin negativního dopadu posuzovaných životních cyklů a nalezení způsobu jejich odstranění. Např.: Stanovení požadavků pro udělování značky ekologicky šetrný výrobek Porovnání různých životních cyklů a rozhodnutí, který z nich je z hlediska životního prostředí výhodnější. Například při posouzení nové technologické linky před jejím zavedením. Nalezení takového životního cyklu výrobu, který bude mít při zachování všech požadovaných vlastností (funkčnost, ekonomičnost i estetická stránka) nejnižší dopad na životní prostředí. Díky metodě LCA tak vznikl ekodesign, což je nový obor zabývající se navrhováním nových výrobků, které kromě klasických požadavků zvažuje i požadavky týkající se ochrany životního prostředí 2. Ad ii) Stanovení použití studie Stanovení použití studie je důležité z hlediska kvality dat. Pod pojmem kvalita dat se rozumí schopnost údaje splnit vytyčené požadavky. Patří sem i otázka přesnosti, reprodukovatelnosti a specifičnosti údajů. Specifické údaje jsou data specifická pro určitý 11

13 podnik nebo výrobní operaci. Obecné údaje jsou jejich opakem. Jsou to data, která jsou pro určité procesy uvedena v literatuře. Obecná data nemusí vždy odpovídat konkrétnímu případu a mohou být i zastaralá. Proto musí být u údajů uveden pramen a čas, kdy byla získána. Při studiích, které mají orientační nebo pedagogický charakter lze vycházet z obecných údajů, jejichž přesnost není velká.. Orientační studie většinou slouží k zjištění, které fáze životního cyklu nejvíce ovlivňují životní prostředí a kterými látkami je tento negativní dopad způsoben a jestli je vůbec možné snížit negativní dopad výrobku na životní prostředí. Je-li ovšem studie důležitá pro rozhodování, která varianta bude vybrána nebo bude podle výsledku studie učiněno rozhodnutí finančního nebo politického charakteru, je nutné, aby použité údaje měly co největší kvalitu a byly specifické pro daný případ 2. Ad iii) Stanovení adresáta studie Je nutné stanovit komu je studie určena a uzpůsobit tomu styl psaní. Také je třeba stanovit zda jde o studii privátního nebo veřejného charakteru. Jak u privátní, tak u veřejné studie se musí uvést zadavatel a upřesnit míra specifičnosti a stupeň utajení dat a výsledků Stanovení rozsahu studie Rozsah je třeba definovat dostatečně podrobně, aby šířka i hloubka analýzy byla v souladu se zaměřením na stanovené cíle studie. Všechny hranice, metodologie, kategorie dat a přijaté předpoklady je třeba stanovit jasně, srozumitelně a viditelně. Tím se rozumí geografický rozsah studie (místní, regionální, státní, kontinentální a světový) i doba platnosti studie (životnost výrobku, časový horizont procesů a trvání vlivů). Další úpravy rozsahu studie budou zřejmě nutné po prvním vyhodnocení různých komponentů, kdy jsou identifikovány klíčové problémy. Během studie LCA lze mnohdy zpřesnit rozsah studie podle průběžně získávaných informací. Při stanovení rozsahu studie se určují následující položky: Funkce systému či systémů Funkční jednotka Posuzovaný systém Hranice systému Alokační postupy 12

14 Typy dopadů; metodologie hodnocení dopadů a následná interpretace pro použití Požadavky na údaje Předpoklady Omezení Požadavky na kvalitu počátečních údajů Typ kritického přezkoumání (je-li) Typ a formát zprávy vyžadované pro studii Funkce výrobkového systému je totožná s funkcí výrobku, jehož životní cyklus budeme posuzovat. Stanovení funkce výrobkového systému musí pochopitelně souhlasit s cílem studie. Stanovit funkci výrobkového systému tak znamená vymezit co nejpřesněji funkci (službu), kterou posuzovaný výrobek plní ve spotřební sféře. Toto vymezení je kvalitativní. Funkční jednotka je kvantifikovaný výkon výrobkového systému, který slouží jako referenční jednotka ve studii posuzování životního cyklu. Účelem stanovení funkční jednotky je vytvořit si míru pro porovnávání výkonu těch výrobkových systémů, jež poskytují stejnou službu. Charakter a rozměr funkční jednotky jsou více méně dány již funkcí výrobkového systému. Zato velikost funkční jednotky můžeme zvolit podle svého uvážení. Ze stanovené funkční jednotky vyplynou referenční toky neboli hodnoty výstupů z odpovídajících výrobkových systémů. Při porovnávání velikosti negativních dopadů na životní prostředí porovnáváme vždy výrobkové systémy, jejichž velikosti odpovídají stanovované funkční jednotce. Posuzovaný výrobkový systém se obvykle znázorňuje jednoduchým schématem, kde jsou vyznačeny jednotkové procesy a toky energií a materiálů. Hranice modelovaného výrobkového systému určují jednotkové procesy zařazené do tohoto systému. Po sestavení základního schématu hlavní výrobní řady životního cyklu výrobku je zapotřebí doplnit toto schéma o vedlejší řady, jež odrážejí subsystémy výroby pomocí materiálů a subsystémy zpracovávající vzniklé výrobní odpady. O zařazení subsystému do výrobkového systému rozhoduje podíl, kterým daný subsystém přispívá ke konečnému výsledku. Když zařazení subsystému změní celkový výsledek o méně než 5%, tak nemusí být takový subsystém do výrobkového systému zařazen. Metoda LCA je založena na sběru údajů a jejich zpracování, takže je nutné vědět, jaké údaje je nutné shromažďovat. Jde hlavně o údaje energetické a materiálové. 13

15 Ve studii LCA se často vyskytují předpoklady, které je nutno udělat, aby bylo vůbec možné studii provést. Kvůli transparentnosti je nutné tyto předpoklady na patřičném místě uvést. Pro správné používání metody je nutné znát její omezení z hlediska možnosti jejího použití i z hlediska získaných výrobků. Požadavky na kvalitu údajů musí být vždy stanoveny tak, aby umožnily dosažení vytyčeného cíle. Ve studii je zapotřebí zhodnotit následující požadavky na kvalitu údajů: časový, geografický a technologický rozsah, přesnost, úplnost, reprezentativnost, konzistenci a reprodukovatelnost Druhá fáze LCA inventarizační analýza (LCI) Inventarizační analýza je kvantitativním popisem všech toků materiálu a energie přes hranici systému směrem dovnitř i vně vlastního systému. Do inventarizační analýzy je řazeno 6 procesů: i) Příprava a realizace sběru údajů Vlastní sběr údajů vyžaduje výbornou znalost podstaty každého jednotkového procesu. Postupy používané pro sběr údajů závisí na charakteru jednotkových procesů. Tyto postupy jsou například: přímé měření, údaje z literatury, kvalifikované odhady. ii) Validace získaných údajů Validace je kontrola platnosti údajů. iii) Vztažení získaných údajů k jednotkovému procesu a k funkční jednotce Sesbírané údaje se musí přepočítat na funkční jednotku iv) Zpřesnění hranic systému Při zpracovávání údajů může dojít k potřebě zmenšit nebo zvětšit výrobkový systém kvůli zjištění, zda jsou nebo nejsou informace důležité. Dalším důvodem ke zpřesnění hranic je nereprodukovatelnost údajů. v) Alokace toků Alokace je rozdělení vstupních a výstupních toků jednotkového procesu vzhledem k posuzovanému výrobkovému systému (ČSN EN ISO 14040). Alokace je nutná, jestliže v jednotkovém procesu nevzniká jen jeden požadovaný meziprodukt, ale také další nepožadované produkty. vi) Interpretace výsledků 2 14

16 Třetí fáze LCA- Hodnocení dopadu životního cyklu (LCIA) LCIA hodnotí důležitost potenciálních dopadů na životní prostředí na základě výsledků inventarizační analýzy. Hodnocení dopadů je srovnávání významnosti každého emisního toku vzhledem k celkovým známým dopadům lidské činnosti v dané kategorii LCIA zahrnuje spojení inventarizačních údajů se specifickými dopady na životní prostředí. Úroveň detailů, volba hodnocených dopadů a použitých metodologií závisí na cíli a na rozsahu studie. Výstupem z LCIA je soubor výsledků indikátorů různých kategorií dopadu. Kategorie dopadu je třída představující problém v životním prostředí, jenž je způsobován lidskou činností a ke kterému lze přiřadit výsledky inventarizace. Základní kategorie dopadu - kategorie, které jsou hodnoceny vesměs ve všech studiích LCA. Úbytek neobnovitelných (abiotických) zdrojů Využívání krajiny (pokles množství využitelné krajiny) Změny klimatu Úbytek stratosférického ozónu Humánní toxicita Ekotoxicita (sladkovodní, mořská, terestrická) Tvorba foto-oxidačních látek Acidifikace Eutrofizace Specifické kategorie dopadu - kategorie používány u určitých studií LCA, kde si to vyžádá definice cílů a rozsahu. Využívání krajiny (úbytek funkcí krajiny potřebných pro život; úbytek biodiversity) Ekotoxicita (sladkovodní a mořské sedimenty) Ionizační záření Zápach (zapáchající plyny) Hluk Odpadní teplo Ztráty na životech 15

17 Charakterizační model CML Dec. 07: Globální oteplování (GWP 100 years) Plyny v atmosféře umožňují průchod slunečního záření na povrch Země, ale zároveň odrážejí infračervené záření vyzařované zemským povrchem částečně zpět k Zemi. Tento jev se nazývá skleníkový efekt. Přirozený skleníkový efekt je nezbytný pro život na Zemi. Když se zvýší množství skleníkových plynů (CO, CO 2, CH 4 ), tak se zachycuje i ta část sluneční energie odražené zemským povrchem, která by jinak byla vyzářena do vesmíru. Zadržené paprsky způsobují zvyšování teploty atmosféry. Globální zvýšení teploty má pak za následek např.: tání ledovců zvyšování hladiny moří potápění ostrovů. Jako referenční látka se používá CO 2. GWP pro oxid uhličitý je tedy 1. Ostatní skleníkové plyny mají GWP tak vysoké, aby tato hodnota souhlasila se schopností tohoto plynu způsobovat globální oteplování oproti CO 2. 3 Acidifikace (AP) Acidifikace je proces okyselování půdního nebo vodního prostředí způsobený nárůstem koncentrace H + iontů, které se do prostředí dostaly atmosférickým spadem emisí. Acidifikující látky (kyseliny, oxidy síry a dusíku, sulfan, amoniak) způsobují jak narušení půd a vod, tak i přímo poškozování vegetace. NO x a SO 2 v atmosféře a na povrchu vegetace reagují s vodou za vzniku k. sírové a dusičné. Rostliny a stromy po intenzivním kyselém spadu odumírají. Při acidifikaci dochází také k vyluhování toxických kovů, které mají obvykle při nižším ph toxičtější formu. Dochází ke snížení biodiversity. Referenční látka je SO 3 2. Eutrofizace (EP) Eutrofizace je pojem obsahující všechny potenciální dopady zvýšení koncentrace živin (fosfor, dusík) v prostředí. Neúměrné zvýšení množství živin způsobuje v prostředí změny v druhovém složení nebo výrazný nárůst biomasy ve vodních a půdních ekosystémech. Emise látek pro tuto kategorii můžeme rozdělit na látky bezprostředně sloužící jako živiny (obsahující biologicky dostupný fosfor, dusík) a na látky biologicky rozložitelné, které přispívají přímo ke kyslíkovému deficitu 3. 16

18 Ekotoxicita: Za ekotoxickou považujeme látku, která působí toxicky na živé organismy a tím nepříznivě ovlivňuje funkce, strukturu a rovnováhu v přírodním ekosystému, kde tento organismus žije. Toxické působení látek v prostředí má za následek vymírání druhů, snižování četnosti populací, snižování biodiversity, ale také snižování kvality a vydatnosti přírodních surovinových zdrojů. Toxické působení na ekosystémy způsobuje jejich narušení nebo i zánik. Je nutné brát v úvahu, že přírodní ekosystémy jsou obvykle úzce spjaté. Charakterizačním faktorem je potenciál ekotoxicity ETP. Hodnoty ETP se liší pro různé ekosystémy. Charakterizační model CML Dec. 07 zahrnuje: ekotoxicita sladkovodní (FAETP) ekotoxicita terestrická (TETP) půdní systém 3 Humánní toxicita (HTP) Humánní toxicita zahrnuje nepříznivé účinky látek emitovaných do prostředí na zdraví člověka. Nepříznivých účinků látek existuje velké množství. Jde například o mutagenitu, karcinogenitu, teratogenitu, akutní toxicitu, genotoxicitu atd. Pro míru jedovatosti látek se používá parametr přijatelné denní dávky ADI. V legislativě jsou zakotveny nejvyšší přípustné koncentrace hlavních znečišťujících látek v jednotlivých složkách prostředí nebo v produktech. Jako charakterizační faktor se používá potenciál toxicity HTP (Human Toxicity ). Referenční látkou je 1,4 dichlorbenzen 3. Úbytek abiotických zdrojů (ADP) Nadměrná spotřeba surovin povede k jejich nedostatku v budoucnosti. Při čerpání surovin dochází také k nepříznivým environmentálním dopadům v důsledku těžby, zpracování a dalších operacích. Neobnovitelné abiotické suroviny jsou např.: ropa, zemní plyn, různé rudy. Mezi obnovitelné abiotické zdroje patří zemědělská půda, podzemní vody aj. Charakterizačním faktorem spotřeby abiotických surovin je potenciál úbytku surovin ADP (Abiotic Depletition ). Je to poměr mezi množstvím spotřebované suroviny ke globální zásobě této suroviny. Referenční látka je antimon 3. 17

19 Úbytek stratosférického ozónu (ODP) Kvůli úbytku stratosférického ozónu dochází k většímu pronikání slunečního UV záření na zemský povrch, což negativně ovlivňuje zdraví lidí, kvalitu přírodního prostředí a přírodních zdrojů. Narušením ozonosféry dochází ke změnám regionálního i globálního klimatu. Může to mít i přímé biologické následky. Látky, které nejpodstatněji narušují ozonovou vrstvu jsou halogenované uhlovodíky, methan a oxidy dusíku. Nejvýznamnější nepříznivé účinky UV záření jsou: vyšší výskyt rakoviny kůže, šedých zákalů, snížení přirozené imunity lidí, narušeni ekosystémů pevnin i oceánů, intenzivní postižení mořského fytoplanktonu a zooplanktonu, koroze povrchů atd. Referenční látkou je CFCl 3 3. Tvorba fotooxidantů (POCP) Indikátorem fotochemického smogu (vzniku fotooxidantů) je přízemní ozón. Mezi fotooxidanty patří skupina různých nestabilních oxidujících látek vznikajících při reakcích těkavých organických látek s kyslíkatými sloučeninami a oxidy dusíku vyskytujícími se přirozeně v troposféře. Hlavní toxické fotooxidanty jsou ozón, peroxoacetyl nitrát (PAN) peroxid vodíku, radikál peroxidu vodíku a další radikály jež vznikají jako meziprodukty oxidačních reakcí. Všechny reaktivní látky vznikající z fotochemických reakcí mají nepříznivé účinky na životní prostředí. Fotooxidanty například poškozují DNA buněk a podporují vznik nádorů. Charakterizačním faktorem dopadové kategorie tvorba fotooxidantů je potenciál vzniku troposférického ozónu POCP (Photochemical Ozone Creation ), který vyjadřuje, jak významně se daná látka podílí na vzniku troposférického ozónu. Referenční látku je ethen 3. 18

20 Tabulka I: Kategorie dopadu (CML Dec. 07) a jejich výsledky indikátoru kategorie dopadu. Kategorie dopadu Výsledek indikátoru kategorie dopadu Globální oteplování [kg CO2-Equiv.] Acidifikace [kg SO2-Equiv.] Eutrofizace [kg Phosphate-Equiv.] Ekotoxicita sladkovodní [kg DCB-Equiv.] Ekotoxicita terestrická [kg DCB-Equiv.] Humánní toxicita [kg DCB-Equiv.] Úbytek abiotických zdrojů [kg Sb-Equiv.] Úbytek stratosférického ozónu [kg R11-Equiv.] Tvorba fotooxidantů [kg Ethene-Equiv.] Etapa hodnocení dopadů sestává z následujících tří kroků: 1) Klasifikace přiřazení inventarizačních údajů ke kategoriím dopadů 2) Charakterizace modelování inventarizačních údajů uvnitř kategorií dopadů 3) Normalizace vzájemná porovnatelnost Klasifikace Klasifikace je krok, ve kterém se výsledky z inventarizace přidělují jednotlivým kategoriím dopadů. Každá emise látky do prostředí je dle svých účinků přiřazena konkrétní kategorii dopadu. Po klasifikaci následující charakterizace přepočítává emise v jednotkách objemu či hmotnosti na potenciály environmentálních dopadů. V klasifikaci je nutné určit, které emisní toky se podílejí na které dopadové kategorii. Některé látky způsobují nepříznivé účinky ve více kategoriích dopadů. Pravidlem by mělo být hodnocení dopadů ve všech relevantních kategoriích daných konkrétním případem. V některých případech příspěvek k jedné dopadové kategorii vylučuje příspěvek ke druhé Charakterizace Na základě přiřazení emisních toků jednotlivým kategoriím dopadu provedeným v části klasifikace se ve fázi charakterizace provádí vyčíslení potenciálních dopadů na jednotlivé dopadové kategorie. Aby bylo možné vyjádřit příspěvky emisí různých látek na dopadové kategorie, je třeba pro každou kategorii zvolit jednotku, kterou se míra potenciálního poškození bude vyjadřovat. Tuto jednotku nazýváme Indikátor kategorie. Indikátor kategorie dopadu životního cyklu je kvantifikovatelná jednotka schopná vyjádřit změny v kategorii dopadu. Schopnost látek podílet se na dopadové kategorii je vyjádřena 19

21 pomocí ekvivalentu indikátoru, to znamená, kolikrát více ve srovnání s indikátorovou látkou se daná látka na dopadové kategorii podílí. Ekvivalent indikátoru se nazývá charakterizační faktor (potenciál dopadu). Výsledek indikátoru je číselné vyjádření dopadu hodnoceného procesu nebo produktu na zvolenou kategorii dopadu. Je to součet potenciálů dopadu všech emisí všech látek přispívajících ke konkrétní kategorii dopadu. Charakterizace hodnoceného systému se provede pro všechny zvolené kategorie dopadu. Výstupem charakterizace je tedy soubor hodnot výsledků indikátorů, profil dopadů pro všechny kategorie dopadu Normalizace Normalizace se provádí za účelem zvýšení srovnatelnosti dat z různých kategorií dopadu a tím i zajistit základ pro vyhodnocení. Porovnáváme-li dva systémy z hlediska jejich dopadů na životní prostředí, zřídka kdy je jeden z nich lepší ve všech směrech. Normalizace slouží k vyjádření, jak velký podíl dopadu na životní prostředí hodnocená technologie či produkt má vzhledem k dopadu celkové lidské činnosti na danou kategorii v určitém časovém horizontu. Porovnávat jednotlivé číselné rozdíly mezi různými kategoriemi není možné, neboť čísla souvisí s jinými účinky a jsou v různých jednotkách. Potenciální dopady je nutné porovnávat v nějakém obecném a společném měřítku, tak aby bylo možné posoudit, zda je nebo není míra jednotlivých dopadu významná. Normalizace má za cíl vyjádřit relativní významnost velikosti výsledků indikátorů kategorií dopadu mezi sebou a vyjádřit jejich rozdíly v podobě vhodné k celkovému hodnocení. Volbu referenční hodnoty je třeba vždy pečlivě zvážit. Normalizací získáme představu o tom, jak významnou měrou se bude námi posuzovaný životní cyklus výrobku podílet na celkovém, lidmi způsobovaném, narušování jednotlivých dopadových kategorií. Jde tedy o vyčíslení, jak moc se celkový lidský vliv na danou dopadovou kategorii zhorší po zavedení posuzované technologie či produktu 3. 20

22 Čtvrtá fáze LCA- interpretace životního cyklu. Interpretace životního cykluje systematický postup při identifikaci environmentálních problémů zkoumaného výrobkového systému a hledání možností zaměřených na snížení spotřeby energie, surovin a dopadů na životní prostředí. Charakter interpretace LCA závisí na tom, jaký záměr sledovala studie LCA od začátku. Interpretace životního cyklu by měla poskytnout kompletní a důslednou prezentaci výsledků studie LCA tak, aby byla v souladu s určeným cílem a rozsahem studie. Hlavními body interpretace jsou: Použití systematického postupu vedoucího k identifikaci, posouzení, kontrole, vyhodnocení a prezentaci závěrů založených na poznatcích studie LCA nebo LCI v souladu s první fází LCA Použití iterativního postupu ve fázi interpretace a dalších fází studií LCA a LCI Zajištění vazeb mezi LCA a ostatními postupy v environmentálním managementu - zdůrazňováním silných stránek a naopak omezení studií LCA nebo LCI ve vztahu ke stanovení cíle a rozsahu studie. V interpretaci dochází k propojení poznatků z inventarizační analýzy a hodnocení dopadů. Během inventarizační fáze a fáze hodnocení dopadů byly provedeny nějaké odhady, předpoklady a rozhodnutí, jak ve studii pokračovat. Byla přijata určitá zjednodušení či aproximace. Všechny tyto předpoklady musí být zahrnuty do fáze interpretace a vždy musí být stavěny vedle prezentace výsledků. Interpretace životního cyklu se skládá z následujících kroků: i) Identifikace významných problémů ii) Hodnocení iii) Formulace závěrů a doporučení Ad i) Identifikace významných problémů Identifikace problémů a určení jejich závažnosti vychází vždy z předchozích fází LCI a LCIA, přičemž jsou brány v úvahu požadavky stanovené v první fázi LCA. Cílem je tedy vybrat ta data, jež se zásadní měrou podílejí na formulaci závěrů. Pro identifikaci významných zjištění je třeba informace z předešlých fází LCA vhodně seřadit a strukturalizovat. 21

23 K identifikaci významných problémů je třeba shromáždit následující informace: výsledky inventarizační analýzy a hodnocení dopadů použité metodické postupy, alokační pravidla, hranice LCI, indikátory kategorie hodnoty použité ve studii uvedené ve stanovení cíle a rozsahu informace o roli a zodpovědnosti zainteresovaných stran Ad ii) Hodnocení Cílem hodnotící části LCA studie je zvýšit její důvěryhodnost. Toho se docílí sledováním spolehlivosti průběžných, závěrečných výsledků a především významných problémů. Hodnocení studie je třeba provádět v souladu s cílem a rozsahem studie a musí brát zřetel na zamýšlené použití výsledků. Při hodnocení studie se kontroluje především její úplnost, citlivost a soudržnost. Součástí by mělo být i zhodnocení kvality údajů. Ad iii) Závěry a doporučení K formulaci závěrů a doporučení je možné přistoupit až po úplném uzavření kroků identifikace významných zjištění a hodnocení, jež mají za úkol transparentně ukázat, že výsledky hodnocení dopadů na základě inventarizace jsou úplné, porovnatelné a dostatečné pro formulaci závěrů a doporučení. Cílem je určit závěry na základě předchozích postupů a zpracovat doporučení pro zadavatele studií LCA nebo LCI. V závěrech se musejí jednoznačně uvést: významná zjištění; souhrn kontroly úplnosti, citlivosti a soudržnosti pro samotné výsledky i pro použité metody; formulace předběžných závěrů studie společně s kontrolou, zda jsou v souladu s první fází. Pokud jsou předběžné závěry soudržné a splňují na ně kladené požadavky, lze je formulovat jako konečné závěry. Významným výstupem studie LCA je formulace doporučení příjemcům zprávy. Formulace doporučení by měla vycházet z definice cílů a rozsahu a měla by být založena výhradně na konečných závěrech. Použití výstupů z LCA studií může být používáno pro různé účely 3. 22

24 2.1.3 Komparativní studie LCA Komparativní studie LCA se nejčastěji zabývá porovnáním dvou nebo více životních cyklů alternativních výrobků. Porovnávají se tak výrobky plnící tutéž funkci a lze tak určit, která z variant je ohleduplnější k životnímu prostředí. Nejčastější důvody pro provedení komparativní studie LCA a) důkaz, že výrobek nově uvedený na trh je ohleduplnější k životnímu prostředí. b) provádění výběru výrobkových kategorií v ekolabelingových programech. c) ekodesign hledání nejvhodnějšího životního cyklu výrobku požadovaných vlastností d) zjištění zda je skutečně vážný důvod pro podporu některého ze zkoumaných životních cyklů výrobků (např. vydání zákonných předpisů) e) pro zlepšení současné existence dvou či více alternativních výrobků a to tak, že se poukáže na slabá místa jejich životních cyklů. Protože se specifikují okolnosti mající vliv na velikost negativního dopadu sledovaného výrobkového systému, lze určit nejvhodnější podmínky pro výrobu, užitnou fázi i likvidaci alternativních výrobků. 1. Hlavní pravidla při provádění komparativní studie LCA: 1. Hranice u obou srovnávaných systémů musí být zvoleny ve stejném rozsahu. 2. Zařazení dopravních procesů do studie musí být také ve stejném rozsahu, nelze tedy například do jednoho procesu zařadit dopravu hotových výrobků do prodejen a do druhé nikoliv. 3. Existují-li u jednoho výrobku různé varianty výrobkového systému, jenž kupříkladu mohou být dány rozdílnými způsoby likvidace, je také nutné uvést tuto okolnost a zdůraznit, která z těchto variant byla posuzována 4. Velmi důležité je správné zvolení funkční jednotky. Volba této jednotky by měla co nejpřesněji odrážet funkci, kterou porovnávané výrobkové systémy plní a také by neměla žádný z nich zvýhodňovat. Volbu funkční jednotky je nutné ve studii zdůvodnit. 5. Výhody a nevýhody posuzovaných výrobkových systémů je nutné shrnout v tabulce. Na provedení LCA nemají vliv. Tyto výhody a nevýhody se zvažují až dodatečně 1. 23

25 2.2 Mytí nádobí Mytí v automatické myčce Historie První pokusy o konstrukci stroje na mytí nádobí byly učiněny už před rokem Jedním z nich byla dřevěná ručně poháněná myčka, která je schématicky nakreslená na obrázku 1. První motorem poháněná myčka nádobí vznikla v americkém státě Ilinois roku Vynalezla ji Josephine Cochranová. Vadilo jí zdlouhavé mytí nádobí po slavnostech, které často pořádala. První stroj na mytí nádobí vypadal jinak než dnešní myčky nádobí. Byl to kotel s horizontálně uloženým kolem, na které se pomocí drátěných držáku připevňovalo nádobí. Pohon kola zajišťoval motor. Kolo rozstřikovalo vodu se saponátem a ta myla nádobí. V roce 1893 vystavovala Josephine Cochranová svoji myčku nádobí na světové výstavě v Chicagu, kde sklidila velký úspěch. První exempláře myček funkčně podobných dnešním se na trhu objevily ve čtyřicátých letech minulého století 4. Do domácnosti se však myčky dostaly až za dalších třicet let. Například firma Bosch uvádí na trh svou první myčku v roce První myčky spotřebovaly kolem 60 litrů na jeden cyklus. K účinnému snížení spotřeby vody došlo až po zavedení senzorů řízené recirkulace vody. V podobě, jak ji známe dnes (se speciálním výměníkem tepla a kondenzačním sušením), je k dostání dokonce až v osmdesátých letech. Obrázek 1: Dřevěná myčka nádobí 24

26 Funkce myčky Mytí je v myčce rozloženo do několika kroků. Při nejdelším programu myčka postupně předmývá, myje, oplachuje, leští a suší nádobí. Po zapnutí myčka otevře přívodní ventil a napouští vodu. Při dosažení správného množství vody zastaví hladinový spínač napouštění a pustí topení a oběhové čerpadlo. Oběhové čerpadlo vytváří potřebný tlak a žene vodu do ostřikovacích ramen, která omývají nádobí. Když je voda ohřátá na určenou teplotu, vypne se topení a mytí pokračuje ještě určitý čas. Po uplynutí tohoto času se vypne oběhové čerpadlo a zapne vypouštěcí čerpadlo, které odsaje všechnu vodu do odpadu. Tento cyklus je použit jako hlavní mytí i předmytí. Při předmytí je voda zahřátá na nižší teplotou a saponát se vyplavuje z části násypky. Hlavní mytí má teplotu podle nastaveného programu a otevírá se při něm hlavní část násypky. Když je nádobí umyto, následuje několik cyklů oplachu, který probíhá ve studené vodě bez saponátu, stejným způsobem jako při mytí a má za úkol zbavit nádobí zbytků saponátu. Leštění probíhá při posledním oplachu, který je prováděn horkou vodou. Leštidlo je v průběhu tohoto oplachu nadávkováno pomocí dávkovače leštidla, který bývá sdružen se zásobníkem na mycí prostředek. Na konci tohoto cyklu je odčerpána voda a začíná sušení. Díky leštidlu voda sklouzne z nádobí a nezanechá kapky. Zbytek vlhkosti se u základních modelů odpařuje z horkého nádobí samovolně po určitý čas, u myček s nuceným sušením vzduch cirkuluje pomocí vestavěné turbíny a kondenzuje na chladnější části myčky nebo je míchán se studeným vzduchem a vypouštěn mimo myčku. Tím je dosažena vyšší účinnost sušení. Všechny myčky nádobí pracují na stejném principu, který může být různě modifikován. Můžeme si vybrat z řady mycích programů, které se liší teplotou vody, intenzitou mytí nebo dokonce mohou mít rozdílný tlak čerpadla. Nejmodernější myčky nádobí jsou řízeny procesorem, který pomocí čidel zjišťuje různé hodnoty (teplota, hladina vody, množství nečistot v mycím roztoku, tvrdost vody atd.). Z toho pozná jak probíhá program a řídí jeho další průběh tak, aby výsledky mytí byly výborné při minimální spotřebě vody, energie a času 4. Myčka nádobí je vhodná pro nerezové, porcelánové a skleněné nádobí. V myčce se nedoporučuje umývat: nádobí ze stříbra, hliníku, zinku a dřeva, nádobí s teflonovým povrchem, měděné pánve a hrnce a také sklo se zlatými ozdobami a nádobí z určitých plastů. 25

27 Druhy myček Myčky nádobí můžeme rozdělit do tří základních kategorií: Myčky široké 60 cm umyjí 12 jídelních souprav za jeden mycí cyklus jsou vhodné pro vícečlennou rodinu. Energetická třída A má spotřebu el. energie 1,05kWh; spotřeba vody 9-18l; hlučnost přibližně 44 až 53 db; cena většinou od 8 tisíc Kč. Myčky široké 45 cm pro 8 až 10 jídelních souprav vhodné pro malé rodiny. Energetická třída A má spotřebu elektrické energie 0,74 až 1,01kWh;spotřeba vody 9-16l; hlučnost přibližně 45 až 55 db; cena přibližně 8-15 tisíc. Stolní myčky 4-6 sad nádobí vhodné například pro kanceláře nebo pro jednu až dvě osoby. Energetická třída A má spotřebu el. energie asi 0,51 až 0,63kWh; spotřeba vody 7-9 l; hlučnost přibližně 48 až 56 db; cena od 8 tisíc. Soupravou nádobí se rozumí jeden talíř hluboký, mělký a dezertní, šálek, podšálek a příbor. V současné době se prodávají hlavně myčky energetické třídy A Mycí programy V současné době myčky disponují minimálně pěti programy. Drahé myčky znají až dvanáct programů. Názvy programů se liší výrobce od výrobce, jejich principy však zůstávají přibližně stejné. Předmytí nechceme-li zapnout myčku, protože ještě není plná, ale chceme se vyhnout zahnívání špíny na nádobí. Spotřebuje jen 0,1 kwh a 4 až 5 litrů vody. Rychlý program (40 C) - rychlé mytí (30 minut) mírně zašpiněného nádobí. Jemný program (teplota kolem 45 C) pro šetrné mytí skla. Normální BIO program (50 C) - sklo a plasty choulostivé na vysokou teplotu, energeticky úspornější. Úsporný BIO program (50 C) - běžné až mírně zašpiněné nádobí. AUTO BIO program (50 C) - úspornější varianta programu AUTO, choulostivější materiály jako sklo, plast. Normální (univerzální) program (65 C) - běžně zašpiněné nádobí se zaschlými zbytky jídla. 26

28 AUTO program (65 C) - automatický program s vodním senzorem pro všechny mycí úkoly, nezávisí na stupni zašpinění, spotřeba vody a energie se přizpůsobuje náplni myčky. Intenzivní program (teplota kolem 70 C) - silně zašpiněné nádobí se zaschlými a houževnatými zbytky jídla bílkovinného nebo škrobovitého původu. Spotřebovává asi o třetinu více energie a vody než normální program. Care Plus: zajištění hygienické bezpečnosti. V průběhu závěrečné fáze oplachování je teplota udržována až na 68 C, což stačí ke spolehlivému zničení bakterií Chemické prostředky Mycí prostředek: Před každým mytím je nutné dát do násypky myčky 20 až 40g mycího prostředku v tekuté nebo práškové formě. Mycí prostředek zpravidla obsahuje tenzidy, změkčovací látky, enzymy, bělicí a pomocné látky. Jako tenzidy jsou používány chemicky různorodé látky. K změkčování vody se nejčastěji používají fosfáty. Na rozdíl od pracích prášků neplatí zákaz používání fosfátů. Změkčovací látky jsou součástí mycích prostředků, přestože by změkčování vody měly mít na starosti iontoměniče regenerované solí. Jako důvod se uvádí jištění proti špatné funkci iontoměničů. Hmotnostní obsah fosfátů v mycích prostředcích je různý. V ČR jsou k dostání (hlavně v e-shopech) i bezfosfátové mycí prostředky. Jejich cena je ovšem až několikanásobně vyšší.. Bělící látky obsahují většinou tzv. aktivní kyslík (většinou ve formě peroxosoli), ale mohou obsahovat i chlor. Leštidlo: Leštidlo kromě lesku zajišťuje i stečení vody z nádobí, takovým způsobem, že na nádobí nezůstávají skvrny. Je obvykle tekuté a dávkuje se do zásobníku s možností nastavení dávky. Automaticky je pak dávkováno při mytí. Na zásobníku je ukazatel naplnění. Regenerační sůl: Sůl je v myčce používána k regeneraci iontoměničů, jenž slouží ke změkčování vody. Sloučeniny vápníku a hořčíku se při vyšších teplotách mohou srážet a tvořit nepěkné usazeniny na nádobí a hlavně vodní kámen může myčku úplně zničit. Zásobník soli je zabudován ve dně myčky. Myčka automaticky změří tvrdost vody a podle toho dávkuje 27

29 sůl. Nové myčky mají kontrolku upozorňující na nedostatek soli. Regenerační sůl je vlastně jen čistá hrubozrnná kamenná sůl. Tablety: Tablety obsahují nejčastěji dva nebo tři prostředky pro mytí nádobí. Některé tablety jsou až 5 v jednom, což zákonité znamená, že obsahují látky, které nejsou pro mytí bezprostředně důležité. Výrobci doporučují při používání tablet používat i regenerační sůl. Dávkování tablet je jednodušší, než dávkování jednotlivých prostředků Recyklace Dne vstoupila v účinnost ustanovení zákona č. 7/2005 Sb., který novelizuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, týkající se elektrických a elektronických zařízení (EEZ). Novelou byla do právního řádu ČR transponována direktiva EU 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení. Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů tak budou muset finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků financována. Myčka nádobí je elektrozařízení patřící podle přílohy zákona 5 do skupiny 1 Velké domácí spotřebiče, takže výše příspěvku na recyklaci pro myčku nádobí je 90 Kč vč. DPH. Tento recyklační poplatek platíme při nákupu nového spotřebiče. Recyklaci myček nádobí zajišťuje v ČR společnost Elektrowin a. s, kterou založili někteří výrobci domácích elektrospotřebičů. Přestože má tato společnost díky zavedenému kolektivnímu systému na trhu v ČR prakticky monopol, tak odmítla poskytnout prakticky jakékoliv informace o zpětném odběru a recyklaci myček. Zákon 5 37l odst. 2 stanovuje povinnost výrobcům elektrozařízení, poskytovat zpracovatelům elektroodpadů veškeré informace, které jsou nutné k jeho zpracování. Dle zákona 5 37m odst. 3a je výrobce elektrozařízení povinen zajistit využití elektroodpadu předaného zpracovatelům v tomto rozsahu: u elektrozařízení uvedeného ve skupinách 1 a 10 podle přílohy zákona 5 v rozsahu 80 % jeho průměrné hmotnosti, a opětovné použití - materiálové využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu 75 % jeho průměrné hmotnosti. 28

30 Výrobci mají dále povinnost označovat výrobky značkou (obrázek 2), která udává, že elektrozařízení nemá být odstraňováno společně s komunálním odpadem a že zařízení bylo uvedeno na trh po Vyřadí-li se elektrozařízení, které bylo prodáno před datem , je doporučené odložit ho na místo zpětného odběru. Zákonem č. 7/2005 Sb byla také do právního řádu ČR transponována direktiva 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Elektrozařízení uvedené na trh po 30. červnu 2006 nesmí obsahovat olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE) nejedná-li se o použití látek podle seznamu uvedeného v prováděcím právním předpisu, nebo o náhradní díly určené k opravě nebo opětovnému použití elektrozařízení uvedeného na trh před 1. červencem V České republice končí na skládkách až 82 procent elektrického odpadu 6. Údaje přímo o myčkách nejsou dostupné. Obrázek 2: Povinné označení elektrozařízení uvedeného na trh po

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha

Více

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PITNÉ VODY

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PITNÉ VODY Citace Kočí V.: Posuzování životního cyklu pitné vody. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 29-34. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PITNÉ VODY doc. Ing.

Více

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit uvádí mezi primární kritéria výběru

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V souladu s EN 15804 a ISO 14025 ISOVER AKU 70 mm Datum vyhotovení : prosinec 2013 verze : 1.3 Obecné informace Výrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ, divize

Více

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA Ing. Marie Tichá MT KONZULT Červený vrch 18, 405 02 Děčín IV Návrh projektu do opakované veřejné soutěže na řešení Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007

Více

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha Ing. Martina Klimtová Vodárna Plzeň a.s. Environmentální

Více

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2 Vladimír Kočí 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 Směrnice stanovuje harmonizované

Více

LCA POSOUZENÍ VODÁRENSKÉHO PROVOZU S MODELOVOU APLIKACÍ ALTERNATIVNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

LCA POSOUZENÍ VODÁRENSKÉHO PROVOZU S MODELOVOU APLIKACÍ ALTERNATIVNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE LCA POSOUZENÍ VODÁRENSKÉHO PROVOZU S MODELOVOU APLIKACÍ ALTERNATIVNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Martina Klimtová 1), doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. 2) 1) Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2, 317 68

Více

Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod

Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod Quick appraisal of major project application: Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod Regionální a městskou politiku červenec 2013 regio-publication@ec.europa.eu

Více

Technická směrnice č. 01-2016. Tepelně izolační materiály

Technická směrnice č. 01-2016. Tepelně izolační materiály Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 01-2016 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky výrobkům v produktové skupině Tepelně izolační materiály

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha

Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Podklady k přednáškám z předmětu Environmentální dopady Posuzování životního cyklu. 1 Nepříznivým důsledkem nadměrné spotřeby surovin je především

Více

Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov

Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. Mgr. Aleš Chamrád, LL.M. Mgr. Veronika Müller MT Legal s.r.o.,

Více

ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT OF REMEDIATION USING LCA METHOD HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT OF REMEDIATION USING LCA METHOD HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT OF REMEDIATION USING LCA METHOD HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT

Více

POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCII DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA

POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCII DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCII DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA Marie Tichá, Bohumil Černík Ing. Marie Tichá - MT Konzult, Červený vrch 264/18, 405 02 Děčín 4, e-mail: marie.ticha@iol.cz ENZO, Ing.Bohumil

Více

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.01

Více

Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD., Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.,

Více

Doporuč ení k základní osnově bezpečnostních zpráv vzhledem k ohrožení vod

Doporuč ení k základní osnově bezpečnostních zpráv vzhledem k ohrožení vod MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE Doporuč ení k základní osnově bezpečnostních zpráv vzhledem k ohrožení vod Doporučení byla schválena na 9. zasedání Mezinárodní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Efektivnost systémů separovaného sběru Bc. Veronika Horáková Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Česká zemědělská univerzita Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj

Česká zemědělská univerzita Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Česká zemědělská univerzita Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Katedra zemědělské ekonomiky TEZE diplomové práce Nákladové zhodnocení aplikace koagulantu síranu železitého

Více

Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a. nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin. výrobků pro stavby do vody a půdy.

Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a. nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin. výrobků pro stavby do vody a půdy. Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 3/2001 Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro stavby do vody a půdy. Centrum

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

Metodika použitá ve studii nebyla ani certifikována státní správou dle tuzemských pravidel a kritérií.

Metodika použitá ve studii nebyla ani certifikována státní správou dle tuzemských pravidel a kritérií. Věcné připomínky Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) ke studii Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské

Více

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 361 365 ISSN 1335-0285 POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA Marie Tichá 1, Bohumil Černík

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Vysoká škola chemicko technologická v Praze Analytický nástroj hodnocení environmentálních dopadů produktů (ČSN EN ISO 14040 a 44). www.lca.cz www.lcastudio.cz 2 ČSN EN ISO

Více

Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování

Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu Doporučený obsah textové části územního plánu a způsob vyjádření

Více

Intensita slunečního záření Schopnost atmosféry a zemského povrchu absorbovat a odrážet sluneční záření Mořské proudění rozvod teplé vody po planetě

Intensita slunečního záření Schopnost atmosféry a zemského povrchu absorbovat a odrážet sluneční záření Mořské proudění rozvod teplé vody po planetě Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Podklady k přednáškám z předmětu Environmentální dopady Posuzování životního cyklu. 1 Intensita slunečního záření Schopnost atmosféry a zemského

Více

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA onsulting 31.ledna 2008, VÚV T.G.M., Praha Obsah Základní informace k projektu VaV Možnosti

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

8. 10. 2015. Vladimír Kočí

8. 10. 2015. Vladimír Kočí Vladimír Kočí 1 7. Životní styl 6. Struktury 5. Služby 4. Produkty 3. Meziprodukty 2. Procesy 1. Emisní zdroje 0. Ředění -Podpora čistšího životního stylu -Podpora čistších infrastruktur -Podpora alternativních

Více

Environmentáln produktu (typ III)

Environmentáln produktu (typ III) Environmentáln lní prohláš ášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Obsah: Národní program environmentáln lního značen ení PCR pravidla produktových kategorií LCA posouzení životního

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/100 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem

Více

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY 12/05/2014 1 Oč jde? 2 Environmentální značení a prohlášení typy typ I ekologicky šetrné produkty ČSN ISO 14024:2000

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Ing. Marie Bačáková Institut pro testování a certifikaci, a.s. Duben 2011

Ing. Marie Bačáková Institut pro testování a certifikaci, a.s. Duben 2011 Dokumenty ES ve vztahu k základnímu požadavku č. 3 CPD a vývoj horizontálních evropských předpisů Ing. Marie Bačáková Institut pro testování a certifikaci, a.s. Duben 2011 Nebezpečné látky a CPD/CPR CPD

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání Ekologické spínání Publikace Platformy ekologického spínání Úvod Tato publikace vyjadřuje stanoviska Platformy ekologického spínání (Green Switching Platform). Shrnuje informace o důsledcích použití skleníkového

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko Strategie testování, validace a verifikace. Testování v průběhu životního cyklu SW díla. Testování jednotek, integrační testování, validační testování, systémové testování, ladění. Principy testování,

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 920 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o omezení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE verze 16.0 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH PLÁNU OBLASTI POVODÍ BEROUNKY Povodí Vltavy, státní podnik oddělení plánování v oblasti vod prosinec 2007 1 Souhrnná zpráva

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 530 VÝBĚR VZORKŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 530 VÝBĚR VZORKŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝBĚR VZORKŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu... 1 2 Datum

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012 Parlament se

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) Úvod do problematiky zemědělských staveb Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ Téma: Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. Zpracoval(a): Dvořáková Hana Fojtíková Veronika Maříková Jana Datum prezentace: 21.dubna 2004

Více

Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák

Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Cílem diplomové práce na téma Projekt řízení nákladů ve společnosti AKTOS OKNA s. r. o. je analýza stávajícího

Více

Ostatní stacionární zdroje

Ostatní stacionární zdroje Ostatní stacionární zdroje (aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.) Seminář Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi 21. května 2014, Praha Příloha č. 2 zákona Kapitola

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Financování ochrany životního prostředí Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium)

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium) Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium) HOSPODAŘENÍ S VODOU 1. Voda a její význam jako surovina a složka ŽP, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, členění vody dle použití požadavky na

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP-76 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Část A Zásady geotechnického průzkumu Schváleno : MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Bc. Michal Kačmařík Instutut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zařízení k tisku a kopírování

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zařízení k tisku a kopírování Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zařízení k tisku a kopírování Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR Význam ASŘ při rekonstrukci stokových sítí a ČOV Ing.Oldřich Hladký VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava Úvod Nebytnou podmínkou zavádění automatizovaných systémů řízení (ASŘ) v rozličných oborech lidské činnosti

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

PROBLEMATIKA ODPADNÍCH PET LÁHVÍ PROBLEMS OF WASTE PET BOTTLES

PROBLEMATIKA ODPADNÍCH PET LÁHVÍ PROBLEMS OF WASTE PET BOTTLES PROBLEMATIKA ODPADNÍCH PET LÁHVÍ PROBLEMS OF WASTE PET BOTTLES MARTIN FIŠER, ČZU Waste PET bottles problems are gaining on its importance. Since 1995 its consumption has been increased four times resulting

Více

zpráva o udržitelnosti shrnutí za rok 2011

zpráva o udržitelnosti shrnutí za rok 2011 zpráva o udržitelnosti shrnutí za rok 2011 Obsah 1 Poselství gen. ředitele 2 Budovy 4 Výrobky 6 Společnost 9 Další kroky Kdo jsme 3. 3. největší výrobce izolací na světě 30 30 výrobních závodů po celém

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ 3. Přednáška Náplní přednášky je výrobková certifikace a její základní postupy. Základní pojmy: co je co Vychází především ze zákona č.22/1997

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více

VÝSTAVBA KANALIZACE V OBCI POPŮVKY

VÝSTAVBA KANALIZACE V OBCI POPŮVKY Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝSTAVBA KANALIZACE V OBCI POPŮVKY Dominik Vacík, Jan Vošický Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov,

Více

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Obsah kapitoly 4.1. Rozvaha a její struktura 4.1.1. Struktura rozvahy 4.1.2. Forma rozvahy Studijní cíle Cílem v této druhé

Více

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Zodpovězení otázek označených hvězdičkou * je povinné. Obecné otázky Stát Zvolte prosím zemi původu * Mimo EU Francie

Více

KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ)

KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ) KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ) 2.4.1 Všeobecné definice 2.4.1.1 Látky ohrožující životní prostředí zahrnují, mimo jiné, kapalné nebo tuhé látky znečišťující vodní prostředí

Více

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Očekávané změny v legislativě hnojiv Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: mail: budnakova@mze.cz Spotřeba energie v roce 2060 Obnovitelná

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

KRITERIA PRO STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI PROGRAMOVATELNÝCH SYSTÉMŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (PROJEKT Č. 54-07)

KRITERIA PRO STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI PROGRAMOVATELNÝCH SYSTÉMŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (PROJEKT Č. 54-07) doc.ing.karel Chmelík, doc.ing.jiří Koziorek, Ph.D., 1) 6 Ing. Martin Vinklárek 2) 1) VŠB-TU 2) DIOS s.r.o V KRITERIA PRO STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI PROGRAMOVATELNÝCH SYSTÉMŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (PROJEKT Č.

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

NOVÉ EVROPSKÉ TRENDY NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍMI ODPADY NEW EUROPEAN TRENDS OF DISPOSAL OF BIODEGRADABLE WASTE

NOVÉ EVROPSKÉ TRENDY NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍMI ODPADY NEW EUROPEAN TRENDS OF DISPOSAL OF BIODEGRADABLE WASTE NOVÉ EVROPSKÉ TRENDY NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍMI ODPADY JANA KOTOVICOVÁ NEW EUROPEAN TRENDS OF DISPOSAL OF BIODEGRADABLE WASTE ABSTRAKT Široká škála systémů nakládání s biologickými odpady a neustálý

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

TAMERO INVEST s.r.o. Zadávací dokumentace Snížení emisí kotlů K3, K4. Název projektu: Snížení emisí kotlů K3, K4. Zadávací dokumentace STRANA 1 Z 18

TAMERO INVEST s.r.o. Zadávací dokumentace Snížení emisí kotlů K3, K4. Název projektu: Snížení emisí kotlů K3, K4. Zadávací dokumentace STRANA 1 Z 18 Zadavatel Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Název projektu: STRANA 1 Z 18 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE A POVĚŘENÉ OSOBY 4 2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 5 3. ZÁKLADNÍ ZKRATKY 5 4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava. : Zoologická zahrada Ostrava Michálkovická 197, Ostrava

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava. : Zoologická zahrada Ostrava Michálkovická 197, Ostrava Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Zakázkové číslo : ZOO 4908 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava Investor : Zoologická zahrada Ostrava

Více

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Formát scénáře expozice v části D : Vypracování scénáře expozice v části F : Formát CSR Verze: 2.1 listopad 2012 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2011 o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické

Více

Vyhodnocení nejčastějších důvodů vyřazení žádosti o podporu

Vyhodnocení nejčastějších důvodů vyřazení žádosti o podporu Vyhodnocení nejčastějších důvodů vyřazení žádosti o podporu Verze 1.0 ke dni 1. 2. 2010 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodická východiska... 3 3. Nejčastější důvody... 3 3.1. Hodnocení formálních náležitosti

Více

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

Více

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.20 Leden 2009 Elektrická požární signalizace Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje ČSN EN 54-25 34 2710 Fire detection and fire alarm systems Part 25: Components

Více