Bìžný úèet. Bìžný. Dual Step. Formuláø žádosti o otevøení úètu. Current Account. ufirst. Current. Dual Step. Application Form

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bìžný úèet. Bìžný. Dual Step. Formuláø žádosti o otevøení úètu. Current Account. ufirst. Current. Dual Step. Application Form"

Transkript

1 Bìžný úèet ufirst Bìžný Dual Step Formuláø žádosti o otevøení úètu Current Account ufirst Current Dual Step Application Form

2 Jak žádat o bìžný úèet v Ulster Bank Prosím vyplòte tento formuláø a zaneste jej do poboèky, kterou si vyberete. Potøebujete-li poradit, jaký typ úètu si otevøít, nebo jak tento formuláø vyplnit, náš personál vám rád pomùže. Doklad totožnosti, který budete potøebovat k otevøení úètu u Ulster Bank (noví klienti) Je naším cílem chránit nové i stávající klienty pøed rizikem podvodu a rovnìž minimalizovat pøípady praní špinavých penìz, a proto jsme i ze zákona povinni ovìøovat identitu a bydlištì pøi VŠECH nových úètech, které jsou u nás otevírány. Prosím nezapomeòte pøinést s sebou jeden z následujících dokladù do vaší místní poboèky: Prùkaz totožnosti Platný a podepsaný cestovní pas Úplný øidièský prùkaz vydaný v Irské Republice, Severním Irsku nebo Spojeném Království Platný obèanský prùkaz (vydaný v Irské republice) A rovnìž jednu z následujících formalit: Osvìdèení o trvalém bydlišti Úèet za plyn, elektøinu nebo telefon* (úèty za mobilní telefony nebudou akceptovány) Oznámení o Výmìru daòového dobropisu (Determination of Tax Credits) platném v roce, kdy úèet otevíráte Výpis z bankovního úètu nebo úètu stavební spoøitelny* Fotokopie nebudeme akceptovat *Tyto dokumenty musí být co možná nejnovìjšího data, nikoli však starší než šest mìsícù. Máte-li bìžný úèet u jiné banky nebo stavební spoøitelny, mùžeme od vás vyžadovat výpis z posledního mìsíce spolu s potvrzením o pøíjmu s cílem nabídnout vám typ úètu s tìmi nejlepšími službami, které poskytujeme (debetní karta/debetní rámec). Za urèitých okolností mùžeme vyžadovat výpisy za poslední tøi mìsíce. Máte-li tyto dokumenty po ruce, mùžete pak otevøít úèet u Ulster Bank rychleji. A pokud na výpisech z jiné banky je uvedena i adresa, toto mùže posloužit jako osvìdèení o vašem bydlišti. Co se stane po schválení vaší žádosti? Pokud vaši žádost schválíme, otevøeme vám úèet a bìhem deseti dnù vám zašleme následující (oddìlenì): Bankovní kartu Cashcard nebo Servicecard Vaše Osobní identifikaèní èíslo (Personal Identification Number, PIN), pokud vám toto pøísluší.

3 Formuláø žádosti o bìžný úèet (Current Account Application Form) Ještì než na závìr formuláø podepíšete, musíte si pøeèíst brožury Bìžné úèty (Current Accounts), Poplatky za vedení bìžného úètu (Personal Account Terms and Conditions) a Bankovní smluvní podmínky (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest). Žádáte-li o úèet v programu ufirst, musíte si pøeèíst Pøíruèku uživatele ufirst (ufirst user guide). Tyto publikace obsahují veškeré informace, které musíte mít pøed otevøením vašeho bìžného úètu. Pokud nemáte uvedené brožury k dispozici, kontaktujte jakoukoli poboèku, kde mùžete obdržet ty, které vám chybìjí. Prosím vyplnìte formuláø VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY èernou propisovací tužkou, oznaète ètvereèky køížkem všude tam, kde se objevují a v pøípadì omylu je vhodným zpùsobem vymažte. Nepište prosím mimo vyznaèená místa. Vyplnìní je jednoduché a nemìlo by trvat déle než patnáct minut. Já/My chceme otevøít úèet ve vaší poboèce v I/We would like to open an account at your... branch Pokud neuvedete místo poboèky, váš úèet bude otevøen ve vaší stávající poboèce, nebo v pøípadì nových klientù v poboèce nejbližší místa jejich trvalého bydlištì. Já/My žádáme o ufirst úèet: I/We would like to apply for: ufirst Já/My žádáme o: I/We would like to open a: Bìžný Current Dual Step Indviduální Spoleèný Sole account Joint account 1. Údaje o klientovi hlavním žadateli Customer details main applicant Jste již klientem Ulster Bank? Ano Are you an existing Ulster Bank customer? Yes Ne Pokud ano, uveïte Èíslo úètu Kód poboèky If Yes, please provide Account number Sort code Titul Title Mr Mrs Miss Ms Køestní jméno First name Prostøední jméno/a Middle name(s) Pøíjmení Surname Adresa øádek 1 Address line 1 Adresa øádek 2 Address line 2 Adresa øádek 3 Address line 3 Adresa øádek 4 NEBO název cizí zemì Address line 4 OR overseas country PSÈ Postcode Datum nastìhování (ve formátu 01JUN2005) Date of entry to this address (e.g. 01JUN2005) Jiné Other (Prosím specifikujte) (please specify) 1

4 Pokud se zdržujete na této adrese ménì než 3 roky, uveïte adresu pøedchozího bydlištì If less than 3 years, please provide previous address Pøedchozí adresa øádek 1 Previous address line 1 Pøedchozí adresa øádek 2 Previous address line 2 Pøedchozí adresa øádek 3 Previous address line 3 Pøedchozí adresa øádek 4 NEBO název cizí zemì Previous address line 4 OR overseas country PSÈ Postcode Datum nastìhování (ve formátu 01JUN2005) Date of entry to this address Státní pøíslušnost Nationality Zemì trvalého pobytu Irská republika NEBO Jiná zemì Country of residence Republic of Ireland OR Other Pokud jiná zemì, uveïte Zemì narození If Other, please provide Country of birth Místo (mìsto) narození Place of birth (town) Residenèní status Majitel domu Nájemník Bydlím u rodièù Jiné Residential status Home owner Renting Living with parents Other Telefon domù Home telephone number Telefon do práce Work telephone number Mobil Mobile number ová adresa address Stav Svobodný Partnerské soužití Ženatý Relationship status Single Living with partner Married Vdovec/vdova Rozvedený/Žijící oddìlenì Widowed Divorced/Separated Datum narození (ve formátu 29JAN1970) Date of birth Poèet vyživovaných osob Number of dependants Kontrolní slovo Memorable word Prosím zapamatujte si slovo s ne více než 15 znaky. Toto slovo mùže být použito pøi ovìøování urèitých transakcí Údaje o zamìstnavateli hlavní žadatel PROSÍM UVEÏTE POVOLÁNÍ V ANGLICKÉM JAZYCE! Employment details main applicant Povolání Occupation Zamìstnanec Živnostník Nezamìstnaný Employed Self-employed Unemployed domácnosti Dùchodce Homemaker Retired Jméno zamìstnavatele (pokud existuje) Employer s name 2

5 Adresa zamìstnavatele øádek 1 Employer s address line 1 Adresa zamìstnavatele øádek 2 Employer s address line 2 Adresa zamìstnavatele øádek 3 Employer s address line 3 Adresa zamìstnavatele øádek 4 NEBO jméno cizí zemì Employer s address line 4 OR overseas country PSÈ Postcode Datum zahájení pracovního pomìru Date employment commenced (pokud jste živnostník, datum registrace firmy) Èistý mìsíèní pøíjem (tj. po zdanìní),. 0 0 Net monthly income (i.e after tax) Jak èasto dostáváte výplatu? How often are you paid? Mìsíènì Ètrnáctidennì Týdnì Jinak Monthly Fortnightly Weekly Other Jak je vám mzda vyplácena? How are you paid? V hotovosti Šekem Na úèet v Ulster Bank Na úèet v jiné bance Cash Cheque Direct to Ulster Bank Direct to other bank Pokud váš plat èi mzda není již pøevádìna na úèet v Ulster Bank, prosím doložte tøi poslední výplatní pásky (ne starší než 6 mìsícù) nebo jiný doklad o pøíjmu. Tyto dokumenty vám budou vráceny Údaje o vaší poslední bance hlavní žadatel Current banking details main applicant Prosím sdìlte údaje o vaší hlavní bance (kde máte bìžný nebo spoøicí úèet), pokud se nejedná o Ulster Bank. Please give details of your main bank (where you hold your current or savings account) if not Ulster Bank Hlavní banka Main Bank Èíslo úètu Account number Pøibližné datum otevøení úètu Approximate date account opened M M M Y Y Y Y Typ úètu Bìžný Spoøicí Type of account Current NEBO OR Savings Máte Bìžnou výbìrní kartu Platební/debetní karta Do you have a Cheque card? Payment/Debit card? Kolik máte kreditních karet How many credit cards do you have? Celkový dluh na všech kreditních kartách Total outstanding balance of all credit cards Kód poboèky Sort code,.0 0 Prosím sdìlte údaje o vaší hlavní kreditní kartì. Je to ta, kterou nejvíc používáte, popø. karta s nejvìtším dluhem. Please give details of your main credit card. This is the one you use most frequently or the one with the greatest balance. Typ karty (napø. MasterCard /Visa/Storecard) Type of card (e.g. MasterCard /Visa/Storecard) Výstavce karty (napø. banka apod.) Issuer Název úètu/držitel karty Name of account/cardholder Pøibližné datum obdržení karty Approximate date account opened Úvìrový limit Credit limit M M M Y Y Y Y,.0 0 Výše dluhu,.0 0 Balance 3

6 1.3. Finanèní pomìry Financial status Byl jste nìkdy v minulosti insolventní, v úpadku, mìl jste soudnì zablokovaný úèet, úèastníkem soudního øízení kvùli dluhùm nebo mimosoudního vyrovnání s vìøiteli? Ano Ne Yes Have you ever been insolvent, bankrupt, sequestrated, involved in any court proceedings for debt or made arrangements with your creditors? Pokud ano, prosím sdìlte podrobnosti na prázdné stranì na konci brožury vý úèet v Ulster Bank hlavní žadatel New Ulster Bank Account main applicant Tato èást vám umožní žádat o urèité služby na vašem úètu. Budete-li chtít, mùžete tyto dodateènì zmìnit. Bankovní karty po otevøení vašeho úètu obdržíte buï kartu Servicecard (použitelná ve všech bankomatech, slouží i jako debetní karta a má rovnìž šekovou garanci), nebo kartu Cashcard (pouze pro bankomaty). Servicecard není dostupná klientùm v programu Dual nebo Step. Pøejete si obdržet kartu Servicecard/Cashcard pøi tomto úètu? Ano Ne Do you wish to receive a Servicecard/Cashcard for use on this account? Yes Pokud chcete, aby na vaší kartì byly informace o úètu, ke kterému se karta vztahuje, napø. Bìžný úèet, prosím sdìlte podrobnosti If you would like your card to show a description of the account to which it relates e.g. Current account, please provide details Služby Anytime Internet a Telephone Banking prosím informujte mì o tìchto službách: Please provide me with information on: Anytime Internet a Telephone Banking NEBO Pouze Anytime Telephone Banking OR Kreditní karty Credit cards Ano Ne Chci žádat o kreditní kartu Yes I wish to apply for a credit card Spoøicí úèet Savings account Ano Ne Chci žádat o úèet Easy Access Yes I wish to apply for an Easy Access account Pokud Ano, prosím otevøete úèet Pouze mým jménem NEBO Našim jmény spoleènì If Yes, please open an account in My sole name Our joint names 2. Údaje o klientovi spoleèném žadateli Customer details joint applicant Jste již klientem Ulster Bank? Ano Are you an existing Ulster Bank customer? Yes Ne Pokud ano, uveïte Èíslo úètu Kód poboèky If Yes, please provide Account number Sort code Titul Title Mr Mrs Miss Ms Køestní jméno First name Prostøední jméno/a Middle name(s) Pøíjmení Surname Adresa øádek 1 Address line 1 Adresa øádek 2 Address line 2 Adresa øádek 3 Address line 3 Adresa øádek 4 NEBO název cizí zemì Address line 4 OR overseas country PSÈ Postcode Datum nastìhování (ve formátu 01JUN2005) Date of entry to this address (e.g. 01JUN2005) Jiné Other (Prosím specifikujte) (please specify) 4

7 Pokud se zdržujete na této adrese ménì než 3 roky, uveïte adresu pøedchozího bydlištì If less than 3 years, please provide previous address Pøedchozí adresa øádek 1 Previous address line 1 Pøedchozí adresa øádek 2 Previous address line 2 Pøedchozí adresa øádek 3 Previous address line 3 Pøedchozí adresa øádek 4 NEBO název cizí zemì Previous address line 4 OR overseas country PSÈ Postcode Datum nastìhování (ve formátu 01JUN2005) Date of entry to this address Státní pøíslušnost Nationality Zemì trvalého pobytu Irská republika NEBO Jiná zemì Country of residence Republic of Ireland OR Other Pokud jiná zemì, uveïte Zemì narození If Other, please provide Country of birth Místo (mìsto) narození Place of birth (town) Residenèní status Majitel domu Nájemník Bydlím u rodièù Jiné Residential status Home owner Renting Living with parents Other Telefon domù Home telephone number Telefon do práce Work telephone number Mobil Mobile number ová adresa address Stav Svobodný Partnerské soužití Ženatý Relationship status Single Living with partner Married Vdovec/vdova Rozvedený/Žijící oddìlenì Widowed Divorced/Separated Datum narození (ve formátu 29JAN1970) Date of birth Poèet vyživovaných osob Number of dependants Kontrolní slovo Memorable word Prosím zapamatujte si slovo s ne více než 15 znaky. Toto slovo mùže být použito pøi ovìøování urèitých transakcí Údaje o zamìstnavateli spoleèný žadatel PROSÍM UVEÏTE VAŠE POVOLÁNÍ V ANGLICKÉM JAZYCE! Employment details joint applicant Povolání Occupation Zamìstnanec Živnostník Nezamìstnaný Employed Self-employed Unemployed domácnosti Dùchodce Homemaker Retired Jméno zamìstnavatele (pokud existuje) Employer s name 5

8 Adresa zamìstnavatele øádek 1 Employer s address line 1 Adresa zamìstnavatele øádek 2 Employer s address line 2 Adresa zamìstnavatele øádek 3 Employer s address line 3 Adresa zamìstnavatele øádek 4 NEBO jméno cizí zemì Employer s address line 4 OR overseas country PSÈ Postcode Datum zahájení pracovního pomìru Date employment commenced (pokud jste živnostník, datum registrace firmy) Èistý mìsíèní pøíjem (tj. po zdanìní),. 0 0 Net monthly income (i.e after tax) Jak èasto dostáváte výplatu? How often are you paid? Mìsíènì Ètrnáctidennì Týdnì Jinak Monthly Fortnightly Weekly Other Jak je vám mzda vyplácena? How are you paid? V hotovosti Šekem Na úèet v Ulster Bank Na úèet v jiné bance Cash Cheque Direct to Ulster Bank Direct to other bank Pokud váš plat èi mzda není již pøevádìna na úèet v Ulster Bank, prosím doložte tøi poslední výplatní pásky (ne starší než 6 mìsícù) nebo jiný doklad o pøíjmu. Tyto dokumenty vám budou vráceny Údaje o vaší poslední bance spoleèný žadatel Current banking details joint applicant Prosím sdìlte údaje o vaší hlavní bance (kde máte bìžný nebo spoøicí úèet), pokud se nejedná o Ulster Bank. Please give details of your main bank (where you hold your current or savings account) if not Ulster Bank Hlavní banka Main Bank Èíslo úètu Account number Pøibližné datum otevøení úètu Approximate date account opened M M M Y Y Y Y Typ úètu Bìžný Spoøicí Type of account Current NEBO OR Savings Máte Bìžnou výbìrní kartu Platební/debetní karta Do you have a Cheque card? Payment/Debit card? Kolik máte kreditních karet How many credit cards do you have? Celkový dluh na všech kreditních kartách Total outstanding balance of all credit cards Kód poboèky Sort code,.0 0 Prosím sdìlte údaje o vaší hlavní kreditní kartì. Je to ta, kterou nejvíc používáte, popø. karta s nejvìtším dluhem. Please give details of your main credit card. This is the one you use most frequently or the one with the greatest balance. Typ karty (napø. MasterCard /Visa/Storecard) Type of card (e.g. MasterCard /Visa/Storecard) Výstavce karty (napø. banka apod.) Issuer Název úètu/držitel karty Name of account/cardholder Pøibližné datum obdržení karty Approximate date account opened Úvìrový limit Credit limit M M M Y Y Y Y,.0 0 Výše dluhu,.0 0 Balance 6

9 2.3. Finanèní pomìry Financial status Byl jste nìkdy v minulosti insolventní, v úpadku, mìl jste soudnì zablokovaný úèet, úèastníkem soudního øízení kvùli dluhùm nebo mimosoudního vyrovnání s vìøiteli? Ano Ne Yes Have you ever been insolvent, bankrupt, sequestrated, involved in any court proceedings for debt or made arrangements with your creditors? Pokud ano, prosím sdìlte podrobnosti na prázdné stranì na konci brožury vý úèet v Ulster Bank spoleèný žadatel New Ulster Bank Account joint applicant Tato èást vám umožní žádat o urèité služby na vašem úètu. Budete-li chtít, mùžete tyto dodateènì zmìnit. Bankovní karty po otevøení vašeho úètu obdržíte buï kartu Servicecard (použitelná ve všech bankomatech, slouží i jako debetní karta a má rovnìž šekovou garanci), nebo kartu Cashcard (pouze pro bankomaty). Servicecard není dostupná klientùm v programu Dual nebo Step. Pøejete si obdržet kartu Servicecard/Cashcard pøi tomto úètu? Ano Ne Do you wish to receive a Servicecard/Cashcard for use on this account? Yes Pokud chcete, aby na vaší kart ì byly informace o úètu, ke kterému se karta vztahuje, nap ø. Bìžný úèet, prosím sdìlte podrobnosti. Služby Anytime Internet a Telephone Banking prosím informujte mì o tìchto službách: Please provide me with information on: Anytime Internet a Telephone Banking Kreditní karty Credit cards Chci žádat o kreditní kartu I wish to apply for a credit card NEBO Pouze Anytime Telephone Banking OR Spoøicí úèet Savings account Pokud hlavní žadatel požádal o indviduální úèet Easy Access, rovnìž i vy jakožto spoleèný žadatel mùžete o tento úèet žádat pouze vaším jménem. Pøejete si žádat o úèet Easy Access pouze vaším jménem? Ano Ne Do you wish to apply for an Easy Access account in your sole name? Yes Ano Yes Ne 7

10 3. Chceme vás informovat Keeping you informed Rádi bychom vás písemnì nebo telefonicky informovali o našich produktech, službách a dalších výhodách, které vás podle našeho názoru mohou zajímat. Pokud si toto nepøejete, oznaète prosím tento ètvereèek køížkem. Rádi bychom vás rovnìž informovali prostøednictvím vaší ové adresy, popø. na váš mobil, jehož èíslo jste nám pravdìpobodnì poskytl v tomto formuláøi. If you don t want us to do this, please mark this box with a cross Smíme vás informovat mailem nebo na váš mobil? Ano Ne May we keep you informed by and mobile messaging? Yes 4. Váš souhlas Podpisem na konci této žádosti potvrzujete váš souhlas k našemu nakládání s informacemi, které jste uvedl v tomto formuláøi (vèetnì èásti Chceme vás informovat) a souvisejícími smluvními podmínkami. 5. Prohlášení a podpis(y) 1. Já/my jsme èetli, souhlasíme a máme v držení kopii Bankovních smluvních podmínek a prohlašujeme (Personal Banking Terms and Conditions), že údaje sdìlené výše, jakož i jakékoli jiné informace poskytnuté mnou/námi v prùbìhu této žádosti jsou pravdivé a pøesné. 2. Já/my bereme na vìdomí, že kdykoli dle vašeho rozhodnutí a za pøedpokladu pøedchozího písemného upozornìní, mùžete zmìnit výši debetního rámce (a že jakékoli úvìrování je možné pouze u osob starších 18 let). Toto se nevztahuje na klienty s úètem v programu Dual nebo Step. 3. Já/my vás zplnomocòujeme k použití jakékoli dokumentace týkající se mé/naší žádosti za úèelem potírání praní špinavých penìz. 4. Já/my potvrzujeme, že mám/máme trvalé bydlištì v Irsku z hlediska danì z pøíjmu. 5. Já/my bereme na vìdomí, že mùžete tuto žádost odmítnout bez udání dùvodu. 6. Já/my vás budeme informovat, pokud dojde ke zmìnì jakýchkoli zde sdìlených skuteèností. 7. Já/my vás opravòujeme, pokud to považujete za nutné, ke vznášení dotazù stran jakýchkoli údajù uvedených v této žádosti, stejnì jako i za úèelem stanovení vaší úvìrové bonity a prevenci proti praní špinavých penìz.praniu brudnych pieniêdzy. Pouze pro spoleèné úèty požadujeme a opravòujeme vás: 1. Ke stažení prostøedkù z úètu vedeného pod našimi jmény prosøednictvím šekù nebo jiných výbìrù podepsaných kýmkoli z majitelù úètu nebo majitelem pozùstalým. 2. K vydání položek pøechovávaných v sejfu nebo prostøednictvím ochrany cenných papírù za pøedpokladu písemných pokynù od jakéhokoli majitele úètu nebo majitele pozùstalého. 3. V pøípadì úmrtí jednoho z majitelù úètu a pokud máte vùèi tomuto jakákoli práva stran jeho hypotéky, závazkù, zástavního práva a oprávnìných pohledávek, na náš vlastní pokyn nebo kohokoli z pozùstalých majitelù úètu nebo zákonného zástupce posledního pozùstalého majitele úètu, podržet kladný zùstatek na úètu v jeho nezmìnìné podobì. Podpis(y) klienta(ù) Hlavní žadatel Main applicant Spoleèný žadatel Joint applicant Datum Datum Prosím nyní vyplòte rovnìž èást 6. Podpisový vzor (vzory) klienta. 8

11 Souhlas s kontaktováním Consent to contact Já/my dáváme souhlas Bance a jejím povìøeným zástupcùm s osobním nebo telefonickým kontaktováním na mém pracovišti nebo jakémkoli jiném místì a kdykoli za úèelem a v souvislosti s touto dohodou. I/We hereby consent to the Bank and its authorised agents visiting or telephoning me at my place of work or at any other place at any time for the purposes of this Agreement. Souhlas hlavního žadatele Main Applicant consent Ano Yes Ne Podpis klienta Souhlas spoleèného žadatele Joint Applicant consent Ano Yes Ne Podpis klienta 9

12 6. Podpisový vzor klienta (klientù) Customer specimen signature(s) Prosím dbejte na to, abyste se podepsali dovnitø rámeèku, nebo váš podpis bude eletronicky uchován a mùže být použit za úèelem ovìøování. Hlavní žadatel Main applicant Spoleèný žadatel Joint applicant Datum Datum Vyplní poboèka nebo centrála CSC Account number Sort code Pouze pro úèely poboèky Application reference number Account number allocated Sort code Main customer CIN Joint customer CIN Is the R or V marker present? Yes If, under take KYC process For joint applications, if both are required to sign, Joint Account Mandate attached Industrial code Overseas resident Institutional code NOR Lead SRN Seller SRN Portfolio code 10

13 Ulster Bank Ireland Limited. Registrována v Irské republice. Registraèní èíslo Adresa: Ulster Bank Group Centre, George's Quay, Dublin 2. Ulster Bank Ireland Limited je regulována Úøadem bankovního dozoru. Pøíchozí hovory mohou být nahrávány. ULS45053RI

Průvodce po našich osobních běžných účtech

Průvodce po našich osobních běžných účtech Průvodce po našich osobních běžných účtech A Guide to our Personal Accounts Pro podrobnější informace zavítejte do jakékoli pobočky Ulster Bank www.ulsterbank.ie Ulster Bank Ireland Limited. Registrována

Více

Bankovní smluvní podmínky

Bankovní smluvní podmínky Bankovní smluvní podmínky Personal Banking Terms and Conditions www.ulsterbank.ie Ulster Bank Limited. Registrována v Irské republice. Registrační číslo 25766. Adresa: Ulster Bank Group Centre, George

Více

Jen jsme trochu přemýšleli Běžné účty

Jen jsme trochu přemýšleli Běžné účty Jen jsme trochu přemýšleli Běžné účty We've put a little bit of thought into Current Accounts S námi vždy v rovnováze Helping you to keep your balance Surfařská škola, irský ostrov Fot. Sallie O'Sullivan

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka Income and assets Příjem a majetek IA Your partner Váš partner/ka MOD For more information Pro další informace Purpose of this form Účel tohoto formuláře This form is part of your claim for an Australian

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

AU PAIR APPLICATION. Great Britain/ Ireland. Přihlášku prosím vyplňte v anglickém jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem!

AU PAIR APPLICATION. Great Britain/ Ireland. Přihlášku prosím vyplňte v anglickém jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! AU PAIR APPLICATION Great Britain/ Ireland Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.pracovnipobyty.cz Přihlášku prosím vyplňte v anglickém jazyce, čitelně,

Více

KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ

KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ aneb PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE PRO KAŽDÉHO Vydáno komunitním sdružením (Community Partnership Group) Každý dodatek k pravému poznání, je dodatek k lidské moci. Horace

Více

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form HCC Specialty Ltd. 40 Lime Street London EC3M 5BS, United Kingdom main +44 (0)20 7929 3223 facsimile +44 (0)20 7626 5470 HCC Specialty Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Více

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011 Příručka pro koncové uživatele 1. srpna 011 1. Základní informace... 3. Jak požádat o slevu... 4 3. Jak slevu zaúčtovat... 13 4. Podmínky slevové akce... 14 5. Nejčastější dotazy... 16 AutoCAD LT Slevová

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna AIG Europe Limited, prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Spojené království Velké Británie

Více

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS Dotazník k založení společnosti proces Poznej svého klienta Seychelles, British Virgin Islands, Panama, Belize, Nevis, Marshall Islands Please complete and return to

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna Chartis Europe S.A., prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Francie. Poskytujeme soukromé

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část A se zaměřením na poštovnictví a finančnictví Studijní texty a pracovní listy Marie Věntusová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj,

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více