ústav pro studium totalitních režimů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ústav pro studium totalitních režimů"

Transkript

1 Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Datum a místo zasedání: , hod., ÚSTR Rada Ústa vu: Zdeně k Bárta, Emilie Benešová, Jan Bureš (č ás t), Lukáš Jelínek, Nad ě ž da Kavalírová, Eduard Stehlík ( č á st), Michal Uhl Ústav pro stud ium totalitních rež im ů : Zdeněk Hazdra, O n dřej M a tějk a, Jakub Stránský, Michael Pel íšek Archiv hezpečnostních složek: Svě t la na Pt á čn í ko v á Zápís vyhotovila: Jana Klímová Program jednání: I. Schv álen í programu 2. Verifikace zápis ů z I I. jednání Rady 3. Kontrola úkolů 4. Informace o č i n n o s t i 5. V ý ro č l 17. listopadu 6. Jednací řá d Rad y Ústavu 7. Vě d ec ká rada 8. S mč rn ic e o proj ektovém říze n í 9. R ů zn é

2 Zápis z 12. je dnání Rady Ústavu ze dne P ře d se d k yn ě Rad y Ústavu E, Ben ešová v y č k a l a 15 minut. zda se na j ed nání dostaví i n epřitom n ý č le n Rady E, Steh lík a n á sl edně v 15,1 5 hod, zaháj ila 12, jednání za jeho ncpřitontnosti. Ad I) E, Benešová vyzval a přítomn é č le ny Rad y, aby se vyjádři li k navržen ému program u, Upozornila dále. že bod 7 programu by se d le jejího názoru mě l z d ůvodu person á lních otázek projednávat \' n e veřej n é č ás t i zasedání. M, Uhl navrhl. aby se p řipad n ý n e ve ř ej n ý bod projed nával po s k o n č e n i ve ř ej n é čá sti a by l ted y posunut až na ko nec jednání. E. Benešová dala o ná vrz ích hlasovat. Usnesení : Bod 7 programu se p ř e sun e na konec j edn áni za bod R ů zn é a proj cdná se formou n e ve řejn ého zased án í. Hlasován í: 5 pro I se zdržel P ře d s ed k yn ě Rady dala n á sl edn ě hlasovat o schválení pro gram u v p o změn ěn é m z n ě n í. Usncscní: Program hy l schvá len. Hlasování: 6 pro (j edno m y s l n ě ) Ad 2) E. Benešová vyzvala č le ny Rady k vyjá dře ní p ř ipomín ek k zápisu z 11. jednání. Vzh lede m k tomu. že nikdo ne vznesl nám itky. dala o zápisu hlasov at. Usneseni: Zá pis z II. jcdn:íní Rady ÚST R hyl schválen,. p ř edlo ž en ém z n ě n í. Hlasován í: 5 pro 1 se zdržel Ad 3) Rad ě Ústavu byl pře dlo že n přeh l ed zadaných ú k o l ů a jej ich p ln ěn í : ;... P ř edl o žit R ad č ÚST R Z ň vě r c č n o u zpr ávu pr a covn i komise p r o p řczkum procesu di gitalizac c, č. j. ot92-8/20 lot. E. Benešová vyzvala J. Stránského. p řed s e du praco vní komise. ab y krátce shrn ul výs ledky š e t ře ní. J. Stráns k ý s d ě l i l. že zadání pro praco vní skupinu z n ě l o zkontrolov at ce l)' proces digitalizace od vy taže ní arch ivá lie až po posk ytnutí digita lizá tu badateli. Kom ise j ednala šes t týdn ů a došla ke zj iš tě n í. že cel)' pro ce s digitaliza ce vykaz uje závažné nedostatky. Zcela chy bí kon tro- 2

3 Zápis z 12. jednání Rady Ústavu ze dne la di gi t a li z át ů oproti origin álu, Nccxistuje pře s n é vymezení. co se má digitalizo vat na úro vn i konkrétních archiválií. Taktéž chyb í d ů s l ed n á kontrola po dávkách, která by p rů b ěž n ě vyhodnocovala výs ledky digital izace a v přip ad ě chy b rozhod la. zda di gitali zovat celo u dávku znova č i pouze opravit díl čí chyb y. J. Stránsk ýd ál e p okr a č o v a l s d ě l e n í m. že n ě kt er é prob lém y je možn é odstranit ihned, j iné si vyžádaj í poně k u d s l ož i t ějš í ře še n í. k dispozic i nejsou po tře bn é SW nástroje. Komise tedy vypsala seznam drobných d o p o ru č e n í toho. co jsme schopni nastavit lépe. Při p omn ě l d ále, že komise se potýkala s nedo statkem ča s u a nestihla se tedy vyj á d ři t k otázce, co d ěl at s tím. co j iž bylo digitalizo váno. Komise tak v tom to s m ě r u potvrdila V)' sledkl' kontro ly A BS tím. že nam átk o v ě kontrolovan é svazky podrobila nové kontro le. Z d ů raznil také, že je obtížné rozhodnout o vinících. j isté však je. že systém digitalizac e neb yl kon cipov án tak. aby od povídal svě t o vým s t a n d a rd ů m. i když po s t u p ně docházelo ke zlepšení. M. Uhl do po ruč i l vz nik pracovní skupiny. která by m ěl a vše do sud zdigitalizované posoud it. L. Jelínek pochv ál il souhrn d oporu č ení a požádal o pře d lo že n í rám covéh o ča sové ho vyhodnocen í. kd y lze po čít a t s jejich zavedením do praxe. Z. Hazdra ozn ámil, že n ěkte rá d op oru č ení bude možno zavést ihned, j in á až v řá d u n ěk o lika let. Ko nkré tn í harmo nogram by mě l být p ředl o ž en na p ří štim jedn ání Rady. Tí mto úkolem byl po v ěře n J. Strá nsk ý a V. To llar. Konkr é t n ě V. Tollar byl zmoc ně n k zapracov ání zm ě n v chodu digitalizace a vypracování novýc h metodik. J. Bureš dopor uč i l Zprávu, vzhledem k tomu. že se už tak stává p ředm ě tem širší debat y. z ve řej n i t. E. Benešov á po žádala, aby se Zpráva stala p říl o h ou z ápisu z tohoto jedn áni. L. Jelínek se otáza l. zda se o výslednou Zpr ávu ji ž zají ma ly instituce. kterých se problematika dotýk á (A rchivní správa. Ministerstvo vnitra apod.) S. Pt á č n í k o vá s dě l i l a. že v ABS prob íhá státní kontrola týkaj ící se z p řís t u pň o vá n! archiv álií obe c ně. tudíž se zabýv á i posuzováním di gi ta li z át ů, E. Benešová po žádala o předlo ž en í z á vě re č n é h o prot okolu z této kontro ly na jednání Rady ÚSTR. N ás l c d n ě se vrátila k výsledn é Z p rávě a připomn ěl a, že komise si nevšímala zj iš tě nýc h technických ncdo stark ů n ě kt e rýc h di git a l i z át ů. Na zá vě r vyj á d ři l a n aděj í. že kontro la digitalizace bude nyní nastavena dle s v ě t o v ý c h s t a n d a rd ů, např. Ni\RA. a požádala, aby byla Rada o digitali zaci nad ále informována. Z d ů ra z n i la, že n ejd ů l e ž itčj š í je nastave ní sys tému do budo ucna a teprve potom ře š i t co s t ěmi milony s k o n ů.,. Seps a t zprávu o zavedení sys tém u. kter ý má za b n í n it dalšímu po škozování archiválií, UST R 254-5/ E. Benešová o z nač i la p řed l o ž en ý podklad za dok ume nt obsahující jen obecn é pre misy. Doufala, že obdrží výč e t jednotlivých k rok ů s ozn ámen ím. zda by ly u č in ě n y. kdy a j ak. Z. Hazdra připomn ě l, že mechani zm y byl y nastaveny tak, aby k poškozován í archivá lií ji ž nedoc h ázelo. A BS bylo do procesu více zapojeno, V s o u č a s n é d o b ě mechanismus pracuje d o bře. ke stížnos tem nedochází. S. Pt á č n í k o v á do plnila. že p o v ěř en á pracovnice A BS doch ází na od d ě le ní digitalizace vždy, když se vy skytne problém. N ás l e d n č situaci posoudí a navrh ne ře šen í. Od zavede ní tohoto systému nejsou hlášena žádná po ško zení. E. Benešov á po žádala, aby byla Rad a v p ří pad ě vě t š í h o po ško zení archivá lií vždy informo vá na. 3

4 Zápis z 12. jednání Rady Ústavu ze dne l-.l., V y tv o ři t u pozorn ěni pro hudatclc, že ABS neru č í za úp lno st p ř edkl ád a n ý ch di gituli z ňt ů. E. Benešová se stručně vyjád ř i la k p ř edl o ž en ým upozornemm. Dokument předk l á dan ý v ba da tcl n ě oz nač i la za kostrbat ý a d op oru čil a jeho úpravu. n ic mé ně po obsahové stránce k n ěmu nem ěl a výhrad. K textu zas ílanému bada tel ům poštou m ěl a E. Bene šov á zn ač n é výhrady. Zcela by vypus tila výhr ů žku. ŽC v p řípad ě nutn osti restaurování bude p řed ložen í archiválií trvat n e st andardn ě dlouhou dobll. Tuto formulaci považuje za n cp řípu stn o u. n e b oť Archiv by m ěl vždy věd ě t. zda bude vyž ádaný materi ál v daném termínu restaurov án - podle plánu restaur átorských prací. V takových p ř ípadech by ted y m ěl být badatel na restaurov ání jím žá daných mater i ál ů upo zorn ěn individu áln ě. S. P t á č n í k ová vy s větl i l a. že zm í ně n )' dov ět ek vznikl s oh ledem na vyše třovaci spisy a svazky. které byly př i digita lizaci rozešity. Vzhledem k tomu. že se ji ž nep o čít alo s tím. že budou nadále poskytovány ba date l ů m, nebyly j iž z pě t ně sešívány, E. Benešová upozornila. že při řá d né digita lizaci se rozešité arc hiválie vkládaj í do košilek a profó liovávaji. Trvala na zm í rně n í daného dodatku, S, Pt á ču ík o v á doplnila. že v so u č asnos t i digitalizovanými archiváliemi problém není. bo hužel však v minulosti k paginaci nedocházel o, E, Benešová situaci shrnula sdě l e n í m. že d ůs led ky chaot ické digitalizace minulého vedení bohužel musí ře š i t s o u č as né vedení archivu,., Poskytnout č l e n ů m Rady ÚST R text ud vol ání pro ti rozsudku ve v ěc i žalohy D. Hermana po jeh o odcshi ni, č. j. ST R 373-3/201-t. E, Benešov á konstatovala s p l ně n í tohoto úkolu,., P ř edlo ži t R ad ě pod klad, ja k ým z p ů so be m hudou pen íze p ři slíh cn é do ro z po čt u na rok 2015 roz d ě leny do jeduntli vých roz po čtovýc h položek. E. Bene šová požádala J. Stránskéh o o shrnutí. J. Str ánsk ý informoval. že R ad ě ÚST R předl o ž il podrobné tabulky čl en ění ro zp o čtu na při šti rok po položkách. n icm én ě v případ ě záj mu má i p od robn čj ší. Oznámil d ále, ŽC došlo k d odat e čn é změ ně návrhu rozpočtu na p ří ští rok. n eb oť vláda rozhodla o navýšení mzdových pro st ř e dk ů nav íc nad p ří slib 3% navýšeni. E, Benešová a M, Uhl kvito vali rozhodnutí mini sterstva financi s p ovd ě k em. Z. Hazdra se ujal slova. aby z d ů raz n i l výs ledn á č ís la. R o zp o č et na rok 2014 je 154 mil. K č.. zatímco na pří št í rok bude 161 mil. K č, So učás t í ro zp o čtu na zbytek roku a cel)' rok je díky ú sp ě šnému jednání J, Stránského a V. Ripky i 100 tis, Eur z grantu EU-Evropa pro o bča ny, Te nto ú spě c h je velk ý i z toho d ů vodu, že j sme dle dostupných informaci jed inými úsp ě š nými žadateli z Č R, E. Benešov á kvitovala s po vd ěke m, ŽC sc ro zp očt y ÚSTR a ABS vyrovnaly, Z á rove ň se otázala. z ja k ého d ůvo d u ABS upustilo od č lc nč n í ro zp oč tu dle č i n n os t í. J, Strá nsk ý v y s vě t l il, že ABS ro zp o č e t dle č i n nos t í č le n i t ncmusí. Zrušení tohoto č le n n í z n ač ně usnadnilo administrativu odd ě l e n í ek onomiky, kte ré j e oproti ÚST R n c p orn črn ě men ší. Sdč l i l d ál e. ŽC tento krok byl konzultován s mini sterstvem financí. 4

5 Zápis z 12. jednán i Rady Ústavu ze dne / V hod. se dostavi l najedn áni E. Stehiik/ Ad 4) E. Benešová s d ě l i la. že si z d ů v o d u zaslec hnuté fámy. že S. Pt á ču ík o vá ča s t o odmítá zpří st up ně n í archivá lií dle 15. prošla všechny do sud p řed l o ž e n é tab ulky informující o zamítnuti z p řis t u p ně ní a u pl atn ě n i toh oto paragra fu nenalezla ani jedinkrát. Spolupráci s ro zvěd kou oso b ně považuje za velm i dob rou. Dále se dotkla otá zky age ndy dle zákona 262/20 11 Sb. Dle jejího soudu age nda na s t ra n ě ÚSTR p o n ě k ud stagnuje. O. Ma těj ka reagoval sd ě l e n í m. že aktivitu skupiny j e těž k é pom ě řo va t. ne b o ť každé stanov isko vyža duje jinou do bu na zpracování. l 'ři porovnán í s ABS je ÚSTR při b l i ž n ě s t ej n ě ryc hlý. Če kací doba nc přc sah uje 2-3 mě síce. Upozornil zá roveň. že ÚST R zpra co vává p ře d e vš ím tzv. hra ni ční stanov iska. jej ich ž ře še n í je z n a č n ě obtížné. Z. Hazd ra doplnil, že skupina agend y d le zákona II Sb. před no s tn ě vyřizuje žádosti z Ministerstva obrany. Ve zbývaj ícím č a se vypomáhá se stanov isky AI3S. S. P t áč n íko v á dodala, že age nda byla j iž n ěk olikrát ře še na na praco vní s c hůz ce z á s t u pc ů ÚST R. ABS a Ministerstva obrany. Stagnace j e z p ůs o b e n a i tím, že v minulosti doc házelo mnoh o tzv. prá zdných stanovisek, jejichž v yřizc n i je p o d s t at n ě rych lejší. P ř i p o mn ě l a dále. že v s o u č as n os t i se na Ministe rstvu obrany stále dorovnává schodek z minu lých let, ten by m ě l být do rovnán na zač á tk u nového roku. kdy bude o ddě le n í age ndy dle zákona 262/20 I I Sb. p e rs o n á l n ě posíleno. Z e fe k t i v n ě n i by mě l napom oci i wo rkshop, který ÚSTR. AI3S a Mi nisterst vo obrany c htějí u po ř á d at, kde by se mě l y ře š it modelové p ř ípad y. pro n ě ž byly vypraco vány metodické návody. E. Stehlík potvrdil s d ě l e n i Z. Hazd ry a S. P t á čn í k o v é a n á s l e d n ě dodal, že v s o u č as n os t i je nejvě tš ím pro blémem z p o c hy b n ě n í digitalizace. S dě l i l. že Ministerstvo obran y j iž obd rže lo n ě k o l i k žádostí o p ře z k oum án í rozhod nutí. E. Benešová do poru či l a p ře d a t t)10 dopi sy k posouzení ÚST R a AI3S. kde by pro b ěhl a kontro la p ř eda n ý c h d i gi ta l i z á t ů, O. Ma t ěj k a o z n ač i l z p o c h y bň ová nř age ndy dle zákona Č. 262/20 II Sb. na z á k l a d ě d igita lizace za úče l ové, nebo ť stanoviska vznikají vždy na zá k ladč kon fro ntace arch iválií z více z d roj ů zkušeným odborníkem. Archiv pak vyhledává p řed e vš ím v archiváliích. nikoliv v jej ich digitáln ích reprodukcích. S digitalizací více pracuje skupina ph ÚSTR. n i c m én ě ta je zase nucena ex tré m ně konfrontovat pram en y z rů zn ý c h zd roj ů, Z d ůraz n i l. že j e v našem s po le č né m zájmu agend u n c zpo chyb ň o vat, ale spíše praco vat na jej ím zrychlení, aniž by u trp ě l a kva lita. z tohoto d ův o d u je p ot ře b a u s p o řá d a t avizovan ýwo rks hop. S. Pt á č ní k o v á dop lnila. že v ABS jí ž vznikla pro tuto agen du speciální metod ika. jak post upovat. a by se znc ho d nov ě mč n í stano visek na zá k ladě chy bné d igitalizace naprosto minimalizovalo. Zamě s t na nc i byly taktéž instruováni. na co si mají p ři práci dávat pozor. E. Benešová pře š la k dalším informacím o č i n no s t i Ústavu. které byly Radě p ře d l o ž en y, a podot kla, že u ně kt erý c h se m i nář ů chybí údaj e o p oč tu úč as t ní k ů, požáda la proto o jej ich do p l ně ni, než bude pře h l e d zve řej ně n na web u. Z. Hazdra se oml uv il za opo men utí. Ú č as t ni cmén ě byla vě tš i nou hojná. Vy zd vihl zej ména n á v št ě v u R. Cinca dze ho, Letní školu pro učite le děje p i s u v DO Xu. kde se tato akce konala pop rvé a již je domluvena spolupráce i na p ři št! rok. a se m i n á ř pro uč itel e v Liberci, který se tentokrát zabýva l každode nno sti v letech E. Benešová požádala o bližší informace k ce s t ě A. Hradilka do Au strál ie. Z. Hazdra s dě l i l. že A. Hradilek prezentova l ak tivity ÚST R v Me lbo urne a Sydn ey. kdc zaháj il výs tavu Praha obj ekt ivem tajn é policie. Výs tav a m ě l a vel mi pozitívní odezvu. Cel á ces ta byla hrazena z pro středk ů ministerstva za h ra n ič níc h vě c í. 5

6 Zápis z 12.jednání Rady Ů s ta v li ze dne A d 5) Radě Ústavu byl před lo žen přeh led p řipravovaných aktivit k výro č í 17. listo padu. E. Bene šová podotkla. že jí v přeh l edu chyb ěl a informace o mí stě konání p říslu šných akcí. Z. Hazdra zareagoval sd ě le n í m. že informace byly předl o ženy tak. jak j sou v so uč as n é době známé. vět šina projekt ů se stále j e š tě d olaďuje. nic mé ně dle jeho míněn í místa konání byla ve všech p řípadech zm í ně na. což doložil citací z p řed ložen éh o dokumentu. Z. Bárta se dotáza l, kdo je autorem projektu Sametky.cz O, Ma t ějk a odpo vědě l. že s o u těž v geocachingu vede Če sk á rada dě tí a mládeže. ÚSTR se podílí obsahem a věcným i cenami, Partnerem v projektu je i Č e ská televize, A d 6) J. Bureš se ujal slova a s d ě l i l, že na z á k l a d ě úko lu, který si Rada v če rv n u pře d se vzala, p řip ravi l k om p le x n ě nový Jednací řá d. P ři jeho tv orb ě byl veden zej ména snahou odstranit ně k t eré n ej ednozn ačn o st i. sladit di kci a terminologii s j inými předp i sy. rac ional izova t p ře d pi s y a nikoli v zás a d n ě změ n i t jejich principy. Jedn ání Rady je nadále z principu veřej n é. došlo ale ke z p ře s n ě n í n ě kt e rých t erm ín ů a lh ůt a dále pak ke z p ř es n ě n í komunikace s k a n ce l á ř í Ústavu. Informoval dále. že p o stupn ě zapracoval připom ín k y jednotlivýc h č l e n ů Rady. ni cm én ě po p ře d l o že n í finálního návrhu R a d ě v rámci p o d k l ad ů k tomuto jedn ání mu byly s dě l e ny da lší d íl čí p ř i p o m í n k y, ty by ted y rád p řed n e s l nyní je d no t l ivě k diskuzi a n á sl ed n ě dal hlasovat vždy o každé při p o m í n c e z v l áš ť. Č I. 3, od st. 6 J. Bureš s d ě l i l, že připomínk a se týka la l h ů t y na p ředl o ž eni podk la d ů pro jednán í Rady. E. Benešová navrhla ponechat místo navržcn é t říd enni lh ůty p ůvodn í sedmidenní. M. Uhl souhlas il s tou podmínkou. že Rada bude mít možnost přijmo ut na zá k l ad ě svého rozhodnutí i podklady s kratším č a so vým před st ihem, usne se-ii se na tom. nap ř. z nutn osti op erativně reagovat. Usnesení: Podklady (lro j edn áni mu sí b) t č le nů m Rady rozeslán y n ejpozd ěji sed m kulend ářn ích dn ů přede dnem jednání, a to bud' prostřednictvím elektronické komunika ce, nebo provozovatele poštovních služ e b. Podklady, které j sou p ředlo žen y č l c nů m Rady po zd ěji, m ů že Rada na jednáni odmítnout projednat, Hlasování: 7 pro (jednomy s lně ) Č l. 5, od st..j J, Bureš s d ě l i l, že p ři pom ín k a se týkala návrhu. aby bylo možné o neveřejn o st i u rč i t é č á st i jedn áni hlasovat kdykoliv v p rů bě h u jedn áni. Z, Bárta v této souvislosti vznesl návrh. aby jednání byla z princip u n e v e řejn á. vid ě l totiž videoz áznam zd ů v od n ě ní P. Bendy, p roč j e n e ve řejno st j ednání žádoucí. a n cm ů ž e než s p ře dl o ž en ý mi arg umenty souhlasit. E. Stehlík a N, Kavalírová se vyslovili pro principi ální v e ř ej n os t zasedání. a č p ů v o d n é byli proti. neboť Jednací řá d obsahuj e v so u č asn os t i poj istk y. které u m o ž ňuj í jednání op erat i vn ě u z a vří t. bude-ii to před m ět jednání vyžadova t. 6

7 Zápis z lljednáni Rady Ústav n ze dne L. Jelínek zas tával te nt ýž názor a z d ů raz n i l. že pro ve řej no s t je potřeba. aby m ě la možnost seznám it se i s pr ůb ě hem jednání a s pře d lože n ým i argumenty. E. Ben ešová da la Z. Bártovi za pravdu. nebo ť sama by la s v ě d k e m. že jednání bylo veřej nos t í č as to zneužíváno. nicméně v mi nu losti hlasovala pro veř ej nos t j ednán í a ani dnes by nehlasovala princi p iálně j inak. Us nesení: J edn áni Rady Ústa vu je z principu neveřejné. Hlasování : I pro. 4 protí. 2 se zdržel í N ás ledovala diskuze k p ůvodn í p řipomínce k č l, 5. od st. 4. M. Uhl zej mé na z d ů razňo va l možnost. žc v průb ěhu jednán í. např, d opl ňuj í cim dotazem. vyvsta ne nut nost bod projednat neveřejn ě. a č to z daného tématu nebude na z a čá t k u jednání patrné. Usnes en í: O n ávrhu na neveřejn é ne ho uzavře né j ed ná ní hl asuj í č le nov é Rady kdykoliv v p rů b ě hu jed nání. Hlasování : 6 pro. I se zdrže l Č I. 3, od st. I E. Stehlík up ozornil. že v č l. 3. od st. 1 se vyskytuje sd ě l n í. že p řed sed a Rad y svo lává jednání p ro st ře d n ic tví m sekretariátu Rad y. ten a le fakticky neexi stuj e. M. Uhl d op oru či l. že by se tento termín m ěl stát mantinele m pro nový O rga n izač ní řád. nebo ť dle jeho názor u je nesyst émovým ře še n í m. když s e k re tá řk a n ad ří ze n éh o orgánu ře di te le s l uže b n ě řed i te li podléh á. Z. Hazdra reagoval s d ě l e n í m. že form áln í rov inu pro blému sam ozřej mě chápe, ni c m én ě Ús tav nen í tak velkou instituc í. aby si moh l da lší ad m in istrat ivní síl u dovolit. spíše pot řeb ujeme vy už ít p říp adn é vo lné mzdové p ro st ředk y na posílení výzkum u, Podotkl dá le. že d le jeho názoru komunikace mezi veden ím. se kreta ri áte m a Radou funguje opt i má l ně a se kreta riát vždy vyc hází č l en ů m Rady nadmíru v s tříc. K tom uto návrhu se tedy o sobně nep řik l áni L. Jelínek doporuč il. aby se k tomuto problému Rada v budoucnu je š t ě vrátila. M. Uhl navrhl. aby proza tím byl a situace v Jednacím řádu podchycena termínem..administrat ivn í zázemí Ústavu". Usnesení:.l cdn án í Ra dy svolává předseda Rady zpravidla prost řcdnictvim ad m inistrativn ího zázemí Ústavu. Hlasování: 6 pro. I se zdržel Č l. 5, od st. 1II L. Bureš vys v ě t l i l, že p ři p om ínk a se týkala otázk y. kdo všechno je povinen podep iso vat p re ze n č ní listinu. zda po uze č le nové Rady č i i při zva n í hosté. M. Uhl navrhl, aby pr e zen ční listinu podepisovala i p říto m n á veřej no s t. s čí m ž ostatní č le nové Rad y vyj á d ři li nesouhlas. L. Jelí nek upozorn il. že p rezenč n í listina je so učás t í prot okolu z jednání Rady a teely se týká pou ze č le n ů Rad y ÚST R. 7

8 Zápis z 12. jednání Rady Ústav u ze dne O. Mat ějka dop lnil. že n á v št ěvn í ci z řad veřejn o s t i j sou s tej ně zapisováni p ři p r ů c hodu vrátnicí. V této so uvislosti č le n ů m Rad y ozná m il z á mě r vedení ot evřít bud ovu víc e veřej n os t i od s tra ně ní m rám u. ske neru a vs tupní branky. By l však E. Ste h líke m upo zorn ěn na nestandardnost takového postupu. Usnesen í: Ú č a s t na j ed n áni stvrzuj í č lenové Rady podpísem na l i s t i n ě p řftumných, která tv o řl p ř ílo hu zá pisu z j ed n án i. Hlaso vání: 7 pro (j ednomy s l ně) Čl. 5, od st. 19 Na zá k la dě při p om ín ek Ka nc el ář e Ústav u na vrhl.j. Bureš vy pust it odstavec o z a p ů j čov á n í vý p oč e t n í technik y č l e n ů m Rad y s tím. že v takovém připad é by se u za vře la ad hoc dohoda o zá p ů jč ce. Nás le d ně se rozvinula di skuze o z a p ů jče ní vý p o če t n í techniky N. Ka va líro vé. ab y v n i t řn í elektronick á komunikace nemusela být před á v á na pře s KP V. J. Bureš odm ítl. aby Rada N. Kavalí ro vou nutila po užívat p o čí t a č. N. Kavalírová z d ůra z n i l a, že j e zastánce m trad i ční ch po stup ů a zce la d ů v ěřuj e pošt ovn ím do ru čo va t e l ů m. Usnesen í: Č l. 5, odst. 19 Jcdnaciho ř á d u hude vypuštěn. Hlasování: 3 pro. 3 proti. I se zd ržel Č lá ne k byl v Jednacím řá d u ponechán. a to ve z ně n i :.Pro ú čely elektro nic ké komunikace m ů ž e být č le n ovi Rad y za p ůjč e na výp o četn í tec hn ika:' Čl. 1n, od st. 5 Na z á k l a dě p řipo m í ne k Kanc e l áře Ústavu navrhl J. Bureš vypustit z od sta vce v ě t u..jme nov aci dekret j e vy hotov en ve dvou orí giná lech, z níc hž j eden ob drží j menovaný ředit el Ús tavu, a druh)' s pod pisem jmenovaného řed i t ele se ukládá ve s p i s o v n ě Ústav u". neboť tuto zá lež itost upravuj e Zákoník práce. Usnesení: Z č l. 1í), od st. 5.Jednacího ř á d u hude vypu š t ěnu vě ta "Jmenovací dek r et j e vy hotnven \'C dvou originálech, z n ichž j ed en obdrž! jmenovan ý ře d ite l Ústa vu, a druhý s podpisem j menovaného ř e dite le se ukl ádá ve s p is ovně Ústavu". Hlasování : 7 pro (je d n o mys l ně) Čl. 11, odst. 4 Na zá k l a d ě připom í n e k Ka nce l á ře Ústavu navrhl J. Bureš vy pustit z od stavce vě tu..do klad o vz dá ní se funkce ře d i te l e Ústavu se za loží ve s p i sov ně Ústav u", n eboť tut o zá ležitost upravuj e Záko ník práce. Usnesení: Z č l. ll, odst. 4 Jednacího řá d u bude vypušt ěna vě t a " Dok lad o vzdání se funkce ředitele Ústavu se za lož í ve s p is ov n ě Ústavu", Hl asování : 7 pro (jed nom y s l n ě) 8

9 Zápis z 12. jednání Rad y Ústavu ze dne Č l. 8, odst. 2 J. Bureš s d ě l i l, že přip om í n k a se týkala místa uložení a u d i o z á z n a m ů z jednání Rady. Usnese n í: Originál zvu kov ého z ázna mu j e ulo žen ve S p is ov ně Ústav u. Hlasování: 7 pro (jedno my s l n ě) Č l. 9, od st. 1 E. Ste hlík se otáza l na smysl č l. 9, od st. I a zej mé na na s k u t e č n os t. zda má Rada právo tázat se i ře d i t e l k y A BS. E. Benešová p řipo nm ě la. že toto právo vyp lývá ze zákona č. 18 1/2007 Sb. J. Bureš v y sv ě t l i l. že tent o odstavec si klad l za cí l petrifikovat povinnost veden í ÚSTR a ABS o dpo v ě d ě t na do tazy č l e n ů Rady b ěh e m jed nání. Č l. 13, odst. 1 L. Bureš vy svě t l i l. že připo m í nka se týkal a otázky stanovení terminu pro p ředl o ž en i Výro č n í zprávy R a d ě Ústav u. Vedení Ústavu prosazovalo de lší lh ůt u, než je navržen ý konec ledna. zej mé na s ohlede m na ú č et n í čá st i zprávy. které je š t ě nebudou tou dob ou u z a vř e n é. E. Benešová z d ů raz n i la, že Výro č n í zpráva se mu sí Senátu ČR p ře d l o ž i t do kon ce b ře zna a v p ř í pa dě jiné l h ů t y by se nestíhl o p ř ipo m í nk o vá ní. Požádala ledy. aby do konce ledna byl p řed l o ž en a le s po ň koncep t bez úče t ní c h ú d aj ů. J. Bureš dop o ru č uj e v Jednacím řá d u e x p lic it ně uvést. že veden í má do konce ledna p řed l o ž it návrh Výro č n í zprávy. Uvedení konkrétního term ínu zamezí nut nost p řij í mat v této vě c i ka ž d o ro č ní usneseni. Usncsení: Návrh Vvro č ní zp ráv)' o č i n n o s ti Ústav u za upl ynul ý ka le n dářní rok p ředkl ád á Radě ředitel Ústavu nejpo zd ěji do konce m ě síce ledna následujícího rok u, Hlasování: 7 pro (jedn o m y s l ně) Po proje dnání jednotliv ých d od a t e čn ý c h připo m íne k dal J. Bureš hlasovat o Jednací m ř ád u jako cel ku. Hlasován í: 6 pro. I se zdržel E. Bene šová p o d ěk o va l a J. Burešovi za práci na Jednacím řá d u a v hod. vyhlásila deseti min utovou p ře s tá vk u. /Pi está vka/ A d 8) E. Benešová ob novi la v hod. j ed n án í a požád ala p ř edklada t e l e S měrn ice o projekto vém říze n i o s t ru č n é shrnutí. O. M atěj k a se ujal slova a v y svě t l i l. že ci lcm S měrn i c e j e zvýšit tran sparentn ost or ganizace prá ce na OZTR a sys té mu hodnoceni za měs t n anc ů. Dokum ent byl obsáhle proj edn áván na n cjrů z n ěj š i c h úrovních j iž od če r ve nce, n á s l ed n ě byl sepsán a p ř ed l o že n v p ř i p om ínk o v é m ří z e n i. To však s k o n č i lo až po termínu p ř ed l o žen í p od kl a d ů R ad ě ÚST R, 9

10 Z ápis z 12.jednúni Rady Ústavu ze dne proto seznám il p ří to m n é č le ny s j edn otli vými převá ž ně formálními úpravami. které z p řipom in k o véh o ří ze n í a z podrobné diskuze s právníky vyvstaly. N ás l e d n č zač le n i l Směrn ic i do celkového ko ntextu. Systém hodn ocení byl j iž z a měs t n a n c ů m pře d staven. Sa zebník vstoupí v platnost k I. I a bude se každoročně měn it podle aktuální výše ro zpočtu. Plánuje se naprogramován í systému evidence pracovních výs l e d k ů. a. Mat ějka dále zd ů razn i l, že první po lov ina pří štího roku bude z hlediska hodnocení velmi citlivá. a proto si vyjednávání v konkrétn ích p řípa dec h bere oso bně na staros t. M. Uhl pochválil. že před lo že ný dokument výz n am ně posouvá orga niza ci výzkumn é práce. Požádal dále a. M a t ěj ku o s d ě l e n í doj m i! z j ednání se z aměs t n a n c i. Z á roveň se otázal. zda do projektového řízení vstupuj e Rada a j akým z p ůs o b e m bude zaj iš t ě n o. aby standartní projekty zapadaly do celkového plán u výzkum u. zda ří ze nou diverzitou č i řízenou anarchií. a. M at ějk a sdě lil. že dle jeho názoru probíha la v ě t š i na jedná ní v ko nstruk tivním duchu. dok once i odboro vé organizace v zás a d ě souhlas ily. Cel ý proces byl vel mi n áro čný, ale dle jeho názoru nap rosto nezbytn ýpro zaj iš t ě n í legiti mit y systém u. N ás l e d n ě o d pově dě l na do taz o h le d ně zapojení Rad y. Do kon ce ro ku by m ěl a vz niknout Kon cepce dlouhod ob ého rozvoje ÚST R. kterou by c h t ě l konzultov at s V ě decko u rad ou a s Radou ÚST R. Koncepce by m ěl a stanovit strategické projekty a rá mcově vymezit projekty standartni. M ěl a by být o tevře n á metodologick ým d isku zím, a le z á ro veň nebýt ideol ogick á, aby neb ylo cí le m příp adnéh o da lšího ve de ní j i ihned zruš it. T ato koncepce pak bude předl o ž en a Rad ě ke schvá le ní. Konkrétní sta nda rtní proj ekty pak budou vznikat na zá k l a dě d ia logu m ez i inic iát orem projek tu, vedením a koncepc í. Plán tedy bude zaj i š tě n ří z e n o u diverzitou. Upozornil dá le. že do budoucna by vedení c htě l o m é n ě. a le per so n á l ně lépe ob sazen ých p roj ektů. Zmí n il z á ro v eň. že v s o u č a s n é d ob ě se rozbíhá j iž j ed en z ji stých strategických proj ekt ů - d ěj in y STB. na nichž byla j iž dohodnuta spolupráce s ÚPN. M. Uhl se otáz al. zda do procesu ted y Rad a vstoupí jen j ed norázov ě schválením koncepce č i k a žd o ro čn ě. a. M at ějka p ř i p o m n ě l. že i nadále bude vznikat ro ční plán činn o sti. který musí být dle zákona předkl ád án R ad ě ke schválení. E. Ben ešo vá podotk la. že jí Smčrni c e p ř ipadá příliš obecná a předp okl ád á ted y vz n ik d íl č í ch metodik. Zd ůraz n i la dále. že se j edná o základní metodick ý do kume nt. který by Rad a m ě l a nejen proj ednávat. a le i sc hvá lit. a. M at ějk u vys vě t l i l. že Sm ěrni c e by m ěl a vejí t v platn ost od I ni cm én ě j ej í d ílčí čá s t i o navrhování nových proj ekt ů bud ou pok ynem řed ite le platné již od I M. Pelíšek pod otkl. že v p řípad ě. že se jedná o metodick ýdo kument schvalovan ý Radou. m ěl a by se Smě rn ice stát po formální stránce l~ ádem. J. Bureš so uhlas í. že by Rada m ěl a tak ovýt o do kume nt schva lova t. nicméně mu v p ře dl o ž en ém z ně n í vad í stylistické chyby a vágn í termí ny. N a p ř i k l ad v otázce minimálního standardu soudí. že by se Ústav m ěl ř í d i t sc hváleným seznamem č aso p is ů Rady vlády pro věd u a výzkum, ač ch ápe. že pro o rgan izac i. kte rá není po uze výzkum no u, to m ů že b ýt probl ém. a. M a t ěj k a reagoval s dě le n í m. že v saz ebníku je s ča sop i sy ze seznamu p o čít án o. v oblas ti z a h r a n i č n í c h peri odi k pa k bud e sm ě ro d a t n ý seznam sea PUS. N i c m é ně něk te ré re levantní s t řed o e vro psk é časop i sy v něm chy bí. a pro to by c h tě l m ít m ožn ost fin ální saz ebník vyjedn ávat. Z á rove ň informoval. že se S mě rn ice s naž í vy t vo ř i t návyk na pod ávání Rl Vil. ni cm én ě zatím j sou kritéria na stavena mírn ě. E. Ben ešová se zastala vede ní Ústav u kon st atován ím. že Rada n e m ů ž e chtít ze dn e na de n super vě dec ké pro st řed í, Navržený plán j e cestou. j ak to ho v bud ou cnu dosáhnout. P řed p o k l á d á s am o z řej mě pos tupné zos t řo v á n í pravidel. J. Bureš d op oru č il zkusit zapsa t údaj e do databáze RIv i z p ě t n ě. Z. Hazdra pod otkl. že n ě kt e ří zaměs t nan c i up latni li v minulosti své výs tupy v jiných vě dec k ýc h pracovištích. 10

11 Zápis z 12. j ednání Rody Ústavu ze dne E. Stehlík upozornil, že publikování v im paktovaných ča sop i s ec h je obtížné, a je proto s k u te č n ě rozdíl mezi odev zdáním a publi kováním č l á nk u. O. M a tějka zd ů razn i l. že p rá vě proto chce míl možn ost vyj edná vat o publik ačních možno stech. N. Kavalírová proje vila lítost nad tím, že s o u čas né vedení nenavazuj e na své p ře d c h ůd c e zakladatele. kteř í kladli vě tš í d ůra z na ideu. niko liv na hodnocení. J. Bureš pod otkl, že nám opravdu nejd e o to. aby sc zde prosazo vala n ěj ak á ideologie. ale aby se z Ústavu stala nezávislá vě dec ká instituce. E. Benešová kon stato vala, že pokud maj í č ás t i smě rn i c e platit j iž v roce je p o t řeba. aby existoval nov)' O r gani za čn í řá d, Nav rhla proto schválit př ed lo ž en ý dokument na pí"íštím jednání Rad y E. Stehlík do plnil. že zám ě r S m ě rn i ce byl Radou projednán. a proto m ů ž e vedení p ří s l u š n é kro ky zaháj it už nyni, n i c mé ně v této fázi nelze dok ument schvá lit jako řá d, Usnesení: Rada Ústavu p rojed nal a pře d l ožen ou sm ěrnici a dop oru č i la vedení Ústavu, a by ji p ř edl o ží! Ra d ě ke schvá len i v p o d obč řá d u, Hlasování: 7 pro (j e d n o m ys l n ě ) A d 9) >- Odvolá ní A. P. z , Č. j. UST R 503-5/2014, Odvolání A. I'. z , Č. j. UST R 525-3/2014 >- O dvolání A. P. z , č. j. UST R 528-3/2014 >- Stížnost A. P. z , Č. j. USTR 602/2014 ;... Stížnos t A. P. z "', č. j. UST R 627/201-4 E. Benešová informo vala p ří tomn é, že o odp o v ědích na od volání č. j. USTR 503-5/2014. USTR 525-3/20 14, UST R 528-3/20 14 a stížnos tech. č. j. UST R 602/ /2014 bylo rozhodnuto hlasováním per ro llam : 4 pro. 3 nehla sovali. >- Odvolá n í A. P. ze , Č. j. UST R 511-3/20 14 E. Benešová info rmo vala při to m n é, že o o d p ov ě d i na odvolání č. j. UST R 511-3/2014 bylo rozhodnuto hlasováním per ro llam : 5 pro, 2 neh lasovali. ll. Bureš se do časn ě vzdálil zjednáni/ R ad ě Ústav u byly dále p řed l o ž en y na vě d o m í žádosti dle zákona Č. 106/1999 Sb.. které Ústav pro studium totalitních re ž i m ů ře š i l v uplynu lém obdob í. Jednalo se ko n kré t n ě o žádosti s č í s le m jed nací m UST R 60 1/20 14, US TR 609/2014, UST R 610/2014, USTR 611/2014. USTR 612/2014. USTR 623/2014. UST R 647/2014. USTR 648/ Usnesení: Rmla Ústavu bere na včd om í žádos ti USTR 601 /2014, UST R , UST R 610 /2014, UST R , UST R 61 2/2014, UST R 623/2014, UST R 647/201 4, UST R 648/2014 podané podle zá kona Č. 106/1999 S b. 11

12 Záp is z 12. jednání Rady Ústa vu ze dn e Hlasováni: 4 pro, 2 se zdrželi,. Us nesen í Měs ts ké h o so ud u ve v ě cí žaloby A. I'ortmanna z lJ 14, č, j, UST R 597/2014 E. Benešová shrnula p řed l o ž e n ý dok ume nt a s d ě l i l a p ři to m n ým, že žaloba A. Portrnanna byla M ě s t s k ým soudem odm ítnuta. Usnesení: Rada Ústavu be re na věd o m í usnesení Městs ké h o so ud u v Praze v p nívní věcí ža lo bce pana Adria na Portmuuna proti ža lované Rad ě Ústavu o ž a l o b ě proti r oz hodnutí Rady ze dne 9. a 22. dubna Hlasován i: 4 pro, 2 se zdrže li E. Ben ešová se otázala p ří t o m n ýc h č le n ů Rad y, zda mají n ěj aké další p ř í sp ě vk y, které by v této čá st i jednáni c h tě l i nadnést. I. J. BI/reJ se vr átil na j edn áni Rady/ N. Kavalírová se uj ala slova a s d ě l i l a, že ph minulém zasedání byl v y řče n po vzdech, že mnoh o č e s k ýc h starších hi st or i k ů má v m inulost i urči t ý' škralo up, projed nala proto tuto otázku spolu se sdruženim Právní narovn áni z l o č i n ů komuni smu. Toto sdruženi j edn o m y s ln ě do p or u čuje jmenovat do Vě d e c ké rad y pan a V. V lč k a. N. Ka valírová získala i Vl č k ů v souhlas, a proto timto tento n ávrh p řed á vá pře d s e dk yn i Rady. E. Ben ešová návrh p řed a l a Z. Hazd ro vi, n eb oť j en ře d i t e l má právo na vrho vat kandidáty do Vě dec ké rady. M. Uh l po žád a l. a by se Z. Hazdra k této otázce vyj ád ř i l až v n e veřej n é čá s ti jednání, n e bo ť se jedn á a personální zálež itosti. E. Stehlík požádal ve de n í Ústav u o vyja s n ě n i in formací z médií stran údajn é novel y zá kona Č. 181 /2007 Sb.. která by m č l a od d ě l it A BS od ÚST R. Podi vi l se nad tou hou ÚST R zbavit se arc hiv ního bo hatství, ač j e to j edn a z d ůl e žit ých poj istek proti snaze o z ruše ní Ústavu. Z. Hazdra obj a snil. že vede ní Ústav u ro zho d nč ncpod ávalo nove lu zá kona Č. 181 /2007 Sb.. po uze na z á k l a dě žádos ti M inisterst va vnitra zaslalo p ř ipom ínk y ke z m ě n ov é m u zákonu. který' má být s o u č ás t i služebního záko na. Na vyj á d ře n í m ě l Ústav pou ze 24 hodin. Služeb ní zákon toti ž vv tvá ři zvl áštní situac i. kdv A BS bude s o u č ás t í služebního zákona. zatímc o ÚST R ne. v rá mci p ři pom ín e k tedy ve de ní ' Ús tavu pouze vyj á d ř i l o o bavy. j ak v 'takto nastavené situaci m ů ž e fun govat existence dvou or ga ni za č n íc h složek státu. N ás l e d nč požádal Z. Hazdra J. Strá nského o shrnuti celého j ednání s M inisterstvem vnitra. J. Stránský v y svě t l i l, že Ústav ro z ho d n ě není p ř i p o m ín k o vý m mí stem zá k o n ů, Otázka služebniho zákona byla ře š e na velmi n e st and a rdn ě a Új'ad vlády s ÚST R nekomunikoval ta k j ako s m inisterst vy, n e boť ta by la vyzývána prů b ě ž n ě ke ko mun ikaci. Jakmile se ÚS TR o jedná ních d o z v ěd ě l. snažil se jich z ú č as t n i t. UST R byl osloven pou ze s tím, ab y oznámil po č e t za m ěs t na nc ů UST R, na které se d le před l o že né me tod iky bud e služební zákon vztahovat. To vede ni Ús tav u u č i n ilo a požádalo. aby bylo vyzváno k dalšímu jed nán í, Av šak to se nestalo a k da lším fá z ím jednání ÚST R při zván ne by l. Nás l edn ě j sme zj istili. aniž bycho m o tom byli ofic iá l n ě informován i. že se na ÚST R služební zákon nebude vztahovat, zatímco na A BS ano. O. Ma t ěj k a doplnil. že v této situaci pak př i š el neofi ci áln í ema il s návrhem zm ě n zá ko na č. 181, k n ě mu ž j sme se m ě l i do druhého dn e vyjá d ři t. E. Ben ešová s d ě l i l a, že dn es j ižj e známo. že verze p řed l o ž en á M V Č R byla schválena. 12

13 Zápi s z l2. jednáni Rady Ústavu ze dne M. Uhl podotkl, že souč a sn á podo ba zm ě no véh o zákona j e se služe bním zákonem v rozporu, což by Rada v příp ad ě, že bude zákon schválen, m ěl a ře šit. L. Jelínek doplnil, že dokud zákon nebude schvá len, n em ů že se k tomu Rada o fic iá l ně v yj a d řo v a t. O. Ma těj ka shrnul, že vedení Ústavu se nesnažilo o to, aby čá s t kapitoly 355 spad la pod služební zákon a čás t ne, nemohlo tento proces žádným z p ůs o b em ovlivnit. K o d dě le n í ABS došlo z v ů le vlády, naše iniciativa se pouze snaž ila dopad y nastalé situace minimalizovat. E. Benešová doplnila, že i v p říp ad ě o d dě le n í by snad existence ÚSTR m ěl a mít smysl sama o sobě, nechápe prot o zbyteč né fobi e. M. Uhl dodal, že vláda nyní kone čně při st oupil a k profesionalizaci státní správy, ABS j e správním úřade m a je tedy logické, že jej zákon o státní s l u ž b ě o d dě l uje. L. Jelínek dále požádal o vyjádře n í k zp rávě z deníku SME na Slovensku. S. P t á čn ík ov á s dě l i la, že již v únoru p ři šli kolegové s ÚPN s požadavkem na delimit aci, n ebo ť dle j ejich názoru mají právo na archiválie Voje nské kont ra rozvědk y. ABS jim sdě l i l, že delimit ace byla již ukonč en a a mů že být o tev ře n a pouze na zá k la dě mezivládních dohod. S. Ptáčníko vá dále vy svě t l i l a, že ABS stej ně neví, co by m ěl případ ně vracet a podle jakého k líče. N i c m éně ABS ko l eg ů m při slíbil poskytnut í digitálních kopií. Tato záležitost byla projednávána i během zahran ič n í cesty na Sloven sko. E. Stehlík se podě l i l o své zkušenosti z delimitačn í komise a sdě l i l, že tl akům na z n o v u o t e v ře ní delimitace j sou vystaveny i jiné instituce. E. Benešová pod ěkov al a př íto mným za úča s t a před lo žené podklady a pochválila happening u sp o řád an ý zástupci odborových s v az ů. N ás l e d n ě v hod. u k on čil a veřej no u čás t zasedání a vyhlásila krátkou p ře s távku, aby ve řej n o s t mohla opustit zasedací místnost. Další jednání Rady Ústavu se bude konat 22. ř íj n a v 16 hodin. i l b (j Il.J:~ L,... Emilie Benešová p řed s e d k y n ě Rady Ústavu pro studium totalitních re ži mů 13

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM PŘEDSTAVUJEME: REKONSTRUOVANOU KLINIKU V OSTRAVĚ ZDARMA ČÍSLO 02/2011 WWW.LEXUM.CZ STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM TÉMA: KERATOKONUS DOC. MUDR. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSC.: Oční operace jsem

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět Arch itekturysri3d v ARCHITEKTURY SRBD Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět vyjmcnovatjednodivé typy architektury SŘBD vysvětlit, v čem spočívá základní rozdíl mezi archi tekturam i stručně

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více