ústav pro studium totalitních režimů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ústav pro studium totalitních režimů"

Transkript

1 Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Datum a místo zasedání: , hod., ÚSTR Rada Ústa vu: Zdeně k Bárta, Emilie Benešová, Jan Bureš (č ás t), Lukáš Jelínek, Nad ě ž da Kavalírová, Eduard Stehlík ( č á st), Michal Uhl Ústav pro stud ium totalitních rež im ů : Zdeněk Hazdra, O n dřej M a tějk a, Jakub Stránský, Michael Pel íšek Archiv hezpečnostních složek: Svě t la na Pt á čn í ko v á Zápís vyhotovila: Jana Klímová Program jednání: I. Schv álen í programu 2. Verifikace zápis ů z I I. jednání Rady 3. Kontrola úkolů 4. Informace o č i n n o s t i 5. V ý ro č l 17. listopadu 6. Jednací řá d Rad y Ústavu 7. Vě d ec ká rada 8. S mč rn ic e o proj ektovém říze n í 9. R ů zn é

2 Zápis z 12. je dnání Rady Ústavu ze dne P ře d se d k yn ě Rad y Ústavu E, Ben ešová v y č k a l a 15 minut. zda se na j ed nání dostaví i n epřitom n ý č le n Rady E, Steh lík a n á sl edně v 15,1 5 hod, zaháj ila 12, jednání za jeho ncpřitontnosti. Ad I) E, Benešová vyzval a přítomn é č le ny Rad y, aby se vyjádři li k navržen ému program u, Upozornila dále. že bod 7 programu by se d le jejího názoru mě l z d ůvodu person á lních otázek projednávat \' n e veřej n é č ás t i zasedání. M, Uhl navrhl. aby se p řipad n ý n e ve ř ej n ý bod projed nával po s k o n č e n i ve ř ej n é čá sti a by l ted y posunut až na ko nec jednání. E. Benešová dala o ná vrz ích hlasovat. Usnesení : Bod 7 programu se p ř e sun e na konec j edn áni za bod R ů zn é a proj cdná se formou n e ve řejn ého zased án í. Hlasován í: 5 pro I se zdržel P ře d s ed k yn ě Rady dala n á sl edn ě hlasovat o schválení pro gram u v p o změn ěn é m z n ě n í. Usncscní: Program hy l schvá len. Hlasování: 6 pro (j edno m y s l n ě ) Ad 2) E. Benešová vyzvala č le ny Rady k vyjá dře ní p ř ipomín ek k zápisu z 11. jednání. Vzh lede m k tomu. že nikdo ne vznesl nám itky. dala o zápisu hlasov at. Usneseni: Zá pis z II. jcdn:íní Rady ÚST R hyl schválen,. p ř edlo ž en ém z n ě n í. Hlasován í: 5 pro 1 se zdržel Ad 3) Rad ě Ústavu byl pře dlo že n přeh l ed zadaných ú k o l ů a jej ich p ln ěn í : ;... P ř edl o žit R ad č ÚST R Z ň vě r c č n o u zpr ávu pr a covn i komise p r o p řczkum procesu di gitalizac c, č. j. ot92-8/20 lot. E. Benešová vyzvala J. Stránského. p řed s e du praco vní komise. ab y krátce shrn ul výs ledky š e t ře ní. J. Stráns k ý s d ě l i l. že zadání pro praco vní skupinu z n ě l o zkontrolov at ce l)' proces digitalizace od vy taže ní arch ivá lie až po posk ytnutí digita lizá tu badateli. Kom ise j ednala šes t týdn ů a došla ke zj iš tě n í. že cel)' pro ce s digitaliza ce vykaz uje závažné nedostatky. Zcela chy bí kon tro- 2

3 Zápis z 12. jednání Rady Ústavu ze dne la di gi t a li z át ů oproti origin álu, Nccxistuje pře s n é vymezení. co se má digitalizo vat na úro vn i konkrétních archiválií. Taktéž chyb í d ů s l ed n á kontrola po dávkách, která by p rů b ěž n ě vyhodnocovala výs ledky digital izace a v přip ad ě chy b rozhod la. zda di gitali zovat celo u dávku znova č i pouze opravit díl čí chyb y. J. Stránsk ýd ál e p okr a č o v a l s d ě l e n í m. že n ě kt er é prob lém y je možn é odstranit ihned, j iné si vyžádaj í poně k u d s l ož i t ějš í ře še n í. k dispozic i nejsou po tře bn é SW nástroje. Komise tedy vypsala seznam drobných d o p o ru č e n í toho. co jsme schopni nastavit lépe. Při p omn ě l d ále, že komise se potýkala s nedo statkem ča s u a nestihla se tedy vyj á d ři t k otázce, co d ěl at s tím. co j iž bylo digitalizo váno. Komise tak v tom to s m ě r u potvrdila V)' sledkl' kontro ly A BS tím. že nam átk o v ě kontrolovan é svazky podrobila nové kontro le. Z d ů raznil také, že je obtížné rozhodnout o vinících. j isté však je. že systém digitalizac e neb yl kon cipov án tak. aby od povídal svě t o vým s t a n d a rd ů m. i když po s t u p ně docházelo ke zlepšení. M. Uhl do po ruč i l vz nik pracovní skupiny. která by m ěl a vše do sud zdigitalizované posoud it. L. Jelínek pochv ál il souhrn d oporu č ení a požádal o pře d lo že n í rám covéh o ča sové ho vyhodnocen í. kd y lze po čít a t s jejich zavedením do praxe. Z. Hazdra ozn ámil, že n ěkte rá d op oru č ení bude možno zavést ihned, j in á až v řá d u n ěk o lika let. Ko nkré tn í harmo nogram by mě l být p ředl o ž en na p ří štim jedn ání Rady. Tí mto úkolem byl po v ěře n J. Strá nsk ý a V. To llar. Konkr é t n ě V. Tollar byl zmoc ně n k zapracov ání zm ě n v chodu digitalizace a vypracování novýc h metodik. J. Bureš dopor uč i l Zprávu, vzhledem k tomu. že se už tak stává p ředm ě tem širší debat y. z ve řej n i t. E. Benešov á po žádala, aby se Zpráva stala p říl o h ou z ápisu z tohoto jedn áni. L. Jelínek se otáza l. zda se o výslednou Zpr ávu ji ž zají ma ly instituce. kterých se problematika dotýk á (A rchivní správa. Ministerstvo vnitra apod.) S. Pt á č n í k o vá s dě l i l a. že v ABS prob íhá státní kontrola týkaj ící se z p řís t u pň o vá n! archiv álií obe c ně. tudíž se zabýv á i posuzováním di gi ta li z át ů, E. Benešová po žádala o předlo ž en í z á vě re č n é h o prot okolu z této kontro ly na jednání Rady ÚSTR. N ás l c d n ě se vrátila k výsledn é Z p rávě a připomn ěl a, že komise si nevšímala zj iš tě nýc h technických ncdo stark ů n ě kt e rýc h di git a l i z át ů. Na zá vě r vyj á d ři l a n aděj í. že kontro la digitalizace bude nyní nastavena dle s v ě t o v ý c h s t a n d a rd ů, např. Ni\RA. a požádala, aby byla Rada o digitali zaci nad ále informována. Z d ů ra z n i la, že n ejd ů l e ž itčj š í je nastave ní sys tému do budo ucna a teprve potom ře š i t co s t ěmi milony s k o n ů.,. Seps a t zprávu o zavedení sys tém u. kter ý má za b n í n it dalšímu po škozování archiválií, UST R 254-5/ E. Benešová o z nač i la p řed l o ž en ý podklad za dok ume nt obsahující jen obecn é pre misy. Doufala, že obdrží výč e t jednotlivých k rok ů s ozn ámen ím. zda by ly u č in ě n y. kdy a j ak. Z. Hazdra připomn ě l, že mechani zm y byl y nastaveny tak, aby k poškozován í archivá lií ji ž nedoc h ázelo. A BS bylo do procesu více zapojeno, V s o u č a s n é d o b ě mechanismus pracuje d o bře. ke stížnos tem nedochází. S. Pt á č n í k o v á do plnila. že p o v ěř en á pracovnice A BS doch ází na od d ě le ní digitalizace vždy, když se vy skytne problém. N ás l e d n č situaci posoudí a navrh ne ře šen í. Od zavede ní tohoto systému nejsou hlášena žádná po ško zení. E. Benešov á po žádala, aby byla Rad a v p ří pad ě vě t š í h o po ško zení archivá lií vždy informo vá na. 3

4 Zápis z 12. jednání Rady Ústavu ze dne l-.l., V y tv o ři t u pozorn ěni pro hudatclc, že ABS neru č í za úp lno st p ř edkl ád a n ý ch di gituli z ňt ů. E. Benešová se stručně vyjád ř i la k p ř edl o ž en ým upozornemm. Dokument předk l á dan ý v ba da tcl n ě oz nač i la za kostrbat ý a d op oru čil a jeho úpravu. n ic mé ně po obsahové stránce k n ěmu nem ěl a výhrad. K textu zas ílanému bada tel ům poštou m ěl a E. Bene šov á zn ač n é výhrady. Zcela by vypus tila výhr ů žku. ŽC v p řípad ě nutn osti restaurování bude p řed ložen í archiválií trvat n e st andardn ě dlouhou dobll. Tuto formulaci považuje za n cp řípu stn o u. n e b oť Archiv by m ěl vždy věd ě t. zda bude vyž ádaný materi ál v daném termínu restaurov án - podle plánu restaur átorských prací. V takových p ř ípadech by ted y m ěl být badatel na restaurov ání jím žá daných mater i ál ů upo zorn ěn individu áln ě. S. P t á č n í k ová vy s větl i l a. že zm í ně n )' dov ět ek vznikl s oh ledem na vyše třovaci spisy a svazky. které byly př i digita lizaci rozešity. Vzhledem k tomu. že se ji ž nep o čít alo s tím. že budou nadále poskytovány ba date l ů m, nebyly j iž z pě t ně sešívány, E. Benešová upozornila. že při řá d né digita lizaci se rozešité arc hiválie vkládaj í do košilek a profó liovávaji. Trvala na zm í rně n í daného dodatku, S, Pt á ču ík o v á doplnila. že v so u č asnos t i digitalizovanými archiváliemi problém není. bo hužel však v minulosti k paginaci nedocházel o, E, Benešová situaci shrnula sdě l e n í m. že d ůs led ky chaot ické digitalizace minulého vedení bohužel musí ře š i t s o u č as né vedení archivu,., Poskytnout č l e n ů m Rady ÚST R text ud vol ání pro ti rozsudku ve v ěc i žalohy D. Hermana po jeh o odcshi ni, č. j. ST R 373-3/201-t. E, Benešov á konstatovala s p l ně n í tohoto úkolu,., P ř edlo ži t R ad ě pod klad, ja k ým z p ů so be m hudou pen íze p ři slíh cn é do ro z po čt u na rok 2015 roz d ě leny do jeduntli vých roz po čtovýc h položek. E. Bene šová požádala J. Stránskéh o o shrnutí. J. Str ánsk ý informoval. že R ad ě ÚST R předl o ž il podrobné tabulky čl en ění ro zp o čtu na při šti rok po položkách. n icm én ě v případ ě záj mu má i p od robn čj ší. Oznámil d ále, ŽC došlo k d odat e čn é změ ně návrhu rozpočtu na p ří ští rok. n eb oť vláda rozhodla o navýšení mzdových pro st ř e dk ů nav íc nad p ří slib 3% navýšeni. E, Benešová a M, Uhl kvito vali rozhodnutí mini sterstva financi s p ovd ě k em. Z. Hazdra se ujal slova. aby z d ů raz n i l výs ledn á č ís la. R o zp o č et na rok 2014 je 154 mil. K č.. zatímco na pří št í rok bude 161 mil. K č, So učás t í ro zp o čtu na zbytek roku a cel)' rok je díky ú sp ě šnému jednání J, Stránského a V. Ripky i 100 tis, Eur z grantu EU-Evropa pro o bča ny, Te nto ú spě c h je velk ý i z toho d ů vodu, že j sme dle dostupných informaci jed inými úsp ě š nými žadateli z Č R, E. Benešov á kvitovala s po vd ěke m, ŽC sc ro zp očt y ÚSTR a ABS vyrovnaly, Z á rove ň se otázala. z ja k ého d ůvo d u ABS upustilo od č lc nč n í ro zp oč tu dle č i n n os t í. J, Strá nsk ý v y s vě t l il, že ABS ro zp o č e t dle č i n nos t í č le n i t ncmusí. Zrušení tohoto č le n n í z n ač ně usnadnilo administrativu odd ě l e n í ek onomiky, kte ré j e oproti ÚST R n c p orn črn ě men ší. Sdč l i l d ál e. ŽC tento krok byl konzultován s mini sterstvem financí. 4

5 Zápis z 12. jednán i Rady Ústavu ze dne / V hod. se dostavi l najedn áni E. Stehiik/ Ad 4) E. Benešová s d ě l i la. že si z d ů v o d u zaslec hnuté fámy. že S. Pt á ču ík o vá ča s t o odmítá zpří st up ně n í archivá lií dle 15. prošla všechny do sud p řed l o ž e n é tab ulky informující o zamítnuti z p řis t u p ně ní a u pl atn ě n i toh oto paragra fu nenalezla ani jedinkrát. Spolupráci s ro zvěd kou oso b ně považuje za velm i dob rou. Dále se dotkla otá zky age ndy dle zákona 262/20 11 Sb. Dle jejího soudu age nda na s t ra n ě ÚSTR p o n ě k ud stagnuje. O. Ma těj ka reagoval sd ě l e n í m. že aktivitu skupiny j e těž k é pom ě řo va t. ne b o ť každé stanov isko vyža duje jinou do bu na zpracování. l 'ři porovnán í s ABS je ÚSTR při b l i ž n ě s t ej n ě ryc hlý. Če kací doba nc přc sah uje 2-3 mě síce. Upozornil zá roveň. že ÚST R zpra co vává p ře d e vš ím tzv. hra ni ční stanov iska. jej ich ž ře še n í je z n a č n ě obtížné. Z. Hazd ra doplnil, že skupina agend y d le zákona II Sb. před no s tn ě vyřizuje žádosti z Ministerstva obrany. Ve zbývaj ícím č a se vypomáhá se stanov isky AI3S. S. P t áč n íko v á dodala, že age nda byla j iž n ěk olikrát ře še na na praco vní s c hůz ce z á s t u pc ů ÚST R. ABS a Ministerstva obrany. Stagnace j e z p ůs o b e n a i tím, že v minulosti doc házelo mnoh o tzv. prá zdných stanovisek, jejichž v yřizc n i je p o d s t at n ě rych lejší. P ř i p o mn ě l a dále. že v s o u č as n os t i se na Ministe rstvu obrany stále dorovnává schodek z minu lých let, ten by m ě l být do rovnán na zač á tk u nového roku. kdy bude o ddě le n í age ndy dle zákona 262/20 I I Sb. p e rs o n á l n ě posíleno. Z e fe k t i v n ě n i by mě l napom oci i wo rkshop, který ÚSTR. AI3S a Mi nisterst vo obrany c htějí u po ř á d at, kde by se mě l y ře š it modelové p ř ípad y. pro n ě ž byly vypraco vány metodické návody. E. Stehlík potvrdil s d ě l e n i Z. Hazd ry a S. P t á čn í k o v é a n á s l e d n ě dodal, že v s o u č as n os t i je nejvě tš ím pro blémem z p o c hy b n ě n í digitalizace. S dě l i l. že Ministerstvo obran y j iž obd rže lo n ě k o l i k žádostí o p ře z k oum án í rozhod nutí. E. Benešová do poru či l a p ře d a t t)10 dopi sy k posouzení ÚST R a AI3S. kde by pro b ěhl a kontro la p ř eda n ý c h d i gi ta l i z á t ů, O. Ma t ěj k a o z n ač i l z p o c h y bň ová nř age ndy dle zákona Č. 262/20 II Sb. na z á k l a d ě d igita lizace za úče l ové, nebo ť stanoviska vznikají vždy na zá k ladč kon fro ntace arch iválií z více z d roj ů zkušeným odborníkem. Archiv pak vyhledává p řed e vš ím v archiváliích. nikoliv v jej ich digitáln ích reprodukcích. S digitalizací více pracuje skupina ph ÚSTR. n i c m én ě ta je zase nucena ex tré m ně konfrontovat pram en y z rů zn ý c h zd roj ů, Z d ůraz n i l. že j e v našem s po le č né m zájmu agend u n c zpo chyb ň o vat, ale spíše praco vat na jej ím zrychlení, aniž by u trp ě l a kva lita. z tohoto d ův o d u je p ot ře b a u s p o řá d a t avizovan ýwo rks hop. S. Pt á č ní k o v á dop lnila. že v ABS jí ž vznikla pro tuto agen du speciální metod ika. jak post upovat. a by se znc ho d nov ě mč n í stano visek na zá k ladě chy bné d igitalizace naprosto minimalizovalo. Zamě s t na nc i byly taktéž instruováni. na co si mají p ři práci dávat pozor. E. Benešová pře š la k dalším informacím o č i n no s t i Ústavu. které byly Radě p ře d l o ž en y, a podot kla, že u ně kt erý c h se m i nář ů chybí údaj e o p oč tu úč as t ní k ů, požáda la proto o jej ich do p l ně ni, než bude pře h l e d zve řej ně n na web u. Z. Hazdra se oml uv il za opo men utí. Ú č as t ni cmén ě byla vě tš i nou hojná. Vy zd vihl zej ména n á v št ě v u R. Cinca dze ho, Letní školu pro učite le děje p i s u v DO Xu. kde se tato akce konala pop rvé a již je domluvena spolupráce i na p ři št! rok. a se m i n á ř pro uč itel e v Liberci, který se tentokrát zabýva l každode nno sti v letech E. Benešová požádala o bližší informace k ce s t ě A. Hradilka do Au strál ie. Z. Hazdra s dě l i l. že A. Hradilek prezentova l ak tivity ÚST R v Me lbo urne a Sydn ey. kdc zaháj il výs tavu Praha obj ekt ivem tajn é policie. Výs tav a m ě l a vel mi pozitívní odezvu. Cel á ces ta byla hrazena z pro středk ů ministerstva za h ra n ič níc h vě c í. 5

6 Zápis z 12.jednání Rady Ů s ta v li ze dne A d 5) Radě Ústavu byl před lo žen přeh led p řipravovaných aktivit k výro č í 17. listo padu. E. Bene šová podotkla. že jí v přeh l edu chyb ěl a informace o mí stě konání p říslu šných akcí. Z. Hazdra zareagoval sd ě le n í m. že informace byly předl o ženy tak. jak j sou v so uč as n é době známé. vět šina projekt ů se stále j e š tě d olaďuje. nic mé ně dle jeho míněn í místa konání byla ve všech p řípadech zm í ně na. což doložil citací z p řed ložen éh o dokumentu. Z. Bárta se dotáza l, kdo je autorem projektu Sametky.cz O, Ma t ějk a odpo vědě l. že s o u těž v geocachingu vede Če sk á rada dě tí a mládeže. ÚSTR se podílí obsahem a věcným i cenami, Partnerem v projektu je i Č e ská televize, A d 6) J. Bureš se ujal slova a s d ě l i l, že na z á k l a d ě úko lu, který si Rada v če rv n u pře d se vzala, p řip ravi l k om p le x n ě nový Jednací řá d. P ři jeho tv orb ě byl veden zej ména snahou odstranit ně k t eré n ej ednozn ačn o st i. sladit di kci a terminologii s j inými předp i sy. rac ional izova t p ře d pi s y a nikoli v zás a d n ě změ n i t jejich principy. Jedn ání Rady je nadále z principu veřej n é. došlo ale ke z p ře s n ě n í n ě kt e rých t erm ín ů a lh ůt a dále pak ke z p ř es n ě n í komunikace s k a n ce l á ř í Ústavu. Informoval dále. že p o stupn ě zapracoval připom ín k y jednotlivýc h č l e n ů Rady. ni cm én ě po p ře d l o že n í finálního návrhu R a d ě v rámci p o d k l ad ů k tomuto jedn ání mu byly s dě l e ny da lší d íl čí p ř i p o m í n k y, ty by ted y rád p řed n e s l nyní je d no t l ivě k diskuzi a n á sl ed n ě dal hlasovat vždy o každé při p o m í n c e z v l áš ť. Č I. 3, od st. 6 J. Bureš s d ě l i l, že připomínk a se týka la l h ů t y na p ředl o ž eni podk la d ů pro jednán í Rady. E. Benešová navrhla ponechat místo navržcn é t říd enni lh ůty p ůvodn í sedmidenní. M. Uhl souhlas il s tou podmínkou. že Rada bude mít možnost přijmo ut na zá k l ad ě svého rozhodnutí i podklady s kratším č a so vým před st ihem, usne se-ii se na tom. nap ř. z nutn osti op erativně reagovat. Usnesení: Podklady (lro j edn áni mu sí b) t č le nů m Rady rozeslán y n ejpozd ěji sed m kulend ářn ích dn ů přede dnem jednání, a to bud' prostřednictvím elektronické komunika ce, nebo provozovatele poštovních služ e b. Podklady, které j sou p ředlo žen y č l c nů m Rady po zd ěji, m ů že Rada na jednáni odmítnout projednat, Hlasování: 7 pro (jednomy s lně ) Č l. 5, od st..j J, Bureš s d ě l i l, že p ři pom ín k a se týkala návrhu. aby bylo možné o neveřejn o st i u rč i t é č á st i jedn áni hlasovat kdykoliv v p rů bě h u jedn áni. Z, Bárta v této souvislosti vznesl návrh. aby jednání byla z princip u n e v e řejn á. vid ě l totiž videoz áznam zd ů v od n ě ní P. Bendy, p roč j e n e ve řejno st j ednání žádoucí. a n cm ů ž e než s p ře dl o ž en ý mi arg umenty souhlasit. E. Stehlík a N, Kavalírová se vyslovili pro principi ální v e ř ej n os t zasedání. a č p ů v o d n é byli proti. neboť Jednací řá d obsahuj e v so u č asn os t i poj istk y. které u m o ž ňuj í jednání op erat i vn ě u z a vří t. bude-ii to před m ět jednání vyžadova t. 6

7 Zápis z lljednáni Rady Ústav n ze dne L. Jelínek zas tával te nt ýž názor a z d ů raz n i l. že pro ve řej no s t je potřeba. aby m ě la možnost seznám it se i s pr ůb ě hem jednání a s pře d lože n ým i argumenty. E. Ben ešová da la Z. Bártovi za pravdu. nebo ť sama by la s v ě d k e m. že jednání bylo veřej nos t í č as to zneužíváno. nicméně v mi nu losti hlasovala pro veř ej nos t j ednán í a ani dnes by nehlasovala princi p iálně j inak. Us nesení: J edn áni Rady Ústa vu je z principu neveřejné. Hlasování : I pro. 4 protí. 2 se zdržel í N ás ledovala diskuze k p ůvodn í p řipomínce k č l, 5. od st. 4. M. Uhl zej mé na z d ů razňo va l možnost. žc v průb ěhu jednán í. např, d opl ňuj í cim dotazem. vyvsta ne nut nost bod projednat neveřejn ě. a č to z daného tématu nebude na z a čá t k u jednání patrné. Usnes en í: O n ávrhu na neveřejn é ne ho uzavře né j ed ná ní hl asuj í č le nov é Rady kdykoliv v p rů b ě hu jed nání. Hlasování : 6 pro. I se zdrže l Č I. 3, od st. I E. Stehlík up ozornil. že v č l. 3. od st. 1 se vyskytuje sd ě l n í. že p řed sed a Rad y svo lává jednání p ro st ře d n ic tví m sekretariátu Rad y. ten a le fakticky neexi stuj e. M. Uhl d op oru či l. že by se tento termín m ěl stát mantinele m pro nový O rga n izač ní řád. nebo ť dle jeho názor u je nesyst émovým ře še n í m. když s e k re tá řk a n ad ří ze n éh o orgánu ře di te le s l uže b n ě řed i te li podléh á. Z. Hazdra reagoval s d ě l e n í m. že form áln í rov inu pro blému sam ozřej mě chápe, ni c m én ě Ús tav nen í tak velkou instituc í. aby si moh l da lší ad m in istrat ivní síl u dovolit. spíše pot řeb ujeme vy už ít p říp adn é vo lné mzdové p ro st ředk y na posílení výzkum u, Podotkl dá le. že d le jeho názoru komunikace mezi veden ím. se kreta ri áte m a Radou funguje opt i má l ně a se kreta riát vždy vyc hází č l en ů m Rady nadmíru v s tříc. K tom uto návrhu se tedy o sobně nep řik l áni L. Jelínek doporuč il. aby se k tomuto problému Rada v budoucnu je š t ě vrátila. M. Uhl navrhl. aby proza tím byl a situace v Jednacím řádu podchycena termínem..administrat ivn í zázemí Ústavu". Usnesení:.l cdn án í Ra dy svolává předseda Rady zpravidla prost řcdnictvim ad m inistrativn ího zázemí Ústavu. Hlasování: 6 pro. I se zdržel Č l. 5, od st. 1II L. Bureš vys v ě t l i l, že p ři p om ínk a se týkala otázk y. kdo všechno je povinen podep iso vat p re ze n č ní listinu. zda po uze č le nové Rady č i i při zva n í hosté. M. Uhl navrhl, aby pr e zen ční listinu podepisovala i p říto m n á veřej no s t. s čí m ž ostatní č le nové Rad y vyj á d ři li nesouhlas. L. Jelí nek upozorn il. že p rezenč n í listina je so učás t í prot okolu z jednání Rady a teely se týká pou ze č le n ů Rad y ÚST R. 7

8 Zápis z 12. jednání Rady Ústav u ze dne O. Mat ějka dop lnil. že n á v št ěvn í ci z řad veřejn o s t i j sou s tej ně zapisováni p ři p r ů c hodu vrátnicí. V této so uvislosti č le n ů m Rad y ozná m il z á mě r vedení ot evřít bud ovu víc e veřej n os t i od s tra ně ní m rám u. ske neru a vs tupní branky. By l však E. Ste h líke m upo zorn ěn na nestandardnost takového postupu. Usnesen í: Ú č a s t na j ed n áni stvrzuj í č lenové Rady podpísem na l i s t i n ě p řftumných, která tv o řl p ř ílo hu zá pisu z j ed n án i. Hlaso vání: 7 pro (j ednomy s l ně) Čl. 5, od st. 19 Na zá k la dě při p om ín ek Ka nc el ář e Ústav u na vrhl.j. Bureš vy pust it odstavec o z a p ů j čov á n í vý p oč e t n í technik y č l e n ů m Rad y s tím. že v takovém připad é by se u za vře la ad hoc dohoda o zá p ů jč ce. Nás le d ně se rozvinula di skuze o z a p ů jče ní vý p o če t n í techniky N. Ka va líro vé. ab y v n i t řn í elektronick á komunikace nemusela být před á v á na pře s KP V. J. Bureš odm ítl. aby Rada N. Kavalí ro vou nutila po užívat p o čí t a č. N. Kavalírová z d ůra z n i l a, že j e zastánce m trad i ční ch po stup ů a zce la d ů v ěřuj e pošt ovn ím do ru čo va t e l ů m. Usnesen í: Č l. 5, odst. 19 Jcdnaciho ř á d u hude vypuštěn. Hlasování: 3 pro. 3 proti. I se zd ržel Č lá ne k byl v Jednacím řá d u ponechán. a to ve z ně n i :.Pro ú čely elektro nic ké komunikace m ů ž e být č le n ovi Rad y za p ůjč e na výp o četn í tec hn ika:' Čl. 1n, od st. 5 Na z á k l a dě p řipo m í ne k Kanc e l áře Ústavu navrhl J. Bureš vypustit z od sta vce v ě t u..jme nov aci dekret j e vy hotov en ve dvou orí giná lech, z níc hž j eden ob drží j menovaný ředit el Ús tavu, a druh)' s pod pisem jmenovaného řed i t ele se ukládá ve s p i s o v n ě Ústav u". neboť tuto zá lež itost upravuj e Zákoník práce. Usnesení: Z č l. 1í), od st. 5.Jednacího ř á d u hude vypu š t ěnu vě ta "Jmenovací dek r et j e vy hotnven \'C dvou originálech, z n ichž j ed en obdrž! jmenovan ý ře d ite l Ústa vu, a druhý s podpisem j menovaného ř e dite le se ukl ádá ve s p is ovně Ústavu". Hlasování : 7 pro (je d n o mys l ně) Čl. 11, odst. 4 Na zá k l a d ě připom í n e k Ka nce l á ře Ústavu navrhl J. Bureš vy pustit z od stavce vě tu..do klad o vz dá ní se funkce ře d i te l e Ústavu se za loží ve s p i sov ně Ústav u", n eboť tut o zá ležitost upravuj e Záko ník práce. Usnesení: Z č l. ll, odst. 4 Jednacího řá d u bude vypušt ěna vě t a " Dok lad o vzdání se funkce ředitele Ústavu se za lož í ve s p is ov n ě Ústavu", Hl asování : 7 pro (jed nom y s l n ě) 8

9 Zápis z 12. jednání Rad y Ústavu ze dne Č l. 8, odst. 2 J. Bureš s d ě l i l, že přip om í n k a se týkala místa uložení a u d i o z á z n a m ů z jednání Rady. Usnese n í: Originál zvu kov ého z ázna mu j e ulo žen ve S p is ov ně Ústav u. Hlasování: 7 pro (jedno my s l n ě) Č l. 9, od st. 1 E. Ste hlík se otáza l na smysl č l. 9, od st. I a zej mé na na s k u t e č n os t. zda má Rada právo tázat se i ře d i t e l k y A BS. E. Benešová p řipo nm ě la. že toto právo vyp lývá ze zákona č. 18 1/2007 Sb. J. Bureš v y sv ě t l i l. že tent o odstavec si klad l za cí l petrifikovat povinnost veden í ÚSTR a ABS o dpo v ě d ě t na do tazy č l e n ů Rady b ěh e m jed nání. Č l. 13, odst. 1 L. Bureš vy svě t l i l. že připo m í nka se týkal a otázky stanovení terminu pro p ředl o ž en i Výro č n í zprávy R a d ě Ústav u. Vedení Ústavu prosazovalo de lší lh ůt u, než je navržen ý konec ledna. zej mé na s ohlede m na ú č et n í čá st i zprávy. které je š t ě nebudou tou dob ou u z a vř e n é. E. Benešová z d ů raz n i la, že Výro č n í zpráva se mu sí Senátu ČR p ře d l o ž i t do kon ce b ře zna a v p ř í pa dě jiné l h ů t y by se nestíhl o p ř ipo m í nk o vá ní. Požádala ledy. aby do konce ledna byl p řed l o ž en a le s po ň koncep t bez úče t ní c h ú d aj ů. J. Bureš dop o ru č uj e v Jednacím řá d u e x p lic it ně uvést. že veden í má do konce ledna p řed l o ž it návrh Výro č n í zprávy. Uvedení konkrétního term ínu zamezí nut nost p řij í mat v této vě c i ka ž d o ro č ní usneseni. Usncsení: Návrh Vvro č ní zp ráv)' o č i n n o s ti Ústav u za upl ynul ý ka le n dářní rok p ředkl ád á Radě ředitel Ústavu nejpo zd ěji do konce m ě síce ledna následujícího rok u, Hlasování: 7 pro (jedn o m y s l ně) Po proje dnání jednotliv ých d od a t e čn ý c h připo m íne k dal J. Bureš hlasovat o Jednací m ř ád u jako cel ku. Hlasován í: 6 pro. I se zdržel E. Bene šová p o d ěk o va l a J. Burešovi za práci na Jednacím řá d u a v hod. vyhlásila deseti min utovou p ře s tá vk u. /Pi está vka/ A d 8) E. Benešová ob novi la v hod. j ed n án í a požád ala p ř edklada t e l e S měrn ice o projekto vém říze n i o s t ru č n é shrnutí. O. M atěj k a se ujal slova a v y svě t l i l. že ci lcm S měrn i c e j e zvýšit tran sparentn ost or ganizace prá ce na OZTR a sys té mu hodnoceni za měs t n anc ů. Dokum ent byl obsáhle proj edn áván na n cjrů z n ěj š i c h úrovních j iž od če r ve nce, n á s l ed n ě byl sepsán a p ř ed l o že n v p ř i p om ínk o v é m ří z e n i. To však s k o n č i lo až po termínu p ř ed l o žen í p od kl a d ů R ad ě ÚST R, 9

10 Z ápis z 12.jednúni Rady Ústavu ze dne proto seznám il p ří to m n é č le ny s j edn otli vými převá ž ně formálními úpravami. které z p řipom in k o véh o ří ze n í a z podrobné diskuze s právníky vyvstaly. N ás l e d n č zač le n i l Směrn ic i do celkového ko ntextu. Systém hodn ocení byl j iž z a měs t n a n c ů m pře d staven. Sa zebník vstoupí v platnost k I. I a bude se každoročně měn it podle aktuální výše ro zpočtu. Plánuje se naprogramován í systému evidence pracovních výs l e d k ů. a. Mat ějka dále zd ů razn i l, že první po lov ina pří štího roku bude z hlediska hodnocení velmi citlivá. a proto si vyjednávání v konkrétn ích p řípa dec h bere oso bně na staros t. M. Uhl pochválil. že před lo že ný dokument výz n am ně posouvá orga niza ci výzkumn é práce. Požádal dále a. M a t ěj ku o s d ě l e n í doj m i! z j ednání se z aměs t n a n c i. Z á roveň se otázal. zda do projektového řízení vstupuj e Rada a j akým z p ůs o b e m bude zaj iš t ě n o. aby standartní projekty zapadaly do celkového plán u výzkum u. zda ří ze nou diverzitou č i řízenou anarchií. a. M at ějk a sdě lil. že dle jeho názoru probíha la v ě t š i na jedná ní v ko nstruk tivním duchu. dok once i odboro vé organizace v zás a d ě souhlas ily. Cel ý proces byl vel mi n áro čný, ale dle jeho názoru nap rosto nezbytn ýpro zaj iš t ě n í legiti mit y systém u. N ás l e d n ě o d pově dě l na do taz o h le d ně zapojení Rad y. Do kon ce ro ku by m ěl a vz niknout Kon cepce dlouhod ob ého rozvoje ÚST R. kterou by c h t ě l konzultov at s V ě decko u rad ou a s Radou ÚST R. Koncepce by m ěl a stanovit strategické projekty a rá mcově vymezit projekty standartni. M ěl a by být o tevře n á metodologick ým d isku zím, a le z á ro veň nebýt ideol ogick á, aby neb ylo cí le m příp adnéh o da lšího ve de ní j i ihned zruš it. T ato koncepce pak bude předl o ž en a Rad ě ke schvá le ní. Konkrétní sta nda rtní proj ekty pak budou vznikat na zá k l a dě d ia logu m ez i inic iát orem projek tu, vedením a koncepc í. Plán tedy bude zaj i š tě n ří z e n o u diverzitou. Upozornil dá le. že do budoucna by vedení c htě l o m é n ě. a le per so n á l ně lépe ob sazen ých p roj ektů. Zmí n il z á ro v eň. že v s o u č a s n é d ob ě se rozbíhá j iž j ed en z ji stých strategických proj ekt ů - d ěj in y STB. na nichž byla j iž dohodnuta spolupráce s ÚPN. M. Uhl se otáz al. zda do procesu ted y Rad a vstoupí jen j ed norázov ě schválením koncepce č i k a žd o ro čn ě. a. M at ějka p ř i p o m n ě l. že i nadále bude vznikat ro ční plán činn o sti. který musí být dle zákona předkl ád án R ad ě ke schválení. E. Ben ešo vá podotk la. že jí Smčrni c e p ř ipadá příliš obecná a předp okl ád á ted y vz n ik d íl č í ch metodik. Zd ůraz n i la dále. že se j edná o základní metodick ý do kume nt. který by Rad a m ě l a nejen proj ednávat. a le i sc hvá lit. a. M at ějk u vys vě t l i l. že Sm ěrni c e by m ěl a vejí t v platn ost od I ni cm én ě j ej í d ílčí čá s t i o navrhování nových proj ekt ů bud ou pok ynem řed ite le platné již od I M. Pelíšek pod otkl. že v p řípad ě. že se jedná o metodick ýdo kument schvalovan ý Radou. m ěl a by se Smě rn ice stát po formální stránce l~ ádem. J. Bureš so uhlas í. že by Rada m ěl a tak ovýt o do kume nt schva lova t. nicméně mu v p ře dl o ž en ém z ně n í vad í stylistické chyby a vágn í termí ny. N a p ř i k l ad v otázce minimálního standardu soudí. že by se Ústav m ěl ř í d i t sc hváleným seznamem č aso p is ů Rady vlády pro věd u a výzkum, ač ch ápe. že pro o rgan izac i. kte rá není po uze výzkum no u, to m ů že b ýt probl ém. a. M a t ěj k a reagoval s dě le n í m. že v saz ebníku je s ča sop i sy ze seznamu p o čít án o. v oblas ti z a h r a n i č n í c h peri odi k pa k bud e sm ě ro d a t n ý seznam sea PUS. N i c m é ně něk te ré re levantní s t řed o e vro psk é časop i sy v něm chy bí. a pro to by c h tě l m ít m ožn ost fin ální saz ebník vyjedn ávat. Z á rove ň informoval. že se S mě rn ice s naž í vy t vo ř i t návyk na pod ávání Rl Vil. ni cm én ě zatím j sou kritéria na stavena mírn ě. E. Ben ešová se zastala vede ní Ústav u kon st atován ím. že Rada n e m ů ž e chtít ze dn e na de n super vě dec ké pro st řed í, Navržený plán j e cestou. j ak to ho v bud ou cnu dosáhnout. P řed p o k l á d á s am o z řej mě pos tupné zos t řo v á n í pravidel. J. Bureš d op oru č il zkusit zapsa t údaj e do databáze RIv i z p ě t n ě. Z. Hazdra pod otkl. že n ě kt e ří zaměs t nan c i up latni li v minulosti své výs tupy v jiných vě dec k ýc h pracovištích. 10

11 Zápis z 12. j ednání Rody Ústavu ze dne E. Stehlík upozornil, že publikování v im paktovaných ča sop i s ec h je obtížné, a je proto s k u te č n ě rozdíl mezi odev zdáním a publi kováním č l á nk u. O. M a tějka zd ů razn i l. že p rá vě proto chce míl možn ost vyj edná vat o publik ačních možno stech. N. Kavalírová proje vila lítost nad tím, že s o u čas né vedení nenavazuj e na své p ře d c h ůd c e zakladatele. kteř í kladli vě tš í d ůra z na ideu. niko liv na hodnocení. J. Bureš pod otkl, že nám opravdu nejd e o to. aby sc zde prosazo vala n ěj ak á ideologie. ale aby se z Ústavu stala nezávislá vě dec ká instituce. E. Benešová kon stato vala, že pokud maj í č ás t i smě rn i c e platit j iž v roce je p o t řeba. aby existoval nov)' O r gani za čn í řá d, Nav rhla proto schválit př ed lo ž en ý dokument na pí"íštím jednání Rad y E. Stehlík do plnil. že zám ě r S m ě rn i ce byl Radou projednán. a proto m ů ž e vedení p ří s l u š n é kro ky zaháj it už nyni, n i c mé ně v této fázi nelze dok ument schvá lit jako řá d, Usnesení: Rada Ústavu p rojed nal a pře d l ožen ou sm ěrnici a dop oru č i la vedení Ústavu, a by ji p ř edl o ží! Ra d ě ke schvá len i v p o d obč řá d u, Hlasování: 7 pro (j e d n o m ys l n ě ) A d 9) >- Odvolá ní A. P. z , Č. j. UST R 503-5/2014, Odvolání A. I'. z , Č. j. UST R 525-3/2014 >- O dvolání A. P. z , č. j. UST R 528-3/2014 >- Stížnost A. P. z , Č. j. USTR 602/2014 ;... Stížnos t A. P. z "', č. j. UST R 627/201-4 E. Benešová informo vala p ří tomn é, že o odp o v ědích na od volání č. j. USTR 503-5/2014. USTR 525-3/20 14, UST R 528-3/20 14 a stížnos tech. č. j. UST R 602/ /2014 bylo rozhodnuto hlasováním per ro llam : 4 pro. 3 nehla sovali. >- Odvolá n í A. P. ze , Č. j. UST R 511-3/20 14 E. Benešová info rmo vala při to m n é, že o o d p ov ě d i na odvolání č. j. UST R 511-3/2014 bylo rozhodnuto hlasováním per ro llam : 5 pro, 2 neh lasovali. ll. Bureš se do časn ě vzdálil zjednáni/ R ad ě Ústav u byly dále p řed l o ž en y na vě d o m í žádosti dle zákona Č. 106/1999 Sb.. které Ústav pro studium totalitních re ž i m ů ře š i l v uplynu lém obdob í. Jednalo se ko n kré t n ě o žádosti s č í s le m jed nací m UST R 60 1/20 14, US TR 609/2014, UST R 610/2014, USTR 611/2014. USTR 612/2014. USTR 623/2014. UST R 647/2014. USTR 648/ Usnesení: Rmla Ústavu bere na včd om í žádos ti USTR 601 /2014, UST R , UST R 610 /2014, UST R , UST R 61 2/2014, UST R 623/2014, UST R 647/201 4, UST R 648/2014 podané podle zá kona Č. 106/1999 S b. 11

12 Záp is z 12. jednání Rady Ústa vu ze dn e Hlasováni: 4 pro, 2 se zdrželi,. Us nesen í Měs ts ké h o so ud u ve v ě cí žaloby A. I'ortmanna z lJ 14, č, j, UST R 597/2014 E. Benešová shrnula p řed l o ž e n ý dok ume nt a s d ě l i l a p ři to m n ým, že žaloba A. Portrnanna byla M ě s t s k ým soudem odm ítnuta. Usnesení: Rada Ústavu be re na věd o m í usnesení Městs ké h o so ud u v Praze v p nívní věcí ža lo bce pana Adria na Portmuuna proti ža lované Rad ě Ústavu o ž a l o b ě proti r oz hodnutí Rady ze dne 9. a 22. dubna Hlasován i: 4 pro, 2 se zdrže li E. Ben ešová se otázala p ří t o m n ýc h č le n ů Rad y, zda mají n ěj aké další p ř í sp ě vk y, které by v této čá st i jednáni c h tě l i nadnést. I. J. BI/reJ se vr átil na j edn áni Rady/ N. Kavalírová se uj ala slova a s d ě l i l a, že ph minulém zasedání byl v y řče n po vzdech, že mnoh o č e s k ýc h starších hi st or i k ů má v m inulost i urči t ý' škralo up, projed nala proto tuto otázku spolu se sdruženim Právní narovn áni z l o č i n ů komuni smu. Toto sdruženi j edn o m y s ln ě do p or u čuje jmenovat do Vě d e c ké rad y pan a V. V lč k a. N. Ka valírová získala i Vl č k ů v souhlas, a proto timto tento n ávrh p řed á vá pře d s e dk yn i Rady. E. Ben ešová návrh p řed a l a Z. Hazd ro vi, n eb oť j en ře d i t e l má právo na vrho vat kandidáty do Vě dec ké rady. M. Uh l po žád a l. a by se Z. Hazdra k této otázce vyj ád ř i l až v n e veřej n é čá s ti jednání, n e bo ť se jedn á a personální zálež itosti. E. Stehlík požádal ve de n í Ústav u o vyja s n ě n i in formací z médií stran údajn é novel y zá kona Č. 181 /2007 Sb.. která by m č l a od d ě l it A BS od ÚST R. Podi vi l se nad tou hou ÚST R zbavit se arc hiv ního bo hatství, ač j e to j edn a z d ůl e žit ých poj istek proti snaze o z ruše ní Ústavu. Z. Hazdra obj a snil. že vede ní Ústav u ro zho d nč ncpod ávalo nove lu zá kona Č. 181 /2007 Sb.. po uze na z á k l a dě žádos ti M inisterst va vnitra zaslalo p ř ipom ínk y ke z m ě n ov é m u zákonu. který' má být s o u č ás t i služebního záko na. Na vyj á d ře n í m ě l Ústav pou ze 24 hodin. Služeb ní zákon toti ž vv tvá ři zvl áštní situac i. kdv A BS bude s o u č ás t í služebního zákona. zatímc o ÚST R ne. v rá mci p ři pom ín e k tedy ve de ní ' Ús tavu pouze vyj á d ř i l o o bavy. j ak v 'takto nastavené situaci m ů ž e fun govat existence dvou or ga ni za č n íc h složek státu. N ás l e d nč požádal Z. Hazdra J. Strá nského o shrnuti celého j ednání s M inisterstvem vnitra. J. Stránský v y svě t l i l, že Ústav ro z ho d n ě není p ř i p o m ín k o vý m mí stem zá k o n ů, Otázka služebniho zákona byla ře š e na velmi n e st and a rdn ě a Új'ad vlády s ÚST R nekomunikoval ta k j ako s m inisterst vy, n e boť ta by la vyzývána prů b ě ž n ě ke ko mun ikaci. Jakmile se ÚS TR o jedná ních d o z v ěd ě l. snažil se jich z ú č as t n i t. UST R byl osloven pou ze s tím, ab y oznámil po č e t za m ěs t na nc ů UST R, na které se d le před l o že né me tod iky bud e služební zákon vztahovat. To vede ni Ús tav u u č i n ilo a požádalo. aby bylo vyzváno k dalšímu jed nán í, Av šak to se nestalo a k da lším fá z ím jednání ÚST R při zván ne by l. Nás l edn ě j sme zj istili. aniž bycho m o tom byli ofic iá l n ě informován i. že se na ÚST R služební zákon nebude vztahovat, zatímco na A BS ano. O. Ma t ěj k a doplnil. že v této situaci pak př i š el neofi ci áln í ema il s návrhem zm ě n zá ko na č. 181, k n ě mu ž j sme se m ě l i do druhého dn e vyjá d ři t. E. Ben ešová s d ě l i l a, že dn es j ižj e známo. že verze p řed l o ž en á M V Č R byla schválena. 12

13 Zápi s z l2. jednáni Rady Ústavu ze dne M. Uhl podotkl, že souč a sn á podo ba zm ě no véh o zákona j e se služe bním zákonem v rozporu, což by Rada v příp ad ě, že bude zákon schválen, m ěl a ře šit. L. Jelínek doplnil, že dokud zákon nebude schvá len, n em ů že se k tomu Rada o fic iá l ně v yj a d řo v a t. O. Ma těj ka shrnul, že vedení Ústavu se nesnažilo o to, aby čá s t kapitoly 355 spad la pod služební zákon a čás t ne, nemohlo tento proces žádným z p ůs o b em ovlivnit. K o d dě le n í ABS došlo z v ů le vlády, naše iniciativa se pouze snaž ila dopad y nastalé situace minimalizovat. E. Benešová doplnila, že i v p říp ad ě o d dě le n í by snad existence ÚSTR m ěl a mít smysl sama o sobě, nechápe prot o zbyteč né fobi e. M. Uhl dodal, že vláda nyní kone čně při st oupil a k profesionalizaci státní správy, ABS j e správním úřade m a je tedy logické, že jej zákon o státní s l u ž b ě o d dě l uje. L. Jelínek dále požádal o vyjádře n í k zp rávě z deníku SME na Slovensku. S. P t á čn ík ov á s dě l i la, že již v únoru p ři šli kolegové s ÚPN s požadavkem na delimit aci, n ebo ť dle j ejich názoru mají právo na archiválie Voje nské kont ra rozvědk y. ABS jim sdě l i l, že delimit ace byla již ukonč en a a mů že být o tev ře n a pouze na zá k la dě mezivládních dohod. S. Ptáčníko vá dále vy svě t l i l a, že ABS stej ně neví, co by m ěl případ ně vracet a podle jakého k líče. N i c m éně ABS ko l eg ů m při slíbil poskytnut í digitálních kopií. Tato záležitost byla projednávána i během zahran ič n í cesty na Sloven sko. E. Stehlík se podě l i l o své zkušenosti z delimitačn í komise a sdě l i l, že tl akům na z n o v u o t e v ře ní delimitace j sou vystaveny i jiné instituce. E. Benešová pod ěkov al a př íto mným za úča s t a před lo žené podklady a pochválila happening u sp o řád an ý zástupci odborových s v az ů. N ás l e d n ě v hod. u k on čil a veřej no u čás t zasedání a vyhlásila krátkou p ře s távku, aby ve řej n o s t mohla opustit zasedací místnost. Další jednání Rady Ústavu se bude konat 22. ř íj n a v 16 hodin. i l b (j Il.J:~ L,... Emilie Benešová p řed s e d k y n ě Rady Ústavu pro studium totalitních re ži mů 13

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ I g. Mgr. Da id Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá y Ministerstvo

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18A 14/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce A. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 12.11.2010 Číslo: 010/2010 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin JUKL Přítomní zastupitelé:

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly.

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16.7.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p. R.Sýkora, p.f.farář, p.v.farář, p.l.dyková, p.b.wolf, p. H.Kovářová, p.k.schwarz,

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Motivace k projektu es írka a elegislativa Ústav í soud - Pl.Ús 77/06:

Více

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě ąę ą é ě Ě ľ ÁŠ ČÍ Í Ř ľ ć ř Éľľ č ř ľü ř Ť ú ř ž ý ř é ô ś Ť č Ż ř ź č é Ę č ŕ ú ľ č ź č ž ě ř ě ů Í é ěř é ě ý ý ý č Ż é Ť ěř ů ě ž Úř ě ř č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é é é ě í ří í é č á é ě í Ž é í ě ú ť á ď á ý ž ů é ď á ř é č ě ěšť é ě č č ě ú é í í ě í á é ě š ě í ý ý í ú í ó ď ý í ěž í ě á á í ě ý š ě í í é ď Č Á Č ý á ě ě ě ůž ř ě š ě á ě í á é ž í í á ý á á ž

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Orga izač í dopad při řeše í k er eti ké ezpeč osti I g. )de ěk ee a, CI A, CI M Mgr. To áš R dva

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

Zápis ze semináře k přípravě zákona o neziskových organizacích a veřejné prospěšnosti

Zápis ze semináře k přípravě zákona o neziskových organizacích a veřejné prospěšnosti Zápis ze semináře k přípravě zákona o neziskových organizacích a veřejné prospěšnosti datum a čas konání: pátek 31. října 2008 od 9:00 hodin místo konání: sál Slévárny Vaňkovka, ve Vaňkovce 1, Brno ve

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra. ze dne 17. prosince 2015

METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra. ze dne 17. prosince 2015 METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra ze dne 17. prosince 2015 1. Jaký zákon upravuje číslování stavebních objektů? Označování/číslování budov upravuje 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě ž é ú ý číž ř ž ě ž é ú á ž ř ě š ú ř ý ý Ž š Č é ú š ě ž ě é í Ž ý á á á á ž Ž é š ě Ž ě é í ý Ž í ž ý é č é ř óž ě ž é á ř ř ť é á á ú é é ž ě í á é Í í í ť í ě ší é á é číž Ž ě í ě í í ž É í ý ř é í

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

é řě ú čí í řě ú ž ě á á í š ýž ž ž á ě č ž ří é ž í á ý ď á číš š í á ě ě řě í ó í ž é ž í ó ř í ě ší ž é ž é é é řě á ý á ě č ž á á řěč í á á Ž ě ž

é řě ú čí í řě ú ž ě á á í š ýž ž ž á ě č ž ří é ž í á ý ď á číš š í á ě ě řě í ó í ž é ž í ó ř í ě ší ž é ž é é é řě á ý á ě č ž á á řěč í á á Ž ě ž ž í í á ý š á ž ž ý ř ě ů ž Ží ř ě Ž ří í í ž Í ž é ž Řá á č Ú é úř ší úř í ů ý ž ó á ě í é é š ří Ž í ů ě č Ž ří ří í í é á ě á í í ú ú žď č ž Řá á č ŘÁ Á É ý č ý ž íú ě á úř í á ď í ř ř ří č ž ě ž á

Více

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii OBSAH Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii P ro fil a u to r ů... X VII Ú v o d... Г... XIX Z Á K O N O P O M O C I V H M O T N É N O U Z I Č á st p rv n í

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině.

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Wolfarine Obecně o rodinném právu Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Jde především

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více